PO ADAâE PLASTOVÉ. Strana JEDNOTKY INDEXOVACÍ. Strany SKUPINA DRÎÁKY NÁSTROJÒ. Strany SKUPINA. Strana...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PO ADAâE PLASTOVÉ. Strana...263 JEDNOTKY INDEXOVACÍ. Strany...286-292 SKUPINA DRÎÁKY NÁSTROJÒ. Strany...297 SKUPINA. Strana..."

Transkript

1 400 KOSTKY MAGNETICKÉ UPÍNACÍ 404 PO ADAâE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ PRVKY UPÍNACÍ 437 JEDNOTKY INDEXOVACÍ 437 STOLY OTOâNÉ 440 SKLÍâIDLA Strany Strany KLIâKY KE SKLÍâIDLÒM 442 VLOÎKY REDUKâNÍ 443 UPÍNKY KLOUBOVÉ 445 SVùRÁKY Strany Strany SVùRÁKY STROJNÍ 445 DRÎÁKY NÁSTROJÒ 445 DRÎÁKY NA BROU ENÍ 447 SYSTÉM MODULÁRNÍ HADICOV Strany Strany Strany Strany NÒÎKY PÁKOVÉ 450 KOLEâKA VROUBKOVACÍ 482 VLOÎKY REDUKâNÍ MORSE 482 KLÍNY VYRÁÎECÍ Strany Strany HROTY ST EDICÍ 488 HROTY OTOâNÉ 490 âelisti PRO SKLÍâIDLA 495 OROVNÁVAâE BRUSN CH KOTOUâÒ Strany

2 Sekce 4 Obsah 4 Oznaãení Skupina âelisti pro sklíãidla DrÏáky nástrojû Hlavy revolverové Hranoly ocelové Hroty stfiedicí / otoãné...487/ Jednotky indexovací / stoly otoãné Koleãka vroubkovací a drïáky Kostky magnetické upínací / pofiadaãe plastové...400/ NÛÏky pákové Orovnávaãe brusn ch kotouãû Prvky upínací Sklíãidla Sklíãidla / kliãky ke sklíãidlûm...440/ Stoly pracovní Svûráky Systém modulární hadicov Upínky kloubové VloÏky redukãní VloÏky redukãní Morse a klíny vyráïecí Dílenské vybavení Sekce 4 Produktové skupiny

3 Kostky magnetické upínací / pofiadaãe plastové 400/404 KOSTKY MAGNETICKÉ UPÍNACÍ / PO ADAâE PLASTOVÉ Kostky upínací magnetické Jsou urãeny k pouïití s magnetick mi upínaãi, které mají rovnobûïné pólové nástavce, takïe se magnetické pole mûïe roz ífiit k drïení sloïitû tvarovan ch obrobkû. Dodáváme je ve vzájemnû sladûn ch párech. Jsou obrobitelné. Rozmûry x d x v KEN-400 Kã/pár 60 x 75 x 30 mm -2500K 707 Pofiadaãe plastové Vyrobeny z vysoce pevného polypropylenu. Lze montovat na standardní mfiíïkovan panel, vzájemnû do sebe zapadají. SPOJOVÁNÍ STOHOVÁNÍ MfiíÏkové panely dodáváme samostatnû NASTAVOVÁNÍ ZAVù ENÍ MoÏnost spojování a stohování Velikost Rozmûry x d x v (mm) Barva MTL-404 modrá -1000B 24 ã x 103 x 53 zelená -1000G 24 ãervená -1000R 24 Ïlutá -1000Y 24 modrá -1010B 29 ã x 104 x 80 zelená -1010G 29 ãervená -1010R 29 Ïlutá -1010Y 29 modrá -1020B 72 ã x 150 x 132 zelená -1020G 72 ãervená -1020R 72 Ïlutá -1020Y 72 modrá -1030B 124 ã x 222 x 165 zelená -1030G 124 ãervená -1030R 124 Ïlutá -1030Y 124 modrá -1040B 262 ã x 280 x 184 zelená -1040G 262 ãervená -1040R 260 Ïlutá -1040Y Pfiíslu enství plastov ch pofiadaãû Pro plastové pofiadaãe Matlock DrÏák títku Popis MTL-404 Sada 4 distanãních kolíkû -9010K 7 Jednotliv kolík pro pofiadaãe ã K 5 DrÏák títku pro pofiadaãe ã. 0 a K 4 DrÏák títku pro pofiadaãe ã K 5 DrÏák títku pro pofiadaãe ã. 3 a K 5 Distanãní kolík

4 STOLY PRACOVNÍ / HRANOLY OCELOVÉ StÛl pracovní a svûrák Pro domácí kutily a stfiednû nároãné práce. Ocelová konstrukce. Pevná pracovní plocha z bukového dfieva je opatfiena pravítky v metrické a palcové soustavû a úhlomûrn mi znaãkami. Snadná montáï. Robustní rozevíratelné nohy s protikluzn mi pryïov mi patkami. âtyfii v mûnné polohy. Dodáváme se ãtyfimi upínacími bloky, montáïními klíãi a návodem k pouïití. ífika pracovní plochy: 600 mm. Hloubka pracovní plochy (jednotlivû): 115 mm. Hloubka pracovní plochy (kombinovaná): 230 mm. Celková v ka: 800 mm. ífika (ve sloïeném stavu pro skladování): 280 mm. Maximální ífika pfii rozevfiení: 140 mm. Maximální upínan rozmûr (s bloky): 285 mm. Nosnost: 200 kg. GROUP 405/421 D EVOOBRÁBùCÍ NÁ ADÍ Jako svisl svûrák s ãelistmi v úhlu 90. Jako v estranná stolice pro fiezání s ãelistmi v úhlu 45. Viz 597 Vhodn k upínání trubek a jin ch kulatin. Pracovní plocha z dubového dfieva s úhlomûrem a pravítkem. Jako T- svûrák. Nezávislé nastavení ramen umoïàuje upínání podélnû zkosen ch obrobkû. V ka ífika (mm) (mm) SEN K 915 Hranoly ocelové Vysoce jakostní mûkká ocel. Dodáváme v ãtvercovém a obdélníkovém prûfiezu. Délka (metrické rozmûry): 300 mm Typ Rozmûry KEN x 4 mm -0040K x 5 mm -0050K 89 6 x 6 mm -0060K 94 7 x 7 mm -0070K x 8 mm -0080K x 10 mm -0100K 255 âtvercov 12 x 12 mm -0120K x 14 mm -0140K x 16 mm -0160K x 18 mm -0180K x 20 mm -0200K x 25 mm -0250K x 7 mm -0870K x 8 mm -1080K x 8 mm -1280K x 10 mm -1300K 304 Obdélníkov 14 x 9 mm -1490K x 10 mm -1610K x 11 mm -1910K x 12 mm -2120K x 14 mm -2400K x 14 mm -2420K 732 Sada Metrické rozmûry - ãtvercov prûfiez Poãet ks Obsah KEN-421 Kã/sada 6 4, 5, 6, 8, 10 a 12 mm ãtvercov prûfiez -0500K Stoly pracovní / hranoly ocelové

