Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola a střední škola slaboproudé elektrotechniky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola a střední škola slaboproudé elektrotechniky"

Transkript

1 školní vzdělávací program Elektronik pro informační a síťové technologie Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika ŠVP Podmínky realizace Začlenění průřezových témat 11 5 Učební plán 13 6 Přehled rozpracování RVP do ŠVP Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Společenskovědní vzdělávání Základy společenských věd Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Literatura a kultura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Odborné vzdělávání Elektrotechnický základ Elektronika Technické kreslení Elektrická měření Fyzikální základy elektrotechniky Automatizace Informační a síťové technologie Praxe Seminář k praktické zkoušce Spolupráce se sociálními partnery 116

4 PLACE HERE Elektronik pro informační a síťové technologie Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektronik pro informační a síťové technologie Datum Název RVP Platnost Dosažené vzdělání Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 2 Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název školy Adresa Novovysočanská 48/280, Praha 9 - Vysočany IČ REDIZO Ředitel Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. Telefon Fax www Zřizovatel Hlavní město Praha Adresa Praha 1, Mariánské náměstí 2 IČ Telefon www datum, podpis, razítko 2

5 Profil absolventa 2 Profil absolventa Škola Název ŠVP, Novovysočanská 48/280, Praha 9 - Vysočany Elektronik pro informační a síťové technologie Platnost Délka studia v letech: 2.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Absolvent má odborné elektrotechnické vzdělání pro uplatnění v povoláních zaměřených na elektronická zařízení pro informační a komunikační technologie, související a další elektronická zařízení, na středně technické a dělnické úrovni. Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou ze všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, na mezinárodně srovnatelné úrovni ISCED 3B. Dokladem je maturitní vysvědčení. Absolvent získává odbornou způsobilost v elektrotechnice ve smyslu vyhlášky ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb. a dalších předpisů. Absolvent má možnost přímo vstoupit na trh práce nebo pokračovat ve vyšším pomaturitním studiu na vyšších odborných školách na úrovni ISCED 5C nebo žádat o přijetí ke studiu na vysokých školách podle ISCED 5B. Absolvent má možnost si kvalifikaci v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřovat či měnit na středoškolské úrovni ISCED 3 nebo neterciární úrovni ISCED 4 s přípravou pro studium na vysokých školách s ISCED 5B, nebo si rámci celoživotního vzdělávání zvolit i jinou vzdělávací cestu podle možností uplatnění, vyzrávání osobnosti nebo stabilizace osobních a rodinných podmínek (založení rodiny, osamostatňování, řešení bytových podmínek, atd.), změny bydliště či působiště nebo dalších změn v životě a stavu společnosti a technického rozvoje a civilizace. Uplatnění absolventa Elektrotechnické vzdělání umožňuje absolventovi uplatnění na nejrůznějších pracovních pozicích ve výrobě, montážích, instalaci, servisu, obsluze, konstrukci, vývoji elektronických a souvisejících elektrotechnických zařízení, řízení jakosti, obchodní činnosti, zaškolování, samostatné práci i práci ve skupině nebo vedení skupin nebo vlastních firem a další studium pro zvýšení nebo rozšíření kvalifikace. Specializace na technická zařízení informačních a komunikačních technologií (IKT) umožňuje absolventovi uplatnění v instalaci, správě a údržbě metalických, optických i bezdrátových přenosových sítí a jednotlivých zařízení a příslušného programového vybavení pro informační a komunikační technologie, zajišťování bezpečnosti přenosu a uchovávání dat a jejich dalšího zpracování. Absolvent může aplikovat své znalosti elektrotechniky, elektroniky, digitální techniky a základů programování, pracovních činností a výrobních technologií, a tyto dovednosti rozvíjet s nově nastupující technikou a technologiemi. Absolvent je připraven na neustálé změny a vývoj techniky, technologií, vlivy moderních technologií na život jednotlivců i společnosti a podle svého přesvědčení k těmto změnám přistupovat, posuzovat je, vyhodnocovat a podle toho aktivně přizpůsobovat svůj osobní i profesní vývoj. Absolvent na základě svých znalostí, dovedností a způsobu, kterým byl vyučován, může provádět výuku, zaškolování a vytvářet jednoduché technické dokumentace a technologické postupy, vést malé pracovní skupiny, včetně související technické administrativy. Absolvent by měl znát a umět používat mateřský jazyk a používané druhy komunikace v tomto jazyce a také jeden světový cizí jazyk na úrovni pro pobyt a práci v tomto jazykovém prostředí a práce s technickou dokumentací a administrativu. Absolvent byl průběžně seznamován s aktuálními pracovně právními přepisy, proškolován v bezpečnosti práce, poskytování první pomoci, předpisech protipožární ochrany a dalších předpisech na ochranu zdraví a majetku, činností v krizových situacích a dalších předpisech. Součástí výchovy žáka je také rozvoj osobnosti zaměřené mimo jiné i na maximální profesionalitu, zodpovědnost, spolehlivost, zachovávání a dodržování technologických a pracovních postupů, služebních tajemství, zákonů, psaných i nepsaných pravidel a kvality práce. Absolvent má také všeobecné znalosti o ekonomice, organizaci práce, firemní kultuře, základních pracovně 3

