Do nového roku 2012 bych Vám všem chtěla popřát pevné zdraví, hodně štěstí a lásky, rodinnou pohodu a osobní spokojenost.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Do nového roku 2012 bych Vám všem chtěla popřát pevné zdraví, hodně štěstí a lásky, rodinnou pohodu a osobní spokojenost."

Transkript

1 Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj leden 2012 Přílohou lednového Zpravodaje města Cvikova města Cvikova je výběr autobusových jízdních řádů Ročník 40 LEDEN 2012 Cena 5 Kč s odjezdy ze Cvikova Vážení spoluobčané, píši tyto řádky ve smutném čase v době státního smutku a nemohu nevzpomenout na pana VÁCLAVA HAVLA. Nikdo jiný toho neudělal pro zvuk naší republiky a pro naši svobodu více než on. Havlovy zásluhy překračují hranice naší země, patří k nejvýznamnějším osobnostem v novodobých dějinách, zasadil se velkou měrou o pád komunismu. Vážím si ho pro jeho lidský přístup, pokoru, skromnost. Měl obrovské charisma. Odešel velký člověk, je mi to moc líto, dalších slov netřeba. Odpočívejte v pokoji, pane prezidente. Děkuji našemu panu faráři p. Rudolfu Repkovi za vytvoření pietního místa u kostela. Do nového roku 2012 bych Vám všem chtěla popřát pevné zdraví, hodně štěstí a lásky, rodinnou pohodu a osobní spokojenost. Mgr. Šárka Jakobi, starostka města Cvikov Zpravodaj města Cvikova vychází už 40 let Je to opravdu tak Zpravodaj města Cvikova letos vychází už čtyřicátým rokem. Prvního dubna 1972 poprvé vyšel Zpravodaj města Cvikova. Byla to jenom taková malá knížečka formátu A6 a obsahovala hlavně program cvikovského kina. Zpravodaj zpočátku tiskla Severografia Nový Bor, potom Polygrafické učiliště ve Varnsdorfu. Po roce 1980 se tiskl Zpravodaj v ADASTU (Grafostroj) a pracně se přepisoval na psacím stroji Chvíli tiskl Zpravodaj i pan Hübner, ale to vycházel nepravidelně a opožděně. Zhruba od roku 2000 se Zpravodaj zpracovává na počítači a tiskne se u pana Hausera ve Cvikově. Počítačové zpracování nám dává možnost uveřejňovat i fotografie. Poslední dobou mívá 24 až 28 stran a jsem přesvědčen, že je zajímavý a čtivý. Vlastně jsem dodnes neslyšel nějakou vážnou výtku na jeho obsah či úpravu. Navíc začíná obsahovat i reklamy inzerce, ale ty nikdy nepřesáhnou (a nesmí přesáhnout) třetinu Zpravodaje. Jsem rád, že máme pravidelné dopisovatele školu, knihovnu, Cvikováček, sportovce, turisty, kteří mají už své pravidelné rubriky v každém čísle. Od roku 2006 najdete Zpravodaj i na webových stránkách města (www.cvikov.cz) ve formátu *pdf, ale tam se dává až po desátém dni v měsíci (to, aby se prodala tištěná forma Zpravodaje). Náklad Zpravodaje je 700 kusů a vždy se prodají, což mě velice těší a ukazuje zájem cvikováků. Takže jsme za těch čtyřicet let opravdu pokročili Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem členům redakční rady, zvláště panu Petru Foltýnovi, který zpravodaj přepisuje a kontroluje po pravopisné stránce. Předsedu redakční rady dělám už přes třicet let. Doufám, že i já ještě chvíli vydržím Zpravodaj připravovat dokud mi zdraví dovolí, protože mě to baví a v důchodu se nenudím. Všem čtenářům Zpravodaje přeji do nového roku pevné zdraví, pohodu a zůstaňte nám věrni. Jaroslav K l u c h předseda redakční rady Zpravodaje města Cvikova Informace z 24. schůze Rady města Cvikova 29. listopadu /11 Schvaluje uzavření a podpis smlouvy : Smlouva o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy za účelem opravy a údržby inženýrských sítí (přípojka plynovodu) na p.p.č. 3512/1 v k.ú. Cvikov pro RD čp. 38 Nám. Osvobození na st.p.č. 177 v kú Cvikov. (7 pro) 510/11 Schvaluje zadání vypracování energetického auditu pro objekt sokolovny jako podklad pro dotační titul u IPP Polná, cena cca ,- Kč, zpracování do 1 měsíce. (7 pro) 511/11 Schvaluje uzavření a podpis Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č.ci/276/11 na akci Oprava mostu M-24 poškozeného při povodni v srpnu 2010 přes Svitávku, k.ú.lindava, Cvikov posunutí termínu dokončení prací : 15. prosinec (7 pro) 513/11 Souhlasí s pořádáním Prodejních trhů v prostoru náměstí ve Cvikově v r (1 x měsíc, úterý) - pořádající Václav Chaloupka, Hrádek nad Nisou. (7 pro) 517/11 Schvaluje udělení výjimky v počtu dětí pro školní rok 2011/2012 v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiráskova Cvikov návrh pro jednotlivé třídy 25-26, Rada schvaluje počet do 28 dětí na každou třídu. (7 pro) (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) 521/11 Schvaluje vyřazení odpis z evidence majetku skupiny DDHM v hodnotě ,- Kč, skupiny DDNM v hodnotě 9 380,- Kč, v příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Cvikov a jeho likvidaci dle návrhu. (7 pro) 522/11 Schvaluje vyřazení odpis z evidence majetku skupiny DHM v hodnotě 8 500,- Kč, skupiny DDHM ,- Kč, ODHM 6 102,- Kč dle návrhu v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiráskova ulice Cvikov a jeho likvidaci dle návrhu. (7 pro) 524/11 Nabídka firmy Marius Pedersen na svážení biologického odpadu úkol pro referentku životního prostředí - otázka počtu popelnic založení kompostu - provedení ankety mezi občany ke zjištění zájmu. (7 pro) 525/11 Nemá námitek k udělení licence na provádění osobní přepravy na trase Semily Dolní Poustevna, Bus Line Semily, as., se zastávkou na autobusovém stanovišti Cvikov. 526/11 Informace místostarosty JUDr. Švehly o vyhlášení dotačního titulu 15. prosince 2011 poslední výzva na zateplování veřejných budov, musí být zpracován energetický audit. Záměr města na podání žádosti o dotaci na zateplení objektu pobočky školy v Nerudově ulici a objektu sokolovny v Komenského ulici. Stavební povolení vydaná, platná do r Záměr zateplení objektu, výměna oken. Nutno řešit zachování ozdobných prvků na objektu sokolovny. (7 pro) 529/11 Doporučuje stavebnímu technikovi a stavebnímu odboru posoudit možnost stavebního rozdělení objektu č.p. 99 Komenského ulice Cvikov I, přidělení 2 samostatných čísel, se záměrem oddělit nebytový prostor sloužící pro kulturní činnosti a část nebytového prostoru prodejny s bytovými jednotkami. (6 pro, 1 nepřítomen) 530/11 Výstavba inženýrských sítí pro výstavbu RD v lokalitě za internátem : kanalizační šachty a vodovodní přípojky, na každou parcelu náklad ve výši tis. Kč navýšení akce - cena za pozemek + příslušenství, které bude zahrnovat tyto náklady na výstavbu kanalizačních šachet a přípojek. (6 pro, 1 nepřítomen) 531/11 Projednala možnost převodu vybudovaných kanalizačních řadů na SČVaK za stanovenou odkupní cenu zpět dotace na podporu bydlení cca 85 tis. Kč na objekt. Pro převod podmínka napojení stanoveného počtu RD. Zatím se nedaří naplňovat např. ulice Ústavní nejsou napojeny 2 RD. Budou vyzváni majitelé pozemků, kteří dosud nezačali stavět k zahájení výstavby RD nebo vrácení pozemku zpět městu. (6 pro, 1 nepřítomen) 533/11 Odkládá žádost o prodej BJ č. 569/4 v č.p. 569 ulice Martinovo údolí Cvikov II, žadatel: VLČKOVÁ Alena, Cvikov (spoluvlastnický podíl 780/6626), za cenu: Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství Kč z důvodu podání ukončení nájmu k bytu (výpovědi) u Okresního soudu Česká Lípa. (6 pro, 1 nepřítomen) 535/11 Odkládá projednání návrhu a žádosti o směnu a prodej pozemků v k.ú. Cvikov, lokalita Na Skalce p.p.č. 772/2 za p.p.č. 771/1,p.p.č. 771/1 a p.č. 767 (žádost manž. Hájkových, p. Pecha a projednání nabídky p. Borgulovi), po projednání a vyhotovení GP předložit ke schválení společně se směnou a prodejem. (6 pro, 1 nepřítomen) 537/11 Schvaluje ukončení pronájmu p.p.č část 33 m² z celkové výměry 702 m² v k.ú. Cvikov /NS č na dobu neurčitou/ na žádost nájemce FILEK Otakar, Lindava ukončení ke dni (6 pro, 1 nepřítomen) Dále rada projednala a - bere na vědomí informaci Služeb města Cvikova provedení opravy okapů na objektu v ulici Boženy Němcové 159 ve výši 16 tis. Kč - bere na vědomí informaci Služeb města Cvikov - provedení opravy komínu v objektu č.p. 543 ulice Mánesova ve výši ,- Kč - bere na vědomí informaci o nabídce Unie reality Praha 3 na prodej objektu č.p. 64, Žitavská ulice za 4,5 mil. Kč - projednala otázku spotřeby elektrické energie v objektu centra Sever - spotřeba energie, provést průzkum, zjistit reálnou cenu - zprávu předložit radě ( zajistí stavební technik a MKS) - otázka spotřeby elektrické energie v objektu loutkové scény a bývalé knihovny provést kontrolu jističů a upřesnit jednotlivé rozvody, porovnat spotřebu elektrické energie za poslední období se spotřebou, kdy tam byla umístěna knihovna, zprávu předložit radě (zajistí MKS a SMC) - bere na vědomí informaci odboru SMM, že od ledna 2012 je zvýšení vkladového správního poplatku o 500,- Kč = bude navýšeno příslušenství JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Šárka Jakobi starostka města Informace z 25. schůze Rady města Cvikova 13. prosince 2011 účast: 6 členů rady, 1 omluven Ing. Beránek 544/11 Schvaluje odpis a likvidaci majetku města v organizaci 728 DPS dle návrhu, v organizaci 722 dle návrhu s doporučením pro ZM schválit odpis majetku nad 20 tis.kč. (6 pro,1 omluven) 545/11 Schvaluje odpis a likvidaci majetku města v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka dle návrhu s doporučením pro ZM schválit odpis majetku nad 20 tis.kč. (6 pro,1 omluven) 547/11 Schvaluje přidělení - pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou Cvikov p. Věře Lopourové, bytem Cvikov, s podmínkou přestěhování v případě uvolnění bytu v DPS pro jednotlivce. (6 pro,1 omluven) 548/11 Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. č.iv /VB001 na právo přístupu k přípojce NN na p.p.č. 1261/3 a 3812/1 v kú Cvikov. Jednorázová úhrada 5 000,- Kč bez DPH. (6 pro,1 omluven) 549/11 Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě NN mezi městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. č.11 NN na akci VO za Ajetem Lindava. (6 pro,1 omluven) 553/11 Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o pronájmu kanceláře pro Úřad práce ČR dle nájemní smlouvy. (6 pro,1 omluven) 555/11 Zamítá žádost paní Marie Čarné,Vančurova 261,Cvikov II, o přidělení bytu v ulici Mánesova 544 (byt po p.fouskové). Byt už je obsazen a další volné byty město nemá. (6 pro,1 omluven) (Pokračování na str.3)

