Ing. TomášPetfík. PROCESNí A HODNOTOVÉ RíZENí FIREM A ORGANIZACí - NÁKLADOVÁ TECHNIKA A KOMPLEXNí MANAŽERSKÁ METODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. TomášPetfík. PROCESNí A HODNOTOVÉ RíZENí FIREM A ORGANIZACí - NÁKLADOVÁ TECHNIKA A KOMPLEXNí MANAŽERSKÁ METODA"

Transkript

1 . Ing. TomášPetfík PROCESNí A HODNOTOVÉ RíZENí FIREM A ORGANIZACí - NÁKLADOVÁ TECHNIKA A KOMPLEXNí MANAŽERSKÁ METODA ABC/ABM (Activity-based Costing/ Activity-based Management) Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nak1adate1ství a knihkupectví Bohumi1y Honnkové a Jana Tu1áčka Op1eta1ova 35, Praha l 2007

2 r Obsah. O autorovi Úvod do manažerské koncepce nákladového účetnictví tvoreného aktivitami (Activity Based Costing - ABC) a procesního nzení aktivitami (Activity Based Management - ABM) 27 Kapitola l. 1.1 Klasifikace mezinárodních účetních systému (International 37 accounting systems) Základní druhy mezinárodních účetních systému (Finacial, Tax, and Management accounting) Historie a pnčiny vzniku Manažerského účetnictví (Management Accounting) a jeho vztah s manažersky orientovanoumoderní koncepcí firemníhoprocesního a hodnotovéhonzení ABC/ABM Náklady a výdaje (Costs and Expenses) a zisk (Profit) a jej ich pojetí ve finančním a Manažerském účetnictví (EBIT, EBT, EAT, NOPAT, EBITDA, EBDIT) Pojetí nákladu a zisku v Manažerském účetnictví a koncepci ABC/ ABM Vztah Manažerského účetnictví a finančního 1.6 controllingu Tradiční pnstupy Manažerského účetnictví a klasických 70 nákladových, kontrolních a ndících systému v soudobých ekonomických podmínkách a problémy s nimi spojené vývoj tradičního nákladového účetnictví (Cost Accounting) a jeho spojení s manažerskou koncepcí ABC/ABM Manažerské účetnictví (Management Accounting) a jeho hlavní používané nákladové systémy a techniky (Cost systems) a jej ich srovnání s koncepcí ABC/ ABM 86. Metoda plných nákladu (Full absorptioncosting - FAC and Co sh systems). Metoda variabilních - marginálních nákladu (Variable/Marginal costing). Náklady kapacity (Cost of capacity, CVP-analyses) a Outsourcing. Koncepce vyvolaných nákladu (Differential costs) a její podoba s ABC/ ABM 5

3 .~ -M~'~'~'~.'i~~f1~~-;-~~-~TlJ~ """'7 "--~ili1i OBSAH 1.9 vývoj současných manažerských nákladových, fídících a hodnotících systému (Cost and peďormance measurement systems) v současné firemní praxi ajejich koexistence smanažerskoukoncepcíabc/abm Manažerskésystémyfízenínákladu(MSRM-1) Manažerskésystémyfízenínákladu(MSRM-2) """'" Manažerské systémy fízení nákladu (MSRM-3) """'" Moderní komp1exnímetody fízení firmy a hodnocení výkonnosti """'" (MBO - Management by objectives; BSC - Balance scorecard a NFPM - non financial peďormance measures - nefinanční mefítkahodnocenívýkonnosti)ve spojenís ABC/ABM Koncepce fízen podie chu (Management by objectives """" -MBO) Nefinanční mefítka a ukazatele hodnocení výkonnosti (Non-FinancialPeďormanceMeasures- NFPM) Metoda Vyváženého skóre - Balanced Scorecard (BSC). """" Kapitola II vývojové fáze a užití manažerské koncepce ABC/ ABM Jednotlivé vývojové fáze koncepce ABC/ ABM a jejich užití v současném firemním fízení (Corporate managementu) Počáteční vývojové fáze ABC (Activity based costs/costing) jako hlavní informační báze koncepce ABC/ABM Konstrukce a logika merení pfíčin - vyvolávaču nákladu (cost drivers) v ABC/ABM Určení a užití pfíčin - vyvolávaču nákladu aktivitami (activity cost drivers -ACD) v ABC/ABM ve firemní praxi Výber optimálních ACD užívaných ve firemní praxi v ABC/ABM Jednotlivé standardnídruhy ACD užívané v ABC/ ABM: transakční (transaction - TACD), časové (Duration - DACD), mefící intenzitu (intensity IACD - direct charging) - ACD Kde pi'inášíabc a koncepce ABC/ ABM v praxi nejvetší užitek Produktová linie ABC a procesní linie ABM v koncepci 165 ABC/ ABM (The Consortium for Advanced Manufacturing - InternationalCAM-I Cross) 169 6

