Úvodní slovo ředitele školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitele školy"

Transkript

1 ,

2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo ředitele školy...3 Základní údaje o škole...5 Charakteristika školy...6 Školská rada...6 Učební plány...7 Volitelné předměty...7 Školní vzdělávací program...8 Pracovníci školy...9 Pedagogičtí pracovníci...9 Nepedagogičtí pracovníci...15 Údaje o žácích...17 Výsledky vzdělávání žáků...18 Maturitní zkoušky...18 Přijímací řízení...19 Ověřování výsledků vzdělávání...21 Maturita nanečisto Malá maturita...21 Přijímací řízení na vyšší typ škol...22 Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti...22 Školní rok v datech...22 Zprávy garantů předmětových komisí...25 Environmentální výchova...42 Zpráva správce počítačové sítě a metodika ICT...43 Výchovné poradenství...43 Školní psycholog...44 Zpráva koordinátora protidrogové prevence...45 Projekt Příhraniční spolupráce...46 Adaptační pobyty...47 Klimatické pobyty...47 Středoškolská odborná činnost...48 Školní časopis...48 Den otevřených dveří...49 Pedagogická praxe...49 Studentská rada...50 Občanské sdružení PRO GYMNASIUM...50 Zpráva o hospodaření...50 Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol...51 Příloha č. 1 Učební plány pro školní rok 2006/

3 Úvodní slovo ředitele školy Předkládáme třináctou výroční zprávu školy, zachycující úsilí všech zaměstnanců gymnázia a zapojení žáků do akcí školy i jejich úspěchy ve studiu i různých soutěžích za školní rok 2006/2007. V personální oblasti došlo opět ke změnám, na mateřské dovolené zůstaly sice vyučující Mgr. Dubravcová, Mgr. Konečná, Mgr. Kvasnicová, Mgr. Skupinová, Mgr. Kopečková a Mgr.Zelenková, která nastoupí po mateřské dovolené v příštím školním roce. Na mateřskou dovolenou nově nastoupila Mgr.Weberová - Gurniková a mateřskou dovolenou nastoupí v září 2007 Mgr.Golombková Klimková. Odchodem do důchodu Mgr. Heinzová ukončila dlouholetou úspěšnou roli protidrogového metodika. Celý školní rok byl věnován akcím na dokončení Školního vzdělávacího programu pro nižší gymnázium (ŠVPNG). Koordinační tým pod vedením Mgr. Staníčkové ukončil svoji práci a podle nového ŠVPNG, který byl projednán celým pedagogickým sborem, se bude v příštím školním roce vyučovat v primách osmiletého studijního cyklu. Podařilo se získat mimorozpočtové finanční prostředky na projekty, zejména v oblasti zdravého životního stylu (Zdraví do všech rodin), příhraniční spolupráce s polským gymnáziem ve Strmieni, vybavení vnější ekologické učebny a na práci školního divadelního kroužku.. Je připraven projekt zpracovaný vyučujícími školy na zvýšení využití ICT technologií ve výuce přírodovědných předmětů Aplikace moderních měřících metod v přírodovědných předmětech s využitím ICT. Dlouhodobého školení na přípravu projektů se účastnili tři vyučující školy Mgr. Hortvík, Mgr.Matuška a Mgr.Vlček. MSK byly upřesněny požadavky na investiční akce a ve školním roce 2006/2007 se podařilo realizovat za podpory MSK investiční akci vybavení celé školy termoregulačními ventily. Pokročili jsme o krůček při vybavování školy stavitelnými žákovskými židlemi a lavicemi, kterými jsme vybavili další 2 třídy. Chybí vybavení ergonomickým nábytkem u 17 tříd a 12 speciálních učeben. Investic se také nedostává na generální opravu zdravotechniky, zateplení areálu a výměnu oken a dokončení etap budování sportovního areálu školy. Není lehké vyrovnávat se s ukončením celostátního programu SIPVZ, hledání finančních prostředků na pokračování a rozvoj ICT na škole. Zapojili jsme se do pilotního projektu podporovaného MSK evaluace školy pomocí počítačového programu SLMS. Potěšilo nás, že naši maturanti, kteří se účastnili Maturity nanečisto 2007, byli ve všech předmětech vždy nad průměrem ČR i MSK. Při relativní mládí pedagogického kolektivu jsou finanční prostředky na pokrytí mnohých aktivit formou osobních příplatků, méně již na ocenění odměnami. Proto je škoda, že MŠMT nemohlo navýšit rozpočty škol na přípravu ŠVPZV a státních maturit. Vzhledem k finančnímu příspěvku škole nelze plně rozvinout výuku v dělených skupinách při výuce ve Cvičeních v českém jazyce či matematice ve vyšších ročnících, je-li prioritou zachování maximální volby žáků v rámci volitelných předmětů. Naši kvartáni se úspěšně zapojili do testování žáků víceletých gymnázií MSK a žáků 9.tříd ZŠ. Také naši absolventi ve školním roce 2006/2007 byli velice úspěšní při přijímacích řízeních na VŠ, o čemž vypovídá jejich průměrná 96,7% úspěšnost při přijímání k dalšímu studiu. Mezi mnoha úspěchy žáků školy vévodí úspěch zástupců studentské firmy I.G.Elite, kteří reprezentovali ČR na 3

