Architektura hromadné zakázkové výroby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Architektura hromadné zakázkové výroby"

Transkript

1 eské vysoké u ení technické v Praze Fakulta architektury Diplomová práce Architektura hromadné zakázkové výroby navrhování pravidel Jaroslav Hulín 2006 Vedoucí diplomové práce Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

2 Obsah Shrnutí 4 Abstract 5 P edmluva 1 Teze 4 Úvod 5 Pr myslové technologie ve výstavb 7 Dnešní možnosti 9 Digitální technologie v procesu navrhování 9 Informa ní technologie v b žném život 10 Digitální výroba 14 Aditivní výroba 16 Subtraktivní výroba 16 2D obráb ní 17 3D obráb ní 18 Formativní výroba 18 Paralelní výroba 19 Hromadná zakázková výroba 22 Hromadn zakázkov vyráb né domy a individualizovaný design 25 P íklady využití hromadné individualizace v architektu e 28 Navrhování pravidel 33 Digitáln vylepšená architektura 33 Parametrický design a makra 36 Generativní design 40 E-motivní architektura 46 P ípadová studie 51 Diskuse 54 Záv r 58 Slovník 60 Seznam obrázk 61 Reference 63

3 Shrnutí Cílem této práce je p ipravit teoretický základ architektury chytrých staveb pro individuální bydlení. První ást se zabývá oblastí automatizované výroby na zakázku zasazené do širšího rámce post-industriální spole nosti. Srovnává standardizaci primitivní a standardizaci chytrou a nabízí p ehled technologií digitální výroby ve vztahu s procesem hromadné individualizace zakázkové výroby. Tato relativn nová strategie hromadného vývoje, výroby a dodávky individualizovaného zboží i služeb p ímo vybízí k p ehodnocení nep íliš úsp šné metody standardizace a prefabrikace z minulého století. Metodou hromadné individualizace lze tedy vyráb t jedine né výrobky. První ást je uzav ena n kolika studiemi využití hromadné zakázkové výroby v architektu e staveb pro bydlení. Otázku, jak pro tyto nové strategie navrhovat, rozebírá druhá ást této práce, která se v nuje digitálním technologiím v procesu navrhování. Na p íkladech vlastních projekt jsou p edstaveny t i r zné zp soby digitáln vylepšeného designu; parametrický design (1), generativní design (2) a e-motivní architektura (3). Není možné rozhodnout, který postup vede k lepší architektu e, a tak jako je architektonická tvorba individuální, m lo by být i využití digitálních technologií v architektu e obrazem osobního p ístupu. Záv ry této práce jsou prezentovány v nástinu p ípadové studie a v záv re né diskusi.

4 Abstract The intention of this thesis is to set up a theoretical framework for an experimental architectural practice in the field of smart residential buildings. The first part of this work is concerned with customized fabrication presented alongside a background of post-industrial society. Differences between primitive and smart standardization are outlined, and an overview of digital technologies within mass customization process is provided. This relatively new strategy of design, production and delivery of goods or services invites rethinking of ponderous methods of standardization and prefabrication of the last century. Strategy of mass customization allows for fabrication of individualized products. The first part of the thesis concludes with several relevant examples on mass customization of residential buildings. The second part pursues the question of designing with these new strategies and focuses on digital design methods. Three different ways of digitally-sponsored designing are described on my own projects; parametric design (1), generative design (2) and e-motive architecture (3). It is hard to tell which method leads to a better architecture, and thus the use of digital technologies in architecture should be as individual as any personal tool or approach in architectural practice. Results of this work are described in an outline of a case study and in the final discussion.

5 P edmluva D vodem, pro jsem se rozhodl diplomovou práci psát a ne kreslit a modelovat, bylo osobní p esv d ení, že jakákoli moje budoucí tvorba musí vycházet z aktuálních možností navrhování, realizace a užívání architektury. Standardní architektura hledá ešení na standardní problémy, hledá odpov di; ta nestandardní zkoumá, experimentuje a hlavn hledá otázky. Je možné, že za pár let bude rutina nahrazena digitálními technologiemi a t žišt tvorby se p enese na intuitivní strategická rozhodnutí. Vše ostatní odd e po íta ; bezchybn a skoro zadarmo. Cílem této práce není p edpovídat budoucnost, nicmén se podobným úvahám nevyhneme, chceme-li p emýšlet o architektu e aktuáln. Dnešní stavby budou sloužit svému ú elu p inejmenším n kolik desítek let. Jako mnoho nových v cí i digitální technologie polarizují spole nost na dv skupiny; první skupina je nadšen a bezmezn vítá a druhá z nich má panickou hr zu a nejrad ji by se vrátila k petroleji. Po do tení této práce bude z ejmé, ke které skupin se p idává její autor. Není ale mým cílem vše digitalizovat, jak by se mohlo zdát, ale vždy se snažím p emýšlet, jak mi daná technologie pom že k tomu, aby mohla být architektura, kterou navrhuji, více fyzická, mén virtuální, skute n jší a ješt více smyslová. V tšina lidských inností se bude v informa ním v ku i nadále rozvíjet; nebude už d ležité znát na všechno odpov di, ale klást správné otázky. Se vzr stajícím množstvím cest/možností budeme ast ji stát na k ižovatce a ptát se, kudy se vydat. Na konci svého magisterského studia stojím na jedné z t chto k ižovatek a rozhoduji se, kterou cestou jít. Toho zastavení bych cht l využít k hlubšímu zkoumání sou asné teorie využití digitálních technologií v architektonické praxi. Informa ní technologie s sebou p inášejí adu nových koncept, ešení a termín. Ovliv ují naše chápání problém, které se zdály být již jasné. 1 Jak asto jsme se bez informa ních technologií mýlili! Jak asto jsme poušt li žilou v domn ní, že tak zmírníme hore ku! Digitální technologie nejsou samoz ejm všemocné, jen mohou architekturu a proces navrhování posunout o po ádný kus dop edu. Tato diplomová práce bude zkoumat koncepty hromadné zakázkové výroby, digitální výroby a CAD/CAM technologií a navrhování pravidel na konceptech parametrického designu, generativního designu nebo e-motivní architektury. Tyto postupy budou zasazeny do rámce 1 Informa ní technologie m ly výrazný vliv na rozvoj ady obor z oblastí matematiky a p írodních v d jako nap íklad oblast genetiky a evoluce, bun ných proces, poznávání nebo chaosu. V poslední dob ovliv ují mimo architektury i adu humanitních obor, jako je nap íklad sociologie nebo výtvarné um ní. Architektura hromadné zakázkové výroby 1