4 Obsah Definice procesu a základní manažersu členení koncepceabc/abm 176 Hlavní - primárníprocesy (core operating processes). Podpumé - sekundárnívedlejší procesy (support processes). Mentelnost procesu - efektivnost procesu, produktivita a výkonnost procesu; kontrolovatelnost a adaptabilita procesu Kapitola III Hlavní a doplňující se oblasti pusobnosti a vývojové etapy komplexní manažerské koncepce ABC/ABM - operativní (operational)a strategické (strategic) ABC/ABM Operativní ABC/ABM a koncepce zlepšování (continuous and discountinous improvement) zvyšující firemní výkonnost ffistupy ke kvalite a merení nákladu kvality v tradičních systémech, TQM (Total Quality Management) a ABC/ ABM, Pnstupy ke zlepšování kvality v ABC/ABM a TQM. Procesní zlepšování (Process Improvement) a náklady kvality (cost of quality) v ABC/ABM 3.2 Operativní analýza aktivit (Activity analysis) zhlediska jej ich produktivity, efektivnosti (efficiency) a výkonnosti (performance) 205. Hodnotící klíč operativní produktivity aktivit. Koexistence operativníhoabc/ ABM s koncepcí neustálého zlepšování (continous improvement) a procesní reengineering (process reengineering) 3.3 Doplnení a eliminace nedostatku TQM a Reengineeringu operativnímabc/abm , Neefektivity a omezení systému PIP (Performance ImprovementsPrograms) a jej ich eliminace pomocí ABC/ ABM Vliv investice do manažerských informačních systému nzení FIS, MIS a manažerské koncepce ABC/ ABM do finančních výkazu a extemího finančníhoreportingu Dopad rizika spojeného s investicí do systému nzení PIP (TQM) aabc/abm na cenu a náklady kapitálu firmy (cost of capital) Určování bonity obligací (Credit scoring) pn dluhovém financovánífirmy podie ratingové agentury Moody's Investor Services

5 OBSAH 3.8 Riziko investice, dlouhodobé zadlužení a pákový efekt (Gearing, Leverage) vyvolaný investicí do nového systému nzení ABC/ ABM Dopad rozhodnutí o investici do podpurných a komplexních systému nzení, PIF a ABC/ ABM z hlediska CAS Rozdíl v pojetí rezerv v CAS a GAAP (IASIIFRS, US GAAP) Dopady strategického - investičního rozhodnutí zavedení nového systému nzení (MIS, ABC/ ABM) na finanční výkazy CAS (Financial statements)a jeho účtování Zobrazení, vyčíslení a respektování rizik spojených s manažerským rozhodnutímzavedení PIP nebo nového systému nzení ABC/ ABM Hlavní investiční kritéria a metody oceňování investic Statické: (PP - Payback period; ARR - accounting rate of return). Dynamické: (FV - future value, PV - present value, NPV - Net Present value; PI - Profitability index, IRR - internal rate of return). Flexibilní: Metoda reálných opcí - kupní a prodejní opce (can and put options) 3.14 Riziko a nejistota a jejich vliv na investiční rozhodování (Risk and Uncertainty) ve vztahu k ponzení ABC/ABMjako subsystému MIS 254. Vztah manažerí1k riziku a nejistote (Risk Attitude) ve firemní praxi, portfoliový efekt (portfolio effect) a variabilita výnosu Hlavní techniky mei'ení rizika ve firemní praxi. Časové (Payback period, Risk premium, Finite horizont). Pravdepodobnostní (expected value, continuous probabilisticanalysis - CPA). Simulační metody a citlivostní analýza (sensitivity analysis) 3.15 Obvyklé počáteční duvody pro zavedení PIP a operativního ABC/ ABM ve firemní praxi Srovnání tradičního Manažerského účetnictví, PIP, ABC/ABM a systému JIT (Just-in-Time) v pnstupu ke kvalite a zvyšování efektivity a výkonnosti firem Pokročilé výrobní technologie - PVT (Advanced Manufacturing Technologies - AMT) a jejich vztah s TQM, JIT a ABC/ ABM ~, -:-0J.i:Miiij/ífj,_,\~'P3iij'9i''!Jj;7J;;:-;'~~""",,,.. ~.l~,~~j!.c

