Pro změnu 2009 Kvalita života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro změnu 2009 Kvalita života"

Transkript

1 Konference PRO ZMĚNU 2009 je součástí projektu Inspirace financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.. Pro změnu 2009 Kvalita života Program konference Paralelní příspěvky označené tímto logem budou předneseny ve formě srozumitelné i lidem s potížemi v učení. A Koncept kvalita života jeho minulost, přítomnost a budoucnost Robert L. Schalock Stejně jako každý z nás má svou minulost, přítomnost a budoucnost, má ji i koncept kvalita života. V tomto svém úvodním vystoupení se snažím shrnout všechny klíčové aspekty jeho vývoje. Koncept byl do sféry postižení intelektu a vývojových vad poprvé zaveden v 80. letech. Během dvou desítek let se stal pojmem, na který se velmi citlivě reagovalo a který svým způsobem začal sloužit jako rámec pro koncepční i pro praktickou stránku poskytování služeb. Stal se rovněž předmětem mnoha plodných a náročných výzkumů. V současné době se velmi intenzivně pracuje na validaci určitých koncepčních rámců a nástrojů na měření, výzkumy se zaměřují na vypracování osobních škál zohledňujících výsledky v oblasti kvality života a na implementaci strategií zaměřených na zvyšování kvality. Předpokládá se, že v budoucnu bude koncept kvality života sloužit jako základ pro vypracování modelu, zvyšování kvality i jako nástroj ovlivňující veřejnou politiku. Měření kvality života a využití dat Miguel A. Verdugo V posledních dvou desetiletích se v problematice postižení intelektu začal ve stále větší míře používat koncept kvalita života. Původně byl zaveden jako senzibilizující pojem, který se během 80. a 90. let ustálil a vedl nás při přemýšlení o tom, čeho si jedinec cení a po čem touží. Během posledního desetiletí se tento koncept vyvinul směrem k měřitelnému konstruktu, k modelu, jenž popisuje co, k jistému rámci, který naznačuje jak; přešlo se od idiografického (mikrosystému) k multi systémovému pohledu, od myšlenky k činiteli změny zaměřenému na jednání (Schalock, Bonham & Verdugo, 2008; Verdugo & Schalock, 2008). V důsledku těchto změn přecházíme na vytvoření podrobnějšího a empiricky založeného modelu kvality života, jenž se používá v mezinárodním měřítku jako důležitý koncepční rámec a základ pro měření osobních výsledků, jímž se řídí organizace a systémové politiky i praktické postupy, a jenž implementuje strategie pro zvyšování kvality. Měření kvality života se může zaměřit 1) na úroveň spokojenosti, kterou člověk pociťuje, pokud jde o domény a indikátory 1

2 kvality života (subjektivní komponenta), nebo 2) na objektivní ukazatele životních prožitků a okolností spojených s těmito doménami a indikátory (objektivní komponenta). Bude předloženo několik strategií zlepšování kvality za účelem zvyšování výkonnosti a odpovědnosti organizací a systémů. Paralelní zasedání A: Použití konceptu kvalita života v praxi A.1 Škály pro měření kvality života u osob s postižením Miguel A. Verdugo V tomto zasedání se bude mluvit o hlavních poznatcích týkajících se vytvoření škál pro měření kvality života a jejich možného využití u lidí s postižením. Zasedání by mělo proběhnout za aktivní účasti posluchačů. Je určeno pro vedoucí pracovníky sociálních služeb, pro pracovníky v přímé péči i další zájemce. A.2 Kvalita života jako koncept a jeho využití v praxi Robert L. Schalock Cílem zasedání je seznámit účastníky pomocí konkrétních příkladů s tím, jak se v současné době na mezinárodní úrovni využívá koncept kvality života v oblasti zpracování programů, poskytování služeb i hodnocení výsledků. Mezi konkrétní tematické oblasti patří implikace a využití: (a) validizovaného modelu pro koncepci a měření kvality života; (b) škály osobních výsledků a (c) strategií zvyšování kvality. Počítá se s aktivním zapojením účastníků zasedání. A.3 Být přijímaný pro to, kdo jste, a ne co jste. Subjektivně vnímaná kvalita života dospělých a stárnoucích žen s mentálním postižením v České republice a v Novém Jižním Walesu Iva Strnadová K měření kvality života lidí s mentálním postižením se běžně používá subjektivní přístup. V našem výzkumu jsme se zaměřili na to, jak vnímají kvalitu života dospělé a stárnoucí ženy s mentálním postižením ve věku nad 40 let. Provedli jsme rozhovory s 28 ženami ze Sydney (Nový Jižní Wales) a s 27 ženami z Prahy (Česká republika). K analýze rozhovoru byla použita metoda zakotvené teorie. Dotazované ženy hovořily hlavně o čtyřech tématech: mezilidské vztahy, nezávislost, spokojenost a otázky týkající se osobnosti. Zmiňovaly také různé strategie, které se naučily používat při řešení obtížných životních situací. Zúčastněné ženy 2

