Zadávací dokumentace. Akademie HBC Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/1.1.02/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace. Akademie HBC Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/1.1.02/23.00505"

Transkript

1 evropský sociáini~ fond v CR * * EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele služeb Projekt Akademie HBC Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/1.1.02/ Zadavatel : H & B REAL, a. s., Smetanova 1484, Vsetín, ič:

2 * a * OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME evropský ~ * ** LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST sociaini EVROPSKÁ UNIE A ZAMĚSTNANOST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. Identifikační údaje: Název projektu J zakázky: Akademie HBC Zadavatel: H & B REAL, a.s. IČ/DIČ: /CZ Adresa sídla: Smetanova 1484, Vsetín Statutární zástupce: Ing. Petr Hurta, předseda představenstva Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Zajíc Telefon: , Fax: ± oldrich.zajic~hbreal.cz Termín uveřejnění: Termín pro podání nabídky: do 12:00 hodin Místo podání nabídky: Sídlo zadavatele Zpusob podani nabidky: Doručení osobně nebo poštou na adresu kontaktní osoby zadavatele 2. Specifikace předmětu zakázky: Předmětem zakázky je nákup služeb v rámci projektu Akademie HBC. Vzdělávání je určeno zaměstnancům zadavatele (H & B REAL, a.s.) a zaměstnancům jeho partnerů pro společnosti H & B delta, s.r.o., Coleman S.I., a.s. a INSIA optimum, s.r.o. Vzdělávání je rozděleno do následujících oblastí: Cást A Praktické řízení v krizi, delegování, vedení lidí Cást B Rozvoj procesního řízení Cást C Skolení školitelů Cást D Koučování manažerů Cást E Mystery shopping, Mystery calling Cást F Angličtina pobytový kurz Cást G Kancelářský software Cást H Manažerský software Cást I Ekonomický software Projekt Akademie HBC, registrační číslo CZ. 1.04/1.1.02/ , je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu CR. Termín zahájení realizace: 07/2010 Termín ukončení realizace: 11/2011 Předpokládaná hodnota zakázky je ,- Kč bez DPH, rozumí se cena za všechny části zakázky.

3 evropský sociálni fond v ČR *** * * * * * ** EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST ČÁST A Praktické řízení v krizi, delegování, vedení lidí Oblasti školení: - delegování - vedení lidí - time management v krizi - strategie v krizi - efektivní řízení porad - kontrola a motivace Počet~. ednodnů 4 Počet v~o.u4m. 2 (1 den) (1 den) (2 dny) (2 dny) (1 den) (1 den) Počét dnů celkem 8 :~. POčet ósób; reajj~äcé 1 skupina = 9 07/2010 až osob 11/2011 Místo školení: školící místnost na Moravě (preferujeme Olomouc) Cena zahrnuje: - přípravu výuky - realizaci vzdělávací aktivity - školící materiály a pomůcky pro účastníky - osvědčení o absolvování kurzu - výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, aj.) - zajištění ubytování a stravného pro účastníky (9 osob) - zajištění pronájmu školící místnosti Předpokládaná cena za část A je ,- Kč bez DPH.

4 I * * evropský * sociální fond v CR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST ČÁST B Rozvoj procesního řízení Oblasti školení: - Uvod do procesního řízení pro manažery, procesní mapa a její tvorba (1 den) - Identifikace hlavního procesu, podpůrných a řídících procesů společnosti (1 den) - Tvorba procesního modelu (1 den) - Měření procesů a stanovování procesních cílů ve vazbě na strategii společnosti (1 den) Počet ednodnů Počet dvoudnů Počet dhů..~.. celkém Počet OSVb 1 skupina = 9 osob. Termn rěalizacé 07/2010 až 11/2011 Místo školení: školící místnost na Moravě (preferujeme Olomouc) Cena zahrnuje: - přípravu výuky - realizaci vzdělávací aktivity - školící materiály pro účastníky - osvědčení o absolvování kurzu - výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, aj.) - zajištění stravného pro účastníky (9 osob) - zajištění pronájmu školící místnosti Předpokládaná cena za část B je ,- Kč bez DPH.

