31. srpna 2005 Ročník XI. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "31. srpna 2005 Ročník XI. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma"

Transkript

1 31. srpna 2005 Ročník XI. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Ředitelka muzea Mgr. A. Jiřičková, Ing. P. Tschiedel a starosta města Ing. J. Rain při vkládání dokumentů do nového tubusu. Foto: M. Záruba Socha Záboje s kašnou zpět na náměstí T. G. Masaryka Před několika lety byl založen Spolek pro záchranu sochy Záboje, který si vzal za úkol docílit návratu jmenované sochy z parku při ulici Nerudova (starý hřbitov) na její původní stanoviště, na náměstí T. G. Masaryka. Asi po třech letech činnosti spolku byla zastupitelstvem města Dvůr Králové nad Labem schválena položka v rozpočtu města určená na restaurátorské práce, transfer a zprovoznění kašny se sochou Záboje. Akce nazvaná Přemístění sochy Záboje včetně kašny a její zprovoznění na náměstí T. G. M. ve Dvoře Králové nad Labem byla zahájena vítěznou firmou Stavební společnost Hostinné s. r. o. v červnu a konečný termín dle SOD je Při výkopových pracech proběhl archeologický průzkum a byla objevena část barokní studny. Vše bylo archeology řádně zdokumentováno a zakonzervováno. V současnosti je již vybudována jímka pro technologii kašny a vlastní přesun s restaurátorskou činností se blíží k závěru. V souvislosti s oslavami 735. výročí první písemné zmínky o Dvoře Králové nad Labem bude zrestaurovaná socha Záboje slavnostně odhalena v pátek 9. září 2005 v 18.oo hod. Restaurátorské práce na kašně se sochou proběhly za finančního příspěvku Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a za finanční podpory Královéhradeckého kraje z grantového programu na podporu péče o nemovité a movité památky. Olejomalba sochy Záboje. Zleva ředitel Okresního archivu v Trutnově R. Rejl, redaktor Vlastivědného čtení J. Schwarz, vedoucí ŠKS Ing. I. Holubcová, starosta města Ing. J. Rain a kronikář města P. Janoušek při ohledání dokumentů starého tubusu ze sochy Záboje. Foto: M. Záruba Foto: Geislerova sbírka Současně s odhalením sochy bude zahájen zkušební provoz kašny, ve které je socha umístěna. Na závěr zkušebního provozu budou dokončeny zbývající stavební úpravy a k termínu bude veškerá činnost související s přesunem Záboje včetně zprovoznění kašny, ukončena. Ing. Radmila Fiľakovská, vedoucí odboru RAI Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 21. zasedání zastupitelstva města se bude konat 08. září 2005 od hod. ve velkém sále Hankova domu. Výběr z obsahu čísla Odbory městského úřadu informují Problematika supermarketu LIDL Nejstarší památky města Kronikář děkuje MC Žirafa informuje Soutěž Znáte své město - výherci Sport na straně 6 a 8 Příloha Královédvorské Kdeco strana 1

