ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Roman Fila Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Manažerské účetnictví a jeho význam v účetní jednotce Zásady pro vypracování: 1. Vytýčení základních postupů v oblasti manažerského účetnictví a definování jejich přínosu pro podnikatelské subjekty. 2. Prostudování odborné literatury a vybraných případových studií. Základním cílem této bakalářské práce je zmapovat a vyhodnotit různé postupy v oblasti manažerského účetnictví, a to se zřetelem na vývojový proces informačních požadavků účetní jednotky, příslušného nastavení sběru dat a formu finálního výstupu. Za tímto účelem jsou zde využity a rozvinuty zejména metody víceokruhového účetnictví, analytických účtů a střediskového hospodaření. Práce pak zkoumá jejich relevantní přínos, a to jak z hlediska vyhodnocení dílčích ekonomických výsledků, tak i jejich optimální provázanost s kalkulačním vzorcem. 3. Aplikace poznatků u zkoumaného ekonomického subjektu. Tím je výrobní podnik Impress Znojmo, a. s., jenž využívá informační postupy jak v oblasti analytického členění účetních zápisů, tak i při tvorbě manažerských reportů. Součástí běžné ekonomické agendy je i operativní finanční plánování, pravidelná analýza odchylek skutečnosti od standardu a z toho plynoucí opatření. Cílem studie bude vyhodnocení těchto výstupů z hlediska jejich provázanosti na plánovací a rozhodovací procesy.

2 Rozsah práce: 45 Seznam odborné literatury: 1. Fibírová, J. a kol., Nákladové účetnictví, Praha: Vysoká škola ekonomická, ISBN Král, B. Králíček, V., Případové studie z manažerského účetnictví, Praha: Vysoká škola ekonomická, ISBN Král, B., Manažerské účetnictví, Praha: Management Press, ISBN Lazar, J., Manažerské účetnictví, Praha: GRADA Publishing, spol. s r. o., ISBN Datum zadání bakalářské práce: září 2008 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2009 L. S. Roman Fila autor Ing. Martina Janoušková, FCCA vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. rektor SVŠE Znojmo

3 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ A JEHO VÝZNAM V ÚČETNÍ JEDNOTCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Roman Fila Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Janoušková, FCCA Znojmo, duben 2009

4

5 Abstrakt Tato bakalářská práce zasazuje problematiku manažerského účetnictví do komplexního modelu podnikového řízení nákladů. Jejím cílem je vyhodnotit vzájemný kontext finančního plánování, kalkulace výrobků a analýzy hospodářských výsledků. Práce je rozdělena do dvou základních bloků, a to na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána zejména metodika rozpočtového a kalkulačního procesu. Údaje z praktické části jsou čerpány ze skutečného podniku. Abstract This bachelor thesis deals with the management accounting problems in relation to the cost management process. Its goal is to analyse the mutual context of financial planning, product calculation and financial result. This document is divided into two elementary blocks - the theoretical part and the practical part. The theoretical part is focused especially on budgeting and calculation procedures. Data from a real company was used to apply the theoretical findings to a realistic case. Zusammenfassung Die vorliegende Bachelorarbeit behandelt die Problematik der Managementbuchhaltung in Bezug auf den Prozess des Kostenmanagements. Ziel ist es die wechselseitigen Beziehungen von Finanzplanung, Produktkalkulation und Betriebsergebnis zu untersuchen. Das Dokument gliedert sich in zwei wesentliche Teile den theoretischen Teil und die praktische Anwendung. Der theoretische In dem theoretischen Teil sind hauptsächlich der Kostenplan mit dem Kalkulationprocess beschrieben. Die Daten einer realen Firma wurden verwendet, um die theoretischen Erkenntnisse auf einen konkreten Fall anzuwenden.

6 P r o h l á š e n í Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně s použitím literatury, kterou uvádím v seznamu. Ve Znojmě dne 10. dubna podpis autora

7 P o d ě k o v á n í V první řadě děkuji vedoucí diplomové práce Ing. Martině Janouškové, FCCA za podporu a odborné vedení při zpracování této bakalářské práce. Dále děkuji i všem ostatním, kteří k tomuto tématu přispěli cennými radami a připomínkami.

