PO ADAâE PLASTOVÉ. Strana JEDNOTKY INDEXOVACÍ. Strany SKUPINA DRÎÁKY NÁSTROJÒ. Strany SKUPINA. Strana...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PO ADAâE PLASTOVÉ. Strana...263 JEDNOTKY INDEXOVACÍ. Strany...286-292 SKUPINA DRÎÁKY NÁSTROJÒ. Strany...297 SKUPINA. Strana..."

Transkript

1 400 KOSTKY MAGNETICKÉ UPÍNACÍ 404 PO ADAâE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ PRVKY UPÍNACÍ 437 JEDNOTKY INDEXOVACÍ 437 STOLY OTOâNÉ 440 SKLÍâIDLA Strany Strany KLIâKY KE SKLÍâIDLÒM 442 VLOÎKY REDUKâNÍ 443 UPÍNKY KLOUBOVÉ 445 SVùRÁKY Strany Strany SVùRÁKY STROJNÍ 445 DRÎÁKY NÁSTROJÒ 445 DRÎÁKY NA BROU ENÍ 447 SYSTÉM MODULÁRNÍ HADICOV Strany Strany Strany Strany NÒÎKY PÁKOVÉ 450 KOLEâKA VROUBKOVACÍ 482 VLOÎKY REDUKâNÍ MORSE 482 KLÍNY VYRÁÎECÍ Strany Strany HROTY ST EDICÍ 488 HROTY OTOâNÉ 490 âelisti PRO SKLÍâIDLA 495 OROVNÁVAâE BRUSN CH KOTOUâÒ Strany

2 Sekce 4 Obsah 4 Oznaãení Skupina âelisti pro sklíãidla DrÏáky nástrojû Hlavy revolverové Hranoly ocelové Hroty stfiedicí / otoãné...487/ Jednotky indexovací / stoly otoãné Koleãka vroubkovací a drïáky Kostky magnetické upínací / pofiadaãe plastové...400/ NÛÏky pákové Orovnávaãe brusn ch kotouãû Prvky upínací Sklíãidla Sklíãidla / kliãky ke sklíãidlûm...440/ Stoly pracovní Svûráky Systém modulární hadicov Upínky kloubové VloÏky redukãní VloÏky redukãní Morse a klíny vyráïecí Dílenské vybavení Sekce 4 Produktové skupiny

3 Kostky magnetické upínací / pofiadaãe plastové 400/404 KOSTKY MAGNETICKÉ UPÍNACÍ / PO ADAâE PLASTOVÉ Kostky upínací magnetické Jsou urãeny k pouïití s magnetick mi upínaãi, které mají rovnobûïné pólové nástavce, takïe se magnetické pole mûïe roz ífiit k drïení sloïitû tvarovan ch obrobkû. Dodáváme je ve vzájemnû sladûn ch párech. Jsou obrobitelné. Rozmûry x d x v KEN-400 Kã/pár 60 x 75 x 30 mm -2500K 707 Pofiadaãe plastové Vyrobeny z vysoce pevného polypropylenu. Lze montovat na standardní mfiíïkovan panel, vzájemnû do sebe zapadají. SPOJOVÁNÍ STOHOVÁNÍ MfiíÏkové panely dodáváme samostatnû NASTAVOVÁNÍ ZAVù ENÍ MoÏnost spojování a stohování Velikost Rozmûry x d x v (mm) Barva MTL-404 modrá -1000B 24 ã x 103 x 53 zelená -1000G 24 ãervená -1000R 24 Ïlutá -1000Y 24 modrá -1010B 29 ã x 104 x 80 zelená -1010G 29 ãervená -1010R 29 Ïlutá -1010Y 29 modrá -1020B 72 ã x 150 x 132 zelená -1020G 72 ãervená -1020R 72 Ïlutá -1020Y 72 modrá -1030B 124 ã x 222 x 165 zelená -1030G 124 ãervená -1030R 124 Ïlutá -1030Y 124 modrá -1040B 262 ã x 280 x 184 zelená -1040G 262 ãervená -1040R 260 Ïlutá -1040Y Pfiíslu enství plastov ch pofiadaãû Pro plastové pofiadaãe Matlock DrÏák títku Popis MTL-404 Sada 4 distanãních kolíkû -9010K 7 Jednotliv kolík pro pofiadaãe ã K 5 DrÏák títku pro pofiadaãe ã. 0 a K 4 DrÏák títku pro pofiadaãe ã K 5 DrÏák títku pro pofiadaãe ã. 3 a K 5 Distanãní kolík

