Řešení Business Intelligence pro výrobní podniky a jejich praktická aplikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení Business Intelligence pro výrobní podniky a jejich praktická aplikace"

Transkript

1 Řešení Business Intelligence pro výrobní podniky a jejich praktická aplikace Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Ústav informatiky, Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, Brno Abstrakt: Nabídka dodavatelů špičkových BI platforem se nejvíce soustřeďuje na segment velkých organizací, které si mohou dovolit nákladná, na míru uzpůsobená řešení. Výrobním, resp. průmyslovým podnikům pak nabízejí řešení využívající přednastavené balíčky a standardní nástroje, což značným způsobem snižuje náklady a také urychluje nasazení. Tyto tzv. typové aplikace vytvořené v prostředí dané platformy (např. IBM Cognos) nebo obchodního BI řešení (např. GIST BI) poskytují náhled na určitou část podnikové oblasti. Jde o tzv. komoditizaci BI do oborových a procesních přednastavených balíčků pro tvorbu manažerského informačního systému. Komoditizovány jsou hlavní funkční oblasti těchto balíčků, dílčí odlišnosti si pak organizace upraví podle potřeby. Článek popisuje komoditizovaná BI řešení, obsahuje příklady a případovou studii implementace. Klíčová slova: BI (Business Intelligence), BI platforma, MIS (Management Information System), BSC (Balanced Scorecard), OLAP (OnLine Analytical Processing), komoditizace Abstract: Providers of top-quality BI platforms focus mostly on large companies that can afford costly and bespoke solutions. Industrial enterprises are offered solutions that feature pre-set packages and standard tools, which is remarkably cost-effective and fast in terms of the implementation of the system. These so-called type applications that have been created within the environment of the platform in question (e.g. IBM Cognos) or BI solution (e.g. GIST BI) provide an overview of a certain part of the business. This trend has been significantly affected by the commoditization of BI into sector-specific and procedural pre-set packages for the creation of MIS. The main functional aspects of these packages are commoditized, while particulars are set individually by particular organisations, as needed. This paper describes BI solutions that are focused on industrial enterprises. The examples of BI solution for industrial enterprises and the case study of implementation are also involved in this paper. Key words: BI (Business Intelligence), BI platform, MIS (Management Information System), BSC (Balanced Scorecard), OLAP (OnLine Analytical Processing), commoditization 1. Úvod Na českém stejně jako na světovém trhu jsou nabízeny BI platformy (řešení) orientované buď výhradně na analytickou funkcionalitu (SAS Enterprise Intelligence Platform) nebo platformy, které jsou integrální složkou komplexního podnikového řešení (SAP NetWeaver Business Intelligence jako součást SAP Business Suite SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2011 7

