Ing. TomášPetfík. PROCESNí A HODNOTOVÉ RíZENí FIREM A ORGANIZACí - NÁKLADOVÁ TECHNIKA A KOMPLEXNí MANAŽERSKÁ METODA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. TomášPetfík. PROCESNí A HODNOTOVÉ RíZENí FIREM A ORGANIZACí - NÁKLADOVÁ TECHNIKA A KOMPLEXNí MANAŽERSKÁ METODA"

Transkript

1 . Ing. TomášPetfík PROCESNí A HODNOTOVÉ RíZENí FIREM A ORGANIZACí - NÁKLADOVÁ TECHNIKA A KOMPLEXNí MANAŽERSKÁ METODA ABC/ABM (Activity-based Costing/ Activity-based Management) Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nak1adate1ství a knihkupectví Bohumi1y Honnkové a Jana Tu1áčka Op1eta1ova 35, Praha l 2007

2 r Obsah. O autorovi Úvod do manažerské koncepce nákladového účetnictví tvoreného aktivitami (Activity Based Costing - ABC) a procesního nzení aktivitami (Activity Based Management - ABM) 27 Kapitola l. 1.1 Klasifikace mezinárodních účetních systému (International 37 accounting systems) Základní druhy mezinárodních účetních systému (Finacial, Tax, and Management accounting) Historie a pnčiny vzniku Manažerského účetnictví (Management Accounting) a jeho vztah s manažersky orientovanoumoderní koncepcí firemníhoprocesního a hodnotovéhonzení ABC/ABM Náklady a výdaje (Costs and Expenses) a zisk (Profit) a jej ich pojetí ve finančním a Manažerském účetnictví (EBIT, EBT, EAT, NOPAT, EBITDA, EBDIT) Pojetí nákladu a zisku v Manažerském účetnictví a koncepci ABC/ ABM Vztah Manažerského účetnictví a finančního 1.6 controllingu Tradiční pnstupy Manažerského účetnictví a klasických 70 nákladových, kontrolních a ndících systému v soudobých ekonomických podmínkách a problémy s nimi spojené vývoj tradičního nákladového účetnictví (Cost Accounting) a jeho spojení s manažerskou koncepcí ABC/ABM Manažerské účetnictví (Management Accounting) a jeho hlavní používané nákladové systémy a techniky (Cost systems) a jej ich srovnání s koncepcí ABC/ ABM 86. Metoda plných nákladu (Full absorptioncosting - FAC and Co sh systems). Metoda variabilních - marginálních nákladu (Variable/Marginal costing). Náklady kapacity (Cost of capacity, CVP-analyses) a Outsourcing. Koncepce vyvolaných nákladu (Differential costs) a její podoba s ABC/ ABM 5

3 .~ -M~'~'~'~.'i~~f1~~-;-~~-~TlJ~ """'7 "--~ili1i OBSAH 1.9 vývoj současných manažerských nákladových, fídících a hodnotících systému (Cost and peďormance measurement systems) v současné firemní praxi ajejich koexistence smanažerskoukoncepcíabc/abm Manažerskésystémyfízenínákladu(MSRM-1) Manažerskésystémyfízenínákladu(MSRM-2) """'" Manažerské systémy fízení nákladu (MSRM-3) """'" Moderní komp1exnímetody fízení firmy a hodnocení výkonnosti """'" (MBO - Management by objectives; BSC - Balance scorecard a NFPM - non financial peďormance measures - nefinanční mefítkahodnocenívýkonnosti)ve spojenís ABC/ABM Koncepce fízen podie chu (Management by objectives """" -MBO) Nefinanční mefítka a ukazatele hodnocení výkonnosti (Non-FinancialPeďormanceMeasures- NFPM) Metoda Vyváženého skóre - Balanced Scorecard (BSC). """" Kapitola II vývojové fáze a užití manažerské koncepce ABC/ ABM Jednotlivé vývojové fáze koncepce ABC/ ABM a jejich užití v současném firemním fízení (Corporate managementu) Počáteční vývojové fáze ABC (Activity based costs/costing) jako hlavní informační báze koncepce ABC/ABM Konstrukce a logika merení pfíčin - vyvolávaču nákladu (cost drivers) v ABC/ABM Určení a užití pfíčin - vyvolávaču nákladu aktivitami (activity cost drivers -ACD) v ABC/ABM ve firemní praxi Výber optimálních ACD užívaných ve firemní praxi v ABC/ABM Jednotlivé standardnídruhy ACD užívané v ABC/ ABM: transakční (transaction - TACD), časové (Duration - DACD), mefící intenzitu (intensity IACD - direct charging) - ACD Kde pi'inášíabc a koncepce ABC/ ABM v praxi nejvetší užitek Produktová linie ABC a procesní linie ABM v koncepci 165 ABC/ ABM (The Consortium for Advanced Manufacturing - InternationalCAM-I Cross) 169 6

