Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli analýza vývoje od založení po současnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli analýza vývoje od založení po současnost"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a manažerství Studijní obor hudební manažerství Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli analýza vývoje od založení po současnost Bakalářská diplomová práce Autor práce: Karel Hampl Vedoucí práce: Mgr. MgA. Monika Holá, Ph. D. Oponent práce: Ing. MgA. Lucie Šilerová Brno 2012

2 Bibliografický záznam HAMPL, Karel. Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli; Analýza vývoje od založení po současnost. [Meeting of chamber music club and master classes in Litomyšl - historical development analysis]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra hudebních a humanitních věd a manažerství, s. Vedoucí diplomové práce Mgr. MgA. Monika Holá, Ph. D. Anotace Bakalářská práce "Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli; Analýza vývoje od založení po současnost" pojednává o interpretačních kurzech a setkání přátel komorní hudby v Litomyšli. První část se věnuje vzniku a vývoji kurzů v historickém kontextu. Další část pojednává o místech konání Setkání Bechyni a Litomyšli. Poslední část se věnuje představení hlavní organizátorky, popis organizace hudebních kurzů, způsoby realizace a celkový vývoj v přístupech během bezmála čtyřicetileté tradice hudebních kurzů. Annotation Bachelor thesis "Meeting of chamber music club and master classes in Litomyšl - historical development analysis" deals with masterclasses and chamber music, meeting friends in Litomyšl. The first part deals with the origin and development of courses in historical context. Another part deals with meeting venues Bechyně and Litomyšl. The last part is devoted to showing the main organizers, musical description of the organization of courses, methods of implementation and overall development in approaches during nearly forty-year tradition of music courses Klíčová slova Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy, Eva Štrausová, Litomyšl, Bechyně, Česká hudební společnost Keywords Meeting of friends of chamber music and masterclasses, Mrs. Eva Štrausová, Litomyšl, Bechyně, The Czech Music Society

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jsem uvedené informační zdroje. V Brně, dne 2. května 2012 Karel Hampl

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí práce Mgr. MgA. Monice Holé, Ph. D. za vedení této práce a cenné rady při tvorbě. Především bych chtěl poděkovat paní Evě Štrausové, bez které by tato práce nemohla vzniknout. Velmi si vážím jejího obětavého přístupu k mému bádání.

5 Obsah PŘEDMLUVA... 7 ÚVOD MYŠLENKA A VZNIK SETKÁNÍ DŮVODY ZALOŽENÍ POSKYTOVANÉ OBORY ČASOVÝ ROZSAH KURZŮ SITUACE PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ LŠU V ČESKOSLOVENSKU DO ROKU POŘADATELSKÁ ORGANIZACE ČESKÁ HUDEBNÍ SPOLEČNOST VZNIK NOVÉ SPOLEČNOSTI OSOBY SPOJENÉ S ORGANIZACÍ KURZŮ MÍSTA KONÁNÍ (BECHYNĚ, LITOMYŠL) BECHYNĚ O městě Bechyni Konání kurzů v Bechyni PŘESUN DO LITOMYŠLE LITOMYŠL O městě Litomyšli Konání kurzů v Litomyšli ANALÝZA VÝVOJE POČTU A ZAMĚŘENÍ ÚČASTNÍKŮ VÝVOJ POČTU ÚČASTNÍKŮ ZAMĚŘENÍ ÚČASTNÍKŮ VĚKOVÝ ROZSAH FREKVENTANTŮ ROZVRŽENÍ KURZŮ Závěrečný koncert HUHU večer čili humor v hudbě ROZPOČET SETKÁNÍ PŘÁTEL KOMORNÍ HUDBY A INTERPRETAČNÍCH KURZŮ V LETECH ROZPOČET BECHYNĚ ROZPOČET LITOMYŠL ROZHLASOVÉ NAHRÁVKY ZÁVĚREČNÝCH KONCERTŮ LEKTOŘI BÝVALÍ LEKTOŘI SOUČASNÍ LEKTOŘI CELOROČNÍ PŘÍPRAVA PROJEKTU NEGATIVA ORGANIZACE A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB CENY A MARKETING CENY MARKETING... 35

6 ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA INTERNETOVÉ ZDROJE DALŠÍ ZDROJE SEZNAM PŘÍLOH V TEXTU PŘÍLOHY... 41

