Architektura hromadné zakázkové výroby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Architektura hromadné zakázkové výroby"

Transkript

1 eské vysoké u ení technické v Praze Fakulta architektury Diplomová práce Architektura hromadné zakázkové výroby navrhování pravidel Jaroslav Hulín 2006 Vedoucí diplomové práce Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

2 Obsah Shrnutí 4 Abstract 5 P edmluva 1 Teze 4 Úvod 5 Pr myslové technologie ve výstavb 7 Dnešní možnosti 9 Digitální technologie v procesu navrhování 9 Informa ní technologie v b žném život 10 Digitální výroba 14 Aditivní výroba 16 Subtraktivní výroba 16 2D obráb ní 17 3D obráb ní 18 Formativní výroba 18 Paralelní výroba 19 Hromadná zakázková výroba 22 Hromadn zakázkov vyráb né domy a individualizovaný design 25 P íklady využití hromadné individualizace v architektu e 28 Navrhování pravidel 33 Digitáln vylepšená architektura 33 Parametrický design a makra 36 Generativní design 40 E-motivní architektura 46 P ípadová studie 51 Diskuse 54 Záv r 58 Slovník 60 Seznam obrázk 61 Reference 63

3 Shrnutí Cílem této práce je p ipravit teoretický základ architektury chytrých staveb pro individuální bydlení. První ást se zabývá oblastí automatizované výroby na zakázku zasazené do širšího rámce post-industriální spole nosti. Srovnává standardizaci primitivní a standardizaci chytrou a nabízí p ehled technologií digitální výroby ve vztahu s procesem hromadné individualizace zakázkové výroby. Tato relativn nová strategie hromadného vývoje, výroby a dodávky individualizovaného zboží i služeb p ímo vybízí k p ehodnocení nep íliš úsp šné metody standardizace a prefabrikace z minulého století. Metodou hromadné individualizace lze tedy vyráb t jedine né výrobky. První ást je uzav ena n kolika studiemi využití hromadné zakázkové výroby v architektu e staveb pro bydlení. Otázku, jak pro tyto nové strategie navrhovat, rozebírá druhá ást této práce, která se v nuje digitálním technologiím v procesu navrhování. Na p íkladech vlastních projekt jsou p edstaveny t i r zné zp soby digitáln vylepšeného designu; parametrický design (1), generativní design (2) a e-motivní architektura (3). Není možné rozhodnout, který postup vede k lepší architektu e, a tak jako je architektonická tvorba individuální, m lo by být i využití digitálních technologií v architektu e obrazem osobního p ístupu. Záv ry této práce jsou prezentovány v nástinu p ípadové studie a v záv re né diskusi.

4 Abstract The intention of this thesis is to set up a theoretical framework for an experimental architectural practice in the field of smart residential buildings. The first part of this work is concerned with customized fabrication presented alongside a background of post-industrial society. Differences between primitive and smart standardization are outlined, and an overview of digital technologies within mass customization process is provided. This relatively new strategy of design, production and delivery of goods or services invites rethinking of ponderous methods of standardization and prefabrication of the last century. Strategy of mass customization allows for fabrication of individualized products. The first part of the thesis concludes with several relevant examples on mass customization of residential buildings. The second part pursues the question of designing with these new strategies and focuses on digital design methods. Three different ways of digitally-sponsored designing are described on my own projects; parametric design (1), generative design (2) and e-motive architecture (3). It is hard to tell which method leads to a better architecture, and thus the use of digital technologies in architecture should be as individual as any personal tool or approach in architectural practice. Results of this work are described in an outline of a case study and in the final discussion.

5 P edmluva D vodem, pro jsem se rozhodl diplomovou práci psát a ne kreslit a modelovat, bylo osobní p esv d ení, že jakákoli moje budoucí tvorba musí vycházet z aktuálních možností navrhování, realizace a užívání architektury. Standardní architektura hledá ešení na standardní problémy, hledá odpov di; ta nestandardní zkoumá, experimentuje a hlavn hledá otázky. Je možné, že za pár let bude rutina nahrazena digitálními technologiemi a t žišt tvorby se p enese na intuitivní strategická rozhodnutí. Vše ostatní odd e po íta ; bezchybn a skoro zadarmo. Cílem této práce není p edpovídat budoucnost, nicmén se podobným úvahám nevyhneme, chceme-li p emýšlet o architektu e aktuáln. Dnešní stavby budou sloužit svému ú elu p inejmenším n kolik desítek let. Jako mnoho nových v cí i digitální technologie polarizují spole nost na dv skupiny; první skupina je nadšen a bezmezn vítá a druhá z nich má panickou hr zu a nejrad ji by se vrátila k petroleji. Po do tení této práce bude z ejmé, ke které skupin se p idává její autor. Není ale mým cílem vše digitalizovat, jak by se mohlo zdát, ale vždy se snažím p emýšlet, jak mi daná technologie pom že k tomu, aby mohla být architektura, kterou navrhuji, více fyzická, mén virtuální, skute n jší a ješt více smyslová. V tšina lidských inností se bude v informa ním v ku i nadále rozvíjet; nebude už d ležité znát na všechno odpov di, ale klást správné otázky. Se vzr stajícím množstvím cest/možností budeme ast ji stát na k ižovatce a ptát se, kudy se vydat. Na konci svého magisterského studia stojím na jedné z t chto k ižovatek a rozhoduji se, kterou cestou jít. Toho zastavení bych cht l využít k hlubšímu zkoumání sou asné teorie využití digitálních technologií v architektonické praxi. Informa ní technologie s sebou p inášejí adu nových koncept, ešení a termín. Ovliv ují naše chápání problém, které se zdály být již jasné. 1 Jak asto jsme se bez informa ních technologií mýlili! Jak asto jsme poušt li žilou v domn ní, že tak zmírníme hore ku! Digitální technologie nejsou samoz ejm všemocné, jen mohou architekturu a proces navrhování posunout o po ádný kus dop edu. Tato diplomová práce bude zkoumat koncepty hromadné zakázkové výroby, digitální výroby a CAD/CAM technologií a navrhování pravidel na konceptech parametrického designu, generativního designu nebo e-motivní architektury. Tyto postupy budou zasazeny do rámce 1 Informa ní technologie m ly výrazný vliv na rozvoj ady obor z oblastí matematiky a p írodních v d jako nap íklad oblast genetiky a evoluce, bun ných proces, poznávání nebo chaosu. V poslední dob ovliv ují mimo architektury i adu humanitních obor, jako je nap íklad sociologie nebo výtvarné um ní. Architektura hromadné zakázkové výroby 1

