Souhrnné zhodnocení výsledků hospodaření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnné zhodnocení výsledků hospodaření"

Transkript

1 Průvodní zpráva - komentář k podkladům pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra za rozpočtový rok 2007 v působnosti účetní jednotky SPŠ MV v Brně Souhrnné zhodnocení výsledků hospodaření Čl Přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů za sledovaný rok v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 v tabulce č. 1. a) věcné vyhodnocení splnění stanovených priorit pro hodnocený rok Pro rok 2007 byl v rámci SPŠ MV v Brně stanoven okruh tří hlavních priorit (strategické cíle): trvale zlepšovat kvalitu výchovně vzdělávacího procesu a služeb, zasazovat se o efektivitu struktury a procesů, které používáme, vážit si externích zákazníků a vlastních lidí. Uvedené priority byly prostřednictvím plánovacích dokumentů rozpracovány do dílčích úkolů pro rok 2007 (dílčích cílů). A. V oblasti zlepšování kvality výchovně vzdělávacího procesu byla v hodnoceném období zaměřena pozornost na vzdělávací aktivity uvedené v informačním systému SAP R/3 jako vzdělávací akce. Počty studujících jsou k dispozici v tomto informačním systému. V oblasti pedagogického projektování připravili pedagogičtí pracovníci SPŠ MV v Brně v roce 2007 následující projekty: Specializační kurz pro policisty zařazené v preventivně informačních skupinách a policisty dlouhodobě pověřené poskytováním informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků - vzdělávací program vznikal v SPŠ MV v Brně postupně již v průběhu roku 2006 v součinnosti s preventivně informační skupinou Policejního prezidia ČR a skupinou vzdělávání služební přípravy a sportu Policejního prezidia ČR. Jedná se o složitý, organizačně i lektorsky náročný program, který byl v roce 2007 dokončen. Na základě vyhodnocení zkušeností z pilotního ověření programu specializačního kurzu, které se uskutečnilo v roce 2007, došlo k některým korekcím. V roce 2008 byl otevřen již 3. běh popisované aktivity, který dosud probíhá. Specializační kurz pro policejní inspektory vykonávající dozorčí službu na dálničních odděleních Policie ČR vzdělávací program vznikal v SPŠ MV v Brně v součinnosti s Ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia ČR a skupinou vzdělávání služební přípravy a sportu Policejního prezidia ČR v průběhu roku Program byl dokončen, schválen a v roce 2008 je připraven pro pilotní ověření. Specializační kurz pro odbornou přípravu příslušníků Policie ČR zařazených na funkci vedoucí a zástupce vedoucího nižšího organizačního článku služby pořádkové policie Policie ČR inovovaný vzdělávací program byl SPŠ MV v Brně navržen v součinnosti s Ředitelstvím služby pořádkové policie a služby železniční policie Policejního prezidia ČR a skupinou vzdělávání služební přípravy a sportu Policejního prezidia ČR v roce 2006 a předložen k připomínkovému řízení ve dvou verzích - v délce 5. a 6. týdnů. Následně však na přelomu roku byla Policejním prezidiem ČR navržena nová podoba profilu přípravy policejních managerů. V současné době je specializační příprava pro vedoucí základního článku řízení, která se v SPŠ MV v Brně prováděla v létech , pozastavena. Specializační kurz pro přípravu členů antikonfliktních týmů Policie ČR - vzdělávací program vznikl v SPŠ MV v Brně v součinnosti s Ředitelstvím služby pořádkové policie a služby železniční policie Policejního prezidia ČR a skupinou vzdělávání služební přípravy a sportu Policejního prezidia ČR v roce Po vyhodnocení zkušeností z jeho pilotního ověření a zapracování dílčích úprav dostal kurz stálou podobu. V této podobě se v roce 2006 uskutečnily další 3 běhy popisované specializační přípravy. Na základě průběžného vyhodnocování zkušeností s antikonfliktními týmy a poznatků z praxe byl program připomínkován a dvakrát inovován s platností k a V roce 2007 se postupně v SPŠ MV v Brně uskutečnily další 4 běhy této úspěšné specializační přípravy (doposud celkem 8 běhů). Základní odborná příprava policistů služby pořádkové, dopravní a železniční policie, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání v mimoprávním studijním oboru (devítiměsíční denní studium) - na základě rámcového vzdělávacího programu Ministerstva vnitra ČR, schváleného v roce 2005, bylo v roce

2 započato s přípravou školního vzdělávacího programu. Tento program byl dokončen v první části roku 2007 a předložen k připomínkovému řízení, ale nebyl realizován v souvislosti se zásadní změnou koncepce tohoto typu studia. Základní odborná příprava policistů služby pořádkové, dopravní a železniční policie (devítiměsíční denní studium pro policisty s úplným středním vzděláním s maturitou) školní vzdělávací program byl zpracován pracovníky SPŠ MV v Brně v roce 2007 podle rámcového vzdělávacího programu Ministerstva vnitra platného od V současné době probíhá pilotní ověřování projektu v 6. třídách prvního studijního běhu. Základní odborná příprava policistů služby pořádkové, železniční a dopravní policie s dosaženým vysokoškolským vzděláním v neprávním oboru (dvanáctitýdenní kombinované studium) školní vzdělávací program byl zpracován pracovníky SPŠ MV v Brně v roce 2007 podle rámcového vzdělávacího programu Ministerstva vnitra platného od Popisovaný projekt je pilotně ověřován ve dvou třídách prvního studijního běhu od Po dohodě vedení SPŠ MV v Brně a SPŠ MV v Holešově začne být popisovaná vzdělávací aktivita realizována rovněž v SPŠ MV v Holešově. Základní odborná příprava policistů služby pořádkové, dopravní a železniční policie s dosaženým vysokoškolským vzděláním v právním studijním oboru (desetitýdenní kombinované studium) - školní vzdělávací program byl zpracován pracovníky SPŠ MV v Brně v roce 2007 podle rámcového vzdělávacího programu Ministerstva vnitra platného od Dosud nebylo započato s pilotním ověřováním popisované vzdělávací aktivity. Vyšší policejní škola, studijní obor Bezpečnostně právní činnost (tříleté kombinované i denní studium v pracovní podobě byl vzdělávací program předložen na Odbor vzdělávání a správy policejního školství ministerstva vnitra dne Po provedeném připomínkovém řízení byl vzdělávací projekt postoupen Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR s žádostí o udělení akreditace. Předpokládaný termín počátku pedagogické realizace projektu je Odborná jazyková příprava pro příslušníky Policie ČR služby pořádkové a železniční policie, služby dopravní policie a služby správních činností policie (anglický jazyk). Školní vzdělávací program 11týdenního kombinovaného studia byl zpracován v SPŠ MV v Brně v průběhu roku 2007 a od února 2008 zde proběhne pilotní ověření. Podíl na diagnostickém procesu základní odborné přípravy (dále jen ZOP): Pedagogičtí pracovníci SPŠ MV v Brně jsou garanty pro tvorbu diagnostického obsahu praktických zkoušek ZOP pro všechny střední policejní školy Ministerstva vnitra. (Podobně SPŠ v Holešově garantuje zkušební obsah didaktických testů, Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze garantuje otázky pro závěrečné ústní zkoušky). Pro prověření intelektuálních i praktických dovedností studujících 12. měsíční ZOP vytvořili pedagogičtí pracovníci SPŠ MV v Brně diagnostické případové studie, aplikované po III. tematickém okruhu. Současně vypracovali a ověřili systém vhodného organizačního uspořádání praktických zkoušek. Rovněž vypracovali a ověřili mechanismus hodnocení předváděného výkonu studujícím u popisované zkoušky z pohledu právního, taktického a technického. Analogicky pedagogičtí pracovníci SPŠ MV v Brně vytvořili soubor diagnostických případových studií pro praktickou část závěrečných zkoušek dosavadní 12 měsíční ZOP. Vypracovali a ověřili systém vhodné organizace praktické části závěrečných zkoušek. Rovněž tak vypracovali a ověřili mechanismus hodnocení předváděného výkonu studujícím u popisované části závěrečných zkoušek z pohledu právního, taktického, technického a administrativního. Od počátku pedagogické realizace nové 12. měsíční ZOP (od roku 2006) provádí pedagogičtí pracovníci SPŠ MV v Brně evaluaci zmiňovaného vzdělávacího programu formou evaluačního dotazníku. V tomto evaluačním procesu bude rovněž pokračováno u nástupnické ZOP devítiměsíčního denního studia. Dotazování je prováděno na závěr studia po absolvování závěrečně zkoušky. Závěry dotazníků zahrnující dosud 6 studijních běhů (25 tříd) lze zobecnit následujícím způsobem: zvyšuje se úroveň spokojenosti studujících s materiálními podmínkami ve škole (77% pozitivních hodnocení), stoupající úroveň hodnocení spokojenosti s kulturou prostředí školy (79%), tradičně má vysoká úroveň hodnocení stravování (95%), jednoznačně kladný posun u hodnocení úrovně ubytování (81%), vysoká spokojenost s úrovní výchovně vzdělávacího procesu, s úrovní výuky a přístupem pedagogických pracovníků ke studujícím (80%)

