Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín"

Transkript

1 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Usnesení z 15. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí Plnění usnesení rady města (tisk R/151) R 286/09-03 bere na vědomí plnění usnesení rady města z jednání rady města Přepracovaný rozpočet Školní jídelny Kojetín na rok 2003 (tisk R/154) R 287/09-03 schvaluje přepracovaný rozpočet Školní jídelny Kojetín na rok 2003 dle důvodové zprávy tisku R/ Žádost Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace o stavební úpravy v prostorách jídelny; Provozní řád Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace (tisk R/162) R 288/09-03 ukládá odboru VVŠK, Komisi školství a kultury RM, Stravovací komisi RM a ředitelce Školní jídelny Kojetín dopracovat provozní řád Školní jídelny Kojetín ve smyslu diskuse RM a návrh předložit RM 11/2003, bere na vědomí zápis z jednání Stravovací komise RM ze dne Návrh na rozpočtové opatření Městské kulturní středisko (tisk R/169) R 289/09-03

2 schvaluje rozpočtové opatření pro Městské kulturní středisko Kojetín navýšení příspěvku na provoz roku 2003 ve výši 92 tis. Kč (org. 5030, kap. 716, položka 5331). Zdroje krytí budou daňové příjmy tř. 1, bere na vědomí informace místostarosty Ing. Šírka k připravovaným personálním změnám Městského kulturního střediska Kojetín, ukládá ředitelce Městského kulturního střediska Kojetín předložit návrh personálních změn Městského kulturního střediska Kojetín na jednání RM 10/ Zřízení komise pro přípravu rozpočtu Města Kojetín na rok 2004 (tisk R/152) R 290/09-03 zřizuje komisi pro přípravu rozpočtu města Kojetín na rok 2004 ve složení : starosta místostarosta člen RM Ladislav Polák člen RM František Řihošek tajemnice MěÚ vedoucí FO vedoucí odboru VVŠK vedoucí odboru MIM vedoucí odboru VŽPD vedoucí odboru SVZ investiční technik, ukládá výše uvedené komisi předložit I. pracovní verzi návrhu rozpočtu Města Kojetín na rok 2004 na jednání RM 10/ Zajištění průběhu inventarizace majetku a závazků Města Kojetín, organizačních složek Města Kojetín, příspěvkových organizací zřízených Městem Kojetín a společnosti Technis Kojetín s r.o. k (tisk R/153) R 291/09-03 zřizuje - na funkční období od do hlavní inventarizační komisi (HIK) - dílčí inventarizační komise k provedení fyzických a dokladových inventur rok 2003, jmenuje předsedu HIK Ing. Jiří Šírek členy HIK Jiřina Páleníková Jana Nakládalová Drahomíra Fíková Bc. David Behanec

3 Ludmila Prokešová Jiří Stav předsedy a členy dílčích inventarizačních komisí dle upravené přílohy č. 1 tisku R/153 ve smyslu diskuze RM, stanoví termíny k provedení dílčích inventarizací dle přílohy č. 2 tisku R/153 termín k vyhotovení závěrečného protokolu z provedené fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků města dle přílohy č. 2 tisku R/153, ukládá ředitelům příspěvkových organizací Základní školy nám. Míru, Základní školy Svatopluka Čecha, Městského domu dětí a mládeže, Mateřské školy, Školní jídelny, Městského kulturního střediska (v souladu se zřizovací listinou) a jednateli společnosti Technis Kojetín s r.o. a) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do vlastní zajištění průběhu inventarizace majetku a závazků k , složení hlavní inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí a termíny provedení fyzických a dokladových inventarizací b) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 31. ledna 2004 zápis o provedené inventarizaci. 8. Změna organizačního řádu (tisk R/155) R 292/09-03 schvaluje - s účinností od změnu organizačního řádu: zřízení nového pracovního místa na odboru MIM provozního pracovníka sběrového dvora odpadů - s účinností od změnu přílohy č. 2, 3 a 4 Organizačního řádu Městského úřadu Kojetín dle důvodové zprávy tisku R/ Nakládání s majetkem města (tisk R/156) R 293/ souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek p. č.4456 ost. plocha o výměře 2319 m 2 v k.ú. Kojetín předloží nabídky k projednání RM 10/03 2. souhlasí s výpůjčkou nemovitostí v majetku města, v k.ú. Kojetín a k.ú.popůvky u Kojetína - kaple sv. Jana Nepomůckého na pozemku p. č kaple sv. Prokopa na pozemku p. č kaple sv. Anny na pozemku p. č. 2500, Římskokatolické farnosti Kojetín, Komenského náměstí č. 48, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců

