Pro změnu 2009 Kvalita života

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro změnu 2009 Kvalita života"

Transkript

1 Konference PRO ZMĚNU 2009 je součástí projektu Inspirace financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.. Pro změnu 2009 Kvalita života Program konference Paralelní příspěvky označené tímto logem budou předneseny ve formě srozumitelné i lidem s potížemi v učení. A Koncept kvalita života jeho minulost, přítomnost a budoucnost Robert L. Schalock Stejně jako každý z nás má svou minulost, přítomnost a budoucnost, má ji i koncept kvalita života. V tomto svém úvodním vystoupení se snažím shrnout všechny klíčové aspekty jeho vývoje. Koncept byl do sféry postižení intelektu a vývojových vad poprvé zaveden v 80. letech. Během dvou desítek let se stal pojmem, na který se velmi citlivě reagovalo a který svým způsobem začal sloužit jako rámec pro koncepční i pro praktickou stránku poskytování služeb. Stal se rovněž předmětem mnoha plodných a náročných výzkumů. V současné době se velmi intenzivně pracuje na validaci určitých koncepčních rámců a nástrojů na měření, výzkumy se zaměřují na vypracování osobních škál zohledňujících výsledky v oblasti kvality života a na implementaci strategií zaměřených na zvyšování kvality. Předpokládá se, že v budoucnu bude koncept kvality života sloužit jako základ pro vypracování modelu, zvyšování kvality i jako nástroj ovlivňující veřejnou politiku. Měření kvality života a využití dat Miguel A. Verdugo V posledních dvou desetiletích se v problematice postižení intelektu začal ve stále větší míře používat koncept kvalita života. Původně byl zaveden jako senzibilizující pojem, který se během 80. a 90. let ustálil a vedl nás při přemýšlení o tom, čeho si jedinec cení a po čem touží. Během posledního desetiletí se tento koncept vyvinul směrem k měřitelnému konstruktu, k modelu, jenž popisuje co, k jistému rámci, který naznačuje jak; přešlo se od idiografického (mikrosystému) k multi systémovému pohledu, od myšlenky k činiteli změny zaměřenému na jednání (Schalock, Bonham & Verdugo, 2008; Verdugo & Schalock, 2008). V důsledku těchto změn přecházíme na vytvoření podrobnějšího a empiricky založeného modelu kvality života, jenž se používá v mezinárodním měřítku jako důležitý koncepční rámec a základ pro měření osobních výsledků, jímž se řídí organizace a systémové politiky i praktické postupy, a jenž implementuje strategie pro zvyšování kvality. Měření kvality života se může zaměřit 1) na úroveň spokojenosti, kterou člověk pociťuje, pokud jde o domény a indikátory 1

2 kvality života (subjektivní komponenta), nebo 2) na objektivní ukazatele životních prožitků a okolností spojených s těmito doménami a indikátory (objektivní komponenta). Bude předloženo několik strategií zlepšování kvality za účelem zvyšování výkonnosti a odpovědnosti organizací a systémů. Paralelní zasedání A: Použití konceptu kvalita života v praxi A.1 Škály pro měření kvality života u osob s postižením Miguel A. Verdugo V tomto zasedání se bude mluvit o hlavních poznatcích týkajících se vytvoření škál pro měření kvality života a jejich možného využití u lidí s postižením. Zasedání by mělo proběhnout za aktivní účasti posluchačů. Je určeno pro vedoucí pracovníky sociálních služeb, pro pracovníky v přímé péči i další zájemce. A.2 Kvalita života jako koncept a jeho využití v praxi Robert L. Schalock Cílem zasedání je seznámit účastníky pomocí konkrétních příkladů s tím, jak se v současné době na mezinárodní úrovni využívá koncept kvality života v oblasti zpracování programů, poskytování služeb i hodnocení výsledků. Mezi konkrétní tematické oblasti patří implikace a využití: (a) validizovaného modelu pro koncepci a měření kvality života; (b) škály osobních výsledků a (c) strategií zvyšování kvality. Počítá se s aktivním zapojením účastníků zasedání. A.3 Být přijímaný pro to, kdo jste, a ne co jste. Subjektivně vnímaná kvalita života dospělých a stárnoucích žen s mentálním postižením v České republice a v Novém Jižním Walesu Iva Strnadová K měření kvality života lidí s mentálním postižením se běžně používá subjektivní přístup. V našem výzkumu jsme se zaměřili na to, jak vnímají kvalitu života dospělé a stárnoucí ženy s mentálním postižením ve věku nad 40 let. Provedli jsme rozhovory s 28 ženami ze Sydney (Nový Jižní Wales) a s 27 ženami z Prahy (Česká republika). K analýze rozhovoru byla použita metoda zakotvené teorie. Dotazované ženy hovořily hlavně o čtyřech tématech: mezilidské vztahy, nezávislost, spokojenost a otázky týkající se osobnosti. Zmiňovaly také různé strategie, které se naučily používat při řešení obtížných životních situací. Zúčastněné ženy 2

