Litomyšlská nemocnice, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Litomyšlská nemocnice, a.s."

Transkript

1 1 Výroční zpráva 2010 Litomyšlská nemocnice, a.s.

2 Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť v roce Ošetřovatelská péče 8. Hodnocení spokojenosti pacientů 9. Stížnosti a poděkování 10. Systém řízení kvality 11. Hospodářsko-technická činnost 12. Informační systém 13. Výzkum, výuka, publikační činnost, semináře 14. Kontroly 15. Novinové články 16. Sponzoři a dárci 17. Závěr 2

3 Politika jakosti na období do roku 2013 Politika jakosti na období do roku 2013 Vedení Litomyšlské nemocnice, a.s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích. Jedná se o proces, který vychází z odsouhlasené mise, vize a strategie LN a který má z nemocnice vytvořit: Stabilní nemocnici, poskytující kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči v příjemném a bezpečném prostředí, při respektování individuální osobnosti člověka. Jde o kvalitativní změnu firemní kultury, která pro nás znamená: 1. Klientská oblast Orientovat svůj hlavní proces na diagnostiku, prevenci, akutní lůžkovou léčbu a následnou ambulantní péči o klienta. Zabezpečit kvalitní komplexní péče o klienta, její dostupnosti v čase a v optimálním rozsahu. Vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb klienta s respektováním lidské důstojnosti. 2. Oblast interních procesů Umět předvídat potřeby zákazníků a rychle reagovat na jejich požadavky s ohledem na nové trendy ve zdravotnictví. Dosáhnout vysokého stupně využití informací a znalostí ve vnitropodnikových procesech. 3. Zaměstnanci Vytvářet pracovní podmínky, které přitahují loajální zaměstnance a zvýšenou měrou využívat jejich individuální schopnosti, a to jednak ke zvýšení potenciálu úspěšnosti nemocnice a jednak k jeho osobnímu rozvoji. Umožnit odborný a kariérní růst svým zaměstnancům, kteří se ztotožňují s misí, vizí a strategií LN s návazností na jejich finanční motivaci. Zabezpečit korektní a spolupracující prostředí v celé LN. Vychovávat k zodpovědnosti za odvedenou práci a výkon. Chování zaměstnanců LN vůči všem klientům je podrobně stanoveno v samostatném etickém kodexu. 4. Vedení nemocnice Dlouhodobě dosahovat vyrovnaného hospodaření a finanční samostatnosti. Řízenou investiční politikou zajišťovat obnovu fixních aktiv, podporovat nové logistické trendy, držet krok s vědeckotechnickým vývojem a vylepšovat image nemocnice z pohledu stavební a technologické vybavenosti a s ohledem na vývoj ve společnosti. Usilovat o prestižní postavení mezi nemocnicemi v regionu. Jako důležitá součást kultury regionu vytvářet dobré vztahy s místními komunitami a pečovat o životní prostředí. 3

4 Slovo na úvod Litomyšlská nemocnice, a.s. v roce 2010 dále provozovala svou činnost jako jedna z pěti samostatných krajských nemocnic poskytujících akutní lůžkovou, ambulantní, komplementární i následnou péči. V politické situaci i situaci financování zdravotnictví se nezměnilo nic k lepšímu a změny vedení nemocnice snažící se o udržení výkonnosti, zachování vyrovnaného hospodaření a zabezpečení kvality poskytované péče nevedly vždy ke zdárnému výsledku. Výkonnost v oblasti poskytování hospitalizační péče poklesla. Díky nárůstu cen všech vstupů a restriktivních opatření ze strany zdravotních pojišťoven, které limitují rozvoj poskytování zdravotní péče, nedošlo k naplnění rozpočtu v oblasti příjmů. Nemocnice již druhý rok neinvestovala do svého rozvoje a tak zvaně ze svého hasila havarijní stavy jak v investicích do nemovitého tak movitého majetku. Jako pozitivum lze říci, že nemocnice obhájila certifikaci systému ČSN EN ISO 9001:2009. Horší zprávou je, že se propadla v hodnocení nemocnic očima pacientů. Zde nacházíme velké rezervy ke zlepšení situace. Co se týká chodu nemocnice, byl tento plynulý a interpersonální vztahy zaměstnanců klidné. Koncem roku byl klid porušen celostátní akcí lékařských odborů Děkujeme-odcházíme. Přes velkou celostátní aktivitu LOKu Litomyšlská nemocnice, díky loajalitě zaměstnanců nečelila hrozbě uzavírání provozů 4

5 jednotlivých oddělení a působila jako klidný element ve zdravotnictví Pardubického kraje. Není to tím, že náš personál s požadavky na lepší mzdové ohodnocení nesouhlasí, ani že odmítá žádosti odborů o nastartování restrukturalizačních změn ve zdravotnictví, ale je si vědom své odpovědnosti a žádá řešení situace jinou cestou. Možná je tato akce spouštěcím mechanismem k tolik očekávaným změnám. V tomto případě lze říci, že představitelé vedení Litomyšlské nemocnice budou změnám plně nápomocni, abychom mohli dodržet naši vizi poskytovat kvalitní zdravotní péči v příjemném a bezpečném prostředí spokojenými zaměstnanci. MUDr. Libor Vylíčil ředitel LN, a.s. 5

6 1. Organizační struktura Liniové organizační schéma nemocnice 6

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD DO vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví, v platném znění, která je předmětem ověření auditora. Základní informace: Litomyšlská nemocnice, a.s., IČO , byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2627, dne Sídlo společnosti: J. E. Purkyně 652, Litomyšl. Charakter společnosti: Provozování nestátního zdravotnického zařízení Jediný akcionář: Pardubický kraj Pardubice, Komenského nám. 125, , IČO Akcie: 1275 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Emisní kurz akcií při upisování se rovná jmenovité hodnotě akcie. Tato změna zapsána v OR Základní kapitál: Snížení základního kapitálu z dosavadních Kč na Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulovaných ztrát společnosti k Základní kapitál bude snížen snížením kmenovité hodnoty akcií z dosavadních Kč na částku Kč. Tato změna zapsána v OR Hlavní předmět podnikání: Poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové, základní a specializované diagnostické a léčebné péče 7

