Z Á P I S Parlament České republiky KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY Sněmovní P r a h a 1 V Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S 2 0 0 4. Parlament České republiky KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY Sněmovní 4 118 26 P r a h a 1 V Praze 25.5.2004"

Transkript

1 1 Z Á P I S P r á v o u ž í v a t z n a k a p r a p o r o b c e je potvrzeno Parlamentem České republiky. Obecnímu úřadu v Lužnici to bylo sděleno dopisem tohoto znění: Parlament České republiky KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY Sněmovní P r a h a 1 V Praze Vážená paní starostko, dovoluji si Vás pozvat na slavnostní předání dekretu o udělení znaku a praporu Vaší obci předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panem Lubomírem Zaorálkem. Slavnostní akt se uskuteční ve středu 9. června 2004 v 10:00 hodin v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, Praha 1, Malá Strana, místnost č. 108 Státní akty I. patro. Svoji účast, v doprovodu maximálně 1 osoby, laskavě potvrďte na telefon protokolu Prosím, abyste se dostavila 30 minut před zahájením. Srdečně zdraví PhDr. Jan Prokeš ředitel kanceláře Poslanecké sněmovny Dekret převzali starostka Marie Širhalová, místostarosta Jiří Hroch a člen zastupitelstva obce Zdeněk Radosta. Starostka o slavnostním aktu v Poslanecké sněmovně řekla: Prostředí sálu se státním znakem a velkým lustrem působilo příjemným a důstojným dojmem. Stáli jsme ve dvou řadách a předávání dekretů předsedou sněmovny panem Lubomírem Zaorálkem probíhalo podle abecedního seznamu obcí. Po převzetí dekretů jsme si všichni připili skleničkou šampaňského, a protože jsem stála na kraji řady, zastavil se předseda sněmovny u mne, ptal se, odkud jsme, Třeboňsko zná, vzpomněli jsme na předloňskou povodeň Během tohoto rozhovoru pořídil Zdeněk Radosta několik fotografií, které nám budou slavnostní chvíle připomínat. Musím ještě říci, že jsem tam myslela nejvíc na naši

2 2 vesnici a také s vděčností na Jiřího Hrocha, který celou akci za získání znaku a praporu obce začal. A hlavně díky jemu jsme ji dotáhli do konce. Grafickou podobu znaku a praporu obce vypracoval heraldik PhDr. Karel Maráz. Tvoří jej modrá vlnovka znázorňující řeku, která přetíná úhlopříčně plochu od levého horního dílu dolů, v pravém horním rohu je stylizovaná červená rožmberská růže, v levém dolním rohu list dubu. Prapor a znak obce nechala obec zhotovit u firmy ALERION SERVIS Bystřice nad Pernštejnem. K slavnostnímu předání znaku a praporu obyvatelům a posvěcení obou symbolů obce došlo 21. srpna při setkání rodáků a přátel Lužnice. Samotnému svěcení předcházela v hod. bohoslužba v místním kostele, které se zúčastnilo tolik lidí, že uvnitř nezůstalo jediné místo volné. Kdo přišel až před mší svatou, stál ve zvonici nebo venku pod schody. Bohoslužbu celebroval biskupský vikář Václav Dvořák z Českých Budějovic, jenž se v kázání zmínil zejména o významu lidských i občanských kořenů v rodné obci. Ke svěcení praporu a znaku vyšli účastníci bohoslužby před kostel. I když počasí slavnostní chvílí zrovna nepřálo, drobně poprchalo, nikdo domů nepospíchal. Monsignore Dvořák v krátké promluvě popřál naší obci dobré a svorné občany a klidnou budoucnost. Prapor při obřadu držel místostarosta Jiří Hroch. S e t k á n í r o d á k ů a p ř á t e l L u ž n i c e po čtyřech letech zorganizovalo opět místní zastupitelstvo. Chladné a deštivé počasí ovlivnilo sice účast a přinutilo pořadatele přesunout některé části programu setkání do sálu hostince U Oušků, ale ani to neumenšilo úspěch akce: posílit v hostech i domácích vědomí sounáležitosti s obcí. Program začal v 10 hod. na návsi v parku státní hymnou, potom účastníky přivítala starostka Marie Širhalová. Následovalo položení věnce k památníku padlých ve světových válkách, děti z místní školy zarecitovaly několik básní. Po bohoslužbě a svěcení praporu byla v hostinci ke shlédnutí výstava fotografií a dokumentů, které zaznamenávají vývoj a proměny obce, s programem lidových písní a tanců vystoupil Blaťácký soubor ze Ševětína. Kdo měl zájem, mohl si zakoupit publikaci o povodni a jejích následcích v roce Fotografie a deníkové záznamy činnosti krizového štábu, jenž tehdy z obecního úřadu organizoval záchranné práce, jsou svědectvím pohnutých i dramatických okamžiků v dějinách vesnice.

