Ing. TomášPetfík. PROCESNí A HODNOTOVÉ RíZENí FIREM A ORGANIZACí - NÁKLADOVÁ TECHNIKA A KOMPLEXNí MANAŽERSKÁ METODA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. TomášPetfík. PROCESNí A HODNOTOVÉ RíZENí FIREM A ORGANIZACí - NÁKLADOVÁ TECHNIKA A KOMPLEXNí MANAŽERSKÁ METODA"

Transkript

1 . Ing. TomášPetfík PROCESNí A HODNOTOVÉ RíZENí FIREM A ORGANIZACí - NÁKLADOVÁ TECHNIKA A KOMPLEXNí MANAŽERSKÁ METODA ABC/ABM (Activity-based Costing/ Activity-based Management) Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nak1adate1ství a knihkupectví Bohumi1y Honnkové a Jana Tu1áčka Op1eta1ova 35, Praha l 2007

2 r Obsah. O autorovi Úvod do manažerské koncepce nákladového účetnictví tvoreného aktivitami (Activity Based Costing - ABC) a procesního nzení aktivitami (Activity Based Management - ABM) 27 Kapitola l. 1.1 Klasifikace mezinárodních účetních systému (International 37 accounting systems) Základní druhy mezinárodních účetních systému (Finacial, Tax, and Management accounting) Historie a pnčiny vzniku Manažerského účetnictví (Management Accounting) a jeho vztah s manažersky orientovanoumoderní koncepcí firemníhoprocesního a hodnotovéhonzení ABC/ABM Náklady a výdaje (Costs and Expenses) a zisk (Profit) a jej ich pojetí ve finančním a Manažerském účetnictví (EBIT, EBT, EAT, NOPAT, EBITDA, EBDIT) Pojetí nákladu a zisku v Manažerském účetnictví a koncepci ABC/ ABM Vztah Manažerského účetnictví a finančního 1.6 controllingu Tradiční pnstupy Manažerského účetnictví a klasických 70 nákladových, kontrolních a ndících systému v soudobých ekonomických podmínkách a problémy s nimi spojené vývoj tradičního nákladového účetnictví (Cost Accounting) a jeho spojení s manažerskou koncepcí ABC/ABM Manažerské účetnictví (Management Accounting) a jeho hlavní používané nákladové systémy a techniky (Cost systems) a jej ich srovnání s koncepcí ABC/ ABM 86. Metoda plných nákladu (Full absorptioncosting - FAC and Co sh systems). Metoda variabilních - marginálních nákladu (Variable/Marginal costing). Náklady kapacity (Cost of capacity, CVP-analyses) a Outsourcing. Koncepce vyvolaných nákladu (Differential costs) a její podoba s ABC/ ABM 5

3 .~ -M~'~'~'~.'i~~f1~~-;-~~-~TlJ~ """'7 "--~ili1i OBSAH 1.9 vývoj současných manažerských nákladových, fídících a hodnotících systému (Cost and peďormance measurement systems) v současné firemní praxi ajejich koexistence smanažerskoukoncepcíabc/abm Manažerskésystémyfízenínákladu(MSRM-1) Manažerskésystémyfízenínákladu(MSRM-2) """'" Manažerské systémy fízení nákladu (MSRM-3) """'" Moderní komp1exnímetody fízení firmy a hodnocení výkonnosti """'" (MBO - Management by objectives; BSC - Balance scorecard a NFPM - non financial peďormance measures - nefinanční mefítkahodnocenívýkonnosti)ve spojenís ABC/ABM Koncepce fízen podie chu (Management by objectives """" -MBO) Nefinanční mefítka a ukazatele hodnocení výkonnosti (Non-FinancialPeďormanceMeasures- NFPM) Metoda Vyváženého skóre - Balanced Scorecard (BSC). """" Kapitola II vývojové fáze a užití manažerské koncepce ABC/ ABM Jednotlivé vývojové fáze koncepce ABC/ ABM a jejich užití v současném firemním fízení (Corporate managementu) Počáteční vývojové fáze ABC (Activity based costs/costing) jako hlavní informační báze koncepce ABC/ABM Konstrukce a logika merení pfíčin - vyvolávaču nákladu (cost drivers) v ABC/ABM Určení a užití pfíčin - vyvolávaču nákladu aktivitami (activity cost drivers -ACD) v ABC/ABM ve firemní praxi Výber optimálních ACD užívaných ve firemní praxi v ABC/ABM Jednotlivé standardnídruhy ACD užívané v ABC/ ABM: transakční (transaction - TACD), časové (Duration - DACD), mefící intenzitu (intensity IACD - direct charging) - ACD Kde pi'inášíabc a koncepce ABC/ ABM v praxi nejvetší užitek Produktová linie ABC a procesní linie ABM v koncepci 165 ABC/ ABM (The Consortium for Advanced Manufacturing - InternationalCAM-I Cross) 169 6