5 fl ČÁST C *** * * * * evropský ** * ** sociáini~ fond v CR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME 1 ALIDSKÉ ZAMĚSTNANOST ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST Školení školitelů Oblasti školení: - jak připravit efektivní prezentaci, metody prezentace - řeč těla a práce s hlasem - jak získat a udržet zájem účastníků - jak získat a udržet autoritu u účastníků - využívání audiovizuálních prvků při prezentaci - jak se vypořádat s námitkami a nezájmem účastníků - osobnostní typy účastníků a práce s nimi Skupina A : Róčet, jednodnů 2 Počet dvoudnů 0 2 Pqčét. :~ celkérn. Počeťösob Termín realizace 1 skupina = 10 07/2010 a osob 08/2010 Skupina B skupina = Případně je možná osob domluva na jiném termínu Místo školení: školící místnost na Moravě (nejlépe Vsetín) Cena zahrnuje: přípravu výuky realizaci vzdělávací aktivity - školící materiály pro účastníky - osvědčení o absolvování kurzu - výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, aj.) - zajištění stravného pro účastníky (10 a 9 osob) - zajištění pronájmu školící místnosti Předpokládaná cena za část C je ,- Kč bez DPH.

6 ČÁST D * * * OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME evropský ~ * ** LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST fond v ČR EVROPSKÁ UNIE A ZAMĚSTNANOST Koučování manažerů Oblasti školení: - Uloha manažera při vedení obchodního týmu, koučovací technikou - s manažerem vymezit jeho působení při tvorbě a vedení prodejního týmu (1 den) - Struktura vedení obchodního týmu, týmová pravidla - vytvořit pomocí koučování pravidla, která slouží jako základní nástroj pro řízení a organizování jednotlivců i celého týmu (1 den) - Učast na prezentaci, kterou se oznamují týmu stanovená pravidla, zpětná vazba manažerovi pomocí koučovacího rozhovoru (1 den) - Porady - pomocí koučingu stanovit jednotlivé typy porad vhodné pro konkrétní styl práce týmu a jeho obchodních zástupců, vytvořit základní matice struktur jednotlivých typů porad (1 den) - Učast na poradě týmu se zpětnou vazbou manažerovi pomocí koučingu (1 den) - Osobní rozhovory - naučit se prvky koučování které lze použít při hodnotících a motivačních rozhovorech (1 den) - Učast na osobních rozhovorech se zpětnou vazbou manažerovi pomocí koučingu (1 den) Počet.. ~óčét~ PoČét dnů Početosob.. Termii, ednodnů dyoudnů celkem ifealizace skupina = 1 osoba 07/2010 až 11/2011 Místo školení: v sídle zadavatele, Vsetín Cena zahrnuje: - přípravu výuky - realizaci vzdělávací aktivity - školící materiály pro účastníka - osvědčení o absolvování kurzu - výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, aj.) Ostatní:. Zadavatel požaduje, aby bylo školení rozvrženo do celého období 03/ /2011, celkem 7 dnů, přibližně 1 školící den každé 3 měsíce. Předpokládaná cena za část D je ,- Kč bez DPH.

7 ČÁST E * * ~ OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME evropský ~ * LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST fond v ČR EVROPSKÁ UNIE A ZAMĚSTNANOST El - Mystery shopping Cíl: výzkum úrovně komunikace se zákazníky v obchodních centrech zadavatele a jeho partnerů. Definice Mystery shopping (MS): Výzkumná metoda, která má za úkol vyhodnotit úroveň služeb poskytovaných zákazníkům a identifikovat nedostatky v prodejním procesu s cílem kontrolovat a zlepšovat zákaznický servis Výzkumné techniky Mystery shopping: pozorování návštěvy telefonické rozhovory y či faxy návštěvy webových stránek. kontrolní odběr zboží prostřednictvím e-shopu Přínos MS pro zadavatele:. získání informací a zaměstnancích při komunikaci se zákazníky. zhodnocení kvality služeb, které společnost poskytuje. zefektivnění prodejního procesu. zvýšení spokojenosti a budování loajality zákazníků. upozornění na nejčastější chyby zaměstnanců. zjištění slabých i silných stránek komunikace se zákazníky. zlepšení výchozího stavu Základní principy pro provádění MS:. zkoumaný subjekt není v době dotazování obeznámen s tím, že je zkoumán, protože tato znalost by mohla vést k jeho atypickému chování tím i k znehodnocení výsledků. v každém ohledu musí být respektována důvěrnost a získané poznatky nesmí znevýhodnit a poškodit zkoumaný subjekt v jeho práci. zadavatel musí předem informovat zaměstnance v jakém období se studie koná, jaké jsou cíle a obecné zaměření studie a zdali budou získaná data o dotazovaných identifikovatelná či nikoliv ~L, ~oce..,.. :. «Pocet:..Pocet... dů~ ~ b..terrnin : iednodnů ~ dvoudnů cel~e~m oce oso realizace, Skupina A Skupina B skupina = 10 osob 07/ skupina = 9 osob 11/2011 Místo školení: pobočky zadavatele a jeho partnerů, v rámci celé ČR

