PO ADAâE PLASTOVÉ. Strana JEDNOTKY INDEXOVACÍ. Strany SKUPINA DRÎÁKY NÁSTROJÒ. Strany SKUPINA. Strana...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PO ADAâE PLASTOVÉ. Strana...263 JEDNOTKY INDEXOVACÍ. Strany...286-292 SKUPINA DRÎÁKY NÁSTROJÒ. Strany...297 SKUPINA. Strana..."

Transkript

1 400 KOSTKY MAGNETICKÉ UPÍNACÍ 404 PO ADAâE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ PRVKY UPÍNACÍ 437 JEDNOTKY INDEXOVACÍ 437 STOLY OTOâNÉ 440 SKLÍâIDLA Strany Strany KLIâKY KE SKLÍâIDLÒM 442 VLOÎKY REDUKâNÍ 443 UPÍNKY KLOUBOVÉ 445 SVùRÁKY Strany Strany SVùRÁKY STROJNÍ 445 DRÎÁKY NÁSTROJÒ 445 DRÎÁKY NA BROU ENÍ 447 SYSTÉM MODULÁRNÍ HADICOV Strany Strany Strany Strany NÒÎKY PÁKOVÉ 450 KOLEâKA VROUBKOVACÍ 482 VLOÎKY REDUKâNÍ MORSE 482 KLÍNY VYRÁÎECÍ Strany Strany HROTY ST EDICÍ 488 HROTY OTOâNÉ 490 âelisti PRO SKLÍâIDLA 495 OROVNÁVAâE BRUSN CH KOTOUâÒ Strany

2 Sekce 4 Obsah 4 Oznaãení Skupina âelisti pro sklíãidla DrÏáky nástrojû Hlavy revolverové Hranoly ocelové Hroty stfiedicí / otoãné...487/ Jednotky indexovací / stoly otoãné Koleãka vroubkovací a drïáky Kostky magnetické upínací / pofiadaãe plastové...400/ NÛÏky pákové Orovnávaãe brusn ch kotouãû Prvky upínací Sklíãidla Sklíãidla / kliãky ke sklíãidlûm...440/ Stoly pracovní Svûráky Systém modulární hadicov Upínky kloubové VloÏky redukãní VloÏky redukãní Morse a klíny vyráïecí Dílenské vybavení Sekce 4 Produktové skupiny

3 Kostky magnetické upínací / pofiadaãe plastové 400/404 KOSTKY MAGNETICKÉ UPÍNACÍ / PO ADAâE PLASTOVÉ Kostky upínací magnetické Jsou urãeny k pouïití s magnetick mi upínaãi, které mají rovnobûïné pólové nástavce, takïe se magnetické pole mûïe roz ífiit k drïení sloïitû tvarovan ch obrobkû. Dodáváme je ve vzájemnû sladûn ch párech. Jsou obrobitelné. Rozmûry x d x v KEN-400 Kã/pár 60 x 75 x 30 mm -2500K 707 Pofiadaãe plastové Vyrobeny z vysoce pevného polypropylenu. Lze montovat na standardní mfiíïkovan panel, vzájemnû do sebe zapadají. SPOJOVÁNÍ STOHOVÁNÍ MfiíÏkové panely dodáváme samostatnû NASTAVOVÁNÍ ZAVù ENÍ MoÏnost spojování a stohování Velikost Rozmûry x d x v (mm) Barva MTL-404 modrá -1000B 24 ã x 103 x 53 zelená -1000G 24 ãervená -1000R 24 Ïlutá -1000Y 24 modrá -1010B 29 ã x 104 x 80 zelená -1010G 29 ãervená -1010R 29 Ïlutá -1010Y 29 modrá -1020B 72 ã x 150 x 132 zelená -1020G 72 ãervená -1020R 72 Ïlutá -1020Y 72 modrá -1030B 124 ã x 222 x 165 zelená -1030G 124 ãervená -1030R 124 Ïlutá -1030Y 124 modrá -1040B 262 ã x 280 x 184 zelená -1040G 262 ãervená -1040R 260 Ïlutá -1040Y Pfiíslu enství plastov ch pofiadaãû Pro plastové pofiadaãe Matlock DrÏák títku Popis MTL-404 Sada 4 distanãních kolíkû -9010K 7 Jednotliv kolík pro pofiadaãe ã K 5 DrÏák títku pro pofiadaãe ã. 0 a K 4 DrÏák títku pro pofiadaãe ã K 5 DrÏák títku pro pofiadaãe ã. 3 a K 5 Distanãní kolík

