SPEKTRUM Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPEKTRUM 03 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis"

Transkript

1 SPEKTRUM časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Rok 2010: Česká ekonomika na vzestupu Připravované změny v legislativě Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob Úřady nebudou vyvozovat sankce ze souběhu funkcí Zaměstnavatelé a státní správa našli společnou řeč při hledání řešení problému Svaz se v Saúdské Arábii dohodl na užší spolupráci s místní komorou 15 let SP ČR v BIAC Poradním výboru pro průmysl a obchod při OECD

2 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Je nezávislá organizace sdružující rozhodující část podnikatelů a zaměstnavatelů v ČR. Usilujeme o zlepšování podnikatelského prostředí v ČR a o zvyšování konkurenceschopnosti podniků v ČR při zachování principů etiky podnikání. Na národní i mezinárodní úrovni podporujeme a prosazujeme zájmy svých členů. Svaz průmyslu a dopravy je členem: BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) IOE Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) Partneři 1600 subjektů 120 členských firem 31 svazů a asociací: Asociace českého papírenského průmyslu Asociace inovačního podnikání České republiky Asociace leteckých výrobců ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace spotřební elektroniky Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Česká plynárenská unie Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice ICT UNIE, o. s. Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz dopravy České republiky Svaz chemického průmyslu ČR Svaz kovohutnického průmyslu Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců vápna České republiky Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Spektrum je oficiálním informačním médiem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Přináší fakta a stanoviska k aktuálním problémům, které jsou předmětem zájmu této největší a nejvlivnější zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v České republice. Vydavatel: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) Adresa: Freyova 948/11, Praha 9 Redakční rada: B. Dlouhý, V. Drbalová, J. Hejduková, O. Gbelec, D. Kuchtová, P. Ježková, L. Nutilová, šéfredaktor: R. Hejná, zástupce šéfredaktora M. Mostýn Korektury: M. Trublová Inzerce: SP ČR tel: Grafická úprava a sazba: studio pixl e Tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Distribuce: Spektrum je distribuováno na adresy ředitelů členských podniků (např. ČEZ, a. s., RWE Transgas, a.s., ŠKODA AUTO a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Czech Coal a.s., OKD, a.s.; VÍTKOVICE, a.s.) a vybrané adresy. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s. p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP 3285/99 P ze dne Vychází měsíčně Registrace: ISSN

3 Vážení přátelé, členové Svazu průmyslu a dopravy ČR, otázka konkurenceschopnosti se konečně dostává na významnější místo v politické diskusi. Na její všeobjímající či střechový význam při posuzování ekonomické výkonnosti země poukazuje Svaz průmyslu a dopravy ČR již řadu let. Je totiž ve zřetelném protikladu ke všemu možnému resortismu, resortní tj. vertikální optimalizaci, bez ohledu na celkový výsledek. Zároveň se cestou sledování konkurenceschopnosti začínáme více poměřovat, a to nejen se sebou samými (ze včerejška), ale, což je podstatné, s celým světem. Vůči světu stojíme v přímé konkurenci při získávání zdrojů kapitálových, surovinových a lidských a jsme v globální konkurenci s výsledky naší práce, námi přidané hodnoty. Na tom, že tyto zdroje získáme či udržíme a také efektivně využijeme, stojí a padá náš blahobyt, životní a civilizační úroveň. Národní ekonomická rada vlády a všichni ti, kteří s ní spolupracují (a mezi nimi je i mnoho členů Svazu) dělá důležitou práci nastavuje či formuje zrcadlo, do něhož se musíme trvale dívat. A nejen to, na obraz, který nám zrcadlo ukazuje, musíme, a zde je v současné době na tahu především politická sféra, adekvátně reagovat. Vždyť spousta věcí je známá. Minimálně od doby Michaela Portera je k dispozici základní metodologie. I v dřívějším období byly zpracovávány dokumenty analyzující naši pozici (vzpomeňme Ročenku konkurenceschopnosti ČR). Problém ovšem byl a zůstává v tom, že doposud nejsme schopni zásadní problémy řešit v praxi. Zvlášť naléhavé je konat v oblasti zdrojů, které máme přirozeně k dispozici tj. zdrojů lidských. Poukazujeme trvale na to, že jejich využití prostřednictvím pracovního trhu je, diplomaticky řečeno, suboptimální. Místo aby podmínky na trhu byly nastaveny tak, že podporují jejich využití v co nejefektivnějších oblastech a co nejefektivnějším způsobem, jsou tyto zdroje blokovány především tam, kde jsou nyní nebo byly včera a možnostem jejich využití více méně úspěšně brání legislativa. Totéž se týká i nízkého využití pracovní síly ve zkrácených úvazcích, na rozdíl od jiných, úspěšných zemí. Ještě naléhavěji je nutno jednat v rozvíjení kvality našich lidských zdrojů, tj. především výchově a vzdělávání. Jak názorně uvádí NERV a v besedě s našimi členy potvrdil 28. února i ministr Dobeš, zaostáváme nejvíce ve vzdělávání předškoláků. Tedy ve věku, a to je zásadní, kdy je podle mezinárodně uznávané Heckmanovy funkce efektivita vložených prostředků zdaleka nejvyšší. Tudíž, nejen že zaostáváme v celkové výši zdrojů uvolňovaných na vzdělávání, ale ani jejich alokace není dobrá. Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje proto záměr vlády přiblížit vzdělávání a školy více reálnému životu. I z toho důvodu rozvíjíme například projekt IQ Industry, zajišťující učitelům středních odborných škol tolik potřebnou praxi v průmyslu. Aktivně působíme v platformě Fóra průmyslu a vysokých škol. Chceme, aby prostředky z EU fondů směřovaly více do konkrétních projektů výzkumu a vývoje a méně do betonu. Chceme li uspět, musíme se soustavně poměřovat se světem i třeba cestou srovnávacích testů či rozumně provedené státní maturity s matematikou. Ptám se: Proč takové srovnávání nevadí ve sportu, ale v jiných oblastech ano? Naši dnešní životní úroveň a překonávání současné světové ekonomické krize opíráme o náš průmysl. NERV dokládá, že zpracovatelský průmysl prokázal v posledních letech ze všech sektorů české ekonomiky největší schopnost přizpůsobení měnícím se podmínkách a mezinárodně úspěšně konkuruje. Zato naše veřejné instituce, nevystavené žádné konkurenci a tlaku, tuto konkurenceschopnost nejvíce zatěžují. Při čtení produktů našich institucí mne mimoděk vždy napadá odpověď na otázku, kde se bere ten odpor k logice, úspornosti a efektivitě vyjadřování, které jsou právě matematice imanentní. Pavel Kafka viceprezident SP ČR pro zaměstnavatelskou oblast a vzdělávání Úvodní slovo

