AKTIVNÍ A KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO 21. STOLETÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVNÍ A KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO 21. STOLETÍ"

Transkript

1 AKTIVNÍ A KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO 21. STOLETÍ

2 proalpha - řešení pro 21. století Nová ekonomika (The New Economy) nabízí nejen enormní růstový potenciál, ale skrývá též podstatná rizika. Toto období rychle rostoucí aktivity na globálním trhu a prudce se rozvíjející interaktivity ekonomických subjektů podporované moderními technologiemi, kdy rostoucí síla informací radikálně mění jak způsob vzájemné komunikace lidí, tak obchod a podnikání, staví před každého účastníka nové výzvy. Koncept změny v ekonomice není nový a i v minulosti byl spojen s výskytem mimořádných turbulencí, během kterých jedni profitovali a druzí zanikali. Jen ten, kdo se včas dokáže připravit na tyto změny, bude schopen udržet krok s nadnárodní konkurencí a zajistí si místo v novém ekonomickém prostředí. proalpha představuje komplexní standardní programový produkt typu ERP (Enterprise Resource Planning), nabízející řešení pro všechny oblasti činnosti podnikatelských subjektů střední velikosti, schopný flexibilně reagovat nejen na současné ale i budoucí požadavky trhu a zákazníků. proalpha - ochrana investic a zaintegrovaná budoucnost Již při výběru vývojových prostředků pro systém proalpha byl kladen důraz na možnost pružně reagovat na změny prostředí i požadavků. Na bázi objektově orientovaného vývojového prostředí PROGRESS (Progress je registrovanou obchodní značkou firmy Progress Software Corporation) byl vytvořen platformově nezávislý programový produkt, schopný provozu na nejrůznějších operačních systémech. Díky propracovanému transakčnímu konceptu zajišťujícímu automaticky konzistenci dat i v případě distribuovaných databází a schopnosti automatické obnovy při výpadcích systému, je možné systém proalpha nasazovat i v nejkritičtějších oblastech podnikového řízení. PROGRESS vytváří prostor pro tvůrčí vývoj podnikových aplikací zejména tím, že trvale poskytuje vývojářům nejnovější technologické koncepty a prostředky, ať už se jedná o transakčně orientované distribuované databankové systémy s možností replikace dat, objektově orientované komponentově založené vývojové prostředí, nástroje pro vývoj a provoz ITP (Internet Transaction Processing) aplikací, či komunikační nástroje plně kompatibilní s JMS (Java Message Service). Využití opakovaně použitelných programových komponent, tzv. SMART OBJECTS osvobozuje vývojáře zásadním způsobem od opakujících se úloh a umožňuje jim koncentrovat se na funkcionalitu aplikace. Současně je tím garantováno zachování obecnosti a jednotnosti jak uživatelského rozhraní tak i funkcí v rámci celého systému. Vysoká úroveň ochrany investic je navíc zajišťována důslednou orientací na globální standardy a dodavatele (PROGRESS, Microsoft, Java, TCP/IP, Active-X, ODBC, XML atd.) Na těchto základech je možné mimořádně efektivně nejen realizovat řešení aktuálních požadavků ale též vytvářet koncepty určující směry dalšího vývoje. Modulární vícevrstvá architektura systému proalpha zaručuje interaktivní propojení všech aplikačních modulů a dostupnost všech podstatných informací v zastřešujícím manažerském a informačním systému. Poskytuje všem řídícím pracovníkům na nejrůznějších stupních řízení aktuální a pro jejich rozhodování relevantní informace odpovídající jejich potřebám a požadavkům. Všem oblastem modulárně budovaného systému byla při vývoji věnována rovnocenná pozornost. Díky tomu vznikl homogenní integrovaný systém, kde integrací je míněn naprostý soulad všech množstevních a hodnotových toků. Tak se např. každá změna stavů promítne bezprostředně a identicky jak v materiálovém hospodářství tak ve finančním účetnictví. Modulární výstavba systému proalpha umožňuje v neposlední řadě také konfiguraci systému podle aktuálních potřeb firmy. Díky jisté autonomii jednotlivých modulů je možné systém zavádět a doplňovat postupně podle měnící se situace a požadavků. Modulární výstavba společně s platformovou nezávislostí zajišťují trvale růst systému odpovídající potřebám růstu podniku. KOMPLEXNÍ