3 (Pokračování ze stránky 2) 556/11 Souhlasí s přijetím darů od podnikatelů pro akci Děti lesu 2011 pro příspěvkovou organizaci DDM Cvikováček dle žádosti. (6 pro,1 omluven) 558/11 Bere na vědomí informaci o nabídce p. Lukáše Martínka na výtisk knihy s obsahem kreseb historických objektů na k.ú. města Cvikova. (6 pro,1 omluven) 560/11 Souhlasí se záměrem Obnovy břehových porostů na Svitávce v k.ú. Lindava na pozemcích města p.č. 245, 2359/7, 224, 260/2, 103/1, 346/3, 101. (6 pro,1 omluven) 561/11 Opravy komunikací v obvodu města : V únoru a březnu dojde pravděpodobně ke změně rozpočtového určení daní, což předpokládá pro město daňový výnos než dosud, cca o 8 mil Kč/rok. Po upřesnění částky rada projedná návrh rozpočtu na r. 2013, ve kterém stanoví pořadí rekonstrukcí jednotlivých ulic. Prohlídka ulic v měsíci březnu dubnu (6 pro,1 omluven) 562/11 Rada rozhodla o okamžitém odstranění parkovacího automatu a příslušných značek na náměstí ve Cvikově. Odstranění provedou Služby města Cvikova. (6 pro,1 omluven) 563/11 Bere na vědomí oznámení o.s. Křesťanského společenství mládeže o konání Novoročního čtení Bible na náměstí ve Cvikově - akce se bude konat od do hod. (6 pro,1 omluven) 567/11 Souhlasí s vyvěšením záměru obce na úřední desce pronajmout pozemky A) p.p.č o celkové výměře 8962 m² v k.ú. Cvikov, KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny, žadatel: firma BIO- CHOV s.r.o., Jablonné v Podještědí, účel: sekání trávy (sklizeň píce) - zařazení firmy do dotačního programu EU s dobou trvání do , z tohoto důvodu jsou i případné nově získané pozemky registrovány na zemědělské agentuře MZe ČR coby produkční bloky s účinností do , nutnou formou nájmu je proto nájem na dobu minimálně do (6 pro,1 omluven) B) pozemky v k.ú. Cvikov; p.p.č. 2454/6 o celkové výměře 1970 m², KN: trvalý travní porost (TTP); ÚP: ostatní zeleň, p.p.č. 2471/2 o celkové výměře 1163 m²; KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území, p.p.č. 2476/8 o celkové výměře 330 m²; KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území, p.p.č. 2476/9 o celkové výměře 49 m²; KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území, p.p.č. 2476/10 o celkové výměře 53 m²; KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území, p.p.č. 2598/1-ZE 2601/2 část 2320 m² z celkové výměry m²; KN: orná půda; ÚP: louky a pastviny, p.p.č. 3025/1-ZE 3074/1 část 5249 m² z celkové výměry m²; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny, p.p.č. 3025/1-ZE 3074/3 část 881 m² z celkové výměry m²; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny, p.p.č. 3025/1-ZE 3075 část 2464 m² z celkové výměry m²; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny, p.p.č. 3025/1-ZE 3082 část 4620 m² z celkové výměry m²; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny, p.p.č. 3025/1-ZE 3083 část 316 m² z celkové výměry m²; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny, p.p.č. 3602/8 o celkové výměře 115 m²; KN: ost.plocha, ostatní komunikace; ÚP: ostatní zeleň, p.p.č. 1627/4 o celkové výměře 2364 m²; KN: orná půda; ÚP: ostatní zeleň (z NS č. 386), p.p.č část 5280 m² z celkové výměry 5966 m²; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny (z NS č. 386), p.p.č. 2363/4 o celkové výměře m²; KN: TTP; ÚP: orná půda (z NS č. 386), p.p.č. 3084/8 o celkové výměře 52 m²; KN: TTP; ÚP: ostatní zeleň (z NS č. 386), p.p.č. 3111/19 o celkové výměře 7771 m²; KN: TTP; ÚP: občanská vybavenost (z NS č. 386), p.p.č. 3420/8 o celkové výměře m²; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny (z NS č. 386), žadatel: firma BIO- CHOV s.r.o., Jablonné v Podještědí účel: sekání trávy pozemky jsou součástí produkčních bloků fy Biochov, zařazení firmy do dotačního programu EU s dobou trvání do , což mj. předpokládá i dlouhodobé užívání registrovaných zemědělských ploch, pokud možno do nebo na dobu neurčitou. (6 pro,1 omluven) (Rada bere na vědomí: Ukončení platnosti pronájmu na dobu určitou-ukončení platnosti dle Smlouvy o nájmu pozemků č k fy Biochov s.r.o. na pozemky v k.ú. Cvikov: p.p.č. 1627/4 o výměře 2364 m², p.p.č o výměře 5966 m², 2363/4 o výměře m², p.p.č. 3084/8 o výměře 52 m², p.p.č. 3111/11 část 120 m² z celkové výměry 2584 m², p.p.č. 3111/19 o výměře 7771 m², p.p.č. 3420/8 o výměře m²) C) p.p.č. 3550/2 část 87 m² z celkové výměry 110 m² v k.ú. Cvikov, KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: smíšené obytné území, v ul. S-vodovod pásmo Nisan středotlaký plynovod, žadatel: GRUSOVÁ Anna, Česká Lípa, účel: zahrada. (6 pro,1 omluven) D) st.p.č. 61/1 část cca 90 m² z celkové výměry 1369 m² v k.ú. Cvikov, KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území; ul. BN-vodovod-pásmo Nisan, žadatel: BERÁNKOVI Jan a Milada, Cvikov, účel: zahrada cca 30 m², ostatní plocha část cca 60 m² (6 pro,1 omluven) E) p.p.č. 2883/16 o celkové výměře 74 m² v k.ú. Cvikov, KN: trvalý travní porost; ÚP:ostatní-komunikace-místní obslužná, izofona hluk.zátěže denní i noční, vodovod p.nisan, středotlaký plynovod, žadatel: TOUŠ Martin, Cvikov, účel: zahrada (propojení pozemků), možnost ukončení NS z důvodu veřejného zájmu. (6 pro,1 omluven) F) p.p.č. 161/11 část 128 m² z celkové výměry 8816 m² v k.ú. Drnovec, KN: lesní pozemek; ÚP: pozemky plnící funkci lesa, p.p.č. 161/14 část 177 m² z celkové výměry 207 m² v k.ú. Drnovec, KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené obytné území, žadatel: SYTAŘ Jaroslav, Drnovec, účel: zahrada (narovnání stavu dle oplocení/užívání). (6 pro,1 omluven) 568/11 Nesouhlasí s vyvěšením záměru pronájmu pozemku p.p.č. 666/9 část cca 300 m² z celkové výměry 2504 m² v k.ú. Cvikov, KN: trvalý travní porost; ÚP: čistě obytné území-kolektivní (středotlaký plynovod), žadatel: SVOBODOVÁ Gabriela, Cvikov, účel: zřízení oplocené zahrádky pro posezení a hraní s dětmi, dle písemného stanoviska byl na schůzi SVJ č.p /II dne zamítnut pronájem a zamítá žádost o pronájem pozemku dle žádosti. (6 pro,1 omluven) 569/11 Souhlasí s vyvěšením záměru obce na úřední desce prodat pozemky A) p.p.č. 2434/4 o celkové výměře 34 m² v k.ú. Cvikov, KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území; ul. MÚ-vodovod-pásmo Nisan, středotlaký plynovod, p.p.č. 2434/5 o celkové výměře 57 m² v k.ú. Cvikov, KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území; ul. MÚ-vodovod-pásmo Nisan, středotlaký plynovod žadatel: MADĚROVI Bohumil a Danuše, účel: zahrada-narovnání stavu. Doporučeno prodej za 30,- Kč s odkazem na odůvodnění žádosti. (6 pro,1 omluven) B) p.p.č. 485/1 o celkové výměře 1037 m² v k.ú. Cvikov, KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny; ul. MÚ-vodovodpásmo Rousínov, středotlaký plynovod, p.p.č. 485/3 o celkové výměře 245 m² v k.ú. Cvikov, KN: ostatní plocha, zeleň; ÚP: ostatní zeleň; ul. MÚ-vodovod-pásmo Rousínov, středotlaký plynovod, p.p.č. 487/1 o celkové výměře 328 m² v k.ú. Cvikov KN: ostatní plocha, zeleň; ÚP: smíšené obytné území; ul. MÚvodovod-pásmo Rousínov, středotlaký plynovod, p.p.č. 3789/3 část cca 270 m² z celkové výměry 306 m² v k.ú. Cvikov KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: vodní prvek; ul. MÚvodovod-pásmo Rousínov, středotlaký plynovod,žadatel: STÁ- VEK Miloslav Ing., Cvikov, účel: výsadba biologických výpěst- (Pokračování na stránce 4) 3

4 (Pokračování ze stránky 3) ků. Rada doporučuje před projednáním prodeje oddělit komunikaci p.p.č (ul. Martinovo údolí). (6 pro,1 omluven) 575/11 Bere na vědomí písemnou informaci p. Haupta ze dne o stavu historického majetku obce (HMO), vyhledávací práce ukončeny, pro úplné dokončení agendy HMO bude potřebné uvolnění finančních prostředků na geodetické práce / jedná se převážně o lesní pozemky/ a dále pak zbývající převody od PF ČR /týká se zemědělských pozemků/. Po zpracování PF ČR (pravděpodobně do pol. r. 2012) bude vyhlášeno výběrové řízení na geodetickou službu (geometrické plány na oddělení HMO). Výběrové řízení připraví JUDr. Švehla a p.vrabec. (6 pro,1 omluven) JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Šárka Jakobi starostka města Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 15. prosince 2011 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 16 omluveno 5 Ing. Vojtěch D., p. Vojtěch M., p.schindler, p. Stejskal, p. Říha 1) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení. 2) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti rady. 3) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 7 a pověřuje radu města ke schválení rozpočtových opatření na zasedání dne , tzn. přijaté dotace v závěru roku, rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu. Provedená rozpočtová opatření budou předložena na vědomí na lednovém zasedání zastupitelstva města. hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel 4) 4/1) Zastupitelstvo města schvaluje vyrovnaný rozpočet města na rok Závaznými ukazateli jsou: Celkové příjmy rozpočtu ve výši ,00 Kč z toho : daňové příjmy ,00 Kč nedaňové příjmy ,00 Kč kapitálové příjmy ,00 Kč dotace ,00 Kč fondy ,00 Kč Celkové výdaje rozpočtu ve výši ,00 Kč Financování ve výši 0,00 Kč z toho : změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech ,00 Kč splátka půjčky ,00 Kč hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel 4/2) Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedeny v tabulkové části rozpisu rozpočtu. hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen JUDr. Švehla 5) Prodej bytových jednotek, nebytové jednotky, garáže 5/1) Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje A) prodej BJ a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 303 a 569, Martinovo údolí, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č a 1103 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let a s převodem užívacího práva Služeb města Cvikova s.r.o. (nájemní smlouva ze dne ) a) BJ č. 303/2 žadatel: PÝCHA Lukáš, Cvikov (spoluvlastnický podíl 256/6626) za cenu: Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství Kč B) prodej BJ a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 536, Komenského, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č a p.p.č. 846/12 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let (vč. porostů), s věcným břemenem (přístup ke kůlně na st.p.č. 1129), se závazkem umožnění přístupu k zahrádkám jejich uživatelům - dům je napojen na el. síť, vodovodní, plynovodní a kanalizační řad (původně byl objekt odkanalizován do septiku) a) BJ č. 536/1 žadatel: ČERNÁ Marie, Cvikov (spoluvlastnický podíl 807/3917), za cenu: Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství Kč b) BJ č. 536/2 žadatel: TÍMA Ladislav, Cvikov (spoluvlastnický podíl 778/3917), za cenu: Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství Kč c) BJ č. 536/3 žadatel: MAXOVÁ Alena, Cvikov (spoluvlastnický podíl 717/3917), za cenu: Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství Kč d) BJ č. 536/4 žadatel: ČECHOVI Vladimír a Jana (spoluvlastnický podíl 835/3917), za cenu: Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství Kč C) prodej BJ a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 539, Mánesova, Cvikov II, Cvikov, objektu-jiné stavby na st.p.č a pozemcích st.p.č. 1025, 1131 a p.p.č.997/2 v k.ú.cvikov s předkup.právem města na 5 let -dům napojen na el.síť,vodovodní,plynovodní řad a septik a) BJ č. 539/1 žadatel: TONAR Ivan, Cvikov (spoluvlastnický podíl 633/4322), za cenu: Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství Kč b) BJ č. 539/3 žadatel: KOLÁŘOVI Jiří a Věra, Cvikov (spoluvlastnický podíl 635/4322), za cenu: Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství Kč D) prodej BJ a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 542 a 543, Mánesova, Cvikov II, Cvikov, objektů-jiné stavby na st.p.č. 1133, 1134 a pozemcích st.p.č. 1027/1, 1027/2, 1133, 1134 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let a) BJ č. 542/104 žadatel: JODASOVÁ Věra, Cvikov (spoluvlastnický podíl 605/8087), za cenu: Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství Kč (Pokračování na stránce 5) 4

5 (Pokračování ze stránky 4) hlasování k bodu A) D) : 13 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni Ing. Dostál, Mgr. Čeřovský, 5/2) Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky A) BJ č. 543/204 včetně spoluvlastnického o velikosti 495/8087 na společných částech budovy č.p. 542 a 543, Cvikov II Mánesova, objektů-bez čp/če jiné st. na st.p.č. 1133, 1134 a pozemcích st.p.č. 1027/1, 1027/2, 1133 a 1134 k.ú. Cvikov popis nemovitosti: bez závazku nájemce; o velikosti 1+2 v II. NP (kuchyň 8,8 m², pokoj 14,6 m², pokoj 14,5 m², chodba 4,9 m², koupelna s WC 3,7 m² a sklep 3 m²) cena dle ZP č /10-14 ze dne : ,- Kč, doporučená prodejní cena 350 tis.kč + příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, alikvotní část nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku, prohlášení vlastníka a geometrického plánu) ve výši Kč. Prodej obálkovou metodou. hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, B) BJ č. 326/4 včetně spoluvlastnického o velikosti 735/3265 na společných částech budovy č.p. 326, Lindava a pozemcích st.p.č. 378 a p.p.č. 62/7 k.ú. Lindava popis nemovitosti: bez závazku nájemce; o velikosti 1+3 v III. NP (kuchyň 10,1 m², pokoj 8,8 m², pokoj 19,1 m², pokoj 15,2 m²,chodba 3 m², koupelna s WC 5,5 m² a sklep 11,8 m²) cena dle ZP č / ze dne : ,- Kč, doporučená prodejní cena 400 tis.kč + příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, alikvotní část nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku, prohlášení vlastníka a geometrického plánu) ve výši Kč + doplatek zařizovacích předmětů od SMC s.r.o. ke dni : 8.944,- Kč. Prodej obálkovou metodou. hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, C) BJ č. 539/7 v č.p. 539 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 733/4322 na společných částech budovy č.p. 539, ul. Mánesova, Cvikov II, objektu-jiné stavby na st.p.č a pozemcích st.p.č. 1025, 1131 a p.p.č. 997/2 k.ú.cvikov, dům je napojen na el. síť, vodovodní a plynovodní řad a septik, byt o velikosti 1+1 ve III. NP. Cena nemovitostí dle znaleckého posudku ,- Kč (byt, zděná kůlna, pozemky). Prodej obálkovou metodou se stanovením ceny 50 % z administrativní ceny stávajícího znaleckého posudku, tj ,- Kč. Dále kupující hradí příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, prohlášení vlastníka). hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, 5/3) Zastupitelstvo schvaluje prodej nebytového prostoru číslo jednotky 548/9 v budově č.p. 548, 549 a 550, Sídliště, Cvikov II, Cvikov na st.p.č. 1095, 1096 a 1097, podíl o velikosti 377/10000 na společných částech domu č.p. 548, 549 a 550 a pozemcích st.p.č. 1095, 1096 a Popis nemovitosti: v prostoru nebytového prostoru jsou vedeny rozvody el., topného media, teplé vody, kanalizace - pro celý dům je nutné zřídit věcné břemeno vedení rozvodů s přístupem pro opravy rozvodů. Výměra 60,68 m²; ZP č /11 ze dne cena: ,- Kč, po odečtení VB ,- Kč Kč. Přednostní prodej nájemci nebo Sdružení vlastníků bytových jednotek, dále pak veřejnou obálkovou metodou. hlasování: 11 pro, 0 proti, 3 zdrželi Ing. Hokr, p.kořínek, p.hanzlíček, 2 nepřítomni Mgr. Čeřovský, 5/4) Zastupitelstvo města schvaluje prodej garáže a uzavření kupní smlouvy prodeje garáže na st.p.č k.ú. Cvikov (ul.tovární) za symbolickou 1,- Kč do vlastnictví Mirony Pastorové, Cvikov. 6) 6/1) Schvaluje doplnění změny zásad pro prodej obytných domů a bytů v majetku města Cvikov schválených usn. č. 3 a) nové znění upravených bodů : 5. a/ bod čtvrtý (nečíslovaný): - přednostní právo koupě má nájemník ještě 1 rok od uplynutí 12-ti měsíců od doručení nabídky, kupní cena je stanovena ve výši ½ (pozn. usnesením změněno na 1/3) odhadu. Nová nabídka (nabídka II) musí obsahovat všechny podmínky převodu a nájemce (nebo osoba blízká) je povinen do tří měsíců ode dne doručení této nabídky II uzavřít smlouvu o převodu bytu (kupní smlouvu) za uvedených podmínek, jinak jeho právo na přednostní nabytí bytu zaniká 5. e/ žadatel musí při podání žádosti o koupi a před uzavřením kupní smlouvy prokázat bezdlužnost vůči městu Cvikov a Službám města Cvikova. 6/2) Pověřuje radu města zamítat žádosti žadatelů, kteří jsou dlužníkem vůči Městu Cvikov a Službám města Cvikova s.r.o. hlasování k bodu 6/1) a 6/2) : 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, 7) Pozemky prodej 7/1 ) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků a uzavření kupní smlouvy prodeje : A) p.p.č. 155/2 o celkové výměře 709 m² v k.ú. Cvikov, KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území, ul.jiráskova - vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod, p.p.č. 155/3 část 19 m² (dle GP č /2011 díl-e) z celkové výměry 413 m² v k.ú. Cvikov, KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území, ul. Jiráskova -vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod, p.p.č. 155/4 část 61 m² (dle GP č /2011 díl-j) z celkové výměry 140 m² v k.ú. Cvikov, KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území, ul. Jiráskova-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod, žadatel: POKORNÝCH Jiří a Ivona, Mimoň, účel: zahrada k domu č.p. 85, ÚD: [p.p.č.155/2,4-rm usn.č. 311/11)], [p.p.č.155/3 RM usn.č. 501/11)B)] za cenu: 30,- Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práva hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel p.kořínek, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, B) p.p.č. 155/3 část 35 m² (dle GP č /2011 díl-d, nové p.p.č. 155/4) z celk. výměry 413 m² v k.ú. Cvikov, KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území, ul. Jiráskova-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod, p.p.č. 155/4 část 41 m² (dle GP č /2011 díl-c, nové p.p.č. 155/4) z celk. výměry 140 m² v k.ú. Cvikov, KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území, ul. Jiráskova-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod, žadatel: ČERNÁ Jindřiška, Cvikov (spoluvlastnický podíl ½), POKORNÝCH Jiří a Ivona, Mimoň (spoluvlastnický podíl ½), účel: příjezdová cesta k p.p.č. 155/2 a ke stavbě bez čp/če garáž na st.p.č. 109/2, ÚD: [p.p.č. 155/4 RM usn.č. 311/11)], [p.p.č. 155/3 RM usn.č. 501/11)B)] za cenu: 30,- Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práva C) st.p.č. 109/2 o celkové výměře 22 m² v k.ú. Cvikov, KN: (Pokračování na stránce 6) 5