2 Odbory městského s úřadu informují Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje veřejnou opakovanou dražbu Předmětem dražby jsou volné bytové jednotky vymezené podle zák. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dražba se koná dne v sále Hankova domu č.p. 299 v přízemí, nám. Odboje ve Dvoře Králové nad Labem a bude zahájena vyvoláním licitátora v hod. Byt č. 357/211 v čp. 357 ul. Heydukova, o velikosti 1+1, II. kat. s výměrou: kuchyň 14,60 m 2, pokoj 30,05 m 2, předsíň 8,00 m 2, spíž 1,20 m 2, koupelna 10,75 m 2,WC 1,50 m 2, CELKEM 66,10 m 2. Vybavení bytu: plyn. sporák, karma, vana, umyvadlo, standardní WC, vodovodní baterie. Možnosti prohlídky ve dnech: od do hod., od do hod., od do hod. Zápis účastníků dražby - začne téhož dne od hod. Dražební jistota je stanovena na částku Kč. Nejnižší podání a vyvolávací cena činí Kč. Byt č. 463/133 v čp. 463 ul. Rooseveltova, o velikosti 1+1, I. kat. s výměrou: pokoj 25,64 m 2, kuchyň 15,16 m 2, předsíň 9,74 m 2, koupelna 2,46 m 2, spíž 1,17 m 2, WC 1,26 m 2, CELKEM 55,43 m 2 + lodžie 2,88 m 2. Vybavení bytu: plyn.sporák, 2x WAF, karma, průtok ohřívač, umyvadlo, standardní WC, vodovodní baterie, vana. Možnosti prohlídky ve dnech: od do hod., od do hod., od do hod. Zápis účastníků dražby - začne téhož dne od 9.30 hod. Dražební jistota je stanovena na částku Kč. Nejnižší podání a vyvolávací cena činí Kč. Byt č. 1031/12 v čp ul. 28. října, o velikosti 1+0, s výměrou: ob. místnost 19,20 m 2, předsíň 13,60 m 2, 2x WC 5,00 m 2,CELKEM 37,80 m 2. Možnosti prohlídky ve dnech: od do hod., od do hod., od do hod. Zápis účastníků dražby - začne téhož dne od hod. Dražební jistota je stanovena na částku Kč. Nejnižší podání a vyvolávací cena činí Kč. Byt č. 1678/23 v čp ul. nábř. Benešovo, o velikosti 1+1, I. kat. s výměrou: kuchyň 15,51 m 2, pokoj 22,81 m 2, předsíň 5,69 m 2, spíž 0,69 m 2, koupelna 2,85 m 2, sklep 4,80 m 2, WC 1,01 m 2, CELKEM 53,36 m 2. Vybavení bytu: sporák, kuch. linka, 2x WAF, el. bojler, vana, umyvadlo, standardní WC, vodovodní baterie. Možnosti prohlídky ve dnech: od do hod., od do hod., od do hod. Zápis účastníků dražby - začne téhož dne od hod. Dražební jistota je stanovena na částku Kč. Nejnižší podání a vyvolávací cena činí Kč. Byt č. 1956/41 v čp ul. nábř. Benešovo, o velikosti 1+1, II. kat. s výměrou: kuchyň 10,37 m 2, pokoj 14,57 m 2, pokoj 17,39 m 2, předsíň 6,03 m 2, spíž 1,75 m 2, koupelna 3,84 m 2, WC 1,50 m 2, CELKEM 55,12 m 2. Vybavení bytu: el. bojler, vana, umyvadlo, standardní WC, vodovodní baterie. Možnosti prohlídky ve dnech: od do hod., od do hod., od do hod. Zápis účastníků dražby - začne téhož dne od hod. Dražební jistota je stanovena na částku Kč. Nejnižší podání a vyvolávací cena činí Kč. Průběh dražby se řídí zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a příslušnou dražební vyhláškou. Pokud bude cena, dosažená vydražením, do Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby. V případě, že cena, dosažená vydražením, bude v částce od Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením do 10 dnů od skončení dražby předmětného bytu. V případě, že cena dosažená vydražením bude v částce vyšší než Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením do 3 měsíců od skončení dražby předmětného bytu. Důležité upozornění: Daň z převodu nemovitosti ve výši 3% hradí vydražitel! Bližší informace na Úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem, na odboru majetkoprávním, pí. Škopová tel a v Městském informačním centru, kde je také možnost obdržet okopírované bližší informace. Iva Škopová, odbor OMP Veřejná opakovaná dražba pozemků v ul. Nezvalova Město Dvůr Králové nad Labem připravuje prodej pozemkových parcel č. 2253/9 o výměře 1317 m 2 a p.p.