4 STOLY PRACOVNÍ / HRANOLY OCELOVÉ StÛl pracovní a svûrák Pro domácí kutily a stfiednû nároãné práce. Ocelová konstrukce. Pevná pracovní plocha z bukového dfieva je opatfiena pravítky v metrické a palcové soustavû a úhlomûrn mi znaãkami. Snadná montáï. Robustní rozevíratelné nohy s protikluzn mi pryïov mi patkami. âtyfii v mûnné polohy. Dodáváme se ãtyfimi upínacími bloky, montáïními klíãi a návodem k pouïití. ífika pracovní plochy: 600 mm. Hloubka pracovní plochy (jednotlivû): 115 mm. Hloubka pracovní plochy (kombinovaná): 230 mm. Celková v ka: 800 mm. ífika (ve sloïeném stavu pro skladování): 280 mm. Maximální ífika pfii rozevfiení: 140 mm. Maximální upínan rozmûr (s bloky): 285 mm. Nosnost: 200 kg. GROUP 405/421 D EVOOBRÁBùCÍ NÁ ADÍ Jako svisl svûrák s ãelistmi v úhlu 90. Jako v estranná stolice pro fiezání s ãelistmi v úhlu 45. Viz 597 Vhodn k upínání trubek a jin ch kulatin. Pracovní plocha z dubového dfieva s úhlomûrem a pravítkem. Jako T- svûrák. Nezávislé nastavení ramen umoïàuje upínání podélnû zkosen ch obrobkû. V ka ífika (mm) (mm) SEN K 915 Hranoly ocelové Vysoce jakostní mûkká ocel. Dodáváme v ãtvercovém a obdélníkovém prûfiezu. Délka (metrické rozmûry): 300 mm Typ Rozmûry KEN x 4 mm -0040K x 5 mm -0050K 89 6 x 6 mm -0060K 94 7 x 7 mm -0070K x 8 mm -0080K x 10 mm -0100K 255 âtvercov 12 x 12 mm -0120K x 14 mm -0140K x 16 mm -0160K x 18 mm -0180K x 20 mm -0200K x 25 mm -0250K x 7 mm -0870K x 8 mm -1080K x 8 mm -1280K x 10 mm -1300K 304 Obdélníkov 14 x 9 mm -1490K x 10 mm -1610K x 11 mm -1910K x 12 mm -2120K x 14 mm -2400K x 14 mm -2420K 732 Sada Metrické rozmûry - ãtvercov prûfiez Poãet ks Obsah KEN-421 Kã/sada 6 4, 5, 6, 8, 10 a 12 mm ãtvercov prûfiez -0500K Stoly pracovní / hranoly ocelové