2 Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž apod.). Moderní BI platformy lze z hlediska praktického využití odlišit na základě podpory dolování dat. Ty, které jsou v této oblasti silné, jako např. SAS Enterprise Intelligence Platform, nacházejí uplatnění především v těchto oblastech: Investice získávání dat k analýze finančních a akciových trhů. Bankovnictví detekce a prevence pojišťovacích a finančních podvodů. Telekomunikace analýza zákazníků se sklonem k migraci mezi poskytovateli služeb. Lékařství stanovení správné diagnózy a vhodné léčby na základě známých symptomů. Elektronický obchod získávání dat o prohlížení webových stránek a analýza chování uživatelů (Web Mining). BI platformy, jež zaostávají v oblasti prediktivních analýz a dolování dat, jako např. IBM Cognos, a zároveň jsou absolutními špičkami v managementu metadat, ETL a v nástrojích pro řízení výkonnosti podniku, pak nacházejí své místo ve výrobních a logistických organizacích. V nižších tržních segmentech (středně velké výrobní a obchodní podniky) se pak střetávají s konkurencí, která sice nepatří ke světové špičce, zato nabízí poměr cena/kvalita (např. MIS DecisionWare, po akvizici je součástí Inforu nebo M-Line řešení na bázi databázové platformy Caché apod.), výhodný pro mnoho tuzemských organizací (ICOM Transport, Connex Moravia, VEBA, textilní závody Broumov atd.). Nabídka dodavatelů špičkových BI platforem se nejvíce soustřeďuje na segment velkých organizací, které si mohou dovolit nákladná, na míru uzpůsobená řešení. Malým a středně velkým firmám, nebo společnostem, pro něž nástroje Business Intelligence nepředstavují kritickou aplikaci, jsou k dispozici řešení vyvíjená a integrovaná v rámci ERP systémů nebo samostatná přednastavená řešení, která využívají předpřipravené balíčky standardních nástrojů a funkcí. Tato řešení nacházejí široké uplatnění právě ve výrobních podnicích. Lze je totiž pořídit a provozovat za nižších nákladů a zavést za kratší dobu, než je tomu u komplexních robustních BI aplikací. 2. Využití BI v rámci ERP systému V průběhu let 2003 a 2006 se BI nástroje staly nedílnou součástí většiny ERP systémů nabízených na českém trhu. Průzkumy trhu z let 2007 až 2010 potvrzují, že pouze necelá tři procenta ERP systémů neumožňují ani statický reporting. Předmětem analýz poskytovaných většinou ERP systémů jsou provozní data, zejména z oblasti účetnictví a obchodu, a to formou předpřipravených reportů. Při rozboru dat v transakčních systémech mají uživatelé možnost přistupovat k těmto reportům. Mohou klást dotazy týkající se např. efektivnosti nákupu a prodeje, stavu a řízení zásob, mohou určovat prodejní strategie, objevovat příležitosti na trhu apod. Analýza provozních dat v ERP systémech má však mnoho omezení, proto někteří dodavatelé nabízejí rozšíření o plnohodnotný datový sklad, resp. externí specializované řešení. Typickým příkladem je nejrozšířenější ERP systém na českém trhu, Helios Orange, který kromě vlastních komponent Dataskop a Helios Intelligence nabízí integraci s modulem Controlling od společnosti GIST. Jiný přístup volí výrobce informačního systému Karat, který používá vlastní plnohodnotný manažerský systém, fungující jak 8 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2011

3 Řešení Business Intelligence pro výrobní podnikya jejich praktická aplikace nad provozní, tak OLAP databází. Při prezentaci výsledků se opírá nejen o vlastní modul Manažer, ale také o portálové řešení Microsoft Office SharePoint Server, které zpřístupňuje vybrané údaje širokému spektru uživatelů. Další, zejména dodavatelé světových ERP řešení, používají pro vybudování manažerských systémů nástroje a technologie vyspělých BI platforem. Např. Minerva ČR nabízí uživatelům QAD EA aplikace Business Intelligence a CPM na bázi IBM Cognos 8 BI. Základní nástroj pro manažery na jednotlivých úrovních firmy představuje tzv. analytická mapa, kterou tvoří jednoduchá, uživatelsky modifikovatelná tabulka klíčových ukazatelů. Tuto mapu tvoří rozhraní pro řízení dle konceptu BSC (Balanced Scorecard). V jednotlivých perspektivách BSC jsou definovány ukazatele a jejich vlastníci z řad manažerů. Tyto ukazatele jsou navázány na analytické informace, které si manažeři mohou zobrazovat ve formě tabulek, grafů anebo přes odkazy, resp. vstupy do systému. Uživateli se pak každé ráno zobrazují aktualizovaná data, relevantní pro jeho oblast působení a příslušné kompetence. Analytická mapa je standardní součástí systému, takže zkušený uživatel či správce ji může připravit podle individuálních potřeb pro kohokoliv ve firmě. Jedním z často sledovaných analytických ukazatelů je produktivita práce (v BSC perspektiva učení se a růstu). Např. ve společnosti Magna je tento ukazatel zobrazován na elektronické nástěnce, která je na základě čárových kódů neustále aktualizována. Pro složitější analýzy je určen sofistikovaný nástroj QAD BI (Business Intelligence), který pracuje s datovým skladem, do něhož transakční systém data z provozní databáze inteligentně transformuje do požadované struktury. Do OLAP databáze Cognosu se data načerpají z datového skladu, exportují přímo přes připravené knihovny QAD a vznikají datové kostky, nad nimiž pak lze provádět analýzy. Uživatel si je nemusí vytvářet sám. K dispozici má osm modelů s připravenými klíčovými pohledy, ukazateli, analýzami a simulacemi, které představují sadu nejlepších praktik QAD používaných zákazníky po celém světě. Výsledkem je obrazovka s klíčovými indikátory, které ukazují a barevně určují stav sledovaného jevu [1]. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2011 9