4 STOLY PRACOVNÍ / HRANOLY OCELOVÉ StÛl pracovní a svûrák Pro domácí kutily a stfiednû nároãné práce. Ocelová konstrukce. Pevná pracovní plocha z bukového dfieva je opatfiena pravítky v metrické a palcové soustavû a úhlomûrn mi znaãkami. Snadná montáï. Robustní rozevíratelné nohy s protikluzn mi pryïov mi patkami. âtyfii v mûnné polohy. Dodáváme se ãtyfimi upínacími bloky, montáïními klíãi a návodem k pouïití. ífika pracovní plochy: 600 mm. Hloubka pracovní plochy (jednotlivû): 115 mm. Hloubka pracovní plochy (kombinovaná): 230 mm. Celková v ka: 800 mm. ífika (ve sloïeném stavu pro skladování): 280 mm. Maximální ífika pfii rozevfiení: 140 mm. Maximální upínan rozmûr (s bloky): 285 mm. Nosnost: 200 kg. GROUP 405/421 D EVOOBRÁBùCÍ NÁ ADÍ Jako svisl svûrák s ãelistmi v úhlu 90. Jako v estranná stolice pro fiezání s ãelistmi v úhlu 45. Viz 597 Vhodn k upínání trubek a jin ch kulatin. Pracovní plocha z dubového dfieva s úhlomûrem a pravítkem. Jako T- svûrák. Nezávislé nastavení ramen umoïàuje upínání podélnû zkosen ch obrobkû. V ka ífika (mm) (mm) SEN K 915 Hranoly ocelové Vysoce jakostní mûkká ocel. Dodáváme v ãtvercovém a obdélníkovém prûfiezu. Délka (metrické rozmûry): 300 mm Typ Rozmûry KEN x 4 mm -0040K x 5 mm -0050K 89 6 x 6 mm -0060K 94 7 x 7 mm -0070K x 8 mm -0080K x 10 mm -0100K 255 âtvercov 12 x 12 mm -0120K x 14 mm -0140K x 16 mm -0160K x 18 mm -0180K x 20 mm -0200K x 25 mm -0250K x 7 mm -0870K x 8 mm -1080K x 8 mm -1280K x 10 mm -1300K 304 Obdélníkov 14 x 9 mm -1490K x 10 mm -1610K x 11 mm -1910K x 12 mm -2120K x 14 mm -2400K x 14 mm -2420K 732 Sada Metrické rozmûry - ãtvercov prûfiez Poãet ks Obsah KEN-421 Kã/sada 6 4, 5, 6, 8, 10 a 12 mm ãtvercov prûfiez -0500K Stoly pracovní / hranoly ocelové

5 Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ Sady prûmyslov ch upínacích prvkû Sada se skládá z upínacích prvkû urãen ch k rychlému upínání nástrojû ãi obrobkû, Vyrobeny dle nároãn ch norem kvality. V echny upínací prvky jsou brou ené a kalené, vyrobené z kvalitní oceli. Upínací prvky (vyjma závitov ch tyãí) jsou tepelnû zpracovány a jejich povrch je ãernûn. Upínací nástroje odpovídají v em metrick m i imperiálním ífikám T-dráÏek. Sady jsou dodávány v závûsn ch ocelov ch zásobnících. Sada 20 mm je dodávána v dfievûné krabici. Závitová tyã Stupňovitá upínka Univerzální upínací podloïka Matice s přírubou Matice pro T-dráÏku ProdluÏovací matice Sada obsahuje 58 dílû v metrick ch rozmûrech (poãet ks kaïdé komponenty je uveden v závorkách) DráÏka ve stole Závit Závitová tyã StupÀovitá upínka ProdluÏov. Matice Upín. podloïky (páry) v robku Rozmûr x d (mm) d x závit L (mm) d x x v (mm) matice s pfiírubou H Rozsah nastavení ATL x 30 (4) CK x 18 x 14 (6) M x 30 (4) 64 x 28 x 12 (2) M10 x M10 x 125 x 30 (4) (4) 100 x 32 x 19 (2) 30 mm 15 mm 150 x 30 (4) (4) 150 x 32 x 22 (2) dlouhá 175 x 30 (4) (4) (6) (4) -1120K x 30 (4) 75 x 35 (4) CK x 22 x 16 (6) M x 35 (4) 64 x 28 x 12 (2) M12 x 125 x 35 (4) M12 x (4) 100 x 32 x 19 (2) 36 mm 150 x 35 (4) 18 mm (4) 150 x 32 x 22 (2) dlouhá 175 x 35 (4) (4) (6) (4) -1140K x 35 (4) 75 x 35 (4) CK x 25 x 18 (6) M x 35 (4) 64 x 28 x 12 (2) M14 x 125 x 35 (4) M14 x (4) 100 x 32 x 19 (2) 42 mm 150 x 35 (4) 21 mm (4) 150 x 32 x 22 (2) dlouhá 175 x 35 (4) (4) (6) (4) -1160K x 35 (4) 75 x 35 (4) CK x 35 (4) 64 x 28 x 12 (2) M14 x 18 x 25 x x 35 (4) M14 x (4) 100 x 32 x 19 (2) 42 mm (6) M x 35 (4) 21 mm (4) 150 x 32 x 22 (2) dlouhá 175 x 35 (4) (4) (6) (4) -1180K x 35 (4) 75 x 35 (4) CK x 28 x 20 (6) M x 35 (4) 64 x 28 x 12 (2) M16 x 125 x 35 (4) M16 x (4) 100 x 32 x 19 (2) 48 mm 150 x 35 (4) 24 mm (4) 150 x 32 x 22 (2) dlouhá 175 x 35 (4) (4) (6) (4) -1200K x 35 (4) Sada obsahuje 58 dílû v palcov ch rozmûrech (poãet ks kaïdé komponenty je uveden v závorkách) DráÏka ve stole Závit Závitová tyã StupÀovitá upínka ProdluÏov. Matice Upín. podloïky (páry) v robku Rozmûr x d d x závit L d x x v matice s pfiírubou H Rozsah nastavení ATL x 1 1/ 4 (4) CK / 2 x 11/ 16 x 17/ 32 (6) 3/ 8 UNC 4 x 1 1/ 4 (4) 2 1/ 2 x 1 1/ 8 x 1/ 3/ 2 (2) 8 UNC 3/8 UNC 1 1/ 8 3/ 5 x / 2 (4) 4 (4) 2 x 1 1/ 4 x 3/ 4 (2) x 1 7/ 6 x / 4 1 1/ 8-2 1/ 2 (4) 4 (4) 6 x 1 1/ 4 x 7/ 8 (2) dlouhá 7 x 1 1/ (6) 3 7/ 8 2 1/ 2-6 (4) 4 (4) (4) -1320K x 1 1/ 4 (4) 3 x 1 1/ 4 (4) CK / 16 x 7/ 8 x 6/ 8 (6) 1/ 2 UNC 4 x 1 1/ 2 (4) 2 1/ 2 x 1 1/ 8 x 1/ 1/ 2 (2) 2 UNC 1/2 UNC 1 1/ 8 3/ 5 x / 2 (4) 2 (4) 2 x 1 1/ 4 x 3/ 4 (2) x 1 1/ 4 13/ 6 x / 4 1 1/ 8-2 1/ 2 (4) 2 (4) 6 x 1 1/ 4 x 7/ 8 (2) dlouhá 7 x 1 1/ (6) 3 7/ 8 2 1/ 2-6 (4) 2 (4) (4) -1360K x 1 1/ 2 (4) 3 x 1 1/ 4 (4) CK / 8 x 7/ 8 x 6/ 8 (6) 1/ 2 UNC 4 x 1 1/ 2 (4) 2 1/ 2 x 1 1/ 8 x 1/ 1/ 2 (2) 2 UNC 1/2 UNC 1 1/ 8 3/ 5 x / 2 (4) 2 (4) 2 x 1 1/ 4 x 3/ 4 (2) x 1 1/ 4 13/ 6 x / 4 1 1/ 8-2 1/ 2 (4) 2 (4) 6 x 1 1/ 4 x 7/ 8 (2) dlouhá 7 x 1 1/ (6) 3 7/ 8 2 1/ 2-6 (4) 2 (4) (4) -1400K x 1 1/ 2 (4) 3 x 1 1/ 4 (4) CK / 4 x 1 3/ 8 x 1 1/ 8 (6) 5/ 8 UNC 4 x 1 1/ 2 (4) 2 1/ 2 x 1 1/ 8 x 1/ 5/ 2 (2) 8 UNC 5/8 UNC 1 1/ 8 3/ 5 x / 2 (4) 2 (4) 2 x 1 1/ 4 x 3/ 4 (2) x 1 5/ 8 13/ 6 x / 4 1 1/ 8-2 1/ 2 (4) 2 (4) 6 x 1 1/ 4 x 7/ 8 (2) dlouhá 7 x 1 1/ (6) 3 7/ 8 2 1/ 2-6 (4) 2 (4) (4) -1480K x 1 1/ 2 (4) 264