5 Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ Sady prûmyslov ch upínacích prvkû Sada se skládá z upínacích prvkû urãen ch k rychlému upínání nástrojû ãi obrobkû, Vyrobeny dle nároãn ch norem kvality. V echny upínací prvky jsou brou ené a kalené, vyrobené z kvalitní oceli. Upínací prvky (vyjma závitov ch tyãí) jsou tepelnû zpracovány a jejich povrch je ãernûn. Upínací nástroje odpovídají v em metrick m i imperiálním ífikám T-dráÏek. Sady jsou dodávány v závûsn ch ocelov ch zásobnících. Sada 20 mm je dodávána v dfievûné krabici. Závitová tyã Stupňovitá upínka Univerzální upínací podloïka Matice s přírubou Matice pro T-dráÏku ProdluÏovací matice Sada obsahuje 58 dílû v metrick ch rozmûrech (poãet ks kaïdé komponenty je uveden v závorkách) DráÏka ve stole Závit Závitová tyã StupÀovitá upínka ProdluÏov. Matice Upín. podloïky (páry) v robku Rozmûr x d (mm) d x závit L (mm) d x x v (mm) matice s pfiírubou H Rozsah nastavení ATL x 30 (4) CK x 18 x 14 (6) M x 30 (4) 64 x 28 x 12 (2) M10 x M10 x 125 x 30 (4) (4) 100 x 32 x 19 (2) 30 mm 15 mm 150 x 30 (4) (4) 150 x 32 x 22 (2) dlouhá 175 x 30 (4) (4) (6) (4) -1120K x 30 (4) 75 x 35 (4) CK x 22 x 16 (6) M x 35 (4) 64 x 28 x 12 (2) M12 x 125 x 35 (4) M12 x (4) 100 x 32 x 19 (2) 36 mm 150 x 35 (4) 18 mm (4) 150 x 32 x 22 (2) dlouhá 175 x 35 (4) (4) (6) (4) -1140K x 35 (4) 75 x 35 (4) CK x 25 x 18 (6) M x 35 (4) 64 x 28 x 12 (2) M14 x 125 x 35 (4) M14 x (4) 100 x 32 x 19 (2) 42 mm 150 x 35 (4) 21 mm (4) 150 x 32 x 22 (2) dlouhá 175 x 35 (4) (4) (6) (4) -1160K x 35 (4) 75 x 35 (4) CK x 35 (4) 64 x 28 x 12 (2) M14 x 18 x 25 x x 35 (4) M14 x (4) 100 x 32 x 19 (2) 42 mm (6) M x 35 (4) 21 mm (4) 150 x 32 x 22 (2) dlouhá 175 x 35 (4) (4) (6) (4) -1180K x 35 (4) 75 x 35 (4) CK x 28 x 20 (6) M x 35 (4) 64 x 28 x 12 (2) M16 x 125 x 35 (4) M16 x (4) 100 x 32 x 19 (2) 48 mm 150 x 35 (4) 24 mm (4) 150 x 32 x 22 (2) dlouhá 175 x 35 (4) (4) (6) (4) -1200K x 35 (4) Sada obsahuje 58 dílû v palcov ch rozmûrech (poãet ks kaïdé komponenty je uveden v závorkách) DráÏka ve stole Závit Závitová tyã StupÀovitá upínka ProdluÏov. Matice Upín. podloïky (páry) v robku Rozmûr x d d x závit L d x x v matice s pfiírubou H Rozsah nastavení ATL x 1 1/ 4 (4) CK / 2 x 11/ 16 x 17/ 32 (6) 3/ 8 UNC 4 x 1 1/ 4 (4) 2 1/ 2 x 1 1/ 8 x 1/ 3/ 2 (2) 8 UNC 3/8 UNC 1 1/ 8 3/ 5 x / 2 (4) 4 (4) 2 x 1 1/ 4 x 3/ 4 (2) x 1 7/ 6 x / 4 1 1/ 8-2 1/ 2 (4) 4 (4) 6 x 1 1/ 4 x 7/ 8 (2) dlouhá 7 x 1 1/ (6) 3 7/ 8 2 1/ 2-6 (4) 4 (4) (4) -1320K x 1 1/ 4 (4) 3 x 1 1/ 4 (4) CK / 16 x 7/ 8 x 6/ 8 (6) 1/ 2 UNC 4 x 1 1/ 2 (4) 2 1/ 2 x 1 1/ 8 x 1/ 1/ 2 (2) 2 UNC 1/2 UNC 1 1/ 8 3/ 5 x / 2 (4) 2 (4) 2 x 1 1/ 4 x 3/ 4 (2) x 1 1/ 4 13/ 6 x / 4 1 1/ 8-2 1/ 2 (4) 2 (4) 6 x 1 1/ 4 x 7/ 8 (2) dlouhá 7 x 1 1/ (6) 3 7/ 8 2 1/ 2-6 (4) 2 (4) (4) -1360K x 1 1/ 2 (4) 3 x 1 1/ 4 (4) CK / 8 x 7/ 8 x 6/ 8 (6) 1/ 2 UNC 4 x 1 1/ 2 (4) 2 1/ 2 x 1 1/ 8 x 1/ 1/ 2 (2) 2 UNC 1/2 UNC 1 1/ 8 3/ 5 x / 2 (4) 2 (4) 2 x 1 1/ 4 x 3/ 4 (2) x 1 1/ 4 13/ 6 x / 4 1 1/ 8-2 1/ 2 (4) 2 (4) 6 x 1 1/ 4 x 7/ 8 (2) dlouhá 7 x 1 1/ (6) 3 7/ 8 2 1/ 2-6 (4) 2 (4) (4) -1400K x 1 1/ 2 (4) 3 x 1 1/ 4 (4) CK / 4 x 1 3/ 8 x 1 1/ 8 (6) 5/ 8 UNC 4 x 1 1/ 2 (4) 2 1/ 2 x 1 1/ 8 x 1/ 5/ 2 (2) 8 UNC 5/8 UNC 1 1/ 8 3/ 5 x / 2 (4) 2 (4) 2 x 1 1/ 4 x 3/ 4 (2) x 1 5/ 8 13/ 6 x / 4 1 1/ 8-2 1/ 2 (4) 2 (4) 6 x 1 1/ 4 x 7/ 8 (2) dlouhá 7 x 1 1/ (6) 3 7/ 8 2 1/ 2-6 (4) 2 (4) (4) -1480K x 1 1/ 2 (4) 264

6 PRVKY UPÍNACÍ Sady profesionálních upínacích prvkû Jsou navrïeny tak, aby pfiinesly ãasovou úsporu pfii pfiípravû v roby a vyfie ily vût inu problémû s upínáním do T- dráïek. V echny komponenty jsou vyrobeny z nelegované uhlíkové oceli druhu 45C (JIS)/CK45 (DIN). Jsou tepelnû zpracovány na tvrdost HRC Na povrchu mají povlak z fosfátu manganu. Dodáváme je v robustním plastovém kuffiíku. 425 Rozmûr T-dráÏky Závit dílu IND mm M10 TK T mm M12 TK T mm 18 mm M14 M16 TK14 TK T -3616T mm M18 TK T 6234 Sady profesionálních upínacích prvkû Jsou navrïeny tak, aby pfiinesly ãasovou úsporu pfii pfiípravû v roby a vyfie ily vût inu problémû s upínáním do T- dráïek. V echny komponenty jsou vyrobeny z nelegované uhlíkové oceli druhu S45C (JIS) / CK45 (DIN). Jsou tepelnû zpracovány na tvrdost HRC Na povrchu mají povlak z fosfátu manganu. Dodáváme je v robustním plastovém kuffiíku. Obsah: Tyãe závitové (po 4 ks): délka 50, 75, 100, 125, 150 a 200 mm. Bloky stupàovité (po 2 ks) 1S, 2S a 3S. Upínky stupàovité (po 2 ks) 25 x 63 mm, 100 x 32 mm a 150 x 32 mm. Upínky se závitem délka 100 mm, 2 ks. Upínky zalomené délka 120 mm, 2 ks. Upínky destiãkové 100 x 30 mm 2 ks. Upínka ze ikmená se závitem 100 x 30 mm, 2 ks. Matice ProdluÏovací: 4 ks. S pfiírubou: 6 ks. Pro T-dráÏku: 6 ks. Rozmûr T-dráÏky Závit dílu IND mm M16 MCK M Prvky upínací 265

