Obchodní podmínky firmy PROFIMAT s.r.o. pro prodej stavební chemie a strojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky firmy PROFIMAT s.r.o. pro prodej stavební chemie a strojů"

Transkript

1 1. Úvod a definice Obchodní podmínky firmy PROFIMAT s.r.o. pro prodej stavební chemie a strojů OP č. 7 s platností od Obchodní podmínky (dále jen OP ) definují konkrétní rámec pro obchodní vztahy mezi firmou Profimat s.r.o. ( prodávající ) a obchodními partnery ( kupující ) nad rámec obchodního zákoníku (č. 513/91 Sb. v platném znění). Jsou číslovány a označeny datem od kterého vstupují v platnost do vydání nových OP. 1.2 Firemní nabídka produktů pro prodej a realizace je k dispozici na internetových stránkách firmy nebo na jiných prezentačních formách (katalogy, prospekty, CD- ROMy atd.). 1.3 Dokumenty jsou zmiňovány ve formě papírové podoby ( PP ) nebo v podobě elektronického dokumentu ( EP ), např. ve formátech pdf, html apod. 1.4 Agentura je firma provádějící mimosoudní, soudní, primární a sekundární inkaso (vymáhání pohledávek). Rozumí se jí společnost Brnokonzult s.r.o., IČ , se sídlem v Brně, 1.5 Spolek se rozumí společnost pro rozhodování sporů vzniklých z obchodního vztahu mezi firmou Profimat a obchodním partnerem. Spory vznikající z kupní smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány rozhodcem v rozhodčím řízení dle zák. č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů podle Pravidel rozhodčího řízení vydaných Spolkem rozhodců s.r.o., se sídlem Brno, Bohuslava Martinů 59, IČ , zveřejněných na internetové adrese (dále jen Pravidla ). Rozhodce bude určen dle Pravidel správcem seznamu rozhodců. Smluvní strany prohlašují, že měly a mají možnost se s Pravidly seznámit a také tak před podpisem smlouvy učinily. Dle dohody smluvních stran jsou Pravidla (v EP na výše uvedené adrese) nedílnou součástí obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. 2. Ceny 2.1. Prodejní ceny jsou pro platné období vyhlášeny prodávajícím prostřednictvím ceníků a rozumí se jimi ceny bez DPH. K těmto cenám je připočítána DPH, která je stanovena příslušným zákonem. Ceny nezohledňují jakékoli dopravní náklady ke kupujícímu Ceny jsou uvedeny na internetových stránkách firmy, prezentačních CD-ROMech a dále v cenících jednotlivých produktů nebo jiných prezentačních materiálech. Jsou-li ceny na

2 těchto médiích odlišné, platí ceny v platných cenících, které jsou odběrateli k dispozici v prodejním skladě firmy (PP) a na veřejně přístupných internetových stránkách firmy (EP) Stálým zákazníkům, obchodním partnerům a prodejním organizacím jsou poskytovány zákaznické odběrové slevy a prodejní (dealerské) slevy. Tyto slevy jsou přiznávány podle odběrních obratů (bez DPH) za uplynulý kalendářní rok a platí následující kalendářní období Kromě základních obchodních slev může prodávající poskytnout i další cenová zvýhodnění, např. při větším odběru za platbu v hotovosti, při jednorázovém zvýšeném odběru na konkrétní obchodní případ, na základě rámcové kupní smlouvy s kupujícím atd Na zboží, které je ve zvláštních akcích slev se nevztahují žádné jiné slevy, jde o ceny stanovené dohodou V případě, že odběratel nemá při následném odběru uhrazenou předchozí fakturu(y) za zboží ani 30 dní po její(ich) splatnosti je prodávající oprávněn kupujícímu zpřísnit přiznaná cenová zvýhodnění, odejmout je zcela nebo odmítnout plnit novou objednávku Všechny procentuální úpravy cen jsou vztaženy k cenám bez DPH. 3. Objednávky 3.1. Při nákupu jsou přijímány výhradně objednávky doručené formou písemnou, faxovou nebo ovou Telefonické objednávky jsou akceptovány pouze ve výjimečných případech okamžité potřeby zboží a předpokládají odběr ještě téhož dne. Prodávajícím může být vyžadováno dodatečné zaslání objednávky, zvláště u kupujících, u kterých jsou čísla objednávek svázána s následující platbou za zboží. V případě, že zboží nebude téhož dne vyzvednuto, není možné zaručit, že bude následující dny již k dispozici, pokud nebude dodatečně objednáno písemnou formou Při první objednávce zboží může být vyžadováno doložení živnostenského oprávnění s příslušným předmětem činnosti (stavební činnost, prodej zboží apod.). Jiné typy živnostenských listů neopravňují k nákupu se slevami. V případě, že je kupující plátcem DPH je zapotřebí doložit i Osvědčení o registraci dph Prodávající nepřebírá zodpovědnost za jakýkoli zásah vyšší moci, v jehož důsledku není možné dodržet termín dodávky, množství nebo sortiment objednaného materiálu Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit prodej kteréhokoliv z nabízených výrobků uvedených v prezentačních materiálech Objednávka musí obsahovat: - kompletní údaje o objednateli (název, adresa, IČ, DIČ), tj. fakturační adresu