6 architektury pro individuální bydlení z n kolika d vod. Jako první se nabízí srovnání s myšlenkami mezivále né avantgardy, pro kterou byla oblast bydlení (spole n s možnostmi pr myslové výroby) jednou z klí ových otázek. Druhým d vodem je hypotéza, že díky digitálním technologiím je možné využít prefabrikaci v oblasti bydlení zcela nov. T etím d vodem je dlouhodob nízký vliv architekt na oblast architektury pro individuální bydlení nižších a st edních vrstev. S ekonomickým r stem naší spole nosti a se vzr stající propojeností globální spole nosti se architekt m v tomto segmentu trhu nabízejí v tší a zajímav jší možnosti. Takto zam ená, teoretická diplomová práce by nevznikla bez d v ry a podpory vedoucího diplomové práce Miloše Floriána a bez koleg a p átel, kte í ovlivnili m j postoj k digitálním technologiím a architektu e. Za to jim up ímn d kuji. ást této práce byla vypracována v rámci ešení grantového projektu GA R 103/06/1802 Experimentální metody v projektování. Jaroslav Hulín Praha prosinec 2006 Architektura hromadné zakázkové výroby 2

7 Velká epocha práv za ala.. Existuje nový duch. Pr mysl, který všechno zaplavil jako eka, jež dosp la ke svému cíli, nám p inesl nové nástroje p izp sobené této nové epoše, oživené novým duchem. Je t eba zformovat stav ducha pro diferenciaci. Stav ducha pro stavbu diferencovaných dom. Stav ducha pro bydlení v diferencovaných domech. Stav ducha pro navrhování diferencovaných dom. 2 2 Voln dle Le Corbusiera, Za novou architekturu Architektura hromadné zakázkové výroby 3

8 Teze Tupé stroje industriální éry nám daly ekonomiku založenou na standardizaci, opakování a hromadné výrob. Chytré stroje po íta ové éry nám nyní mohou p inést docela jinou ekonomiku, založenou na inteligentní adaptaci a automatizované personalizaci. M žeme využít k emík a software v obrovském m ítku k tomu, aby automatické dodávky nejr zn jších informací byly šité na míru a obsahovaly jenom to, co je v daném kontextu práv zapot ebí, a nic víc. 3 William Mitchell, 1999 Stavby pro bydlení jsou jednou z nejvíce standardizovaných oblastí architektury, mají ustálenou typologii a požadavky klient se p íliš neliší. Odchylky v uspo ádání objem, ploch a otvor jsou v jednotlivých domech pro individuální bydlení dostate n malé. Zárove je tato oblast architektury druhov docela chudá, i když variant jednoho druhu bývá nespo et. Spekulativní návrhy ani spekulativní výstavba této vnitrodruhové variability nevyužívají, p esto zaujímají velmi podstatnou ást trhu. Digitální nástroje nám p inesly možnost navrhovat a produkovat diferencované série. Digitální zp soby výroby zlevnily jedine nost. M žeme si ji dnes dop át za cenu, která byla d íve dosažitelná pouze díky sériovosti a opakování téhož. Mechanické opakování bylo nahrazeno elektronickou diferenciací. Tyto dva postupy ovšem nejsou v protikladu, diferenciace je pouze dalším logickým krokem vývoje a má šanci stát se charakteristickým rysem naší doby. Lze tedy využít digitální technologie a koncept diferenciace k p ehodnocení role architekta v sou asné spole nosti? Kde bude hlavní p ínos informa ních technologií pro architekturu individuálního bydlení? Tato práce bude sledovat a rozvíjet dv hypotézy: (1) Algoritmicky definované návrhy a hromadná zakázková výroba umož ují architekt m osobit tvo it a produkovat chytré domy, schopné ve všech sm rech konkurovat t m sériovým. (2) Informa ní technologie rozši ují tradi ní metody a zp soby navrhování, realizace a užívání staveb. Nejen! M ní teorii i praxi architektury a p inášejí s sebou revoluci. Velká epocha práv za ala 3 Mitchell, E-topia. obr. 1 Lze využít digitální technologie k přehodnocení role architekta v oblasti spekulativních návrhů a spekulativní výstavby? Architektura hromadné zakázkové výroby 4

9 Úvod V da a technika p edkládají problémy, jejichž ešení vyžaduje p esn jší výzkum, d íve než budeme um t formulovat kone né záv ry. Nástrojem naší doby se stal stroj. On je p í inou všech ú ink projevujících se v sociálním ádu. Musíme si osvojit nové materiály, procesy, znalosti o statice a dynamice, plánovacích technikách i nových spole enských podmínkách. Stavby by se m ly vyvíjet nep ímo, jako výsledek multiplikace bun k a prvk, v souladu se zákony zpr mysln ní. Tvo ivé myšlení ovliv ují modulární systémy koordinace, v decké metody experimentu, zákony automatizace a zp es ování. Vysoce složité problémy statiky a mechaniky vyžadují nejužší sou innost mezi pr myslem a odborníky organizovanými v ideálních mistrovských týmech. Lidské a estetické ideály dostanou novou hybnou sílu díky nekompromisní aplikaci soudobých znalostí a zdroj. 4 Konrad Wachsmann, 1957 Jak dob e by si rozum la avantgarda v ku stroj a avantgarda informa ní doby dnešní mladá generace! Neuplynulo ani celé století a vrátili jsme se na pomyslné vývojové spirále tém do stejné pozice, ze které vycházeli modernisté. Pr myslová revoluce je za námi. Nahradila ji revoluce informa ní. Ta se d je jaksi za pochodu. Její cíl už ale není pr myslová výroba sériového zboží v tradicích fordismu a taylorismu. Stav ducha zformovaný pro sérii se pozvolna m ní a tvaruje pro diferenciaci. Služby a zboží vyráb né na zakázku jsou dostupné tak ka komukoli. V p ed-industriálních spole nostech byla pracovní síla v porovnání s cenou surovin velmi levná, a proto p evládaly výrobky zhotovené na zakázku, které si ale rozhodn nemohl dovolit každý. Díky levné pracovní síle a spole enskému uspo ádání byla ada inností a služeb v domácnosti úkolem po etného služebnictva. Úrove kvality života p íslušník r zných spole enských vrstev se zna n lišila. Industriální spole nost se zam ila na produkci zboží. V tšina produkt za ala být jednoduše dostupná daleko širším vrstvám díky sériové výrob. innosti a služby v domácnosti m ly p evzít automatické stroje. Plánování se stalo všudyp ítomným a jeho heslem byla jedno-kriteriální optimalizace vedoucí k jednostrann posuzované efektivit. 5 4 Wachsmann, O stav ní v naší dob. 5 Více viz Bell, The coming of post-industrial society. Architektura hromadné zakázkové výroby 5