6 Profil absolventa právních a daňových předpisech, základech vedení účetnictví, technické administrativy, plánování a důležitých zákonech, standardech, právních institucích, jejich účelu, pravomocích a organizaci státu a státních institucích, právech, svobodách a povinnostech občanů. Zná zásady běžného společenského styku a chová se a jedná podle nich. Absolvent může na základě nabytých znalostí, dovedností, kvalifikace a pracovně právního a ekonomického vzdělávání pracovat samostatně, ve skupině, vést pracovní skupinu, oddělení firmy nebo vlastní firmu při dodržování platných předpisů o bezpečnosti a hygieně práce a dalších předpisů, zákonů, standardů a nařízení. Konkrétní pracovní pozice jsou uváděny v integrovaném systému typových pozic v kartotéce typových pozic uspořádané podle Národní soustavy kvalifikací. V Evropě jsou úrovně získané kvalifikace definovány Evropským kvalifikačním rámcem Europaen Qualificians Frameworks (EQF). 4

7 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, Praha 9 - Vysočany Elektronik pro informační a síťové technologie Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia v letech: 2 Tradice školy a její postavení v regionu Tradice výuky oborů slaboproudé elektrotechniky na naší škole sahá až do předválečného období. Firma Philips si už tehdy vychovávala své vlastní mladé pracovníky. Později učiliště pokračovalo ve výchově učňů v rámci mateřského podniku Tesla Hloubětín. V roce 1959 dostalo novou budovu v klidné části Novovysočanské ulice, kde sídlí dodnes. Velikost areálu s pěknou zahradou umožnila časem dostavbu nových moderních učeben a dílen. Po celou dobu nepřetržitě probíhala výuka zaměřená na elektroniku (postupně obory radiomechanik, frekvenční mechanik, nyní mechanik elektronických zařízení, mechanik elektronik a slaboproudá elektrotechnika, nyní mechanik elektrotechnik, elektromechanik pro zařízení a přístroje, elektrotechnika). Od roku 1991 získalo původní učiliště samostatnost, ale spolupráce s bývalým mateřským podnikem stále pokračuje. Od roku 2006 došlo ke změně názvu na Střední škola slaboproudé elektrotechniky.v roce 2009 škola rozšiřuje vzdělávací nabídku o vyšší odborné vzdělávání, akreditován byl vzdělávací program Přenosové a síťové technologie N/09. V souvislosti s tímto rozšířením vzdělávací nabídky se také změnil název školy na Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky. Vzdělávací možnosti Škola poskytuje vzdělání v oborech s výučním listem i maturitou a nejnověji i vyšší odborné vzdělání. Tato struktura umožňuje zájemcům o získání kvalifikace zvolit si obor a vzdělávací cestu podle svého zájmu, zaměření, náročnosti studia. Škola má kapacitu 450 žáků. Díky tomuto širokému spektru úrovní vzdělání mají zájemci o odborné vzdělání možnost volby své vzdělávací cesty výběrem oboru, který jim nejlépe podle jejich představ vyhovuje. Mohou zvolit mezi tříletým oborem s výučním listem, nebo čtyřletým s maturitou. U maturitních oborů si může zvolit obor zaměřený na elektroniku aplikovanou na datové a síťové komunikace, nebo obor zaměřený na elektroniku a elektronická zařízení pro informační a komunikační technologie, kde je součástí výuky i odborný výcvik. Tento obor lze absolvovat i ve dvouletém nástavbovém studiu. V případě úspěšného absolvování učebního oboru s výučním listem mají absolventi možnost přímého uplatnění v pestré nabídce pracovních příležitostí ve výrobě, službách, údržbě, servisu a dalších dělnických profesí, nebo pokračovat ve studiu navazujícího maturitního oboru a složit maturitní zkoušku a tím získat možnost odpovídajícího uplatnění na trhu práce, nebo žádat o přijetí ke studiu na vysoké škole. Neúspěšným žákům oborů s maturitou, kteří přecenili své schopnosti a náročné studium nezvládají, škola již v průběhu studia v případě zájmu umožňuje plynule a bezztrátově přejít na méně náročný obor bez maturity a získat tak vzdělání odpovídající jejich schopnostem a kvalifikaci pro uplatnění v elektrotechnice. Zřizovatelem školy je hlavní město Praha. V dubnu 2008 byly dokončeny práce na realizaci projektu výstavba a vybavení Centra celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT (Centrum CEVELIT). Tento projekt spočíval v nástavbě dvou pater na části hlavní budovy školy a jednoho patra na budově nových dílen. Celkem tak škola ke stávajícím prostorám získala dalších 10 učeben, velké dělitelné konferenční sály a nejmodernější v současné době dostupné technické a technologické vybavení. Novými prostorami škola disponuje od září roku