6 PRVKY UPÍNACÍ Sady profesionálních upínacích prvkû Jsou navrïeny tak, aby pfiinesly ãasovou úsporu pfii pfiípravû v roby a vyfie ily vût inu problémû s upínáním do T- dráïek. V echny komponenty jsou vyrobeny z nelegované uhlíkové oceli druhu 45C (JIS)/CK45 (DIN). Jsou tepelnû zpracovány na tvrdost HRC Na povrchu mají povlak z fosfátu manganu. Dodáváme je v robustním plastovém kuffiíku. 425 Rozmûr T-dráÏky Závit dílu IND mm M10 TK T mm M12 TK T mm 18 mm M14 M16 TK14 TK T -3616T mm M18 TK T 6234 Sady profesionálních upínacích prvkû Jsou navrïeny tak, aby pfiinesly ãasovou úsporu pfii pfiípravû v roby a vyfie ily vût inu problémû s upínáním do T- dráïek. V echny komponenty jsou vyrobeny z nelegované uhlíkové oceli druhu S45C (JIS) / CK45 (DIN). Jsou tepelnû zpracovány na tvrdost HRC Na povrchu mají povlak z fosfátu manganu. Dodáváme je v robustním plastovém kuffiíku. Obsah: Tyãe závitové (po 4 ks): délka 50, 75, 100, 125, 150 a 200 mm. Bloky stupàovité (po 2 ks) 1S, 2S a 3S. Upínky stupàovité (po 2 ks) 25 x 63 mm, 100 x 32 mm a 150 x 32 mm. Upínky se závitem délka 100 mm, 2 ks. Upínky zalomené délka 120 mm, 2 ks. Upínky destiãkové 100 x 30 mm 2 ks. Upínka ze ikmená se závitem 100 x 30 mm, 2 ks. Matice ProdluÏovací: 4 ks. S pfiírubou: 6 ks. Pro T-dráÏku: 6 ks. Rozmûr T-dráÏky Závit dílu IND mm M16 MCK M Prvky upínací 265

7 Prvky upínací 425 CC01 Upínka vidlicová PRVKY UPÍNACÍ CC07 Upínka s dráïkou CC19 Upínka stavitelná CC24 Rychlo roub CC02 Upínka s válcov m osazením CC08 Upínka otoãná CC25 Upínka stupàovitá CC03 Upínka zalomená CC11 âelist upínací CC20 Upínka stavitelná FC01 Dotek ploch CC04 Upínka se závitem ze ikmená CC12 Upínka nastavitelná FC02 Dotek s vroubkováním CC05 Upínka pfiímá CC13 Upímka kroková nastavitelná CC21 Upínka s nastaviteln m ramenem FC03 Matice dráïkovaná CC06 Upínka pfiímá se závitem CC18 Upínka destiãková FC04 Matice s pfiírubou

