N A B Í D K A K U R Z Ů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N A B Í D K A K U R Z Ů"

Transkript

1 SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV & VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Institut krizového managementu N A B Í D K A K U R Z Ů HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY V SYSTÉMU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 Praha 2013

2 1 SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR), jako ústřední orgán státní správy, organizuje v rámci své působnosti průběžné vzdělávání státních zaměstnanců ve správních úřadech, vedoucích úředníků a úředníků územních samosprávných celků, podílejících se na přípravě a realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen HOPKS) a odborné vzdělávání řídících i výkonných pracovníků subjektů hospodářské mobilizace, představitelů hospodářské sféry (dodavatelů mobilizačních dodávek), řídících i výkonných pracovníků ochraňovatelů státních hmotných rezerv a dalších právnických a podnikajících fyzických osob. Vzdělávání probíhá formou kurzů, jejichž odborným garantem je Vysoká škola ekonomická v Praze - Institut krizového managementu. Kurzy se pořádají na základě smlouvy mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze a Správou státních hmotných rezerv. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Institut krizového managementu Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen VŠE) je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. VŠE má 208 zahraničních partnerských univerzit a je členem prestižních mezinárodních sítí CEMS (Community of European Management Schools) a PIM (Partnership in International Management). V roce 2013 byla VŠE vyhodnocena jako druhá nejlepší škola regionu střední a východní Evropy, kdy VŠE přímo soutěžila s 81 vysokými školami z 21 zemí. Tím se zařadila mezi 27 celosvětově nejlepších ekonomických škol a od roku 2009 se tak pravidelně umisťuje mezi trojicí nejlepších škol oblasti. Mezi kritéria hodnocení patří např. mezinárodní vliv a pověst školy, kvalita výukových programů, kvalita vyučujících, ocenění získaná školou, akreditace školy na celostátní i mezinárodní úrovni, výsledky v důležitých žebříčcích či účast v různých mezinárodních sdruženích a organizacích. Institut krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen IKM), jako pedagogické a vědeckovýzkumné pracoviště Vysoké školy ekonomické v Praze, byl zřízen Příkazem rektora VŠE č. 20/1992 ze dne , v souladu s 13, odst. 3, zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ke dni 1. dubna Posláním Institutu krizového managementu je: podporovat a zabezpečovat plnění pedagogických aktivit v řádném prezenčním a distančním studiu na VŠE; organizovat a zajišťovat v rámci celoživotního vzdělávání kurzy pro státní zaměstnance (pracovníky pracovišť krizového řízení ve správních úřadech) a úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, podílející se na přípravě a realizaci HOPKS; organizovat a zajišťovat v rámci celoživotního vzdělávání kurzy zaměřené na průběžné vzdělávání řídících i výkonných pracovníků subjektů hospodářské mobilizace, ochraňovatelů státních hmotných rezerv, subjektů kritické infrastruktury a dalších právnických a podnikajících fyzických osob, kteří mají ve své kompetenci přípravu a realizaci systému krizového managementu a HOPKS;