4 Úvodní slovo Téma Rok 2010: Česká ekonomika na vzestupu...05 DP v roce ,1 1,4 1,5 Události, stanoviska, lobby Česká koruna by letos exportéry výrazně trápit neměla...10 Rodí se Strategie konkurenceschopnosti ČR...12 Věcné záměry zákonů o ovzduší a odpadech projdou úpravami...14 Připravované změny v legislativě Stanovisko SP ČR k souběhu funkce orgánu společnosti a pracovního poměru...18 Úřady nebudou vyvozovat sankce ze souběhu funkcí Svaz inicioval vypracování studie o energetické bezpečnosti ČR Ekonomika roste odbory stupňují své požadavky ve firmách ,3 3,1 3,6 3, Průměr EU Řecko 4 Portugalsko Francie Česko Estonsko Německo Polsko Zeptali jsem se Jiřího Krše Británie zpřísní protikorupční zákon, dotkne se i českých firem...24 Možnosti dalšího rozvoje a podpory ekonomických vztahů se Slovinskem...26 Plán akcí SP ČR v oblasti vnějších vztahů...29 Otázky pro Petra Zemánka, ředitele Svazu strojírenské technologie...27 Slovensko MSF Limity jsou naší výzvou, odvaha a odpovědnost naší výhodou Pohled médií Média opět ukázala svou sílu, Svaz rychlou reakci Fotopohlednice SP ČR Smlouva o spolupráci mezi SP ČR a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje...32 Globální a evropský rozměr Je Evropa připravena na služby?...34 Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k rámcové pozici ČR o budoucnosti kohezní politiky EU OECD slaví 50 let svého vzniku a 15 let SP ČR v BIAC...38 Kaleidoskop...40 Strategie EU 2020 a nové finanční zdroje do rozpočtu EU...41 Co čeká Svaz v rámci BUSINESSEUROPE v nejbližší budoucnosti...42 Z členské základny Dodavatelé pro automobilový průmysl budou nadále růst i v roce 2011 strukturální problémy však ještě nebyly po krizi vyřešeny...44 Podpora exportu Svaz se v Saúdské Arábii dohodl na užší spolupráci s místní komorou...22 Podnikatelé se bavili hudbou a tancem 32 Klubový večer s ministrem školství Projektové aktivity Vzkaz firem veřejným institucím: Chceme více ovlivňovat strategie...46 Inzerce: ČEZ, Czech Coal, a.s., FOK, Top vision, Hannover Fair Obsah