8 * * * OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME evropský ~ LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST sociální * fondvčr EVROPSKÁ UNIE A ZAMESTNANOST E2 - Mystery calling Oblasti školení:. za každým telefonickým rozhovorem se může skrývat potencionální zákazník. telefon je důležitý nástroj pro vytváření a udržování vztahů se zákazníky. metoda vhodná ke zjišťování a měření úrovně telefonické komunikace zaměstnanců se zákazníky Skupina A Skupina B Skupina C : p~~ jédnodnů Póčet. ~v~u~hů: celkem Počet osob Te,mín : realízáce 1 skupina = 10 osob 07/ skupina = 9 osob 11/ skupina = 5 osob Místo školení: pobočky zadavatele a jeho partnerů, v rámci celé ČR Cena obou částí, tj. Mystery shopping i Mystery calling zahrnuje: Příprava projektu - definování problému a stanovení cílů - sestavení scénáře modelový MS - výběr obchodních center - metodika hodnocení odpovědí - časový harmonogram a rozpočet Vlastní průběh výzkumu - sběr dat - vyplnění hodnotícího listu - kontrola údajů Vyhodnocení a sestavení zprávy - popis zjištěných skutečností - analýza výsledků - stanovení silných a slabých stránek - doporučení k nápravě identifikovatelných nedostatků Prezentace výsledků zadavateli (tj. výstupy a zpětná vazba) - grafy, tabulky - slovní hodnocení

9 * * * OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME evropský ** ** LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST sociální fond v ČR EVROPSKÁ UNIE A ZAMESTNANOST Metodika hodnocení - Hodnocení a analyzování formu, obsah a rychlost reakce dotazovaných obchodních center - odpovědi budou hodnoceny: kvalitativně slovním hodnocením kvantitativně pomocí hodnotící škály Cena dále zahrnuje: - školící materiály pro účastníky - osvědčení o absolvování kurzu - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, režijní / provozní náklady aj.) Předpokládaná cena za část E je ,- Kč bez DPH.

10 .... ~. OPERAČNÍ PROGRAM. * evropský * LIDSKÉ ZDROJE * ** sociální fond yčr EVROPSKÁ UNIE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST ČÁST F Angličtina robvtovv kurz Oblasti školení: - obecná angličtina - konverzace a prezentace v angličtině - prohloubení základních komunikačních dovedností v anglickém jazyce - rozvoj plynulého projevu v anglickém jazyce - rozvoj poslechových dovedností v anglickém jazyce Při výuce požadujeme využití audio a video techniky a tištěné učební Rovněž preferujeme párové a doplňkově skupinové aktivity, které k mluvenému projevu studentů. materiály. povedou Počet Počet Počet dnů Térmrn ednodnů dvoudnů celkem Pocet osob -~ izace. 6 skupin x 1 osoba, 07/20 10 až tj. celkem 6 osob 11/2011 Místo školení: v rámci ČR Cena zahrnuje: - přípravu výuky (např. vstupní testy, rozdělovací testy apod.) - realizaci vzdělávací aktivity - školící materiály pro účastníky - osvědčení o absolvování kurzu - výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, aj.) - zajištění ubytování a stravování pro účastníky kurzu Ostatní:. Pobytového kurzu se zúčastní celkem 6 osob. Požadujeme proškolení každého účastníka zvlášť, tj. není přípustné, aby v jedné skupině/kurzu bylo více účastníků z naší firmy.. Preferujeme zajištění ubytování v místě školení, tj. umožnit setkávání s ostatními účastníky kurzu mimo vyučování.. U lektorů provádějících výuku bude při hodnocení nabídky brán zřetel na jejich pedagogické vzdělání či mezinárodní zkoušky.. Je přípustné nabídnout týdenní intenzivní pobytový kurz (výuka 7 dní). Každý účastník se pak zúčastní týdenního pobytového kurzu celkem 3krát, tzn. celkem 21 dnů výuky. Případně lze nabídnout jinou délku trvání kurzu, závazný je však součet dnů výuky, tj. 21 dnů (příp. pouze 20 dnů). Předpokládaná cena za část F je ,- Kč bez DPH.

