Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli analýza vývoje od založení po současnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli analýza vývoje od založení po současnost"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a manažerství Studijní obor hudební manažerství Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli analýza vývoje od založení po současnost Bakalářská diplomová práce Autor práce: Karel Hampl Vedoucí práce: Mgr. MgA. Monika Holá, Ph. D. Oponent práce: Ing. MgA. Lucie Šilerová Brno 2012

2 Bibliografický záznam HAMPL, Karel. Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli; Analýza vývoje od založení po současnost. [Meeting of chamber music club and master classes in Litomyšl - historical development analysis]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra hudebních a humanitních věd a manažerství, s. Vedoucí diplomové práce Mgr. MgA. Monika Holá, Ph. D. Anotace Bakalářská práce "Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli; Analýza vývoje od založení po současnost" pojednává o interpretačních kurzech a setkání přátel komorní hudby v Litomyšli. První část se věnuje vzniku a vývoji kurzů v historickém kontextu. Další část pojednává o místech konání Setkání Bechyni a Litomyšli. Poslední část se věnuje představení hlavní organizátorky, popis organizace hudebních kurzů, způsoby realizace a celkový vývoj v přístupech během bezmála čtyřicetileté tradice hudebních kurzů. Annotation Bachelor thesis "Meeting of chamber music club and master classes in Litomyšl - historical development analysis" deals with masterclasses and chamber music, meeting friends in Litomyšl. The first part deals with the origin and development of courses in historical context. Another part deals with meeting venues Bechyně and Litomyšl. The last part is devoted to showing the main organizers, musical description of the organization of courses, methods of implementation and overall development in approaches during nearly forty-year tradition of music courses Klíčová slova Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy, Eva Štrausová, Litomyšl, Bechyně, Česká hudební společnost Keywords Meeting of friends of chamber music and masterclasses, Mrs. Eva Štrausová, Litomyšl, Bechyně, The Czech Music Society

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jsem uvedené informační zdroje. V Brně, dne 2. května 2012 Karel Hampl

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí práce Mgr. MgA. Monice Holé, Ph. D. za vedení této práce a cenné rady při tvorbě. Především bych chtěl poděkovat paní Evě Štrausové, bez které by tato práce nemohla vzniknout. Velmi si vážím jejího obětavého přístupu k mému bádání.

5 Obsah PŘEDMLUVA... 7 ÚVOD MYŠLENKA A VZNIK SETKÁNÍ DŮVODY ZALOŽENÍ POSKYTOVANÉ OBORY ČASOVÝ ROZSAH KURZŮ SITUACE PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ LŠU V ČESKOSLOVENSKU DO ROKU POŘADATELSKÁ ORGANIZACE ČESKÁ HUDEBNÍ SPOLEČNOST VZNIK NOVÉ SPOLEČNOSTI OSOBY SPOJENÉ S ORGANIZACÍ KURZŮ MÍSTA KONÁNÍ (BECHYNĚ, LITOMYŠL) BECHYNĚ O městě Bechyni Konání kurzů v Bechyni PŘESUN DO LITOMYŠLE LITOMYŠL O městě Litomyšli Konání kurzů v Litomyšli ANALÝZA VÝVOJE POČTU A ZAMĚŘENÍ ÚČASTNÍKŮ VÝVOJ POČTU ÚČASTNÍKŮ ZAMĚŘENÍ ÚČASTNÍKŮ VĚKOVÝ ROZSAH FREKVENTANTŮ ROZVRŽENÍ KURZŮ Závěrečný koncert HUHU večer čili humor v hudbě ROZPOČET SETKÁNÍ PŘÁTEL KOMORNÍ HUDBY A INTERPRETAČNÍCH KURZŮ V LETECH ROZPOČET BECHYNĚ ROZPOČET LITOMYŠL ROZHLASOVÉ NAHRÁVKY ZÁVĚREČNÝCH KONCERTŮ LEKTOŘI BÝVALÍ LEKTOŘI SOUČASNÍ LEKTOŘI CELOROČNÍ PŘÍPRAVA PROJEKTU NEGATIVA ORGANIZACE A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB CENY A MARKETING CENY MARKETING... 35

6 ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA INTERNETOVÉ ZDROJE DALŠÍ ZDROJE SEZNAM PŘÍLOH V TEXTU PŘÍLOHY... 41