3 Koncem roku 2007 realizovali pedagogičtí pracovníci SPŠ MV v Brně pilotní projekt: Ověření míry úspěšnosti absolventů SPŠ MV v Brně v policejní praxi. Projekt byl orientován k získání zpětné vazby o míře úspěšnosti absolventů u výkonných útvarů Policie ČR. Dotazováni byli jednak policisté (absolventi školy) a jednak jejich přímí nadřízení (vedoucí výkonných útvarů Policie ČR). Přestože důkladná interpretace výsledků tohoto průzkumu se teprve dokončuje, lze již nyní konstatovat vysokou míru úspěšnosti absolventů v profesní činnosti, pro kterou byli v SPŠ MV v Brně připravováni. Přehled ukončených druhů studia a kurzů v roce tříd 12měsíčního denního studia Základní odborné přípravy služby pořádkové, dopravní a železniční policie pro nově přijaté policisty s úplným středním vzděláním, 6 tříd 12měsíčního dálkového studia Základní odborné přípravy služby pořádkové a dopravní policie pro nově přijaté policisty s vysokoškolským vzděláním, 1 třída 7měsíčního dálkového studia Základní odborné přípravy pro nově přijaté policisty zařazené v nepřímém výkonu služby, 1 třída 3letého dálkového studia Nástavbového studijního oboru L/504 zakončeného maturitní zkouškou, 20 tříd 2denních kurzů výpočetní techniky, 2 třídy 5denního základního Kurzu metody řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí, 1 třída 5denního základního Kurzu rozvoje sociálně psychologických kompetencí pomocí transakční analýzy, 1 třída 5denního lektorského Kurzu rozvoje sociálně psychologických kompetencí pomocí transakční analýzy, 6 tříd 5denního Kurzu pro přípravu členů antikonfliktních týmů PČR, 4 třídy 5denního Kurzu základních lektorských dovedností, 2 třídy kombinovaného studia 3měsíčního Kurzu pro policisty zařazené v preventivně informačních skupinách a policisty dlouhodobě pověřené poskytováním informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků, 3 třídy 8týdenního denního Kurzu pro instruktory služební tělesné a střelecké přípravy (přijetí bylo podmíněno úspěšným absolvováním přijímací zkoušky, která proběhla ve dvou termínech v lednu a červenci 2007), 2 třídy 4týdenního dálkového Kurzu řízení motorových vozidel, rozšíření řidičského oprávnění C D, 2 třídy 4týdenního dálkového Kurzu řízení motorových vozidel, rozšíření řidičského oprávnění B D, 1 třída 4týdenního dálkového Kurzu řízení motorových vozidel, rozšíření řidičského oprávnění B A, 6 tříd 5měsíčního dálkového studia jazykového Kurzu ke složení Zkoušky Ministerstva vnitra 1. stupně z anglického jazyka, 2 třídy 5měsíčního dálkového studia jazykového Kurzu ke složení Zkoušky Ministerstva vnitra 2. stupně z anglického jazyka, 5 tříd 5měsíčního dálkového studia jazykového Kurzu ke složení Zkoušky Ministerstva vnitra 1. stupně z německého jazyka, 2 třídy 5měsíčního dálkového studia jazykového Kurzu ke složení Zkoušky Ministerstva vnitra 2. stupně z německého jazyka. V roce 2007 byl průměrný počet studujících (mimo termín celoškolské dovolené) 476. Ve vztahu k nominální kapacitě školy 600 studujících, byla průměrná naplněnost školy 79,3 %. Ve srovnání s rokem 2006, kdy byl průměrný počet studujících 382 a průměrná naplněnost školy 63,6 %, došlo k nárůstu naplněnosti školy o 15,7 %. Stoupající trend naplněnosti školy pokračuje i nadále a lze ho deklarovat např. pouhým srovnáním průměrného počtu studujících v lednu 2007 (465) a prosinci 2007 (556). S touto skutečností jsou spojeny rostoucí úvazky učitelů, zvyšující se náklady na stravování, ubytování, údržbu, dopravu, střelivo, tisk studijních materiálů, atd. B. Do části efektivity struktury procesů byla kromě na organizační opatření také zaměřena pozornost na sběr informací od absolventů ZOP za účelem zpětné vazby a proškolení pedagogických pracovníků k problematice tvorby vzdělávacích programů, metodiky integrované výuky a práce se vzdělávacími cíli

4 C. Dílčí úkoly v oblasti zájmu o externí zákazníky a vlastní zaměstnance byly zaměřeny zejména na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na splnění dlouhodobých požadavků z oblasti zvýšení kultury pobytu studujících i vlastních zaměstnanců ve škole, průběžné zabezpečování vzdělávání managementu Policie ČR podle požadavků OPPV správ PČR a umožnění podle požadavků zaměstnanců školy poskytování jazykového vzdělávání v jazyce anglickém a německém. b) skutečnosti, které významně ovlivnily celkové čerpání výdajů v hodnoceném roce V roce 2007 byl rozepsán rozpočet R1 v míře zajišťující pouze základní funkce školy. Vzhledem k omezeným zdrojům v oblasti kapitálových výdajů byla provedena analýza investičních potřeb, na základě které jsme provedli úpravy investičních i neinvestičních výdajů v rámci programového financování. Některé akce musely být stejně jako v roce 2006 odloženy na příští léta. Stěžejní rozpočtová opatření a přesuny mezi vlastními rozpočtovými zdroji lze spatřovat v následujících událostech: Rozpočtovým opatřením v roce 2007 č. 47/47, č.j.: EKO-13-3/ ze dne 14. března 2007 byly na základě naší žádosti č.j.: SPŠB-99-2/EU-2007 poníženy neinvestiční výdaje vázané k IP o částku 250 tis. Kč a navýšeny investiční výdaje vázané k IP o částku 250 tis. Kč. Změny byly provedeny v rámci akcí: Oprava a údržba nemovitého majetku, evidenční číslo: (-250 tis. Kč), Dvojúrovňová podlaha, evidenční číslo: (+250 tis. Kč). Rozpočtovým opatřením v roce 2007 č. 73/69, č.j.: EKO-42-24// ze dne 29. března 2007 proběhla úprava závazných limitů v oblasti mzdových prostředků v roce 2007, výdaje celkem na 5311 se zvýšily o tis. Kč. Početní stavy příslušníků se zvýšily o 2 systemizovaná a celoročně přepočtená místa. V souvislosti s úpravou prostředků na platy příslušníků se provedla změna daňových příjmů. Jednalo se o vnitřní organizační změnu v souvislosti s posílením policejního pedagogického sboru (SPŠ MV Praha Hrdlořezy, SPŠ MV Brno a Policejní akademie ČR). Rozpočtovým opatřením v roce 2007 č. 106/106, č.j.: EKO-13-7/ ze dne 20. dubna 2007 byly na základě naší žádosti č.j.: SPŠB-89-1/EU-2007 poníženy investiční výdaje vázané k IP o částku tis. Kč a navýšeny neinvestiční výdaje vázané k IP o částku tis. Kč. Důvodem žádosti bylo zrušení investiční akce Magma nákladní, evidenční číslo: , ve prospěch jiných akcí v rámci programového financování: Oprava a údržba nemovitého majetku, evidenční číslo: (+750 tis. Kč), Pořízení spojovací techniky, evidenční číslo: (+320 tis. Kč). Na základě podkladu odboru vzdělávání a policejního školství MV č.j.: VO-347-2/2007 ze dne 23. března 2007 a rozpočtového opatření Ministerstva financí č.j.: 19/35151/ ze dne 24. dubna 2007, kterým se na základě UV ČR ze dne 28. března 2007 č. 290 snižovaly výdaje kapitoly MV, byly v souladu s 23 odst. a) zákona č. 218/2000 Sb. rozpočtovým opatřením v roce 2007 č. 117/117, č.j.: EKO-42-37/07 ze dne 25. dubna 2007 sníženy výdaje celkem o 84 tis. Kč (ostatní provozní výdaje RP 5136 Knihy,, učební pomůcky a tisk, 3122). Rozpočtovým opatřením v roce 2007 č. 127/127, č.j.: EKO-13-8/ ze dne 2. května 2007 byly na základě naší žádosti č.j.: SPŠB-92-1/EU-2007 poníženy neinvestiční výdaje vázané k IP o částku 150 tis. Kč a navýšeny investiční výdaje vázané k IP o částku 150 tis. Kč. Změny byly provedeny v rámci podprogramu u akcí: Pořízení software, evidenční číslo: (-150 tis. Kč), Modernizace sítě LAN, evidenční číslo: (+150 tis. Kč). Na základě rozpočtového opatření ministerstva financí č.j.: 19/42396/ a v souladu s 23. písm. a), zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsme provedli rozpočtové opatření v roce 2007 č. 161/161, č.j.: EKO-42-46/ ze dne 21. května Investiční výdaje se snížily o 280 tis. Kč, jednalo se o zbývající část finančních prostředků po zrušení akce Magma nákladní, evidenční číslo: Převod finančních prostředků ve výši 280 tis. Kč na RP Stavebně ubytovací DHDM se uskutečnil z důvodu pořízení nábytku pro vybavení ubytoven. Úpravou závazných limitů v oblasti mzdových prostředků v roce 2007 rozpočtové opatření v roce 2007 č. 177/177, č.j.: EKO-595/ ze dne 1. června 2007 byly výdaje celkem na 5311 sníženy o 877 tis. Kč. Jednalo se o navýšení míst příslušníků u VPŠ MV Pardubice na vrub snížení míst u SPŠ MV Brno a Holešov. Důvodem byl nárůst pedagogických výkonů u VPŠ Pardubice v souvislosti se změnou poslání školy od 1. června 2007 Vyšší policejní škola MV v Pardubicích. Početní stavy - 4 -