8 2. Přehled oddělení Název oddělení Primář / Vedoucí odd. Vrchní sestra ARO MUDr. Pavla Piknová Alena Kotyzová Centrum pro funkční poruchy vidění MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. Jana Beránková kontaktní sestra COS a CS MUDr. Jaroslav Bělehrádek Marie Šauerová Dětské MUDr. Jana Šilarová Jana Nechvílová Gyn.-por. MUDr. Harald Čadílek Ladislava Petrašová HTO MUDr. Simona Leníčková Blanka Preisslerová Chirurgie MUDr. Jan Vlach Bc. Eva Stránská IDG MUDr. Jana Janečková Lenka Syrová Interní MUDr. Milan Dunaj Jana Findová Kožní MUDr. Josef Leichter Alena Brandýská LDN MUDr. Jindra Kvíčalová Anna Brdíčková Mezioborová chirurgická JIP MUDr. Slavoj Lopuchovský Radka Lipavská Neurologie MUDr. Marian Kuchar, Ph.D. Lenka Švábová Oční MUDr. Vladimír Liška, Ph.D. Ilona Holubová OKB MUDr. Věra Suková Anna Belová Ortopedie MUDr. Miroslav Vlach Miluše Dobiášová RDG MUDr. Jakub Vykypěl Ján Saksun RHB MUDr. Markéta Tušlová Marcela Králová 3. Všeobecné informace 3.1 Lůžkový fond Lůžka akutní péče 277 Lůžka následné péče 69* Celkem 346 * z toho 20 lůžek následné péče je dlouhodobě uzavřeno 3.2 Využití lůžek Využití lůžkové kapacity v % 72,00 76,00 76,05 76,41 75,30 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,72 6,36 6,24 5,88 6, Výkony Počet hospitalizací Počet ambulantních vyšetření Počet amb. vyš. vč. vyžádané péče Počet ošetřovacích dnů Počet operací Počet porodů

9 Litomyšlská nemocnice,a.s. (dále jen LN) měla v roce 2010 podepsány smlouvy o úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami (ZP). V průběhu roku se navázal smluvní vztah i s novou ZP Média. Tzv. paušální způsob úhrady kombinovaný se složkou úhrady hospitalizací dle systému DRG měla LN pro rok 2010 nasmlouvána s těmito pro nás z hlediska úhrad stěžejními ZP a to: VZP (kód 111), ČPZP (205), Oborová (207), Ministerstva vnitra (211). S Vojenskou ZP (201) měla LN nasmlouvánu tzv. výkonovou degresní úhradu. Se všemi ostatními ZP měla dohodnutý tzv.čistě výkonový systém s regulací. Jsou to Hutnická ZP (kód 205), Škoda (209), Revírní bratrská pokladna (213), ZP Metal-aliance (217) a ZP Média (228) a Pojišťovna VZP,a.s. (kód 333). Lůžkový fond v roce 2010: Lůžka akutní péče = 265 Lůžka následné péče = 69 (z toho 20 lůžek dlouhodobě uzavřeno) Celkem lůžek = 334 Od došlo z důvodu odmítnutí úhrady těchto lůžek ze strany VZP ke zrušení 12 lůžek ortoptických (tzv. Centra pro funkční poruchy vidění ). --- Pozn. 1 LN má se ZP smluvně ošetřena navíc další 4 lůžka tzv. gynekologického stacionáře, která se sice nepočítají do lůžkového fondu, ale jsou kompletně vybavena jako lůžka akutní. Pozn. 2 z akutních lůžek je počet lůžek tzv. intenzivní péče je od následující: Neurologická JIP = 4 lůžka, ARO = 5 lůžek, mezioborová JIP = 6 lůžek a interní JIP = 5 lůžek. Souhrn příjmů od zdravotních pojišťoven v roce 2010 : Průměrná měsíční fakturace za všechny ZP dohromady je přes 28,6 mil. Kč měsíčně. Nejdůležitějšími kritériem pro hodnocení výkonnosti zdravotnického zařízení je celkový počet bodů a počty ošetřených pacientů. a)celkový počet bodů za všechny ZP dohromady: ambulantní složka + komplement + doprava rok 2008 = 176,668 mil.bodů ambulantní složka + komplement + doprava rok 2010 = 199,549 mil.bodů (index 2010/2008) = 112,95 %. Ambulance s nejvyšším nárůstem bodů v porovnání s rokem 2008 jsou: kardio (index 131 %), neurologie EEG (148 %), neurologická ambulance Polička (244 %), alergo (189 %), chirurgická (128 %), urologická (210 %), gastro (131 %), glaukomová ambulance (123 %). Z komplementárních oddělení má vyšší výkonnost především IDG (132 %), HTO (116 %), OKB (109 %), rehabilitace sestry (142 %) a Mamo (116 %). Lůžková oddělení - rok 2008 = 131,738 mil. bodů Lůžková oddělení - rok 2009 = 141,967 mil. bodů (index 2010/2008) = 107,99 %. Lůžková oddělení s nejvyšším nárůstem bodů v porovnání s rokem 2008 jsou: Interní JIP (119%), gyn.-por.oddělení (103%), ARO (121%), ortopedie (109%) ortoptické odd. (126 %). b) celkový počet bodů pouze VZP pacientů tvoří téměř 80 % našich výkonů. Bodový souhrn za celou LN: Celkový počet bodů vyprodukovaných LN za rok 2008 = 308,114 miliónů bodů. 9

10 Celkový počet bodů vyprodukovaných LN za rok 2010 = 340,027 miliónů bodů. Index bodové výkonnosti celé LN dosáhl 110,85 %. Index výkonnosti dle unicitních pacientů: Index výkonnosti nemocnic měří zdravotní pojišťovny (ZP) také poměrem tzv. unicitních pacientů v příslušném oboru zdravotní péče. Unicitní pacient je pacient, jehož všechny návštěvy ve zdravotnickém zařízení v průběhu celého kalendářního roku počítají ZP jako návštěvu jedinou. Pro přesnější posouzení výkonnosti nemocnic rozlišují ZP následující obory zdravotní péče : Ambulantní (označení A), Hospitalizační (H), LDN (L), Dopravy (D) a Ostatní (O). Pozn. - péče Ostatní je péče v tzv. komplementu, tj. v laboratořích a RDG. Pro LN jsou indexy unicitních pacientů pro jednotlivé typy péče následující (vybrány jsou pouze ZP mající největší váhu), porovnávací období = rok 2010/2008: VZP: Ambulantní (A) = index 97,03 %, Doprava (D) = 93,80 %, Hospitalizace (H) = 90,13 %, LDN (L) = 96,02 %, Ostatní (O) = 100,33 %. Vojenská ZP: (A) = index 109,36 %, (D) = 83,55 %, (H) = 102,28 %, (O) = 106,87 % ČPZP: (A) = index 102,75 %, (D) = 94,01 %, (H) = 87,98 %, (O) = 108,77 % Oborová ZP: (A) = index 103 %, (D) = 91,66 %, (H) = 83,03 %,(O) = 107,86 % ZP Ministerstva vnitra: (A) = index 103,67 %, (D) = 109,65 %, (H) = 88,20 %,(O) = 110,42 % Oblast NZIS: Celkový počet ošetřovacích dnů: za rok 2008 = za rok 2010 = dnů, index 2010/2008 = 94,40 %. Celkový počet hospitalizovaných pacientů (vč. přesunu mezi odděleními a stanicemi): za rok 2008 = za rok 2010 = pacientů, index 2010/2008 = 96,08 %. Průměrná obložnost za všechna lůžková oddělení: za rok 2008 = 76,05 %, za rok 2010 = 75,30 %, index 2010/2008 = 99,01 % Průměrná (tzv. střední délka hospitalizace, SDH) za všechna oddělení akutní i následné péče: za rok 2008 = 6,24 dne, za rok 2010 = 6,10 dne, index 2010/2008 = 97,75 %. Na snižování SDH kladou ZP velký důraz. Lůžková oddělení s obložností vyšší než 80%: interní JIP (95 %), novorozenci (přes 132 %, nutnost používat přistýlky), gynekologie-porodnictví (98 %), LDN (80 %), mezioborová JIP (86 %), neurologická JIP (80 %). Za rok 2010 byl: Počet čistě ambulantních ošetření = Počet ambulantních ošetření včetně vyžádané a komplementární péče = Počet operací provedených na centrálních operačních sálech = (chirurgie = 2 588, ortopedie = 1 098, oční = 1 814, gynekologické = 1 134). 10