6 (Pokračování ze stránky 5) zast. plocha a nádvoří, ÚP: smíšené obytné území, ul. Jiráskova-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod, žadatel: ČER- NÁ Jindřiška, Cvikov (stávající nájemce, prodejem ukončení NS č. 0034), účel: narovnání stavu (na parcele stojí stavba bez čp/če garáž ve vlastnictví žadatelky), ÚD: [RM usn.č. 500/11)B)-pozemky současně s č.p. 84, Cvikov I] za cenu: 100,- Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práva D) p.p.č. 2743/11 část do cca 550 m² z celkové výměry 4193 m² v k.ú. Cvikov, KN: ostatní plocha, manipulační plocha; ÚP: SOÚ, ul. Dělnická- vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod, žadatel: JANČAROVÁ Jitka, Cvikov, účel: umístění mobilního domu, ÚD: [RM usn.č. 448/11)B)] za cenu: 200,- Kč/m² + příslušenství, předkupní právo města hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel Ing. Beránek, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, E) p.p.č. 3519/7 o celkové výměře 87 m² v k.ú. Cvikov, KN: OP-ost. komunikace; ÚP: SOÚ, biokoridor, hranice záplav. území Q100, ul.p - vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod p.p.č. 298 o celkové výměře 180 m² v k.ú. Cvikov, KN: zahrada; ÚP: SOÚ, biokoridor, hranice záplav. území Q100, ul.p-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod, st.p.č. 298 o celkové výměře 125 m² v k.ú. Cvikov, KN: zast.plocha a nádvoří, zboř.; ÚP: SOÚ, biokoridor,hranice zápl. úz. Q100, ul.pvodovod p. Nisan, středotlaký plynovod, žadatel: POKOR- NÝCH Vladimír Ing. a Jaroslava MUDr., Praha, účel: rozšíření zahrady, ÚD: [RM usn.č. 501/11)C)] za cenu: 200,- Kč/m² + příslušenství, předkupní právo města F) p.p.č. 606/3 o celkové výměře 953 m² v k.ú. Lindava,KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny, vodní prvek, část zaplavované území, žadatel: PROCHÁZKA Tomislav, Česká Lípa, účel: realizace malé vodní elektrárny, ÚD: [RM usn.č. 471/11] za cenu: 100,- Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práva G) p.p.č. 53 o celkové výměře 433 m² v k.ú. Lindava, KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, vodní prvek, akt. zóna při průtoku Q 100, p.p.č o celkové výměře 131 m² v k.ú. Lindava, KN: ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: SOÚ, vodní prvek, záplavové území, akt. zóna při průtoku Q 100, žadatel: KUBALA Patrik, Praha, účel: zahrada, ÚD: [RM usn.č. 501/11)D)] za cenu: 100,- Kč/m²+ příslušenství, předkupní právo města H) p.p.č. 47 o celkové výměře 120 m² v k.ú. Trávník u Cvikova, KN: trvalý travní porost; UP: smíšené obytné území, v ulici - vodovod okolní sídla, žadatel: KŘIVOHLAVÁ Dana, Česká Lípa, účel: rozšíření pozemků (pozemek přímo sousedí s p.p.č. 619 ve vlastnictví žadatelky), ÚD: [RM usn.č. 448/11)C)] za cenu 100,- Kč/m² + ocenění porostu + příslušenství, bez předkupního práva + složení částečně vratné kauce 5.000,- Kč (v případě odstoupení od koupě bude odečteno znalečné a vrácena zbývající částka) 7/2) Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy prodeje st.p. č.174 (změna na p.p.č. 2414) a p.p.č. 390 v k.ú. Lindava dle žádosti p. Soni Piskáčkové, z důvodu zajištění přístupu na okolní pozemky. 7/3) Schvaluje doplnění usnesení zastupitelstva města změna kupujícího A) usn.č. 1/B)b) ze dne prodej bytové jednotky (BJ) č. 159/5 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 897/7196 na společných částech budovy č.p. 159, Boženy Němcové, Cvikov I, objektu-jiné stavby na st.p.č. 65 a na pozemcích st.p.č. 65, st.p.č. 66, p.p.č. 3929, p.p.č. 123 a p.p.č. 118/1 v k.ú. Cvikov (vč. venkovních úprav, septiku a porostů), s předkupním právem města na dobu 5 let, změna kupujícího z Bedřicha a Zdeňky Pochopových, Cvikov na dceru nájemkyně HAMMEROVOU Pavlínu, Česká lípa hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, usn.č. 3/3/A) ze dne prodej p.p.č o výměře 155 m² v k.ú. Lindava (prodej dle užívání rozděleno GP č /2010) kupují Josef a Alena Svobodových, Nový Bor a Michala a Zuzana Šimralovi, Lindava změna kupující pouze ŠIMRALOVI Michal a Zuzana, Lindava z důvodu písemného odstoupení od prodeje m. Svobodových (nesouhlas platby za příslušenství) hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, 7/4) Schvaluje zrušení usnesení ZM /revokace prodeje/ A) usn.č. 2/2)A) ze dne schválen prodej p.p.č. 597/1 o celkové výměře 4453 m² v k.ú. Lindava za účelem výstavby stavby pro bydlení - kupující Dvořáková Alžběta, Lindava, z důvodu písemného odstoupení od prodeje ze dne B) usn.č. 1/A) ze dne schválen prodej bytové jednotky č. 303/8, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 271/6626 na společných částech budovy č.p. 303 a 569 Cvikov II Martinovo údolí a pozemcích st.p.č a 1103, s předkupním právem města na dobu 5 let a s převodem užívacího práva Služeb města Cvikova s.r.o.- kupující Plačková Jaroslava, Cvikov, z důvodu písemného odstoupení od prodeje ze dne C) usn.č. 6/b) ze dne schválen prodej p.p.č. 751/15 o celkové výměře 44 m² v k.ú. Cvikov za účelem rozšíření zahrady a zarovnání pozemku - kupující Vlčková Kateřina, Cvikov z důvodu nerealizace prodeje v termínu D) usn.č. 5/a) ze dne schválen prodej části p.p.č. 44/1 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby RD kupující Mrnková Radka, Cvikov z důvodu nerealizace prodeje v termínu E) usn.č. 4/ ze dne schválen prodej p.p.č. 192 o výměře 64 m² v k.ú. Cvikov s podmínkou legalizace stávajících staveb (kůlna, garáž) pro kupujícího Bartel Eduard, Cvikov z důvodu nerealizace prodeje v termínu hlasování k bodu A) E) : 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, 8) Schvaluje uzavření a podpis smlouvy - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/0557/D1 na Rekonstrukci multifunkčního centra. 9) 9/1) Schvaluje uzavření a podpis smlouvy s Euroregionem NISA Liberec na finanční a technické poradenství - Dotace Cíl 3 Projekt č společně proti živlům (Pokračování na stránce 7) 6

7 (Pokračování ze stránky 6) 9/2 Schvaluje záměr prodeje hasičského auta Tatra v r za minimální cenu 1 mil. Kč. 10) Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o dílo se STAMO spol. s r.o. Děčín č. 021/ hromosvod hasičská zbrojnice hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni - Mgr. Čeřovský,, JUDr. Švehla č. 022/2011 hromosvod mateřská škola sídliště hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni - Mgr. Čeřovský,, JUDr. Švehla 11) Schvaluje uzavření a podpis Dodatek č. 2 smlouvy č s firmou Marius Pedersen, na zajištění komplexních služeb při nakládání s komunálním odpadem. 12) Různé 12/1 ) Schvaluje odpis a likvidaci majetku města dle návrhu. hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni - Mgr. Čeřovský,, p.jirák 12/2) Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o dílo č.ei-395/11 mezi městem Cvikov a CL-Ewans s.r.o. Česká Lípa na zhotovení stavebních prací Hotel Sever ve Cvikově. 12/3) Schvaluje uzavření a podpis : - Smlouvy o dílo č. CI/427/11 mezi městem Cvikov a Strabag a.s. Liberec na akci Oprava mostu M 06 ul.potoční poškozeného povodní v srpnu 2010 ve Cvikově. Cena ,74 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení. - Smlouvy o dílo č. CI/422/11 mezi městem Cvikov a Strabag a.s. Liberec na akci Obnova mostu M 13 ul. Nábřežní poškozeného povodní v srpnu 2010 ve Cvikově. Cena ,45 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení. - Smlouvy o dílo č mezi městem Cvikov a Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice na akci Oprava rámového mostu M 03 v Martinově údolí poškozeného povodní v srpnu 2010 ve Cvikově. Cena ,15 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení. - Smlouvy o dílo č mezi městem Cvikov a Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice na akci Oprava kamenné klenby M 07 ul. Žitavská poškozené povodní v srpnu 2010 ve Cvikově. Cena ,49 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení. - Smlouvy o dílo č mezi městem Cvikov a Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice na akci Obnova mostu M 12 u SčVK poškozeného povodní v srpnu 2010, Cvikov. Cena ,14 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení. - Smlouvy o dílo č mezi městem Cvikov a Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice na akci Obnova mostu M 15 ul. Palackého poškozeného povodní v srpnu 2010, Cvikov. Cena ,02 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení. - Smlouvy o dílo č mezi městem Cvikov a SaM silnice a mosty a.s. Děčín na akci Obnova lávky v ul. Vančurova poškozené povodní v srpnu 2010 ve Cvikově. Cena ,85 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení. hlasování : 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, 12/4) Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby mezi městem a Úřadem práce. hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni - Mgr. Čeřovský,, p.herclík 12/5) Souhlasí s vyjmutím objektu č.p. 30 ze seznamu objektů města určených k prodeji. hlasování : 14 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni - Mgr. Čeřovský, 12/6) Souhlasí s přijetím daru 400 tis. Kč od občanského sdružení ADRA na odstranění povodňových škod (protipovodňový val, hráz Cvikového rybníka). JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Šárka Jakobi starostka města Stavební akce města Cvikov v roce 2011 Rok 2011 již zavřel pomyslná vrátka a všichni můžeme rekapitulovat zpětně, jak se nám dařilo. Pokud se mohu vyjádřit za naše město domnívám se, že byl úspěšný. Podařilo se nám dokončit nejnáročnější investiční akci v historii města. O rekonstrukci Severu se napsalo mnoho, nicméně bych chtěl doplnit ještě osobní zkušenost. Hotel Sever je mnohdy srovnáván s hotelem Merkur v České Lípě. Stáří, velikost i ostatní parametry jsou obdobné. Měl jsem možnost počátkem prosince navštívit Merkur při tanečních svého syna. Když budu upřímný, lekl jsem se. Staré židle, stoly, okna, plíseň nejen na zdech a o záchodcích nemá smysl mluvit. Utvrdil jsem se, že Sever je opravdu jeden z nejkrásnějších kulturních stánků v kraji a buďme pyšní na to, co u nás máme. Velikým úspěchem bylo získání a dokončení první části oprav mostů po povodních. Zbytek budeme dokončovat v letošním roce. Celkem se jedná o 18 ks poškozených mostů a lávek. Dokončeno bylo zateplení a výměna oken na objektech mateřské školy U koníčka a Hasičské zbrojnice. Letos se pokusíme získat finanční prostředky na Sokolovnu, která si nový kabát určitě též zaslouží. (Pokračování na stránce 8) 7

