Zadávací dokumentace. Akademie HBC Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/1.1.02/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace. Akademie HBC Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/1.1.02/23.00505"

Transkript

1 evropský sociáini~ fond v CR * * EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele služeb Projekt Akademie HBC Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/1.1.02/ Zadavatel : H & B REAL, a. s., Smetanova 1484, Vsetín, ič:

2 * a * OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME evropský ~ * ** LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST sociaini EVROPSKÁ UNIE A ZAMĚSTNANOST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. Identifikační údaje: Název projektu J zakázky: Akademie HBC Zadavatel: H & B REAL, a.s. IČ/DIČ: /CZ Adresa sídla: Smetanova 1484, Vsetín Statutární zástupce: Ing. Petr Hurta, předseda představenstva Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Zajíc Telefon: , Fax: ± oldrich.zajic~hbreal.cz Termín uveřejnění: Termín pro podání nabídky: do 12:00 hodin Místo podání nabídky: Sídlo zadavatele Zpusob podani nabidky: Doručení osobně nebo poštou na adresu kontaktní osoby zadavatele 2. Specifikace předmětu zakázky: Předmětem zakázky je nákup služeb v rámci projektu Akademie HBC. Vzdělávání je určeno zaměstnancům zadavatele (H & B REAL, a.s.) a zaměstnancům jeho partnerů pro společnosti H & B delta, s.r.o., Coleman S.I., a.s. a INSIA optimum, s.r.o. Vzdělávání je rozděleno do následujících oblastí: Cást A Praktické řízení v krizi, delegování, vedení lidí Cást B Rozvoj procesního řízení Cást C Skolení školitelů Cást D Koučování manažerů Cást E Mystery shopping, Mystery calling Cást F Angličtina pobytový kurz Cást G Kancelářský software Cást H Manažerský software Cást I Ekonomický software Projekt Akademie HBC, registrační číslo CZ. 1.04/1.1.02/ , je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu CR. Termín zahájení realizace: 07/2010 Termín ukončení realizace: 11/2011 Předpokládaná hodnota zakázky je ,- Kč bez DPH, rozumí se cena za všechny části zakázky.

3 evropský sociálni fond v ČR *** * * * * * ** EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST ČÁST A Praktické řízení v krizi, delegování, vedení lidí Oblasti školení: - delegování - vedení lidí - time management v krizi - strategie v krizi - efektivní řízení porad - kontrola a motivace Počet~. ednodnů 4 Počet v~o.u4m. 2 (1 den) (1 den) (2 dny) (2 dny) (1 den) (1 den) Počét dnů celkem 8 :~. POčet ósób; reajj~äcé 1 skupina = 9 07/2010 až osob 11/2011 Místo školení: školící místnost na Moravě (preferujeme Olomouc) Cena zahrnuje: - přípravu výuky - realizaci vzdělávací aktivity - školící materiály a pomůcky pro účastníky - osvědčení o absolvování kurzu - výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, aj.) - zajištění ubytování a stravného pro účastníky (9 osob) - zajištění pronájmu školící místnosti Předpokládaná cena za část A je ,- Kč bez DPH.

4 I * * evropský * sociální fond v CR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST ČÁST B Rozvoj procesního řízení Oblasti školení: - Uvod do procesního řízení pro manažery, procesní mapa a její tvorba (1 den) - Identifikace hlavního procesu, podpůrných a řídících procesů společnosti (1 den) - Tvorba procesního modelu (1 den) - Měření procesů a stanovování procesních cílů ve vazbě na strategii společnosti (1 den) Počet ednodnů Počet dvoudnů Počet dhů..~.. celkém Počet OSVb 1 skupina = 9 osob. Termn rěalizacé 07/2010 až 11/2011 Místo školení: školící místnost na Moravě (preferujeme Olomouc) Cena zahrnuje: - přípravu výuky - realizaci vzdělávací aktivity - školící materiály pro účastníky - osvědčení o absolvování kurzu - výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, aj.) - zajištění stravného pro účastníky (9 osob) - zajištění pronájmu školící místnosti Předpokládaná cena za část B je ,- Kč bez DPH.