11 4. Personální politika 4.1 Personální obsazení Kategorie Lékař 77,64 75,43 76,41 74,57 72,34 Farmaceuti x 0,96 3,50 3,85 4 JOP VŠ, SŠ 9,42 7,69 7,18 6,82 6,8 SZP 272,20 275,98 275,12 277,14 278,28 NZP, PZP 69,43 67,28 71,93 82,12 83,56 THP 30,29 30,87 32,88 33,46 34,53 Provozní 48,13 45,81 40,76 39,17 38,65 Celkem 507,11 504,02 507,78 517,13 518,16 Stupeň atestací lékařů Bez atestace 23 % 27 % 27,5 % 26,5 % 26,4% Atestace I. stupně 20 % 18 % 7 % 3,5 % 3,3% Atestace II. stupně a nástavbová specializace a specializovaná způsobilost 57 % 55 % 65,5 % 70 % 70,3% K pracovalo v Litomyšlské nemocnici, a.s. celkem 91 lékařů. Kvalifikační struktura našich lékařů je na úrovni a má stále stoupající tendenci. Z celkového počtu má nejvyšší odbornost (atestace II. stupně, nástavbová specializace a specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání) 70,3 % lékařů, atestaci I. stupně 3,3 % lékařů a 26,4 % lékařů je zařazeno ve specializační přípravě v oboru. V průběhu roku 2010 nezískali specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání žádní lékaři. V současné době je specializační vzdělávání lékařů pro menší zdravotnická zařízení problematické. Uskutečňuje se při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době dle zákoníku práce. Od měsíce července 2009 byla v souladu s právem Evropských společenství upravena vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Bylo zavedeno 10 základních kmenů, kde délka vzdělávání činí 24 měsíců a musí probíhat na akreditovaných pracovištích. Litomyšlská nemocnice, a.s. má z 10 základních kmenů akreditováno 5 kmenů, které jsou součástí základních oborů, na kterých může probíhat příprava lékařů zařazených do specializačního vzdělávání a to anesteziologický, gynekologicko-porodnický, chirurgický, interní a pediatrický. Zbývající část 36 měsíců je převážně uskutečňována formou dlouhodobých stáží na akreditovaných pracovištích II. a III. typu. To s sebou přináší skutečnost, že lékař je v evidenčním stavu, je mu vyplácena mzda a veškeré zákonné výdaje. Poskytovali stáží jsou hrazeny úhrady za zabezpečení, ale ve skutečnosti lékař na oddělení chybí a čerpá personální náklady svého kmenového oddělení. Kromě výše uvedených pracovišť získalo akreditaci a tím možnost části specializační průpravy oddělení HTO, kožní, neurologické, oční a ortopedické. S účinností od 1. ledna 2011 se počet základních kmenů, které jsou součástí základních oborů zvyšuje z 10 na 16 základních kmenů, a to o základní kmeny dermatovenerologický, neurologický, oftalmologický, ortopedický, otorinolaryngologický a urologický. Lékaři zařazení do základního oboru, u kterého byl vyhláškou č. 361/2010 změněn základní kmen, mohou přestoupit do vzdělávacího programu, který bude vydán v roce 2011 a bude obsahovat nový základní kmen. Do doby vydání nových vzdělávacích programů se mohou začít lékaři vzdělávat v základním oboru podle stávajících vzdělávacích programů počínaje vlastním specializován výcvikem. Vzdělávání v nově zavedených základních kmenech si mohou doplnit následně po vydání nového vzdělávacího programu. Počet všeobecných sester, porodních asistentek, ostatních zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilosti a zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí zůstal na úrovni loňského roku, tj. cca 300 zaměstnanců. Oproti loňskému období, kdy se LN, a.s. část roku potýkala s celorepublikovým nedostatkem všeobecných sester, se jejich počet podařilo zabezpečit a mít v souladu s vyhláškou č. 101/2002 Sb. v platném znění o minimálním personálním vybavení. 11

12 Počet zdravotnických pracovníků nelékařů pod odborným dohledem nebo přímým vedením byl oproti minulým rokům mírně navýšen a to převážně v kategorii sanitářů z důvodu zachování adekvátní ošetřovatelské péče na lůžkových odděleních. V kategorii THP a provozních pracovníků nedošlo oproti loňskému roku podstatným změnám, jejich počet zůstal v podstatě na stejné úrovni. V dnešní době je ve zdravotnictví nutné komunikovat profesionálně a komunikační dovednosti zdravotníků neustále zdokonalovat. Komunikace velmi výrazně ovlivňuje vztah mezi zdravotníkem a klientem/pacientem, léčebným procesem i vnímáním kvality poskytovaných služeb a je zároveň jedním z nejdůležitějších článků mezilidských vztahů. Pro zdokonalení a rozvoj komunikačních schopností nelékařských pracovníků bylo v roce 2010 realizováno 21 seminářů komunikace: Úvod do komunikace Profesní komunikace Asertivita Duševní hygiena zdravotní sestry Agresivní pacient Prezentační dovednosti Celkem tyto semináře vedené vlastní lektorkou absolvovalo 182 nelékařských zdravotnických pracovníků. Profesionální komunikací tak přispívají ke spokojenosti našich klientů a ke zlepšení interpersonálních vztahů na jednotlivých pracovištích. Kvalita odborných týmů Litomyšlské nemocnice, a.s. je na úrovni a je v současné době největší výhodou našeho zařízení. Počet odborných a kvalifikovaných zaměstnanců se plynule zvyšuje, což je nutná reakce na stále náročnější charakter práce na všech odděleních a ambulancích. 4.2 Růst průměrných platů v Kč Lékař Farmaceuti x JOP VŠ, SŠ SZP NZP, PZP THP Provozní Celkem

