SPEKTRUM Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPEKTRUM 03 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis"

Transkript

1 SPEKTRUM časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Rok 2010: Česká ekonomika na vzestupu Připravované změny v legislativě Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob Úřady nebudou vyvozovat sankce ze souběhu funkcí Zaměstnavatelé a státní správa našli společnou řeč při hledání řešení problému Svaz se v Saúdské Arábii dohodl na užší spolupráci s místní komorou 15 let SP ČR v BIAC Poradním výboru pro průmysl a obchod při OECD

2 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Je nezávislá organizace sdružující rozhodující část podnikatelů a zaměstnavatelů v ČR. Usilujeme o zlepšování podnikatelského prostředí v ČR a o zvyšování konkurenceschopnosti podniků v ČR při zachování principů etiky podnikání. Na národní i mezinárodní úrovni podporujeme a prosazujeme zájmy svých členů. Svaz průmyslu a dopravy je členem: BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) IOE Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) Partneři 1600 subjektů 120 členských firem 31 svazů a asociací: Asociace českého papírenského průmyslu Asociace inovačního podnikání České republiky Asociace leteckých výrobců ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace spotřební elektroniky Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Česká plynárenská unie Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice ICT UNIE, o. s. Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz dopravy České republiky Svaz chemického průmyslu ČR Svaz kovohutnického průmyslu Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců vápna České republiky Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Spektrum je oficiálním informačním médiem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Přináší fakta a stanoviska k aktuálním problémům, které jsou předmětem zájmu této největší a nejvlivnější zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v České republice. Vydavatel: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) Adresa: Freyova 948/11, Praha 9 Redakční rada: B. Dlouhý, V. Drbalová, J. Hejduková, O. Gbelec, D. Kuchtová, P. Ježková, L. Nutilová, šéfredaktor: R. Hejná, zástupce šéfredaktora M. Mostýn Korektury: M. Trublová Inzerce: SP ČR tel: Grafická úprava a sazba: studio pixl e Tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Distribuce: Spektrum je distribuováno na adresy ředitelů členských podniků (např. ČEZ, a. s., RWE Transgas, a.s., ŠKODA AUTO a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Czech Coal a.s., OKD, a.s.; VÍTKOVICE, a.s.) a vybrané adresy. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s. p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP 3285/99 P ze dne Vychází měsíčně Registrace: ISSN

3 Vážení přátelé, členové Svazu průmyslu a dopravy ČR, otázka konkurenceschopnosti se konečně dostává na významnější místo v politické diskusi. Na její všeobjímající či střechový význam při posuzování ekonomické výkonnosti země poukazuje Svaz průmyslu a dopravy ČR již řadu let. Je totiž ve zřetelném protikladu ke všemu možnému resortismu, resortní tj. vertikální optimalizaci, bez ohledu na celkový výsledek. Zároveň se cestou sledování konkurenceschopnosti začínáme více poměřovat, a to nejen se sebou samými (ze včerejška), ale, což je podstatné, s celým světem. Vůči světu stojíme v přímé konkurenci při získávání zdrojů kapitálových, surovinových a lidských a jsme v globální konkurenci s výsledky naší práce, námi přidané hodnoty. Na tom, že tyto zdroje získáme či udržíme a také efektivně využijeme, stojí a padá náš blahobyt, životní a civilizační úroveň. Národní ekonomická rada vlády a všichni ti, kteří s ní spolupracují (a mezi nimi je i mnoho členů Svazu) dělá důležitou práci nastavuje či formuje zrcadlo, do něhož se musíme trvale dívat. A nejen to, na obraz, který nám zrcadlo ukazuje, musíme, a zde je v současné době na tahu především politická sféra, adekvátně reagovat. Vždyť spousta věcí je známá. Minimálně od doby Michaela Portera je k dispozici základní metodologie. I v dřívějším období byly zpracovávány dokumenty analyzující naši pozici (vzpomeňme Ročenku konkurenceschopnosti ČR). Problém ovšem byl a zůstává v tom, že doposud nejsme schopni zásadní problémy řešit v praxi. Zvlášť naléhavé je konat v oblasti zdrojů, které máme přirozeně k dispozici tj. zdrojů lidských. Poukazujeme trvale na to, že jejich využití prostřednictvím pracovního trhu je, diplomaticky řečeno, suboptimální. Místo aby podmínky na trhu byly nastaveny tak, že podporují jejich využití v co nejefektivnějších oblastech a co nejefektivnějším způsobem, jsou tyto zdroje blokovány především tam, kde jsou nyní nebo byly včera a možnostem jejich využití více méně úspěšně brání legislativa. Totéž se týká i nízkého využití pracovní síly ve zkrácených úvazcích, na rozdíl od jiných, úspěšných zemí. Ještě naléhavěji je nutno jednat v rozvíjení kvality našich lidských zdrojů, tj. především výchově a vzdělávání. Jak názorně uvádí NERV a v besedě s našimi členy potvrdil 28. února i ministr Dobeš, zaostáváme nejvíce ve vzdělávání předškoláků. Tedy ve věku, a to je zásadní, kdy je podle mezinárodně uznávané Heckmanovy funkce efektivita vložených prostředků zdaleka nejvyšší. Tudíž, nejen že zaostáváme v celkové výši zdrojů uvolňovaných na vzdělávání, ale ani jejich alokace není dobrá. Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje proto záměr vlády přiblížit vzdělávání a školy více reálnému životu. I z toho důvodu rozvíjíme například projekt IQ Industry, zajišťující učitelům středních odborných škol tolik potřebnou praxi v průmyslu. Aktivně působíme v platformě Fóra průmyslu a vysokých škol. Chceme, aby prostředky z EU fondů směřovaly více do konkrétních projektů výzkumu a vývoje a méně do betonu. Chceme li uspět, musíme se soustavně poměřovat se světem i třeba cestou srovnávacích testů či rozumně provedené státní maturity s matematikou. Ptám se: Proč takové srovnávání nevadí ve sportu, ale v jiných oblastech ano? Naši dnešní životní úroveň a překonávání současné světové ekonomické krize opíráme o náš průmysl. NERV dokládá, že zpracovatelský průmysl prokázal v posledních letech ze všech sektorů české ekonomiky největší schopnost přizpůsobení měnícím se podmínkách a mezinárodně úspěšně konkuruje. Zato naše veřejné instituce, nevystavené žádné konkurenci a tlaku, tuto konkurenceschopnost nejvíce zatěžují. Při čtení produktů našich institucí mne mimoděk vždy napadá odpověď na otázku, kde se bere ten odpor k logice, úspornosti a efektivitě vyjadřování, které jsou právě matematice imanentní. Pavel Kafka viceprezident SP ČR pro zaměstnavatelskou oblast a vzdělávání Úvodní slovo

4 Úvodní slovo Téma Rok 2010: Česká ekonomika na vzestupu...05 DP v roce ,1 1,4 1,5 Události, stanoviska, lobby Česká koruna by letos exportéry výrazně trápit neměla...10 Rodí se Strategie konkurenceschopnosti ČR...12 Věcné záměry zákonů o ovzduší a odpadech projdou úpravami...14 Připravované změny v legislativě Stanovisko SP ČR k souběhu funkce orgánu společnosti a pracovního poměru...18 Úřady nebudou vyvozovat sankce ze souběhu funkcí Svaz inicioval vypracování studie o energetické bezpečnosti ČR Ekonomika roste odbory stupňují své požadavky ve firmách ,3 3,1 3,6 3, Průměr EU Řecko 4 Portugalsko Francie Česko Estonsko Německo Polsko Zeptali jsem se Jiřího Krše Británie zpřísní protikorupční zákon, dotkne se i českých firem...24 Možnosti dalšího rozvoje a podpory ekonomických vztahů se Slovinskem...26 Plán akcí SP ČR v oblasti vnějších vztahů...29 Otázky pro Petra Zemánka, ředitele Svazu strojírenské technologie...27 Slovensko MSF Limity jsou naší výzvou, odvaha a odpovědnost naší výhodou Pohled médií Média opět ukázala svou sílu, Svaz rychlou reakci Fotopohlednice SP ČR Smlouva o spolupráci mezi SP ČR a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje...32 Globální a evropský rozměr Je Evropa připravena na služby?...34 Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k rámcové pozici ČR o budoucnosti kohezní politiky EU OECD slaví 50 let svého vzniku a 15 let SP ČR v BIAC...38 Kaleidoskop...40 Strategie EU 2020 a nové finanční zdroje do rozpočtu EU...41 Co čeká Svaz v rámci BUSINESSEUROPE v nejbližší budoucnosti...42 Z členské základny Dodavatelé pro automobilový průmysl budou nadále růst i v roce 2011 strukturální problémy však ještě nebyly po krizi vyřešeny...44 Podpora exportu Svaz se v Saúdské Arábii dohodl na užší spolupráci s místní komorou...22 Podnikatelé se bavili hudbou a tancem 32 Klubový večer s ministrem školství Projektové aktivity Vzkaz firem veřejným institucím: Chceme více ovlivňovat strategie...46 Inzerce: ČEZ, Czech Coal, a.s., FOK, Top vision, Hannover Fair Obsah