4 3. souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 212/2 ost. plocha v k.ú. Kovalovice u Kojetína předloží nabídky k projednání RM 10/ Návrh na vyřazení bytu z bytového fondu (tisk R/157) R 294/09-03 schvaluje vyřazení bytu č. 4, Padlých hrdinů 975, Kojetín, Kojetín I Město, z bytového fondu. 12. Snížení nájemného (tisk R/159) R 295/09-03 schvaluje snížení nájemného ve služebním bytě nájemce Vladimíra Zaorala v budově Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, za období červenec a srpen 2003 dle důvodové zprávy tisku R/ Podnájem nebytových prostor (tisk R/160) R 296/09-03 souhlasí 1. s dlouhodobým podnájmem nebytových prostor v budově Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín, Kojetín I Město, dle návrhu a za podmínek, uvedených v důvodové zprávě tisku R/ s dlouhodobým podnájmem nebytových prostor v budově Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín, Kojetín I Město, dle návrhu a za podmínek, uvedených v důvodové zprávě tisku R/ s dlouhodobým podnájem nebytových prostor v budově Mateřské školy Kojetín, Masarykovo náměstí 52, Kojetín, Kojetín I Město, dle návrhu a za podmínek, uvedených v důvodové zprávě tisku R/160, ukládá odboru MIM, ve spolupráci s odborem VVŠK, dořešit výši nájemného z nebytových prostor pro zájmové kroužky MěDDM Kojetín s řediteli Základní školy nám. Míru Kojetín a Základní školy Svat. Čecha Kojetín, ve smyslu diskuse RM. 14. Pronájem nebytových prostor (tisk R/160A) R 297/09-03

5 schvaluje pronájem kanceláře v budově Polikliniky Kojetín, 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I- Město nájemci Raiffeisen stavební spořitelna Praha, pobočka Prostějov s účinností od na dobu neurčitou a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tisku R/160A. 15. Dodatek ke smlouvě o nájmu (tisk R/160B) R 298/09-03 schvaluje 1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 197 v ulici Hanusíkova v Kojetíně, mezi Městem Kojetín a Základní uměleckou školou Kojetín, Hanusíkova 197, Kojetín, Kojetín I-Město, dle návrhu tisku R/160B 2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 492 v ulici Sladovní, mezi Městem Kojetín a Zvláštní školou Kojetín, Sladovní 492, Kojetín, Kojetín I- Město, dle návrhu tisku R/160B. 16. Dohoda o splácení dluhu půjčky z Fondu rozvoje bydlení a Povodňového fondu z rozvoje bydlení (tisk R/168) R 299/09-03 schvaluje dohodu o splácení dluhu mezi Městem Kojetín a Milenou Ošťádalovou 17. Návrh na rozpočtové opatření změna rozpočtu na rok 2003 (tisk R/172A) R 300/09-03 souhlasí s prodejem budovy trafostanice, postavené na pozemku p.č a prodejem pozemku p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31m 2, v k.ú. Kojetín, panu Miroslavu Poláchovi, za cenu ,- Kč dle znaleckého posudku a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti, a za podmínky přizpůsobení vzhledu trafostanice požadavkům města, předloží k projednání ZM, schvaluje rozpočtové opatření ve výši 76 tis. Kč, jako neinvestiční dotaci nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám, pro firmu AKORD, na provizorní přeložku NN ve Sladovní ulici, Kojetín (kap. 739, odd. 3639, položka 5212). Zdrojem krytí budou vyšší daňové výnosy tř. 1.