3 3 Na návsi i přes nepřízeň počasí zaujaly mnoho lidí ukázky lidových řemesel, ke koupi tam výrobci nabízeli drobné upomínkové předměty. Odpoledne koncertovala a večer v sálu hostince hrála k tanci dechová hudba, hasiči uspořádali v kempu za mostem noční soutěž v ovládání požární techniky. H o s p o d a ř e n í o b e c n í h o ú ř a d u : Příjmy: daňové ,- nedaňové ,49 z toho např. pronájem vodáckého tábořiště ,- nájemné z povodňového domku ,- pronájem pozemků ,- pronájem kanceláře ,- sponzorské dary ,- úroky z vkladů ,69 Kč kapitálové ,- prodej pozemků studie Turistický rozvoj obce ,- dotace ,- z toho např. volby ,- přímé náklady základní školy ,- čistička odpadních vod ,- most ke dvoru Hamr ,- grant: studie Turistický rozvoj obce ,- p ř í j m y c e l k e m ,49 Kč Výdaje: běžné ,78 Kč

4 4 z toho např. stromky na výsadbu 3 780,- úklid sněhu ,- elektr. energie ,- rozbor vody ,- odpadní vody ,45,- kanalizační přípojky ,75 oprava kanalizačního řadu ,70 škola ,55 Osvětová beseda ,- tělovýchovná činnost, hřiště ,- veřejné osvětlení ,50 svoz domovního odpadu ,20 činnost místní správy ,78 kapitálové ,- Kč z toho např. studie Turistický rozvoj obce ,- Kč most ke dvoru Hamr ,- čistírna odpadních vod ,- Jednota ,- splátka Jednoty ,- Zůstatek na běžném účtu k ,72 Kč V o l b y d o k r a j s k é h o z a s t u p i t e l s t v a se konaly 5. a Volební místnost byla i tentokrát na obecním úřadu. Účast voličů byla slabá, přesto přesáhla celostátní průměr. Výsledky: Počet voličů celkem % Počet odevzdaných hlasů ,5 Počet platných hlasů

5 5 Výsledky podle jednotlivých politických stran: hlasy % Občanská demokratická strana 43 36,4 Komunistická strana Čech a Moravy Česká strana sociálně demokratická SNK Sdružení nezávislých kandidátů Zelení a otevřená společnost 11 9 KDU-ČSL 10 8,5 Evropští demokraté 4 3,4 Strana za životní jistoty 2 1,7 Republikáni Miroslava Sládka 1 1 O d h a l e n í p a m á t n é h o v o d o m ě r u dne 13. srpna u bezpečnostního přelivu Rožmberku u Smitky se stalo díkůvzdáním Jakubovi Krčínovi, jehož dílo uchránilo kraj při povodni v r před škodami mnohem většími, než jaké byly po řádění živlu vyčísleny. Slavnosti se zúčastnili pracovníci Rybářství Třeboň, zástupci Parlamentu ČR, ministerstev zemědělství a armády a firem, jež se na opravě splavu podílely, a starostové okolních obcí. Za OÚ Lužnice byli přítomni starostka Marie Širhalová, místostarosta Jiří Hroch a členové zastupitelstva Mirka Kolouchová a Zdeněk Radosta. Slavnostní projev, ve kterém připomněl 400leté výročí úmrtí Jakuba Krčína, pronesl ředitel Rybářství Třeboň Ing. Jan Hůda. Památný vodoměr tvoří jehlancovitý pylon, na němž je znázorněna výška vodní hladiny při nejničivějších povodních za existence rybníka, dole v reliéfovém provedení rybář s rybou. Při opravě splavu byly z masivu hráze vyjmuty 4 dřevěné roury a nahrazeny 3 ocelovými. O dvou dřevěných, jež byly pravděpodobně v r zaslepeny a zůstaly v poměrně dobrém stavu, se někteří odborníci domnívají, že pocházejí z dob Krčínových. K a n a l i z a c e v o b c i je dokončena. Kolaudačním řízením byla dodavatelem Lesostavby Třeboň, a.s., předána obci do užívání. Část systému odvádí odpadní vody k čističce samospádem, pro část musela být použita výtlačná čerpadla. Jedno je umístěno v Jezárku, další na kraji obce pod železniční zastávkou a na návsi