5 Rok 2010: Česká ekonomika na vzestupu Článek nabízí stručný přehled stavu české ekonomiky za rok Jelikož ČSÚ zveřejnil předběžná data výsledků vývoje HDP 15. února, mohou se všechna návazná čísla v průběhu tohoto roku 2011 ještě mírně změnit. Úvod Rok 2010 se nesl v duchu oživení české ekonomiky, kde hrubý domácí produkt celkově vzrostl o 2,3% (dle předběžných údajů k ), kdy jen ve čtvrtém čtvrtletí stoupl HDP o 2,9 % meziročně (v reálném vyjádření a po očištění o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní). Růst o 3,2% bez korekce o vliv rozdílného počtu pracovních dní, charakterizují v nominálních podmínkách vysoká tempa růstu průmyslu, rekordní přebytek obchodní bilance, silný příliv zejména přímých investic a ve třetím čtvrtletí již i předstih tempa dovozu nad tempem vývozu. Česká ekonomika rostla již čtvrté čtvrtletí po sobě. Přírůstky HDP byly stále silnější jak ve srovnání se stejným obdobím krizového roku 2009 (záporná srovnávací základna), tak i v porovnání s předchozím čtvrtletím. Výstup z recese se odehrál přesvědčivě. Nejenže potvrdil ekonomické oživení kladnými přírůstky HDP v každém čtvrtletí 2010, ale především jejich posilující růstovou dynamikou. Česká ekonomika se z krize vyexportovala. Čistý vývoz již v posledním čtvrtletí 2009, jako jediná složka výdajů HDP, ovlivnil jeho vývoj výrazně kladně (v té době naopak působil negativně jak vývoj zásob a investic, tak i pokles výdajů domácností na konečnou spotřebu, přičemž příspěvek vládní spotřeby byl sice kladný, ale oproti zahraničnímu obchodu výrazně menší). Příznivý vliv čistého vývozu na ekonomický růst ČR se během roku 2010 snižoval a ve čtvrtém čtvrtletí byl Zrychlený růst ekonomiky doprovázelo již jeho příspěvek k růstu HDP záporný. i větší vychýlení z nerovnováh. Ve vztahu Na nominální saldo působil nepříznivě k vnějšímu prostředí se za tři čtvrtletí vývoj cen v zahraničním obchodě ČR meziročně prudce zhoršil deficit běžného účtu platební bilance (z 1,1% V reálných podmínkách pak oživení na 3,3 % HDP v b.c.), ovšem silný příliv potvrdil znovuobnovený růst spotřeby zahraničních investic do české ekonomiky domácností ve druhém čtvrtletí, který (přímých i portfoliových) způsobil, že ve třetím čtvrtletí dále zrychlil. V tomto uvedený trojnásobně větší deficit byl čtvrtletí se také vůbec poprvé po sedmi v důsledku tohoto přílivu pohodlně pokryt kvartálech poklesů objevil růst investic (přebytek finančního účtu byl ve srovnání (spojených i s boomem solárních s ním dvojnásobný). Vnitřní nerovnováha elektráren). Zásoby stouply jen ve třetím měřená schodkem státních financí se čtvrtletí o téměř 20 mld. korun v téže oproti stejnému období krizového roku době před rokem o zhruba 5 mld. korun 2009 zvětšila deficit státního rozpočtu klesly, což rovněž dokládá nástup české stoupl ze 3,2 % na 3,6 % nominálního ekonomiky na příznivou trajektorii HDP, ovšem ve srovnání s pololetím v očekávání dostatečné budoucí poptávky (4,1%) šlo o zlepšení. Silný růstový Vývoj HDP v roce ,1 Průměr EU Řecko -4,5 1,4 Portugalsko 1,5 Francie 2,3 Česko (v %) 3,1 Estonsko 3,6 3,8 Německo 4 Polsko Slovensko Data, zdroj: Bloomberg, graf SP ČR Téma Svaz průmyslu a dopravy ČR 05

6 náboj především průmyslu, finančních služeb, ale i odvětví zahrnující služby pro podniky, vedl k růstu hrubé přidané hodnoty v ekonomice za tři čtvrtletí 2010 o 2,7 %, při zrychlení v samotném třetím čtvrtletí o 3,7 %. V každém čtvrtletí zůstala pod úrovní loňského roku odvětví stavebnictví, školství a také ostatních veřejných a sociálních služeb. Impulsem růstu v průmyslu byla především výroba automobilů poháněná v prvních dvou čtvrtletích zahraniční poptávkou (její efekt ve třetím čtvrtletí již vyprchával). Zvýšené prodeje aut v tuzemsku byly významným důvodem růstu maloobchodních tržeb. Prudké snížení stavební produkce v prvním čtvrtletí (viz. graf č. 2.2) se postupně mírnilo. Poklesy v inženýrském i pozemním stavitelství přetrvaly. Ke zlepšení na trhu práce došlo především ve druhém čtvrtletí, kdy vzrostla zaměstnanost a lidí bez práce bylo méně, což se objevilo poprvé od poloviny roku Ve třetím čtvrtletí se však tento pozitivní trend již neprosadil s takovou silou. Výrazně stoupl počet podnikatelů bez zaměstnanců ve druhém i třetím čtvrtletí. Zrychlený růst ekonomiky se odehrával bez úvěrové expanze, stavy firemních úvěrů byly stále meziročně nižší, úvěry domácnostem táhly půjčky na bydlení. Prudký pokles termínovaných vkladů domácností i firem byl spojen s přesunem jejich části na vklady netermínované. Státní finance potvrzují vývoj v ekonomice růstem příjmů z daní, ve třetím čtvrtletí však nebylo tempo tak vysoké jako ve druhém čtvrtletí. Sociální dávky rostly pomaleji než běžné výdaje i celkové výdaje státu. Průmysl Historicky patří ČR k průmyslově vyspělým státům s vysokým podílem průmyslové výroby na tvorbě HDP. Průmysl se podílel 30,4 % na podílu hrubé přidané hodnoty za rok V roce 2008 to bylo 31,0 %. Na otevřenou českou výrobků (příspěvek 0,1 p.b., pokles ekonomiku působí všechny vnější vlivy o 1,4 %). Nové zakázky ve vybraných spojené s globalizací světové ekonomiky. odvětvích v roce 2010 meziročně vzrostly Českou ekonomiku lze označit o 14,2% v b.c. (v roce 2009 poklesly za tržní s převážně liberalizovanými o 17,2 %). Nové zakázky ze zahraničí cenami. Příčiny loňského růstu ve vybraných odvětvích v roce 2010 českého hospodářství lze spatřovat meziročně vzrostly o 15,0% v b.c. (v roce v jednorázových efektech oživení růstu 2009 poklesly o 15,1 %). Na celkových ekonomiky v Německu, fotovoltaika, zakázkách se zahraniční zakázky podílely zvýšení DPH, průmyslová výroba v jejímž 63,9 %). Významný růst zahraničních rámci silně vyčníval automobilový zakázek evidovala výroba základních kovů průmysl, strojírenství, produkce (o 33,3 %), výroba papíru (o 23,8 %), výroba elektrických strojů a doplňování zásob. chemických látek (o 23,3 %) a výroba Pozitivní vývoj zaznamenal chemický strojů a zařízení (o 19,9 %). Rostoucí a gumárenský průmysl tažený exportem. průmyslová produkce a zvýšené objemy Průmyslová produkce v roce 2010 zakázek se projevovaly v postupném meziročně vzrostla o 10,5 %, po očištění snižování poklesu zaměstnanosti (v lednu od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla snížení o 13,2 %, v prosinci o 0,5 %). o 10,0 %. V roce 2010 bylo ve srovnání V roce 2010 zaměstnanost poklesla s rokem 2009 o 2 pracovní dny více. o 4,7 % (v roce 2009 o 11,3 %). Průměrná K meziročnímu růstu průmyslové nominální mzda se zvýšila o 4,3 % (v roce produkce (graf č. 2.1) nejvíce přispěla 2009 o 3,6 %). výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,5 procentního Tržby z průmyslové činnosti v běžných bodu, růst o 22,2 %), výroba kovových cenách byly v roce 2010 meziročně konstrukcí a kovodělných výrobků vyšší o 10,1 %. Tržby z přímého vývozu (příspěvek +1,4 p.b., růst o 17,5 %) a výroba průmyslových podniků v roce 2010 se strojů a zařízení (příspěvek +1,1 p.b., růst meziročně zvýšily v běžných cenách o 13,5 %). Průmyslová produkce klesla o 17,0 % (tabulka č. 1) nejvíce v odvětvích výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspě Stavební produkce v roce 2010 ve stálých vek 0,2 p.b., pokles odvětví o 3,9 %), cenách meziročně klesla o 7,8 %, výroba nábytku (příspěvek 0,1 p.b., po očištění od vlivu počtu pracovních pokles o 9,2 %) a výroba potravinářských dnů klesla o 8,0 %. V roce 2010 bylo Průmyslová produkce v letech vč. trendu 15 10,8 10,5 8, , ,4-15 Reálná změna v %, po očištění sezónních vlivů 2.1 Data, zdroj: ČSÚ, graf SP ČR 06 Téma