6 18. PHARE 2003; Smlouva o dílo PRINTES-ATELIER s.r.o.; AQUATIS kanalizace R 301/09-03 RM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín a firmou PRINTES ATELIER s.r.o., Škodova 3, Přerov na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci Rekonstrukce obslužné komunikace v průmyslové zóně Kojetín, za cenu ,- Kč včetně DPH, schvaluje rozpočtové opatření ve výši ,- Kč na úhradu projektové dokumentace pro územní řízení na akci Rekonstrukce obslužné komunikace v průmyslové zóně Kojetín (kap. 710, odd. 2212, pol. 6126). Zdrojem krytí budou vyšší daňové příjmy tř. 1, souhlasí se záměrem zpracování studie k žádosti z programu PHARE 2003 stavba a rekonstrukce přístupových komunikací a cest k turistickým objektům a kulturním památkám - rekonstrukce komunikace Husovy ulice, schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín a firmou AQUATIS a.s., Botanická 56, Brno na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci Rozvoj technické a dopravní infrastruktury Města Kojetín kanalizace, 1. etapa, za cenu ,- Kč včetně DPH, ukládá starostovi města jednat s firmou AQUATIS a.s. Brno o smluvních podmínkách tak, aby platba za zpracování projektové dokumentace byla provedena v roce 2004; o výsledku jednání informovat RM 10/03 odboru MIM uplatnit požadavek na danou částku ve výši ,- Kč do rozpočtu Města Kojetín na rok Výroční zprávy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, okres Přerov; Základní školy Kojetín Svatopluka Čecha 586, okres Přerov; Mateřské školy Kojetín, příspěvkové organizace; Městského domu dětí a mládeže Kojetín, okres Přerov (tisk R/161) R 302/09-03 bere na vědomí výroční zprávy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, okres Přerov; Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov; Mateřské školy Kojetín, příspěvkové organizace; Městského domu dětí a mládeže, okres Přerov a předloží je ZM 12/03 k projednání. 20. Stanovení mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kojetín (tisk R/170) R 303/09-03 schvaluje vyplacení mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kojetín v zúčtovacím období říjen 2003, dle tisku R/170.

7 21. Žádost Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov o souhlas ke zřízení školního klubu; Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov (tisk R/163) R 304/09-03 souhlasí se záměrem Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov zřídil školní klub a předloží záměr ZM 12/03 k projednání, souhlasí se zněním Dodatku č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov a předloží ZM 12/03 k projednání. 22. Poskytnutí peněžitého daru (tisk R/164) R 305/09-03 schvaluje poskytnutí peněžitého daru paní Olze Svobodníkové, ve výši 3.000,- Kč k zajištění dopravy syna Martina do speciálního školního zařízení. 23. Žádosti o peněžité dotace (tisk R/165) R 306/09-03 bere na vědomí žádosti o finanční příspěvky Spolku Trend vozíčkářů a Arcidiecézní charity Olomouc, s přihlédnutím k současnému čerpání rozpočtu města těmto nevyhovuje. 24. Technicko-organizační opatření k zimní údržbě místních komunikací v roce 2003/2004 (tisk R/166) R 307/09-03 schvaluje předložený plán zimní údržby a plán pohotovosti při zabezpečení zimní údržby místních komunikací v zimním období 2003/2004, ukládá jednateli společnosti Technis Kojetín s r.o. zabezpečit realizaci schváleného plánu v plném rozsahu.