5 fl ČÁST C *** * * * * evropský ** * ** sociáini~ fond v CR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME 1 ALIDSKÉ ZAMĚSTNANOST ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST Školení školitelů Oblasti školení: - jak připravit efektivní prezentaci, metody prezentace - řeč těla a práce s hlasem - jak získat a udržet zájem účastníků - jak získat a udržet autoritu u účastníků - využívání audiovizuálních prvků při prezentaci - jak se vypořádat s námitkami a nezájmem účastníků - osobnostní typy účastníků a práce s nimi Skupina A : Róčet, jednodnů 2 Počet dvoudnů 0 2 Pqčét. :~ celkérn. Počeťösob Termín realizace 1 skupina = 10 07/2010 a osob 08/2010 Skupina B skupina = Případně je možná osob domluva na jiném termínu Místo školení: školící místnost na Moravě (nejlépe Vsetín) Cena zahrnuje: přípravu výuky realizaci vzdělávací aktivity - školící materiály pro účastníky - osvědčení o absolvování kurzu - výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, aj.) - zajištění stravného pro účastníky (10 a 9 osob) - zajištění pronájmu školící místnosti Předpokládaná cena za část C je ,- Kč bez DPH.

6 ČÁST D * * * OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME evropský ~ * ** LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST fond v ČR EVROPSKÁ UNIE A ZAMĚSTNANOST Koučování manažerů Oblasti školení: - Uloha manažera při vedení obchodního týmu, koučovací technikou - s manažerem vymezit jeho působení při tvorbě a vedení prodejního týmu (1 den) - Struktura vedení obchodního týmu, týmová pravidla - vytvořit pomocí koučování pravidla, která slouží jako základní nástroj pro řízení a organizování jednotlivců i celého týmu (1 den) - Učast na prezentaci, kterou se oznamují týmu stanovená pravidla, zpětná vazba manažerovi pomocí koučovacího rozhovoru (1 den) - Porady - pomocí koučingu stanovit jednotlivé typy porad vhodné pro konkrétní styl práce týmu a jeho obchodních zástupců, vytvořit základní matice struktur jednotlivých typů porad (1 den) - Učast na poradě týmu se zpětnou vazbou manažerovi pomocí koučingu (1 den) - Osobní rozhovory - naučit se prvky koučování které lze použít při hodnotících a motivačních rozhovorech (1 den) - Učast na osobních rozhovorech se zpětnou vazbou manažerovi pomocí koučingu (1 den) Počet.. ~óčét~ PoČét dnů Početosob.. Termii, ednodnů dyoudnů celkem ifealizace skupina = 1 osoba 07/2010 až 11/2011 Místo školení: v sídle zadavatele, Vsetín Cena zahrnuje: - přípravu výuky - realizaci vzdělávací aktivity - školící materiály pro účastníka - osvědčení o absolvování kurzu - výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, aj.) Ostatní:. Zadavatel požaduje, aby bylo školení rozvrženo do celého období 03/ /2011, celkem 7 dnů, přibližně 1 školící den každé 3 měsíce. Předpokládaná cena za část D je ,- Kč bez DPH.