7 Tržby v průmyslu Index (stejné období předchozího roku = 100) Průmysl ČR (B+D+C) 10/10 11/10 12/ / / Tržby z průmyslové činnosti b.c. 107,8 114,9 113,2 112,6 111,9 110,1 Tržby z přímého vývozu b.c. 112,5 122,8 124,4 118,8 119,5 117,0 B. Těžba a dobývání Tržby z průmyslové činnosti b.c. 140,4 136,2 125,0 154,8 134,3 142,8 Tržby z přímého vývozu b.c. 243,4 222,2 242,8 294,0 236,1 279,9 C. Zpracovatelský průmysl Tržby z průmyslové činnosti b.c. 109,2 117,5 115,5 113, ,7 Tržby z přímého vývozu b.c. 110,8 121,7 122,2 116,3 117,9 115,4 D. Výroba a rozv. elelktř., plynu.. Tržby z průmyslové činnosti b.c. 88,7 90,3 99,2 92,2 93,3 91,2 Tržby z přímého vývozu b.c. 57,6 77,3 157,2 71,8 93,2 51,8 Data, zdroj: ČSÚ, tabulka č. 1 SP ČR 16,9 15, ,2 10,9 12,9 12,2 12,7 9,7 5,3 5,3 6,9 10 0,5-0, Data, zdroj: ČSÚ, graf SP ČR ve srovnání s předchozím rokem tržby meziroční pokles o 1,1 %, přičemž o 2 pracovní dny více. Za minusovými vyšší úrovně ve srovnání s předchozím čísly ve stavební Inflace produkci v meziročním stojí hlavně srovnání rokem (r/r), stav dosáhly ke konci pouze období v měsících březnu, úbytek 7 stavebních zakázek, méně červnu, září a listopadu. Pokles prodeje vydaných stavebních povolení, dále 6 bylo v roce 2010 zahájeno o 24,6% méně 5 bytů než v roce 2009 a také v průběhu 3,9 4,7 4Q r ovlivnily klesající stavební 4 produkci nepříznivé klimatické podmínky, 2,8 3 kdy jen v prosinci spadlo o 36 % více 1,8 srážek 2 než je dlouhodobý normál a průměrná teplota byla o 3,9 C nižší 1 0,1 proti dlouhodobému normálu. Za celý 0 Průmyslová vs. Stavební výroba vč. růstu maloobchodních tržeb květen duben březen únor leden ,3-18,3-23, ,6 rok 2010 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu zvýšily reálně červen -4,7-4,5-2,1 Růst průmyslové výroby % y/y Růst stavební výroby %y/y Růst maloobchodních tržeb % y/y pohonných hmot o 5,8 % byl ovlivněn poměrně vysokým meziročním růstem cen, který byl nastartován v prosinci Trh práce Celková zaměstnanost v roce 2010 se ve srovnání s rokem 2009 snížila o 4,7 %, v posledním loňském čtvrtletí však v porovnání s předchozím kvartálem meziročně o 1,0 %. Inflace Na celkový v r/r; % vývoj měl o 0,5 % vzrostla. Situace na trhu práce především vliv růst tržeb v motoristickém se za 4Q mírně zlepšila. Zaměstnanost segmentu. V maloobchodě včetně Česka ve 4Q 2010 dosahovala 4,891 prodeje pohonných hmot zaznamenaly milionů podle sezónně očištěných 1,9 2,8 2, červenec srpen září -5,1 6,3 říjen -1,4 1 listopad 1,5 prosinec -14,6 dat a oproti 3Q vzrostla o 1,8 tisíc. V meziročním srovnání zaznamenala pokles o 1,8 tisíc. Průměrný počet lidí bez práce se v České republice oproti třetímu čtvrtletí 2010 snížil o 12,5 tisíc na 365,8 tisíc, podle sezónně očištěných dat. Byla to nejnižší úroveň od 2Q 2009, meziročně ubylo 31,7 tisíc nezaměstnaných. I přes celkový pokles přetrvával vysoký počet nezaměstnaných osob ve věku 20 až 29 let. Míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině let) meziročně klesla o 0,4% na 7,0%. Oživení ekonomiky se projevilo rozdílným vývojem zaměstnanosti ve výrobním sektoru a v sektoru služeb. Míra zaměstnanosti dosahovala ve skupině 15 64letých 65,5% a meziročně vzrostla o 0,3%. Negativní je skutečnost, že počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se nadále zvyšoval. Proti 4. čtvrtletí 2009 se jejich počet zvýšil o 47,0 tis. osob a činil 159,9 tis. osob. Jejich podíl se začal opětovně přibližovat polovině všech nezaměstnaných osob (44,1 %). Negativní vývoj v dlouhodobé nezaměstnanosti se projevil především u mladých osob ve věku let. Zatímco v době hospodářského vzestupu na konci roku 2008 byl počet dlouhodobě nezaměstnaných osob v této věkové Zahraniční obchod v jednotlivých letech ,9 67,2 149,6 124, Svaz průmyslu a dopravy ČR 07

8 Leden Únor Březen Duben 3.1 Data, zdroj: ČSÚ, graf SP ČR skupině ve srovnání s věkovými skupinami let, let, let nejnižší (přibližně 21 tis. osob), ve 4. čtvrtletí roku 2010 byl naopak nejvyšší (43,5 tis. osob). Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (2,7%) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,2 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (23,1%) a mírně nadprůměrná je v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (8,1 %). Spotřebitelské ceny Průměrná meziroční míra inflace v roce 2010 byla 1,5 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,3 % (ze 2,0 % v listopadu). Spotřebitelské ceny meziměsíčně v prosinci vzrostly proti listopadu o 0,5 %, což byl s výjimkou ledna nejvyšší meziměsíční růst cen v roce Byla to třetí nejnižší průměrná roční míra inflace od roku 1989 (nižší míra inflace byla pouze v roce 2003 ve výši 0,1 % a v roce 2009). To bylo zapříčiněno růstem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, který byl nejvyšší od ledna 2008 a dále růstem cen v oddíle doprava, nejvyšším od června Největší zrychlení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle doprava vlivem cen pohonných hmot, jejichž růst zrychlil na 16,6 % (z 10,8 % v listopadu). Ke zrychlení Míra nezaměstnanosti (v %) Květen Červen Červenec Srpen Září Nezaměstnanost r % Nezaměstnanost r % Říjen Listopad Prosinec Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,4 % a ceny služeb o 2,1 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení meziročního cenového růstu došlo hypotetického nájemného byl meziročně i v oddíle potraviny a nealkoholické 102,4 %. nápoje, kde ceny pekárenských výrobků a obilovin vzrostly o 5,0 % (z 1,7 % v listopadu), zeleniny o 34,0 % (ze 31,6 % Zahraniční obchod v listopadu) Průmyslová a ovoce o 12,2 vs. % Stavební (z 11,0 % výroba vč. V růstu roce 2010 maloobchodních v porovnání s tržeb předchozími v listopadu). Největší vliv na zvýšení 16,9 20 celkové úrovně spotřebitelských cen 10 měly i nadále ceny v oddíle potraviny 0 a nealkoholické nápoje. Vyšší než loni byly -10 zejména ceny běžného pečiva o 12,0 %, mouky o 14,9 %, másla o 15,0 %, -20 brambor o 70,2 %, kakaa o 16,4 %. Druhý -30 5,3 leden -25,6 7 10,2 10,9 únor -23,6 březen -18,3 duben -15,3 květen největší vliv na růst spotřebitelských 0,5 cen měly ceny bydlení. Čisté nájemné se 9,7 červen tepla a teplé vody o 3,4 %, vodného o 3,8%, stočného o 4,9 %. Nižší než loni byly ceny oděvů o 3,8 % a obuvi o 2,2 %. Dále klesly ceny audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 8,9 % v oddíle rekreace a kultura a ceny mobilních telefonů o 12,6 % v oddíle pošty a telekomunikace. V dopravě se snížily ceny automobilů o 11,1 %. V bydlení byly nižší ceny elektřiny o 2,5 %. dvanácti měsíci se zvýšila hodnota 15,9 vývozu o 17,7 % a dovozu o 20,3 6,9%. Obchodní bilance skončila přebytkem 124,5 mld. Kč, který byl proti roku 2009 o 25,0 mld. Kč nižší. Vzestup kladného -5,1 salda vykázal obchod s průmyslovým spotřebním zbožím o 18,8 mld. Kč a stroji a dopravními prostředky o 6,4 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance zvýšilo o 8,4 %, v tom regulované nájemné obchodu se živočišnými a rostlinnými vzrostlo o 16,8 % a tržní kleslo o 1,8 %. oleji a tuky o 2,7 mld. Kč. Prohloubil se Ceny zemního plynu byly vyšší o 6,6 %, deficit obchodu s minerálními palivy Inflace v meziročním srovnání (r/r), stav ke konci období 7 6,3 6 4,7 5 3,9 4 2,8 2,8 3 2,5 1,8 1,9 2 1, , Inflace v r/r; % 4.1 Data, zdroj: ČSÚ, graf SP ČR 5,3 červenec 12,9 12,2 srpen -4,7-4,5-2,1 Růst průmyslové výroby % y/y Růst stavební výroby %y/y Růst maloobchodních tržeb % y/y září říjen -1,4 listopad -0,1 12,7 prosinec -14,6 08 Téma Zahraniční obchod v jednotlivých letech ,6 124,5