7 Prvky upínací 425 CC01 Upínka vidlicová PRVKY UPÍNACÍ CC07 Upínka s dráïkou CC19 Upínka stavitelná CC24 Rychlo roub CC02 Upínka s válcov m osazením CC08 Upínka otoãná CC25 Upínka stupàovitá CC03 Upínka zalomená CC11 âelist upínací CC20 Upínka stavitelná FC01 Dotek ploch CC04 Upínka se závitem ze ikmená CC12 Upínka nastavitelná FC02 Dotek s vroubkováním CC05 Upínka pfiímá CC13 Upímka kroková nastavitelná CC21 Upínka s nastaviteln m ramenem FC03 Matice dráïkovaná CC06 Upínka pfiímá se závitem CC18 Upínka destiãková FC04 Matice s pfiírubou

8 PRVKY UPÍNACÍ 425 FC05 Matice prodluïovací FC16 rouby zaji Èovací FC22 PodloÏka SC01 PodloÏka vymezovací FC06 T- matice (frézovaná) FC17 rouby zaji Èovací s válcovou hlavou FC23 C-podloÏka SC04 Váleãek vymezovací FC07 Tyč závitová FC18 rouby zaji Èovací s dráïkovan m dotekem FC24 C-podloÏka otoãná SC10 roub nastavovací FC20 Podložka drážkovaná pravoúhlá FC25 Sada sférick ch podloïek SC11A Podpûra roubovací FC08 T-matice prodlouïená (brou ená) FC21 Podložka drážkovaná kulatá FC29 Dotek otoãn SU25 Blok stupàovit FC09 roub s okem FC40 T- roub SEB roub s okem Prvky upínací

9 ????????????????? Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ GEOMETRICKÁ TOLERANCE Následující údaje pfiedstavují v tah z BS 308 : Podrobnûj í vysvûtlení lze nalézt v uvedené normû. Geometrická tolerance definuje vztahy mezi jednotliv mi komponenty. Pfiíklad: pravoúhlost, okrouhlost, rovnobûïnost, rovinnost nebo soustfiednost. Mohou b t definovány dvûma zpûsoby. Jsou to: (a) Vzájemná závislost: toleranãní meze fiídí rozmûry i tvar komponenty. (b) Vzájemná nezávislost: toleranãní meze fiídí pouze rozmûry komponenty, av ak nefiídí její tvar. Reference polohy/tvaru Význam: Musí b t zaji tûna kolmost vzhledem k A s tolerancí 1 úhlové minuty Tolerance Pravoúhlost ± 1 A Tolerance tvaru a reference tvaru 0.02 B Symbol tolerované charakteristiky Hodnota tolerance Reference polohy/tvaru Význam: Musí b t zaji tûna rovnobûïnost vzhledem k B s toleranci 0.02 mm Kvalita povrchu A Symbol reference Referenãní trojúhelník Toleranãní charakteristika Referenãní charakteristika Symboly a jejich význam Pfiímost Pravoúhlost Souosost Rovinnost RovnobûÏnost Excentricita Kruhovitost ikmost Celková excentricita Válcovitost Tolerance polohy Kvalita povrchu 268

10 CC01 - Upínka vidlicová PRVKY UPÍNACÍ 425 Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC výrobku Délka x ífika A x B C D Rozmûry (mm) E F G IND-425 CC x 38 mm D 327 CC x 50 mm J 675 CC x 60 mm M 1197 CC02 - Upínka s válcov m osazením Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HR C výrobku Délka x ífika A x B C D E F Rozmûry (mm) G H J K L M Obj. kód IND-425 CC x 38 mm M D 594 CC x 48 mm M G 802 CC x 48 mm M J 995 CC03 - Upínka zalomená Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC výrobku Délka x ífika A x B C D Rozmûry (mm) E F G H I Obj. kód IND-425 CC x 36 mm H 754 CC x 48 mm K 1210 CC x 60 mm N Prvky upínací

11 ????????????????? Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ CC04 - Upínka se závitem ze ikmená Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HR C Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G IND-425 CC x 50 mm M R 1029 CC05 - Upínka pfiímá Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HR C Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G H IND-425 CC x 32 mm D 322 CC x 32 mm G 425 CC x 36 mm J 400 CC x 36 mm M 512 CC x 38 mm P 444 CC x 38 mm R 600 CC06 - Upínka pfiímá se závitem Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HR C Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G H IND-425 CC x 30 mm M D 315 CC x 30 mm M F 379 CC x 30 mm M H 449 CC x 38 mm M J 400 CC x 38 mm M L 557 CC x 38 mm M N 685 CC x 50 mm M P 864 CC x 50 mm M R

12 CC07 - Upínka s dráïkou PRVKY UPÍNACÍ 425 Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na: HRC Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F IND-425 CC x 30mm F 364 CC x 38mm N 590 CC08 - Upínka otoãná Materiál: povrchovû zpevnûná ocel. Tepelné zpracování na: HRC Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G H I IND-425 CC x 28mm M D 1209 CC x 32mm M12 36 M G 1382 CC x 40mm M16 41 M J 1784 CC11 - âelist upínací Materiál: Tûleso: edá litina. âelist: stfiednû uhlíková ocel EN8D. Tvrdost: âelist: HRC Povrchová úprava: âelist: fosfát manganu. Vroubkovaná Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G H J K L M N IND-425 CC Vroubkovaná 133 x 60mm D Prvky upínací

13 Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ CC12 - Upínka nastavitelná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na tvrdost: âelist: HRC âelisti: Povrchová úprava vysokofrekvenãním kalením. Brou ená DráÏkovaná Typ Délka x ífika x v ka Rozmûry (mm) v robku A x B x C D E F G H J K L IND-425 CC x 25 x 20mm D 1784 CC DráÏkovan 105 x 35 x 30mm F 2284 CC x 40 x 40mm H 2907 CC x 25 x 20mm J 1784 CC Brou en 105 x 35 x 30mm M 2284 CC x 40 x 40mm R 2907 CC13 - Upínka kroková nastavitelná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tepelné zpracování na tvrdost: HRC âelisti: Povrchová úprava vysoko-frekvenãním kalením. Brou ená DráÏkovaná Typ Délka x ífika x v ka Rozmûry (mm) v robku A x B x C D E F G H J K L IND-425 CC x 25 x 8mm D 1894 CC DráÏkovan 105 x 35 x 10mm F 2254 CC x 40 x 14mm H 2982 CC Brou en 105 x 35 x 10mm M 2215 CC18 - Upínka pfiímá Materiál: stfiednû uhlíková ocel. * Dodáváme s T- roubem, maticí s pfiírubou a aretaãním roubem Délka x ífika Rozmûry (mm) v robku A x B C D E F G H IND-425 CC18PC-4 19 x 41mm M C 545 CC18PC-4S* 19 x 41mm M F 849 CC18PC-6 22 x 44mm M K

14 CC19 - Upínka stavitelná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. PRVKY UPÍNACÍ 425 Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D IND-425 CC19-NC x 42mm 75 M D 2197 CC20 - Upínka stavitelná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D IND-425 CC20-NC6 150 x 49mm 85 M M 1592 CC20-NC8 194 x 55mm 105 M T Prvky upínací

