Kyselina alkyldikarboxylová Při styku s pokožkou může nastat podráždění.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hpcustomerinquiries@hp.com Kyselina alkyldikarboxylová Při styku s pokožkou může nastat podráždění."

Transkript

1 1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Použití přípravku Číslo CAS Identifikace společnosti C4911A Inkoustový tisk Směs Telefonní číslo pro naléhavé situace Toxikologické informační středisko a/nebo Hewlett-Packard sro Vyskocilova 1/ Praha 4 Czech Republic Informační linka společnosti Hewlett-Packard o zdravotních účincích (Bezplatně v rámci USA) (Přímo) Obecné informace telefonní číslo Telefonní Zákaznická linka společnosti HP (Bezplatně v rámci USA) (Přímo) IDENTIFIKACE RIZIK Akutní dopad na zdraví Styk s pokožkou Zasažení očí Předpokládá se, že všechna potenciální rizika jsou způsobena těmito složkami Při styku s pokožkou může nastat podráždění pentan-1,5- diol Při styku s pokožkou může nastat podráždění Při styku s pokožkou může nastat podráždění Při styku s pokožkou může nastat podráždění Styk s látkou můŝe způsobit mírné aŝ váŝné podráŝdění, případně poranění očí pentan-1,5- diol Zasažení očí může způsobit podráždění Zasažení očí může způsobit podráždění Vniknutí do očí může způsobit podráždění 1 / 6

2 Vdechnutí Požití Potenciální účinky na zdraví Expoziční vstupy Chronické účinky na zdraví Karcinogennost Fyzická nebezpečí Ohrožení zdraví Nebezpečí pro životní prostředí Další informace Vdechnutí může způsobit podráždení dýchacích cest Vdechnutí může způsobit podráždení dýchacích cest Vdechnutí může způsobit podráždení dýchacích cest PoŜití můŝe způsobit podráŝdění trávicího ústrojí, nevolnost, zvracení a průjem K možnému poškození při kontaktu s tímto produktem může dojít v případě očí a pokožky Za normálních okolností se vdechnutí výparů nebo požití nepovažuje za významný způsob vniknutí tohoto produktu do organismu Úplné údaje o toxicitě nejsou pro toto konkrétní složení k dispozici Není známo Žádná ze složek tohoto produktu není při koncentracích rovných 0,1 % nebo vyšších uvedena v nařízeních EU, MAK, IARC, NTP, ACGIH nebo OSHA Není klasifikováno jako fyzikálně nebezpečné Není klasifikováno jako zdraví nebezpečné Není klasifikováno jako nebezpečné pro životní prostředí Tento azurový inkoust není klasifikován podle směrnice EU 1999/45/EC 3 SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH Složka/látka Číslo CAS % podle váhy Číslo EU Voda > pentan-1,5- diol < Poznámky ke složení < 75 < 5 < Klasifikace EU R36/37/38 R36/37/38 Tato inkoustová náplň obsahuje přípravek na bázi vodných barviv Tento produkt byl posouzen podle Směrnic EU 67/548/EEC a 1999/45/EC, ve znění pozdějších předpisů Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16 4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Vdechnutí Styk s pokožkou Zasažení očí Požití Dopravte na čerstvý vzduch Při přetrvávajících potíŝích vyhledejte lékaře Důkladně omyjte postižené oblasti mýdlem a vodou Pokud dojde k podráŝdění či toto přetrvává, vyhledejte lékaře Neprotírejte oči Okamžitě vypláchněte proudem čisté teplé vody (s nízkým tlakem) po dobu nejméně 15 minut nebo do odstranění částic Pokud podráŝdění přetrvá, vyhledejte lékařskou pomoc JestliŜe dojde k poŝití velkého mnoŝství, vyhledejte lékařskou pomoc 2 / 6

3 5 OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU Bod a způsob vznícení Vhodných hasiv Hasiv, která nesmí být použita z bezpečnostních důvodů Neobvyklá rizika vznícení a výbuchu Nebezpečné produkty spalování Speciální pokyny pro hašení > 933 C (> 200 F); Pensky-Martens Closed Cup Hasící práŝek, CO2, vodní sprcha či běŝná pěna Není známo Není známo Viz část 10 Nebylo stanoveno 6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU Osobní preventivní opatření Opatření na ochranu životního prostředí Postupy pro uzavření prostoru Čisticích metodách Noste vhodné ochranné pomůcky Nenechejte vniknout do kanalizace Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace Tam, kde je to moŝné, rozlitou látku ohraničte valem Absorbujte inertním absorpčním materiálem, např suchou hlínou, pískem nebo křemelinou, komerčními sorbenty, nebo získejte zpět pouŝitím čerpadel Nechejte vsáknout do inertního materiálu 7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Manipulace Skladování Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí Uchovávejte mimo dosah dětí Uchovávejte mimo dosah vysoké teploty nebo chladu 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTREDKY Údaje o dodatečné expozici Pro tento produkt nebyly stanoveny expoziční limity Osobní ochranné pomůcky Všeobecné Použijte prostředky osobní ochrany k omezení styku s pokožkou a očima Hygienická opatření Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi 9 FYZIKÁLNĺ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Vzhled Skupenství Formulář Barva Zápach Prahová hodnota zápachu Azurový ph Bod varu Bod vznícení Hořlavost Limity hořlavosti na vzduchu, horní, v obj % Není stanoveno > 933 C (> 200 F); Pensky-Martens Closed Cup 3 / 6