3 vyplnily i dotazník zjišťující kvalitu života (Quality of Life Questionnaire, QOL.Q, Schalock & Keith 1993). T-test nezávislých středních hodnot prokázal, že pokud jde o vnímání kvality života, nebyly mezi skupinou žen ze Sydney a skupinou žen z Prahy žádné statisticky významné rozdíly. Na zasedání budou prezentovány implikace, jež z těchto zjištění vyplývají pro odborníky, poskytovatele služeb i rodiny osob s mentálním postižením. B Kritický pohled na měření a hodnocení kvality života Mark Rapley V r uvedl Robert Edgerton, etnograf zabývající se studiem života lidí s potížemi učení, že slovní spojení kvalita života se stalo heslem 90. let (1990: 149). Označení heslo implikuje nejen závažnost tohoto pojmu, ale též diskutabilní povahu této vědní disciplíny a potencionálního výsledku výzkumu kvality života. Ve veřejném životě a ve společenských vědách se pojem kvalita života zcela běžně připomíná od 60. let. Tento pojem se objevuje v diskusích ohledně čehokoli, počínaje relativní životaschopností měst, společenství a národů, až po cíle a účinky sociální politiky nebo od výhod různých modelů poskytování služeb jednotlivcům, až po individualizované výsledky obrovského množství lékařských a psychoterapeutických postupů. V této přednášce se zabývám obtížemi a problémy spojenými s přijetím pojmu kvalita života jakožto ukazatele kvality poskytované služby a zkoumám některé koncepční a odborné problémy spojené s měřením kvality života. Domnívám se, že v konečném součtu je názor na kvalitu života určitého člověka otázkou estetickou, nikoli vědeckou. Kvalita života, životní styl a vrstevníci v obci Bohumila Baštecká, Petra Domkařová Člověk je bytost utvářející a rozvíjející své já ve vztahu k druhým a s druhými. Znamená to mj., že jeho osobní představy o šťastném, dobrém, naplněném atp. životě mají vždy historické a kulturní souvislosti, a také, že jeho život může být hodnocen jako dobrý buď zevnitř (jím samotným) anebo zvenku (druhými). Kvalita života jako koncept vychází z objektivních a vnějších hodnot; je proto doplňován subjektivním vnitřním měřítkem životní spokojeností či pohodou (subjective well-being, life satisfaction). O antropologii či psychologii těchto pojmů se příliš nemluví (popisuje se, jak poznáme, že je člověk šťastný, méně už, co ho dělá šťastným, a téměř vůbec, proč ho to dělá šťastným). 3

4 Otázky, které se při zjišťování životní spokojenosti kladou (např. Dosáhl/a jsem v životě důležitých věcí, které jsem chtěl/a?) však strukturu spokojenosti naznačují: jako by naše štěstí souviselo s dosahováním životních cílů. Uskutečňováním životních cílů utvářených vlastními hodnotami v rámci životních úkolů se zabývá adlerovský koncept životního stylu. Naším příspěvkem chceme upozornit na hodnotové a hodnotící souvislosti výše uvedených pojetí a na důležitost zjišťování hodnot a životních cílů uživatelů pro zvýšení kvality služeb. Nosný koncept vrstevníka v obci bychom rády doplnily inspiracemi z oblasti životního stylu. Paralelní zasedání B: Měření výsledků podpory v sociálních službách B.1 Kritický pohled na měření a hodnocení kvality života Mark Rapley V tomto paralelním zasedání bude do větších podrobností rozvedeno téma z hlavního zasedání pana Marka Rapleyho. B.2 Sociální začlenění a výsledky podpory sociálních služeb: pokus o skloubení dvou rovin pohledu David Kocman V tomto bloku představíme jednoduchý nástroj, který má umožnit sledování míry naplňování výsledků podpory v oblasti sociálního začleňování lidí s potížemi v učení. Nástroj je tak propojen se dvěma soudobými pohledy. Jedním z relativně nových posunů v poskytování služeb je posun od hodnocení procesů, k hodnocení zaměřeného na výsledky. Jde o pokus vyhledat a sledovat, jaké efekty má daná služba na chování, dovednosti, postoje, nebo celkovou situaci uživatelů. Stále více organizací především v neziskových sektorech je nuceno předvést, jak a nakolik dosahují cílů a výsledků, které si stanoví (Klemanski 1998: 151). Druhým pohledem je snaha o měření míry sociálního začlenění, které lze podobně jako u kvality života sledovat na rovině lokálních populací nebo na rovině jednotlivců (Secker et al 2009, Huxley et al 2008). Závěr nedávného expertního panelu při přípravě nového indexu sociálního začlenění ale zní, že neexistuje jeden, testovaný a uspokojivý nástroj měření sociálního začlenění, který by mohl sloužit jako akceptovatelný standard (Huxley et al 2006: 6). 4