5 Rok 2010: Česká ekonomika na vzestupu Článek nabízí stručný přehled stavu české ekonomiky za rok Jelikož ČSÚ zveřejnil předběžná data výsledků vývoje HDP 15. února, mohou se všechna návazná čísla v průběhu tohoto roku 2011 ještě mírně změnit. Úvod Rok 2010 se nesl v duchu oživení české ekonomiky, kde hrubý domácí produkt celkově vzrostl o 2,3% (dle předběžných údajů k ), kdy jen ve čtvrtém čtvrtletí stoupl HDP o 2,9 % meziročně (v reálném vyjádření a po očištění o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní). Růst o 3,2% bez korekce o vliv rozdílného počtu pracovních dní, charakterizují v nominálních podmínkách vysoká tempa růstu průmyslu, rekordní přebytek obchodní bilance, silný příliv zejména přímých investic a ve třetím čtvrtletí již i předstih tempa dovozu nad tempem vývozu. Česká ekonomika rostla již čtvrté čtvrtletí po sobě. Přírůstky HDP byly stále silnější jak ve srovnání se stejným obdobím krizového roku 2009 (záporná srovnávací základna), tak i v porovnání s předchozím čtvrtletím. Výstup z recese se odehrál přesvědčivě. Nejenže potvrdil ekonomické oživení kladnými přírůstky HDP v každém čtvrtletí 2010, ale především jejich posilující růstovou dynamikou. Česká ekonomika se z krize vyexportovala. Čistý vývoz již v posledním čtvrtletí 2009, jako jediná složka výdajů HDP, ovlivnil jeho vývoj výrazně kladně (v té době naopak působil negativně jak vývoj zásob a investic, tak i pokles výdajů domácností na konečnou spotřebu, přičemž příspěvek vládní spotřeby byl sice kladný, ale oproti zahraničnímu obchodu výrazně menší). Příznivý vliv čistého vývozu na ekonomický růst ČR se během roku 2010 snižoval a ve čtvrtém čtvrtletí byl Zrychlený růst ekonomiky doprovázelo již jeho příspěvek k růstu HDP záporný. i větší vychýlení z nerovnováh. Ve vztahu Na nominální saldo působil nepříznivě k vnějšímu prostředí se za tři čtvrtletí vývoj cen v zahraničním obchodě ČR meziročně prudce zhoršil deficit běžného účtu platební bilance (z 1,1% V reálných podmínkách pak oživení na 3,3 % HDP v b.c.), ovšem silný příliv potvrdil znovuobnovený růst spotřeby zahraničních investic do české ekonomiky domácností ve druhém čtvrtletí, který (přímých i portfoliových) způsobil, že ve třetím čtvrtletí dále zrychlil. V tomto uvedený trojnásobně větší deficit byl čtvrtletí se také vůbec poprvé po sedmi v důsledku tohoto přílivu pohodlně pokryt kvartálech poklesů objevil růst investic (přebytek finančního účtu byl ve srovnání (spojených i s boomem solárních s ním dvojnásobný). Vnitřní nerovnováha elektráren). Zásoby stouply jen ve třetím měřená schodkem státních financí se čtvrtletí o téměř 20 mld. korun v téže oproti stejnému období krizového roku době před rokem o zhruba 5 mld. korun 2009 zvětšila deficit státního rozpočtu klesly, což rovněž dokládá nástup české stoupl ze 3,2 % na 3,6 % nominálního ekonomiky na příznivou trajektorii HDP, ovšem ve srovnání s pololetím v očekávání dostatečné budoucí poptávky (4,1%) šlo o zlepšení. Silný růstový Vývoj HDP v roce ,1 Průměr EU Řecko -4,5 1,4 Portugalsko 1,5 Francie 2,3 Česko (v %) 3,1 Estonsko 3,6 3,8 Německo 4 Polsko Slovensko Data, zdroj: Bloomberg, graf SP ČR Téma Svaz průmyslu a dopravy ČR 05

