Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola a střední škola slaboproudé elektrotechniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola a střední škola slaboproudé elektrotechniky"

Transkript

1 školní vzdělávací program Elektronik pro informační a síťové technologie Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika ŠVP Podmínky realizace Začlenění průřezových témat 11 5 Učební plán 13 6 Přehled rozpracování RVP do ŠVP Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Společenskovědní vzdělávání Základy společenských věd Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Literatura a kultura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Odborné vzdělávání Elektrotechnický základ Elektronika Technické kreslení Elektrická měření Fyzikální základy elektrotechniky Automatizace Informační a síťové technologie Praxe Seminář k praktické zkoušce Spolupráce se sociálními partnery 116

4 PLACE HERE Elektronik pro informační a síťové technologie Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektronik pro informační a síťové technologie Datum Název RVP Platnost Dosažené vzdělání Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 2 Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název školy Adresa Novovysočanská 48/280, Praha 9 - Vysočany IČ REDIZO Ředitel Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. Telefon Fax www Zřizovatel Hlavní město Praha Adresa Praha 1, Mariánské náměstí 2 IČ Telefon www datum, podpis, razítko 2

5 Profil absolventa 2 Profil absolventa Škola Název ŠVP, Novovysočanská 48/280, Praha 9 - Vysočany Elektronik pro informační a síťové technologie Platnost Délka studia v letech: 2.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Absolvent má odborné elektrotechnické vzdělání pro uplatnění v povoláních zaměřených na elektronická zařízení pro informační a komunikační technologie, související a další elektronická zařízení, na středně technické a dělnické úrovni. Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou ze všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, na mezinárodně srovnatelné úrovni ISCED 3B. Dokladem je maturitní vysvědčení. Absolvent získává odbornou způsobilost v elektrotechnice ve smyslu vyhlášky ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb. a dalších předpisů. Absolvent má možnost přímo vstoupit na trh práce nebo pokračovat ve vyšším pomaturitním studiu na vyšších odborných školách na úrovni ISCED 5C nebo žádat o přijetí ke studiu na vysokých školách podle ISCED 5B. Absolvent má možnost si kvalifikaci v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřovat či měnit na středoškolské úrovni ISCED 3 nebo neterciární úrovni ISCED 4 s přípravou pro studium na vysokých školách s ISCED 5B, nebo si rámci celoživotního vzdělávání zvolit i jinou vzdělávací cestu podle možností uplatnění, vyzrávání osobnosti nebo stabilizace osobních a rodinných podmínek (založení rodiny, osamostatňování, řešení bytových podmínek, atd.), změny bydliště či působiště nebo dalších změn v životě a stavu společnosti a technického rozvoje a civilizace. Uplatnění absolventa Elektrotechnické vzdělání umožňuje absolventovi uplatnění na nejrůznějších pracovních pozicích ve výrobě, montážích, instalaci, servisu, obsluze, konstrukci, vývoji elektronických a souvisejících elektrotechnických zařízení, řízení jakosti, obchodní činnosti, zaškolování, samostatné práci i práci ve skupině nebo vedení skupin nebo vlastních firem a další studium pro zvýšení nebo rozšíření kvalifikace. Specializace na technická zařízení informačních a komunikačních technologií (IKT) umožňuje absolventovi uplatnění v instalaci, správě a údržbě metalických, optických i bezdrátových přenosových sítí a jednotlivých zařízení a příslušného programového vybavení pro informační a komunikační technologie, zajišťování bezpečnosti přenosu a uchovávání dat a jejich dalšího zpracování. Absolvent může aplikovat své znalosti elektrotechniky, elektroniky, digitální techniky a základů programování, pracovních činností a výrobních technologií, a tyto dovednosti rozvíjet s nově nastupující technikou a technologiemi. Absolvent je připraven na neustálé změny a vývoj techniky, technologií, vlivy moderních technologií na život jednotlivců i společnosti a podle svého přesvědčení k těmto změnám přistupovat, posuzovat je, vyhodnocovat a podle toho aktivně přizpůsobovat svůj osobní i profesní vývoj. Absolvent na základě svých znalostí, dovedností a způsobu, kterým byl vyučován, může provádět výuku, zaškolování a vytvářet jednoduché technické dokumentace a technologické postupy, vést malé pracovní skupiny, včetně související technické administrativy. Absolvent by měl znát a umět používat mateřský jazyk a používané druhy komunikace v tomto jazyce a také jeden světový cizí jazyk na úrovni pro pobyt a práci v tomto jazykovém prostředí a práce s technickou dokumentací a administrativu. Absolvent byl průběžně seznamován s aktuálními pracovně právními přepisy, proškolován v bezpečnosti práce, poskytování první pomoci, předpisech protipožární ochrany a dalších předpisech na ochranu zdraví a majetku, činností v krizových situacích a dalších předpisech. Součástí výchovy žáka je také rozvoj osobnosti zaměřené mimo jiné i na maximální profesionalitu, zodpovědnost, spolehlivost, zachovávání a dodržování technologických a pracovních postupů, služebních tajemství, zákonů, psaných i nepsaných pravidel a kvality práce. Absolvent má také všeobecné znalosti o ekonomice, organizaci práce, firemní kultuře, základních pracovně 3