5 Představovaný nástroj dává možnost jednotlivým zřizovatelům i jednotlivým službám sledovat, jak jsou cíle individuálního plánování naplňované specificky v oblasti sociálního začleňování. Nástroj funguje v součinnosti s robustním individuálním plánováním a centralizovaným případovým vedením. B.3 Životní styl v koncepci individuální psychologie; možnosti využití a aplikace v praxi Petra Domkařová, Bohumila Baštecká Životní styl v koncepci individuální psychologie pojímá životní styl jako jedinečný vzorec myšlení, prožívání a jednání, jako jedinečný způsob adaptace; způsob, jakým se člověk staví k životním výzvám, různým událostem a situacím, a tedy i to, jak jim rozumí, jak je zvládá či nezvládá. Schéma životního stylu se utváří v dětství a zůstává po celý život relativně stabilní. Ptáme-li se, jaký je životní styl toho či kterého člověka, ptáme se vlastně na to, jak žije, čímž získáváme jistou zprávu o jeho chování. Chceme-li porozumět důvodům, pak bychom se měli zajímat rovněž i o to, proč se chová právě tímto způsobem, zajímat se o důvody jeho jednání, a tedy i o další složky životní stylu: sebepojetí, způsob pohledu na svět, cíle, hodnoty, způsob zacházení s životními situacemi. Životní styl nazíraný z této perspektivy by měl odpovídat na otázky, jak člověk žije, a zároveň proč žije právě tímto způsobem. S tématem životního stylu lze pracovat různými způsoby. V klasickém dynamickém pojetí individuální psychologie se analýza životního stylu zabývá pojmy, jako je rodinná konstelace, rodinná atmosféra a hodnoty, rané vzpomínky, základní přesvědčení Jiným možným způsobem je práce s životními událostmi s využitím techniky čára života a s vyprávěním člověka o svém životě. Zde se pak nabízí i varianta použít kategorie narativní konstrukce Mc Adamse jako např. životní téma, ztvárnění jednání, zápletky a figury, přesvědčení a hodnoty Jisté informace o vnitřním světě daného jedince můžeme získat v podstatě z jakéhokoliv vyprávění člověka o sobě a jeho světě. Uvědomění si, že člověk jedná dle svého životního stylu, může pracovníkovi v sociálních službách pomoci v porozumění specifickým projevům chování daného klienta. Může mu rovněž pomoci zachytit a verbalizovat jeho přání, potřeby, obavy atd., které se objevují v každodenních situacích při jejich vzájemné interakci. Dále pak i ve společném plánování péče a tedy v individuálních plánech péče. V rámci příspěvku si účastnící mohou sami na sobě vyzkoušet práci s životními událostmi a technikou čáry života. 5

6 C Uplatňování paradigmatu podpory: hodnocení a využití údajů o tom, jakou podporu lidé potřebují Robert L. Schalock Od poloviny 80. let vedlo paradigma podpory nejméně ke třem významným změnám v koncepci i v praktických postupech uplatňovaných v oblasti postižení intelektu a vývojových vad. Toto úvodní vystoupení si klade za cíl ukázat souhrnně, jak nám údaje o vyhodnocování a využití údajů o potřebné podpoře umožňují mnohem plněji uplatňovat paradigma podpory. K hlavním tématům, jimž věnuji pozornost, patří nutnost: (a) dokonale pochopit pojem potřebná podpora ; (b) rozpoznat rozdíly mezi vyhodnocením potřebné podpory a vyhodnocením adaptivního chování; (c) pochopit, jak se potřebná podpora vyhodnocuje a jaké požadavky jsou na vyhodnocování kladeny; (d) vypracovat a uplatňovat systémy různých typů podpory; (e) seznámit se s různými možnostmi použití údajů Škály potřebné podpory (SIS); (f) při hodnocení a využití údajů o potřebné podpoře navazovat na získané poznatky a ponaučení. Paralelní zasedání C: Výsledky podpory a plánování zaměřené na člověka C. 1 Škála potřebné podpory a její využití v praxi Robert L. Schalock Toto paralelní zasedání si klade za cíl prodiskutovat podrobněji měření potřebné podpory a využití údajů získaných pomocí specifické metodiky Škála potřebné podpory (Supports Intensity Scale, zkráceně SIS). Pokud jde o měření pomocí SIS, budeme se věnovat obecným pokynům pro bodování, otázkám kompetence tazatele i psychometrickým požadavkům. V souvislosti s využitím SIS budeme hovořit o využití údajů získaných pomocí SIS při zpracování individuálních plánů podpory, monitorování a hodnocení, jakož i o jejich využití v modelech pro alokování zdrojů. Počítá se s aktivním zapojením účastníků zasedání. C.2 Plánování pro dosažení spokojeného života Pat Black Do semináře se bude moci zapojit každý účastník; budeme mluvit o tom, co pro nás znamená spokojený život a jak nám může plánování zaměřené na člověka pomoci žít život, který má účel a smysl. Zamyslíme se nad hlubším smyslem plánování, které znamená více než běžné plánování. 6