7 Předmluva Jako žák Základní umělecké školy v České Třebové jsem navštěvoval výuku hry na housle ve třídě pana ředitele MgA. Bohuslava Mimry. Právě tento pedagog a dirigent mě přivedl k tomu, abych se přihlásil na Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Bechyni. Než jsem začal studovat na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži, poznal jsem významné pedagogy a umělce nejen z koncertního pódia a od katedry. Mohl jsem jim naslouchat, sledovat jejich umění zvládat bravurně svůj nástroj a také vidět, že to jsou normální lidé, kteří znají svou cenu, přestože vynikají skromností. Později, když se Setkání přestěhovalo do Litomyšle a já už byl starší, lépe jsem vnímal smysl těchto prázdninových dní, které byly určeny k vytváření krásné hudby, jak sólové tak komorní, i nových přátelství v rámci jedné velké hudební rodiny. Považuji za velmi potřebné a nutné, napsat práci o Setkání z několika důvodů. V roce 2013, když se podaří nalézt finanční prostředky, bude Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli slavit 40. výročí založení. Každoroční hudební setkání, které poskytuje další rozvoj začínajících profesionálů i amatérů bez rozdílu věku, si dle mého názoru zasluhuje pozornost, kterou se právě tato bakalářská práce snaží být. I fakt, že přes polovinu trvání těchto kurzů je hlavní organizátorkou paní Eva Štrausová, nám dává příklad dobrého manažerského vedení, byť s osobitým přístupem

8 Úvod Tato bakalářská diplomová práce si klade za cíl zmapovat bezmála čtyřicetiletou tradici konání prázdninových Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů, které se konaly nejdříve v Bechyni a později v Litomyšli. Myšlenka poznat zákulisí organizace mě napadla už v době, kdy jsem ještě jako aktivní účastník kurzů v Bechyni a Litomyšli sledoval pořadatele a zjišťoval, jaké to je stát za celým setkáním, zařizovat vše potřebné, a snažit se o co nejpříjemnější pobyt všech účastníků. Dlouholetá tradice poskytování hudebních kurzů pro učitele, začínající profesionály a také amatéry, je závazkem toho, že stojí za to napsat komplexní zprávu z tohoto příjemného vzdělávacího setkání. Jako účastník několika ročníků setkání jsem mohl aktivně zkoumat a spatřovat problémy při samotné realizaci projektu. Cílem mé práce je představit a popsat okolnosti vzniku setkání, které souvisí se společenskými událostmi konce šedesátých let minulého století. Zároveň se zaměřuji na další aspekty vývoje pořadatelské organizace, osobnost hlavní organizátorky paní Evy Štrausové, bez níž by Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli, ani tato bakalářská diplomová práce vzniknout nemohly. Existenční problémy hudebního setkání na začátku druhého tisíciletí se podařilo překonat jen díky zásahu náhody. Nebylo daleko od ukončení dlouholeté tradice kurzů. Díky dobrým lidem, kteří mohli, a rádi poskytli organizátorům kurzů jim svěřené prostory (např. ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli), bylo možné přesunout konání kurzů z Bechyně do Litomyšle, a nadále tak pokračovat v rozvoji amatérských i profesionálních muzikantů. Přestože existuje kronika z let, kdy se hudební setkání konalo v Bechyni, je tato momentálně nedostupná, proto hlavní metodou sběru dat o tomto setkání byly především rozhovory s paní Evou Štrausovou (organizátorka a výkonná místopředsedkyně České hudební společnosti - Sdružení přátel krásných umění, o.s.), dále propagační materiály a internetové stránky setkání. Doplňující informace byly nalezeny na internetových stránkách škol, institucí a v neposlední řadě v odborné literatuře

9 Během historie konání kurzů i v současné době se několikrát měnil oficiální název setkání. Na internetových stránkách kurzů je uvedeno hned několik názvů: - Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli - Setkání přátel komorní hudby a interpretační semináře Litomyšl - Setkání přátel komorní hudby a mezinárodní interpretační kurzy v Litomyšli Protože nepoužívanější termín, na oficiálních dokumentech uváděný, je Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli, bude v této bakalářské diplomové práci užíván právě tento název. 1 Přínosem této práce by mělo být vytvoření souhrnné zprávy o významu, vývoji a hodnotě těchto hudebních setkání. Považuji za velmi nutné si uvědomit, v jaké době setkání vznikalo, které překážky museli organizátoři a lektoři překonat. Dlouholetý přínos v dalším vzdělávání učitelů lidových škol umění a umělecký rozvoj hudbymilovných amatérů je s odstupem let neoddiskutovatelný. Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli právem patří k významným hudebním setkáním v České republice, která poskytují možnost rozvoje všech hudebních generací. 1 Česká hudební společnost - sdružení přátel krásných umění [online]. [ ]. Dostupné z:

10 1. Myšlenka a vznik Setkání Po roce 1968 byla v Československu ze strany státu nastolena tvrdá kontrola mnoha odvětví lidských činností. Je zřejmé, že školství bylo velmi důležitou složkou celého systému, a tak přišlo o práci (či dostatečný prostor pro vlastní realizaci) mnoho pedagogů. Takto perzekuovaná skupina lidí, kterým nebylo lhostejné podrobit se režimu, se snažila o vznik myšlenky prázdninového setkání pro učitele lidových škol umění 2 i zapálené amatéry. V čele této myšlenky od počátku stál klavírista Radoslav Kvapil, který si k sobě přizval prof. Ivana Štrause, pedagoga houslové hry na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze 3. V sedmdesátých letech 20. století to byl právě on, který musel z politických důvodů opustit místo pedagoga HAMU. Bylo však nutné schválit toto budoucí setkání tehdejšími orgány státní moci 4 a zajistit pořadatelskou organizaci. Zásadním způsobem se o vznik Setkání zasadil Dr. Jiří Bajer, který byl pro ministerstvo kultury důvěryhodným členem Komunistické strany Československa 5, a obětavě zaštítil roku 1973 vznik České hudební společnosti 6. Díky němu pak bylo možné začít konkrétněji přemýšlet nad projektem prázdninového hudebního setkání. Prvním, nově zorganizovaným počinem České hudební společnosti, bylo už roku 1974 konání prvního ročníku Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů, nejprve v Příbrami. Setkání vzniklo původně jako tvůrčí dílna učitelů LŠU a středoškolských či vysokoškolských uměleckých pedagogů Důvody založení Prvotním a nejdůležitějším důvodem byla myšlenka dalšího vzdělávání učitelů hudby, kteří po absolvování svého studia neměli mnoho možností rozvíjet dále své pedagogické schopnosti. Nejprve učitelé navštěvovali tuto letní školu sami a pod dohledem zkušených pedagogů získávali informace, které pak sami svým žákům vštěpovali. Později začali učitelé hudby na kurzy brát i své žáky, takže tato letní škola získávala na rozmanitosti frekventantů. Zároveň zde byl již od začátku 2 Lidová škola umění - v dalším textu vždy zkratkou LŠU 3 Hudební akademie múzických umění v Praze - v dalším textu vždy zkratkou HAMU 4 Čerpáno z osobního rozhovoru s paní Štrausovou dne a DIENSTBIER, Jiří; LÁNSKÝ, Karel. Srpen Praha: Práce, dále KSČ

11 vytvořen prostor pro nadšené amatéry. Právě i neopomenutelná složka hudebních amatérů byla vítanou složkou letní školy. Nastolená normalizace byla pro mnoho svobodně smýšlejících lidí temným obdobím života. Paradoxně se právě v této době sešla na setkání komorní hudby skupina amatérů, kteří se v rámci svého zaměstnání nemohli plně realizovat (především z politických důvodů), což bylo jakýmsi impulzem pro osobní rozvoj na jiném poli - totiž v hudbě. Velmi záhy se povědomí o netradičním setkání rozšířilo po celé republice. Propagace probíhala v rámci oslovení LŠU formou dopisů a také ústní cestou Poskytované obory Setkání přátel komorní hudby v Bechyni od svého založení poskytovalo prostor pro další vzdělávání a rozvoj v oborech hra na klavír, housle, violu, violoncello, příčnou flétnu a hra v orchestru. Komorní hra v kombinaci výše zmíněných nástrojů byla a je stěžejní složkou těchto setkání. Po roce 1990 se přidala výuka hry na kontrabas Časový rozsah kurzů Časový rozsah kurzů byl nejprve stanoven na 14 dní pravidelně v měsíci červenci. Systém lekcí byl nastaven tak, aby zájemci o kurzy mohli přijet buď na první či druhý týden, nebo oba. Postupem let se osvědčilo, že nejlepší časové rozmezí je 10 až 11 dní vždy v prvních týdnech července. Každý aktivní účastník kurzů má garantované čtyři lekce individuální výuky s lektorem, dále se může zapojit do studia komorní hry. Konkrétní rozvrh vyučovacích lekcí si stanoví každý lektor sám spolu se svými frekventanty. Pro hráče na smyčcové nástroje je možno navštěvovat každý pracovní den orchestr Situace pedagogů a žáků LŠU v Československu do roku 1989 V tehdejší době (do roku 1989) probíhalo na území tehdejšího Československa jen několik málo soutěží pro mladé umělce (příklad obor hra na 6 Česká hudební společnost - v dalším textu také zkratkou ČHS