3 vyplnily i dotazník zjišťující kvalitu života (Quality of Life Questionnaire, QOL.Q, Schalock & Keith 1993). T-test nezávislých středních hodnot prokázal, že pokud jde o vnímání kvality života, nebyly mezi skupinou žen ze Sydney a skupinou žen z Prahy žádné statisticky významné rozdíly. Na zasedání budou prezentovány implikace, jež z těchto zjištění vyplývají pro odborníky, poskytovatele služeb i rodiny osob s mentálním postižením. B Kritický pohled na měření a hodnocení kvality života Mark Rapley V r uvedl Robert Edgerton, etnograf zabývající se studiem života lidí s potížemi učení, že slovní spojení kvalita života se stalo heslem 90. let (1990: 149). Označení heslo implikuje nejen závažnost tohoto pojmu, ale též diskutabilní povahu této vědní disciplíny a potencionálního výsledku výzkumu kvality života. Ve veřejném životě a ve společenských vědách se pojem kvalita života zcela běžně připomíná od 60. let. Tento pojem se objevuje v diskusích ohledně čehokoli, počínaje relativní životaschopností měst, společenství a národů, až po cíle a účinky sociální politiky nebo od výhod různých modelů poskytování služeb jednotlivcům, až po individualizované výsledky obrovského množství lékařských a psychoterapeutických postupů. V této přednášce se zabývám obtížemi a problémy spojenými s přijetím pojmu kvalita života jakožto ukazatele kvality poskytované služby a zkoumám některé koncepční a odborné problémy spojené s měřením kvality života. Domnívám se, že v konečném součtu je názor na kvalitu života určitého člověka otázkou estetickou, nikoli vědeckou. Kvalita života, životní styl a vrstevníci v obci Bohumila Baštecká, Petra Domkařová Člověk je bytost utvářející a rozvíjející své já ve vztahu k druhým a s druhými. Znamená to mj., že jeho osobní představy o šťastném, dobrém, naplněném atp. životě mají vždy historické a kulturní souvislosti, a také, že jeho život může být hodnocen jako dobrý buď zevnitř (jím samotným) anebo zvenku (druhými). Kvalita života jako koncept vychází z objektivních a vnějších hodnot; je proto doplňován subjektivním vnitřním měřítkem životní spokojeností či pohodou (subjective well-being, life satisfaction). O antropologii či psychologii těchto pojmů se příliš nemluví (popisuje se, jak poznáme, že je člověk šťastný, méně už, co ho dělá šťastným, a téměř vůbec, proč ho to dělá šťastným). 3

4 Otázky, které se při zjišťování životní spokojenosti kladou (např. Dosáhl/a jsem v životě důležitých věcí, které jsem chtěl/a?) však strukturu spokojenosti naznačují: jako by naše štěstí souviselo s dosahováním životních cílů. Uskutečňováním životních cílů utvářených vlastními hodnotami v rámci životních úkolů se zabývá adlerovský koncept životního stylu. Naším příspěvkem chceme upozornit na hodnotové a hodnotící souvislosti výše uvedených pojetí a na důležitost zjišťování hodnot a životních cílů uživatelů pro zvýšení kvality služeb. Nosný koncept vrstevníka v obci bychom rády doplnily inspiracemi z oblasti životního stylu. Paralelní zasedání B: Měření výsledků podpory v sociálních službách B.1 Kritický pohled na měření a hodnocení kvality života Mark Rapley V tomto paralelním zasedání bude do větších podrobností rozvedeno téma z hlavního zasedání pana Marka Rapleyho. B.2 Sociální začlenění a výsledky podpory sociálních služeb: pokus o skloubení dvou rovin pohledu David Kocman V tomto bloku představíme jednoduchý nástroj, který má umožnit sledování míry naplňování výsledků podpory v oblasti sociálního začleňování lidí s potížemi v učení. Nástroj je tak propojen se dvěma soudobými pohledy. Jedním z relativně nových posunů v poskytování služeb je posun od hodnocení procesů, k hodnocení zaměřeného na výsledky. Jde o pokus vyhledat a sledovat, jaké efekty má daná služba na chování, dovednosti, postoje, nebo celkovou situaci uživatelů. Stále více organizací především v neziskových sektorech je nuceno předvést, jak a nakolik dosahují cílů a výsledků, které si stanoví (Klemanski 1998: 151). Druhým pohledem je snaha o měření míry sociálního začlenění, které lze podobně jako u kvality života sledovat na rovině lokálních populací nebo na rovině jednotlivců (Secker et al 2009, Huxley et al 2008). Závěr nedávného expertního panelu při přípravě nového indexu sociálního začlenění ale zní, že neexistuje jeden, testovaný a uspokojivý nástroj měření sociálního začlenění, který by mohl sloužit jako akceptovatelný standard (Huxley et al 2006: 6). 4