7 Seznámíme účastníky s příběhy a obrázky několika lidí, kteří opustili ústavní péči a začali žít nový život v komunitě. Pohovoříme o dobrých věcech, ale rovněž o některých, které jsou pro lidi velmi obtížné, a také o tom, kdy se plánování ukázalo jako velmi užitečné. Některým lidem tvrdili, že nikdy nebudou schopni žít v komunitě a právě tihle lidé už takto žijí přes deset let! C.3 Mezinárodní výzkum DIS-QOL Dagmara Dzúrová Česká republika patří mezi země, kde život osob se zdravotním znevýhodněním byl po velmi dlouhé období mimo zájem veřejnosti. Odborné studie zaměřené na tuto skupinu obyvatel, resp. na kvalitativní stránky jejich života začínají vznikat až v posledních letech. Příspěvek si klade za cíl seznámit přítomné s výsledky mezinárodního výzkumu DIS-QOL (Quality of Care and Quality of Life for People with Intellectual and Physical Disabilities: Integrated Living, Social Inclusion and Service User Participation, označovaný akronymem: DIS-QOL) kvality života a kvality péče o lidi s potížemi v učení. Výzkum provedený v roce 2008 vycházel ze standardizovaného dotazníku WHOQOL-BREF, doplněného o unikátní moduly zaměřené na podchycení specifik zdravotního znevýhodnění a na kvalitu poskytované péče. Návrh dotazníků byl proveden tak, aby se tyto informace daly využít při plánování optimální podpory a individuálně cílených sociálních služeb. V České republice bylo do šetření zahrnuto 283 respondentů se zdravotním znevýhodněním, z nich 42 byli lidé s potížemi v učení. U těchto respondentů byla provedena doplňující Proxy studie (pečující osoba/rodinný příslušník a poskytovatel služby). Věková hranice pro respondenty byla stanovena na 18 let a výše, cílem bylo zapojit do šetření respondenty jak z rodinného, tak mimo rodinného prostředí, nezbytným předpokladem zařazení respondenta do výzkumu byl jejich souhlas s šetřením. Autorky výzkumu: Dzúrová D., Dragomirecká E., Prajsová J. D Od kvality péče ke kvalitě života lidí s potížemi v učení. Demontáž institucionální péče Jos van Loon Před čtrnácti lety se z instituce Vijvervreugd, v níž probíhala diskuse o kvalitě péče, stala nová organizace Arduin. Vznikla nová vize týkající se života a práce uživatelů služeb, přičemž hlavním úkolem bylo poskytovat podporu v životě a při práci/denních aktivitách s cílem optimalizovat kvalitu jejich života. To vedlo k rozhodnutí zrušit ústavní péči a k přijetí paradigmatu podpory založeném na celkové koncepci začleňování, při níž se důsledně a konsistentně uplatňuje teorie kvality života i paradigma podpory. Díky této koncepci dokážeme poskytovat běžnou podporu, ale rovněž uspokojit zvláštní potřeby lidí s potížemi v 7

8 učení. Sledovali jsme vývoj tohoto procesu, problémy, jež bylo třeba řešit a rovněž to, jak přispěl ke zvýšení kvality života ve společnosti. V instituci nemohou lidé s potížemi v učení dosáhnout dobré kvality života, nemohou se začlenit do společnosti, nelze zajistit jejich sebeuplatnění a osobní rozvoj, což jsou zásadní životní dimenze: jediným možným řešením je deinstitucionalizace. Nové výzvy vyvolaly potřebu zavést nový organizační model pro poskytování podpory; podpora založená na výsledcích je zaměřena na zvyšování kvality života klientů. Zvyšování kvality u poskytovatele služeb v zásadě znamená zlepšování osobních výsledků, včetně nové metodiky pro podporu zaměřenou na člověka. Největší překážku pro dosažení kvalitního života u lidí žijících v ústavech představuje institucionální péče sama o sobě. Je zapotřebí zavést odpovídající model podpory vycházející z komunity. Náš výzkum prokazuje, že takové dimenze jako je začlenění, seberealizace a osobní rozvoj znamenají změnu a ukazuje, v čem je tento model lepší nežli tradiční institucionální péče. Nový model péče neznamená pouhou deinstitucionalizaci stejně jako deinstitucionalizace neznamená pouhé uzavření ústavů péče: pro lidi s mentálním postižením je zapotřebí vybudovat odpovídající model podpory. Je zapotřebí vytvořit nový profil původního pečovatele/pečovatelky, který/která se stane osobou, jež poskytuje podporu. Rodiny jsou dnes spokojenější než v době před deinstitucionalizací. Rodiče a příbuzní vnímají chování klientů a jejich osobní fungování velmi pozitivně: klienti jsou samostatnější, dynamičtější, méně tenzní a spokojenější. Rodiče potvrzují, že chodí na návštěvu častěji, že vládne domácká a příjemná atmosféra. Pokud se zeptáte poskytovatelů podpory, řeknou vám, že už by se nikdy nechtěli vrátit do tradičního ústavu. Pro všechny zainteresované osoby je nyní všechno mnohem transparentnější. Toto všechno vyústilo do nového organizačního modelu, jenž zdůrazňuje zvyšování osobních výsledků na základě paradigmatu podpory. Organizace Arduin si zvolila za svůj nejdůležitější cíl kvalitu života a vytvořila tak širokou škálu možností pro začlenění lidí s potížemi v učení do společnosti. Paralelní zasedání D: Kvalita života a deinstitucionalizace D.1 Zvyšování kvality života prostřednictvím podpory Jos van Loon V organizaci Arduin, která je poskytovatelem služeb pro lidi s potížemi v učení v Holandsku se za nejdůležitější úkol považuje takové poskytování podpory klientům, jež zajišťuje optimalizaci kvality jejich života. Došlo tudíž k významné změně. Místo života v ústavu nastoupil život v komunitě a místo nabízení péče paradigma podpory. Kromě jiných změn to znamenalo také nutnost změnit metodiku podpory. Tento kvalitativní výzkum se zaměřuje na možnosti využití Škály potřebné podpory (SIS; Thompson et al., 2004) a Škály osobních 8