4 Obsah Definice procesu a základní manažersu členení koncepceabc/abm 176 Hlavní - primárníprocesy (core operating processes). Podpumé - sekundárnívedlejší procesy (support processes). Mentelnost procesu - efektivnost procesu, produktivita a výkonnost procesu; kontrolovatelnost a adaptabilita procesu Kapitola III Hlavní a doplňující se oblasti pusobnosti a vývojové etapy komplexní manažerské koncepce ABC/ABM - operativní (operational)a strategické (strategic) ABC/ABM Operativní ABC/ABM a koncepce zlepšování (continuous and discountinous improvement) zvyšující firemní výkonnost ffistupy ke kvalite a merení nákladu kvality v tradičních systémech, TQM (Total Quality Management) a ABC/ ABM, Pnstupy ke zlepšování kvality v ABC/ABM a TQM. Procesní zlepšování (Process Improvement) a náklady kvality (cost of quality) v ABC/ABM 3.2 Operativní analýza aktivit (Activity analysis) zhlediska jej ich produktivity, efektivnosti (efficiency) a výkonnosti (performance) 205. Hodnotící klíč operativní produktivity aktivit. Koexistence operativníhoabc/ ABM s koncepcí neustálého zlepšování (continous improvement) a procesní reengineering (process reengineering) 3.3 Doplnení a eliminace nedostatku TQM a Reengineeringu operativnímabc/abm , Neefektivity a omezení systému PIP (Performance ImprovementsPrograms) a jej ich eliminace pomocí ABC/ ABM Vliv investice do manažerských informačních systému nzení FIS, MIS a manažerské koncepce ABC/ ABM do finančních výkazu a extemího finančníhoreportingu Dopad rizika spojeného s investicí do systému nzení PIP (TQM) aabc/abm na cenu a náklady kapitálu firmy (cost of capital) Určování bonity obligací (Credit scoring) pn dluhovém financovánífirmy podie ratingové agentury Moody's Investor Services

5 OBSAH 3.8 Riziko investice, dlouhodobé zadlužení a pákový efekt (Gearing, Leverage) vyvolaný investicí do nového systému nzení ABC/ ABM Dopad rozhodnutí o investici do podpurných a komplexních systému nzení, PIF a ABC/ ABM z hlediska CAS Rozdíl v pojetí rezerv v CAS a GAAP (IASIIFRS, US GAAP) Dopady strategického - investičního rozhodnutí zavedení nového systému nzení (MIS, ABC/ ABM) na finanční výkazy CAS (Financial statements)a jeho účtování Zobrazení, vyčíslení a respektování rizik spojených s manažerským rozhodnutímzavedení PIP nebo nového systému nzení ABC/ ABM Hlavní investiční kritéria a metody oceňování investic Statické: (PP - Payback period; ARR - accounting rate of return). Dynamické: (FV - future value, PV - present value, NPV - Net Present value; PI - Profitability index, IRR - internal rate of return). Flexibilní: Metoda reálných opcí - kupní a prodejní opce (can and put options) 3.14 Riziko a nejistota a jejich vliv na investiční rozhodování (Risk and Uncertainty) ve vztahu k ponzení ABC/ABMjako subsystému MIS 254. Vztah manažerí1k riziku a nejistote (Risk Attitude) ve firemní praxi, portfoliový efekt (portfolio effect) a variabilita výnosu Hlavní techniky mei'ení rizika ve firemní praxi. Časové (Payback period, Risk premium, Finite horizont). Pravdepodobnostní (expected value, continuous probabilisticanalysis - CPA). Simulační metody a citlivostní analýza (sensitivity analysis) 3.15 Obvyklé počáteční duvody pro zavedení PIP a operativního ABC/ ABM ve firemní praxi Srovnání tradičního Manažerského účetnictví, PIP, ABC/ABM a systému JIT (Just-in-Time) v pnstupu ke kvalite a zvyšování efektivity a výkonnosti firem Pokročilé výrobní technologie - PVT (Advanced Manufacturing Technologies - AMT) a jejich vztah s TQM, JIT a ABC/ ABM ~, -:-0J.i:Miiij/ífj,_,\~'P3iij'9i''!Jj;7J;;:-;'~~""",,,.. ~.l~,~~j!.c

6 Obsah. Zpracování výroby počítači (Computer aided Manufacture - CAM). Počítači zpracovaný design (Computer aided Design - CAD) Just-in-Time (JIT). Materiálem nzené plánování (Materials requirement planning - MRP) 3.18 Just-in-Time (nt) Hlavní pnnosy metody nt ajejí srovnání s klasickým pnstupem a jeho vztah s ABC/ ABM Srovnání klasického a systému nt v pnstupu ke kvalite Tradiční Manažerské a nákladové účetnictví v podmínkách pokročilých výrobních technologií AMT Využívání absorpčních technik v oblasti pnmých nákladuprodukce(absorptionanddirectcosts), Cílové nákladové účetnictví (Target Costing) ABC/ABM a Cílové nzení nákladu(targetcosting)., 289 Market - driven costing Product - level target costing. Component -!evel target costing. Chained - level target costing 3.25 Kombinace cílového nákladového účetnictví TC a ABC/ ABM pn analýze, kontrole a nzení nákladu (Cost management) Neefektivity a selhání tradičních nákladových systému (Traditionalmodel- TM) v souvislosti s TC - target costing Tradiční nákladové systémy, ABC/ ABM a jejich vztah s technikoutc Nákladová analýza ABC (ABC cost analysis) 304. Administrativní a správní rozpočet (administration andoverhead - servicescostbudget)a problémy s ním spojené ve firemním nzení 3.28 Režijní (overheads costs), nepnmé a podpurné náklady (indirect and supportcosts) v tradičních nákladových systémech, ABC/ABM atc Problémy s nepnmými a režijními náklady v nákladové analýze a TC ABC/ABM pojetí tradičníchnepnmých nákladu (indirectcosts) Výrobní režie (productionoverhead).. Všeobecná - administrativnía správní režie (general overheads) ~ r, i l 9