5 Představovaný nástroj dává možnost jednotlivým zřizovatelům i jednotlivým službám sledovat, jak jsou cíle individuálního plánování naplňované specificky v oblasti sociálního začleňování. Nástroj funguje v součinnosti s robustním individuálním plánováním a centralizovaným případovým vedením. B.3 Životní styl v koncepci individuální psychologie; možnosti využití a aplikace v praxi Petra Domkařová, Bohumila Baštecká Životní styl v koncepci individuální psychologie pojímá životní styl jako jedinečný vzorec myšlení, prožívání a jednání, jako jedinečný způsob adaptace; způsob, jakým se člověk staví k životním výzvám, různým událostem a situacím, a tedy i to, jak jim rozumí, jak je zvládá či nezvládá. Schéma životního stylu se utváří v dětství a zůstává po celý život relativně stabilní. Ptáme-li se, jaký je životní styl toho či kterého člověka, ptáme se vlastně na to, jak žije, čímž získáváme jistou zprávu o jeho chování. Chceme-li porozumět důvodům, pak bychom se měli zajímat rovněž i o to, proč se chová právě tímto způsobem, zajímat se o důvody jeho jednání, a tedy i o další složky životní stylu: sebepojetí, způsob pohledu na svět, cíle, hodnoty, způsob zacházení s životními situacemi. Životní styl nazíraný z této perspektivy by měl odpovídat na otázky, jak člověk žije, a zároveň proč žije právě tímto způsobem. S tématem životního stylu lze pracovat různými způsoby. V klasickém dynamickém pojetí individuální psychologie se analýza životního stylu zabývá pojmy, jako je rodinná konstelace, rodinná atmosféra a hodnoty, rané vzpomínky, základní přesvědčení Jiným možným způsobem je práce s životními událostmi s využitím techniky čára života a s vyprávěním člověka o svém životě. Zde se pak nabízí i varianta použít kategorie narativní konstrukce Mc Adamse jako např. životní téma, ztvárnění jednání, zápletky a figury, přesvědčení a hodnoty Jisté informace o vnitřním světě daného jedince můžeme získat v podstatě z jakéhokoliv vyprávění člověka o sobě a jeho světě. Uvědomění si, že člověk jedná dle svého životního stylu, může pracovníkovi v sociálních službách pomoci v porozumění specifickým projevům chování daného klienta. Může mu rovněž pomoci zachytit a verbalizovat jeho přání, potřeby, obavy atd., které se objevují v každodenních situacích při jejich vzájemné interakci. Dále pak i ve společném plánování péče a tedy v individuálních plánech péče. V rámci příspěvku si účastnící mohou sami na sobě vyzkoušet práci s životními událostmi a technikou čáry života. 5

6 C Uplatňování paradigmatu podpory: hodnocení a využití údajů o tom, jakou podporu lidé potřebují Robert L. Schalock Od poloviny 80. let vedlo paradigma podpory nejméně ke třem významným změnám v koncepci i v praktických postupech uplatňovaných v oblasti postižení intelektu a vývojových vad. Toto úvodní vystoupení si klade za cíl ukázat souhrnně, jak nám údaje o vyhodnocování a využití údajů o potřebné podpoře umožňují mnohem plněji uplatňovat paradigma podpory. K hlavním tématům, jimž věnuji pozornost, patří nutnost: (a) dokonale pochopit pojem potřebná podpora ; (b) rozpoznat rozdíly mezi vyhodnocením potřebné podpory a vyhodnocením adaptivního chování; (c) pochopit, jak se potřebná podpora vyhodnocuje a jaké požadavky jsou na vyhodnocování kladeny; (d) vypracovat a uplatňovat systémy různých typů podpory; (e) seznámit se s různými možnostmi použití údajů Škály potřebné podpory (SIS); (f) při hodnocení a využití údajů o potřebné podpoře navazovat na získané poznatky a ponaučení. Paralelní zasedání C: Výsledky podpory a plánování zaměřené na člověka C. 1 Škála potřebné podpory a její využití v praxi Robert L. Schalock Toto paralelní zasedání si klade za cíl prodiskutovat podrobněji měření potřebné podpory a využití údajů získaných pomocí specifické metodiky Škála potřebné podpory (Supports Intensity Scale, zkráceně SIS). Pokud jde o měření pomocí SIS, budeme se věnovat obecným pokynům pro bodování, otázkám kompetence tazatele i psychometrickým požadavkům. V souvislosti s využitím SIS budeme hovořit o využití údajů získaných pomocí SIS při zpracování individuálních plánů podpory, monitorování a hodnocení, jakož i o jejich využití v modelech pro alokování zdrojů. Počítá se s aktivním zapojením účastníků zasedání. C.2 Plánování pro dosažení spokojeného života Pat Black Do semináře se bude moci zapojit každý účastník; budeme mluvit o tom, co pro nás znamená spokojený život a jak nám může plánování zaměřené na člověka pomoci žít život, který má účel a smysl. Zamyslíme se nad hlubším smyslem plánování, které znamená více než běžné plánování. 6