9 ,8 1,9 minerálních paliv o 4,8 %. V dovozu se Zahraniční obchod v jednotlivých 2 letech ,5 nejvíce zvýšily ceny minerálních paliv ,6 124,5 a to o 21,7%. Směnné relace dosáhly 150 0,1 87,9 67,2 v úhrnu v roce 2010 negativní hodnoty ,6 0 39, ,1 % (v roce 2009 činily 103,8 %). Tempo poklesu směnných relací v každém -50 Inflace v r/r; % -26,4 čtvrtletí roku 2010 narůstalo, v posledním ,8 čtvrtletí 2010 směnné relace činily 96,5 % ,8-117,4-70, A právě směnné relace se v našem případě snižují, přičemž za celý loňský rok to bylo obchodní bilance v mld. Kč vývoz zboží v b.c., r/r % dovoz zboží v b.c., r/r % o 6,7 p.b. v meziročním srovnání. Důvodů Zahraniční obchod v jednotlivých v tomto letech případě hned několik. Zejména 5.1 Data, zdroj: ČSÚ, graf SP ČR jde o posilování české koruny, která 150 výrazně zdražuje 87,9 české 67,2vývozy a nutí tím 100 o 29,1 mld. Kč, chemickými výrobky od vzniku České republiky až do roku ,6 domácí 39,8 výrobce, aby zlevňovali své výrobky 50 o 5,1 mld. Kč a potravinami a živými vždy 0záporné. Růst přebytku zaznamenal na zahraničních trzích. Naopak zvýhodňuje zvířaty o 2,1 mld. Kč. Snížení přebytku obchod -50 se stroji a dopravními prostředky dovozy ze zahraničí, u nichž tak dochází Ceny zahraničního obchodu vč. směnných relací (v m.z.*) -26,4 zaznamenal obchod s polotovary o ,7 mld. Kč a průmyslovým spotřebním -69,8 reálně ke zdražování. V rámci směnných 8, ,8-117,4-70,8 a materiály o 15,7 mld. Kč, surovinami zbožím o 1,9 mld. Kč. Přechodem z aktiva relací je pak nejnepříznivější vývoj cen ropy 6,0 5, ,3 o 0,7 mld. Kč a nápoji 3,5 4,0 a tabákem do pasiva se naopak zhoršila bilance a nejen ropy, která má výrazný vliv i na růst 2,3 o 0,3 mld. 2,0 Kč. obchodu s polotovary obchodní a bilance materiály v mld. Kč vývoz zboží cen v b.c., vstupů, r/r % které dovoz čeští zboží vývozci v b.c., nemohou r/r % -2,2 0,0 o 3,8 mld. Kč, surovinami o 1,1 mld. promítnout plně do svých cen. -2,0 Zahraniční obchod se státy EU skončil Kč a nápoji a tabákem o 0,1 mld. Kč. -4,0-2,7 v roce 2010 přebytkem 593,5 mld. Kč, Prohloubení deficitu zaznamenaly -3,4 V materiálu jsou obsaženy údaje podle stavu -3,5-6,0 k který -8,0 byl meziročně o 109,3 mld. Kč vyšší. chemické výrobky o 1,3 mld. Kč a minerální 1.Q/09 2.Q/09 3.Q/09 4.Q/09 Se státy mimo EU se schodek prohloubil 1.Q/10 2.Q/10 3.Q/10 4.Q/10 o 134,3 mld. Kč na 468,9 vývozní mld. ceny Kč. (index) Aktivum se zvýšilo v obchodě s Německem o 26,2 mld. Kč, Slovenskem o 18,8 mld. Kč, dovozní ceny (index) 8,0 směnné relace (index) Ceny zahraničního obchodu vč. směnných relací (v m.z.*) 6,0 Spojeným královstvím o 11,1 mld. Kč, 4,3 5,1 3,5 4,0 Francií o 10,4 mld. Kč a Itálií o 10,3 mld. Kč. 2,3 2,0-2,2 Schodek se naopak prohloubil 0,0 v obchodě s Čínou o 84,2 mld. Kč, -2,0-4,0 Koreou o 11,8 mld. Kč, Ázerbájdžánem -2,7-3,4-6,0 o 9,7 mld. Kč a Ruskem o 9,4 mld. Kč. -3,5 procentní změny Inflace v r/r; % Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 27,0 % (44,5 mld. Kč) a dovoz o 28,5 % (46,2 mld. Kč). Rychlejší růst dovozu oproti vývozu pokračoval i v druhé polovině roku Posílení CZK vůči EUR znamenalo vyšší přírůstky vývozu a dovozu v přepočtu na eura než v korunách (31,6% a 33,2 %), vlivem oslabení CZK ve vztahu k USD byl vzestup vývozu a dovozu v dolarovém vyjádření nižší než v korunách (19,1 % a 20,5 %). Obchodní bilance skončila přebytkem 1,0 mld. Kč, který byl meziročně o 1,7 mld. Kč nižší. Prosincové saldo bylo procentní změny -8,0 3,9 4,7 Inflace v meziročním srovnání (r/r), stav ke konci období paliva o 1,0 mld. Kč. Bilance obchodu s potravinami a živými zvířaty zůstala na úrovni prosince 2009 (schodek 3,1 mld. Kč). 2,8 1.Q/09 2.Q/09 3.Q/09 4.Q/09 1.Q/10 2.Q/10 3.Q/10 4.Q/10 V průměru za celý rok 2010 se vývozní ceny snížily o 1,0 %, dovozní ceny se zvýšily o 2,0 %. Ve vývozu se nejvíce zvýšily ceny ostatních surovin o 26,9 % a ceny 2,5 2,8 6,3 Dominik Vraňák, analytik jr. sekce hospodářská politika a makroekonomické analýzy 149,6 vývozní ceny (index) dovozní ceny (index) směnné relace (index) 5.2 Data, zdroj: ČSÚ, graf SP ČR, * meziroční změna Článek vznikl za spolupráce s MPO, panem Josefem Plandorem, finančním analytikem, oddělení ekonomických analýz. 124, Svaz průmyslu a dopravy ČR 09

10 foto: J. Hanzálek Česká koruna by letos exportéry výrazně trápit neměla Kurz české koruny k euru může být do konce letošního roku až o padesát haléřů vyšší než je nyní. Shodují se na tom nejméně čtyři studie renomovaných institucí, které má Svaz průmyslu dopravy ČR (SP ČR) k dispozici. V procentním vyjádření je to posun o 2 procenta, což ekonomičtí experti neberou na lehkou váhu. Na exportu závislé firmy se ale s největší pravděpodobností nemusejí letos setkat s výrazným skokovým posilováním naší měny. Ve scénářích vývoje je ovšem řada proměnných, které mohou s očekáváními zahýbat. Jde nejen o možnost, že ekonomika kvůli plánovaným reformám opravdu výrazně zpomalí, ale ve vzduchu se vznáší i zvýšení úrokových sazeb centrální bankou, které by s největší pravděpodobností zvedlo náklady většiny firem a podniků. Zatím se poslední vývoj českého platidla ubírá cestou, která jen během prosince 2010 přinesla pětiprocentní zhodnocení kurzu koruny k euru. A během prvních dvou měsíců roku se koruna dostala na přední místa žebříčku nejvíce posilujících měn ve světě. 10 Události, stanoviska, lobby

11 Posilování měny trápí hlavně exportéry Burzovní statistiky agentury Bloomberg ukázaly, že zatímco v lednu loňského roku se koruna k euru obchodovala na měnovém trhu za více než 26 korun, nyní kurz koruny posílil o více než dvě koruny. Domácí platidlo se totiž pohybuje kolem magické hranice 24 korun za euro, což je nejméně od listopadu roku Zhodnocení tak činí téměř 9 procent. Drobní spotřebitelé si sice mnou ruce nad tím, že díky posilující koruně zlevní nákupy dovolených, elektroniky a kdoví čeho ještě. Vrásky na čele však koruna vyvolává především českým exportérům. Ti během jediného roku ztratili z původních výnosů za prodej svého zboží a služeb v zahraničí stejných téměř devět procent. A to není málo. Poslední rozbor domácího exportu Českého statistického úřadu ukázal, že valnou většinou se na něm podílejí sektory výroby motorových vozidel a elektroniky. Podle ekonomů jsou to firmy právě z těchto oborů, které by se měly posilující měny nejvíce bát. V těchto sektorech působí jednak velké firmy, které by ale měly být na výkyvy měny dostatečně připravené, konstatoval ekonom společnosti Patria Tomáš Vlk. Faktem je, že většina velkých firem, které jsou členy Svazu průmyslu a dopravy ČR, svá měnová rizika řídí a zajišťují se proti nim. Tuzemské peněžní domy však zatím nevedou v patrnosti výrazně vyšší aktivitu zajišťování proti měnovým pohybům. Větší problémy kvůli posilující měně mohou čekat malé a střední firmy, pro které je zajištění proti kurzovým výkyvům pořád drahé a problematické, například kvůli velké fluktuaci příjmů. Nepanikařte, říkají ekonomové Ekonomové však před panikou z rychlého posilování měny varují. I když prý prostor pro další posilování kurzu koruny k euru i dolaru existuje, česká měna by nějaké dramatické rally neměla letos předvést. Na druhou stranu právě vývozců by se nejvíce týkala situace, kdyby koruna posílila na úrovně, které se začínají objevovat v některých analýzách. Například německá Deutsche Bank nedávno uvedla, že na základě ekonomických čísel a vývoje vidí férovou hodnotu koruny na hodnotě 22,25 až 22,50 koruny za euro. Exportéry uklidňuje i makroanalýza vypracovaná týmem ekonomů České spořitelny, podle kterých už koruna podobný vývoj jaký předvádí letos, několikrát zažila. Naposledy ve druhém pololetí 2008 a prvním čtvrtletí Koruna tak může ukázat nějaký přestřelený kurz, ale pak se vrátí na slabší úrovně, konstatoval šéf ekonomů ČS David Navrátil. Jeho tým odhaduje, že by domácí měna na konci letošního roku k euru stála 24,40 a k dolaru 18,20. Navrátil tvrdí, že ačkoliv má česká měna na to, aby dlouhodobě posilovala, nemělo by se to stát skokově. Při skokovém posílení na úrovně, které by měly nastat až o několik let později, bude klesat inflace a trpět ekonomika a dá se téměř jistě říct, že na to bude ČNB reagovat, doplnil Navrátil. Dolar firmy potrápí víc Větší cenové výkyvy se podle dalšího experta Karla Potměšila ze Cyrrusu dají čekat u kurzu koruny k dolaru. V případě páru koruna dolar čekám volatilnější vývoj, opět momentálně spíše s uklidněním po udržení podpory nad 17 korun za dolar, nemožný ale není ani návrat až k 19 korunám za dolar, odhaduje Potměšil. Podle něj pro posilování koruny by mohlo mluvit očekávané zvyšování úrokových sazeb centrální bankou, byť se momentálně neobjevují inflační tlaky, které by centrální banku nutily ke zvýšení sazeb. Ekonomové se shodují v tom, že druhé pololetí roku by mohlo přinést především exportérům na poli měnového dění větší klid. Podle většiny prognóz má totiž domácí ekonomika posilovat více, než se čekalo ještě na konci loňského roku. Samotná Česká národní banka (ČNB) zvýšila svůj poslední odhad růstu domácí ekonomiky z pesimistických 1,2 procenta na více realistické číslo 1,6 procenta. Podle některých prognóz by český průmysl měl letos růst tempem 6 až 7 procent. Makroanalýza České spořitelny dodává, že tahounem růstu ekonomiky v letošním roce budou nejen fixní investice, ale především odložené a udržovací investice na udržení výrobních kapacit, které by ani vývoj kurzu koruny neměl nějak dramaticky zasáhnout. Neznamená to ale, že by nemohly nastat komplikace. Ekonomové se totiž shodují v tom, že problémy mohou být u výrazných odchylek od rovnováhy, kdy jsou změny kurzu koruny výrazné nejen co do rozsahu anebo trvání. Pavel Daniel sekce regionálních zastoupení a RLZ, šéfredaktor webu sociální dialog Svaz průmyslu a dopravy ČR 11