8 Charakteristika školy Volnočasové možnosti V hlavní budově školy je internetová kavárna s volným přístupem pro studenty, kde mají možnost se scházet, využívat volného přístupu k internetu pro studium i zábavu. Žáci naší školy se účastní Soutěže odborných dovedností. Na těchto soutěžích vybraní žáci s nejlepšími výsledky v doprovodu učitele reprezentují školu. Soutěží se v teoretických i praktických znalostech. Každoročně jsou pořádány pro žáky školy sportovní turnaje a nejlepší sportovci školy reprezentují školu na přeborech města a kraje. Žáci mají možnost zúčastnit se zahraničních lyžařských zájezdů. Ve škole byl zahájen provoz nové posilovny. Její užívání je vyhrazeno všem učitelům, zaměstnancům, studentům školy a zároveň jejich rodinným příslušníkům. V posilovně bude k dispozici odborný instruktor. Zapojení do společenského života Naše škola nemyslí jen na techniku, sport apod., ale také na kulturu, protože se nám líbí představa všestranně rozvinutého mladého člověka. Zařizujeme pro studenty divadelní představení dopoledne v rámci vyučování (povinně) a pro dobrovolníky večerní návštěvy v rámci Klubu mladého diváka a pořádáme poznávací zájezdy do zahraničí. Každoročně pořádáme maturitní ples. VOŠ a SŠSE navázala spolupráci s VOŠ oděvního návrhářství i v oblasti technického zajišťování akcí oděvní školy (módní přehlídky apod.). Ubytovací možnosti Škola nemá vlastní ubytovací zařízení, je však schopna pomoci najít ubytování pro žáky v zařízeních jiných škol. V jedné z vedlejších budov jsou tři vzájemně propojitelné konferenční sály s nejmodernějším technickým vybavením a IA technikou, vč. videokonference, v nichž škola pořádá workshopy pro studenty, prezentace a přednášky sociálních partnerů, kulturní akce. Projekty a mezinárodní spolupráce Škola je momentálně zapojena do několika mezinárodních projektů, v nichž jsou angažováni hlavně nadanější žáci. V této činnosti hodláme pokračovat. Tato škola poskytuje ucelené elektrotechnické vzdělání od učebního oboru až po vyšší odborné, disponuje nejmodernější technikou a týmem lidí, který reaguje na změny a do výuky implementuje nejmodernější poznatky z tohoto překotně se rozvíjejícího odvětví. 6