15 Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ CC21 - Upínka s nastaviteln m ramenem Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Povrchová úprava: fosfát manganu. Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G IND-425 CC x 46 mm M D 1489 CC x 57 mm M M 1637 CC24 - Rychlo roub Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Délka Rozmûry (mm) výrobku A B C D E F G H IND-425 CC mm M C 437 CC mm M G 500 CC mm M P 562 CC25 - Upínka stupàovitá Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Délka x ífika Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F G IND-425 CC x 25 mm M C 174 CC x 32 mm M G 260 CC x 32 mm M J 354 CC x 32 mm M G 274 CC x 30 mm M J

16 FC01 - Dotek ploch PRVKY UPÍNACÍ Materiál: Tûleso - stfiednû uhlíková ocel. Kuliãka - kalená EN 31. Tvrdost: roub - HRC Kuliãka - HRC 6C. Povrchová úprava fosfát manganu. 425 Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C D E IND-425 FC M R 684 FC02 - Dotek s vroubkováním Materiál: Tûleso - stfiednû uhlíková ocel. Kuliãka - kalená ocel EN 31. Tvrdost: roub - HRC Kuliãka - HRC 6C. Povrchová úprava fosfát manganu. Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C D E IND-425 FC M J 684 FC M R 884 FC03 - Matice vroubkovaná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C D E IND-425 FC M K 165 FC M M 192 FC M R 207 FC04 - Matice s pfiírubou Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C D E IND-425 FC M G 35 FC M K 62 FC M M 65 FC M P 72 FC M T Prvky upínací

17 425 PRVKY UPÍNACÍ FC05 - Matice prodluïovací Prvky upínací Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. FC06 - T-matice frézovaná Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. F Rozmûr Rozmûry (mm) výrobku A B C IND-425 FC M F 49 FC M K 64 FC M M 100 FC M N 90 FC M R 145 FC07 - Tyã závitová Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C D E F IND-425 FC M G 47 FC M K 55 FC M M 62 FC M P 72 FC M T 120 Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. výrobku Rozmûry A x B Rozmûr C IND-425 FC M10 x 50 mm S 37 FC M10 x 75 mm S 44 FC M10 x 100 mm S 45 FC M10 x 150 mm S 59 FC M12 x 50 mm S 52 FC M12 x 75 mm S 55 FC M12 x 100 mm S 62 FC M12 x 125 mm S 67 FC M12 x 150 mm S 77 FC M12 x 200 mm S 89 FC M12 x 300 mm S 115 FC M14 x 75 mm S 65 FC M14 x 100 mm A 75 FC M14 x 125 mm G 85 FC M14 x 150 mm K 94 FC M14 x 200 mm T 112 FC M16 x 75 mm S 72 FC M16 x 100 mm S 84 FC M16 x 125 mm S 97 FC M16 x 150 mm S 110 FC M16 x 175 mm S 122 FC M16 x 200 mm S 137 FC M16 x 250 mm S 155 FC M16 x 300 mm S 175 FC M16 x 400 mm S 217 FC M16 x 500 mm S 257 FC M20 x 75 mm S 94 FC M20 x 100 mm S 107 FC M20 x 125 mm S 122 FC M20 x 150 mm S 135 FC M20 x 200 mm S 164 FC M20 x 250 mm S 192 FC M20 x 300 mm S 224 FC M20 x 400 mm S 294 FC M20 x 500 mm S 359 FC08 - T-matice prodluïovací Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Závit Rozmûry (mm) výrobku A B C (h6) D E IND-425 FC M J 374 FC M R

18 FC09 - roub s okem PRVKY UPÍNACÍ Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Velikost Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F IND-425 FC M10 x 75 mm E 254 FC M10 x 100 mm H 290 FC M12 x 100 mm N 339 FC M16 x 125 mm P 474 FC M16 x 150 mm R 514 FC16 - rouby zaji Èovací Material: Tûlo - stfiednû uhlíková ocel.en198. piãka - kalená ocel EN 31. Tvrdost: Tûlo - HRC piãka - HRC 60. Povrch. úprava: piãka - kalená a brou ená. Kulová piãka Plochá piãka R hovaná piãka Závit x délka mm mm Obj. kód mm Obj. kód mm Obj. kód A x B C výrobku D IND-425 výrobku D IND-425 výrobku D IND-425 M6 x 10 mm M6 x 15 mm 3 FC H M6 x 25 mm 3 FC N M8 x 12 mm 4 FC D 84 FC D M8 x 20 mm 4 FC H 87 FC H M8 x 30 mm 4 FC N M10 x 15 mm 5 FC D M10 x 25 mm 5 FC H 99 FC H M10 x 35 mm 5 - FC N M12 x 30 mm 6 - FC H M12 x 40 mm M12 x 50 mm 6 FC T M16 x 55 mm 8 - FC R FC17 - Zaji Èovací rouby s válcovou hlavou Materiál: Tûlo - stfiednû uhlíková ocel EN198. piãka - kalená ocel EN 31. Tvrdost: Tûlo - HRC piãka - HRC 60. Povrchová úprava: piãka - kalená a brou ená. Kulová piãka Plochá piãka R hovaná piãka Závit x L Rozmûry A x B ( mm) D E F výrobku mm Obj. kód C IND-425 výrobku mm Obj. kód C IND-425 výrobku mm Obj. kód C IND-425 M6 x FC H 240 M12 x FC D M12 x FC H 337 FC H 449 M12 x FC N 177 FC N M12 x FC R 367 FC R 520 M16 x FC D 189 FC D M16 x FC H M16 x FC N Prvky upínací

19 Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ FC18 - roub zaji Èovací Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC Vroubkovan povrch: indukãnû kalen. Povrchová úprava: fosfát manganu. Závit x délka Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F IND-425 FC M10 x 25 mm D 140 FC M16 x 50 mm R 207 FC20 - PodloÏka vroubkovaná Materál: ocel s vysokou pevností v tahu EN16M. Tvrdost: HRC 60. Vroubkovan povrch: indukãnû kalen. Povrchová úprava: fosfát manganu. Závit x délka Rozmûry (mm) výrobku A x B C D IND-425 FC M6 x 12 mm G 137 FC M6 x 20 mm L 154 FC M6 x 25 mm P 162 FC21 - Kulatá vroubkovaná podloïka Materál: kalená ocel EN16M. Tvrdost: HRC 60. Závit x délka Rozmûry (mm) výrobku A x B C D E F IND-425 FC M5 x 10 mm D 157 FC M6 x 12 mm G 162 FC M6 x 25 mm P 187 FC22 - PodloÏka Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 40 Rozmûry (mm) výrobku A B C IND-425 FC P 212 FC T 227 FC23 - C-podloÏka Materiál: stfiednû uhlíková ocel. Tvrdost: HRC 42 Rozmûry (mm) výrobku A B C IND-425 CC G

20 FC24 - C-podloÏka otoãná PRVKY UPÍNACÍ Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 42. Povrchová úprava: fosfát manganu. 425 Rozmûr Rozmûry (mm) výrobku A B C D E F G H J IND-425 FC mm M G 325 FC25 - Sada sférick ch podloïek Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 38. Rozmûr Rozmûry (mm) výrobku A B C D IND-425 FC mm D 130 FC mm G 194 FC mm L 227 FC29 - Doteky otoãné Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC Rozmûr Rozmûry (mm) výrobku A B C D E F IND-425 FC M D 384 FC40 - T- rouby Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC Povrchová úprava: fosfát manganu. Rozmûry (mm) výrobku A B C D E F G H IND-425 FC D 119 FC F 122 FC H 130 FC M K 135 FC M 144 FC P 145 FC R 159 FC D 145 FC F 145 FC H 159 FC M K 169 FC M 180 FC P 195 FC R 224 FC F 195 FC H 215 FC FC M K -2920M FC P 270 FC R 307 FC M M 494 FC M R Prvky upínací