8 Obsah Úvod... 7 Cíl a metodika práce Teoretická část Pojem a struktura manažerského účetnictví Oblast podnikového řízení a controlling Organizační a ekonomická dekompozice podniku Funkce controllingu Sběr dat a třídění informací Plánování a rozpočetnictví Základní rozpočtové metody Alternativní metody tvorby rozpočtů Kontingenční a behaviorální přístupy Vyhodnocení rozpočtů Vnitropodnikové účetnictví Střediskové a výkonové členění Jednookruhová a dvouokruhová účetní soustava Metodika členění nákladů Kalkulace Rozdělení kalkulací Základní kalkulační metody Praktická část Vybraný ekonomický subjekt Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů r Účetní metodika a informační systém podniku Nákladová struktura podniku Systém střediskového hospodaření Plánovací proces v podniku Struktura plánu Tvorba rozpočtu Detailní fáze výrobního rozpočtu Porovnání rozpočtu s dosaženou skutečností Kalkulace výrobků Jednicové kalkulační vstupy Variabilní a fixní režijní náklady Vzorová kalkulace a její vyhodnocení Operativní vyhodnocení kalkulací podle materiálových vstupů Stávající stav kalkulačního subsystému a jeho budoucí vývoj...69 Závěr Použité zdroje Seznam obrázků Seznam tabulek... 72

9 Úvod Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast manažerského účetnictví a jeho optimálního využití pro vybraný ekonomický subjekt. Manažerské účetnictví nemá oproti finančnímu účetnictví pevný legislativní rámec. Jedná se o interní podnikovou aktivitu, která v sobě zahrnuje různé operativní nástroje ekonomického řízení. Za tímto účelem shromažďuje všechny relevatní informace a vytváří z nich samostatné subsystémy. Typickými prvky těchto činností jsou detailní analýzy nákladů a výnosů, kalkulační metody či řízení oběžných aktiv pro větší zefektivnění aktuálních finančních toků. Dále je to např. tvorba informační struktury z klíčových oblastí podnikových aktivit, možnosti investičního rozhodování, finanční plány, rozbory konečných výsledků a předpokládaný vývoj v následujícím období. Účelem celého procesu je dosáhnout co nejlepšího přehledu o celkové situaci v podniku a zanalyzovat jednotlivé provozní činnosti, jak po linii odpovědnosti, tak po linii výkonu. Díky detailním údajům z dílčích informačních zdrojů je možno vytvořit vysoce variabilní systém dílčích ekonomických vyhodnocení. Zatímco klasické finanční účetnictví dokládá minulý stav hospodaření pouze z pohledu statutárního výkaznictví, cílem manažerského účetnictví je sledování současného stavu s očekávaným výhledem do budoucna. Stejně tak je možno zmapovat dlouhodobější vývoj jednotlivých klíčových ukazatelů. Proto je výhodné pojmout celý informační proces kontinuálně, nejlépe pak s maximálním využitím historických dat. Primární součástí výše zmíněných manažerských aktivit je nákladové účetnictví, především struktura kalkulačního vzorce. Nákladové účetnictví tvoří též samostatný subsystém, který vytváří vazby mezi interními podnikovými procesy. Je to především analytické členění nákladů, jež může být snadno implementováno přímo do účetního systému podniku. Dalším typickým atributem nákladového (resp. výnosového) rozdělení je metoda účetních středisek. S jejich pomocí lze účetně oddělit jednotlivé podnikové útvary a vyhodnotit je zvlášť dle předem stanovených kritérií. Velmi důležitým informačním výstupem manažerského účetnictví je pak věcné a časové porovnání hospodářských výsledků. Z věcného hlediska se jedná především o vyhodnocení plánu a skutečnosti, z časového pak porovnání na minulá období či budoucí očekávání. 7

10 Pomocí analýzy odchylek se dají identifikovat hlavní příčiny pozitivních či negativních vlivů. Proto je v mnoha situacích nutno udržovat přehled nejen o finančním vyjádření, ale zároveň i o množství nebo jednotkových cenách dílčích složek nákladů a výnosů. K detailnímu vyhodnocení odchylek se využívají standardní poměrové ukazatele, statistické indexy či jiné matematické metody. Největší význam má manažerské účetnictví ve výrobním podniku, neboť jej lze optimálně provázat s moderními výrobními systémy. Pomocí správně zvolených nástrojů je možno analyzovat např. dosaženou efektivitu práce či identifikovat slabá místa ve výrobním procesu. Zároveň lze vyhodnotit i nákladovou náročnost jednotlivých podnikových aktivit v souvislosti s jejich přidanou hodnotou. Ze všech těchto výstupů se poté dají vyvodit patřičné závěry či přijmout příslušná manažerská rozhodnutí. 8

