MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 10/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 7 ze dne Aktualizace Informační koncepce dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS informačního systému ÚMČ Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. 1. předložený návrh aktualizace Koncepce informačního systému ÚMČ Praha 3 dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS ve znění pozdějších předpisů, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení s c h v a l u j e 1. aktualizované znění Koncepce informačního systému ÚMČ Praha 3 dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS ve znění pozdějších předpisů, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Městská část Praha 3 Informační koncepce dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů 2011

3 Sledování dokumentu Rozdělovník JMÉNO ORGANIZACE PŘEDÁNO (dne) Č. VÝTISKU Archiv Verze VYPRACOVAL PŘEDMĚT DATUM 1.0 Your systém spol. s r.o. Původní dokument 2.0 BE-MI. CZ s.r.o. Aktualizace, Atestační verze BE-MI. CZ s.r.o. Aktualizace dokumentu Městské části Praha 3 2/84

4 Obsah Sledování dokumentu... 2 Rozdělovník... 2 Obsah... 3 Seznam tabulek Souhrnná část Informační koncepce Identifikační údaje Aktuální verze Informační koncepce Předchozí verze Informační koncepce Zdroje a východiska Právní podklad tohoto dokumentu Legislativní rámec Použité zdroje Vztah programů rozvoje MHMP a MČ Praha Informační systémy na MČ Praha Koncept řešení Integrovaný informační systém MČ Prahy Vrstvy IS MČ Prahy Moduly IS MČ Prahy Ostatní ISVS na MČ Praha ISVS jiného správce provozované na MČ Praha Provozní informační systémy MČ Praha Záměry na pořízení nebo vytvoření nových ISVS Plán dalšího rozvoje aplikačního IS Řízení kvality ISVS Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality ISVS Konkrétní cíle kvality u SW projektů nově pořizovaných a uváděných do provozu Konkrétní cíle kvality u provozovaných IS Konkrétní cíle kvality zaměřené na dokument IK Požadavky na kvalitu ISVS a PIS Plán řízení kvality ISVS a PIS Řízení bezpečnosti ISVS Výchozí stav informační bezpečnosti v rámci MČ Praha Městské části Praha 3 3/84

5 6.1.1 Bezpečnostní dokumentace MČ Praha Bezpečnost ISVS Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti ISVS Požadavky na bezpečnost ISVS Plán řízení bezpečnosti ISVS Činnosti v oblasti řízení bezpečnosti Časové harmonogramy Zásady a postupy pro správu ISVS Zásady a postupy pro pořizování a vytváření ISVS Vypracování záměru nového ISVS Pořizování nového ISVS Zásady a postupy pro provozování ISVS Zajištění provozu a údržby ISVS Řízení změn v ISVS Ukončení činnosti ISVS Plánování rozvoje ISVS Projektové postupy pro ISVS Způsob financování ISVS Naplňování Informační koncepce Zásady Praktické naplnění postupů a zásad uvedených v IK Udržování IK v aktuálním stavu Zjištění změn s dopadem na IK Postup pro zajištění včasné změny IK Záznam změny v dokumentu IK Postup schvalování změny IK Postup přípravy nové IK Vyhodnocení IK Hodnotitel Termíny vyhodnocení Pravidelné vyhodnocení IK Mimořádné vyhodnocení Postup vyhodnocení IK Oblasti hodnocení IK Záznam o vyhodnocení IK Nápravná opatření Schválení hodnocení Městské části Praha 3 4/84