5 Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ Sady prûmyslov ch upínacích prvkû Sada se skládá z upínacích prvkû urãen ch k rychlému upínání nástrojû ãi obrobkû, Vyrobeny dle nároãn ch norem kvality. V echny upínací prvky jsou brou ené a kalené, vyrobené z kvalitní oceli. Upínací prvky (vyjma závitov ch tyãí) jsou tepelnû zpracovány a jejich povrch je ãernûn. Upínací nástroje odpovídají v em metrick m i imperiálním ífikám T-dráÏek. Sady jsou dodávány v závûsn ch ocelov ch zásobnících. Sada 20 mm je dodávána v dfievûné krabici. Závitová tyã Stupňovitá upínka Univerzální upínací podloïka Matice s přírubou Matice pro T-dráÏku ProdluÏovací matice Sada obsahuje 58 dílû v metrick ch rozmûrech (poãet ks kaïdé komponenty je uveden v závorkách) DráÏka ve stole Závit Závitová tyã StupÀovitá upínka ProdluÏov. Matice Upín. podloïky (páry) v robku Rozmûr x d (mm) d x závit L (mm) d x x v (mm) matice s pfiírubou H Rozsah nastavení ATL x 30 (4) CK x 18 x 14 (6) M x 30 (4) 64 x 28 x 12 (2) M10 x M10 x 125 x 30 (4) (4) 100 x 32 x 19 (2) 30 mm 15 mm 150 x 30 (4) (4) 150 x 32 x 22 (2) dlouhá 175 x 30 (4) (4) (6) (4) -1120K x 30 (4) 75 x 35 (4) CK x 22 x 16 (6) M x 35 (4) 64 x 28 x 12 (2) M12 x 125 x 35 (4) M12 x (4) 100 x 32 x 19 (2) 36 mm 150 x 35 (4) 18 mm (4) 150 x 32 x 22 (2) dlouhá 175 x 35 (4) (4) (6) (4) -1140K x 35 (4) 75 x 35 (4) CK x 25 x 18 (6) M x 35 (4) 64 x 28 x 12 (2) M14 x 125 x 35 (4) M14 x (4) 100 x 32 x 19 (2) 42 mm 150 x 35 (4) 21 mm (4) 150 x 32 x 22 (2) dlouhá 175 x 35 (4) (4) (6) (4) -1160K x 35 (4) 75 x 35 (4) CK x 35 (4) 64 x 28 x 12 (2) M14 x 18 x 25 x x 35 (4) M14 x (4) 100 x 32 x 19 (2) 42 mm (6) M x 35 (4) 21 mm (4) 150 x 32 x 22 (2) dlouhá 175 x 35 (4) (4) (6) (4) -1180K x 35 (4) 75 x 35 (4) CK x 28 x 20 (6) M x 35 (4) 64 x 28 x 12 (2) M16 x 125 x 35 (4) M16 x (4) 100 x 32 x 19 (2) 48 mm 150 x 35 (4) 24 mm (4) 150 x 32 x 22 (2) dlouhá 175 x 35 (4) (4) (6) (4) -1200K x 35 (4) Sada obsahuje 58 dílû v palcov ch rozmûrech (poãet ks kaïdé komponenty je uveden v závorkách) DráÏka ve stole Závit Závitová tyã StupÀovitá upínka ProdluÏov. Matice Upín. podloïky (páry) v robku Rozmûr x d d x závit L d x x v matice s pfiírubou H Rozsah nastavení ATL x 1 1/ 4 (4) CK / 2 x 11/ 16 x 17/ 32 (6) 3/ 8 UNC 4 x 1 1/ 4 (4) 2 1/ 2 x 1 1/ 8 x 1/ 3/ 2 (2) 8 UNC 3/8 UNC 1 1/ 8 3/ 5 x / 2 (4) 4 (4) 2 x 1 1/ 4 x 3/ 4 (2) x 1 7/ 6 x / 4 1 1/ 8-2 1/ 2 (4) 4 (4) 6 x 1 1/ 4 x 7/ 8 (2) dlouhá 7 x 1 1/ (6) 3 7/ 8 2 1/ 2-6 (4) 4 (4) (4) -1320K x 1 1/ 4 (4) 3 x 1 1/ 4 (4) CK / 16 x 7/ 8 x 6/ 8 (6) 1/ 2 UNC 4 x 1 1/ 2 (4) 2 1/ 2 x 1 1/ 8 x 1/ 1/ 2 (2) 2 UNC 1/2 UNC 1 1/ 8 3/ 5 x / 2 (4) 2 (4) 2 x 1 1/ 4 x 3/ 4 (2) x 1 1/ 4 13/ 6 x / 4 1 1/ 8-2 1/ 2 (4) 2 (4) 6 x 1 1/ 4 x 7/ 8 (2) dlouhá 7 x 1 1/ (6) 3 7/ 8 2 1/ 2-6 (4) 2 (4) (4) -1360K x 1 1/ 2 (4) 3 x 1 1/ 4 (4) CK / 8 x 7/ 8 x 6/ 8 (6) 1/ 2 UNC 4 x 1 1/ 2 (4) 2 1/ 2 x 1 1/ 8 x 1/ 1/ 2 (2) 2 UNC 1/2 UNC 1 1/ 8 3/ 5 x / 2 (4) 2 (4) 2 x 1 1/ 4 x 3/ 4 (2) x 1 1/ 4 13/ 6 x / 4 1 1/ 8-2 1/ 2 (4) 2 (4) 6 x 1 1/ 4 x 7/ 8 (2) dlouhá 7 x 1 1/ (6) 3 7/ 8 2 1/ 2-6 (4) 2 (4) (4) -1400K x 1 1/ 2 (4) 3 x 1 1/ 4 (4) CK / 4 x 1 3/ 8 x 1 1/ 8 (6) 5/ 8 UNC 4 x 1 1/ 2 (4) 2 1/ 2 x 1 1/ 8 x 1/ 5/ 2 (2) 8 UNC 5/8 UNC 1 1/ 8 3/ 5 x / 2 (4) 2 (4) 2 x 1 1/ 4 x 3/ 4 (2) x 1 5/ 8 13/ 6 x / 4 1 1/ 8-2 1/ 2 (4) 2 (4) 6 x 1 1/ 4 x 7/ 8 (2) dlouhá 7 x 1 1/ (6) 3 7/ 8 2 1/ 2-6 (4) 2 (4) (4) -1480K x 1 1/ 2 (4) 264