11 Cíl a metodika práce Základním cílem této práce je přiblížit problematiku manažerského účetnictví z pohledu běžných provozních potřeb podniku. Práce zkoumá zejména tvorbu interního informačního systému pro vyhodnocení dílčích podnikových procesů a význam následné analýzy těchto účetních výstupů pro zefektivnění manažerského řízení. Práce si klade tři hlavní cíle, a to analyzovat: využití manažerského účetnictví jako nástroje pro operativní řízení podniku; význam rozpočtu jako analytického nástroje pro ekonomická vyhodnocení; kalkulační metoda pro ocenění zásob vlastní výroby. Teoretická část je rozdělena do čtyř základních bloků. Těmi jsou oblast podnikového řízení, oblast plánování, oblast nákladového účetnictví a oblast kalkulací. Jsou zde popsány základní metody třídění informací, dále pak střediskové členění nákladů, okruhové modely v účetním oceňování zásob, standardní typy kalkulačních metod a analýza hospodářských výsledků. Stěžejním tématem je oblast rozpočtování, přičemž celý plánovací proces je pojat jako hlavní linie, od níž se odvíjí nákladová struktura a tvorba cenových standardů. Jako hlavní odborné podklady pro teoretickou část práce jsou použity publikace a učební skripta zabývající se problematikou manažerského, resp. nákladového účetnictví, především pak díla profesorů z katedry Vysoké školy ekonomické v Praze. Praktická část aplikuje tyto modely na výrobní podnik. Snahou je vytvořit komplexní pohled na řízení finančních procesů účetní jednotky, od zmapování organizační a ekonomické struktury až po výstupní manažerské informace. Podle stanovených cílů pak tato práce postupně popisuje nákladové složení kalkulačního vzorce, oblast finančního plánování a následného vyhodnocení skutečnosti, kde hledá prostor pro další kvalitativní změny ve fungování a uspořádání ekonomických procesů. Zkoumaným objektem je akciová společnost Impress Znojmo, a. s., která vyrábí a prodává kovové obaly pro potravinářský průmysl. Jedná se o středně velký podnik s nadnárodním kapitálem a víceúrovňovou manažerskou strukturou. Proto jsou zde aplikovány nejen modely klasického nákladového účetnictví, ale i zpracování výstupních údajů pro manažerské řízení v rámci vyšších organizačních složek, kam je delegována část podnikových pravomocí. 9

12 Významnými podklady jsou proto interní databáze a reportingové výstupy, jak pro vlastní účely závodového managementu, tak pro vyšší manažerské složky v rámci nadnárodního holdingu. Kromě textových popisů je použita i názorná matematická ukázka tvorby vzorové kalkulace a vyhodnocení její prodejní marže. V rámci utajení obchodních informací a dalších citlivých údajů interní povahy si autor vyhrazuje právo k částečné modifikaci některých dat nebo k jejich dílčí prezentaci bez kompletních souhrnů. 10

13 1 Teoretická část 2.1 Pojem a struktura manažerského účetnictví Pojem manažerské účetnictví v sobě zahrnuje několik základních principů, které se svou podstatou zaměřují na sbírání a zpracování informací o interních činnostech podniku. Koncovými uživateli manažerského účetnictví jsou pouze vlastní manažeři firmy, nejedná se tedy o externí informační výstup, jenž by podléhal nějakým zákonným předpisům. V tom se nejvíce liší od účetnictví finančního, kde jsou jasně definovány závazné rámce pro jeho vedení a následné zveřejňování souhrnných výstupů. Přesto však existuje několik případů, kdy se bez manažerského účetnictví nelze obejít. Podle LAZARA se jedná o nezbytnou složku účetního procesu v oceňování vlastní produkce, kterou definuje následovně: Naše legislativa uvádí, že vnitropodnikové účetnictví musí zabezpečovat pro finanční účetnictví průkazné podklady [6]: o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností, pro vyjádření aktivace vlastních výkonů, pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností. Z výše uvedeného plyne, že za určitých okolností nastává mezi finančním a manažerským účetnictvím jistá provázanost. Z praktického hlediska je tedy jeho vedení velice žádoucí, obzvláště ve výrobním podniku, kde se do ocenění zásob vlastní výroby sbíhá mnoho nákladových vstupů. Úkolem finančního managementu by pak mělo být další zefektivnění a doplnění této informační soustavy, aby co nejvíce odrážela ekonomický stav vnitřních procesů podniku. Vlastní vývoj a členění manažerského účetnictví shrnuje KRÁL ve svých odborných studiích následovně: První vývojovou etapou a také v současné době podstatnou částí manažerského účetnictví je účetnictví nákladové. Jeho cílem je dát podklady pro řízení podnikatelského procesu, o jehož hlavních parametrech již bylo rozhodnuto. Podle svého primárního obsahového zaměření je koncipováno jako tzv. výkonové, odpovědnostní nebo procesně orientované účetnictví. [4] 11

