Rozvojový projekt na rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvojový projekt na rok 2011"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Rozvojový projekt na rok 2011 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií Podprogram: Název projektu: Rozvoj ICT a přístrojového vybavení pro výuku na UHK Období řešení projektu: Od: Do: Dotace (v tis. Kč) Celkem: V tom běžné finanční prostředky: V tom kapitálové finanční prostředky: Požadavek Čerpáno ZÁKLADNÍ INFORMACE Hlavní řešitel Kontaktní osoba Jméno: PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D Ing. Petr Exner Podpis: Fakulta/Součást Univerzita Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Adresa/Web: Rokitanského Hradec Králové 3 Telefon: Rokitanského Hradec Králové 3 Jméno rektora: Podpis: doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Datum: Razítko školy:

2 ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. Rozvojový projekt je zaměřen na rozvoj informačních a komunikačních technologií, infrastruktury a přístrojového vybavení jednotlivých fakult UHK jako celku, a to v učebnách a laboratořích, tak na úrovni serverů i na jednotlivých pracovištích. Projekt zabezpečí částečnou obnovu výpočetní techniky, přístrojového vybavení, podstatnou část nákupu softwaru a legalitu softwarového vybavení na celé UHK. Pořízení moderního přístrojového vybavení umožní zkvalitnění a obohacení výuky přírodních i společenských věd o nové praktické úlohy. Bude vytvořeno pracoviště k zabezpečení efektivní praktické výuky práce s knihovními systémy a zajištěno technické dovybavení nakladatelství Gaudeamus za účelem kvalitního zpracování pomůcek pro podporu výuky. Projekt zabezpečení další rozvoj elearningu. Přiměřená pozornost je také věnována pracovnímu prostředí a to jak ve vztahu k předmětům výuky, tak i k pracovníkům. 1 Obnova počítačového vybavení učeben, kateder a specializovaných pracovišť Obnova počítačů a softwaru na katedrách PdF, FF, Studijním oddělení a Informačních systémech ÚSP. Nákup počítačů (vzhledem ke snížení cen výběrovým řízením došlo ke zvýšení počtu pořizovaných PC), audiovizuálního zařízení, GPS navigace a SW na PřF: oproti původnímu návrhu nákupu došlo ke změnám v parametrech HW a SW z důvodu rychlého rozvoje IT techniky v oblasti 3D grafiky a 3D zobrazování. V souvislosti s tím byla vybudována učebna 3D grafiky. Jednotlivé změny a podrobné zdůvodnění byly konzultovány a odsouhlaseny (viz změny). Současně se podařilo realizovat nákup technologické stavebnice pro inovaci předmětu Architektura počítačů, který nebyl plánován. 2 Rekonstrukce počítačové sítě na odloučených pracovištích Rekonstrukce počítačové sítě u tří kateder PdF a tří kateder FF. 3 Nákup spotřebního materiálu a literatury Nákup spotřebního materiálu a literatury. 4 Posílení serverového řešení zabezpečení výuky Z projektových prostředků byly zakoupeny servery DELL PowerEdge, bylo posíleno serverové řešení zabezpečení výuky (FF), jeden ze serverů slouží pro provozování databázového a aplikačního serveru pro elearning (FIM) a dále byla uhrazena část nákladů na server DELL s příslušenstvím. 5 Pořízení a aktualizace softwarového vybavení V projektu byl plánován nákup licence nové verze LMS Blackboard Learn Course Delivery Enterprise 9.1. Z projektových prostředků byla uhrazena část roční licence LMS Blackboard Learn Course Delivery Enterprise 9.1, licence Academic VMware, cena návrhu a implementace zálohovací strategie ORACLE a implementační analýzy včetně nasazení scénářů Vcloud. Tato řešení slouží pro efektivní zabezpečení výuky. Oproti původnímu návrhu pořízení licencí softwaru STATGRAPHICS Centurion XVI (2ks) byly zakoupeny licence softwaru STATISTICA Standard 10 Cz (4ks) na PřF. Cílem rektorátní části projektu bylo zajistit obnovu výpočetní techniky a zabezpečit legalitu softwaru na UHK. Největší část prostředků tak byla věnována na dovybavení rektorátních útvarů počítači, prodloužení licenčního krytí SW firmy Microsoft, knihovního a ekonomického programu a platby za přístup k databázím. 6 Nákup přístrojů a podpůrných systémů v laboratořích k zabezpečení základní výuky Posílení pamětí počítačů a zlepšení softwarového vybavení počítačových učeben PdF a FF. Plánované dodávky přístrojů na PřF (ELISA zařízení, prosávací zařízení, fluorometr, tensiometry) a základní zaškolení pracovníků bylo splněno v plném rozsahu. Jsou vypracovávány příslušné pracovní návody a stručné i podrobné manuály na dodané vybavení v českém jazyce, došlo k začlenění přístrojů do praxe. Inovace na pracovišti Atomové absorpční spektrometrie (PřF) pořízením dalšího příslušenství