21 ????????????????? Prvky upínací 425 PRVKY UPÍNACÍ SC01 - PodloÏka vymezovací Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 40. V ka x prûmûr Rozmûry (mm) výrobku A (±0.01) x B C D IND-425 SC x 40 mm Ø g -3005D 355 SC04 - Váleãek vymezovací Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 40. V ka x prûmûr Rozmûry (mm) výrobku A (±0.01) x B (±0.01) C D E IND-425 SC x 40 mm Ø 12 Ø g -3020D 600 SC x 40 mm Ø 12 Ø g -3020F 627 SC10 - roub nastavovací Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 38. V ka x prûmûr Rozmûry (mm) výrobku A x B C D IND-425 SC M12 x kg -3050F 734 SC M16 x kg -3050J

22 SC11A - Podpûrka roubovací PRVKY UPÍNACÍ Materiál: kalená ocel. Tvrdost: HRC 40. PrÛmûr x v ka Rozmûry (mm) Únosnost výrobku A x B (min.) C D (kg) IND-425 SC x 40 mm kg -3057D 669 SC x 100 mm kg -3057P 2609 SU25 - PodloÏka stupàovitá Materiál: kalená ocel. Vzpûrná Rozmûry (mm) Únosná v robku v ka A B C hmotnost IND-425 SU kg 0.11 kg -3125E 192 SU kg 0.26 kg -3125H 250 SU kg 1.02 kg -3125L 545 SU kg 0.71 kg -3132J 332 SU kg 1.53 kg -3132L 662 SU kg 2.77 kg -3132P 992 SEB - roub s okem výrobku Závit Délka závitu (mm) Nosnost kg IND-425 SEB1017 M S 44 SEB1220 M S 65 SEB1525 M S 100 SEB2030 M S Prvky upínací

23 ????????????????? Jednotky indexovací / stoly otoãné 437 JEDNOTKY INDEXOVACÍ / STOLY OTOâNÉ Jednotka indexovací horizontální a vertikální typu 5821 Vhodná pro frézování, vrtání, vrtávání, navrtávání a dal í ãinnosti. Pfiesnost indexování ± 120 úhlov ch sekund. Jednoduchá kompaktní konstrukce umoïàuje dva typy dûlení: Úhlové indexování Pomocí prstence se stupnicí od 0 do 360 v krocích 1. Základní indexování Pomocí západkového mechanizmu, kter umoïàuje dûlení 2, 3, 4, 6, 8, 12 a 24 bez demontáïe. Model -0400K, kter je montován se standardním 3-ãelisÈov m roubov m sklíãidlem s dvoudíln mi oboustrann mi ãelistmi, má speciální konstrukci umoïàující pouïít kle tiny 5C. Otvor M pfies jednotku NOVINKA NÁSTROJE S VBD Viz 106 PrÛmûr Rozmûry (mm) sklíãidla A G B C E F H L M IND mm kg -0400K mm kg -0410K mm kg -0420K mm kg -0430K StÛl otoãn horizontální a vertikální - typ SOPP S odpojiteln m nekov m kolem, coï umoïàuje rychlé indexování. Jedna otáãka kliãky vyvolá otoãení prstence o 4 úhlové stupnû. StÛl je vyroben z vysoce jakostní litiny. MÛÏe pracovat jako indexovací jednotka i jako konvenãní otoãn stûl pfii obrábûní s kruhovou interpolací, vyvrtávání nebo nastavování úhlû apod. Volitelné dûlicí kotouãe dodáváme na zvlá tní objednávku. Pfiesnost: RovnobûÏnost upínací plochy se základnou: Rovinnost upínací plochy: Excentricita stfiedového válcového otvoru: Excentricita stfiedového kuïelového otvoru: Kolmost upínací plochy k stfiedové dráïce: mm mm mm mm mm PrÛmûr H H1 Stfiedov Rozmûry (mm) Poãet D otvor A B C E T-dráÏek IND mm MT kg -0500K mm MT kg -0510K mm MT kg -0520K

440 SKLÍèiDLA. 450 KOLEèKA. poøadaèe plastové. HrAnOLy OCELOvé. Strany...280-282. Strany...278,279. Strany...283-296. Strana...299.

440 SKLÍèiDLA. 450 KOLEèKA. poøadaèe plastové. HrAnOLy OCELOvé. Strany...280-282. Strany...278,279. Strany...283-296. Strana...299. SKupinA poøadaèe plastové 404 SKupinA 405 StOLy pracovní SKupinA 421 HrAnOLy OCELOvé SKupinA 425 prvky upínací Strany..........278,279 Strany.........280-282 Strana.....................283 Strany.........283-296

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Kle tû Siko. Kle tû Siko

Kle tû Siko. Kle tû Siko Kle tû 558 KLE Tù Kle tû Siko Pro-Torq Le tûná hlava a kloub, indukãnû kalené bfiity. Polypropylenové jádro rukojetizaruãuje pevnost a Ïivotnost, zatímco povrch z mûkkého termoplastu umoïàuje pohodlné

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

050 VYKRUÎOVAâE 010 NÁSTROJE B ITY 109 NÁSTROJE VRTÁKY STUP OVITÉ PILNÍKY NA OPRAVU ZÁVITÒ KUÎELOVÉ. Strana...21. Strany...22-23. Strana...

050 VYKRUÎOVAâE 010 NÁSTROJE B ITY 109 NÁSTROJE VRTÁKY STUP OVITÉ PILNÍKY NA OPRAVU ZÁVITÒ KUÎELOVÉ. Strana...21. Strany...22-23. Strana... PÁJEN MI 010 NÁSTROJE B ITY S 017 PILNÍKY NA OPRAVU ZÁVITÒ 019 VRTÁKY STUP OVITÉ 020 ZÁHLUBNÍKY KUÎELOVÉ Strana...20 Strana...21 Strana...21 Strany...2223 021 ZÁHLUBNÍKY VÁLCOVÉ 025 VRTÁKY 030 PILNÍKY

Více

odjehlovací systém K A T A L O G 2007

odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém NOVINKY 6 7 ŠKRABÁKY 6 7 KRABÁK NOGA 3 PRO VĚTŠÍ ZÁBĚR KRABÁK NOGA 5 S nože ( 3,2 mm) TELE S KRABÁK NEV MùNN TUÎKOV KRABÁK RB TUÎKOV KRABÁK NG-1

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ.

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ. 404 MAGNETICkÉ kostky UPÍNACÍ 404 POøADAèE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ Strana.....................258 Strana.....................258 Strany......259-260 Strana.....................261

Více

Typ s U-pøièníkem (nastavitelným) Fixní šroub a plný pøíèník V150-FA V227-SA V90-FA V90-SA V227-FS V90-SF V450-FS

Typ s U-pøièníkem (nastavitelným) Fixní šroub a plný pøíèník V150-FA V227-SA V90-FA V90-SA V227-FS V90-SF V450-FS upínky kloubové Upínka kloubová vertikální Konstruována s cílem zlepšit a urychlit výrobní postupy pøi upínání materiálù a obrobkù. Rychlé upnutí/uvolnìní, které je možné právì díky kloubovým upínkám,

Více

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ.