6 10 Matice zodpovědnosti a plnění zákonných povinností Odpovědnosti za realizaci informační koncepce (matice odpovědnosti) Plnění zákonných povinností Závěrečné shrnutí Seznam tabulek Tabulka 1 Identifikační údaje... 7 Tabulka 2 Identifikace verze 2.1 Informační koncepce... 7 Tabulka 3 Změny ve verzi Tabulka 4 Dlouhodobé cíle kvality u zaváděných informačních systémů Tabulka 5 Dlouhodobé cíle kvality u provozovaných ISVS Tabulka 6 Dlouhodobé cíle kvality IK Tabulka 7 Souhrn požadavků na kvalitu ISVS a PIS Tabulka 8 Časový harmonogram procesu řízení kvality informačních systémů Tabulka 9 Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti ISVS Tabulka 10 Požadavky na bezpečnost ISVS Tabulka 11 Časový harmonogram plnění cílů v oblasti řízení bezpečnosti ISVS Tabulka 12 Časový harmonogram plnění požadavků na bezpečnost Tabulka 13 Pravidla pro vytváření plánu rozvoje ISVS Tabulka 14 Souhrn činností Městské části Praha 3 5/84

7 Seznam zkratek a pojmů HMP Hlavní město Praha ICT Informační a komunikační technika IK Informační koncepce ISVS IS Informační systémy IS MČ Praha 3 Informační systém městské části Praha 3 ISDS Informační systém datových schránek ISMS - systém řízení bezpečnost informací (Information Security Management System) ISVS Informační systémy veřejné správy ISZR Informační systém základních registrů IT Informační technika MČ Praha 3 Městská část Praha 3 MFČR Ministerstvo financí ČR MHMP Magistrát hlavního města Praha MOČR Ministerstvo obrany ČR MPOČR Ministerstvo průmyslu a obchodu MVČR Ministerstvo vnitra ČR MŽPČR Ministerstvo životního prostředí ČR OD Odbor dopravy OI Odbor informatiky OK Odbor kultury OKIA Odbor kultury a interního auditu OKÚ Odbor kancelář úřadu OMA Odbor majetku OOS Odbor občansko správní OSÚ Odbor správy úřadu OVS orgán veřejné správy OŽ Odbor živnostenský OŽP Odbor životního prostředí PIS Provozní informační systémy veřejné správy Rada MČP3 Rada městské části Praha 3 RUIAN registr uzemní identifikace, adres a nemovitostí SLA - Smlouva o technické podpoře SZR Správa základních registrů ČR ÚMČ Praha 3 Úřad městské části Prahy 3 MZEČR Ministerstvo zemědělství ČR Zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky č. 529/2006 Sb. - Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy Městské části Praha 3 6/84

8 1 Souhrnná část Informační koncepce 1.1 Identifikační údaje Organizace Název organizace Městská část Praha 3 Typ organizace Orgán veřejné správy IČ DIČ CZ Adresa Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3 Telefon: Fax: Web: ID Datové schránky eqkbt8g Informační koncepce Aktuální verze 2.1 Doba platnosti 5 let Schvalovatel Rada městské části Praha 3 Tabulka 1 Identifikační údaje 1.2 Aktuální verze Informační koncepce Aktuální verze IK Verze v 2.1 Datum vydání Datum schválení Datum platnosti od: Vytvořil/útvar, společnost: BE-MI. CZ s.r.o. ve spolupráci s odborem informatiky Schválil/útvar,jméno -funkce Vedoucí odboru informatiky Podpis zástupce MČ Praha 3 Tomáš Hilmar Název souboru/umístění souboru P3_IK_2011_v_1.0.docx / Počet stran 84 Tabulka 2 Identifikace verze 2.1 Informační koncepce Městské části Praha 3 7/84