14 Jako další hlavní složku manažerského účetnictví uvádí KRÁL tzv. účetnictví pro rozhodování, které pracuje především ve sféře vyhodnocení budoucích scénářů. Nejčastěji se jedná o cenová rozhodnutí, optimální náplň existujících výrobních kapacit nebo o jejich navýšení. Výše uvedené složky se dají stručně rozčlenit a charakterizovat následovně: Nákladové účetnictví (angl. Cost accounting) je interní subsystém pracující zejména s detailní výsledovkou, ve které zjišťuje skutečně vynaložené náklady a realizované výnosy. Zároveň se je pokouší roztřídit tak, aby odpovídaly dílčím činnostem či jednotlivým útvarům, a to podle jasně definovaných požadavků. Takto získaná data jsou poté vyhodnocena a porovnána, např. s plánovaným stavem. Nákladové účetnictví může být orientováno buď: o výkonově - vynaložené náklady jsou sledovány ve vztahu k finálnímu výrobku nebo službě, tj. k nákladovému objektu, čímž se definuje jednotka výkonu na kalkulační jednici; o odpovědnostně - vynaložené náklady jsou sledovány ve vztahu k útvaru, pro zjištění jeho hospodárnosti či ve smyslu konkrétní odpovědnosti za jeho výsledky oproti normovanému standardu; o procesně - metoda ABC (Activity Based Costing), jež alokuje druhově a střediskově rozdělené náklady na cílové objekty, přičemž každému z nich nakonec bývají přiřazeny všechny jeho náklady. Účetnictví pro rozhodování (angl. Decission-making) je chápáno jako soubor finančních úloh, kterými se vyhodnocují možné dopady uvažovaných rozhodnutí, ať už krátkodobých či dlouhodobých. Mají matematickou formu a kromě stávajících interních vstupů pracují i s budoucím očekávaným vývojem existujících či předpokládaných veličin. Nejčastěji se vyhodnocují následující úlohy: o rozhodování na existující kapacitě (optimalizace výrobkové struktury při zachování současného výrobního potenciálu); o rozhodování o budoucí kapacitě (optimalizace výrobní kapacity, a to buď expanzí nebo útlumem); o cenová rozhodování (stanovení prodejních cen po komplexním zvážení hlavních limitujících faktorů, jakými jsou např. pružnost poptávky, tlak konkurence či nákladové složky nabízeného produktu). 12

15 Obr. 1 Základní schéma manažerského účetnictví: Zdroj: J. Fibírová, Nákladové účetnictví [1] Manažerské účetnictví lze pojmout i jako operativní informační zdroj, jenž by měl zobrazovat průběžné výsledky z klíčových oblastí finančního řízení pro všechny manažerské úrovně v daný okamžik. Každý podnikový management má zájem na tom, aby mohl pružně reagovat na aktuální situaci. K tomu slouží právě interní informační databáze, která bývá koncipována především pro účely průběžných vyhodnocení a pro odhady budoucího vývoje. 13

