Úvodní slovo ředitele školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitele školy"

Transkript

1 ,

2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo ředitele školy...3 Základní údaje o škole...5 Charakteristika školy...6 Školská rada...6 Učební plány...7 Volitelné předměty...7 Školní vzdělávací program...8 Pracovníci školy...9 Pedagogičtí pracovníci...9 Nepedagogičtí pracovníci...15 Údaje o žácích...17 Výsledky vzdělávání žáků...18 Maturitní zkoušky...18 Přijímací řízení...19 Ověřování výsledků vzdělávání...21 Maturita nanečisto Malá maturita...21 Přijímací řízení na vyšší typ škol...22 Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti...22 Školní rok v datech...22 Zprávy garantů předmětových komisí...25 Environmentální výchova...42 Zpráva správce počítačové sítě a metodika ICT...43 Výchovné poradenství...43 Školní psycholog...44 Zpráva koordinátora protidrogové prevence...45 Projekt Příhraniční spolupráce...46 Adaptační pobyty...47 Klimatické pobyty...47 Středoškolská odborná činnost...48 Školní časopis...48 Den otevřených dveří...49 Pedagogická praxe...49 Studentská rada...50 Občanské sdružení PRO GYMNASIUM...50 Zpráva o hospodaření...50 Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol...51 Příloha č. 1 Učební plány pro školní rok 2006/

3 Úvodní slovo ředitele školy Předkládáme třináctou výroční zprávu školy, zachycující úsilí všech zaměstnanců gymnázia a zapojení žáků do akcí školy i jejich úspěchy ve studiu i různých soutěžích za školní rok 2006/2007. V personální oblasti došlo opět ke změnám, na mateřské dovolené zůstaly sice vyučující Mgr. Dubravcová, Mgr. Konečná, Mgr. Kvasnicová, Mgr. Skupinová, Mgr. Kopečková a Mgr.Zelenková, která nastoupí po mateřské dovolené v příštím školním roce. Na mateřskou dovolenou nově nastoupila Mgr.Weberová - Gurniková a mateřskou dovolenou nastoupí v září 2007 Mgr.Golombková Klimková. Odchodem do důchodu Mgr. Heinzová ukončila dlouholetou úspěšnou roli protidrogového metodika. Celý školní rok byl věnován akcím na dokončení Školního vzdělávacího programu pro nižší gymnázium (ŠVPNG). Koordinační tým pod vedením Mgr. Staníčkové ukončil svoji práci a podle nového ŠVPNG, který byl projednán celým pedagogickým sborem, se bude v příštím školním roce vyučovat v primách osmiletého studijního cyklu. Podařilo se získat mimorozpočtové finanční prostředky na projekty, zejména v oblasti zdravého životního stylu (Zdraví do všech rodin), příhraniční spolupráce s polským gymnáziem ve Strmieni, vybavení vnější ekologické učebny a na práci školního divadelního kroužku.. Je připraven projekt zpracovaný vyučujícími školy na zvýšení využití ICT technologií ve výuce přírodovědných předmětů Aplikace moderních měřících metod v přírodovědných předmětech s využitím ICT. Dlouhodobého školení na přípravu projektů se účastnili tři vyučující školy Mgr. Hortvík, Mgr.Matuška a Mgr.Vlček. MSK byly upřesněny požadavky na investiční akce a ve školním roce 2006/2007 se podařilo realizovat za podpory MSK investiční akci vybavení celé školy termoregulačními ventily. Pokročili jsme o krůček při vybavování školy stavitelnými žákovskými židlemi a lavicemi, kterými jsme vybavili další 2 třídy. Chybí vybavení ergonomickým nábytkem u 17 tříd a 12 speciálních učeben. Investic se také nedostává na generální opravu zdravotechniky, zateplení areálu a výměnu oken a dokončení etap budování sportovního areálu školy. Není lehké vyrovnávat se s ukončením celostátního programu SIPVZ, hledání finančních prostředků na pokračování a rozvoj ICT na škole. Zapojili jsme se do pilotního projektu podporovaného MSK evaluace školy pomocí počítačového programu SLMS. Potěšilo nás, že naši maturanti, kteří se účastnili Maturity nanečisto 2007, byli ve všech předmětech vždy nad průměrem ČR i MSK. Při relativní mládí pedagogického kolektivu jsou finanční prostředky na pokrytí mnohých aktivit formou osobních příplatků, méně již na ocenění odměnami. Proto je škoda, že MŠMT nemohlo navýšit rozpočty škol na přípravu ŠVPZV a státních maturit. Vzhledem k finančnímu příspěvku škole nelze plně rozvinout výuku v dělených skupinách při výuce ve Cvičeních v českém jazyce či matematice ve vyšších ročnících, je-li prioritou zachování maximální volby žáků v rámci volitelných předmětů. Naši kvartáni se úspěšně zapojili do testování žáků víceletých gymnázií MSK a žáků 9.tříd ZŠ. Také naši absolventi ve školním roce 2006/2007 byli velice úspěšní při přijímacích řízeních na VŠ, o čemž vypovídá jejich průměrná 96,7% úspěšnost při přijímání k dalšímu studiu. Mezi mnoha úspěchy žáků školy vévodí úspěch zástupců studentské firmy I.G.Elite, kteří reprezentovali ČR na 3