4 mezinárodním poli v Berlíně. Dík našim studentům nejen za úspěch ve studiu, účast v soutěžích, ale také za obětavou práci v četných charitativních akcích, kterých se již tradičně účastní velký počet žáků školy. Děkuji také všem vyučujícím, kteří se účastnili DVPP a zapojili se aktivně do přípravy ŠVPZV a do přípravy státní maturitní zkoušky. Všem vyučujícím i žákům děkuji za veliké úsilí vedoucí k tomu, že školní rok 2006/2007 považuji za velmi úspěšný, protože se podařilo mnohé z toho, co jsme si předsevzali. Proběhlo mnoho zdařilým akcí, které jsou ve zprávách garantů předmětových komisí, kde převažují pozitivní zprávy. Děkuji zejména těm vyučujícím a žákům školy, kteří se zapojili do četných soutěží a v nich úspěšně reprezentovali školu. Mohu být spokojen s přístupem jednotlivých PK k přípravě a vytváření ŠVPNG, zejména s tím, že se dokázaly o sporných tématech vzájemně dohodnout. Příští školní rok nás čeká práce na přípravě Školního vzdělávacího programu pro vyšší gymnázium. Absolventům školy přeji tradičně mnoho elánu k úspěšnému dalšímu studiu a prezentování dobrého jména školy. Mgr. Josef Svrčina 4

5 Základní údaje o škole Přesný název dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního rozhodnutí: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (k ) Právní forma: Sídlo organizace: Zřizovatel: příspěvková organizace Fr. Hajdy 34, Ostrava - Hrabůvka Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČO: Ředitel a zástupci ředitele: Ředitel: Mgr. Josef Svrčina, tel.: , Statutární zástupce: Mgr. Kamil Štěpán, tel.: , Zástupce ředitele: Mgr. Šárka Staníčková, tel.: , Webové stránky školy: Součásti školy a jejich cílová kapacita: Gymnázium 670 Skladba oborů vzdělání, vzdělávacích programů: č. Kód oboru Název oboru Charakteristika oboru K/ 401 Gymnázium všeobecné denní, čtyřleté K/ 801 Gymnázium všeobecné denní, osmileté Odloučená pracoviště školy: Škola nemá odloučená pracoviště. 5

6 Charakteristika školy Gymnázium je zřízeno jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Bylo zařazeno do sítě škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a to dne pod č.j / Poskytuje úplné střední vzdělání zakončené maturitou. Kromě standardních všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zde vyučovány i dva předměty nepovinné - zdravý životní styl a aplikovaná ekonomie. Škola se nachází na okraji sídliště, je obklopena zelení. Gymnázium má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí všichni zaměstnanci školy, nepedagogičtí i pedagogičtí pracovníci, ale samozřejmě i žáci. V budově je třicet sedm učeben, z toho 20 místností jsou kmenové třídy (v roce 2006 se nám podařilo vybavit 2 třídy stavitelným nábytkem), menší učebny slouží především k výuce jazyků. K dispozici jsou speciální učebny pro výuku chemie, fyziky, biologie, zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dvě učebny výpočetní techniky, každá disponuje 16 počítači s napojením na internet, dvě tělocvičny, posilovna a venkovní sportovní areál s několika hřišti a běžeckou dráhou. Učebna výtvarné výchovy je vybavena speciálními lavicemi, televizorem, videem a malým grafickým lisem. Součástí je i keramická dílna, ve které je pec a hrnčířský kruh. Od září 2007 bude k dispozici i jedna třída vybavena 6 počítači a dataprojektorem. Všem žákům škola nabízí k odkládání svršků individuální uzamykatelné skříňky. Naše gymnázium disponuje učitelskou knihovnou, vybavenou odbornou literaturou a učebnicemi, a dále a žákovskou knihovnou určenou žákům. Žáci mohou ve škole využívat mincovní automaty na telefonování, kopírování a zakoupení nápojů. K drobným nákupům potravin slouží školní bufet, pro kulturní a společenské akce klubovna. V klubovně je také umístěna galerie, kde jsou vystavována výtvarná i fotografická díla žáků a vyučujících naší školy. Pro veřejná vystoupení, výstavy prací žáků a burzy učebnic využívá škola atrium a halu školy. Atrium dále slouží i jako informační centrum, je v něm umístěna celá řada nástěnek a informačních tabulí. Od dubna 2007 je zde rovněž umístěno pět počítačů s připojením na internet, které jsou žákům volně k dispozici nejen o přestávkách, ale i po ukončení vyučování. V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor školy, učebnu PC a při pěkném počasí venkovní atrium školy, kde je nejen mnoho zeleně, ale také dřevěné lavičky. Tohoto prostoru využíváme i ke slavnostnímu vyřazení absolventů a předávání maturitních vysvědčení. Od školního roku 2001/2002 mohou žáci používat fotovoltaický článek a od školního roku 2003/2004 fototermický článek, k demonstraci praktické proměny a využití sluneční energie. Od školního roku 2005/2006 funguje přímá běžecká dráha s umělým povrchem. Ve školním roce 2006/2007 bylo na škole otevřeno celkem dvacet tříd šestnáct tříd osmiletého studia a čtyři třídy čtyřletého studia. Školu navštěvovalo v průměru pět set osmdesát dva žáků, tedy průměrný počet žáků na třídu byl 29, 1. Školská rada V souladu s 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. a se Zásadami zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách (odbor školství, mládeže a sportu MSK) z dubna 2005 se na naší škole uskutečnily 8. června 2005 volby do školské rady. Z celkově 8 kandidátů (6 z řad zákonných zástupců a 2 z řad zletilých žáků) byli zvoleni 3 zástupci za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. K volbám se dostavilo 316 voličů (z celkového počtu 508). Další 3 členové školské rady byli zvoleni z 6 kandidátů z řad pedagogických pracovníků. Poslední třetina školské rady byla jmenována zřizovatelem. 6