16 2.2 Oblast podnikového řízení a controlling V širším pojetí lze manažerské účetnictví vymezit do dalších oblastí, a to podle typu činností vyplývajících z ekonomické struktury podniku, manažerských potřeb a vlastního procesu rozhodování. První oblastí, kterou je třeba podchytit, je linie řízení a rozsah pravomocí jednotlivých manažerů. Dalším aspektem je druhové rozčlenění hlavních podnikových aktivit. Tím vznikne vzájemná vertikální a horizontální provázanost. Na základě těchto členění je možno provést testy zpětných kontrolních vazeb napříč mezi jednotlivými činnostmi, např. zmapování dodavatelského řetězce (angl. supply chain) od došlých faktur, přes výrobní proces až po vlastní fakturaci výrobků či služeb. Stejně tak je možno otestovat tyto činnosti podle linie řízení Organizační a ekonomická dekompozice podniku Z pohledu manažerských pravomocí, jako obecného měřítka pro zmapování řídícího procesu, je základním výchozím prvkem organizační struktura podniku. Od té se primárně odvíjí tvorba a struktura vlastního sběru dat pro potřeby finančního řízení a celkové konstrukce manažerského účetního systému. Dalším aspektem je velikost a typ podniku. Obecně platí, že čím větší a složitější podnik, tím vyšší nároky jsou kladeny na manažerský účetní systém. Dle LAZARA se v běžných podnicích uplatňují struktury dvoustupňové, třístupňové až čtyřstupňové. [6] Manažersko-ekonomický pohled přímo vymezuje konkrétní oblasti řízení a odpovědnosti, zpravidla podle útvarů nebo hospodářských středisek. Rozsah požadované struktury se liší podle činností či podle technologické složitosti výrobního procesu a obvykle se preferuje účelové rozdělení sledovaných aktivit. Společně s výše zmíněnou organizační strukturou, která představuje určitou podnikovou hierarchii, vznikne další vícerozměrná struktura, ze které je možno vycházet při tvorbě manažerské informační databáze. Tuto problematiku dále řeší vnitropodnikové účetnictví (viz kap. 1.4). 14

17 1.1.2 Funkce controllingu V rámci procesu optimálního nastavení informačních toků se využívá tzv. controlling, který je chápán jako komplexní nástroj, jenž v sobě zahrnuje i určitou koordinaci jednotlivých podnikových činností včetně metodiky na zlepšování interních procesů a dosahovaných výkonů. Jedná se o poměrně ucelený kontrolně-řídící systém, který byl vyvinut v 60. letech dvacátého století a k jeho rozšíření došlo zejména v germanofonních oblastech. Jeho hlavním cílem je vytvořit takový informační model, který by účelně a srozumitelně zobrazoval všechny důležité finanční a nefinanční údaje, a to nikoli z hlediska maximalizace objemu dat, ale podle jejich užitečnosti. Manažerské účetnictví, ve svém základním pojetí, pak sleduje zejména data finančního charakteru nebo s nimi související naturální jednotky. Do jisté míry se však obě oblasti prolínají, především pak v oblasti plánování či vyhodnocování dosažených výsledků. Dynamický vývoj informačních technologií na prahu 21. století přináší nová softwarová řešení. Provázanost vnitřních kontrolních systémů s finančním účetnictvím je ve velkých firmách běžným standardem a přináší výraznou časovou i technologickou úsporu při zpracování velkého objemu informací. Podle KRÁLE má controllingové řízení několik základních aspektů [4]: zvýšení účinnosti systému řízení není otázkou zlepšování jeho dílčích funkcí, ale otázkou jejich systémového propojení a koordinace; účinnost informačního systému nelze zvyšovat tak, že bude rozšiřovat rozsah disponibilních dat; je zapotřebí optimalizovat vazby podle potřeb řízení; koordinaci všech funkcí systému řízení je vhodné integrovat v informačním systému, jehož vrcholem je účetní zobrazení podnikatelského procesu; takový účetní model však nemůže být v zajetí postupů a metod finančního a daňového účetnictví. 15

