ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region."

Transkript

1

2

3 ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským vzdìláním. Dalším dùvodem byla skuteènost, že v Olomouckém kraji chybìla vysoká škola ekonomického smìru. Od prvopoèátku se zamìøujeme na pøípravu specialistù pro malé a støední regionální firmy a také pro státní správu. Za dobu své existence udìlala naše škola velký pokrok. Nové nastavení pøijímacích podmínek a zkvalitòování studia na základì zkušeností z praxe jsou zárukou úspìšných absolventù, kteøí navzdory recesi v Olomouckém kraji najdou uplatnìní na pracovním trhu. Jsme rádi, že MVŠO dává kvalitní základ také studentùm, kteøí se rozhodnou pokraèovat v dalším vysokoškolském studiu. Bìhem uplynulých let jsme prokázali, že velmi dobøe obstojíme v konkurenèním prostøedí dalších vzdìlávacích institucí. V roce 2013 jsme se pøestìhovali do nových, moderních prostor BEA centra Olomouc, a tím zahájili novou etapu života školy. K našim hlavním prioritám bude i nadále patøit výzkum uplatnitelný v praxi, inovace vzdìlávacích programù, spolupráce s podnikatelskou sférou, regionem a zahranièními univerzitami. Vìøím, že uspìjeme i ve snaze rozšíøit studium o magisterský program, a dále tak upevnit pozici MVŠO jako významné instituce olomouckého regionu. PhDr. Ladislav Chvátal, Ph.D. námìstek pro vnìjší vztahy

4 PROFIL ŠKOLY MVŠO je soukromá vysoká škola propojená s praxí v úspìšných regionálních firmách. Poskytujeme akreditované vysokoškolské vzdìlání zájemcùm o ekonomicko-manažerské studium v našem regionu. V rámci vzdìlávací èinnosti nabízíme také zvyšování kvalifikace pro státní správu a podnikatelskou sféru. Máme kvalifikovaný a stabilní pedagogický tým, spolupracujeme s externími akademickými pracovníky i odborníky z praxe. Podílíme se na realizaci vìdecko-výzkumných projektù a pùsobíme jako expertní poradci regionálních firem mimo jiné pøi zavádìní inovaèních strategií nebo realizaci nových podnikatelských zámìrù. Unikátní systém výuky na naší škole je založen na individuálním pøístupu a naplòování kariérního plánu každého studenta. Nedílnou souèástí studia je odborná praxe, která studentùm umožòuje seznámit se s oborem v reálném prostøedí firem pùsobících v regionu a naèerpat praktické zkušenosti pro další studium i budoucí pracovní uplatnìní. Spolupracujeme také se zahranièními firmami a subjekty a jsme zapojeni do programù mezinárodní studentské výmìny, které našim studentùm dávají možnost absolvovat èást studia na univerzitách v rùzných zemích svìta.

5 STUDIUM Bakaláøské studium: V bakaláøském stupni nabízíme na Moravské vysoké škole Olomouc studijníprogram EKONOMIKA A MANAGEMENT v oborech: Podniková ekonomika a management organizace a øízení podniku manažerské dovednosti, management a marketing obecná ekonomie a podniková ekonomika Management a ekonomika ve veøejném sektoru organizace a øízení ve veøejné správì základy práva a aplikovaných právních disciplín veøejná ekonomie a finance Podnikové informaèní systémy (Manažerská informatika) informatika a její praktická aplikace do podnikových procesù manažerské dovednosti, management a marketing základy obecné ekonomie a podnikové ekonomiky Tento program nabízíme v prezenèní i kombinované formì a je zakonèen získáním vysokoškolského diplomu MVŠO a titulu Bc. Magisterské studium Magisterský stupeò nabízíme ve spolupráci s University Hasselt v Belgii. Jedná se o jednoletý mezinárodní program v anglickém jazyce MASTER OF MANAGEMENT ve specializacích: Management Information Systems organizace a øízení informaèních systémù v podniku mezinárodní marketing expertní znalosti a dovednosti v oblasti mezinárodního managementu Studium je realizováno èásteènì na University Hasselt v Belgii a èásteènì na MVŠO v Olomouci a je zakonèeno získáním vysokoškolského diplomu z University Hasselt a titulu M.A. (ekvivalent èeského Ing.). International Marketing Strategy mezinárodní marketing obchodní strategie expertní znalosti a dovednosti v oblasti mezinárodního managementu Studium je realizováno na University Hasselt v Belgii a je zakonèeno získáním vysokoškolského diplomu z University Hasselt a titulu M.A. (ekvivalent èeského Ing.).