9 1.3 Předchozí verze Informační koncepce V této kapitole jsou uvedeny všechny změny provedené v dokumentu, tak jak byly po jeho schválení postupem času prováděny. Změny dokumentu jsou prováděny především po zásadních změnách v Informačním systému Městské části Praha 3, případně na základě odborných auditů a studií. Změny ve verzi IK: Verze Popis Důvod Místo 2.0 Byla zpracována nová informační koncepce MČ Prahy 3 Aktualizace dokumentu, Potřeba atestace dlouhodobého řízení ISVS 2.1 Nová informace o zdroji MČ Vztah IK vůči strategickým materiálům HMP Aktualizace popisu řešení Proxio. Aktualizace stávajících a doplnění nových modulů a subsystémů IS MČ Prahy 3 Aktualizace plánu rozvoje aplikačního IS Aktualizace cílů jakosti Aktualizace cílů a požadavků na bezpečnost ISVS Změna ve vrstvě registrů ve vztahu k zákonu o základních registrech Kap. 2.4 Kap Platnost nové legislativy Kap Existence nových záměrů rozvoje IS MČ Praha 3 Platnost zákona o základních registrech Existence nových požadavků na bezpečnost ISVS Kap 4.1 Kap Kap. 6 Změna intervalu Efektivnost aktualizace IK Kap Změna intervalů vyhodnocení Efektivnost provádění vyhodnocení IK Kap Aktualizace kapitoly Změna stavu IK Kap. 11 Tabulka 3 Změny ve verzi 2.1 Městské části Praha 3 8/84

10 2 Zdroje a východiska 2.1 Právní podklad tohoto dokumentu Základním právním předpisem zavádějící pojem Informační koncepce je zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně 5a, zákona definuje požadavek pro orgány veřejné správy vytvořit a vydat Informační koncepci, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování. V Informační koncepci orgány veřejné správy stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů veřejné správy a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování informačních systémů veřejné správy. Strukturu a obsah dokumentu IK upřesňuje prováděcí vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah Informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy. 2.2 Legislativní rámec Legislativní rámec k ISVS představují kromě zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, jeho prováděcí vyhlášky. Doplňujícím výkladem zákona jsou pak metodické pokyny. Zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy Vyhláška č. 53/2007 Sb., o referenčním rozhraní Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) Vyhláška č. 528/2006 Sb., o informačním systému o informačních systémech veřejné správy Vyhláška č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích Vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní Vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení ISVS Městské části Praha 3 9/84

11 2.3 Použité zdroje Zdroje z městské části použitých pro tvorbu Informační koncepce jsou jak dokumenty strategické, tak dokumenty zaznamenávající stav IS k danému datu a další záměry a interní směrnice úřadu: Organizační řád ÚMČ Praha 3 Koncepce informačního systému ÚMČ Praha 3 Koncepce a Strategie informačního systému ÚMČ Praha 3 Strategie informačního systému ÚMČ Praha Vztah programů rozvoje MHMP a MČ Praha 3 MČ Praha 3 jako samostatně působící OVS hlavního města Prahy přejímá do svých strategických materiálů celopražské koncepční záměry MHMP. V současné době (doba tvorby aktuální verze IK) však dosavadní strategické materiály pozbyly platnosti (cesta k epraze) a dokument IK MHMP nebyl dosud předložen. Dle dostupných informací bude IK MHMP předložena v lednu Městské části Praha 3 10/84

12 3 Informační systémy na MČ Praha 3 V této části IK je uveden přehled jednotlivých informačních systémů MČ Praha 3. Informační systémy jsou v IK rozděleny dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS na: Informační systém veřejné správy (ISVS) Provozní informační systémy (PIS). Z důvodu přehledu o stávajícím stavu ICT jsou zde uvedeny i informační systémy veřejné správy, u kterých není MČ Praha 3 v roli správce ISVS, ale pouze uživatelem. Informační systémy veřejné správy ve správě MČ Prahy 3 představuje v současné době jeden integrovaný informační systém MČ Prahy 3 (dále jen IS MČ Prahy 3 ). Tento IS MČ Prahy 3 je složen z několika integrovaných subsystémů zajišťující plnou informační podporu potřeb MČ Prahy Koncept řešení Informační systém MČ Prahy 3 vychází z konceptu informačního systému PROXIO, který je integrován se stávajícími informačními systémy provozovanými na MČ Praha 3. PROXIO je široce konfigurovatelný systém, vystavěný modulárně, schopný standardně komunikovat s okolními aplikacemi. PROXIO je koncipováno jako centralizované řešení z pohledu provozu a decentralizované řešení z pohledu uživatele. Jednotlivé součásti řešení centrálně spravují svá data, která jsou sdružována na jednou místě a tato data spolu se souvisejícími službami poskytují ostatním součástem řešení. Naopak uživatelé využívají pouze data pořizována v místě svého vzniku a jsou využívána v místě, kde je jich potřeba. Schéma řešení PROXIO v prostředí MČ Prahy 3 je uvedeno na obr. 1. V tomto prostředí není implementováno PROXIO v celém svém rozsahu. Zůstaly zachovány některé stávající aplikace, které jsou do řešení integrovány. Městské části Praha 3 11/84