9 Charakteristika ŠVP 4 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, Praha 9 - Vysočany Elektronik pro informační a síťové technologie Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia v letech: 2 Výchovné a vzdělávací strategie Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na osvojování teoretických poznatků, získávání a rozvíjení technického myšlení, na získání a uplatnění psychomotorických dovedností, potřebných pro praktické řešení úloh, na dovednost analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. Součástí vzdělávacího obsahu jsou základy odborného vzdělávání opírající se o obecně technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil absolventa daného oboru. oboru umožňuje absolventovi i možnost ucházet se o přijetí k vysokoškolskému studiu. a) stěžejní metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického vyučování Na oboru Elektronik pro informační a síťové technologie jsou preferovány takové metody výuky, které kladou důraz na motivaci žáků a učí žáky technikám samostatného učení. Vzhledem k nadstandardnímu vybavení školy výpočetní technikou je zřejmá převažující orientace na výuku s využitím počítače a interaktivních tabulí téměř ve všech předmětech. Pro teoretické předměty je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu, využívající pro obrazové informace technologií ICT. Žák je veden i k práci s odbornou literaturou, internetem a e-learningem jako metodou celoživotního vzdělávání. V praktických předmětech a cvičeních žáci pracují samostatně pod vedením vyučujícího, který používá výukových metod, jako jsou řešení neproblémových úloh, problémový výklad, demonstračně problémový výklad a samostatná nebo týmová experimentální činnost. Tyto prvky výuky jsou uplatňovány zejména v rámci praktických cvičení, která jsou realizována jak v učebnách, tak i laboratořích nebo v učebnách s výpočetní technikou. Žák řeší logické úlohy s využitím svých poznatků z výuky, vyhledává další potřebné informace z tabulek, literatury a internetu. Seznamuje se s matematickými a grafickými metodami řešení úkolů včetně využití počítačů. Nadaní žáci s vysokým zájmem jsou individuálně podporováni a svůj zájem a schopnosti mohou využít v soutěžích. V průběhu studia žáci zpracovávají seminární práce, protokoly a pololetní a ročníkové projekty. Žáci jsou také zapojováni do činností v rámci mezinárodních projektů. Během studia žáci navštíví formou exkurze vybrané podniky s cílem získat představu o praxi, ve škole probíhají také workshopy firem v nichž mohou absolventi nalézt uplatnění. b) způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce Metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Na oboru Elektronik pro informační a síťové technologie pak přednostně důležité vyvolat u žáka zájem o předmět studia, vybavit ho kompetencemi umožňujícími jeho další celoživotní vzdělávání. Žáci po absolvování budou plně vybaveni komunikativními, personálními a sociálními kompetencemi. Budou schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, naučí se využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, budou efektivně pracovat s informacemi a získají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v ČR a EU. Žáci jsou vedeni k tomu, aby uměli formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle. Aktivně se účastní diskusí, formulují a obhajují své názory a postoje, a učí se respektovat názory druhých. Žáci jsou vedeni k práci, důslednosti, pečlivosti, k samostatnému studiu i spolupráci s ostatními. Budou umět využívat informačních technologií internet (informační a vzdělávací servery), využívat aplikací při samostatné práci (prezentační programy, textové a tabulkové editory, a pod.). Zpracovávají seminární práce, zprávy z exkurzí, protokoly z laboratorních měření. c) způsoby začlenění průřezových témat do výuky 7