10 Dvacáté století nám p ineslo ohromný pokrok na poli v dy, techniky a um ní. Významn se zm nilo uspo ádání spole nosti a tradi n chápané rodiny, která p estala být základem státu. Nau ili jsme se používat po íta, telefonovat za ch ze a stahovat si zábavu z internetu. Domy nám ale z staly docela stejné. Ti bohatší si mohou najmout architekta, který jim, pokud je i klient dostate n odvážný, nabídne ešení esteticky i technologicky srovnatelné s moderními vilami t icátých let dvacátého století. 6 Model industriální spole nosti už ale p estal platit pro v tšinu ekonomicky vysp lého sv ta. Posun t žišt z výrobk na služby charakterizuje post-industriální spole nost. Centrálním zbožím je informace, jejíž hodnota m že být daleko vyšší než hodnota vstupních energií a materiál. Tato skute nost se odráží v termínu informa ní spole nost. Postavení jedince se hodnotí na základ jeho statusu, spot eby a vkusu. Základní jednotkou spole nosti se stala cílová skupina. Služby jsou ím dál více p izp sobovány uživatel m. Za úsp chem elektronických obchod stojí fakt, že svým zákazník m nabízejí odkazy a reklamu ušitou na míru. 7 Reklama/informace, která najde svoji cílovou skupinu je mocn jší než parní stroj. Elektronická média jsou daleko m k í než analogová. Umož ují uživatelské úpravy na úrovni softwaru p eprogramování a redukují fyzické objekty na informace. Digitální zvuk, digitální obraz, digitální knihy, hypertext, pole, prom nné. Ned sme se ale toho; vždy i živé organismy jsou obrazem informace ukryté v genech! Až dosáhne hustota pixel molekulární úrovn, rozdíl mezi digitální fotografií a tou chemickou naprosto zmizí. Architektura obytných staveb ani zp sob bydlení zatím nenalezly cestu k chytrým technologiím. Jak uvádí Kent Larson: Americký stavební pr mysl produkuje variace stále stejných, nízkojakostních, standardních dom, jaké d lal v minulých padesáti letech. Zdá se, že nám nová výstavba pro bydlení dává každý rok mén muziky za více pen z. 8 Po zásadní zm n tohoto stavu volá i Gregory Demchak: V pr b hu minulého století jsme byli sv dky neuv itelných úsp ch na poli v dy, strojírenství a technologie, které zásadn zm nily zp sob, jakým žijeme, pracujeme a odpo íváme. D m, na druhé stran, z stal sterilní a technologicky nevysp lý produkt, který nesnese srovnání s ostatními oblastmi v dy a techniky. Na rozdíl od sou asné módy, u které se m ní trendy každou sezónu, asto i ze dne na den, si domy uchovaly v rnost k dávno minulým styl m a falešnému obrazu venkovské pohody. Nastal as pro revoluci v bydlení. 9 Nástroje pro tuto revoluci máme k dispozici, umíme s nimi ale jako architekti dostate n zacházet? 6 Zajímavou výjimkou z technologicky nesm lé praxe se staly v devadesátých letech nízko-energetické stavby, kde se potkávaly znalosti expert z r zných oblastí stavebního pr myslu s cílem optimalizovat stavbu dle jediného kritéria energetické náro nosti. 7 Našli jste knížku, kterou si chcete koupit? Ostatní, kte í si tuto knihou koupili, kupovali také knihy 8 Larson, The Home of the Future. 9 Demchak, Towards a Post-Industrial Architecture. s obr. 2 Mapa Internetu v roce Architektura hromadné zakázkové výroby 6

11 Cílem této práce není nabízet vizioná ské p edstavy, ale p ipravit teoretický základ pro experimentální praxi v oblasti chytrých staveb pro rodinné bydlení. Na otázky, které tato práce p inese, neexistují snadné odpov di a rozhodn nám je neposkytne sou asná praxe. Jaké jsou tedy ty nové možnosti, které nám p inášejí digitální technologie? Pr myslové technologie ve výstavb Pr myslová výroba staveb 20. století poh bila sebe samu. P edpoklady úsp chu pr myslov vyráb ných staveb pro bydlení, o kterých píše pionýr moderní architektury a výstavby rané socialistické epochy prof. Karel Jan, se staly d vodem neúsp chu tohoto typu staveb. Masová výroba (1) spole n se zkrácenou životností staveb (2) a progresivními lehkými materiály (3) nemohly povznést kulturu bydlení tak, jak by si tehdejší architekti p áli. 10 Prefabrikované, levné a krásné domy se staly p íkladem pochybné architektury, odbyté konstrukce a špatných detail. Technologie a proces výroby m ly na výslednou architekturu p íliš velký vliv. Za podstatnou ást tohoto neúsp chu ale mohlo spole enské uspo ádání a rigidita ob ích pr myslových podnik. Z dnešního pohledu (a z hlediska zam ení této práce) je užite n jší zkoumat vývoj prefabrikace staveb v tržních spole nostech. Zájem mezivále né avantgardy o tehdy nové a revolu ní materiály, stavební metody, výrobní technologie na stran jedné a o nové a revolu ní uspo ádání spole nosti, které m lo pramenit i ze zp sobu bydlení, na stran druhé nakonec vyústil ve formalismus mezinárodního stylu. Tento zájem nicmén vnesl do architektury v decké metody, výzkum a vývoj materiál a zd raznil její technickou stránku, která byla v období formálních styl p enechána jiným profesím. Raný a hojn diskutovaný p íklad zám ru realizovat domy na zakázku díky pr myslové sériové výrob p edstavuje projekt Packaged House vyvinutý ve ty icátých letech Walterem Gropiem a Konradem Wachsmannem, dv ma špi kovými odborníky své doby. Spole nost General Panel Corporation m la být parafrází tehdy již pln industrializované automobilové výroby. 11 Továrnu, která m la vyráb t p es sto tisíc dom ro n, jich p ed jejím krachem opustilo necelých dv st. V rámci prefabrikovaného domu nebylo možné poskytnou uživatel m dostate nou variabilitu. Individuální úpravy by tehdy vnesly do sériové výroby a dodávky komplikace a zmatek znemož ující navrhovat, vyráb t a hlavn dodávat individuáln modifikované domy. Díky možnostem povále ného pr myslu se naplno rozjela pr myslová výroba ve stavebnictví, která p ed tím byla v rovin koncept a experimentálních projekt. Cílem industrializace se stala úspora lidské práce, zrychlení a hlavn zlevn ní výstavby. S v tšími i menšími úsp chy byly tyto myšlenky realizovány p evážn metodami panelové výstavby. Prefabrikované domy byly 10 Jan, Pr myslová výroba staveb. Doslov Otakar Nový. s Tento p íklad také citují nap íkad Larson, Tapia, Duarte, A new Epoch nebo Demchak, Towards a Post-Industrial Architecture. obr. 3 Konrad Wachsmann, prostorová příhradovina Architektura hromadné zakázkové výroby 7