12 Rodí se Strategie konkurenceschopnosti ČR Koncem února debatovali členové Hospodářské komise SP ČR s prof. Michalem Mejstříkem, koordinátorem příprav dokumentu Strategie konkurenceschopnosti ČR. Michal Mejstřík foto: J. Hanzálek Pokud Česká republika bude chtít v budoucnu zvýšit svou konkurenceschopnost, bude muset učinit zásadní opatření v řadě oblastí. V mnohých z nich se totiž oproti světu propadá. Jak například uvádí studie PISA, v mezinárodním srovnání zaznamenali naši studenti třetí největší zhoršení. Silně se rozevírají nůžky mezi fungováním soukromého a veřejného sektoru. Právě instituce vytvářejí chatrný základ konkurenceschopnosti, na žebříčku efektivity jsou ve světě až na 72. místě. Ne všechna odvětví ekonomiky jsou také dostatečně konkurenceschopná, jen průmysl nedokáže táhnout celé hospodářství. A při zjištění, že Čína již nyní zajišťuje ze čtvrtiny globální high tech a že řada evropských zemí dokázala propojit průmysl a vědu a inovace, hrozí, že Česká republika zůstane montovnou. Ani podnikatelské prostředí není dostatečně atraktivní a zvyšuje se například distance v hodnocení produktivity práce mezi ČR a Slovenskem v náš neprospěch. Nejen o těchto zjištěních a o tom, že Damoklův meč ztráty konkurenceschopnosti je pro naši republiku stále akutnější, se koncem února jednalo v rámci Hospodářské komise Svazu průmyslu a dopravy ČR pod vedením Jaroslava Hanáka, 1. viceprezidenta svazu. Tím hlavním tématem bylo, jak situaci změnit. Své návrhy představil Michal Mejstřík, člen NERVu a koordinátor příprav Strategie konkurenceschopnosti. V tuto chvíli jde o neúplný dokument, který je výsledkem práce osmi skupin a více jak dvaceti jednání, poznamenal Michal Mejstřík s tím, že potřebné jsou i názory podnikatelské sféry. Jaroslav Hanák v této souvislosti připomenul, že vypracování takové strategie je požadavkem svazu již od roku, kdy naši ekonomiku zasáhla ekonomická recese. Zástupci Svazu poukázali na to, že od ní očekávají, že bude určitou kotvou při posílení stability v podnikatelském prostředí. Materiál by měl být také nadstranický a neměl by být smeten se stolu s příchodem nové vlády. Strategie by tedy proto měla být sestavena na základě širokého konsensu. Právě časté změny, nezřídka retroaktivní, představují velký problém, na který naše členské firmy důrazně upozorňují. Ze strany zaměstnavatelů zaznělo i to, že Strategie by měla řešit reálné problémy, týkající se budoucnosti ekonomiky. K řadě z nich zatím politická sféra přistupuje laxně a státní správa není na jejich řešení zainteresována. Odtud se odvíjí podle slov účastníků riziko, že dokument skončí u obecných proklamativních konstatování. Svaz proto požaduje provázanost Strategie s ostatními dokumenty a s činností vlády vůbec. Důležitost provázanosti byla demonstrována na příkladech, kdy vládní politika není v souladu s jejími prohlášeními. Přítomní zmínili opatření, která jsou v rozporu s deklarovanými cíli a spíše konkurenční podmínky české ekonomiky zhoršují. Vláda například zdůrazňuje význam dopravní infrastruktury pro konkurenceschopnost ekonomiky, ale v praxi dochází k omezování výdajů na výstavbu a údržbu infrastruktury v míře, že ČR bude v této oblasti dále ztrácet. Dalším příkladem je neschopnost dojít ke konsensu nad optimálním řešením v oblasti podpory exportu a při koordinaci ekonomické diplomacie. Poměrně pasivní je přístup vlády k podpoře vědy a výzkumu. V diskusi Jaroslav Hanák zmínil potřebu získání nových zdrojů pro podporu podnikání, například na rozvoj dopravní infrastruktury a připomenul nevyužitý potenciál projektů PPP. Další diskutující upozornili na absenci jednoznačného zadání cílů strategie a její provázanost na finanční bilance. Otázky vyvolal záměr navrhované strategie v oblasti privatizace částí státem vlastněných institucí zaměřených na podporu financování exportu EGAP/ČEB. Michal Mejstřík vysvětlil, že záměr vychází ze zkušenosti z obdobného fungování německé společnosti Hermes, která se v praxi osvědčila a vedla k získání dodatečných finančních prostředků ze soukromých zdrojů pro realizaci státní podpory financování exportu. 12 Události, stanoviska, lobby

13 Viceprezident SP ČR Pavel Kafka připomenul pak dobré zkušenosti s postupy s obdobnými úkoly u velkých firem a vyjádřil názor, že i pro NERV a státní administrativu by měly být využity. Význam komunikace s veřejností zdůraznil člen představenstva Zbyněk Frolík. Úspěšnost hospodářské strategie je závislá i na schopnosti vlády srozumitelným způsobem sdělit, jaké jsou problémy a proč se k jejich řešením přistupuje právě takovým způsobem, uvedl Zbyněk Frolík. Při jednání Michal Mejstřík přítomné seznámil s návrhy NERVu, které mají být součástí vznikající strategie: Začal tím, co nás brzdí v tom, abychom byli jako státy s nejlepšími institucemi: Neefektivita veřejných institucí Nadměrná regulace Časově náročné vymáhání práv Značka ČR ve světě Korupce ČR má vysoké veřejné kapitálové výdaje a vyšší počet málo placených veřejných zaměstnanců. Výše veřejných výdajů tedy sama o sobě nezaručí vyšší konkurenceschopnost, důležitá je struktura a efektivita. Co navrhuje NERV pro lepší institucionální prostředí? Analýzu agend veřejných institucí Restrukturalizaci veřejných institucí Změnu systému odměňování a přidělování financí Transparentní rozpočty veřejných financí Veřejnou správu jako komunikační a interaktivní platformu Uplatnění RIA (Regulatory Impact Assessment) a CIA (Corruption Impact Assessment) Transparentní lobbying Zdokonalení reprezentace v zahraničí jednotná zastoupení, zpětná vazba od exportérů Spolupráci s dalšími státy při exportu, např. využití tradiční známky Československo Modernizaci některých předpisů, např. stavebního zákona Optimalizaci správy státem a samosprávami kontrolovaných společností Další oblastí, kde vykazuje ČR poměrně negativní výsledky v hodnocení konkurenceschopnosti, je vzdělanost. Co navrhuje NERV pro lepší vzdělanost? Zvýšit čtenářskou, matematickou, IT a ekonomicko finanční gramotnost, ovládání anglického jazyka Systematický monitoring kvality výsledků vzdělávací činnosti regionálního školství Zvýšení dostupnosti a kvality předškolní výchovy Propojení odborné profesní přípravy nematuritních oborů s praxí Zvýšení kvality vysokých škol, především univerzit a diverzifikace vysokého školství Bariérou konkurenceschopnosti je také efektivita trhu práce, zboží a služeb. Co navrhuje NERV pro efektivnější trh práce, zboží a služeb? Daňová opatření s cílem snížení daňového klínu u příjemců práce Vyladění vazby daňové soustavy na sociální podpory s cílem stimulace hledání formálního zaměstnání Posun k nepřímým daním a jednotnou sazbu DPH U spotřebních daní brát ohled na daňový rytmus okolních zemí U DPPO nedanit normální výnosnost investic, přinejmenším nezvýhodňovat financování prostřednictvím dluhu. Dále navrhuje NERV pro lepší fungování finančních trhů opatření pro efektivnější alokování kapitálu a definuje tři oblasti zájmu: Burza a rizikový kapitál Banky konkurence, přístup k financování Legislativa Pro zvýšení technologické připravenosti NERV navrhuje opatření, která by zmírnila zaostávání ČR v používání nejnovějších technologií na úrovni firem, nízkou podporu investic s vysokou přidanou hodnotou, nízkou digitální gramotnost obyvatelstva, nedostatek odborníků pro vývoj a aplikace technologií, atd. NERV dále zmiňuje opatření ke zkvalitnění charakteristik podnikání, která zahrnují zlepšení vybavenosti infrastruktury a její propojenosti na zahraniční dopravní sítě, adekvátní energetickou infrastrukturu, moderní telekomunikační infrastrukturu, digitalizaci informačních služeb. Jedním z návrhů NERVu je i strategie FAST SECOND, která spočívá ve schopnosti se prosadit i rychlou aplikací druhé nejlepší inovace. V oblasti inovací NERV navrhuje řešit efektivnost alokace prostředků na výzkum, vývoj a inovace. Hlavní opatření by měla spočívat v podpoře aplikovaného výzkumu, podpoře financování rizikových projektů seed fondů. Výstupy pracovních skupin k dokumentu Strategie konkurenceschopnosti ČR najdete na webové adrese: centrum/aktualne/ NERV_kap01.pdf centrum/aktualne/ NERV_kap02.pdf centrum/aktualne/ NERV_kap03.pdf Oldřich Körner, zástupce ředitele sekce hospodářská politika a makroekonomické analýzy Milan Mostýn, tiskový mluvčí SP ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR 13