č. 2253/10 o výměře 1323 m 2 vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb. Jedná se o pozemky, které se nacházejí v jižní části města a jsou přístupné z místní komunikace v ul. Nezvalova, která spojuje ul. Seifertova a Sochorova. Dle Územního plánu Města Dvůr Králové nad Labem se jedná o pozemky, u kterých je z části funkční využití pozemků OV všeobecné obytné území. Pro toto funkční využití pozemků je mimo jiné určené využití pro různé typy rodinných domů. Předmětné pozemky nejsou zainvestované žádnými inženýrskými sítěmi: Plynofikace je možná napojením rodinných domů na stávající STL plynovod v ul. Nezvalova. Rodinné domy budou napojeny přípojkami, nebo vybudováním části nového STL plynovodu, ze kterého budou přípojky vyvedeny. Veřejný vodovod ani kanalizace nejsou v ul. Nezvalova vybudovány. Pro napojení nových rodinných domů na veřejný vodovod je nezbytné vybudování vodovodního řadu a to zokruhováním řadů v ul. Seifertova a Sochorova. Připojení rodinných domů na elektrickou energii bude provedeno zasmyčkováním stávajícího kabelového vedení. Investorem el. zařízení distribučního charakteru bude VČE, a.s. s tím, že zákazník je povinen se podílet podle výše odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů. Možnosti prohlídky pozemků: dne od 14,00 hod. do 15,00 hod. (úterý) Předmětem dražby jsou: pozemek p.p.č. 2253/9 o výměře 1317 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem Veřejná opakovaná dražba se koná dne od 9,00 hod. ve velkém sále Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem., zápis dražitelů je od 8,30 hod. do 9,00 hod. strana 2 Dražební jistotu ve výši Kč lze uhradit bankovním převodem na účet města, vedený u Československé obchodní banky, a.s. č.ú /0300, VS: , nebo v hotovosti složit na uvedený účet, dále je možno uhradit dražební jistotu v den konání dražby na místě, nejpozději před zahájením předmětné dražby. Cena zjištěná dle znaleckého ocenění je Kč. Vyvolávací cena pozemku p.p.č. 2253/9 o výměře 1317 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem je 400 Kč/m 2, tj Kč pozemek p.p.č. 2253/10 o výměře 1323 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem Veřejná opakovaná dražba se koná dne od 9,30 hod. ve velkém sále Hankova domu ve Dvoře Králové n.l., zápis dražitelů je od 9,00 hod. do 9,30 hod. Dražební jistotu ve výši Kč lze uhradit bankovním převodem na účet města, vedený u Československé obchodní banky, a. s., č. ú /0300, VS: , nebo v hotovosti složit na uvedený účet, dále je možno uhradit dražební jistotu v den konání dražby na místě, nejpozději před zahájením předmětné dražby. Cena zjištěná dle znaleckého ocenění je Kč. Vyvolávací cena pozemku p.p.č. 2253/10 o výměře 1323 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem je 400 Kč/m 2, tj Kč Daň z převodu nemovitosti ve výši 3% hradí vydražitel. Ing. Marie Krsková, vedoucí odboru OMP Nabídka volného nebytového prostoru Město Dvůr Králové nad Labem nabízí k pronájmu volný nebytový prostor v čp. 511 v ul. Tylova (bývalá čajovna). Výměra prostoru je 83,17 m 2, min. roční nájemné činí 500,- Kč/m2/rok. Nebytový prostor nebude s ohledem na charakter domu (obytný dům s nájemníky) využíván jako restaurace, bar, herna a pro účely zří- zení provozoven, kde se zdržuje větší množství lidí a jejichž činnost má rušivý dopad. Bližší informace o pronájmu získáte na Úřední desce městského úřadu, na internetových stránkách na tel. č , popř. osobně na majetkoprávním odboru městského úřadu, kde je možné si vyzvednout formulář pro přihlášení do výběrového řízení. Žádosti o pronájem splňující podmínky, uvedené ve zveřejnění, jsou přijímány nejpozději do Petra Němečková, odbor OMP Dělení a scelování pozemků V poslední době odbor výstavby a ÚP zaznamenal zvýšený zájem o dělení a scelování pozemků. Součástí návrhu na dělení a scelování pozemků by měl být aktuální výpis z katastru nemovitostí (doklad o vlastnickém právu, popřípadě jiné právo k pozemku) a aktuální snímek katastrální mapy. Na snímku se viditelně označí hranice plánovaného dělení a scelování pozemků. V návrhu žadatel popíše způsob dělení a scelování pozemků dle situačního nákresu. Při dělení a scelování pozemků by nemělo docházet ke vzniku parcel nevhodných tvarů a musí být zajištěn přístup ke všem dotčeným pozemkům ( 3 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů). Pokud dělení a scelování pozemků není rozsáhlým zásahem do území, může stavební úřad vydat souhlas s dělením a scelováním pozemků formou jiného opatření tzv. souhlasu. Ve složitějších případech je vedeno územní řízení a vydáno územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků. S územním rozhodnutím o dělení a scelování pozemků souvisí v mnohých případech i změna využití území nebo jeho části. V takových případech lze zpravidla využit ustanovení 38a, což představuje spojení územního řízení o využití území s územním řízením o dělení a scelování pozemků. Eva Kopřivová, odbor výstavby a ÚP