8 (Pokračování ze stránky 7) Mezi další akce patří obnova Křížové cesty na kalvárii, vybudování veřejného osvětlení v Lindavě u Ajeta, opravy schodišť na sídlišti, u DPS, opravy komunikací v ul. Ústavní a Tovární, realizace nových zastávek v Lindavě a Svitavě a další. Závěrem mi dovolte popřát všem občanům nejen Cvikova úspěšný rok 2012, pevné zdraví, mnoho splněných přání, optimismus a dobrou náladu. Petr Vrabec Stavební technik města V měsících září prosinec se strážníci MP podíleli mimo jiné na kontrolách dodržování a odhalování přestupků v silniční dopravě, odchyt volně pobíhajících psů, rušení nočního klidu, dodržování veřejného pořádku v katastru města a dodržování veřejných vyhlášek města. Zároveň byly namátkově prováděny kontroly restaurací se zaměřením na podávání alkoholu mladistvím. Jen v dopravě bylo odhaleno za poslední 3 měsíce na 15 přestupků, které byly řešeny podle zákona od domluvy až po blokovou pokutu nebo postoupení věci na příslušný referát dopravy. Tímto upozorňujeme řidiče na změnu v silničním zákoně, která umožňuje strážníkům od měřit rychlost vozidel bez označení úseků značkami. Strážníci odchytili 15 volně pobíhajících psů, které jsou v případě zjištění majitele předáni. Ve většině případů jsou však psi odváženi do útulku v Dobranově, což stojí město nemalé finanční prostředky. Strážníci MP zadrželi pachatele krádeží kovového materiálu. Dále zadrželi při činu pachatele, kteří v ulici Komenského ničili dopravní značky, dále mladistvé pachatelky, které v ulici Komenského rozbíjely skleněné lahve na silnici. Společně s PČR dále byla zadržena osoba, která tropila výtržnosti a rušila noční klid. Strážníci se také podíleli na objasnění vloupání do chatky v zahrádkářské kolonii u Veseláku. Všichni tito pachatelé byli předáváni k vyřešení na PČR nebo do přestupkové komise města Cvikova. V poslední době se strážníci čím dál častěji setkávají se zvyšující se agresivitou, převážně podnapilých jedinců. Opět upozorňujeme majitele psů na povinnost úklidu exkrementů po jejich miláčcích. Na závěr dovolte, abychom všem slušným občanům našeho města popřáli vše nejlepší v roce Kolektiv strážníků MP Cvikov ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ B. Hynka děkují všem za spolupráci v roce 2011 a do nového roku přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. Běh do schodů povolen Když vidíme žáky běhat po chodbách, na což pak po schodech, tak z toho radost nemáme a strachujeme se Mladší žáci o jejich zdraví. Jeden den v roce to mají žáci dovolené a naopak se musí snažit být ti nejrychlejší. Start závodu v běhu do schodů je v přízemí naší školy před Starší žáci hlavním vestibulem. Žáci běží do druhého patra ke vchodu na půdu. Po této trase musí zdolat 60 schodů a několik ostrých zatáček. Chtěl bych poděkovat žákyním A. Kopecké, M. Gromannové a Z. Seidlové za pomoc při organizaci závodu. Podle přihlášených závodníků se běh rozdělil do třech kategorií. A jaké byly výsledky? 8 Starší žákyně Mladší žáci 3. místo Gabriel Pollák, 2. místo M. Veselý, 1. místo Filip Zemek (na fotografii zleva: Veselý, Zemek, Pollák) Starší žákyně 1. místo - M. Sejkorová, 2. místo - Nikola Bišická, 3. místo - Martina Kostenková (na fotografii zleva: Kostenková, Bišická, Sejkorová) Starší žáci - 1. místo - M. Vávra, 2.místo - Lukáš Maňaska 3. Místo - Vladimír Petrus (na fotografii zleva: Maňaska, Vávra a Petrus) Za ZŠ a MŠ Mgr. M. Novotný, ZŘŠ

9 FLORBALOVÁ LIGA PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY 4. a 5. KOLO Bílý Balet Rachna Kachna 1:1 (Vávra-1 Vacek-1) FK Cvikov FIVE MC 4:0 (Polakovič-4) FK Cvikov Rachna Kachna 1:7 (Sinů-1 Vacek-7) Bílý Balet FIVE MC 5:0 (Vancl-1, Vávra-4) Florbaláci FK Cvikov 4:3 (Kameník-2, Petrus-1, Maňaska-1) Rudí Ďáblové FIVE MC 3:0 (Kuneš-2, Šimčík-1) Florbaláci Bílý Balet 0:8 (Vávra-5, Touš-2, Šťastný-1) Outdoor FIVE MC 9:0 (Kudrna-1, Berka-1, Přaslička-7) FLORBALOVÁ LIGA PŘEDSTAVUJEME DALŠÍ TÝMY V tomto čísle zpravodaje představujeme další dva týmy florbalové ligy. FK CVIKOV zleva: Dominik Vokřínek, Lukáš Halčin, René Polakovič, Otakar Filek a Michal Sinů OUTDOOR zleva: Lukáš Kudrna, Zdeněk Přaslička, Zbyněk Berka a Ondra Tomek Za ZŠ a MŠ Mgr. M. Novotný, ZŘŠ ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY Profesionální sportovci čekají na olympiádu čtyři roky, žáci základních a středních škol se mohou stát olympioniky každý rok. Od podzimu se rozjíždí série předmětových olympiád a k těm úplně prvním patří dějepisná. Letos se koná již 41. ročník a jeho autoři jej nazvali V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení. Dějepisná olympiáda je určena žákům 8. a 9. ročníku. Potěšilo mě, že do školního kola se jich letos přihlásilo rovných dvacet. Na řešitele čekalo 23 úloh, z nichž některé byly jaksepatří oříškové. Tak například: věděli byste, jak se mezi lidmi říkalo mincím, jež nechal razit ve starověkých Aténách nejvyšší úředník Solón? Nebo na kterých současných mincích se objevují náměty ze starověkého Řecka? Případně jak se nazývá poplatek odevzdávaný jinému státu, kterým se vykupoval mír? Anebo které nemincovní platidlo se používalo v 10. století na pražském tržišti? Všichni organizátoři školních kol jistě kvitovali s povděkem, že členové ústřední komise se pro letošní ročník rozhodli omezit počet úloh a tedy i bodů, jež mohli účastníci získat. Zatímco ještě loni bylo ve hře 100 bodů v 31 úlohách, letos jich bylo jen 60 v již uvedených 23 úlohách. Stejně jako loni, i letos se nejlépe poprala se záludnostmi většiny úloh naše vloni velmi úspěšná reprezentantka Káťa Henkeová (9.A), která se nástřelem 46 bodů stala suverénní vítězkou školního kola. Na 2. místě skončila Bára Procházková (8.B) se ziskem 41 bodů a společnost na pomyslné bedně, jak sportovci slangově nazývají stupně vítězů, dělal oběma děvčatům Radek Stůj (8.B), jemuž se podařilo nasbírat 36 bodů. Tato trojice medailistů by nás měla za necelé dva měsíce (1.února) reprezentovat v okresním kole, které bude jako tradičně hostit Dům dětí a mládeže Libertin v České Lípě. Pro zajímavost dodejme, že nejúspěšnější třídou ze všech čtyř, které vyslaly do boje své reprezentanty, se stala 8.B považte, že všech pět jejích zástupců (vedle již zmíněných Báry a Radka též Andrea Kameníková, Anička Límová a Dominik Vokřínek) skončilo v první desítce, a to je unikátní bilance, kterou se dosud nemohl pochlubit žádný třídní kolektiv. Gratulujeme! Děkujeme za účast všem řešitelům, ať už dopadli jakkoli, jen samotný fakt, že v sobě našli kus odvahy a zúčastnili se, zaslouží uznání. Nejúspěšnějším řešitelům budeme společně držet palce v kole okresním. Václav Savka ŠESŤÁCI NAHLÉDLI POD POKLIČKU HASIČSKÉ PROFESE Ve čtvrtek 1. prosince, se vydaly obě naše šestky do České Lípy. V rámci již před rokem rozjetého projektu HASÍK CZ byly pozvány na exkurzi přímo do jámy lvové do hasičárny, jak my laici říkáme budově, v níž mají profesionální hasiči z českolipského územního odboru svou základnu, a z níž tudíž vyjíždějí ke všem nahlášeným případům. Spolu s již zmíněnými žáky 6. ročníku odcestovala na exkurzi v roli reportérky Školáka Zdeňka Seidlová, vyzbrojena fotoaparátem a diktafonem. Oči měla dobře zaostřené a uši řádně nastražené, takže jí nic zajímavého neuniklo. Ještě týž den odpoledne sedla k redakčnímu počítači a napsala o exkurzi pár svých postřehů: Hasič, to je povolání, které není zrovna jednoduché. Já jsem si mohla díky exkurzi v hasičárně v České Lípě vyzkoušet řadu věcí a dozvědět se o této záslužné profesi mnoho zajímavého. Hasič musí mít nejen spoustu vědomostí a dovedností, ale i a řekla bych že hlavně sílu, tedy pokud nesedí na dispečinku. Zařízení, která hasiči běžně používají, váží 12 a více kilogramů. Ať je všední den nebo víkend či svátek, na základně musí být přítomno vždy nejméně deset hasičů na jednu směnu. Když bude někdo chtít být povoláním hasič, musí projít různými školeními, než bude poprvé vyslán na zásah do terénu. Měli jsme možnost nahlédnout, jak to vypadá v hasičském autě a čím vším je každé z nich vybaveno. Byli jsme svědky (Pokračování na stránce 10) 9

10 (Pokračování ze stránky 9) simulovaného výjezdu, v rámci něhož hasiči vyprošťovali figurínu zpod auta. Ke své práci využívají hasiči zařízení velmi drahá, mnohá stojí i Kč, některá i více. Viděli jsme i to, jak se pracuje s termokamerou, která pomáhá hasičům při zásahu v prostorách značně zakouřených, v nichž není pouhým okem nic vidět. Tuto kameru jsme si mohli vyzkoušet všichni. Hasiči nám předvedli též přístroje na vystřihování lidí zaklesnutých v autě. Jedná se o speciální hydraulické nůžky, které jsou opravdu těžké. Zavedli nás i do věže, kde se suší hadice. Byli jsme také v chemické pracovně, kde jsme se seznámili s tím, co všechno musí udělat, když přijedou ze zásahu. Vše, co přivezou, se musí řádně umýt a vyčistit, oblečení je nutno vyprat. Musí se také doplňovat tlakové lahve. Hasiči využívají při zásazích různé druhy obleků, například proti ohni nebo proti chemickým látkám. Jedním z bodů programu naší exkurze byly i informace o tom, co máme udělat v situaci, když se probudíme a všude kolem nás bude plno kouře. Hasičská stanice v České Lípě se stavěla zhruba tři až čtyři roky. Když mají hasiči výjezd k případu, musí být podle pravidel do dvou minut od ohlášení za branou základny, což znamená, že v autech musí být vše předem na svém místě a nesmí vůbec nic scházet. Na to, aby cokoli po ohlášení výjezdu hledali, není čas, musí se bleskově převléknout, rychle skočit do auta a frčet na místo zásahu. V operačním středisku, kde se přijímají telefonáty, jsou dva pracovníci, říkejme jim dispečeři, kteří musí vše rychle a správně vyhodnotit a předat jasné instrukce posádce, která má zásah provést. Na dispečinku je mnoho telefonů (minimálně šest) a mnoho počítačů, sleduje se odtamtud i automatické otevírání vrat. A pro zajímavost ještě dodám, že na základně mají hasiči k dispozici také pokoje s postelemi. solidně vybavenou kuchyň a velkou šatnu, u níž jsou i sprchy. WC mají na každém patře třípodlažní budovy. Hasičská základna je tak velká, že bych v ní určitě bloudila i po několikáté návštěvě. Chtěla bych hasičům velmi poděkovat za zajímavou exkurzi a popřát jim v nadcházejícím roce co nejméně zásahů, a pokud jich bude přece jen hodně, tak ať jsou všechny úspěšné. Zdeňka Seidlová Pár svých postřehů přidali též naši šesťáci: Po příjezdu do hasičské stanice jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna šla do operační místnosti, do posilovny a na lezeckou věž, druhá svačila. Potom jsme se vyměnili. Po chvilce přišlo další rozdělení, tentokrát na čtyři skupiny. Naše šla nejdříve do takzvané suché dílny, kde jsou už umyté hasičské potřeby. Potom přišla na řadu mokrá dílna, ve které se již zmíněné věci umyjí a usuší. Dále jsme se šli podívat na přístroj, kterým se plní dýchací přístroje. Naším dalším cílem byla garáž, ve které byla spousta aut. Byla tam také jakási lanovka, na které jsme se mohli svézt. Měli jsme možnost podívat se na všechna auta zvenku i zevnitř. Podívali jsme se, jak auto po dopravní nehodě zvedají nebo rozřezávají, aby dostali uvězněné lidi ven. Potom už náš čekala jen jedna místnost, ve které byla tma. Termokamerou jsme měli hledat člověka. Bylo to vše velice zajímavé Marek Přibyl (6. A) Nejdříve jsme šli po schodech do učební místnosti, kde bylo mnoho spojených stolů a židlí. Než jsme vyrazili na prohlídku, zopakovali jsme si, co všechno už víme a umíme. Viděli jsme věž, kde se suší hadice, posilovnu, ložnice a převlékárnu. V umývárně nám hasiči ukázali různé druhy obleků, včetně těch, v nichž zasahují při úniku škodlivých látek. V garáži jsme si mohli prohlédnout hasičská auta a jejich vybavení. Předvedli nám také lanovku a tyč, po které sklouzávají dolů k autům. Exkurze se mi moc líbila a chtěla bych na takovou jet znovu. Jana Vaňková (6. A) Tato exkurze se mi moc líbila, mohli jsme si vyzkoušet řadu věcí. Třeba jak se nosí kyslíková bomba na zádech. Já jsem si vzal do ruky hydraulické nůžky, viděli jsme i to, jak se používají. Hasiči nám předvedli i zvedací plošiny, které unesou nejméně dvě tuny a největší z nich prý dokonce devětadvacet tun. Lehl jsem si na jakousi plenu a v ní mě vytáhli nahoru kladkostrojem. Vyzkoušet jsme si mohli i termokameru. Hasiči nám předvedli i to, jak se zachraňuje člověk zaklíněný pod autem Já osobně jsem byl velmi nadšený Matyáš Šelmek (6. A) Nejdříve jsme šli do místnosti, kde se konají porady. Rozdělili jsme se do skupin a chodili jsme po stanovištích. Náš průvodce se jmenoval Pája. Mně se nejvíce líbilo to, že jsme si mohli sednout do hasičských aut, našeho spolužáka Otu jsme hledali termokamerou, svezli jsme se na lanovce a viděli pily a štípačky používané při vážných dopravních nehodách. Hasiči nás zavedli i do operačního střediska a do chemické laboratoře. Viděli jsme dokonce i pokoje, kde hasiči odpočívají. Bohužel jsme se nemohli sklouznout po tyči, a tak nám to předvedl alespoň náš průvodce Pája. Exkurze se mi líbila a jela bych na ni znovu. Olga Lamatová (6. B) Zbývá dodat, že v prosincovém čísle školního časopisu zveřejníme celostránkovou fotoreportáž z exkurze šesťáků do hasičárny. Hledejte ji po Novém roce na adrese: školní časopis. BESEDA O NEVIDOMÝCH ČTVRŤÁKY ZAUJALA Žáci 4. ročníku se zúčastnili besedy o nevidomých lidech. Seznámili se s řadou zdravotních pomůcek, některé si mohli sami vyzkoušet a poznali, jak je potřeba postupovat, když chceme slabozrakému nebo nevidomému člověku pomoci. Všichni si také uvědomili, jak důležitý smysl je zrak a že je třeba být opatrný a oči si chránit. Beseda proběhla v rámci několikaleté úspěšné spolupráce s Tyfloservisem Liberec, který je každoročním spolupořadatelem sbírky Bílá pastelka, a z ohlasů dětí je znát, že se líbila. Velmi děkujeme pracovnicím Tyfloservisu, paní Jitce Fajmonové a Kateřině Šretrové za jejich zajímavé vyprávění. Martina Nehasilová a Lenka Vodenková, třídní učitelky 4. A, 4. B Ve škole jsme měli besedu o nevidomých lidech. Obě paní nám vysvětlovaly, jak se k nevidomým máme chovat a ukazovaly nám nějaké pomůcky, např. hůl a mluvící telefon. Říkali nám také, že když jsme u nevidomého člověka na návštěvě, máme mu popisovat, co děláme a všechny věci, které si půjčíme, vracet na místa. Když potkáme nevidomého na ulici a chceme mu pomoci, máme k němu přijít, položit mu ruku na rameno, aby věděl, že mluvíme na něj a zeptat se ho, jestli nechce pomoci. K nevidomým se máme chovat hezky a neokrádat je. Beseda se mi moc líbila Natálie Teplíková (4. A) Přišly nás navštívit dvě paní, které nám říkaly, jak žijí slepci. Ukazovaly nám např. telefon pro slepce, psací stroj, hůl a společenskou hru Člověče, nezlob se. Mohli jsme si vyzkoušet takové brýle, ve kterých jsme viděli jako nevidomí. Moc se mi to líbilo a bylo to zajímavé. Maruška Davidová (4. A) (Pokračování na stránce 11) 10