3 - kontaktní osobu objednatele vč. telefonu, mobilu či ové adresy - datum objednání, termín dodání - specifikaci zboží (přesný název) a objednávané množství - adresu místa dodání (liší-li se od fakturační adresy) - způsob dopravy (osobní odběr v prodejním skladu, doprava dodavatele, doprava zásilkou apod.) - jméno a podpis oprávněné osoby 3.7. Kontaktní adresa pro objednávky: Profimat s.r.o. Rosická Tetčice fax : Platební podmínky 4.1. Kupující se zavazuje nakupovat zboží pod svým obchodním jménem, převzít je dle objednávky a zaplatit za něj sjednanou cenu v dohodnuté lhůtě. Uskutečněním nákupu prohlašuje, že disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků k úhradě závazků vzniklých z kupní smlouvy. Při té příležitosti se rovněž zavazuje neupřednostnit mimo pořadí žádný jiný závazek na úkor závazku plynoucího z kupní smlouvy s prodávajícím U nových kupujících mohou být prodávajícím požadovány první platby v hotovosti, na dobírku nebo proforma fakturou Zákazníci obdrží při platbě v hotovosti jednoduchý hotovostní daňový doklad Při platbě prostřednictvím bankovního převodu obdrží odběratel na základě podepsaného dodacího listu fakturu s kopií dodacího listu poštou. Splatnost faktury je 14 dní, není-li jinou formou (např. rámcovou kupní smlouvou apod.) dohodnuto jinak Za termín úhrady je považován den, kdy byla dlužná částka připsána na bankovní účet dodavatele V případě, že část objednaného zboží nebude skladem bude fakturováno jen skutečně odebrané zboží Zboží v různých slevových akcích je možné platit pouze v hotovosti Závazným dokladem o předání zboží je kupujícím (nebo pověřeným zástupcem) podepsaný dodací list nebo převzatý hotovostní daňový doklad.

4 4.9. Případné reklamační řízení neopravňuje v žádném případě kupujícího ke krácení nebo zadržování fakturované částky V případě, kdy je kupující v prodlení s platbou za odebrané zboží je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky denně po termínu splatnosti faktury Do úplného zaplacení zboží (vč. DPH) kupujícím zůstává odebrané zboží majetkem prodávajícího bez ohledu na jiné formy dokumentů (dodací list apod.). Při nedodržení platebních podmínek kupujícím, při vyhlášení konkurzu nebo při likvidaci firmy kupujícího je prodávající oprávněn vzít dodané zboží zpět do své dispozice. Tato skutečnost má účinky odstoupení od kupní smlouvy. Případně vzniklé náklady může prodávající vymáhat od kupujícího V případě opakovaných pozdních plateb může být po kupujícím vyžadována platba předem nebo v hotovosti a mohou být omezeny nebo zrušeny zákazníkovi dříve přiznané slevy (viz bod 2.6. OP) Kupující bere na vědomí, že je prodávající oprávněn předat pohledávku k vymáhání Agentuře (viz bod 1.3 OP) a zavazuje se v tom případě k úhradě smluvní pokuty ve výši 25% z pohledávky a dalších, případně vzniklých nákladů. Je-li to vzhledem k povaze zboží možné je kupující v případě neuhrazení ceny za dodávku také oprávněn vyžadovat vrácení dodaného zboží a veškeré náklady s tímto související požadovat po odběrateli k úhradě (viz bod 4.11 OP). 5. Expedice 5.1. Zboží, které je běžně na skladě se expeduje podle požadavků kupujícího. Máloobrátkové zboží (speciální materiály, stroje apod.), není-li momentálně skladem, je k dodání asi do 3-4 týdnů, konkrétní termín bude kupujícímu vždy oznámen Místem odběru zboží se rozumí prodejní sklad prodávajícího v Tetčicích nebo místa smluvních prodejců (aktuální kontaktní údaje jsou k dispozici na příslušných stránkách internetu prodávajícího) Kupující (nebo jím pověřený zástupce) je povinen překontrolovat sortiment, přebírané množství materiálu a jeho stav (neporušenost obalů apod.). Převzetím zboží jsou odsouhlaseny údaje uvedené na dokladech (hotovostní příjmový doklad nebo dodací list). Na pozdější reklamace není možné brát zřetel Převzetím zboží přechází na kupujícího (nebo jeho zástupce) veškerá odpovědnost za případné škody, které mohou na zakoupeném materiálu při následné přepravě vzniknout. Rovněž v případě dopravy zajišťované třetí osobou (objednanou prodávajícím nebo