3 (grafitové pícky) a jeho doplněním o nezbytný pomocný materiál. Nákup hardwarového a softwarového vybavení, které umožňuje rozšířit vědecko-výzkumné a výukové aktivity v rámci UHK v oblasti hromadného zpracování dat. 7 Nákup audiovizuální techniky do učeben Nákup audiovizuální techniky do učeben (především FF). Plnění kontrolovatel ných výstupů Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. 1 Nákup počítačů a jejich komponet pro učebny a specializovaná pracoviště Nákup 19 PC pro katedry PdF UHK. Nákup 7 PC pro Studijní oddělení PdF UHK. Nákup 3 PC pro Informační systémy PdF UHK. Posílení pamětí počítačů v učebně P1 na PdF. Obnova vybavení studijního oddělení FF (2 PC, tiskárna, přenosný disk). Splněno Dovybavení katedry biologie PřF přístroji - splněno (s mírnou prodlevou některých dodávek). Uvedení přístrojů do provozu a jejich odzkoušení. Vybavení dvou pracovišť (ÚSP, PdF) pro zpracování výzkumných šetření. Tato pracoviště byla vybavena odpovídajícím hardwarem (scanner, stolní počítač, notebook, laserová tiskárna). Dokumentový scanner Fujitsu (2x) pro skenování tištěných podkladů (např. dotazníky apod.). Laserová tiskárna HPLJ (2x) pro tisk výstupů v rámci jednotlivých pracovišť. Počítač DELL OPTIPLEX (2x) pro zpracování a prezentaci dat v rámci pracovišť UHK. Notebook DELL (2x) pro zpracování dat v terénu. HDD externí (1x) u jednoho z pracovišť byla navíc zakoupena jednotka pro zálohování dat. Zakoupení 26 kusů PC, 2 ks NTB, monitor, 2 ks tiskárna a tonery na rektorát. 2 Nákup softwaru Nákup softwaru pro katedry PdF UHK (Adobe Photoshop, Ilustrator, Indesign, Coral Draw X5 EDU). Nákup softwaru pro počítačové učebny PdF UHK (Zoner Photo Studio EDU). Uhrazení části roční licence LMS Blackboard Learn Course Delivery Enterprise 9.1, licence Academic VMware, uhrazení ceny návrhu a implementace zálohovací strategie ORACLE a implementační analýzy nasazení scénářů Vcloud. Tato řešení slouží pro efektivní zabezpečení výuky. Vybavit dvě pracoviště pro zpracování výzkumných šetření (ÚSP, PdF). Tato pracoviště byla vybavena odpovídajícím softwarem (software pro zpracování dat v rámci kvalitativního a kvantitativního výzkumu, software pro optické rozpoznávání tištěných dokumentů a software pro zpracování grafických výstupů, včetně tvorby pdf souborů. SW ABBY FlexiCapture pro optické rozpoznávání naskenovaných tištěných dokumentů OMR software, SW IBM SPSS software pro zpracování statistických dat kvantitativní výzkum, SW Atlas software pro zpracování výzkumných dat kvalitativní výzkum, u jednoho pracoviště, SW Remarque software pro optické rozpoznávání naskenovaných tištěných dokumentů, u jednoho pracoviště, SW Adobe Creative Suite 5.5 Production Premium EDU software pro zpracování grafických výstupů v rámci vědecko-výzkumných a výukových aktivit na jednom z pracovišť. Uhradit v rámci smlouvy MS CA licence na jeden rok. Uhradit servisní poplatky (EIS Magion, OBD, MetaLib) za rok Dále uhradit poplatky za přístup k databázím (SCOPUS, EMERALD, INFOZ, Web of Science, SCIENCE DIRECT, ASPI). 3 Dílčí rekonstrukce počítačové sítě na odloučených pracovištích Rekonstrukce počítačové sítě pro vybrané katedry PdF. Rekonstrukce klimatizace serverovny FF. Vybavení budovy FF monitorovacím kamerovým systémem AirLive.