6 Obsah. Zpracování výroby počítači (Computer aided Manufacture - CAM). Počítači zpracovaný design (Computer aided Design - CAD) Just-in-Time (JIT). Materiálem nzené plánování (Materials requirement planning - MRP) 3.18 Just-in-Time (nt) Hlavní pnnosy metody nt ajejí srovnání s klasickým pnstupem a jeho vztah s ABC/ ABM Srovnání klasického a systému nt v pnstupu ke kvalite Tradiční Manažerské a nákladové účetnictví v podmínkách pokročilých výrobních technologií AMT Využívání absorpčních technik v oblasti pnmých nákladuprodukce(absorptionanddirectcosts), Cílové nákladové účetnictví (Target Costing) ABC/ABM a Cílové nzení nákladu(targetcosting)., 289 Market - driven costing Product - level target costing. Component -!evel target costing. Chained - level target costing 3.25 Kombinace cílového nákladového účetnictví TC a ABC/ ABM pn analýze, kontrole a nzení nákladu (Cost management) Neefektivity a selhání tradičních nákladových systému (Traditionalmodel- TM) v souvislosti s TC - target costing Tradiční nákladové systémy, ABC/ ABM a jejich vztah s technikoutc Nákladová analýza ABC (ABC cost analysis) 304. Administrativní a správní rozpočet (administration andoverhead - servicescostbudget)a problémy s ním spojené ve firemním nzení 3.28 Režijní (overheads costs), nepnmé a podpurné náklady (indirect and supportcosts) v tradičních nákladových systémech, ABC/ABM atc Problémy s nepnmými a režijními náklady v nákladové analýze a TC ABC/ABM pojetí tradičníchnepnmých nákladu (indirectcosts) Výrobní režie (productionoverhead).. Všeobecná - administrativnía správní režie (general overheads) ~ r, i l 9

7 OBSAH. ABC aabc/abm ve výrobních (production and manufacturing companies) a službove orientovaných firmách a organizacích (services companies, firms/ organization 3.31 Základní specifikaabc - SFO) aabc/abm v službove zamei'ených firmách a organizacích (services. companies/organization) Motivace top managementujako základní faktor úspešnosti soudobého firemního nzení (Corporate management and MBO, BSC, EVA). Moderní motivační metody - manažerské akciové opce - MO. Možné neefektivity spojené s moderními motivačními technikami pomocí POskytnutí manažerských akciových opcí top managementu. Situace motivačních programu pomocí MO v ČR a privatizační proces 3.32 Zásadní užitečnost ABC a ABC/ ABM pro firmy a organizace poskytující služby (services companies and services organization - SFO) Účetnictví životního cyklu (Life cycle costing - LCC) Náklady spojené s ponzením, nákupem nebo zavedením aktiva (Acquisition Cost). Provoz (Operating)a Likvidace (Disposal or retirement) Kapitola IV. 4.1 Úvod do strategickéhoabc/ ABM (strategic ABC/ ABM, 351 ABM) Operativní a strategické ABC/ ABM (operating and strategic ABC/ ABM, ABM) Operativní ABC/ ABM. Problémy s mei'ením ziskovosti (profitability) 359 a pňdané hodnoty (value added) jednotlivých aktivit a procesu ve firemní praxi. Určení jednotlivých aktivit a procesu zhlediska jejich konkrétní pňdané hodnoty v ABC/ ABM (value added analysis). Zákazníky vnímaná pňdaná hodnota (customers' accepted value added) Strategické ABC/ABM 4.3 Strategické ABC/ ABM a jeho praktické užití pň soudobém 366 efektivuím firemnímnzení (Corporate management)