7 ČÁST E * * ~ OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME evropský ~ * LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST fond v ČR EVROPSKÁ UNIE A ZAMĚSTNANOST El - Mystery shopping Cíl: výzkum úrovně komunikace se zákazníky v obchodních centrech zadavatele a jeho partnerů. Definice Mystery shopping (MS): Výzkumná metoda, která má za úkol vyhodnotit úroveň služeb poskytovaných zákazníkům a identifikovat nedostatky v prodejním procesu s cílem kontrolovat a zlepšovat zákaznický servis Výzkumné techniky Mystery shopping: pozorování návštěvy telefonické rozhovory y či faxy návštěvy webových stránek. kontrolní odběr zboží prostřednictvím e-shopu Přínos MS pro zadavatele:. získání informací a zaměstnancích při komunikaci se zákazníky. zhodnocení kvality služeb, které společnost poskytuje. zefektivnění prodejního procesu. zvýšení spokojenosti a budování loajality zákazníků. upozornění na nejčastější chyby zaměstnanců. zjištění slabých i silných stránek komunikace se zákazníky. zlepšení výchozího stavu Základní principy pro provádění MS:. zkoumaný subjekt není v době dotazování obeznámen s tím, že je zkoumán, protože tato znalost by mohla vést k jeho atypickému chování tím i k znehodnocení výsledků. v každém ohledu musí být respektována důvěrnost a získané poznatky nesmí znevýhodnit a poškodit zkoumaný subjekt v jeho práci. zadavatel musí předem informovat zaměstnance v jakém období se studie koná, jaké jsou cíle a obecné zaměření studie a zdali budou získaná data o dotazovaných identifikovatelná či nikoliv ~L, ~oce..,.. :. «Pocet:..Pocet... dů~ ~ b..terrnin : iednodnů ~ dvoudnů cel~e~m oce oso realizace, Skupina A Skupina B skupina = 10 osob 07/ skupina = 9 osob 11/2011 Místo školení: pobočky zadavatele a jeho partnerů, v rámci celé ČR

8 * * * OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME evropský ~ LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST sociální * fondvčr EVROPSKÁ UNIE A ZAMESTNANOST E2 - Mystery calling Oblasti školení:. za každým telefonickým rozhovorem se může skrývat potencionální zákazník. telefon je důležitý nástroj pro vytváření a udržování vztahů se zákazníky. metoda vhodná ke zjišťování a měření úrovně telefonické komunikace zaměstnanců se zákazníky Skupina A Skupina B Skupina C : p~~ jédnodnů Póčet. ~v~u~hů: celkem Počet osob Te,mín : realízáce 1 skupina = 10 osob 07/ skupina = 9 osob 11/ skupina = 5 osob Místo školení: pobočky zadavatele a jeho partnerů, v rámci celé ČR Cena obou částí, tj. Mystery shopping i Mystery calling zahrnuje: Příprava projektu - definování problému a stanovení cílů - sestavení scénáře modelový MS - výběr obchodních center - metodika hodnocení odpovědí - časový harmonogram a rozpočet Vlastní průběh výzkumu - sběr dat - vyplnění hodnotícího listu - kontrola údajů Vyhodnocení a sestavení zprávy - popis zjištěných skutečností - analýza výsledků - stanovení silných a slabých stránek - doporučení k nápravě identifikovatelných nedostatků Prezentace výsledků zadavateli (tj. výstupy a zpětná vazba) - grafy, tabulky - slovní hodnocení

9 * * * OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME evropský ** ** LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST sociální fond v ČR EVROPSKÁ UNIE A ZAMESTNANOST Metodika hodnocení - Hodnocení a analyzování formu, obsah a rychlost reakce dotazovaných obchodních center - odpovědi budou hodnoceny: kvalitativně slovním hodnocením kvantitativně pomocí hodnotící škály Cena dále zahrnuje: - školící materiály pro účastníky - osvědčení o absolvování kurzu - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, režijní / provozní náklady aj.) Předpokládaná cena za část E je ,- Kč bez DPH.