12 housle - Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí apod.). Účast na nich, respektive možnost dobrého umístění, byla však pro české účastníky velmi mizivá. V konkurenci zahraničních hráčů z východního bloku nebylo často možné obstát. Postupem let, kdy systematicky tato letní škola pro učitele a žáky LŠU fungovala, bylo možné sledovat stále častěji úspěchy českých začínajících umělců. Jak získávali pedagogové zkušenosti na těchto setkáních, tak vznikala nová místa kvalitní hudební výuky po celé republice. Bylo to znát především na postupném stále častějším umisťování žáků na předních pozicích republikových soutěží (výše zmíněná Kocianova houslová soutěž a dalších). Hranice ve výsledcích zahraničních a tuzemských účastníků se postupně vyrovnávala. Hudební setkání v Bechyni umožnilo také učitelům a žákům LŠU možnost srovnání. Dříve bylo běžné, že učitel měl ve své třídě nadané dítě a poslal ho na soutěž. Zde však docházelo k velkým zklamáním jak pro učitele, tak především pro žáky. Učitelova umělecká představa o soutěžní látce měla mnohdy velmi daleko k požadované interpretaci. Právě díky bechyňským setkáním vznikla příležitost konfrontace a také porovnání vlastních kvalit či nedostatků. Zároveň bylo možné poznat umělecké špičky pedagogické i interpretační. Tvůrčí dílna byla a je pro všechny účastníky, jak z řad pedagogů, tak i frekventantů, velmi inspirativní a poučná. Učitelé, kteří jezdili do Bechyně, postupem let dovedli na svých školách učit lépe, získali potřebné zkušenosti a především věděli, co a jak mají svým žákům vštěpovat. Do roku 1989 se dle vlastního zkoumání lektorů bechyňského setkání situace v konkurenceschopnosti žáků LŠU natolik zlepšila, že bylo možné s jistotou říci, že toto setkání mělo smysl jak v rozvíjení schopností nadšených amatérů, tak i v přípravě talentů pro další profesionální úspěchy

13 2. Pořadatelská organizace (lidské zdroje, zázemí) 2.1. Česká hudební společnost Česká hudební společnost byla pod organizací Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy podepsána plných 33 let. Vznik této společnosti souvisel se společenskými změnami po roce V sedmdesátých letech existovaly snahy tehdejšího režimu kontrolovat svobodnou činnost občanů. A právě hudba, respektive hudební spolky, byly ze začátku velmi obtížně kontrolovatelné. Především proto, že jich bylo velmi mnoho. Protože nebylo technicky proveditelné nasadit do všech hudebních spolků členy KSČ (pro možnou kontrolu jejich činnosti), bylo všech 27 společností sloučeno do jedné. Tak vznikla roku 1973 Česká hudební společnost. Předchůdkyní nově vzniklé České hudební společnosti, která se stala pořadatelskou organizací Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů v Bechyni, byla Společnost pro hudební výchovu, založená roku Úkolem ČHS bylo zaštiťovat ostatní menší hudební společnosti, které se dělily dle kategorií. Skladatelská frakce obsahovala například společnost A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka, B. Martinů, J. Suka, J. B. Foerstera, V. Nováka a jiných. Další frakce ČHS se skládala z profesních společností, věnujících se například oboru kytara, akordeon, lesní roh a jiným. Poslední složkou ČHS byly společnosti fungující v oborech hudební výchova, muzikoterapie a hudebně ekologické sdružení. Do roku 1990 fungovala ČHS jako většina tehdejších kulturních organizací na bázi současné příspěvkové organizace. V rámci tehdejší administrativy nebyla ČHS samostatnou organizací. Zřizovatelem byl nejprve Český hudební fond (fungující od roku 1954 jako jeden ze šesti tzv. kulturních fondů ČSR) 7 a později Hudební studio. Každý rok byl ČHS stanovený rozpočet, který vycházel z potřeb společnosti. Mnohdy se stávalo, že rozpočet byl stanoven nad rámec běžných ročních výdajů. V zájmu společnosti však bylo, veškeré finance utratit, protože by bylo nutné další rok přebytek vrátit. 7 Nadace Český hudební fond [online]. [ ]. Dostupné z:

14 Velké společenské změny roku 1989 odstartovaly na jednu stranu svobodný život v demokratické republice, ale co se týče Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů, či dokonce vlastní existence ČHS, stále více se objevovaly problémy s finančním zajištěním. Cíl ministerstva kultury byl tedy jednoznačný - co nejvíce organizací, existujících do té doby pod hlavičkou ministerstva, osamostatnit. Díky novému zákonu o sdružování občanů se ČHS změnila na občanské sdružení. Po roce 1989 ČHS fungovala pod Českým hudebním fondem, později samostatně od roku Roku 2004 byla situace již natolik neudržitelná, že nebylo možné z finančních důvodů zajistit ani omezený chod společnosti. V praxi to znamenalo, že finance nestačily ani na pronájem kanceláře a plat jednoho zaměstnance. Postupem let byly všechny společnosti včleněné do ČHS osamostatňovány, či přesunuty pod jiného zřizovatele. V posledních letech svého fungování zůstala pod Českou hudební společností pouze Sukova společnost. Jako aktivní činnost si ČHS ponechala organizaci Letního orchestru mladých 8 a právě Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Bechyni. ČHS fungovala pouze prostřednictvím paní Evy Štrausové, jediné administrativní pracovnice, která pracovala bez nároku na mzdu. Posledním aktivním rokem společnosti byl rok 2006, kdy bylo rozhodnuto, že ČHS zanikne. Administrativní zrušení proběhlo v květnu roku Zároveň bylo rozhodnuto, že vznikne nová organizace, která bude zajišťovat činnosti výše zmíněných složek. ČHS zanikla bez jediného dluhu, což bylo v té době i dnes velmi neobvyklé Vznik nové společnosti Na soukromé adrese paní Evy Štrausové vznikla nová nástupnická organizace, která získala rozšířený název: Česká hudební společnost - sdružení přátel krásných umění o.s.. Předsedou sdružení se stal violoncellista Evžen Rattay, výkonnou místopředsedkyní paní Eva Štrausová, která zajišťuje chod sdružení. Dalšími členkami sdružení jsou paní Jana Klimtová (zaměstnankyně České filharmonie) a klavíristka a korepetitorka pražské HAMU paní Ludmila Čermáková. Sdružení si platí účetní firmu, která obstarává hospodaření sdružení a také daňové přiznání. Činnost sdružení je dle zákona nevýdělečná. 8 původně organizace Hudební mládež České republiky

15 2.3. Osoby spojené s organizací Setkání Bechyňské setkání bylo mezi lety 1974 až 1990 organizováno Dr. Annou Chorvátovou, pracovnicí ČHS, která po roce 1990 pracovně přešla na ministerstvo kultury. Od roku 1991 je vůdčí osobností Setkání paní Eva Štrausová (tajemnice ČHS v letech ), která je v současné době jedinou organizátorkou Setkání. Právě na ní spočívá veškerá manažerská činnost spojená s organizací kurzů. Přestože v současné době je pořadatelskou organizací jiná společnost, paní Eva Štrausová je stále vůdčí osobou v procesu přípravy a zdárného konání kurzů. Protože organizace kurzů je v posledních letech spojena výhradně s touto osobou, uvádím její stručný životopis. Paní Eva Štrausová (*1946) získala své první pracovní zkušenosti v kulturní sféře v Krajském ústavu památkové péče v Ústí nad Labem. Zde se věnovala mj. inventarizaci vybavení Děkanského kostela v Mostě před jeho přestěhováním. Roku 1970 nastoupila do nově vzniklé umělecké agentury Sever, kde měla na starosti organizaci koncertů vážné hudby a divadelních představení. V sedmdesátých letech byla paní Štrausová aktivní hned v několika hudebních organizacích. Roku 1972 pomáhala zakládat společnost Hudební mládež, kde poté pracovala na sekretariátu a v České hudební společnosti působila jako členka výboru. Po roce 1990 byla oslovena předsedou ČHS (již zmíněným Dr. Jiřím Bajerem), aby se ujala největšího a nejstaršího projektu ČHS - Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů v Bechyni. Vzhledem k nastalým finančním problémům ČHS na začátku nového tisíciletí založila paní Eva Štrausová nové občanské sdružení 9, které je dodnes pořadatelem Setkání (dnes probíhajícím v Litomyšli). Dlouholeté zkušenosti s organizací hudebního Setkání a vlastnosti jako flexibilita, spolehlivost, upřímnost, či organizační schopnosti, dávají tušit, že paní Eva Štrausová je ve své práci osobou na pravém místě. Mimo jiné je paní Eva Štrausová velmi aktivní žena, takže s přihlédnutím k výše zmíněnému si právem nikdo z lektorů ani z účastníků neumí představit někoho jiného na její pozici. 9 Česká hudební společnost - sdružení přátel krásných umění o.s