7 Seznámíme účastníky s příběhy a obrázky několika lidí, kteří opustili ústavní péči a začali žít nový život v komunitě. Pohovoříme o dobrých věcech, ale rovněž o některých, které jsou pro lidi velmi obtížné, a také o tom, kdy se plánování ukázalo jako velmi užitečné. Některým lidem tvrdili, že nikdy nebudou schopni žít v komunitě a právě tihle lidé už takto žijí přes deset let! C.3 Mezinárodní výzkum DIS-QOL Dagmara Dzúrová Česká republika patří mezi země, kde život osob se zdravotním znevýhodněním byl po velmi dlouhé období mimo zájem veřejnosti. Odborné studie zaměřené na tuto skupinu obyvatel, resp. na kvalitativní stránky jejich života začínají vznikat až v posledních letech. Příspěvek si klade za cíl seznámit přítomné s výsledky mezinárodního výzkumu DIS-QOL (Quality of Care and Quality of Life for People with Intellectual and Physical Disabilities: Integrated Living, Social Inclusion and Service User Participation, označovaný akronymem: DIS-QOL) kvality života a kvality péče o lidi s potížemi v učení. Výzkum provedený v roce 2008 vycházel ze standardizovaného dotazníku WHOQOL-BREF, doplněného o unikátní moduly zaměřené na podchycení specifik zdravotního znevýhodnění a na kvalitu poskytované péče. Návrh dotazníků byl proveden tak, aby se tyto informace daly využít při plánování optimální podpory a individuálně cílených sociálních služeb. V České republice bylo do šetření zahrnuto 283 respondentů se zdravotním znevýhodněním, z nich 42 byli lidé s potížemi v učení. U těchto respondentů byla provedena doplňující Proxy studie (pečující osoba/rodinný příslušník a poskytovatel služby). Věková hranice pro respondenty byla stanovena na 18 let a výše, cílem bylo zapojit do šetření respondenty jak z rodinného, tak mimo rodinného prostředí, nezbytným předpokladem zařazení respondenta do výzkumu byl jejich souhlas s šetřením. Autorky výzkumu: Dzúrová D., Dragomirecká E., Prajsová J. D Od kvality péče ke kvalitě života lidí s potížemi v učení. Demontáž institucionální péče Jos van Loon Před čtrnácti lety se z instituce Vijvervreugd, v níž probíhala diskuse o kvalitě péče, stala nová organizace Arduin. Vznikla nová vize týkající se života a práce uživatelů služeb, přičemž hlavním úkolem bylo poskytovat podporu v životě a při práci/denních aktivitách s cílem optimalizovat kvalitu jejich života. To vedlo k rozhodnutí zrušit ústavní péči a k přijetí paradigmatu podpory založeném na celkové koncepci začleňování, při níž se důsledně a konsistentně uplatňuje teorie kvality života i paradigma podpory. Díky této koncepci dokážeme poskytovat běžnou podporu, ale rovněž uspokojit zvláštní potřeby lidí s potížemi v 7