10 .... ~. OPERAČNÍ PROGRAM. * evropský * LIDSKÉ ZDROJE * ** sociální fond yčr EVROPSKÁ UNIE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST ČÁST F Angličtina robvtovv kurz Oblasti školení: - obecná angličtina - konverzace a prezentace v angličtině - prohloubení základních komunikačních dovedností v anglickém jazyce - rozvoj plynulého projevu v anglickém jazyce - rozvoj poslechových dovedností v anglickém jazyce Při výuce požadujeme využití audio a video techniky a tištěné učební Rovněž preferujeme párové a doplňkově skupinové aktivity, které k mluvenému projevu studentů. materiály. povedou Počet Počet Počet dnů Térmrn ednodnů dvoudnů celkem Pocet osob -~ izace. 6 skupin x 1 osoba, 07/20 10 až tj. celkem 6 osob 11/2011 Místo školení: v rámci ČR Cena zahrnuje: - přípravu výuky (např. vstupní testy, rozdělovací testy apod.) - realizaci vzdělávací aktivity - školící materiály pro účastníky - osvědčení o absolvování kurzu - výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, aj.) - zajištění ubytování a stravování pro účastníky kurzu Ostatní:. Pobytového kurzu se zúčastní celkem 6 osob. Požadujeme proškolení každého účastníka zvlášť, tj. není přípustné, aby v jedné skupině/kurzu bylo více účastníků z naší firmy.. Preferujeme zajištění ubytování v místě školení, tj. umožnit setkávání s ostatními účastníky kurzu mimo vyučování.. U lektorů provádějících výuku bude při hodnocení nabídky brán zřetel na jejich pedagogické vzdělání či mezinárodní zkoušky.. Je přípustné nabídnout týdenní intenzivní pobytový kurz (výuka 7 dní). Každý účastník se pak zúčastní týdenního pobytového kurzu celkem 3krát, tzn. celkem 21 dnů výuky. Případně lze nabídnout jinou délku trvání kurzu, závazný je však součet dnů výuky, tj. 21 dnů (příp. pouze 20 dnů). Předpokládaná cena za část F je ,- Kč bez DPH.

11 evropský sociáini~ fond v CR * * * *. * *... EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST ČÁST G KanceIářsk~ software Oblasti školení: - využití MS Excel v obchodní praxi - získávání dat z informačního systému a nástroje na jejich vyhodnocování v MS Excel - pokročilé analytické nástroje MS Excel - efektivní využití nástrojů Citrix Presentation Server při přístupu k informacím z prostředí mimo sídlo společnosti - nástroje pro podporu týmové spolupráce v MS Outlook s využitím prostředků MS Exchange Server Poznámka: Skupina D bude mít omezené oblasti školení a to: - využití MS Excel v obchodní praxi - pokročilé analytické nástroje MS Excel.. Počét. Počet. jednodnů dvoudnů Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D Počét dnů. Počet osob. T~rmín rizr&?e 1 skupina = 12 osob 1 skupina = 10 osob 07/20 10 až 1 skupina = S osob 11/ skupina = 8 osob Místo školení: školení proběhne v sídle zadavatele, tj. Vsetín. Pro školení je zdarma k dispozici vybavená školící místnost (PC, dataprojektor, příp. interaktivní tabule, flipchart apod.). Cena zahrnuje: - přípravu výuky - realizaci vzdělávací aktivity - školící materiály pro účastníky - osvědčení o absolvování kurzu - výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, aj.) Předpokládaná cena za část G je ,- Kč bez DPH.

12 ČÁST H * * * OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME evropský ** * * LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST sociální fond včr EVROPSKÁ UNIE A ZAMESTNANOST Manažersk~ software Oblasti školení: Skolení je určeno pro zaměstnance společnosti Coleman S.I., a.s., která využívá manažerský informační systém ProClarity. Navrhujeme provést ucelený blok školení v celkovém rozsahu 4,5 dne pro jednu skupinu, který se bude 4krát opakovat. Č., -~ ~.--. ~. témá/náplň : čas~q~ dotace koncept budování MIS 1 MIS v kostce základní pojmy DW a OLAP 0,5 dne SW pro BI základní obsluha 2 ProClarity kostka Finance 1 den kostka Závazky 3 ProClarity pokročilé kostka Prodej techniky a Pohledávky 1 den 4 Řešení MIS v COLEMANu dimenze (zdroje, struktura, použití) kostky (zdroje, struktura, použití) ProClarity procvičování 1 den kostka Zásoby a Nákup reporty v ReportingServices - obecně reporty v COLEMANu 5 Reporty speciální kostky Prémie a HO Kam dál s MlSem? aneb Jak klást 0,5 dne dobře požadavky. použití MS EXCEL jako OLAP klienta 6 Další klientské aplikace Report Builder MS Sharepoint 0,5 dne. Pd ~ Počet Počet dnů.. : Termín ednodnů jvoudnů celkem Pocet osob, realizace 07/20 10 až Skupina A 4 x 4,5 dne O 1 skupina = 5 osob 11/ Místo školení: školení proběhne v sídle zadavatele, tj. Vsetín. Pro školení je zdarma k dispozici vybavená školící místnost (PC, dataprojektor, příp. interaktivní tabule, flipchart apod.). Cena zahrnuje: - přípravu výuky, seznámení se specifickými úpravami SW ProClarity ve společnosti Coleman S.I., a.s. - realizaci vzdělávací aktivity