5 příslušníků se snížily o 2 systemizovaná a o 1 celoročně přepočtené místo. V souvislosti s úpravou prostředků na platech příslušníků se provádí změna daňových příjmů. Úpravou závazných limitů v oblasti mzdových prostředků v roce 2007 rozpočtové opatření č. 220/221, č.j.: EKO-661-3/ ze dne 19. června 2007 se výdaje celkem na 3122 zvýšily o tis. Kč. Jednalo se o navýšení prostředků na platy občanských zaměstnanců v důsledku dopadů účinnosti zákoníku práce. Úpravou závazných limitů v oblasti mzdových prostředků v roce 2007 rozpočtové opatření č. 222/223, č.j.: EKO-661-4/ ze dne 19. června 2007 se výdaje celkem na 3122 snížily o 704 tis. Kč. Jednalo se o realizování organizační změny odborem personálním MV snížení rozpisu jako náhradu škol za navýšená místa příslušníků (č.j.: SP-156/T-2007). Početní stavy občanských zaměstnanců se snížily o 2 systemizovaná a celoročně přepočtená místa. Rozpočtovým opatřením v roce 2007 č. 241/241, č.j.: EKO-42-56/ ze dne 27. června 2007 byly navýšeny ostatní provozní výdaje o částku 431 tis. Kč. Objem těchto rozpočtových prostředků byl rozpočtován na položce Potraviny ve výši 431 tis. Kč pro zabezpečení stravování příslušníků Policie ČR. Úpravou závazných limitů v oblasti mzdových prostředků v roce 2007 rozpočtové opatření č. 283/283, č.j.: EKO-42-65/ ze dne 20. července 2007 se výdaje celkem zvýšily o tis. Kč. Jednalo se o úpravu objemu určeného na peněžité dary příslušníků P ČR a změna daňových příjmů se neprováděla. Výše uvedené prostředky byly uvolněny z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Prostředky na platy včetně příslušenství zabezpečení přechodu na odměňování podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Přidělené prostředky byly účelově určeny, proto je jejich použití vykázáno v samostatné pasáži v čl. 31 a tabulce č. 16. Následujícím rozpočtovým opatřením v roce 2007 č. 297/297, č.j.: EKO-19-68/ ze dne 1. srpna 2007 byly navýšeny výdaje na financování programů ve výši 264 tis. Kč. Na základě naší žádosti č.j.: SPŠB-94-7/EU-2007 byly v rámci programového financování navýšeny investiční výdaje ve výši 264 tis. Kč ve prospěch akce Pořízení spojovací techniky, evidenční číslo: nákup radiostanic ručních SMART. Rozpočtovým opatřením v roce 2007 č. 301/301, č.j.: EKO-42-71/ ze dne 7. srpna 2007 byly navýšeny běžné výdaje o částku 120 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny od Policie ČR jako úhrada za stravování při summitu prezidentů evropských zemí a byly rozpočtovány na RP Potraviny. Další úprava R2 proběhla rozpočtovým opatřením v roce 2007 č. 330/330, č.j.: EKO-19-78/ ze dne 16. srpna 2007 výdaje celkem se snížily o 264 tis. Kč. Jednalo se o snížení neinvestičních výdajů vázaných k podprogramu , akce Pořízení spojovací techniky, evidenční číslo: ve prospěch nové investiční akce Pořízení spojovací techniky, evidenční číslo: (Radiostanice). Rozpočtovým opatřením v roce 2007 č. 336/336, č.j.: EKO-42-74/ ze dne 17. srpna 2007 byly navýšeny běžné výdaje o částku 91 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny od Policie ČR jako úhrada za stravování příslušníků P ČR na základě našeho č.j.: SPŠB /EU-2007 ze dne 4. června 2007 a byly rozpočtovány na RP Potraviny. Úpravou závazných limitů v oblasti mzdových prostředků v roce 2007 rozpočtové opatření č. 342/342, č.j.: EKO-837/ ze dne 23. srpna 2007 se výdaje celkem zvýšily o 494 tis. Kč. Další úprava R2 proběhla rozpočtovým opatřením v roce 2007 č. 372/372, č.j.: EKO-19-83/ ze dne 3. září 2007, kdy na základě naší žádosti č.j.: SPŠB-86-7/EU-2007 proběhla úprava limitů v oblasti podprogramu Z neinvestiční akce Pořízení výpočetní techniky, evidenční číslo: byl realizován převod ve výši 16 tis. Kč ve prospěch investiční akce Modernizace sítě LAN, evidenční číslo: Rozpočtovým opatřením č. 449/449, č.j.: EKO-19-96/ ze dne 12. října 2007 proběhla úprava limitů v oblasti podprogramu , a mezi investičními výdaji a neinvestičními výdaji v částce 277 tis. Kč. Na základě přehodnocení priorit ve financování akcí zahrnutých do programového financování na rok 2007 bylo požádáno (č.j. SPŠB-99-13/EU-2007) o změnu parametrů k již vydaným Stanovením výdajů na financování akce organizační složky státu, a to u následujících akcí: Elektronický zabezpečovací systém - evidenční číslo (-113 tis.kč); Modernizace sítě LAN - evidenční číslo (-4 tis.kč); Pánev elektrická tlaková - evidenční číslo (-57 tis.kč); Kotel varný /plyn/ - evidenční číslo (-22 tis.kč); Dvojúrovňová podlaha - evidenční číslo (-7 tis.kč); Zajištění požární bezpečnosti ubytovny E,F - evidenční číslo (-47 tis.kč); Úprava systému ústředního topení bloku C - evidenční číslo (-25 tis. Kč); Pořízení spojovací techniky - evidenční číslo