11 evropský sociáini~ fond v CR * * * *. * *... EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST ČÁST G KanceIářsk~ software Oblasti školení: - využití MS Excel v obchodní praxi - získávání dat z informačního systému a nástroje na jejich vyhodnocování v MS Excel - pokročilé analytické nástroje MS Excel - efektivní využití nástrojů Citrix Presentation Server při přístupu k informacím z prostředí mimo sídlo společnosti - nástroje pro podporu týmové spolupráce v MS Outlook s využitím prostředků MS Exchange Server Poznámka: Skupina D bude mít omezené oblasti školení a to: - využití MS Excel v obchodní praxi - pokročilé analytické nástroje MS Excel.. Počét. Počet. jednodnů dvoudnů Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D Počét dnů. Počet osob. T~rmín rizr&?e 1 skupina = 12 osob 1 skupina = 10 osob 07/20 10 až 1 skupina = S osob 11/ skupina = 8 osob Místo školení: školení proběhne v sídle zadavatele, tj. Vsetín. Pro školení je zdarma k dispozici vybavená školící místnost (PC, dataprojektor, příp. interaktivní tabule, flipchart apod.). Cena zahrnuje: - přípravu výuky - realizaci vzdělávací aktivity - školící materiály pro účastníky - osvědčení o absolvování kurzu - výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, aj.) Předpokládaná cena za část G je ,- Kč bez DPH.

12 ČÁST H * * * OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME evropský ** * * LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST sociální fond včr EVROPSKÁ UNIE A ZAMESTNANOST Manažersk~ software Oblasti školení: Skolení je určeno pro zaměstnance společnosti Coleman S.I., a.s., která využívá manažerský informační systém ProClarity. Navrhujeme provést ucelený blok školení v celkovém rozsahu 4,5 dne pro jednu skupinu, který se bude 4krát opakovat. Č., -~ ~.--. ~. témá/náplň : čas~q~ dotace koncept budování MIS 1 MIS v kostce základní pojmy DW a OLAP 0,5 dne SW pro BI základní obsluha 2 ProClarity kostka Finance 1 den kostka Závazky 3 ProClarity pokročilé kostka Prodej techniky a Pohledávky 1 den 4 Řešení MIS v COLEMANu dimenze (zdroje, struktura, použití) kostky (zdroje, struktura, použití) ProClarity procvičování 1 den kostka Zásoby a Nákup reporty v ReportingServices - obecně reporty v COLEMANu 5 Reporty speciální kostky Prémie a HO Kam dál s MlSem? aneb Jak klást 0,5 dne dobře požadavky. použití MS EXCEL jako OLAP klienta 6 Další klientské aplikace Report Builder MS Sharepoint 0,5 dne. Pd ~ Počet Počet dnů.. : Termín ednodnů jvoudnů celkem Pocet osob, realizace 07/20 10 až Skupina A 4 x 4,5 dne O 1 skupina = 5 osob 11/ Místo školení: školení proběhne v sídle zadavatele, tj. Vsetín. Pro školení je zdarma k dispozici vybavená školící místnost (PC, dataprojektor, příp. interaktivní tabule, flipchart apod.). Cena zahrnuje: - přípravu výuky, seznámení se specifickými úpravami SW ProClarity ve společnosti Coleman S.I., a.s. - realizaci vzdělávací aktivity

13 sociální 5~Ť evropský fond v ČR EVROPSKÁ ** UNIE ALIDSKÉ 7AM ESTNANOST ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST - školící materiály pro účastníky - osvědčení o absolvování kurzu - výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, aj.) OPERAČNÍPROGRAM PODPORUJEME Ostatní:. Předpokládáme samostatnou práci každého účastníka/studenta (kromě bodu 1). Těžiště školení je v důkladném seznámení uživatelů s konkrétním řešením ve společnosti Coleman S.I., a.s. s využitím SW ProClarity.. Pořadí jednotlivých témat může být upraveno. Předpokládaná cena za část H je ,- Kč bez DPH.