6 6 před č.p. 29. Délka nové části kanalizačního řadu je 2 038,5 m. Přípojky k jednotlivým stavením hradí jejich vlastníci, u všech připojených objektů musí být zrušeny septiky a žumpy. N o v ý u č i t e l a ředitel školy Pavel Činátl z Třeboně, který uspěl ve vyhlášeném konkurzu na toto místo, zahájil školní rok 2004/5 v opravené škole. Školní rok 2002/3 dokončila za jeho předchůdce, dlouhodobě nemocného Stanislava Janečka, paní učitelka Marie Hofhanzlová z Lomnice nad Luž. Obci se podařilo získat výjimku ministerstva školství a udržet zde vyučování v postupném ročníku, i když do první třídy nastoupil jediný prvňáček a celkový počet školáků je 9. Byla zde otevřena pobočka Základní umělecké školy Třeboň s výukou hry na dechové nástroje. N o v í n á j e m n í c i se nastěhovali v srpnu do povodňového domku. Zastupitelstvo při volbě rodiny, které domek pronajme, zohlednilo skutečnost, že manželé Romana, rozená Šniagrová z č.p. 102, a Jan Leštinovi mají dvě malé děti. N á v š t ě v a s e n á t o r a J i ř í h o P o s p í š i l a. Dne přijel do naší obce senátor za Jihočeský kraj a jednal se zastupiteli. Po pracovní části návštěvy se večer zúčastnil prvního adventního koncertu v kostele. Zážitek to pro něj byl zřejmě velmi silný, protože na koncert druhý přijel opět, tentokrát i s manželkou. O s v ě t o v á b e s e d a obnovila činnost a projevovala po celý rok obdivuhodnou aktivitu. Její členové vystoupil 5.3. s kabaretním pásmem v sále hostince U Oušků. Druhý kabaret připravili na 4.12., účinkovali opět v sále hostince, kde se pro doslova nával návštěvníků nedostávalo židlí. Na konci pásma scének a pěveckých výstupů sklidili zasloužený dlouhotrvající potlesk. Mimořádný zážitek OB zajistila pozváním pěveckého sboru Jihočeských učitelů a učitelek na koncert, který se konal ve zdejším kostele. Sbor si u nás udělal generální zkoušku před odjezdem na vystoupení ve Španělsku a byla to generálka velmi zdařilá. Ve zcela zaplněném kostele vyzněly působivě oba adventní koncerty, velkou účast vděčných posluchačů mělo večer zpívání koled pod nazdobeným vánočním stromečkem na návsi. V závěru roku OB připravila a k zakoupení za 130 Kč nabídla kalendář na rok 2005 s fotografiemi lužnických motivů.