4 Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž Obr. 1 Koncept BSC v prostředí ERP systému QAD [1] 3. Přednastavená samostatná BI řešení na českém trhu CVIS sleduje samostatná přednastavená BI řešení od roku Stejně jako v případě výzkumu ostatních oblastí BI trhu čerpá z teoretických východisek těchto autorů a jejich publikací: Kimball (1998) [2], Kimball, Ross (2002) [3], Inmon (2005) [4], Smalltree (2006), [5], Howson (2008) [6]. Vychází také z výzkumů renomovaných analytických agentur [7-8] a vlastních šetření zaměřených výhradně na český trh [9]. Jak ukazuje graf na obrázku 2, proporcionalita nabídky samostatných přednastavených BI řešení se v posledních čtyřech letech výrazněji nemění. Přibližně pětina dodavatelů tuto nabídku neposkytuje. Ze zbývajících čtyř pětin je zhruba polovina samostatných přednastavených řešení univerzálně využitelných. Druhá polovina je orientována oborově (zejména pro oblast dopravy, farmacie, utilit, veřejné a státní správy, telekomunikací a bankovnictví) a procesně. Procesně orientované balíčky zahrnují buď komplexní nastavení procesu (controlling, řízení obchodu, marketingu, servisu, logistiky, výroby, komplexní řízení dle metodiky Balanced Scorecard) nebo jeho specifické části (řízení rizik, řízení investic a portfolií, prediktivní analýzy pro řízení kontaktů apod.). Přednastavená samostatná BI řešení s sebou přináší standardizované manažerské úlohy a know-how, které do nich buď přímo vkládají implementační partneři, nebo vzniká jako nejlepší praktika na základě opakovaného nasazení dané aplikace. Tyto zkušenosti patří k tomu nejcennějšímu, co může předpřipravené řešení malým a středně velkým podnikům, nebo organizacím, pro něž nástroje Business Intelligence nepředstavují kritickou aplikaci, nabídnout. 10 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2011

5 Řešení Business Intelligence pro výrobní podnikya jejich praktická aplikace Obr. 2 Vývoj nabídky přednastavených BI řešení [9] 4. Přednastavené, procesně orientované BI řešení pro výrobní podniky Altec Productive Intelligence System (APIS) představuje sadu nástrojů BI vybudovanou na platformě Oracle Business Intelligence. Díky ní dokáže: Vytvářet přehledy o provozu, zakázkách, nákladech, vytížení kapacit, úrovni využití zdrojů. Vytvářet analýzy a simulace. Sledovat a řídit výkonnost podniku. Jako datová základna mu může sloužit jak provozní databáze ERP systému, tak OLAP databáze datového kladu. Výsledky pak lze prezentovat ve formě grafických panelů a reportů, které si každý uživatel může jednoduše přizpůsobit podle svých požadavků. Přednastavené funkce jsou orientovány do modulů Finance, Distribuce, Výroba, Personalistika a Monitoring. Každý z uvedených modulů je dále členěn na funkční komponenty, které mohou být provozovány samostatně a nezávisle na ostatních. Specifické potřeby zákazníků lze řešit vývojem zakázkových úprav nebo vlastních samostatných funkcí. Následující případová studie popisuje nasazení APIS ve výrobní společnosti Austin Detonator. 5. Případová studie: Jak úspěšně vybudovat manažerský informační systém Austin Detonator patří k předním evropským výrobcům roznětných systémů. Počátek výroby společnosti, ještě pod názvem Zbrojovka Vsetín, se datuje do období padesátých let minulého století, kdy začala vyrábět první průmyslové elektrické SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