3 Z kalendáře e starosty s t Starosta města Ing. J. Rain vystupuje na sochu Záboje s dokumenty v novém tubusu. Nevlídné počasí provázelo přemístění sochy Záboje zpět na náměstí T. G. Masaryka. Názor na výstavbu supermarketu LIDL Redakce Novin královédvorské radnice obdržela dopis jednoho z občanů města Dvůr Králové nad Labem, týkající se výstavby supermarketu LIDL. Jelikož tato problematika je mezi občany města často diskutována a v současné době je sepisována petice vyjadřující se kriticky k plánovanému přeložení autobusového nádraží a poskytnutí uvolněné plochy k výstavbě supermarketu LIDL, dovolujeme si ocitovat část dopisu, jehož názor je zcela odlišný: 2x foto: M. Záruba Předpokládám totiž, že firma LIDL nechce na uvolněné ploše stavět Kolos Rhodský, sahající od úpatí staré polikliniky až po budovu městského Vodohospodářského střediska (příp. s jejím zbouráním), a na již vyasfaltovanou plochu do sousedství PLUSu se pohodlně vejdou tři podobné supermarkety. Přecházení frekventované vozovky (z nynějšího autobusového nádraží) do centra města a výpadovek na Hradec Králové a Trutnov, se spoléháním se na ochotu řidičů dát přednost pomalu se kulhajícím důchodcům, je pro mne rovněž velká zátěž, nehledě na nutnost informovat každého známého, který ke mně přijíždí vlakem, že se nesmí nechat vysadit na autobusovém nádraží, ale musí zajet až na náměstí. Je to důvod, proč bych přeložení autobusového nádraží, např. na polovinu parkovací plochy před budovu Gymnázia (což bylo původním záměrem), kde bylo v době, kdy jsem tam sám studoval, pouze přivítal. Auta mohou klidně parkovat i na placeném parkovišti na náměstí TGM, příp. v zadní, nevyužité části parkoviště u Šindelářské věže. Pro nás starobní důchodce je každá konkurence, snižující ceny zboží, naopak velmi vítána. Aktivitu radnice v tomto směru tak považuji velmi prospěšnou. Autor článku nechce být jmenován, neboť jak sám uvádí, jeho názor v okruhu jeho přátel je prozatím osamocený. Věříme však, že ne jediný. Závazek společnosti Lidl Společnost Lidl se za předpokladu schválení změny územního plánu, za účelem výstavby supermarketu, zavazuje k následujícímu: 1) vybuduje na své náklady nové autobusové nádraží dle požadavků provozovatele tj. společnost Osnado, 2) vybuduje na své náklady odstavnou plochu pro autobusy, včetně zázemí pro řidiče v areálu bývalého ČSAD ve Dvoře Králové nad Labem, 3) zaplatí městu do fondu údržby zeleně částku 1,5 mil Kč za pokácené dřeviny, jejichž hodnota byla vyčíslena znaleckým posudkem, případně zajistí v této hodnotě náhradní výsadbu a následně její 5ti letou údržbu, 4) zaplatí městu finanční příspěvek ve výši 5mil Kč po vydání ÚR v právní moci na prodejnu potravin Lidl, 5) koupí poz. parc. č. 3571/17 o výměře 394 m 2 za 500 tis Kč po vydání ÚR v právní moci na prodejnu potravin Lidl. Nymburské slavnosti Město Dvůr Králové nad Labem se zúčastnilo II. Nymburských přístavních slavností, které se konaly v sobotu Na tuto akci byla pozvána města ležící na Labi, aby se zde prezentovala. Dvůr Králové n. L. využilo pozvání a přijelo podpořit tuto akci. Slavnosti probíhaly v nádherném prostředí města Nymburk, a to přímo na břehu řeky, kde celý areál je lemován starobylými hradbami. Naše město mělo k dispozici samostatný stánek, kde jsme seznamovali veřejnost s historií města, jeho zajímavostmi i s jeho nejbližším okolím. Návštěvníci se nejvíce zajímali o cyklotrasy našeho regionu, propagační materiály města a o zoologickou zahradu. Během dne zde vystoupilo několik hudebních skupin, byl zajištěn program pro děti i bohaté občerstvení. I když se jednalo teprve o II. ročník těchto slavností, zájem veřejnosti byl velký a organizátoři vše zvládli na výbornou. Jana Mikysková, Jana Vítová DiS., Městské informační centrum Nekonečné fronty před stánkem Dvora Králové nad Labem na II. Nymburských přístavních slavnostech. Foto: Archiv MUDK strana 3