6 PRVKY UPÍNACÍ Sady profesionálních upínacích prvkû Jsou navrïeny tak, aby pfiinesly ãasovou úsporu pfii pfiípravû v roby a vyfie ily vût inu problémû s upínáním do T- dráïek. V echny komponenty jsou vyrobeny z nelegované uhlíkové oceli druhu 45C (JIS)/CK45 (DIN). Jsou tepelnû zpracovány na tvrdost HRC Na povrchu mají povlak z fosfátu manganu. Dodáváme je v robustním plastovém kuffiíku. 425 Rozmûr T-dráÏky Závit dílu IND mm M10 TK T mm M12 TK T mm 18 mm M14 M16 TK14 TK T -3616T mm M18 TK T 6234 Sady profesionálních upínacích prvkû Jsou navrïeny tak, aby pfiinesly ãasovou úsporu pfii pfiípravû v roby a vyfie ily vût inu problémû s upínáním do T- dráïek. V echny komponenty jsou vyrobeny z nelegované uhlíkové oceli druhu S45C (JIS) / CK45 (DIN). Jsou tepelnû zpracovány na tvrdost HRC Na povrchu mají povlak z fosfátu manganu. Dodáváme je v robustním plastovém kuffiíku. Obsah: Tyãe závitové (po 4 ks): délka 50, 75, 100, 125, 150 a 200 mm. Bloky stupàovité (po 2 ks) 1S, 2S a 3S. Upínky stupàovité (po 2 ks) 25 x 63 mm, 100 x 32 mm a 150 x 32 mm. Upínky se závitem délka 100 mm, 2 ks. Upínky zalomené délka 120 mm, 2 ks. Upínky destiãkové 100 x 30 mm 2 ks. Upínka ze ikmená se závitem 100 x 30 mm, 2 ks. Matice ProdluÏovací: 4 ks. S pfiírubou: 6 ks. Pro T-dráÏku: 6 ks. Rozmûr T-dráÏky Závit dílu IND mm M16 MCK M Prvky upínací 265

7 Prvky upínací 425 CC01 Upínka vidlicová PRVKY UPÍNACÍ CC07 Upínka s dráïkou CC19 Upínka stavitelná CC24 Rychlo roub CC02 Upínka s válcov m osazením CC08 Upínka otoãná CC25 Upínka stupàovitá CC03 Upínka zalomená CC11 âelist upínací CC20 Upínka stavitelná FC01 Dotek ploch CC04 Upínka se závitem ze ikmená CC12 Upínka nastavitelná FC02 Dotek s vroubkováním CC05 Upínka pfiímá CC13 Upímka kroková nastavitelná CC21 Upínka s nastaviteln m ramenem FC03 Matice dráïkovaná CC06 Upínka pfiímá se závitem CC18 Upínka destiãková FC04 Matice s pfiírubou

8 PRVKY UPÍNACÍ 425 FC05 Matice prodluïovací FC16 rouby zaji Èovací FC22 PodloÏka SC01 PodloÏka vymezovací FC06 T- matice (frézovaná) FC17 rouby zaji Èovací s válcovou hlavou FC23 C-podloÏka SC04 Váleãek vymezovací FC07 Tyč závitová FC18 rouby zaji Èovací s dráïkovan m dotekem FC24 C-podloÏka otoãná SC10 roub nastavovací FC20 Podložka drážkovaná pravoúhlá FC25 Sada sférick ch podloïek SC11A Podpûra roubovací FC08 T-matice prodlouïená (brou ená) FC21 Podložka drážkovaná kulatá FC29 Dotek otoãn SU25 Blok stupàovit FC09 roub s okem FC40 T- roub SEB roub s okem Prvky upínací