6 náboj především průmyslu, finančních služeb, ale i odvětví zahrnující služby pro podniky, vedl k růstu hrubé přidané hodnoty v ekonomice za tři čtvrtletí 2010 o 2,7 %, při zrychlení v samotném třetím čtvrtletí o 3,7 %. V každém čtvrtletí zůstala pod úrovní loňského roku odvětví stavebnictví, školství a také ostatních veřejných a sociálních služeb. Impulsem růstu v průmyslu byla především výroba automobilů poháněná v prvních dvou čtvrtletích zahraniční poptávkou (její efekt ve třetím čtvrtletí již vyprchával). Zvýšené prodeje aut v tuzemsku byly významným důvodem růstu maloobchodních tržeb. Prudké snížení stavební produkce v prvním čtvrtletí (viz. graf č. 2.2) se postupně mírnilo. Poklesy v inženýrském i pozemním stavitelství přetrvaly. Ke zlepšení na trhu práce došlo především ve druhém čtvrtletí, kdy vzrostla zaměstnanost a lidí bez práce bylo méně, což se objevilo poprvé od poloviny roku Ve třetím čtvrtletí se však tento pozitivní trend již neprosadil s takovou silou. Výrazně stoupl počet podnikatelů bez zaměstnanců ve druhém i třetím čtvrtletí. Zrychlený růst ekonomiky se odehrával bez úvěrové expanze, stavy firemních úvěrů byly stále meziročně nižší, úvěry domácnostem táhly půjčky na bydlení. Prudký pokles termínovaných vkladů domácností i firem byl spojen s přesunem jejich části na vklady netermínované. Státní finance potvrzují vývoj v ekonomice růstem příjmů z daní, ve třetím čtvrtletí však nebylo tempo tak vysoké jako ve druhém čtvrtletí. Sociální dávky rostly pomaleji než běžné výdaje i celkové výdaje státu. Průmysl Historicky patří ČR k průmyslově vyspělým státům s vysokým podílem průmyslové výroby na tvorbě HDP. Průmysl se podílel 30,4 % na podílu hrubé přidané hodnoty za rok V roce 2008 to bylo 31,0 %. Na otevřenou českou výrobků (příspěvek 0,1 p.b., pokles ekonomiku působí všechny vnější vlivy o 1,4 %). Nové zakázky ve vybraných spojené s globalizací světové ekonomiky. odvětvích v roce 2010 meziročně vzrostly Českou ekonomiku lze označit o 14,2% v b.c. (v roce 2009 poklesly za tržní s převážně liberalizovanými o 17,2 %). Nové zakázky ze zahraničí cenami. Příčiny loňského růstu ve vybraných odvětvích v roce 2010 českého hospodářství lze spatřovat meziročně vzrostly o 15,0% v b.c. (v roce v jednorázových efektech oživení růstu 2009 poklesly o 15,1 %). Na celkových ekonomiky v Německu, fotovoltaika, zakázkách se zahraniční zakázky podílely zvýšení DPH, průmyslová výroba v jejímž 63,9 %). Významný růst zahraničních rámci silně vyčníval automobilový zakázek evidovala výroba základních kovů průmysl, strojírenství, produkce (o 33,3 %), výroba papíru (o 23,8 %), výroba elektrických strojů a doplňování zásob. chemických látek (o 23,3 %) a výroba Pozitivní vývoj zaznamenal chemický strojů a zařízení (o 19,9 %). Rostoucí a gumárenský průmysl tažený exportem. průmyslová produkce a zvýšené objemy Průmyslová produkce v roce 2010 zakázek se projevovaly v postupném meziročně vzrostla o 10,5 %, po očištění snižování poklesu zaměstnanosti (v lednu od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla snížení o 13,2 %, v prosinci o 0,5 %). o 10,0 %. V roce 2010 bylo ve srovnání V roce 2010 zaměstnanost poklesla s rokem 2009 o 2 pracovní dny více. o 4,7 % (v roce 2009 o 11,3 %). Průměrná K meziročnímu růstu průmyslové nominální mzda se zvýšila o 4,3 % (v roce produkce (graf č. 2.1) nejvíce přispěla 2009 o 3,6 %). výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,5 procentního Tržby z průmyslové činnosti v běžných bodu, růst o 22,2 %), výroba kovových cenách byly v roce 2010 meziročně konstrukcí a kovodělných výrobků vyšší o 10,1 %. Tržby z přímého vývozu (příspěvek +1,4 p.b., růst o 17,5 %) a výroba průmyslových podniků v roce 2010 se strojů a zařízení (příspěvek +1,1 p.b., růst meziročně zvýšily v běžných cenách o 13,5 %). Průmyslová produkce klesla o 17,0 % (tabulka č. 1) nejvíce v odvětvích výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspě Stavební produkce v roce 2010 ve stálých vek 0,2 p.b., pokles odvětví o 3,9 %), cenách meziročně klesla o 7,8 %, výroba nábytku (příspěvek 0,1 p.b., po očištění od vlivu počtu pracovních pokles o 9,2 %) a výroba potravinářských dnů klesla o 8,0 %. V roce 2010 bylo Průmyslová produkce v letech vč. trendu 15 10,8 10,5 8, , ,4-15 Reálná změna v %, po očištění sezónních vlivů 2.1 Data, zdroj: ČSÚ, graf SP ČR 06 Téma