3 Koncepce systému proalpha se od prvopočátku orientuje na požadavky výrobních a obchodních podniků střední velikosti. Na základě těchto požadavků bylo vyvinuto komplexní, standardní, široce parametrizovatelné řešení, s jehož pomocí je možné řešit prakticky veškeré úlohy takovýchto podniků. Celopodnikové řešení proalpha zahrnuje nejen typické ERP funkce, jako jsou kompletní oblast logistiky, finančních a účetních agend, nýbrž podporuje uživatele též oblastech jako jsou správa vztahů se zákazníky (CRM - Customer Relationship Management) nebo správa dodavatelsko/odběratelských vztahů (SCM - Supply Chain Management). Současně jsou podporovány všechny aktuálně dostupné komunikační technologie včetně kompletního spektra e-business. Kromě nejnovějších výsledků technologického vývoje, nových vědeckých poznatků a trvale se měnícího právního prostředí představuje zpětná vazba z realizace projektů a pracovních setkání se zákazníky (proalpha User Group) důležitý zdroj informací pro další vývoj systému proalpha. Spektrum implementací systému je mimořádně široké a pohybuje se od lokálních nasazení s desítkami současně pracujících uživatelů až po nasazení v nadnárodních, organizačně i geograficky členitých společnostech se stovkami současně aktivních uživatelů. Při vývoji standardu bylo důsledně dbáno na možnost snadné implementace individuálních rozšíření - ať už se jedná o nezbytné úpravy související s lokalizací systému pro určitou zemi, nebo úpravy dle požadavků koncových zákazníků při zachování vysoké míry kompatibility se standardem a jeho novými verzemi. Důsledným zabudováním výstupních bodů pro uživatelské úpravy (User Exits) do standardních programů, je možné prakticky libovolnou úpravu realizovat nebo naopak odstranit bez jakéhokoliv zásahu do standardního kódu. proalpha Workflow od pasivního zdroje informací k aktivnímu řízení podnikových procesů proalpha je aktivním ERP řešením. O aktivním řešení hovoříme z toho důvodu, že celý systém je prostoupen konfigurovatelnými automatizačními procedurami řízení toku pracovních činností, které sofistikovaně podporují uživatele při realizaci jednotlivých operací. Automatizace činností v proalpha Workflow se zakládá na událostmi řízených zřetězených procesech. Každý informační objekt je automaticky zpracováván na základě k němu přiřazeného řetězce procesů. Zpracování může být na základě definovatelných událostí aktivováno nebo naopak přerušeno. V případě nasazení komunikačních prostředků přesahujících rámec firmy (EDI, Internet) lze navíc uvažovat i o externím řízení zřetězených procesů. A K T I V N Í