4 mezinárodním poli v Berlíně. Dík našim studentům nejen za úspěch ve studiu, účast v soutěžích, ale také za obětavou práci v četných charitativních akcích, kterých se již tradičně účastní velký počet žáků školy. Děkuji také všem vyučujícím, kteří se účastnili DVPP a zapojili se aktivně do přípravy ŠVPZV a do přípravy státní maturitní zkoušky. Všem vyučujícím i žákům děkuji za veliké úsilí vedoucí k tomu, že školní rok 2006/2007 považuji za velmi úspěšný, protože se podařilo mnohé z toho, co jsme si předsevzali. Proběhlo mnoho zdařilým akcí, které jsou ve zprávách garantů předmětových komisí, kde převažují pozitivní zprávy. Děkuji zejména těm vyučujícím a žákům školy, kteří se zapojili do četných soutěží a v nich úspěšně reprezentovali školu. Mohu být spokojen s přístupem jednotlivých PK k přípravě a vytváření ŠVPNG, zejména s tím, že se dokázaly o sporných tématech vzájemně dohodnout. Příští školní rok nás čeká práce na přípravě Školního vzdělávacího programu pro vyšší gymnázium. Absolventům školy přeji tradičně mnoho elánu k úspěšnému dalšímu studiu a prezentování dobrého jména školy. Mgr. Josef Svrčina 4

5 Základní údaje o škole Přesný název dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního rozhodnutí: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (k ) Právní forma: Sídlo organizace: Zřizovatel: příspěvková organizace Fr. Hajdy 34, Ostrava - Hrabůvka Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČO: Ředitel a zástupci ředitele: Ředitel: Mgr. Josef Svrčina, tel.: , Statutární zástupce: Mgr. Kamil Štěpán, tel.: , Zástupce ředitele: Mgr. Šárka Staníčková, tel.: , Webové stránky školy: Součásti školy a jejich cílová kapacita: Gymnázium 670 Skladba oborů vzdělání, vzdělávacích programů: č. Kód oboru Název oboru Charakteristika oboru K/ 401 Gymnázium všeobecné denní, čtyřleté K/ 801 Gymnázium všeobecné denní, osmileté Odloučená pracoviště školy: Škola nemá odloučená pracoviště. 5

6 Charakteristika školy Gymnázium je zřízeno jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Bylo zařazeno do sítě škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a to dne pod č.j / Poskytuje úplné střední vzdělání zakončené maturitou. Kromě standardních všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zde vyučovány i dva předměty nepovinné - zdravý životní styl a aplikovaná ekonomie. Škola se nachází na okraji sídliště, je obklopena zelení. Gymnázium má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí všichni zaměstnanci školy, nepedagogičtí i pedagogičtí pracovníci, ale samozřejmě i žáci. V budově je třicet sedm učeben, z toho 20 místností jsou kmenové třídy (v roce 2006 se nám podařilo vybavit 2 třídy stavitelným nábytkem), menší učebny slouží především k výuce jazyků. K dispozici jsou speciální učebny pro výuku chemie, fyziky, biologie, zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dvě učebny výpočetní techniky, každá disponuje 16 počítači s napojením na internet, dvě tělocvičny, posilovna a venkovní sportovní areál s několika hřišti a běžeckou dráhou. Učebna výtvarné výchovy je vybavena speciálními lavicemi, televizorem, videem a malým grafickým lisem. Součástí je i keramická dílna, ve které je pec a hrnčířský kruh. Od září 2007 bude k dispozici i jedna třída vybavena 6 počítači a dataprojektorem. Všem žákům škola nabízí k odkládání svršků individuální uzamykatelné skříňky. Naše gymnázium disponuje učitelskou knihovnou, vybavenou odbornou literaturou a učebnicemi, a dále a žákovskou knihovnou určenou žákům. Žáci mohou ve škole využívat mincovní automaty na telefonování, kopírování a zakoupení nápojů. K drobným nákupům potravin slouží školní bufet, pro kulturní a společenské akce klubovna. V klubovně je také umístěna galerie, kde jsou vystavována výtvarná i fotografická díla žáků a vyučujících naší školy. Pro veřejná vystoupení, výstavy prací žáků a burzy učebnic využívá škola atrium a halu školy. Atrium dále slouží i jako informační centrum, je v něm umístěna celá řada nástěnek a informačních tabulí. Od dubna 2007 je zde rovněž umístěno pět počítačů s připojením na internet, které jsou žákům volně k dispozici nejen o přestávkách, ale i po ukončení vyučování. V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor školy, učebnu PC a při pěkném počasí venkovní atrium školy, kde je nejen mnoho zeleně, ale také dřevěné lavičky. Tohoto prostoru využíváme i ke slavnostnímu vyřazení absolventů a předávání maturitních vysvědčení. Od školního roku 2001/2002 mohou žáci používat fotovoltaický článek a od školního roku 2003/2004 fototermický článek, k demonstraci praktické proměny a využití sluneční energie. Od školního roku 2005/2006 funguje přímá běžecká dráha s umělým povrchem. Ve školním roce 2006/2007 bylo na škole otevřeno celkem dvacet tříd šestnáct tříd osmiletého studia a čtyři třídy čtyřletého studia. Školu navštěvovalo v průměru pět set osmdesát dva žáků, tedy průměrný počet žáků na třídu byl 29, 1. Školská rada V souladu s 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. a se Zásadami zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách (odbor školství, mládeže a sportu MSK) z dubna 2005 se na naší škole uskutečnily 8. června 2005 volby do školské rady. Z celkově 8 kandidátů (6 z řad zákonných zástupců a 2 z řad zletilých žáků) byli zvoleni 3 zástupci za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. K volbám se dostavilo 316 voličů (z celkového počtu 508). Další 3 členové školské rady byli zvoleni z 6 kandidátů z řad pedagogických pracovníků. Poslední třetina školské rady byla jmenována zřizovatelem. 6