6 Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž rozbušky. V roce 1999 byla odkoupena společností Austin Powder International a stala se součástí tohoto nadnárodního koncernu. Hlavní výrobní program tvoří neelektrické a elektrické rozbušky, rozbušky s elektronickým roznětem, komponenty pro výrobu (sestavu) rozbušek, iniciační prostředky, pilule a palníky a pomůcky pro trhací práce. Austin Detonator je exportně orientovaná firma, která více než 90 % své produkce vyváží do zahraničí, a to jak do zemí Evropské unie, tak i do vzdálenějších destinací, jako jsou např. USA, Japonsko, Austrálie a země Středního východu. V současné době zaměstnává přes 700 pracovníků. 5.1 Proč budovat manažerský informační systém Již během výběrového řízení na podnikový informační systém uvažovalo vedení společnosti o pořízení manažerské nadstavby. Nejdříve však přistoupilo k implementaci vybranému ERP řešení IFS Aplikace, který se podařilo úspěšně předat do ostrého provozu k 1. lednu Poté se vedení společnosti vrátilo k myšlence pořídit manažerský informační systém, který by umožnil centralizovat data pro rozhodovací procesy a zprostředkoval globální pohled na chod a hospodaření celé firmy. Stávající způsob reportingu z ERP systému prostřednictvím tiskových sestav a dokumentů v MS Excel totiž nedostačoval, proto bylo rozhodnuto o vybudování MIS, který by uměl čerpat data z provozních aplikací a přetvářet je na informace, které vrcholový i střední management potřebuje k rozhodování. Jedním z hlavních požadavků tak bylo zajistit manažerské informace pro různé úrovně řízení. 5.2 Postupné zavádění systému Poslední fází výběrového řízení bylo vytvoření pilotní oblasti, které proběhlo ještě před podpisem smlouvy o dodávce. Tento test dodavatele ukázal, zda je schopen naplnit požadavky a očekávání zákazníka. V případě neúspěchu by společnost oslovila druhého dodavatele v pořadí. Za pilotní oblast byl vybrán prodej, kde již na začátku měli konzultanti dodavatele jasno, jak by měl výsledek vypadat. Analýzy a reportování v prodeji již byly prověřeny dlouholetým používáním. APIS měl nahradit stávající zpracování s tím, že proces bude probíhat automaticky a umožní v případě potřeby reporty dynamicky měnit. Vytváření celé struktury systému reportování v oblasti prodeje měli pod dohledem pracovníci Austin Detonator, dodavatel pouze převáděl jejich představy a požadavky do vlastního systému. V rámci implementace se také podařilo stávající reporty vylepšit prostřednictvím nových nástrojů, které řešení poskytují. Smlouva o dodávce byla podepsána koncem roku 2009 a konzultanti začali na řešení pracovat hned počátkem ledna následujícího roku. V průběhu devíti měsíců byly dokončeny oblasti uvedené ve schématu na obrázku 3 Inventory, Finance s týdenními reporty, Telephony, Sales a Quality. Jakmile byla implementace každé z oblastí ukončena, bylo možné ihned používat jejich výstupy. Po určitou dobu bylo ponecháno souběžné zpracování v novém MIS a původním způsobem přes MS Excel, aby bylo možné ověřit, zda jsou nové výstupy správné. 12 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2011

7 Řešení Business Intelligence pro výrobní podnikya jejich praktická aplikace Obr. 3 Procesní model manažerského systému ve společnosti Austin Detonator Od září 2010 používá manažerský informační systém 20 pojmenovaných uživatelů, kteří jsou rozděleni do sedmi skupin. Vlastní tvorbu sestav a reportů zpracovávají tři zaměstnanci. Někteří další pracovníci, např. manažeři prodeje, jsou schopni vytvářet si také vlastní reporty, takže APIS nyní využívá aktivně celkem 10 pracovníků. Ostatní zaměstnanci pracují pouze s předem připravenými reporty. 5.3 Hlavní úkoly pro nový manažerský systém Hlavním požadavkem bylo převedení konkrétních reportů ze skladového hospodářství, prodeje, financí, výroby a kvality do manažerského informačního systému. Týdenní reporty nyní umožňují sledovat pohledávky, závazky, objem prodejů a další důležité ukazatele z těchto oblastí. Významná část řešení pokrývá prodeje, z nichž patří k nejsledovanějším náklady, které slouží jako zdroj pro analýzu obchodních marží. Kromě uvedených oblastí pokrývá manažerský systém také telefonování a poskytuje tak přehledy o veškerých nákladech a druzích volání přes mobilního operátora. Druhým úkolem po převedení reportů bylo využít možností analýz získaných informací. V první fázi byly vytvořeny rozbory zaměřené na obchodní marže z pohledu zákazníků, typů výrobků, teritorií, a to včetně časového vývoje. V oblasti kvality jsou pak rozbory zaměřeny na neshodné výrobky a hledání příčin jejich vzniku. Poslední krok, který je plánován v rámci rozvoje systému APIS, je vytvoření uceleného konceptu řízení dle metodiky Balanced Scorecard. 5.4 Úzká místa budování manažerského systému V průběhu implementace se vyskytla dvě úzká místa. Prvním z nich je samotná analýza a návrh systému tato fáze je velmi citlivá na to, aby uživatel nakonec získal SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