7 Předmluva Jako žák Základní umělecké školy v České Třebové jsem navštěvoval výuku hry na housle ve třídě pana ředitele MgA. Bohuslava Mimry. Právě tento pedagog a dirigent mě přivedl k tomu, abych se přihlásil na Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Bechyni. Než jsem začal studovat na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži, poznal jsem významné pedagogy a umělce nejen z koncertního pódia a od katedry. Mohl jsem jim naslouchat, sledovat jejich umění zvládat bravurně svůj nástroj a také vidět, že to jsou normální lidé, kteří znají svou cenu, přestože vynikají skromností. Později, když se Setkání přestěhovalo do Litomyšle a já už byl starší, lépe jsem vnímal smysl těchto prázdninových dní, které byly určeny k vytváření krásné hudby, jak sólové tak komorní, i nových přátelství v rámci jedné velké hudební rodiny. Považuji za velmi potřebné a nutné, napsat práci o Setkání z několika důvodů. V roce 2013, když se podaří nalézt finanční prostředky, bude Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli slavit 40. výročí založení. Každoroční hudební setkání, které poskytuje další rozvoj začínajících profesionálů i amatérů bez rozdílu věku, si dle mého názoru zasluhuje pozornost, kterou se právě tato bakalářská práce snaží být. I fakt, že přes polovinu trvání těchto kurzů je hlavní organizátorkou paní Eva Štrausová, nám dává příklad dobrého manažerského vedení, byť s osobitým přístupem

8 Úvod Tato bakalářská diplomová práce si klade za cíl zmapovat bezmála čtyřicetiletou tradici konání prázdninových Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů, které se konaly nejdříve v Bechyni a později v Litomyšli. Myšlenka poznat zákulisí organizace mě napadla už v době, kdy jsem ještě jako aktivní účastník kurzů v Bechyni a Litomyšli sledoval pořadatele a zjišťoval, jaké to je stát za celým setkáním, zařizovat vše potřebné, a snažit se o co nejpříjemnější pobyt všech účastníků. Dlouholetá tradice poskytování hudebních kurzů pro učitele, začínající profesionály a také amatéry, je závazkem toho, že stojí za to napsat komplexní zprávu z tohoto příjemného vzdělávacího setkání. Jako účastník několika ročníků setkání jsem mohl aktivně zkoumat a spatřovat problémy při samotné realizaci projektu. Cílem mé práce je představit a popsat okolnosti vzniku setkání, které souvisí se společenskými událostmi konce šedesátých let minulého století. Zároveň se zaměřuji na další aspekty vývoje pořadatelské organizace, osobnost hlavní organizátorky paní Evy Štrausové, bez níž by Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli, ani tato bakalářská diplomová práce vzniknout nemohly. Existenční problémy hudebního setkání na začátku druhého tisíciletí se podařilo překonat jen díky zásahu náhody. Nebylo daleko od ukončení dlouholeté tradice kurzů. Díky dobrým lidem, kteří mohli, a rádi poskytli organizátorům kurzů jim svěřené prostory (např. ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli), bylo možné přesunout konání kurzů z Bechyně do Litomyšle, a nadále tak pokračovat v rozvoji amatérských i profesionálních muzikantů. Přestože existuje kronika z let, kdy se hudební setkání konalo v Bechyni, je tato momentálně nedostupná, proto hlavní metodou sběru dat o tomto setkání byly především rozhovory s paní Evou Štrausovou (organizátorka a výkonná místopředsedkyně České hudební společnosti - Sdružení přátel krásných umění, o.s.), dále propagační materiály a internetové stránky setkání. Doplňující informace byly nalezeny na internetových stránkách škol, institucí a v neposlední řadě v odborné literatuře

9 Během historie konání kurzů i v současné době se několikrát měnil oficiální název setkání. Na internetových stránkách kurzů je uvedeno hned několik názvů: - Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli - Setkání přátel komorní hudby a interpretační semináře Litomyšl - Setkání přátel komorní hudby a mezinárodní interpretační kurzy v Litomyšli Protože nepoužívanější termín, na oficiálních dokumentech uváděný, je Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli, bude v této bakalářské diplomové práci užíván právě tento název. 1 Přínosem této práce by mělo být vytvoření souhrnné zprávy o významu, vývoji a hodnotě těchto hudebních setkání. Považuji za velmi nutné si uvědomit, v jaké době setkání vznikalo, které překážky museli organizátoři a lektoři překonat. Dlouholetý přínos v dalším vzdělávání učitelů lidových škol umění a umělecký rozvoj hudbymilovných amatérů je s odstupem let neoddiskutovatelný. Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli právem patří k významným hudebním setkáním v České republice, která poskytují možnost rozvoje všech hudebních generací. 1 Česká hudební společnost - sdružení přátel krásných umění [online]. [ ]. Dostupné z:

10 1. Myšlenka a vznik Setkání Po roce 1968 byla v Československu ze strany státu nastolena tvrdá kontrola mnoha odvětví lidských činností. Je zřejmé, že školství bylo velmi důležitou složkou celého systému, a tak přišlo o práci (či dostatečný prostor pro vlastní realizaci) mnoho pedagogů. Takto perzekuovaná skupina lidí, kterým nebylo lhostejné podrobit se režimu, se snažila o vznik myšlenky prázdninového setkání pro učitele lidových škol umění 2 i zapálené amatéry. V čele této myšlenky od počátku stál klavírista Radoslav Kvapil, který si k sobě přizval prof. Ivana Štrause, pedagoga houslové hry na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze 3. V sedmdesátých letech 20. století to byl právě on, který musel z politických důvodů opustit místo pedagoga HAMU. Bylo však nutné schválit toto budoucí setkání tehdejšími orgány státní moci 4 a zajistit pořadatelskou organizaci. Zásadním způsobem se o vznik Setkání zasadil Dr. Jiří Bajer, který byl pro ministerstvo kultury důvěryhodným členem Komunistické strany Československa 5, a obětavě zaštítil roku 1973 vznik České hudební společnosti 6. Díky němu pak bylo možné začít konkrétněji přemýšlet nad projektem prázdninového hudebního setkání. Prvním, nově zorganizovaným počinem České hudební společnosti, bylo už roku 1974 konání prvního ročníku Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů, nejprve v Příbrami. Setkání vzniklo původně jako tvůrčí dílna učitelů LŠU a středoškolských či vysokoškolských uměleckých pedagogů Důvody založení Prvotním a nejdůležitějším důvodem byla myšlenka dalšího vzdělávání učitelů hudby, kteří po absolvování svého studia neměli mnoho možností rozvíjet dále své pedagogické schopnosti. Nejprve učitelé navštěvovali tuto letní školu sami a pod dohledem zkušených pedagogů získávali informace, které pak sami svým žákům vštěpovali. Později začali učitelé hudby na kurzy brát i své žáky, takže tato letní škola získávala na rozmanitosti frekventantů. Zároveň zde byl již od začátku 2 Lidová škola umění - v dalším textu vždy zkratkou LŠU 3 Hudební akademie múzických umění v Praze - v dalším textu vždy zkratkou HAMU 4 Čerpáno z osobního rozhovoru s paní Štrausovou dne a DIENSTBIER, Jiří; LÁNSKÝ, Karel. Srpen Praha: Práce, dále KSČ

11 vytvořen prostor pro nadšené amatéry. Právě i neopomenutelná složka hudebních amatérů byla vítanou složkou letní školy. Nastolená normalizace byla pro mnoho svobodně smýšlejících lidí temným obdobím života. Paradoxně se právě v této době sešla na setkání komorní hudby skupina amatérů, kteří se v rámci svého zaměstnání nemohli plně realizovat (především z politických důvodů), což bylo jakýmsi impulzem pro osobní rozvoj na jiném poli - totiž v hudbě. Velmi záhy se povědomí o netradičním setkání rozšířilo po celé republice. Propagace probíhala v rámci oslovení LŠU formou dopisů a také ústní cestou Poskytované obory Setkání přátel komorní hudby v Bechyni od svého založení poskytovalo prostor pro další vzdělávání a rozvoj v oborech hra na klavír, housle, violu, violoncello, příčnou flétnu a hra v orchestru. Komorní hra v kombinaci výše zmíněných nástrojů byla a je stěžejní složkou těchto setkání. Po roce 1990 se přidala výuka hry na kontrabas Časový rozsah kurzů Časový rozsah kurzů byl nejprve stanoven na 14 dní pravidelně v měsíci červenci. Systém lekcí byl nastaven tak, aby zájemci o kurzy mohli přijet buď na první či druhý týden, nebo oba. Postupem let se osvědčilo, že nejlepší časové rozmezí je 10 až 11 dní vždy v prvních týdnech července. Každý aktivní účastník kurzů má garantované čtyři lekce individuální výuky s lektorem, dále se může zapojit do studia komorní hry. Konkrétní rozvrh vyučovacích lekcí si stanoví každý lektor sám spolu se svými frekventanty. Pro hráče na smyčcové nástroje je možno navštěvovat každý pracovní den orchestr Situace pedagogů a žáků LŠU v Československu do roku 1989 V tehdejší době (do roku 1989) probíhalo na území tehdejšího Československa jen několik málo soutěží pro mladé umělce (příklad obor hra na 6 Česká hudební společnost - v dalším textu také zkratkou ČHS

