VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA"

Transkript

1 VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA Luděk Ptáček Ladislav Zemčík Ústav materiálového inženýrství F. Píška, FSI VUT v Brně Technická 2, Brno Abstract V předložené práci popisujeme některé problémy metalurgie slitin hořčíku s lithiem případně dalšími legujícími prvky a jejich námi realizovaná řešení. Práce je doplněna ukázkami struktury binárních a některých vícesložkových slitin získaných pomocí vypracované technologie výroby. Some experience of the preparation of Mg-Li alloys as the matrix metal for fibre composites. An important feature of the first half of the 21 st century will be the effort to be economical with unrenewable energy resources. This problem mainly concerns power generation and its efficiency. In transportation and wherever objects have to be moved about, this effort will lead to reducing their mass. It is the task of materials engineering to propose and prepare materials that would meet users requirements for low specific mass, optimum mechanical characteristics and other useful and technological properties. The paper describes some problems of the metallurgy of magnesium alloyed with lithium or some other alloying elements, and the realized solutions. The paper also includes pictures of the structure of binary and some multicomponent alloys obtained by a production technology elaborated by the authors. 1. Úvod Slitiny Mg-Li Slitiny hořčíku s lithiem patří mezi nejlehčí a perspektivní konstrukční materiály a z těchto důvodů jim věnujeme větší pozornost. Tyto slitiny lze rozdělit na slitiny binární a slitiny vícekomponentní. Slitiny hořčíku a lithia dosahují velmi nízkých měrných hmotností kg m 3 až kg m 3. Binární slitiny (obr. 1) mohou být podle obsahu lithia tvořeny tuhým roztokem α (do 5,7 hm. % Li), eutektickou směsí tuhých roztoků α a β (obr. 2, slitiny v rozmezí koncentrací 5,7 až 10,4 hm. % Li) a tuhým roztokem β (nad 10,4 hm. % Li). Fáze alfa má hexagonální těsně uspořádanou mřížku, fáze beta má krystalickou mřížku kubickou prostorově centrovanou. Krystalická stavba určuje ve značném rozsahu mechanické vlastnosti jednotlivých slitin i vlastnosti technologické (zejména tvařitelnost). S růstem obsahu lithia se pevnost slitin Mg-Li snižuje, avšak modul pružnosti a mez kluzu v tlaku je vyšší než u většiny hořčíkových slitin. Nedostatkem hořčíkových slitin s lithiem je velká reaktivita komponent v roztaveném stavu, malá odolnost proti tečení a nestabilita mechanických vlastností za pokojových teplot. Výroba slitin hořčíku s lithiem je provázena řadou metalurgických problémů spočívajících zejména v rozdílu teplot tání obou kovů, rozdílu měrných hmotností a rozdílu tenze par. 1

2 Obr.1 Binární rovnovážný diagram hořčík - lithium [Metals Hanbook, ASM 1977 ] Pro přípravu kompozitních materiálů metodou infiltrace byly použity slévárenské slitiny hořčíku jejichž základem jsou některé binární slitiny rozšířené o další legury za účelem zlepšení technologických vlastností, mechanických vlastností nebo zvýšení odolnosti proti korozi. Takové základní systémy jsou Mg Al, Mg Zn a Mg Mn, popř. Mg Li. Další doplňkové kovy jsou Th, Zr, Si, Ag, Cu. Specifickým slévárenským problémem je vysoká hořlavost hořčíkových slitin v roztaveném stavu. Tavenina musí být chráněna vhodnou struskou nebo atmosférou, která se vyvíjí při hoření sirného květu na hladině taveniny. Pro snížení vznítivosti doporučují někteří metalurgové přísadu berylia 0,005 až 0,2 % nebo přísadu 0,2 % vápníku. Vyšší obsah vápníku však zhoršuje odolnost proti korozi. Obr. 2. Struktura binární slitiny Mg-Li Tuhý roztok α, Mg 3,7 % Li Obr. 3. Struktura binární slitiny Mg-Li Eutektoidní směs tuhých roztoků α Slitina Mg 7,6 % Li a β 2. Slitiny Mg-Li-Me Pevnost v tahu binárních slitin Mg-Li je pro technické použití většinou příliš nízká. Proto bylo vyvíjeno mnoho kombinací slitin Mg-Li s dalšími přísadovými prvky, vyvolávajícími substituční zpevnění nebo precipitační vytvrzení. Tyto slitiny však obvykle vykazují nedostatečnou stabilitu mechanických vlastností ve vytvrzeném stavu. Nedostatkem je též nízká odolnost proti korozi základních slitin Mg-Li, zejména slitin s vyšším obsahem lithia. Dle starších výzkumů je tato nestabilita binárních slitin způsobena vysokou difusibilitou lithia a tvorbou oblastí obohacených a naopak ochuzených lithiem, což vede k odpevnění slitin již za pokojové teploty. Tento nežádoucí pochod lze potlačit přísadou prvků s vysokou afinitou k lithiu, např.vodíkem. Takové materiály se připravují postupy práškové metalurgie roztavením 2