4 Nejstarší památky Dvora Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem si v letošním roce připomíná 735. výročí první písemné zmínky o Dvoře Králové nad Labem. K tomuto výročí připravilo Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem výstavu s názvem Nejstarší památky Dvora Králové nad Labem. Na výstavě byly k vidění nejstarší městské písemnosti uložené ve Státním okresním archivu v Trutnově a nejvýznamnější předměty spojené s historií našeho města uložené v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem a Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Poprvé v historii muzea byla také vystavena královédvorská privilegia a nejstarší městské knihy. Jedná se o privilegia Jiřího z Poděbrad z roku 1463, Vladislava Jagellonského z roku 1477, 1480 a 1509, Ferdinanda I. z roku 1547, Rudolfa II. z roku 1579, Marie Terezie z roku 1749, Josefa II. z roku 1783 a Františka II. z roku Ze sbírek Městského muzea byly vystaveny nejcennější knihy Rorátník královédvorský s nejstarším vyobrazením městského znaku z 2. poloviny 16. století a Žaltář královédvorský z počátku 16. století. K vidění bylo také okno z měšťanského domu č.p. 20 z roku 1604, které je zároveň prvním sbírkovým předmětem, jenž muzeum získalo při svém založení roku Milovníci numizmatiky určitě potěšil tzv. Poklad za komínem a Verdecký poklad. Poklad za komínem byl objeven v domě č.p. 332 roku Verdecký poklad byl nalezen v roce Chloubou muzea jsou také prapory: Prapor pořádku tkalcovského z roku 1883, Prapor zpěváckého spolku Záboj z roku 1862 a hlavně městský, vojenský prapor tzv. Prapor Naděje z druhé poloviny 18. století. Patří k nejstarším v kraji a možná i v republice. V minulosti Prapor Naděje nesměl chybět na žádné významné historické události. Naposledy při oslavách vzniku samostatného Československa 29.října 1918, kdy byl bohužel značně poškozen. V roce 1921 byl konzervován, ale uběhlo již více než osmdesát let a v současné době je nutná rozsáhlá rekonstrukce. V roce 2003 provedla laboratoř VŠCHT v Praze a technická laboratoř NPÚ v Praze analýzu vzorků odebraných z praporu, aby stanovila možnosti opravy praporu. V letošním roce budou provedeny technologické zkoušky, které stanoví definitivní postup při restaurování. Pak by měla následovat kompletní oprava praporu, která je bohužel velice drahá. Doufáme, že získáme finanční prostředky, které náš PRAPOR NADĚJE zachrání. Městské muzeum se podílelo také na vydání pamětní medaile k 735. výročí první písemné zmínky o Dvoře Králové nad Labem. Líc zdobí motiv připomínající výročí města. Autorkou návrhu je pracovnice Městského muzea Daniela Netolická. Na rubu najdete znak našeho města. Medaili zhotovila firma FAS, výroba kovové bižuterie a galanterie Rakousy u Turnova. Pamětní medaili si můžete zakoupit v Městském muzeu a Informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. Mgr. Alexandra Jiřičková, Městské muzeum Poděkování Touto cestou chceme upřímně poděkovat za překrásné uspořádání naši Diamantové svatby panu Ing. Mrázkovi, paní M. Hynkové a paní J. Kudrnáčové. Přejeme jim hodně zdraví a spokojenosti. Manželé Libuše a Karel Címanovi Výstava Nejstarší památky Dvora Králové nad Labem v Městském muzeu. Kronikář děkuje V uplynulém měsíci došlo k obohacení Geislerova alba dalšími občany našeho města. Stali se jimi : Paní Jana Růžičková, Náměstí odboje, která darovala fotografie ze slavnostního odhalení Horejcova památníku Odboje dne Paní Jana Vlková, Puchmajerova, zapůjčila letité vydání časopisů z období I. republiky. Pan Pavel Musil, Lipnice, fotografie našeho města (další část). Pan Jan Schwarz, Karoliny Světlé, fotografie starého Dvora Králové nad Labem a okolí. Kronikář všem děkuje a zároveň žádá občany o fotografie v oblasti Mandlovek, Bosny a malého Berlína. Vítané jsou i fotografie z blízkého okolí. Nadále platí, že zapůjčené a nebo darované fotografie je možno, s vlastní adresou, ponechat na PODATELNĚ Městského úřadu s poznámkou vrátit a nebo ponechat. Pavel Janoušek, kronikář města Kurzy angličtiny Pro ty, kteří se marně snažili přihlásit v průběhu semestru na naše kurzy ENGLISH for EVERYONE a nebo se o nich včas nedozvěděli, mám dobrou zprávu. Otevíráme totiž druhý semestr, který začne již od 19. září. Díky velkému úspěchu a spokojenosti našich studentů (ve věku od 14 do 60 let) kurzu prvního, otevřeme tentokrát šest různých úrovní. Většina studentů chce totiž ve studiu s námi pokračovat. To znamená, že povedeme jak kurzy, kde se bude začínat s učebnicí od začátku, tak kurzy, ve kterých budeme pokračovat tam, kde jsme v červnu skončili. Kurzy budou opět probíhat každý den po 17. hodině v Městské knihovně Slavoj, kde máme možnost využívat moderní techniku, jako jsou počítače a video. Kurzy pro místní firmy a závody chceme vést v dopoledních hodinách. Stačí se jen domluvit s vaším zaměstnavatelem. Podrobnější informace si vyžádejte v knihovně nebo si o ně napište na ovou adresu: Přeji vám pěkný zbytek léta a pokud se pro naše kurzy rozhodnete, tak nashledanou v září. Budeme se na vás těšit. Mgr. Martin Kučera, ENGLISH for EVERYONE, Foto: Městské muzeum Playing English Upozorňujeme rodiče malých angličtinářů, zapsaných do kurzu angličtiny pro předškoláky, Playing English, že informativní schůzka s lektory se bude konat ve čtvrtek 22. září v hodin v čítárně Městské knihovny Slavoj. Lektorky Bc. Petra Vondroušová a Mgr. Radka Zoufalá Vám sdělí veškeré potřebné informace týkající se organizace i obsahové náplně kurzů a zodpoví případné dotazy. Schůzka je určena pro rodiče dětí zapsaných do kurzu pro začátečníky i pro pokročilé. Marta Staníková Svatoanenské slavnosti V sobotu dne se v prostorách Domova sv. Josefa včetně přilehlého zámeckého parku v Žirči u Dvora Králové konaly již čtvrtým rokem benefiční Svatoanenské slavnosti. Vše zahájila poutní mše svatá, kterou sloužil prezident Diecézní charity Hradec Králové Mons. Josef Suchár. Celé odpoledne a večer probíhal bohatý kulturní program. V kostele vyvrcholila sakrální scéna koncertem varhaníků Pavla Svobody a Víta Havlíčka, kteří kromě varhan rozezvučili i český unikát - zvonkohru. Na nádvoří a v parku se představila řada známých i méně známých zpěváků a kapel např. Eva Henychová, Slávek Janoušek, Miroslav Paleček, folková skupina Pouta a jiní. Z divadelních ochotníků k nám až z Brna zavítalo divadlo Líšeň, které představilo své loutky vyrobené z lipového dřeva ve hře Robinson. Do programu se zapojili také někteří klienti DSJ, kteří spolu s rodinou Pilařových hráli a zpívali vlastní písničky a přednášeli básně. Děti pak potěšily loutkové pohádky a dětský koutek MC Žirafa ze Dvora Králové. Vše bylo v parku doplněno jarmarkem chráněných dílen a lidových řemesel. Výtěžek této benefiční akce zdvojnásobí až do výše 40 tis. Nadace Divoké husy a je určen na nákup stropního zvedacího a transportního zařízení na jeden dvoulůžkový pokoj, jehož cena přesahuje částku Kč. (Na tento účel se snažíme peníze shromáždit na benefičních akcích již od začátku roku). Celá akce by se neobešla bez sponzorů, a to jak firem, tak i individuálních dárců. Z našeho města a okolí pak můžeme konkrétně jmenovat: A+M Borovička, Čerpací stanice AUTO GAS Zboží, Elstar s. r. o., Lestav spol. s.r.o., Milcom a. s., Ing. Pavel Tschiedel, Petirovo cukrářství Hustířany, Pekařství Roland Kohoutov a Stará lékárna. Naše upřímné poděkování patří nejen jim, ale také návštěvníkům slavností a dobrovolníkům, kteří nám pomáhali s přípravami této akce. Všichni svou nemalou pomocí přispěli k dobré věci. Marie Zemková strana 4