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ. 404 MAGNETICkÉ kostky UPÍNACÍ 404 POøADAèE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ Strana.....................258 Strana.....................258 Strany......259-260 Strana.....................261

Více

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny KLÍâEM SYSTÉMU LOC-LINE JE JEDNODUCHOST A ÚâELN TVAR hadice LOC-LINE se dodávají ve 4 velikostech (1/ 4, 1/ 2, 3/ 4 2 1/ 2 ). ke v em velikostem nabízíme irok v bûr

Více

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie Katalóg SPIT PROFESIONÁLNÍ (kg) V estranné plynové hfiebíkovaãky síla úderu (J) energie pro elektrikáfie plynová náplà 3,6 82 (bez CFC) PULSA 700E pro sádrokartonáfie plynová náplà 3,6 100 (bez CFC) PULSA

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

413 POLOTOVARY Z. 437 jednotky

413 POLOTOVARY Z. 437 jednotky 404 POøADAèE PLASTOVÉ Strana......292-293 405 REGÁLY 405 STOLY A SKŘÍŇKY PRACOVNÍ 413 POLOTOVARY Z BROUŠENÉ OCELI 415 PODLOŽKY Strana......................294 Strana......295-296 Strana......................297

Více

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava Kontejnery 1. Povrchy Desky kontejnerû jsou provedeny v melaminové fólii, v dezénech edobílá, achátová edá (tzn. stfiední edá), ãerná perliãka, tfie eà, hru ka, bfiíza, buk, granit, stfiíbrná, javor-jantar

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty Detail nosného rá Spacial 6000 systém fiadov dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty sloïená skfiíà Rozsah dodávky: sestavená skfiíà s dvefimi, zadním

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Strana...166 NÁVINY BRUSNÉ V SADÁCH. Strana...170. Strana...179. Strany...184-185 HADICE VZDUCHOVÉ. Strany...188-191 NÁ ADÍ PNEUMATICKÉ. Strany...

Strana...166 NÁVINY BRUSNÉ V SADÁCH. Strana...170. Strana...179. Strany...184-185 HADICE VZDUCHOVÉ. Strany...188-191 NÁ ADÍ PNEUMATICKÉ. Strany... 200 PLÁTNA SMIRKOVÁ / V ROLÍCH 201 HOUBIâKY BRUSNÉ 202 KOTOUâE BRUSNÉ 203 KOTOUâE FÍBROVÉ NA SUCH ZIP Strany................164-165 Strana..........................165 Strana..........................166

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

SKUPINA 303. Strana...237. SKUPINA LUPY A ZVùT OVACÍ SKLA. Strany...240. Strany...245. SKUPINA 331 HLOUBKOMùRY. Mù IDLA POSUVNÁ DIGITÁLNÍ

SKUPINA 303. Strana...237. SKUPINA LUPY A ZVùT OVACÍ SKLA. Strany...240. Strany...245. SKUPINA 331 HLOUBKOMùRY. Mù IDLA POSUVNÁ DIGITÁLNÍ 300 âíselníkové ÚCHYLKOMùRY 3D Mù IDLA 302 303 TVRDOMùRY 306 V-BLOKY A DESKY GRANITOVÉ Strana...234-235 Strana...236 Strana...237 Strany...238 314 POâITADLA MECHANICKÁ 315 MùRKY OTVORÒ LUPY A ZVùT OVACÍ

Více

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Samonosn rám, iroké pfiíslu enství, snadná a rychlá instalace, krytí IP 55. technické údaje Krytí: IP 55. Mechanická odolnost IK 10 (20 J) dle EN 50102. Konstrukce:

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Vrtačko frézka. Soustruh. Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Technické parametry: Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka s 12 rychlostmi otáček.

Vrtačko frézka. Soustruh. Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Technické parametry: Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka s 12 rychlostmi otáček. Příloha č. 1 zadávacích podmínek Vrtačko frézka Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka s 12 rychlostmi otáček. výškově přestavitelná frézovací hlava, sklopná o ±60 těžké litinové provedení masivní,

Více

SKUPINA. ŠROUbY Se zapuštěnou HLaVOU a VNItřNÍM ŠeStIHRaNeM. ŠROUbY Se zaoblenou HLaVOU a VNItřNÍM ŠeStIHRaNeM. Strany...

SKUPINA. ŠROUbY Se zapuštěnou HLaVOU a VNItřNÍM ŠeStIHRaNeM. ŠROUbY Se zaoblenou HLaVOU a VNItřNÍM ŠeStIHRaNeM. Strany... SKUPINa 600 ŠROUbY S VáCOVOU HaVOU a VNItřNÍM ŠeStIHRaNeM Strany......626 634 602 ŠROUbY S VROUbKOVaNýM čeem 604 ŠROUbY Se zapuštěnou HaVOU a VNItřNÍM ŠeStIHRaNeM 604 ŠROUbY Se zaobenou HaVOU a VNItřNÍM

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

SEKÁâE A PÁâIDLA. Strany...334-336 NÁ ADÍ PÁJECÍ. Strany...344-346 KLADIVA. Strany...372-377 NÁ ADÍ IZOLOVANÉ. Strany...386-387.

SEKÁâE A PÁâIDLA. Strany...334-336 NÁ ADÍ PÁJECÍ. Strany...344-346 KLADIVA. Strany...372-377 NÁ ADÍ IZOLOVANÉ. Strany...386-387. 501 KLÍâE STAVITELNÉ NÁ ADÍ AUTOMOBILOVÉ 503 505 SEKÁâE A PÁâIDLA 510 VODOVÁHY 512 NÁ ADÍ ZEDNICKÉ Strany...308-309 Strany...310-333 Strany...334-336 Strany...336-337 Strany...338-339 515 NÁ ADÍ KRIMPOVACÍ

Více

Nyní máte úplnou volnost

Nyní máte úplnou volnost Nyní máte úplnou volnost Výkon přizpůsoben vaší volnosti Objevte úplně novou řadu! Řada XL 3 představuje systém rozvodu nízkého napětí. Tato řada byla vyvinuta Legrandem pro zjednodušení výběru toho pravého

Více

Návod k pouïití BAS 317

Návod k pouïití BAS 317 Návod k pouïití BAS 317 U2A0366.fm 2 12. Technická data 1. Pfiehled stroje (standardní vybavení) Napûtí V 400 (3-50 Hz) 230 (1-50 Hz) Jmenovit proud A 1,8 4,1 Ji tûní A 10 (B-automat) 10 (B-automat) Druh

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

580 KLÍČE MATICOVÉ, RÁZOVÉ, HÁKOVÉ

580 KLÍČE MATICOVÉ, RÁZOVÉ, HÁKOVÉ 580 KLÍČE MATICOVÉ, RÁZOVÉ, HÁKOVÉ Klíče maticové Klíče ráčnové lešenářské ploché Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a Jsou určeny pro stavební aplikace. Ráčna

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

935 SPONY HADICOVÉ SKUPINA 956 SÍËOVINA UNIVERZÁLNÍ SKUPINA

935 SPONY HADICOVÉ SKUPINA 956 SÍËOVINA UNIVERZÁLNÍ SKUPINA 904 BATERIE A SVÍTILNY 906 KARTÁâE RUâNÍ DRÁTùNÉ 907 MOPY 910 K ÍDA Strany..........606-608 Strana......................609 Strany..........610-613 Strana......................614 918 PYTLE NA ODPAD 930