7 OBSAH. ABC aabc/abm ve výrobních (production and manufacturing companies) a službove orientovaných firmách a organizacích (services companies, firms/ organization 3.31 Základní specifikaabc - SFO) aabc/abm v službove zamei'ených firmách a organizacích (services. companies/organization) Motivace top managementujako základní faktor úspešnosti soudobého firemního nzení (Corporate management and MBO, BSC, EVA). Moderní motivační metody - manažerské akciové opce - MO. Možné neefektivity spojené s moderními motivačními technikami pomocí POskytnutí manažerských akciových opcí top managementu. Situace motivačních programu pomocí MO v ČR a privatizační proces 3.32 Zásadní užitečnost ABC a ABC/ ABM pro firmy a organizace poskytující služby (services companies and services organization - SFO) Účetnictví životního cyklu (Life cycle costing - LCC) Náklady spojené s ponzením, nákupem nebo zavedením aktiva (Acquisition Cost). Provoz (Operating)a Likvidace (Disposal or retirement) Kapitola IV. 4.1 Úvod do strategickéhoabc/ ABM (strategic ABC/ ABM, 351 ABM) Operativní a strategické ABC/ ABM (operating and strategic ABC/ ABM, ABM) Operativní ABC/ ABM. Problémy s mei'ením ziskovosti (profitability) 359 a pňdané hodnoty (value added) jednotlivých aktivit a procesu ve firemní praxi. Určení jednotlivých aktivit a procesu zhlediska jejich konkrétní pňdané hodnoty v ABC/ ABM (value added analysis). Zákazníky vnímaná pňdaná hodnota (customers' accepted value added) Strategické ABC/ABM 4.3 Strategické ABC/ ABM a jeho praktické užití pň soudobém 366 efektivuím firemnímnzení (Corporate management)

8 l 6 Obsah Strategické ABC/ ABM - zákazníci a trhy (Strategic ABC/ABM - customers and markets) - úvod Nákladové objekty v strategickém ABC/ ABM - historie (Cost objects in the Strategic ABC/ABM - History) Zákazníci a trhy - hlavní nák1adovýobjekt strategického ABC/ABM (customers and markets - main cost object strategic ABC/ABM) Celková ziskovost - profitabilita firmy v tradičním a ABC aabc/abm pojetí Dílčí ziskovost - profitabilita firmy v tradičním a ABC a ABC/ ABM pojetí Rozbor strategického ABC/ ABM - zákazníci a trhy (Customers and Markets) Pňdaná hodnota (value added) versus účetní ziskovost (profitability) nákladových objektu (cost object) Logistika (logistics) a ABC/ABM 406 Dodavatelé (Suppliers). Odberatelé (Customers). Dodavatelské a odberatelské kanály (Suppliers and Distribution Channels) Určení celkových a dílčích nákladu10gistiky v tradičních nákladových systémech a ABC/ ABM Účtování zásob, hrubá marže (gross margin) a celkový účetní zisk v CAS Moderní manažerský informační systém MIS Zákazníci a trhy (customers and markets)- standardní manažerská rozhodnutí (management decisions) podporovanáabc/ ABM ABC hodnotová a zisková analýza - zákazníci (ABC value added and profit analysis - customers) Praktické problémy pň stanovení a porovnávání tradiční a ABC ziskovosti nákladových objektu - zákazníku (customers) Customer Relationship Management (CRM) Ziskovost ajejí vnímání v soudobé firemní/podnikové praxi v ČR KonstrukceABC-CPA (customers profitability analysis) Identifikace a posouzeníjednotlivých hlavních tržních segmentu- zákazníku (customers segments) pomocí ABC r ~ 11

9 OBSAH. Srovnání profitability tradičního nákladového modelu a finančníhoúčetnictví a segmentové ABC profitability. Skrytá ztráta (hidden loss). Skrytý zisk (hidden profit) Doplnení ABC-CPA o hodnotovou analýzu nákladových objektu ABC/ABM zahrnující manažerské náklady (managerial or management costs) Pfidaná hodnota (value added) ekonomicky reálné hodnotící kritérium (performance Tradiční nákladové modely (TM) a jej ich measurements) pojetí variabilních (variable costs) a fixních nákladu (fixed costs) i celkových firemních nákladu (total costs); kombinace nákladových metod FAC (full absorptioncosts) avc (variable costs) v tradičním modelu a Manažerském účetnictví Současný pnstup Manažerského účetnictví a jeho 450 nákladových technik v tradičnímmodelu Pnmé a nepnmé náklady (Direct and Indirect costs) Fixní a variabilní náklady (Fixed and Variable costs) Fixní náklady (fixed costs) v tradičnímmodelu a ABC a ABC/ ABM pnstupu Problémy s fixními (fixed) a nepnmými (indirect) náklady v mezinárodním finančním reportingu (IAS/IFRS a US GAAP), kontrole a progresivním finančnímnzením(corporatefinancialmanagement). Klasický pnstup k finančnímureportingu a jeho úskalí a neefektivity pro současné hodnotové firemní nzení. Kreativní mezinárodní finanční reporting (creative financial reporting) Administrativní a správní náklady a výdaje (administrationand general overheads expenses) v tradičnímmodelu a ABC/ ABM Omyly tradiční koncepce snižování nákladu (cost reduction). Určení, plánování a kontrola optimální nepnmé a administrativníkapacity (indirect and administrationcapacity) Rízení, kontrola a monitorování nepnmých - adiuinistrativnícha režijních nákladu a praktické "'" ~,;;!ijiijl!i;2jf!j;;~;[0;j;':'ť.~~

