zdravotnických zení Miroslav Seiner Obecné informačnízdroje Globální a nadnárodní zdravotnické informačnízdroje NIS NRC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zdravotnických zení Miroslav Seiner Obecné informačnízdroje Globální a nadnárodní zdravotnické informačnízdroje NIS NRC"

Transkript

1 Informační systémy zdravotnických zařízen zení Škola veřejn ejného zdravotnictví IPVZ Praha leden 2009 Miroslav Seiner Informační systémy ve zdravotnictví Obecné informačnízdroje Globální a nadnárodní zdravotnické informačnízdroje Hodnotící IS a metazdroje NZIS SÚKL IS HS NRC Zdravotnické portály Výukové zdroje Odborné knihovnickéis Regionální a jiné integrované IS ZP ZP IS komor ZP ZP ZP Krajské Krajské Komerční IS IS databáze Lék Lék Lék NIS NIS AIS AIS LIS LIS IS IS RDG NIS AIS LIS IS RDG RDG EPR Pacientské IS 1

2 Struktura a funkce IS zdravotnických zařízen zení jsou: Nemocniční Ambulantní (praktičtí lékaři, specialisté) Laboratorní Lékárenské Rentgenologické (+ PACS) Speciáln lních provozů Lázeňství a rehabilitace Dialýza Transfuzní služba 2

3 Obecné aspekty IS ZZ Odpovědnost dnost provozovatele je velmi vysoká: Finance, bezpečnost, trvalá udržitelnost Specifické komerční aspekty relativně malý a specializovaný trh V případp padě nemocničních ch IS jde o vysoce komplikované a nesnadno udržiteln itelné informační celky Historická cesta od detailu k celku Fáze první podpora administrativních činností pracovišť Fáze druhá dokumentační - součást st klinických procesů uvnitř ZZ komunikace, sdílen lení, řízení Fáze třett etí vnější komunikace a sdílen lení mezi zdravotnickými subjekty Fáze čtvrtá??? 3

4 Nemocniční informační systémy (jako vhodný model) Funkční struktura IS v nemocnicích ch = M O D U L Y Klinické IS (ambulantní,, lůžl ůžkové,, JIP,...) Laboratorní IS IS lékárnyl IS RDG ( + PACS) Provozní moduly Stravovací,, Doprava Ekonomický IS (účetnictv( etnictví,, sklady, PaM,,...) Vnitřní dokumentační IS intranet, pošta... Manažerský informační systém 4

5 Procesní popis žádanka Zavedenípac Popis Odeslání Zpracovánísnímku Přijetízprávy Vykázání Klinický systém IS RDG PACS Pojišťovna Nejdůle ležitější procesy v NIS Zdravotnická dokumentace Objednávání,, plánov nování a správa požadavk adavků Vykazování produkce a řízení financí Řízení spotřeby a nákladn kladů Elektronická preskripce Podpora provozních činností na oddělen lení Řízení laboratorního provozu Povinné statistické vykazování 5

6 Proces zdravotnické dokumentace 1. Metodik nastavuje pravidla a strukturu 2. Zdravotníci provádí dokumentaci 3. Administrativní síla dokončuje a upravuje dokumentaci 4. Metodik kontroluje správnost vedení dokumentace 5. Zdravotník k vyhledává a využívá dokumentaci 6. Správce archivuje skartuje dokumentaci Zdravotnická dokumentace Elektronická vs. klasická? Strukturovaná vs. textová? Provozní problémy počíta tače e přenp enášejí zátěž na lékal kaře Technická forma sdílen lení dokumentace Centralizované či i distribuované systémy Výměna pomocí datových standardů: HL 7, DASTA MZ Efekt přehlednost, zábrana z chybám, dostupnost, minimalizace opakování 6

7 Objednávání - plánov nování 1. Vedení nastavuje informace o dostupných zdrojích 2. Provádějící oddělen lení publikují své žádanky 3. Žádající oddělen lení vystavuje požadavek 4. Recepce provádějícího oddělen lení odmítá nebo objednává nebo přímo p realizuje požadavek 5. Recepce navíc c přímo p objednává 6. Provádějící pracoviště realizuje objednávku 7. Kontroling vyhodnocuje parametry čekacích ch dob Objednávání,, plánov nování Cyklus: požadavek, objednávka, realizace Umožň žňuje vyhodnocovat: Objednávac vací lhůty Čekací doby Podpora recepčních ch systémů Proč jsou objednávac vací systémy v neoblibě? Efekt: Podklady pro efektivní řízení zdrojů Zlepšen ení vztahů s klienty 7