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

651 VYTAHOVAČE 571 KULIČKY ŠROUBY S VÁLCOVOU HLAVOU A ŠESTIHRANEM. Strana...568 ŠROUBY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU A ŠROUBY S SADY

651 VYTAHOVAČE 571 KULIČKY ŠROUBY S VÁLCOVOU HLAVOU A ŠESTIHRANEM. Strana...568 ŠROUBY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU A ŠROUBY S SADY 600 ŠROUBY S VÁLCOVOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM Strana.....................568 602 SADY ŠROUBŮ 604 ŠROUBY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM 604 ŠROUBY SE ZAOBLENOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM

Více

Ceník elektronáfiadí

Ceník elektronáfiadí 2006 Ceník elektronáfiadí Doporuãené ceny elektronáfiadí a pfiíslu enství Platí od 15. fiíjna 2005. Tento ceník ru í platnost ceníkû pfiedchozích. MODRÁ je DOBRÁ Vrtání, sekání a roubování Vrtaãky Typ

Více

M-MOOS. horizontální vyvrtávaãky EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

M-MOOS. horizontální vyvrtávaãky EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI M-MOOS horizontální vyvrtávaãky EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod 01 Ruãnû ovládaná horizontální vyvrtávaãka WHM 110 R 02 03 Horizontální obrábûcí centrum

Více

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Obsah 1 DÛleÏité poznatky o oddálen ch hromosvodech... 3 2 Pfiíklady................................... 4 2.1 Klimatizaãní jednotky..............................

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 Scudo Utility * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 P EPRAVNÍ KO PRO NÍZKOU ST ECHU KRÁTK Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,-

B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,- NÁHRADNÍ DÍLY STROJÒ B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,- B 220 48V / S3 Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 220 ( lepené obloïení F 3806 ) pro stroj

Více

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594 TA KY A ZAVAZADLA KALKULÁTORY HODINY NÁSTùNNÉ P ÍSLU ENSTVÍ K PC Strana...584-585 Strana...586 Strana...587 Strana...587 810 ARCHIVACE 820 SK ÍNù NA KLÍâE A TREZORY 824 ZV RAZ OVAâE 827 POZNÁMKOVÉ BLOKY

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

Stahováky pneumatik nákladních automobilů

Stahováky pneumatik nákladních automobilů Stahováky pneumatik nákladních automobilů Pro kola nákladních automobilů s ráfky vyrobenými z oceli a slitiny lehkých kovů Kompaktní velikost stahováku pneumatik jej činí vhodným pro pojízdné servisní

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Radiátorové ventily. pro v echny termostatické hlavice a servopohony. Vítûz testu

Radiátorové ventily. pro v echny termostatické hlavice a servopohony. Vítûz testu Radiátorové ventily pro v echny termostatické hlavice a servopohony Vítûz testu Termostatické radiátorové ventily Obsah strana Radiátorové ventily Standard 3 Popis 3 Konstrukce 3 PouÏití 4 Objednací ãísla

Více

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky Vydání Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky www.conti-online.com Imprint Obsah Imprint 2001 Continental Aktiengessellschaft Hannover. Ve kerá práva vyhrazena Obsah této publikace je v sledkem mnoha let

Více

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti ACO katalog ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti Pfiehled systému Odolnost spojû proti korozi je zaji tûna pasivováním v mofiící lázni. Zesílené okraje vpusti

Více

582 HLAVICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ - ČTYŘHRAN 1/ 4

582 HLAVICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ - ČTYŘHRAN 1/ 4 SKUPINA 582 HLAVICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČTYŘHRAN / 4 / 4 Ráčna přepínací s vroubkovanou rukojetí Standardní klíč s leštěným povrchem. Držák hlavice s pojistnou kuličkou. Chromvanadiová ocel. / 4 Ráčna přepínací

Více

Pfiíprava podkladu. âi tûní, brou ení, krábání Ocelové drátûné kartáãe. 1. Dfievûné tûlo. Dfievûné tûlo. Profi kvalita (bez vyobrazení).

Pfiíprava podkladu. âi tûní, brou ení, krábání Ocelové drátûné kartáãe. 1. Dfievûné tûlo. Dfievûné tûlo. Profi kvalita (bez vyobrazení). I. Obj. ãíslo Velikost Bal. APG Popis 9 0 0 0 -fiad B 9 0 0 0 -fiad B 9 0 0 0 -fiad B Pfiíprava podkladu âi tûní, brou ení, krábání Ocelové drátûné kartáãe. Dfievûné tûlo. 9 0 99 -fiad C 9 00 99 0 B Dfievûné

Více

Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP

Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP DORMA SVP 2 Samozaji Èovací antipanikov zámek Samoãinné zaji tûní dvefií okamïitû po uzavfiení tím, Ïe se západka automaticky posune vpfied to je rozhodující

Více

Univerzální dělící přístroje - DU ČSN 24 4180

Univerzální dělící přístroje - DU ČSN 24 4180 Univerzální dělící přístroje - DU ČSN 24 4180 Použití: Na frézkách k upínání obrobků, které je potřeba při obrábění pootáčet o určitý úhel, a to jak mezi jednotlivými pracovními operacemi, tak i v průběhu

Více

FMO-1 FMO-2 FMO-3 FMO-4 FMO-6 FMO-7 FMO-8

FMO-1 FMO-2 FMO-3 FMO-4 FMO-6 FMO-7 FMO-8 Frekvenční měniče a opěrné stojany Frekvenční měniče pro plynulou změnu otáček FMO-1 SPA-500P obj. č. 60000101 13 490,- SPB-550/400 obj. č. 60000201 13 490,- E-1516B/400 obj. č. 60000301 13 490,- SPA-700P

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

Cena. Cena. Cena. 160mm (6 3/ 8 ) 190g -4560K 119 185mm (7 1/ 2 ) 260g -4570K 151 210mm (8 3/ 8 ) 330g -4580K 162

Cena. Cena. Cena. 160mm (6 3/ 8 ) 190g -4560K 119 185mm (7 1/ 2 ) 260g -4570K 151 210mm (8 3/ 8 ) 330g -4580K 162 SKUPINA 558 KLEŠTĚ Kleště instalatérské s nylonovými čelistmi Tělo z kalené oceli, výměnné nylonové čelis ti a rukojeti s povlakem z pojeného vinylu. Pro použití na jemné nebo dokončené kom ponenty, na

Více

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. MontáÏní návod

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. MontáÏní návod 3/11 IP-CZ Isola Powertekk MontáÏní návod Úvod Isola Powertekk je ocelová stfie ní krytina s nízkou hmotností vhodná pro v echny typy stfiech jiï od sklonu 10. Ta ka Isola Powertekk je vyrobena z 0,5 mm

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ.

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Měřicí stojany, stoly a zařízení na kontrolu obvodového házení

Více

FRÉZAŘSKÉ PŘÍSTROJE MILLING FIXTURES. http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+420 583 412 057, fax +420 583 450 364 195

FRÉZAŘSKÉ PŘÍSTROJE MILLING FIXTURES. http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+420 583 412 057, fax +420 583 450 364 195 RÉZŘSKÉ PŘÍSTROJ RÉZŘSKÉ MILLIN IXTURS PŘÍSTROJ MILLIN IXTURS 195 RÉZŘSKÉ PŘÍSTROJ Všechny frézařské přístroje ISON-IL jsou důkladně otestovány, přičemž musí splňovat přísné kontrolní normy ISON-IL Jen

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Mimořádná nabídka PŘESNÉ. MODULÁRNÍ SVĚRÁKY Kalená a broušená ocel HRC 60 Přesnost 0,02 mm. Končí 31. 7. 2009 Ušetříte až 35%!!!