4 Obsah Definice procesu a základní manažersu členení koncepceabc/abm 176 Hlavní - primárníprocesy (core operating processes). Podpumé - sekundárnívedlejší procesy (support processes). Mentelnost procesu - efektivnost procesu, produktivita a výkonnost procesu; kontrolovatelnost a adaptabilita procesu Kapitola III Hlavní a doplňující se oblasti pusobnosti a vývojové etapy komplexní manažerské koncepce ABC/ABM - operativní (operational)a strategické (strategic) ABC/ABM Operativní ABC/ABM a koncepce zlepšování (continuous and discountinous improvement) zvyšující firemní výkonnost ffistupy ke kvalite a merení nákladu kvality v tradičních systémech, TQM (Total Quality Management) a ABC/ ABM, Pnstupy ke zlepšování kvality v ABC/ABM a TQM. Procesní zlepšování (Process Improvement) a náklady kvality (cost of quality) v ABC/ABM 3.2 Operativní analýza aktivit (Activity analysis) zhlediska jej ich produktivity, efektivnosti (efficiency) a výkonnosti (performance) 205. Hodnotící klíč operativní produktivity aktivit. Koexistence operativníhoabc/ ABM s koncepcí neustálého zlepšování (continous improvement) a procesní reengineering (process reengineering) 3.3 Doplnení a eliminace nedostatku TQM a Reengineeringu operativnímabc/abm , Neefektivity a omezení systému PIP (Performance ImprovementsPrograms) a jej ich eliminace pomocí ABC/ ABM Vliv investice do manažerských informačních systému nzení FIS, MIS a manažerské koncepce ABC/ ABM do finančních výkazu a extemího finančníhoreportingu Dopad rizika spojeného s investicí do systému nzení PIP (TQM) aabc/abm na cenu a náklady kapitálu firmy (cost of capital) Určování bonity obligací (Credit scoring) pn dluhovém financovánífirmy podie ratingové agentury Moody's Investor Services

5 OBSAH 3.8 Riziko investice, dlouhodobé zadlužení a pákový efekt (Gearing, Leverage) vyvolaný investicí do nového systému nzení ABC/ ABM Dopad rozhodnutí o investici do podpurných a komplexních systému nzení, PIF a ABC/ ABM z hlediska CAS Rozdíl v pojetí rezerv v CAS a GAAP (IASIIFRS, US GAAP) Dopady strategického - investičního rozhodnutí zavedení nového systému nzení (MIS, ABC/ ABM) na finanční výkazy CAS (Financial statements)a jeho účtování Zobrazení, vyčíslení a respektování rizik spojených s manažerským rozhodnutímzavedení PIP nebo nového systému nzení ABC/ ABM Hlavní investiční kritéria a metody oceňování investic Statické: (PP - Payback period; ARR - accounting rate of return). Dynamické: (FV - future value, PV - present value, NPV - Net Present value; PI - Profitability index, IRR - internal rate of return). Flexibilní: Metoda reálných opcí - kupní a prodejní opce (can and put options) 3.14 Riziko a nejistota a jejich vliv na investiční rozhodování (Risk and Uncertainty) ve vztahu k ponzení ABC/ABMjako subsystému MIS 254. Vztah manažerí1k riziku a nejistote (Risk Attitude) ve firemní praxi, portfoliový efekt (portfolio effect) a variabilita výnosu Hlavní techniky mei'ení rizika ve firemní praxi. Časové (Payback period, Risk premium, Finite horizont). Pravdepodobnostní (expected value, continuous probabilisticanalysis - CPA). Simulační metody a citlivostní analýza (sensitivity analysis) 3.15 Obvyklé počáteční duvody pro zavedení PIP a operativního ABC/ ABM ve firemní praxi Srovnání tradičního Manažerského účetnictví, PIP, ABC/ABM a systému JIT (Just-in-Time) v pnstupu ke kvalite a zvyšování efektivity a výkonnosti firem Pokročilé výrobní technologie - PVT (Advanced Manufacturing Technologies - AMT) a jejich vztah s TQM, JIT a ABC/ ABM ~, -:-0J.i:Miiij/ífj,_,\~'P3iij'9i''!Jj;7J;;:-;'~~""",,,.. ~.l~,~~j!.c

6 Obsah. Zpracování výroby počítači (Computer aided Manufacture - CAM). Počítači zpracovaný design (Computer aided Design - CAD) Just-in-Time (JIT). Materiálem nzené plánování (Materials requirement planning - MRP) 3.18 Just-in-Time (nt) Hlavní pnnosy metody nt ajejí srovnání s klasickým pnstupem a jeho vztah s ABC/ ABM Srovnání klasického a systému nt v pnstupu ke kvalite Tradiční Manažerské a nákladové účetnictví v podmínkách pokročilých výrobních technologií AMT Využívání absorpčních technik v oblasti pnmých nákladuprodukce(absorptionanddirectcosts), Cílové nákladové účetnictví (Target Costing) ABC/ABM a Cílové nzení nákladu(targetcosting)., 289 Market - driven costing Product - level target costing. Component -!evel target costing. Chained - level target costing 3.25 Kombinace cílového nákladového účetnictví TC a ABC/ ABM pn analýze, kontrole a nzení nákladu (Cost management) Neefektivity a selhání tradičních nákladových systému (Traditionalmodel- TM) v souvislosti s TC - target costing Tradiční nákladové systémy, ABC/ ABM a jejich vztah s technikoutc Nákladová analýza ABC (ABC cost analysis) 304. Administrativní a správní rozpočet (administration andoverhead - servicescostbudget)a problémy s ním spojené ve firemním nzení 3.28 Režijní (overheads costs), nepnmé a podpurné náklady (indirect and supportcosts) v tradičních nákladových systémech, ABC/ABM atc Problémy s nepnmými a režijními náklady v nákladové analýze a TC ABC/ABM pojetí tradičníchnepnmých nákladu (indirectcosts) Výrobní režie (productionoverhead).. Všeobecná - administrativnía správní režie (general overheads) ~ r, i l 9