3 2 podílet se na řešení vědeckovýzkumných úkolů z oblasti krizového managementu a HOPKS, včetně poskytování poradenské a expertní činnosti; koordinovat spolupráci při řešení vědeckovýzkumných úkolů a zabezpečování kurzů celoživotního vzdělávání mezi IKM, dalšími organizačními součástmi VŠE, externími vědeckovýzkumnými pracovišti a orgány veřejné správy; vydávat informační a studijní materiály, výzkumné zprávy a studie, sborníky apod., určené pro potřeby IKM, studentů a odborné praxe. ««««»»»» Adresa a kontakty (pro účely podávání přihlášek a informace o kurzech): VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Institut krizového managementu Ekonomická Praha 4 Telefon: , Fax: E mail: URL: Přihlášky: Závazné přihlášky se zasílají na výše uvedenou adresu nejpozději 4 týdny před zahájením kurzu s výjimkou kurzu A4/2014, kde je stanoven termín podání závazné přihlášky nejpozději do 16. května Všechny přijaté přihlášky jsou předány na SSHR a po odsouhlasení seznamu posluchačů pracovníky SSHR jsou posluchači informování IKM VŠE písemnou formou o zařazení/nezařazení do kurzu. Doprava: Metro C, stanice CHODOV nebo OPATOV, dále BUS č. 177 nebo 193 (pouze z Chodova), zastávka VOLHA. Ubytování: Lze podle individuálních požadavků zprostředkovat ve vysokoškolském areálu. Pokoje jsou většinou dvoulůžkové s příslušenstvím. Ubytování s vyšším standardem si zabezpečují posluchači sami. Vzhledem k zavedení storno poplatků při ubytování posluchačů kurzů na koleji VOLHA, je nutno závazně nahlásit požadavek na ubytování nejpozději 30 dní před zahájením kurzu. Pokud se posluchač odhlásí po těchto třiceti dnech, budou mu, případně jeho vysílající organizaci, naúčtovány storno poplatky, platící v ubytovacím zařízení. Stravování: Posluchači mají možnost občerstvení a stravování v prostorách VŠE nebo v menze VŠCHT (kolej Volha). Kurzovné: Finanční náklady spojené s průběžným vzděláváním státních zaměstnanců ve správních úřadech, vedoucích úředníků a úředníků územních samosprávných celků a odborným vzděláváním řídících i výkonných pracovníků subjektů hospodářské mobilizace, představitelů hospodářské sféry (dodavatelů mobilizačních dodávek), řídících i výkonných pracovníků ochraňovatelů státních hmotných rezerv podílejících se na přípravě a realizaci systému HOPKS jsou hrazeny SSHR. Pro ostatní zájemce o kurzy jsou Institutem krizového managementu stanoveny smluvní ceny. Náklady na stravování, ubytování a cestovní výlohy si hradí účastníci kurzů. Požadavky na zabezpečení ubytování a stravování je nutno uvést v přihlášce.

4 3 1. Hospodářská opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení kurz A1/2014 Druh vzdělávání: průběžné specializační vzdělávání Forma: prezenční (přednáška a seminář) Cílová skupina: Kurz je určen pro státní zaměstnance (pracovníky pracovišť krizového řízení ve správních úřadech) a úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, podílející se na přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) a další osoby zabezpečující úkoly HOPKS v podnikohospodářské sféře, kteří neabsolvovali žádný z kurzů k problematice HOPKS a krizového řízení, případně pro zájemce uvedených skupin osob, kteří si chtějí obnovit základní znalosti uvedené problematiky. Cíl kurzu: Seznámit účastníky kurzu se základními informacemi a teoretickými základy HOPKS a objasnit jejich aplikaci do praxe. Obsah kurzu: Úvod do problematiky kurzu 1 Základy teorie krizového managementu 3 Legislativně právní základy krizového řízení ČR 4 Koncepce krizového plánování 4 Systém hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) 4 Systém vyžadování věcných zdrojů za krizové situace 2 Použití státních hmotných rezerv 2 Systém ekonomické bezpečnosti ČR s důrazem na ropnou bezpečnost státu 2 Příprava a realizace regulačních opatření 2 Zásady krizové komunikace 2 Specifika havarijního plánování a činnosti IZS 2 Možnosti a způsoby využití IS pro plánování a vyžadování civilních zdrojů 4 Závěrečný seminář k probrané problematice z hlediska specifik krizového řízení územních samosprávných celků (kraj, obec) a podniků 4 Organizace kurzu: Celkem hodin kurzu: 36 počet kurzů v roce: 2 doba trvání kurzu: jedno pětidenní soustředění termíny konání: ; termín podání přihlášky: nejpozději čtyři týdny před zahájením kurzu počet účastníků v kurzu: min. 15 účastníků pro otevření kurzu místo konání: areál VŠE - JM, Ekonomická 957, Praha 4 výsledek kurzu: osvědčení VŠE o absolvování kurzu V případě zájmu a plného obsazení kurzu pracovníky jednoho resortu je možné obsah kurzu účelově zaměřit na problematiku krizového řízení a HOPKS tohoto resortu. Předpoklad přijetí: Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu, přípravou a realizací systému hospodářských opatření pro krizové stavy a souhlas zaměstnavatele.