13 4.3 Přehled druhů mzdových nákladů Platový tarif Příplatek za vedení Příplatek osobní Pracovní pohotovost Plat za práci přesč.vč.přípl Přípl. za práci v so a ne Přípl. za práci ve svátek Přípl. za práci v noci Přípl. za dělenou směnu x x x Přípl. za zastupování x x x x Dopl. do min. a zaruč. mzdy x x x x Příplatky zvláštní Přípl. za práci ve ztíž. prac. pr Náhrada mzdy Odměny OON Celkem V oblasti mzdové politiky došlo v rámci úsporných opatření ke snížení personálních nákladů. Od měsíce července 2010 bylo rozhodnuto o snížení variabilního příplatku o 3 % vypočtených ze základní mzdy všech zaměstnanců. Tato variabilní složka je přisuzována v závislosti na úrovni dosahování požadovaných kritérií jednotlivými organizačními jednotkami a druhá polovina je přisuzována v závislosti na úrovni plnění rozpočtu stanoveného pro nemocnici jako celek. Na základě dodatku ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče od zdravotních pojišťoven byly i nadále poskytovány finanční prostředky na stabilizaci všeobecných sester a porodních asistentek, které byly vypláceny formou odměny. Ostatní osobní náklady Čerpání OON bylo použito v důsledku novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce z 98 % na zajištění zdravotnického dozoru nad pracovištěm mimo řádnou pracovní dobu, dále na služby LSSP, na konzilia, zdravotní a ambulantní péči a na klinické studie.celkem na poskytnutí zdravotnické péče byla vyplacena částka Kč. Na ostatní činnosti, tj. administrativní, údržbářské a domovnické práce bylo vyplaceno Kč. 13

14 5. Hospodaření LN,a.s. 5.1 Hodnocení ukazatelů za rok 2010 Hospodářský výsledek k je ztráta ve výši Kč. Náklady celkem Kč Výkony celkem Kč Ztráta Kč Litomyšlská nemocnice,a.s. v roce 2010 nepřekročila plánovanou ztrátu ve výši 13,99 mil. Kč. Hlavní příčinou nesplnění rozpočtu bylo působení především následujících faktorů: Regulace úhrad, snížení cen balíčků na TEP. Nižší tržby za prodej výrobků (krev) a zboží (lékárny). Zvýšená poptávka (výkonnost) po komplementu, která je zatím neuhrazená, generuje náklady, ale nelze ji regulovat. Akcelerující potřeba obnovy přístrojů, tedy zvýšené odpisy a leasingy. Zvýšené personální náklady z důvodu tvoření kádrové rezervy. Kvantitativní vztah variabilních nákladů (tvoří cca 20% nákladů) a režijních nákladů tvoří cca 80 % nákladů). Tento vztah omezuje možnosti nákladové regulace při působení regulace úhradových mechanizmů. Nové hygienické předpisy, které každoročně přírůstkově generují náklady cca 0,4 mil. Kč. Velmi regulativní úhradové mechanizmy s vazbou na referenční období roku 2008 bohužel velmi výrazně snížili úhradový potenciál nemocnice. Vzhledem k tomu, že regulaci objemu poskytnuté péče bylo možno regulovat pouze velmi omezeně (viz komplement), došlo k nepříznivému poměru nákladů (především personálních) a výnosů. Závazky celkem z obchodního styku jsou ve výši tis. Kč, z toho neuhrazené faktury po lhůtě splatnosti jsou ve výši tis. Kč. Pohledávky celkem z obchodního styku jsou ve výši tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši tis. Kč. LN, a.s. má uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru, dodatkem č. 5 ze dne Byla stanovena maximální nepřekročitelní částka pro opakované čerpání ve výši tis. Kč. K bylo čerpání úvěru tis. Kč. Dále LN, a.s. čerpala úvěr od České spořitelny, a.s. na financování dodávky upgrade CT ve výši tis. Kč. Úvěr je zajištěn ručitelským závazkem Města Litomyšle. Zůstatek k je tis. Kč. V roce 2010 nakoupila LN, a.s. na leasing sanitní vůz Ford Tranzit, doba trvání leasingu je 60 měsíců, celková hodnota leasingu je tis. Kč, zůstatek k je ve výši 916 tis. Kč. Položka I. XII./09 I. XII./10 % rozdíl Léky , SZM , Energie , Služby , Osobní náklady , Odpisy , Náklady celkem , Položka I. XII./09 I. XII./10 % Rozdíl Tržby od ZP , Placené služby , Dotace kraje , Výnosy celkem ,

15 Provozní dotace od Pardubického kraje Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo usnesením ZPk Z/175/10 ze dne vyrovnávací platbu za plnění závazku veřejné služby ve výši 6 507,- tis. Kč. Vyrovnávací platba je určena k zajištění urgentní (neodkladné ) péče obyvatelům okresu Svitavy na vybraných odděleních LN,a.s. neurologickém, gynekologickém, kožním, očním, ortopedickém, LSPP. Rada Pk schválila usnesením R/1221/10 ze dne částku 600 tis. Kč na dofinancování ztráty z provozování LSPP. Město Litomyšl poskytlo v r neinvestiční dotaci ve výši 40 tis. Kč na vybavení LSPP f Smlouva o poskytnutí dotace č. 43/2010/14 ze dne Za rok 2010 získala Litomyšlská nemocnice,a.s. neinvestiční dotace v celkové výši tis. Kč. Z rozpočtu Pardubického kraje celkem tis. Kč, Město Litomyšl 40 tis. Kč, z MZ ČR provozní dotaci ve výši 265 tis. Kč na vytvoření rezidenčních míst. Dotace v roce 2010 nebyla vyčerpána a dne byla vrácena nespotřebovaná částka ve výši 5 tis. Kč. Tato dotace je rozvržena do roku 2012 následovně: tis. Kč ( vratka 5 tis. Kč ) tis. Kč tis. Kč Dále Litomyšlská nemocnice, a.s. měla uzavřenou s Městem Litomyšl Smlouvu o poskytnutí dotace č. 12/2010/14 ze dne (investiční dotace) na rekonstrukci čističky odpadních vod ve výši 300 tis. Kč. Rekonstrukce v r nebyla provedena a RaM souhlasila na 27. zasedání rady města konané dne s prodloužením do Tabulka hospodaření od roku Náklady Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Léky SZM Krev Potraviny Ost. materiál Spotřební mat. celkem Energie Údržba Služby 512, Osobní náklady Ostatní náklady z toho odpisy Náklady celkem Výnosy Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Výkony od ZP Placené služby Léčení cizinců Tržby z prodeje mat Provozní dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem Hospodářský výsledek

16 5.3 Vybrané ukazatele Náklady na zdravotní pojištění Náklady na sociální pojištění Manka a škody tis. Kč tis. Kč 21 tis. Kč Jiné náklady - z toho: bankovní poplatky 63 tis. Kč úroky 746 tis. Kč pojistné tis. Kč odškodnění prac. úrazů 156 tis. Kč školení, kurzy, semináře 535 tis. Kč smluvní pokuty a úroky 191 tis. Kč Odpisy hmotného a nehmotného majetku tis. Kč Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Provozní dotace Výnosy celkem Hospodářský výsledek Přehled nákladů dle % jednotlivých nákladových položek na celkových nákladech Náklady celkem Z toho %: léky 3,28 3,45 3,83 3,80 3,71 SZM 13,50 11,76 13,32 13,39 15,11 krev 2,04 1,97 2,05 1,78 1,68 potraviny 1,82 1,41 1,52 1,37 1,53 ostatní materiál 3,09 5,16 4,90 4,05 4,18 Spotřební mat. celkem 23,74 23,76 25,63 24,38 26,38 energie 4,18 2,92 3,60 3,58 3,61 údržba 2,18 2,11 1,90 1,75 2,43 Ostatní služby 6,92 5,55 7,87 7,24 7,95 Osobní náklady 51,50 43,34 49,08 48,20 51,15 Ostatní náklady 11,46 22,31 11,92 14,85 8,64 odpisy 8,14 5,50 2,97 3,22 3,55 16