7 20. září 2006 proběhly doplňkové volby, ve kterých byli zvoleni 2 zástupci za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Nahradili 2 žáky, kteří ukončili složením maturitní zkoušky studium na naší škole. Školská rada pracovala ve školním roce 2006/2007 v následujícím složení: Zástupci z řad pedagogických pracovníků: Mgr. Martin Kotek (předseda školské rady) Mgr. Šárka Staníčková Mgr. Eva Zahutová Zástupci z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: JUDr. Šárka Skalská Kateřina Kumpová Ing. Petra Schwarzová Zástupci jmenováni zřizovatelem: Ing. Jiří Šlusař Ing. Milan Lesniak Karol Hercík Školská rada se v tomto školním roce sešla třikrát. Schválila Výroční zprávu za školní rok 2005/2006 a také upravený a doplněný Školní řád včetně příloh. Dále byl projednán návrh rozpočtu školy na rok Členové školské rady byli seznámeni s tvorbou Školního vzdělávacího programu pro nižší gymnázium. Učební plány Na naší škole se vyučuje podle učebních plánů schválených dne MŠMT pod č.j /99-22 (čtyřletý učební cyklus) a pod č.j /99-22 (osmiletý studijní cyklus), obojí doplněno od rozvojovým programem č.j / viz příloha č. 1 Volitelné předměty Vypracovaný učební plán našeho gymnázia umožňuje ve 2. ročníku a sextách zvolit si jeden tříletý seminář, ve 3. ročníku a septimách jeden dvouletý seminář a ve 4. ročníku a oktávách vybrat si jeden jednoletý seminář. K tomu vždy jednotlivé předmětové komise připraví v březnu nabídku volitelných předmětů, která je zveřejněna na našich intranetových i internetových stránkách. Žáci si pak mohou vybrat a zároveň se přihlásit do příslušného volitelného předmětu. Ve školním roce 2006/2007 byly nově otevřeny následující semináře: Tříleté Dvouleté Seminář Společenskovědní seminář Seminář a cvičení z matematiky Seminář z jazyka anglického Programování Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z biologie 7

8 Jednoleté Seminář a cvičení z matematiky Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Společenskovědní seminář Seminář z jazyka anglického Seminář z jazyka anglického Seminář z jazyka německého Seminář a cvičení z fyziky Seminář ze zeměpisu Literární seminář Společenskovědní seminář Školní vzdělávací program Školský zákon stanovuje středním školám pro nižší stupeň gymnázií povinnost vyučovat od školního roku 2007/2008 podle vlastního Školního vzdělávacího programu vytvořeného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Práce vytváření vlastního ŠVP byly zahájeny již v loňském školním roce. Pokračovaly i ve školním roce současném, a to nejen v odpoledních hodinách, ale také ve dnech, kdy žáci měli ředitelská volna nebo prázdniny ( , , , ). Náplň: a) diskuze všech vyučujících nad obsahem předmětů, tematickým plánem a přidělením hodinové dotace (září říjen 2006); b) tvorba tematických plánů (vzdělávací obsah, vzdělávací a výchovné strategie) (prosinec 2006); c) upřesnění ŠVP jednotlivých předmětů a vytvoření pracovní verze (leden 2007); d) konečná verze ŠVP (březen 2007); e) kompletace (duben 2007). V našem školním vzdělávacím programu jsme navázali na to, s čím máme dobré zkušenosti a co také vyzdvihli rodiče, učitelé i žáci v dotazníkovém šetření uskutečněném v roce Zároveň jsme se snažili zlepšit to, co se ukázalo v analýze jako negativní. Především se zaměříme na volbu nových metod ve výuce s cílem daleko více aktivně zapojit žáky do vzdělávacího procesu. Výuka podle námi vytvořeného programu bude zahájena 3. září 2007 v obou prvních ročnících osmiletého studia. Mgr. Šárka Staníčková 8