10 Obsah 8 9 o zvyšování firemní efektivity (efficiency) a-výkonnosti (performance) pomocí ABC/ABM Hodnotu nepndávající (non value added customers) a hodnotu pndávající zákazníci (value added customers) Administrativní a režijní náklady (administrationand overheads expenses) v klasické organizační strukture tradičníhomodelu a ABC/ ABM Srovnání záveru Tradičního modelu - TM aabc a ABC/ ABM zhlediska poti'eb soudobého efektivního hodnotového firemního nzení (Corporate management) v oblasti nepnmých a fixních nákladu Tradiční model a jeho pojetí nepnmých a fixních nákladu. ABC a ABC/ ABM a jeho rozdílný - pnčinný (cause - effects) pnstup k nepnmým - administrativním arežijním nákladum 4.6 Nepnmá a administrativníkapacita firmy v pojetí ABC a ABC/ ABM Určení, kontrola a nzení nákladu a administrativní kapacity pomocí ABC a strategickéhoabc/ ABM 500. Analýza aktivit v obchodní firme (Activity analysis - trade services company). ABC - activity Timesheet (AdministrationActivity CostPool - Financialservicesdepartment- FSD) Užití analýzy aktivit (activity analysis and charge back systému) pn efektivním a hodnotove orientovaném nzení firmy a jejích organizačních jednotek včetne zahrnutítzv. cost pools Moderní koncepce mezi firemní spolupráce na základe oboustrannévýhodnosti (Win to Win concept). Současný hodnotový zákaznický a dodavatelský retezec (Customers and Suppliers Value chain) 4.7 Dodavatelé (suppliers) a odberatelé (customers) v ABC aabc/abmkfiremnímunzení-cm, 512. Historie mezinárodních dodavatelských vztahu (suppliers relationships) - tradiční model. Win to win concept efektivní kooperace dodavatelu a odberateiu ve firemní praxi (Chrysler, Euc1id 13

11 ~-:,",,,,~~~~~ ~ OBSAH Engineering, General Motors, John Deere, Kanthal, General Electric). Výbernejméne - celkove nákladove náročného a ne pouze nejlevnejšího zákazníka - dodavatele (choosing Lowest cost not Lowest price customer - Supplier) 4.8 Hodnotový retezec (supplier value - chain) a progresivní procesní pnstup ABC/ ABM k firemnímunzení - CM Současný procesní a hodnotový pnstup k firemnímu nzení (COrporate management) v mezinárodní praxi Procesnínzení (ProcessManagement)aABC/ABM ABC aabc/abmjako současný manažerský nástroj (management tool) pn procesním a hodnotove orientovanémfiremním nzení Shrnutí dnešního procesního a hodnotového firemního nzení (process and value management) založeném na procesním pnstupu soudobého ABC/ ABM a jeho budoucí výhledy v mezinárodní a lokální (ČR) firemní praxi 21. století Procesní analýza (Process analysis) a praktická implementace 531 modelu ABC a jeho prerod v ABC/ ABM firmy BIiss & Laughlin IndustriesInc. USA, Illinois Vstupní a počáteční požadavky firmy BL spolupracující s konzultační firmouarthur Andersen na zavádený model ABC Analýza ziskovosti - profitability zákazníku (Customers profitability analysis - CPA). Reálné produktové náklady a zákaznická a tržní orientace produkce (real products costs and customer and market orientation). Systematická kontrola nákladu a plánování zisku (systematic cost control and profit planning) Preference ABC modelu v souvislosti s procesní analýzou - PA u firmy BL Inc Procesní pnstup (process approach) Identifikace klíčových provozních procesu (business processes - BP). Seznam procesu (list of business processes firmy 546 BL Inc.) Závery ABC procesní analýzy (BL's results of process analysis) "'" 524

12 . Současné vnímání pi'idanéhodnoty (Value.added) a její mentka a charakteristiky ve firemní praxi. Hodnotu pi'idávající aktivita/proces (value added activity/process). Progresivní společná současná hodnotová kritéria CM - čas, kvalita/hodnota a náklady (Time, QualityNalue, Costs - TQc). Výsledky procesní ABC analýzy a dopadjejích Obsah záveru na ABC a ABC/ ABM Program Plánování zisku (Planning for profits - PP) Ostatní pnnosy implementace procesního ABC modelu ve firme BL Výrobní flexibilita (Manufacturing flexibility). Manažerské akce v souvislosti s ABC 556 identifikovanými ziskovými objekty (profitability profiles) Benchmarking. Moderní mentka výkonnosti (performance measurements) Další rozvíjení ABC modelu ve firme BL a jeho prechod v ABC/ ABM Budoucí výhledy firmy BL z hlediskaabc modelu a procesního nzení ABC/ ABM Shmutí úspešné implementace ABC modelu a jeho procesního pnstupu ve firme BL a jeho poznatky a závery učinené firmou Arthur Andersen a jejich podrobný komentovaný rozbor Flexibilita implementace 561. Participace Top managementu Dynamičnost, pragmatičnost a pnmočarost implementace programuabc. Zákaznická a hodnotová orientace (customers and value orientation). Pnčinný pohled na náklady a efektivní zpetná vazba (feed back). Užití ABC modelu ve vztahu k budoucnosti a jejímu aktivnímu ovlivňování a tvorbe zisku (profitability) Srovnání pnstupu ABC modelu s tradičním modelem - TM v oblasti současného firemního nzení (Corporate management) 564 l 15