7 OBSAH. ABC aabc/abm ve výrobních (production and manufacturing companies) a službove orientovaných firmách a organizacích (services companies, firms/ organization 3.31 Základní specifikaabc - SFO) aabc/abm v službove zamei'ených firmách a organizacích (services. companies/organization) Motivace top managementujako základní faktor úspešnosti soudobého firemního nzení (Corporate management and MBO, BSC, EVA). Moderní motivační metody - manažerské akciové opce - MO. Možné neefektivity spojené s moderními motivačními technikami pomocí POskytnutí manažerských akciových opcí top managementu. Situace motivačních programu pomocí MO v ČR a privatizační proces 3.32 Zásadní užitečnost ABC a ABC/ ABM pro firmy a organizace poskytující služby (services companies and services organization - SFO) Účetnictví životního cyklu (Life cycle costing - LCC) Náklady spojené s ponzením, nákupem nebo zavedením aktiva (Acquisition Cost). Provoz (Operating)a Likvidace (Disposal or retirement) Kapitola IV. 4.1 Úvod do strategickéhoabc/ ABM (strategic ABC/ ABM, 351 ABM) Operativní a strategické ABC/ ABM (operating and strategic ABC/ ABM, ABM) Operativní ABC/ ABM. Problémy s mei'ením ziskovosti (profitability) 359 a pňdané hodnoty (value added) jednotlivých aktivit a procesu ve firemní praxi. Určení jednotlivých aktivit a procesu zhlediska jejich konkrétní pňdané hodnoty v ABC/ ABM (value added analysis). Zákazníky vnímaná pňdaná hodnota (customers' accepted value added) Strategické ABC/ABM 4.3 Strategické ABC/ ABM a jeho praktické užití pň soudobém 366 efektivuím firemnímnzení (Corporate management)

8 l 6 Obsah Strategické ABC/ ABM - zákazníci a trhy (Strategic ABC/ABM - customers and markets) - úvod Nákladové objekty v strategickém ABC/ ABM - historie (Cost objects in the Strategic ABC/ABM - History) Zákazníci a trhy - hlavní nák1adovýobjekt strategického ABC/ABM (customers and markets - main cost object strategic ABC/ABM) Celková ziskovost - profitabilita firmy v tradičním a ABC aabc/abm pojetí Dílčí ziskovost - profitabilita firmy v tradičním a ABC a ABC/ ABM pojetí Rozbor strategického ABC/ ABM - zákazníci a trhy (Customers and Markets) Pňdaná hodnota (value added) versus účetní ziskovost (profitability) nákladových objektu (cost object) Logistika (logistics) a ABC/ABM 406 Dodavatelé (Suppliers). Odberatelé (Customers). Dodavatelské a odberatelské kanály (Suppliers and Distribution Channels) Určení celkových a dílčích nákladu10gistiky v tradičních nákladových systémech a ABC/ ABM Účtování zásob, hrubá marže (gross margin) a celkový účetní zisk v CAS Moderní manažerský informační systém MIS Zákazníci a trhy (customers and markets)- standardní manažerská rozhodnutí (management decisions) podporovanáabc/ ABM ABC hodnotová a zisková analýza - zákazníci (ABC value added and profit analysis - customers) Praktické problémy pň stanovení a porovnávání tradiční a ABC ziskovosti nákladových objektu - zákazníku (customers) Customer Relationship Management (CRM) Ziskovost ajejí vnímání v soudobé firemní/podnikové praxi v ČR KonstrukceABC-CPA (customers profitability analysis) Identifikace a posouzeníjednotlivých hlavních tržních segmentu- zákazníku (customers segments) pomocí ABC r ~ 11