14 evropský sociálni fond v CR * * * * a * EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST ČÁST I Ekonomický software Oblasti školení: Skolení je určeno pro zaměstnance společnosti ekonomický informační systém Helios Orange. H & B REAL, a.s., která využívá Č. komponenta IS.. témä/~náplň... časová dotace Základy ovládání Heliosu Obecné informace k Helios Orange Obecné číselníky (organizace, 1 den organizační struktura) Účtový rozvrh Kontace 2 Účetnictví Vytváření dokladů 2 dny DPH souhrnné hlášení Výkazy Zadávání zaměstnanců Postup výpočtu mzdy Mzdové sestavy 3 Mzdy Platební příkazy Učtování mezd 2 dny Nastavení mzdových složek Tiskové výstupy Příjmový doklad Výdajový doklad Pokladní kniha Učtování Kurzové rozdíly 4 Pokladna, Majetek Z~~ván~ karet majetku 1 den Účetní a daňové pohyby Umístění majetku Učtování majetku Vyřazení majetku (změny) Technické zhodnocení Rady dokladů Učtování faktur Vydané doklady 5 Fakturace vydaná, přijatá Přijaté doklady Zápočty 1 den 6 Banka, Leasing Sestavy Tisky Bankovní spojení Platební příkazy Bankovní výpisy Účtování bankovních výpisů 1 d en Přiřazení úhrad Nastavení leasingu

15 * * * * evropský ** * ** sociáln fond v CR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Místo školení: školení proběhne v sídle zadavatele, tj. Vsetín. Pro školení je zdarma k dispozici vybavená školící místnost (PC, dataprojektor, příp. interaktivní tabule, flipchart apod.). Cena zahrnuje: - přípravu výuky, seznámení se specifickými úpravami SW Helios Orange ve společnosti H & B REAL, a.s. - realizaci vzdělávací aktivity - školící materiály pro účastníky - osvědčení o absolvování kurzu - výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele - náklady na lektora (mzda, doprava, stravné, aj.) Ostatní:. Předpokládáme samostatnou práci každého účastníka/studenta (kromě bodu 1). Těžiště školení je v důkladném seznámení uživatelů s konkrétním řešením ve společnosti H & B REAL, a.s. s využitím SW Helios Orange.. Pořadí jednotlivých témat může být upraveno.. Uchazeč předloží mj. také následující kopie certifikátů 1) Certifikát prokazující odbornou způsobilost dodavatele pro implementaci a školení ERP systému Helios Orange 2) Minimálně 2 certifikované konzultanty z oblasti Ekonomiky (mzdy, účetnictví, apod.) Předpokládaná cena za část I je ,- Kč bez DPH.

16 * * * OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME evský * ~ LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST fondvčr EVROPSKÁ UNIE L 1 A ZAMĚSTNANOST 3. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za dodavatele. V čestném prohlášení dodavatel čestně prohlásí, že: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační ~ožky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, Q) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

17 !~f ill ** * ** LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST fondvčr EVROPSKÁ * * * UNIE OPERAČNÍ A ZAMESTNANOST PROGRAM PODPORUJEME i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle ~ 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Profesní kvalifikační před poklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Technické kvalifikační před poklady uchazeče Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží a) přehled referenčních zakázek seznam nejvýznamnějších zakázek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v letech Nejméně 3 zakázky musí být obdobného charakteru školení, na které uchazeč předkládá svou nabídku. Tyto reference budou obsahovat základní údaje o objednateli (název a sídlo), kontaktní osobu, u níž je možno referenci ověřit, název zakázky a finanční rozsah realizované zakázky. b) profesní životopisy lektorů z dané oblasti předmětu zakázky, kteří se budou podílet na její realizaci. Z předložených životopisů musí být zřejmá profesní praxe lektora, dosažené vzdělání a získaná osvědčení apod. Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů je uchazeč povinen předložit v originále nebo úředně ověřené kopii, a to ne starších než 90 kalendářních dnů (vztaženo k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek). Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů postačí předložit v prostých kopiích. Ověřené kopie dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních předpokladů je vybraný uchazeč povinen předložit před podpisem smlouvy se zadavatelem. Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč originálem dokumentu podepsaného uchazečem oprávněnou osobou. Podává-li nabídku více osob společně, musí základní kvalifikační předpoklady splnit každá z těchto osob, u ostatních kvalifikačních předpokladů postačí, pokud tento splní alespoň jedna z osob společně podávající nabídku.