9 ????????????????? Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ GEOMETRICKÁ TOLERANCE Následující údaje pfiedstavují v tah z BS 308 : Podrobnûj í vysvûtlení lze nalézt v uvedené normû. Geometrická tolerance definuje vztahy mezi jednotliv mi komponenty. Pfiíklad: pravoúhlost, okrouhlost, rovnobûïnost, rovinnost nebo soustfiednost. Mohou b t definovány dvûma zpûsoby. Jsou to: (a) Vzájemná závislost: toleranãní meze fiídí rozmûry i tvar komponenty. (b) Vzájemná nezávislost: toleranãní meze fiídí pouze rozmûry komponenty, av ak nefiídí její tvar. Reference polohy/tvaru Význam: Musí b t zaji tûna kolmost vzhledem k A s tolerancí 1 úhlové minuty Tolerance Pravoúhlost ± 1 A Tolerance tvaru a reference tvaru 0.02 B Symbol tolerované charakteristiky Hodnota tolerance Reference polohy/tvaru Význam: Musí b t zaji tûna rovnobûïnost vzhledem k B s toleranci 0.02 mm Kvalita povrchu A Symbol reference Referenãní trojúhelník Toleranãní charakteristika Referenãní charakteristika Symboly a jejich význam Pfiímost Pravoúhlost Souosost Rovinnost RovnobûÏnost Excentricita Kruhovitost ikmost Celková excentricita Válcovitost Tolerance polohy Kvalita povrchu 268

10 CC01 - Upínka vidlicová PRVKY UPÍNACÍ 425 Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC výrobku Délka x ífika A x B C D Rozmûry (mm) E F G IND-425 CC x 38 mm D 327 CC x 50 mm J 675 CC x 60 mm M 1197 CC02 - Upínka s válcov m osazením Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HR C výrobku Délka x ífika A x B C D E F Rozmûry (mm) G H J K L M Obj. kód IND-425 CC x 38 mm M D 594 CC x 48 mm M G 802 CC x 48 mm M J 995 CC03 - Upínka zalomená Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC výrobku Délka x ífika A x B C D Rozmûry (mm) E F G H I Obj. kód IND-425 CC x 36 mm H 754 CC x 48 mm K 1210 CC x 60 mm N Prvky upínací

11 ????????????????? Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ CC04 - Upínka se závitem ze ikmená Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HR C Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G IND-425 CC x 50 mm M R 1029 CC05 - Upínka pfiímá Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HR C Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G H IND-425 CC x 32 mm D 322 CC x 32 mm G 425 CC x 36 mm J 400 CC x 36 mm M 512 CC x 38 mm P 444 CC x 38 mm R 600 CC06 - Upínka pfiímá se závitem Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HR C Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G H IND-425 CC x 30 mm M D 315 CC x 30 mm M F 379 CC x 30 mm M H 449 CC x 38 mm M J 400 CC x 38 mm M L 557 CC x 38 mm M N 685 CC x 50 mm M P 864 CC x 50 mm M R

12 CC07 - Upínka s dráïkou PRVKY UPÍNACÍ 425 Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F IND-425 CC x 30mm F 364 CC x 38mm N 590 CC08 - Upínka otoãná Materiál: povrchovû zpevnûná ocel. Tepelné zpracování na: HRC Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G H I IND-425 CC x 28mm M D 1209 CC x 32mm M12 36 M G 1382 CC x 40mm M16 41 M J 1784 CC11 - âelist upínací Materiál: Tûleso: edá litina. âelist: stfiednû uhlíková ocel EN8D. Tvrdost: âelist: HRC Povrchová úprava: âelist: fosfát manganu. Vroubkovaná Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G H J K L M N IND-425 CC Vroubkovaná 133 x 60mm D Prvky upínací

13 Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ CC12 - Upínka nastavitelná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na tvrdost: âelist: HRC âelisti: Povrchová úprava vysokofrekvenãním kalením. Brou ená DráÏkovaná Typ Délka x ífika x v ka Rozmûry (mm) v robku A x B x C D E F G H J K L IND-425 CC x 25 x 20mm D 1784 CC DráÏkovan 105 x 35 x 30mm F 2284 CC x 40 x 40mm H 2907 CC x 25 x 20mm J 1784 CC Brou en 105 x 35 x 30mm M 2284 CC x 40 x 40mm R 2907 CC13 - Upínka kroková nastavitelná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na tvrdost: HRC âelisti: Povrchová úprava vysoko-frekvenãním kalením. Brou ená DráÏkovaná Typ Délka x ífika x v ka Rozmûry (mm) v robku A x B x C D E F G H J K L IND-425 CC x 25 x 8mm D 1894 CC DráÏkovan 105 x 35 x 10mm F 2254 CC x 40 x 14mm H 2982 CC Brou en 105 x 35 x 10mm M 2215 CC18 - Upínka pfiímá Materiál: stfiednû uhlíková ocel. * Dodáváme s T- roubem, maticí s pfiírubou a aretaãním roubem Délka x ífika Rozmûry (mm) v robku A x B C D E F G H IND-425 CC18PC-4 19 x 41mm M C 545 CC18PC-4S* 19 x 41mm M F 849 CC18PC-6 22 x 44mm M K