7 20. září 2006 proběhly doplňkové volby, ve kterých byli zvoleni 2 zástupci za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Nahradili 2 žáky, kteří ukončili složením maturitní zkoušky studium na naší škole. Školská rada pracovala ve školním roce 2006/2007 v následujícím složení: Zástupci z řad pedagogických pracovníků: Mgr. Martin Kotek (předseda školské rady) Mgr. Šárka Staníčková Mgr. Eva Zahutová Zástupci z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: JUDr. Šárka Skalská Kateřina Kumpová Ing. Petra Schwarzová Zástupci jmenováni zřizovatelem: Ing. Jiří Šlusař Ing. Milan Lesniak Karol Hercík Školská rada se v tomto školním roce sešla třikrát. Schválila Výroční zprávu za školní rok 2005/2006 a také upravený a doplněný Školní řád včetně příloh. Dále byl projednán návrh rozpočtu školy na rok Členové školské rady byli seznámeni s tvorbou Školního vzdělávacího programu pro nižší gymnázium. Učební plány Na naší škole se vyučuje podle učebních plánů schválených dne MŠMT pod č.j /99-22 (čtyřletý učební cyklus) a pod č.j /99-22 (osmiletý studijní cyklus), obojí doplněno od rozvojovým programem č.j / viz příloha č. 1 Volitelné předměty Vypracovaný učební plán našeho gymnázia umožňuje ve 2. ročníku a sextách zvolit si jeden tříletý seminář, ve 3. ročníku a septimách jeden dvouletý seminář a ve 4. ročníku a oktávách vybrat si jeden jednoletý seminář. K tomu vždy jednotlivé předmětové komise připraví v březnu nabídku volitelných předmětů, která je zveřejněna na našich intranetových i internetových stránkách. Žáci si pak mohou vybrat a zároveň se přihlásit do příslušného volitelného předmětu. Ve školním roce 2006/2007 byly nově otevřeny následující semináře: Tříleté Dvouleté Seminář Společenskovědní seminář Seminář a cvičení z matematiky Seminář z jazyka anglického Programování Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z biologie 7

8 Jednoleté Seminář a cvičení z matematiky Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Společenskovědní seminář Seminář z jazyka anglického Seminář z jazyka anglického Seminář z jazyka německého Seminář a cvičení z fyziky Seminář ze zeměpisu Literární seminář Společenskovědní seminář Školní vzdělávací program Školský zákon stanovuje středním školám pro nižší stupeň gymnázií povinnost vyučovat od školního roku 2007/2008 podle vlastního Školního vzdělávacího programu vytvořeného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Práce vytváření vlastního ŠVP byly zahájeny již v loňském školním roce. Pokračovaly i ve školním roce současném, a to nejen v odpoledních hodinách, ale také ve dnech, kdy žáci měli ředitelská volna nebo prázdniny ( , , , ). Náplň: a) diskuze všech vyučujících nad obsahem předmětů, tematickým plánem a přidělením hodinové dotace (září říjen 2006); b) tvorba tematických plánů (vzdělávací obsah, vzdělávací a výchovné strategie) (prosinec 2006); c) upřesnění ŠVP jednotlivých předmětů a vytvoření pracovní verze (leden 2007); d) konečná verze ŠVP (březen 2007); e) kompletace (duben 2007). V našem školním vzdělávacím programu jsme navázali na to, s čím máme dobré zkušenosti a co také vyzdvihli rodiče, učitelé i žáci v dotazníkovém šetření uskutečněném v roce Zároveň jsme se snažili zlepšit to, co se ukázalo v analýze jako negativní. Především se zaměříme na volbu nových metod ve výuce s cílem daleko více aktivně zapojit žáky do vzdělávacího procesu. Výuka podle námi vytvořeného programu bude zahájena 3. září 2007 v obou prvních ročnících osmiletého studia. Mgr. Šárka Staníčková 8