3 základní slitiny v atmosféře argonu, jejím zpracováním v plasmatu, dále rozprášením v inertním plynu a kompaktizováním. Obr. 4 struktura slitiny Mg8Li9Al0,5Zn Obr. 5 struktura slitiny Mg12Li9Al0,5Zn Strukturu komplexních slitin Mg-Li-Me lze metalurgicky upravit vhodným poměrem jednotlivých komponent což vede k pozitivním změnám mechanických vlastností (obr. 4 a 5)[1,2]. 3. Metalurgie slitin Mg - Li Jak bylo konstatováno výše je příprava slitin Mg - Li je komplikována reakcemi lithia s vlhkostí, kyslíkem, dusíkem a vodíkem, jakož i velkými rozdíly v tavících teplotách a hustotách obou kovů. Tavení a odlévání slitin Mg - Li je dále komplikováno reakcemi lithia s žárovzdorninami tavících kelímků a slévárenských forem. Velmi nebezpečná je skutečnost, že taveniny slitiny Mg - Li jsou náchylné k explozi při styku s vodou nebo vlhkostí. K zmíněným nepříznivým vlastnostem lithia přistupuje v případě slitin Mg - Li ještě snadná zápalnost hořčíku. Tavenina musí být trvale kryta vhodnou struskou popř. chráněna ochrannou atmosférou. Pro přípravu slitin Mg - Li byla s přihlédnutím k tomuto nebezpečí zvolena vakuová indukční pec osazená grafitovým kelímkem. Příprava slitin Mg - Li ve vakuu řeší sice problém reakcí taveniny s plyny, nastoluje však problém spojený s vysokým tlakem nasycených par Mg (360 Pa při tavící teplotě) i Li (24 Pa při tavící teplotě Mg) obr.6. Překročí-li tlak nasycených par tlak atmosféry pece tj. v našem případě cca 1 Pa, dojde k varu taveniny spojenému s velkými 1,E+04 1,E+03 Obr. 6. Tlak par Li a Mg na teplotě tavení každého z prvků. Mg Tlak par [ Pa ] 1,E+02 1,E+01 1,E+00 1,E-01 1,E-02 1,E-03 1,E-04 1,E-05 1,E-06 Li Li 1,E Teplota [ C ] 3

4 hmotnostními úbytky obou složek taveniny. Před tavením je proto vakuová pec odsáta a napuštěna argonem na tlak cca Pa. Při přípravě slitin Mg - Li nelze užít běžnou techniku přisazení legovacího prvku na zatuhlou hladinu základního kovu. Dojde totiž k okamžitému natavení lithia (tavící teplota 180,5 C) a jeho přehřátí doprovázenému intenzívním vypařováním. Jako schůdnější se jeví postup, při kterém je jako první nataveno lithium a v něm se postupně rozpouští hořčík. Rozpouštěním hořčíku roste plynule teplota taveniny a současně klesá koncentrace lithia. Tímto postupem se daří držet vypařování lithia v přijatelných mezích Výsledky dosažené u prvních experimentálních taveb jsou patrné z tab. 1 a obr. 7. Číslo Obsah Li v hm. % tavby ve vsázce v ingotu 1 3,65 2,63 2 8,77 8, ,22 12,8 4 15,16 14,0 Poznámka: Stanovení obsahu lithia provedeno na ICP spektrometru Liberty 200 firmy Varian Tab. 1 Obsah lithia ve vsázce, ingotech a přetavbách slitin Mg - Li 4. Přetavování slitin Mg-Li-Me Přetavování slitin typu Mg - Li je prováděno v kelímcích z oceli 304L (chromniklová ocel typu 18/8 s nízkým obsahem uhlíku) pod krycí a rafinační struskou tvořenou roztavenými solemi LiCl a LiF. V případě slitin Mg - Li je navíc hořčík chráněn před vznícením Vsázka Ingot Obsah Li [ hm. % ] Vzorek Obr. 7 Změny obsahu Li v tavbách s odstupňovaným obsahem Li ve vsázce. ochranným plynem SF 6. Hexafluorid sírový je cca 5x těžší než vzduch, je napouštěn do kelímku před zahájením tavení a je jím vyplachována dutina kokily před litím. Během lití teče SF 6 z kelímku spolu s taveninou a spolehlivě ji chrání před stykem se vzduchem. 4