16 3. Místa konání (Bechyně, Litomyšl) Vzhledem k velice krátkodobému trvání Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů v Příbrami 10 se zaměřím v této kapitole na dvě dlouholetá místa konání této akce - na Bechyni 11 a Litomyšl 12. Cílem je stručně popsat prostředí obou těchto měst jak z kulturního hlediska, tak v kontextu dějin, dostupnosti a vhodného prostředí pro uskutečnění této akce Bechyně O městě Bechyni Jihočeské lázeňské město Bechyně patří se svými necelými 5500 obyvateli k malým městům naší republiky. Toto malebné městečko má však velmi zajímavou historii a díky první zmínce, pocházející již z roku 1120, patří k nejstarším sídlům v Čechách. Místní hrad, později přestavěný na zámek, vybudoval po roce 1268 Přemysl Otakar II. Roku 1491 byl založen Zdeslavem a Jaroslavem ze Šternberka klášter františkánů. Dvojlodní klášterní kostel se sklípkovou klenbou patří k nejrozsáhlejším a nejhodnotnějším stavbám tohoto druhu v České republice. V polovině 18. století byly ve městě založeny rašelino - železité lázně, které jsou dodnes velmi oblíbené. Bechyně se stala známou i na poli stavebně - technickém. Roku 1903 byl zahájen provoz na první elektrické dráze v Rakousku - Uhersku, a to z Tábora do Bechyně. Stavba nového betonového klenutého mostu přes řeku Lužnici umožnila roku 1928 více přiblížit železnici k městu a podpořit tak nový urbanistický vývoj města. Ihned po společenských změnách v roce 1989 byl střed města Bechyně prohlášen městskou památkovou rezervací První ročník setkání se konal v roce 1974 v Příbrami. Další ročníky se konaly v Bechyni a Litomyšli, proto není třeba se na konání kurzů v městě Příbrami více zaměřovat. 11 Setkání v Bechyni se konalo v letech Setkání v Litomyšli probíhají od roku 2005 do současnosti. 13 KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1. díl A - G. Libri, Praha

17 Konání kurzů v Bechyni Hlavními prostory konání kurzů byl internát tehdejší keramické školy v Bechyni (dnešní Střední umělecko - průmyslová škola Bechyně) a prostory LŠU v Bechyni (dnes ZUŠ Václava Pichla). Základní umělecká škola Václava Pichla sídlí ve výše zmiňovaném klášteře. Prostředí tohoto malebného městečka se organizátorům kurzů jevilo jako velmi vhodné a perspektivní právě pro konání této nepolitické akce. I díky velké vstřícnosti tehdejší paní ředitelky LŠU Alice Riegelové byla Bechyně dobrou volbou. Ohlasy lektorů i frekventantů to potvrzovaly. Dobré vlakové i autobusové spojení (především do Prahy) plně dostačovalo. Výuka a většina koncertů probíhala v budově LŠU v klášteře, závěrečný večer, tak zvaný "HuHu" večer 14, se konal v kulturním domě. Ubytování, stravování a prostory pro zkoušky orchestru byly zajištěny na internátě zdejší keramické školy. Po mnoha letech a kulturních změnách ve společnosti i na půdě spolupořádající Základní umělecké školy Václava Pichla bylo na přelomu tisíciletí jasné, že ekonomická situace konání kurzů v Bechyni je již neúnosná. Poslední změna na postu ředitele ZUŠ, neustále se zvyšující nájemné za prostory školy, nedávaly naději na lepší vyhlídky. V této škole byl také nedostatek klavírů pro zabezpečení kvalitních lekcí, proto organizátoři kurzů na základě bezplatné nájemní smlouvy zajišťovali od společnosti Petrof zapůjčení koncertního křídla a šesti pianin. Původně byla zdarma jak doprava, tak nájem klavírů (společnost Petrof měla díky kurzům dobrou reklamu), později však bylo nutné za dopravu platit (60 tis tis. Kč). Jak se každým rokem nájem za prostory školy zvyšoval, bylo naprosto neúnosné setrvávat v Bechyni. Když na začátku roku 2006 internát keramické školy neblokoval své ubytovací kapacity pro interpretační kurzy v rámci již dohodnutého týdne v červenci, bylo organizátorkou kurzů rozhodnuto, že v roce 2006 bude po mnoha letech každoročního konání kurzů pauza. 14 Popsáno blíže v kapitole 4.6 "HuHu" večer čili Humor v Hudbě