8 25. Technicko-organizační opatření při svozu cukrové řepy (tisk R/167) R 308/09-03 bere na vědomí předloženou zprávu o technicko-organizačním opatření při svozu cukrové řepy. 26. Pronájem obecních bytů (tisk R/171) R 309/09-03 schvaluje 1. pronájem obecního bytu č. 4, III. kategorie, vel. 1+1, v ulici Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I-Město (po pí Jurkové) panu Janu Mikovi, jako výměnu za byt č. 2, III. kategorie, vel. 1+1, v ulici Padlých hrdinů 818, Kojetín, Kojetín I-Město, kauce 3.800,- Kč 2. pronájem obecního vytu č. 2, III. kategorie, vel. 1+1, v ulici Padlých hrdinů 818, Kojetín, Kojetín I-Město (po p. Mikovi) panu Milanu Giňovi, jako výměnu za byt č. 3, IV. kategorie, vel. 3+1, v ulici Padlých hrdinů 974, Kojetín, Kojetín I-Město, bez kauce 3. pronájem obecního bytu č. 3, IV. kategorie, vel. 3+1, v ulici Padlých hrdinů 974, Kojetín, Kojetín I-Město (po p. Giňovi) panu Karolu Žigovi, jako bytu náhradního, bez kauce 4. pronájem obecního bytu č. 4, III. kategorie, vel. 1+1, v ulici Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I-Město (po p. Hubíkovi) paní Yvetě Žigové, kauce 3.800,- Kč pronájem uskutečnit za předpokladu realizace výše schválených výměn bytů 5. paní Alenu Novákovou, náhradníkem na pronájem bytu zvláštního určení (D1, D2) v domě č.p v ulici Sladovní, Kojetín ukládá odboru SVZ zajistit pro pí Alenu Novákovou doporučení příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle 9 odst. 2 zákona č. 102/1992 Sb., v platném znění 27. Pronájem obecního bytu R 310/09-03 schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, I. kategorie, vel. 3+1 s příslušenstvím v domě č.p v ulici Dudíkova, Kojetín, Kojetín I-Město, manželům Markétě a Luboši Ligačovým, na dobu určitou jednoho roku, ukládá Komisi pro bytové otázky RM svolat jednání s manželi Ligačovými k projednání připomínek vzešlých z jednání RM a pořídit z tohoto jednání písemný zápis,

9 ukládá odboru MIM zajistit vypracování vzorové nájemní smlouvy pro obecní byty pro následné období tak, aby obsahovala ujednání o povinnosti nájemníků hradit veškeré opravy na vlastní náklady. 28. Neuznání přechodu nájmu bytu Kuzníkova 1176, Kojetín R 311/09-03 odkládá projednání návrhu Komise pro bytové otázky RM na podání žaloby na vyklizení bytu č. 6, II. kategorie, vel. 2+1, v ulici Kuzníkova 1176, Kojetín, Kojetín I-Město, na jednání RM 10/03, ukládá odboru MIM prověřit možnosti řešení problematiky neoprávněného užívání obecních bytů, ve smyslu diskuse RM. 29. Podnájem obecního bytu R 312/09-03 nedává souhlas k podnájmu obecního bytu č. 8, II. kategorie, vel. 2+1, Kojetín, Kojetín I-Město, jehož nájemkyní je pí Monika Škařupová, pro pí Miloslavu Horákovou, schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 8, II. kategorie, vel. 2+1, Kuzníkova 1176, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemkyni pí Monice Škařupové, s přivolením soudu podle ustanovení 711 občanského zákoníku. 30. Žádost obce Křenovice o pomoc při zajištění bytové náhrady R 313/09-03 bere na vědomí žádost obce Křenovice o pomoc při zajištění bytové náhrady pro pí Marii Davidovou 31. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá p 31/A. Zápisy z jednání komisí RM R 314/09-03 bere na vědomí zápisy z jednání komisí rady města, které jednaly v měsíci srpnu a září /B. Mimořádná odměna jednateli společnosti Technisu Kojetín s r.o. R 315/09-03