9 Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci Titul Jméno Aprobace Pedagogické a Třídnictví organizační funkce Mgr. Andrlová Pavlína Čj, Nj Mgr. Austová Jana Nj, Rj Bauko Dušan Ivt správce sítě, www školy Mgr. Blažejová Dana Aj, Nj Mgr. Böhmová Michaela Čj, D školní časopis 5A8 Mgr. Brachaczková Jana Čj, Fj vedení školní kroniky, školní rozhlas Mgr. Brudná Marta Čj, Aj správce skladu učebnic Ing. Drápalová Věra Ivt správce sítě, intranet, správce sbírky IVT Mgr. Fialová Miroslava Čj, D garant PK JČ, správce 4A4 sbírky Jč Mgr. Golombková Michaela Bi, Ch Mgr. Hegedüs Robert Tv, Bi Mgr. Heinzová Jarmila Ch, Ge garant PK CH, protidrogový preventista Mgr. Holubová Jarmila Čj, Aj garant PK CJ Mgr. Hortvík Jan Fj, D preventista PO Mgr. Kolašín Pavel M, F garant PK F, IVT, správce sbírky M RNDr. Kotassková Jana M, F garant PK M, DG 2A8 Mgr. Kotek Martin M, F 1A8 Mgr. Kozielová Silvie Čj, Šj RNDr. Kroupová Alena M, Tv správce sbírky TV 3A4 Mgr. Kuldan Radek Tv, Z 7A7 Mgr. Lužíková Lucie Bi, Ch Mgr. Matuška Michal M, Ivt správce systému Bakalář, metodik ICT Mgr. Milatová Gabriela Tv, Z 1A4 Mgr. Bittnerová Eva Aj, Hv správce sbírky CJ 8B8 Mgr. Musialová Magdaléna Čj, Vv správce sbírky VV 3B8 Mgr. Nechvátalová Dana Aj, Zsv garant PK ZSV, správce 5B8 sbírky ZSV Mgr. Radková Daniela Bi, Ch, Zžs garant PK ZŽS, správce 4B8 sbírky ZŽS Mgr. Rozehnal Jiří M, Bi 7B8 Mgr. Skácelová Jana Čj, Aj Mgr. Skála Jiří Tv, Zsv garant PK TV RNDr. Slouka Lukáš Bi, Z garant PK BI, koordinátor 6A8 1B8 9

10 environmentální výchovy, správce sbírky Z Mgr. Stádníková Eva M, Bi správce sbírky Bi 2B8 Mgr. Staníčková Šárka Rj, Zsv, Ae zástupce ředitele, výchovný poradce NG, koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Svrčina Josef M, F ředitel školy Mgr. Szlaurová Taťána Tv, Zsv, Ae evidence školních úrazů Mgr. Šmíd Vlastimil M, F správce sbírky F Mgr. Štensová Dagmar Fj, D, Rj garant PK D, Z, správce sbírky D Mgr. Štěpán Kamil M, Dg statutární zástupce ředitele Mgr. Tlolková Pavla Čj, Aj Paeddr.. Tokarský Radovan Čj, Vv PhDr. Vašíčková Marie Čj, Hv garant PK EV, správce 2A4 sbírky Hv, pěvecký sbor Mgr. Veselá Jana Čj, Hv školní časopis, pěvecký 8A8 sbor Mgr. Vlček Vojtěch Čj, D výchovný poradce VG 6B8 Mgr. Weberová Tereza Aj, Šj 3A4 Mgr. Zahutová Eva M, Ch správce sbírky CH 4A4 Pracovnice na mateřské dovolené: Jméno Aprobace MD od: Mgr. Dubravcová Jitka F, Ivt Mgr. Konečná Tereza Aj, Nj Mgr. Kvasnicová Ivana Čj, Nj Mgr. Kopečková Erika Čj, Šj Mgr. Skupinová Petra Bi, Ch Mgr. Zelenková Martina Čj, Hv Věková struktura pedagogických zaměstnanců: Věk do 30 let nad 60 z toho průměrný vč. let důchodci věk Počet Aprobovanost výuky v %: Počet aprobovaných pracovníků: % Počet neaprobovaných pracovníků: 0 10