8 učení. Sledovali jsme vývoj tohoto procesu, problémy, jež bylo třeba řešit a rovněž to, jak přispěl ke zvýšení kvality života ve společnosti. V instituci nemohou lidé s potížemi v učení dosáhnout dobré kvality života, nemohou se začlenit do společnosti, nelze zajistit jejich sebeuplatnění a osobní rozvoj, což jsou zásadní životní dimenze: jediným možným řešením je deinstitucionalizace. Nové výzvy vyvolaly potřebu zavést nový organizační model pro poskytování podpory; podpora založená na výsledcích je zaměřena na zvyšování kvality života klientů. Zvyšování kvality u poskytovatele služeb v zásadě znamená zlepšování osobních výsledků, včetně nové metodiky pro podporu zaměřenou na člověka. Největší překážku pro dosažení kvalitního života u lidí žijících v ústavech představuje institucionální péče sama o sobě. Je zapotřebí zavést odpovídající model podpory vycházející z komunity. Náš výzkum prokazuje, že takové dimenze jako je začlenění, seberealizace a osobní rozvoj znamenají změnu a ukazuje, v čem je tento model lepší nežli tradiční institucionální péče. Nový model péče neznamená pouhou deinstitucionalizaci stejně jako deinstitucionalizace neznamená pouhé uzavření ústavů péče: pro lidi s mentálním postižením je zapotřebí vybudovat odpovídající model podpory. Je zapotřebí vytvořit nový profil původního pečovatele/pečovatelky, který/která se stane osobou, jež poskytuje podporu. Rodiny jsou dnes spokojenější než v době před deinstitucionalizací. Rodiče a příbuzní vnímají chování klientů a jejich osobní fungování velmi pozitivně: klienti jsou samostatnější, dynamičtější, méně tenzní a spokojenější. Rodiče potvrzují, že chodí na návštěvu častěji, že vládne domácká a příjemná atmosféra. Pokud se zeptáte poskytovatelů podpory, řeknou vám, že už by se nikdy nechtěli vrátit do tradičního ústavu. Pro všechny zainteresované osoby je nyní všechno mnohem transparentnější. Toto všechno vyústilo do nového organizačního modelu, jenž zdůrazňuje zvyšování osobních výsledků na základě paradigmatu podpory. Organizace Arduin si zvolila za svůj nejdůležitější cíl kvalitu života a vytvořila tak širokou škálu možností pro začlenění lidí s potížemi v učení do společnosti. Paralelní zasedání D: Kvalita života a deinstitucionalizace D.1 Zvyšování kvality života prostřednictvím podpory Jos van Loon V organizaci Arduin, která je poskytovatelem služeb pro lidi s potížemi v učení v Holandsku se za nejdůležitější úkol považuje takové poskytování podpory klientům, jež zajišťuje optimalizaci kvality jejich života. Došlo tudíž k významné změně. Místo života v ústavu nastoupil život v komunitě a místo nabízení péče paradigma podpory. Kromě jiných změn to znamenalo také nutnost změnit metodiku podpory. Tento kvalitativní výzkum se zaměřuje na možnosti využití Škály potřebné podpory (SIS; Thompson et al., 2004) a Škály osobních 8

9 výsledků (Personal Outcomes Scale = POS; Van Loon et al., 2008) při zpracování metodiky pro podporu zaměřenou na člověka. K vypracování modelu a metodiky podpory zaměřené na člověka byly použity škály SIS a POS na základě validizovaného koncepčního rámce kvality života a jejího měření. Manuál SIS popisuje vyhodnocování potřeb podpory, plánování a monitorování jako dynamický proces. Organizace Arduin své postupy transformovala v souladu s ním. Nejdříve se uskuteční strukturovaný rozhovor s klientem, jeho rodiči nebo příbuznými ohledně toho, jaké životní zážitky a cíle by pro něho byly žádoucí, přičemž se používají stejné typy podpory jako u SIS. Toto všechno je dostupné v písemné formě na internetu. Škála SIS je administrována elektronicky. Údaje z tohoto interview a údaje získané pomocí škály SIS jsou pomocí počítačového programu zpracovány do aplikace, jež poskytuje přehled o cílech dané osoby a o tom, jakou podporu bude k dosažení těchto cílů potřebovat v souladu s rámcem QOL. Na základě toho se pak zpracovává individuální plán podpory. Individuální plán podpory by měl vést k lepší kvalitě života daného klienta. Tento osobní výsledek různých druhů podpory by se měl tudíž měřit v souladu s rámcem QOL. Za tímto účelem se používá nedávno zpracovaná škála POS. Výsledky tohoto hodnocení mohou (a měly by) vést k modifikaci cílů, perspektiv i potřeb podpory a v konečném součtu k vypracování individuálního plánu podpory. Tato metodika a její jednotlivé prvky jsou zpracovány jako webové aplikace. Pokud jde o individuální plán podpory, byla jeho pracovní verze vypracována a otestována na 30 klientech, jejich osobních asistentech a dalším personálu. Na základě těchto údajů byl zpracován finální model. Závěr: za použití validních a spolehlivých instrumentů jako jsou SIS a POS byl vypracován model pro metodiku podpory zaměřené na člověka; ten se soustřeďuje na zvyšování kvality života jednotlivce. A je to možné díky tomu, že se propojí vstupy (cíle/ perspektivy určitého člověka a jeho potřeby podpory), zprostředkování (individuální plán podpory) a výstup (zlepšená kvalita života měřená jako osobní výsledky podpory). Toto propojení SIS, individuálního plánu podpory a osobních výsledků v oblasti kvality života dává vynikající možnost metodicky podporovat lidi při zvyšování kvality jejich života. Měření potřebné podpory a kvality života má velkou výhodu pro poskytovatele služeb: funguje jako manažerský informační systém organizace, jejíž hlavní činností je podporovat jednotlivce a zvyšovat kvalitu jejich života. D.2 Plánování zaměřené na člověka jako nástroj zkvalitňování života Rela Chábová, Dana Kořínková 9