6 7011 (-2 tis. Kč). Celková finanční částka určená k převodu na akci Oprava a údržba nemovitého majetku evidenční číslo činila 277 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup multiflexových desek záchytné stěny kryté střelnice Brno. Rozpočtovým opatřením v roce 2007 č. 451/451, č.j.: EKO-42-96/ ze dne 12. října 2007 byly navýšeny běžné výdaje o částku 453 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z rozpočtu Policie ČR na úhradu nákladů střelnice školy při používání útvary Policie ČR. Dalším rozpočtovým opatřením v roce 2007 č. 453/453, č.j.: EKO-19-98/ ze dne 15. října 2007 byly navýšeny běžné výdaje o částku 13 tis. Kč. Převedené finanční prostředky byly úhradou za stravování poskytnuté studentům SPŠ MV Holešov a byly rozpočtovány a rozpočtové položce Potraviny. Rozpočtovým opatřením v roce 2007 č. 479/479, č.j.: EKO-42-99/ ze dne 23. října 2007 byly poníženy běžné výdaje o částku 453 tis. Kč ve prospěch neinvestičních výdajů v rámci výdajů na financování programů reprodukce majetku, podprogram Na základě naší žádosti č.j.: SPŠB-99-12/EU-2007 byla částka ve výši 453 tis. Kč převedena na akci Oprava a údržba nemovitého majetku, evidenční číslo: Finanční prostředky převedené na rozpočtovou položku Stavebně ubytovací materiál byly určeny na posílení výdajů na dodávku multiflexových desek záchytné stěny kryté střelnice Brno. Úpravou povinného pojistného a OPPP v roce 2007 rozpočtové opatření č. 566/566, č.j.: EKO / ze dne 26. listopadu 2007 se výdaje celkem zvýšily o částku 695 tis. Kč. Povinné pojistné k 3122 se zvýšilo o částku 685 tis. Kč a povinné pojistné k 5311 se zvýšilo o částku 10 tis. Kč. Na základě prověrky plnění nedaňových a kapitálových příjmů a schváleného referátníku náměstkyní ministra vnitra pro ekonomiku a provoz bylo provedeno další rozpočtové opatření v roce 2007 č. 650/650, č.j.: EKO-11-7/ ze dne 28. prosince 2007, kterým byly navýšeny příjmy o 255 tis. Kč. V průběhu roku 2007 byla prováděna řada vnitřních rozpočtových opatření v oblasti ostatních běžných výdajů a v rámci programového financování. Všechna vnitřní rozpočtová opatření jsou založena v protokole ekonomického úseku školy a také byla zaznamenána v dokumentaci k registrovaným akcím c) zhodnocení celkového čerpání rozpočtových prostředků v hodnoceném roce včetně údajů o zapojení mimorozpočtových zdrojů, komentář k nečerpaným prostředkům popřípadě dosaženým úsporám a převodu rozpočtových prostředků do rezervního fondu Čerpání v roce 2007 v oblasti ostatních běžných plateb bylo proporcionální a byly splněny požadavky na zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných prostředků. Podrobný rozpis je uveden v tabulce č. 12 a komentováno v čl. 28. Převod do rezervního fondu v roce 2007 je podrobně datově uvedeno v tabulce č. 18 a okomentováno v čl. 36 této průvodní zprávy. Použití mimorozpočtových zdrojů je podrobně datově uvedeno v tabulce č. 19 a okomentováno v čl. 37 této průvodní zprávy. Ve mzdové oblasti bylo čerpání včetně převodů do rezervního fondu ve výši 100%. Podrobný komentář je uveden v samostatné příloze a data jsou uvedena v tabulce č. 5. d) zhodnocení použití účelově určených prostředků v hodnoceném roce V roce 2007 byly v rámci rozpočtu určeny jako účelové finanční prostředky podle rozpočtového opatření č. 283/283, č.j.: EKO-42-65/ ze dne 20. července 2007 finanční prostředky, které byly použity plně v souladu s účelem jejich použití, a to v oblasti výdajů na platy policistů a související výdaje na SP a ZP v paragrafovém třídění Na rozpočtové položce PČR,HZS tarif bylo použito ,00 Kč, na rozpočtové položce pojistné SOC částka ,00 Kč a na rozpočtové položce Pojistné ZDR celkem ve výši ,00 Kč. Jako související výdaje byla použita částka ,00 Kč na rozpočtové položce Příděl FKSP na stejném paragrafovém třídění. V systému SAP R/3 jsou uvedené částky zachyceny v rámci funkční oblasti Platy z.č. 361/

7 e) porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části s výsledky za rok předcházející hodnocenému roku včetně komentáře zdůvodňujícího výraznější změny Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části s výsledky za rok předcházející či léta jsou uvedeny v jednotlivých tabulkách. Výraznější změny oproti roku předcházejícímu hodnocenému roku jsou komentovány. f) zhodnocení a porovnání nákladovosti, efektivnosti činnosti a účinnosti dosahování cílů, pro něž jsou finanční prostředky určeny, a to v delší časové řadě. V průběhu roku 2007 bylo pokračováno na základě iniciativy Odboru vzdělávání a správy policejního školství na projektu směřujícího k měření nákladovosti jednotlivých výukových programů. V systému SAP R/3 jsou zpracována kompletně data za rok Vzhledem k proúčtování v období účetní závěrky za rok 2007 není provedeno kompletní zúčtování nákladů za rok V modulu CONTROLLING jsou využívány zejména zakázky pro měření nákladů k významným nebo specifickým akcím ve škole. Jako příklad lze uvést sledování zahraničních cest a nákladů v oblasti ostatních plateb za provedenou práci. Podrobné zúčtování je prováděno periodicky podle jednotlivých vzdělávacích akcí. Algoritmus pro jednotlivá zpracování účtovacích cyklů jsou v systému nastaveny podle zadání OVSPŠ MV. Jednotlivé náklady byly přiřazovány vzdělávacím akcím podle zadávací dokumentace. Za rok 2007 nejsou zatím relevantní údaje /sestavy/ k dispozici. Problematika hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti je řešena a sledována na základě zákona o finanční kontrole

8 Přehled příjmů Čl Přehled o příjmech získaných odprodejem movitého majetku v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 v tabulce č. 2 včetně komentáře a přehled o příjmech získaných odprodejem nemovitého majetku v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 v tabulce č. 3 včetně komentáře a příjmy ze správních poplatků v tabulce č. 4. a) Příjmy z odprodeje movitého majetku tabulka č. 2 V souvislosti se zajišťováním celého rozsahu předmětu činnosti školy uvedeném ve zřizovací listině a na základě revize hospodaření s majetkem státu dochází v průběhu rozpočtového období k tomu, že škola má majetek, který je v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, definován jako majetek nepotřebný. V tabulce č. 2 je uveden přehled příjmů z odprodeje movitého majetku. Jedná se zejména o následující majetek: Dopravní prostředky pozemní Příjmy za odprodej IM - DHM HSM 08 v roce 2007 činily: ,00 Kč. Příjmy finančních prostředků byly získány realizací odprodeje nepotřebného movitého majetku - 1 ks osobní automobil (zn. Škoda Felicia 1,3 kombi - # B 62911) a 1 ks nákladní automobil (zn. AVIA 31 valník - # B 47415). Odprodeje byly uskutečněny prostřednictvím veřejné nabídky majetku za nejvyšší nabídkovou cenu a bez zprostředkovatele, čímž byly ušetřeny výdaje ve výši 4 % z prodejní ceny. Šrot a papír V souladu s nařízením MV č. 30 ze dne 21. května 2002, o nakládání s nepotřebným movitým majetkem a podle zákona č.185/2001 o odpadech v platném znění byl v průběhu roku 2007 majetek, který lze nabídnout jako druhotnou surovinu, odprodán organizaci, která se zabývá jeho výkupem. Odprodej druhotné suroviny se realizoval na základě výběru nejvýhodnějšího odběratele pro každý jednotlivý případ, přičemž za hlavní kritérium byla stanovena výkupní cena konkrétní druhotné suroviny. Současně jsou interními akty řízení (N Ř Š č. 10/2003) nastaveny podmínky třídění některých druhotných surovin (papíru) tak, aby příjmy za jejich odprodej byly maximalizovány. V podmínkách školy se v rámci odprodeje druhotných surovin v průběhu roku 2007 jednalo především o tříděný kovový šrot a papírový odpad. Nezanedbatelnou složkou kovového odpadu jsou v podmínkách SPŠ MV v Brně nábojnice, tedy odpad, který je výsledkem realizovaného praktického výcviku policistů v oblasti střelecké přípravy. Další oblast kovového odpadu tvoří kovové části nábytku, tabule školní, regál kovový, lístkovnice, skříň na spisy, koš hygienický, popelník, plechový nástavec na skříň, vodovodní baterie, armatury, trubky, rámy terčů, oc. profily pro osazení kanalizačních poklopů apod. b) Příjmy z odprodeje nemovitého majetku tabulka č. 3 - Tyto příjmy nebyly v rozpočtovém roce 2007 realizovány. c) Příjmy ze správních poplatků tabulka č. 4 - Tyto příjmy nebyly v rozpočtovém roce 2007 realizovány

9 Přehled výdajů v druhovém členění Čl. 22 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků včetně souvisejících výdajů a) Rozbor zaměstnanosti, čerpání mzdových prostředků, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a převodu fondu kulturních a sociálních potřeb v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 v tabulce č. 5, b) rozbor čerpání mzdových prostředků účelově přidělených, a to zvlášť za každý druh účelových prostředků, c) přehled o použití mimorozpočtových zdrojů do oblasti mzdových prostředků, d) komentář, kterým doplní podrobně veškeré číselné údaje. Rozbor zaměstnanosti je uveden v samostatné příloze č. 3 k vyhodnocení rozpočtu za rok 2007 v podmínkách SPŠ MV v Brně