9 výsledků (Personal Outcomes Scale = POS; Van Loon et al., 2008) při zpracování metodiky pro podporu zaměřenou na člověka. K vypracování modelu a metodiky podpory zaměřené na člověka byly použity škály SIS a POS na základě validizovaného koncepčního rámce kvality života a jejího měření. Manuál SIS popisuje vyhodnocování potřeb podpory, plánování a monitorování jako dynamický proces. Organizace Arduin své postupy transformovala v souladu s ním. Nejdříve se uskuteční strukturovaný rozhovor s klientem, jeho rodiči nebo příbuznými ohledně toho, jaké životní zážitky a cíle by pro něho byly žádoucí, přičemž se používají stejné typy podpory jako u SIS. Toto všechno je dostupné v písemné formě na internetu. Škála SIS je administrována elektronicky. Údaje z tohoto interview a údaje získané pomocí škály SIS jsou pomocí počítačového programu zpracovány do aplikace, jež poskytuje přehled o cílech dané osoby a o tom, jakou podporu bude k dosažení těchto cílů potřebovat v souladu s rámcem QOL. Na základě toho se pak zpracovává individuální plán podpory. Individuální plán podpory by měl vést k lepší kvalitě života daného klienta. Tento osobní výsledek různých druhů podpory by se měl tudíž měřit v souladu s rámcem QOL. Za tímto účelem se používá nedávno zpracovaná škála POS. Výsledky tohoto hodnocení mohou (a měly by) vést k modifikaci cílů, perspektiv i potřeb podpory a v konečném součtu k vypracování individuálního plánu podpory. Tato metodika a její jednotlivé prvky jsou zpracovány jako webové aplikace. Pokud jde o individuální plán podpory, byla jeho pracovní verze vypracována a otestována na 30 klientech, jejich osobních asistentech a dalším personálu. Na základě těchto údajů byl zpracován finální model. Závěr: za použití validních a spolehlivých instrumentů jako jsou SIS a POS byl vypracován model pro metodiku podpory zaměřené na člověka; ten se soustřeďuje na zvyšování kvality života jednotlivce. A je to možné díky tomu, že se propojí vstupy (cíle/ perspektivy určitého člověka a jeho potřeby podpory), zprostředkování (individuální plán podpory) a výstup (zlepšená kvalita života měřená jako osobní výsledky podpory). Toto propojení SIS, individuálního plánu podpory a osobních výsledků v oblasti kvality života dává vynikající možnost metodicky podporovat lidi při zvyšování kvality jejich života. Měření potřebné podpory a kvality života má velkou výhodu pro poskytovatele služeb: funguje jako manažerský informační systém organizace, jejíž hlavní činností je podporovat jednotlivce a zvyšovat kvalitu jejich života. D.2 Plánování zaměřené na člověka jako nástroj zkvalitňování života Rela Chábová, Dana Kořínková 9