17 5.5 Podíl nákladů dle jednotlivých položek na 1 pracovníka Náklady celkem Počet pracovníků přepočtený 507,11 504,03 507, ,18 Náklady na 1 zaměstnance 666,02 867,94 792,10 894,67 825,77 Z toho: léky na 1 zaměstnance 21,90 29,94 30,36 34,02 30,62 SZM 89,91 102,09 105,49 119,76 124,78 krev 13,60 17,12 16,26 15,93 13,92 potraviny 12,15 12,28 12,05 12,26 12,66 ost. mat. 20,60 44,78 38,85 36,20 34,50 spotř. Mat. 158,16 206,21 203,02 218,16 216,49 energie 27,84 25,38 28,55 32,03 29,84 údržba 14,55 18,33 15,06 15,63 20,06 ost. služby 46,10 48,21 62,31 64,80 65,63 osobní nákl. 343,02 376,19 388,76 431,22 422,41 ostatní nákl. 76,34 193,61 94,41 132,83 71,34 z toho odpisy na 1 zam. 24,27 47,74 23,49 28,76 29,33 6. Činnost medicínských pracovišť v roce 2010 ARO ARO vzniklo v Litomyšlské nemocnici jako nelůžkové oddělení v roce 1973, roku 1995 byla otevřena a později rozšířena lůžková část na 5 resuscitačních lůžek. Anesteziologická část V roce 2010 bylo podáno anestezií. Převažuje celková anestezie, podíl regionální anestezie (spinální, epidurální a periferní nervový blok) činí 6 %. Operační sály jsou vybaveny špičkovými anesteziologickými přístroji s monitorovací technikou, pomůckami pro obtížné zajištění dýchacích cest. Používáme moderní anestetika s individuálním přístupem ke každému klientovi. Po operačním výkonu v anestezii je pacient převezen na dospávací pokoj, kde je dále monitorován. Současně pokračujeme v podávání léků na tišení bolesti, což výrazně přispívá k bezpečnosti a kvalitě perioperační péče. Lůžková část Zde zajišťujeme resuscitační péči ve stavech ohrožení a selhávání základních životních funkcí. V roce 2010 jsme léčili 246 klientů. Průměrná doba hospitalizace činí 5,9 dne. Počet ventilovaných pacientů byl 124. Podíl klientů s interním onemocněním je 42 %, s chirurgickým 12 % a pooperačních stavů 46 %. Nadále pracujeme s moderními přístroji, farmaky a dle nejnovějších doporučení. Počet nozokomiálních nákaz v roce 2010 činil 25. Návštěvy jsou možné denně po dohodě s ošetřujícím lékařem, optimální doba je 15 min. v době od hodiny. Nutné je dodržování hygienického režimu. Ambulance Zajišťuje především anesteziologické vyšetření před operačním výkonem v anestezii. Po domluvě s klientem rozhodujeme o typu anestezie, doplňujeme vhodná vyšetření a medikace k optimalizaci perioperační péče. Řešili jsme 2 mimořádné události, při žádné nedošlo k poškození našich klientů. Účastnili jsme se mnoha stáží a kongresů i s mezinárodní účastí. Sami jsme vystupovali s prezentacemi na seminářích regionální úrovně. Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru anesteziologie a intenzivní medicína v základním kmeni. V příštím roce navážeme na naši dosavadní činnost s další snahou o její zkvalitnění. 17

18 COS a CS Centrální operační sály poskytují kompletní zázemí pro všechny chirurgické obory v nemocnici. Centrální sterilizace slouží potřebám celé nemocnice a smluvním soukromým subjektům. Počet operací za rok 2010 provedených na centrálních operačních sálech: chirurgie ortopedie 900 oční gynekologie 411 celkem Nové vybavení: Hofer 3,2, clavicula PIN. Personál se aktivní účastí podílel na seminářích např.: Laparoskopie z pohledu sestry. Učast na seminářích v komunikaci, stomie, správné mytí rukou a dalších odborných akcích v celé ČR. Podílel se taktéž na organizaci konference na zámku v Litomyšli, pořádané naší nemocnicí. Provoz na centrální sterilizaci je stabilizován. Oddělení opět úspěšně obhájilo Certifikát správné diagnostiky a Osvědčení v externím hodnocení kvality pro rok 2009, udělované SUKL Praha. Provoz na oddělení byl v roce 2010 bez mimořádných událostí. Chod obou oddělení je stabilizovaný. Dětské oddělení Dětské oddělení poskytuje komplexní léčebnou a diagnostickou péči o děti od narození až do věku 19. let. V roce 2010 bylo hospitalizováno pacientů na dětském oddělení a 653 novorozenců na novorozeneckém oddělení. Průměrná ošetřovací doba novorozenců byla 4,17 dne, na lůžku 3,93 dne. Na oddělení umožňujeme hospitalizaci doprovodu dětí do 6 let věku, po domluvě i u dětí starších. V roce 2010 bylo hospitalizováno 590 zdravých osob doprovázejících malé pacienty. Oddělení provozovalo následující ambulance: všeobecná pediatrická ambulance, dětská LSPP, dětská nefrologie, dětská endokrinologie, ambulance klinické imunologie a alergologie v počátcích je i gastroenterologie. V našich ambulancích bylo ošetřeno pacientů. V ambulanci alergologie a klinické imunologie poskytujeme komplexní diagnostiku a léčbu pacientům s alergickým onemocněním, také se věnujeme diagnostice a léčbě pacientů s častou nemocností a jinými poruchami imunity. Nadále rozšiřujeme naše diagnostické postupy o nejnovější laboratorní vyšetření, která se používají ke stanovení diagnózy alergií. Úzce spolupracujeme s našimi laboratořemi na rozšíření spektra vyšetření dostupných na našem pracovišti. Tím se urychluje diagnostika a snižuje se nutnost dalších odběrů krve hl. našim malým pacientům. Endokrinologická ambulance se zaměřuje především na diagnostiku a léčbu dětí s poruchami štítné žlázy, pečuje i o pacienty trpící obezitou, zabývá se poruchami růstu a dospívání. V diagnostice příčin poruch růstu napomáhají stimulační růstové testy, které provádíme v rámci krátkodobé hospitalizace na dětském oddělení. Nefrologická ambulance poskytuje diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s onemocněním močového traktu. Jde o děti s problémem pomočování, pacienty s některými vrozenými vývojovými vadami, stavy po močových infekcích, pacienty s patologickým nálezem v močovém sedimentu. Po zavedení UZ screeningu ledvin a močového systému u novorozenců, tato ambulance dispenzarizuje a zajišťuje kontrolní UZ vyšetření dětí s pozitivním screeningovým nálezem. Od 1. ledna 2010 je změna v provozování LSPP při dětském oddělení. Ve svátek a o víkendu je v době od 8 do 13 hodin zajišťována praktickými lékaři pro děti a dorost, po zbytek dne a ve všední dny je zajišťována sloužícím lékařem dětského oddělení. Návštěvy na dětském oddělení jsou denně bez omezení, změny v návštěvách nastávají pouze v době chřipkových onemocnění. Na oddělení v roce 2010 pokračovala postgraduální výchova lékařů a jejich příprava k atestaci, také probíhalo vzdělávání mediků v rámci stáží. Na oddělení proběhly interní semináře v rámci postgraduálního vzdělávání. V roce 2010 došlo k určitým personálním změnám na dětském oddělení od června je na dlouhodobé pracovní neschopnosti a následně mateřské dovolené primářka oddělení. Vedením oddělení byl prozatím pověřen zástupce primáře. Veškerý personál dětského oddělení i nadále pokračuje v neustálém zlepšování kvality poskytované péče. 18