7 Tržby v průmyslu Index (stejné období předchozího roku = 100) Průmysl ČR (B+D+C) 10/10 11/10 12/ / / Tržby z průmyslové činnosti b.c. 107,8 114,9 113,2 112,6 111,9 110,1 Tržby z přímého vývozu b.c. 112,5 122,8 124,4 118,8 119,5 117,0 B. Těžba a dobývání Tržby z průmyslové činnosti b.c. 140,4 136,2 125,0 154,8 134,3 142,8 Tržby z přímého vývozu b.c. 243,4 222,2 242,8 294,0 236,1 279,9 C. Zpracovatelský průmysl Tržby z průmyslové činnosti b.c. 109,2 117,5 115,5 113, ,7 Tržby z přímého vývozu b.c. 110,8 121,7 122,2 116,3 117,9 115,4 D. Výroba a rozv. elelktř., plynu.. Tržby z průmyslové činnosti b.c. 88,7 90,3 99,2 92,2 93,3 91,2 Tržby z přímého vývozu b.c. 57,6 77,3 157,2 71,8 93,2 51,8 Data, zdroj: ČSÚ, tabulka č. 1 SP ČR 16,9 15, ,2 10,9 12,9 12,2 12,7 9,7 5,3 5,3 6,9 10 0,5-0, Data, zdroj: ČSÚ, graf SP ČR ve srovnání s předchozím rokem tržby meziroční pokles o 1,1 %, přičemž o 2 pracovní dny více. Za minusovými vyšší úrovně ve srovnání s předchozím čísly ve stavební Inflace produkci v meziročním stojí hlavně srovnání rokem (r/r), stav dosáhly ke konci pouze období v měsících březnu, úbytek 7 stavebních zakázek, méně červnu, září a listopadu. Pokles prodeje vydaných stavebních povolení, dále 6 bylo v roce 2010 zahájeno o 24,6% méně 5 bytů než v roce 2009 a také v průběhu 3,9 4,7 4Q r ovlivnily klesající stavební 4 produkci nepříznivé klimatické podmínky, 2,8 3 kdy jen v prosinci spadlo o 36 % více 1,8 srážek 2 než je dlouhodobý normál a průměrná teplota byla o 3,9 C nižší 1 0,1 proti dlouhodobému normálu. Za celý 0 Průmyslová vs. Stavební výroba vč. růstu maloobchodních tržeb květen duben březen únor leden ,3-18,3-23, ,6 rok 2010 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu zvýšily reálně červen -4,7-4,5-2,1 Růst průmyslové výroby % y/y Růst stavební výroby %y/y Růst maloobchodních tržeb % y/y pohonných hmot o 5,8 % byl ovlivněn poměrně vysokým meziročním růstem cen, který byl nastartován v prosinci Trh práce Celková zaměstnanost v roce 2010 se ve srovnání s rokem 2009 snížila o 4,7 %, v posledním loňském čtvrtletí však v porovnání s předchozím kvartálem meziročně o 1,0 %. Inflace Na celkový v r/r; % vývoj měl o 0,5 % vzrostla. Situace na trhu práce především vliv růst tržeb v motoristickém se za 4Q mírně zlepšila. Zaměstnanost segmentu. V maloobchodě včetně Česka ve 4Q 2010 dosahovala 4,891 prodeje pohonných hmot zaznamenaly milionů podle sezónně očištěných 1,9 2,8 2, červenec srpen září -5,1 6,3 říjen -1,4 1 listopad 1,5 prosinec -14,6 dat a oproti 3Q vzrostla o 1,8 tisíc. V meziročním srovnání zaznamenala pokles o 1,8 tisíc. Průměrný počet lidí bez práce se v České republice oproti třetímu čtvrtletí 2010 snížil o 12,5 tisíc na 365,8 tisíc, podle sezónně očištěných dat. Byla to nejnižší úroveň od 2Q 2009, meziročně ubylo 31,7 tisíc nezaměstnaných. I přes celkový pokles přetrvával vysoký počet nezaměstnaných osob ve věku 20 až 29 let. Míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině let) meziročně klesla o 0,4% na 7,0%. Oživení ekonomiky se projevilo rozdílným vývojem zaměstnanosti ve výrobním sektoru a v sektoru služeb. Míra zaměstnanosti dosahovala ve skupině 15 64letých 65,5% a meziročně vzrostla o 0,3%. Negativní je skutečnost, že počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se nadále zvyšoval. Proti 4. čtvrtletí 2009 se jejich počet zvýšil o 47,0 tis. osob a činil 159,9 tis. osob. Jejich podíl se začal opětovně přibližovat polovině všech nezaměstnaných osob (44,1 %). Negativní vývoj v dlouhodobé nezaměstnanosti se projevil především u mladých osob ve věku let. Zatímco v době hospodářského vzestupu na konci roku 2008 byl počet dlouhodobě nezaměstnaných osob v této věkové Zahraniční obchod v jednotlivých letech ,9 67,2 149,6 124, Svaz průmyslu a dopravy ČR 07