10 Charakteristika ŠVP Způsob začlenění průřezových témat je konkretizován v rámci učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů. Je realizován jednak přímým začleněním tématu do vzdělávacího obsahu předmětů nebo je obsahem dalších aktivit školy, jako jsou sportovní kurzy, besedy, exkurze, společenské akce (maturitní ples, návštěva divadla), soutěže, akce třídních kolektivů atd. d) podmínky pro práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Naše škola je otevřena všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. žákům se zdravotním postižením i žákům se sociálním znevýhodněním. Uvedeným skupinám vycházíme vstříc i během přijímacího řízení ke studiu na naší škole, pokud jsme na tuto skutečnost ze strany rodičů upozorněni. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se na naší škole uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd ( 16 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb.). V této organizační formě vzdělávání se snažíme vytvářet výše uvedeným žákům podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb, a to především - individuálním přístupem jednotlivých vyučujících, - vytvářením příznivé společenské atmosféry ve třídě i škole, - kombinacemi speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace, - nabídkou individuálního studijního (vzdělávacího) plánu, - zohledněním druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání, - spoluprací s rodiči či zákonnými zástupci žáka, - spoluprací se středisky výchovné péče, školskými zařízeními a jejich odbornými pracovníky a vlastním výchovným poradcem. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo plně zajistit bezbariérový přístup do většiny prostor ve škole, je možné ke studiu přijímat žáky na invalidním vozíčku. V současné době navštěvují naši školu žáci s určitým postižením částečnými vadami řeči, také žáci s dlouhodobým onemocněním (diabetes apod.). e) zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných V případě studia žáků mimořádně nadaných jsme připraveni pro jejich výuku takové podmínky, které budou odpovídat jejich nadání a stanovenému stupni vzdělání. Jsme schopni stanovit speciální výukový plán s možností řady individuálních konzultací s vyučujícími případně s některými zaměstnanci našich sociálních partnerů. Koordinovat tuto výuku budeme ve spolupráci s výchovnou poradkyní školy. Organizace výuky Výchovně vzdělávací proces je organizován formou dvouletého denního studia dle zákona č. 561/2004 sb. (školský zákon). Výchovně vzdělávací proces je plánován na 40 týdnů, ve 2. ročníku na 37 týdnů. Součástí jsou kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné pořady apod.) a odborná praxe v minimálním rozsahu 126 hodin na odborných pracovištích školy. Výuka ve škole je realizována v běžných i odborných učebnách. Je řízena rozvrhem v čtrnáctidenním cyklu, který je sestaven tak, aby respektoval specifika jednotlivých předmětů a metody výuky (spojování hodin). Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 (školský zákon), jeho konkretizace je ve školním klasifikačním řádu, který je součástí školního řádu. Konkretizace hlavních zásad hodnocení a klasifikace žáků v jednotlivých předmětech je součástí učebních plánů daných předmětů ve ŠVP a ve školním klasifikačním řádu. Školní klasifikační řád a tyto hlavní zásady hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou závazným rámcem pro vytvoření zcela konkrétních podmínek hodnocení a klasifikace žáků. Důraz je kladen na to, aby podmínky byly motivační, v co největší míře obsahovaly možnosti sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivního hodnocení, individuálního přístupu, aby podporovaly talentované žáky. Pro zajištění objektivizace hodnocení budou prověřeny znalosti žáků srovnávacími testy. 8

11 Charakteristika ŠVP Realizace BOZP a požární prevence Všichni žáci při nástupu do u projdou školením o BOZP a požární prevenci. Žáci školy jsou v odborných předmětech seznamováni s pracovištěm a riziky, která se zde vyskytují při práci s nářadím, poučeni o budoucí práci na učebně, bezpečnostními pravidly pro práci na učebně, s pravidly požární ochrany a se zásadami první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Zdůrazňována je také nutnost pracovního oděvu, pořádku na pracovišti i organizace práce a práce s nářadím apod.. Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Ke studiu jsou přijímáni absolventi tříletých učebních oborů. Uchazeči jsou přijímání na základě stanovených kritérií.podle Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání č. 689/2004. Sb. ze dne ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb. a Nařízení vlády č.224/2007sb. ze dne 13. srpna 2007 je z hlediska zdravotních požadavků stanoveno, že výše uvedené pozice nemohou vykonávat osoby, které trpí jedním či více z onemocnění: - prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nutno postupovat podle 67 odst. 2, věta druhá školského zákona - přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování v případě, že je nutno postupovat podle 67 odst. 2, věta druhá školského zákona - prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činnosti s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nutno postupovat podle 67 odst. 2, věta druhá školského zákona Způsob ukončení vzdělávání Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou.dokladem o dosažení středního vzdělávání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou jestliže vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou zkoušek a to z povinné zkoušky z českého jazyka a z povinné zkoušky volbou z matematiky nebo cizího jazyka. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek.první profilová zkouška praktická část maturitní zkoušky je obhajobou maturitní práce. Druhá část profilové zkoušky, ústní formou, z předmětu IST a třetí část profilové maturitní zkoušky, ústní formou, odborný blok z předmětů EM a EN. 4.1 Podmínky realizace Areál školy se nachází v klidné části Novovysočanské ulice v Praze 9. V areálu je pětipodlažní hlavní budova a dvě budovy dílen. Škola dále disponuje odloučeným pracovištěm v Praze 10, které leží na pozemku 7000 m2 a sestává se z pěti budov. Škola nemá vlastní tělocvičnu, využívá tělocvičnu TJ Sokol Nové Vysočany. Součástí školy je sportovní hřiště s relaxačním prostorem, vybudované v r za finančního přispění EU, státního rozpočtu a MHMP. Ve škole je nově zrekonstruovaná školní jídelna a výdejna stravy. Jídlo je dováženo. Samozřejmostí je objednávání obědů prostřednictvím čipového systému. Studentům jsou k dispozici nápojové a svačinové automaty a kopírka v personálním oddělení. 9