8 PRVKY UPÍNACÍ 425 FC05 Matice prodluïovací FC16 rouby zaji Èovací FC22 PodloÏka SC01 PodloÏka vymezovací FC06 T- matice (frézovaná) FC17 rouby zaji Èovací s válcovou hlavou FC23 C-podloÏka SC04 Váleãek vymezovací FC07 Tyč závitová FC18 rouby zaji Èovací s dráïkovan m dotekem FC24 C-podloÏka otoãná SC10 roub nastavovací FC20 Podložka drážkovaná pravoúhlá FC25 Sada sférick ch podloïek SC11A Podpûra roubovací FC08 T-matice prodlouïená (brou ená) FC21 Podložka drážkovaná kulatá FC29 Dotek otoãn SU25 Blok stupàovit FC09 roub s okem FC40 T- roub SEB roub s okem Prvky upínací

9 ????????????????? Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ GEOMETRICKÁ TOLERANCE Následující údaje pfiedstavují v tah z BS 308 : Podrobnûj í vysvûtlení lze nalézt v uvedené normû. Geometrická tolerance definuje vztahy mezi jednotliv mi komponenty. Pfiíklad: pravoúhlost, okrouhlost, rovnobûïnost, rovinnost nebo soustfiednost. Mohou b t definovány dvûma zpûsoby. Jsou to: (a) Vzájemná závislost: toleranãní meze fiídí rozmûry i tvar komponenty. (b) Vzájemná nezávislost: toleranãní meze fiídí pouze rozmûry komponenty, av ak nefiídí její tvar. Reference polohy/tvaru Význam: Musí b t zaji tûna kolmost vzhledem k A s tolerancí 1 úhlové minuty Tolerance Pravoúhlost ± 1 A Tolerance tvaru a reference tvaru 0.02 B Symbol tolerované charakteristiky Hodnota tolerance Reference polohy/tvaru Význam: Musí b t zaji tûna rovnobûïnost vzhledem k B s toleranci 0.02 mm Kvalita povrchu A Symbol reference Referenãní trojúhelník Toleranãní charakteristika Referenãní charakteristika Symboly a jejich význam Pfiímost Pravoúhlost Souosost Rovinnost RovnobûÏnost Excentricita Kruhovitost ikmost Celková excentricita Válcovitost Tolerance polohy Kvalita povrchu 268

10 CC01 - Upínka vidlicová PRVKY UPÍNACÍ 425 Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC výrobku Délka x ífika A x B C D Rozmûry (mm) E F G IND-425 CC x 38 mm D 327 CC x 50 mm J 675 CC x 60 mm M 1197 CC02 - Upínka s válcov m osazením Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HR C výrobku Délka x ífika A x B C D E F Rozmûry (mm) G H J K L M Obj. kód IND-425 CC x 38 mm M D 594 CC x 48 mm M G 802 CC x 48 mm M J 995 CC03 - Upínka zalomená Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC výrobku Délka x ífika A x B C D Rozmûry (mm) E F G H I Obj. kód IND-425 CC x 36 mm H 754 CC x 48 mm K 1210 CC x 60 mm N Prvky upínací

11 ????????????????? Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ CC04 - Upínka se závitem ze ikmená Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HR C Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G IND-425 CC x 50 mm M R 1029 CC05 - Upínka pfiímá Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HR C Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G H IND-425 CC x 32 mm D 322 CC x 32 mm G 425 CC x 36 mm J 400 CC x 36 mm M 512 CC x 38 mm P 444 CC x 38 mm R 600 CC06 - Upínka pfiímá se závitem Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HR C Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G H IND-425 CC x 30 mm M D 315 CC x 30 mm M F 379 CC x 30 mm M H 449 CC x 38 mm M J 400 CC x 38 mm M L 557 CC x 38 mm M N 685 CC x 50 mm M P 864 CC x 50 mm M R

12 CC07 - Upínka s dráïkou PRVKY UPÍNACÍ 425 Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F IND-425 CC x 30mm F 364 CC x 38mm N 590 CC08 - Upínka otoãná Materiál: povrchovû zpevnûná ocel. Tepelné zpracování na: HRC Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G H I IND-425 CC x 28mm M D 1209 CC x 32mm M12 36 M G 1382 CC x 40mm M16 41 M J 1784 CC11 - âelist upínací Materiál: Tûleso: edá litina. âelist: stfiednû uhlíková ocel EN8D. Tvrdost: âelist: HRC Povrchová úprava: âelist: fosfát manganu. Vroubkovaná Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G H J K L M N IND-425 CC Vroubkovaná 133 x 60mm D Prvky upínací

13 Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ CC12 - Upínka nastavitelná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na tvrdost: âelist: HRC âelisti: Povrchová úprava vysokofrekvenãním kalením. Brou ená DráÏkovaná Typ Délka x ífika x v ka Rozmûry (mm) v robku A x B x C D E F G H J K L IND-425 CC x 25 x 20mm D 1784 CC DráÏkovan 105 x 35 x 30mm F 2284 CC x 40 x 40mm H 2907 CC x 25 x 20mm J 1784 CC Brou en 105 x 35 x 30mm M 2284 CC x 40 x 40mm R 2907 CC13 - Upínka kroková nastavitelná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na tvrdost: HRC âelisti: Povrchová úprava vysoko-frekvenãním kalením. Brou ená DráÏkovaná Typ Délka x ífika x v ka Rozmûry (mm) v robku A x B x C D E F G H J K L IND-425 CC x 25 x 8mm D 1894 CC DráÏkovan 105 x 35 x 10mm F 2254 CC x 40 x 14mm H 2982 CC Brou en 105 x 35 x 10mm M 2215 CC18 - Upínka pfiímá Materiál: stfiednû uhlíková ocel. * Dodáváme s T- roubem, maticí s pfiírubou a aretaãním roubem Délka x ífika Rozmûry (mm) v robku A x B C D E F G H IND-425 CC18PC-4 19 x 41mm M C 545 CC18PC-4S* 19 x 41mm M F 849 CC18PC-6 22 x 44mm M K