6 Profil absolventa právních a daňových předpisech, základech vedení účetnictví, technické administrativy, plánování a důležitých zákonech, standardech, právních institucích, jejich účelu, pravomocích a organizaci státu a státních institucích, právech, svobodách a povinnostech občanů. Zná zásady běžného společenského styku a chová se a jedná podle nich. Absolvent může na základě nabytých znalostí, dovedností, kvalifikace a pracovně právního a ekonomického vzdělávání pracovat samostatně, ve skupině, vést pracovní skupinu, oddělení firmy nebo vlastní firmu při dodržování platných předpisů o bezpečnosti a hygieně práce a dalších předpisů, zákonů, standardů a nařízení. Konkrétní pracovní pozice jsou uváděny v integrovaném systému typových pozic v kartotéce typových pozic uspořádané podle Národní soustavy kvalifikací. V Evropě jsou úrovně získané kvalifikace definovány Evropským kvalifikačním rámcem Europaen Qualificians Frameworks (EQF). 4

7 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, Praha 9 - Vysočany Elektronik pro informační a síťové technologie Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia v letech: 2 Tradice školy a její postavení v regionu Tradice výuky oborů slaboproudé elektrotechniky na naší škole sahá až do předválečného období. Firma Philips si už tehdy vychovávala své vlastní mladé pracovníky. Později učiliště pokračovalo ve výchově učňů v rámci mateřského podniku Tesla Hloubětín. V roce 1959 dostalo novou budovu v klidné části Novovysočanské ulice, kde sídlí dodnes. Velikost areálu s pěknou zahradou umožnila časem dostavbu nových moderních učeben a dílen. Po celou dobu nepřetržitě probíhala výuka zaměřená na elektroniku (postupně obory radiomechanik, frekvenční mechanik, nyní mechanik elektronických zařízení, mechanik elektronik a slaboproudá elektrotechnika, nyní mechanik elektrotechnik, elektromechanik pro zařízení a přístroje, elektrotechnika). Od roku 1991 získalo původní učiliště samostatnost, ale spolupráce s bývalým mateřským podnikem stále pokračuje. Od roku 2006 došlo ke změně názvu na Střední škola slaboproudé elektrotechniky.v roce 2009 škola rozšiřuje vzdělávací nabídku o vyšší odborné vzdělávání, akreditován byl vzdělávací program Přenosové a síťové technologie N/09. V souvislosti s tímto rozšířením vzdělávací nabídky se také změnil název školy na Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky. Vzdělávací možnosti Škola poskytuje vzdělání v oborech s výučním listem i maturitou a nejnověji i vyšší odborné vzdělání. Tato struktura umožňuje zájemcům o získání kvalifikace zvolit si obor a vzdělávací cestu podle svého zájmu, zaměření, náročnosti studia. Škola má kapacitu 450 žáků. Díky tomuto širokému spektru úrovní vzdělání mají zájemci o odborné vzdělání možnost volby své vzdělávací cesty výběrem oboru, který jim nejlépe podle jejich představ vyhovuje. Mohou zvolit mezi tříletým oborem s výučním listem, nebo čtyřletým s maturitou. U maturitních oborů si může zvolit obor zaměřený na elektroniku aplikovanou na datové a síťové komunikace, nebo obor zaměřený na elektroniku a elektronická zařízení pro informační a komunikační technologie, kde je součástí výuky i odborný výcvik. Tento obor lze absolvovat i ve dvouletém nástavbovém studiu. V případě úspěšného absolvování učebního oboru s výučním listem mají absolventi možnost přímého uplatnění v pestré nabídce pracovních příležitostí ve výrobě, službách, údržbě, servisu a dalších dělnických profesí, nebo pokračovat ve studiu navazujícího maturitního oboru a složit maturitní zkoušku a tím získat možnost odpovídajícího uplatnění na trhu práce, nebo žádat o přijetí ke studiu na vysoké škole. Neúspěšným žákům oborů s maturitou, kteří přecenili své schopnosti a náročné studium nezvládají, škola již v průběhu studia v případě zájmu umožňuje plynule a bezztrátově přejít na méně náročný obor bez maturity a získat tak vzdělání odpovídající jejich schopnostem a kvalifikaci pro uplatnění v elektrotechnice. Zřizovatelem školy je hlavní město Praha. V dubnu 2008 byly dokončeny práce na realizaci projektu výstavba a vybavení Centra celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT (Centrum CEVELIT). Tento projekt spočíval v nástavbě dvou pater na části hlavní budovy školy a jednoho patra na budově nových dílen. Celkem tak škola ke stávajícím prostorám získala dalších 10 učeben, velké dělitelné konferenční sály a nejmodernější v současné době dostupné technické a technologické vybavení. Novými prostorami škola disponuje od září roku