14 CC19 - Upínka stavitelná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. PRVKY UPÍNACÍ 425 Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D IND-425 CC19-NC x 42mm 75 M D 2197 CC20 - Upínka stavitelná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D IND-425 CC20-NC6 150 x 49mm 85 M M 1592 CC20-NC8 194 x 55mm 105 M T Prvky upínací

15 Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ CC21 - Upínka s nastaviteln m ramenem Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Povrchová úprava: fosfát manganu. Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G IND-425 CC x 46 mm M D 1489 CC x 57 mm M M 1637 CC24 - Rychlo roub Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Délka Rozmûry (mm) výrobku A B C D E F G H IND-425 CC mm M C 437 CC mm M G 500 CC mm M P 562 CC25 - Upínka stupàovitá Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G IND-425 CC x 25 mm M C 174 CC x 32 mm M G 260 CC x 32 mm M J 354 CC x 32 mm M G 274 CC x 30 mm M J

16 FC01 - Dotek ploch PRVKY UPÍNACÍ Materiál: Tûleso - stfiednû uhlíková ocel. Kuliãka - kalená EN 31. Tvrdost: roub - HRC Kuliãka - HRC 6C. Povrchová úprava fosfát manganu. 425 Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C D E IND-425 FC M R 684 FC02 - Dotek s vroubkováním Materiál: Tûleso - stfiednû uhlíková ocel. Kuliãka - kalená ocel EN 31. Tvrdost: roub - HRC Kuliãka - HRC 6C. Povrchová úprava fosfát manganu. Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C D E IND-425 FC M J 684 FC M R 884 FC03 - Matice vroubkovaná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C D E IND-425 FC M K 165 FC M M 192 FC M R 207 FC04 - Matice s pfiírubou Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C D E IND-425 FC M G 35 FC M K 62 FC M M 65 FC M P 72 FC M T Prvky upínací

17 425 PRVKY UPÍNACÍ FC05 - Matice prodluïovací Prvky upínací Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. FC06 - T-matice frézovaná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. F Rozmûr Rozmûry (mm) výrobku A B C IND-425 FC M F 49 FC M K 64 FC M M 100 FC M N 90 FC M R 145 FC07 - Tyã závitová Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C D E F IND-425 FC M G 47 FC M K 55 FC M M 62 FC M P 72 FC M T 120 Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. výrobku Rozmûry A x B Rozmûr C IND-425 FC M10 x 50 mm S 37 FC M10 x 75 mm S 44 FC M10 x 100 mm S 45 FC M10 x 150 mm S 59 FC M12 x 50 mm S 52 FC M12 x 75 mm S 55 FC M12 x 100 mm S 62 FC M12 x 125 mm S 67 FC M12 x 150 mm S 77 FC M12 x 200 mm S 89 FC M12 x 300 mm S 115 FC M14 x 75 mm S 65 FC M14 x 100 mm A 75 FC M14 x 125 mm G 85 FC M14 x 150 mm K 94 FC M14 x 200 mm T 112 FC M16 x 75 mm S 72 FC M16 x 100 mm S 84 FC M16 x 125 mm S 97 FC M16 x 150 mm S 110 FC M16 x 175 mm S 122 FC M16 x 200 mm S 137 FC M16 x 250 mm S 155 FC M16 x 300 mm S 175 FC M16 x 400 mm S 217 FC M16 x 500 mm S 257 FC M20 x 75 mm S 94 FC M20 x 100 mm S 107 FC M20 x 125 mm S 122 FC M20 x 150 mm S 135 FC M20 x 200 mm S 164 FC M20 x 250 mm S 192 FC M20 x 300 mm S 224 FC M20 x 400 mm S 294 FC M20 x 500 mm S 359 FC08 - T-matice prodluïovací Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C (h6) D E IND-425 FC M J 374 FC M R