6 BEA CENTRUM OLOMOUC Business Education Acceleration Od roku 2013 sídlí Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) v moderním komplexu inovaèního a vzdìlávacího BEA centra Olomouc, jehož cílem je napomáhat hospodáøskému rozvoji Olomouckého kraje. Centrum pod jednou støechou soustøeïuje poradenské a expertní subjekty zamìøující se na podporu konkurenceschopnosti malých a støedních podnikù, rozvoj nových podnikatelských zámìrù a také na pøípravu ekonomickomanažersky vzdìlaných absolventù pro region.

7 UNIKÁTNÍ SYSTÉM VÝUKY Individuální pøístup a vlastní odpovìdnost za studium. Studium na naší škole probíhá formou modulární výuky. Studenti na zaèátku prvního akademického roku sami rozhodují o zamìøení svého studia a spoluvytváøejí svùj kariérní plán. Na jeho základì si pak vybírají balíèky studijních pøedmìtù jako napøíklad zakládání firmy, rozvoj vìdeckého èi analytického potenciálu, obchodní dovednosti a jiné. Tento unikátní systém vychází z teorií projektové a integrované výuky a je osvìdèeným vyuèovacím modelem na mnoha zahranièních vysokých školách. Výuka probíhá v tematických blocích, které v maximální míøe propojují jednotlivé pøedmìty. Studenti se v nich zabývají konkrétními situacemi z praxe vèetnì øešení modelových pøípadù. Modulární systém výuky pøedpokládá aktivní pøístup studentù. Pedagog zastává roli režiséra, se kterým mohou studenti týmovì èi individuálnì konzultovat a pod jehož vedením prohlubují své znalosti a zkušenosti. Tato metoda výuky nesmìøuje k získání vysokoškolského diplomu jako hlavního výsledku studia. Jejím cílem je pøipravit studenty na reálné pracovní prostøedí a vytvoøit co nejlepší podmínky pro jejich vstup do firmy, zahájení vlastního podnikání nebo další studium.

8 SLUŽBA REGIONU MVŠO propojuje akademickou a podnikatelskou sféru. Jsme souèástí moderního BEA centra Olomouc, které je sídlem vzdìlávacích institucí, podnikatelských subjektù a organizací orientovaných na podporu byznysu. Zprostøedkováváme komunikaci a spolupráci malých a støedních firem, veøejné zprávy a odborníkù ze zahranièí. Aktivnì se zapojujeme do Regionální inovaèní strategie a dalších strategických plánù zamìøených na rozvoj Olomouckého kraje. Spolupráce s úspìšnými podniky je také pøirozenou souèástí výuky na MVŠO. V každém roèníku naši studenti absolvují odborné praxe, bìhem nichž se zapojují do øešení reálných ekonomických situací nebo do projektù spoleèenské odpovìdnosti firem v regionu. Malým a støedním firmám v regionu nabízíme odborné poradenství pøi zavádìní inovací, tedy takových zmìn, které podniku pøinesou zisk a zákazníkovi pøidanou hodnotu. Spolupráce se zahranièními firmami a využití jejich zkušeností v regionu nás inspiruje k hledání možností, jak prostøednictvím konkrétních inovativních øešení a aplikovaného výzkumu aktivnì podpoøit další rozvoj Olomouckého kraje. Øada regionálních i mezinárodních workshopù a projektù, realizace firemních zakázek prostøednictvím inovaèních voucherù OK, soutìž pro firmy Top Odpovìdná firma Olomouckého kraje, soutìž pro støedoškoláky V Olomouckém kraji jsem doma, prùzkum potøeb malých a støedních podnikù v OK, jsou nìkterými z mnoha konkrétních projevù naplòování konceptu podpory hospodáøského rozvoje regionu. Aktivity spojené nejen s øešením vlastních potøeb, ale i s rozvojem prostøedí, ve kterém lidé a podniky žijí a pùsobí, považujeme za projev vyspìlé obèanské a firemní zodpovìdnosti.