13 sociální 5~Ť evropský fond v ČR EVROPSKÁ ** UNIE ALIDSKÉ 7AM ESTNANOST ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST - školící materiály pro účastníky - osvědčení o absolvování kurzu - výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, aj.) OPERAČNÍPROGRAM PODPORUJEME Ostatní:. Předpokládáme samostatnou práci každého účastníka/studenta (kromě bodu 1). Těžiště školení je v důkladném seznámení uživatelů s konkrétním řešením ve společnosti Coleman S.I., a.s. s využitím SW ProClarity.. Pořadí jednotlivých témat může být upraveno. Předpokládaná cena za část H je ,- Kč bez DPH.

14 evropský sociálni fond v CR * * * * a * EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST ČÁST I Ekonomický software Oblasti školení: Skolení je určeno pro zaměstnance společnosti ekonomický informační systém Helios Orange. H & B REAL, a.s., která využívá Č. komponenta IS.. témä/~náplň... časová dotace Základy ovládání Heliosu Obecné informace k Helios Orange Obecné číselníky (organizace, 1 den organizační struktura) Účtový rozvrh Kontace 2 Účetnictví Vytváření dokladů 2 dny DPH souhrnné hlášení Výkazy Zadávání zaměstnanců Postup výpočtu mzdy Mzdové sestavy 3 Mzdy Platební příkazy Učtování mezd 2 dny Nastavení mzdových složek Tiskové výstupy Příjmový doklad Výdajový doklad Pokladní kniha Učtování Kurzové rozdíly 4 Pokladna, Majetek Z~~ván~ karet majetku 1 den Účetní a daňové pohyby Umístění majetku Učtování majetku Vyřazení majetku (změny) Technické zhodnocení Rady dokladů Učtování faktur Vydané doklady 5 Fakturace vydaná, přijatá Přijaté doklady Zápočty 1 den 6 Banka, Leasing Sestavy Tisky Bankovní spojení Platební příkazy Bankovní výpisy Účtování bankovních výpisů 1 d en Přiřazení úhrad Nastavení leasingu

15 * * * * evropský ** * ** sociáln fond v CR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Místo školení: školení proběhne v sídle zadavatele, tj. Vsetín. Pro školení je zdarma k dispozici vybavená školící místnost (PC, dataprojektor, příp. interaktivní tabule, flipchart apod.). Cena zahrnuje: - přípravu výuky, seznámení se specifickými úpravami SW Helios Orange ve společnosti H & B REAL, a.s. - realizaci vzdělávací aktivity - školící materiály pro účastníky - osvědčení o absolvování kurzu - výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, aj.) Ostatní:. Předpokládáme samostatnou práci každého účastníka/studenta (kromě bodu 1). Těžiště školení je v důkladném seznámení uživatelů s konkrétním řešením ve společnosti H & B REAL, a.s. s využitím SW Helios Orange.. Pořadí jednotlivých témat může být upraveno.. Uchazeč předloží mj. také následující kopie certifikátů 1) Certifikát prokazující odbornou způsobilost dodavatele pro implementaci a školení ERP systému Helios Orange 2) Minimálně 2 certifikované konzultanty z oblasti Ekonomiky (mzdy, účetnictví, apod.) Předpokládaná cena za část I je ,- Kč bez DPH.