19 Gastro-enterologická ambulance Náplň činnosti spočívá v poskytování ambulantních gastroenterologických vyšetření a provádění endoskopických vyšetření horního a dolního gastrointestinálního traktu. Jedná se o vyšetření preventivní, diagnostická i terapeutická (stavění krvácení hemoklipy, injekční technikou, elektrokoagulací, endoskopická polypektomie).vyšetření jsou prováděna pro potřeby lůžkových oddělení Litomyšlské nemocnice, a.s. a pro praktické lékaře a odborné ambulance spádového území. Objednací doby jsou regulovány podle naléhavosti situace. Akutní endoskopická vyšetření jsou prováděna aktuálně včetně dnů pracovního volna a pracovního klidu. Objednací doby na koloskopická vyšetření nemocných, indikovaných v rámci Národního programu prevence kolorektálního karcinomu, nepřesahují dobu jednoho měsíce. V roce 2010 bylo provedeno 805 gastroskopických vyšetření, při kterých bylo provedeno 225 odběrů na histologické vyšetření, 79x rychlý ureázový test na diagnostiku Helicobacter pylori. Urgentní gastroskopické vyšetření pro krvácení bylo provedeno v 83 případech, z toho 41x mimo pracovní dobu. PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie) ve spolupráci s MUDr. Crhovou byla provedena u 9 pacientů. V roce 2010 bylo realizováno 746 koloskopických vyšetření, z toho 121 koloskopií pro pozitivní test na okultní krvácení ve stolici v rámci Národního programu prevence kolorektálního karcinomu.ve srovnání s rokem 2009 jde o nárůst počtu koloskopií o 20 %, počet preventivních koloskopií se zdvojnásobil. Bylo provedeno 247 odběrů na histologické vyšetření. V 58 případech byla na našem pracovišti provedena endoskopická polypektomie kličkou, v 159 případech bioptickými kleštěmi, celkem tedy 217 polypektomií. Kolorektální karcinom byl diagnostikován u 31 pacientů. Z toho u 5 pacientů byl kolorektální karcinom zjištěn při screeningové koloskopii. Urgentní koloskopické vyšetření bylo provedeno ve 4 případech. V roce 2010 bylo v gastroenterologické ambulanci vyšetřeno nemocných, početléčených pacientů činil 2 201, dispensarisováno je 317 pacientů. Přístrojové vybavení je standardní: 1x videogastroskop GIF Q 145 Olympus, lx videogastroskop GIF Q l65 Olympus, videokoloskop CF Q 145 L Olympus, videokoloskop CF Q 165 L Olympus, elektrochirurgická jednotka Olympus PSD 60,hemoklipovací jednotka Olympus,endoskopická věž s monitorem a technikou, endoskopická myčka Olympus ETD 3 a Olympus MINI ETD 2, pulsní oxymetr atd. Videogastroskop GIF Q 165 Olympus byl zakoupen v roce 2010, druhý je v provozu od roku 2004 a nutno počítat v průběhu 1 roku s obměnou. V podobném horizontu 1 2 let je nutno počítat s obměnou koloskopů, které jsou v provozu od roku 2003 a V rámci postgraduální výuky se zaměstnanci v roce 2010 pasivně zúčastnili především Hradeckých gastroenetrologických dnů a gastroenterologického kongresu v prosinci. Perspektivním úkolem je dovybavení elektrochirurgické jednotky argon plasma koagulátorem. Jde nejen o další metodu ke stavění krvácení, ale i umožnění polypektomií velkých polypů a přisedlých polypů metodou endoskopické mukosektomie. Dlouhodobým úkolem je Národní program prevence kolorektálního karcinomu a program depistáže celiakie ve spolupráci s praktickými lékaři regionu. Gynekologicko-porodnické oddělení V průběhu roku 2010 gynekologicko-porodnické oddělení posílilo o nového lékaře. O oblíbenosti porodnice v Litomyšli, v duchu trendu předchozích pěti let, svědčí struktura maminek, které přijíždí do naší porodnice, opět více než polovina rodiček vyhledala naši porodnici, ačkoliv je jejich bydliště ve spádu jiného gynekologicko-porodnické oddělení. Celá řada maminek nás předem prostřednictvím u, telefonu či osobních schůzek kontaktuje a prohlédne si porodnici ještě před samotným příchodem k porodu. Toto umožňujeme maminkám i v odpoledních hodinách a o víkendech. V porodnici bylo odvedeno 644 porodů, z toho 9 porodů dvojčat, narodilo se tedy 653 dětí. Tento počet je vzhledem k velmi malé spádové oblasti Litomyšle velkým úspěchem. Nadále pokračovala dobrá spolupráce s ambulantními gynekology, což se projevuje na odesílání operantek na naše oddělení ze širokého regionu. Počet hospitalizovaných na oddělení byl pacientů, přičemž řada výkonů se provádí v ambulantním režimu bez nutnosti hospitalizace. Průměrná ošetřovací doba na lůžku byla 5,5 dne. Za krátkou dobu hospitalizace vděčí pacientky především provádění maxima operací endoskopickými metodami, které jsou ve všech směrech pro ženy šetrnější. Celkově bylo provedeno 411 velkých operací (nárůst 102,75 %), operačních hysteroskopií 95 (nárůst 102 %). Tzv. malých operačních výkonů na gynekologickém zákrokovém sálku 723 (nárůst 123 %). K tomuto nárůstu dochází díky dobré spolupráci s ambulantními gynekology a vyhledávání oddělení pacientkami z větší vzdálenosti. Celkem bylo tedy provedeno 1229 operací, tedy 114 % roku Operační výkony na oddělení vykazují v posledních pěti letech nepřetržitý trend nárůstu. Srovnáme-li tento stav s uplynulými pěti lety, vzrostl počet operací za 5 let o 198 %. Všechny uvedené operační techniky hysteroskopie, laparoskopie, vaginální operativa a šetrné provedení konizací jsou velmi šetrné pro pacientku, snižují pooperační diskonfort a zrychlují jejich rekonvalescenci, klasická abdominální operace se omezuje pouze na některé onkologické výkony či extrémní nálezy v dutině břišní. Byl řešena řada reoperací po primární operaci na jiném pracovišti. V roce 2010 bylo na oddělení 5 reoperací. V roce 2010 bylo evidováno 6 nozokomiálních nákaz. Na porodnici v Litomyšli se v roce 2010 narodilo 653 dětí. Opět více než polovina byla mimospádových, císařským řezem bylo odvedeno 16,6 % porodů. Oproti předchozímu roku došlo opět k mírnému poklesu frekvence císařských řezů. Perinatální úmrtnost byla opět na velmi dobré úrovni, tvořili ji pouze dva novorozenci jejich maminky přišly na porodnici již bez ozev plodu. Otec je přítomen tradičně 19