5 4 2. Aktuální otázky hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení kurz A2/2014 Druh vzdělávání: průběžné aktualizační vzdělávání Forma: prezenční (přednáška, seminář, panelová diskuze) Cílová skupina: Kurz je určen pro úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a státní zaměstnance (pracovníky pracovišť krizového řízení ve správních úřadech), podílející se na přípravě a realizaci systému HOPKS, kteří mají zájem aktualizovat své znalosti v dané problematice. Cíl kurzu: Cílem kurzu je poskytnout aktuální informace v oblasti HOPKS a krizového řízení a objasnit jejich praktickou aplikaci. Obsah kurzu: Aktuální problémy a nové poznatky teorie krizového managementu 4 Aktuální stav legislativně právních základů krizového řízení státu a fungování bezpečnostního systému ČR 2 Aktuální stav a perspektiva rozvoje systému HOPKS 4 Aktuální stav rozpracovanosti základních dokumentů systému HOPKS, hlavní problémy a způsoby jejich řešení 2 Struktura veřejných financí, základní principy rozpočtových pravidel s důrazem na zásady a aktuální možnosti financování opatření k řešení krizových situací 4 Aktuální stav a problematika HOPKS a KM v resortu obrany - obranného plánování 2 Aktuální stav a problematika HOPKS a KM v resortu vnitra - systému CNP a havarijního plánování 2 Aktuální stav a problematika HOPKS a KM v resortu průmyslu a obchodu 2 Aktuální stav a problematika HOPKS a KM v resortu dopravy 2 Aktuální stav a problematika HOPKS a KM v resortu zemědělství 2 Aktuální stav a problematika HOPKS a KM v resortu zdravotnictví 2 Aktuální stav a problematika HOPKS a KM v oblasti IS krizového řízení 4 Závěrečný seminář k probrané problematice k aktuálním problémům HOPKS a specifik KM územních samosprávných celků (kraj, obec) 4 Organizace kurzu: Celkem hodin kurzu: 36 počet kurzů v roce: 2 doba trvání kurzu: jedno pětidenní soustředění termín konání: ; termín podání přihlášky: nejpozději čtyři týdny před zahájením kurzu počet účastníků v kurzu: min. 15 účastníků pro otevření kurzu místo konání: areál VŠE - JM, Ekonomická 957, Praha 4 výsledek kurzu: osvědčení VŠE o absolvování kurzu Předpoklad přijetí: Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu, přípravou a realizací systému hospodářských opatření pro krizové stavy a souhlas zaměstnavatele. Vzhledem k obsahu kurzu je potřebné absolvovat předem kurz A1, na který kurz A2 navazuje, případně absolvovat kurz A2 v minulých letech.

6 5 3. Regulační opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy kurz R/2014 Druh vzdělávání: průběžné specializační vzdělávání Forma: prezenční (přednáška a seminář) Cílová skupina: Kurz je určen pro státní zaměstnance (pracovníky pracovišť krizového řízení ve správních úřadech) a úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.), podílejících se na přípravě a realizaci regulačních opatření v systému HOPKS. Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu s regulačními opatřeními, metodikou jejich přípravy a realizace v podmínkách správních úřadů. Obsah kurzu: Úvod do problematiky regulačních opatření 1 Místo a úloha regulačních opatření v systému HOPKS, zásady jejich přípravy 2 Zásady realizace regulačních opatření v podmínkách územní samosprávy 3 Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti ministerstva průmyslu a obchodu 6 Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti ministerstva dopravy 8 Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti ministerstva zemědělství 3 Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti ministerstva zdravotnictví 3 Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti Správy státních hmotných rezerv 4 Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti České národní banky 2 Závěrečná beseda k probrané problematice regulačních opatření v systému HOPKS a specifik krizového řízení územních samosprávných celků 4 Organizace kurzu: Celkem hodin 36 počet kurzů v roce: 1 doba trvání kurzu: jedno pětidenní soustředění termín konání: termín podání přihlášky: nejpozději čtyři týdny před zahájením kurzu počet účastníků v kurzu: min. 15 účastníků pro otevření kurzu místo konání: areál VŠE - JM, Ekonomická 957, Praha 4 výsledek kurzu: osvědčení VŠE o absolvování kurzu Předpoklad přijetí: Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu, přípravou a realizací systému hospodářských opatření pro krizové stavy a souhlas zaměstnavatele.