13 ~,;,"";!ii;'ié"'i"c'j;~jiii!eilj;;j{)ľlz2"":'w OBSAH Kapitola V. 5.1 Strategické ABC/ ABM a jeho historicky puvodní nákladový 567 objekt - produkty (Products) Paretovo pravidlo 80/20, velrybí ki'ivka (The Whale Curve) a ziskovost jednotlivých produktu v soudobé ekonomické realite Produktová zisková a hodnotová analýza (Products profitability/addedvalue analysis - PPA/PVA) Standardnímanažerská rozhodnutí (management 574 decisions) tvorená na základe PPA/PVA ve strategickém ABC/ ABM Efektivní a reálné ABC nákladové ocenení, tj. obvykle 577 precenení produktu (ABC product valuation and Repricing products). Dnešní ekonomická realita a efektivní cenotvorba (Pricing) určená na základe ABC a její využití vabc/abm. Skrytý zisk (hidden profit) a skrytá ztráta (hidden loss) identifikovanáabc analýzou produktové ziskovosti a pi'idanéhodnoty (product profitability/ added value analysis - PPA/PVA). ABC Product costing, Product mix a efektivní strategie v oblasti product Mixu. Navrhnout,upravita pi'izpusobitprodukt(adjust and redesign product). Nahradit stávající produkt (Substitute product). Zlepšení výrobních - provozních procesu (operating proces improvement). Zmenit, zefektivnit a zlepšit výrobní produktové strategie (Change and improve product strategies). Pokročilé výrobní technologie (Advanced manufacturing technologies - AMT). Opustit produkt a redukovat product mix (Eliminate product and reduce product mix) Efektivní motivační principy a product costing (motivationand product costing). Užívané motivační principy a jejich vhodné kombinace - tržby, zisk, pi'idanáhodnota a nefinanční ukazatele výkonnosti (Sales, Profit,

14 ;67 i !74 ~! I Obsah Value added, Non-financial performance measurements- NFPM). Efektivní sladení osobních a firemních chu (goals congruence) Shrnutí strategického ABC/ABM spojeného s nákladovým objektem produkt Nevyužitá kapacita, ABC aabc/abm (unusedcapacity - UC) Problémy mezi pojetím fixních a variabilních nákladu v tradičnímpojetí (traditionalfixed and variable costs) a pnstupu ABC aabc/abm, PojetÍ nevyužité kapacity v ABC aabc/abm Rovnice nevyužité kapacity (CRS =CRU + CRUn) Praktické nzení nevyužité kapacity Užití ABC a ABC/ABM pn identifikování, merení, tvorbe a nzení nevyužité kapacity (identifying, measuring, creating and managing unused capacity) Určení optimální kapacity (Capacity identification) v ABC/ ABM Reálná kapacita (PracticaI capacity - PC) v pojetí ABC/ ABM Definice teoretické a praktické - reálné kapacity. Konstrukce,pojetía preferencepraktické- reálne dosažiteiné kapacity v současném firemním nzení a ABC/ ABM. Motivační a strategická hlediska a stanovení optimální organizační kapacity a administrativní kapacita (Administration cost pool) Záložní kapacita (Reserve capacity) a náklady s ní spojené Specifikace, pojetí a určení záložní kapacity. Náklady záložní kapacity (cost of reserve capacity). Odpovednostní nzení (responsibility management) a nevyužitá a záložní kapacita v ABC a ABC/ ABM Nevyužitá kapacita (Unused capacity) v ABC a ABC/ABM - celkovéshmutí 638. Merení efektivity manažerských rozhodnutí pomocí UC SiO\iťli1$katechnická univerzita ~ i 17 o~~teri Dar ňi c,.(::.~;",!, i;ii,~~~j it-,,1f,1 ku ita :"i,'.~.;d2'nentu BottOVd ;,:;;;, 91 i' 2,.,,niNa

15 OBSAH. Referenční efektivita a výkonnost aktivit a procesu a Praktická kapacita v ABC/ ABM a její současná strategická - budoucí orientace 5.3 ABC aabc/abm v službove orientovaných firmách a organizacích (ABC aabc/abm - service firms and organizations- SFO) Historie služby poskytujích firem a organizací (services firm and organization- SFO) a sektoru služeb (service industies - SI) v mezinárodním mei'ítku Soudobé potieby firem a organizací poskytujících 646 služby orientovanýmina zákazníky (customers orientated SFO a SI) z hlediska nákladových systému (cost system) a MIS (management information system) SFO Telekomunikační společnosti pi'íklad Český Telecom/Telefonica (SFO - Telecommunication Companies) Klíčová požadovaná manažerská data a informace telekomunikačních, IT a finančních SFO (Telecommunication, IT a Financial companies) Soudobé mezinárodní a lokální trendy v poskytování služeb finančních SFO (banky, pojišťovny, investiční společnosti, stavební spoi'itelny,úverové a splátkové firmy. oo) Službove orientované firmy a organizace (SFO) ajejich 660 specifické pojetí logistiky a distribučních kanálu (Logistic, distributions/delivery channels and services flow in SFO) -ABC aabc/abm Telekomunikační firmy a organizace a jejich službový 664 tok (Telecommunication SFO and service flow) - obecná pi'ípadová studie a segmentová analýza zákazníku (case study and SCA - Segment customers analysis) a současný mezinárodní stav odvetví 5.4 Ostatní službove orientované firmy a organizace (SFO) -ABC a ABC/ ABM (Státní zpráva a státní instituce - Government; zdravotnictví - Healthcare; školství - Education; veda a výzkum - Science and Research a verejné služby - Public services) ABC aabc/abm v oblasti státní správy a verejného sektoru (Government entities/agencies and Public.sector) ~.. ~Hjj;jj;ffi> ~>;ilľ!/!ifľ1ľiffgi'c:"j'.ti,n,'~-- zz!:

16 I fl ~6 ~ ~O i ~ i I,]l,73. Federální imigrační úrad USA (The U.S~Immigration and Naturalization Service - INS). Ministerstvo obrany a Státní daňová správa- IRS (The U.S. Internal Revenue Service - IRS) Municipální a státní služby (Municipa1- Government services) 676. Užití ABC a ABC/ ABM pro efektivní nzení státní správy a její restrukturalizaci. Nastolení konkurence a výsledky ABC modelu a manažerské koncepce ABC/ ABM použitého v Municipálních službách (MS) mesta Indianapolis, USA. Manažerská rozhodnutí (management decisions) uskutečnená na základe ABC a ABC/ ABM v organizaci MS a jejich praktické dopady. Určení hlavní činnosti (core business) a hlavních kompetencí (core competencies) a restrukturalizace pomocí ABC a ABC/ ABM v současném firemním a organizačním nzení (corporate management -CM). Zabudovaný princip konkurence v MS a jeho vliv na efektivitu a pruhlednostvýberových nzení a verejných zakázek (competition principie and efficiency of public tenders in MS) ABC a ABC/ ABM ve zdravotnictví a zdravotních službách (Health care SFO) 692. Specifika zdravotnictví a zdravotních a sociálních služeb a problémy s nimi spojené zhlediska efektivního ekonomického nzení, kontroly a správy. Efektivní nzení reálné - praktické kapacity (practicai capacity) a nevyužité kapacity (unused capacity) pomocí ABC a ABC/ ABM. Vnímání kvality (quality) a komplexních a specifických hodnotových preferencí (value i preferences) ve zdravotních a sociálních službách a jejich prioritní zákaznická - klientská orientace Shmutí použití ABC a ABC/ ABM v státní správe ~ a státníchsfo a verejnémsektoru !. Tradiční - selhávající administrativnedirektivní ' a rozpočtový zpuoo"" "",ot a kootroly ""ni,h SFO Obsah... l.., 19

17 ~ OBSAH a verejného sektoru (budgeting, budgetary controls, limits, standards...). Efektivní, klientsky orientovaný progresivní pnstup ABC a ABC/ ABM a jeho srovnání s tradičním administrativnedirektivním systémem nzení ve firemní praxi Kapitola VI. 6.1 Pokročilé aplikaceabc aabc/abm Rozvinuté ABC/ ABM a jeho rozšírené informační 703 požadavky Rozpočtování a rozpočet tvorený aktivitami (Activity based Budgeting - ABB) Definice ABB a jeho srovnání s tradičním rozpočtováním (traditionalbudgeting) manažerského účetnictví (management accounting) ABB rozpočtový proces (activity based "" budgeting 715 process) a tvorba rozpočtu tvorených aktivitami (activity based budgets - ABBs) ve firemnípraxi Rozpočtové vstupy rozpočtování (rozpočtu) tvorených aktivitami a standardníabb proces používaný pn konstrukci (ABB s). Odhad budoucího objemu a strukturyprodeju a tržeb 720 ve vztahu k produktum,zákazníkum a trhuma jejich segmentum (sales volumes estimate - products, customers and markets). Určení budoucí firemnípoptávky po aktivitách (demands for activities). Stanovení komplexní firemní zdroju (Total resources) Ekonomické a nákladové specifikace a charakteristiky celkových rozpočtovaných zdroju (specify total budgeted resources) v ABB. Problematika reálné - praktické (practical capacity - PC) a nevyužité kapacity (unused capacity - UC) vabb Proaktivní a budoucí manažerská orientace ivyužití rozvinutého ABB a ABBs v současné firemní praxi a ABC/ABM (Proactive and furure orientation advancedabb)

18 :ô j t Obsah. Pojetí rozpočtování a rozpočtu tvorených aktivitami ABBs jako rozpočtování a tvorbu rozpočtu s nulovým základem[zerobasedbudgeting(s) - ZBB a ZBBs]. ABB a ABBs jako kontinuální, systematická a transparentnírealizační manažerská technika, plánování (planning), kontroly (control) a firemního nzení (Corporatemanagemenṯ CM) realizovaného pomocí rozvinutého ABC/ ABM ABC, ABB, KPI (keypeďormanceindicators) - klíčové ukazatele výkonnosti a ABC/ ABM benchmarking ve firme American Express Vstupní predpoklady firmy American Express (travel related services). Požadavky na ABC model a progresivní účtovací - kontroiníinterní systém (charge-out system) firmy AE. Základní predpoklady a implementační strategie ABC modelu firmy AE. Výsledný model ABC a interní kontrolní a ndící systém ABC - cas (charge - out system) a jejich parametry. Rozvinutí modelu ABC o ABB (activity based budgeting) a KPI (key peďormance indicators) Interní a externí Benchmarking a KPI (key peďormance indicators). Shmutí implementace ABC modelu, ABB a KPI ve firme AE. Záverečné shrnutí (Summary) komentované pnpadové studie (Case Study: American Express Travel - Related services, New York; New York - D. M. Aldea, D. E. Bullinger- Arthur Andersen, 1999) a klientské standardy "big five" companies I~Pitola VII Záver ABC aabc/abm :'. Současnýrozsaha trendyabc/abm. Hlavní predpoklady úspechu a současne rizika spojené s ABC a ABC/ ABM a jeho implementací a využíváním v současné firemní lokální (', a mezinárodnípraxi 21