9 UPLATNÌNÍ MVŠO mìøí úspìšnost uplatnìním absolventù na pracovním trhu. 97 % našich absolventù najde odpovídající pracovní uplatnìní, zahájí vlastní podnikání nebo pokraèuje v dalším studiu. Klíèovými faktory úspìšnosti našich absolventù jsou stálý dùraz na inovaci studijních plánù, znalost reálných potøeb tržní ekonomiky a zavádìní mezinárodních výukových standardù. Neménì významný je i kontakt s odborníky z podnikatelského sektoru a veøejné správy, kteøí studentùm pøibližují reálné situace z tržního prostøedí formou ucelených kurzù èi jednotlivých pøednášek už v prùbìhu studia. Absolventi MVŠO dnes vedou rodinné firmy, pùsobí ve veøejné správì nebo pracují v èeských i nadnárodních firmách, napø. Sigma Group, Honeywell, Raiffeisenbank, TESCO SW, OBI, Glycona, Ataccama Software a mnoho dalších.

10 INTERNATIONAL Mezinárodní výukové programy Naši studenti se mohou zapojit do výmìnných studijních programù, pracovních stáží nebo pokraèovat ve studiu v zahranièí. Prùbìžnì rozšiøujeme nabídku zahranièních studijních pobytù a pracovních stáží nejen v rámci programu ERASMUS+. Zástupci MVŠO se také pravidelnì úèastní setkání vedoucích pøedstavitelù svìtových univerzit v Oxfordu a jiných mezinárodních akcí zamìøených na efektivní øízení a rozvoj vzdìlávacích institucí 21. století. Polytechnic Institute of Guarda, School of Technology and Management (Portugalsko) University Hasselt, Faculty of Business Economics (Belgie) University Maribor: Faculty of Economics and Business (Slovinsko) The Academy of Business in Dabrowa Górnicza / Wy sa Szko³a Biznesu w D¹browie Górniczej (Polsko) Slovenská po¾nohospodárska univerzita v Nitre: Fakulta ekonomiky a manažmentu (Slovensko) Opole University: Faculty of Economics, Department of Economics (Polsko) Budapest Business School-College of Finance and Accountancy (Maïarsko) Technická univerzita Varna (Bulharsko) Nordhausen University of Apliied Sciences (SRN) Iževská státní technická univerzita M. T. Kalašnikova (Rusko) Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Polsko)

11 DALŠÍ VZDÌLÁVÁNÍ MVŠO vytváøí pøíležitosti pro celoživotní vzdìlávání v regionu. Ve spolupráci s významnými èeskými i zahranièními partnery zajiš ujeme odborné certifikované kurzy a kurzy celoživotního vzdìlávání. Pro studenty i absolventy regionálních støedních i vysokých škol realizujeme programy a projekty na podporu startu jejich podnikání. S organizacemi OK4Inovace, Olomoucký klastr inovací, OK4EU, Regionální centrum Olomouc, Tesco SW a dalšími partnery spolupracujeme na získávání a vìdecko-výzkumném rozvoji specifického inovaèního know-how a na budování mostù mezi vìdou, výzkumem a tržním prostøedím. Klíèovým cílem je vytvoøení Centra excelence v regionu, Èeské republice a Evropské unii.

12 VÌDA A VÝZKUM Vìdecko-výzkumná èinnost MVŠO se zamìøuje na oblast ekonomiky, managementu, marketingu a informaèních technologií a na aplikovaný smluvní výzkum vycházející z potøeb regionu. Realizujeme vìdecko-výzkumné a rozvojové projekty, na kterých spolupracujeme s èeskými i zahranièními vysokými školami, firemními partnery i veøejnou správou Olomouckého kraje a Evropské unie, napø. projekty Inovaèní vouchery v Olomouckém kraji, Vývoj nekonvenèních metod manažerského rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky a veøejné ekonomie, Rozvoj podnikatelské gramotnosti, Zaèátek podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti a jiné. Jsme vydavatelem vìdecko-odborného èasopisu EMI, který se prioritnì zamìøuje na ekonomiku, management a inovace. Publikujeme v nìm pùvodní recenzované vìdecké a odborné statì, pøevážnì na základì teoretické a empirické analýzy. Výstupy z projektù a z další vìdecké èinnosti publikujeme v èeských i zahranièních vìdeckých èasopisech a sbornících mezinárodních symposií. Poøádáme konference, semináøe a workshopy, kterých se zúèastòují významní odborníci z akademické sféry i z praxe.