8 l 6 Obsah Strategické ABC/ ABM - zákazníci a trhy (Strategic ABC/ABM - customers and markets) - úvod Nákladové objekty v strategickém ABC/ ABM - historie (Cost objects in the Strategic ABC/ABM - History) Zákazníci a trhy - hlavní nák1adovýobjekt strategického ABC/ABM (customers and markets - main cost object strategic ABC/ABM) Celková ziskovost - profitabilita firmy v tradičním a ABC aabc/abm pojetí Dílčí ziskovost - profitabilita firmy v tradičním a ABC a ABC/ ABM pojetí Rozbor strategického ABC/ ABM - zákazníci a trhy (Customers and Markets) Pňdaná hodnota (value added) versus účetní ziskovost (profitability) nákladových objektu (cost object) Logistika (logistics) a ABC/ABM 406 Dodavatelé (Suppliers). Odberatelé (Customers). Dodavatelské a odberatelské kanály (Suppliers and Distribution Channels) Určení celkových a dílčích nákladu10gistiky v tradičních nákladových systémech a ABC/ ABM Účtování zásob, hrubá marže (gross margin) a celkový účetní zisk v CAS Moderní manažerský informační systém MIS Zákazníci a trhy (customers and markets)- standardní manažerská rozhodnutí (management decisions) podporovanáabc/ ABM ABC hodnotová a zisková analýza - zákazníci (ABC value added and profit analysis - customers) Praktické problémy pň stanovení a porovnávání tradiční a ABC ziskovosti nákladových objektu - zákazníku (customers) Customer Relationship Management (CRM) Ziskovost ajejí vnímání v soudobé firemní/podnikové praxi v ČR KonstrukceABC-CPA (customers profitability analysis) Identifikace a posouzeníjednotlivých hlavních tržních segmentu- zákazníku (customers segments) pomocí ABC r ~ 11

9 OBSAH. Srovnání profitability tradičního nákladového modelu a finančníhoúčetnictví a segmentové ABC profitability. Skrytá ztráta (hidden loss). Skrytý zisk (hidden profit) Doplnení ABC-CPA o hodnotovou analýzu nákladových objektu ABC/ABM zahrnující manažerské náklady (managerial or management costs) Pfidaná hodnota (value added) ekonomicky reálné hodnotící kritérium (performance Tradiční nákladové modely (TM) a jej ich measurements) pojetí variabilních (variable costs) a fixních nákladu (fixed costs) i celkových firemních nákladu (total costs); kombinace nákladových metod FAC (full absorptioncosts) avc (variable costs) v tradičním modelu a Manažerském účetnictví Současný pnstup Manažerského účetnictví a jeho 450 nákladových technik v tradičnímmodelu Pnmé a nepnmé náklady (Direct and Indirect costs) Fixní a variabilní náklady (Fixed and Variable costs) Fixní náklady (fixed costs) v tradičnímmodelu a ABC a ABC/ ABM pnstupu Problémy s fixními (fixed) a nepnmými (indirect) náklady v mezinárodním finančním reportingu (IAS/IFRS a US GAAP), kontrole a progresivním finančnímnzením(corporatefinancialmanagement). Klasický pnstup k finančnímureportingu a jeho úskalí a neefektivity pro současné hodnotové firemní nzení. Kreativní mezinárodní finanční reporting (creative financial reporting) Administrativní a správní náklady a výdaje (administrationand general overheads expenses) v tradičnímmodelu a ABC/ ABM Omyly tradiční koncepce snižování nákladu (cost reduction). Určení, plánování a kontrola optimální nepnmé a administrativníkapacity (indirect and administrationcapacity) Rízení, kontrola a monitorování nepnmých - adiuinistrativnícha režijních nákladu a praktické "'" ~,;;!ijiijl!i;2jf!j;;~;[0;j;':'ť.~~

10 Obsah 8 9 o zvyšování firemní efektivity (efficiency) a-výkonnosti (performance) pomocí ABC/ABM Hodnotu nepndávající (non value added customers) a hodnotu pndávající zákazníci (value added customers) Administrativní a režijní náklady (administrationand overheads expenses) v klasické organizační strukture tradičníhomodelu a ABC/ ABM Srovnání záveru Tradičního modelu - TM aabc a ABC/ ABM zhlediska poti'eb soudobého efektivního hodnotového firemního nzení (Corporate management) v oblasti nepnmých a fixních nákladu Tradiční model a jeho pojetí nepnmých a fixních nákladu. ABC a ABC/ ABM a jeho rozdílný - pnčinný (cause - effects) pnstup k nepnmým - administrativním arežijním nákladum 4.6 Nepnmá a administrativníkapacita firmy v pojetí ABC a ABC/ ABM Určení, kontrola a nzení nákladu a administrativní kapacity pomocí ABC a strategickéhoabc/ ABM 500. Analýza aktivit v obchodní firme (Activity analysis - trade services company). ABC - activity Timesheet (AdministrationActivity CostPool - Financialservicesdepartment- FSD) Užití analýzy aktivit (activity analysis and charge back systému) pn efektivním a hodnotove orientovaném nzení firmy a jejích organizačních jednotek včetne zahrnutítzv. cost pools Moderní koncepce mezi firemní spolupráce na základe oboustrannévýhodnosti (Win to Win concept). Současný hodnotový zákaznický a dodavatelský retezec (Customers and Suppliers Value chain) 4.7 Dodavatelé (suppliers) a odberatelé (customers) v ABC aabc/abmkfiremnímunzení-cm, 512. Historie mezinárodních dodavatelských vztahu (suppliers relationships) - tradiční model. Win to win concept efektivní kooperace dodavatelu a odberateiu ve firemní praxi (Chrysler, Euc1id 13