9 Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci Titul Jméno Aprobace Pedagogické a Třídnictví organizační funkce Mgr. Andrlová Pavlína Čj, Nj Mgr. Austová Jana Nj, Rj Bauko Dušan Ivt správce sítě, www školy Mgr. Blažejová Dana Aj, Nj Mgr. Böhmová Michaela Čj, D školní časopis 5A8 Mgr. Brachaczková Jana Čj, Fj vedení školní kroniky, školní rozhlas Mgr. Brudná Marta Čj, Aj správce skladu učebnic Ing. Drápalová Věra Ivt správce sítě, intranet, správce sbírky IVT Mgr. Fialová Miroslava Čj, D garant PK JČ, správce 4A4 sbírky Jč Mgr. Golombková Michaela Bi, Ch Mgr. Hegedüs Robert Tv, Bi Mgr. Heinzová Jarmila Ch, Ge garant PK CH, protidrogový preventista Mgr. Holubová Jarmila Čj, Aj garant PK CJ Mgr. Hortvík Jan Fj, D preventista PO Mgr. Kolašín Pavel M, F garant PK F, IVT, správce sbírky M RNDr. Kotassková Jana M, F garant PK M, DG 2A8 Mgr. Kotek Martin M, F 1A8 Mgr. Kozielová Silvie Čj, Šj RNDr. Kroupová Alena M, Tv správce sbírky TV 3A4 Mgr. Kuldan Radek Tv, Z 7A7 Mgr. Lužíková Lucie Bi, Ch Mgr. Matuška Michal M, Ivt správce systému Bakalář, metodik ICT Mgr. Milatová Gabriela Tv, Z 1A4 Mgr. Bittnerová Eva Aj, Hv správce sbírky CJ 8B8 Mgr. Musialová Magdaléna Čj, Vv správce sbírky VV 3B8 Mgr. Nechvátalová Dana Aj, Zsv garant PK ZSV, správce 5B8 sbírky ZSV Mgr. Radková Daniela Bi, Ch, Zžs garant PK ZŽS, správce 4B8 sbírky ZŽS Mgr. Rozehnal Jiří M, Bi 7B8 Mgr. Skácelová Jana Čj, Aj Mgr. Skála Jiří Tv, Zsv garant PK TV RNDr. Slouka Lukáš Bi, Z garant PK BI, koordinátor 6A8 1B8 9

10 environmentální výchovy, správce sbírky Z Mgr. Stádníková Eva M, Bi správce sbírky Bi 2B8 Mgr. Staníčková Šárka Rj, Zsv, Ae zástupce ředitele, výchovný poradce NG, koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Svrčina Josef M, F ředitel školy Mgr. Szlaurová Taťána Tv, Zsv, Ae evidence školních úrazů Mgr. Šmíd Vlastimil M, F správce sbírky F Mgr. Štensová Dagmar Fj, D, Rj garant PK D, Z, správce sbírky D Mgr. Štěpán Kamil M, Dg statutární zástupce ředitele Mgr. Tlolková Pavla Čj, Aj Paeddr.. Tokarský Radovan Čj, Vv PhDr. Vašíčková Marie Čj, Hv garant PK EV, správce 2A4 sbírky Hv, pěvecký sbor Mgr. Veselá Jana Čj, Hv školní časopis, pěvecký 8A8 sbor Mgr. Vlček Vojtěch Čj, D výchovný poradce VG 6B8 Mgr. Weberová Tereza Aj, Šj 3A4 Mgr. Zahutová Eva M, Ch správce sbírky CH 4A4 Pracovnice na mateřské dovolené: Jméno Aprobace MD od: Mgr. Dubravcová Jitka F, Ivt Mgr. Konečná Tereza Aj, Nj Mgr. Kvasnicová Ivana Čj, Nj Mgr. Kopečková Erika Čj, Šj Mgr. Skupinová Petra Bi, Ch Mgr. Zelenková Martina Čj, Hv Věková struktura pedagogických zaměstnanců: Věk do 30 let nad 60 z toho průměrný vč. let důchodci věk Počet Aprobovanost výuky v %: Počet aprobovaných pracovníků: % Počet neaprobovaných pracovníků: 0 10