4 4 Nákup spotřebního materiálu a odborné literatury Nákup spotřebního materiálu (nářadí pro techniky, přenosné HDD pro instalace softwaru, tonery do tiskáren, DVD, kabely, baterie, lampy do dataprojektorů a další). Nákup odborné literatury pro potřeby Informačních systémů. Splněno 5 Instalace serverů a serverového softwaru Zakoupit servery DELL PowerEdge (pro provozování databázového a aplikačního serveru pro elearning a pro e-learningové prostředí Moodle (FF, PdF, PřF, ÚSP), a uhradit část nákladů na server DELL s příslušenstvím na PřF. Posílení serveru studijní agendy FF a PdF o operační paměť a diskové pole. 6 Vybavení přírodovědných a specializovaných laboratoří novou technikou Nákup klimatizační jednotky pro specializovanou laboratoř FF v SOkA Hradec Králové. Vybavení laboratoře archeologické mikroskopie FF technikou (mikroskop+fotoaparát). Vybavení AV laboratoře FF fotoaparáty. Modernizace dataprojekčního vybavení 5 učeben FF UHK. Podíl na tvorbě modelu pravěké krajiny pro Archeopark Všestary. Uvedení do provozu a odzkoušení přístrojů pro měření fyziologických charakteristik rostlin. Zakoupení grafitové pícky (plán do ), instalace proběhla Důvod zdrženídodávka přístroje ze zahraničí. 7 Vybavení učeben audiovizuální technikou nákup audiovizuální techniky do učeben FF. Změny v řešení Přehled o pokračujícím projektu Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj. vyřízení této žádosti. Jednotlivé změny (přidejte řádky podle Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na č. potřeby) MŠMT) Pořízen server pro Moodle jako náhrada za 1 multilicenci SW PASW (SPSS), která byla zakoupena z jiného zdroje. Provedené změny jsou v souladu se záměrem a náplní projektu. 2 3 Přesun financí z položky 1.1 (Dlouhodobý nehmotný majetek) do položky (Samostatné věci movité) 150 tis. Kč Navýšení financí v položce 2.5 z důvodů ušetření financí (v položce 2.4) v důsledku pohybu cen a výběrových řízení 629 tis. Kč V rámci položky 2.4 byly realizovány změny v důsledku zastarání technologie s cílem vybavení nové 3D učebny, řešení havárie, pořízení ekvivalentních a multifunkčních SW apod.. Změny reagují na aktuální potřeby UHK. Kamerový systém, model pravěké krajiny. Provedené změny jsou v souladu se záměrem a náplní projektu. Pořízení 3D technologií a vybavení v důsledku zastarání původně navrhovaných technologií (3D digitální kamery včetně paměťové karty SDHC Class 8BG, 3D fotoaparáty Fuji FinePix Real 3D W3, 3D notebook DELL, plátno pro 3D DLP, projektor 3D DLP ACER, 3D brýle kompatibilní s technologií DLP, brýle s barevnými filtry, sada součástí pro výuku architektury počítačů umožňující inovaci příslušného předmětu apod. Pořízení klimatizační jednotky jako reakce na havárii původního zařízení. Místo plánovaného Visual studia 2008 a Creative suite 4 premium collection CZ pořízen SW Adobe Master podporující 3D technologie. Provedené změny jsou v souladu se záměrem a náplní projektu. Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. Rok realizace Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) Poznámka (případně výhled do budoucna) Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

5 Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt) Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) Čerpání dotace (v tis. Kč) 1. Kapitálové finanční prostředky celkem Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) Samostatné věci movité (stroje, zařízení) Stavební úpravy Běžné finanční prostředky celkem Osobní náklady: 2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu Ostatní: Materiální náklady (včetně drobného majetku) Služby a náklady nevýrobní Cestovní náhrady Stipendia Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