9 OBSAH. Srovnání profitability tradičního nákladového modelu a finančníhoúčetnictví a segmentové ABC profitability. Skrytá ztráta (hidden loss). Skrytý zisk (hidden profit) Doplnení ABC-CPA o hodnotovou analýzu nákladových objektu ABC/ABM zahrnující manažerské náklady (managerial or management costs) Pfidaná hodnota (value added) ekonomicky reálné hodnotící kritérium (performance Tradiční nákladové modely (TM) a jej ich measurements) pojetí variabilních (variable costs) a fixních nákladu (fixed costs) i celkových firemních nákladu (total costs); kombinace nákladových metod FAC (full absorptioncosts) avc (variable costs) v tradičním modelu a Manažerském účetnictví Současný pnstup Manažerského účetnictví a jeho 450 nákladových technik v tradičnímmodelu Pnmé a nepnmé náklady (Direct and Indirect costs) Fixní a variabilní náklady (Fixed and Variable costs) Fixní náklady (fixed costs) v tradičnímmodelu a ABC a ABC/ ABM pnstupu Problémy s fixními (fixed) a nepnmými (indirect) náklady v mezinárodním finančním reportingu (IAS/IFRS a US GAAP), kontrole a progresivním finančnímnzením(corporatefinancialmanagement). Klasický pnstup k finančnímureportingu a jeho úskalí a neefektivity pro současné hodnotové firemní nzení. Kreativní mezinárodní finanční reporting (creative financial reporting) Administrativní a správní náklady a výdaje (administrationand general overheads expenses) v tradičnímmodelu a ABC/ ABM Omyly tradiční koncepce snižování nákladu (cost reduction). Určení, plánování a kontrola optimální nepnmé a administrativníkapacity (indirect and administrationcapacity) Rízení, kontrola a monitorování nepnmých - adiuinistrativnícha režijních nákladu a praktické "'" ~,;;!ijiijl!i;2jf!j;;~;[0;j;':'ť.~~

10 Obsah 8 9 o zvyšování firemní efektivity (efficiency) a-výkonnosti (performance) pomocí ABC/ABM Hodnotu nepndávající (non value added customers) a hodnotu pndávající zákazníci (value added customers) Administrativní a režijní náklady (administrationand overheads expenses) v klasické organizační strukture tradičníhomodelu a ABC/ ABM Srovnání záveru Tradičního modelu - TM aabc a ABC/ ABM zhlediska poti'eb soudobého efektivního hodnotového firemního nzení (Corporate management) v oblasti nepnmých a fixních nákladu Tradiční model a jeho pojetí nepnmých a fixních nákladu. ABC a ABC/ ABM a jeho rozdílný - pnčinný (cause - effects) pnstup k nepnmým - administrativním arežijním nákladum 4.6 Nepnmá a administrativníkapacita firmy v pojetí ABC a ABC/ ABM Určení, kontrola a nzení nákladu a administrativní kapacity pomocí ABC a strategickéhoabc/ ABM 500. Analýza aktivit v obchodní firme (Activity analysis - trade services company). ABC - activity Timesheet (AdministrationActivity CostPool - Financialservicesdepartment- FSD) Užití analýzy aktivit (activity analysis and charge back systému) pn efektivním a hodnotove orientovaném nzení firmy a jejích organizačních jednotek včetne zahrnutítzv. cost pools Moderní koncepce mezi firemní spolupráce na základe oboustrannévýhodnosti (Win to Win concept). Současný hodnotový zákaznický a dodavatelský retezec (Customers and Suppliers Value chain) 4.7 Dodavatelé (suppliers) a odberatelé (customers) v ABC aabc/abmkfiremnímunzení-cm, 512. Historie mezinárodních dodavatelských vztahu (suppliers relationships) - tradiční model. Win to win concept efektivní kooperace dodavatelu a odberateiu ve firemní praxi (Chrysler, Euc1id 13

11 ~-:,",,,,~~~~~ ~ OBSAH Engineering, General Motors, John Deere, Kanthal, General Electric). Výbernejméne - celkove nákladove náročného a ne pouze nejlevnejšího zákazníka - dodavatele (choosing Lowest cost not Lowest price customer - Supplier) 4.8 Hodnotový retezec (supplier value - chain) a progresivní procesní pnstup ABC/ ABM k firemnímunzení - CM Současný procesní a hodnotový pnstup k firemnímu nzení (COrporate management) v mezinárodní praxi Procesnínzení (ProcessManagement)aABC/ABM ABC aabc/abmjako současný manažerský nástroj (management tool) pn procesním a hodnotove orientovanémfiremním nzení Shrnutí dnešního procesního a hodnotového firemního nzení (process and value management) založeném na procesním pnstupu soudobého ABC/ ABM a jeho budoucí výhledy v mezinárodní a lokální (ČR) firemní praxi 21. století Procesní analýza (Process analysis) a praktická implementace 531 modelu ABC a jeho prerod v ABC/ ABM firmy BIiss & Laughlin IndustriesInc. USA, Illinois Vstupní a počáteční požadavky firmy BL spolupracující s konzultační firmouarthur Andersen na zavádený model ABC Analýza ziskovosti - profitability zákazníku (Customers profitability analysis - CPA). Reálné produktové náklady a zákaznická a tržní orientace produkce (real products costs and customer and market orientation). Systematická kontrola nákladu a plánování zisku (systematic cost control and profit planning) Preference ABC modelu v souvislosti s procesní analýzou - PA u firmy BL Inc Procesní pnstup (process approach) Identifikace klíčových provozních procesu (business processes - BP). Seznam procesu (list of business processes firmy 546 BL Inc.) Závery ABC procesní analýzy (BL's results of process analysis) "'" 524