11 (Pokračování ze stránky 10) Ve větších městech se slepcům žije lépe, mají lépe zařízenou bezpečnost a lepší orientaci. K tomu jim slouží různé pomůcky, které jim hlásí, kde je jaká budova nebo třeba autobusová zastávka. Slepci mají bílé hole k orientaci v prostoru a díky nim je poznáme. Dozvěděli jsme se, že když potkáme člověka s červenobílou holí, je hluchoslepý. Beseda se mi moc líbila a díky ní víme, jak se máme k nevidomým chovat. Nella Formánková (4. A) Nejvíce mě zaujala bílá hůl s červenými pruhy, to je hůl pro hluchoslepé lidi. Mohli jsme si vyzkoušet, jak se ti lidé cítí, když jsou slepí. Moc se mi to líbilo a děkuji za přednášku. Adéla Korcová (4. B) Paní nám vyprávěla, jak žijí slepci a jaké mají pomůcky. Zajímavé bylo, že jedna slepá paní plela zahrádku. Nevidí, ale naučí se orientovat v prostoru hmatem a sluchem. Nejlepší by bylo, aby všichni viděli. Tereza Houšková (4. B) Zajímavé bylo, když nám paní ukazovala, jak máme slepého člověka posadit a jak ho máme převést přes silnici. Bylo to velmi zajímavé Kateřina Eisenbergerová (4. B) MIKULÁŠSKÉ PŘEDSTAVENÍ (NEJEN) PRO PRVŇÁKY Hadi a štíři vylézají na svatého Jiří, čerti pro změnu den před svátkem svatého Mikuláše. A kdyby jenom čerti! Pátý prosincový den je jediný v roce, kdy lze potkat i anděla a Mikuláše. No potkat Osobní zkušenost z posledních pěti let: rok od roku jich vidím méně, letos jsem mezi pátou a šestou hodinou večerní v Novém Boru nezakopl ani o jednoho vyslance pekla, a tudíž samozřejmě ani o anděla a Mikuláše, protože ti obvykle bez čerta nedají ani ránu Inu, pokrok nezastavíme. Ani peklo na to nemá páky. Dnes už čertiska jezdí v toyotách, bavorácích a škodovkách. Vyskáčou z bouráku přímo před vchodem do domu, v němž mají dojednaný kšeft, a když je po všem, naskáčou zpátky a popojedou Ale nemyslete, ani my jsme letos nekulhali v uctivé vzdálenosti za pokrokem. I naši čerti (byli tři a skvěle je zahráli Anička Schäferová, Eva Vodenková a Tomáš Rudinský), jakož i anděl s medovým hláskem bezchybně ztvárněný Markétou Gromannovou a Mikuláš v úspěšném podání Lukáše Vancla, se 5. prosince vezli autem, i když nutno přiznat že neplánovaně. Inu, to máte tak, venku se zrovna čerti ženili (jak příznačné ), v důsledku čehož vichr ohýbal i statná dubiska, k tomu všemu se přidal déšť. Prostě slota Se čtrnáctidenním předstihem se všichni jmenovaní aktéři pečlivě připravovali na veršované pásmo pro prvňáčky, a to jednak doma, druhak na časných ranních schůzkách. Absolvovali celkem šest zkoušek a nádavkem ještě jednu generální v den vystoupení. A byli skvělí! Slušelo a šlo jim to! Úderem deváté hodiny dopolední vtrhli čerti do třídy v přízemí školní budovy v Nerudově ulici, kde na ně čekali všichni letošní prvňáčci a jejich paní učitelky Alena Jelínková a Michala Hokrová. Musím na ně prásknout, že se na mikulášské představení velmi pečlivě připravily. Ukázkovým písmem na velké listině s efektně opálenými okraji vypsaly jména hodných žáčků, kteří byli po zásluze odměněni a pochváleni andělem a Mikulášem, jakož i třídní nepořádníky a zlobivce, které si vzali do parády čerti. V očích všech dětí bylo možno číst jako ve slabikáři. Někdo se bál (jak už to na tom světě chodí, většinou to byli ti nejhodnější, kteří ke strachu neměli důvod), někdo se smál (ti největší lupínci ). Byla to taková pestrá směsice úzkosti, obav, naděje, odhodlání, vzdoru i frajerství. Hodným dětem se tleskalo, nezbedníkům (a nebylo jich málo!) čerti jaksepatří vyčinili. Mnozí se snažili udobřit si pekelné panáčky zarecitováním básničky nebo zapěním písničky. A úspěšně. Čerti malinko zjihli, to nešlo přehlédnout J. Zpívalo se i na konci představení, prvňáčci nejprve odměnili pohádkové bytosti bouřlivým potleskem a pak jim všichni společně zazpívali. Potom pro změnu tleskali čerti, anděl i Mikuláš. Dlužno dodat, že stejně úspěšní byli i v lindavské mateřince, kde je přivítaly děti, paní učitelky Lubica Strnádková a Mgr. Dagmar Modráčková. Sečteno a podtrženo: mikulášské představení se vydařilo, velký dík patří čertům, andělovi, Mikulášovi, výše jmenovaným paní učitelkám, panu školníku Zdeňku Nigrinovi za odvoz, rodičům vystupujících žáků za pomoc při výrobě kostýmů (zvláštní poděkování míří za paní Vanclovou, která vyrobila ukázkový mikulášský mundůr ) a také Adéle Kopecké nejen za pořízení fotodokumentace z akce. Václav Savka V prosincovém Zpravodaji jsme zveřejnili článek o vlastivědné exkurzi žáků 4. ročníku. Nedopatřením, za které se omlouváme, jsme k článku nepřipojili poděkování: Velký dík patří SPOZu při Městském úřadu Cvikov, jmenovitě paní Martě Studničné, za uhrazení jízdného v plné výši. A jelikož paní učitelky využily akční nabídky českolipského muzea, a sice té, že první středu v každém měsíci mají návštěvníci vstup do expozic zdarma, neplatili žáci za exkurzi ani korunu. Tak tomu se říká hodně muziky za žádné peníze J 11

12 SOUTĚŽ VE VÁNOČNÍ VÝZDOBĚ TŘÍD Poslední týden školní docházky v kalendářním roce patří na naší škole tradiční soutěži ve vánoční výzdobě tříd, která nám přispívá ke skvělé vánoční atmosféře. Musím poděkovat všem třídám, které se zúčastnili, protože se opravdu snažili a některé prvky výzdoby byly vskutku originální. Nechyběla ani živá vystoupení žáků, zpěv, hra na hudební nástroje apod. V některých třídách byla využita i moderní technika v podobě interaktivních tabulí. Hodnocení tradičně provádějí jednotliví zástupci tříd, kteří se tentokrát sešli ve středu před vyučováním v 7.20 hod. Školu si prošli a bodovalo se. Ti nejlepší mohli získat od jednoho hodnotícího maximálně 10 bodů. Body se pak sečetli a byl vypočítán průměr. Pořadí do čtvrtého místa bylo opravdu vzácně vyrovnané a sladkou odměnu v podobě rolády by si zasloužili i další třídy v pořadí, ale vítěz může být jen jeden a ze sladké odměny se tentokrát radovala třída 8. A. A jaké bylo pořadí na prvních místech. Nejlépe ohodnotili zástupci tříd 8. A, která získala průměrných 7,5 bodu. V závěsu za ní skončila 7. B ze 7, 14 body. Na medailové umístění dosáhla i 7. A na třetím místě, která dosáhla průměrných 7, 07 bodu. Těsně čtvrtá skončila 9. A se ziskem 6, 93 bodu. Další pořadí bylo následující: A, B, A, B, B, B. Za ZŠ a MŠ Cvikov Mgr. M. Novotný, ZŘŠ Vánoční jarmark, tradičně doprovázel rozsvícení vánočního stromu v našem městě Závěr kalendářního roku patří tradičně vánočním tradicím. Naše škola se již pravidelně účastní rozsvícení vánočního stromu, kdy se prezentuje výrobky našich žáků v rámci Vánočního jarmarku. Do této akce jsou zapojeni žáci a učitelky prvního stupně naší školy. První adventní neděli naši školníci J. Jakub a Z. Nigrín instalovali na náměstí dva prodejní stánky, navezly se výrobky ze školy a vše mohlo začít. Žáci ukázali, jak jsou šikovní a velký dík patří také všem Děti se zapojily i do prodeje svých výrobků učitelkám, které spolu s žáky vyrobili opravdu pěkné vánoční dárky, jež by se neztratili ani v našich obchodech. Jsme rádi, že se takto škola může prezentovat Kolem stánků byl čilý ruch veřejnosti. Těšíme se na další rok a všem, kteří s jarmarkem pomáhali, moc děkujeme. Za ZŠ a MŠ Mgr. M. Novotný, ZŘŠ Vánoční turnaj ve stolním tenisu Na závěr kalendářního roku jsme ve středu zorganizovali tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu. Žáci bojovali celkem ve třech kategoriích a na 4 stolech bylo za účasti 20 hráčů a hráček odehráno celkem 57 utkání. V kategorii starších žáků zvítězil Pavel Vacek, druhý skončil Filip Švorc a na třetím místě Michal Vávra (na fotografii zleva: Vacek, Švorc a Vávra) V kategorii mladších žáků zvítězil Lukáš Vančura, druhý skončil Pavel Bosák a třetí René Polakovič (na fotografii zleva: Vančura a Bosák, Polakovič byl při vyhlášení nemocen) V kategorii starších žákyň zvítězila Nikola Bišická, na druhém skončila Martina Kostenková a třetí Diana Berdarová (na fotografii zleva: Kostenková, Bišická a Berdarová) Za ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov Mgr. M. Novotný, ZŘŠ Poděkování Děkujeme kolegovi Václavu Savkovi a několika žákům druhého stupně za velmi pěkné, vtipné a poučné mikulášské vystoupení. Prvňáčci na jejich čerty, anděla a Mikuláše vzpomínají s respektem, ale i s úsměvem ještě dnes. Za kolektiv prvního stupně Michala Hokrová a Alena Jelínková - tř.uč. 1.A a 1.B 12