5 kupujícím) předáním zboží dopravci končí odpovědnost prodávajícího za množství, sortiment a případné škody na zboží Po vzájemné domluvě mezi stranami je také možné zajistit dopravu přímo na určené místo formou firemní dopravy prodávajícího nebo prostřednictvím zásilkové služby. 6. Skladování zboží, jeho balení a záruka, obalové hospodářství 6.1. Zboží je u prodávajícího skladováno podle jeho charakteru a doporučení výrobce V případě sypkých pytlovaných cementových směsí je doporučené skladování v suchých prostorách. U materiálů citlivých na teplotu (např. Ecofix, Topoline DF apod.) pak v temperovaných místnostech (tj. při teplotách neklesajících pod +10 o C) Zboží je balené v originálních obalech od výrobce, které zaručují uchování vlastností výrobku minimálně po dobu 6 měsíců od data výroby, který je uveden výrobcem na obalu. V případě přebalení výrobku do menších odběratelských balení je prodávajícím použit obal stejných nebo lepších vlastností Na prodávané stroje je vzhledem k podmínkám užívání poskytována výrobcem záruka v délce 6 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady jednoznačně způsobené nevhodným zacházením s přístrojem a dále na vady vzniklé běžným opotřebením provozem a používáním přístroje V případě balení výrobků do vratných obalů (kusových, skupinových nebo přepravních) jsou tyto obaly zahrnuty v daňovém dokladu prodávajícího za cenu obvyklou. Kupující má 7 dní na jejich navrácení v místě jejich nákupu proti daňovému dobropisu. Pokud této doby nevyužije, má se za to, že si obaly ponechal pro svoji potřebu V případě balení výrobků do jednorázových nevratných obalů (kusových, skupinových nebo přepravních) prohlašuje dodavatel, že je zapojen do systému sběru obalů prostřednictvím společnosti EKO-KOM, a.s. O této skutečnosti je odběratel informován např. formou přiděleného osvědčení prodávajícímu (dokument v EP na internetových stránkách) nebo prostřednictvím příslušných piktogramů na výrobku. Odběratel je povinen s obaly nakládat podle zákona 477/2001 Sb. v platném znění. 7. Vrácení zboží Nespotřebované zboží je možné po dohodě vrátit do prodejního skladu v Tetčicích. Tato služba je v nabídce pouze pro zákazníky z řad stavebních firem.

6 Podmínky: - doložení nákupu v prodejním skladu v Tetčicích - neporušenost obalu ani jeho viditelné poškození (skvrny od vody apod.) - je-li na obalu výrobcem uvedena záruční doba nesmí být do jejího vypršení lhůta kratší než 2 měsíce - akceptování případné manipulační srážky z ceny zboží podle jeho druhu a vraceného množství 8. Reklamace 8.1. Reklamace zasílejte pouze písemnou formou (vč. faxu, u). Na telefonické reklamace nebude brán zřetel, vyjma reklamací u nichž hrozí časové prodlení (např. menší než objednané zboží, nekompletnost dodávky apod.) V reklamaci uveďte : - kompletní údaje o objednateli (název, adresa, IČ, DIČ) - kontaktní osobu objednatele vč. telefonu, mobilu či ové adresy se kterou se má reklamace vyřizovat - datum objednání a číslo faktury prodávajícího - specifikaci zboží (přesný název) a objednané množství - přesný popis reklamované závady nebo neshody - návrh způsobu vyřízení reklamace 8.3. Oprávněné reklamace budou vyřízeny na základě dohody o způsobu vyřízení v nejkratším možném termínu Prodávající prohlašuje, že informace poskytované k dodávaným výrobkům vycházejí z dostupných a v době dodání známých údajů Kupující a jeho pracovníci jsou povinni se seznámit s technickými listy výrobků, návody na použití a dalšími skutečnostmi nezbytnými ke správnému zacházení s výrobky. Tyto informace jsou dostupné v PP na výrobcích nebo v EP na internetových stránkách prodávajícího. Mají-li za to, že získané informace jsou pro jejich práci nedostatečné, jsou oprávněni požádat o technický servis (konzultaci, dozor, případně subdodávku). V případě, že této skutečnosti nevyužijí nemohou případně vzniklé škody nárokovat k vyřízení u prodávajícího. Za reklamaci proto nelze uznat ty skutečnosti, u nichž se jednoznačně jedná o nekvalifikovaný postup (přípravu, zacházení apod.) vyplývající z neznalosti s nakládáním s výrobkem.