18 1.1.3 Sběr dat a třídění informací Metodika sbírání dat (angl. data mining) je do velké míry dána kvalitou informačních toků v podniku, softwarovými možnostmi a celkovou variabilitou podnikového informačního systému. Na počátku stojí přesná identifikace požadované informace, kterou je nutno získat ve správnou dobu a potřebné kvalitě. Na základě finálních požadavků se pak odvíjí vlastní tvorba informační soustavy. V závěru tohoto procesu stojí účetnictví, ať už finanční nebo manažerské. Obecně platí, že právě účetnictví by mělo být hlavním informačním zdrojem podniku. Systém nastavení sběru dat by se měl hned na počátku rozčlenit podle ekonomické dekompozice, především pak podle nákladové a výnosové struktury podniku: procesně (podle hlavních činností podniku); objektově (podle jednotlivých útvarů a odpovědnostních hledisek); Získaná data mohou mít různou podobu, od naturálních jednotek až po peněžní veličiny. Do účetnictví však vstupují pouze tehdy, pokud se jedná o tzv. účetní případ. V rámci manažerské operativní evidence je však tento pojem poměrně široký a stejná data mohou být opakovaně zpracovávána k různým informačním výstupům. Důležitou formou rozvržení dat jsou tzv. číselníky. Zpravidla jsou to čísla středisek, útvarů, skladů, atd. Určitou logiku mohou mít různě strukturované alfanumerické řady, využitelné především u členění materiálových či výrobkových položek, zvláště pokud v sobě mají zakódováno více informací najednou nebo jejich vzájemnou vazbu. Pro účely podnikového řízení se mohou z interní databáze pravidelně zpracovávat i dílčí kontrolní a manažerské výstupy, obvykle v podobě vnitřně standardizovaných reportů (především ve víceúrovňových strukturách na úrovni holdingů) nebo tabulkových přehledů. Ideálním řešením je vybudování přehledné databáze, kde jsou jednotlivé reporty setříděny podle věcného obsahu i podle organizační struktury. Tento úkol je svým způsobem vrcholnou fází manažerského finančního řízení, kdy se předpokládá, že všechny důležité informační databáze pracují spolehlivě a lze podle nich provádět rychlá a objektivní rozhodnutí. 16

19 2.3 Plánování a rozpočetnictví Plány jsou v manažerském měřítku chápány jako předem vypracované postupy k dosažení stanovených cílů podniku. Podle časového horizontu rozlišujeme plány strategické (dlouhodobé), taktické (střednědobé) a operativní (krátkodobé). Právě na posledně zmíněný typ plánu, s vymezeným rozsahem do jednoho roku, je nejčastěji implementován rozpočet. V průběhu času a zejména v souvislosti s rozvojem manažerského účetnictví se vyvíjel i názor na jeho vztah k systému plánů a rozpočtů. V současné době lze konstatovat, že v zásadě celý systém rozpočtů se považuje za součást široce pojatého manažerského účetnictví. Naopak podnikové politiky a naturálně vyjádřené cíle, resp. prostředky k jeho dosažení jsou chápány sice jako úzce spjaté, nicméně již oddělené subsystémy informačního systému podniku. [4] Na počátku každého plánovacího procesu stojí vytýčený cíl nebo více dílčích cílů, které si podnik klade dosáhnout v daném časovém horizontu. Identifikace těchto cílů se poté promění v konkrétní postupy. Aby byla zajištěna výchozí informační základna, je nutno mít připravené relevantní zdroje. Následuje proces rozdělení jednotlivých úkolů, zpravidla podle odpovědnostního řízení. Posledním článkem je kontrola. Ta probíhá až v rámci vyhodnocení dosažené skutečnosti a může vést např. ke zjednání nápravných opatření. Proces plánování a rozpočtování je tedy jednou z klíčových oblastí, která spadá do manažerské problematiky. Jeho finální fází je tvorba rozpočtu jako peněžního vyjádření. Rozpočet bývá definován jako finanční dokument, připravený a schválený před určitým obdobím, na které je sestavován. Časovým horizontem je zpravidla kalendářní rok. [4] Velmi důležitá je funkce rozpočtu coby normované základny pro řízení nákladů a výnosů ve sledovaném období. Zde je třeba zdůraznit, že funkce plánu není prvotně chápána tak, aby byl ve výsledku splněn za každou cenu, ale měl by být jistým motivačním nástrojem ke zlepšení ekonomického řízení, obvykle podle vymezených cílů podnikové politiky a předem definovaných priorit. Z manažerského pohledu pak může plnit i funkci určité komunikace a koordinace mezi jednotlivými aktivitami a odpovědnými pracovníky, či jako nástroj hmotné zainteresovanosti. 17