14 Věcné záměry zákonů o ovzduší a odpadech projdou úpravami Věcný záměr zákona o odpadech i zákona o ovzduší by mělo MŽP pozměnit, neboť jsou v něm často problematické pasáže. Shodli se na tom členové environmentálního výboru, který po zasedání 26. ledna 2011 připomínky formuloval do dopisu MŽP. Předmětem jednání byly následující oblasti: věcný záměr zákona o odpadech návrh nového zákona o ovzduší problematika druhotných surovin potenciál snižování emisí v ČR do roku 2020 téma energetická účinnost příprava studie SP ČR o energetické bezpečnosti ČR intervence na BUSINESSEUROPE ve věci dalšího postupu politiky EU na ochranu světového klimatu. Na základě doporučení envivýboru byl odeslán dopis adresovaný ministrovi MŽP o nápravu problematických ustanovení jak návrhu věcného záměru zákona o odpadech tak i návrhu zákona o ovzduší. Návrh věcného zákona o odpadech se značně odlišuje od projednaných tezí, jeho působnost koliduje s platným horním zákonem i předpisem EU (Mining waste directive), stejně tak jako s platnými předpisy veterinární správy (odpadní tuky živočišného původu). Návrh není v souladu ani s novým nařízením EP a Rady o ocelovém a aluminiovém šrotu. Navrhovaný taxativní výčet druhotných surovin je nezbytné nahradit obecnými principy a přechod odpadu na výrobek musí být podřízen výrobkovým kritériím, nikoliv odpadovým, jak návrh předjímá. Přesouvání klíčových ustanovení k hospodaření s energetickým odpadem (popílky) do prováděcích předpisů přináší riziko pozdějšího vyjmutí využití popílků ve stavebnictví a jejich opětovného návratu do režimu odpadů s následným zpoplatněním v řádu desítek mld. Kč ročně a dopadů do cen elektrické energie. Návrh nového zákona o ovzduší projednalo MŽP v meziresortním připomínkovém řízení. Cca ¾ z celkového počtu připomínek SP ČR MŽP akceptovalo nebo vysvětlilo. Přesto výsledný návrh zákona ve znění po uzavřeném připomínkovém řízení obsahuje rozpory se stanoviskem SP ČR, které SP ČR považuje za zásadní. Jedná se zejména o problematiku: poplatků za znečišťování ovzduší, které jsou nadále připraveny odtrženě od budoucích povinných plateb průmyslu za emisní povolenky v aukcích a představovaly by neúnosnou finanční zátěž průmyslových podniků, která by vyváděla m.j. z podnikové sféry finanční prostředky na realizaci opatření na snižování emisí; navrhovaných kompenzačních opatření ze strany podnikové sféry, která by se týkala nejen realizace nových výrobních podniků, ale i jakýchkoliv změn stávajících výrobních zařízení. Výbor byl seznámen se stanoviskem poradní komise pro průmyslové změny Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Přístup k druhotným surovinám a navrhuje uplatnit stanoviska EHSV (zejména týkající se ilegálního vývozu druhotných surovin, ohrožení sektorů neželezných kovů a sektoru plastů) při projednávání surovinové politiky ČR, zákona o odpadech a rovněž pozice ČR v jednáních o surovinové politice EU. Materiál MŽP Potenciál snižování emisí v ČR do roku 2020, sloužící k revizi směrnice o emisních stropech, sice opravuje zcela nerealistické modelové vstupy pro stanovení nových emisních stropů zpracované IASSA pro EK, avšak nereflektuje platnou energetickou koncepci ČR ani reálné možnosti snižování emisí zejména pevných látek (PM 10, PM 2,5) a může mít proto pro ČR závažné negativní důsledky. Proto výbor doporučil, aby vedení SP ČR prosadilo podrobnou odbornou oponenturu tohoto pozičního dokumentu za účasti reprezentativních zástupců hospodářské sféry. Z diskuze vyplynula aktuální potřeba samostatné platformy jednání k environmentální legislativě jako součásti dialogu sociálních partnerů. Svaz doporučuje iniciovat ustanovení samostatné platformy tripartity k projednávání klíčových environmentálních právních předpisů. Eva Aliapuliosová sekce hospodářská politika a makroekonomické analýzy 14 Události, stanoviska, lobby

15 Svaz průmyslu a dopravy ČR 15

16 Připravované změny v legislativě Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje za nutné projednat vliv připravované právní úpravy ovlivňující zásadním způsobem podnikatelské prostředí a to souběh novel občanského zákoníku, zákona o obchodních společnostech a družstvech, trestní odpovědnosti právnických osob, kde hrozí nejen značné náklady pro podnikatelskou sféru, ale i kolaps justice jako celku. Zarážející je skutečnost, že k výše uvedeným návrhům neproběhla RIA a v důvodové zprávě je tvrzeno, že dopad těchto změn nebude mít přímý ani nepřímý dopad na podnikatelské subjekty, což samozřejmě není pravda, protože výše uvedené normy budou mít vedle nezanedbatelného materiálního dopadu i dopad na kvalitu podnikatelského prostředí a ochotu podnikat vůbec. K JeDNoTlivýM NávRHůM Návrh občanského zákoníku a Úprava sdružování organizací zaměstnavatelů a odborů Stanovisko SP ČR bylo podrobně rozvedeno ve SPektru 2/2011 Návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech Navrhovaný zákon má nahradit stávající obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.) pouze v oblasti obchodních společností a družstev, nikoliv v oblasti smluvní, jež bude součástí občanského zákoníku to zjednodušení odpovídá požadavku Svazu a Svaz je vítá. Je zřejmé, že v oblasti obchodních společností nejde o žádnou revoluci a navrhovaná právní úprava se ve svém důsledku velmi podobá stávajícímu stavu. Je jen škoda, že návrh nepřevzal více doslovných statí ze současného obchodního zákoníku, které již prošly aplikační praxí a na něž se judikatura dnes považuje za ustálenou. Na místo toho se návrh vydává vlastní cestou a jinými slovy definuje a popisuje to, co již dnes bezproblémově funguje. Návrh se tím pouští na velmi tenký led a připouští tím riziko, že několik let po nabytí účinnosti budou podnikatelé vystaveni výkladové nejistotě. Svaz požaduje přepracování celého Dílu 7 navrhovaného zákona, a to tak, aby byla zcela jednoznačně vyřešena problematika souběhu výkonu funkce statutárního orgánu či člena statutárního orgánu v návaznosti na stávající problémy vzniklé na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu. Je nutno zcela zásadně zkoordinovat ustanovení nového Občanského zákoníku, Zákoníku práce, a připravovaných novel daňových zákonů tak, aby nedocházelo ke střetu mezi výkonem funkce statutárního orgánu či jeho člena a zaměstnaneckým poměrem. Opět se zde projevuje neprovázanost některých právních úprav mezi jednotlivými rezorty. To pak vyústí v negativních dopadech na podnikatelskou sféru. Svaz průmyslu a dopravy zcela kategoricky požaduje takovou úpravu, která zajistí provázanost právních úprav mezi jednotlivými rezorty, jejich jednotný výklad a tím i zajištění stability právních vztahů mezi podnikateli a státem. Za zcela nepřijatelnou považuje Svaz úpravu obsaženou v 70 ve vazbě na 75, podle kterého je možné 70 aplikovat na vlivnou nebo ovládající osobu, upravující princip ručení nejen společníka s. r. o., ale i členů orgánů společnosti a ovládajících a vlivných osob vůbec. Ve vztahu k s. r. o. jde o ustanovení, které zcela popírá zavedený princip, že společník ručí do výše nesplaceného vkladu je velmi nebezpečné, aby třetí osoba mohla rozhodnout, že konkrétní společník v konkrétním případě bude ručit celým svým majetkem za dluhy společnosti. Ve vztahu k orgánům společností a ovládajícím osobám jde o zneužitelný institut a bezbřehou odpovědnost. Tento text je nutné ze zákona vypustit a tuto cestu stálého zvyšování odpovědnosti podnikatelů natrvalo opustit. Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob Svaz je toho názoru, že s výjimkou vybraných trestných činů, u kterých je možno určit odpovědnost právnické osoby, je efektivnější stíhat fyzické osoby, kde trestní stíhání má mnohem větší preventivní účinek. Je také skutečností, že prosazením široké trestní odpovědnosti právnických osob vznikne mnoho nových zneužitelných slabých míst, umožňujících vydírání podnikatelů. Svaz průmyslu a dopravy má zájem na potírání korupce a všech negativních jevů, které ztěžují podnikání. Svaz se aktivně podílí na přípravě zákonů zaměřených na proces zadávání veřejných zakázek a na zjednodušování administrativy, které jsou ze zdrojů korupčního jednání. Snaha Svazu je zaměřena u nově připravované legislativy zejména na to, aby nevznikala nová úzká místa, která by se mohla do budoucna stát živnou půdou pro korupci. 16 Události, stanoviska, lobby