10 Čl. 23 Důchody a ostatní sociální dávky a) Přehled o důchodech v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 v tabulce č. 6a), Bez dat. b) Přehled ostatních sociálních dávkách v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 v tabulce č. 6 b), Pro rok 2007 byl při přípravě rozpočtu na toto období očekáván výrazný nárůst čerpání rozpočtových prostředků na položce odchodného. V souvislosti se změnami a nabytím účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti nároků souvisejících se skončením služebního poměru policistů nebyl konečný nárůst ve výši očekávání. Nevyčerpané prostředky ve výši ,00 Kč byly přesunuty do rezervního fondu. Na nemocenských dávkách nebyly přidělené prostředky vyčerpány podle odhadnutého očekávání. Nevyčerpané prostředky ve výši ,00 Kč byly přesunuty do rezervního fondu. Celkem byla do rezervního fondu převedena částka ,00 Kč. Podrobný rozpis těchto částek je uveden v článcích 36 a 37 této průvodní zprávy

11 Bez dat. Čl. 24 Příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím Čl. 25 Dotace nestátním neziskovým organizacím Bez dat. Čl. 26 Vybrané běžné výdaje - Adresné platby a) údaje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 v tabulce č. 10 Nepředkládá se. b) v případě, že budou v adresných platbách čerpány účelově přidělené prostředky, rozbor čerpání účelově přidělených prostředků, a to zvlášť za každý druh účelových prostředků, Nepředkládá se. c) v případě, že budou v adresných platbách čerpány mimorozpočtové zdroje, přehled o použití mimorozpočtových zdrojů, Nepředkládá se. d) komentář, kterým doplní podrobně veškeré číselné údaje. Nepředkládá se. Čl. 27 Vybrané běžné výdaje - Platby spojené s provozem objektů a) údaje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 v tabulce č. 11, Nepředkládá se. b) v případě, že budou v platbách spojených s provozem objektů čerpány účelově přidělené prostředky, rozbor čerpání účelově přidělených prostředků, a to zvlášť za každý druh účelových prostředků, Nepředkládá se. c) v případě, že budou v platbách spojených s provozem objektů čerpány mimorozpočtové zdroje, přehled o použití mimorozpočtových zdrojů, Nepředkládá se. d) komentář, kterým doplní podrobně veškeré číselné údaje. Nepředkládá se

12 Čl. 28 Vybrané běžné výdaje - ostatní provozní výdaje a) Údaje o ostatních provozních výdajích v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 v tabulce č. 12. Oddělení zabezpečení výuky Seskupení rozpočtových položek 5136 Na této položce byly vyčerpány finanční prostředky na nákup odborných časopisů a tiskovin pro jednotlivá předmětová oddělení. Tyto časopisy a tiskoviny byly používány pro výuku a pro přípravu studentů a vyučujících. V minimální výši byla nakoupena literatura pro školní knihovnu, do této oblasti spadá ostatní odborná literatura a z velmi malé části i oddychová literatura. Seskupení rozpočtových položek 5169 Rozpočtové prostředky byly použity na úhradu nákladů za odvoz odpadu, likvidaci poškozených a neaktuálních odborných textů. Dále byly použity na úhradu nákladů za poštovné a balné. Finanční oddělení Seskupení rozpočtových položek 5167 Na tomto seskupení položek byly nejvýznamnějšími výdaji finanční prostředky určené na školení. Účast na školení byla zabezpečena v rámci prohlubování kvalifikace zaměstnanců na ekonomickém úseku a vedoucích zaměstnanců školy. V oblasti výuky byly výdaje směrovány do oblasti zvyšování kvalifikace pedagogických zaměstnanců. Seskupení rozpočtových položek 5173 Výdaje na cestovné na tuzemských cestách byly vynakládány v souladu s minimálními potřebami pro zajištění účasti odborných zaměstnanců ekonomického úseku na školeních a jiných vzdělávacích akcích. V oblasti výuky byly zajišťovány účasti pedagogů na školeních a seminářích. Policistům byly dále vypláceny cestovní náhrady podle náležitostí vyplývajících ze zákona o služebním poměru příslušníků Policie ČR. Seskupení rozpočtových položek 5192 Platby byly provedeny na vrub rozpočtové položky v celkové výši ,00 Kč za náhrady škod při pracovních nebo služebních úrazech. Seskupení rozpočtových položek 5362 Z této položky byla hrazena DPH za ekonomické činnosti v roce 2007 podle přiznání k DPH. Seskupení rozpočtových položek 5429 V období rozpočtového roku 2007 nebyly podle platné rozpočtové skladby náhrady za úrazy hrazeny z této rozpočtové položky. Proviantní oddělení Seskupení rozpočtových položek 5131 Plánované finanční prostředky pro poskytnutí bezplatného stravování studujícím SPŠ MV v Brně, byly v roce 2007 čerpány v souladu se skutečným stavem studujících, kteří v roce 2007 nastoupili ke studiu a pro něž byly stanoveny zásady poskytování závodního stravování v Ministerstvu vnitra a Polici ČR dle Nařízení Ministerstva vnitra č. 44 ze dne 21. července Skutečný stav čerpání finančních prostředků byl způsoben nástupem menšího početního stavu studujících oproti plánovaným předpokladům, které byly proviantnímu oddělení doručeny z Oddělení zabezpečení výuky, nebo z důvodu nemoci, čerpání řádné dovolené či neobjednání stravy studujícími SPŠ MV v Brně. Seskupení rozpočtových položek 5137 Plánované finanční prostředky byly v souladu s potřebami proviantního oddělení a z hlediska dodržování hygienických předpisů v provozech epidemiologicky závažných použity na nezbytný nákup: Kuchyňského zařízení: skříň polnicová nerez 2ks jídelna studentů, stolička kuchyňská 1 ks jídelna studentů, linka výdejní nerez 1ks - jídelna studentů. Vybavení přípravna masa: stůl pracovní kombinovaný nerez 3ks, stůl pracovní přídavný nerez, regál kuchyňský policový nerez, skříňka Gastro nerez 2ks, police nástěnná víc.nerez, váha Berkel. Do přípravny těsta byl zakoupen: regál kuchyňský policový nerez. Do příručního skladu potravin byla zakoupena: skříňka gastronomická nástěnná otevřená. Seskupení rozpočtových položek 5139 Čerpání rozpočtových prostředků z této finanční položky bylo použito na pořízení drobného nádobí a náčiní, které je naprosto nezbytné k přípravě, výdeji stravy a ke kultuře stolování studujících. Jedná se zejména o drobný kuchyňský materiál důležitý k přípravě stravování. Např. nádobí a náčiní jako lívanečníky, gastronádoby nerez, termosky, kráječe na vejce, kořenky, dózy, odměrky, sklo, ubrousky, špejle, párátka, nože pro kuchaře