10 schvaluje vyplacení mimořádné odměny jednateli společnosti Technis Kojetín s r.o., panu Miloslavu Ticháčkovi, za splnění úkolů za III. čtvrtletí 2003, dle dodatku č. 4 manažerské smlouvy, uzavřené mezi Městem Kojetín a jednatelem společnosti Technis Kojetín s r.o.. 31/C. Žádost o zapojení obce do Státního integračního programu pro azylanty R 316/09-03 bere na vědomí žádost Ministerstva vnitra ČR o zapojení obce do Státního integračního programu pro azylanty, a vzhledem k současné bytové situaci se nebude město Kojetín do výše uvedeného programu zapojovat. 31/D. Návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku R 317/09-03 schvaluje vyřazení neupotřebitelného drobného dlouhodobého hmotného majetku, dle návrhu hlavní inventarizační komise ze dne , schvaluje odprodej neupotřebitelného drobného dlouhodobého hmotného majetku vybavení biochemické laboratoře dle návrhu hlavní inventarizační komise ze dne , za cenu ,- Kč, RNDr. Martinu Novákovi, Biochemická laboratoř, nám. Míru 3287, Kroměříž. 31/E. Kupní smlouva svítidla na vybavení Vzdělávacího a informačního centra Kojetín R 318/09-03 schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Kojetín a firmou TECHNISPOL spol. s r.o., Prusinovského 3/203, Kroměříž na dodávku svítidel na vybavení Vzdělávacího a informačního centra Kojetín (galerie a muzea), Masarykovo nám. 8, za cenu ,- Kč včetně DPH. 31/F. Smlouva o dílo vybavení výpočetní technikou Vzdělávacího a informačního centra Kojetín R 319/09-03 schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín a firmou ALIACON s.r.o., náměstí Svobody 268, Kojetín na vybavení Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo nám. 8, výpočetní technikou (dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo), za cenu ,40 Kč včetně DPH.

11 31/G. Smlouva o dílo vybavení Vzdělávacího a informačního centra Kojetín R 320/09-03 schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín a firmou Petr Polák Stolárna UNIVERS CENTRUM, Popůvky 71, Kojetín, na dodávku vybavení interiérů objektu Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo nám. 8 (dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo), za cenu ,40 Kč včetně DPH. 31/H. Návrh na rozpočtové opatření změna rozpočtu na rok 2003 (tisk R/172) R 321/09-03 schvaluje rozpočtové opatření ve výši 35 tis. Kč na úhradu propagačního materiálu kalendář na rok 2004 (kap. 719, org. 2110, odd. 6171, položka 5169). Zdroje krytí budou: 1. navýšení příjmů za prodej kalendářů na rok 2004 ve výši 24 tis. Kč (kap. 719, org. 2110, odd. 6171, položka 2111) 2. navýšení daňových příjmů tř. 1 ve výši 11 tis. Kč. 32/I. Výběr dodavatele kuchyní do bytů ve sladovně R 322/09-03 schvaluje jako dodavatele kuchyní do Sladovny, Sladovní č.p. 1309, Kojetín firmu Hanák nábytek, a.s., Komenského 363, Kroměříž za předpokladu, že bude na zhotovení zakázky dodržen cenový limit 2,3 mil. Kč. V případě nedodržení cenového limitu firmou Hanák nábytek, a.s. bude jako dodavatel kuchyní oslovena firma Koryna nábytek, a.s. Koryčany. 32/K. Zpevnění místní komunikace v místní části Popůvky R 323/09-03 ukládá starostovi města, na základě připomínky předsedy Osadního výboru Kovalovice, zabezpečit zpevnění místní komunikace v Kovalovicích. Ing. Mojmír Haupt v.r. starosta města Ing. Jiří Šírek v.r. místostarosta Zápis provedla: Michaela Daňková V Kojetíně dne 30. září 2003.

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 32.

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. ledna 2014 (RM č. 1)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. ledna 2014 (RM č. 1) č.j.mukv1810/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. ledna 2014 (RM č. 1) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 40. schůze dne 29.01.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více