11 Předmětové komise: PK Garant Členové Čj Mgr. Fialová Miroslava PaedDr. Tokarský Radovan Mgr. Vlček Vojtěch Mgr. Musialová Magdaléna Mgr. Andrlová Pavlína PhDr. Vašíčková Marie Mgr. Veselá Jana Mgr. Kozielová Silvie Mgr. Brachaczková Jana Mgr. Böhmová Michaela Mgr. Tlolková Pavla Cj Mgr. Holubová Jarmila JA - Mgr. Blažejová Dana Mgr. Skácelová Jana Mgr. Brudná Marta Mgr. Weberová Tereza Mgr. Mittnerová Eva Mgr. Tlolková Pavla Mgr. Nechvátalová Dana JN Mgr. Andrlová Pavlína Mgr. Blažejová Dana Mgr. Austová Jana JF Mgr. Brachaczková Jana Mgr. Hortvík Jan Mgr. Štensová Dagmar JŠ - Mgr. Kozielová Silvie Mgr. Weberová Tereza JR Mgr. Staníčková Šárka M, Dg F, Ivt RNDr. Kotassková Jana Mgr. Svrčina Josef Mgr. Štěpán Kamil Mgr. Kolašín Pavel Mgr. Šmíd Vlastimil Mgr. Kotek Martin Mgr. Stádníková Eva RNDr. Kroupová Alena Mgr. Rozehnal Jiří Mgr. Zahutová Eva Mgr. Matuška Michal Mgr. Kolašín Pavel F Mgr. Kotek Martin RNDr. Kotassková Jana Mgr. Šmíd Vlastimil IVT Ing. Drápalová Věra Bauko Dušan Mgr. Matuška Michal Bi RNDr. Slouka Lukáš Mgr. Golombková Michaela Mgr. Radková Daniela Mgr. Hegedüs Robert Mgr. Rozehnal Jiří Mgr. Heinzová Jarmila Mgr. Stádníková Eva Mgr. Lužíková Lucie Ch Mgr. Heinzová Jarmila Mgr. Radková Daniela Mgr. Lužíková Lucie Mgr. Zahutová Eva Mgr. Golombková Michaela Zsv Mgr. Nechvátalová Dana Mgr. Staníčková Šárka Mgr. Hortvík Jan Mgr. Skála Jiří Mgr. Szlaurová Taťána 11

12 D, Z Mgr. Štensová Dagmar D Mgr. Fialová Miroslava Mgr. Böhmová Michaela Mgr. Hortvík Jan Mgr. Vlček Vojtěch Z Mgr. Kuldan Radek RNDr. Slouka Lukáš Mgr. Milatová Gabriela Tv Mgr. Skála Jiří RNDr. Kroupová Alena Mgr. Kuldan Radek Mgr. Milatová Gabriela Mgr. Hegedüs Robert Mgr. Szlaurová Taťána Ev PhDr. Vašíčková Marie HV Mgr. Veselá Jana VV Mgr. Musialová Magdaléna PaedDr.Tokarský Radovan Zžs Mgr. Radková Daniela Mgr. Zahutová Eva Mgr. Heinzová Jarmila Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Vyučující Andrlová P. Austová J. Blažejová D. Böhmová M. Brachaczková J. Drápalová V. Fialová M. Golombková M. Název akce Projekty v JN. Nová maturita z JČ. Využití ICT v hodinách JČ a literatury. E-twinningový seminář v Bratislavě. Tvorba vzdělávacího obsahu CJ pro ŠVP. Nová maturita z JN. Nová maturita JN. OSTA Seminář pro učitele JA na SŠ. Anglický jazyk v ICT (tvorba testu). Totalitní režimy 20. století. Využití ICT v hodinách JČ a literatury. Seminář k maturitám z JF. Nová maturitní zkouška z JF. Didaktika jazyka francouzského. Nová maturita v IVT. Totalitní režimy 20. století. Využití ICT v hodinách JČ a literatury. Nová maturita z JČ. První pomoc pro učitele. Moderní vzdělávací postupy ve výuce biologie. Viry z pohledu biologa. Rizikové chování dospívajících. Zdraví a komerční sex a lidská práva. Člověk a svět práce práce s plasty. 12