13 Na dovybavení pokojů studentů jazykových kurzů na budově E, F byly nakoupeny konvice el. varné a mikrovlnné trouby. Na vybavení nových kuchyněk budovy E, F pro studenty byly zakoupeny varné konvice, mikrovlnné trouby, smaltované nádobí, teflonové pánve, odkapávače na nádobí, drobné náčiní jako jsou naběračky, vařečky, krájecí prkénka. Na nové pokoje ubytovny D byly zakoupeny konvice varné, talíře porcelánové a šálky porcelánové, cukřenky porcelánové, sklenky a lžičky na kávu. Seskupení rozpočtových položek 5169 Čerpání rozpočtových prostředků na této finanční položce je zajišťováno rovnoměrně a je částečně ovlivněno menšími početními stavy studujících, čímž dochází při přípravě stravy k vyprodukování menšího objemu odpadu živočišného původu (kostí), a tím i k nižším finančním nákladům za jejich asanaci. Z této rozpočtové položky bylo také čerpáno na odvoz a likvidaci 11 ks elektrických varných konvic, 1 ks kávomlýnek elektrický, 2 ks presovar elektrický, 1ks kávovar elektrický, 1ks mikrovlnná trouba, 1ks šlehač elektrický. Další finanční prostředky byly použity na revize veškerého chladícího a mrazícího zařízení. Automobilní oddělení Finanční prostředky čerpané v oblasti ostatních provozních výdajů, byly prostřednictvím automobilního oddělení vynakládány pro zabezpečování předmětu činnosti školy, stanoveném ve zřizovací listině v oblasti přepravy osob a materiálu a směřovaly především do oblasti výuky studentů a policistů. Seskupení rozpočtových položek 5156 Finanční prostředky byly vynaloženy na nákupy pohonných hmot pro provoz automobilní techniky, využívané pro zabezpečování přepravy studujících při plnění výukových programů mimo areál školy a provoz výcvikových dopravních prostředků, které byly využívány předmětovým oddělením dopravní služby při praktické výuce techniky a provozu vozidel, výuce řízení dopravních prostředků k rozšíření řidičského oprávnění pro skupinu D a při kondičních jízdách. V této výdajové oblasti byly finanční prostředky čerpány také pro zajišťování přepravy zaměstnanců školy při služebních a pracovních cestách. Účely uskutečněných cest byly před schvalováním posuzovány s ohledem na jejich hospodárné a efektivní využívání. Dodržováním uvedených zásad a slučováním souběžných jízd, bylo v této výdajové oblasti dosaženo významných úspor finančních prostředků. Seskupení rozpočtových položek 5163 S provozem dopravních prostředků přímo souvisí i další nezbytné výdaje, týkající se úhrady zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, poplatků za mýtné a nákup dálničních známek. V rámci plnění povinností o účelném a hospodárném využívání finančních prostředků, bylo provedeno přehodnocení a porovnání cenových nabídek pojistitelů zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla. Při výběru nového vhodného pojistitele bylo postupováno v souladu s platnými předpisy a pojištění bylo sjednáno u pojistitele s nejvýhodnější nabídkou ceny a doplňkových služeb. Vzhledem k uvedeným úsporám byl plánovaný objem vynaložených finančních prostředků na pokrytí běžných výdajů a splnění úkolů stanovených v hodnoceném roce 2007 dostatečný. Seskupení rozpočtových položek 5137 Finanční prostředky byly vynaloženy na pořízení DDHM (elektrického nářadí - 3 ks AKU šroubováky) k údržbě nemovitého majetku školy v rámci OSM. Uvedený majetek byl pořízen na základě požadavků na jeho obměnu s ohledem na dodržování zásad bezpečnosti práce. Finanční prostředky byly dále využity k nákupům ZSPM (drobného ručního nářadí, šroubováků, vrtáků, brusných kotoučů, spojovacího mat.) a k nákupům ZSPM vedeného v HSM 18 nezbytného při opravách automobilní techniky. Z uvedeného seskupení rozpočtových položek byly nakoupeny také technické plyny využívané při svařování kovů. Oddělení správy majetku Seskupení rozpočtových položek 5137 Finančního krytí na zabezpečení movitého majetku v této oblasti se odvíjela podle požadavků předložených jednotlivými vedoucími služeb vždy pro zajištění předmětu činnosti školy (výukového procesu a činností s ním souvisejících) stanovené ve zřizovací listině naší organizační složky. V konkrétních případech byly finanční prostředky použily pro pořízení 5 ks chladniček pro prostory tzv. kuchyněk na bloku ubytoven studentů E, F a byl obměněn čalouněný nábytek (válendy 25 ks)

14 Prostředky byly čerpány dále na nákup vybavení atypickým nábytkem tzv. informačního centra pro potřeby školské knihovny v bloku B. Jednalo se o místnost půjčovny beletrie, která je situována v přízemí bloku B. Dále vybavení dvou specializovaných učeben psaní strojem školním nábytkem v areálu školských učeben v bloku V5 (místnosti 051 a 052). Největší objem finančních prostředků byl čerpán na rozšíření ubytovny pro služebně jednající v budově D. Jednalo se o vybavení 5 pokojů a nákup 4 ks chladniček. Pro pracovníky vlastní údržby byl pořízen elektrický hoblík. Z hlediska lineárnosti čerpání na této rozpočtové položce byla dílčím způsobem ovlivněna požadovanými termíny pro plnění tzv. hlavních úkolů v roce Výše uvedené oblasti čerpání byly neplánovaně doplněny o akci nákup válend na ubytovnu E, F a D, který byl proveden až po navýšení rozpočtu v přímé návaznosti na výběrová řízení v II. pololetí (červen a prosinec). Seskupení rozpočtových položek 5139 nákup materiálu (zahrnuje rozpočtové položky , , , ) Finanční prostředky týkající se materiálu ZSPM byly čerpány na úklidové pomůcky a prostředky čistící k zabezpečení úklidu kancelářských prostor, ubytoven, objektu učeben, specializovaných učeben, střelnice a proviantního oddělení v areálu školy. Finanční prostředky na pořízení majetku ZDMO byly čerpány na vnitřní vybavení. Jednalo se o 5 ks vařičů (kuchyňky studentů), l ks vysavače pro pracovnici úklidu, l skříňka na klíče pro oddělení výpočetní techniky, nákup materiálu na překážkovou dráhu pro předmětové oddělení těl. a spec. přípravy, 11 ks sedaček otáčecích (s konkrétním umístěním 2 ks proviantní oddělení, 3 ks pro speciální učebnu na V2, 1 ks pro materiální oddělení, 5 ks na sklad OSM). V kuchyňském bloku bylo obměněno vybavení jídelny studentů (250 ks židlí + 10 ks stolů). Pro speciální učebnu dopravní služby V2 byly pořízeny 15 ks stolů školních a 40 ks židlí. Podle požadavků jednotlivých pracovníků byly pořízeny tzv. prodlužovací el-kabely s napěťovou ochranou (20 ks), vesměs pro sestavy PC v kancelářích. Seskupení rozpočtových položek 515 energie (zahrnuje rozpočtové položky , , ) Čerpání finančních prostředků pro zajištění potřebného množství energií bylo prováděno v závislosti na jejich skutečné spotřebě. Způsob optimalizace probíhal formou úprav sjednaných měsíčních limitů a jejich upřesňování. Tato optimalizace byla odvislá vždy od stávajících klimatických podmínek a na aktuální obsazenosti areálu. Snižování spotřeby zejména topného média (plyn) lze vysledovat i v přímé návaznosti na prováděné úpravy systému ÚT budov a v kotelnách (doporučení energetického auditu). Při porovnání čerpání plynu (jeho spotřeby) v létech 2006 a 2007 je spotřeba za rok 2007 nižší než v roce předchozím i přes vyšší obsazenost areálu studenty. V důsledku této plné obsazenosti (studenti studující v ZOP) došlo k navýšení spotřeby elektrické energie. Spotřeba vody zůstala v objemu roku Nelineární čerpání v oblasti energií je v přímé závislosti na zálohách a vyúčtování skutečného odběru. Výše záloh je určována sjednaným množstvím energií (topná sezóna). Celkově lze konstatovat, že celková výše odběru komodity plyn za rozpočtové období byla nižší než v předcházejícím roce, ale vlastní čerpání finančních prostředků doznalo navýšení, jenž bylo způsobené úpravou cen této komodity v roce Seskupení položek 5164 Položka nájemné nemovitostí - výše úhrady je dána Smlouvou o pronájmu pozemku přírodní střelnice v Dolní Lhotě. Položky , ostatní nájemné- upřesněné objemy plateb v oblasti ostatního nájemného vycházely ze skutečných potřeb finančních prostředků k zabezpečení úhrady náplně plynu pro proviantní oddělení na výrobu sifonové vody. Z tohoto seskupení byly hrazeny i nutné výdaje na pronájem poštovní schránky SPŠ. Nelineárnost čerpání prostředků je závislá na způsobu úhrady plateb (měsíční a schránka l x ročně). Seskupení položek 5166 Položka Výdaje byly čerpány na úhradu tzv. studie proveditelnosti akce Multifunkční objekt taktiky. Seskupení položek (zahrnuje rozpočtové položky , , , , , ) Čerpání finančních prostředků z tohoto seskupení zahrnovalo odborné prohlídky regulačních stanic (3x), měření a regulace ÚT systému (2x), výtahů (3x), kotlových hořáků v kotelnách (1x), a klimatizaci (1x). Dále bylo uhrazeno zhotovení 193 ks náhradních klíčů podle požadavků jednotlivých oddělení. Bylo provedeno měření emisí u 3 ks kotlů jako středního zdroje znečištění ovzduší u naší organizační složky státu