6 architektury pro individuální bydlení z n kolika d vod. Jako první se nabízí srovnání s myšlenkami mezivále né avantgardy, pro kterou byla oblast bydlení (spole n s možnostmi pr myslové výroby) jednou z klí ových otázek. Druhým d vodem je hypotéza, že díky digitálním technologiím je možné využít prefabrikaci v oblasti bydlení zcela nov. T etím d vodem je dlouhodob nízký vliv architekt na oblast architektury pro individuální bydlení nižších a st edních vrstev. S ekonomickým r stem naší spole nosti a se vzr stající propojeností globální spole nosti se architekt m v tomto segmentu trhu nabízejí v tší a zajímav jší možnosti. Takto zam ená, teoretická diplomová práce by nevznikla bez d v ry a podpory vedoucího diplomové práce Miloše Floriána a bez koleg a p átel, kte í ovlivnili m j postoj k digitálním technologiím a architektu e. Za to jim up ímn d kuji. ást této práce byla vypracována v rámci ešení grantového projektu GA R 103/06/1802 Experimentální metody v projektování. Jaroslav Hulín Praha prosinec 2006 Architektura hromadné zakázkové výroby 2

7 Velká epocha práv za ala.. Existuje nový duch. Pr mysl, který všechno zaplavil jako eka, jež dosp la ke svému cíli, nám p inesl nové nástroje p izp sobené této nové epoše, oživené novým duchem. Je t eba zformovat stav ducha pro diferenciaci. Stav ducha pro stavbu diferencovaných dom. Stav ducha pro bydlení v diferencovaných domech. Stav ducha pro navrhování diferencovaných dom. 2 2 Voln dle Le Corbusiera, Za novou architekturu Architektura hromadné zakázkové výroby 3

8 Teze Tupé stroje industriální éry nám daly ekonomiku založenou na standardizaci, opakování a hromadné výrob. Chytré stroje po íta ové éry nám nyní mohou p inést docela jinou ekonomiku, založenou na inteligentní adaptaci a automatizované personalizaci. M žeme využít k emík a software v obrovském m ítku k tomu, aby automatické dodávky nejr zn jších informací byly šité na míru a obsahovaly jenom to, co je v daném kontextu práv zapot ebí, a nic víc. 3 William Mitchell, 1999 Stavby pro bydlení jsou jednou z nejvíce standardizovaných oblastí architektury, mají ustálenou typologii a požadavky klient se p íliš neliší. Odchylky v uspo ádání objem, ploch a otvor jsou v jednotlivých domech pro individuální bydlení dostate n malé. Zárove je tato oblast architektury druhov docela chudá, i když variant jednoho druhu bývá nespo et. Spekulativní návrhy ani spekulativní výstavba této vnitrodruhové variability nevyužívají, p esto zaujímají velmi podstatnou ást trhu. Digitální nástroje nám p inesly možnost navrhovat a produkovat diferencované série. Digitální zp soby výroby zlevnily jedine nost. M žeme si ji dnes dop át za cenu, která byla d íve dosažitelná pouze díky sériovosti a opakování téhož. Mechanické opakování bylo nahrazeno elektronickou diferenciací. Tyto dva postupy ovšem nejsou v protikladu, diferenciace je pouze dalším logickým krokem vývoje a má šanci stát se charakteristickým rysem naší doby. Lze tedy využít digitální technologie a koncept diferenciace k p ehodnocení role architekta v sou asné spole nosti? Kde bude hlavní p ínos informa ních technologií pro architekturu individuálního bydlení? Tato práce bude sledovat a rozvíjet dv hypotézy: (1) Algoritmicky definované návrhy a hromadná zakázková výroba umož ují architekt m osobit tvo it a produkovat chytré domy, schopné ve všech sm rech konkurovat t m sériovým. (2) Informa ní technologie rozši ují tradi ní metody a zp soby navrhování, realizace a užívání staveb. Nejen! M ní teorii i praxi architektury a p inášejí s sebou revoluci. Velká epocha práv za ala 3 Mitchell, E-topia. obr. 1 Lze využít digitální technologie k přehodnocení role architekta v oblasti spekulativních návrhů a spekulativní výstavby? Architektura hromadné zakázkové výroby 4