11 Předmětové komise: PK Garant Členové Čj Mgr. Fialová Miroslava PaedDr. Tokarský Radovan Mgr. Vlček Vojtěch Mgr. Musialová Magdaléna Mgr. Andrlová Pavlína PhDr. Vašíčková Marie Mgr. Veselá Jana Mgr. Kozielová Silvie Mgr. Brachaczková Jana Mgr. Böhmová Michaela Mgr. Tlolková Pavla Cj Mgr. Holubová Jarmila JA - Mgr. Blažejová Dana Mgr. Skácelová Jana Mgr. Brudná Marta Mgr. Weberová Tereza Mgr. Mittnerová Eva Mgr. Tlolková Pavla Mgr. Nechvátalová Dana JN Mgr. Andrlová Pavlína Mgr. Blažejová Dana Mgr. Austová Jana JF Mgr. Brachaczková Jana Mgr. Hortvík Jan Mgr. Štensová Dagmar JŠ - Mgr. Kozielová Silvie Mgr. Weberová Tereza JR Mgr. Staníčková Šárka M, Dg F, Ivt RNDr. Kotassková Jana Mgr. Svrčina Josef Mgr. Štěpán Kamil Mgr. Kolašín Pavel Mgr. Šmíd Vlastimil Mgr. Kotek Martin Mgr. Stádníková Eva RNDr. Kroupová Alena Mgr. Rozehnal Jiří Mgr. Zahutová Eva Mgr. Matuška Michal Mgr. Kolašín Pavel F Mgr. Kotek Martin RNDr. Kotassková Jana Mgr. Šmíd Vlastimil IVT Ing. Drápalová Věra Bauko Dušan Mgr. Matuška Michal Bi RNDr. Slouka Lukáš Mgr. Golombková Michaela Mgr. Radková Daniela Mgr. Hegedüs Robert Mgr. Rozehnal Jiří Mgr. Heinzová Jarmila Mgr. Stádníková Eva Mgr. Lužíková Lucie Ch Mgr. Heinzová Jarmila Mgr. Radková Daniela Mgr. Lužíková Lucie Mgr. Zahutová Eva Mgr. Golombková Michaela Zsv Mgr. Nechvátalová Dana Mgr. Staníčková Šárka Mgr. Hortvík Jan Mgr. Skála Jiří Mgr. Szlaurová Taťána 11

12 D, Z Mgr. Štensová Dagmar D Mgr. Fialová Miroslava Mgr. Böhmová Michaela Mgr. Hortvík Jan Mgr. Vlček Vojtěch Z Mgr. Kuldan Radek RNDr. Slouka Lukáš Mgr. Milatová Gabriela Tv Mgr. Skála Jiří RNDr. Kroupová Alena Mgr. Kuldan Radek Mgr. Milatová Gabriela Mgr. Hegedüs Robert Mgr. Szlaurová Taťána Ev PhDr. Vašíčková Marie HV Mgr. Veselá Jana VV Mgr. Musialová Magdaléna PaedDr.Tokarský Radovan Zžs Mgr. Radková Daniela Mgr. Zahutová Eva Mgr. Heinzová Jarmila Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Vyučující Andrlová P. Austová J. Blažejová D. Böhmová M. Brachaczková J. Drápalová V. Fialová M. Golombková M. Název akce Projekty v JN. Nová maturita z JČ. Využití ICT v hodinách JČ a literatury. E-twinningový seminář v Bratislavě. Tvorba vzdělávacího obsahu CJ pro ŠVP. Nová maturita z JN. Nová maturita JN. OSTA Seminář pro učitele JA na SŠ. Anglický jazyk v ICT (tvorba testu). Totalitní režimy 20. století. Využití ICT v hodinách JČ a literatury. Seminář k maturitám z JF. Nová maturitní zkouška z JF. Didaktika jazyka francouzského. Nová maturita v IVT. Totalitní režimy 20. století. Využití ICT v hodinách JČ a literatury. Nová maturita z JČ. První pomoc pro učitele. Moderní vzdělávací postupy ve výuce biologie. Viry z pohledu biologa. Rizikové chování dospívajících. Zdraví a komerční sex a lidská práva. Člověk a svět práce práce s plasty. 12

13 Hegedüs R. Heinzová J. Holubová J. Hortvík J. Kolašín P. Kotassková J. Kotek M. Kozielová S. Kroupová A. Kuldan R. Lužíková L. Matuška M. Astra Žádosti o grant. Milatová G. Mittnerová E. Musialová M. Nechvátalová D. Radková D. Skácelová J. Kurz snowboardingu. Školení poučených uživatelů publikování na internetu. Odborný seminář geologie. Seminář ZŽS Benešov. SZÚ Ostrava. Drogy a jejich prekurzory. Jak dál ve výuce chemie. Nová maturita z chemie a PTZ. Chemie a životní prostředí. Tvorba vzdělávacího obsahu CJ pro ŠVP. Nová maturita z JA. OSTA Seminář pro učitele JA na SŠ. Jak napsat žádost o grant. Žádosti o grant, VŠB Ostrava. Divadelní formy ve výuce. Nová maturita z matematiky. Nová maturita z fyziky. Mathematica Calccenter-práce se systémem. Seminář k tvorbě ŠVP, Olomouc. Nová maturita z matematiky. Seminář matematika, Hradec Králové. Mathematica Calccenter-práce se systémem. Mathematica Calccenter-práce se systémem. Nová maturita z JŠ. Ústní projev a poslech v hodinách španělštiny. Mathematica Calccenter-práce se systémem. Mapy v počítači. Nová maturita v zeměpisu. První pomoc pro učitele. Nové trendy v biologických oborech. Dotace kraje od A do Z. Kinetika chemických reakcí. Nová maturita z chemie a PTZ. Chemické názvosloví. Mathematica Calccenter-práce se systémem. Mapy v počítači. Nová maturita z JA. OSTA Seminář pro učitele JA na SŠ. Evaluace a autoevaluace škol. OSTA Seminář pro učitele JA na SŠ. Rizikové chování dospívajících. Prevence patologických jevů. Kongres k sexuální výchově. Lékařský mezioborový den. Fórum ke zdraví. OSTA Seminář pro učitele JA na SŠ. Nová maturita z JA. Oxford Day. 13