12 Charakteristika ŠVP 4.1 Podmínky realizace Vybavení školy moderními učebními pomůckami je díky grantové politice školy a využívání mimorozpočtových zdrojů financování na nadprůměrné úrovni. Školní nábytek je povětšinou nový, škola jej pořídila v rámci realizace evropského projektu Centrum CEVELIT, zbývající je postupně obnovován. V hlavní budově školy sídlí sekretariát ředitelky školy a personální oddělení, ředitelna, ekonomické oddělení, místnosti zástupců ředitelky školy pro teoretické a praktické vyučování, internetová kavárna s volným přístupem pro studenty, knihovna, jazykové laboratoře, kabinety, výdejna stravy a jídelna, bufet, strojní dílny, prostory údržby atd. V budově školy je k dispozici 21 učeben. Ve škole jsou specializované učebny pro výuku odborných elektrotechnických předmětů, tři jazykové učebny, tři specializované učebny výpočetní techniky, dále pak učebna matematiky, dvě plně vybavené elektrolaboratoře. Běžný standard ve vybavenosti učeben je bílá keramická, či interaktivní tabule (17ks) s dataprojektorem a připojení k internetu zajištěné buď pevným připojením (LAN či PLC) nebo wifi. Specializované učebny jsou vybaveny PC, měřícími přístoji, tiskárnami, scanery atd. V hlavní budově se nacházejí tři strojní dílny s vybavením mechanickými přístroji. Areál v Novovysočanské ulici dále disponuje svářečskou dílnou a osmi dílnami vybavenými speciálně pro elektrotechnické vzdělávání. Rovněž tyto místnosti jsou připojeny k vnitřní i venkovní datové síti, k dispozici jsou elektronické katalogy elektrotechnických součástek atd. Pro potřebu vyučujících i pro vzdělávání žáků je zřízena školní knihovna, která je dostupná ve 4. patře hlavní budovy školy. Obsahuje učebnice i další odborné knihy v počtu cca 1500 ks ze všech oborů, které jsou na škole vyučovány. Každý rok jsou pravidelně nakupovány novinky, zejména z odborné literatury. Kromě odborné literatury je k dispozici i knihovna beletrie. Slouží především žákům ke zvyšování jejich kulturního rozhledu a k přípravě na maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. ICT Elektronická knihovna má k dispozici několik stovek datových CD nosičů volně šiřitelného vybavení, Amatérského rádia, atd. Žáci mají přístup na školní intranet, kde jsou k dispozici elektronické výukové materiály. V budově jsou 4 servery provozní, aplikační, file server a záložní provozní - funkčně řadič domény. Záložní řadič domény převezme řízení sítě v případě výpadku nebo údržby hlavního serveru. Počítačové vybavení školy je v současné době ustáleno na počtu cca 200 ks, z nichž více než polovina slouží k výuce studentů. K dispozici pro výuku jsou minimálně v 10 učebnách tiskárny, lokální i síťové, laserové i inkoustové, dále plotr velikosti A3. Výuce rovněž slouží scanery, 6 ks rozměru A4, 2 ks rozměru A3. Ve škole je nainstalováno 17 interaktivních tabulí - velkých odolných zobrazovacích ploch reagující na dotyk, propojených s počítačem vybaveným příslušným softwarem a 2 videokonferenční jednotky. Připojení k internetu je zajištěno radiově společností Casablanca, Použitá technologie k připojení SŠSE pracuje v bezdrátovém pásmu 10GHz (volné pásmo) a dovoluje bez změn zařízení poskytnout až 14Mbit/s symetricky - navýšení kapacity je možné provést do 24hodin. V současnosti je rychlost připojení 4Mbit/s a je naprosto dostačující, což dokazuje monitoring společnosti Casablanca. Škola je vybavena 3D učebnou. Personální zabezpečení Pedagogický sbor tvoří v současné době pouze interní zaměstnanci, pro výuku na Vyšší odborné škole od bude škola spolupracovat i se spolupracovníky externími. Ke měl pedagogický sbor celkem 50 zaměstnanců, z nichž plnou aprobaci splňuje 72 %, dále má škola 14 nepedagogických pracovníků. Všichni pracovníci školy, vyučující všech předmětů i ostatní zaměstnanci se sami podle svého zaměření a zájmu dále různou formou vzdělávají. Vyučující, kteří dosud nemají celou předepsanou šíři kvalifikace si vzdělání doplňují dalším studiem při zaměstnání. Ve škole pracuje speciální pedagog, který vykonává funkci výchovného poradce a školního metodika prevence. 10