9 Úvod V da a technika p edkládají problémy, jejichž ešení vyžaduje p esn jší výzkum, d íve než budeme um t formulovat kone né záv ry. Nástrojem naší doby se stal stroj. On je p í inou všech ú ink projevujících se v sociálním ádu. Musíme si osvojit nové materiály, procesy, znalosti o statice a dynamice, plánovacích technikách i nových spole enských podmínkách. Stavby by se m ly vyvíjet nep ímo, jako výsledek multiplikace bun k a prvk, v souladu se zákony zpr mysln ní. Tvo ivé myšlení ovliv ují modulární systémy koordinace, v decké metody experimentu, zákony automatizace a zp es ování. Vysoce složité problémy statiky a mechaniky vyžadují nejužší sou innost mezi pr myslem a odborníky organizovanými v ideálních mistrovských týmech. Lidské a estetické ideály dostanou novou hybnou sílu díky nekompromisní aplikaci soudobých znalostí a zdroj. 4 Konrad Wachsmann, 1957 Jak dob e by si rozum la avantgarda v ku stroj a avantgarda informa ní doby dnešní mladá generace! Neuplynulo ani celé století a vrátili jsme se na pomyslné vývojové spirále tém do stejné pozice, ze které vycházeli modernisté. Pr myslová revoluce je za námi. Nahradila ji revoluce informa ní. Ta se d je jaksi za pochodu. Její cíl už ale není pr myslová výroba sériového zboží v tradicích fordismu a taylorismu. Stav ducha zformovaný pro sérii se pozvolna m ní a tvaruje pro diferenciaci. Služby a zboží vyráb né na zakázku jsou dostupné tak ka komukoli. V p ed-industriálních spole nostech byla pracovní síla v porovnání s cenou surovin velmi levná, a proto p evládaly výrobky zhotovené na zakázku, které si ale rozhodn nemohl dovolit každý. Díky levné pracovní síle a spole enskému uspo ádání byla ada inností a služeb v domácnosti úkolem po etného služebnictva. Úrove kvality života p íslušník r zných spole enských vrstev se zna n lišila. Industriální spole nost se zam ila na produkci zboží. V tšina produkt za ala být jednoduše dostupná daleko širším vrstvám díky sériové výrob. innosti a služby v domácnosti m ly p evzít automatické stroje. Plánování se stalo všudyp ítomným a jeho heslem byla jedno-kriteriální optimalizace vedoucí k jednostrann posuzované efektivit. 5 4 Wachsmann, O stav ní v naší dob. 5 Více viz Bell, The coming of post-industrial society. Architektura hromadné zakázkové výroby 5

10 Dvacáté století nám p ineslo ohromný pokrok na poli v dy, techniky a um ní. Významn se zm nilo uspo ádání spole nosti a tradi n chápané rodiny, která p estala být základem státu. Nau ili jsme se používat po íta, telefonovat za ch ze a stahovat si zábavu z internetu. Domy nám ale z staly docela stejné. Ti bohatší si mohou najmout architekta, který jim, pokud je i klient dostate n odvážný, nabídne ešení esteticky i technologicky srovnatelné s moderními vilami t icátých let dvacátého století. 6 Model industriální spole nosti už ale p estal platit pro v tšinu ekonomicky vysp lého sv ta. Posun t žišt z výrobk na služby charakterizuje post-industriální spole nost. Centrálním zbožím je informace, jejíž hodnota m že být daleko vyšší než hodnota vstupních energií a materiál. Tato skute nost se odráží v termínu informa ní spole nost. Postavení jedince se hodnotí na základ jeho statusu, spot eby a vkusu. Základní jednotkou spole nosti se stala cílová skupina. Služby jsou ím dál více p izp sobovány uživatel m. Za úsp chem elektronických obchod stojí fakt, že svým zákazník m nabízejí odkazy a reklamu ušitou na míru. 7 Reklama/informace, která najde svoji cílovou skupinu je mocn jší než parní stroj. Elektronická média jsou daleko m k í než analogová. Umož ují uživatelské úpravy na úrovni softwaru p eprogramování a redukují fyzické objekty na informace. Digitální zvuk, digitální obraz, digitální knihy, hypertext, pole, prom nné. Ned sme se ale toho; vždy i živé organismy jsou obrazem informace ukryté v genech! Až dosáhne hustota pixel molekulární úrovn, rozdíl mezi digitální fotografií a tou chemickou naprosto zmizí. Architektura obytných staveb ani zp sob bydlení zatím nenalezly cestu k chytrým technologiím. Jak uvádí Kent Larson: Americký stavební pr mysl produkuje variace stále stejných, nízkojakostních, standardních dom, jaké d lal v minulých padesáti letech. Zdá se, že nám nová výstavba pro bydlení dává každý rok mén muziky za více pen z. 8 Po zásadní zm n tohoto stavu volá i Gregory Demchak: V pr b hu minulého století jsme byli sv dky neuv itelných úsp ch na poli v dy, strojírenství a technologie, které zásadn zm nily zp sob, jakým žijeme, pracujeme a odpo íváme. D m, na druhé stran, z stal sterilní a technologicky nevysp lý produkt, který nesnese srovnání s ostatními oblastmi v dy a techniky. Na rozdíl od sou asné módy, u které se m ní trendy každou sezónu, asto i ze dne na den, si domy uchovaly v rnost k dávno minulým styl m a falešnému obrazu venkovské pohody. Nastal as pro revoluci v bydlení. 9 Nástroje pro tuto revoluci máme k dispozici, umíme s nimi ale jako architekti dostate n zacházet? 6 Zajímavou výjimkou z technologicky nesm lé praxe se staly v devadesátých letech nízko-energetické stavby, kde se potkávaly znalosti expert z r zných oblastí stavebního pr myslu s cílem optimalizovat stavbu dle jediného kritéria energetické náro nosti. 7 Našli jste knížku, kterou si chcete koupit? Ostatní, kte í si tuto knihou koupili, kupovali také knihy 8 Larson, The Home of the Future. 9 Demchak, Towards a Post-Industrial Architecture. s obr. 2 Mapa Internetu v roce Architektura hromadné zakázkové výroby 6