8 Vykazování 1. Administrátor tor nastavuje pravidla, smlouvy, kontroly, číselníky 2. Zdravotník či i dokumentarista pořizuje 3. Administrátor tor zpracovává výkazy a komunikuje s plátci 4. Administrátor tor přijp ijímá opravy od ZP a zajišťuje opravy 5. Kontrolor zpracovává statistiky a rozbory 6. Administrátor tor vyhodnocuje chyby vykazování Vykazování produkce Základní motor rozvoje Co musí kvalitní IS umět: Přesnou a sofistikovanou práci s kontrolami (pasportizace) Distribuce zpracování v řetězu zdravotník administrátor tor pojišťovna ovna Opravy Statistiky na všech v úrovních Vázat určit ité akce s určitými výkazy Vykazovat i vnitřní (nepojišťovenské)) kódyk Aktuáln lní otázky DRG, tzv. balíčky Sporné: : kdo mám pořizovat? Efekty: Zvýšen ení výnosů úplností výkazu Snížen ení chybovosti 8

9 Nejdůle ležitější procesy v NIS Zdravotnická dokumentace Objednávání,, plánov nování a správa požadavk adavků Vykazování produkce a řízení financí Řízení spotřeby a nákladn kladů Elektronická preskripce Podpora provozních činností na oddělen lení Řízení laboratorního provozu Povinné statistické vykazování Řízení spotřeby a nákladn kladů Nástroje řízení nákladů: Ovlivnit chování zdravotníků zpětnou vazbou Vyhodnocovat nákladyn Klíčov ové prvky řízení nákladů: Spotřeba léčiv l elektronická ordinace Evidence a spotřeba materiálu při p i výkonech Sledování využit ití zdrojů přístroje, místnosti, m lidské zdroje 9

10 Perspektivní (?) procesy Sledování kvality a kultivace klinických procesů Podpora rozhodování expertní a konzultační, prevence chyb Marketing vztahy k partnerům Péče e o klienty Strategické plánov nování Integrace systémů Řízení informačních procesů ve zdravotnickém zařízen zení 10

11 Konkrétn tní otázky provozu NIS Formulace cílůc řešení Organizační zajištění provozu IS Obchodní aspekty Vztahy s dodavateli a řízení realizace Práce se zdroji na rozvoj Bezpečnostn nostní politika Cíle řešení Formulace cíle c nejvíce podceňovan ovaná fáze Schopnost formulovat cíle c řešení je klíčem k úspěchu Cíl l musí být: Konkrétn tní Měřitelný Maximáln lně nezávislý na vnější ších vlivech Schopnost hierarchizovat cílec Kdo mám cíle formulovat? 11

12 Organizační zajištění Vedoucí informatik by neměl l být technický správce vce - postavení na druhé úrovni řízení. Existence realizačního týmu - informační rada: Role manažersk erská,, technologická,, uživatelsku ivatelská Informační soustava musí být zakotvena jasnými pokyny - směrnicemi Outsourcing a ASP jako perspektivní forma (?) Čím m mám být informatik motivován n? Obchodní varianty řešení Dodavatelské řešení nákup HW i SW: krabicové řešení Zakázkov zkové řešení Pronájem (outsourcing) HW a/nebo SW a/nebo služeb Vývoj vlastními silami 12

13 Komerční specifika zdravotnické informatiky Malý a velmi specifický trh minimum zahraniční konkurence Pokračuj ující konsolidace aža monopolizace trhu Vysoké transakční náklady na změnu minimáln lní ochota ke změně jednou zavedeného řešení Vztahy s dodavateli a výběr řešení Je třeba t předem p vnitřní ujasnění záměru Potřeba jasného zadání,, maximáln lně specifického Udržen ení kontinuity: záměr - výběr - smlouva realizace - akceptace - úhrada 13