8 Charakteristika školy Volnočasové možnosti V hlavní budově školy je internetová kavárna s volným přístupem pro studenty, kde mají možnost se scházet, využívat volného přístupu k internetu pro studium i zábavu. Žáci naší školy se účastní Soutěže odborných dovedností. Na těchto soutěžích vybraní žáci s nejlepšími výsledky v doprovodu učitele reprezentují školu. Soutěží se v teoretických i praktických znalostech. Každoročně jsou pořádány pro žáky školy sportovní turnaje a nejlepší sportovci školy reprezentují školu na přeborech města a kraje. Žáci mají možnost zúčastnit se zahraničních lyžařských zájezdů. Ve škole byl zahájen provoz nové posilovny. Její užívání je vyhrazeno všem učitelům, zaměstnancům, studentům školy a zároveň jejich rodinným příslušníkům. V posilovně bude k dispozici odborný instruktor. Zapojení do společenského života Naše škola nemyslí jen na techniku, sport apod., ale také na kulturu, protože se nám líbí představa všestranně rozvinutého mladého člověka. Zařizujeme pro studenty divadelní představení dopoledne v rámci vyučování (povinně) a pro dobrovolníky večerní návštěvy v rámci Klubu mladého diváka a pořádáme poznávací zájezdy do zahraničí. Každoročně pořádáme maturitní ples. VOŠ a SŠSE navázala spolupráci s VOŠ oděvního návrhářství i v oblasti technického zajišťování akcí oděvní školy (módní přehlídky apod.). Ubytovací možnosti Škola nemá vlastní ubytovací zařízení, je však schopna pomoci najít ubytování pro žáky v zařízeních jiných škol. V jedné z vedlejších budov jsou tři vzájemně propojitelné konferenční sály s nejmodernějším technickým vybavením a IA technikou, vč. videokonference, v nichž škola pořádá workshopy pro studenty, prezentace a přednášky sociálních partnerů, kulturní akce. Projekty a mezinárodní spolupráce Škola je momentálně zapojena do několika mezinárodních projektů, v nichž jsou angažováni hlavně nadanější žáci. V této činnosti hodláme pokračovat. Tato škola poskytuje ucelené elektrotechnické vzdělání od učebního oboru až po vyšší odborné, disponuje nejmodernější technikou a týmem lidí, který reaguje na změny a do výuky implementuje nejmodernější poznatky z tohoto překotně se rozvíjejícího odvětví. 6