12 zatíženy typickými nedostatky pr myslov vyráb ného zboží; nemožností m nit produkci, nutností neustálé vyráb t a chyb jícím mezi lánkem inteligentní logistiky. Pr myslová výroba vedoucí k jednotvárnosti stále opakovala se strojovou p esností stejné chyby. Typizace a pr myslové technologie ve výstavb m ly p inést snížení pracnosti, ceny i doby výstavby. 12 Karel Jan píše v roce 1985: Kapacita hromadné výroby se m že pohybovat ve statisících až v miliónech díl hrubé stavby, jejího obalu, a zejména vybavení, které bude složeno z ady ástí velmi r znorodé výroby. V každém p ípad lze o ekávat, že výroba na této úrovní bude organizována nad rámec státních celk, v mezinárodní d lb práce a bude krýt pot ebu byt, dalších užitných staveb v mezistátním rozsahu. Jen v tom p ípad lze o ekávat, že spole nost získá z pr myslové výroby staveb maximální ekonomický, spole ensko-politický a kulturní efekt. 13 Pr myslová výroba staveb m že p inášet ale také adu výhod, které si samoz ejm uv domovali i tehdejší architekti. V roce 1962 na konferenci Housing from the factory v Londýn uvažoval Cleeve Barr následovn : Každý typ pr myslov vyráb ného systému nutn vyžaduje, myslím, ur itou míru disciplíny v navrhování. Dobrého architektonického a ekonomického plánování v zájmu klienta lze dosáhnout jedin když architekt, výrobce systému a zhotovitel úzce spolupracují od za átku procesu navrhování. ím bude výroba standardizovan jší, tím musí být kvalita designu vyšší. Výsledkem standardizace a opakování musí být relativn více pen z a dovedností vynaložených na návrh a efektivní výrobu. 14 Prefabrikace v druhé polovin dvacátého století s sebou p inesla adu nových ešení i množství problém. Síla a moc centrálního plánování a produktivita stavebního pr myslu byla ale daleko v tší než nástroje její kontroly. Architektura vycházela z omezených možností tehdejších stavebnicových systém. V duchu industriální doby byl sériov vyráb n jeden standardní prvek pro mnoho situací. Díky možnostem digitální výroby se dnes za íná uplat ovat koncept opa ný; mnoho r zných diferencovaných prvk pro jednu situaci. Informa ní v k kupodivu nep inesl siln jší stroje, ale chyt ejší zp soby ízení. Nadešel tak as p ehodnotit vztah architektury a práv dostupných technologií. Nadešel as zamyslet se nad architekturou prefabrikace a standardizace v souvislosti s chytrými technologiemi. 12 Grabmüllerová, Regenerace panelových sídliš. Ve svém lánku popisuje: Po 2. sv tové válce byl v eskoslovensku zp sob hromadné bytové výstavby realizován v rámci tzv. zpr mysln ného stavebnictví, a to až do ho kých konc budování nesmírn drahých, energeticky náro ných, esteticky fádních a emesln odbytých panelových dom, s unifikovanými dispozicemi ur enými rozpony panel. V usnesení bývalého ÚV KS z b ezna 1959 lze najít úkol vy ešit bytový problém do roku 1970, tj. zajistit každé rodin p im ený byt. Spln ní tohoto všenárodního úkolu znamenalo v p edstavách tehdejších politik hromadnou výstavbu 1,2 mil. nových byt, p i emž v Praze m lo být uvedeného cíle dosaženo již v roce Jan, Pr myslová výroba staveb. 14 Barr, The problem stated. obr. 4 Walter Gropius, projekt variabilních domků z betonových dílců Architektura hromadné zakázkové výroby 8

13 Dnešní možnosti Architekti se mohli pou it z rizik, které s sebou metoda prefabrikované výstavby p ináší. Prefabrikace konstrukcí i celých dom, i když v daleko komorn jším m ítku, je stále aktuální téma. Pr myslová výroba staveb se uplat uje tam, kde její výhody p eváží nad nevýhodami; kde jsou nízké náklady a rychlost výstavby rozhodující provizorní (1), sociální (2), mobilní (3) nebo p echodné (4) bydlení. V t chto oblastech výstavby získává na popularit modulární výstavba. 15 Koncepty nomádství zd raz ují mobilní rovinu obydlí, které se za íná podobat na všech úrovních automobilu. P ijet a odjet. Standardní jednotky bývají vyrobeny jako kompaktní celek ocelové konstrukce, obvodového plášt i vnit ního vybavení. Jejich prostorové maximum je dáno dopravními omezeními. Digitální technologie výroby, o kterých bude e v kapitole Digitální výroba, jsou v porovnání s tradi ním pr myslem velmi štíhlé a chytré. Dostávají se tak velmi snadno i do rozvojových oblastí t etího sv ta. 16 Prefabrikace za použití dnešních chytrých technologií se jeví jako velmi sch dná cesta v oblastech, které ješt nemají vybudovanou infrastrukturu a kde je doprava dat daleko jednodušší než doprava materiálu. Typické stavební konstrukce a detaily jsou navrženy pro málo p esné postupy a nástroje. Není ú elné tyto techniky imitovat na digitáln ízených strojích, jejichž nep esnosti jsou ve stavebnictví skute n zanedbatelné. Jak poznamenává Larry Sass: Dokud zde bude ru ní výroba a montáž a spolupráce založená na papírové dokumentaci, nebude znamenat p esnost stroj žádný znatelný p ínos. 17 Digitální technologie výroby, spole n s digitálními metodami navrhování, znamenají zásadní posun v roli pr myslových technologií ve výstavb. Digitáln ízené stroje umož ují pr myslovou výrobu bez tradi n chápaného pr myslu. Tento posun v post-industriální produkci samoz ejm p ináší i nové strategie pro oblast navrhování. Tato zm na paradigmatu vytvá í nový formální slovník oblých tvar plynule reagujících na m nící se místní pot eby. Není to ale tento nový formalismus, který nás bude zajímat, ale fakt, že je díky digitální výrob možné vyráb t diferencované prvky, navrhovat parametricky a plynule v návrhu reagovat na m nící se podn ty reálného sv ta. Digitální technologie v procesu navrhování Architekti informa ního v ku vcelku rychle a spokojen, více i mén úsp šn, adoptovali digitální technologie do svých zab hlých proces navrhování. První generace softwaru a hardwaru spolehliv nahradila rýsovací prkna a pauzovací papír. První generace virtuálních trojrozm rných model dob e posloužila k po ízení (virtuálních) fotografií nebo skic. Mluvím o 15 Krátký p ehled n kolika projekt modulární výstavby dneška uvádí Herzán, SpaceBox. 16 Podobná situace vedla tým projektu One Laptop per Child k vývoji osobního p enosného po íta e pro chudé oblasti. Více na 17 Sass, Synthesis of design production with integrated digital fabrication. obr. 5 SpaceBox. Eindhoven Architektura hromadné zakázkové výroby 9