20 přibližně u dvou třetin porodu. Přítomnost tzv. osoby blízké u porodu je přínosem nejen pro maminku, ale vítá to i personál. Někdy bohužel roste agresivita těchto doprovázejících osob, což klade velké nároky na komunikaci na všechny zúčastněné. Porodnice umožňuje i alternativní vedení porodu včetně porodu do vody, pokud není kontraidikace a tedy není ohroženo zdraví či život matky i dítěte. Genetická ambulance, výjimečná v regionu, pracovala i nadále za spolupráce s lékařkou z FN HK. Byla využívána ke genetickým konzultacím a indikování prenatální invazivní diagnostiky v podobě amniocentéz. V roce 2010 bylo provedeno 127 amniocentéz. Výkony byly bez komplikací. Ambulanci využívají především gynekologové z okresu Svitavy a Ústí nad Orlicí. Ambulatní složku v našem oboru zajišťuje především privátní sektor. Oddělení provádí specializovanou ambulantní péči genetické poradenství, prenatální invazivní diangostika, dětská gynekologie, dispenzarizace onkologických pacientek a sledování rizikových těhotenství. Celkem bylo ošetřeno pacientek v gynekologické ambulanci, provedeno 412 UZ vyšetření u nehospitalizovaných a ambulantní kardiotokograf byl natočen 926 krát. Prioritou pro veškerý personál je další vzdělávání v oboru, aby mohl poskytovat i nadále tu nejkvalitnější a nejkvalifikovanější zdravotní péči. Neustále zlepšovat komunikaci s klientkami, nejen ústní, ale i písemnou. Dle finančních možností bude dovybavováno oddělení. Nadále je snaha pracovat na dobré spolupráci s gynekology v regionu a pokračovat v tradici vlastních podzimních seminářů. Důležitým bodem v plánu je reorganizace chodu oddělení se změnou denního řádu. Hematologicko-transfuzní oddělení (HTO) Zajišťujeme ambulantní specializované vyšetření v hematologickém oboru a transfuziologii a imunohematologii. Dispenzarizujeme pacienty v hematologické ambulanci, provádíme konsultace pro pacienty lůžkové péče a spádové praktické lékaře. Provádíme odběr a výrobu transfusních přípravků (z plné krve výroba koncentrátu červených krvinek e sníženým a nízkým obsahem bílých krvinek a plasmy pro pacienty a na výrobu, vyrábíme plasmu získanou z aferesy na výrobu krevních derivátů, distribuujeme krevní přípravky a deriváty). V roce 2008 oddělení získalo od Ministerstva zdravotnictví akreditaci na hematologicko-transfuzní obor. Máme oprávnění vzdělávat v našem oboru lékaře v rámci postgraduálního studia. V roce 2009 prošla laboratoř auditem I (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře) pro odbornost 818 hematologická laboratoř a 222 transfusní služba.toto osvědčení je platné 2 roky do 8/2011. V roce 2010 jsme prošli pravidelnou vizitací SUKLu a kontrolou odběratele plazmy firmou Grupo Grifols s.r.o. Oddělení nabízí laboratorní služby komplementu vyšetření hematologické, koagulační, imunohematologické, screeningové vyšetření infekčních markerů pro dárce krve, těhotné a novorozence. Zajišťujeme odběry krve pro spádové praktické lékaře a pro ambulantní odborné lékaře. Ambulantní hematologické odd. nabízí specializované vyšetření naší odbornosti pro praktické lékaře, konsiliární služby, dispenzarizaci hematologických dg. Specializujeme se na trombofilní stavy, zajišťujeme sledování antikoagulační terapie pro pacienty s možností zapůjčení koagulometru v době dovolených, sledujeme rizikové trombofilní gravidní ženy. Spolupracujeme především s hematologickou klinikou v Hradci Králové, dle zájmů pacienta i v Brně a v Praze. Nabízíme ambulantní podávání krevních převodů. Konsiliární služba na mobilní telefon 24 hod. Transfusní oddělení odebírá 3 dny v týdnu pondělí, úterý a pátek. Prvodárci mohou přijít bez ohlášení, opakovaní dárci na pozvánku, ohlášení telefonické, em, přes SMS, možnost objednání přes webové stránky nemocnice Dárci na plazmaferézy jsou zváni na určitý čas v pondělí, úterý a středu. Autotransfuze přednostně v úterý, dále i v pondělí a v pátek. Zajišťujeme převoz autotransfuzí na jiná pracoviště, po poučení zapůjčujeme převozní bedny a teplotní monitorovací zařízení. V roce 2010 bylo vyšetřeno 153 nových pacientů a ke kontrolnímu či cílenému vyšetření přišlo 1045 pacientů. Minimální kontakt 1609 pacientů. V odběrové místnosti jsme odebrali pacientů. Dle statistiky jsme vyšetřili krevních obrazů. Darovat krev přišlo dárců, z toho bylo vyrobeno transfusních jednotek červených krvinek a 925 litrů plasmy ke klinickému použití. Na plasmaferesu přišlo 959 dárců, zasláno ke zpracování firmě Baxter a Grifols 613 litrů na výrobu krevních derivátů. Přišlo 178 prvodárců, odebrali jsme 249 pacientům celkem 488 transfusních jednotek krve a plasmy před ortopedickou operací. Externě,převážně do Prahy bylo odesláno transfusních jednotek krve a TU plasmy, v naší nemocnici vydáno TU krve, na našem pracovišti podáno 73 TU krve. V roce 2010 jsme zavedli nové vyšetření na krvácivé stavy krvácivost metodou Ivy (simplat metoda) k posouzení funkce destiček. Byl instalován nový analysátor krevních elementů Celltac F (Nihon Kohden). Rozběhly se rutinně plasmaferesy s navýšením odběrových dnů (t.č.odebíráme 4 dny v týdnu-po, út, st, čt). Naše pracoviště přijímá stážisty před atestací různých oborů, žáky středních i vysokých škol pro povinnou praxi. Pořádáme pravidelné přednášky pro základní i střední školy. Provádíme edukaci personálu v rámci provozních schůzí oddělení, kde se podávají transfuzní přípravky, aktivně se účastníme přednášek v rámci místních či regionálních seminářů. Každoročně máme den otevřených dveří 14. června, kdy je mezinárodní den dárců krve a propagujeme čestné dárcovství. 20

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2011 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 2 3 IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2009 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a.s. se otevřeně hlásí ke zlepšování

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 9 0 IČZ smluvního ZZ 0 4 0 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 4 N 0 0 6 Název IČO Thomayerova nemocnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 0 2 IČZ smluvního ZZ 6 4 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 4 N 0 0 1 Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 2 3 7 IČZ smluvního ZZ 6 9 1 Číslo smlouvy 2 H 6 9 N 1 Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 /4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 7 2 8 3 9 3 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 4 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 L 5 4 M 0 0 5 Název IČO Krajská nemocnice Liberec PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 9 5 1 4 9 IČZ smluvního ZZ 3 3 1 Číslo smlouvy 2 C 3 3 N 3 Název IČO Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice...