11 Cílem této práce není nabízet vizioná ské p edstavy, ale p ipravit teoretický základ pro experimentální praxi v oblasti chytrých staveb pro rodinné bydlení. Na otázky, které tato práce p inese, neexistují snadné odpov di a rozhodn nám je neposkytne sou asná praxe. Jaké jsou tedy ty nové možnosti, které nám p inášejí digitální technologie? Pr myslové technologie ve výstavb Pr myslová výroba staveb 20. století poh bila sebe samu. P edpoklady úsp chu pr myslov vyráb ných staveb pro bydlení, o kterých píše pionýr moderní architektury a výstavby rané socialistické epochy prof. Karel Jan, se staly d vodem neúsp chu tohoto typu staveb. Masová výroba (1) spole n se zkrácenou životností staveb (2) a progresivními lehkými materiály (3) nemohly povznést kulturu bydlení tak, jak by si tehdejší architekti p áli. 10 Prefabrikované, levné a krásné domy se staly p íkladem pochybné architektury, odbyté konstrukce a špatných detail. Technologie a proces výroby m ly na výslednou architekturu p íliš velký vliv. Za podstatnou ást tohoto neúsp chu ale mohlo spole enské uspo ádání a rigidita ob ích pr myslových podnik. Z dnešního pohledu (a z hlediska zam ení této práce) je užite n jší zkoumat vývoj prefabrikace staveb v tržních spole nostech. Zájem mezivále né avantgardy o tehdy nové a revolu ní materiály, stavební metody, výrobní technologie na stran jedné a o nové a revolu ní uspo ádání spole nosti, které m lo pramenit i ze zp sobu bydlení, na stran druhé nakonec vyústil ve formalismus mezinárodního stylu. Tento zájem nicmén vnesl do architektury v decké metody, výzkum a vývoj materiál a zd raznil její technickou stránku, která byla v období formálních styl p enechána jiným profesím. Raný a hojn diskutovaný p íklad zám ru realizovat domy na zakázku díky pr myslové sériové výrob p edstavuje projekt Packaged House vyvinutý ve ty icátých letech Walterem Gropiem a Konradem Wachsmannem, dv ma špi kovými odborníky své doby. Spole nost General Panel Corporation m la být parafrází tehdy již pln industrializované automobilové výroby. 11 Továrnu, která m la vyráb t p es sto tisíc dom ro n, jich p ed jejím krachem opustilo necelých dv st. V rámci prefabrikovaného domu nebylo možné poskytnou uživatel m dostate nou variabilitu. Individuální úpravy by tehdy vnesly do sériové výroby a dodávky komplikace a zmatek znemož ující navrhovat, vyráb t a hlavn dodávat individuáln modifikované domy. Díky možnostem povále ného pr myslu se naplno rozjela pr myslová výroba ve stavebnictví, která p ed tím byla v rovin koncept a experimentálních projekt. Cílem industrializace se stala úspora lidské práce, zrychlení a hlavn zlevn ní výstavby. S v tšími i menšími úsp chy byly tyto myšlenky realizovány p evážn metodami panelové výstavby. Prefabrikované domy byly 10 Jan, Pr myslová výroba staveb. Doslov Otakar Nový. s Tento p íklad také citují nap íkad Larson, Tapia, Duarte, A new Epoch nebo Demchak, Towards a Post-Industrial Architecture. obr. 3 Konrad Wachsmann, prostorová příhradovina Architektura hromadné zakázkové výroby 7

12 zatíženy typickými nedostatky pr myslov vyráb ného zboží; nemožností m nit produkci, nutností neustálé vyráb t a chyb jícím mezi lánkem inteligentní logistiky. Pr myslová výroba vedoucí k jednotvárnosti stále opakovala se strojovou p esností stejné chyby. Typizace a pr myslové technologie ve výstavb m ly p inést snížení pracnosti, ceny i doby výstavby. 12 Karel Jan píše v roce 1985: Kapacita hromadné výroby se m že pohybovat ve statisících až v miliónech díl hrubé stavby, jejího obalu, a zejména vybavení, které bude složeno z ady ástí velmi r znorodé výroby. V každém p ípad lze o ekávat, že výroba na této úrovní bude organizována nad rámec státních celk, v mezinárodní d lb práce a bude krýt pot ebu byt, dalších užitných staveb v mezistátním rozsahu. Jen v tom p ípad lze o ekávat, že spole nost získá z pr myslové výroby staveb maximální ekonomický, spole ensko-politický a kulturní efekt. 13 Pr myslová výroba staveb m že p inášet ale také adu výhod, které si samoz ejm uv domovali i tehdejší architekti. V roce 1962 na konferenci Housing from the factory v Londýn uvažoval Cleeve Barr následovn : Každý typ pr myslov vyráb ného systému nutn vyžaduje, myslím, ur itou míru disciplíny v navrhování. Dobrého architektonického a ekonomického plánování v zájmu klienta lze dosáhnout jedin když architekt, výrobce systému a zhotovitel úzce spolupracují od za átku procesu navrhování. ím bude výroba standardizovan jší, tím musí být kvalita designu vyšší. Výsledkem standardizace a opakování musí být relativn více pen z a dovedností vynaložených na návrh a efektivní výrobu. 14 Prefabrikace v druhé polovin dvacátého století s sebou p inesla adu nových ešení i množství problém. Síla a moc centrálního plánování a produktivita stavebního pr myslu byla ale daleko v tší než nástroje její kontroly. Architektura vycházela z omezených možností tehdejších stavebnicových systém. V duchu industriální doby byl sériov vyráb n jeden standardní prvek pro mnoho situací. Díky možnostem digitální výroby se dnes za íná uplat ovat koncept opa ný; mnoho r zných diferencovaných prvk pro jednu situaci. Informa ní v k kupodivu nep inesl siln jší stroje, ale chyt ejší zp soby ízení. Nadešel tak as p ehodnotit vztah architektury a práv dostupných technologií. Nadešel as zamyslet se nad architekturou prefabrikace a standardizace v souvislosti s chytrými technologiemi. 12 Grabmüllerová, Regenerace panelových sídliš. Ve svém lánku popisuje: Po 2. sv tové válce byl v eskoslovensku zp sob hromadné bytové výstavby realizován v rámci tzv. zpr mysln ného stavebnictví, a to až do ho kých konc budování nesmírn drahých, energeticky náro ných, esteticky fádních a emesln odbytých panelových dom, s unifikovanými dispozicemi ur enými rozpony panel. V usnesení bývalého ÚV KS z b ezna 1959 lze najít úkol vy ešit bytový problém do roku 1970, tj. zajistit každé rodin p im ený byt. Spln ní tohoto všenárodního úkolu znamenalo v p edstavách tehdejších politik hromadnou výstavbu 1,2 mil. nových byt, p i emž v Praze m lo být uvedeného cíle dosaženo již v roce Jan, Pr myslová výroba staveb. 14 Barr, The problem stated. obr. 4 Walter Gropius, projekt variabilních domků z betonových dílců Architektura hromadné zakázkové výroby 8