14 generaci digitálních technologiích devadesátých let, jejichž uživatelé mohli s klidnou duší p enechat kódování expert m a v novat se na blikajících obrazovkách p ímé manipulaci s objekty B-k ivek a blob sítí. Tradi ní architektura kladla d raz na formální podobu celku i jednotlivých element. Množství iterací mezi jednotlivými fázemi procesu navrhování bylo zna n omezené. Každá zm na vyžadovala novou formální definici tvaru. Po íta e umožnily definovat formu na základ pravidel a vazeb; množství možných iterací je podmín no pouze výpo etní kapacitou a naší schopností rozhodovat se. Mezi mnoha d vody, pro dnes za ínají architekti nacházet užitek v programování a krásu v kódu, jist bude pokrok v digitální výrob (1), p íklon estetiky k tvar m odvozeným z p írodních proces (2), iterativní charakter procesu navrhování (3) a v neposlední ad také p íchod nové post-industriální generace (4), která se nespokojí se standardem masové výroby. 18 Digitální technologie nám umož ují navrhovat, realizovat a užívat architekturu tak jako nikdy. Objekty ztrácejí na d ležitosti a orientujeme se na parametricky definované vazby mezi nimi. T žišt práce se m že p esunout z provád ní drobných zm n na definování pravidel, kterými mohou být tyto zm ny ízeny. Digitální technologie vstupují do všech fází procesu navrhování. Míra jejich využití záleží na individuálních preferencích každého architekta nebo architektky. Navrhování pravidel je velmi intuitivní innost, kde rozhodujeme o výsledku bez možnosti p ímé kontroly jako nap íklad p i skicování. Digitální technologie vyžadují osobní a intuitivní p ístup. Zaujat a na základ osobní zkušenosti budou jednotlivé metody popsány v kapitole Navrhování pravidel. 19 Informa ní technologie v b žném život Nové digitální technologie nalézají odbyt velmi rychle; od ur ité úrovn, po tu uživatel, se stávají všudyp ítomné. Mobilní telefony ani internet by byly zbyte né, kdyby je nevyužívali také ostatní lidé. Pro úsp šnost nové technologie je d ležité její rozší ení a kompatibilita. Vynález stolní tiskárny byl p inejmenším stejným p ínosem jako vynález knihtisku. S jistou nadsázkou lze íci, že stolní tiskárna je první b žn dostupná CNC technologie výroby na našem stole. Profesionální tiska ská technologie už není záležitostí pouze profesionál ; vytisknout knihu m že dnes kdokoli kdykoli a kdekoli. M kké digitální technologie si na úrovni softwaru p izp sobujeme podle vlastních požadavk. Všudyp ítomná digitální technologie slouží jako 18 Blíže a z první ruky popisuje McCullough, 20 Years of Scripted Space 19 Kas Oosterhuis srovnává intuici vrcholových sportovc a architekt : Špi kový designér se také rozhoduje ve zlomku sekundy. Dobrý design je vrcholový sport. A my jsme p esv d eni, že tuto dovednost lze trénovat. Intuici lze trénovat. Je to emancipa ní osvobozující proces. M li bychom sami sob dovolit tento p ímý p ístup k projektové databázi. Oosterhuis, Architektura roje. obr. 6 Individuální návrh a digitální výroba v místě. Instant House. Architektura hromadné zakázkové výroby 10

15 inkubátor pro adu nových koncept, které lze pozd ji uplatnit i na úrovni hardwaru a fyzického sv ta. Paradigmata virtuálního sv ta m ní i sv t fyzický. Masová média jako televize nebo rozhlas ustupují personalizovan jším formám zábavy. D ležité zdroje informací nabízejí zprávy p es RSS kanál nebo data pro podcasting. Na internetových konfigurátorech sestav si m žeme vybrat a nechat složit vlastní automobil, po íta nebo dokonce boty. 20 A stejn dob e, jako se tyto služby zam ují na individuální preference uživatel, tak se i architektura bude vyvíjet tímto sm rem. Dnešní digitální technologie p estává být centralizovaná. Na nejr zn jších projektech m že zárove pracovat mnoho tv rc ; systémy hledání mimozemské civilizace nebo simulace zm n po así využívají volnou kapacitu milión osobních po íta po celém sv t. 21 Kreativní potenciál sítí propojených lidí je využíván ve strategii crowdsourcing založené na evolu ním hodnocení nejvhodn jší varianty a jejím dalším rozpracování. Jednotlivé nápady tvo í populaci možných ešení. Uživatel je tak nejen cílem, ale i zp sobem inovace. Digitální technologie má dopad na tak ka všechny lidské innosti. Její vliv na spole nost, kulturu a život ve m st dokumentuje ve své knize E-topia William Mitchell. 22 Definuje zde p t bod shrnujících základní principy nových, štíhlých, zelených m st: (1) Dematerializace (2) Demobilizace (3) Hromadná personalizace (4) Inteligentní provoz (5) M kká transformace Na t chto p ti bodech popisuje tendence a strategie, které se objevily s p íchodem informa ních technologií. Jejich charakteristika nám poskytne rámec pro další úvahy o roli digitálních technologií v architektu e. (1) Fyzická za ízení jsou nahrazována t mi virtuálními. Velké bankovní domy jsou nahrazovány elektronickými bankami a z architektonických kancelá í zmizela rozm rná rýsovací prkna. (2) Tradi ních hmotná informa ní média jsou nahrazována telekomunikacemi. S nástupem elektronických databází odpadá nutnost dojížd t do centrálních knihoven, které se transformují z uzav ených skladiš informací k mnohem otev en jším víceú elovým za ízením. 20 Nap íklad NikeID. 21 Nap íklad 22 Mitchell, E-topia. obr. 7 TIME s Person of the Year for 2006 is you. Architektura hromadné zakázkové výroby 11