13 3.2 Integrovaný informační systém MČ Prahy 3 V této kapitole je popsáno celkové řešení IS MČ Prahy 3. Pro získání přehledu o aktuálním stavu je systém popsán na úrovni: Celkového konceptu systému, jednotlivých vrstev systému, konkrétních modulů a aplikací systému. Portál MIS Ekonomický systém Rozpočet Účetnictví Logistika Agendy Správa majetku Stavební řízení Správní řízení Přestupky a správní delikty Evidence smluv AGENDIO Evidence soudních sporů Vymáhání Příjmy a poplatky další agendy Spisová služba Veřejné zakázky Evidence GIS Evidence majetku Byty a nebytové prostory Evidence objektů Památky... Evidence organizačních struktur KEVIS HELP DESK Centrální evidence partnerů... Evidence subjektů DMS PaM Usnesení Registry Registr nemovitostí Místopis Registr budov Volby Ohlašovna Registr obyvatel Registr ekonomických subjektů Matrika Externí datové zdroje ISKN ÚIR-ADR CRO RES ČSÚ Obrázek 1. - Základní schéma informačního systému MČ Prahy 3 Celkový koncept řešení v prostředí MČ Prahy 3 je uveden na předchozím schématu. Celá stavba řešení je rozdělena do jednotlivých logických vrstev, které jsou tvořeny konkrétními moduly či aplikacemi. Tato struktura je strukturou řešení, v němž jednotlivé agendy v principu tvoří vertikální řez přes několik vrstev, tj. výkon dané konkrétní agendy je realizován napříč vrstvami Vrstvy IS MČ Prahy 3 Vrstva Registry (XRN) obsahuje a spravuje obecně platná data, která jsou lokální kopii RUIAN (nezávislost na aktuální dostupnosti či nedostupnosti zdrojů externích dat). Externě poskytovaná data jsou znázorněna ve vrstvě Externích datových zdrojů. Ostatním částem Městské části Praha 3 12/84