14 CC19 - Upínka stavitelná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. PRVKY UPÍNACÍ 425 Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D IND-425 CC19-NC x 42mm 75 M D 2197 CC20 - Upínka stavitelná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D IND-425 CC20-NC6 150 x 49mm 85 M M 1592 CC20-NC8 194 x 55mm 105 M T Prvky upínací

15 Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ CC21 - Upínka s nastaviteln m ramenem Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Povrchová úprava: fosfát manganu. Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G IND-425 CC x 46 mm M D 1489 CC x 57 mm M M 1637 CC24 - Rychlo roub Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Délka Rozmûry (mm) výrobku A B C D E F G H IND-425 CC mm M C 437 CC mm M G 500 CC mm M P 562 CC25 - Upínka stupàovitá Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G IND-425 CC x 25 mm M C 174 CC x 32 mm M G 260 CC x 32 mm M J 354 CC x 32 mm M G 274 CC x 30 mm M J

16 FC01 - Dotek ploch PRVKY UPÍNACÍ Materiál: Tûleso - stfiednû uhlíková ocel. Kuliãka - kalená EN 31. Tvrdost: roub - HRC Kuliãka - HRC 6C. Povrchová úprava fosfát manganu. 425 Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C D E IND-425 FC M R 684 FC02 - Dotek s vroubkováním Materiál: Tûleso - stfiednû uhlíková ocel. Kuliãka - kalená ocel EN 31. Tvrdost: roub - HRC Kuliãka - HRC 6C. Povrchová úprava fosfát manganu. Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C D E IND-425 FC M J 684 FC M R 884 FC03 - Matice vroubkovaná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C D E IND-425 FC M K 165 FC M M 192 FC M R 207 FC04 - Matice s pfiírubou Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C D E IND-425 FC M G 35 FC M K 62 FC M M 65 FC M P 72 FC M T Prvky upínací

17 425 PRVKY UPÍNACÍ FC05 - Matice prodluïovací Prvky upínací Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. FC06 - T-matice frézovaná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. F Rozmûr Rozmûry (mm) výrobku A B C IND-425 FC M F 49 FC M K 64 FC M M 100 FC M N 90 FC M R 145 FC07 - Tyã závitová Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C D E F IND-425 FC M G 47 FC M K 55 FC M M 62 FC M P 72 FC M T 120 Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. výrobku Rozmûry A x B Rozmûr C IND-425 FC M10 x 50 mm S 37 FC M10 x 75 mm S 44 FC M10 x 100 mm S 45 FC M10 x 150 mm S 59 FC M12 x 50 mm S 52 FC M12 x 75 mm S 55 FC M12 x 100 mm S 62 FC M12 x 125 mm S 67 FC M12 x 150 mm S 77 FC M12 x 200 mm S 89 FC M12 x 300 mm S 115 FC M14 x 75 mm S 65 FC M14 x 100 mm A 75 FC M14 x 125 mm G 85 FC M14 x 150 mm K 94 FC M14 x 200 mm T 112 FC M16 x 75 mm S 72 FC M16 x 100 mm S 84 FC M16 x 125 mm S 97 FC M16 x 150 mm S 110 FC M16 x 175 mm S 122 FC M16 x 200 mm S 137 FC M16 x 250 mm S 155 FC M16 x 300 mm S 175 FC M16 x 400 mm S 217 FC M16 x 500 mm S 257 FC M20 x 75 mm S 94 FC M20 x 100 mm S 107 FC M20 x 125 mm S 122 FC M20 x 150 mm S 135 FC M20 x 200 mm S 164 FC M20 x 250 mm S 192 FC M20 x 300 mm S 224 FC M20 x 400 mm S 294 FC M20 x 500 mm S 359 FC08 - T-matice prodluïovací Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C (h6) D E IND-425 FC M J 374 FC M R

18 FC09 - roub s okem PRVKY UPÍNACÍ Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Velikost Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F IND-425 FC M10 x 75 mm E 254 FC M10 x 100 mm H 290 FC M12 x 100 mm N 339 FC M16 x 125 mm P 474 FC M16 x 150 mm R 514 FC16 - rouby zaji Èovací Material: Tûlo - stfiednû uhlíková ocel.en198. piãka - kalená ocel EN 31. Tvrdost: Tûlo - HRC piãka - HRC 60. Povrch. úprava: piãka - kalená a brou ená. Kulová piãka Plochá piãka R hovaná piãka Závit x délka mm mm Obj. kód mm Obj. kód mm Obj. kód A x B C výrobku D IND-425 výrobku D IND-425 výrobku D IND-425 M6 x 10 mm M6 x 15 mm 3 FC H M6 x 25 mm 3 FC N M8 x 12 mm 4 FC D 84 FC D M8 x 20 mm 4 FC H 87 FC H M8 x 30 mm 4 FC N M10 x 15 mm 5 FC D M10 x 25 mm 5 FC H 99 FC H M10 x 35 mm 5 - FC N M12 x 30 mm 6 - FC H M12 x 40 mm M12 x 50 mm 6 FC T M16 x 55 mm 8 - FC R FC17 - Zaji Èovací rouby s válcovou hlavou Materiál: Tûlo - stfiednû uhlíková ocel EN198. piãka - kalená ocel EN 31. Tvrdost: Tûlo - HRC piãka - HRC 60. Povrchová úprava: piãka - kalená a brou ená. Kulová piãka Plochá piãka R hovaná piãka Závit x L Rozmûry A x B ( mm) D E F výrobku mm Obj. kód C IND-425 výrobku mm Obj. kód C IND-425 výrobku mm Obj. kód C IND-425 M6 x FC H 240 M12 x FC D M12 x FC H 337 FC H 449 M12 x FC N 177 FC N M12 x FC R 367 FC R 520 M16 x FC D 189 FC D M16 x FC H M16 x FC N Prvky upínací