16 (3) Personalizované noviny, elektronicky distribuované a vytišt né na domácí tiskárn, profilované dle vašich individuálních zájm, šikovn zapadají do koncept dematerializace a demobilizace. Jsou p íkladem hromadn vyráb ného zboží/služeb ušitého na míru. (4) Primitivní inteligence osv tlení kontrolovaného senzory pomáhá optimalizovat spot ebu elektrické energie a eskalátory se nau ily stát, když po nich nikdo práv nejede. To je ale pouze první nesm lý krok k opravdu inteligentním provoz m. Dynamicky definované parametry a zp tné vazby našich staveb budou reagovat na aktuální požadavky a optimalizovat spot ebu energie (a své chování) tak, jak se d je ve všech živých systémech. (5) Zm ny v uspo ádání m st, které p inesou strategie dematerializace, demobilizace, hromadné personalizace a inteligentního provozu patrn nebudou ani zdaleka tak drastické jako p inesla pr myslová revoluce. Jak íká Mitchell: Telekomunika ní infrastruktura je mnohem ohledupln jší a fyzické d sledky jejího rozvoje jsou mén dramatické a lze ji zavést tak ka neviditeln Mitchell, E-topia. obr. 8 Za posledních deset let se výkon počítačů více než zdesetinásobil. Roste ale s tímto vývojem i kvalita architektury? Architektura hromadné zakázkové výroby 12

17 Digitální výroba Architektura hromadné zakázkové výroby 13 14

18 Digitální výroba Rapidní vývoj digitálních technologií s sebou p ináší nové, rychlejší a levn jší CAD/CAM technologie dostupné pro akademii i praxi. 1 Tyto technologie vstupují do oblasti architektury ve dvou úrovních; (1) digitální výroba model a prototyp a (2) digitální výroba finálních prvk. Pokud zajistíme kompatibilitu vým ny dat mezi jednotlivými úrovn mi, digitální výroba umožní (jako spojení designu, výroby a výpo etní techniky) fyzickou výrobu myšlenek za pomoci po íta a stroj, které v budoucnu zm ní proces navrhování na papíru na navrhování s fyzickými objekty. 2 Výhoda použití digitálních technologií výroby ve fázi navrhování je v získávání znalostí o konstrukci a zp sobu realizace návrhu. Tyto znalosti mohou být využity jako omezení vstupující do generativního procesu navrhování. CAD/CAM metody byly p evzaty z lodního, automobilového nebo leteckého pr myslu, kde se již d íve upustilo od mezikroku vypracování dokumentace, která je p i úplné automatizaci zpracování dat zbyte ná a komplikovala by realiza ní proces. Dodavatel a projektant nemají mezi sebou takovou bariéru, a proto mohly vzniknout metody pln využívající digitální model pro vývoj, simulace, zpracování konstrukce i koordinaci a stavbu hotového díla. 3 Automatizace designu a automatizace výroby vede k navrhování systém produkujících nekone né množství variant a ke splývání designér a výrobc díky spole ným technologiím. Tato situace podporuje op tovné sjednocení procesu navrhování a procesu výroby. Branko Kolarevic si všímá: Digitální architektura zásadn m ní proces navrhování a realizace staveb. Díky sjednocení návrhu, analýzy, výroby a montáže staveb kolem digitálních technologií mají architekti, inžený i a stavitelé možnost p ehodnotit roli mistra stavitele a znovu sjednotit dnes odd lené disciplíny architektury, projekce a stavitelství do relativn bezešvého digitálního podniku, a tak p eklenout tu propast mezi navrhováním a výrobou, která se otev ela, když za ali designé i d lat výkresy. 4 ada CAD/CAM technik umožnila zna n zjednodušenou výrobu model, prototyp i hotových výrobk. Tyto výhody se uplatnily hlavn v oblasti spot ebního pr myslu, kde je velikost výrobk nepom rn menší ke stavebním díl m a kde se výrobky produkují ve velkých sériích. Digitální 1 CAD/CAM je již dnes b žn používaná zkratka pro Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing. Strategie a postupy v procesu navrhování využívající CAD/CAM metod jsou možné díky po íta ov ízeným (CNC) stroj m. Technologie CAD/CAM, vyvinuté p vodn pro automobilový, letecký a lodní pr mysl, nalezly své uplatn ní v architektu e volných forem. 2 Sass, Rapid Prototyping Techniques for Building Program Study. 3 Více Kolarevic, Architecture in the Digital Age, nebo Kvan, Kolarevic, Rapid prototyping and its application in architectural design. V eštin Kolarevic, Digitální praxe. 4 Kolarevic, Designing and Manufacturing Architecture in the Digital Age. obr. 9 Dvojrozměrné řezání v praxi - laser 2 mm a acetylen 16 mm. Architektura hromadné zakázkové výroby 14

19 technologie umožnily podstatn rychlejší výrobu prototyp, jejich hodnocení, p evod dat z fyzického modelu do virtuálního, optimalizaci po íta ových model a následnou výrobu dalších prototyp. Tato metoda se obecn nazývá Rapid prototyping (RP). Prototypy zhotovené RP metodou nevyžadují výrobu nákladné formy, což je jedna z jejích hlavních výhod. V architektu e je situace ale pon kud jiná. Rapid prototyping zde není p íliš p esný termín, protože se zatím (díky omezeným možnostem technologie RP) nejedná o výrobu prototyp. Maximální velikosti prvk se pohybují v ádech decimetr. Možnosti použití RP model p i p ípadných simulacích jsou omezené. Náklady na provoz, materiál i po ízení technologií RP jsou v porovnání s ostatními návrhovými metodami o dost vyšší. Jejich použitelnost v praxi i ve výuce architektury ve fázi navrhování a ov ování základních prostorových vztah pon kud vázne na jejich cen. Rychlost výroby skromného modelu zatím také není p íliš rapidní. Z t chto d vod se experimentuje s využitím jiných progresivních technologií v architektonické praxi a hlavn na školách architektury. 5 Jak ale ukazuje intenzivní vývoj v oblasti digitálních technologií, je pouze otázkou asu, kdy se jejich cena p iblíží koncovým uživatel m. Výrobní procesy, které využívají metody RP pro realizaci hotových výrobk, získaly ozna ení Rapid Manufacturing. Zam níme-li nap íklad polyamidový prášek za práškový kov, lze takto vyráb t jinak obtížn zhotovitelné kovové díly. Pokud se tato technologie dostate n p iblíží koncovým uživatel m, dojde k revoluci. Design generovaný p edem definovaným procesem bude možno upravovat na úrovni kódu. 6 Neil Gershenfeld uvažuje o sou asných možnostech digitální výroby: Dnešní nejmodern jší továrny využívají digitální po íta e k manipulaci s analogovým materiálem; p i digitální výrob vstupuje inteligence p ímo do procesu sestavování, a nabízí tak naprosto stejné výhody pro výrobu jako digitalizace komunikace a výpo etních technik. Nedokonalé stroje budou schopné vyrobit nesmírn komplexní a dokonalé ásti. Skute ný ú inek digitální komunikace a výpo etní techniky byl v kontrole informací, kterou najednou m li oby ejní lidé; digitální výroba stejn tak poskytne lidem kontrolu nad jejich fyzickým prost edím díky možnosti jej individuáln a osobit naprogramovat. 7 Metody digitáln podporovaného navrhování, parametrického designu a diferenciace bývají asto spojovány s architekturou volných tvar. I když jsou techniky CAD/CAM samoz ejm použitelné i pro tradi ní, libovoln formáln omezenou architekturu, jejich výhody se naplno ukazují teprve p i realizaci volných tvar. Rozhodn ale není cílem této práce zkoumat nový forma- 5 Dritsas & Kashyap, Scripted Mockups. Sass, Rapid Prototyping Techniques for Building Program Study. Sass & Shea & Powell, Design Production. Kvan, Kolarevic, Rapid prototyping and its application in architectural design. 6 Technologie Rapid Manufacturing podmi ují rozší ení dalšího revolu ního konceptu Personal Fabrication. Lze o ekávat, že tyto technologie p inesou zm nu v roli designu, autorství a inovace v post-industriální spole nosti. 7 Gershenfeld, Fab. s obr. 10 Tepelné tvarování plexiskla na CNC obrobených formách. obr. 11 Pětiosé obrábění. Architektura hromadné zakázkové výroby 15