7 7 Asi nejvíce vlastního volného času věnují členky OB a knihovnice Milena Hütterová, Pavla Hütterová, Mirka Kolouchová, Zdena Kalianková a Renata Kazdová zdejším dětem. V průběhu roku pro ně organizovaly sportovní hry, výlety, dětský den, pálení čarodějnic, stanování, pracují s nimi ve výtvarném kroužku. Zastupitelstvo obce tuto jejich činnost oceňuje a podle možností ji podporuje. L u ž n i c k á n o t a je název prvního setkání dětských tanečních a pěveckých souborů. Konala se 5.6. v kempu a přijelo na ni 8 souborů z Třeboně, Lomnice nad Luž., Veselí nad Luž. a Českých Budějovic. I když počasí akci právě nepřálo, diváci, kterých přišel značný počet, byli s výkony účinkujících spokojeni. OB proto zvažuje možnost opakování Lužnické noty i v příštích letech. K o l a u d a c e b ý v a l é p r o d e j n y SD J e d n o t a, přestavěné na víceúčelový objekt pro potřeby obce, byla provedena za účasti zástupců stavební firmy, investora přestavby Obce Lužnice, Ing. Václava Peroutky z odboru výstavby MěÚ v Třeboni, Ing. Josefa Pindrocha, který prováděl stavební dozor, a Ing. arch. Radka Zemana, jenž stavbu projektoval. Kolaudační komise neshledala žádné závažné nedostatky v kvalitě práce. Stavba je díky nájezdu s mírným sklonem bezbariérová. Po přestěhování zde bude kancelář obecního úřadu, knihovna, v druhé části se počítá s otevřením prodejny. 500 d u b ů a 50 j i l m ů bylo 8.5. vysázeno v obecním lese Černičný. O zalesnění volných ploch po těžbě se zasloužili zejména členové zastupitelstva Marie Širhalová, Košinová Martina, Jiří Hroch, Šefčíková Jitka, Vosyková Božena, Bezemek Miloslav. N o v ý k ř í ž stojí od 22. prosince u cesty za rybníčkem Namšal. Zhotovil ho místní kovář Karel Soukup z č.p. 129 na památku Karla Hrkala staršího z č.p. 75 (nar ), který v těch místech ve věku nedožitých 85 let dne skonal při návratu domů od včelína. Karla Hrkala st. znali občané Lužnice jako zkušeného sadaře a včelaře, jenž na různých místech v okolí Lužnice vysazoval lípy, břízy, javory a další stromy. Postará-li se rodina zesnulého o kamenný podstavec, aby byla zajištěna stabilita kříže, bude to první objekt tohoto druhu umístěný v katastru obce po 2. světové válce.

8 8 N á h l á s m r t ukončila život padesátiletého Josefa Soukupa z č.p. 46. Před Třeboní, kam denně dojížděl na kole do zaměstnání, jej postihl infarkt myokardu. Pomoc motoristů, kteří projížděli kolem a přivolali lékaře záchranné služby, byla marná. T r u c k s h o w i v tomto roce zorganizoval nájemce kempu Zdeněk Radosta na sobotu A stejně jako v letech předchozích připravil pro víc než stovku řidičů těchto vozů soutěžní a zábavný program, kterému v kempu a na návsi přihlíželo mnoho spokojených diváků nejen z Jihočeského kraje. Konání letošní podívané měla znemožnit protestní petice, podepsaná některými lužnickými občany, kteří se dožadovali jejího zrušení s poukazováním na ohrožování životního prostředí. Že akce odvolána nebyla, rozhodlo povolení ministra životního prostředí Libora Ambrozka. Nájemce kempu Zdeněk Radosta ml. věnoval z výtěžku letošní podívané do obecní pokladny částku ,- Kč. B o h o s l u ž b a v a n g l i č t i n ě se 2. července konala v místním kostele. Účastníky zádušní mše za zesnulého kolegu byli stážisté z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Smuteční obřad byl neobvyklý také tím, že se při něm zpívalo za doprovodu kytary. T e n i s o v ý a v o l e j b a l o v ý k u r t na hřišti předala po uplatnění reklamace ze strany obecního úřadu firma Mládek Deštná. Kolem hřiště je nové oplocení, za brankou fotbalového hřiště chrání střechu č.p. 66 vysoká drátěná síť. P o č a s í - ú r o d a : 5.1. napadlo cm sněhu, 6.1. v 5.00 hod. naměřeno 17 ºC, přibylo 30 cm sněhu; v druhém lednovém týdnu obleva, po ní sněžení a mráz; ºC; v první pol. března noční mrazy 6 16 ºC, 17. a letní teploty kolem 20 ºC, napadlo 15 cm sněhu, mráz 8 ºC, sníh se udržel týden; květen deštivý a chladný, 23. a ráno 2 ºC; červenec chladný a téměř bez srážek, žně opožděné o 2 3 týdny, úroda obilí a dalších polních plodin průměrná, ovoce následkem sucha méně kvalitní a drobné; podzim teplotně nadnormální, první sníh napadl v noci z 8. na 9.11., o vánočních svátcích až do konce roku denní teploty až 10 ºC.