8 Leden Únor Březen Duben 3.1 Data, zdroj: ČSÚ, graf SP ČR skupině ve srovnání s věkovými skupinami let, let, let nejnižší (přibližně 21 tis. osob), ve 4. čtvrtletí roku 2010 byl naopak nejvyšší (43,5 tis. osob). Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (2,7%) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,2 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (23,1%) a mírně nadprůměrná je v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (8,1 %). Spotřebitelské ceny Průměrná meziroční míra inflace v roce 2010 byla 1,5 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,3 % (ze 2,0 % v listopadu). Spotřebitelské ceny meziměsíčně v prosinci vzrostly proti listopadu o 0,5 %, což byl s výjimkou ledna nejvyšší meziměsíční růst cen v roce Byla to třetí nejnižší průměrná roční míra inflace od roku 1989 (nižší míra inflace byla pouze v roce 2003 ve výši 0,1 % a v roce 2009). To bylo zapříčiněno růstem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, který byl nejvyšší od ledna 2008 a dále růstem cen v oddíle doprava, nejvyšším od června Největší zrychlení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle doprava vlivem cen pohonných hmot, jejichž růst zrychlil na 16,6 % (z 10,8 % v listopadu). Ke zrychlení Míra nezaměstnanosti (v %) Květen Červen Červenec Srpen Září Nezaměstnanost r % Nezaměstnanost r % Říjen Listopad Prosinec Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,4 % a ceny služeb o 2,1 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení meziročního cenového růstu došlo hypotetického nájemného byl meziročně i v oddíle potraviny a nealkoholické 102,4 %. nápoje, kde ceny pekárenských výrobků a obilovin vzrostly o 5,0 % (z 1,7 % v listopadu), zeleniny o 34,0 % (ze 31,6 % Zahraniční obchod v listopadu) Průmyslová a ovoce o 12,2 vs. % Stavební (z 11,0 % výroba vč. V růstu roce 2010 maloobchodních v porovnání s tržeb předchozími v listopadu). Největší vliv na zvýšení 16,9 20 celkové úrovně spotřebitelských cen 10 měly i nadále ceny v oddíle potraviny 0 a nealkoholické nápoje. Vyšší než loni byly -10 zejména ceny běžného pečiva o 12,0 %, mouky o 14,9 %, másla o 15,0 %, -20 brambor o 70,2 %, kakaa o 16,4 %. Druhý -30 5,3 leden -25,6 7 10,2 10,9 únor -23,6 březen -18,3 duben -15,3 květen největší vliv na růst spotřebitelských 0,5 cen měly ceny bydlení. Čisté nájemné se 9,7 červen tepla a teplé vody o 3,4 %, vodného o 3,8%, stočného o 4,9 %. Nižší než loni byly ceny oděvů o 3,8 % a obuvi o 2,2 %. Dále klesly ceny audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 8,9 % v oddíle rekreace a kultura a ceny mobilních telefonů o 12,6 % v oddíle pošty a telekomunikace. V dopravě se snížily ceny automobilů o 11,1 %. V bydlení byly nižší ceny elektřiny o 2,5 %. dvanácti měsíci se zvýšila hodnota 15,9 vývozu o 17,7 % a dovozu o 20,3 6,9%. Obchodní bilance skončila přebytkem 124,5 mld. Kč, který byl proti roku 2009 o 25,0 mld. Kč nižší. Vzestup kladného -5,1 salda vykázal obchod s průmyslovým spotřebním zbožím o 18,8 mld. Kč a stroji a dopravními prostředky o 6,4 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance zvýšilo o 8,4 %, v tom regulované nájemné obchodu se živočišnými a rostlinnými vzrostlo o 16,8 % a tržní kleslo o 1,8 %. oleji a tuky o 2,7 mld. Kč. Prohloubil se Ceny zemního plynu byly vyšší o 6,6 %, deficit obchodu s minerálními palivy Inflace v meziročním srovnání (r/r), stav ke konci období 7 6,3 6 4,7 5 3,9 4 2,8 2,8 3 2,5 1,8 1,9 2 1, , Inflace v r/r; % 4.1 Data, zdroj: ČSÚ, graf SP ČR 5,3 červenec 12,9 12,2 srpen -4,7-4,5-2,1 Růst průmyslové výroby % y/y Růst stavební výroby %y/y Růst maloobchodních tržeb % y/y září říjen -1,4 listopad -0,1 12,7 prosinec -14,6 08 Téma Zahraniční obchod v jednotlivých letech ,6 124,5