5 Závěr Je zřejmé, že metalurgické problémy spojené s přípravou superlehkých slitin jsou volbou vhodných postupů přípravy matričních slitin a jejich přetaveb zvládnutelné. S přihlédnutím k vlastnostem lithia jsou dosahované propaly tohoto prvku přijatelné a netvoří vážnější překážku průmyslového využití těchto slitin. Předložená práce vznikla na základě řešení projektu GAČR číslo 106/00/0751 a za podpory fy. ČKD Motory Hradec Králové. Literatura 1. Ptáček L., Ustohal V., Zemčík L., Janová D,: Structural Analysis of Binary and Polycomponent Mg-Li Alloys, Metallography 01, in Acta Metallurgica Slovaca 1/2001, s Ptáček L.: Slitiny hořčíku současný stav vývoje a použití. Metal 2001, Ostrava. Předn. č. 204, Ptáček L., Ustohal V.: Effect of Elevated Cooling Rate on Microstructure and Mechanical Properties of AZ 91P Alloy. Materials Week 2001, Mnichov. 4. Ptáček L., Janová D., INTERMETALLIC PHASE Al 12 Mg 17. Zeszyty naukove, 279/2001 z. 72, s.81, Politechnika Opolska, Opole

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Unucka STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X EQUILIBRIA IN MULTICOMPONENT

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ WROUGHT SILICON BRASSES LEAD-FREE ALTERNATIVE OF LEAD-CONTAINED MACHINABLE BRASSES Jiří Faltus a, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Jaroslav

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ POD VLIVEM KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ. INIS-mf 10145 SEMINÁŘ

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ POD VLIVEM KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ. INIS-mf 10145 SEMINÁŘ Krajské rada čtskoslovtntké spolatnosti Sa kraj* ÓstřtdM odbornừkc«csvtf Žéruptvné aattrtélr Cs. společnost pro nauku a«t«m*ltefc f>»4 ČSAV Pobočka ÍSVTS VÔHŽ ftobré - étffewrné *«N*4IM Octli pro tntrff«f4kw

Více

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem.

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem. povrchová úprava Metodika stanovení životnosti zinkových Směsné struktury Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních povlaků v atmosférickém. prostředí chyba nebo ne? systémů na bázi materiálů

Více

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů.

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Conditions required for growth of oxide layers with protective properties

Více

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY 1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY Technické neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa. Neželezné kovy jsou nejen důležitými konstrukčními materiály, ale i surovinami pro výrobu slitinových ocelí a pro

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

VLIV LEHČENÉ STRUKTURY NA ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ S ELEKTROVODIVÝMI PLNIVY

VLIV LEHČENÉ STRUKTURY NA ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ S ELEKTROVODIVÝMI PLNIVY VLIV LEHČENÉ STRUKTURY NA ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ S ELEKTROVODIVÝMI PLNIVY MICHAELA PELÍŠKOVÁ a PETR SÁHA Centrum polymerních systémů, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati

Více

Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček

Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček Characterization and restoration of glazed historical pelvises Šárka Jonášová 1, Alexandra Kloužková 2, Ljuba Svobodová 3 1 Laboratoř anorganických

Více

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika Ing. Aleš Hanč, Ph.D. Ing. Petr Plíva, CSc. Praha 2013 VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

Více

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITÍ ARGENPAL IV A SP.42100.529.001 ARGENPAL IV A je stříbropaládiová dentální slitina s velmi vysokou pevností, typu 4. Je určena pro značně namáhané odlitky zubních náhrad (inlaye, kořenové

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato práce se věnuje balistické odolnosti osobního automobilu. Tato problematika

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ

VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ UTILIZATION OF EXPLOSIVE TECHNIQUES IN EARTHBOUND WILDFIRE SPREAD PREVENTION BY THE MEANS OF FOCUSED BLASTS

Více

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 Rozdělení a označení ocelí Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 2/31 3/31 4/31 Význam zbývajících tří číslic v základní značce ocelí je u různých

Více

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ 4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termočlánků. Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termodua.

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Kartografické listy, 2009, 17 Radek DUŠEK VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Dušek, R.: Influence of Spatial Effects on Perception of Pie Charts. Kartografické listy 2009, 17,

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie Radek Černý 1,3, Ivo Světlík 1, Michal Fejgl 2,1 1 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Oddělení dozimetrie, Praha 2 Státní ústav radiační

Více