12 . Současné vnímání pi'idanéhodnoty (Value.added) a její mentka a charakteristiky ve firemní praxi. Hodnotu pi'idávající aktivita/proces (value added activity/process). Progresivní společná současná hodnotová kritéria CM - čas, kvalita/hodnota a náklady (Time, QualityNalue, Costs - TQc). Výsledky procesní ABC analýzy a dopadjejích Obsah záveru na ABC a ABC/ ABM Program Plánování zisku (Planning for profits - PP) Ostatní pnnosy implementace procesního ABC modelu ve firme BL Výrobní flexibilita (Manufacturing flexibility). Manažerské akce v souvislosti s ABC 556 identifikovanými ziskovými objekty (profitability profiles) Benchmarking. Moderní mentka výkonnosti (performance measurements) Další rozvíjení ABC modelu ve firme BL a jeho prechod v ABC/ ABM Budoucí výhledy firmy BL z hlediskaabc modelu a procesního nzení ABC/ ABM Shmutí úspešné implementace ABC modelu a jeho procesního pnstupu ve firme BL a jeho poznatky a závery učinené firmou Arthur Andersen a jejich podrobný komentovaný rozbor Flexibilita implementace 561. Participace Top managementu Dynamičnost, pragmatičnost a pnmočarost implementace programuabc. Zákaznická a hodnotová orientace (customers and value orientation). Pnčinný pohled na náklady a efektivní zpetná vazba (feed back). Užití ABC modelu ve vztahu k budoucnosti a jejímu aktivnímu ovlivňování a tvorbe zisku (profitability) Srovnání pnstupu ABC modelu s tradičním modelem - TM v oblasti současného firemního nzení (Corporate management) 564 l 15

13 ~,;,"";!ii;'ié"'i"c'j;~jiii!eilj;;j{)ľlz2"":'w OBSAH Kapitola V. 5.1 Strategické ABC/ ABM a jeho historicky puvodní nákladový 567 objekt - produkty (Products) Paretovo pravidlo 80/20, velrybí ki'ivka (The Whale Curve) a ziskovost jednotlivých produktu v soudobé ekonomické realite Produktová zisková a hodnotová analýza (Products profitability/addedvalue analysis - PPA/PVA) Standardnímanažerská rozhodnutí (management 574 decisions) tvorená na základe PPA/PVA ve strategickém ABC/ ABM Efektivní a reálné ABC nákladové ocenení, tj. obvykle 577 precenení produktu (ABC product valuation and Repricing products). Dnešní ekonomická realita a efektivní cenotvorba (Pricing) určená na základe ABC a její využití vabc/abm. Skrytý zisk (hidden profit) a skrytá ztráta (hidden loss) identifikovanáabc analýzou produktové ziskovosti a pi'idanéhodnoty (product profitability/ added value analysis - PPA/PVA). ABC Product costing, Product mix a efektivní strategie v oblasti product Mixu. Navrhnout,upravita pi'izpusobitprodukt(adjust and redesign product). Nahradit stávající produkt (Substitute product). Zlepšení výrobních - provozních procesu (operating proces improvement). Zmenit, zefektivnit a zlepšit výrobní produktové strategie (Change and improve product strategies). Pokročilé výrobní technologie (Advanced manufacturing technologies - AMT). Opustit produkt a redukovat product mix (Eliminate product and reduce product mix) Efektivní motivační principy a product costing (motivationand product costing). Užívané motivační principy a jejich vhodné kombinace - tržby, zisk, pi'idanáhodnota a nefinanční ukazatele výkonnosti (Sales, Profit,

14 ;67 i !74 ~! I Obsah Value added, Non-financial performance measurements- NFPM). Efektivní sladení osobních a firemních chu (goals congruence) Shrnutí strategického ABC/ABM spojeného s nákladovým objektem produkt Nevyužitá kapacita, ABC aabc/abm (unusedcapacity - UC) Problémy mezi pojetím fixních a variabilních nákladu v tradičnímpojetí (traditionalfixed and variable costs) a pnstupu ABC aabc/abm, PojetÍ nevyužité kapacity v ABC aabc/abm Rovnice nevyužité kapacity (CRS =CRU + CRUn) Praktické nzení nevyužité kapacity Užití ABC a ABC/ABM pn identifikování, merení, tvorbe a nzení nevyužité kapacity (identifying, measuring, creating and managing unused capacity) Určení optimální kapacity (Capacity identification) v ABC/ ABM Reálná kapacita (PracticaI capacity - PC) v pojetí ABC/ ABM Definice teoretické a praktické - reálné kapacity. Konstrukce,pojetía preferencepraktické- reálne dosažiteiné kapacity v současném firemním nzení a ABC/ ABM. Motivační a strategická hlediska a stanovení optimální organizační kapacity a administrativní kapacita (Administration cost pool) Záložní kapacita (Reserve capacity) a náklady s ní spojené Specifikace, pojetí a určení záložní kapacity. Náklady záložní kapacity (cost of reserve capacity). Odpovednostní nzení (responsibility management) a nevyužitá a záložní kapacita v ABC a ABC/ ABM Nevyužitá kapacita (Unused capacity) v ABC a ABC/ABM - celkovéshmutí 638. Merení efektivity manažerských rozhodnutí pomocí UC SiO\iťli1$katechnická univerzita ~ i 17 o~~teri Dar ňi c,.(::.~;",!, i;ii,~~~j it-,,1f,1 ku ita :"i,'.~.;d2'nentu BottOVd ;,:;;;, 91 i' 2,.,,niNa