19 Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ FC18 - roub zaji Èovací Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Vroubkovan povrch: indukãnû kalen. Povrchová úprava: fosfát manganu. Závit x délka Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F IND-425 FC M10 x 25 mm D 140 FC M16 x 50 mm R 207 FC20 - PodloÏka vroubkovaná Materál: ocel s vysokou pevností v tahu EN16M. Tvrdost: HRC 60. Vroubkovan povrch: indukãnû kalen. Povrchová úprava: fosfát manganu. Závit x délka Rozmûry (mm) výrobku A x B C D IND-425 FC M6 x 12 mm G 137 FC M6 x 20 mm L 154 FC M6 x 25 mm P 162 FC21 - Kulatá vroubkovaná podloïka Materál: kalená ocel EN16M. Tvrdost: HRC 60. Závit x délka Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F IND-425 FC M5 x 10 mm D 157 FC M6 x 12 mm G 162 FC M6 x 25 mm P 187 FC22 - PodloÏka Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 40 Rozmûry (mm) výrobku A B C IND-425 FC P 212 FC T 227 FC23 - C-podloÏka Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 42 Rozmûry (mm) výrobku A B C IND-425 CC G

20 FC24 - C-podloÏka otoãná PRVKY UPÍNACÍ Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 42. Povrchová úprava: fosfát manganu. 425 Rozmûr Rozmûry (mm) výrobku A B C D E F G H J IND-425 FC mm M G 325 FC25 - Sada sférick ch podloïek Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 38. Rozmûr Rozmûry (mm) výrobku A B C D IND-425 FC mm D 130 FC mm G 194 FC mm L 227 FC29 - Doteky otoãné Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC Rozmûr Rozmûry (mm) výrobku A B C D E F IND-425 FC M D 384 FC40 - T- rouby Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Rozmûry (mm) výrobku A B C D E F G H IND-425 FC D 119 FC F 122 FC H 130 FC M K 135 FC M 144 FC P 145 FC R 159 FC D 145 FC F 145 FC H 159 FC M K 169 FC M 180 FC P 195 FC R 224 FC F 195 FC H 215 FC FC M K -2920M FC P 270 FC R 307 FC M M 494 FC M R Prvky upínací

21 ????????????????? Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ SC01 - PodloÏka vymezovací Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 40. V ka x prûmûr Rozmûry (mm) výrobku A (±0.01) x B C D IND-425 SC x 40 mm Ø g -3005D 355 SC04 - Váleãek vymezovací Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 40. V ka x prûmûr Rozmûry (mm) výrobku A (±0.01) x B (±0.01) C D E IND-425 SC x 40 mm Ø 12 Ø g -3020D 600 SC x 40 mm Ø 12 Ø g -3020F 627 SC10 - roub nastavovací Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 38. V ka x prûmûr Rozmûry (mm) výrobku A x B C D IND-425 SC M12 x kg -3050F 734 SC M16 x kg -3050J

22 SC11A - Podpûrka roubovací PRVKY UPÍNACÍ Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 40. PrÛmûr x v ka Rozmûry (mm) Únosnost výrobku A x B (min.) C D (kg) IND-425 SC x 40 mm kg -3057D 669 SC x 100 mm kg -3057P 2609 SU25 - PodloÏka stupàovitá Materiál: kalená ocel. Vzpûrná Rozmûry (mm) Únosná v robku v ka A B C hmotnost IND-425 SU kg 0.11 kg -3125E 192 SU kg 0.26 kg -3125H 250 SU kg 1.02 kg -3125L 545 SU kg 0.71 kg -3132J 332 SU kg 1.53 kg -3132L 662 SU kg 2.77 kg -3132P 992 SEB - roub s okem výrobku Závit Délka závitu (mm) Nosnost kg IND-425 SEB1017 M S 44 SEB1220 M S 65 SEB1525 M S 100 SEB2030 M S Prvky upínací

23 ????????????????? Jednotky indexovací / stoly otoãné 437 JEDNOTKY INDEXOVACÍ / STOLY OTOâNÉ Jednotka indexovací horizontální a vertikální typu 5821 Vhodná pro frézování, vrtání, vrtávání, navrtávání a dal í ãinnosti. Pfiesnost indexování ± 120 úhlov ch sekund. Jednoduchá kompaktní konstrukce umoïàuje dva typy dûlení: Úhlové indexování Pomocí prstence se stupnicí od 0 do 360 v krocích 1. Základní indexování Pomocí západkového mechanizmu, kter umoïàuje dûlení 2, 3, 4, 6, 8, 12 a 24 bez demontáïe. Model -0400K, kter je montován se standardním 3-ãelisÈov m roubov m sklíãidlem s dvoudíln mi oboustrann mi ãelistmi, má speciální konstrukci umoïàující pouïít kle tiny 5C. Otvor M pfies jednotku NOVINKA NÁSTROJE S VBD Viz 106 PrÛmûr Rozmûry (mm) sklíãidla A G B C E F H L M IND mm kg -0400K mm kg -0410K mm kg -0420K mm kg -0430K StÛl otoãn horizontální a vertikální - typ SOPP S odpojiteln m nekov m kolem, coï umoïàuje rychlé indexování. Jedna otáãka kliãky vyvolá otoãení prstence o 4 úhlové stupnû. StÛl je vyroben z vysoce jakostní litiny. MÛÏe pracovat jako indexovací jednotka i jako konvenãní otoãn stûl pfii obrábûní s kruhovou interpolací, vyvrtávání nebo nastavování úhlû apod. Volitelné dûlicí kotouãe dodáváme na zvlá tní objednávku. Pfiesnost: RovnobûÏnost upínací plochy se základnou: Rovinnost upínací plochy: Excentricita stfiedového válcového otvoru: Excentricita stfiedového kuïelového otvoru: Kolmost upínací plochy k stfiedové dráïce: mm mm mm mm mm PrÛmûr H H1 Stfiedov Rozmûry (mm) Poãet D otvor A B C E T-dráÏek IND mm MT kg -0500K mm MT kg -0510K mm MT kg -0520K

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ.