20 lismus oblých forem. Zkoumání vztahu digitálního [navrhování, výroby, užívání] staveb na architekturu p inese nový pohled na m nící se paradigma architektury 21. století. Z hlediska architektury, designu a metod navrhování je podstatné, jak dané zp soby výroby, dopravy, realizace a užívání staveb ovliv ují svojí zp tnou vazbou výsledný design i proces navrhování. Jak tyto technologie m ní tradi ní možnosti navrhování a realizace staveb a jak mohou virtuální data a p íkazy formovat reálné objekty. Aditivní výroba Aditivní metoda výroby je jedna z nejmladších a z nejvíce rozvíjejících se metod, které nalézají uplatn ní v procesu navrhování, protože umož uje p ímý p eklad virtuálního prostorového modelu do fyzického trojrozm rného objektu. Zárove je ale nejvíce abstraktní, protože krom zkoumání formy nenabízí další paralely s realizovanou stavbou. Tato metoda je zatím používána v architektu e pouze na úrovni finálních model, i když se také zkoumají možnosti využití této metody v praxi. 8 Všechny techniky aditivní výroby architektonických model jsou založeny na podobném principu; po íta ový model je nejprve virtuáln roz ezán na velmi tenké vrstvy, které jsou poté postupn nanášeny z práškového materiálu na ty p edchozí. Jednotlivé technologie se liší zp sobem tmelení tohoto prášku. N které zp soby vyžadují stavbu podp rné konstrukce, ale hlavní otázkou z stávají rozm rová, toleran ní a cenová omezení. 9 Z hlediska navrhování nemají jejich rozdíly na architekturu tém žádný vliv. Je zajímavé uv domit si podobu jednotlivých technik s druhy stolních tiskáren stejn jako v oblasti tiskáren je i zde nejnad jn jší technologie SLS, která je nejp esn jší, je schopna vyrobit komplikovan jší tvary a stejné za ízení umož uje p echázet od prototyp z polyamidu do oblasti velmi kvalitních hotových výrobk z kovu nebo z pružné (!) gumy. I když aditivní technologie mohou vytisknout skoro libovolný tvar, jejich nákladnost a rozm rová omezení zatím p ekáží širšímu uplatn ní v každodenním procesu navrhování a výuce architektury. Subtraktivní výroba Tato kategorie digitální výroby je z dnešního pohledu navrhování a realizace staveb mnohem zajímav jší než aditivní výroba. Od za átku devadesátých let se používaly techniky subtraktivní 8 Jeden z nejvíce citovaných experiment je práce prof. Knoshnevise, který využívá RP techniky v m ítku reálných staveb. Jedná se o postupné, po íta em ízené nanášení tenkých vrstev betonu, tak jako se d je p i 3D tisku. Knoshnevis, Automated Construction by Contour Crafting. 9 Hlavní techniky aditivní výroby lze d lit na: [1] Stereolithografii (SLA), [2] Fused Deposition Modelling (FDM), [3] 3D tisk (3DP) a [4] Selective Laser Sintering (SLS), která je z hlediska možných materiál, p esnosti a možnosti výroby komplexních geometrií a funk ních mechanizm zatím nejvýhodn jší. Zna nou nevýhodu ovšem p edstavují náklady a rozm rová omezení. Podrobn jší komentá nap íklad Kutálek, Výroba model technologií rapid prototyping. obr. 12 Schéma metody Rapid Prototyping. obr. 13 Modely vyrobené technikou SLS a FDM. Architektura hromadné zakázkové výroby 16

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Laserový eza 01. Funk ní vzorek

Laserový eza 01. Funk ní vzorek Laserový eza 01 Funk ní vzorek prof. Ing. P emysl Pokorný, CSc. Ing. Petr Zelený, Ph.D. Ing. Petr Keller, Ph.D. Ing. Martin Lachman, Ph.D. Ing. Ji í Šafka V Liberci dne 30. listopadu 2012 Oblast techniky

Více

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY Stránka. 27 z 50 3.2. ASOVÝ POSTUP PRACÍ - rok 2009 3.2.0. P EHLED DÍL ÍCH CÍL PLÁNOVANÉ 2009 íslo podrobn Datum pln ní matematicky formulovat postup výpo t V001 výpo etní postup ve form matematických

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

ípadová studie a procesní ízení Lukáš Strnad 2012 ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M ENÍ

ípadová studie a procesní ízení Lukáš Strnad 2012 ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M ENÍ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M ENÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE ípadová studie a procesní ízení vedoucí práce: Juraj Kudry 2012 autor: Lukáš Strnad 1 2 3 Anotace 4

Více

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM 1 Úvod V roce 2012 byla v rámci projektu TA02011322 Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky řešena statická analýza návrhu visuté lanové střechy nad

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Projekt «MIGRA: Migrace a Přijetí» 2010 4547 / 001 001 Tento projekt bol financovaný s podporou Evropské komise. Za obsah publikací

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI Petr Kábrt Jan Šanovec ČVUT FS Praha, Ústav strojírenské technologie Abstrakt Numerická simulace procesu lisování nachází stále větší uplatnění jako činný

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. NA BETON! 30 % LEPŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI RYCHLOST REALIZACE VODĚODOLNOST

NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. NA BETON! 30 % LEPŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI RYCHLOST REALIZACE VODĚODOLNOST NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. NA BETON! VODĚODOLNOST 30 % LEPŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI RYCHLOST REALIZACE 2 VŠE O FIRMĚ Společnost PURLIVE spol. s r.o. se specializuje na výrobu vlastních stavebních

Více

ATAZ PRVNÍ ATELIÉR Charakteristika předmětu Hlavní cíl práce Dílčí cíle Požadovaný standard studenta po absolvování předmětu: Obsah Volba zadání