4 Limity hořlavosti na vzduchu, dolní, v obj % Tlak páry Relativní hustota Rozpustnost ve vodě Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) Viskozita Není stanoveno Rozpustný ve vodě > 2 cp Hustota par > 1 (vzduch = 1,0) Rychlost odpařování Teplota tání Bod tuhnutí Bod samovznícení Specifická hmotnost 1-12 Organické těkavé látky < 3 % Není stanoveno 10 STÁLOST A REAKTIVITA Stabilita Nažádoucí materiály Nebezpečné produkty rozkladu Nebezpečná polymerace Stabilní za doporučených skladovacích podmínek Při rozkládání můŝe tento výrobek vytvářet plynné oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid uhličitý nebo nízkomolekulární uhlovodíky Nenastane 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Další informace U tohoto složení inkoustu nebyly testovány toxické účinky Informace o potenciálních vlivech na zdraví naleznete v části 3 a pokyny k poskytnutí první pomoci v části 4 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE Vodní toxicita LC50/96h/střevle (Pimephales promelas) =461 mg/l Stálá akutní toxicita (pstruh), přežití (100 mg/l) = 100% Stálá akutní toxicita (pstruh), přežití (10 mg/l) = 100% 13 POKYNY K LIKVIDACI Pokyny pro nakládání s odpadem Odpad ze zbytků / nepoužitých produktů Kontaminované balení Likvidaci provádějte v souladu se státními a místními předpisy Program recyklace spotřebních materiálů HP Planet Partners (trademark) umožňuje jednoduchou a praktickou recyklaci originálních spotřebních materiálů pro inkoustové a laserové tiskárny společnosti HP Další informace o této službě a její dostupnosti ve vaší oblasti naleznete na adrese 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU ADR Not regulated as hazardous goods 4 / 6

5 IMDG IATA Not regulated as hazardous goods Spráný název pro dodávky Třída rizika Číslo OSN Skupina balení Výjimky týkající se balení Neaplikuje se Neaplikuje se Žádné N/A Žádné Všeobecné Nejedná se o produkt podléhající směrnicím DOT, IATA, ADR, IMDG nebo RID v USA 15 INFORMACE O PŘEDPISECH Mezinárodní předpisy Označení Informace o všech chemických látkách obsažených v tomto produktu společnosti HP byly ohlášené nebo se na ně vztahuje výjimka podle zákonů o ohlašování chemických látek v následujících zemích: USA (TSCA), EU (EINECS/ELINCS), Švýcarsko, Kanada (DSL/NDSL), Austrálie, Japonsko, Filipíny, Jižní Korea, Nový Zéland a Čína Informace o všech chemických látkách obsažených v tomto produktu společnosti HP byly ohlášené nebo se na ně vztahuje výjimka podle zákonů o ohlašování chemických látek v následujících zemích: USA (TSCA), EU (EINECS/ELINCS), Švýcarsko, Kanada (DSL/NDSL), Austrálie, Japonsko, Filipíny, Jižní Korea, Nový Zéland a Čína Obsahuje, pentan-1,5- diol,,, Voda označení EHS U tohoto produktu není požadované označení podle směrnice EU 1999/45/EC 16 DALŠÍ INFORMACE Informace výrobce Další informace Prohlášení Datum publikace Části bezpečnostního listu aktualizovány Hewlett-Packard Company 1000 NE Circle Boulevard Corvallis, OR US Tento Bezpečnostní list byl připraven v souladu se směrnicí EU 91/155/EEC a doplněn podle směrnice 2001/58/EC Tento Bezpečnostní list je zákazníkům společnosti Hewlett-Packard poskytován zdarma Informace odpovídají nejnovějším poznatkům společnosti Hewlett-Packard v době přípravy tohoto dokumentu a jsou pokládány za přesné Neměly by však být pokládány za záruku konkrétních vlastností produktu nebo jejich vhodnosti pro určitý účel Tento dokument byl připraven v souladu s požadavky jurisdikce uvedené výše v Části 1 a je možné, že nesplňuje požadavky nařízení v jiných zemích 20-Jun Informace o Předpisech: Canadian regulations 15 Informace o Předpisech: Mezinárodní předpisy 5 / 6