13 Druhý adventní týden v naší školce Pro někoho vesele, pro malé zlobílky trošičku bojácně začal druhý advent v naší školce. Houžvičkovi, p. Jaroslavu Máslíkovi, p. Šturmové Haně. Děkujeme i všem, kteří nám pomáhají - manželům Zdeňkovi a Šárce Fridrichovým, p. Honzovi Růžičkovi, Herbertu Hauserovi, ale i ostatním rodičům. Kovalevová Kateřina - učitelka MŠ V pondělí nás navštívil Mikuláš, anděl a čert. Někdo si šel pro nadílku s úsměvem, někdo se slzičkou. Slyšeli jsme mnoho slibů a věříme, že je určitě všichni dodrží. I my jsme měli pro mikulášskou návštěvu překvapení - básničky, písničky a jedno pozvání. A to na úterní Vánoční zpívání před školkou. Děti z každé třídy si připravily krátký program a pěvecký sbor Kopretina nás odměnil vánočními koledami. Celý program byl zakončen předvánočním ohňostrojem, za což patří velký dík panu Aleši Josífkovi a městské polici - p. Pavlu Návštěva dětí v pečovatelském domě Pěvecký sbor Kopretina při MŠ Jiráskova navštívil naše seniory v pečovatelském domě. S vánočním programem děti potěšily babičky a dědečky a spolu s nimi oslavily blížící se svátky klidu a pohody. Dětem se vystoupení opravdu vydařilo a za odměnu dostaly sladké balíčky, za které moc děkujeme. Čermáková Marcela - učitelka MŠ Vystoupení dětí ze ZUŠ v mateřské školce Tak jako každoročně v předvánočním čase, přišli mezi nás pedagogové a děti ze ZUŠ se svým programem. Po velmi pěkném vystoupení jsme si všichni zazpívali pásmo vánočních koled a písní. Děkujeme všem vystupujícím za krásný zážitek, který byl doopravdy předzvěstí toho, že Vánoce jsou již za dveřmi. Tímto bych chtěla popřát všem spoluobčanům a zaměstnancům mateřské školy hodně zdraví, pohody a klidu v novém roce. Bc. Bobeláková Eva - ředitelka MŠ Sobotní výlet se vydařil V sobotu 4. prosince vyrazily některé děti z II. a IV. třídy naší školky na akci Děti lesu - les dětem. Výlet se nám vydařil - úkoly jsme plnily s nadšením, nálada byla bezvadná a odměna na konci našeho snažení stálo za to. Náš dík patří samozřejmě všem organizátorům této akce, které se pravidelně účastníme a už teď se těšíme na příští rok. Kateřina Kovalevová Eva Bobeláková Poděkování Ředitelka MŠ Cvikov, Jiráskova děkuje paní učitelce Marcele Čermákové za celoživotní obětavou práci s dětmi a přeje jí v novém bydlišti a zaměstnání mnoho úspěchů a štěstí. Bc. Eva Bobeláková a kolektiv zaměstnanců MŠ Cvikov, Jiráskova 13

14 Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace, Cvikov tel.+fax: http: //www.cvikovacek.ic.cz Děti lesu 2011 V sobotu proběhl další ročník předvánoční akce pro všechny pod názvem Děti lesu les dětem. Počasí bylo k účastníkům i pořadatelům vcelku vlídné, i když trocha sněhu by potěšila. Trať vedla tradičně okolo rybníka Veselák lesními cestami na kynologické cvičiště a pak již po silnici na Ubytovnu Cvikováčku, kde byl připraven teplý čaj a bramborový guláš (letos se povedl obzvlášť dobře). Na trati čekalo na účastníky 6 stanovišť s otázkami z přírody, historie a znalostí cvikovských významných míst, aby si děti i rodiče mohli pocvičit, připadně doplnit vědomosti. Na Ubytovně pak kromě občerstvení a kontroly otázek čekali Mikuláš s čerty a anděly, aby všem, kdo se rozhodli v sobotním dopoledni pro naučnou procházku, předali pamětní listy a balíčky s cukrovinkami. Akce se vydařila a pořadatelé děkují nejen dobrovolníkům z řad občanů města Cvikova za pomoc se zajištěním kontrol a guláše, ale také Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu Cvikov za příspěvek a podnikatelům - panu Herclíkovi Stavební a obchodní činnost, paní Dvořákové - Textil, galanterie, paní Švehlové Drogerie, panu Langerovi firma INTEDOOR, panu inženýru Stávkovi Skleníky, panu Pavlu Neckařovi Masna, panu Čižinskému prodejna ovoce a zeleniny na náměstí, paní Urbancové Nápojka, paní Polákové Prodej květin, hraček,, panu Fišerovi Elektra, panu Chlupovi Autobusová doprava, paní Tesárkové Konzum, potraviny, paní inženýrce Chalupníčkové prodejna Beruška, panu inženýru Beránkovi Semafor. Dále bychom chtěli poděkovat za spolupráci členům Mysliveckého sdružení Ortel a Kynologickému klubu Cvikov. Za Dům dětí a mládeže Cvikováček Jana Nigrinová Nabídka letních táborů / LT ITÁLIE Numána apartmány Idea Mare přímo u moře TERMÍN : CENA : 6.300,- /předběžnou objednávku + zálohu 1.500,- nutno uhradit do / ve Cvikováčku pí.nigrinová CENA ZAHRNUJE : dopravu BUS, ubytování, delegáta, relaxační a cvičební program CENA NEZAHRNUJE : stravování, cestovní pojištění URČENO : Pobyt pro ženy s relaxačním cvičením na míčích HLAVNÍ VEDOUCÍ : Šárka Matoušková Podrobnější informace na tel nebo / LT KÁCOV TERMÍN : CENA : 3.800,- CENA ZAHRNUJE : ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na tábor, vstupné na hrady, zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje. URČENO : pro děti od 8 do 18 let KAPACITA : 40 účastníků HLAVNÍ VEDOUCÍ : Jitka Bromová 3/ LT LUŽICKÉ HORY Cvikov TERMÍN : TÉMA TÁBORA : dobrodružství se členy historického šermu GARDE CENA : 3.700,- Kč CENA ZAHRNUJE : ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží + další nutné výdaje. CENA NEZAHRNUJE : dopravu na tábor a zpět z tábora domů NÁSTUP DO TÁBORA : v době od do hodin KONEC TÁBORA : v době od 9.00 do hodin URČENO : pro děti od 7 do 15 let KAPACITA : 40 účastníků ADRESA TÁBORA : LT Cvikováček, Československé armády 213, Cvikov HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková 4/ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Cvikov TERMÍN : TÉMA TÁBORA : dobrodružství se členy historického šermu GARDE CENA : 2.700, - Kč CENA ZAHRNUJE : stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje. NÁSTUP DO TÁBORA : Každý den ráno od 7.15 do 7.45 hodin ODCHOD Z TÁBORA : každý den ve hodin.dítě si musí vyzvednout jeden z rodičů. V případě samostatného odchodu odevzdat písemný souhlas rodičů. URČENO : pro děti od 7 do 15 let HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková (Pokračování na stránce 15) 14

15 (Pokračování ze stránky 14) 5/ LETNÍ TÁBOR Cvikovsko TERMÍN TÁBORA : CENA TÁBORA : 3.000, - Kč HLAVNÍ VEDOUCÍ : Břetislav Ptáček URČENO : pro zájemce o táborové dobrodružství ve věku od 7 do 15 let KAPACITA : 100 účastníků DALŠÍ INFORMACE : na adrese : 7/ LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ LEHKÉ ATLETIKY- CVIKOV TERMÍN : HLAVNÍ TRENÉR : Libich Václav CENA : 2.400,- URČENO : všem zájemcům o lehkou atletiku.kromě tréninků bude i koupání, výlety,táboráky,noční hra a další táborová zábava. NÁSTUP : v době od do hodin KONEC : v době od 9.00 do hodin 6/ LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STOLNÍHO TENISU - CVIKOV TERMÍN : HLAVNÍ TRENÉR : Korp Petr CENA : 2.400,- Kč URČENO : všem zájemcům o stolní tenis. Kromě tréninků bude i koupání, výlety, táboráky, noční hra a další táborová zábava. NÁSTUP : v době od do hodin KONEC : v době od 9.00 do hodin Kontakt, objednávka a informace: Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace Československé armády 195/I, Cvikov Tel/fax www stránky : Vánoční setkání členů STP Cvikov v Městském klubu kultury Ve čtvrtek 1. prosince došlo v 15 hodin k Vánočnímu setkání členů STP v MKK Cvikov. Hned v úvodu vystoupili žáci Základní umělecké školy Cvikov se svými ukázkami hry na klavír, flétny a zpěv. Moderovala je ředitelka paní Olina Svatošová. Na úplný závěr jejich vystoupení jsme si všichni zazpívali Vánoce, Vánoce přicházejí. Poté vystoupila jako host starostka města Cvikova paní Šárka Jakobi a krátce zhodnotila náhled na činnost STP a popřála všem členům hezké Vánoce a Nový rok. S podobnými přáními se připojil i místostarosta pan JUDr. Jaroslav Švehla. Kulturní vystoupení měl pod palcem hudební bavič pan Josef Bříško a zpěvačka paní Věra Snopková. Velmi neúnavně hráli a zpívali písničky všech možných žánrů k tanci i poslechu. Čehož bylo náležitě využito a tancovalo se o sto šest. Některé členky napekly cukroví a různé jiné pochutiny, k tomu chlebíčky a kafíčko a vínečko a velmi srdečná atmosféra a Vánoční setkání nemělo chybu. Neslo se v duchu pohody a radosti, že se lidé sešli, popovídali si a opět utužili dobré vztahy. Rok 2011 byl velmi dobrý, co bylo v plánu organizace, beze zbytku bylo splněno. Teď už jen musíme doufat, že rok 2012 bude stejně dobrý, ne-li lepší. Zdenek Nigrin Prosincové akce Svazu tělesně postižených ve Cvikově... byly dvě a obě velmi zdařilé. Zmíním se tedy o první... 1.prosince se konalo v kulturním domě /bohužel ještě ve starém/ předvánoční setkání členů STP. Jako každý rok, tak i letos, předvedly svůj talent děti z cvikovské umělecké školy, které svým vystoupením vykouzlily vánoční atmosféru. Zazpívaly, zahrály a na závěr si s nimi všichni přítomní společně se starostkou paní Mgr. Jakobi a místostarostou JUDr. Švehlou zazpívali vánoční koledy. Zastupitelé Městského úřadu přišli pozdravit přítomné členy STP. Práci výboru Svazu hodnotili velmi kladně, dokonce jako nejaktivnější organizaci ve Cvikově, co se týká pořádaných akcí pro členskou základnu. Jejich poděkování patřilo celému výboru, zejména však jeho předsedkyni paní Nadě Mrnkové. Po kulturním vystoupení dětí následovala kultura pro téměř šedesát dospěláků. Jedlo se, pilo, zpívalo a tančilo za hudebního doprovodu skvělého muzikanta. Pan Bříško, kterého již všichni znali z předchozích akcí, dokáže se svou zpěvačkou, paní Stromkovou, vytvořit báječnou atmosféru. Zahraje vše, co si přítomní přejí prostě umí pobavit mladé i staré. Je nutno hodnotit i to, že si při jeho hudební produkci můžete u stolu povídat a nemusíte se překřikovat nebo čekat na přestávku, abyste se mohli bavit. Tato skutečnost je v současné době téměř na všech zábavách nutná, protože při nadměrné hlučnosti kapely není možná konverzace hostů. V průběhu svého vystoupení pobavil pan Bříško přítomné loterií, kdy 15 členů vyhrálo opravdu hodnotné ceny, které byly předávány s velkou nadsázkou a vtipem. Prostě... bylo to prima a někteří členové se bavili od odpoledne až do pozdních večerních hodin a myslím si, že se všichni těší na další akci výboru Svazu tělesně postižených, která se bude již určitě konat v novém hotelu Sever. Mgr. Drahoňovská Miroslava foto Ing. Drahoňovský Jaroslav Rekondiční pobyt v lázních... byl druhou prosincovou akcí pro členy Svazu tělesně postižených. Jednalo se o šestidenní léčebný pobyt v nedalekých Lázních Kundraticích, kterého se zúčastnilo třicet členů ze Cvikova. Připojilo se k nám ještě osm členů z Doks a dva z Mimoně. A jaká byla celková atmosféra pobytu? Nemělo to chybu... Vzhledem k tomu, že jsme se všichni znali alespoň ze společných setkání, nemuseli jsme se tedy dlouho seznamovat a komunikace byla snadnější. Procedury byly různorodé masáže, koupele, cvičení, (Pokračování na stránce 16) 15