13 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Ve škole funguje pracovník ve funkci ICT koordinátor s Osvědčením o absolvování studia k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Všichni zaměstnanci jsou podle svého pracovního zařazení ve stanovaných lhůtách pravidelně proškolováni a přezkušováni z předpisů bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany, zajišťování vhodných pracovních a hygienických podmínek mladistvých a také z oborových předpisů a skládají kvalifikační zkoušky způsobilosti pracovníků pro práci s elektrickým zařízením podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 4.2 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Integrace do výuky Český jazyk Jazyková kultura Anglický jazyk 2. ročník Stát a společnost Matematika Posloupnosti Pokryto předmětem Matematika Základy společenských věd Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Literatura a kultura Člověk a životní prostředí Integrace do výuky Anglický jazyk 2. ročník Příroda Elektrotechnický základ Elektrochemie Automatizace Základy automatizace Pokryto předmětem Praxe Informační a síťové technologie Tělesná výchova Základy společenských věd Automatizace Elektrotechnický základ Člověk a svět práce Integrace do výuky Český jazyk Jazyková kultura Anglický jazyk Člověk Práce 2. ročník Cestování a turistika Matematika Funkce Posloupnosti 2. ročník Kombinatorika a pravděpodobnost Systematizace a prohloubení poznatků Automatizace Základy automatizace Pokryto předmětem Praxe Matematika Tělesná výchova Základy společenských věd Automatizace Anglický jazyk Německý jazyk Informační a komunikační technologie Integrace do výuky Anglický jazyk Odborná technická angličtina 2. ročník Věda a technika Matematika Práce s daty Systematizace a prohloubení poznatků Automatizace Základy automatizace Informační a síťové technologie Progamové vybavení PC Úvod do IST Pokryto předmětem Praxe 11

14 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Matematika Technické kreslení Informační a síťové technologie Základy společenských věd Automatizace Elektrická měření Seminář k praktické zkoušce Elektrotechnický základ Fyzikální základy elektrotechniky 12

15 Učební plán 5 Učební plán 5 Učební plán Škola Název ŠVP, Novovysočanská 48/280, Praha 9 - Vysočany Elektronik pro informační a síťové technologie Platnost Délka studia v letech: 2.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Učební plán ročníkový Povinné předměty 2. ročník Český jazyk Základy společenských věd Matematika Literatura a kultura Tělesná výchova Elektrotechnický základ Elektronika Technické kreslení Elektrická měření Fyzikální základy elektrotechniky Automatizace Informační a síťové technologie Praxe Seminář k praktické zkoušce Cizí jazyky Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

16 Učební plán Volitelné předměty Cizí jazyky Anglický jazyk 4 Německý jazyk 4 2. ročník Cizí jazyky Anglický jazyk 4 Německý jazyk 4 Přehled využití týdnů 2. ročník Výuka dle rozpisu učiva Rezerva 7 7 null Celkem:

17 Přehled rozpracování RVP do ŠVP 6 Přehled rozpracování RVP do ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, Praha 9 - Vysočany Elektronik pro informační a síťové technologie Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia v letech: 2 RVP ŠVP disponibilní Jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávání a komunikace v českém jazyce 2 64 Český jazyk Společenskovědní vzdělávání 2 63 Společenskovědní vzdělávání Základy společenských věd 2 63 Matematické vzdělávání Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Estetické vzdělávání Literatura a kultura Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Odborné vzdělávání Elektrotechnický základ 2 64 Elektrotechnický základ Elektrotechnická zařízení Elektronika Technické kreslení 1 32 Technické kreslení Elektrotechnická měření 3 96 Elektrická měření disponibilní Celkem

18 7 7.1 Jazykové vzdělávání a komunikace Charakteristika oblasti Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na výstupní úroveň tříletého středního vzdělání s výučním listem. V závěru nástavbového studia čeká žáka složení materialní zkoušky z cizího jazyka,jejímž nezbytným předpokladem je dosažení jazykové úrovně B I. Rozsah produktivní slovní zásoby se u žáků rozšíří z jich aktivně používaných lexikálních jednotek získaných za dobu středního vzdělávání s výučním listem tak, že žák celkově dosáhne 2300 lexikálních jednotek na konci nádstavbového studia. Vzdělování směřuje k tomu, aby žáci dovedli: - komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata,volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky. - efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného,umět jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností, - získávat informace o světzě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci, - pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CD-ROM,se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedn ostí, - využívat vybrané metody a postupy efektivního studia ciziho jazyka ke studiu dalších jazyků, přip. k dalšímu vzdělávání, využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu jazyků, - chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie. Vzdělání a komunikace v cizím jazyce se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti v oblasti osobní i pracovní. K podpoře výuky cizího jazyka je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a internetem, utvářet příznivé školnní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy Český jazyk 2. ročník Charakteristika předmětu Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Tohoto cíle však nelze dosáhnout pouze na základě nástavbového studia, nýbrž uplatněním návaznosti na předchozí výuku ve tříletých učebních oborech. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele; chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. 16

19 7.1.1 Český jazyk Klíčové kompetence Kompetence k celoživotnímu učení znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost Personální a sociální kompetence podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových aplikací využívat vhodné prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty; vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném prostředí využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu) 1+2 týdně, P Jazyková kultura Dotace učebního bloku: 8 rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky orientuje se v soustavě jazyků - jazyk a řeč, jazyková komunikace, myšlení a jazyk - národní jazyk a jeho útvary 17

20 7.1.1 Český jazyk Průřezová témata ODS ČSP přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Zvuková podoba jazyka Dotace učebního bloku: 8 řídí se zásadami správné výslovnosti - soustava hlásek, zásady správné výslovnostii - souvislá řeč Grafická podoba jazyka Dotace učebního bloku: 30 v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby - vznik, vývoj a druhy písma - pravidla českého pravopisu - vyjmenovaná slova, předpony, přípony, koncovky, shoda podmětu s přísudkem, velká písmena, přímá řeč Slovní zásoba Dotace učebního bloku: 8 nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů - tvorba a rozšiřování slovní zásoby - slovní zásoba ve vztahu k oboru vzdělávání - terminologie - práce se slovníky Tvarosloví Dotace učebního bloku: 8 v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví - slovní druhy a jejich mluvnické kategorie Automatizace Základy automatizace 18

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění absolventa... 4 2.2 Kompetence absolventa...

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin

pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29-41-L/51 Technologie potravin Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j.

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČOVÉ SÍTÉ (PCS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví

pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví V souladu s ustanovením 185 zákona č. 561/2004 Sb. jsou dotčené školy povinny postupovat podle rámcových vzdělávacích programů od 1. září, které následuje nejpozději

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

82-48-L/01 Starožitník

82-48-L/01 Starožitník 82-48-L/01 Starožitník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-48-L/01 Starožitník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola a střední škola slaboproudé elektrotechniky

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola a střední škola slaboproudé elektrotechniky školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání v elektrotechnice Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

53 44 M/03 Asistent zubního technika

53 44 M/03 Asistent zubního technika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 44 M/03 Asistent zubního technika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Vydalo Ministerstvo školství,

Více

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 57 H/01 Kovář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více