9 Charakteristika ŠVP 4 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, Praha 9 - Vysočany Elektronik pro informační a síťové technologie Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia v letech: 2 Výchovné a vzdělávací strategie Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na osvojování teoretických poznatků, získávání a rozvíjení technického myšlení, na získání a uplatnění psychomotorických dovedností, potřebných pro praktické řešení úloh, na dovednost analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. Součástí vzdělávacího obsahu jsou základy odborného vzdělávání opírající se o obecně technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil absolventa daného oboru. oboru umožňuje absolventovi i možnost ucházet se o přijetí k vysokoškolskému studiu. a) stěžejní metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického vyučování Na oboru Elektronik pro informační a síťové technologie jsou preferovány takové metody výuky, které kladou důraz na motivaci žáků a učí žáky technikám samostatného učení. Vzhledem k nadstandardnímu vybavení školy výpočetní technikou je zřejmá převažující orientace na výuku s využitím počítače a interaktivních tabulí téměř ve všech předmětech. Pro teoretické předměty je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu, využívající pro obrazové informace technologií ICT. Žák je veden i k práci s odbornou literaturou, internetem a e-learningem jako metodou celoživotního vzdělávání. V praktických předmětech a cvičeních žáci pracují samostatně pod vedením vyučujícího, který používá výukových metod, jako jsou řešení neproblémových úloh, problémový výklad, demonstračně problémový výklad a samostatná nebo týmová experimentální činnost. Tyto prvky výuky jsou uplatňovány zejména v rámci praktických cvičení, která jsou realizována jak v učebnách, tak i laboratořích nebo v učebnách s výpočetní technikou. Žák řeší logické úlohy s využitím svých poznatků z výuky, vyhledává další potřebné informace z tabulek, literatury a internetu. Seznamuje se s matematickými a grafickými metodami řešení úkolů včetně využití počítačů. Nadaní žáci s vysokým zájmem jsou individuálně podporováni a svůj zájem a schopnosti mohou využít v soutěžích. V průběhu studia žáci zpracovávají seminární práce, protokoly a pololetní a ročníkové projekty. Žáci jsou také zapojováni do činností v rámci mezinárodních projektů. Během studia žáci navštíví formou exkurze vybrané podniky s cílem získat představu o praxi, ve škole probíhají také workshopy firem v nichž mohou absolventi nalézt uplatnění. b) způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce Metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Na oboru Elektronik pro informační a síťové technologie pak přednostně důležité vyvolat u žáka zájem o předmět studia, vybavit ho kompetencemi umožňujícími jeho další celoživotní vzdělávání. Žáci po absolvování budou plně vybaveni komunikativními, personálními a sociálními kompetencemi. Budou schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, naučí se využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, budou efektivně pracovat s informacemi a získají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v ČR a EU. Žáci jsou vedeni k tomu, aby uměli formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle. Aktivně se účastní diskusí, formulují a obhajují své názory a postoje, a učí se respektovat názory druhých. Žáci jsou vedeni k práci, důslednosti, pečlivosti, k samostatnému studiu i spolupráci s ostatními. Budou umět využívat informačních technologií internet (informační a vzdělávací servery), využívat aplikací při samostatné práci (prezentační programy, textové a tabulkové editory, a pod.). Zpracovávají seminární práce, zprávy z exkurzí, protokoly z laboratorních měření. c) způsoby začlenění průřezových témat do výuky 7