13 Hegedüs R. Heinzová J. Holubová J. Hortvík J. Kolašín P. Kotassková J. Kotek M. Kozielová S. Kroupová A. Kuldan R. Lužíková L. Matuška M. Astra Žádosti o grant. Milatová G. Mittnerová E. Musialová M. Nechvátalová D. Radková D. Skácelová J. Kurz snowboardingu. Školení poučených uživatelů publikování na internetu. Odborný seminář geologie. Seminář ZŽS Benešov. SZÚ Ostrava. Drogy a jejich prekurzory. Jak dál ve výuce chemie. Nová maturita z chemie a PTZ. Chemie a životní prostředí. Tvorba vzdělávacího obsahu CJ pro ŠVP. Nová maturita z JA. OSTA Seminář pro učitele JA na SŠ. Jak napsat žádost o grant. Žádosti o grant, VŠB Ostrava. Divadelní formy ve výuce. Nová maturita z matematiky. Nová maturita z fyziky. Mathematica Calccenter-práce se systémem. Seminář k tvorbě ŠVP, Olomouc. Nová maturita z matematiky. Seminář matematika, Hradec Králové. Mathematica Calccenter-práce se systémem. Mathematica Calccenter-práce se systémem. Nová maturita z JŠ. Ústní projev a poslech v hodinách španělštiny. Mathematica Calccenter-práce se systémem. Mapy v počítači. Nová maturita v zeměpisu. První pomoc pro učitele. Nové trendy v biologických oborech. Dotace kraje od A do Z. Kinetika chemických reakcí. Nová maturita z chemie a PTZ. Chemické názvosloví. Mathematica Calccenter-práce se systémem. Mapy v počítači. Nová maturita z JA. OSTA Seminář pro učitele JA na SŠ. Evaluace a autoevaluace škol. OSTA Seminář pro učitele JA na SŠ. Rizikové chování dospívajících. Prevence patologických jevů. Kongres k sexuální výchově. Lékařský mezioborový den. Fórum ke zdraví. OSTA Seminář pro učitele JA na SŠ. Nová maturita z JA. Oxford Day. 13

14 Konference OUP. Slouka L. Využití map družicových snímků v geografii. Školení poučených uživatelů publikování na internetu. Astra Žádosti o grant. Nová maturita z biologie. Stádníková E. Nové trendy v biologických oborech. Moderní vzdělávací postupy ve výuce biologie. Moderní metody v matematice. Pedagogické otázky motivace ve škole. Staníčková Š. Funkční studium pro vedoucí pracovníky FS 1. Školení krajských koordinátorů státní maturitní zkoušky OZ, ZSV.CERMAT. Svrčina J. Štensová D. Tlolková P. Vašíčková M. Weberová T. Zahutová E. Mathematica Calccenter-práce se systémem. ČS dějiny v kontextu evropských dějin 20. století. Nová maturita z dějepisu. Nová maturita z JF. Nová maturita v JA. Seminář k možnosti spolupráce škol v ČR, Norsku a Lichtenštejnsku. Využití ICT v hodinách JČ a literatury. Aktuálně v HV. Nová maturita z JČ. Nová maturita z JŠ. OSTA Seminář pro učitele JA na SŠ. Anglický jazyk v ICT (tvorba testu). Konverzace a poslech v JŠ. Zařazení moderních přírodovědných poznatků do výuky. K učebním osnovám chemie. Úvod do biochemie. Ramanova spektroskopie. Nová maturita z chemie a PTZ. Jak dál ve výuce chemie. Ve školním roce 2006/2007 byla na DVPP pedagogických pracovníků vynaložena částka Kč. Většina školení byla zaměřena na přípravu státních maturitních zkoušek a tvorby ŠVP. 14

15 Nepedagogičtí pracovníci Počty osob: Školní rok Fyzické osoby celkem Přepočtení na plně zaměstnané 2006/ ,5 Další vzdělávání nepedagogických zaměstnanců: Počet Zaměření Počet účastníků Vzdělávací instituce Semináře 13 Účetnictví, cestovní 3 VEMA, PARIS, Centrum náhrady, PAM Ve školním roce 2006/2007 celková částka na vzdělávání nepedagogických pracovníků byla Kč. Personální obsazení: Úsek Jméno Pracovní zařazení Ekonomický Bc. Kopcová Irena ekonomka Kučová Pavla referent PAM THP Sikorová Monika tajemnice Svrčinová Miroslava knihovnice (0,5 úvazku) Provozní úsek Pinčák Milan školník údržbář Samohrd Jiří (do ) údržbář Vychodil František údržbář (do ) Gula Michal (od ) údržbář Juricová Libuše vrátná, telef. manipulantka (do ) Švarcová Jana vrátná, telef. manipulantka (od ) Rohlová Jana vrátná, telef. manipulantka Kotzmundová Dagmar uklízečka Lišková Vilma uklízečka Šturcová Věra uklízečka Závadová Věra uklízečka Zezulková Šárka uklízečka Správce sítě Bauko Dušan (od ) 0, 5 úvazku Ing. Drápalová Věra 0, 5 úvazku Školní psycholog Mgr. Kociánová Miluše (0,5 úvazku) Mgr. Hořínková Jana od (0,5 úvazku) 15