5 MC Žirafa informuje Prázdniny skončily a my věříme, že jste si je všichni i přes nepřízeň počasí hezky užili. Ani MC Žirafa přes léto nezahálelo. Společně jsme se zúčastnily Svatoanenských slavností v Žirči, kde si děti návštěvníků mohly pohrát a zasoutěžit si. Slavnosti jsou vždy velmi dobře připravené a i my jsme se tu cítily příjemně. Poprvé jsme jako MC Žirafa navštívily Slavnosti řemesel v Kohoutově, kde jsme byly překvapeny tak vysokou návštěvností této akce. Pro děti jsme zde připravily výtvarný koutek, kde si i ti nejmenší mohli vyzkoušet nejrůznější výtvarné techniky. Velké poděkování od nás patří panu starostovi obce Kohoutov ing. Ladislavovi Gregovi za milé přijetí a podporu. Na obě akce příští rok určitě zase přijedeme. Od 1. září se vracíme k celotýdennímu provozu. Chtěly bychom touto cestou pozvat všechny maminky se svými dětmi, které nás ještě nenavštívily, 6. září na Den otevřených dveří, kdy si budete moci přijít prohlédnout naše prostory, seznámit se s programem a informovat se o našich aktivitách. Na děti tu čeká spousta hraček a jako novinka i dva pružinové houpáky na zahradě, které jsme o prázdninách zakoupily a instalovaly jako první počin našeho vysněného hřiště. Pro případné zájemce uvádíme, že se 2. října již potřetí chystáme do Nové Vsi nad Popelkou, kde strávíme několik dnů na překrásné chalupě v malebné krajině. Podrobnosti se dozvíte v centru. V září začne balanční cvičení na míčích pod vedením Dáši Hlouškové, které se bude konat každé úterý od 19 hodin. Prosíme zájemce, aby se telefonicky zarezervovali, jelikož je počet míst omezen. Velmi děkujeme našim sponzorům panu Petrovi Šotolovi za dodání a instalaci laserové tiskárny a panu Janovi Mencovi z firmy MEPAP za renovaci toneru. Znatelně nám tímto vylepšili technické zázemí. Zároveň sdělujeme i ostatním našim sponzorům, že mohou využít venkovní prostory centra k bezplatnému umístění reklamy. Dana Bohutínská, za maminky MC Žirafa Info na tel.: , nebo Mezinárodní setkání mladých včelařů Ve dnech se uskutečnilo na Slovensku Mezinárodní setkání mladých včelařů. Ve středu jsme vyjeli vlakem z Prahy přes Brno, Bratislavu, až do Králové, kde nás ubytovali na ubytovně v areálu včelařského skanzenu. Se slovenskými přáteli nás bylo požehnaně. Ve čtvrtek nás čekal celodenní výlet: cvičné letiště, farma sibiřských tygrů, agrofarma s jízdou na koních a obědem a kolový mlýn na Malém Dunaji. V pátek se uskutečnila vlastní soutěž, kde proběhly jednotlivé disciplíny: písemný test, poznávání včelařských pomůcek, poznávání rostlin, ukázka praktické dovednosti, test šikovnosti v podobě házení magnetických šipek. Naše skupinka se umístila na 5. stupínku vítězů z 12 ti skupin. Ceny se rozdávaly v podobě knížek, včelařských časopisů a nástěnných ročních kalendářů s včelařskou tématikou. V pátek bylo naplánováno celodenní koupání v Senci, kde se zrovna konal karneval masek, my jsme napočítali 286 soutěžních masek. Počasí se nám krásně vyvedlo, i když občas malinko sprchlo. V sobotu už byl čas na rozloučení a odjezd vlakem domů. Výbor ZO ČSV Most k životu o.p.s. Trutnov Rekvalifikační centrum v Trutnově se stal příjemcem grantu v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů a nabízí pro zájemce z řad veřejnosti bezplatné zaučení v oborech kuchař/ka/,šička, prodavač/ka/, číšník, servírka, zedník, truhlář, pracovník/ pracovnice/ sociální péče a pracovník/ pracovnice /údržby zeleně a veřejných ploch. Po úspěšném absolvování možnost získání dotovaného pracovního místa. Most k životu o.p.s. dále poskytuje azylové ubytování pro matky s dětmi v krizi a psychosociální bezplatné poradenství a rekvalifikační kurzy účetnictví, podnikatelské minimum, mzdové účetnictví a personalistika a obsluha PC, do kterých přibírá další zájemce. Bližší informace na tel.č , ; Noviny královédvorské radnice Zveřejněno na základě získání souhlasu. Noví občánci města V červnu 2005 se nám narodili tito občánci: Max Richard Wagner, Natálie Slezáková, Adam Horáček, Tadeáš Hanuš, Zuzana Mošničková, Nikolas Osifčin, Lukáš Tomášek, Tomáš Voňka, Vojtěch Kříž a Dan Zdráhal. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V červenci uzavřely manželství v obřadní síni na Staré radnici tyto páry: Aleš Němeček a Pavlína Čapková Milan Bihari a Lucie Wanková Jan Špringer a Štěpánka Kejkrtová Pavel Prokeš a Miroslava Zajícová Milan Jansa a Eliška Machačová Jan Pařík a Kateřina Vančová Michal Kühnel a Andrea Zachařová Josef Spejchal a Denisa Semerádová Marek Šturm a Barbora Fiegerová Zdeněk Pilař a Dagmar Nosková Radomír Polz a Dagmar Funková Roman Masopust a Monika Čálková Michal Růžička a Zuzana Kastnerová Drahomír Puš a Hana Koutníková David Hrubý a Pavlína Thomasová Miroslav Andrýs a Eva Přeučilová V barokní lékárně na zámku Kuks vstoupili do manželství: Jiří Knap a Ladislava Imlaufová Michal Andrle a Martina Voňková Jaroslav Novák a Eva Ponikelská Alan Halounek a Michaela Kučerová V kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu vstoupili do manželství: Daniel Lukeš a Denisa Rabatinová Michal Karadzos a Veronika Knytlová Oprava jména u sňatku : Miloslav Vlk a Renata Šturmová velice se omlouváme za chybu ve jméně ženicha. Ve stejném měsíci z našich řad odešli: Olga Mühlsteinová Oldřich Cerman Vítězslav Malý Miroslav Klust František Taufer Věra Dufková Zbyněk Nohejl Květuše Reslerová Simona Vykouřilová, matrikářka Vzpomínka 26. srpna 2005 vzpomínáme na první výročí úmrtí mého manžela, tatínka a dědečka Jaroslava Šindeláře. Vzpomínáme celá rodina. strana 5