20 Samotný dokument sestává z několika částí, kterými jsou zejména: rozpočtová výsledovka; plánované finanční toky - cash-flow; rozpočtová rozvaha (vycházející z finančních toků). Tyto dokumenty však nemusí mít stejnou strukturu jako pro účely výkaznictví. Zatímco výsledovka je v rozpočtu obvykle o něco podrobnější (podle potřeb nákladového členění), rozvaha může být pouze redukovaná a sledovat jen stav pracovního kapitálu (podle vývoje finančních toků). Pokud jsou zahrnuta do rozvahy fixní aktiva, může se kalkulovat s jejich alternativním oceněním, například pro účely mezinárodních účetních standardů. Plány mohou být rovněž tvořeny na různých úrovních řízení, kde případně podléhají potřebám daného modelu výkaznictví či konsolidaci Základní rozpočtové metody Plány a jejich rozpočty mají obvykle až čtvrtletní nebo měsíční členění; záleží na objemu dosahovaných výkonů, na požadavcích odpovědných manažerů nebo na periodicitě vnitřního kontrolního systému. Mohou mít však více kvalitativních forem. Jistá variabilita může nastat už v samotném tvůrčím přístupu nebo u důvodu pro jejich sestavování. Podle své závaznosti se člení na rozpočty pevné a rozpočty variantní. Zatímco pevné rozpočty bývají zafixovány pro celé období, variantní rozpočty umožňují sledovat více vývojových variant, zejména podle objemu výkonů a s tím souvisejících změn variabilních nákladů. Dále je tu hledisko věcné a časové kontinuity, kdy se uplatňuje odlišný přístup při počátečním ohodnocení plánovaných veličin. Podle KRÁLE [4] můžeme rozlišovat dva základní postupy, a to metodu indexního (přírůstkového) rozpočtování nebo metodu rozpočtování s nulovým základem (angl. Zero Based Budgeting). Jejich princip je od základu odlišný. Metoda indexního rozpočtování (v jiných zdrojích uváděná též jako inkrementální metoda) zpravidla vychází z předchozí skutečnosti a upraví se jen procentuelně o předpokládané vlivy v nadcházejícím období. Metoda s nulovým základem stanovuje všechno nově a od základů. Prvním krokem je ověření potřebnosti určitých činností a aktivit v plánovaném procesu, což klade velké nároky na obhájení všech souvisejících nákladů. Do jisté míry tak v sobě zahrnuje manažerskou metodu MBO (Management by Objectives), tj, 18

21 systém řízení podle cílů, ze kterých opakovaně vychází. Postup takového plánování je poměrně náročný, zato ale vyhodnocuje všechny podnikové procesy komplexně, včetně uvažovaných investic a restrukturalizace. Dílčími aspekty některých plánů může být ještě např. limitní systém rozpočtování, jenž stanovuje pevné limity vybraných druhů nákladů a výdajů. Naproti tomu existuje poněkud progresivnější metoda tzv. indikativního rozpočtování, kde je výše povolených nákladů flexibilně provázána se souvisejícími druhy příjmů nebo jiných výsledkových ukazatelů. Ve víceúrovňových manažerských strukturách se při tvorbě rozpočtu uplatňují tzv. centralistické a decentralistické přístupy. Zatímco centralistický rozpočet připravuje pouze vyšší management, decentralistický je dílem nižšího managementu a vyššímu bývá předložen ke schválení či dalšímu projednání. Proces plánování má určitou posloupnost a zpravidla se odvíjí od plánu tržeb. Jednotlivé fáze na sebe musí logicky navazovat takovým způsobem, aby byla zajištěna plynulá potřeba souvisejících zdrojů pro předchozí stupeň plánu. Ideální je proto sestavování plánu podle oblasti řízení: plán prodeje (zákaznické a výrobkové portfolio) plán výroby (interní výkony, nákladové normy) plán materiálových toků (podle potřeb výrobní kapacity, dodav. portfolio) plán lidských zdrojů (podle potřeb výrobní a správní kapacity) plán finanční (tj. rozpočtová výsledovka, peněžní toky a rozvaha) plán informačních toků atd. Obvyklou součástí plánování ve větším podniku jsou další dílčí plány: plán investic (řízení fixních aktiv, plán odpisů) plán výzkumu a vývoje plán marketingu atd. Pro následné výstupy z manažerského účetnictví je velmi užitečné a potřebné uchování všech podpůrných dat z těchto plánů v samostatném informačním subsystému, a to včetně naturálních jednotek. 19