15 OBSAH. Referenční efektivita a výkonnost aktivit a procesu a Praktická kapacita v ABC/ ABM a její současná strategická - budoucí orientace 5.3 ABC aabc/abm v službove orientovaných firmách a organizacích (ABC aabc/abm - service firms and organizations- SFO) Historie služby poskytujích firem a organizací (services firm and organization- SFO) a sektoru služeb (service industies - SI) v mezinárodním mei'ítku Soudobé potieby firem a organizací poskytujících 646 služby orientovanýmina zákazníky (customers orientated SFO a SI) z hlediska nákladových systému (cost system) a MIS (management information system) SFO Telekomunikační společnosti pi'íklad Český Telecom/Telefonica (SFO - Telecommunication Companies) Klíčová požadovaná manažerská data a informace telekomunikačních, IT a finančních SFO (Telecommunication, IT a Financial companies) Soudobé mezinárodní a lokální trendy v poskytování služeb finančních SFO (banky, pojišťovny, investiční společnosti, stavební spoi'itelny,úverové a splátkové firmy. oo) Službove orientované firmy a organizace (SFO) ajejich 660 specifické pojetí logistiky a distribučních kanálu (Logistic, distributions/delivery channels and services flow in SFO) -ABC aabc/abm Telekomunikační firmy a organizace a jejich službový 664 tok (Telecommunication SFO and service flow) - obecná pi'ípadová studie a segmentová analýza zákazníku (case study and SCA - Segment customers analysis) a současný mezinárodní stav odvetví 5.4 Ostatní službove orientované firmy a organizace (SFO) -ABC a ABC/ ABM (Státní zpráva a státní instituce - Government; zdravotnictví - Healthcare; školství - Education; veda a výzkum - Science and Research a verejné služby - Public services) ABC aabc/abm v oblasti státní správy a verejného sektoru (Government entities/agencies and Public.sector) ~.. ~Hjj;jj;ffi> ~>;ilľ!/!ifľ1ľiffgi'c:"j'.ti,n,'~-- zz!:

16 I fl ~6 ~ ~O i ~ i I,]l,73. Federální imigrační úrad USA (The U.S~Immigration and Naturalization Service - INS). Ministerstvo obrany a Státní daňová správa- IRS (The U.S. Internal Revenue Service - IRS) Municipální a státní služby (Municipa1- Government services) 676. Užití ABC a ABC/ ABM pro efektivní nzení státní správy a její restrukturalizaci. Nastolení konkurence a výsledky ABC modelu a manažerské koncepce ABC/ ABM použitého v Municipálních službách (MS) mesta Indianapolis, USA. Manažerská rozhodnutí (management decisions) uskutečnená na základe ABC a ABC/ ABM v organizaci MS a jejich praktické dopady. Určení hlavní činnosti (core business) a hlavních kompetencí (core competencies) a restrukturalizace pomocí ABC a ABC/ ABM v současném firemním a organizačním nzení (corporate management -CM). Zabudovaný princip konkurence v MS a jeho vliv na efektivitu a pruhlednostvýberových nzení a verejných zakázek (competition principie and efficiency of public tenders in MS) ABC a ABC/ ABM ve zdravotnictví a zdravotních službách (Health care SFO) 692. Specifika zdravotnictví a zdravotních a sociálních služeb a problémy s nimi spojené zhlediska efektivního ekonomického nzení, kontroly a správy. Efektivní nzení reálné - praktické kapacity (practicai capacity) a nevyužité kapacity (unused capacity) pomocí ABC a ABC/ ABM. Vnímání kvality (quality) a komplexních a specifických hodnotových preferencí (value i preferences) ve zdravotních a sociálních službách a jejich prioritní zákaznická - klientská orientace Shmutí použití ABC a ABC/ ABM v státní správe ~ a státníchsfo a verejnémsektoru !. Tradiční - selhávající administrativnedirektivní ' a rozpočtový zpuoo"" "",ot a kootroly ""ni,h SFO Obsah... l.., 19

17 ~ OBSAH a verejného sektoru (budgeting, budgetary controls, limits, standards...). Efektivní, klientsky orientovaný progresivní pnstup ABC a ABC/ ABM a jeho srovnání s tradičním administrativnedirektivním systémem nzení ve firemní praxi Kapitola VI. 6.1 Pokročilé aplikaceabc aabc/abm Rozvinuté ABC/ ABM a jeho rozšírené informační 703 požadavky Rozpočtování a rozpočet tvorený aktivitami (Activity based Budgeting - ABB) Definice ABB a jeho srovnání s tradičním rozpočtováním (traditionalbudgeting) manažerského účetnictví (management accounting) ABB rozpočtový proces (activity based "" budgeting 715 process) a tvorba rozpočtu tvorených aktivitami (activity based budgets - ABBs) ve firemnípraxi Rozpočtové vstupy rozpočtování (rozpočtu) tvorených aktivitami a standardníabb proces používaný pn konstrukci (ABB s). Odhad budoucího objemu a strukturyprodeju a tržeb 720 ve vztahu k produktum,zákazníkum a trhuma jejich segmentum (sales volumes estimate - products, customers and markets). Určení budoucí firemnípoptávky po aktivitách (demands for activities). Stanovení komplexní firemní zdroju (Total resources) Ekonomické a nákladové specifikace a charakteristiky celkových rozpočtovaných zdroju (specify total budgeted resources) v ABB. Problematika reálné - praktické (practical capacity - PC) a nevyužité kapacity (unused capacity - UC) vabb Proaktivní a budoucí manažerská orientace ivyužití rozvinutého ABB a ABBs v současné firemní praxi a ABC/ABM (Proactive and furure orientation advancedabb)