13 Dnešní možnosti Architekti se mohli pou it z rizik, které s sebou metoda prefabrikované výstavby p ináší. Prefabrikace konstrukcí i celých dom, i když v daleko komorn jším m ítku, je stále aktuální téma. Pr myslová výroba staveb se uplat uje tam, kde její výhody p eváží nad nevýhodami; kde jsou nízké náklady a rychlost výstavby rozhodující provizorní (1), sociální (2), mobilní (3) nebo p echodné (4) bydlení. V t chto oblastech výstavby získává na popularit modulární výstavba. 15 Koncepty nomádství zd raz ují mobilní rovinu obydlí, které se za íná podobat na všech úrovních automobilu. P ijet a odjet. Standardní jednotky bývají vyrobeny jako kompaktní celek ocelové konstrukce, obvodového plášt i vnit ního vybavení. Jejich prostorové maximum je dáno dopravními omezeními. Digitální technologie výroby, o kterých bude e v kapitole Digitální výroba, jsou v porovnání s tradi ním pr myslem velmi štíhlé a chytré. Dostávají se tak velmi snadno i do rozvojových oblastí t etího sv ta. 16 Prefabrikace za použití dnešních chytrých technologií se jeví jako velmi sch dná cesta v oblastech, které ješt nemají vybudovanou infrastrukturu a kde je doprava dat daleko jednodušší než doprava materiálu. Typické stavební konstrukce a detaily jsou navrženy pro málo p esné postupy a nástroje. Není ú elné tyto techniky imitovat na digitáln ízených strojích, jejichž nep esnosti jsou ve stavebnictví skute n zanedbatelné. Jak poznamenává Larry Sass: Dokud zde bude ru ní výroba a montáž a spolupráce založená na papírové dokumentaci, nebude znamenat p esnost stroj žádný znatelný p ínos. 17 Digitální technologie výroby, spole n s digitálními metodami navrhování, znamenají zásadní posun v roli pr myslových technologií ve výstavb. Digitáln ízené stroje umož ují pr myslovou výrobu bez tradi n chápaného pr myslu. Tento posun v post-industriální produkci samoz ejm p ináší i nové strategie pro oblast navrhování. Tato zm na paradigmatu vytvá í nový formální slovník oblých tvar plynule reagujících na m nící se místní pot eby. Není to ale tento nový formalismus, který nás bude zajímat, ale fakt, že je díky digitální výrob možné vyráb t diferencované prvky, navrhovat parametricky a plynule v návrhu reagovat na m nící se podn ty reálného sv ta. Digitální technologie v procesu navrhování Architekti informa ního v ku vcelku rychle a spokojen, více i mén úsp šn, adoptovali digitální technologie do svých zab hlých proces navrhování. První generace softwaru a hardwaru spolehliv nahradila rýsovací prkna a pauzovací papír. První generace virtuálních trojrozm rných model dob e posloužila k po ízení (virtuálních) fotografií nebo skic. Mluvím o 15 Krátký p ehled n kolika projekt modulární výstavby dneška uvádí Herzán, SpaceBox. 16 Podobná situace vedla tým projektu One Laptop per Child k vývoji osobního p enosného po íta e pro chudé oblasti. Více na 17 Sass, Synthesis of design production with integrated digital fabrication. obr. 5 SpaceBox. Eindhoven Architektura hromadné zakázkové výroby 9

14 generaci digitálních technologiích devadesátých let, jejichž uživatelé mohli s klidnou duší p enechat kódování expert m a v novat se na blikajících obrazovkách p ímé manipulaci s objekty B-k ivek a blob sítí. Tradi ní architektura kladla d raz na formální podobu celku i jednotlivých element. Množství iterací mezi jednotlivými fázemi procesu navrhování bylo zna n omezené. Každá zm na vyžadovala novou formální definici tvaru. Po íta e umožnily definovat formu na základ pravidel a vazeb; množství možných iterací je podmín no pouze výpo etní kapacitou a naší schopností rozhodovat se. Mezi mnoha d vody, pro dnes za ínají architekti nacházet užitek v programování a krásu v kódu, jist bude pokrok v digitální výrob (1), p íklon estetiky k tvar m odvozeným z p írodních proces (2), iterativní charakter procesu navrhování (3) a v neposlední ad také p íchod nové post-industriální generace (4), která se nespokojí se standardem masové výroby. 18 Digitální technologie nám umož ují navrhovat, realizovat a užívat architekturu tak jako nikdy. Objekty ztrácejí na d ležitosti a orientujeme se na parametricky definované vazby mezi nimi. T žišt práce se m že p esunout z provád ní drobných zm n na definování pravidel, kterými mohou být tyto zm ny ízeny. Digitální technologie vstupují do všech fází procesu navrhování. Míra jejich využití záleží na individuálních preferencích každého architekta nebo architektky. Navrhování pravidel je velmi intuitivní innost, kde rozhodujeme o výsledku bez možnosti p ímé kontroly jako nap íklad p i skicování. Digitální technologie vyžadují osobní a intuitivní p ístup. Zaujat a na základ osobní zkušenosti budou jednotlivé metody popsány v kapitole Navrhování pravidel. 19 Informa ní technologie v b žném život Nové digitální technologie nalézají odbyt velmi rychle; od ur ité úrovn, po tu uživatel, se stávají všudyp ítomné. Mobilní telefony ani internet by byly zbyte né, kdyby je nevyužívali také ostatní lidé. Pro úsp šnost nové technologie je d ležité její rozší ení a kompatibilita. Vynález stolní tiskárny byl p inejmenším stejným p ínosem jako vynález knihtisku. S jistou nadsázkou lze íci, že stolní tiskárna je první b žn dostupná CNC technologie výroby na našem stole. Profesionální tiska ská technologie už není záležitostí pouze profesionál ; vytisknout knihu m že dnes kdokoli kdykoli a kdekoli. M kké digitální technologie si na úrovni softwaru p izp sobujeme podle vlastních požadavk. Všudyp ítomná digitální technologie slouží jako 18 Blíže a z první ruky popisuje McCullough, 20 Years of Scripted Space 19 Kas Oosterhuis srovnává intuici vrcholových sportovc a architekt : Špi kový designér se také rozhoduje ve zlomku sekundy. Dobrý design je vrcholový sport. A my jsme p esv d eni, že tuto dovednost lze trénovat. Intuici lze trénovat. Je to emancipa ní osvobozující proces. M li bychom sami sob dovolit tento p ímý p ístup k projektové databázi. Oosterhuis, Architektura roje. obr. 6 Individuální návrh a digitální výroba v místě. Instant House. Architektura hromadné zakázkové výroby 10