10 Příspěvek bude zaměřen na nástroje individualizace služeb a jednoduché hodnocení výsledků služeb, které jsou v České republice poměrně nové. Pro pracovníky sociálních služeb bývá těžké přijmout, že lidé nemají zájem o názory odborníků ani svých rodin a chtějí žít podle svého. Někdy se diskuse o řešení takových situací dostávají až k právním otázkám. Účastníci tohoto zasedání budou mít možnost vyzkoušet si, jak roztřídit co je důležité z pohledu uživatele služby a z pohledu lidí kolem, a jak řešit situace, kdy názor člověka je v rozporu s názorem okolí. Situace budou prodiskutovány i z právního hlediska. Krátké životopisy mluvčích Bohumila Baštecká Působí jako psycholožka v oblasti sociální a klinické. Zabývá se supervizí, individuální a komunitně orientovanou pomocí po neštěstích, poradenstvím, krizovou připraveností. Přednáší na Evangelické teologické fakultě v Praze, je odbornou garantkou výcviků ve sdruženích Rafae a Remedium Praha, a odbornou garantkou Psychosociálního intervenčního týmu. Je spoluautorkou učebnice Základy klinické psychologie a vedoucí autorského kolektivu u knih Klinická psychologie v praxi a Terénní krizová práce. Dagmara Dzúrová Působí jako proděkanka Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy v Praze. Je docentkou v oboru demografie, zabývá se studiem zdravotního stavu populací. V oblasti kvality života se podílela na řadě výzkumných projektů Psychiatrického centra Praha. Od roku 1999 je předsedkyní Sdružení rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o. s. David Kocman Studoval antropologii a sociologii (Praha), metody sociálního výzkumu (Kent) a komunitní péči (Londýn, Birmingham). Pracoval v komunitních službách pro duševně nemocné (Praha, Londýn). V současnosti pracuje jako výzkumný asistent v Center for Health Services Studies, University of Kent, a je doktorandem na School of Social Policy, Sociology and Social Research tamtéž. Současně je členem pražského Centra pro výzkum a inovace v sociálních službách. Zajímá se o organizaci občanství a sociální péče skrze nástroje a praktiky vykazatelnosti, a o manažerismus ve veřejných službách. Dana Kořínková Dana Kořínková vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze. V současné době působí jako právnička Quip Společnost pro změnu. Je autorkou právnické části manuálu Pracovní uplatnění klientů ústavní péče a dalších analýz z oblasti opatrovnictví, omezování způsobilosti a ochrany lidských práv. Lektoruje právnicky zaměřené kurzy, včetně výcviku inspektorů kvality sociálních služeb. 10

11 Iva Strnadová PhDr. Iva Strnadová, PhD. pracuje jako odborná asistentka na katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zároveň působí jako Honorary Senior Lecturer na University of Sydney, Faculty of Education and Social Work. V přednáškové činnosti se věnuje problematice speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství, speciálně pedagogické diagnostice mentálního postižení, problematice specifických poruch učení a poruch autistického spektra. Několik let pracovala s dospělými lidmi s mentálním postižením a ve své přednáškové i publikační činnosti čerpá i z této zkušenosti. V současném výzkumu i publikační činnosti na národní i zahraniční úrovni je primárně zaměřená na rodiny osob s mentálním postižením v rámci celého věkového spektra a na stárnoucí ženy s mentálním postižením, respektive kvalitu jejich života. Účastní se národních i mezinárodních výzkumných projektů v této oblasti. Jos van Loon Jos van Loon studoval speciální pedagogiku na fakultě pedagogiky a andragogiky Katolické university v Nijmegen a akademický titul získal v r Patnáct let pracoval jako speciální pedagog v ústavu pro osoby s potížemi v učení de Sterre v Clinge, kde mimo jiné zavedl tzv. gentle teaching. Od r působí v organizaci Arduin, jež je poskytovatelem sociálních služeb v provincii Zeeland, kde pracuje jako speciální pedagog a manažer. Zde velkým dílem přispěl jako manažer i jako výzkumný pracovník k úplné deinstitucionalizaci bývalého ústavu Vijvervreugd a k reformě této instituce v souladu s paradigmatem podpory. Ve své práci se zaměřuje na taková témata jako je kvalita života, emancipace, posilování (empowerment), začleňování, seberealizace a podpora. Je jedním z iniciátorů vzniku Platformy pro začleňování v provincii Zeeland (Platform for Inclusion Zeeland). V r získal titul PhDr. pedagogických věd na fakultě pedagogiky a psychologie University v Gentu. Jeho disertační práce měla název Emancipace a sebeuplatnění osob s mentálním postižením. Demontáž institucionální péče. Je stále spjat s katedrou speciální pedagogiky této university, kde působí jako akademický konzultant. Společně s profesorem Geertem Van Hovem, profesorem Shalockem a dr. Claudií Claes pracuje v oblasti podpory (Škála potřebné podpory) a kvality života. V roce 2008 tito odborníci vyvinuli nástroj na měření kvality života tzv. škálu osobních výsledků. Mark Rapley Mark Rapley je profesorem klinické psychologie a ředitelem programu Doctoral Degree in Clinical Psychology na fakultě psychologie University of East London. Pracuje jako akademik, klinický psycholog a konzultant pro služby poskytované osobám s mentálním postižením v Británii a Austrálii a je autorem publikací: The Social Construction of Intellectual Disability/ Sociální konstrukce mentálního postižení (Cambridge University Press, 2004); Quality of Life Research: A critical introduction/ Výzkum kvality života: kritický úvod (Sage, 2003) s kolegy Susan Hansen a Alec McHoul, Beyond Help: A Consumer s guide to psychology/ Více než pomoc: průvodce po psychologii pro zákazníka (PCCS Books, 2003); a s kolegou Hugh Firth, From Acquaintance to Friendship: Issues for people with learning disabilities/ Od známosti k přátelství: otázky pro osoby s potížemi učení (British Institute of Mental Handicap, 1990). 11