18 3.2. Přesun do Litomyšle S rozhodnutím paní Evy Štrausové o přerušení konání kurzů se naštěstí nechtěli někteří lektoři smířit. Dlouholetý frekventant, později významný houslista a pedagog, Leoš Čepický přišel s nápadem, že jistě není nutné kurzy rušit úplně, a že by snad bylo možné, přesunout kurzy do Litomyšle. Velmi dobře se znal s tehdejším ředitelem litomyšlské ZUŠ Bedřicha Smetany, Mgr. Radomilem Kašparem, který projevil velkou vstřícnost při projednávání přesunu kurzů. V květnu roku 2006 byly domluveny podmínky působení Setkání na všech zainteresovaných místech. Tehdejší kastelánka státního zámku Litomyšl paní Mgr. Magda Žáková myšlenku nového hudebního setkání v Litomyšli také uvítala. Domov mládeže Vyšší odborné školy pedagogické a střední odborné pedagogické školy v červencovém termínu mohl poskytnout požadované ubytovací kapacity Litomyšl O městě Litomyšli Původně slavníkovské hradiště s první písemnou zmínkou z roku 981 je dodnes velkým kulturně historickým centrem širokého regionu. Blízkost Trstěnické stezky a pomezí Čech a Moravy dává tušit velký politický, kulturní a správní význam města v rámci Českého království. Kulturním vrcholem středověku bylo roku 1344 založení druhého českého biskupství, které přineslo městu nebývalý rozmach. Husitské války oproti tomu zasadili Litomyšli těžkou ránu, biskupství zaniklo. V 15. a 16. století za rodu Kostků z Postupic bylo vystavěno nové město. Nejvýznamnější historickou budovou je renesanční zámek z let , vybudovaný Vratislavem z Pernštejna, který je od roku 1999 zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Po Třicetileté válce se Litomyšl stala největším městem východních Čech. Během 19. století město zůstávalo mimo průmyslový rozvoj, vyhnula se mu roku 1845 hlavní trať z Olomouce do Prahy vedoucí přes Českou Třebovou. I přesto však centrum úřadů a škol bylo právě zde v Litomyšli. Buditelé českého národního obrození měli dobré podmínky pro své bádání a rozvoj českého elementu. Mnoho významných osobností působilo ve městě buď jako žáci či jako pedagogové. Roku 1824 se v zámeckém pivovaře narodil Bedřich Smetana, kterého

19 velmi zviditelnil další litomyšlský rodák, profesor Zdeněk Nejedlý 15. Roku 1949 se konal první ročník mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, který v současné době láká do Litomyšle a jejích historických klenotů tisíce návštěvníků z domova i zahraničí. A právě do tohoto prostředí se Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy stěhují Konání kurzů v Litomyšli První ročník Setkání se koná v Litomyšli od roku Hlavním sídlem kurzů je internát pedagogické školy, dále Základní umělecká škola Bedřicha Smetany a Kongresový sál zámku. Varhanní a flétnové koncerty se odehrávají i v kostele sv. Kříže. V roce 2006, kdy konání v Bechyni bylo nemožné z důvodu obsazenosti internátu a dalších dlouholetých problémů, vznikla iniciativa přesunu kurzů do Litomyšle. Ředitel ZUŠ Bedřicha Smetany Mgr. Radomil Kašpar 17 myšlenku přesunu podpořil a proto konání kurzů natrvalo zůstává v Litomyšli. Jediným vážnějším zádrhelem je nutnost domluvy zahájení setkání kvůli ukončení mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, který zaplní všechny ubytovací kapacity ve městě. Jsou také zcela obsazeny prostory zámku. V letošním roce 2012 se bude 39. ročník kurzů konat od 9. července právě z výše uvedených důvodů. 15 Zdeněk Nejedlý ( ), pod jeho sochou v Litomyšli stojí: rozmnožil i poškodil kulturu českou, přinesl poctu i úhonu rodnému městu, jež oceňuje dobré a zavrhuje špatné jeho skutky. 16 KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 3. díl Kolí - Mi. Libri, Praha Ředitel ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli, v současné době místostarosta města Litomyšl zodpovědný za kulturu, Městský úřad - kontakty [online]. [ ]. Dostupné z: -