14 řešení pak registry poskytují ověřená data, která jsou výstupem z ISZR a jsou považována za referenční. Vrstva Evidence obsahuje a spravuje vlastní data organizace. Data jsou do evidencí pořizována převážně s využitím registrů. Evidence jsou koncipovány jako centrální evidence v rámci celého řešení. Vrstva Agendy je orientována na procesní zpracování agend vedených organizací. Jsou úzce integrovány zejména s moduly vrstvy Evidence a Ekonomickým systémem. Evidenční stránku agendy vedenou v evidencích doplňují procesní částí. Vrstva obsahuje jednak robustní multiagendový systém AGENDIO a jednak spisovou službu. Oba tyto systémy na sebe ve zpracování procesů navazují. Spisová služba zajišťuje vstup dokumentů (podání) od externích subjektů a jejich distribuci v rámci úřadu k jejich zpracovateli. Vlastní zpracování podání probíhá v agendovém systému AGENDIO, které v rámci tohoto zpracování produkuje dokumenty, které jsou předávány spisové službě, jež zajistí jejich vypravení směrem k externím subjektům. AGENDIO tedy podporuje proces zpracování podání a spisová služba je bránou mezi tímto procesem a okolím. AGENDIO je jednotný systém pro vedení všech typů agend jako jsou smlouvy, místní poplatky, přestupky, pokuty, stavební řízení, sociální dávky, soudní spory, správa majetku, správa bytů, aj., přičemž pro každou agendu disponuje nástroji na pokrytí celého administrativního procesu od základní evidence, až po vystavení příslušných dokumentů. Vrstva Ekonomického systému slouží pro zpracování ekonomických dat. Jádrem této vrstvy je ekonomický systém GINIS poskytují nástroje pro správu účetnictví. Geografický informační systém (GIS) - MYSIS WEB je součástí řešení spravující mapové informace nejrůznějšího charakteru. Doplňuje tak strukturované informace vedené v řešení o informace obrazové. GIS je využíván pro zobrazení objektu (parcela, budova, adresa, apod.) V mapě nebo pro převzetí objektů z mapy. Při převzetí z mapy slouží informace z GIS jako filtr pro vyhledání objektů v dané součásti řešení, která GIS takto využila. Vrstva obsahující moduly portál a MIS. Jedná se integraci IS s portálovým řešením, kdy dochází k zobrazení informací evidovaných v IS prostřednictvím webového portálu a o manažerský informační systém umožňující zobrazovat sumární statistiky vybraných dat a činností evidovaných v IS. Městské části Praha 3 13/84

15 3.2.2 Moduly IS MČ Prahy 3 Přestože IS MČ Prahy 3 představuje jeden konkrétní ISVS, jsou v následujícím textu detailně popsány jednotlivé moduly systému, za účelem získání informací pro praktické řízení ICT na MČ Prahy 3. Vzhledem k architektuře systému nebudou vyplněna pole, jejichž hodnota se vztahuje k celému IS Moduly ve vrstvě registrů XRN lokální kopie RUIAN (ISZR) Základní údaje o informačním systému Název systému XRN lokální kopie RUIAN (ISZR) (verze ) Zkratka Typ IS/Správci XRN ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. / MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Umístění dokumentace (el. verze) Spravující právní předpis Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Intranet/ Dokumentace Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech Ostrý provoz Beze změn SZR ISZR Viz dle konfigurace EOS OI Viz technologická infrastruktura Charakteristika XRN představuje lokální kopii RUIANU obsahující soubor popisných informace stanovených zákonem. Obsahuje informace základní územní identifikační údaje. Data v XRN jsou pravidelně aktualizována automatickými chody. Pomocí nástroje pro plnění dat jsou tato data naplněna do patřičných datových struktur. Plní roli centrálního, ověřeného a jednotného zdroje adresy a návazných číselníků pro všechny součásti řešení. Rozhraní na GIS - oboustranná vazba; lze pomocí internetového prohlížeče zobrazit objekt (parcelu, budovu a další prvky) v mapě; z mapy lze zároveň zpět do XRN načítat identifikaci vybraných záznamů a zobrazit popisné informace k vybraným objektům. Tiskové výstupy a exporty - Tisk úplného/částečného výpisu z katastru nemovitostí, včetně seznamu vlastníků; Sestava detailních údajů o parcelách, budovách a jednotkách. Exporty vybraných záznamů do souborů typu HTML a XML, XLS nebo TXT. Městské části Praha 3 14/84

16 Registr obyvatel Základní údaje o informačním systému Název systému Zkratka Typ IS/Správci Registr obyvatel ROB ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. /MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Umístění (el. verze) dokumentace Intranet/ Dokumentace Spravující právní předpis Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech Ostrý provoz Beze změn Vazba na MHMP Viz dle konfigurace EOS OI Viz technologická infrastruktura Charakteristika Údaje o osobách a o jejich trvalém pobytu. Zdrojem těchto dat je výdej z CEO a slouží výhradně pro aktualizaci seznamu voličů Matrika Základní údaje o informačním systému Název systému Zkratka Typ IS/Správci Matrika MAT ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. /MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Umístění (el. verze) dokumentace Intranet/ Dokumentace Městské části Praha 3 15/84