12 Miguel A. Verdugo Miguel Ángel Verdugo je profesorem v oboru psychologie osob s postižením na fakultě psychologie a je ředitelem Institutu pro integraci do komunity (INICO) na universitě v Salamance. Je také ředitelem Informační služby pro osoby s postižením (SID) na ministerstvu školství, sociální politiky a tělovýchovy. V r získal mezinárodní cenu od American Association on Mental Retardation, v r cenu Prize for Alumni od Research Center for People with Disabilities of the University of Columbia v New Yorku. Od r je koordinátorem doktorandského studijního programu Pokroky a perspektivy ve výzkumu postižení (Advances and Perspective in the Research of Disability) a od r je ředitelem magisterského kursu Integrace lidí s postižením (Latinsko americký program) /Masters in Integration of People with Disabilities (Latin American Program). Je též prorektorem pro výzkum a postgraduální studium. Vydal více než 50 publikací a 250 článků ve španělských i mezinárodních časopisech a je ředitelem časopisu Siglo Cero. Je odpovědný za celou řadu výzkumů a studií zaměřených na osoby s postižením, mentální postižení, kvalitu života, sociální dovednosti, zaměstnanost a další témata. Je členem redakčních rad několika španělských a mezinárodních odborných časopisů, jako hlavní řečník vystoupil na 125 konferencích a své příspěvky přednesl na dalších 255 vědeckých konferencích. Podílel se na organizaci 30 kongresů a vědeckých setkání. Je členem výboru organizace International Association for the Scientific Study of Intellectual Disability (IASSID), výzkumným pracovníkem na Schiefelbusch Institute for Life Span Studies/Beach Center on Families and Disability na University of Kansas (USA), členem poradního výboru organizace Center for Opportunities for Persons with Disabilities na University of Columbia v New Yorku (USA) a v letech byl členem výboru American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). Pat Black Jmenuji se Pat Black a žiji v Edinburgu ve Skotsku. Již více než patnáct let znám, používám a vyučuji metodu plánování zaměřeného na člověka. Působím jako pracovní terapeutka, školitelka, konzultantka i facilitátorka a pracuji s různými lidmi (z nichž mnozí jsou označováni za osoby s mentálním postižením), pracuji s velkými i malými skupinami a rovněž s rodinami. Přestože ve Skotsku byla řada ústavů uzavřena, stále ještě zůstává mnoho institucí, které by měly být zrušeny, a já jsem vždycky pomáhala a nadále pomáhám osobám s postižením naplánovat odchod z ústavu a dosáhnout lepšího života. Účastnila jsem se zakládání 4 malých organizací zabývajících se podporou samostatného života, jež ve Skotsku nabízejí individualizované služby a pracuji jako konzultantka celé řady významných organizací zabývajících se touto činností v Británii. Spolupracuji rovněž s organizací In Control Scotland, jež prosazuje nové způsoby financování individualizované podpory. 12

13 Petra Domkařová Vystudovala psychologii na UP Olomouc, diplomová práce: Životní styl seniorů (využití Adlerova konceptu životního stylu u pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných v Motole). Absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA. Má praxi zejména z práce v pobytových zařízeních pro seniory (LDN, domov pro seniory). Rela Chábová Rela Chábová absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Sociálním službám se věnuje od roku Jedenáct let pracovala v ústavu jako specialistka na individuální plánování a vzdělávání zaměstnanců a podílela se na koncepčním rozvoji služeb poskytovaných v rámci začlenění lidí z ústavu do běžného života. V současné době pracuje jako expertka na ústavní péči v QUIP Společnost pro změnu. V létě 2007 ukončila v Bratislavě výcvik supervize v sociální práci, akreditovaný MŠMT SR. Robert L. Schalock Robert L. Schalock byl před svým odchodem do penze profesorem a vedoucím katedry psychologie na Hastingské univerzitě v Nebrasce, USA. Nyní je emeritním profesorem této univerzity. Je rovněž profesorem asistentem na univerzitě v Kansasu (Life Span Institute a Beach Center on Disability), univerzitě v Salamance (Španělsko), na univerzitě Chongquin Normal (Čína) a univerzitě v Gentu (Belgie). Zároveň je prezidentem organizace Bob Schalock and Associates-Planning and Evaluation. Dr. Schalock byl členem několika redakčních rad různých tiskovin, včetně American Journal on Mental Retardation (nyní American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities), Journal of Policy in Intellectual Disabilities, Evaluation and Programme Planning, Mental Retardation (nyní Intellectual and Developmental Disabilities) a Journal of Intellectual Disability Research. Bob působil jako člen nebo vedoucí různých rad při četných asociacích a je bývalým prezidentem organizace American Association on Mental Retardation. V současné době je členem mnoha výborů při American Association of Intellectual and Developmental Disabilities (dříve American Association on Mental Retardation): např. Terminology and Classification (předseda), Supports Intensity Scale, Children s Supports Intensity Scale a Diagnostic Adaptive Behaviour Scale. Dr. Schalock publikoval množství knih a článků v oblasti osobních a programových výsledků, paradigmatu podpory, adaptačního chování, klinického posuzování a kvality života. Cestuje po celém světě a věnuje se přednáškám a konzultacím v otázkách sociálních služeb. Quip Společnost pro změnu Kancelář projektu: Studentská 3, Praha 6, Česká republika Tel.:

14 14

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY AMRP ČR PREAMBULE VYMEZENÍ POJMŮ KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ: I. MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMPR - získávání kvalifikace II. CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 1. STUPNĚ - zvyšování

Více

Vážení, Budete si moci vyslechnout podrobné informace od zapálených lektorů. Samostatný prostor je vyhrazen také pro osobní vyzkoušení

Vážení, Budete si moci vyslechnout podrobné informace od zapálených lektorů. Samostatný prostor je vyhrazen také pro osobní vyzkoušení Vážení, rádi bychom Vás jménem realizačního týmu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (KAP LK) pozvali na první setkání platformy Vzdělávání pro všechny - akci s názvem Kompenzační

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2015/2016 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2014/2015 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR

Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR Úvod Pro zabezpečení přípravy komplexního setu Národních akreditačních standardů zdravotnických

Více

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie Postoje k transformaci ústavní péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie 20.-22.11.2014, Přerov Postoje veřejnosti PŘÍNOS vypovídají o skutečných problémech,

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

Vedení evropských nemocnic

Vedení evropských nemocnic Doložka: Toto je verze dotazníku pro pilotní průzkum, kterou nelze použít bez souhlasu autora. V případě potřeby kontaktujte: duque@fadq.org Vedení evropských nemocnic Dotazník pro nejvýše postavenou sestru

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Informace z jednání hlavních sester EU na Kypru. Nikósie října 2012

Informace z jednání hlavních sester EU na Kypru. Nikósie října 2012 Informace z jednání hlavních sester EU na Kypru Nikósie 8.- 11. října 2012 Program jednání příklady dobré praxe Téma: Chief Nursing Officers Meeting - Společné jednání CNO + CMO +CDO primární péče - Samostatná

Více

k deinstitucionalizaci Sborník příspěvků a materiálů pro účastníky konference

k deinstitucionalizaci Sborník příspěvků a materiálů pro účastníky konference Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz wwvzděláváním k deinstitucionalizaci

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie 2. HMI human machine interface, ITS v dopravě 3. Lidský

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Základní principy psychologické diagnostiky

Základní principy psychologické diagnostiky Základní principy psychologické diagnostiky Psychodiagnostika dětí a mládeže Psychodiagnostika dětí a mládeže, PSY 403 Přednáška 1 Prof. PhDr. I. Čermák,CSc. Obsah přednášky 1. Psychologická diagnostika

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Metodická podpora regionálního rozvoje aktuálně zpracovávané metodiky. Management znalostí v lokálním a regionálním rozvoji

Metodická podpora regionálního rozvoje aktuálně zpracovávané metodiky. Management znalostí v lokálním a regionálním rozvoji 17. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) Metodická podpora regionálního rozvoje aktuálně zpracovávané metodiky Management znalostí

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Role obcí a krajů. Znaky a vodítka deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Úvod

Role obcí a krajů. Znaky a vodítka deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Úvod Znaky a vodítka deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Kvalita života / Quality of life. Mgr. Nina Dvořáková KSGRR 2010 Komunitní studie lokalit

Kvalita života / Quality of life. Mgr. Nina Dvořáková KSGRR 2010 Komunitní studie lokalit Kvalita života / Quality of life Mgr. Nina Dvořáková KSGRR 2010 Komunitní studie lokalit KVALITA ŽIVOTA - synonyma Livability Well-being Sustainability Life satisfaction 2 Definice kvality života I Koncept

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Název projektu: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zkráceně Centrum integrované podpory Registrační číslo projektu:

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu PhDr. Irena Borkovcová Celostátní konference Inovace v předškolním vzdělávání s mezinárodní účastí MŠMT, Praha, 18.10.2013 Mezinárodní spolupráce ECEC

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D.

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života obecně Normativní kategorie vyjádření optimální úrovně života Porovnání života se žádoucí úrovní existence Jaká je norma pro konstatování, že

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Diverzifikace vysokého školství nové výzvy

Diverzifikace vysokého školství nové výzvy Diverzifikace vysokého školství nové výzvy Michal Karpíšek Seminář Hodnocení kvality vysokých škol Telč, 28. dubna 2011 Obsah Diverzifikace Postřehy za zahraničních zkušeností Poznámky k diverzifikaci

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více