12 housle - Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí apod.). Účast na nich, respektive možnost dobrého umístění, byla však pro české účastníky velmi mizivá. V konkurenci zahraničních hráčů z východního bloku nebylo často možné obstát. Postupem let, kdy systematicky tato letní škola pro učitele a žáky LŠU fungovala, bylo možné sledovat stále častěji úspěchy českých začínajících umělců. Jak získávali pedagogové zkušenosti na těchto setkáních, tak vznikala nová místa kvalitní hudební výuky po celé republice. Bylo to znát především na postupném stále častějším umisťování žáků na předních pozicích republikových soutěží (výše zmíněná Kocianova houslová soutěž a dalších). Hranice ve výsledcích zahraničních a tuzemských účastníků se postupně vyrovnávala. Hudební setkání v Bechyni umožnilo také učitelům a žákům LŠU možnost srovnání. Dříve bylo běžné, že učitel měl ve své třídě nadané dítě a poslal ho na soutěž. Zde však docházelo k velkým zklamáním jak pro učitele, tak především pro žáky. Učitelova umělecká představa o soutěžní látce měla mnohdy velmi daleko k požadované interpretaci. Právě díky bechyňským setkáním vznikla příležitost konfrontace a také porovnání vlastních kvalit či nedostatků. Zároveň bylo možné poznat umělecké špičky pedagogické i interpretační. Tvůrčí dílna byla a je pro všechny účastníky, jak z řad pedagogů, tak i frekventantů, velmi inspirativní a poučná. Učitelé, kteří jezdili do Bechyně, postupem let dovedli na svých školách učit lépe, získali potřebné zkušenosti a především věděli, co a jak mají svým žákům vštěpovat. Do roku 1989 se dle vlastního zkoumání lektorů bechyňského setkání situace v konkurenceschopnosti žáků LŠU natolik zlepšila, že bylo možné s jistotou říci, že toto setkání mělo smysl jak v rozvíjení schopností nadšených amatérů, tak i v přípravě talentů pro další profesionální úspěchy

13 2. Pořadatelská organizace (lidské zdroje, zázemí) 2.1. Česká hudební společnost Česká hudební společnost byla pod organizací Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy podepsána plných 33 let. Vznik této společnosti souvisel se společenskými změnami po roce V sedmdesátých letech existovaly snahy tehdejšího režimu kontrolovat svobodnou činnost občanů. A právě hudba, respektive hudební spolky, byly ze začátku velmi obtížně kontrolovatelné. Především proto, že jich bylo velmi mnoho. Protože nebylo technicky proveditelné nasadit do všech hudebních spolků členy KSČ (pro možnou kontrolu jejich činnosti), bylo všech 27 společností sloučeno do jedné. Tak vznikla roku 1973 Česká hudební společnost. Předchůdkyní nově vzniklé České hudební společnosti, která se stala pořadatelskou organizací Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů v Bechyni, byla Společnost pro hudební výchovu, založená roku Úkolem ČHS bylo zaštiťovat ostatní menší hudební společnosti, které se dělily dle kategorií. Skladatelská frakce obsahovala například společnost A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka, B. Martinů, J. Suka, J. B. Foerstera, V. Nováka a jiných. Další frakce ČHS se skládala z profesních společností, věnujících se například oboru kytara, akordeon, lesní roh a jiným. Poslední složkou ČHS byly společnosti fungující v oborech hudební výchova, muzikoterapie a hudebně ekologické sdružení. Do roku 1990 fungovala ČHS jako většina tehdejších kulturních organizací na bázi současné příspěvkové organizace. V rámci tehdejší administrativy nebyla ČHS samostatnou organizací. Zřizovatelem byl nejprve Český hudební fond (fungující od roku 1954 jako jeden ze šesti tzv. kulturních fondů ČSR) 7 a později Hudební studio. Každý rok byl ČHS stanovený rozpočet, který vycházel z potřeb společnosti. Mnohdy se stávalo, že rozpočet byl stanoven nad rámec běžných ročních výdajů. V zájmu společnosti však bylo, veškeré finance utratit, protože by bylo nutné další rok přebytek vrátit. 7 Nadace Český hudební fond [online]. [ ]. Dostupné z:

14 Velké společenské změny roku 1989 odstartovaly na jednu stranu svobodný život v demokratické republice, ale co se týče Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů, či dokonce vlastní existence ČHS, stále více se objevovaly problémy s finančním zajištěním. Cíl ministerstva kultury byl tedy jednoznačný - co nejvíce organizací, existujících do té doby pod hlavičkou ministerstva, osamostatnit. Díky novému zákonu o sdružování občanů se ČHS změnila na občanské sdružení. Po roce 1989 ČHS fungovala pod Českým hudebním fondem, později samostatně od roku Roku 2004 byla situace již natolik neudržitelná, že nebylo možné z finančních důvodů zajistit ani omezený chod společnosti. V praxi to znamenalo, že finance nestačily ani na pronájem kanceláře a plat jednoho zaměstnance. Postupem let byly všechny společnosti včleněné do ČHS osamostatňovány, či přesunuty pod jiného zřizovatele. V posledních letech svého fungování zůstala pod Českou hudební společností pouze Sukova společnost. Jako aktivní činnost si ČHS ponechala organizaci Letního orchestru mladých 8 a právě Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Bechyni. ČHS fungovala pouze prostřednictvím paní Evy Štrausové, jediné administrativní pracovnice, která pracovala bez nároku na mzdu. Posledním aktivním rokem společnosti byl rok 2006, kdy bylo rozhodnuto, že ČHS zanikne. Administrativní zrušení proběhlo v květnu roku Zároveň bylo rozhodnuto, že vznikne nová organizace, která bude zajišťovat činnosti výše zmíněných složek. ČHS zanikla bez jediného dluhu, což bylo v té době i dnes velmi neobvyklé Vznik nové společnosti Na soukromé adrese paní Evy Štrausové vznikla nová nástupnická organizace, která získala rozšířený název: Česká hudební společnost - sdružení přátel krásných umění o.s.. Předsedou sdružení se stal violoncellista Evžen Rattay, výkonnou místopředsedkyní paní Eva Štrausová, která zajišťuje chod sdružení. Dalšími členkami sdružení jsou paní Jana Klimtová (zaměstnankyně České filharmonie) a klavíristka a korepetitorka pražské HAMU paní Ludmila Čermáková. Sdružení si platí účetní firmu, která obstarává hospodaření sdružení a také daňové přiznání. Činnost sdružení je dle zákona nevýdělečná. 8 původně organizace Hudební mládež České republiky

15 2.3. Osoby spojené s organizací Setkání Bechyňské setkání bylo mezi lety 1974 až 1990 organizováno Dr. Annou Chorvátovou, pracovnicí ČHS, která po roce 1990 pracovně přešla na ministerstvo kultury. Od roku 1991 je vůdčí osobností Setkání paní Eva Štrausová (tajemnice ČHS v letech ), která je v současné době jedinou organizátorkou Setkání. Právě na ní spočívá veškerá manažerská činnost spojená s organizací kurzů. Přestože v současné době je pořadatelskou organizací jiná společnost, paní Eva Štrausová je stále vůdčí osobou v procesu přípravy a zdárného konání kurzů. Protože organizace kurzů je v posledních letech spojena výhradně s touto osobou, uvádím její stručný životopis. Paní Eva Štrausová (*1946) získala své první pracovní zkušenosti v kulturní sféře v Krajském ústavu památkové péče v Ústí nad Labem. Zde se věnovala mj. inventarizaci vybavení Děkanského kostela v Mostě před jeho přestěhováním. Roku 1970 nastoupila do nově vzniklé umělecké agentury Sever, kde měla na starosti organizaci koncertů vážné hudby a divadelních představení. V sedmdesátých letech byla paní Štrausová aktivní hned v několika hudebních organizacích. Roku 1972 pomáhala zakládat společnost Hudební mládež, kde poté pracovala na sekretariátu a v České hudební společnosti působila jako členka výboru. Po roce 1990 byla oslovena předsedou ČHS (již zmíněným Dr. Jiřím Bajerem), aby se ujala největšího a nejstaršího projektu ČHS - Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů v Bechyni. Vzhledem k nastalým finančním problémům ČHS na začátku nového tisíciletí založila paní Eva Štrausová nové občanské sdružení 9, které je dodnes pořadatelem Setkání (dnes probíhajícím v Litomyšli). Dlouholeté zkušenosti s organizací hudebního Setkání a vlastnosti jako flexibilita, spolehlivost, upřímnost, či organizační schopnosti, dávají tušit, že paní Eva Štrausová je ve své práci osobou na pravém místě. Mimo jiné je paní Eva Štrausová velmi aktivní žena, takže s přihlédnutím k výše zmíněnému si právem nikdo z lektorů ani z účastníků neumí představit někoho jiného na její pozici. 9 Česká hudební společnost - sdružení přátel krásných umění o.s