4 Například v zájmu zajištění dodržování dodacích termínů je nezbytné sáhnout k automatizaci interních podnikových obchodních procesů. V systému proalpha je kompletní proces zpracování zakázek podporován automatizací pracovních postupů od prodejního oddělení, přes technickou přípravu výroby až po výrobu, konečnou montáž a expedici. Výrazným přínosem je mimo jiné i skutečnost, že např. vytvoření nového kusovníku konstruktérem může v rámci automatizovaných funkcí proalpha Workflow aktivovat události pro další pracovníky z definovaného řetězce procesů. Tak může být například pracovník přípravy výroby, nebo obchodního oddělení informován o nových úlohách souvisejících s právě vzniklým kusovníkem. Konstruktérem vytvořené výkresy a konstrukční data mohou být samozřejmě vyvolány a zobrazeny na libovolné pracovní stanici systému proalpha. Tímto přebírá systém proalpha mimo jiné i podstatnou část úloh správy konstrukčních dat (EDM Engineering Data Management). proalpha a správa dokumentů Zodpovědný pracovník je informován o pro něho relevantních událostech jako jsou odchylky od plánu, informační objekty vyžadující jeho pozornost nebo úlohy čekající na zpracování. Zpracování jednotlivých případů vyvolává přímo ze svého monitoru otevřených aktivit (To-Do List). Objektově orientovaný základ umožňuje navíc snadné přizpůsobení a rozšíření automatizačních procedur proalpha Workflow na specifické podnikové požadavky. proalpha a CAD Modul proalpha CA-Link nastavuje nová měřítka v oblasti integrace obchodních procesů. Pomocí tohoto modulu je možné online integrovat se systémem proalpha téměř veškeré na trhu běžné CAD systémy. Online v tomto případě znamená, že konstruktér z prostředí CAD systému, přistupuje na data - jako jsou kusovníky nebo údaje o výkresech, která jsou spravována v systému proalpha. Založením vlastních výkresů a konstrukčních kusovníků se automaticky rozšiřuje jednotná podniková databáze těchto informací. Nevznikají žádná redundantní data nebo na údržbu složitá rozhraní. Správa dokumentů (DMS Document Management System) v systému proalpha nabízí mimo obvyklé archivační funkce mnohostranné možnosti nakládání s uloženými dokumenty a vytváření rešerží. Přitom je zcela lhostejné zda se jedná o naskenované doklady např. došlé faktury, náčrtky nebo certifikáty nebo o dopisy vytvořené v MS-Word, či MS-Excel tabulky. Všechny dokumenty mohou být jednoduše spojeny a spravovány společně s libovolným informačním objektem v systému proalpha. Tak může např. pracovník prodejního oddělení přivěsit k zakázce zákazníka poznámku o relevantním telefonickém rozhovoru se zákazníkem. Tato poznámka je archivována společně se zakázkou a může být kdykoliv znovu vyvolána. proalpha a e-business Přes určitou deziluzi, následující po počátečním nekritickém nadšení, získává využití Internetu stále více na významu. Je třeba vycházet z faktu, že podstatná část globálních obchodních vztahů bude převážně realizována prostřednictvím Internetu. Předpokladem pro to však je, aby nasazené softwarové produkty tuto komunikační změnu podporovaly. Různé požadavky vyžadují diferencovaná řešení. Pro podporu vazeb mezi obchodními partnery nabízí modul proalpha b2b (business-to-businness) jak interaktivní na internet browseru založená řešení, tak i automatickou výměnu dat ve formátu XML (extensible Markup Language) prostřednictvím MOM (Message Oriented Middleware) produktů založených na JMS (Java Message Service) standardu. Na převážně koncové zákazníky orientovaný proalpha WebShop patří ke kompletně integrovaným proalpha modulům. Podstatné výhody oproti mnohým předsunutým internetovským obchodům typu b2c (business-to-customer) s redundantním uložením dat, získává uživatel systému proalpha už jen tím, že může OTEVŘ ENÝ