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Organizační struktura... Kvalita zdravotní péče... Léčebná péče - lůžková oddělení... Ukazatele za

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 1 7 3 IČZ smluvního ZZ 1 2 Číslo smlouvy 2 A 1 M 2 Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 8 0 0 6 9 1 IČZ smluvního ZZ 8 9 9 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 8 9 N 0 0 6 Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 1 3 8 3 0 8 2 IČZ smluvního ZZ 0 6 0 5 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 6 M 0 5 1 Název IČO ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.06.06 / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 6 0 4 7 0 4 8 8 IČZ smluvního ZZ 0 6 2 2 3 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 6 K 2 2 3 Název IČO AeskuLab k.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 3 6 0 5 8 2 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 9 6 1 7 7 Číslo smlouvy 4 B 7 2 G 0 0 3 Název IČO Gynekologie Brno s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 1 7 9 5 4 IČZ smluvního ZZ 6 1 Číslo smlouvy 2 J 6 N 1 Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 /4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 3 5 2 7 8 5 9 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 0 8 1 5 0 0 0 Číslo smlouvy 5 L 5 0 G 0 0 1 Název IČO MUDr. Petr Kadlec PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 6 3 1 1 1 9 7 7 IČZ smluvního ZZ 0 5 3 2 1 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 5 H 3 2 1 Název IČO Marie Jarošová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO MEDICON Services s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MEDICON Services s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 8 0 2 8 4 7 9 IČZ smluvního ZZ 0 4 8 9 4 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 0 4 G 0 0 5 Název IČO MEDICON Services s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 4 7 8 1 3 7 5 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 7 2 8 3 9 3 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 4 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 L 5 4 M 0 0 5 Název IČO Krajská nemocnice Liberec PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 8 7 1 1 3 1 9 IČZ smluvního ZZ 5 4 1 1 9 0 0 0 Číslo smlouvy 1 L 5 4 X 0 0 1 Název IČO Poliklinika Liberec s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 7 3 IČZ smluvního ZZ 1 0 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 1 0 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 7 7 2 0 0 6 9 IČZ smluvního ZZ 4 1 2 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 5 K 4 1 A 0 2 9 Název IČO MUDr. Vladimír Václavů PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 3 9 0 9 6 8 9 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 6 5 2 7 7 0 0 0 Číslo smlouvy 5 E 6 5 A 1 0 7 Název IČO Lékař. gen. MUDr.Iva Bělobrádková s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 8 8 8 Číslo smlouvy 2 T 9 1 E 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

MUDr.Vladimíra Štěničková s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

MUDr.Vladimíra Štěničková s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 3 6 5 6 9 4 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 9 6 5 1 1 Číslo smlouvy 5 B 7 2 A 1 5 7 Název IČO MUDr.Vladimíra Štěničková s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 8 8 8 Číslo smlouvy 2 T 9 1 E 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 9 0 IČZ smluvního ZZ 0 4 0 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 4 N 0 0 6 Název IČO Thomayerova nemocnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace

Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace NNPM MUDr. Leo Rychlý, ředitel Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace Stránka 2 z 18 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2011 Lůžková péče NNPM měla

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU.

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. IČO 2 7 3 8 2 7 0 2 IČZ smluvního ZZ 1 0 5 9 4 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 1 0 A 5 9 4 Název IČO Zdeněk Tesař s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 2 6 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 A 4 2 6 Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 1 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 6 1 8 5 6 8 2 7 IČZ smluvního ZZ 8 6 2 2 2 0 0 0 Číslo smlouvy 5 T 8 6 A 0 8 7 Název IČO B.Braun Avitum s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALMEDA... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH

Více

Název IČO Gynekologie MUDr. Ivana Kuklová, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Gynekologie MUDr. Ivana Kuklová, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 8 7 3 0 8 6 1 IČZ smluvního ZZ 5 4 0 9 7 0 0 0 Číslo smlouvy 1 L 5 4 G 0 0 2 Název IČO Gynekologie MUDr. Ivana Kuklová, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 6 5 IČZ smluvního ZZ 0 2 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 2 M 0 0 5 Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 7 2 8 3 9 3 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 4 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 L 5 4 M 0 0 5 Název IČO Krajská nemocnice Liberec PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 3 9 0 4 2 7 0 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 3 9 0 9 8 0 0 0 Číslo smlouvy 5 C 3 9 A 0 9 9 Název IČO MUDr. Eugenie Budilová s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 6 8 2 7 9 5 IČZ smluvního ZZ 9 3 2 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 9 3 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.06.06 /4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.06.06 /4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 3 2 3 9 IČZ smluvního ZZ 8 3 5 5 9 0 0 0 Číslo smlouvy 5 B 8 3 A 0 3 0 Název IČO MUDr. Věra Hauerová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-2 / 7.06.06 /4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 9 0 2 1 4 8 6 IČZ smluvního ZZ 3 2 3 7 4 2 7 4 Číslo smlouvy 7 C 3 2 A 1 2 5 Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 9 6 8 6 3 5 6 IČZ smluvního ZZ 0 5 6 1 3 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 0 5 V 0 0 8 Název IČO MEDITERRA s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Neurologie Doubravka s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Neurologie Doubravka s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 1 2 4 8 0 8 IČZ smluvního ZZ 4 4 6 8 7 0 0 0 Číslo smlouvy 5 P 4 4 A 0 4 8 Název IČO Neurologie Doubravka s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 2 2 5 9 8 9 3 IČZ smluvního ZZ 5 9 2 5 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 U 5 9 K 0 1 2 Název IČO OKB Lab, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 9 8 8 9 2 IČZ smluvního ZZ 8 9 3 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 8 9 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Olomouc PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 Palackého náměstí 106/I 379 01 Třeboň Email: info@lekarskasluzba-trebon.cz www.lekarskasluzba-trebon.cz Stránka 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 7 2 8 4 1 1 5 IČZ smluvního ZZ 5 4 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 7 L 5 4 R 0 0 1 Název IČO ENVISON s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 8 4 9 5 3 0 6 IČZ smluvního ZZ 0 9 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 9 A 0 0 2 Název IČO Poliklinika Prosek a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801120 1 Obsah: Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2001 Olomoucký

Více