16 3. Místa konání (Bechyně, Litomyšl) Vzhledem k velice krátkodobému trvání Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů v Příbrami 10 se zaměřím v této kapitole na dvě dlouholetá místa konání této akce - na Bechyni 11 a Litomyšl 12. Cílem je stručně popsat prostředí obou těchto měst jak z kulturního hlediska, tak v kontextu dějin, dostupnosti a vhodného prostředí pro uskutečnění této akce Bechyně O městě Bechyni Jihočeské lázeňské město Bechyně patří se svými necelými 5500 obyvateli k malým městům naší republiky. Toto malebné městečko má však velmi zajímavou historii a díky první zmínce, pocházející již z roku 1120, patří k nejstarším sídlům v Čechách. Místní hrad, později přestavěný na zámek, vybudoval po roce 1268 Přemysl Otakar II. Roku 1491 byl založen Zdeslavem a Jaroslavem ze Šternberka klášter františkánů. Dvojlodní klášterní kostel se sklípkovou klenbou patří k nejrozsáhlejším a nejhodnotnějším stavbám tohoto druhu v České republice. V polovině 18. století byly ve městě založeny rašelino - železité lázně, které jsou dodnes velmi oblíbené. Bechyně se stala známou i na poli stavebně - technickém. Roku 1903 byl zahájen provoz na první elektrické dráze v Rakousku - Uhersku, a to z Tábora do Bechyně. Stavba nového betonového klenutého mostu přes řeku Lužnici umožnila roku 1928 více přiblížit železnici k městu a podpořit tak nový urbanistický vývoj města. Ihned po společenských změnách v roce 1989 byl střed města Bechyně prohlášen městskou památkovou rezervací První ročník setkání se konal v roce 1974 v Příbrami. Další ročníky se konaly v Bechyni a Litomyšli, proto není třeba se na konání kurzů v městě Příbrami více zaměřovat. 11 Setkání v Bechyni se konalo v letech Setkání v Litomyšli probíhají od roku 2005 do současnosti. 13 KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1. díl A - G. Libri, Praha

17 Konání kurzů v Bechyni Hlavními prostory konání kurzů byl internát tehdejší keramické školy v Bechyni (dnešní Střední umělecko - průmyslová škola Bechyně) a prostory LŠU v Bechyni (dnes ZUŠ Václava Pichla). Základní umělecká škola Václava Pichla sídlí ve výše zmiňovaném klášteře. Prostředí tohoto malebného městečka se organizátorům kurzů jevilo jako velmi vhodné a perspektivní právě pro konání této nepolitické akce. I díky velké vstřícnosti tehdejší paní ředitelky LŠU Alice Riegelové byla Bechyně dobrou volbou. Ohlasy lektorů i frekventantů to potvrzovaly. Dobré vlakové i autobusové spojení (především do Prahy) plně dostačovalo. Výuka a většina koncertů probíhala v budově LŠU v klášteře, závěrečný večer, tak zvaný "HuHu" večer 14, se konal v kulturním domě. Ubytování, stravování a prostory pro zkoušky orchestru byly zajištěny na internátě zdejší keramické školy. Po mnoha letech a kulturních změnách ve společnosti i na půdě spolupořádající Základní umělecké školy Václava Pichla bylo na přelomu tisíciletí jasné, že ekonomická situace konání kurzů v Bechyni je již neúnosná. Poslední změna na postu ředitele ZUŠ, neustále se zvyšující nájemné za prostory školy, nedávaly naději na lepší vyhlídky. V této škole byl také nedostatek klavírů pro zabezpečení kvalitních lekcí, proto organizátoři kurzů na základě bezplatné nájemní smlouvy zajišťovali od společnosti Petrof zapůjčení koncertního křídla a šesti pianin. Původně byla zdarma jak doprava, tak nájem klavírů (společnost Petrof měla díky kurzům dobrou reklamu), později však bylo nutné za dopravu platit (60 tis tis. Kč). Jak se každým rokem nájem za prostory školy zvyšoval, bylo naprosto neúnosné setrvávat v Bechyni. Když na začátku roku 2006 internát keramické školy neblokoval své ubytovací kapacity pro interpretační kurzy v rámci již dohodnutého týdne v červenci, bylo organizátorkou kurzů rozhodnuto, že v roce 2006 bude po mnoha letech každoročního konání kurzů pauza. 14 Popsáno blíže v kapitole 4.6 "HuHu" večer čili Humor v Hudbě