9 ,8 1,9 minerálních paliv o 4,8 %. V dovozu se Zahraniční obchod v jednotlivých 2 letech ,5 nejvíce zvýšily ceny minerálních paliv ,6 124,5 a to o 21,7%. Směnné relace dosáhly 150 0,1 87,9 67,2 v úhrnu v roce 2010 negativní hodnoty ,6 0 39, ,1 % (v roce 2009 činily 103,8 %). Tempo poklesu směnných relací v každém -50 Inflace v r/r; % -26,4 čtvrtletí roku 2010 narůstalo, v posledním ,8 čtvrtletí 2010 směnné relace činily 96,5 % ,8-117,4-70, A právě směnné relace se v našem případě snižují, přičemž za celý loňský rok to bylo obchodní bilance v mld. Kč vývoz zboží v b.c., r/r % dovoz zboží v b.c., r/r % o 6,7 p.b. v meziročním srovnání. Důvodů Zahraniční obchod v jednotlivých v tomto letech případě hned několik. Zejména 5.1 Data, zdroj: ČSÚ, graf SP ČR jde o posilování české koruny, která 150 výrazně zdražuje 87,9 české 67,2vývozy a nutí tím 100 o 29,1 mld. Kč, chemickými výrobky od vzniku České republiky až do roku ,6 domácí 39,8 výrobce, aby zlevňovali své výrobky 50 o 5,1 mld. Kč a potravinami a živými vždy 0záporné. Růst přebytku zaznamenal na zahraničních trzích. Naopak zvýhodňuje zvířaty o 2,1 mld. Kč. Snížení přebytku obchod -50 se stroji a dopravními prostředky dovozy ze zahraničí, u nichž tak dochází Ceny zahraničního obchodu vč. směnných relací (v m.z.*) -26,4 zaznamenal obchod s polotovary o ,7 mld. Kč a průmyslovým spotřebním -69,8 reálně ke zdražování. V rámci směnných 8, ,8-117,4-70,8 a materiály o 15,7 mld. Kč, surovinami zbožím o 1,9 mld. Kč. Přechodem z aktiva relací je pak nejnepříznivější vývoj cen ropy 6,0 5, ,3 o 0,7 mld. Kč a nápoji 3,5 4,0 a tabákem do pasiva se naopak zhoršila bilance a nejen ropy, která má výrazný vliv i na růst 2,3 o 0,3 mld. 2,0 Kč. obchodu s polotovary obchodní a bilance materiály v mld. Kč vývoz zboží cen v b.c., vstupů, r/r % které dovoz čeští zboží vývozci v b.c., nemohou r/r % -2,2 0,0 o 3,8 mld. Kč, surovinami o 1,1 mld. promítnout plně do svých cen. -2,0 Zahraniční obchod se státy EU skončil Kč a nápoji a tabákem o 0,1 mld. Kč. -4,0-2,7 v roce 2010 přebytkem 593,5 mld. Kč, Prohloubení deficitu zaznamenaly -3,4 V materiálu jsou obsaženy údaje podle stavu -3,5-6,0 k který -8,0 byl meziročně o 109,3 mld. Kč vyšší. chemické výrobky o 1,3 mld. Kč a minerální 1.Q/09 2.Q/09 3.Q/09 4.Q/09 Se státy mimo EU se schodek prohloubil 1.Q/10 2.Q/10 3.Q/10 4.Q/10 o 134,3 mld. Kč na 468,9 vývozní mld. ceny Kč. (index) Aktivum se zvýšilo v obchodě s Německem o 26,2 mld. Kč, Slovenskem o 18,8 mld. Kč, dovozní ceny (index) 8,0 směnné relace (index) Ceny zahraničního obchodu vč. směnných relací (v m.z.*) 6,0 Spojeným královstvím o 11,1 mld. Kč, 4,3 5,1 3,5 4,0 Francií o 10,4 mld. Kč a Itálií o 10,3 mld. Kč. 2,3 2,0-2,2 Schodek se naopak prohloubil 0,0 v obchodě s Čínou o 84,2 mld. Kč, -2,0-4,0 Koreou o 11,8 mld. Kč, Ázerbájdžánem -2,7-3,4-6,0 o 9,7 mld. Kč a Ruskem o 9,4 mld. Kč. -3,5 procentní změny Inflace v r/r; % Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 27,0 % (44,5 mld. Kč) a dovoz o 28,5 % (46,2 mld. Kč). Rychlejší růst dovozu oproti vývozu pokračoval i v druhé polovině roku Posílení CZK vůči EUR znamenalo vyšší přírůstky vývozu a dovozu v přepočtu na eura než v korunách (31,6% a 33,2 %), vlivem oslabení CZK ve vztahu k USD byl vzestup vývozu a dovozu v dolarovém vyjádření nižší než v korunách (19,1 % a 20,5 %). Obchodní bilance skončila přebytkem 1,0 mld. Kč, který byl meziročně o 1,7 mld. Kč nižší. Prosincové saldo bylo procentní změny -8,0 3,9 4,7 Inflace v meziročním srovnání (r/r), stav ke konci období paliva o 1,0 mld. Kč. Bilance obchodu s potravinami a živými zvířaty zůstala na úrovni prosince 2009 (schodek 3,1 mld. Kč). 2,8 1.Q/09 2.Q/09 3.Q/09 4.Q/09 1.Q/10 2.Q/10 3.Q/10 4.Q/10 V průměru za celý rok 2010 se vývozní ceny snížily o 1,0 %, dovozní ceny se zvýšily o 2,0 %. Ve vývozu se nejvíce zvýšily ceny ostatních surovin o 26,9 % a ceny 2,5 2,8 6,3 Dominik Vraňák, analytik jr. sekce hospodářská politika a makroekonomické analýzy 149,6 vývozní ceny (index) dovozní ceny (index) směnné relace (index) 5.2 Data, zdroj: ČSÚ, graf SP ČR, * meziroční změna Článek vznikl za spolupráce s MPO, panem Josefem Plandorem, finančním analytikem, oddělení ekonomických analýz. 124, Svaz průmyslu a dopravy ČR 09