19 OBSAH. ABC/ ABM a firemní nzení (Corporate Management - CM) v ČR (2006) Prílohy Pfíloha l: Portfoliový efekt investice do ABC/ ABM (Portfolio investic a investičních projektu) Pfíloha 2: 789 Zobrazení (bruto)pochybných pohledávek (doubtful accounts receivable) a rezerv s nimi spojených (allowance for doubtful accounts) v US GAAP financial statements, reálná rozvaha a výsledovka v UK GAAP (IAS/IFRS) a hlavní mezinárodní finančnípomerové ukazatele (financial ratios) Príloha 3: VAD and Cash Flow statements IAS/IFRS (UK - German 797 Standard), Balance sheet and Profit and Loss Statements - US GAAP a rozlišení rozvahových účtu. Pfíloha 4: Life - cycle costing (LCC) Pfíloha 5: 807 Hlavní oceňovací kritéria a techniky pn investičních rozhodnutícha jej ich konstrukce (Investmentappraisal measurements) Pfíloha 6: Target costs (case study) + tabulka TC + komplexní nefinanční ukazatele hodnocení výkonnosti - NFPM Pfíloha 7: Redukce nákladu a její dopad na nepnmé náklady v TM (FAC) a ABC a ABC/ ABM Pfíloha 8: 842 a - Business repoting; b - List of Activities//Procesess Business Entity - Real Trade Company (CAM-I process approach) Pfíloha 9: 846 Tradiční rozpočtová kontroinízpráva (Budgetary control report)- reálnáfinančnía investičníspolečnost(centrálníadministrativa) Pfíloha 10: '" Tradiční Interní - hierarchický reporting (IHR) a struktura 852 reportovaných informací v tradiční organizační strukturetm a strukturahlavního souhmného rozpočtu (Master Budget) ~.:~JJJ[?m/;:;~~

20 Obsah Príloha II a:. Ekonomická pndaná hodnota- Economic Value Added (EVA) a její užití pn finančním a ekonomickém nzení firem a organizací (US GAAP) 858 Príloha II b: Ekonomickápndanáhodnota - EconomicValueAdded(EVA) a její užití pn finančním a ekonomickém nzení firem a organizací CAS (Czech Accounting Standards) 860 Pfíloha 12: Komplexní che firmy - jejich mei'ení a hodnocení. Koncepce MBO (Management by objectives) a hlavní nefinanční mentka firemní výkonnosti (NFPM - Non-Financial Performance Measures) Príloha 13: FSD - Activity Time sheet FSD - Financial Services Department - Administrative Cost pool Príloha 14: 867 Rozpočty a rozpočtované finanční výkazy (Budgets and Budgeted Financial statements): CIMA - Chartered Institute of Management Accountants Pfíloha 15: Komplexní InternationalReporting ABC/ ABM (AB MR) Pfíloha Č. 16: DCFC (Discounted Free Cash Flow) analýza investice (IFRS) Originální slovník (Original Glossary - CAM l) ABC a ABC/ABM (ABM), 895 I ľ ~, Finanční tabulky Odúročitelé (diskontnífaktory) Odúročitelé (diskontní faktory) - kumulované hodnoty Present value factors - Present value of l EUR CI + r)-n Pres~ntvalue annuity factors - Present value od 1 EUR recelved annualy for n years 1 - (l + r)-n r,. 907 Abecední seznam použité a doporučené literatury ABC aabc/abm (ABM)

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 3 4 U k á z k a k n i h

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Ekonomické a finanční řízení firmy. 2., výrazně rozšířené a aktualizované vydání. Obsah:

Ekonomické a finanční řízení firmy. 2., výrazně rozšířené a aktualizované vydání. Obsah: Ekonomické a finanční řízení firmy. 2., výrazně rozšířené a aktualizované vydání Obsah: O autorovi 19 Úvodní slovo recenzentky prvního vydání 21 Předmluva k 2., výrazně rozšířenému a aktualizovanému vydání

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory

Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory Jakub Křížek, CFA, ACCA V E N T U R E I N V E S T O R S C O R P O R A T E F I N A N C E Agenda 1. Filozofie přístupu k oceňování 2. Enterprise

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005 Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Přednáška č. 2 HOSPODÁŘSKÝ SKÝ VÝSLEDEK. 23.9.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č. 2 HOSPODÁŘSKÝ SKÝ VÝSLEDEK. 23.9.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č. 2 HOSPODÁŘSKÝ SKÝ VÝSLEDEK 23.9.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. HOSPODODÁŘSKÝ SKÝ VÝSLEDEK 2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY TY 2 1.HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HV = celkové výnosy

Více

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 Obsah Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1 Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 1. Analýza agendy Agenda analysis 6 2. Analýza externího prostředí External environmental analysis 7 3. Analýza

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

ra e IC. Dagmar Jakubíková

ra e IC. Dagmar Jakubíková I mar Dagmar Jakubíková. ra e IC. e In Strategické plánování Situační analýza a predikce vývoje Marketingové che a strategie Produktová, distribuční, cenová a komunikační politika a strategie Grada Publishing

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit Purchasing - nákup Základní funkcí nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 696 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

Okruh č. 1: Řízení podniku a projektů

Okruh č. 1: Řízení podniku a projektů Okruh č. 1: Řízení podniku a projektů ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 1. Definice projektu pomocí typů produkčních procesů. 2. Životní cykly projektů. 3. Základní sledované parametry projektu. 4. Druhy studií proveditelnosti.

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Metodický list č. 1 FUNKCE U A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Funkce a koncepce controllingu Controlling jako podsystém řízení cíle a funkce controllingu Aktuální koncepce managementu v období změn

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013

OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013 OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013 SEZNAM OTÁZEK : 1)Vymezení klíčových pojmů :financování, fin.plánování, poměr riziko/zisk, maximalizace jmění, rozpočtování omezených zdrojů 2)Co je

Více

Projekt implementace konceptu EVA a BSC ve společnosti Sklárny, a. s. Bc. Jana Kuchařová

Projekt implementace konceptu EVA a BSC ve společnosti Sklárny, a. s. Bc. Jana Kuchařová Projekt implementace konceptu EVA a BSC ve společnosti Sklárny, a. s. Bc. Jana Kuchařová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je zpracování projektu implementace konceptu ekonomické