8 Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž ty informace, které požaduje. Druhý problém se vyskytl při testování, kdy výsledky ze systému neodpovídaly reportům vytvořeným stávajícím způsobem v MS Excel. Vedlejším přínosem implementace tak bezesporu bylo odhalení nepřesností a chyb, majících původ v ERP systému. Bylo třeba učinit taková opatří, aby již další chyby nevznikaly. Tato zásada se stala výzvou pro celý implementační tým, který nakonec vytvořil celkem tři opravné mechanismy: Data pořizovaná do systému APIS jsou upravena podle předdefinovaných pravidel. Některé doklady jsou označeny určitým atributem tak, aby je bylo možné identifikovat a nastavit jejich chování. Byl změněn proces přeúčtování tržeb pomocí interních dokladů v oblasti prodeje a definován přesný postup, jak takový doklad vyhotovit. Poslední uvedený mechanismus samozřejmě zkomplikoval dosavadní práci účetních. Tyto obtíže však byly vyváženy tím, že nyní jsou veškeré doklady správně zaúčtovány. Při řešení problémů s chybami se ukázalo jako výhodné, že fi rma pořídila transakční i analytický systém od stejného dodavatele. Vyhledání a oprava dat tak byla podstatně rychlejší a snadnější. Podobně jako v jiných organizacích, ani v Austin Detonator se nový manažerský systém nesetkal u všech uživatelů s bezmezným nadšením. Pracovníci doposud zvyklí na své tabulky Excelu se museli naučit, kde a jak reporty najdou. Tato fáze je velmi citlivá, proto je nutné věnovat každé skupině uživatelů dostatek času na školení a individuální konzultace. Jako vhodný model lze doporučit dvoustupňové školení. Koncové uživatele by měli školit vlastníci klíčových procesů, neboť dobře znají detaily práce, např. v oblasti obchodu, řízení vztahů se zákazníky atd. 5.5 Čeho se vyvarovat při výběru a zavádění manažerského systému Již před samotným výběrem systému a dodavatele je třeba důkladně promyslet, jaké manažerské řešení firma opravdu potřebuje, a definovat cíle, kterých chce dosáhnout. Na tyto požadavky by měl potenciální dodavatel umět odpovědět a navrhnout zákazníkovi nejen nejvhodnější cílové řešení, ale i postup jeho vybudování. Josef Hudec, odpovědný ve společnosti Austin Detonator za oblast IT, dodává následující osobní zkušenost: Nikdo by si neměl myslet, že pouze zakoupením licencí od dodavatele dosáhne požadovaných výsledků. Je třeba stavět na osobnostech a zkušenostech konzultantů. Ti by se měli umět zákazníka správně dotázat na jeho potřeby a pochopit je. Dále musí být schopni proniknout do datové struktury firmy, porozumět návaznostem a navrhnout odpovídající řešení. Chcete-li si vyzkoušet tyto schopnosti konzultantů, pak mohu doporučit náš způsob testování na vybrané oblasti ještě před podpisem smlouvy o dodávce systému. 5.6 Přínosy systému v praxi I když společnost ještě není s budováním manažerského systému u konce, je již nyní možné vidět tyto hlavní přínosy: 14 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2011