7 6 4. Fenomény ekonomiky a krizového managementu na počátku 21. století kurz A4/2014 Druh vzdělávání: průběžné prohlubující vzdělávání Forma: prezenční (přednáška a seminář, panelová diskuze) Cílová skupina: Kurz je určen především pro pracovníky a vedoucí pracovníky státní správy, úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků a pracovníky důležitých subjektů hospodářské mobilizace a ochraňovatelů státních hmotných rezerv, kteří mají ve své kompetenci přípravu a realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy. Cíl kurzu: Cílem kurzu je poskytnout širší odborný základ problematiky krizového managementu a HOPKS, aktualizovat dříve získané informace v různých kurzech z hlediska fenoménů ekonomiky a krizového managementu na počátku 21. století, zajistit schopnost správné orientace v současných trendech a dalším vývoji v dané oblasti v rámci EU (NATO) a umožnit jejich správné pochopení a aplikaci do praxe. Obsah kurzu: 6 soustředění po 3 dnech 1. soustředění: Obecné metody a nástroje managementu, specifika jejich uplatňování v krizovém řízení Teorie a praxe moderního managementu 2 Nové jevy v procesu realizace základních sekvenčních a paralelních manažerských funkcí 2 Vědecké metody pro podporu optimalizace krizového řízení a rozhodování 4 Metody pro stanovení rizik, modelování rizik, řízení rizik 4 Specifika rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty 4 Metody a nástroje řízení krizových situací (teorie a praxe krizového plánování) 4 Seminář k danému bloku 4 2. soustředění: Krizové řízení v mezinárodních vztazích Mezinárodní souvislosti bezpečnosti ČR 4 Organizace mezinárodního krizového managementu 4 Prostředky a nástroje mezinárodního krizového managementu 2 Místo, úloha a závazky ČR vůči mezinárodním organizacím v souvislosti se zajištěním bezpečnosti 2 Systém krizového řízení a způsob využití ekonomických zdrojů ve státech EU (NATO) 4 Program rozvoje krizového managementu v podmínkách EU 2 Přeshraniční spolupráce orgánů KŘ v oblasti přípravy a řešení krizových situací 2 Seminář k danému bloku 4

8 7 3. soustředění: Krizové řízení a legislativa Právní aspekty bezpečnosti a krizového řízení v ČR 4 Krizové řízení a mezinárodní právo 2 Krizové řízení a mezinárodní humanitární právo 2 Legislativa krizového řízení a zásady pro její uplatňování 4 Teorie a praxe krizového plánování a východiska pro jeho další rozvoj 2 Základní funkce území místo a úloha krizového managementu při jejich zabezpečování 2 Místo a úloha jednotlivých orgánů veřejné správy při prevenci a řešení nepovolených skládek nebezpečných odpadů 4 Seminář k danému bloku 4 4. soustředění: Ekonomická bezpečnost ČR Ekonomika procesu zvládání krizové situace; systém alokace zdrojů pro prevenci, korekci a protikrizovou intervenci 2 Specifika opatření ekonomické bezpečnosti v oblasti dopravy 2 Specifika opatření ekonomické bezpečnosti v oblasti zemědělství 2 Specifika opatření ekonomické bezpečnosti v oblasti průmyslu a obchodu 4 Specifika opatření ekonomické bezpečnosti v oblasti zdravotnictví 2 Specifika opatření ekonomické bezpečnosti v oblasti obrany státu (uchovávání výrobních schopností pro zahájení plnění opatření hospodářské mobilizace) 2 Specifika opatření k zajištění ochrany informací při realizaci hospodářských opatření v oblasti ekonomické bezpečnosti 2 Státní hmotné rezervy a ropná bezpečnost 2 Struktura veřejných financí, základní principy rozpočtových pravidel s důrazem na zásady a možnosti financování opatření k řešení krizových situací 2 Seminář k danému bloku 4 5. soustředění: Kritická infrastruktura, informační podpora krizového řízení Kritická infrastruktura, její místo a úloha v systému krizového řízení ČR 4 Informační systémy veřejné správy, současný stav a další rozvoj 4 Manažerské informační systémy a systémy pro podporu rozhodovacích procesů, možnosti využití informačních technologií pro podporu krizového řízení 4 IS KŘ a jeho charakteristika a aktuální stav 4 Informační systém pro plánování civilních zdrojů v systému krizového řízení 4 Seminář k danému bloku 4