17 Svaz má především zájem na systémovém řešení a ne na represi, která sama o sobě problém neřeší a naopak, protože nežijeme v ideálním světě, může být zneužita v konkurenčním boji. Boj proti korupci, který má ve Svazu průmyslu a dopravy ČR plnou podporu, a na druhé straně trestní odpovědnost právnických osob, což je pojem, alespoň tak je představován v návrzích zákonů, které mají tuto oblast upravovat, velmi široký. Trestní odpovědnost právnických osob by měla být podle názoru Svazu vztažena jen k specifickým trestným činům, jichž se může dopustit právnická osoba. To mohou být např. trestné činy páchané ve spojitosti s veřejnými zakázkami, korupcí, placením daní, sociálního a zdravotního pojištění, konkurzem, úvěry apod. a trestány, ale nelze ztížit pozici všem podnikatelům tím, že budou předem kriminalizováni. Při tvorbě nových zákonů je nutno vzít v úvahu i skutečnost, že odpovědnost, kterou je podnikatel ochoten nést, má také své hranice. Může se stát, že při překročení určité meze společenského tlaku představovaného majetkovou a trestní odpovědností může ochota brát, na sebe tuto odpovědnost, klesnout na nulu. Podle názoru Svazu nyní již nejde o jednotlivé návrhy zákonů, ale o právní řád, justici a podnikatelské prostředí jako celek. Sekundárními důsledky zavedení trestní odpovědnosti právnických osob bude také to, že naroste agenda orgánů činných v trestním řízení tím, že mnohé kauzy budou řešeny duplicitně. Soudy budou zahlcovány novou nezažitou agendou, což povede k dalšímu zpomalení soudního řízení. Realizace zákona vyvolá potřebu dalších osob činných v trestním a soudním řízení a tedy další tlak na zvyšování daní. Obrana proti obviněním vznášeným proti právnickým osobám zabere podnikatelům jen další čas, který by mohli vynaložit společensky efektivněji. Svaz průmyslu a dopravy ČR bude nadále bojovat ze všech sil proti korupci, přípravu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je pak připraven podpořit v podobě, která nebude ztěžovat podnikání, ale přispěje ke kultivaci podnikatelského prostředí bez toho, že by taková úprava znamenala další zvýšení administrativní náročnosti a vznik nových zneužitelných právních institutů a v neposlední řadě i nemalou finanční zátěž pro daňové poplatníky. Normy týkající se podnikání nemohou podle názoru Svazu průmyslu a dopravy ČR dělat jen legislativci, ale musí být v návrzích zohledněny i požadavky podnikatelské sféry. Aktuálně: Svaz vznesl na RHSD požadavek na analýzu skutečnosti, zda je stát schopen absorbovat souběžnou změnu základních zákonů. Vláda by měla přijmout usnesení o tom, jaký bude sled vydávání jednotlivých norem tak, aby nevznikl legislativní chaos. Usnesení představenstva Svazu přijaté dne : Svaz požaduje na vládě 1. Analýzu časové a věcné provázanosti jednotlivých novelizací z pohledu průchodnosti připravovaných právních úprav, t.j.: občanského zákoníku, zákona o obchodních společnostech, zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, zákoníku práce, zákona o daních z příjmů, a mnoha dalších. 2. Zpracování RIA k zákonu o obchodních společnostech a družstvech z hlediska dopadů na podnikatelskou sféru. Podnikatelé, ať již osoby v orgánech společnosti či osoby vstupující do podnikání majetkovým vkladem, jdou do osobního rizika. Každý z návrhů zákonů, o kterých se dnes jedná, obsahuje ustanovení, po jejichž přečtení musí podnikatel zvážit, zda bude nadále podnikat, nebo se nechá živit státem. Návrhy zákonů, protože jsou tvořeny lidmi mimo sféru podnikání, přistupují k podnikatelům jako k lovné zvěři. Podnikatelé jsou ti, kteří tvoří hodnoty, na jejich produkci je závislá celá společnost, oni vytvářejí hodnoty a jsou plátci daní, proto by mělo být minimálně k jejich potřebám přihlédnuto. Jako v každé společenské skupině se mohou vyskytnout a samozřejmě i vyskytují osoby, které zneužívají svého postavení. Ty necht jsou volány k odpovědnosti Boris Kučera ředitel legislativní sekce Svaz průmyslu a dopravy ČR 17

18 Stanovisko SP ČR k souběhu funkce orgánu společnosti a pracovního poměru Svaz průmyslu a dopravy ČR nevidí důvod pro rozdílnou úpravu odměn jednatelů společností s ručením omezeným, členů orgánů akciových společností a odměn za práci zaměstnanců. Nechť mají jejich odměny stejný režim, jsou nákladovou položkou podniku a jsou zdaněny stejným způsobem, nechť platí i stejná pravidla pro platby na sociální zabezpečení a nemocenskou pro všechny výše uvedené kategorie. Proto je nutné přijmout takovou právní úpravu, která umožní souběh výkonu funkce jednatele či člena orgánu akciové společnosti a pracovního poměru. Nikdo nesmí nutit člena orgánu, aby měl smlouvu na vrátného, když řídí podnik. Shodnost pravidel pro režim odměn se netýká různé míry odpovědnosti funkcionáře společnosti a odpovědnosti zaměstnance, ty mohou a musí být zachovány, zaměstnanec odpovídá podle zákoníku práce do čtyřapůlnásobku svého platu, člen orgánu v podstatně vyšší míře způsobem upraveným v obchodním zákoníku. Právní úprava musí reagovat na potřeby života, nikoliv život na potřeby práva. Pokud bude právní úprava neodůvodněně různá, budou soudy rozhodovat po právu tak, jak rozhodují. Proto je třeba změnit právo. A na tom se musí v tomto případě dohodnout ministerstva spravedlnosti, práce a financí s tím, že dosavadní rozdílnost úpravy nesmí mít vliv ani na nároky vzniklé v minulosti. Sjednocování právní úpravy je také tolik žádoucí cestou k snížování administrativní zátěže podnikatelů. Boris Kučera ředitel sekce legislativní Úřady nebudou vyvozovat sankce ze souběhu funkcí Zaměstnavatelé a státní správa našli společnou řeč při hledání řešení problému, který se přímo týká 74 procent členských firem Svazu. Ani finanční úřady, ani Česká správa sociálního zabezpečení nebudou provádět kontroly a nebudou vyvozovat sankce vůči firmám, kde existuje souběh činnosti statutárního orgánu a činnosti v pracovním poměru (souběh funkcí). Ministerstvo spravedlnosti připravuje dokonce novelizaci obchodního zákoníku, která výslovně umožní, aby manažeři firem mohli být zároveň jak členy statutárních orgánů, tak v roli řídících zaměstnanců. Všechna zainteresovaná ministerstva vyšla tak po řadě jednání vstříc požadavkům Svazu průmyslu a dopravy ČR a dalších zaměstnavatelských a podnikatelských organizací. Jak totiž potvrdila únorová anketa mezi členskými firmami SP ČR, problematika souběhu výkonu funkce jednatele či člena orgánu akciové společnosti a pracovního poměru se přímo týká 74 procent respondentů. V komentářích jejích účastníků se pak nejčastěji zmiňovalo, že jde o běžnou praxi ve světě, zatímco v ČR odporuje logickému myšlení a samotnému životu. Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR vyvinuli proto značné úsilí přiblížit dosavadní právní normy realitě a jak u politické reprezentace, tak i u institucí, jichž se záležitost dotýká, se setkali s ochotou najít schůdné řešení. 18 Události, stanoviska, lobby

19 Ve svém únorovém stanovisku k souběhu funkcí uvedlo Generální finanční ředitelství, že rozsudek Nejvyššího správního soudu 3 Ads 119/ nemá ve své podstatě vliv na dosavadní správní praxi orgánů daňové správy a není ani důvodu za stávající legislativy tuto praxi měnit.(pozn. Nejvyšší správní soud potvrdil v prosinci 2010, že jednatel jisté olomoucké s. r. o. nemá nárok na nemocenskou, protože byl zároveň ředitelem firmy). Jak také uvedlo Generální finanční ředitelství: Pokud daňovému subjektu (tj. členu statutárního orgánu či jednateli) budou vypláceny mzdové prostředky, ze kterých bude plátcem daně odvedena daň ze závislé činnosti i zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění dle příslušných právních předpisů, jedná se u právnické osoby ve smyslu ustanovení 24 odst. 1 ZDP o náklady daňově účinné. Toto platí v případě, kdy není jednoznačně prokázáno, že se jedná zcela o výplatu odměny členovi statutárních orgánů právnických osob, která by nebyla daňově účinným nákladem dle 25 odst. 1 písm. d) ZDP. Odlišné daňově právní posouzení se bude vztahovat k příjmům jednatele společnosti s ručením omezeným související s jeho činností pro společnost, kdy jak v případě příjmů z pracovněprávního poměru ( 6 odst. 1 písm.a) ZDP), tak v případě příjmů z činnosti jednatele ( 6 odst. 1písm. b) ZDP), půjde o náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů dle 24 ZDP. Podobný postoj vyjádřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR při poradě z 24. února 2011 za účasti představitelů zaměstnavatelských a dalších organizací. Jednání se týkalo důsledků souběhu činnosti statutárních zástupců společností a ředitelů společností na řešení otázek souvisejících s jejich nemocenským a důchodovým pojištěním: Medializované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nepřináší žádnou zásadní změnu v judikatuře soudů, neboť ta je za posledních 10 let jednotná a konzistentní, zároveň se jedná o řešení jednoho konkrétního případu, jehož řešení nelze vztáhnout obecně na všechny případy, kdy ve společnostech dochází k případnému souběhu pracovněprávních vztahů s výkonem činnosti jednatelů a statutárních zástupců společností. Rozhodnutí soudu se navíc vztahuje k období účinnosti starého zákoníku práce, kdy platila absolutní neplatnost v pracovněprávních vztazích, zatímco v současné době zákoník práce vychází z principu relativní neplatnosti pracovněprávních vztahů. Dalším výstupem bylo, že Česká správa sociálního zabezpečení kontroluje zaměstnavatele pravidelně každé dva roky a nemá informaci, že by od té doby některá OSSZ rozhodla o tom, že zaměstnanci v pracovním poměru nevznikla účast na nemocenském pojištění z důvodu, že je zároveň členem představenstva a. s. Proto v souvislosti s touto kauzou nepovažuje za nutné, s ohledem na její individuální charakter, vyvolávat žádné kontrolní akce. Vydána byla posléze oficiální tisková zpráva, která potvrdila, že v návaznosti na novou úpravu neplatnosti právního úkonu v zákoníku práce, který nabyl účinnosti (kdy neplatnost pracovněprávního úkonu může navrhnout jen ten, kdo je takovým úkonem dotčen), nepřipravují orgány sociálního zabezpečení a daňové správy kontrolní akci zaměřenou na to, zda u statutárního zástupce nebo člena statutárního orgánu, který vykonává ve společnosti zároveň činnost v pracovním poměru, jsou náplně činnosti v obou případech důsledně odlišné... Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v současné době připravuje novelu zákona o nemocenském pojištění (podle některých vyjádření by mohla vstoupit v platnost v letošním roce). V novele se počítá s tím, že statutární zástupci a členové statutárních orgánů budou účastni nemocenského a důchodového pojištění. Milan Mostýn tiskový mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Stanovisko SP ČR k souběhu funkce orgánu společnosti a pracovního poměru sp cr/stanovisko svazu prumyslu a dopravy cr k soubehu funkce organu spolecnosti a pracovniho pomeru Stanovisko Generálního finančního ředitelství k souběhu funkcí: generalniho financniho reditelstvi k soubehu funkci Závěry porady na MPSV k projednání problematiky důsledků souběhu činnosti statutárních zástupců společností dusledku soubehu cinnosti statutarnich zastupcu spolecnosti a reditelu spolecnosti nareseni otazek souvisejicich s jejich nemocenskym a duchodovym pojisteni Svaz průmyslu a dopravy ČR 19