18 3.2. Přesun do Litomyšle S rozhodnutím paní Evy Štrausové o přerušení konání kurzů se naštěstí nechtěli někteří lektoři smířit. Dlouholetý frekventant, později významný houslista a pedagog, Leoš Čepický přišel s nápadem, že jistě není nutné kurzy rušit úplně, a že by snad bylo možné, přesunout kurzy do Litomyšle. Velmi dobře se znal s tehdejším ředitelem litomyšlské ZUŠ Bedřicha Smetany, Mgr. Radomilem Kašparem, který projevil velkou vstřícnost při projednávání přesunu kurzů. V květnu roku 2006 byly domluveny podmínky působení Setkání na všech zainteresovaných místech. Tehdejší kastelánka státního zámku Litomyšl paní Mgr. Magda Žáková myšlenku nového hudebního setkání v Litomyšli také uvítala. Domov mládeže Vyšší odborné školy pedagogické a střední odborné pedagogické školy v červencovém termínu mohl poskytnout požadované ubytovací kapacity Litomyšl O městě Litomyšli Původně slavníkovské hradiště s první písemnou zmínkou z roku 981 je dodnes velkým kulturně historickým centrem širokého regionu. Blízkost Trstěnické stezky a pomezí Čech a Moravy dává tušit velký politický, kulturní a správní význam města v rámci Českého království. Kulturním vrcholem středověku bylo roku 1344 založení druhého českého biskupství, které přineslo městu nebývalý rozmach. Husitské války oproti tomu zasadili Litomyšli těžkou ránu, biskupství zaniklo. V 15. a 16. století za rodu Kostků z Postupic bylo vystavěno nové město. Nejvýznamnější historickou budovou je renesanční zámek z let , vybudovaný Vratislavem z Pernštejna, který je od roku 1999 zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Po Třicetileté válce se Litomyšl stala největším městem východních Čech. Během 19. století město zůstávalo mimo průmyslový rozvoj, vyhnula se mu roku 1845 hlavní trať z Olomouce do Prahy vedoucí přes Českou Třebovou. I přesto však centrum úřadů a škol bylo právě zde v Litomyšli. Buditelé českého národního obrození měli dobré podmínky pro své bádání a rozvoj českého elementu. Mnoho významných osobností působilo ve městě buď jako žáci či jako pedagogové. Roku 1824 se v zámeckém pivovaře narodil Bedřich Smetana, kterého

19 velmi zviditelnil další litomyšlský rodák, profesor Zdeněk Nejedlý 15. Roku 1949 se konal první ročník mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, který v současné době láká do Litomyšle a jejích historických klenotů tisíce návštěvníků z domova i zahraničí. A právě do tohoto prostředí se Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy stěhují Konání kurzů v Litomyšli První ročník Setkání se koná v Litomyšli od roku Hlavním sídlem kurzů je internát pedagogické školy, dále Základní umělecká škola Bedřicha Smetany a Kongresový sál zámku. Varhanní a flétnové koncerty se odehrávají i v kostele sv. Kříže. V roce 2006, kdy konání v Bechyni bylo nemožné z důvodu obsazenosti internátu a dalších dlouholetých problémů, vznikla iniciativa přesunu kurzů do Litomyšle. Ředitel ZUŠ Bedřicha Smetany Mgr. Radomil Kašpar 17 myšlenku přesunu podpořil a proto konání kurzů natrvalo zůstává v Litomyšli. Jediným vážnějším zádrhelem je nutnost domluvy zahájení setkání kvůli ukončení mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, který zaplní všechny ubytovací kapacity ve městě. Jsou také zcela obsazeny prostory zámku. V letošním roce 2012 se bude 39. ročník kurzů konat od 9. července právě z výše uvedených důvodů. 15 Zdeněk Nejedlý ( ), pod jeho sochou v Litomyšli stojí: rozmnožil i poškodil kulturu českou, přinesl poctu i úhonu rodnému městu, jež oceňuje dobré a zavrhuje špatné jeho skutky. 16 KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 3. díl Kolí - Mi. Libri, Praha Ředitel ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli, v současné době místostarosta města Litomyšl zodpovědný za kulturu, Městský úřad - kontakty [online]. [ ]. Dostupné z: -