16 Bezpečnost práce, požární ochrana Na začátku školního roku proběhlo pravidelné proškolení všech zaměstnanců školy a žáků školy, včetně testů BOZP a PO. Veškerá školení pro naší školu připravuje na základě smlouvy firma TRAIVA, s.r.o. V průběhu školního roku bylo proškolení doplňováno podle aktuálních školních akcí, vždy byl proveden zápis a seznamy proškolených jsou archivovány. Uskutečnil se rovněž jeden cvičný poplach s evakuací. Tento cvičný poplach vyhovoval jak požárním poplachovým směrnicím, tak požárnímu evakuačnímu plánu. 16

17 Údaje o žácích Počty tříd a počty žáků: Školní rok 2006/ 2007 Počet tříd Počet žáků Změny v počtech žáků: - přerušili studium: 2 (studium v zahraničí) - vyloučeni ze studia: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 - přestoupili z jiné školy: 3 - přestoupili na jinou školu: 9 - ukončili studium: 1 Průměrný počet žáků na třídu a učitele: Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele 29, 1 12, 65 Cizí státní příslušníci: Státní příslušnost Počet Česká republika 572 Slovenská republika 3 Vietnamská socialistická republika 7 Výuka cizích jazyků: Cizí jazyk Počet Anglický jazyk 582 Německý jazyk 172 Francouzský jazyk 147 Španělský jazyk 133 Ruský jazyk 12 17

18 Výsledky vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků ve školním roce 2006/2007: 1. pololetí 2. pololetí k Celkový počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnocen Počet žáků s uzavřenou klasifikací Počet žáků s neuzavřenou klasifikací Celkový počet zameškaných hodin Průměrný počet zameškaných hodin 51, 07 62, ,80 na žáka Z toho neomluvených hodin 67 2 Počet žáků s neomluvenou absencí 4 1 Průměrný počet neomluvených 0, 11 0, 003 hodin na žáka Počet žáků se sníženým stupněm 3 0 z chování: Napomenutí třídního učitele: Důtka třídního učitele: Pochvala třídního učitele: Pochvala ředitele školy: Důtka ředitele školy: 2 4 Podmínečné vyloučení: 1 0 Maturitní zkoušky Maturitní zkoušky se konaly pro všechny tři třídy v termínu od 21. května do 24. května Všech 86 žáků bylo k maturitní zkoušce připuštěno. Navíc konal maturitní zkoušku i jeden žák, který se v minulém školním roce v řádném termínu k maturitní zkoušce nedostavil. Předsedové maturitních komisí k nám přišli ze tří ostravských gymnázií (Matičního gymnázia, Gymnázia Zábřeh, Soukromého šestiletého gymnázia). Naopak tři naši kolegové vykonávali funkci předsedy maturitní komise, a to na Matičním gymnáziu a Gymnáziu v Ostravě-Zábřehu, třetí kolega pak byl jmenován na SOU dopravy a cestovního ruchu v Krnově. Výsledky maturitní zkoušky: Třída 8A8 8B8 4A4 Celkem Počet žáků Z toho připuštěných

19 k MZ Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměrný prospěch 1, 62 1, 58 1, 68 1, 63 Student, který konal maturitní zkoušku v opravném termínu, neprospěl ze zkoušky z jazyka českého a bude ji konat v podzimním termínu. V pátek 25. května 2007 bylo všem úspěšným maturantům slavnostně předáno maturitní vysvědčení, pochvaly a knižní odměny těm nejlepším. Žáci a žákyně našeho gymnázia si připravili krátké kulturní vystoupení pod vedením PhDr. Marie Vašíčkové a Mgr. Jany Veselé. Přijímací řízení Dne 23. dubna 2007 proběhlo na našem gymnáziu první kolo přijímacích zkoušek do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého studia a do prvního ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2007/2008. Vzhledem k tomu, že byla naplněna celková kapacita již v prvním kole, rozhodl ředitel školy, že se druhé kolo přijímacích zkoušek konat nebude. V souladu s 60 odst.4 zák.č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, byla stanovena následující kritéria přijímacího řízení: Osmileté studium: a) dosažení studijního průměru do 1, 35 na konci 4. ročníku a v pololetí 5. ročníku základní školy; b) vykonání testů z obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka; c) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče; d) zohlednění výstupního hodnocení uchazeče. Čtyřleté studium: a) dosažení studijního průměru do 1, 8 na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku základní školy; b) vykonání testů z obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka; c) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče; d) zohlednění výstupního hodnocení uchazeče. Celkové hodnocení uchazeče v přijímacím řízení: 1. Uchazeč nebude přijat, když nesplní kritérium ad a). 2. Uchazeč neuspěje u přijímacích testů, pokud nedosáhne v součtu ze tří testů alespoň 50 bodů. 3. Z uchazečů, kteří uspějí u přijímacích testů (dosáhnou součtu bodu z testů víc než 50) budou přijati ti, kteří se podle celkového součtu bodů umístí na prvních šedesáti místech (u osmiletého studia) a na prvních třiceti místech (u čtyřletého studia). Celkové bodové hodnocení získají uchazeči takto: podle kritéria ad b) za test z obecných studijních předpokladů max. počet bodů 60 za test z matematiky max. počet bodů 60 za test z jazyka českého max. počet bodů 40. podle kritéria ad c) kategorie 1 = účast alespoň v jedné vědomostní nebo zájmové činnosti ve školních kolech (jeden bod) 19