14 Konference OUP. Slouka L. Využití map družicových snímků v geografii. Školení poučených uživatelů publikování na internetu. Astra Žádosti o grant. Nová maturita z biologie. Stádníková E. Nové trendy v biologických oborech. Moderní vzdělávací postupy ve výuce biologie. Moderní metody v matematice. Pedagogické otázky motivace ve škole. Staníčková Š. Funkční studium pro vedoucí pracovníky FS 1. Školení krajských koordinátorů státní maturitní zkoušky OZ, ZSV.CERMAT. Svrčina J. Štensová D. Tlolková P. Vašíčková M. Weberová T. Zahutová E. Mathematica Calccenter-práce se systémem. ČS dějiny v kontextu evropských dějin 20. století. Nová maturita z dějepisu. Nová maturita z JF. Nová maturita v JA. Seminář k možnosti spolupráce škol v ČR, Norsku a Lichtenštejnsku. Využití ICT v hodinách JČ a literatury. Aktuálně v HV. Nová maturita z JČ. Nová maturita z JŠ. OSTA Seminář pro učitele JA na SŠ. Anglický jazyk v ICT (tvorba testu). Konverzace a poslech v JŠ. Zařazení moderních přírodovědných poznatků do výuky. K učebním osnovám chemie. Úvod do biochemie. Ramanova spektroskopie. Nová maturita z chemie a PTZ. Jak dál ve výuce chemie. Ve školním roce 2006/2007 byla na DVPP pedagogických pracovníků vynaložena částka Kč. Většina školení byla zaměřena na přípravu státních maturitních zkoušek a tvorby ŠVP. 14

15 Nepedagogičtí pracovníci Počty osob: Školní rok Fyzické osoby celkem Přepočtení na plně zaměstnané 2006/ ,5 Další vzdělávání nepedagogických zaměstnanců: Počet Zaměření Počet účastníků Vzdělávací instituce Semináře 13 Účetnictví, cestovní 3 VEMA, PARIS, Centrum náhrady, PAM Ve školním roce 2006/2007 celková částka na vzdělávání nepedagogických pracovníků byla Kč. Personální obsazení: Úsek Jméno Pracovní zařazení Ekonomický Bc. Kopcová Irena ekonomka Kučová Pavla referent PAM THP Sikorová Monika tajemnice Svrčinová Miroslava knihovnice (0,5 úvazku) Provozní úsek Pinčák Milan školník údržbář Samohrd Jiří (do ) údržbář Vychodil František údržbář (do ) Gula Michal (od ) údržbář Juricová Libuše vrátná, telef. manipulantka (do ) Švarcová Jana vrátná, telef. manipulantka (od ) Rohlová Jana vrátná, telef. manipulantka Kotzmundová Dagmar uklízečka Lišková Vilma uklízečka Šturcová Věra uklízečka Závadová Věra uklízečka Zezulková Šárka uklízečka Správce sítě Bauko Dušan (od ) 0, 5 úvazku Ing. Drápalová Věra 0, 5 úvazku Školní psycholog Mgr. Kociánová Miluše (0,5 úvazku) Mgr. Hořínková Jana od (0,5 úvazku) 15

16 Bezpečnost práce, požární ochrana Na začátku školního roku proběhlo pravidelné proškolení všech zaměstnanců školy a žáků školy, včetně testů BOZP a PO. Veškerá školení pro naší školu připravuje na základě smlouvy firma TRAIVA, s.r.o. V průběhu školního roku bylo proškolení doplňováno podle aktuálních školních akcí, vždy byl proveden zápis a seznamy proškolených jsou archivovány. Uskutečnil se rovněž jeden cvičný poplach s evakuací. Tento cvičný poplach vyhovoval jak požárním poplachovým směrnicím, tak požárnímu evakuačnímu plánu. 16

17 Údaje o žácích Počty tříd a počty žáků: Školní rok 2006/ 2007 Počet tříd Počet žáků Změny v počtech žáků: - přerušili studium: 2 (studium v zahraničí) - vyloučeni ze studia: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 - přestoupili z jiné školy: 3 - přestoupili na jinou školu: 9 - ukončili studium: 1 Průměrný počet žáků na třídu a učitele: Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele 29, 1 12, 65 Cizí státní příslušníci: Státní příslušnost Počet Česká republika 572 Slovenská republika 3 Vietnamská socialistická republika 7 Výuka cizích jazyků: Cizí jazyk Počet Anglický jazyk 582 Německý jazyk 172 Francouzský jazyk 147 Španělský jazyk 133 Ruský jazyk 12 17