Kronika obce 2005. Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005. Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk

Kronika obce 2005. Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005. Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk Kronika obce 2005 Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005 Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk Klobuky 475 84 559 38,55 Čeradice 50 8 58 42,83 Kobylníky 113 39 152 34,15 Kokovice

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

R O K 2 0 0 8. P o č a s í

R O K 2 0 0 8. P o č a s í R O K 2 0 0 8 P o č a s í Leden Začátkem ledna leželo asi 5 cm sněhu a bylo umrzlo. Nejnižší ranní lednová teplota klesla 5.ledna na 7 stupňů a díky větru lezl mráz do těla. Od 8. ledna se začalo oteplovat

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře KRONIKA MĚSTA ÚVALY STŘEDOČESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2006 Razítko města a podpis starosty Podpis kronikáře Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest stran, od č.

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

K R O N I K A Z Á B Ř E H A

K R O N I K A Z Á B Ř E H A K R O N I K A M Ě S T A Z Á B Ř E H A ROK 2002 Zápis do kroniky zaznamenali Miroslav Hošek PhDr. Miloslava Hošková, Csc. kronikáři města Zábřeh Počasí Tento rok vejde do historie jako rok velkých přírodních

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor 08/2014 INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě RICHARD KRAJČO» rozhovor SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři novin, Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině je slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A 2 0 0 8 - 29 - R O K 2 0 0 8 Jen málokterá událost 20. století zasáhla českou společnost tak, jak pražské jaro roku 1989. Letos jsme si připomněli 40. výročí této události.

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A 2 0 0 4 - 343 - Ještě k Vánocům Paní Danuše Králová zhodnotila přípravu oslav svátků vánočních v Tlumačově. Každou adventní neděli byla připravena kulturní akce s vánoční

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Hlas. Zima 2013. Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra

Hlas. Zima 2013. Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra Hlas Zima 2013 5 10 13 Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra Hlas Lubenecka Obsah 3 4 9 10 16 17 18 19 20 22 24 Slovo starosty Zpravodaj obce Lubenec Člověk v tísni

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 1 č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 71 72 Prosinec 2013 Vánoèní strom opìt svítí Od září probíhají organizační přípravy, telefonuje se, shání a zajíždí se na všechna možná místa, aby se v předvečer první adventní neděle

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním rožďalovicko Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012 V čase adventním Doba přípravy na Vánoce se nazývá advent. Toto označení pochází

Více

Kronika 2009 Obsah. Obec Žatčany Kronika 2009

Kronika 2009 Obsah. Obec Žatčany Kronika 2009 Obec Žatčany Kronika 2009 Kronika 2009 Obsah heslo strana Úvod 1 Zastupitelstvo obce 1 Obecní úřad 2 Rozpočet a výsledek hospodaření 2 Volby do Evropského parlamentu 3 II. etapa splaškové kanalizace 4

Více

Ing. Kolář Stanislav - 140 hlasů. Ing. Kubát Jaroslav - 139 hlasů

Ing. Kolář Stanislav - 140 hlasů. Ing. Kubát Jaroslav - 139 hlasů ROK 2002 Rok 2002 byl rokem významným v celé republice i v naší obci. V tomto roce se Obecní konaly celostátně troje volby, v Čachrově dvoje. První byly 14. a 15. června volby do L...- úřad ~ Poslanecké

Více