17 Spravující právní předpis Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménech a příjmeních, zákonem č.115/2006 Sb. o registrovaném partnerství, zákonem č. 94/1963 Sb. o rodině, Ostrý provoz Ne SZR ISZR Viz dle konfigurace EOS OI Viz technologická infrastruktura Charakteristika Řeší matriční agendu v působnosti ÚMČP3, legalizace a vidimace. Umožňuje tisk matričních knih a ostatních dokumentů: rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list Volební agenda Základní údaje o informačním systému Název systému Zkratka Typ IS/Správci Volební agenda VLB ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. /MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Umístění (el. verze) dokumentace Intranet/ Dokumentace Spravující právní předpis Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů Městské části Praha 3 16/84

18 Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Ostrý provoz Ne SZR ISZR Viz dle konfigurace EOS OI viz technologická infrastruktura Charakteristika Aplikace obsahuje nástroje pro definici volební vyhlášky, evidenci volebních místností, nástroje pro vytvoření stálého a zvláštního seznamu voličů, dodatku stálého seznamu, seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, nástroje k vytváření a evidenci volebních komisí, složení volebních komisí. Obsahuje evidenci politických hnutí, jejich kandidátů a delegátů do okrskových volebních komisí. Umožňuje provádět tisky seznamů voličů do sestav, které jsou definovány dle vzorů příloh prováděcích vyhlášek volebních zákonů (do zastupitelstev obcí, zastupitelstev krajů, Parlamentu ČR, Evropského parlamentu, místní referendum a prezidenta ČR) a metodických pokynů MV ČR. Obsahuje nástroje pro tisk oznámení, pozvánek, průkazů a dalších, pro volby důležitých sestav (pro roznos hlasovacích lístků, adresní štítky, seznam voličů, kteří volí do přenosné volební schránky apod.) Moduly ve vrstvě evidencí Evidence subjektů Základní údaje o informačním systému Název systému Zkratka Typ IS/Správci Evidence subjektů ESP ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. /MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Umístění (el. verze) dokumentace Intranet/Dokumentace Spravující právní předpis Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Viz koncové aplikace Ostrý provoz Beze změn SZR ISZR Městské části Praha 3 17/84

19 Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Viz dle konfigurace EOS OI viz technologická infrastruktura Charakteristika Významným datovým zdrojem této evidence jsou partnerské registry ISZR, jejichž data jsou zdrojem informací. Data partnerů však mohou být také pořizována přímo do této evidence. Jedinečně zaeviduje partnera, kterým je poplatník, smluvní partner, přestupce, žadatel, odběratel, apod.ve vazbě na roli (agendu RPP), ve kterých partner vystupuje. Záznamy jsou vedeny ve vazbě na unikátní záznam AIFO. Vede údaje - Základní informace o subjektu v rozsahu poskytovaném dle konfigurace RPP a dle potřeb jednotlivých agend. Základní identifikační informace o subjektu (IČ, název, adresa sídla, RČ, datum narození, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu), libovolné množství adres a kontaktů (adresy, telefonní a faxová čísla, ové adresy, ICQ, apod.), libovolné množství provozoven provozovny, zástupci (i pro fyzické osoby), bankovní spojení, aktivity subjektu v návazných aplikacích (jako je ekonomický systém, AGENDIO apod.), vazby mezi subjekty, založení a aktualizace údajů v ekonomickém systému prostřednictvím rozhraní, včetně generování čísel odběratelů a dodavatelů, nastavení kontroly na jedinečnost subjektu (např. dle rodného čísla, IČ, dle kombinace různých údajů jméno, příjmení, adresa), nástroj pro řešení případných duplicit, kompletní historie změn záznamů s identifikací uživatele, který změnu provedl, definice přístupových práv až na jednotlivá pole záznamu (např. zobrazení rodného čísla), logování přístupu k záznamům subjektů s možností vynucení zadání důvodu přístupu. Městské části Praha 3 18/84