20 kategorie 2 = umístění do třetího místa v alespoň jedné vědomostní nebo zájmové soutěži ve školním kole (dva body) kategorie 3 = účast alespoň v jedné vědomostní nebo zájmové činnosti ve vyšších kolech (tři body) kategorie 4 = umístění do třetího místa v alespoň jedné vědomostní nebo zájmové soutěži ve vyšších kolech (čtyři body) kategorie 5 = účast alespoň v jedné národní nebo mezinárodní vědomostní nebo zájmové soutěži (pět bodů). Uchazeči jsou započítány pouze body z nejvyšší dosažené kategorie. podle kritéria ad d) pokud bylo výstupní hodnocení uchazeči vydáno a uchazeč jej nedodal ani přes výzvu ředitele školy k odstranění nedostatků přihlášky, jsou odečteny dva body. Při rovnosti celkového součtu bodů rozhoduje dosažený počet bodů v testu OSP. Při současné rovnosti bodů v OSP rozhoduje počet bodů z testu M. Délka studia 8leté studium 4leté studium Přihlášeno Přítomno Nepřítomno - - Přijato Celkem z toho dívek z toho chlapců 23 8 Nepřijato Odvolání proti nepřijetí 4 2 Přijato na odvolání 0 1 Pro osmileté studium: Vzhledem k tomu, že zákonní zástupci tří uchazečů písemně oznámili řediteli školy, že jejich dítě ke studiu z rodinných důvodů nenastoupí, revokoval ředitel školy své rozhodnutí a přijal ke studiu další 3 uchazeče, kteří se umístili na místě. Pro čtyřleté studium: Vzhledem k tomu, že zákonný zástupce jedné přijaté uchazečky písemně oznámil řediteli školy, že se budou během září stěhovat a že jeho dcera přestoupí během září na jinou školu v místě nového bydliště, doporučil ředitel školy vyhovět odvolání zákonných zástupců uchazečky, která se odvolala a umístila se na 31. místě. OŠ MSK odvolání vyhověl. Speciální výchova a vzdělávání Na škole nejsou zřízeny speciální třídy. U několika žáků byly diagnostikovány PPP specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie). Jeden žák je integrován se závažnou poruchou zraku. Vyučující s ním pracují na základě doporučení Speciální oční školy v Opavě. Ředitelem školy byl pro stávající školní rok povolen jeden individuální vzdělávací plán, a to pro žákyni, která po transplantaci kostní dřeně nesměla chodit do školy. Z prostředků OŠ MSK jsme získali navíc prostředky na její integraci (individuální výuku) a na vybavení počítačem. 20

Úvodní slovo ředitele školy

Úvodní slovo ředitele školy , Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele školy... 3 Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Školská rada... 6 Učební plány... 6 Volitelné předměty... 6 Školní vzdělávací program... 7 Pracovníci

Více

Úvodní slovo ředitelky školy

Úvodní slovo ředitelky školy , Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitelky školy... 3 Základní údaje o škole... 5 Charakteristika školy... 6 Školská rada... 7 Školní vzdělávací plány a školní učební plány... 7 Volitelné předměty... 7

Více

Úvodní slovo ředitelky školy

Úvodní slovo ředitelky školy Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo ředitelky školy... 4 Základní údaje o škole... 7 Charakteristika školy... 8 Školská rada... 9 Školní vzdělávací plány a školní učební plány... 9 Volitelné předměty... 10 Pracovníci

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy a) Název: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 17. říjen 2008 Obsah Úvod. 3 Základní charakteristika školy.. 3 Přehled učebních plánů. 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací řízení.

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C) Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy podpis Razítko organizace V České Lípě 30. 9. 2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň VÝROČNÍ ZPRÁVA Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Předkládá: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D., ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více