15 Oblast úklidu a čištění zahrnovala čerpání za rozbory vody (4x), pravidelný měsíční odvoz komunálního odpadu dle smluvního vztahu, čištění tukové jímky u kuchyňského bloku (2x), vyčištění výměníku teplé užitkové vody (1x), vyčištění kanalizace v kuchyňském bloku (1x) a strojní úklid komunikací (1x), čištění komínů (4x). Do této oblasti bylo nutno zahrnout poplatky za likvidaci a odvoz tříděného odpadu na oddělení správy majetku (3x), skupiny úklidu a údržby (5x) a oddělení spojovací a výpočetní techniky (3x). Dále úhrady za používání bazénu pro služební výcvik studentů. V areálu školy byla provedena pravidelná roční deratizace a desinfekce ubytoven umístěných na objektech A, E, F. Dezinsekce v rámci proviantního oddělení (blok kuchyně) byla provedena 3x/rok. Veškeré výdaje z tohoto seskupení položek byly hrazeny v četnosti, kterou k provádění určují technické předpisy a normy. Seskupení položek 5192 (zahrnuje rozpočtovou položku poskytování neinv. příspěvků a náhrad) Jednalo se o úhradu poplatku za ověření zřizovací listiny. Dále pak pro potřebu inventarizace nemovitostí 2007 byl uhrazen poplatek za vyhotovení výpisu z listu vlastnictví objektů a parcel školy na KU. Čerpání z položky pokrylo poplatky právnických úkonů. Materiální oddělení V průběhu roku 2007 bylo nutné přehodnotit priority čerpání rozpočtových prostředků stanovené na počátku rozpočtového období, které vycházely jednak ze známých požadavků předložených ze strany předmětových oddělení a jednak ze stanovených cílů školy. V roce 2007 došlo k úplné naplněnosti školy policisty vyslanými do ZOP a rovněž policisty, kteří se účastnili dalšího vzdělávání formou kurzů. Tato skutečnost se následně odrazila v navýšení výroby potřebných studijních materiálů a zejména navýšení spotřeby střeliva. Přehodnocení původních potřeb školy s sebou přineslo nutnost realizovat přesun rozpočtových prostředků tak, aby se daly nově vzniklé potřeby naplnit. Seskupení rozpočtových položek 5132 Na základě vyhodnocení rizik spojených s výkonem činnosti na jednotlivých pracovištích školy byla v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 65/1965 Sb., vypracována vnitřní norma přidělování osobních ochranných pracovních prostředků a pomůcek. Tato norma v podobě pokynu ředitele školy, řeší nejen druh a počet prostředků, ale i dobu životnosti a způsob jejích obměny. V roce 2007 byly v souladu s touto platnou normou obměněny ty osobní ochranné prostředky, které díky svému opotřebení či z důvodu své nefunkčnosti nesplňovaly požadavky kladené na ochranné pracovní prostředky. Jednalo se zejména o pracovní oděvy, pracovní obuv, chrániče sluchu apod. Seskupení rozpočtových položek 5136 Široký rozsah právních úprav se bezprostředně dotýká všech odborných činností zajišťujících provoz školy. Na základě konkrétních požadavků pracovníků odborných služeb byly pořízeny předpisy z oblasti stavebnictví, elektro, finančnictví a výpočetní techniky, které tito pracovníci nezbytně potřebují k výkonu své profese. Jedná se především o pořízení technických norem, tabulek a vyhlášek bezprostředně používaných pracovníky ekonomických služeb. Seskupení rozpočtových položek 5137 K pořizováním majetku z kategorie DHDM došlo na základě požadavků předložených vedoucími jednotlivých pracovišť školy. Záměrem bylo efektivně a přitom ekonomicky zajistit modernizaci stávající techniky tak, aby bylo možné pružně reagovat na nejaktuálnější vzdělávací požadavky, vycházející z potřeb jednotlivých útvarů Policie ČR. Proti původnímu záměru však bylo nutné provést rozpočtové opatření a tyto finanční prostředky v průběhu roku použít na naplnění priority v oblasti pořízení spotřebního majetku, konkrétně pistolového střeliva. Zbývající finanční prostředky byly využity na pořízení přídavného zařízení umožňující síťový oboustranný tisk na již dříve pořízeném kopírovacím stroji. Seskupení rozpočtových položek 5139 Veškerá činnost školy je rovněž spojena s používáním majetku spotřebního charakteru. Jedná se zejména o ofsetový a xeroxový papír potřebný pro výrobu učebních textů dle edičního plánu stanoveného Odborem vzdělávání MV, náplně do reprografických zařízení, vybavení jak ubytovacích tak i a společných prostor školy hygienickými prostředky, obměnu lůžkovin a bytového textilu na ubytovnách žáků a v neposlední řadě i nejnutnějších kancelářských potřeb nezbytných k zajištění personální, ekonomické a správní agendy školy. Jedná se tak zejména o spotřební materiál, jehož spotřeba je v podmínkách školy v převážné míře regulována interními akty řízení. Lineárnost čerpání finančních prostředků je závislá na aktuálních potřebách jednotlivých pracovišť spojených např. s termíny nástupů účastníků jednotlivých kurzů a jejich počtem. V roce 2007 byl velký objem finančních prostředků určen na pořízení střeliva pro praktickou část střelecké přípravy policistů zařazených do ZOP a dalších vzdělávacích programů

16 Seskupení rozpočtových položek 5169 V rámci plnění požadavků vyplývajících z potřeb nákupu specifických služeb souvisejících s činností organizační složky státu (např. náklady související s ekologickou likvidací odpadů tzv. odpadové hospodářství, náklady na kalibraci apod.) vznikají finanční nároky, které je nutné každé rozpočtové období uhradit z této položky. Seskupení rozpočtových položek 5179 Právní úprava platná v roce 2006 zejména zákon č.188/1992 Sb. o služebním poměru příslušníků Policie ČR, vyhláška MV ČR č.287/2002 a zejména N MV č. 78/2001 o naturálních náležitostech příslušníků Policie ČR zakládá určité naturální a finanční nároky příslušníků Policie ČR. Finanční prostředky na této položce jsou určeny na pokrytí zákonem stanovených finančních úhrad spojených s přijetím do služebního poměru, s náležitostmi během služebního poměru a s ukončením služebního poměru

17 b) Přehled o výdajích na zahraniční služební cesty v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 v tabulce č. 13 a) Střední policejní školou MV v Brně bylo v roce 2007 organizováno na úseku zahraničních styků celkem 24 akcí, z toho bylo 17 výjezdů do zahraničí a 7 přijetí zahraničních delegací. Většina výjezdů byla uskutečněna na základě vzájemných dvoustranných dohod o zahraničních stycích na rok Ze 17 výjezdů do zahraničí bylo 6 cest do Německa, z toho 3 do Chemnitz, 1 cesta do Obendorfu, 1 do Dommitzsch a 1 cesta v rámci akce Nadace HS do Norimberku. Do Školy policie v Katowicích bylo 5 cest a jedna cesta do Výcvikového centra policie v Legionovu. Do Odborné školy PZ v Košicích byly uskutečněny celkem 3 cesty. Nadací HS byly organizována cesta na seminář do Budapešti a Policejním prezidiem byla organizována 1 cesta do Hoogerheide v Holandsku. Celkem vyjelo do zahraničí 58 pracovníků školy. Sedm přijetí zahraničních delegací s počtem 49 účastníků, bylo v souladu s plány zahraničních styků pro rok Jednalo se především o vzájemnou výměnu delegací na úrovni předmětových oddělení a sportovních delegací. V roce 2007 byl naší školou organizován I. ročník sportovního trojboje o putovní pohár ředitele SPŠ MV v Brně v míčových hrách. V tomto roce byla přijata delegace vedení Školy policie v Katowicích a podepsána dohoda o spolupráci mezi školami. V roce 2007 byly navázány první kontakty s policejní školou v Lyonu. Vedení SPŠ MV v Brně odpovědělo na písemnou nabídku vedení školy v Lyonu na možnou budoucí spolupráci. Na zahraniční cesty bylo pro rok 2007 vyčleněno z rozpočtu školy celkem ,00 Kč. Z plánované částky bylo na zahraniční cesty vyčerpáno celkem ,45 Kč. Náklady na dopravu činily ,58 Kč. Všechny zahraniční služební cesty zaměstnanců školy, včetně přijetí zahraničních delegací, byly uskutečněny na základě schválených dokumentů vedením školy nebo I. náměstkem MV. Každý dokument obsahoval zdůvodnění, cíle a finanční kalkulaci nákladů cesty. Uskutečněné služební cesty do zahraničí v roce 2007 jsou dle časové posloupnosti s uvedením finančních nákladů na jednotlivé cesty v tabulce č. 13a