18 Výsledky vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků ve školním roce 2006/2007: 1. pololetí 2. pololetí k Celkový počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnocen Počet žáků s uzavřenou klasifikací Počet žáků s neuzavřenou klasifikací Celkový počet zameškaných hodin Průměrný počet zameškaných hodin 51, 07 62, ,80 na žáka Z toho neomluvených hodin 67 2 Počet žáků s neomluvenou absencí 4 1 Průměrný počet neomluvených 0, 11 0, 003 hodin na žáka Počet žáků se sníženým stupněm 3 0 z chování: Napomenutí třídního učitele: Důtka třídního učitele: Pochvala třídního učitele: Pochvala ředitele školy: Důtka ředitele školy: 2 4 Podmínečné vyloučení: 1 0 Maturitní zkoušky Maturitní zkoušky se konaly pro všechny tři třídy v termínu od 21. května do 24. května Všech 86 žáků bylo k maturitní zkoušce připuštěno. Navíc konal maturitní zkoušku i jeden žák, který se v minulém školním roce v řádném termínu k maturitní zkoušce nedostavil. Předsedové maturitních komisí k nám přišli ze tří ostravských gymnázií (Matičního gymnázia, Gymnázia Zábřeh, Soukromého šestiletého gymnázia). Naopak tři naši kolegové vykonávali funkci předsedy maturitní komise, a to na Matičním gymnáziu a Gymnáziu v Ostravě-Zábřehu, třetí kolega pak byl jmenován na SOU dopravy a cestovního ruchu v Krnově. Výsledky maturitní zkoušky: Třída 8A8 8B8 4A4 Celkem Počet žáků Z toho připuštěných

19 k MZ Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměrný prospěch 1, 62 1, 58 1, 68 1, 63 Student, který konal maturitní zkoušku v opravném termínu, neprospěl ze zkoušky z jazyka českého a bude ji konat v podzimním termínu. V pátek 25. května 2007 bylo všem úspěšným maturantům slavnostně předáno maturitní vysvědčení, pochvaly a knižní odměny těm nejlepším. Žáci a žákyně našeho gymnázia si připravili krátké kulturní vystoupení pod vedením PhDr. Marie Vašíčkové a Mgr. Jany Veselé. Přijímací řízení Dne 23. dubna 2007 proběhlo na našem gymnáziu první kolo přijímacích zkoušek do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého studia a do prvního ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2007/2008. Vzhledem k tomu, že byla naplněna celková kapacita již v prvním kole, rozhodl ředitel školy, že se druhé kolo přijímacích zkoušek konat nebude. V souladu s 60 odst.4 zák.č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, byla stanovena následující kritéria přijímacího řízení: Osmileté studium: a) dosažení studijního průměru do 1, 35 na konci 4. ročníku a v pololetí 5. ročníku základní školy; b) vykonání testů z obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka; c) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče; d) zohlednění výstupního hodnocení uchazeče. Čtyřleté studium: a) dosažení studijního průměru do 1, 8 na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku základní školy; b) vykonání testů z obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka; c) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče; d) zohlednění výstupního hodnocení uchazeče. Celkové hodnocení uchazeče v přijímacím řízení: 1. Uchazeč nebude přijat, když nesplní kritérium ad a). 2. Uchazeč neuspěje u přijímacích testů, pokud nedosáhne v součtu ze tří testů alespoň 50 bodů. 3. Z uchazečů, kteří uspějí u přijímacích testů (dosáhnou součtu bodu z testů víc než 50) budou přijati ti, kteří se podle celkového součtu bodů umístí na prvních šedesáti místech (u osmiletého studia) a na prvních třiceti místech (u čtyřletého studia). Celkové bodové hodnocení získají uchazeči takto: podle kritéria ad b) za test z obecných studijních předpokladů max. počet bodů 60 za test z matematiky max. počet bodů 60 za test z jazyka českého max. počet bodů 40. podle kritéria ad c) kategorie 1 = účast alespoň v jedné vědomostní nebo zájmové činnosti ve školních kolech (jeden bod) 19