16 * * * OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME evský * ~ LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST fondvčr EVROPSKÁ UNIE L 1 A ZAMĚSTNANOST 3. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za dodavatele. V čestném prohlášení dodavatel čestně prohlásí, že: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační ~ožky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, Q) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

17 !~f ill ** * ** LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST fondvčr EVROPSKÁ * * * UNIE OPERAČNÍ A ZAMESTNANOST PROGRAM PODPORUJEME i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle ~ 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Profesní kvalifikační před poklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Technické kvalifikační před poklady uchazeče Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží a) přehled referenčních zakázek seznam nejvýznamnějších zakázek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v letech Nejméně 3 zakázky musí být obdobného charakteru školení, na které uchazeč předkládá svou nabídku. Tyto reference budou obsahovat základní údaje o objednateli (název a sídlo), kontaktní osobu, u níž je možno referenci ověřit, název zakázky a finanční rozsah realizované zakázky. b) profesní životopisy lektorů z dané oblasti předmětu zakázky, kteří se budou podílet na její realizaci. Z předložených životopisů musí být zřejmá profesní praxe lektora, dosažené vzdělání a získaná osvědčení apod. Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů je uchazeč povinen předložit v originále nebo úředně ověřené kopii, a to ne starších než 90 kalendářních dnů (vztaženo k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek). Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů postačí předložit v prostých kopiích. Ověřené kopie dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních předpokladů je vybraný uchazeč povinen předložit před podpisem smlouvy se zadavatelem. Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč originálem dokumentu podepsaného uchazečem oprávněnou osobou. Podává-li nabídku více osob společně, musí základní kvalifikační předpoklady splnit každá z těchto osob, u ostatních kvalifikačních předpokladů postačí, pokud tento splní alespoň jedna z osob společně podávající nabídku.

18 ** * ** evropský ** * sociálnĺ fond v CR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNĺ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST 4. Nabídková cena Celková nabídková cena bude uvedena v Krycím listu nabídky v českých korunách, a to v následující struktuře: a) b) c) nabídková cena bez DPH DPH nabídková cena s DPH Dále bude celková nabídková cena uvedena v návrhu smlouvy (viz bod 6, písm. g)) v následující struktuře: a) celková nabídková cena bez DPH b) DPH C) nabídková cena s DPH Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, uvede tuto skutečnost do poznámky k nabídkové ceně. Nabídková cena musí obsahovat všechny náklady, které zhotovitel vybraný uchazeč bude mít s realizací předmětu zakázky spojeny a které mohl při zpracování nabídky předpokládat. Výčet, jaké položky musí nabídková cena zahrnovat je uveden v části 2. v jednotlivých oblastech školení, tj. část A až I. Případné nároky vybraného uchazeče zhotovitele na vícepráce a tedy navýšení ceny předmětu zakázky uzná zadavatel - objednatel pouze v případě, že byly objednatelem předem písemně odsouhlaseny co do věcného rozsahu i jejich ocenění oběma smluvními stranami (objednatelem i zhotovitelem). Uznány mohou být pouze vícepráce, které jsou ke zdárnému provedení díla zcela nezbytné a které uchazeč ani při vynaložení náležité péče nemohl při zpracování nabídky předpokládat. 5. Platební podmínky:. Zadavatel neposkytuje zálohy.. Platba za předmět služby bude zadavatelem (objednatelem) vůči dodavateli provedena bankovním převodem na základě vystavené faktury.. Fakturace služeb proběhne vždy po každém dni, příp. bloku školení (V případě vícedenních školení po sobě jdoucích).. Zadavatel stanovuje lhůtu splatnosti faktur vystavených vybraným uchazečem zhotovitelem na 30 dní.. Faktury budou obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu. Na každé faktuře bude uveden název vzdělávacího projektu a jeho registrační číslo. 6. Požadavky na obsah, způsob zpracování a předložení nabídky: Nabídka bude zpracována v českém jazyce v následujícím členění a) Text popisující obsah služeb plynoucí ze specifikace požadavků, včetně uvedení metody používané při výuce, organizace výuky, zpětná vazba účastníků kurzů a