6 Vysvětlení zkratek ACGIH CAS CERCLA CFR COC DOT EPCRA IARC NIOSH NTP OSHA (Úřad pro pracovní bezpečnost a zdravotní administraci) NPK-P RCRA REC REL SARA NPK-L TCLP TLV TSCA Organické těkavé látky Americká konference státních průmyslových hygieniků (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) služba Chemical Abstracts Service Zákon o odpovědnosti, kompenzacích a závazcích vůči životnímu prostředí (Comprehensive Enviromental Response Compensation and Liability Act) Sbírka federálních předpisů (Code of Federal Regulations) Zařízení Cleveland Open Cup na měření vznětlivosti Ministerstvo dopravy Zákon o plánování pro případ ohrožení a přístupu veřejnosti k informacím (SARA, Emergency Planning and Community Right-to-Know Act) Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny Národní ústav pro ochranu zdraví a bezpečnost práce (National Institute for Occupational Safety and Health) Národní toxikologický program (National Toxicology Program) Úřad pro ochranu zdraví a bezpečnost práce (Occupational Safety and Health Administration) Přípustný expoziční limit Zákon o zachování a obnově zdrojů (Resource Conservation and Recovery Act) Doporučeno Doporučené expoziční limity Zákon USA o odstraňování starých zátěží a odpovědnosti za kontaminovaná území z roku 1986 (Superfund Amendments and Reauthorization Act) Limit krátkodobé expozice Postup pro filtrování toxických látek (Toxicity Characteristics Leaching Procedure) Mezní limitní hodnota Zákon o kontrole toxických látek (Toxic Substances Control Act) Prchavé organické součásti 6 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Při požití by při normálních podmínkách použití tohoto produktu nemělo dojít k významnému poškození. Chronické účinky na zdraví

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Při požití by při normálních podmínkách použití tohoto produktu nemělo dojít k významnému poškození. Chronické účinky na zdraví BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace přípravku Použití látky nebo přípravku Verze č. 03 Datum revize Identifikace společnosti Purpurová tisková kazeta HP

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Datum vystavení CN748 Series N/A Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Datum vydání CN840Series N/A Číslo verze

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Datum vystavení CP509 Series N/A Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle smernice ES 1272/2008/EC

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle smernice ES 1272/2008/EC BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum revize 06I2015 Číslo revize 20 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku Kód Produktu Chemická skupina Doporučované použití W30120 Z ropných uhlovodíku

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 1522751, 1522750, 1523650, 1522150, 1522151, 1522152, 1523350, 1522753 Číslo CAS: 9052-95-3 Indexové

Více

Bezpečnostní list. Výjimka 15-20 Žádné Žádné Žádné Žádné Patentované organické materiály

Bezpečnostní list. Výjimka 15-20 Žádné Žádné Žádné Žádné Patentované organické materiály Bezpečnostní list ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EPSON Ink Cartridge T8503 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH) Datum vydání 26/11/2012 Datum vytvoření 14/11/2012 Datum revize 14/11/2012 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Více

Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika

Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Krista MgS ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název směsi: weber.antigraffiti nátěr, složka vytvrzovač 7815 Další názvy směsi (synonyma): odpadá 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Sikafloor 2530 W (A) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Bezpečnostní list materiálu

Bezpečnostní list materiálu Bezpečnostní list materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EPSON Ink Cartridge T0791 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo BelRay Moto Chill Racing Coolant označení směsi Kód produktu 99410 Číslo SDS 6427

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 06. února 203 2. července 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika Datum vydání/ Datum revize : 12.06.2015 Datum předchozího vydání : 03.06.2013 Verze : 0.0 BEZPEČNOSTNÍ

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST Podle smernice ES 1907/2006/EC

BEZPECNOSTNÍ LIST Podle smernice ES 1907/2006/EC BEZPECNOSTNÍ LIST Datum revize 05/13/2011 Číslo revize 87 1. IDENTIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku Kód výrobku Skupina chemikálií Doporucená oblast použití SWEPCO 503 Gas & Diesel

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika SikaFast 5221 Comp. B ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST Připraveno podle směrnice (ES) č. 1907/2006, dodatek II.

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST Připraveno podle směrnice (ES) č. 1907/2006, dodatek II. BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST Připraveno podle směrnice (ES) č. 1907/2006, dodatek II. XA4063/00 01 00 DATUM PŘÍPRAVY 30.4.2011 1. OZNAČENÍ PŘÍPRAVKU A VÝROBCE 1.1 IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU XA4063/00 POJIVO PRO

Více

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód produktu: 42,0510,0013 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1

Více

2-6, rue Henri Sainte Claire Deville - Les Colonnades.

2-6, rue Henri Sainte Claire Deville - Les Colonnades. 1/10 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace směsi 1.2 Použití: Na odstraňení starých malířských nátěrů z různých podkladů (kovy, drevo, beton, kámen, dlažby, apod.) 1.3 Identifikace výrobce:

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

nebezpečnosti ES Směs alkoholů Směs 1-20 R36, R11, F HFC 134a (1,1,1,2-tetrafluoretan) % hořlavých složek 811-97-2 80-99

nebezpečnosti ES Směs alkoholů Směs 1-20 R36, R11, F HFC 134a (1,1,1,2-tetrafluoretan) % hořlavých složek 811-97-2 80-99 BEZPEČNOSTNÍ LIST Připraveno podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(REACH) a norem amerického zákona OSHA Číslo listu: MSDS0078CZ Číslo vydání: 5 Datum: 08/07/2009 O JAKÝ SE JEDNÁ

Více