15 inkubátor pro adu nových koncept, které lze pozd ji uplatnit i na úrovni hardwaru a fyzického sv ta. Paradigmata virtuálního sv ta m ní i sv t fyzický. Masová média jako televize nebo rozhlas ustupují personalizovan jším formám zábavy. D ležité zdroje informací nabízejí zprávy p es RSS kanál nebo data pro podcasting. Na internetových konfigurátorech sestav si m žeme vybrat a nechat složit vlastní automobil, po íta nebo dokonce boty. 20 A stejn dob e, jako se tyto služby zam ují na individuální preference uživatel, tak se i architektura bude vyvíjet tímto sm rem. Dnešní digitální technologie p estává být centralizovaná. Na nejr zn jších projektech m že zárove pracovat mnoho tv rc ; systémy hledání mimozemské civilizace nebo simulace zm n po así využívají volnou kapacitu milión osobních po íta po celém sv t. 21 Kreativní potenciál sítí propojených lidí je využíván ve strategii crowdsourcing založené na evolu ním hodnocení nejvhodn jší varianty a jejím dalším rozpracování. Jednotlivé nápady tvo í populaci možných ešení. Uživatel je tak nejen cílem, ale i zp sobem inovace. Digitální technologie má dopad na tak ka všechny lidské innosti. Její vliv na spole nost, kulturu a život ve m st dokumentuje ve své knize E-topia William Mitchell. 22 Definuje zde p t bod shrnujících základní principy nových, štíhlých, zelených m st: (1) Dematerializace (2) Demobilizace (3) Hromadná personalizace (4) Inteligentní provoz (5) M kká transformace Na t chto p ti bodech popisuje tendence a strategie, které se objevily s p íchodem informa ních technologií. Jejich charakteristika nám poskytne rámec pro další úvahy o roli digitálních technologií v architektu e. (1) Fyzická za ízení jsou nahrazována t mi virtuálními. Velké bankovní domy jsou nahrazovány elektronickými bankami a z architektonických kancelá í zmizela rozm rná rýsovací prkna. (2) Tradi ních hmotná informa ní média jsou nahrazována telekomunikacemi. S nástupem elektronických databází odpadá nutnost dojížd t do centrálních knihoven, které se transformují z uzav ených skladiš informací k mnohem otev en jším víceú elovým za ízením. 20 Nap íklad NikeID. 21 Nap íklad 22 Mitchell, E-topia. obr. 7 TIME s Person of the Year for 2006 is you. Architektura hromadné zakázkové výroby 11

16 (3) Personalizované noviny, elektronicky distribuované a vytišt né na domácí tiskárn, profilované dle vašich individuálních zájm, šikovn zapadají do koncept dematerializace a demobilizace. Jsou p íkladem hromadn vyráb ného zboží/služeb ušitého na míru. (4) Primitivní inteligence osv tlení kontrolovaného senzory pomáhá optimalizovat spot ebu elektrické energie a eskalátory se nau ily stát, když po nich nikdo práv nejede. To je ale pouze první nesm lý krok k opravdu inteligentním provoz m. Dynamicky definované parametry a zp tné vazby našich staveb budou reagovat na aktuální požadavky a optimalizovat spot ebu energie (a své chování) tak, jak se d je ve všech živých systémech. (5) Zm ny v uspo ádání m st, které p inesou strategie dematerializace, demobilizace, hromadné personalizace a inteligentního provozu patrn nebudou ani zdaleka tak drastické jako p inesla pr myslová revoluce. Jak íká Mitchell: Telekomunika ní infrastruktura je mnohem ohledupln jší a fyzické d sledky jejího rozvoje jsou mén dramatické a lze ji zavést tak ka neviditeln Mitchell, E-topia. obr. 8 Za posledních deset let se výkon počítačů více než zdesetinásobil. Roste ale s tímto vývojem i kvalita architektury? Architektura hromadné zakázkové výroby 12