10 Příspěvek bude zaměřen na nástroje individualizace služeb a jednoduché hodnocení výsledků služeb, které jsou v České republice poměrně nové. Pro pracovníky sociálních služeb bývá těžké přijmout, že lidé nemají zájem o názory odborníků ani svých rodin a chtějí žít podle svého. Někdy se diskuse o řešení takových situací dostávají až k právním otázkám. Účastníci tohoto zasedání budou mít možnost vyzkoušet si, jak roztřídit co je důležité z pohledu uživatele služby a z pohledu lidí kolem, a jak řešit situace, kdy názor člověka je v rozporu s názorem okolí. Situace budou prodiskutovány i z právního hlediska. Krátké životopisy mluvčích Bohumila Baštecká Působí jako psycholožka v oblasti sociální a klinické. Zabývá se supervizí, individuální a komunitně orientovanou pomocí po neštěstích, poradenstvím, krizovou připraveností. Přednáší na Evangelické teologické fakultě v Praze, je odbornou garantkou výcviků ve sdruženích Rafae a Remedium Praha, a odbornou garantkou Psychosociálního intervenčního týmu. Je spoluautorkou učebnice Základy klinické psychologie a vedoucí autorského kolektivu u knih Klinická psychologie v praxi a Terénní krizová práce. Dagmara Dzúrová Působí jako proděkanka Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy v Praze. Je docentkou v oboru demografie, zabývá se studiem zdravotního stavu populací. V oblasti kvality života se podílela na řadě výzkumných projektů Psychiatrického centra Praha. Od roku 1999 je předsedkyní Sdružení rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o. s. David Kocman Studoval antropologii a sociologii (Praha), metody sociálního výzkumu (Kent) a komunitní péči (Londýn, Birmingham). Pracoval v komunitních službách pro duševně nemocné (Praha, Londýn). V současnosti pracuje jako výzkumný asistent v Center for Health Services Studies, University of Kent, a je doktorandem na School of Social Policy, Sociology and Social Research tamtéž. Současně je členem pražského Centra pro výzkum a inovace v sociálních službách. Zajímá se o organizaci občanství a sociální péče skrze nástroje a praktiky vykazatelnosti, a o manažerismus ve veřejných službách. Dana Kořínková Dana Kořínková vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze. V současné době působí jako právnička Quip Společnost pro změnu. Je autorkou právnické části manuálu Pracovní uplatnění klientů ústavní péče a dalších analýz z oblasti opatrovnictví, omezování způsobilosti a ochrany lidských práv. Lektoruje právnicky zaměřené kurzy, včetně výcviku inspektorů kvality sociálních služeb. 10