6 Číslo položky (viz před- Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč) chozí tab.) Z projektových prostředků byly po výběrovém řízení zakoupeny 3 ks serverů DELL PowerEdge R71, uhrazena část nákladů na server DELL s příslušenstvím, dále 688 Mikroskopy (set), dataprojektor (2 ks), monitorovací systém Mikroskop (set), dataprojektor (2 ks), server, monitorovací systém 386 Grafitová pícka s autosamlerem a recirkulačním chladicím systémem 802 včetně příslušenství ELISA reader s počítačem a softwarovým programem pro zadání 450 měření a vyhodnocení naměřených výsledků obsahu přírodních toxinů Prosávací zařízení na imunoafinitní kolonky (typu Bakerbond) včetně 44 membránové pumpy a filtrů (Millipore) tzn. vakuová jednotka s příslušenství Fluorometr OSI 1FL - přenosný fluorometr s technologií pulzní modulace 298 pro měření fluorescence ks PC Posílení pamětí počítačů Rekonstrukce počítačových sítí NTB (5 ks), skener (2 ks), tiskárna (3 ks), dataprojektor Spotřební materiál, tonery, HDD, nářadí, klimatizace, nabíječka, lampa DTP Tensiometry pro stanovení množství zálivky pokusných rostlin, včetně přísl Navigace GPS Garmin 775T Lifetime (1 ks) D fotoaparát Fuji FinePix Real (1 ks) + pouzdro + paměťová karta D notebook DELL XPS 7.3 (2 ks) + čtečka karet Digitální fotoaparát kompakt (12 ks) + paměťová karta Plátno 3x3 m, pro 3 D stahovací (1 ks) + audio k plátnu D kamera Panasonic HDC-SDT750 (1 ks) + paměťová karta + brašna Projektor 3 D technologie (1 ks) Brýle 3 D kompatibilní s technologií DLP (15 ks); brýle s barevnými filtry pevné technologie anaglyf (15 ks) Sada součástí pro výuku architektury počítačů (15 ks) Odborná literatura SW ABBY, SPSS, GRAVIC, ATLAS, ADOBE, COREL DRAW Implementace, kurzy a proškolení, včetně školení Blackboard Learn Course Delivery Enterprise 9.1, SW STATISTICA Standard Cz (4 licence) SW Licence Maple (5 licencí) SW WinEdt (5 licencí) SW Adobe master Creative Suite 5.5, včetně instalačního kitu (15 ks) SW 3D Journal 3.2 (15 ks) SW - roční licence LMS Blackboard Learn Course Delivery Enterprise 9.1, a licence Academic VMware diagnostika SW podpora (ACROBAT, MATLAB, MICROSOFT (VI-XII), ASPI, portál) SW MICROSOFT (I V) 1077

7 2.5 SW podpora knihovna (METALIB) SW podpora (Magion VII-XII, tiskové formuláře) SW podpora knihovny (OBD) přístupy k DB (SCOPUS, EMERALD, INFOZ, WoS, SCIENCE DIRECT) 373

Rozvojový projekt na rok 2013 SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL

Rozvojový projekt na rok 2013 SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL VYSOKÁ ŠKOLA: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Rozvojový projekt na rok 2013 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram:

Více

Rozvojový projekt na rok 2011

Rozvojový projekt na rok 2011 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA CHEMICKÁ Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2011 Formulář pro závěrečnou zprávu 4. Program na

Více

Rozvojový projekt na rok 2011

Rozvojový projekt na rok 2011 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2011 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 4. Program na podporu vzdělávání v oblasti zubního lékařství

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Na podporu odstraňování slabých stránek vysoké školy Podprogram:

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: Název projektu: 2. Program na podporu vzdělávání v oblasti zubního lékařství

Více

Rozvojový projekt na rok 2011

Rozvojový projekt na rok 2011 VYSOKÁ ŠKOLA: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Rozvojový projekt na rok 2011 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Program na podporu zvyšování kvality činnosti vysokých škol Podprogram na

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2014 OBSAH: Seznam použitých zkratek:... 4 I. Průvodní zpráva

Více

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Řešitel: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Stránka 1 z 28 Dotace celkem: 6677 tis. Kč Projekty v rámci Směrnice rektora UP B3-13/5-SR Zásady soutěže

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

ČR, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE

ČR, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, březen 2012 ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE organizační složka státu se sídlem: Jakubské nám. 644/3, 658 34 Brno, Tel.: +420 542 423 111, Fax: + 420 542 423 190

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Předkládá: Ing. Jan Štěpánek Ústřední ředitel ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV.

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výpočetní centrum Praha, červen 2013 1 2 1. Obsah 1. OBSAH... 3 2. ÚVOD... 4 3. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VÝPOČETNÍHO CENTRA... 6 4. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ... 7 4.1 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Více

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz Studie proveditelnosti k připravované žádosti na realizaci krajské části projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Předkládá: Ing. Marek Pickar pověřen řízením ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV. Vyhodnocení

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2010 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2008 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010

Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010 Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje dále uvedená témata rozvojových

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013 Grantový program na podporu rozvoje ICT

Více