18 c) přehled o výdajích na mezinárodní konference a další odborné akce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 v tabulce č. 13 b), Bez dat. d) přehled o výdajích na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb., v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 v tabulce č. 13 c), Bez dat. e) rozbor čerpání účelově přidělených prostředků, a to zvlášť za každý druh účelových prostředků, V roce 2007 byly v rámci rozpočtu určeny jako účelové finanční prostředky podle rozpočtového opatření č. 283/283, č.j.: EKO-42-65/ ze dne 20. července 2007 finanční prostředky, které byly použity plně v souladu s účelem jejich použití, a to v oblasti výdajů na platy policistů a související výdaje na SP a ZP v paragrafovém třídění Na rozpočtové položce PČR,HZS tarif bylo použito ,00 Kč, na rozpočtové položce pojistné SOC částka ,00 Kč a na rozpočtové položce Pojistné ZDR celkem ve výši ,00 Kč. Jako související výdaje byla použita částka ,00 Kč na rozpočtové položce Příděl FKSP na stejném paragrafovém třídění. V systému SAP R/3 jsou uvedené částky zachyceny v rámci funkční oblasti Platy z.č. 361/2003. f) přehled o použití mimorozpočtových zdrojů, Použity byly mimorozpočtové zdroje ve výši ,00 Kč v oblasti ostatních běžných výdajů pro zajištění nákupu potravin. Rezervní fond pro tento účel byl vytvořen ze dvou finančních darů. Přehled o dárcích je uveden v následující tabulce. Účtový okruh Název dárce Důvod uložení stav k ČETES- SPŠB-313/EU-2007 Prezentace předmětu činnosti školy 5.000,00 A.HANUŠ-MONTIN-SPŠB-314/EU-2007 Prezentace předmětu činnosti školy 5.000,00 Celkem ,00 Částkou ,00 Kč byla posílena oblast mzdových výdajů. K použití těchto prostředků je uveden samostatný komentář v příloze č. 3, kde je hodnocena oblast výdajů na platy a související výdaje. V souvislosti s těmito výdaji byla v oblasti ostatních běžných výdajů použita částka ,00 Kč na rozpočtové položce Převody FKSP k vytvoření přídělu FKSP z prostředků rezervního fondu použitého v oblasti platů občanských zaměstnanců. Všechna použití rezervního fondu byla realizována v rámci paragrafového třídění Údaje jsou uvedeny v tabulce č

19 Čl. 29 Výdaje na financování programu reprodukce majetku a) Údaje o investičních výdajích a neinvestičních výdajích souvisejících s financováním reprodukce movitého a nemovitého majetku v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 v tabulce č. 14 b) včetně komentáře. Tabulka 14a je bez dat. 1. Výdaje na financování programů reprodukce majetku tabulka č. 14b Výdaje na financování programů reprodukce majetku kapitálové výdaje 1. Elektronický zabezpečovací systém akce Evidenční číslo akce Název akce Rozpočtová položka R Elektronický zabezpečovací systém R2 Možnost použití RF Skutečnost Převed do RF z toho RP , ,00 0, ,00 30,00 Celkem , ,00 0, ,00 30,00 Náplň k rozpočtové položce Z této rozpočtové položky byl vybudován Elektronický zabezpečovací systém v objektu A. Rozšířením stávajícího elektronického a požárního zabezpečení o další prostory bylo dosaženo efektivnější ochrany majetku školy. V souvislosti se zvýšeným počtem zabezpečovaných prostor se zvýší i ochrana života a zdraví osob, které se nacházejících v objektu školy. Dalším přínosem rozšíření systému EZS je skutečnost, že nebude nutné navyšovat počty tabulkových míst dozorčích školy ani velet studenty do služeb dozorčích. Rozšířením zastřežených prostor se zkvalitní nejen zabezpečení ochrany života a zdraví osob, ale i vlastní prevence ochrany majetku. Je nutné si uvědomit, že čidla, která jsou umístěna ve střežených prostorách působí preventivně a částečně i odrazují od případného napadení majetku. 2. Modernizace sítě LAN akce Evidenční číslo akce Název akce Rozpočtová položka Modernizace sítě LAN R1 R2 Možnost použití RF Skutečnost Převed RF z toho RP , ,00 0, ,20 784,80 Celkem , ,00 0, ,20 784,80 Náplň k rozpočtové položce V rámci akce byla realizována modernizace sítě LAN pořízením switche Cisco Catalyst 4506 a switche Cisco Catalyst Pořízením centrálního switche (4506) došlo ke kvalitativnímu posunu, a to možností vytvářet až 1004 VLAN, možností L3 přepínání a implementací podpory QoS. Součástí centrálního prvku je i výkonný supervisor engine, který zajišťuje routování mezi VLAN na úrovni L3 bez nutnosti zatěžování softwarového FireWallu LAN v SPŠ MV v Brně. Pořízením switche (2960) došlo k rozšíření možnosti připojení uživatelů v objektu bloku učeben, kde se nacházejí 2 nové učebny po 16 ks PC zaměřené na výuku psaní strojem a na výuku pátracích evidencí. Modernizace sítě LAN přispěla ke zvýšení výkonu koncových stanic zvýšením propustnosti přepínaného datového toku. 3. Pořízení spojovací techniky akce Evidenční číslo akce Název akce Rozpočtová položka Pořízení spojovací techniky R1 R2 Možnost použití RF Skutečnost Převed RF z toho RP , ,00 0, ,40 247,60 Celkem 0, ,00 0, ,40 247,60 do do

20 Náplň k rozpočtové položce Z této rozpočtové položky byl pořízen majetek 6 ks ručních radiostanic Matra SMART. Tento majetek je využíván při výuce spojovací techniky v rámci předmětového oddělení tělesné a speciální přípravy a při výuce modelových situací v rámci předmětového oddělení pořádkové a dopravní služby. Realizací investiční akce Pořízení spojovací techniky bylo eliminováno riziko nenaplnění vzdělávacích osnov, vyplývajících ze schváleného profilu absolventa základní odborné přípravy. Efektivita spočívá ve skutečnosti, že studující jsou seznamování s moderní technikou, se kterou se setkají při výkonu služby. Pořízení tohoto majetku umožní postupně vyřadit zastaralou VKV spojovací techniku. 4. Pánev elektrická tlaková akce Evidenční akce číslo Název akce Převody v rámci R2 Rozpočtová položka PF Pánev elektrická tlaková Možnost použití RF Skutečnost Převed RF z toho RP , ,00 0, ,00 638,00 Celkem , ,00 0, ,00 638,00 Náplň k rozpočtové položce Z plánovaných finančních prostředků na této položce bylo cestou výběrového řízení zakoupeno nové zařízení kuchyně a tím byla provedena obměna již zastaralého a nefunkčního zařízení ve zdejším stravovacím provozu. Jednalo se o nákup tlakové elektrické pánve na víceúčelovou přípravu pokrmů. Toto zařízení je již plně účelně využívána v denním provozu a vzhledem k jeho vlastnostem se významně osvědčil při různorodé přípravě stravy. Vlivem nové technologie dochází k efektivnímu zkrácení doby přípravy stravy. Tímto vznikají denní, podstatné a nezanedbatelné úspory elektrické energie. Zakoupením a používáním tohoto zařízení došlo k zásadnímu zkvalitnění a dodržování technologických postupů, k vyšší efektivitě práce, hospodárnosti v oblasti energetických zdrojů a lidské práce a účelnosti při zabezpečení stravování pro studující v SPŠ MV v Brně. 5. Kotel varný /plyn/ akce Evidenční číslo akce Název akce Rozpočtová položka Kotel varný /plyn/ R1 R2 Možnost použití RF Skutečnost Převed RF z toho RP , ,00 0, ,00 789,00 Celkem , ,00 0, ,00 789,00 Náplň k rozpočtové položce Z plánovaných finančních prostředků na této položce, bylo cestou výběrového řízení zakoupeno nové zařízení kuchyně a tím byla provedena obměna již zastaralého a nefunkčního zařízení ve zdejším stravovacím provozu. Jednalo se o nákup varného plynového kotle. Stejně jako u Pánve elektrické tlakové je toto zařízení již plně účelně využívána v denním provozu a vzhledem k jeho vlastnostem se významně osvědčilo při různorodé přípravě stravy. Vlivem nové technologie došlo k efektivnímu zkrácení doby přípravy stravy. Tímto vznikají denní, podstatné a nezanedbatelné úspory elektrické energie. Rovněž plynový kotel se v podmínkách zdejšího stravovacího provozu plně osvědčil. Je každodenně využíván při přípravě stravy. Zakoupením a používáním tohoto zařízení došlo k zásadnímu zkvalitnění a dodržování technologických postupů, k vyšší efektivitě práce, hospodárnosti v oblasti energetických zdrojů a lidské práce a účelnosti při zabezpečení stravování pro studující v SPŠ MV v Brně. do do

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Vypracoval: Mgr. Karel Sojka Telefon: 627 241

Vypracoval: Mgr. Karel Sojka Telefon: 627 241 Předkladatel: VPŠ MV v Brně Vypracoval: Mgr. Karel Sojka Telefon: 627 241 Ředitel: plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil Datum: 4. 2. 2008 Počet listů: 29 Přílohy: 11 ČÁST I. Úvod A. Věcné vyhodnocení splnění stanovených

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Příloha č. 1 OSS: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2004. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2004. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 24 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad I. ÚVOD V návaznosti na zákon č. 457/23 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 24, oznámil ministr financí dopisem čj. 143/16 288/23

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

Způsobilé výdaje a rozpočet

Způsobilé výdaje a rozpočet Způsobilé výdaje a rozpočet Všechny výdaje musejí splňovat podmínku hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Způsobilé výdaje jsou mimo jiné takové výdaje, které vznikly v době realizace projektu. Detailní

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více