20 kategorie 2 = umístění do třetího místa v alespoň jedné vědomostní nebo zájmové soutěži ve školním kole (dva body) kategorie 3 = účast alespoň v jedné vědomostní nebo zájmové činnosti ve vyšších kolech (tři body) kategorie 4 = umístění do třetího místa v alespoň jedné vědomostní nebo zájmové soutěži ve vyšších kolech (čtyři body) kategorie 5 = účast alespoň v jedné národní nebo mezinárodní vědomostní nebo zájmové soutěži (pět bodů). Uchazeči jsou započítány pouze body z nejvyšší dosažené kategorie. podle kritéria ad d) pokud bylo výstupní hodnocení uchazeči vydáno a uchazeč jej nedodal ani přes výzvu ředitele školy k odstranění nedostatků přihlášky, jsou odečteny dva body. Při rovnosti celkového součtu bodů rozhoduje dosažený počet bodů v testu OSP. Při současné rovnosti bodů v OSP rozhoduje počet bodů z testu M. Délka studia 8leté studium 4leté studium Přihlášeno Přítomno Nepřítomno - - Přijato Celkem z toho dívek z toho chlapců 23 8 Nepřijato Odvolání proti nepřijetí 4 2 Přijato na odvolání 0 1 Pro osmileté studium: Vzhledem k tomu, že zákonní zástupci tří uchazečů písemně oznámili řediteli školy, že jejich dítě ke studiu z rodinných důvodů nenastoupí, revokoval ředitel školy své rozhodnutí a přijal ke studiu další 3 uchazeče, kteří se umístili na místě. Pro čtyřleté studium: Vzhledem k tomu, že zákonný zástupce jedné přijaté uchazečky písemně oznámil řediteli školy, že se budou během září stěhovat a že jeho dcera přestoupí během září na jinou školu v místě nového bydliště, doporučil ředitel školy vyhovět odvolání zákonných zástupců uchazečky, která se odvolala a umístila se na 31. místě. OŠ MSK odvolání vyhověl. Speciální výchova a vzdělávání Na škole nejsou zřízeny speciální třídy. U několika žáků byly diagnostikovány PPP specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie). Jeden žák je integrován se závažnou poruchou zraku. Vyučující s ním pracují na základě doporučení Speciální oční školy v Opavě. Ředitelem školy byl pro stávající školní rok povolen jeden individuální vzdělávací plán, a to pro žákyni, která po transplantaci kostní dřeně nesměla chodit do školy. Z prostředků OŠ MSK jsme získali navíc prostředky na její integraci (individuální výuku) a na vybavení počítačem. 20

šk. rok 2008/2009 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

šk. rok 2008/2009 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Roční plán práce šk. rok 2008/2009 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 1/ Zahájení školního roku: vyučující 25..8.2008 v 9,00 hod.- zahajovací porada 1.část, BOZP 29.8.2008 v 10,00 hod.

Více

Roční plán práce. šk.rok 2009/2010 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Roční plán práce. šk.rok 2009/2010 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Roční plán práce šk.rok 2009/2010 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 1/ Zahájení školního roku: vyučující 26.8.2009 v 9,00 hod.- zahajovací porada 1.část, BOZP, školení interaktivní tabule

Více

Roční plán práce pro školní rok 2012/2013

Roční plán práce pro školní rok 2012/2013 Roční plán práce pro školní rok 2012/2013 Aktivity školního roku 2012/13 musí směřovat k naplnění následujících cílů: 1. Prioritou zůstává kvalita výchovně vzdělávacího procesu. 2. Kvalitní výuka však

Více

Roční plán práce. pro školní rok 2011/2012 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Roční plán práce. pro školní rok 2011/2012 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Roční plán práce pro školní rok 2011/2012 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 1. Zahájení školního roku: 25. 8. 2011 (8:30 hod) - zahajovací porada 1. část, 29. 8. 2011 (8:30 hod) - školení

Více

Roční plán práce. šk.rok 2010/2011 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. humanit.sekce: - 15.3.2011 ve 14:30, Št

Roční plán práce. šk.rok 2010/2011 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. humanit.sekce: - 15.3.2011 ve 14:30, Št Roční plán práce šk.rok 2010/2011 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 1/ Zahájení školního roku: vyučující 26.8.2010 v 9,00 hod.- zahajovací porada 1.část, BOZP 31.8.2010 v 9,00 hod. 2

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Úvodní slovo ředitele školy

Úvodní slovo ředitele školy , Obsah Obsah 2 Úvodní slovo ředitele školy 3 Základní údaje o škole 5 Charakteristika školy 6 Školská rada 6 Učební plány 7 Volitelné předměty 7 Školní vzdělávací program 8 Mapa školy 8 Pracovníci školy

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Úvodní slovo ředitele školy

Úvodní slovo ředitele školy , Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele školy... 3 Základní údaje o škole... 5 Charakteristika školy... 6 Školská rada... 6 Učební plány... 7 Volitelné předměty... 8 Školní vzdělávací program... 8 Pracovníci

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Vlastní hodnocení školy 2009/2010

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Vlastní hodnocení školy 2009/2010 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Vlastní hodnocení školy 2009/2010 Projednáno pedagogickou radou dne 18. října 2010 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Část I Podmínky ke vzdělávání Škola má pro výuku vynikající

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Závěrečná zpráva. Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent)

Závěrečná zpráva. Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent) Závěrečná zpráva o plnění rozvojového projektu (Boloňská deklarace) Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent) Řešitel: MUDr. Jana Chmelová, Ph.D. Ostravská univerzita v

Více

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-625/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-625/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-625/09-T Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Adresa: Fr. Hajdy 34/1429, 700 30

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více