14 Projektové řízení Princip tzv. RAD PROJEKTU Orgán n strategického ne operativního řízení Párový princip rolí: Obchodník Investor Technologové Manažeři Klíčov oví uživatelé=konzultanti vs. analytici Princip jednomyslnosti Cíl: Potřeba zajištění aktivní účasti uživatelu ivatelů a provozovatele Práce se zdroji na rozvoj Náklady na informatiku jsou obecně podceňov ovány: Neuvažuj ují se následnn sledné náklady - platby za podporu, obnova technologií,, aplikací Nepočítaj tají se dobře e provozní náklady Neurčuj ují se dobře e přínosy p IS Potřeba průběž ěžného uvolňov ování nákladů a průběž ěžné obnovy V současn asné době riziko významného nedostatku lidí a zvyšov ování cen služeb 14

15 Bezpečnostn nostní politika Každý IS je bezpečnostn nostním m rizikem Odpovědnost dnost vždy v nese provozovatel (správce v terminologii zákona) z Technické a organizační prostředky zajištění Tři i pilíře e bezpečnosti: Strategie Výkon správy Kontrola (audit) Souhrn Úspěšná realizace IS a zdravotnického IS je složitý úkol. Jeho řešení je možné pokud: IS mám vážnost, jakou potřebuje a to včetnv etně zdrojů a personáln lního zajištění Postupuje se transparentně,, metodicky, strukturovaně Informatika je pojímána jako týmový úkol K problému se přistupuje p od počátku jako k trvalému záměruz 15

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné

Více

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna e-mail: sekretariat@cnzp.cz http://www.cnzp.cz Obsah Obsah: 1 VSTUPNÍ

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz Studie proveditelnosti k připravované žádosti na realizaci krajské části projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Zdravotní registry, NZIS a konsolidace resortních dat Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Mezirezortní koordinační výbor pro podporu zavedení ehealth v České republice Ministerstvo

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í 2 0 1 3 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: 31. 12. 2013 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo

Více

Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole

Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Učební texty 11/2006 Mgr. Radek Maca Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Jak začít s plánováním... 3 Strategie, taktika, operativa... 3 Shrnutí:... 4 Bez informací

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Katalog samostatných produktů. Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma.

Katalog samostatných produktů. Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma. Katalog samostatných produktů Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma. Katalog samostatných produktů Vytvořili jsme pro Vás katalog

Více

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR za podpory MŠMT ČR Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Detailní zpráva pro obor: VŠE v Praze FIS Kognitivní informatika navazující magisterský studijní program verze 1.0

Více

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00079 SEBEHODNOTÍCÍ

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Úvod ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Východiska pro plánování

Úvod ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Východiska pro plánování Úvod Metodik ICT patří do managementu školy. Plánování je považováno za prioritní manažerskou funkci. Zabírá značnou část času, kterou má manažer k dispozici. Plánování je zaměřeno na stanovení budoucích

Více

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu IV. ZELENÁ KNIHA o elektronickém obchodu Praha 2002 Obsah ZELENÁ KNIHA O ELEKTONICKÉM OBCHODU 1. Úvod 3 2. Legislativa 4 3. Elektronická komunikace s veřejnou správou 6 4. Telekomunikační a logistická

Více

Metodická příručka pro potřeby projektového řízení v organizacích ústřední státní správy

Metodická příručka pro potřeby projektového řízení v organizacích ústřední státní správy Metodická příručka pro potřeby projektového řízení v organizacích ústřední státní správy Centrální podpora projektového řízení projektů MVČR a jím řízených organizací Realizační tým SOFO Group a.s. 19.

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla Obecná pravidla Zadavatel ve vztahu k ZD a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou

Více

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH KRAJEM VYSOČINA Kód Auditu/Pre-auditu: Vysočina 2013 Auditovaný útvar/organizace: Auditorský tým: Krajský úřad Kraje Vysočina Mgr. Michal

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

Klinický systém. komplexní systém

Klinický systém. komplexní systém Klinický systém komplexní systém Produkt pokrývá provoz klinických pracovišť řadou navzájem propojených modulů, umožňujících vedení zdravotní dokumentace a některých provozních činnosti na jednotlivých

Více