9 8 6. soustředění: Krizová komunikace, etická dimenze krizového řízení Podstata a hlavní zásady krizové komunikace 4 Mediální podpora zvládání krizových jevů, možnosti a nástroje pro ovlivnění mediálního obrazu krizové situace 4 Uplatnění manažerských schopností a psychologie jednání krizového manažera s ostatními aktéry při krizové situaci, umění prezentace 6 Praktické procvičení zásad krizové komunikace na modelové situaci 4 Etická dimenze krizového řízení a etický kodex krizového manažera 2 Závěrečný seminář k danému bloku a k celému kurzu 4 Celkem hodin v kurzu: 144 hodin Organizace kurzu: počet kurzů v roce: 1 doba trvání kurzu: 6 třídenních soustředění termíny konání: 1. soustředění: , 2. soustředění: , 4., 5. a 6. soustředění proběhne v roce 2015 termín podání přihlášky: nejpozději do 16. května 2014 počet účastníků v kurzu: min. 15 účastníků pro otevření kurzu místo konání: areál VŠE - JM, Ekonomická 957, Praha 4 výsledek kurzu: osvědčení VŠE o absolvování kurzu Předpoklad přijetí: Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu a HOPKS, doporučení zaměstnavatele. Pro zvládnutí problematiky tohoto kurzu je potřebné absolvovat kurz A1 a A2.

10 9 Vysoká škola ekonomická v Praze Institut krizového managementu ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA k účasti na kurzu hospodářských opatření pro krizové stavy organizovaného na základě požadavku Správy státních hmotných rezerv Zaměstnavatel název.... sídlo... adresa. PSČ IČO telefon fax zastoupený 1) (jméno, příjmení, funkce) Zaměstnavatelem je 2) : ústřední správní úřad (ÚSÚ) správní úřad podřízený ÚSÚ úřad územního samosprávného celku subjekt hospodářské mobilizace dodavatel mobilizační dodávky ochraňovatel státních hmotných rezerv jiná právnická osoba Přihlašuje. (jméno, příjmení, titul účastníka) datum narození místo narození... místo trvalého pobytu účastníka telefon.... pracovní zařazení. od.... na kurz 3)... (kód i název kurzu) Datum zahájení kurzu... Přihlášku vyplňte čitelně hůlkovým písmem, na PC nebo na stroji. Nedostatečně nebo chybně vyplněná přihláška bude vrácena.

11 10 Důležité upozornění: 1) Řádně vyplněnou a vedoucím úřadu podepsanou přihlášku zašlete poštou na adresu: Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut krizového managementu, Ekonomická 957, Praha 4 nebo naskenovanou em 2) Osvědčení o absolvování kurzu je vystavováno VŠE v Praze s údaji uvedenými v přihlášce. Pokud dojde ke změně některých osobních údajů posluchače (změna příjmení nebo získání titulu) a posluchač chce tyto změny promítnout do osvědčení, je nutno tuto změnu nahlásit nejpozději 14 dní před zahájením kurzu na ovou adresu: 3) Vedoucí úřadu se zavazuje o všech změnách, týkajících se přihlášeného zaměstnance, včetně případů omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo poskytnutí pracovního volna z důvodu osobních překážek v práci 5) v průběhu kurzu, neprodleně písemnou formou informovat Institut krizového managementu VŠE v Praze datum razítko a podpis vedoucího úřadu 1) Objednávám 2) : Ubytování 4) ano ne. Podpis účastníka kurzu Poznámky k vyplnění: 1) 2) 3) 4) 5) Uveďte údaje o vedoucím úřadu (statutárním zástupci právnické osoby) nebo o osobě oprávněné vnitřním předpisem úřadu (právnické osoby) k vyslání zaměstnance do kurzu. Příslušný údaj označte křížkem v odpovídajícím čtverečku. Vyplňte dle aktuální nabídky kurzů hospodářských opatření pro krizové stavy. Náklady na ubytování a stravování budou uhrazeny účastníkem kurzu po jeho nástupu přímo zabezpečující organizaci. 191 a 199 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Obsah I. VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE 1.1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZÁKLADNÍ INFORMACE PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 III. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 PRAHA 2013 Summary Koncepce ochrany obyvatelstva

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více