6 Na počítači snadno, rychle a levně Ministerstvo informatiky a školicí střediska PCstorm pořádají Národní program počítačové gramotnosti. Během čtyř dvouhodinových kurzů se účastníci seznámí se základními počítačovými pojmy, ovládáním počítače pomocí myši a klávesnice, ve stručnosti jsou obeznámeni také s textovým editorem MS Word a samozřejmě nechybí ani práce s internetem, založení vlastní ové schránky a její používání. Celkem je možné absolvovat čtyři různé kurzy, avšak nezávisle na sobě. Jak na počítač, Texty v PC a Internet a jsou už zaběhnuté, novinkou je tzv. Úředník na internetu. Cílem tohoto semináře je rozšířit si znalosti práce s internetem. Ve většině hodin využíváme internetový portál Státní správy, kde si lidé mohou najít zákony, výpisy z katastru nemovitostí či různé mapy, přiblížil obsah kurzu hlavní koordinátor školicího střediska Radek Libnar. Všechny kurzy jsou dotované státem, účastníci hradí pouze poplatek 100 Kč za jeden. Všichni obdrží také tištěnou příručku, výukové CD a certifikát o absolvování. Výukové prostory jsou k dispozici v Trutnově v areálu ZŠ V Domcích (vchod od parkoviště z boku školy), ve Dvoře Králové nad Labem v bývalém Strojtexu a ve Vrchlabí v budově Telecomu. Učebny jsou k dispozici i po absolvování výuky, lektoři firmy poradí účastníkům s výběrem počítačového příslušenství a pomohou i s dalším vzděláváním v oboru. Školicí středisko PCstorm pořádá také rozšířené kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé. Zájemci se naučí podrobněji pracovat se systémem Windows, programy Word a Excel, osvojí si vypalování a zálohování dat, včetně přenášení dat z digitálního fotoaparátu. Semináře jsou určeny všem věkovým kategoriím. Nejde o odvahu. Důležité je mít trpělivost a nebát se experimentovat. Nelituji toho, že jsem se do kurzu přihlásil. Dnešní doba je dobou počítačů, tak proč o tom nevědět víc, podělil se o svůj dojem jeden z nejstarších účastníků, šestasedmdesátiletý Jaromír Lejdar ze Dvora Králové nad Labem. Ten se po absolvování základního kurzu dokonce rozhodl, že si počítač pořídí. Mám CD s telefonním seznamem, občas něco hledám na mapě, pošlu . Samozřejmě si neustále opakuji, co jsem se naučil v kurzech pomocí výukových CD. Kromě toho si ještě kupuji časopis Jak na počítač, kde se také dozvím spoustu nových věcí, dodal pan Lejdar. Nechci zůstat za pokrokem a koukat na své vnuky jako negramot, který o počítačích nic neví. Kurzy bych doporučil všem, mladým i starším. Je příjemné vědět, že zase umím něco nového, zakončil rozhovor. Pro termíny a přihlášení na kurzy volejte bezplatnou linku nebo , Zároveň školicí středisko PCstorm děkuje všem třem městům za mediální podporu. Barbora Peterová Hledáme nové světlušky Jsi malá slečna a chodíš do první až páté třídy? Chceš se seznámit s novými kamarádkami a užít si spoustu zábavy? Nebaví tě sedět doma a raději bys šla do přírody? Máš zájem naučit se a poznat něco nového? Pak přijď mezi nás. A kde nás najdeš? Scházíme se od září vždy v pátek ve ve skautském domově v ulici Plk. Švece (na Nebíčku, Zlatničce). strana 6 Petra Hušková Hrůša, za vedení 1. roje i všechny světlušky, které se těší na nové sestřičky Kurzy domácího ošetřování Oblastní charita Červený Kostelec středisko Hospic Anežky České pořádá Kurzy domácího ošetřování aneb chceme vám pomoci zvládnout péči o vaše blízké V těchto kurzech získáte jak praktické znalosti a rady týkající se péče o nemocného, tak i informace o možnostech sociální pomoci. Kurzy jsou určeny jak vám, kteří již doma o své blízké pečujete nebo očekáváte propuštění blízké osoby do domácího ošetřování, tak i všem, kteří se těmto dovednostem chtějí naučit. Naším cílem je umožnit důstojný život nemocných (zejména seniorů) a snaha umožnit jim, aby mohli trávit co nejdelší čas ve svých domovech. Termíny kurzů: 1) ) ) ) Cena kurzu: 300 Kč Nabízíme vám možnost ubytování a stravování. 1 noc 80 Kč; snídaně cca 27 Kč; oběd - výběr ze tří jídel cca 60 Kč; večeře cca 48 Kč Náplň kurzu: Teoretická i praktická výuka jak pomoci nemocnému, sociální poradenství, prevence syndromu vyhoření pečujících, řešení individuálních problémů účastníků školení Obdržíte osvědčení o absolvování kurzu. Kurz probíhá formou seminářů, praktických ukázek a diskuze. K dispozici jsou i video filmy se zdravotní tematikou. Podrobnější informace a přihlášky vám poskytne: Ing. Jana Řezníčková, tel.: , , cena přednabitá GO SIM karta SMART Natálie Hráská, Libušina cena kniha Královny a jejich věnná města Renata Mayerhoferová, Heydukova cena drobné reklamní předměty Martin Tlučhoř, bří. Čapků 2359 Ceny pro výherce jsou připraveny v Městském informačním centru. Výhercům gratulujeme Házenkáři s koučem Hrachou o ligové body Pro naše házenkáře začíná ve všech kategoriích další sezóna. V soutěžním období budou o zisk mistrovských bodů usilovat vedle družstva mužů druholigoví starší dorostenci a v přeboru východočeského regionu mladší dorost, starší žáci, mladší žáci a minižáci. Hlavní pozornost bude zřejmě opět upřena na boje mužů, ale stranou by neměli zůstat ani starší dorostenci i ostatní mládež. Postupem pěti nejlepších celků první ligy v minulém soutěžním období do nově utvořené extraligy si postup do 1. ligy zajistily hned tři mo- ravské celky, Hustopeče, Bystřice pod Hostýnem a Prostějov a ze skupin II. Ligy české celky Slavia Praha a Slavia VŠ Plzeň. Soupeřů z Moravy budou mít naši hráči nyní dokonce sedm a v soutěži to nebudou mít rozhodně lehké. Naše mužstvo prodělalo řadu změn. Došlo k jeho omlazení, ale tou nejpodstatnější je post trenéra. Již na začátku přípravy usedl na lavičku kouč Karel Hracha, velmi zkušený hráč, který při svém působení ve Dvoře Králové nad Labem byl pro naše mužstvo výraznou posilou. Přichází tudíž do známého prostředí a po doplnění mladými hráči bude chtít vybudovat mužstvo, které dobrými výsledky a také předváděnou házenou zvýšit zájem příznivců, kteří byli v minulých obdobích pro hráče velkou oporou a dokázali jim připravit skvělé domácí prostředí. Své ligové boje odstartují muži i starší dorostenci 11. září na hřištích soupeřů. Již tyto úvodní zápasy napoví, jak jsou hráči na své soupeře připraveni. Ladislav Hušek Volejbalový oddíl TJ Dvůr Králové informuje Rádi bychom Vás seznámili s činností a volejbalovými úspěchy našich děvčat. Od září do června se pravidelně setkáváme v pondělí a ve středu na trénincích. V létě na hřišti u stadionu a v zimě v hale na nábřeží. Tréninků se účastní asi 30 děvčat od minižákyň, starších žákyň, kadetek a juniorek. Každý rok přihlašujeme 3 krajské volejbalové soutěže, které pořádá KVS v Hradci Králové : 1/ soutěž minivolejbalu-podzim a jaro na venkovních hřištích, naše minižákyně se umístily na 5. místě z 12.družstev 2/ soutěž starších žákyň - podzim, zima, jaro - soboty - turnajovým způsobem, st.žákyně obsadily 3. místo z 12 družstev a postoupily na Přebor ČR do Frýdku Místku, kde se setkaly s nejlepšími družstvy v republice ve své kategorii. Děvčata posbírala mnoho cenných zkušeností, které snad využijí v letošní sezóně, kdy je přihlašujeme do Českého Poháru. 3/ soutěž kadetek a juniorek-podzim,jaro, hrací dny jsou neděle, děvčata se umístila na 3. místě z 10 družstev. Zároveň z našeho týmu byla vyhlášena Kristýna Marxová jako nejlepší kadetka v této soutěži. Starší žákyně a mladší děvčata se také zúčastňují okresní soutěže v Trutnově, kde se pravidelně umísťují na předních místech. Příležitostně se účastníme různých mládežnických turnajů, z nichž nejoblíbenější je dvoudenní Zmrzlinový turnaj v Rychnově n.k. Každoročně se koncem prázdnin děvčata připravují na příští soutěžní období ve volejbalové vísce Dřevěnice na pětidenním soustředění. Vzhledem k tomu, že se snažíme udržet návaznost ve všech věkových kategoriích, rádi bychom přivítali nové hráčky roč. nar. 93 a mladší, avšak pokud jste starší a máte o volejbal zájem a nebojíte se pohybu, nezoufejte, nikdy není pozdě s volejbalem začít! A proto neváhejte a přijďte začátkem září na naše tréninky, které jsou v pondělí a ve středu od hod. na volejbalovém hřišti u stadionu. Dáša a Petr Marxovi, Věra Vojtová rubrika SPORT pokračuje na straně 8.