18 ** * ** evropský ** * sociálnĺ fond v CR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNĺ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST 4. Nabídková cena Celková nabídková cena bude uvedena v Krycím listu nabídky v českých korunách, a to v následující struktuře: a) b) c) nabídková cena bez DPH DPH nabídková cena s DPH Dále bude celková nabídková cena uvedena v návrhu smlouvy (viz bod 6, písm. g)) v následující struktuře: a) celková nabídková cena bez DPH b) DPH C) nabídková cena s DPH Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, uvede tuto skutečnost do poznámky k nabídkové ceně. Nabídková cena musí obsahovat všechny náklady, které zhotovitel vybraný uchazeč bude mít s realizací předmětu zakázky spojeny a které mohl při zpracování nabídky předpokládat. Výčet, jaké položky musí nabídková cena zahrnovat je uveden v části 2. v jednotlivých oblastech školení, tj. část A až I. Případné nároky vybraného uchazeče zhotovitele na vícepráce a tedy navýšení ceny předmětu zakázky uzná zadavatel - objednatel pouze v případě, že byly objednatelem předem písemně odsouhlaseny co do věcného rozsahu i jejich ocenění oběma smluvními stranami (objednatelem i zhotovitelem). Uznány mohou být pouze vícepráce, které jsou ke zdárnému provedení díla zcela nezbytné a které uchazeč ani při vynaložení náležité péče nemohl při zpracování nabídky předpokládat. 5. Platební podmínky:. Zadavatel neposkytuje zálohy.. Platba za předmět služby bude zadavatelem (objednatelem) vůči dodavateli provedena bankovním převodem na základě vystavené faktury.. Fakturace služeb proběhne vždy po každém dni, příp. bloku školení (V případě vícedenních školení po sobě jdoucích).. Zadavatel stanovuje lhůtu splatnosti faktur vystavených vybraným uchazečem zhotovitelem na 30 dní.. Faktury budou obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu. Na každé faktuře bude uveden název vzdělávacího projektu a jeho registrační číslo. 6. Požadavky na obsah, způsob zpracování a předložení nabídky: Nabídka bude zpracována v českém jazyce v následujícím členění a) Text popisující obsah služeb plynoucí ze specifikace požadavků, včetně uvedení metody používané při výuce, organizace výuky, zpětná vazba účastníků kurzů a