9 Řešení Business Intelligence pro výrobní podnikya jejich praktická aplikace Snížení časového vytížení pracovníků controllingu až o 100 %, ti se již nemusí zabývat pořizováním a čištěním dat, ale mohou se plně věnovat analýzám. Vedení společnosti má kdykoli k dispozici informace pro své rozhodování a nemusí čekat, až oddělení controllingu vytvoří potřebné reporty. Jednotná verze pravdy a vyloučení duplicit manažerský systém je nyní centrálním místem pro vyhledávání informací k rozhodovacímu procesu. Zkvalitnění procesu plánování je zřejmé zejména v oblasti investic, kde lze snadno vyhodnotit přínosy a ziskovost konkrétního výrobku. Pro klasické plánování jsou přínosem analýzy minulých let. Konsolidace dat jelikož je společnost složena z více samostatných firem, potřebuje mít možnost náhledu na výsledky celé skupiny, což bylo v minulosti velmi obtížné zajistit a navíc s vysokou mírou chybovosti. Prohloubení možností analýz nahlížení na data z nových pohledů a také použití nových nástrojů pro rozpad, slučování, pivoting apod. 6. Závěr Jedním z hlavních trendů v komerčním i nekomerčním sektoru je tzv. komoditizace BI do oborových a procesních přednastavených balíčků pro tvorbu manažerského informačního systému. Komoditizovány jsou hlavní funkční oblasti těchto balíčků, dílčí odlišnosti si pak organizace upraví podle potřeby. Jeden z takto předpřipravených balíčků představuje informační systém APIS, který jsme i s případovou studií uvedli v tomto článku. Komoditizovány jsou do značné míry také nástroje a funkce BI řešení integrovaných v ERP systémech. Jako příklad jsme zvolili ERP systém QAD EA a využití nástrojů BI platformy Cognos v jeho rámci. CVIS očekává, že tento trend bude v následujících letech významněji posilovat a prosazovat se nejen ve výrobních podnicích, ale také v obchodních a servisních společnostech a částečně i organizacích, které dosud pořizovaly robustní, na míru připravená BI řešení. 7. Literatura [1] KLČOVÁ, H. QAD: Špičkové řešení pro průmyslové podniky. CVIS.CZ [online] [cit ]. Dostupné z www: <http://www.cvis.cz> [2] KIMBALL, R., et al. The Data Warehouse Lifecycle Toolkit: Expert Methods for Designing, Developing, and Deploying Data Warehouses. New York: John Wiley and Sons, ISBN [3] KIMBALL, R.; ROSS, M. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modelling. New York: John Wiley and Sons, ISBN [4] INMON, W. H. Building the Data Warehouse (Fourth Edition). Indianapolis: Wiley Publishing, ISBN [5] SMALLTREE H. BI s founding father speaks: Q&A with Howard Dresner. SearchData-Management.com [online] [cit ]. Dostupné z www: <http://searchdatamanagement. techtarget.com> SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

10 Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž [6] HOWSON, C. Successful Business Intelligence. New York: McGraw Hill, ISBN [7] FEIMAN, J.; MacDONALD, N. Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms. Gartner RAS Core Research Note G , [8] CHANDLER, N.; RAYNER, N.; DECKER, J. E. Magic Quadrant for CPM Suites. Gartner RAS Core Research Note G , [9] SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Brno: Computer Press, ISBN SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2011

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005 Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Nová dimenze rozhodovacího procesu

Nová dimenze rozhodovacího procesu Nová dimenze rozhodovacího procesu Marek Matoušek Pavel Mašek Data, nebo INFORMACE Využití dostupných firemních dat Několik systémů, mnoho různých dat Různé divize, různé potřeby Potřeba integrace dat

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Business intelligence Datový sklad On-line Analytical Processing (OLAP) Kontingenční tabulky v MS Excelu jako příklad OLAP Dolování

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Ing. Milan Bartoš Capgemini Sophia s.r.o. member of the Capgemini Group Abstrakt Cílem článku je představit teoreticky

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Agenda 1) Požadavky organizací veřejného sektoru 2) Porovnání standardních a specializovaných BI 3)

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Seminář ČSSI 3.12.2010, VŠE Praha Pavel Sládek, ČEZ ICT Services, Skupina ČEZ O Skupině ČEZ Skupina ČEZ v číslech (výroční zpráva 2009) Celkem 185 společností