Mimořádná nabídka PŘESNÉ. MODULÁRNÍ SVĚRÁKY Kalená a broušená ocel HRC 60 Přesnost 0,02 mm. Končí 31. 7. 2009 Ušetříte až 35%!!! Mimořádná nabídka PŘESNÉ MODULÁRNÍ SVĚRÁKY Kalená a broušená ocel HRC 60 Přesnost 0,02 Končí 31. 7. 2009 Ušetříte až 35%!!! Přesné modulární svěráky VÍCEÚČELOVÉ MANUÁLNÍ řízení a MECHANICKÉ upínání UPÍNACÍ

Více

Představujeme... Rozšíření nabídky Kennametal o karbidové závitníky

Představujeme... Rozšíření nabídky Kennametal o karbidové závitníky Představujeme... Rozšíření nabídky Kennametal o karbidové závitníky...první karbidové závitníky specielně navrženy pro závitování v ocelích! Snižte výrobní náklady až o 65%! Řezání závitů 4x vyšší rychlostí

Více

Příslušenství pro frézky

Příslušenství pro frézky OPTIMUM přesné strojní svěráky FMS Robustní konstrukce pro frézování, vrtání a broušení Těleso svěráku je vyrobeno z kvalitní litiny Vodicí plochy jsou kalené a broušené Upínací čelisti jsou kalené a broušené

Více

HusqvarnaŽDSŽ450. Pou ití. Výhody. TechnickéŽúdaje. Příslušenství. SpecifikaceŽproduktu DS 450 966 82 98 10. DoporučenéŽvrtačky

HusqvarnaŽDSŽ450. Pou ití. Výhody. TechnickéŽúdaje. Příslušenství. SpecifikaceŽproduktu DS 450 966 82 98 10. DoporučenéŽvrtačky HusqvarnaŽDSŽ450 Pro náročné jádrové vrtání ve stěnách, podlahách a střechách až do Ø 450 mm. Pro řadu materiálů včetně vyztuženého betonu, cihel Pro vět í otvory jako jsou např. ventilace, kanalizace,

Více

Va e jistota na mokru.

Va e jistota na mokru. Va e jistota na mokru. Léto 2013 Nabídka letních pneumatik pro osobní, 4 4 a dodávková vozidla RainExpert RainExpert Profilové ãíslo 80 135/80 R13 70T F B 70 145/80 R13 75T F B 70 155/80 R13 79T E B 70

Více

fischer pfiíruba nasouvací TSF, pozinkovaná Objednací data / rozměry 17 mm 17 mm TSF L LA S L S

fischer pfiíruba nasouvací TSF, pozinkovaná Objednací data / rozměry 17 mm 17 mm TSF L LA S L S MONTÁŽNÍ LIŠTY / KONZOLE / PŘÍSLUŠENSTVÍ fischer příruba nasouvací TSF Výhody výrobku S fischer pfiírubou nasouvací TSF lze snadno a rychle vyrovnat v kové a délkové rozdíly aï do cca 5 cm. Nasouvací pfiíruba

Více

Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN

Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN prod. SK - Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché-povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1110 1001 8595604700019 500x32x6 mm 2 135,00 5,40 551,00 22,04 1002 8595604700026 1000x40x8

Více

Vertikální a horizontální dělící přístroje typ VT W

Vertikální a horizontální dělící přístroje typ VT W f ß 29001 Základní tělo lakované, RAL 7035 světle šedý, přesuvná matice a upínací páka bkalené na tmavo. Upínací kleštiny nejsou v rozsahu dodávky. K rychlému zafixování obrobků tlakovými upínacími kleštinami.

Více

hliníkov ch skleníkû

hliníkov ch skleníkû Stavebnice hliníkov ch skleníkû Základní rady ke stavbû skleníku: Termín pro stavbu skleníku Nejvhodnûj í chvílí pro stavbu skleníku je doba babího léta na podzim. Skleník si tak postavíte v teple a klidu

Více

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo 25951000. Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo 25000017

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo 25951000. Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo 25000017 Univerzální frézky jsou určeny pro širokou škálu běžných i přesných frézovacích operací. Tuhá konstrukce zabezpečuje dostatečnou kvalitu opracování ocelových materiálů, litiny, barevných kovů a dalších

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

V bûrov katalog. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

V bûrov katalog. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace V bûrov katalog Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí

Více

AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY

AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY Giotto 1266-1336 "Nanebevstoupení" Scrovegnská kaple (Padova) AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY V vojové laboratofie firmy ELVOX se zamûfiily na v voj zafiízení, pfii ly s mnoha fie eními a nápady, pro oblast

Více

Výkony potřebují kvalitu.

Výkony potřebují kvalitu. ß 9001 Základní tělo lakované, RAL 7035 světle šedý, přesuvná matice a upínací páka kalené na tmavo. Upínací kleštiny nejsou v rozsahu dodávky. K rychlému zafixování obrobků tlakovými upínacími kleštinami.

Více

09 Zpracování plechu. quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s nožním pedálem pro bezpečné a rychlé upínání.

09 Zpracování plechu. quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s nožním pedálem pro bezpečné a rychlé upínání. 09 Ruční stolní lis Univerzální svěrák Pákové nůžky na plech Ruční ohýbačky plechu Ruční zakružovačky plechu Elektrické zakružovačky plechu Signovačky 09 quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s

Více

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg kdr 60, 602 kdr 604 KOMBINOVANÉ BRUSKY Válcová bruska Průměr kotouče Hmotnost KDR 60 00 x 90 mm 50 x 220 mm 2 400 W, 230 V/50 Hz 550 W, 230 V/ 50 Hz 560 x 270 x 300 mm 700 x 450 x 3 7 kg 8 kg 5 kg 54 kg

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Akce trvá do 31. července SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2015 SLEVA AŽ ÚHLOVÉ HLAVY. PEVNÁ, TEPELNĚ OŠETŘENÁ LITINA GJL300 Ručně zaškrabávané pracovní plochy

Akce trvá do 31. července SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2015 SLEVA AŽ ÚHLOVÉ HLAVY. PEVNÁ, TEPELNĚ OŠETŘENÁ LITINA GJL300 Ručně zaškrabávané pracovní plochy Akce trvá do 31. července SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2015 AŽ ÚHLOVÉ HLAVY PEVNÁ, TEPELNĚ OŠETŘENÁ LITINA GJL300 Ručně zaškrabávané pracovní plochy Standardní svěrák 45.780 Inovativní combi systém pro rychlou výměnu

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND - STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 210 Měřicí stojany, stoly a zařízení pro kontrolu obvodového

Více

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - -

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - - Doporučené řezné rychlosti a posuvy pro frézu Face Hog Konkrétní hodnoty posuvu se mohou měnit v závislosti na materiálu obrobku a stavu stroje, avšak následující údaje mohou sloužit jako vodítko. frézy

Více

VHODNÉ PRO KAŽDOU PRÁCI: NOVÉ PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY METABO.

VHODNÉ PRO KAŽDOU PRÁCI: NOVÉ PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY METABO. PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY METABO work. don t play. VHODNÉ PRO KAŽDOU PRÁCI: NOVÉ PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY METABO. URČENO PRO VAŠÍ STAVBU PERFEKTNĚ VYBAVENY PRO VŠECHNY PRÁCE. Vrtání, šroubování nebo míchání s příklepovou

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více