10 Charakteristika ŠVP Způsob začlenění průřezových témat je konkretizován v rámci učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů. Je realizován jednak přímým začleněním tématu do vzdělávacího obsahu předmětů nebo je obsahem dalších aktivit školy, jako jsou sportovní kurzy, besedy, exkurze, společenské akce (maturitní ples, návštěva divadla), soutěže, akce třídních kolektivů atd. d) podmínky pro práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Naše škola je otevřena všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. žákům se zdravotním postižením i žákům se sociálním znevýhodněním. Uvedeným skupinám vycházíme vstříc i během přijímacího řízení ke studiu na naší škole, pokud jsme na tuto skutečnost ze strany rodičů upozorněni. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se na naší škole uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd ( 16 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb.). V této organizační formě vzdělávání se snažíme vytvářet výše uvedeným žákům podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb, a to především - individuálním přístupem jednotlivých vyučujících, - vytvářením příznivé společenské atmosféry ve třídě i škole, - kombinacemi speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace, - nabídkou individuálního studijního (vzdělávacího) plánu, - zohledněním druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání, - spoluprací s rodiči či zákonnými zástupci žáka, - spoluprací se středisky výchovné péče, školskými zařízeními a jejich odbornými pracovníky a vlastním výchovným poradcem. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo plně zajistit bezbariérový přístup do většiny prostor ve škole, je možné ke studiu přijímat žáky na invalidním vozíčku. V současné době navštěvují naši školu žáci s určitým postižením částečnými vadami řeči, také žáci s dlouhodobým onemocněním (diabetes apod.). e) zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných V případě studia žáků mimořádně nadaných jsme připraveni pro jejich výuku takové podmínky, které budou odpovídat jejich nadání a stanovenému stupni vzdělání. Jsme schopni stanovit speciální výukový plán s možností řady individuálních konzultací s vyučujícími případně s některými zaměstnanci našich sociálních partnerů. Koordinovat tuto výuku budeme ve spolupráci s výchovnou poradkyní školy. Organizace výuky Výchovně vzdělávací proces je organizován formou dvouletého denního studia dle zákona č. 561/2004 sb. (školský zákon). Výchovně vzdělávací proces je plánován na 40 týdnů, ve 2. ročníku na 37 týdnů. Součástí jsou kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné pořady apod.) a odborná praxe v minimálním rozsahu 126 hodin na odborných pracovištích školy. Výuka ve škole je realizována v běžných i odborných učebnách. Je řízena rozvrhem v čtrnáctidenním cyklu, který je sestaven tak, aby respektoval specifika jednotlivých předmětů a metody výuky (spojování hodin). Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 (školský zákon), jeho konkretizace je ve školním klasifikačním řádu, který je součástí školního řádu. Konkretizace hlavních zásad hodnocení a klasifikace žáků v jednotlivých předmětech je součástí učebních plánů daných předmětů ve ŠVP a ve školním klasifikačním řádu. Školní klasifikační řád a tyto hlavní zásady hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou závazným rámcem pro vytvoření zcela konkrétních podmínek hodnocení a klasifikace žáků. Důraz je kladen na to, aby podmínky byly motivační, v co největší míře obsahovaly možnosti sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivního hodnocení, individuálního přístupu, aby podporovaly talentované žáky. Pro zajištění objektivizace hodnocení budou prověřeny znalosti žáků srovnávacími testy. 8

11 Charakteristika ŠVP Realizace BOZP a požární prevence Všichni žáci při nástupu do u projdou školením o BOZP a požární prevenci. Žáci školy jsou v odborných předmětech seznamováni s pracovištěm a riziky, která se zde vyskytují při práci s nářadím, poučeni o budoucí práci na učebně, bezpečnostními pravidly pro práci na učebně, s pravidly požární ochrany a se zásadami první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Zdůrazňována je také nutnost pracovního oděvu, pořádku na pracovišti i organizace práce a práce s nářadím apod.. Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Ke studiu jsou přijímáni absolventi tříletých učebních oborů. Uchazeči jsou přijímání na základě stanovených kritérií.podle Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání č. 689/2004. Sb. ze dne ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb. a Nařízení vlády č.224/2007sb. ze dne 13. srpna 2007 je z hlediska zdravotních požadavků stanoveno, že výše uvedené pozice nemohou vykonávat osoby, které trpí jedním či více z onemocnění: - prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nutno postupovat podle 67 odst. 2, věta druhá školského zákona - přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování v případě, že je nutno postupovat podle 67 odst. 2, věta druhá školského zákona - prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činnosti s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nutno postupovat podle 67 odst. 2, věta druhá školského zákona Způsob ukončení vzdělávání Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou.dokladem o dosažení středního vzdělávání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou jestliže vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou zkoušek a to z povinné zkoušky z českého jazyka a z povinné zkoušky volbou z matematiky nebo cizího jazyka. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek.první profilová zkouška praktická část maturitní zkoušky je obhajobou maturitní práce. Druhá část profilové zkoušky, ústní formou, z předmětu IST a třetí část profilové maturitní zkoušky, ústní formou, odborný blok z předmětů EM a EN. 4.1 Podmínky realizace Areál školy se nachází v klidné části Novovysočanské ulice v Praze 9. V areálu je pětipodlažní hlavní budova a dvě budovy dílen. Škola dále disponuje odloučeným pracovištěm v Praze 10, které leží na pozemku 7000 m2 a sestává se z pěti budov. Škola nemá vlastní tělocvičnu, využívá tělocvičnu TJ Sokol Nové Vysočany. Součástí školy je sportovní hřiště s relaxačním prostorem, vybudované v r za finančního přispění EU, státního rozpočtu a MHMP. Ve škole je nově zrekonstruovaná školní jídelna a výdejna stravy. Jídlo je dováženo. Samozřejmostí je objednávání obědů prostřednictvím čipového systému. Studentům jsou k dispozici nápojové a svačinové automaty a kopírka v personálním oddělení. 9