10 foto: J. Hanzálek Česká koruna by letos exportéry výrazně trápit neměla Kurz české koruny k euru může být do konce letošního roku až o padesát haléřů vyšší než je nyní. Shodují se na tom nejméně čtyři studie renomovaných institucí, které má Svaz průmyslu dopravy ČR (SP ČR) k dispozici. V procentním vyjádření je to posun o 2 procenta, což ekonomičtí experti neberou na lehkou váhu. Na exportu závislé firmy se ale s největší pravděpodobností nemusejí letos setkat s výrazným skokovým posilováním naší měny. Ve scénářích vývoje je ovšem řada proměnných, které mohou s očekáváními zahýbat. Jde nejen o možnost, že ekonomika kvůli plánovaným reformám opravdu výrazně zpomalí, ale ve vzduchu se vznáší i zvýšení úrokových sazeb centrální bankou, které by s největší pravděpodobností zvedlo náklady většiny firem a podniků. Zatím se poslední vývoj českého platidla ubírá cestou, která jen během prosince 2010 přinesla pětiprocentní zhodnocení kurzu koruny k euru. A během prvních dvou měsíců roku se koruna dostala na přední místa žebříčku nejvíce posilujících měn ve světě. 10 Události, stanoviska, lobby

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012?.................................................................... Přehled změn ve vybraných zákonech

Více

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe!

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe! SPEKTRUM 07 08 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky KorupCe! Firmy se jí brání stále více.................................................... Zaměstnavatelé na tripartitě tvrdě obhajovali

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

leden 2014 vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav ÚspEšná Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta

leden 2014 vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav ÚspEšná Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta Letos přišla legislativní smršť Kdy po přešlapování

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 03 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky České firmy chtějí stavět Temelín.................................................. Co nového v legislativě i Parlamentu Svaz organizoval

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2013 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Úvodní slovo... 03 Téma: Změny v EU v roce 2013 Čas nejistot a dluhů... 04 Evropské fondy na přelomu roku.... 06 Velké podniky v ohrožení...

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Za MPO zpracovaly: Sekce průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní. Externí spolupráce: Ministerstvo zemědělství (MZe), Ústav

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů. návrh verze 30.11.2009

Operační program Rozvoj lidských zdrojů. návrh verze 30.11.2009 návrh pro MV Operační program Rozvoj lidských zdrojů Závěrečná zpráva návrh verze 30.11.2009 návrh pro MV Seznam zkratek AFCOS Anti Fraud Co-ordinating Structure APZ Aktivní politika zaměstnanosti CIP

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější Článek o chytrých řešeních manipulační techniky společnosti Toyota najdete na str. 23. www.toyota-forklifts.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 5/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje

Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje Ročník Roãník 12 17 č. ã.7 8/2013 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový PrÛmysl

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Podnikatelská mise doprovázela předsedu vlády Mirka Topolánka při jeho ofi ciální návštěvě Jemenu, Vietnamu a Spojených arabských emirátů Proč máme a budeme

Více

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010 NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010 ČESKÁ REPUBLIKA říjen 2008 OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...4 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...6 I. ÚVOD...7 II. VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY...9 III. MAKROEKONOMICKÁ

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

SPEKTRUM 09 2013. Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami

SPEKTRUM 09 2013. Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami SPEKTRUM 09 2013 Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami Úvodní slovo... 03 MSV Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti... 04

Více

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝ CH STUDIÍ VŠ EM ISSN 1801-1578 19 vydání 19 / ročník 2008 / 15.10.2008 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Aktuální vyhlídky

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc.

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc. O B S A H Jednání o růstu minimální mzdy (Jaká bude minimální mzda od 1. 1. 2016?)... str. 1 Aktuální dotazy a odpovědi k problematice elektronické evidence tržeb... str. 4 Co je třeba vědět o rozvržení

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010

ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010 ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010 ČR říjen 2009 OBSAH OBSAH...2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...4 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...6 I. ÚVOD...7 II. VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY...9 III. MAKROEKONOMICKÁ

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11/ ročník 2009 /30. 12.2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Strukturální dopady

Více

Přirozeným rysem úvěrů či záruk, které ČMZRB poskytuje, je jejich ekonomická výhodnost pro podnikatele,

Přirozeným rysem úvěrů či záruk, které ČMZRB poskytuje, je jejich ekonomická výhodnost pro podnikatele, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 (4/2009) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Přirozeným rysem úvěrů či záruk, které ČMZRB poskytuje, je jejich ekonomická

Více