7 Celobarevné vydání novin na Textová inzerce: Akreditovaná lektorka volného času nabízí hlídání. Tel.: NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává Město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 kusů. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Redakční rada: Ing. Jiří Rain, Mgr. Vasil Biben, Mgr. Edita Vaňková, Irena Ságnerová DiS. Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr Králové n/l, tel./fax: Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci. strana 7

8 Čerstvá mistryně světa Jana Vepřeková. Foto: J. Schwarz Mistryně světa je ze Dvora Králové nad Labem Ve dnech se konalo v německém Skončilo významným úspěchem českých reprezentantek, které vybojovaly hned dvě zlaté medaile. Jednu z nich získala naše rodačka a členka místního aeroklubu, dlouholetá reprezentantka paní Jana Vepřeková. Zvítězila ve třídě standard. Druhou zlatou umedaili v klubové třídě si přivezla paní Hana Vokřínková vázh Hodkovic. ovi Gratulujeme a děkujeme e Janě Vepřekové za skvělou reprezentaci našeho města. Radmila Fiľakovská Parádní vstup do divize Ve velkém stylu vstoupili naši fotbalisté do dalšího ročníku celostátní soutěže, divize. Po pohodové výhře 3:0 nad nováčkem ze Skalice následoval tříbodový zisk na nedobytném hřišti v Ústí nad Orlicí (2:0) a ve třetím kole si svěřenci Čeňka Cellera poradili i s ambiciózní a do té doby stoprocentní Velimí (3:1). Po třech kolech se tak na čele tabulky usadilo bez ztráty bodu trio Kolín, Dvůr Králové a Letohrad, přičemž oba jmenovaní soupeři ještě na jaře bojovali o body v České fotbalové lize. Nyní si věří a rádi by se poprali o postup zpět do třetí nejvyšší soutěže u nás. V dresu Dvora se během tří úvodních kol střelecky prosadili Karel Višňovský s Pavlem Králem, kteří stihli dát již tři branky. Holub s Kašajíkem se pak trefili jednou. Úspěšný start do sezony má za sebou také rezervní celek mužů. Po postupu do 1. A třídy v soutěži první duel vyhrál a po třech kolech byl bez porážky! Po vítězství v Červeném Kostelci 4:1 následovaly remízy s Hořicemi (2:2) a v Černíkovicích (3:3). Daří se i mládeži. Starší i mladší dorostenci za tři kola posbírali shodně 6 bodů, oba žákovské kolektivy měly pak padesátiprocentní bilanci. 3. září se vstupu na třetiligovou scénu dočká tým žen. V prvním kole prožijí dvorské fotbalistky velkou premiéru na hřišti v Mladkově, o týden později se pak poprvé představí domácímu publiku v derby s Chotěvicemi. Věřme, že všechny naše týmy budou předvádět na podzim takové výkony, které budou lákat diváky na stadiony v co největším počtu! Tomáš Otradovský Vedle obou mužstev mužů vstoupila do sezony úspěšně také dvorská mládež. Po třech kolech patřila čtvrtá příčka staršímu dorostu vedenému trenérem Skočdopolem. Foto: oddíl kopané Škola bruslení Dlouholetá systematická práce v hokejovém oddíle obvykle začíná po skončení prázdnin náborem dětí ve věku 5 až 7 let (výjimečně mohou být mladší i starší) do školy bruslení. Je tomu tak i nyní, kdy ve spolupráci oddílů krasobruslení a ledního hokeje mají přihlášené děti příležitost naučit se pod odborným vedením správně bruslit. To je také základní předpoklad pro jejich další činnost v těchto oddílech. Škola bruslení bude zahájena v neděli 18. září 2005 od hodin na zimním stadionu a do tohoto termínu, popřípadě v jejím průběhu můžete, vážení rodiče, svého chlapce do ní přihlásit! Zastřešením zimního stadionu vznikly pro lední hokej v našem městě nové podmínky, které přispívají ke zlepšující se úrovni tohoto sportu a sezóna se tím také značně prodloužila. Po celou dobu provozu až do března bude výcvik probíhat dvakrát týdně, obvykle v sobotu a v neděli a poplatek na celé období činí 500 Kč. Vedení pořádajících oddílů místní tělovýchovné jednoty věří, že vážení rodiče tuto výhodnou nabídku využijete a své dítě do školy bruslení přihlásíte a budete je podporovat i povzbuzovat po jeho zařazení do soutěžního kolektivu. Základním vybavením pro účast jsou brusle, rukavice, hokejová přilba, vhodný oděv. Ladislav Hušek strana 8

V průběhu svého panování královna postupně navštěvuje a poznává ostatní věnná města. V letošním roce předá vládu nové královně královských

V průběhu svého panování královna postupně navštěvuje a poznává ostatní věnná města. V letošním roce předá vládu nové královně královských Vychází 4. září 2006 Ročník XII. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vyhlídkový let pro královnu věnných měst V říjnu loňského roku reprezentovala Radka Machková, studentka Střední pedagogické

Více

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 www.dvurkralove.cz Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení

Více

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Vasil Biben a Ing. Jiří Rain uctili památku padlých položením věnců na nábřeží Jiřího Wolkera a u

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014 Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. listopadu 2014 ZDARMA 10 2014 Výsledky voleb, 1-2 koaliční dohoda Kácení dřevin 3 Rekonstrukce 3 mimo les ulice 28. října On-line rezervace 4 vstupenek Obec

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 11/2013 Vychází 30. listopadu 2013 www.dvurkralove.cz Dvůr Králové nad Labem - město podporující sociální služby V této

Více

Číslo 7/2013. Vychází 1. srpna 2013

Číslo 7/2013. Vychází 1. srpna 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 7/2013 Vychází 1. srpna 2013 KRÁLOVÉDVORSKÉ KOUPALIŠTĚ SLAVÍ 80. NAROZENINY Obraz Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad

Více

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 5/2013 Vychází 31. května 2013 Kvalitnější MHD zcela bezbariérová a ekologická Na konci března podepsala firma OSNADO, spol.

Více

29. října 2004 Ročník X. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

29. října 2004 Ročník X. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 29. října 2004 Ročník X. Číslo 10 Vydává Město Zdarma Ulice 17. listopadu pod kruhovým objezdem. Ukončení rekonstrukce ulic Legionářská a 17. listopadu Tak už je to konečně tady rekonstrukce ulic Legionářská

Více

RADNICE. Číslo 01/2011. Vychází 31. ledna

RADNICE. Číslo 01/2011. Vychází 31. ledna NOVINY RADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ Vánoce přerušily práce na stavbě základní umělecké školy, ale hned po novém roce se opět začalo pracovat. Provádí se montáž ústředního

Více

MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA. ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014. Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie

MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA. ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014. Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie Radniční listy MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014 Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie Obnovitelné energetické zdroje a úspora energií jsou témata, která trápí

Více

Seznamte se s novými členy vedení města

Seznamte se s novými členy vedení města Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. prosince 2014 ZDARMA 11 2014 Dotační programy a 2 možnosti Nová alej v Lipnici 3 Fotosoutěž Novinky odpadového 3 hospodářství U3V - letní semestr 8 v knihovně

Více

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L. Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 30. května 2014 ZDARMA 5 2014 Rekonstrukce 2 silnice v Kocbeři Otevření Tyršova 3 koupaliště Novinky DéKá 4 festu Úspěchy místních 9 škol Mladší dorost 11 házené

Více

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Červenec 2009 Číslo 7 www.dvurkralove.cz 100.000,- Kč na pomoc oblastem postiženým povodněmi V souvislosti s letošními ničivými

Více

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Prezident republiky Václav Klaus při příjezdu do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech... Prezident republiky

Více

26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Na začátku srpna byl uveden do provozu nový kruhový objezd na křižovatce u městských lázní. Další etapa oprav je v současné době

Více

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz Vychází 30.11.2007 Ročník XIII. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz Omlouváme se občanům města za tiskovou chybu termínu konání zastupitelstva

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více