5 pracovat a udržovat např. prodejní informace ve svém známém pracovním prostředí. Internetovský zákazník naproti tomu profituje např. z automatické kontroly platnosti jím zadávaných údajů a přístupu k naprosto aktuálnímu stavu dat v systému. Současně je díky nejaktuálnějším kryptovacím technologiím zajištěn vysoký standard zabezpečení přenášených dat. proalpha a podpora rozhodování Pracovníci zodpovědní za rozhodování na nejrůznějších stupních podnikové hierarchie potřebují pro svoji práci informace, které většinou přesahují rámec jednotlivých organizačních jednotek a které navíc musí být trvale k dispozici. proalpha a vztahy se zákazníky Rozhodující konkurenční výhody mohou dosáhnout ti dodavatelé, kteří přesně poznají přání svých stávajících i potenciálních zákazníků, zajistí jim optimální péči a udržují s nimi intenzivní kontakty. Správa vztahů se zákazníky (CRM Customer Relationship Management) se dotýká prakticky všech oblastí činnosti podniku, ať už se jedná o marketing, prodej, výrobu, expedici nebo externí účetnictví. CRM funkce v systému proalpha zahrnují početné komponenty, z nichž mnohé byly integrální součástí tohoto komplexního řešení již dávno před vznikem módního pojmu CRM. K nim patří např. správa servisních a reklamačních požadavků, stejně jako systém včasného varování při překročení předdefinovaného rozsahu zvolených ukazatelů. Samozřejmě obsahuje systém proalpha i typické CRM vlastnosti jako je např. modul CTI (Computer Telephone Integration). Pomocí tohoto modulu je možné nejen prostým kliknutím myši vytočit v databance uložené telefonní číslo požadovaného partnera, ale též v případě příchozích telefonátů automaticky vyvolat a zobrazit údaje o volajícím. Modul proalpha MIS (Management Information System) představuje nástroj splňující tyto požadavky. Vysoká úroveň integrace v systému proalpha zajišťuje, že veškerá uložená data jsou trvale a okamžitě k dispozici. Mnohotvárné náhledy, přehledy a vyhodnocení mohou být pomocí flexibilních nástrojů dále modifikovány a doplňovány přímo koncovými uživateli systému. Obsah a míru zhuštění informací si určuje každý uživatel v rozsahu své zodpovědnosti sám. Přitom lze každou z variant náhledu na vybrané údaje chránit definicí práv před neoprávněným přístupem nepovolaných osob. Modul proalpha MIS je tímto možno vnímat nejen jako manažerský informační systémem, nýbrž jako obecný informační nástroj všech uživatelů systému proalpha. Celkové vysoce komprimované hodnoty lze analyzovat přes jednotlivé úrovně zhuštění až po jednotlivé doklady. Tok dokladů je možné sledovat jak dopředně tak i zpětně. Tak je možné např. u dodacího listu na jedné straně zjistit, ke které zakázce se váže a na druhé straně zda, kdy a pod jakým číslem byl fakturován a to vše až do posledního detailu na úrovni jednotlivých pozic dokladů. Prodejní informační modul proalpha VIS pokrývá nejen čistě s prodejem spojená témata, jako je správa kontaktů, sledování prodejních aktivit, řízení prodeje, analýzy prodejních procesů nebo porovnání konkurentů, nýbrž poskytuje i rozsáhlou podporu při řízení a sledování marketingových kampaní. MODULÁRNÍ

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh informačního systému ve společnosti

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

Spolupráce na vyšší úrovni

Spolupráce na vyšší úrovni Spolupráce na vyšší úrovni E-maily a týmová spolupráce Sdílení a schvalování dokumentů Správa znalostí, aktivit a informací v týmu Instant messaging a videokonference Integrovaný editor textů, tabulek

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně Bc. Jana Kiflová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT V této diplomové práci s názvem Zavedení výuky modulu

Více

MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK...

MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK... MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK 3... EXISTUJE MNOHO SOFTWAROVÝCH APLIKACÍ PRO KONSTRUKCI OKEN. ČÍM JE 3E-LOOK TAK JEDINEČNÝ? 3E-LOOK je procesně orientovaný software pro konstrukci

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Porovnání podpory elektronického obchodování v ERP systémech Monika Blažejovská Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ:

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V CRM (ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY)

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V CRM (ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY) INFORMAČNÍ SYSTÉMY V CRM (ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY) Radim Keřt Ústav ekonomiky a managementu, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Ve svém příspěvku se zaobírám problematikou řízení vztahů se zákazníky

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Radek Kypsoň METODIKA IMPLEMENTACE e-logistiky VE VERTIKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH ŘETĚZCÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA FIRMY MENŠÍ A STŘEDNÍ VELIKOSTI IMPLEMENTATION

Více

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zdenek Brabec Autor: Zdenek Brabec Název díla: Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení COMOS Platform Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS Efektivní správa dat po celý životní cyklus technologického zařízení

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více