19 OPERAČNÍPROGRAM PODPORUJEME ~1 :~:~ ~ * LI DSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST ~ I foridvčr EVROPSKÁ UNIE A ZAMESTNANOST lektorů, příprava, struktura výuky, školící materiály a používaná technika v kurzech, apod. b) Krycí list nabídky - vyplněný formulář KRYCÍ LIST opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu dle výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupce zmocněného k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky). Formulář KRYCÍ LIST je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace zakázky. c) Termín realizace, dodací podmínky, platební podmínky, záruční podmínky, řešení reklamací (uved te jakým způsobem budou řešeny případné reklamace). d) Prokázání splnění kvalifikace uchazeče (viz přílohy dle bodu 3). e) Prohlášení uchazeče o platnosti jeho nabídky požadavek na platnost nabídky po dobu 60 kalendářních dní ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek. f) Závazek vůči kontrolním a auditorským subjektům V nabídce bude na zvláštním listě potvrzen závazek, že pokud se uchazeč stane vítězem soutěže a stane se dodavatelem, poskytne veškerou nezbytnou součinnost orgánům provádějícím finanční kontrolu související s projektem Akademie HBC, zejména se jedná o možnost kontroly osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu v rámci dotačního programu, z něhož bude zakázka podpořena a provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy CR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), tj. Po dobu 10 let od ukončení realizace zakázky. Tento závazek se vztahuje také na případné subdodavatele. Vybraný uchazeč zde také uvede skutečnost, že dle ~ 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. g) Návrh smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, který bude obsahovat zejména: a. termín realizace b. cena (dle bodu 4) c. platební podmínky placení záloh, splatnost faktur (dle bodu 5) d. závazek vůči kontrolním a auditorským subjektům Návrh smlouvy bude závazně podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Formální požadavky na zpracování nabídky: 1) Nabídka musí být zpracována v písemné formě, v českém jazyce a vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a neobsahovala takové opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 2) Nabídka včetně veškeiých požadovaných dokladů a příloh musí být svázána do jednoho svazku v levém horním rohu a přelepena páskou na přední a zadní straně nabídky. Páska musí být opatřena otiskem razítka uchazeče s parafou statutárního zástupce nebo osoby k tornu oprávněné. V případě kroužkové vazby nebo vazby v kroužkovém pořadači musí být nabídka zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku s nálepkami a s otiskem razítka uchazeče s parafou statutárního zástupce nebo osoby k tomu oprávněné. 3) Všechny dokumenty budou podepsány statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou k tomu oprávněnou (osoba pověřená podpisem na základě plné moci - v takovém případě

20 ** * * OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME :vropský ~ * LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST ~ I fondvčr EVROPSKÁ UNIE A ZAMESTNANOST doloží uchazeč v nabídce i originál plné moci s úředně ověřenými podpisy). 4) Veškeré listy nabídky musí být očíslovány vzestupnou řadou. 5) Nabídka bude předložena v 1 originále a v 1 kopii v uzavřené obálce opatřené proti neoprávněné manipulaci. Obálka bude označena nápisem NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ RIZENI AKADEMIE HBC. Dále bude obálka označena názvem zakázky, registračním číslem projektu, kontaktní osobou uchazeče a adresou zadavatele a uchazeče. Uchazeč na obálku dále vyznačí, na kterou část svou nabídku podává (např. část A, část F). 7. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek: Nabídky, které budou předloženy se budou hodnotit podle následujících kritérií: - nejnižší nabídková cena váha kritéria 30 % Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH za jednotlivé části A až I. - metoda a forma výuky vzhledem k využitelnosti v praxi váha kritéria 35 % Hodnotí se metody používané při výuce, dodržení požadovaných oblastí školení, organizace výuky, zpětná vazba účastníků kurzů a lektorů. - kvalita nabízených služeb váha kritéria 35 % Hodnotící se popis obsahové náplně příprava, struktura výuky, školící materiály a používaná technika v kurzech. Hodnocení nabídek provede tříčlenná komise jmenovaná zadavatelem. Hodnocení nabídek bude provedeno bodovým systémem. Pro hodnocení nejnižší nabídkové ceny bude použit následující vzorec: nejnižší cenová nabídka jednotlivá cenová nabídka X 100 = bodové ohodnocení jednotlivé cenové nabídky Pro hodnocení subjektivních kritérií se použije bodová stupnice Nejvhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů. Hodnotitelé jsou povinni do zápisu zdůvodnit své hodnocení. Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v %. Vítěznou nabídkou bude vyhodnocena ta, která získá nejvyšší bodové ohodnocení. 8. Místo pro podání nabídek a soutěžní lhůta Nabídky je možno podávat do do 12:00 hodin. Rozhodující je datum doručení nabídky, nikoli datum odeslání, resp. datum poštovního razítka. Nabídky došlé Po tomto termínu budou z výběrového řízení vyloučeny. Nabídky je nutno podávat na adresu H & B REAL, a.s., Ing. Oldřich Zajíc, Smetanova 1484, Vsetín.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dotovaný zadavatel Final Pro s.r.o. vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupen ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele název: VÍTKOVICE TOURS s.r.o., cestovní kancelář IČ: 44743840 DIČ: CZ44743840 sídlo: Mírové nám. 3d-519, 703 00 Ostrava - Vítkovice osoba oprávněna jednat

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více