20 Evidence objektů Základní údaje o informačním systému Název systému Zkratka Typ IS/Správci Evidence objektů ENO ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. /MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Umístění (el.verze) dokumentace Intranet/ Dokumentace Spravující právní předpis Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Ostrý provoz Beze změn SZR - RUIAN OMA, OI, OSÚ, OBNP OI viz technologická infrastruktura Charakteristika Využíváno pro evidenci movitého a nemovitého majetku MČ P3, evidence majetkových pohybů. Umožňuje vedení evidence všech nemovitých i movitých objektů, které se promítají ve vnitřních procesech organizace, a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou evidované objekty v majetku organizace. Evidence objektů umožňuje sledovat objekty z různých specifických hledisek. Tato specifická začlenění objektu jsou pak podpořena specifickými údaji a nástroji. Nad základní evidencí objektů tak vznikají specificky zaměřené oblasti evidence, jako je evidence majetku či evidence z pohledu památkové péče. Zařazení dané objektu do příslušné oblasti sledování nastává až skutečně v okamžiku, kdy začíná být objekt z tohoto pohledu sledován. V oblasti movitých objektů umožňuje evidenci jak jednotlivých movitých objektů, tak souboru několika stejných objektů s udáním jejich počtu. To je využito zejména pro evidence movitého majetku. Evidence objektů poskytuje data ostatním součástem řešení a data od ostatních součástí také přebírá. vazby s ISZR, agendovým systémem a ekonomickým systémem. Zajišťuje realizaci procesů nakládání s majetkem, tj. záměrů dispozice s nemovitým majetkem, uzavírání smluvních vztahů (nabytí, pozbytí, směna, nájem apod.), proces svěření/odnětí majetku, tvorba předávacích protokolů, investičních záměrů, zajištění vazby na KN a další. Dále aplikace zajišťuje promítnutí důsledků těchto procesů do vlastní evidence objektů v ENO. Městské části Praha 3 19/84

21 Evidence organizační struktury Základní údaje o informačním systému Název systému Zkratka Typ IS/Správci Evidence organizační struktury EOS4 ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. /MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Umístění (el. verze) dokumentace Intranet /Dokumentace Spravující právní předpis Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Viz koncové aplikace Ostrý provoz Beze změn SZR ISZR N/A OI Viz technologická infrastruktura Charakteristika Zajišťuje správu organizační struktury instituce a nastavení přístupových práv uživatelů k aplikacím a datům v rámci PROXIO i dalším softwarovým produktům, které instituce využívá pro svoji činnost. Vzhledem k množství aplikací provozovaných v institucích veřejné správy je EOS jedinečným řešením, které umožní řízeně zpřístupnit maximum informací uložených v informačním systému instituce jednotlivým pracovníkům. Eviduje přidělení přístupových oprávnění k ISZR v rozsahu přihlášených agend a činností. Městské části Praha 3 20/84

22 KEVIS Základní údaje o informačním systému Název systému Zkratka Typ IS/Správci KEVIS KEVIS ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. /MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Umístění (el.verze) dokumentace Intranet/ Dokumentace Spravující právní předpis Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Viz koncové aplikace Ostrý provoz Beze změn Ne Viz dle konfigurace EOS OI Viz technologická infrastruktura Charakteristika Představuje nástroj pro vedení nejrůznějších drobných evidencí v jednom centrálním nástroji s uložením dat v databázi. Nahrazuje tak nejrůznější evidence vedené lokálně např. v MS Excel nebo na papíře. Jednotlivé definované evidence existují vedle sebe a uživatelé přistupují pouze ke svým evidencím, přičemž ostatní evidence jsou pro ně nedostupné. Aplikace je relativně nezávislá na použitém databázovém či aplikačním prostředí. Evidence jsou přístupné přes internet nebo intranet prostřednictvím běžného webového prohlížeče, a to v režimech prohlížení nebo k editaci podle úrovně přidělených uživatelských oprávnění Městské části Praha 3 21/84