16 (Pokračování ze stránky 15) zábaly atd., podle zvážení lékaře a dle potřeb jednotlivců. Ubytování v opravené budově bylo skvělé. Pokud se týká jídla, tak jsme byli velmi mile překvapeni jak množstvím, tak i kvalitou. Jídlo bylo chutné a kdybychom měli pobyt na více týdnů, tak bychom určitě všichni řádně přibrali. To, že počasí k nám bylo vstřícné, nemusím zdůrazňovat. Umožnilo těm, kteří chtěli sportovat, procházky a výlety do okolí. Za tohoto počasí se však i krásně odpočívalo a spalo. Vzhledem k tomu, že se lázeňská sezóna chýlila ke konci, nebylo nikde přelidněno, prostě klídek a pohoda. Pokud se týká kulturního vyžití, tak zde jsou možnosti poměrně omezené. Někomu stačila kniha nebo televize a jiní chtěli žít společensky, a proto se v pondělí, ve středu i v pátek zúčastnili tanečních zábav, které se konaly v restauraci přímo v areálu lázní. Při tanečku nebylo ani příliš znát koho bolí kolena či páteř... Všichni jsme byli potěšeni, když za námi přijel pan Petr Němec z Nového Boru se svými kamarády a zpestřili nám čtvrteční odpoledne, kdy jsme si s nimi za doprovodu kytary a banja mohli zazpívat. Samozřejmě, že nebylo naprosto všechno tak růžové, protože vždy se najde někdo, kdo není se vším nebo alespoň s něčím či s někým spokojen. Nás řadových členů se to netýkalo, ale nejvíce si užila naše předsedkyně. Bylo nám jí docela líto, protože za těch pár dnů téměř stále úřadovala. Chroničtí stěžovatelé by si měli uvědomit, že i paní Mrnková si chce odpočinout, relaxovat a spíše jí měli poděkovat za to, že vše s úřady vyřídila a my jsme mohli strávit pěkné dny. Tak to činím za nás, kteří jsme byli spokojení alespoň touto cestou. Díky, Nadi, za tvoji práci, trpělivost, ochotu a vstřícnost. Přejeme ti hodně sil, zdraví a setkání pouze s milými a spokojenými lidmi, kteří dokáží ocenit tvoji práci pro zdravotně postižené občany. Mgr. Drahoňovská Miroslava Ing. Drahoňovský Jaroslav Prosincový výlet turistického klubu do Českého středohoří kopce Boreč a Ostrý Tentokráte jedeme v neděli tradičně od Severu v 8 hodin, dvě auta s šesti turisty. Valíme za podmračeného až deštivého počasí směr Litoměřice, Lovosice, Režný Újezd. Auta parkujeme vedle autobusové zastávky jediné to příhodné místo a vydáváme se po zeleném okruhu na kopec Boreč, který v zimě kouří. Bohužel my jsme správně v zimním měsíci prosinci, ale počasí je podzimně jarní - 6 stupínků pana Celsia, takže kopec kouří, ale neviditelně. Stoupáme docela dobrou divočinou, žádné udržování porostů se zde neprovádí, takže ráj pro různé živočichy a divoce rostoucí rostlinstvo. Naučné tabule informují, co zde najdeme a jak kopec funguje, že produkuje teplé páry. Rozhled do okolí impozantní - Lovoš, Milešovka, Košťálov atd. To jsou kopce v našem dohledu a jedny z největších ve středohoří. Vrchol Borče dosažen, čítá 446 m.n.m. Našli jsme pár průduchů a skutečně tak 2metry kolem je cítit teplý vzduch, až se mi orosila čočka fotoaparátu. Nehledě na to, že kameny kolem výdechů byly suché, i když vše ostatní bylo od přepršek mokré. Slézáme zpět do Režného Újezda, u vozidel se dává do slušného lijáčku. Přejíždíme k obci Kocourov a vydáváme se na kopec Ostrý, kde je zřícenina hradu stejného názvu. Voda se nám lije na hlavy souvisle, leč my tvrdě jdeme k cíli. Zřícenina čítá 553 m.n.m. Čedičové skalky a kamenná moře nás provázejí až nahoru. Listnatý porost, který zde je snad ze všech stromů, které existují, roste taktéž pralesním způsobem. V hrádku se dovídáme, že ho spravuje Spolek pro záchranu hradu Ostrý. Oh, to je dobře, neboť je to místo magické a krásné, výhledy z něj určitě využíval i Karel Hynek Mácha. Škoda, že počasí neumožňovalo se více zdržeti a déle se kochati. Společné foto na závěr a sestup k vozidlům završil náš nedělní výlet na dva kopce, které nám dokázaly učarovat a jistě je v lepším čase navštívíme zase. Zdeněk Nigrin V Severu vás čekají první pořady, sledujte program našeho střediska. 16

17 STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz ŠŤASTNÝ BĚH ROKEM 2012 Poděkování Děkujeme všem našim stálým příznivcům, kteří nám drželi palce v minulém roce a doufám, že vydrží i nadále. Zejména oceňujeme stálou podporu paní Ivany Urbancové a pana Petra Beránka, kteří drobnými cenami dotují všechny naše soutěžní akce. Vážíme si také skvělé spolupráce se Základní školou a Mateřskou školou Bohumila Hynka i s našimi dvěma mateřskými školami současně děkujeme i paní ředitelce ZUŠ za inspirativní podněty a podporu. Děkujeme tímto všem učitelům, kteří k nám se svými dětmi chodí a účastní se našich projektů. Pod africkým sluncem - Keňa, Tanzanie, Zanzibar Další zajímavá beseda s manželi Špillarovými. Navštívíte nádherné národní parky, plné africké zvěře a dozvíte se spoustu zajímavostí o jejich zvycích, schopnostech, způsobech lovu a chování. Blíže se seznámíte rovněž s Masaji, pasteveckým kmenem, obývajícím rozsáhlé oblasti Keni a Tanzanie. Zkrátka nepřijdou ani zájemci o historii dávnou i nedávnou. Budete vtaženi též do tajuplných uliček starého města na Zanzibaru. A ještě něco! Možná si stejně jako cestovatelé Lenka a Václav najednou uvědomíte, jak málo musí někdy stačit lidem k životu. Jak skvěle si vlastně my žijeme, jak mnoho důvodů máme k radosti, a přesto u nás neslyšíme tak často jako ve východní Africe svahilské Hakuna Matata! Všechno v pohodě. Kdy , od Kde - Hotel Sever- malý sál v přízemí, vstup hlavním vchodem Vstupné - 30 Kč Čtení s Andělkami V předvánočním čase se prvňáčkové v naší knihovně setkali s Andělkami. Předvedli jim, co už umí, nahlédli do budoucnosti, okusili jablíčka zdraví a dlouhověkosti a domů si odnesli vánoční štěstí. Po sněhu jděte čistém bílém otiskněte do něj tu správnou stopu. L.Sýkorová Součástí pořadu bude i prodej knih našich cestovatelů. Bude i malé občerstvení. OHLÉDNUTÍ 17

18 Úřad práce ČR kontaktní pracoviště Krajské pobočky v Liberci Nový Bor informuje V rámci sociální reformy dochází od k převodu agend souvisejících s výplatou nepojistných sociálních dávek z obcí na Úřad práce ČR. Úřad práce je jednotným výplatním místem jak pro podporu v nezaměstnanosti, tak pro nepojistné sociální dávky, kterými jsou dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči. V souvislosti s touto změnou upozorňujeme žadatele, že s účinností od 1. ledna 2012 je agenda nepojistných sociálních dávek vyřizována na Úřadu práce ČR, kontaktním pracovišti Nový Bor takto: Pro občany Novoborska: dávky pomoci v hmotné nouzi - budova Úřadu práce ČR ul. B. Egermanna č.p. 262, Nový Bor přízemí - 1. dveře vpravo. dávky státní sociální podpory - budova Úřadu práce ČR ul. B. Egermanna č.p. 262, Nový Bor přízemí - 1. dveře vlevo. příspěvek na péči - budova B Městského úřadu v Novém Boru, B Egermanna č.p. 1001, Nový Bor - 2. Patro - č. dveří 308 A dávky pro osoby se zdravotním postižením budova B Městského úřadu v Novém Boru, B Egermanna č.p. 1001, Nový Bor - 2. Patro - č. dveří 305 Pro občany Cvikovska: pro dávky pomoci v hmotné nouzi je zajištěno pracoviště Úřadu práce ČR ve dnech pondělí a středa 8-17h přímo v budově Městského úřadu ve Cvikově (jako dosud). Bližší informace k sociální reformě naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a jeho novém webu nazvaném Sociální reforma změny Upřesnění těchto informací lze také žádat na tel nebo em S přáním všeho dobrého v roce 2012 Ing. Lenka Čermáková ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR krajské pobočky v Liberci Nový Bor Informace cvikovského kronikáře Pohled na rodokmen jednoho z významných sklářských rodů V prosincovém Zpravodaji jsem se zmínil, že mezi dnešní samotou Nová Huť a našim Rousínovem se při Boberském potoce vyskytovala sklářská huť, datována do doby kolem roku Je tak v současnosti nejstarším zkoumaným sklářským výrobním stanovištěm v Čechách. Kdo ji tenkrát založil, se dnes přesně neví. Na internetu jsem nalezl odkaz na knížku English medieval industries od autorů: Johna Blaira a Nigela Ramsay. V kapitole Vessel Glass jsou popisovány technologie výroby skleněných nádob ve středověku. Jako ukázka, jak taková sklářská huť v Čechách (Bohemian) mohla vypadat, je zde uváděna kresba datovaná rokem 1420 (viz obrázek 1). Zajímavé je i vyobrazení tehdy používaného nářadí. Nejsem odborník na sklářství, ale asi se moc nebudu mýlit, že se obdobné nářadí používá dodnes (viz obrázek 2). Tyto informace způsobily, že tématika starých sklářských rodů mne zaujala, a tak jsem se o ní začal zajímat podrobněji. Nejsem ale sám. Shodou okolností na podobné téma vyšel v prosincovém čísle Novoborského měsíčníku článek o Sklářském rodě Pfohlů napsaný Eliškou Vavříčkovou, kurátorkou Sklářského muzea. Popisuje v něm význam tohoto rodu pro rozvoj sklářství zejména v Novém Boru. Tato rodina zde začala působit na přelomu 19. století a výsledky lze spatřit na tematické výstavě v místním muzeu. Já jsem si vybral jiný sklářský rod se kterým bych vás chtěl seznámit. Jedná 18 se o rod s daleko starší historií, který rovněž působil v našem kraji. Rozšířil sklářství od Lužických hor až po Šumavu. Jedná se o rod Schürerů. Na informaci o tomto rodě jsem narazil, když jsem si pročítal staré časopisy Sklářské rozhledy (viz obrázek 3), které se nacházejí v městské knihovně Kamenického Šenova. Redaktor Jan Bárta v tomto časopise na pokračování dost detailně popisuje působení tohoto skelmistrovského rodu. A tak dovolte, abych se (Pokračování na stránce 19)

19 (Pokračování ze stránky 18) s vámi o jeho závěry podělil. Schürerové z Waldheimu. Jan Bárta charakterizuje tento rod jako nejstarší a nejslavnější skelmistrovský rod, jehož jméno zůstane navždy spojeno se začátky sklářství v Čechách. Žádný z pozdějších rodů se mu údajně nevyrovnal, nevyrostl do takových rozměrů, ani do výšky ani do šířky, takže jeho historie je typická pro všechny ostatní. Všechno, co zažily pozdější rody, je vlastně již obsaženo v osudu tohoto rodu: nepatrné začátky, prudký rozkvět, sláva a nakonec úpadek. O Schürerech psal nejdříve dr. Edmund Schebek ve své knize "Böhmens Glasindustrie und Glashandel" (1878), potom František Mareš v "Českém skle" (1893) a konečně K. R. Fischer, který vydal r o nich samostatnou práci "Die Schürer von Waldheim. Vystoupením Schürerů nabývá sklářství oné doby zřetelnějších obrysů. Muž, který se jako první z jejich rodin v dějinách našeho skla objevuje, je Pavel Schürer, zvaný starší. Podle rodinné kroniky pocházel z Aschbergu v Sasích, kde se r narodil. Roku 1530 postavil sklárnu ve Falknově u České Lípy (Falknov se tou dobou nacházel na území dnešní obce Kytlice) na panství paní Beatrice z Kolovratů, se kterou měl podepsanou smlouvu o provozování skelmistrovství. Šest roků po smrti paní Beatrice potvrdil její manžel Zdislav Berka z Dubé a Lipé r tuto smlouvu tzv. znovu slovo od slova, kterou zemřelá paní Beatrice s Pavlem Schürerem uzavřela. Původní smlouva se nedochovala, avšak z jejího potvrzení se dá poznat její přesný obsah. Popisuje všechna práva a povinnostmi pro obě strany. Je to příklad smluv, jaké uzavíraly vrchnosti se sklářskými podnikateli a které jsou známé z pozdějších let. Mimo obchodní stránku věci poskytuje současně obraz tehdejšího patriarchálního života na starých hutích. Doslovně je tato smlouva otisknuta ve "Sklářských rozhledech" r. 1934, sešit 8 ("Stará koncesní listina ke zřízení sklárny"). Pavel měl také příbuzné. Patřil k nim pravděpodobně i Krištof Schürer, který vedl v letech sklárnu Eulenhütte u Nejdeku v Krušných horách a kterému se připisuje vynález modré kobaltové barvy. Další příbuzný Jan Schürer roku 1558 vystavěl na panství Malá Skála huť, která nesla jméno Laba. Následovala doba úžasného rozmachu ve sklářství, kdy výrobky Schürerů dosahovaly takové úrovně, že dodávali sklo též pro umění milovného císaře Rudolfa II. Ví se, že syn Pavla Schürera Krištof, kterému otec sklárnu ve Falknově (Kytlici) v roce 1570 předal, "několikrát císaři různé instrumenty a skla zhotoviti musel". Nejlepší důkaz významu, kterého nabyli Schürerové ve sklářství, je skutečnost, že byli 1. července 1592 Rudolfem II. povýšeni do stavu šlechtického. Šlechtictví bylo uděleno "bratrancům" Schürerům, a to výslovně Valentinu, Kašparovi, Dominikovi a Pavlu staršímu. Mimo to také Martinovi, synu Valentina, který byl jako sekretář velmože Viléma Rožmberka dobře znám na císařském dvoře. Během 200 let působení rodu Schürerů huť ve Falknově (Kytlici) všem členům rodu nestačila, takže se odtud rozšířili po celých Čechách. Již synové Pavla staršího založili několik nových hutí. Valentin a Eliáš vystavěli tak zvanou "starou huť" ve Švanapryklu na panství v Přimdě na Šumavě. Jejich bratr Pavel získal sklárnu v Rejdicích na Navarovském panství v Jizerských horách. Později ji však prodal a přesídlil do Švanapryklu, kde převzal od jmenovaných bratří starou huť a vystavěl ještě novou. Kromě těchto dvou hutí se tam nalézala ještě třetí. Poznalo se to tak že si Chodové stěžovali u císaře, že tři sklárny ničí lesy svěřené jim k obraně hranic. Mimo obou hutí, Hořejší a Dolejší, patřil Pavlovi ve Švanapryklu také pivovar, sladovna, mlýn, pila, právo na vaření a výčep piva, chalupy pro dělníky, pole, louky, potok, rybník a les. Roku 1607 prodal Pavel celý tento majetek a koupil si rozsáhlé lesy od panství tachovského, které se po částech prodávalo. Postavil tam sklárnu a vše co k tomu patří. Takže vznikla nová vesnice a celému panství dal název Waldheim, tedy jméno, které Schürerové dostali jako predikát (přídomek) pro své šlechtictví. Smlouvu dal vtělit do zemských desek, takže měl nyní deskový statek se všemi vrchnostenskými právy. Dosáhl tak největší moci a největšího majetku, který kdy nějaký Schürer měl. Zde vyprávění o rodu Schürerů přeruším. Je těch údajů na jeden článek dost. Pokračovat budu v příštím čísle. Ing. Jaroslav Bartoš, CSc. Druhý díl seriálu Finanční poradenství dnešní téma: Základní orientace ve finančních produktech Pro běžné účely se využívají převážně produkty, které můžeme rozdělit do tří základních skupin: 1. spořící 2. pojišťovací 3. úvěrové Spořící produkty slouží především k vytváření si krátkodobé a střednědobé rezervy. Jedná se o produkty, které by měly být v případě potřeby rychle dostupné. Do této kategorie patří běžné účty, spořící účty, termínované vklady, stavební spoření, penzijní připojištění. Do kategorie spořících produktů patří i dlouhodobé investování, jako jsou investice do dluhopisů, akcií, podílových fondů. Záleží na situaci klienta, který z produktů zvolí na výši investice, četnosti, délce úložky, rizikovosti výnosu, využití státních dotací. Při volbě správného produktu je třeba zvážit několik ukazatelů : - jakou výši finančních prostředků mohu vkládat - jak rychlou předpokládám dostupnost svých finančních prostředků - jaké předpokládám zhodnocení vložených peněz - jaké riziko jsem ochoten podstoupit v rámci zhodnocení svých investic Všeobecně platí, čím rychlejší je dostupnost k vloženým financím, tím nižší je zhodnocení vašich vkladů a menší riziko možných ztrát. Nejrychleji dostupné jsou finanční prostředky na běžném účtu. Vzhledem k jejich minimálnímu zhodnocení a výši poplatků bychom zde měli mít pouze finance na okamžitou obrátku. I při zakládání běžného účtu je ale třeba zjistit si informace, za jakých podmínek lze účet založit a využívat. Jsou značné rozdíly například ve výši poplatků za vedení účtu a jednotlivé operace na účtech. Některé banky nabízí tzv. spořící účty, které jsou většinou bez poplatků, rychle likvidní a jejich úročení se pohybuje kolem 2%. Zde je výhodné mít vytvořenou krátkodobou rezervu, o jejíž tvorbě jsme psali v prvním dílu. Na tyto účty lze ukládat finance průběžně, dle vašich možností. Úroková sazba je pohyblivá. I zde platí, že jednotlivé banky mají rozdílné podmínky a i v tomto případě doporučujeme získat si informace před uzavřením smlouvy u jiných bank. V případě, že vaše finance můžete odložit na dobu min. 1-5 let, lze zvolit některý z termínovaných vkladů, kde podle délky a výše úložky se zhodnocení pohybuje mezi 2-5%. U tohoto druhu vkladu je nutná jednorázová investice. I zde všeobecně platí čím delší a vyšší úložka, tím lepší zhodnocení. Výhodou termínovaných vkladů je garance úročení po celou dobu vázací lhůty. Další možností zhodnocení financí je využití spořících (Pokračování na stránce 20) 19