7 9. Servis 9.1. Na prodávané strojní zařízení je zajišťován záruční a pozáruční servis Stroje k opravě přebíráme výhradně v prodejním skladě v Tetčicích řádně očištěné Délka opravy je závislá na charakteru závady a časové dostupnosti náhradních dílů (skladem nebo objednávkou u výrobce). 10. Závěrečná ujednání Prodávající je oprávněn změnit OP dle vývoje na trhu a podle svých obchodních potřeb a zavazuje se tyto podmínky zveřejnit. Zveřejněním se rozumí zpřístupnění OP kupujícím, např. ve formě textu v prodejním skladě (PP), na internetových stránkách, prezentačních CD- ROMech a na vyžádání v textové podobě (PP nebo EP) Kupující je povinen se s OP před uskutečněním prodeje seznámit. OP jsou automaticky součástí obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, jako příloha daňově uznatelných dokladů, kupních smluv a dalších obchodních písemných forem. Převzetím zboží a hotovostního daňového dokladu, resp. dodacího listu a faktury vyjadřuje kupující s OP prodávajícího svůj souhlas.

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti FLOWER A & F, s.r.o., se sídlem : Třebovle 128, p. Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, I.Č: 25074334, DIČ: CZ25074334,

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Motto společnosti KH Trading: Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadá. Proto byla vypracována následující pravidla, která předem jasně upravují

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky DOMESTAV s.r.o., se sídlem Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČ: 63479711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 20757 ČÁST A

Více

Všeobecné obchodní podmínky sítě Orange & Green: (dále jen Všeobecné podmínky)

Všeobecné obchodní podmínky sítě Orange & Green: (dále jen Všeobecné podmínky) Všeobecné obchodní podmínky sítě Orange & Green: (dále jen Všeobecné podmínky) 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky upravují obchodní vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware, software,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Calibra CZ, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 109/1091, Praha 4, 140 00 zapsané v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 88505, IČ: 26704161 I. Preambule 1.1. Tyto Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) prodávajícího Název: Vít Zwinger Právní forma: fyzická osoba Sídlo: Jamnice 47,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP upravuji vzájemná práva a povinnosti dvou smluvních stran, tj. dodavatele a odběratele, vyplývající z jejich

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro prodej zboží nabízeného na území České a Slovenské republiky Všeobecné podmínky obchodního vztahu mezi společností EUROBYT PLUS, sídlem Komušín 76, 341 01 Horažďovice,

Více

1 Platnost a rozsah užití. 2 Rámcová smlouva o obchodní spolupráci. 3 Nabídka/objednávka a uzavření kupní smlouvy - 1 -

1 Platnost a rozsah užití. 2 Rámcová smlouva o obchodní spolupráci. 3 Nabídka/objednávka a uzavření kupní smlouvy - 1 - Příloha k Rámcové smlouvě o obchodní spolupráci číslo: 2010xxxxx Všeobecné obchodní podmínky společnosti AtTEL Bohemia, s.r.o. platné od 19. 8. 2008 1 Platnost a rozsah užití 1.1. Všeobecné obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky BONITEX (nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je aktuální Reklamační řád BONITEX)

Obchodní podmínky BONITEX (nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je aktuální Reklamační řád BONITEX) Obchodní podmínky BONITEX (nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je aktuální Reklamační řád BONITEX) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi firmou BONITEX

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. Verze 2.0 1. Obecná ustanovení SODATSW spol. s r.o. tímto vydává dle ustanovení 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto Obchodní

Více

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními

Více

Obchodní podmínky. Přeprava, poštovné, dárky zdarma

Obchodní podmínky. Přeprava, poštovné, dárky zdarma Obchodní podmínky provozovatele internetového obchodu www.megatrampoliny.cz a dalších informačních webůobchodů s možností objednání zboží,které jsou uvedeny dole provozovatel: GLORIA IMPORT CZ s.r.o Ukrajinská

Více

Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o.

Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o. Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení 1. Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.thermotrade.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky společnosti MERTEN DENTAL s.r.o., IČ: 24772321, se sídlem: Praha 4, Michelská 1538/111, PSČ 141 00, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíle C, vložce 173069 1. Úvodní ustanovení 1.1

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

I. Základní ustanovení Odběratel je povinen seznámit se se všemi částmi těchto VODRP ještě před objednáním zboží.

I. Základní ustanovení Odběratel je povinen seznámit se se všemi částmi těchto VODRP ještě před objednáním zboží. Všeobecné obchodní, dodací a reklamační podmínky pro produkty dodávané společností ENBRA, a.s., Durďákova 5, 613 00 Brno, IČ: 44015844, platné od 1. 1. 2014 I. Základní ustanovení Odběratel je povinen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky společnosti FaMe trade s.r.o., se sídlem Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo IČ 29292859, DIČ CZ29292859 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o.

VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o. VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost JIROUT REKLAMY s.r.o. (provozovatel webových

Více