23 HelpDesk Základní údaje o informačním systému Název systému Zkratka Typ IS/Správci HelpDesk HD ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. /MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Umístění (el. verze) dokumentace Intranet/ Dokumentace Spravující právní předpis Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Viz vnitřní směrnice k HD Ostrý provoz Beze změn Ne Viz dle konfigurace EOS OI viz technologická infrastruktura Charakteristika Systém HelpDesk kompletně řeší problematiku uživatelské podpory nejen v oblasti IT. Úřad získá přehlednou a především jednotnou evidenci uživatelských požadavků s přesně definovaným termínem vyřešení. Každý vedoucí pracovník jistě uvítá manažerské pohledy s nejčastěji žádajícím uživatelem, nejvytíženějším řešitelem nebo např. průměrnou dobou řešení požadavku. Je určen pro interní uživatele (zaměstnance) a provoz v intranetu a zřízení druhého přístupového bodu k aplikaci, který bude dostupný z Internetu pro externí uživatele (partnerské firmy, občany). Externí přístupový bod bude sloužit i pro zaměstnance pro přístup na HelpDesk při služebních cestách, práci z domova atd. Městské části Praha 3 22/84

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 1/20 Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 2/20 starosta tajemník

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: květen 2012-1 - OBSAH Obsah...2 1. Úvod...7 2. Metodický vstup

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Implementace modulů ekonomického subsystému aplikace GINIS do stávajícího informačního prostředí Městského úřadu Tábor

Implementace modulů ekonomického subsystému aplikace GINIS do stávajícího informačního prostředí Městského úřadu Tábor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Miroslav Šimončík Implementace modulů ekonomického subsystému aplikace GINIS do stávajícího

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Průzkum ICT v Praze Obsah

Průzkum ICT v Praze Obsah Průzkum ICT v Praze Obsah Průzkum ICT v Praze... 1 1. Základní informace o organizaci... 3 Kontaktní údaje organizace/údaje o instituci a území... 3 Organizační zajištění ICT... 3 Finanční údaje... 4 Smlouvy/Dohody...

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem.

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Stránka 2 z 20 Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Činnosti odborů Správní odbor Právní předpisy, jimiž se odbor řídí Matrika - Zákon

Více

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu Příloha č. 1 zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu 1. Všeobecné, technické a funkční náležitosti: pořízení

Více

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby 2015 O2 Czech Republic a.s. OCHRANA DOKUMENTU Dokument je určen pro vnitřní potřebu zákazníka a je s odkazem na ustanovení 17 Obchodního zákoníku považován

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Katalog produktů a služeb (2013)

Katalog produktů a služeb (2013) Ing. Karel Janeček Prostějovičky 79 798 03 Plumlov Stránka 2 Základní informace o produktech Katalog produktů a služeb (2013) O Yamaco Software je rodinnou firmou, která působí na trhu informačních technologií

Více

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové Orsoft RADNICE Popis produktu Orsoft RADNICE je komplexní modulární informační systém určený pro řízení základních správních a ekonomických činností měst a obcí libovolné velikosti. Svou univerzálností

Více

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007 Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č.j.: KTÚ/10059-07/1260-2007/noj Obsah: I. Spisová služba... str. 2 13

Více

Informační systém datových schránek II.

Informační systém datových schránek II. Informační systém datových schránek II. 1 Rozsah: 16 hodin Anotace: V tomto kurzu se seznámíme s Informačním systémem datových schránek, prací s datovými schránkami, detailně rozebranou teorií z oblasti

Více

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration Obsah: 1. SA v roce 2010 a 2011... 3 2. Institucionální zabezpečení SA... 6 3. Vyhodnocení plnění cílů SA... 8 3.1. Strategický

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více