11 Iva Strnadová PhDr. Iva Strnadová, PhD. pracuje jako odborná asistentka na katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zároveň působí jako Honorary Senior Lecturer na University of Sydney, Faculty of Education and Social Work. V přednáškové činnosti se věnuje problematice speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství, speciálně pedagogické diagnostice mentálního postižení, problematice specifických poruch učení a poruch autistického spektra. Několik let pracovala s dospělými lidmi s mentálním postižením a ve své přednáškové i publikační činnosti čerpá i z této zkušenosti. V současném výzkumu i publikační činnosti na národní i zahraniční úrovni je primárně zaměřená na rodiny osob s mentálním postižením v rámci celého věkového spektra a na stárnoucí ženy s mentálním postižením, respektive kvalitu jejich života. Účastní se národních i mezinárodních výzkumných projektů v této oblasti. Jos van Loon Jos van Loon studoval speciální pedagogiku na fakultě pedagogiky a andragogiky Katolické university v Nijmegen a akademický titul získal v r Patnáct let pracoval jako speciální pedagog v ústavu pro osoby s potížemi v učení de Sterre v Clinge, kde mimo jiné zavedl tzv. gentle teaching. Od r působí v organizaci Arduin, jež je poskytovatelem sociálních služeb v provincii Zeeland, kde pracuje jako speciální pedagog a manažer. Zde velkým dílem přispěl jako manažer i jako výzkumný pracovník k úplné deinstitucionalizaci bývalého ústavu Vijvervreugd a k reformě této instituce v souladu s paradigmatem podpory. Ve své práci se zaměřuje na taková témata jako je kvalita života, emancipace, posilování (empowerment), začleňování, seberealizace a podpora. Je jedním z iniciátorů vzniku Platformy pro začleňování v provincii Zeeland (Platform for Inclusion Zeeland). V r získal titul PhDr. pedagogických věd na fakultě pedagogiky a psychologie University v Gentu. Jeho disertační práce měla název Emancipace a sebeuplatnění osob s mentálním postižením. Demontáž institucionální péče. Je stále spjat s katedrou speciální pedagogiky této university, kde působí jako akademický konzultant. Společně s profesorem Geertem Van Hovem, profesorem Shalockem a dr. Claudií Claes pracuje v oblasti podpory (Škála potřebné podpory) a kvality života. V roce 2008 tito odborníci vyvinuli nástroj na měření kvality života tzv. škálu osobních výsledků. Mark Rapley Mark Rapley je profesorem klinické psychologie a ředitelem programu Doctoral Degree in Clinical Psychology na fakultě psychologie University of East London. Pracuje jako akademik, klinický psycholog a konzultant pro služby poskytované osobám s mentálním postižením v Británii a Austrálii a je autorem publikací: The Social Construction of Intellectual Disability/ Sociální konstrukce mentálního postižení (Cambridge University Press, 2004); Quality of Life Research: A critical introduction/ Výzkum kvality života: kritický úvod (Sage, 2003) s kolegy Susan Hansen a Alec McHoul, Beyond Help: A Consumer s guide to psychology/ Více než pomoc: průvodce po psychologii pro zákazníka (PCCS Books, 2003); a s kolegou Hugh Firth, From Acquaintance to Friendship: Issues for people with learning disabilities/ Od známosti k přátelství: otázky pro osoby s potížemi učení (British Institute of Mental Handicap, 1990). 11

12 Miguel A. Verdugo Miguel Ángel Verdugo je profesorem v oboru psychologie osob s postižením na fakultě psychologie a je ředitelem Institutu pro integraci do komunity (INICO) na universitě v Salamance. Je také ředitelem Informační služby pro osoby s postižením (SID) na ministerstvu školství, sociální politiky a tělovýchovy. V r získal mezinárodní cenu od American Association on Mental Retardation, v r cenu Prize for Alumni od Research Center for People with Disabilities of the University of Columbia v New Yorku. Od r je koordinátorem doktorandského studijního programu Pokroky a perspektivy ve výzkumu postižení (Advances and Perspective in the Research of Disability) a od r je ředitelem magisterského kursu Integrace lidí s postižením (Latinsko americký program) /Masters in Integration of People with Disabilities (Latin American Program). Je též prorektorem pro výzkum a postgraduální studium. Vydal více než 50 publikací a 250 článků ve španělských i mezinárodních časopisech a je ředitelem časopisu Siglo Cero. Je odpovědný za celou řadu výzkumů a studií zaměřených na osoby s postižením, mentální postižení, kvalitu života, sociální dovednosti, zaměstnanost a další témata. Je členem redakčních rad několika španělských a mezinárodních odborných časopisů, jako hlavní řečník vystoupil na 125 konferencích a své příspěvky přednesl na dalších 255 vědeckých konferencích. Podílel se na organizaci 30 kongresů a vědeckých setkání. Je členem výboru organizace International Association for the Scientific Study of Intellectual Disability (IASSID), výzkumným pracovníkem na Schiefelbusch Institute for Life Span Studies/Beach Center on Families and Disability na University of Kansas (USA), členem poradního výboru organizace Center for Opportunities for Persons with Disabilities na University of Columbia v New Yorku (USA) a v letech byl členem výboru American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). Pat Black Jmenuji se Pat Black a žiji v Edinburgu ve Skotsku. Již více než patnáct let znám, používám a vyučuji metodu plánování zaměřeného na člověka. Působím jako pracovní terapeutka, školitelka, konzultantka i facilitátorka a pracuji s různými lidmi (z nichž mnozí jsou označováni za osoby s mentálním postižením), pracuji s velkými i malými skupinami a rovněž s rodinami. Přestože ve Skotsku byla řada ústavů uzavřena, stále ještě zůstává mnoho institucí, které by měly být zrušeny, a já jsem vždycky pomáhala a nadále pomáhám osobám s postižením naplánovat odchod z ústavu a dosáhnout lepšího života. Účastnila jsem se zakládání 4 malých organizací zabývajících se podporou samostatného života, jež ve Skotsku nabízejí individualizované služby a pracuji jako konzultantka celé řady významných organizací zabývajících se touto činností v Británii. Spolupracuji rovněž s organizací In Control Scotland, jež prosazuje nové způsoby financování individualizované podpory. 12