20 4. Analýza vývoje počtu a zaměření účastníků v průběhu let 4.1. Vývoj počtu účastníků Vývoj počtu účastníků je proces velmi různorodý a vyvíjecí se. Jsou však kritéria, se kterými se musí počítat při organizování každoročního setkání. Po celou historii kurzů základním omezením je kapacita internátů. V Bechyni má internát se dvěma budovami kapacitu 2x 120 lůžek tedy maximálně 240 osob. Do roku 1989 se několikrát stalo, že byla dosažena plná kapacita, ovšem za cenu nepohodlí lektorů. Na dvoulůžkových i třílůžkových pokojích nebylo dostupné dostatečné pohodlí pro lektory i účastníky. Nejvyšší možný počet všech účastníků 18 byl tehdy 240. V závislosti na domluvě s vedením internátu se také někdy stávalo, že kapacita byla omezena pouze na jednu budovu (120 lůžek), vždy dle zájmu o ubytování o prázdninách. Pro domov mládeže to byl samozřejmě dobrý výdělek. V 90. letech 20. století se počet všech účastníků ustálil na , domov mládeže měl také prostor i pro rekreační ubytování. Po roce 1989 zájem mírně klesal na počet 160 osob. V současné době je počet omezen možnostmi ubytovacích kapacit domova mládeže v Litomyšli, tudíž maximální počet všech účastníků je 150 osob. Domov mládeže Vyšší odborné školy pedagogické a střední odborné pedagogické školy 19 vždy v červenci ubytovává i další zájemce a kurzy 20. Zájem o účast na hudebních kurzech také mnohdy naráží na časové možnosti některých lektorů. Největší problémy panují pravidelně u zájemců o hru na housle. Optimální počet žáků na jednoho lektora je 10 až 15 osob. Mnohdy se ale stává, že ve snaze vyjít vstříc všem, má lektor 15 i více žáků. Což potom může omezit rozsah poskytovaných lekcí. U violoncellové a kontrabasové sekce je situace dlouhodobě opačná Zaměření účastníků Průřez uplynulými 38 ročníky trvání těchto kurzů dává tušit, že jak se měnila doba, měnili se i zájemci o toto hudební setkání. Jak již bylo řečeno, setkání vzniklo za účelem dalšího vzdělávání učitelů LŠU a zapálených amatérů. Učitelé nejprve 18 frekventanti, lektoři, organizátoři 19 dále v textu internát 20 Domov mládeže pedagogické školy. [online]. [ ]

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32 Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Identifikátor školy: 600

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ...

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ... Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 ÚVOD 4 Obsah 1 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

WEST MEETS EAST IN AMEROPA!

WEST MEETS EAST IN AMEROPA! AMEROPA MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL A KURZY KOMORNÍ HRY Ameropa pořádá intenzívní čtrnáctidenní kurzy a festival komorní hudby. Studium se zaměřuje na klasická nástrojová seskupení (smyčcové kvarteto,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. INVENCE Základní umělecká škola opět uspěla a získala téměř třímilionovou dotaci EU v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. O grantový projekt Karlovarského kraje požádala zejména

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-147/99-11121 Signatura: bo2ks205 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZUŠ F. X. Richtera, P. Bezruče 675, 769 01

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz)

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz) Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2008 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Zásady školení rozhodčích licence C

Zásady školení rozhodčích licence C Zásady školení rozhodčích licence C Článek I Systém vzdělávání rozhodčích licence C 1. Komise rozhodčích Českého svazu házené na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovídá za realizaci systému

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 Obsah Úvod...................................................................... 4 1 Stav a vývoj vzdělávací

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2020/10-T Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Adresa: Bílovecká 1, 721

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

Zásady školení trenérů licence C

Zásady školení trenérů licence C Zásady školení trenérů licence C Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C

ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C Systém vzdělávání trenérů Trenérsko metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010/2011 1 Motto: Chlapecký sborový zpěv je to nejkrásnější, co může hudba člověku dát Prof. Jiří Skopal

Více

INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva )

INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) k veřejné zakázce Cvičný sbor a cvičný orchestr pro projekt Inovace studijního programu HF JAMUʺ I. Smluvní

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá 134 417 02 Dubí 2 Identifikátor ředitelství: 600 002 829 IZO:

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1059/08-12 Adresa: 679 06 Jedovnice 401 Identifikátor: 600 003 141 IČ: 00 839 621 Místo inspekce: 679 06 Jedovnice 401

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor )

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) S T A N O V Y Dětského folklórního souboru JAVORNÍČEK BRNO, z.s. I. NÁZEV A SÍDLO I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) I.2. Sídlo souboru JAVORNÍČEK BRNO

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová 20. června 2012 Zájmové vzdělávání seniorů v regionech Virtuální Univerzita třetího věku Ing. Klára Nehodová nehodova@pef.czu.cz Provozně ekonomická fakulta České

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 1 Praha obvodní pracoviště Praha 4 Inspekční zpráva MICHAEL Soukromá střední škola reklamní tvorby, s r. o. Machkova 1646, 149 00 Praha 4 - Jižní Město Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 Adresa: Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice Identifikátor: 600 002 934 Termín konání orientační

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2006 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Centrum rozvoje Česká Skalice Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy Police nad Metují Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Konference konaná v rámci

Více