20 (Pokračování ze stránky 19) produktů se státní dotací. Tyto vklady vám už mohou vytvářet i dlouhodobou finanční rezervu bez jednorázových vkladů i při minimální měsíční úložce. Jedná se o produkty stavebního spoření a penzijního fondu. Přesto, že jsou u výše uvedených produktů státní podpory stejné a jejich výše je určena zákonem, tak i zde je třeba zvážit, kam prostředky vložit. Penzijní fondy i stavební spořitelny nabízí svým klientům rozdílné úročení vkladů, které ovlivňuje celkový výnos vámi vložených peněz. Vzhledem k tomu, že se jedná v některých případech o dlouhodobější investici, v konečné podobě tyto úroky mohou značně ovlivnit váš výsledný finanční efekt. Spoření do penzijní fondu bude do budoucna povinnou investicí k finančnímu zajištění vašeho důchodového věku. Dalším produktem ke zhodnocení peněz klientů slouží dlouhodobé investice ve formě akcií, dluhopisů a fondů. Při investování do těchto produktů je nutné počítat s časovým horizontem min. 5-7 let. Jsou možné jak jednorázové vklady, tak průběžné vklady. Nelze počítat s garantovaným výnosem. Zde platí pravidlo čím rizikovější investice, tím zpravidla možný vyšší výnos při dlouhodobém horizontu. Při tomto druhu investování, v případě, že nejste zkušení investoři, je dobré konzultovat záměr s odborníkem. Téma příštího dílu : pojištění Své dotazy k jakékoliv finanční problematice zasílejte na ovou adresu: Odpovědi na nejčastější dotazy budou součástí dalších dílů. Přejeme vše nejlepší do nového roku 2012 Změny v jízdním řádu Dovolujeme si upozornit, že k termínu celostátní změny jízdních řádů veřejné železniční a linkové autobusové dopravy od neděle 11.prosince 2011 dojde k následujícím změnám: Na autobusové lince Česká Lípa Nový Bor Liberec dojde k posunu polohy odpoledního spoje č.4, odjíždějícího dosud v 16:15 z Liberce, o 65 minut později, tj. na 17:20 z Liberce (v Jablonném v Podj., žel.st. v 17:55). V dosavadní časové poloze bude nahrazen upraveným spojem Liberec Nový Bor linky (Trutnov - Vrchlabí Liberec Ústí nad Labem). V neděli a vybrané státní svátky v odpoledních hodinách bude zkušebně zaveden nový spoj v úseku Nový Bor (odjezd 15:50) Jablonné v Podj. (16:11) s návazností na osobní vlak do Liberce. Na tuto linku se dále přesouvají některé spoje mezi Cvikovem a Českou Lípou, dosud vedené po linkách (Nový Bor - Cvikov Jablonné) a (Nový Bor Česká Lípa) V rámci integrovaného dopravního systému IDOL bude Cvikovské miniaturky O zubu, zubaři a brýlích Bylo to za onoho času a už je ten čas pryč. Jela jsem do práce do malého města, do dobré práce. Cestou mě trošku pobolíval zoubek, no nic se neděje, to on pobolíval poslední dobou často a zase přestal a přestane i dnes. Ono je dnes důležito, neb mám napsat velezávažnou zprávu. A tak jsem víc myslela na tu práci, než na ten záludný zub. A ten se připravoval k frontálnímu útoku a taky že jo. Když jsem přišla do práce, povídám šéfovi, že nejsem schopna napsat ani Ema má mísu, neb bolestí nevidím. Tak honem k zubaři, máme tu dva, on vás jeden z nich vezme a už psal propustku. Asi mu na té zprávě dost záleželo... Tak vejdu do střediska, první čekárna páni, ani jedno místečko volné a ještě řada zubních čekatelů stála. Tak to nic pro mne není, a šla jsem do druhé čekárny. Tam ani noha. Tak se posadím, zakašlu, poposedávám, šoupu židlí, nic. Zaťukám. Vyjde fešná sestřička a že pan doktor dnes neordinuje. Pan doktor stál za ní a nešťastně ukazoval v jedné ruce brýle, v druhé jejich část, co se dává do uší. A nejbližší optik dvacet kilometrů daleko. linka nově přečíslována na (500)240. Na autobusové lince Liberec Nový Bor Děčín dojde k posunu polohy ranního víkendového spoje o 30 minut později, tj. odjezd 7:45 ze Cvikova. U některých dalších spojů této linky dochází k drobným úpravám časových poloh (nejvýše o 10 minut) kvůli přizpůsobení reálným jízdním dobám. V rámci integrovaného dopravního systému IDOL bude linka nově přečíslována na (500)440. Jan Roženský KORID LK, spol. s r. o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje U Jezu 642/2a LIBEREC 2 tel.: Toto sdělení jsme obdrželi, když už byly jízdní řády pro lednový zpravodaj vytištěny. Tak to jsem znala, v práci bylo často vidět nešťastníky, kteří měli brýle opravené sponkou na spis a podobně, neboť tehdejší brýle se vyznačovaly tím, že jim soustavně vypadávaly šroubky, které měly držet pohromadě, leč nedržely. I z domova jsem to znala, muž a dvě dcerky byli brýlatí a máma (tedy já) často spravovala. I odstrčila jsem zlehka sestřičku, vzala panu doktorovi z ruky obě součásti brýlí, z kabelky malý šroubováček a ještě menší šroubek a před jejich vyjevenými zraky jsem zručně (dlouholetá praxe se nezapře) oba díly sešroubovala. Podala lékaři s dotazem, zdali je to vše, co mu chybělo. On údivem zbaven řeči nasadil brýle a vyhekl: Jo. Dobrá, povídám a sedla jsem si do křesla a zaujala vyčkávací polohu. I vzpamatoval se pan doktor, uvedl běsnící zub do kýženého klidu, podal vizitku, na zadní straně napsal brýle -šroubek a ujistil mě, že kdykoliv (kdekoli!!) mohu a mám přijít. Jo, ta zpráva došla pochvaly. Bodejť by ne! Opravdu se stalo! Dobrý a svěží nastávající rok přeje Janinka Děkuji Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově, jmenovitě paní Martě Studničné, za upřímné blahopřání a milý dárek k mému životnímu jubileu. Josef Rubeš, Cvikov Děkuji Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově, jmenovitě paní Blance Langrové, za upřímné blahopřání a milý dárek k mým narozeninám. Bruno Kunc 20

ZVOLILI JSME PREZIDENTA

ZVOLILI JSME PREZIDENTA Ročník 41 ÚNOR 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tyto řádky v době, kdy pociťuji křehkost zdraví, kterého si mnohdy nevážíme a často o něj ani řádně nepečujeme. V době viróz, chřipek a různých onemocnění

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z 6. schůze Rady města Cvikova 22. března 2011. Ročník 39 KVĚTEN 2011 Cena 5 Kč

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z 6. schůze Rady města Cvikova 22. března 2011. Ročník 39 KVĚTEN 2011 Cena 5 Kč Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj květen 2011 města Cvikova Ročník 39 KVĚTEN 2011 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, velikonoční svátky prožité koncem dubna za krásného počasí máme za sebou a čeká nás jeden

Více

Zpravodaj města Cvikova červenec - srpen 2013

Zpravodaj města Cvikova červenec - srpen 2013 Ročník 41 ČERVENEC - SRPEN 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi, překonali jsme velmi deštivé a chladné jaro, povodně se nám v červnových dnech naštěstí vyhnuly a máme za sebou také

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova ze dne 16. října 2007. Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova ze dne 16. října 2007. Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj prosinec 2007 města Cvikova Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč V neděli 2. prosince v 17.00 hodin rozsvícení vánočního stromu na náměstí Vážení spoluobčané, poslední měsíc

Více

ÚNOR VE CVIKOVĚ VÝZVA A PROSBA. Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč. Zpravodaj města Cvikova březen 2015

ÚNOR VE CVIKOVĚ VÝZVA A PROSBA. Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč. Zpravodaj města Cvikova březen 2015 Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, blíží se první jarní den a s ním i více sluníčka a méně ponurých dní. Zima proběhla bez kalamit, bohužel lyžaři a ani děti si mnoho sněhu neužili. S

Více

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2007 města Cvikova Ročník 35 DUBEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, v poslední době jsem se často setkával s problémy při započetí výstavby rodinných domů v lokalitách

Více

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2010 města Cvikova Ročník 38 DUBEN 2010 Cena 5 Kč Konec zimy a začátek jara Vážení spoluobčané, po dlouhé zimě konečně začalo jaro. Oteplení přineslo nejen radost

Více

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2012 města Cvikova Ročník 40 DUBEN 2012 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, první jarní dny letošního roku přinesly velmi příjemné a teplé počasí, které láká k prvním

Více

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj únor 2010 města Cvikova Ročník 38 ÚNOR 2010 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, protože se zima ukázala v plné síle a napadlo dostatek sněhu, nemůžu se nezmínit o tom, že město

Více

Zpravodaj. mìsta Cvikova. Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 11. května 2006. Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč

Zpravodaj. mìsta Cvikova. Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 11. května 2006. Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj červenec - srpen 2006 mìsta Cvikova Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, děti se konečně dočkaly hlavních školních prázdnin a před většinou z

Více

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj kv ěten 2006 mìsta Cvikova Ročník 34 KVĚTEN 2006 Cena 5 Kč Po průřezu stromů v Sadu 5. května je vidět i škola... Vážení spoluobčané, množí se dotazy, jak to vypadá se

Více

Zpravodaj města Cvikova duben 2014

Zpravodaj města Cvikova duben 2014 Ročník 42 DUBEN 2014 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, loni touto dobou ještě kralovala paní Zima, letos jsme se jí nedočkali. A doufám, že příjemné počasí bude pokračovat i v dubnu. Sdružení Arnika pořádalo

Více

ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ

ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ ZPRAVODAJ A 12 / 2009 0 M Ě STA KOSTELEC NAD ORLICÍ ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ foto - J. Š. Milí občané Kostelečtí, přichází čas vánoční, a tedy i chvíle k zastavení, zamyšlení, poohlédnutí, vzpomenutí,

Více

Zpravodaj. města Cvikova

Zpravodaj. města Cvikova Zpravodaj Přílohou města Cvikova Zpravodaj leden 2008 Zpravodaje města Cvikova jsou odjezdy autobusů města Cvikova ze Cvikova, které platí do 13. prosince 2008. K tomu si přečtěte vyjádření na první straně

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 10 l15. 10. 2010

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 10 l15. 10. 2010 Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 10 l15. 10. 010 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse,

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU NASE NOVINY 2015 SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU Osmé setkání rodáků je za námi. Několik týdnů příprav a jeden víkend, a vše je již historií. Podle ohlasů občanů se akce vydařila... Nakonec přálo i

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 1 2015 52. ročník www.vamberk-city.cz Parkování na parkovišti nově bezplatně... str. 4

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 1 2015 52. ročník www.vamberk-city.cz Parkování na parkovišti nově bezplatně... str. 4 Vážení a milí spoluobčané, vážím si toho, že mohu Vám všem, jako starosta města, popřát v právě začínajícím roce 2015 pevné zdraví, rodinnou i pracovní pohodu a celkovou spokojenost. Přeji Vám, ať se Vám

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Vznik a historie strážských radnic

Vznik a historie strážských radnic www.strazpr.cz SLOVO STAROSTKY Máme před sebou pátý měsíc roku 2008. Na úřadě se pilně pracuje na prioritách, které nám určil Akční plán a které jsou také sledovány komisí pro strategický rozvoj. Rozpočet

Více

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, na léto roku 2013, které se pomalu stává minulostí, budeme vzpomínat jako na jedno z nejteplejších. Krásné počasí umožnilo

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více