12 Charakteristika ŠVP 4.1 Podmínky realizace Vybavení školy moderními učebními pomůckami je díky grantové politice školy a využívání mimorozpočtových zdrojů financování na nadprůměrné úrovni. Školní nábytek je povětšinou nový, škola jej pořídila v rámci realizace evropského projektu Centrum CEVELIT, zbývající je postupně obnovován. V hlavní budově školy sídlí sekretariát ředitelky školy a personální oddělení, ředitelna, ekonomické oddělení, místnosti zástupců ředitelky školy pro teoretické a praktické vyučování, internetová kavárna s volným přístupem pro studenty, knihovna, jazykové laboratoře, kabinety, výdejna stravy a jídelna, bufet, strojní dílny, prostory údržby atd. V budově školy je k dispozici 21 učeben. Ve škole jsou specializované učebny pro výuku odborných elektrotechnických předmětů, tři jazykové učebny, tři specializované učebny výpočetní techniky, dále pak učebna matematiky, dvě plně vybavené elektrolaboratoře. Běžný standard ve vybavenosti učeben je bílá keramická, či interaktivní tabule (17ks) s dataprojektorem a připojení k internetu zajištěné buď pevným připojením (LAN či PLC) nebo wifi. Specializované učebny jsou vybaveny PC, měřícími přístoji, tiskárnami, scanery atd. V hlavní budově se nacházejí tři strojní dílny s vybavením mechanickými přístroji. Areál v Novovysočanské ulici dále disponuje svářečskou dílnou a osmi dílnami vybavenými speciálně pro elektrotechnické vzdělávání. Rovněž tyto místnosti jsou připojeny k vnitřní i venkovní datové síti, k dispozici jsou elektronické katalogy elektrotechnických součástek atd. Pro potřebu vyučujících i pro vzdělávání žáků je zřízena školní knihovna, která je dostupná ve 4. patře hlavní budovy školy. Obsahuje učebnice i další odborné knihy v počtu cca 1500 ks ze všech oborů, které jsou na škole vyučovány. Každý rok jsou pravidelně nakupovány novinky, zejména z odborné literatury. Kromě odborné literatury je k dispozici i knihovna beletrie. Slouží především žákům ke zvyšování jejich kulturního rozhledu a k přípravě na maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. ICT Elektronická knihovna má k dispozici několik stovek datových CD nosičů volně šiřitelného vybavení, Amatérského rádia, atd. Žáci mají přístup na školní intranet, kde jsou k dispozici elektronické výukové materiály. V budově jsou 4 servery provozní, aplikační, file server a záložní provozní - funkčně řadič domény. Záložní řadič domény převezme řízení sítě v případě výpadku nebo údržby hlavního serveru. Počítačové vybavení školy je v současné době ustáleno na počtu cca 200 ks, z nichž více než polovina slouží k výuce studentů. K dispozici pro výuku jsou minimálně v 10 učebnách tiskárny, lokální i síťové, laserové i inkoustové, dále plotr velikosti A3. Výuce rovněž slouží scanery, 6 ks rozměru A4, 2 ks rozměru A3. Ve škole je nainstalováno 17 interaktivních tabulí - velkých odolných zobrazovacích ploch reagující na dotyk, propojených s počítačem vybaveným příslušným softwarem a 2 videokonferenční jednotky. Připojení k internetu je zajištěno radiově společností Casablanca, Použitá technologie k připojení SŠSE pracuje v bezdrátovém pásmu 10GHz (volné pásmo) a dovoluje bez změn zařízení poskytnout až 14Mbit/s symetricky - navýšení kapacity je možné provést do 24hodin. V současnosti je rychlost připojení 4Mbit/s a je naprosto dostačující, což dokazuje monitoring společnosti Casablanca. Škola je vybavena 3D učebnou. Personální zabezpečení Pedagogický sbor tvoří v současné době pouze interní zaměstnanci, pro výuku na Vyšší odborné škole od bude škola spolupracovat i se spolupracovníky externími. Ke měl pedagogický sbor celkem 50 zaměstnanců, z nichž plnou aprobaci splňuje 72 %, dále má škola 14 nepedagogických pracovníků. Všichni pracovníci školy, vyučující všech předmětů i ostatní zaměstnanci se sami podle svého zaměření a zájmu dále různou formou vzdělávají. Vyučující, kteří dosud nemají celou předepsanou šíři kvalifikace si vzdělání doplňují dalším studiem při zaměstnání. Ve škole pracuje speciální pedagog, který vykonává funkci výchovného poradce a školního metodika prevence. 10