18 FC09 - roub s okem PRVKY UPÍNACÍ Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Velikost Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F IND-425 FC M10 x 75 mm E 254 FC M10 x 100 mm H 290 FC M12 x 100 mm N 339 FC M16 x 125 mm P 474 FC M16 x 150 mm R 514 FC16 - rouby zaji Èovací Material: Tûlo - stfiednû uhlíková ocel.en198. piãka - kalená ocel EN 31. Tvrdost: Tûlo - HRC piãka - HRC 60. Povrch. úprava: piãka - kalená a brou ená. Kulová piãka Plochá piãka R hovaná piãka Závit x délka mm mm Obj. kód mm Obj. kód mm Obj. kód A x B C výrobku D IND-425 výrobku D IND-425 výrobku D IND-425 M6 x 10 mm M6 x 15 mm 3 FC H M6 x 25 mm 3 FC N M8 x 12 mm 4 FC D 84 FC D M8 x 20 mm 4 FC H 87 FC H M8 x 30 mm 4 FC N M10 x 15 mm 5 FC D M10 x 25 mm 5 FC H 99 FC H M10 x 35 mm 5 - FC N M12 x 30 mm 6 - FC H M12 x 40 mm M12 x 50 mm 6 FC T M16 x 55 mm 8 - FC R FC17 - Zaji Èovací rouby s válcovou hlavou Materiál: Tûlo - stfiednû uhlíková ocel EN198. piãka - kalená ocel EN 31. Tvrdost: Tûlo - HRC piãka - HRC 60. Povrchová úprava: piãka - kalená a brou ená. Kulová piãka Plochá piãka R hovaná piãka Závit x L Rozmûry A x B ( mm) D E F výrobku mm Obj. kód C IND-425 výrobku mm Obj. kód C IND-425 výrobku mm Obj. kód C IND-425 M6 x FC H 240 M12 x FC D M12 x FC H 337 FC H 449 M12 x FC N 177 FC N M12 x FC R 367 FC R 520 M16 x FC D 189 FC D M16 x FC H M16 x FC N Prvky upínací

19 Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ FC18 - roub zaji Èovací Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Vroubkovan povrch: indukãnû kalen. Povrchová úprava: fosfát manganu. Závit x délka Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F IND-425 FC M10 x 25 mm D 140 FC M16 x 50 mm R 207 FC20 - PodloÏka vroubkovaná Materál: ocel s vysokou pevností v tahu EN16M. Tvrdost: HRC 60. Vroubkovan povrch: indukãnû kalen. Povrchová úprava: fosfát manganu. Závit x délka Rozmûry (mm) výrobku A x B C D IND-425 FC M6 x 12 mm G 137 FC M6 x 20 mm L 154 FC M6 x 25 mm P 162 FC21 - Kulatá vroubkovaná podloïka Materál: kalená ocel EN16M. Tvrdost: HRC 60. Závit x délka Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F IND-425 FC M5 x 10 mm D 157 FC M6 x 12 mm G 162 FC M6 x 25 mm P 187 FC22 - PodloÏka Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 40 Rozmûry (mm) výrobku A B C IND-425 FC P 212 FC T 227 FC23 - C-podloÏka Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 42 Rozmûry (mm) výrobku A B C IND-425 CC G

20 FC24 - C-podloÏka otoãná PRVKY UPÍNACÍ Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 42. Povrchová úprava: fosfát manganu. 425 Rozmûr Rozmûry (mm) výrobku A B C D E F G H J IND-425 FC mm M G 325 FC25 - Sada sférick ch podloïek Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 38. Rozmûr Rozmûry (mm) výrobku A B C D IND-425 FC mm D 130 FC mm G 194 FC mm L 227 FC29 - Doteky otoãné Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC Rozmûr Rozmûry (mm) výrobku A B C D E F IND-425 FC M D 384 FC40 - T- rouby Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Rozmûry (mm) výrobku A B C D E F G H IND-425 FC D 119 FC F 122 FC H 130 FC M K 135 FC M 144 FC P 145 FC R 159 FC D 145 FC F 145 FC H 159 FC M K 169 FC M 180 FC P 195 FC R 224 FC F 195 FC H 215 FC FC M K -2920M FC P 270 FC R 307 FC M M 494 FC M R Prvky upínací