19 OPERAČNÍPROGRAM PODPORUJEME ~1 :~:~ ~ * LI DSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST ~ I foridvčr EVROPSKÁ UNIE A ZAMESTNANOST lektorů, příprava, struktura výuky, školící materiály a používaná technika v kurzech, apod. b) Krycí list nabídky - vyplněný formulář KRYCÍ LIST opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu dle výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupce zmocněného k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky). Formulář KRYCÍ LIST je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace zakázky. c) Termín realizace, dodací podmínky, platební podmínky, záruční podmínky, řešení reklamací (uved te jakým způsobem budou řešeny případné reklamace). d) Prokázání splnění kvalifikace uchazeče (viz přílohy dle bodu 3). e) Prohlášení uchazeče o platnosti jeho nabídky požadavek na platnost nabídky po dobu 60 kalendářních dní ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek. f) Závazek vůči kontrolním a auditorským subjektům V nabídce bude na zvláštním listě potvrzen závazek, že pokud se uchazeč stane vítězem soutěže a stane se dodavatelem, poskytne veškerou nezbytnou součinnost orgánům provádějícím finanční kontrolu související s projektem Akademie HBC, zejména se jedná o možnost kontroly osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu v rámci dotačního programu, z něhož bude zakázka podpořena a provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy CR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), tj. Po dobu 10 let od ukončení realizace zakázky. Tento závazek se vztahuje také na případné subdodavatele. Vybraný uchazeč zde také uvede skutečnost, že dle ~ 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. g) Návrh smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, který bude obsahovat zejména: a. termín realizace b. cena (dle bodu 4) c. platební podmínky placení záloh, splatnost faktur (dle bodu 5) d. závazek vůči kontrolním a auditorským subjektům Návrh smlouvy bude závazně podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Formální požadavky na zpracování nabídky: 1) Nabídka musí být zpracována v písemné formě, v českém jazyce a vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a neobsahovala takové opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 2) Nabídka včetně veškeiých požadovaných dokladů a příloh musí být svázána do jednoho svazku v levém horním rohu a přelepena páskou na přední a zadní straně nabídky. Páska musí být opatřena otiskem razítka uchazeče s parafou statutárního zástupce nebo osoby k tornu oprávněné. V případě kroužkové vazby nebo vazby v kroužkovém pořadači musí být nabídka zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku s nálepkami a s otiskem razítka uchazeče s parafou statutárního zástupce nebo osoby k tomu oprávněné. 3) Všechny dokumenty budou podepsány statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou k tomu oprávněnou (osoba pověřená podpisem na základě plné moci - v takovém případě