22 Plánování však může narážet na různé bariéry, zejména tehdy, pokud celý proces není dostatečně integrován do systému řízení a dílčí plány se tvoří nahodile a nekomplexně. Specifickou bariérou může být v některých podnicích odpor ke změnám. V takovém případě v první řadě záleží na síle a flexibilitě místního managementu, stejně jako na další zainteresovanosti a participaci ostatních klíčových pracovníků do celého procesu. Je však potřeba objektivně vyhodnotit různé mýty, které v praxi o významu plánování kolují. Podle KALOUDY [3] jsou to zejména tyto: o rozpočty šetří náklady; o rozpočtové aktivity posilují sounáležitost, pracovníci sjednocují své síly; o splnění rozpočtu je dobrým kritériem hodnocení kvality vedoucího. Dalším limitním faktorem, který se může při plánování vyskytnout, je kapacitní omezení. V takové situaci je nejvýhodnější využít matematických propočtů k vyhodnocení rozdílu mezi očekávanými výnosy v závislosti na nákladových modelech při naplnění omezených výrobních kapacit. Např. v USA se rozlišuje tzv. praktická kapacita (s přestávkami) a nominální kapacita (plná doba a výkon) [7]. Systém pravidelného kapacitního plánování je z manažerského pohledu samostatnou technickou disciplínou a často se pro něj využívá moderní softwarová podpora. Finální výstupy a budoucí modely (obvykle v naturálních jednotkách) jsou však pro manažerské účetnictví velice užitečné z pohledu vyhodnocení výrobní efektivity a také jako podklad pro stanovení norem práce (lidské nebo strojní) Alternativní metody tvorby rozpočtů V moderních řídících systémech se v současnosti objevují další specifické typy rozpočtů, které vycházejí z aplikace manažerských metod do ekonomického řízení. Jejich sestavení je velmi náročné, ale usnadňuje je pokročilá výpočetní technika a softwarová podpora. Mezi jejich typické zástupce patří zejména: rozpočtová metoda PPB a PPBS KAIZEN budgeting Rozpočtová metodika PPBS (nebo jen PPB) reprezentuje kategorii programově orientovaných přístupů k tvorbě rozpočtů, známých dnes již zhruba sto let. Podstata těchto metodických nástrojů je stále stejná, spočívá v rozdělení různých kompetencí ke tvorbě 20

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

Účetní systémy 1 3. přednáška Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový)

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

Logistický controlling

Logistický controlling Logistický controlling Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. 28. 11. 2012 Osnova přednášky - Charakteristika základních pojmů (využití controllingu v logistice, úkoly a cíle). - Reporting. - Vymezení logistických

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Členění nákladů a rozhodování Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Pojem nákladů a jeho rozdílná interpretace z hlediska uživatelů

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Podstata plánování Hlavní úkoly plánování Požadavky na obsah plánu Členění plánů Plán jako východisko dalších manažerských funkcí Závěr Otázky

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze

Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze Náklady představují jednu ze základních ekonomických kategorií, která by měla být obsahově správně vnímána, využívána v různých aspektech podnikatelského

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny Ekonomika P3 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi

Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Ing. Jana Schröpferová Proč potřebujeme rozpočty, kalkulace a výkazy? Jak s jejich pomocí řídit organizaci? Odpovědi naleznete v přednášce Ing. Jana Schröpferová,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Projekt řízení nákladů ve firmě AKTOS OKNA s.r.o. Bc. Jan Gargulák

Projekt řízení nákladů ve firmě AKTOS OKNA s.r.o. Bc. Jan Gargulák Projekt řízení nákladů ve firmě AKTOS OKNA s.r.o. Bc. Jan Gargulák Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Cílem diplomové práce na téma Projekt řízení nákladů ve společnosti AKTOS OKNA s. r. o. je analýza stávajícího

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM)

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení programů a projektů se obvykle uplatňuje ve vyspělých zemích i v mezinárodních organizacích (EU,

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T INVESTOVÁNÍ A FINANČNÍ MANAGEMENT Okruhy z předmětů: Finanční řízení, investování, účetnictví, ekonomická statistika. 1. Pojetí a funkce investic z makroekonomického a

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám Kalkulace je předběžné stanovení nebo následné zjištění a ostatních složek ceny na jednotku

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE)

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ NA TRHU FMCG (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) AUTOR: IVA BARTÁKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. JIŘÍ ZEMAN,

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více