13 Petra Domkařová Vystudovala psychologii na UP Olomouc, diplomová práce: Životní styl seniorů (využití Adlerova konceptu životního stylu u pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných v Motole). Absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA. Má praxi zejména z práce v pobytových zařízeních pro seniory (LDN, domov pro seniory). Rela Chábová Rela Chábová absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Sociálním službám se věnuje od roku Jedenáct let pracovala v ústavu jako specialistka na individuální plánování a vzdělávání zaměstnanců a podílela se na koncepčním rozvoji služeb poskytovaných v rámci začlenění lidí z ústavu do běžného života. V současné době pracuje jako expertka na ústavní péči v QUIP Společnost pro změnu. V létě 2007 ukončila v Bratislavě výcvik supervize v sociální práci, akreditovaný MŠMT SR. Robert L. Schalock Robert L. Schalock byl před svým odchodem do penze profesorem a vedoucím katedry psychologie na Hastingské univerzitě v Nebrasce, USA. Nyní je emeritním profesorem této univerzity. Je rovněž profesorem asistentem na univerzitě v Kansasu (Life Span Institute a Beach Center on Disability), univerzitě v Salamance (Španělsko), na univerzitě Chongquin Normal (Čína) a univerzitě v Gentu (Belgie). Zároveň je prezidentem organizace Bob Schalock and Associates-Planning and Evaluation. Dr. Schalock byl členem několika redakčních rad různých tiskovin, včetně American Journal on Mental Retardation (nyní American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities), Journal of Policy in Intellectual Disabilities, Evaluation and Programme Planning, Mental Retardation (nyní Intellectual and Developmental Disabilities) a Journal of Intellectual Disability Research. Bob působil jako člen nebo vedoucí různých rad při četných asociacích a je bývalým prezidentem organizace American Association on Mental Retardation. V současné době je členem mnoha výborů při American Association of Intellectual and Developmental Disabilities (dříve American Association on Mental Retardation): např. Terminology and Classification (předseda), Supports Intensity Scale, Children s Supports Intensity Scale a Diagnostic Adaptive Behaviour Scale. Dr. Schalock publikoval množství knih a článků v oblasti osobních a programových výsledků, paradigmatu podpory, adaptačního chování, klinického posuzování a kvality života. Cestuje po celém světě a věnuje se přednáškám a konzultacím v otázkách sociálních služeb. Quip Společnost pro změnu Kancelář projektu: Studentská 3, Praha 6, Česká republika Tel.:

14 14

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D.

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života obecně Normativní kategorie vyjádření optimální úrovně života Porovnání života se žádoucí úrovní existence Jaká je norma pro konstatování, že

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009)

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) Iva Štětovská, Jiří Hamerník Poslední květnový víkend uspořádala Sekce

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 Poskytovatel: alevia s.r.o. Partyzánská 487/15 312 00 Plzeň Kontaktní e-mail: ales.vlk@alevia.cz Partner: Prostředí výzkumu, vývoje a inovací

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Tvorba metodiky pro podporu zaměř

Tvorba metodiky pro podporu zaměř Tvorba metodiky pro podporu zaměř ěřenou na člověka. Dr. Jos van Loon Arduin Foundation, The Netherlands and Department of Special Education, University of Ghent, Belgium Arduin Dříve: ústav pro 360 klientů

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho

Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho Vzdělávání pedagogů k inkluzi Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho V posledních letech se stále častěji hovoří o nutnosti integrace a inkluze v České republice. Pojmy integrace a inkluze

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons)

Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons) Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons) Cílem projektu bylo vypracovat soubor dlouhodobých scénářů pro budoucnost vzdělávání do roku 2025 a dál v kontextu očekávaných sociálních

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 ŠKOLA PRO VŠECHNY Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 1 2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Convention on the rigthts of Persons with Disabilities) OSN New York 13.12.2006 Podpis ČR v

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více