18 :ô j t Obsah. Pojetí rozpočtování a rozpočtu tvorených aktivitami ABBs jako rozpočtování a tvorbu rozpočtu s nulovým základem[zerobasedbudgeting(s) - ZBB a ZBBs]. ABB a ABBs jako kontinuální, systematická a transparentnírealizační manažerská technika, plánování (planning), kontroly (control) a firemního nzení (Corporatemanagemenṯ CM) realizovaného pomocí rozvinutého ABC/ ABM ABC, ABB, KPI (keypeďormanceindicators) - klíčové ukazatele výkonnosti a ABC/ ABM benchmarking ve firme American Express Vstupní predpoklady firmy American Express (travel related services). Požadavky na ABC model a progresivní účtovací - kontroiníinterní systém (charge-out system) firmy AE. Základní predpoklady a implementační strategie ABC modelu firmy AE. Výsledný model ABC a interní kontrolní a ndící systém ABC - cas (charge - out system) a jejich parametry. Rozvinutí modelu ABC o ABB (activity based budgeting) a KPI (key peďormance indicators) Interní a externí Benchmarking a KPI (key peďormance indicators). Shmutí implementace ABC modelu, ABB a KPI ve firme AE. Záverečné shrnutí (Summary) komentované pnpadové studie (Case Study: American Express Travel - Related services, New York; New York - D. M. Aldea, D. E. Bullinger- Arthur Andersen, 1999) a klientské standardy "big five" companies I~Pitola VII Záver ABC aabc/abm :'. Současnýrozsaha trendyabc/abm. Hlavní predpoklady úspechu a současne rizika spojené s ABC a ABC/ ABM a jeho implementací a využíváním v současné firemní lokální (', a mezinárodnípraxi 21

19 OBSAH. ABC/ ABM a firemní nzení (Corporate Management - CM) v ČR (2006) Prílohy Pfíloha l: Portfoliový efekt investice do ABC/ ABM (Portfolio investic a investičních projektu) Pfíloha 2: 789 Zobrazení (bruto)pochybných pohledávek (doubtful accounts receivable) a rezerv s nimi spojených (allowance for doubtful accounts) v US GAAP financial statements, reálná rozvaha a výsledovka v UK GAAP (IAS/IFRS) a hlavní mezinárodní finančnípomerové ukazatele (financial ratios) Príloha 3: VAD and Cash Flow statements IAS/IFRS (UK - German 797 Standard), Balance sheet and Profit and Loss Statements - US GAAP a rozlišení rozvahových účtu. Pfíloha 4: Life - cycle costing (LCC) Pfíloha 5: 807 Hlavní oceňovací kritéria a techniky pn investičních rozhodnutícha jej ich konstrukce (Investmentappraisal measurements) Pfíloha 6: Target costs (case study) + tabulka TC + komplexní nefinanční ukazatele hodnocení výkonnosti - NFPM Pfíloha 7: Redukce nákladu a její dopad na nepnmé náklady v TM (FAC) a ABC a ABC/ ABM Pfíloha 8: 842 a - Business repoting; b - List of Activities//Procesess Business Entity - Real Trade Company (CAM-I process approach) Pfíloha 9: 846 Tradiční rozpočtová kontroinízpráva (Budgetary control report)- reálnáfinančnía investičníspolečnost(centrálníadministrativa) Pfíloha 10: '" Tradiční Interní - hierarchický reporting (IHR) a struktura 852 reportovaných informací v tradiční organizační strukturetm a strukturahlavního souhmného rozpočtu (Master Budget) ~.:~JJJ[?m/;:;~~

20 Obsah Príloha II a:. Ekonomická pndaná hodnota- Economic Value Added (EVA) a její užití pn finančním a ekonomickém nzení firem a organizací (US GAAP) 858 Príloha II b: Ekonomickápndanáhodnota - EconomicValueAdded(EVA) a její užití pn finančním a ekonomickém nzení firem a organizací CAS (Czech Accounting Standards) 860 Pfíloha 12: Komplexní che firmy - jejich mei'ení a hodnocení. Koncepce MBO (Management by objectives) a hlavní nefinanční mentka firemní výkonnosti (NFPM - Non-Financial Performance Measures) Príloha 13: FSD - Activity Time sheet FSD - Financial Services Department - Administrative Cost pool Príloha 14: 867 Rozpočty a rozpočtované finanční výkazy (Budgets and Budgeted Financial statements): CIMA - Chartered Institute of Management Accountants Pfíloha 15: Komplexní InternationalReporting ABC/ ABM (AB MR) Pfíloha Č. 16: DCFC (Discounted Free Cash Flow) analýza investice (IFRS) Originální slovník (Original Glossary - CAM l) ABC a ABC/ABM (ABM), 895 I ľ ~, Finanční tabulky Odúročitelé (diskontnífaktory) Odúročitelé (diskontní faktory) - kumulované hodnoty Present value factors - Present value of l EUR CI + r)-n Pres~ntvalue annuity factors - Present value od 1 EUR recelved annualy for n years 1 - (l + r)-n r,. 907 Abecední seznam použité a doporučené literatury ABC aabc/abm (ABM)