13 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Ve škole funguje pracovník ve funkci ICT koordinátor s Osvědčením o absolvování studia k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Všichni zaměstnanci jsou podle svého pracovního zařazení ve stanovaných lhůtách pravidelně proškolováni a přezkušováni z předpisů bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany, zajišťování vhodných pracovních a hygienických podmínek mladistvých a také z oborových předpisů a skládají kvalifikační zkoušky způsobilosti pracovníků pro práci s elektrickým zařízením podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 4.2 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Integrace do výuky Český jazyk Jazyková kultura Anglický jazyk 2. ročník Stát a společnost Matematika Posloupnosti Pokryto předmětem Matematika Základy společenských věd Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Literatura a kultura Člověk a životní prostředí Integrace do výuky Anglický jazyk 2. ročník Příroda Elektrotechnický základ Elektrochemie Automatizace Základy automatizace Pokryto předmětem Praxe Informační a síťové technologie Tělesná výchova Základy společenských věd Automatizace Elektrotechnický základ Člověk a svět práce Integrace do výuky Český jazyk Jazyková kultura Anglický jazyk Člověk Práce 2. ročník Cestování a turistika Matematika Funkce Posloupnosti 2. ročník Kombinatorika a pravděpodobnost Systematizace a prohloubení poznatků Automatizace Základy automatizace Pokryto předmětem Praxe Matematika Tělesná výchova Základy společenských věd Automatizace Anglický jazyk Německý jazyk Informační a komunikační technologie Integrace do výuky Anglický jazyk Odborná technická angličtina 2. ročník Věda a technika Matematika Práce s daty Systematizace a prohloubení poznatků Automatizace Základy automatizace Informační a síťové technologie Progamové vybavení PC Úvod do IST Pokryto předmětem Praxe 11

14 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Matematika Technické kreslení Informační a síťové technologie Základy společenských věd Automatizace Elektrická měření Seminář k praktické zkoušce Elektrotechnický základ Fyzikální základy elektrotechniky 12

15 Učební plán 5 Učební plán 5 Učební plán Škola Název ŠVP, Novovysočanská 48/280, Praha 9 - Vysočany Elektronik pro informační a síťové technologie Platnost Délka studia v letech: 2.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Učební plán ročníkový Povinné předměty 2. ročník Český jazyk Základy společenských věd Matematika Literatura a kultura Tělesná výchova Elektrotechnický základ Elektronika Technické kreslení Elektrická měření Fyzikální základy elektrotechniky Automatizace Informační a síťové technologie Praxe Seminář k praktické zkoušce Cizí jazyky Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

16 Učební plán Volitelné předměty Cizí jazyky Anglický jazyk 4 Německý jazyk 4 2. ročník Cizí jazyky Anglický jazyk 4 Německý jazyk 4 Přehled využití týdnů 2. ročník Výuka dle rozpisu učiva Rezerva 7 7 null Celkem:

17 Přehled rozpracování RVP do ŠVP 6 Přehled rozpracování RVP do ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, Praha 9 - Vysočany Elektronik pro informační a síťové technologie Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia v letech: 2 RVP ŠVP disponibilní Jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávání a komunikace v českém jazyce 2 64 Český jazyk Společenskovědní vzdělávání 2 63 Společenskovědní vzdělávání Základy společenských věd 2 63 Matematické vzdělávání Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Estetické vzdělávání Literatura a kultura Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Odborné vzdělávání Elektrotechnický základ 2 64 Elektrotechnický základ Elektrotechnická zařízení Elektronika Technické kreslení 1 32 Technické kreslení Elektrotechnická měření 3 96 Elektrická měření disponibilní Celkem