20 ** * * OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME :vropský ~ * LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST ~ I fondvčr EVROPSKÁ UNIE A ZAMESTNANOST doloží uchazeč v nabídce i originál plné moci s úředně ověřenými podpisy). 4) Veškeré listy nabídky musí být očíslovány vzestupnou řadou. 5) Nabídka bude předložena v 1 originále a v 1 kopii v uzavřené obálce opatřené proti neoprávněné manipulaci. Obálka bude označena nápisem NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ RIZENI AKADEMIE HBC. Dále bude obálka označena názvem zakázky, registračním číslem projektu, kontaktní osobou uchazeče a adresou zadavatele a uchazeče. Uchazeč na obálku dále vyznačí, na kterou část svou nabídku podává (např. část A, část F). 7. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek: Nabídky, které budou předloženy se budou hodnotit podle následujících kritérií: - nejnižší nabídková cena váha kritéria 30 % Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH za jednotlivé části A až I. - metoda a forma výuky vzhledem k využitelnosti v praxi váha kritéria 35 % Hodnotí se metody používané při výuce, dodržení požadovaných oblastí školení, organizace výuky, zpětná vazba účastníků kurzů a lektorů. - kvalita nabízených služeb váha kritéria 35 % Hodnotící se popis obsahové náplně příprava, struktura výuky, školící materiály a používaná technika v kurzech. Hodnocení nabídek provede tříčlenná komise jmenovaná zadavatelem. Hodnocení nabídek bude provedeno bodovým systémem. Pro hodnocení nejnižší nabídkové ceny bude použit následující vzorec: nejnižší cenová nabídka jednotlivá cenová nabídka X 100 = bodové ohodnocení jednotlivé cenové nabídky Pro hodnocení subjektivních kritérií se použije bodová stupnice Nejvhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů. Hodnotitelé jsou povinni do zápisu zdůvodnit své hodnocení. Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v %. Vítěznou nabídkou bude vyhodnocena ta, která získá nejvyšší bodové ohodnocení. 8. Místo pro podání nabídek a soutěžní lhůta Nabídky je možno podávat do do 12:00 hodin. Rozhodující je datum doručení nabídky, nikoli datum odeslání, resp. datum poštovního razítka. Nabídky došlé Po tomto termínu budou z výběrového řízení vyloučeny. Nabídky je nutno podávat na adresu H & B REAL, a.s., Ing. Oldřich Zajíc, Smetanova 1484, Vsetín.

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME soc~áini tond v ČR EVROPSKÁ UNIE i i ALIDSKÉ ZAMĚSTNANOST ZDROJE VAŠI www.esfcr.cz BUDOUCNOST!~fevropsky~ ľ~1 Výzva k podání nabídek Čĺslo zakázky (bude doplněno ~. ~.......

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění servisních služeb k projektu Zvýšení

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku:

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Kaufland Česká republika v. o. s. Název zadavatele: Kaufland Česká republika v.

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče V Praze dne 22.12. 2014 Čj.: 568-134/2014 - ÚVN Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče Zadávací

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení Zámecké regionální centrum Sloupno Článek 1 Identifikační údaje veřejného zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona č.137/2006 Sb.) Název veřejného

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na zpracovatele ÚZEMNÍHO PLÁNU BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY Číísl lo zakázky::vz//2012//2//01 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce Rekonstrukce veřejného

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE A OBCHODNÍ AKADEMIE BŘECLAV Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

Obec Koválovice - Osíčany

Obec Koválovice - Osíčany Obec Koválovice - Osíčany Koválovice 67 798 29 Tištín IČ: 00600024 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Aneta Burdová Obchodní oddělení. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Aneta Burdová Obchodní oddělení. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky V Praze dne 3. 5. 2016 Čj.: 3680/2016 - ÚVN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Projektová

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 040 Název programu: Registrační číslo projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Výchovný ústav a školní jídelna Pšov Sídlo/místo podnikání: Pšov 1, Podbořany -Pšov 44101, CZ IČ: 49123734 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

SOŠ PRO OCHRANU A OBNOVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SCHOLA HUMANITAS, LITVÍNOV, UKRAJINSKÁ 379, OKRES MOST VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

SOŠ PRO OCHRANU A OBNOVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SCHOLA HUMANITAS, LITVÍNOV, UKRAJINSKÁ 379, OKRES MOST VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY SOŠ PRO OCHRANU A OBNOVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SCHOLA HUMANITAS, LITVÍNOV, UKRAJINSKÁ 379, OKRES MOST VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas Litvínov, zastoupené

Více

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb.

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje zakázku Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: V Praze dne 6.6.2012 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: Dodávka

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky Zajištění úklidových prací a úklidových prostředků včetně dezinfekce v příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zajištění úklidových

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY Č.j.: 948/2013/ ID DS: mbbbxhp Pardubice: 19. 3. 2013 MĚSTSKÝ OBVOD - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice VÝZVA K PODÁNÍ

Více