Více

Na co se můžete s Oracle BI těšit

<Insert Picture Here> Na co se můžete s Oracle BI těšit Na co se můžete s Oracle BI těšit Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Oracle BI Ukázka Oracle BI Možnosti platformy Oracle Business

Více

Možnosti reportingu v produktech řady EPM

Možnosti reportingu v produktech řady EPM Možnosti reportingu v produktech řady EPM Martin Répal Senior konzultant/manager EPM MCITP, MCP, MOS, MCTS, vtsp, Prince II martin.repal@autocont.cz 1 Jak je to s reportingem? Má SW produkt reporty? Tak

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Změny a očekávání. na světovém trhu Business Intelligence Petr Sodomka sodomka@fame.utb.cz. trendy / stratégie

Změny a očekávání. na světovém trhu Business Intelligence Petr Sodomka sodomka@fame.utb.cz. trendy / stratégie Změny a očekávání na světovém trhu Business Intelligence Petr Sodomka sodomka@fame.utb.cz Po ohlášených a již dokončených akvizicích na světovém BI trhu se světová špička konsolidovala na několik významných

Více

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb.

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Business Intelligence 2015 Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Leden 2015 Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data V roce 2015 se zvýší

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

powerful SAP-Solutions

powerful SAP-Solutions We deliver powerful SAP-Solutions to the World! Praktický průvodce novými SAP technologiemi Září 2015 Martin Chmelař itelligence, a.s. Milníky: 2002: založení společnosti 2008: společnost členem itelligence

Více

Efektivní řízení pomocí Business Intelligence. Ján Zajíc (Clever Decision) Robert Havránek (Microsoft)

Efektivní řízení pomocí Business Intelligence. Ján Zajíc (Clever Decision) Robert Havránek (Microsoft) Efektivní řízení pomocí Business Intelligence Ján Zajíc (Clever Decision) Robert Havránek (Microsoft) Kde najdete nejefektivnějšího manažera? Hierarchie řízení a informační potřeby High level, agregované

Více

STÁTNÍ POKLADNA. Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

STÁTNÍ POKLADNA. Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) POKLADNA Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Ing. Miroslav Kalousek ministr financí Praha 17.12.2012 Page 1 Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Centrální systém účetních

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy Martin Závodný Agenda Význam CPM/BI Aplikace CPM/BI Projekty CPM/BI Kritické body CPM/BI projektů Trendy v oblasti CPM/BI Diskuse Manažerské rozhodování

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Obsah Průzkum názorů ICT ředitelů BYOD trendy Návrh bezpečnostního konceptu MDM Postup, přínosy pro klienta

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Analýza dat skoro zadarmo možnosti rozborů pro malé organizace

Analýza dat skoro zadarmo možnosti rozborů pro malé organizace Analýza dat skoro zadarmo možnosti rozborů pro malé organizace Martin Hess Microsoft Office Specialist Master Certification katedra informačních technologií VŠE Praha hess@vse.cz Abstrakt Článek se zabývá

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

3 zdroje dat. Relační databáze EIS OLAP

3 zdroje dat. Relační databáze EIS OLAP Zdroje dat 3 zdroje dat Relační databáze EIS OLAP Relační databáze plochá dvourozměrná tabulková data OLTP (Online Transaction Processing) operace selekce projekce spojení průnik, sjednocení, rozdíl dotazování

Více

Role BI v e-business řešeních pohled do budoucnosti

Role BI v e-business řešeních pohled do budoucnosti Ing. Ota Novotný, Ph.D. katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze novotnyo@vse.cz katedra informačních technologií VŠE Praha jsme uznávanou autoritou v oblasti aplikované informatiky

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Základní popis https://icompllex.com

Základní popis https://icompllex.com Základní popis https://icompllex.com icompllex IT řešení funkce compliance Moderní webová aplikace k zajištění funkce compliance finančními institucemi. icompllex představuje robustní vysoce efektivní

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu Oracle Sales Cloud moderní řízení obchodu Úvod Oracle Sales Cloud je nástroj moderního obchodování, který lze snadno nasadit a rychle užívat. Je to zcela mobilní řešení s analytickou výbavou, stavěné pro

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT Jaroslav Novotný Abstract Most companies are trying to find and apply to their business and marketing processes

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více