18 7 7.1 Jazykové vzdělávání a komunikace Charakteristika oblasti Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na výstupní úroveň tříletého středního vzdělání s výučním listem. V závěru nástavbového studia čeká žáka složení materialní zkoušky z cizího jazyka,jejímž nezbytným předpokladem je dosažení jazykové úrovně B I. Rozsah produktivní slovní zásoby se u žáků rozšíří z jich aktivně používaných lexikálních jednotek získaných za dobu středního vzdělávání s výučním listem tak, že žák celkově dosáhne 2300 lexikálních jednotek na konci nádstavbového studia. Vzdělování směřuje k tomu, aby žáci dovedli: - komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata,volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky. - efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného,umět jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností, - získávat informace o světzě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci, - pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CD-ROM,se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedn ostí, - využívat vybrané metody a postupy efektivního studia ciziho jazyka ke studiu dalších jazyků, přip. k dalšímu vzdělávání, využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu jazyků, - chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie. Vzdělání a komunikace v cizím jazyce se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti v oblasti osobní i pracovní. K podpoře výuky cizího jazyka je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a internetem, utvářet příznivé školnní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy Český jazyk 2. ročník Charakteristika předmětu Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Tohoto cíle však nelze dosáhnout pouze na základě nástavbového studia, nýbrž uplatněním návaznosti na předchozí výuku ve tříletých učebních oborech. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele; chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. 16

19 7.1.1 Český jazyk Klíčové kompetence Kompetence k celoživotnímu učení znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost Personální a sociální kompetence podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových aplikací využívat vhodné prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty; vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném prostředí využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu) 1+2 týdně, P Jazyková kultura Dotace učebního bloku: 8 rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky orientuje se v soustavě jazyků - jazyk a řeč, jazyková komunikace, myšlení a jazyk - národní jazyk a jeho útvary 17

20 7.1.1 Český jazyk Průřezová témata ODS ČSP přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Zvuková podoba jazyka Dotace učebního bloku: 8 řídí se zásadami správné výslovnosti - soustava hlásek, zásady správné výslovnostii - souvislá řeč Grafická podoba jazyka Dotace učebního bloku: 30 v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby - vznik, vývoj a druhy písma - pravidla českého pravopisu - vyjmenovaná slova, předpony, přípony, koncovky, shoda podmětu s přísudkem, velká písmena, přímá řeč Slovní zásoba Dotace učebního bloku: 8 nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů - tvorba a rozšiřování slovní zásoby - slovní zásoba ve vztahu k oboru vzdělávání - terminologie - práce se slovníky Tvarosloví Dotace učebního bloku: 8 v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví - slovní druhy a jejich mluvnické kategorie Automatizace Základy automatizace 18

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor nástavbového studia PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program pro obor nástavbového studia PODNIKÁNÍ nám. Míru, Tišnov, 666 5 Školní vzdělávací program pro obor nástavbového studia PODNIKÁNÍ nám. Míru, Tišnov, 666 5 Školní vzdělávací program pro obor nástavbového studia podnikání IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO 600015483 IČ 00055107 Adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ 688 01 Ředitel Ing. Jiří Polanský

Více

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od 2011 64-41-L/51Podnikání Verze z 05. 09. 2011 Platnost 1.9.2011 Obsah

Více

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium školní vzdělávací program 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF

Více

pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční

pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19.

Více

pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace

pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl

pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č.

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

pro obor vzdělání pedagogika

pro obor vzdělání pedagogika pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie pedagogika Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie

Více

64 41 L/51 Podnikání

64 41 L/51 Podnikání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 64 41 L/51 Podnikání 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 39-08-M/01 Průmyslová ekologie Požární ochrana

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 39-08-M/01 Průmyslová ekologie Požární ochrana pro obor vzdělání RVP 39-08-M/01 1602M01 Průmyslová Požární ekologie ochrana Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 39-08-M/01 1602M01 Průmyslová Požární ochrana ekologie Vydalo Ministerstvo

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

26 41 M/01 Elektrotechnika

26 41 M/01 Elektrotechnika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26 41 M/01 Elektrotechnika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1

Více

pro obor vzdělání Průmyslová ekologie

pro obor vzdělání Průmyslová ekologie pro obor vzdělání RVP 16-02-M/01 1602M01 Průmyslová ekologie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 16-02-M/01 1602M01 Průmyslová ekologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

82-41-M/17 Multimediální tvorba

82-41-M/17 Multimediální tvorba 82-41-M/17 Multimediální tvorba MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-41-M/17 Multimediální tvorba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Vojenské lyceum 78-42-M/07 Vojenské lyceum 1. Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy:

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Podnikání nástavba denní

Podnikání nástavba denní RVP 64 41 - L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání nástavba denní Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více