20 4. Analýza vývoje počtu a zaměření účastníků v průběhu let 4.1. Vývoj počtu účastníků Vývoj počtu účastníků je proces velmi různorodý a vyvíjecí se. Jsou však kritéria, se kterými se musí počítat při organizování každoročního setkání. Po celou historii kurzů základním omezením je kapacita internátů. V Bechyni má internát se dvěma budovami kapacitu 2x 120 lůžek tedy maximálně 240 osob. Do roku 1989 se několikrát stalo, že byla dosažena plná kapacita, ovšem za cenu nepohodlí lektorů. Na dvoulůžkových i třílůžkových pokojích nebylo dostupné dostatečné pohodlí pro lektory i účastníky. Nejvyšší možný počet všech účastníků 18 byl tehdy 240. V závislosti na domluvě s vedením internátu se také někdy stávalo, že kapacita byla omezena pouze na jednu budovu (120 lůžek), vždy dle zájmu o ubytování o prázdninách. Pro domov mládeže to byl samozřejmě dobrý výdělek. V 90. letech 20. století se počet všech účastníků ustálil na , domov mládeže měl také prostor i pro rekreační ubytování. Po roce 1989 zájem mírně klesal na počet 160 osob. V současné době je počet omezen možnostmi ubytovacích kapacit domova mládeže v Litomyšli, tudíž maximální počet všech účastníků je 150 osob. Domov mládeže Vyšší odborné školy pedagogické a střední odborné pedagogické školy 19 vždy v červenci ubytovává i další zájemce a kurzy 20. Zájem o účast na hudebních kurzech také mnohdy naráží na časové možnosti některých lektorů. Největší problémy panují pravidelně u zájemců o hru na housle. Optimální počet žáků na jednoho lektora je 10 až 15 osob. Mnohdy se ale stává, že ve snaze vyjít vstříc všem, má lektor 15 i více žáků. Což potom může omezit rozsah poskytovaných lekcí. U violoncellové a kontrabasové sekce je situace dlouhodobě opačná Zaměření účastníků Průřez uplynulými 38 ročníky trvání těchto kurzů dává tušit, že jak se měnila doba, měnili se i zájemci o toto hudební setkání. Jak již bylo řečeno, setkání vzniklo za účelem dalšího vzdělávání učitelů LŠU a zapálených amatérů. Učitelé nejprve 18 frekventanti, lektoři, organizátoři 19 dále v textu internát 20 Domov mládeže pedagogické školy. [online]. [ ]

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

WEST MEETS EAST IN AMEROPA!

WEST MEETS EAST IN AMEROPA! AMEROPA MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL A KURZY KOMORNÍ HRY Ameropa pořádá intenzívní čtrnáctidenní kurzy a festival komorní hudby. Studium se zaměřuje na klasická nástrojová seskupení (smyčcové kvarteto,

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT. Školní rok 2014/2015. v ZUŠ Jaroslava Kvapila

Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT. Školní rok 2014/2015. v ZUŠ Jaroslava Kvapila Školní rok 2014/2015 Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT v ZUŠ Jaroslava Kvapila Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními potřebami vzdělávání v ZUŠ registrační číslo CZ.1.07/1.2.17/01.0012

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Portedo o.p.s. 0 1) Historie společnosti Společnost Portedo o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 19. července 2013 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika Výroční zpráva CA-JB (Centra AMAVET Junior Brno) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999. Centrum AMAVET Junior Brno. Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999. Centrum AMAVET Junior Brno. Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika Copyright PC Soft Úvod Vážení

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 2012 ÚVODEM 3 2012 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo registrováno v červenci roku 2006 Sídlo a adresa: Bwindi Orphans. o.s. Hlinky 116 603 00 Brno ORGANIZAČNÍ

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

Zásady školení trenérů licence C

Zásady školení trenérů licence C Zásady školení trenérů licence C Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 1. část Charakteristika a historie školy, zaměření a vize školy, výchovně vzdělávací strategie, výuka a hodnocení žáků, oblasti vlastního

Více

Seminář studentů ÚFCH JH 2009 19.-21.5.2009. Doprava

Seminář studentů ÚFCH JH 2009 19.-21.5.2009. Doprava Doprava účastníků semináře bude zajištěna autobusem (tam i zpět): 19.5. - odjezd od ústavu do Liblic ca v 15 hodin z parkoviště před ústavem (bude ještě upřesněno). 21.5. - příjezd zpět do Prahy je plánován

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci Pondělník 20 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 20. číslem Pondělníku a přeji Vám úspěšný týden. Irena Smolová

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva )

INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) k veřejné zakázce Cvičný sbor a cvičný orchestr pro projekt Inovace studijního programu HF JAMUʺ I. Smluvní

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů Diplomová

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více