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ. 404 MAGNETICkÉ kostky UPÍNACÍ 404 POøADAèE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ Strana.....................258 Strana.....................258 Strany......259-260 Strana.....................261

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

413 POLOTOVARY Z. 437 jednotky

413 POLOTOVARY Z. 437 jednotky 404 POøADAèE PLASTOVÉ Strana......292-293 405 REGÁLY 405 STOLY A SKŘÍŇKY PRACOVNÍ 413 POLOTOVARY Z BROUŠENÉ OCELI 415 PODLOŽKY Strana......................294 Strana......295-296 Strana......................297

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

SKUPINA 303. Strana...237. SKUPINA LUPY A ZVùT OVACÍ SKLA. Strany...240. Strany...245. SKUPINA 331 HLOUBKOMùRY. Mù IDLA POSUVNÁ DIGITÁLNÍ

SKUPINA 303. Strana...237. SKUPINA LUPY A ZVùT OVACÍ SKLA. Strany...240. Strany...245. SKUPINA 331 HLOUBKOMùRY. Mù IDLA POSUVNÁ DIGITÁLNÍ 300 âíselníkové ÚCHYLKOMùRY 3D Mù IDLA 302 303 TVRDOMùRY 306 V-BLOKY A DESKY GRANITOVÉ Strana...234-235 Strana...236 Strana...237 Strany...238 314 POâITADLA MECHANICKÁ 315 MùRKY OTVORÒ LUPY A ZVùT OVACÍ

Více

SEKÁâE A PÁâIDLA. Strany...334-336 NÁ ADÍ PÁJECÍ. Strany...344-346 KLADIVA. Strany...372-377 NÁ ADÍ IZOLOVANÉ. Strany...386-387.

SEKÁâE A PÁâIDLA. Strany...334-336 NÁ ADÍ PÁJECÍ. Strany...344-346 KLADIVA. Strany...372-377 NÁ ADÍ IZOLOVANÉ. Strany...386-387. 501 KLÍâE STAVITELNÉ NÁ ADÍ AUTOMOBILOVÉ 503 505 SEKÁâE A PÁâIDLA 510 VODOVÁHY 512 NÁ ADÍ ZEDNICKÉ Strany...308-309 Strany...310-333 Strany...334-336 Strany...336-337 Strany...338-339 515 NÁ ADÍ KRIMPOVACÍ

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594 TA KY A ZAVAZADLA KALKULÁTORY HODINY NÁSTùNNÉ P ÍSLU ENSTVÍ K PC Strana...584-585 Strana...586 Strana...587 Strana...587 810 ARCHIVACE 820 SK ÍNù NA KLÍâE A TREZORY 824 ZV RAZ OVAâE 827 POZNÁMKOVÉ BLOKY

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015 Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché s přesahem - popis laserem PN 25 1110 1001-02-030 8595604716164 300x25x5 mm 135,00 422,00 1001-02-050 8595604716171 500x32x6 mm 135,00 445,00 1001-02-100

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

BONUS PLUS BONUS PLUS

BONUS PLUS BONUS PLUS Akční nabídka platná od 1. 7. do 30. 9. 2015 nebo do vyprodání zásob. Pro podrobnější informace se můžete obrátit na naše obchodní zástupce. Obj. č.: E032908 42dílNÁ SAdA 1/2" NÁŘAdí 24x 1/2" 6hranné hlavice:

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Tvrdokovové závitové frézy až o 50% snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Výrobce přesných nástrojů od roku 1974 INOVACE PŘESNOST INDIVIDUAITA KVAITA SERVIS Frézování závitu Nabízíme rozsáhlý

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

REMS Pull-Push. REMS Mini-Cobra. Sací a tlakový čistící přístroj. Osvědčený, spolehlivý sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání.

REMS Pull-Push. REMS Mini-Cobra. Sací a tlakový čistící přístroj. Osvědčený, spolehlivý sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání. REMS Pull-Push Sací a tlakový čistící přístroj Osvědčený, spolehlivý sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání. REMS Pull-Push Rychlé odstranění ucpání. Vysoká přítlačná síla díky přední

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04 2012 / 04 Frézky Soustruhy Kombinované stroje Sloupové a převodové vrtačky Příslušenství ve světě Výrobce SIEG Industrial Group je významnou společností, která se zabývá vlastním vývojem a výrobou obráběcích

Více

Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve. Špičková jakost oceli

Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve. Špičková jakost oceli Ergonomie UNIORU - ochrana vašich rukou Nůžky Nůžky na plech Nůžky na tyče a svorníky Nůžky zahradnické na větve Nůžky na kabely izolované Nůžky na kabely Elektrotechnické nůžky Nůžky na plastové trubky

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Optický měřicí přístroj. Česká verze