17 Digitální výroba Architektura hromadné zakázkové výroby 13 14

18 Digitální výroba Rapidní vývoj digitálních technologií s sebou p ináší nové, rychlejší a levn jší CAD/CAM technologie dostupné pro akademii i praxi. 1 Tyto technologie vstupují do oblasti architektury ve dvou úrovních; (1) digitální výroba model a prototyp a (2) digitální výroba finálních prvk. Pokud zajistíme kompatibilitu vým ny dat mezi jednotlivými úrovn mi, digitální výroba umožní (jako spojení designu, výroby a výpo etní techniky) fyzickou výrobu myšlenek za pomoci po íta a stroj, které v budoucnu zm ní proces navrhování na papíru na navrhování s fyzickými objekty. 2 Výhoda použití digitálních technologií výroby ve fázi navrhování je v získávání znalostí o konstrukci a zp sobu realizace návrhu. Tyto znalosti mohou být využity jako omezení vstupující do generativního procesu navrhování. CAD/CAM metody byly p evzaty z lodního, automobilového nebo leteckého pr myslu, kde se již d íve upustilo od mezikroku vypracování dokumentace, která je p i úplné automatizaci zpracování dat zbyte ná a komplikovala by realiza ní proces. Dodavatel a projektant nemají mezi sebou takovou bariéru, a proto mohly vzniknout metody pln využívající digitální model pro vývoj, simulace, zpracování konstrukce i koordinaci a stavbu hotového díla. 3 Automatizace designu a automatizace výroby vede k navrhování systém produkujících nekone né množství variant a ke splývání designér a výrobc díky spole ným technologiím. Tato situace podporuje op tovné sjednocení procesu navrhování a procesu výroby. Branko Kolarevic si všímá: Digitální architektura zásadn m ní proces navrhování a realizace staveb. Díky sjednocení návrhu, analýzy, výroby a montáže staveb kolem digitálních technologií mají architekti, inžený i a stavitelé možnost p ehodnotit roli mistra stavitele a znovu sjednotit dnes odd lené disciplíny architektury, projekce a stavitelství do relativn bezešvého digitálního podniku, a tak p eklenout tu propast mezi navrhováním a výrobou, která se otev ela, když za ali designé i d lat výkresy. 4 ada CAD/CAM technik umožnila zna n zjednodušenou výrobu model, prototyp i hotových výrobk. Tyto výhody se uplatnily hlavn v oblasti spot ebního pr myslu, kde je velikost výrobk nepom rn menší ke stavebním díl m a kde se výrobky produkují ve velkých sériích. Digitální 1 CAD/CAM je již dnes b žn používaná zkratka pro Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing. Strategie a postupy v procesu navrhování využívající CAD/CAM metod jsou možné díky po íta ov ízeným (CNC) stroj m. Technologie CAD/CAM, vyvinuté p vodn pro automobilový, letecký a lodní pr mysl, nalezly své uplatn ní v architektu e volných forem. 2 Sass, Rapid Prototyping Techniques for Building Program Study. 3 Více Kolarevic, Architecture in the Digital Age, nebo Kvan, Kolarevic, Rapid prototyping and its application in architectural design. V eštin Kolarevic, Digitální praxe. 4 Kolarevic, Designing and Manufacturing Architecture in the Digital Age. obr. 9 Dvojrozměrné řezání v praxi - laser 2 mm a acetylen 16 mm. Architektura hromadné zakázkové výroby 14

19 technologie umožnily podstatn rychlejší výrobu prototyp, jejich hodnocení, p evod dat z fyzického modelu do virtuálního, optimalizaci po íta ových model a následnou výrobu dalších prototyp. Tato metoda se obecn nazývá Rapid prototyping (RP). Prototypy zhotovené RP metodou nevyžadují výrobu nákladné formy, což je jedna z jejích hlavních výhod. V architektu e je situace ale pon kud jiná. Rapid prototyping zde není p íliš p esný termín, protože se zatím (díky omezeným možnostem technologie RP) nejedná o výrobu prototyp. Maximální velikosti prvk se pohybují v ádech decimetr. Možnosti použití RP model p i p ípadných simulacích jsou omezené. Náklady na provoz, materiál i po ízení technologií RP jsou v porovnání s ostatními návrhovými metodami o dost vyšší. Jejich použitelnost v praxi i ve výuce architektury ve fázi navrhování a ov ování základních prostorových vztah pon kud vázne na jejich cen. Rychlost výroby skromného modelu zatím také není p íliš rapidní. Z t chto d vod se experimentuje s využitím jiných progresivních technologií v architektonické praxi a hlavn na školách architektury. 5 Jak ale ukazuje intenzivní vývoj v oblasti digitálních technologií, je pouze otázkou asu, kdy se jejich cena p iblíží koncovým uživatel m. Výrobní procesy, které využívají metody RP pro realizaci hotových výrobk, získaly ozna ení Rapid Manufacturing. Zam níme-li nap íklad polyamidový prášek za práškový kov, lze takto vyráb t jinak obtížn zhotovitelné kovové díly. Pokud se tato technologie dostate n p iblíží koncovým uživatel m, dojde k revoluci. Design generovaný p edem definovaným procesem bude možno upravovat na úrovni kódu. 6 Neil Gershenfeld uvažuje o sou asných možnostech digitální výroby: Dnešní nejmodern jší továrny využívají digitální po íta e k manipulaci s analogovým materiálem; p i digitální výrob vstupuje inteligence p ímo do procesu sestavování, a nabízí tak naprosto stejné výhody pro výrobu jako digitalizace komunikace a výpo etních technik. Nedokonalé stroje budou schopné vyrobit nesmírn komplexní a dokonalé ásti. Skute ný ú inek digitální komunikace a výpo etní techniky byl v kontrole informací, kterou najednou m li oby ejní lidé; digitální výroba stejn tak poskytne lidem kontrolu nad jejich fyzickým prost edím díky možnosti jej individuáln a osobit naprogramovat. 7 Metody digitáln podporovaného navrhování, parametrického designu a diferenciace bývají asto spojovány s architekturou volných tvar. I když jsou techniky CAD/CAM samoz ejm použitelné i pro tradi ní, libovoln formáln omezenou architekturu, jejich výhody se naplno ukazují teprve p i realizaci volných tvar. Rozhodn ale není cílem této práce zkoumat nový forma- 5 Dritsas & Kashyap, Scripted Mockups. Sass, Rapid Prototyping Techniques for Building Program Study. Sass & Shea & Powell, Design Production. Kvan, Kolarevic, Rapid prototyping and its application in architectural design. 6 Technologie Rapid Manufacturing podmi ují rozší ení dalšího revolu ního konceptu Personal Fabrication. Lze o ekávat, že tyto technologie p inesou zm nu v roli designu, autorství a inovace v post-industriální spole nosti. 7 Gershenfeld, Fab. s obr. 10 Tepelné tvarování plexiskla na CNC obrobených formách. obr. 11 Pětiosé obrábění. Architektura hromadné zakázkové výroby 15