21 ????????????????? Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ SC01 - PodloÏka vymezovací Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 40. V ka x prûmûr Rozmûry (mm) výrobku A (±0.01) x B C D IND-425 SC x 40 mm Ø g -3005D 355 SC04 - Váleãek vymezovací Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 40. V ka x prûmûr Rozmûry (mm) výrobku A (±0.01) x B (±0.01) C D E IND-425 SC x 40 mm Ø 12 Ø g -3020D 600 SC x 40 mm Ø 12 Ø g -3020F 627 SC10 - roub nastavovací Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 38. V ka x prûmûr Rozmûry (mm) výrobku A x B C D IND-425 SC M12 x kg -3050F 734 SC M16 x kg -3050J

22 SC11A - Podpûrka roubovací PRVKY UPÍNACÍ Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 40. PrÛmûr x v ka Rozmûry (mm) Únosnost výrobku A x B (min.) C D (kg) IND-425 SC x 40 mm kg -3057D 669 SC x 100 mm kg -3057P 2609 SU25 - PodloÏka stupàovitá Materiál: kalená ocel. Vzpûrná Rozmûry (mm) Únosná v robku v ka A B C hmotnost IND-425 SU kg 0.11 kg -3125E 192 SU kg 0.26 kg -3125H 250 SU kg 1.02 kg -3125L 545 SU kg 0.71 kg -3132J 332 SU kg 1.53 kg -3132L 662 SU kg 2.77 kg -3132P 992 SEB - roub s okem výrobku Závit Délka závitu (mm) Nosnost kg IND-425 SEB1017 M S 44 SEB1220 M S 65 SEB1525 M S 100 SEB2030 M S Prvky upínací

23 ????????????????? Jednotky indexovací / stoly otoãné 437 JEDNOTKY INDEXOVACÍ / STOLY OTOâNÉ Jednotka indexovací horizontální a vertikální typu 5821 Vhodná pro frézování, vrtání, vrtávání, navrtávání a dal í ãinnosti. Pfiesnost indexování ± 120 úhlov ch sekund. Jednoduchá kompaktní konstrukce umoïàuje dva typy dûlení: Úhlové indexování Pomocí prstence se stupnicí od 0 do 360 v krocích 1. Základní indexování Pomocí západkového mechanizmu, kter umoïàuje dûlení 2, 3, 4, 6, 8, 12 a 24 bez demontáïe. Model -0400K, kter je montován se standardním 3-ãelisÈov m roubov m sklíãidlem s dvoudíln mi oboustrann mi ãelistmi, má speciální konstrukci umoïàující pouïít kle tiny 5C. Otvor M pfies jednotku NOVINKA NÁSTROJE S VBD Viz 106 PrÛmûr Rozmûry (mm) sklíãidla A G B C E F H L M IND mm kg -0400K mm kg -0410K mm kg -0420K mm kg -0430K StÛl otoãn horizontální a vertikální - typ SOPP S odpojiteln m nekov m kolem, coï umoïàuje rychlé indexování. Jedna otáãka kliãky vyvolá otoãení prstence o 4 úhlové stupnû. StÛl je vyroben z vysoce jakostní litiny. MÛÏe pracovat jako indexovací jednotka i jako konvenãní otoãn stûl pfii obrábûní s kruhovou interpolací, vyvrtávání nebo nastavování úhlû apod. Volitelné dûlicí kotouãe dodáváme na zvlá tní objednávku. Pfiesnost: RovnobûÏnost upínací plochy se základnou: Rovinnost upínací plochy: Excentricita stfiedového válcového otvoru: Excentricita stfiedového kuïelového otvoru: Kolmost upínací plochy k stfiedové dráïce: mm mm mm mm mm PrÛmûr H H1 Stfiedov Rozmûry (mm) Poãet D otvor A B C E T-dráÏek IND mm MT kg -0500K mm MT kg -0510K mm MT kg -0520K

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci

Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci Vydání XXII Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Gamma 263 SMART krimpovací stroj Cel tento v tisk se zcela vûnuje nov m krimpovacím automatûm Komax. V novém Gamma 263 pfiedstavuje Komax dal í zlom v

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS

POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, 252 42 Vestec u Prahy, tel.: 244 001 500, fax: 244 910 700, e-mail: office@schmachtl.cz 2003 Obsah Úvod do systémû oznaãování Poãítaãové systémy ACS

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 Medicinální plyny Zpracovali: Ing. Erna Jaklová David Kouba Odborná spolupráce: âatp PS-5 Praha, leden

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více