ATAZ PRVNÍ ATELIÉR Charakteristika předmětu Hlavní cíl práce Dílčí cíle Požadovaný standard studenta po absolvování předmětu: Obsah Volba zadání ATAZ PRVNÍ ATELIÉR Charakteristika předmětu ATAZ je první zkušeností studenta s návrhem konkrétního objektu na konkrétním místě. Předmět navazuje na Architektonickou kompozici, která se věnuje tvorbě kompozice

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

1.1.11 Poměry a úměrnosti I

1.1.11 Poměry a úměrnosti I 1.1.11 Poměry a úměrnosti I Předpoklady: základní početní operace, 010110 Poznámka: Následující látka bohužel patří mezi ty, kde je nejvíce rozšířené používání samospasitelných postupů, které umožňují

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Obsah. Trocha právničiny

Obsah. Trocha právničiny Trocha právničiny - Pokud se vám můj ebook líbí, řekněte o tom svým známým. Pošlete jim odkaz na webovou stránku, kde si jej mohou zakoupit. Ebook je mým duševním vlastnictvím a jeho tvorba mě stála spoustu

Více

Elektronizace ve ejných zakázek

Elektronizace ve ejných zakázek P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Elektronizace ve ejných zakázek Vít zslav Grygar ecentre - P EDSTAVENÍ SPOLE NOSTI Jsme na trhu od r. 2006 a naši spole nost

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Změny v poskytování sociálních služeb a jejich důsledky ve Velké Británii. James Milne

Změny v poskytování sociálních služeb a jejich důsledky ve Velké Británii. James Milne Změny v poskytování sociálních služeb a jejich důsledky ve Velké Británii James Milne Tatopřednáškaobsahuješestčástí: Část1: Pozadísociálnípéče ve VelkéBritánii Část2: Stávajícísystém Část3:Plánovanézměny

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů Dřevoobráběcí stroje Quality Guide Vyhodnocení nástrojů 2 PrůVoDce kvalitou Vyhodnocení nástrojů Dávno jsou pryč doby, kdy se nástroje od sebe výrazně odlišovali kvalitou a vzhledem provedení. V současnosti

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Katalog vzdělávání 2015

Katalog vzdělávání 2015 Katalog vzdělávání 2015 Obsah Osobnostní rozvoj... 3 1. Komunikační dovednosti... 3 2. Prezentační dovednosti... 3 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 3 4. Vyjednávání v každodenní praxi... 4 5. Jak

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ

SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ část původního dokumentu (původní text viz Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/02.0071) NÁVRH JEDNODUCHÝCH

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

MOŽNOSTI MODELŮ A JEJICH VYUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

MOŽNOSTI MODELŮ A JEJICH VYUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT MOŽNOSTI MODELŮ A JEJICH VYUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ David Šmíd SPŠS a OA Kadaň Komenského 562, Kadaň OBSAH 1. ÚVOD 2

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Problematika negativního

Více

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu Otázek které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 5 otázek, které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 1 Má daný CAD program konzistentní příkazový slovník 2 Podporuje

Více

Elasticita a její aplikace

Elasticita a její aplikace Elasticita a její aplikace Motivace Firmu zajímá, jak ovlivní její tržby tyto změny: firmě rostou náklady, proto chce zdražit svou produkci konkurenční firma vyrábějící podobný výrobek zlevnila očekává

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

Provoz a poruchy topných kabelů

Provoz a poruchy topných kabelů Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna Zpráva Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století zpracovaná v roce 1993 reflektovala změny globální společnosti

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti 1. Úvod Tento dotazník vám pomůže zamyslet se nad tím, jak se vaše společnost může stát zodpovědným podnikem, a to za pomoci otázek zaměřených na

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD Indikativní výklad pro plánování aktivit v MAP Příklady možných plánovaných aktivit jsou uvedeny pro inspiraci realizátorům MAP, jak mohou využít MAP pro naplánování aktivit

Více

Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová

Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová Tématem mé ročníkové práce je Periodická tabulka prvků. Práce je rozdělena do několika částí. V první části se zabývám samotným pojmem

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky Měření fyzikálních veličin Bakalářská práce Vedoucí práce: Vypracoval: doc. Ing. Josef Filípek,

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj Katastrální pracoviště Prostějov

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj Katastrální pracoviště Prostějov Katastrální úřad pro Olomoucký kraj Katastrální pracoviště Prostějov Komenského 82/14, 796 01 Prostějov Prostějov 1 tel.: 582302511, fax: 585552401, e-mail: kp.prostejov@cuzk.cz V Prostějově dne 21.12.2015

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Energy Performance Contracting v PKN a.s.

Energy Performance Contracting v PKN a.s. Answers for infrastructure Energy Performance Contracting v PKN a.s. Základní informace k projektu Diskusní fórum 21.1.2015 Hotel EURO, Pardubice Kdo jsme, co d láme a pro koho Obchodní úsek BPS, divize

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004)

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004) Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004) Využití inteligentního prachu je návrh futuristický, uvažuje s možností využít zařízení, označovaného jako inteligentní prach

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY Jak správně vybrat dřevěný domek? "Klasický dřevěný zahradní domek zajistí souznění Vaší zahrady s přírodou." www.lanitplast.cz 1.3.2016 1 Jak správně vybrat dřevěný domek Zahradní

Více

Charakteristika kurzu BE4

Charakteristika kurzu BE4 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 6 Charakteristika kurzu BE4 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

REZONAN NÍ MOTOR polopat V

REZONAN NÍ MOTOR polopat V 1 REZONAN NÍ MOTOR polopat V (c) Ing. Ladislav Kopecký, listopad 2015 V minulé ásti jsme skon ili návrhem oscilátoru se sériovým RLC obvodem a ší kovou modulací (PWM) simulující harmonický pr h napájení.

Více

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU Ctislav Fiala, Petr Hájek, Vlastimil Bílek, Marek Ženka 1 Úvod V rámci výzkumu zaměřeného na optimalizaci využití konstrukčních materiálů byl

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů.

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů. ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů. Prvá část: VŠEOBECNĚ MĚSTO A JEHO REGIONY 1. Město je pouze součástí ekonomického,

Více

Programování se seznamy v Imagine

Programování se seznamy v Imagine Programování se seznamy v Imagine Jiří Komínek PaedDr. Jiří Vaníček Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt V mé diplomové práci se zabývám programováním se seznamy v prostředí Imagine Logo. Práce by měla pomoci

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách 5.2.8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Úkolem předmětu Pracovní činnosti je seznámit

Více

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Konkrétní doporučení pro sportovní organizace občanská sdružení Legislativní rada Českého olympijského výboru 2013 Právní úprava spolků dle nového občanského

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více