Ekonomické a finanèní øízení firmy Manažerské úèetnictví v praxi 2., výraznì rozšíøené a aktualizované vydání. Ing. Tomáš Petøík

Ekonomické a finanèní øízení firmy Manažerské úèetnictví v praxi 2., výraznì rozšíøené a aktualizované vydání. Ing. Tomáš Petøík Ing. Tomáš Petøík Ekonomické a finanèní øízení firmy Manažerské úèetnictví v praxi 2., výraznì rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220

Více

manažerské a ekonomické terminologie

manažerské a ekonomické terminologie Výkladový slovník česko anglické a anglicko české manažerské a ekonomické terminologie Příručka pro zaměstnance resortu obrany ČR Autoři: Jiří DUŠEK Monika GRASSEOVÁ Roman HORÁK Příručka vznikla v rámci

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Finanční řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Strategie a strategická analýza

Strategie a strategická analýza Strategie a strategická analýza VŠEM Ing. Zdeněk Moravec Základní a doporučená literaturat Základní literatura: t Kovář, Strategický management, skripta VŠEM 2007 Moravec, Strategie a strategická analýza,

Více

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 699 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 Obsah Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1 Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 1. Analýza agendy Agenda analysis 6 2. Analýza externího prostředí External environmental analysis 7 3. Analýza

Více

VYUŽITÍ MODERNÍCH KONCEPTŮ ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PRO MĚŘENÍ VLIVU VYSPĚLÝCH VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ NA VÝKONNOST PODNIKU 1

VYUŽITÍ MODERNÍCH KONCEPTŮ ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PRO MĚŘENÍ VLIVU VYSPĚLÝCH VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ NA VÝKONNOST PODNIKU 1 Abstrakt VYUŽITÍ MODERNÍCH KONCEPTŮ ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PRO MĚŘENÍ VLIVU VYSPĚLÝCH VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ NA VÝKONNOST PODNIKU 1 doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Ing. Adriana Knápková, Ph.D., Ing. Libor

Více

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu (Učební texty ke kurzu) Autor: Ing. Jiří Vrba (auditor, soudní znalec ředitel společnosti: AUDITIA, spol. s r.o.) Datumy

Více

Pojistné rozpravy 10

Pojistné rozpravy 10 Pojistné rozpravy 0 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 200 ISSN 0862 662 OBSAH Možnosti řešení rizik pojišťovacích institucí... 5 (The Possibility of Solution of Companies Risks Insurance) Ing. Eva Ducháčková,

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

Katalog vzdělávání jaro 2015

Katalog vzdělávání jaro 2015 Katalog vzdělávání jaro 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE KONFERENCE E-LEARNING INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah Úvodní slovo....3 Naše nabídka...4 Novinky....6 Controllingová

Více

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině ITIL výkladový slovník v češtině, v1.0, 29.července 2011 založen na výkladovém slovníku v angličtině v1.0 z 29.července 2011 ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině Tento výkladový slovník může být

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Jan Rubáš

Více

Katalog vzdělávání podzim 2015

Katalog vzdělávání podzim 2015 Katalog vzdělávání podzim 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE E-LEARNING KONFERENCE INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah 1 O nás str. 3 Slovo úvodem Slavíme 20 let dárky pro

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry

Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry Aleš Horčička, Lucie Jelínková ÚVOD Soudobý management nepředstavuje jen dynamicky se rozvíjející vědeckou disciplínu, pružně reagující na

Více

Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz. prostřednictvím e-learningových kurzů

Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz. prostřednictvím e-learningových kurzů Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím e-learningových kurzů Slovníček pojmů k jednotlivým modulům modul A ACT actual amortization Balance sheet bezriziková míra

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Řízení hodnot v kontextu inovace CRM

Řízení hodnot v kontextu inovace CRM Josef Neumann NextiraOne Czech s.r.o. Abstrakt: Cílem inovace CRM je optimalizovat řízení vztahů se zákazníky a tím zvýšit dlouhodobou výkonnost a tedy hodnotu organizace a to právě díky řízení hodnoty

Více

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Richard Novák Vysoká škola ekonomická v Praze katedra systémové analýzy xnovr900@vse.cz Abstrakt: Článek se zabývá tématem Big

Více

Význam ukazatelů finanční analýzy a business inteligence. pro řízení firmy. Bc. Eva Heroldová. Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o.

Význam ukazatelů finanční analýzy a business inteligence. pro řízení firmy. Bc. Eva Heroldová. Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o. Význam ukazatelů finanční analýzy a business inteligence pro řízení firmy Diplomová práce Bc. Eva Heroldová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více