Optický měřicí přístroj. Česká verze Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek Nůžky Zvláštní postup pro výrobu nůžek Evropský výrobce Od roku 1919 ČEIST - EVÁ PRAVÁ 1. Řezání: plochá ocel je rozdělena do správného tvaru pomocí počítače, přesnost řezání zajišťuje minimální spotřebu

Více

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. Hmoždinky a kotevní program reca. www.reca.cz

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. Hmoždinky a kotevní program reca. www.reca.cz RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. Hmoždinky a kotevní program reca www.reca.cz HmoÏdinky a kotevní program reca - obsah 3 4-5 Nylonové hmoïdinky reca z polyamidu Obj. ã. 0905 9..... 9 HmoÏdinky Tox- Trika/Tox-Tri

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

Akce na závitové frézy

Akce na závitové frézy Akce na závitové frézy Závitové frézy z tvrdokovu za akční ceny Závitová fréza TM bez vnitřního chlazení pro metrický závit ISO Obj. č. 4133 K/ TM S dk l1 l2 Z Kód mm mm mm mm mm mm M 6 1,00 4,800 6,000

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Profesionální nářadí a příslušenství

Profesionální nářadí a příslušenství Profesionální nářadí a příslušenství Jeden motor. Ruzne pouziti. otor a příslušenství prodávány odděleně. EVO SYSTE generátor EVO SYSTE motor 6037,90 Kč s EVO SYSTE tlakový čistič 6037,90 Kč s EVO SYSTE

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky KatalogINCON 2007 CZ 26.2.2007 12:09 Str. 2 Obsah str. 3 Záruka kvality str. 4 Prodej a technická pfiíprava v roby str. 5 6 V roba a technologie str. 7 Okna INCON str. 8 9 INCON Elegance, Luxury str. 10

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

absolutní nasazení. Pro

absolutní nasazení. Pro 1 Pro absolutní nasazení. Fortum je synonymem profesionálního dílenského nářadí renomovaných světových výrobců s dlouholetou zkušeností. Značka Fortum je zárukou, že do ruky dostáváte nářadí s dlouhou

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Průtokoměry SITRANS F

Průtokoměry SITRANS F Přehled Konstrukce Souprava SONOKIT obsahuje všechny nezbytné součásti pro vytvoření ultrazvukového průtokoměru na existující potrubí v závislosti na výběru při objednání: Papíry k obalení potrubí pro

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G N

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

VáLcOVOu ŠROubŮ. Strana...620. Strana...596-602. ŠROubY do. SadY SPOJOVacÍch. Strana...607,608. Strana...610-616. Strana...621

VáLcOVOu ŠROubŮ. Strana...620. Strana...596-602. ŠROubY do. SadY SPOJOVacÍch. Strana...607,608. Strana...610-616. Strana...621 SKuPina 600 ŠROubY S VáLcOVOu hlavou a VnitřnÍM ŠeStihRaneM SKuPina 602 SadY ŠROubŮ Strana.........596602 Strana.....................603 SKuPina 604 ŠROubY Se zapuštěnou hlavou a VnitřnÍM ŠeStihRaneM SKuPina

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 Konstrukce 3D MagicWave 1700/MagicWave 2200/FK 2200 MW 1700 170 A při 35 % D.Z. při 40 C 15,0 kg MW 2200 220 A při 35 % D.Z. při 40 C 24 kg (svařovací zdroj + chladicí

Více

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci?

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Nejdříve vyvrtat, pak šroubovat. Toto pořadí se vyskytuje velmi často. Abychom byli vybaveni pro tyto pracovní operace, sestavila společnost Wera

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořáky ABITIG 17, 26 plynem chlazené ABITIG 18 kapalinou chlazený Technická data podle ČSN EN 60 974-7 ABITIG standard nově definovaný! S novou řadou svařovacích hořáků ABITIG z produkce

Více

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Ceník - doporučené ceny platný od 09/04 0 9/04 IP-CZ Isola Powertekk Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Isola Powertekk s.r.o. Ra kov 90 CZ-789 64 Bohdíkov

Více

Dynamic 3-201 - 3-218

Dynamic 3-201 - 3-218 Dynamic 3-201 - 3-218 CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte. 2 Dynamic 3-201 - 3-218 âesky strana 4-23 3 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství 12 www.ukb-gmbh.cz KVALITNÍ NÁSTROJE VELMI DOBŘE SKLADOVANÉ Skladování, zabezpečení a uspořádání s UKB-skříněmi pro ohraňovací nástroje..........

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

Máte problém? Obraťte se na nás.

Máte problém? Obraťte se na nás. FRÉZOVÁNÍ & VRTÁNÍ Jsme osvědčeným dodavatelem nástrojů pro třískové obrábění kovů a CNC obráběcích strojů. Snažíme se maximálně uspokojit potřeby všech svých zákazníků bez rozdílu toho, o jak velkého

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj Manipulační technika Dřevo je samovolně se obnovující zdroj surovin s mnohostrannými možnostmi využití a s mnoha přednostmi pro naše životní prostředí. Proto jsou efektivita a flexibilita důležitými argumenty

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Dílenské nářadí. extol premium. Široká nabídka multifunkčních i specializovaných sad nástrčných klíčů zaručí, že si vybere opravdu každý.

Dílenské nářadí. extol premium. Široká nabídka multifunkčních i specializovaných sad nástrčných klíčů zaručí, že si vybere opravdu každý. Dílenské nářadí FORTUM Nářadí Fortum vyrábí renomovaný výrobce nářadí špičkové kvality s dlouholetou zkušeností. Srdcem těchto výrobků pro profesionály jsou prvotřídní materiály zpracované nejmodernějšími

Více