20 lismus oblých forem. Zkoumání vztahu digitálního [navrhování, výroby, užívání] staveb na architekturu p inese nový pohled na m nící se paradigma architektury 21. století. Z hlediska architektury, designu a metod navrhování je podstatné, jak dané zp soby výroby, dopravy, realizace a užívání staveb ovliv ují svojí zp tnou vazbou výsledný design i proces navrhování. Jak tyto technologie m ní tradi ní možnosti navrhování a realizace staveb a jak mohou virtuální data a p íkazy formovat reálné objekty. Aditivní výroba Aditivní metoda výroby je jedna z nejmladších a z nejvíce rozvíjejících se metod, které nalézají uplatn ní v procesu navrhování, protože umož uje p ímý p eklad virtuálního prostorového modelu do fyzického trojrozm rného objektu. Zárove je ale nejvíce abstraktní, protože krom zkoumání formy nenabízí další paralely s realizovanou stavbou. Tato metoda je zatím používána v architektu e pouze na úrovni finálních model, i když se také zkoumají možnosti využití této metody v praxi. 8 Všechny techniky aditivní výroby architektonických model jsou založeny na podobném principu; po íta ový model je nejprve virtuáln roz ezán na velmi tenké vrstvy, které jsou poté postupn nanášeny z práškového materiálu na ty p edchozí. Jednotlivé technologie se liší zp sobem tmelení tohoto prášku. N které zp soby vyžadují stavbu podp rné konstrukce, ale hlavní otázkou z stávají rozm rová, toleran ní a cenová omezení. 9 Z hlediska navrhování nemají jejich rozdíly na architekturu tém žádný vliv. Je zajímavé uv domit si podobu jednotlivých technik s druhy stolních tiskáren stejn jako v oblasti tiskáren je i zde nejnad jn jší technologie SLS, která je nejp esn jší, je schopna vyrobit komplikovan jší tvary a stejné za ízení umož uje p echázet od prototyp z polyamidu do oblasti velmi kvalitních hotových výrobk z kovu nebo z pružné (!) gumy. I když aditivní technologie mohou vytisknout skoro libovolný tvar, jejich nákladnost a rozm rová omezení zatím p ekáží širšímu uplatn ní v každodenním procesu navrhování a výuce architektury. Subtraktivní výroba Tato kategorie digitální výroby je z dnešního pohledu navrhování a realizace staveb mnohem zajímav jší než aditivní výroba. Od za átku devadesátých let se používaly techniky subtraktivní 8 Jeden z nejvíce citovaných experiment je práce prof. Knoshnevise, který využívá RP techniky v m ítku reálných staveb. Jedná se o postupné, po íta em ízené nanášení tenkých vrstev betonu, tak jako se d je p i 3D tisku. Knoshnevis, Automated Construction by Contour Crafting. 9 Hlavní techniky aditivní výroby lze d lit na: [1] Stereolithografii (SLA), [2] Fused Deposition Modelling (FDM), [3] 3D tisk (3DP) a [4] Selective Laser Sintering (SLS), která je z hlediska možných materiál, p esnosti a možnosti výroby komplexních geometrií a funk ních mechanizm zatím nejvýhodn jší. Zna nou nevýhodu ovšem p edstavují náklady a rozm rová omezení. Podrobn jší komentá nap íklad Kutálek, Výroba model technologií rapid prototyping. obr. 12 Schéma metody Rapid Prototyping. obr. 13 Modely vyrobené technikou SLS a FDM. Architektura hromadné zakázkové výroby 16

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Ú innost laseru The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Inovace & zku enost Ekonomika a ekologie PLATINO Fiber 2D laserov ezací stroj - perfektní soulad inovace a zku eností. Tento

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Experimenty se systémem firmy Vernier

Experimenty se systémem firmy Vernier Experimenty se systémem firmy Vernier JAROSLAV REICHL St ední pr myslová škola sd lovací techniky Panská, Praha Experiment a jeho vyhodnocení jsou nedílnou sou ástí výuky fyziky. V p ípad zkoumání n kterých

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo.

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Antonello Buondonno Carlos Dodero Konference EZ Špindler v Mlýn, 16.4.2015 Obsah Enel pro Expo 2015: Chytrá

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

PODPORA A ZABEZPE ENÍ

PODPORA A ZABEZPE ENÍ PODPORA A ZABEZPE ENÍ Mgr. Ji í Neubauer, Ph.D., RNDr. Marek Sedla ík, Ph.D., RNDr. Old ich K íž Statistické zpracování dat v aplikaci STAT1 Vojenské rozhledy, 2013, ro. 22 (54),. 3, s. 114 122, ISSN 1210-3292

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU Základy marketingu Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU 2009 ZÁKLADY MARKETINGU Smysl a obsah marketingového konceptu Marketingové prost edí Marketingové informace Marketingový výzkum SMYSL A OBSAH MARKETINGOVÉHO

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více