Více

Stavebnictví KONCEPČNÍ MODEL STRATEGIE STAVEBNÍ FIRMY

Stavebnictví KONCEPČNÍ MODEL STRATEGIE STAVEBNÍ FIRMY Model zobrazuje jednotlivé proměnné a jejich vzájemné interakce,které mají vliv na zásadní rozhodnutí stavebního podniku a jejich vazbu na podnikové výsledky V modelu je 5 úrovní faktorů : (A)Vnější faktory

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Shrnutí látky EBF 1 a 2

Shrnutí látky EBF 1 a 2 Shrnutí látky EBF 1 a 2 Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník zimní semestr Přednáška 1-2004 Úvod do předmětu Finančně řídit banku znamená neustále nastavovat složení aktiv a pasiv tak,

Více

Sensitivity analysis application possibilities in company valuation by two-phase discounted cash flows method

Sensitivity analysis application possibilities in company valuation by two-phase discounted cash flows method VŠB-U Ostrava Faculty of EconomicsFinance Department 0 th th September 202 Sensitivity analysis application possibilities in company valuation by two-phase discounted cash flows method Možnosti aplikace

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Vybrané principy a metody řízení FI

Vybrané principy a metody řízení FI Vybrané principy a metody řízení FI Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník zimní semestr Přednáška 2 2006/7 Obsah Opakování Model tvorby a realizace hodnoty Vztah k investorům

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA

8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA Jedná se o předběžnou a nehotovou verzi, prosíme necitovat bez souhlasu autorek Kubíčková, Jindřichovská 8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA 8.1. Rozdílné zájmy manažerů a akcionářů Strategie

Více

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_FRP Finanční řízení podniku 4)Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky 5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Finanční řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky

Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Efektivita Pro příští období je prioritou zefektivnit reakce na uspokojení zákaznických

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

PROČ BY CFO MĚL ZNÁT TRH A JAK PROFITOVAT ZE ZNALOSTÍ RŮZNÝCH SEGMENTŮ?

PROČ BY CFO MĚL ZNÁT TRH A JAK PROFITOVAT ZE ZNALOSTÍ RŮZNÝCH SEGMENTŮ? PROČ BY CFO MĚL ZNÁT TRH A JAK PROFITOVAT ZE ZNALOSTÍ RŮZNÝCH SEGMENTŮ? Pavel Hrouda, CFO, GfK Czech & Slovakia CFO Conference, Praha, 17.9.2014 1 Moje Curriculum Vitae 1 Promoce na České zemědělské univerzitě,

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb Obsah Předmluva: Vítejte v ITIL! 13 Úvod 15 IT Infrastructure Library 15 Podpora podniku 15 Myšlenka ABC 15 O této knize 16 Členění knihy 16 Tým stojící za knihou 17 KAPITOLA 1 ITIL (IT Infrastructure

Více

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 1 JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ, MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI.. P MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 ...---- Obsah. Úvod 11 1 Proč práve jakost aneb Pochopení

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

ERM Enterprise Risk Management

ERM Enterprise Risk Management ERM Enterprise Risk Management Podklady k diskusi setkání interních auditorů 30. března 2011 Jak řídit rizika Má společnost stanovené cíle? Jsou realistické? Jak je provázáno strategické plánování s řízením

Více

Podnikatelský. Computer Press, o. s., Brno

Podnikatelský. Computer Press, o. s., Brno . Podnikatelský plán Doc. Ing. Dr. Vojtech Koráb, MBA - úvod, kap. 2, kap. 3.3, kap. 3.4, záver Doc. Ing. Mária Režňáková,CSc. - kap. 4 Ing. Jil'í Peterka, MBA - kap. 3.1, kap. 3.2 @ 2007 Computer Press,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 8 72011 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jak jsme předeslali v červnovém čísle časopisu, o prázdninách k Vám přicházíme s letním dvojčíslem. Články, které zde najdete, ovšem případné letní rozjařenosti

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Value drivers a jejich vliv na hodnotu firmy

Value drivers a jejich vliv na hodnotu firmy Value drivers a jejich vliv na hodnotu firmy Ing. Michala Strnadová Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Czech Republic, +420 541 143 788, strnadova@fbm.vutbr.cz Abstract The aim

Více

Logistický controlling

Logistický controlling Logistický controlling Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. 28. 11. 2012 Osnova přednášky - Charakteristika základních pojmů (využití controllingu v logistice, úkoly a cíle). - Reporting. - Vymezení logistických

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Modul 9 Reporting KLESLA KLESLA. Reporting jako nástroj controllingové podpory value based managementu

Modul 9 Reporting KLESLA KLESLA. Reporting jako nástroj controllingové podpory value based managementu Modul 9 Reporting Reporting jako nástroj controllingové podpory value based managementu 1 9.1. Reporting opertativní prostředí Definice : Nekonečné uvádění a přepočítávání historických i očekávaných čísel

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Stavební ekonomika Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Struktura nákladů životního cyklu odpovídá

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T INVESTOVÁNÍ A FINANČNÍ MANAGEMENT Okruhy z předmětů: Finanční řízení, investování, účetnictví, ekonomická statistika. 1. Pojetí a funkce investic z makroekonomického a

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Plánování představuje rozhodovací proces, který spočívá v navrhování, hodnocení a výběru cílů a odpovídajících prostředků k jejich dosažení.

Plánování představuje rozhodovací proces, který spočívá v navrhování, hodnocení a výběru cílů a odpovídajících prostředků k jejich dosažení. PLÁNOVÁNÍ Co rozumíme pod pojmem plánování? Plánováním se obecně rozumí určitá činnost, která zabezpečuje spojení mezi současnou situací a takovou situací, kterou bychom chtěli mít v budoucnosti. Plánování

Více