20 Svaz inicioval vypracování studie o energetické bezpečnosti ČR Vytvořit ucelené podklady nutné pro zpracování dlouhodobě stabilní koordinované strategie a promítnout problematiku energetické bezpečnosti do sféry politického i veřejného povědomí by měla studie Energetická bezpečnost ČR. Vypracování materiálu se rozhodl iniciovat Svaz průmyslu a dopravy ČR. Představitelé SP ČR proto požádali své členy, aby se podíleli na jejím vytváření. Energetický sektor a jeho fungování je totiž považováno za jednu z klíčových oblastí, které přímo ovlivňují hospodářský rozvoj i celkovou bezpečnost státu. Na úvodní informační schůzku o ideovém záměru tvorby studie byli pozváni zástupci odvětvových svazů, individuálních členů Svazu, Ministerstva vnitra i Ministerstva průmyslu a obchodu. Na první schůzce, která se uskutečnila 24. února 2011 v sídle Svazu, se sešlo třicet účastníků. S konkrétními záměry studie seznámil přítomné formou prezentace Petr Karas, poradce SP ČR pro energetiku. V ní poukázal na nezbytnost akutního uceleného řešení uvedené problematiky, zároveň zdůraznil rozsah důsledků v případě přerušení dodávek energie. Rovněž upozornil na nedostatečnou provázanost legislativních i operativních opatření. Studie si klade za cíl: přispět ke zformování základního zadání pro zpracování Státní energetické koncepce z pohledu komplexní energetické bezpečnosti respektující všechny podstatné aspekty bezpečnosti státu a společnosti; poskytnout doporučení pro zformování dlouhodobě stabilní strategie, směřující k dosažení optimální úrovně energetické bezpečnosti ČR; přinést věcné argumenty pro obhajování navržené strategie na politické úrovni i ve veřejné debatě. Uvažovaný obsah studie je vymezen: rozborem vztahu mezi bezpečností státu a energetikou v širších souvislostech; analytickou a navazující syntetickou částí; doporučením, jak konkrétně nastavit optimální úroveň energetické bezpečnosti. Analytická část studie by měla zejména: kvantifikovat charakteristiky komplexní energetické bezpečnosti; specifikovat vazby mezi jednotlivými složkami a subjekty; modelovat dynamické chování energetického hospodářství. Výstupy analýzy by měly: určit míru dostupnosti energie v závislosti na vybraném scénáři a stupni kumulace nepříznivých událostí; kvantifikovat ekonomické, sociální a environmentální důsledky a jejich vliv na politickou stabilitu a sociální soudržnost společnosti; odhadnout chování obyvatelstva za různých energetických situací a jeho odraz v politické sféře. Petr Karas poradce SP ČR pro energetiku foto: J. Hanzálek Radek Stavěl ředitel odboru strategických vztahů a komunikace Czech Coal, a.s. brig. gen. Miloš Svoboda, náměstek GŘ HZS ČR Petr Vozábal, tajemník představenstva a generálního ředitele ČEZ, a.s. 20 Události, stanoviska, lobby

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 12. 1. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2015 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 03.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203700

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261172

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 12. 7. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 Ve 2. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 1. čtvrtletí 2016 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016 10. 10. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016 Ve 3. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 2. čtvrtletí 2016 o 0,2. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Tisková zpráva. Průmysl se spolu se zahraničním obchodem drží, naopak stavebnictví v krizi

Tisková zpráva. Průmysl se spolu se zahraničním obchodem drží, naopak stavebnictví v krizi Tisková zpráva Průmysl se spolu se zahraničním obchodem drží, naopak stavebnictví v krizi Praha, 7. listopadu 2011 Průmyslová produkce v září meziročně vzrostla reálně o 2,5 %. Hodnota nových zakázek meziročně

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 11. 4. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 V 1. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2015 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203701

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny IV. CENY A. Spotřebitelské ceny Průměrná meziroční míra inflace v roce 2006 dosáhla 2,5 %, což je o 0,6 procentního bodu vyšší hodnota než v roce 2005. Růst administrativně ovlivňovaných cen zrychlil na

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce Dostupný z

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 23.12.2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013

VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013 9. 7. 2013 VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013 Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla ve 2. čtvrtletí 2013 proti 1. čtvrtletí 2013 o 0,2 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Makroekonomické informace 2/ :00:00

Makroekonomické informace 2/ :00:00 Makroekonomické informace 2/2009 205-05-04 00:00:00 2 Příliv přímých zahraničních investic Od ledna do konce listopadu 2008 - dle údajů NBP (Polské národní banky) činil příliv přímých zahraničních investic

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Česká ekonomika. v listopadu

Česká ekonomika. v listopadu Česká ekonomika v listopadu 2004 www.patria.cz Mzdy v ČR Průměrná mzda v ČR 25 000 reálný růst mezd 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1Q/03 1Q/04 1Q/05 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% Jednotkové mzdové náklady meziroční

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 1/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 1/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 1/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Prezentace pro Rozpočtový výbor PS Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady ČNB Praha, 7. listopadu 2007 Plán n prezentace Vnější prostředí a měnový kurz Veřejné rozpočty

Více

Graf č Pramen: ČSÚ. Tab. č Implicitní deflátory HDP, domácích konečných výdajů, vývozu a dovozu v % Předchozí rok = 100

Graf č Pramen: ČSÚ. Tab. č Implicitní deflátory HDP, domácích konečných výdajů, vývozu a dovozu v % Předchozí rok = 100 2.. Cenový vývoj Deflátor HDP Růst implicitního deflátoru HPH Cenová hladina tuzemské produkce v základních cenách se v roce 29 meziročně snížila o 1,5 % a podstatně více klesly ceny spotřebovaných meziproduktů

Více

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Ing. Eduard Muřický odbor strategií a trendů Praha, 18. května 2011 Konference Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost chemického

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17

V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17 V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17 Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 24 proti roku 23 činila 2,8, což bylo o 2,7 procentního bodu více než v roce 23, kdy

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Výsledky českého průmyslu v roce 2011 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2012 Vývoj průmyslu v roce 2011

Výsledky českého průmyslu v roce 2011 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2012 Vývoj průmyslu v roce 2011 Výsledky českého průmyslu v roce 211 v kontextu trhu EU a výhled na rok 212 Vývoj průmyslu v roce 211 V roce 21 zaznamenala průmyslová produkce, díky silnému oživení Německa a zotavování ve významných

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v březnu a dubnu 2009

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v březnu a dubnu 2009 Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v březnu a dubnu 2009 BŘEZEN Průmysl Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v březnu 2009 meziměsíčně nižší o 0,2 %. Průmyslová produkce klesla meziročně

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 4/2009 205-05-04 00:00:00 2 V lednu 2009 činil příliv prímých zahraničních investic do Polska - dle údajů NBP (Polské národní banky) - celkem 475 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015)

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) 1Q/12 2Q/12 3Q/12 4Q/12 1Q/13 2Q/13 3Q/13 4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14 Vývoj průmyslu v roce 2014 Po dvou letech recese se průmyslová

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

2.4. Cenový vývoj. Deflátor HDP

2.4. Cenový vývoj. Deflátor HDP 2.4. Cenový vývoj Deflátor HDP Rozdílné změny domácích a vnějších cen Stejný růst implicitního deflátoru produkce jako mezispotřeby Rozdílný vliv domácích a zahraničních cen na implicitní deflátor HDP

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008 Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008 SRPEN Průmysl Průmyslová produkce sezónně očištěná byla meziměsíčně v srpnu 2008 vyšší o 0,5 %. Meziroční index průmyslové produkce

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 14. týden 4. až 8. dubna Základní ukazatele - poslední údaje

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 14. týden 4. až 8. dubna Základní ukazatele - poslední údaje TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 14. týden 4. až 8. dubna 2016 Bilance obchodu se zbožím za únor byla vyšší než před rokem Druhý měsíc letošního roku se vyznačoval dalším růstem zahraničního obchodu se zbožím.

Více

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě?

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě? ING Obavy z posilující koruny - jsou na místě? Vojtěch Benda Senior economist Praha 26. listopadu 2007 Kurz koruny k euru a dolaru Kurz EUR/CZK Kurz USD/CZK 41 47 39 42 37 35 37 33 32 31 27 29 27 22 25

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE 18. 7. 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 0 Pro plnění akčního plánu na podporu hospodářského růstu

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více