13 CSR (spoleèenská odpovìdnost) MVŠO sama dìlá to, co uèí. Už od svých zakladatelù jsme dostali jako obecnì prospìšná spoleènost do vínku službu regionu. Naše CSR strategie vychází z obecných zásad spoleèenské odpovìdnosti a odráží dlouhodobé vize MVŠO. Je zamìøena na vzdìlávání a výchovu mladé generace v regionu a aktivní podporu hospodáøského rozvoje regionu prostøednictvím spolupráce s mikro, malými a støedními podniky v Olomouckém kraji. Jedná se napøíklad o oblast byznys inovací, která napomáhá zvyšovat konkurenceschopnost, vytváøí nová pracovní místa a dlouhodobì zlepšuje životní úroveò. Jsme jednou z prvních vysokých škol, které problematiku CSR zahrnuly do svých uèebních programù. Zamìøujeme se na projekty podporující rozvoj regionu. V rámci výuky spoleèenské odpovìdnosti firem studenti organizují každoroènì desítky zajímavých projektù. Ve spolupráci s místními firmami jsme napøíklad zorganizovali charitativní akce na podporu kojeneckého ústavu v Olomouci a Dìtské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, obnovili vybavení nauèných stezek v okolí mìsta Šternberk nebo zavedli energetické úspory ve jedné z výrobních firem v našem regionu.

14 REFERENCE Jsem moc ráda, že jsem na MVŠO studovala, protože nabízí pøedevším kvalitní vzdìlání, vysoký standard výuky a také kvalitní pedagogy. Studium na této škole nepatøí rozhodnì mezi ty jednoduché, ale o to víc si pak èlovìk váží, že tuhle školu vystudoval. Kateøina Jelínková Palièková, manažerka výroby Ateliéru INA MVŠO mi dala hodnì zkušeností. Znalosti a dovedností ze školy využívám v praxi i osobním životì. Ladislav Jeèmínek, soukromý podnikatel a profesionální fotograf Pøeji všem studentùm, kteøí si zvolili obor PIS, aby se jim po úspìšném absolvování Moravské vysoké školy Olomouc podaøilo nalézt uplatnìní tam, kde si pøejí, protože pokud dìláte to, co vás baví, je to nejen k vašemu prospìchu. Pavel Filípek, pracuje u spoleènosti BEDNAR FMT, s.r.o. Na MVŠO jsem studovala obor Podniková ekonomika a management. Tento obor pro mì splòoval mnou daná kritéria: jde o perspektivní obor, který nabízí nabytí širšího spektra znalostí v oboru marketingu, ekonomiky i práva. Žaneta Dostálová, Office Manager Ataccama Software

15

16 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. tø. Kosmonautù 1288/1, Olomouc Tel./fax: , Reg.: Krajský soud v Ostravì, Spis. zn.: oddíl O; vložka 202 IÈ: , DIÈ:CZ Bankovní spojení ÈSOB Olomouc: /0300

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík Moravská vysoká škola Olomouc (souhrnná informace) srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík 1 Naší základní vizí je podpora hospodářského rozvoje regionu Moravská

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str.

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str. Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VIII ČÍSLO 1/2004 ZDARMA Na univerzitu přijeli významní hosté str. 5 Čestný doktorát VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8 Fakulta strojní se představuje str. 11

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY Centre by Ostrava University analysis, which was executed in the frame of ESF Projects which were oriented on the increase quality of basic and secondary schools of the Moravian-Silesian region. Research

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 9- STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace Výroèní zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec

Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec Tøinec Kontakt 4 0 0 2 Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Zpráva o èinnosti Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec tel.: 558 321 280, fax: 558 321 300 www.hrat.org, hrat@hrat.org

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

k - Termíny a místa konání : 29. dubna 30. dubna - - - - Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v

k - Termíny a místa konání : 29. dubna 30. dubna - - - - Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v Místní ak ní skupina Pobeskydí zájmové sdru ení právnických osob 739 53 T anovice. p. 1 k - Termíny a místa konání : 29. dubna 30. dubna e - - - - - - - - m - Projekt Integrovaná strategie rozvoje území

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32 O BSAH Úvodní slovo 2 Správní rada 3 Dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Internetový program 5 Program PORYV 9 Program Zaèít spolu 15 Auditorská zpráva 20 Rozvaha 21 Výkaz zisku a ztrát 25 Pøíloha úèetní závìrky

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

WAnt to be. independent. GeniOuS. tellectual. inspired. international. www.fame.utb.cz

WAnt to be. independent. GeniOuS. tellectual. inspired. international. www.fame.utb.cz WAnt to be invincible in inspired tellectual GeniOuS inventive international independent innovative in love? www.fame.utb.cz www.fame.utb.cz Prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková děkanka Vítáme Vás na Fakultě

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více