11 ~-:,",,,,~~~~~ ~ OBSAH Engineering, General Motors, John Deere, Kanthal, General Electric). Výbernejméne - celkove nákladove náročného a ne pouze nejlevnejšího zákazníka - dodavatele (choosing Lowest cost not Lowest price customer - Supplier) 4.8 Hodnotový retezec (supplier value - chain) a progresivní procesní pnstup ABC/ ABM k firemnímunzení - CM Současný procesní a hodnotový pnstup k firemnímu nzení (COrporate management) v mezinárodní praxi Procesnínzení (ProcessManagement)aABC/ABM ABC aabc/abmjako současný manažerský nástroj (management tool) pn procesním a hodnotove orientovanémfiremním nzení Shrnutí dnešního procesního a hodnotového firemního nzení (process and value management) založeném na procesním pnstupu soudobého ABC/ ABM a jeho budoucí výhledy v mezinárodní a lokální (ČR) firemní praxi 21. století Procesní analýza (Process analysis) a praktická implementace 531 modelu ABC a jeho prerod v ABC/ ABM firmy BIiss & Laughlin IndustriesInc. USA, Illinois Vstupní a počáteční požadavky firmy BL spolupracující s konzultační firmouarthur Andersen na zavádený model ABC Analýza ziskovosti - profitability zákazníku (Customers profitability analysis - CPA). Reálné produktové náklady a zákaznická a tržní orientace produkce (real products costs and customer and market orientation). Systematická kontrola nákladu a plánování zisku (systematic cost control and profit planning) Preference ABC modelu v souvislosti s procesní analýzou - PA u firmy BL Inc Procesní pnstup (process approach) Identifikace klíčových provozních procesu (business processes - BP). Seznam procesu (list of business processes firmy 546 BL Inc.) Závery ABC procesní analýzy (BL's results of process analysis) "'" 524

12 . Současné vnímání pi'idanéhodnoty (Value.added) a její mentka a charakteristiky ve firemní praxi. Hodnotu pi'idávající aktivita/proces (value added activity/process). Progresivní společná současná hodnotová kritéria CM - čas, kvalita/hodnota a náklady (Time, QualityNalue, Costs - TQc). Výsledky procesní ABC analýzy a dopadjejích Obsah záveru na ABC a ABC/ ABM Program Plánování zisku (Planning for profits - PP) Ostatní pnnosy implementace procesního ABC modelu ve firme BL Výrobní flexibilita (Manufacturing flexibility). Manažerské akce v souvislosti s ABC 556 identifikovanými ziskovými objekty (profitability profiles) Benchmarking. Moderní mentka výkonnosti (performance measurements) Další rozvíjení ABC modelu ve firme BL a jeho prechod v ABC/ ABM Budoucí výhledy firmy BL z hlediskaabc modelu a procesního nzení ABC/ ABM Shmutí úspešné implementace ABC modelu a jeho procesního pnstupu ve firme BL a jeho poznatky a závery učinené firmou Arthur Andersen a jejich podrobný komentovaný rozbor Flexibilita implementace 561. Participace Top managementu Dynamičnost, pragmatičnost a pnmočarost implementace programuabc. Zákaznická a hodnotová orientace (customers and value orientation). Pnčinný pohled na náklady a efektivní zpetná vazba (feed back). Užití ABC modelu ve vztahu k budoucnosti a jejímu aktivnímu ovlivňování a tvorbe zisku (profitability) Srovnání pnstupu ABC modelu s tradičním modelem - TM v oblasti současného firemního nzení (Corporate management) 564 l 15

13 ~,;,"";!ii;'ié"'i"c'j;~jiii!eilj;;j{)ľlz2"":'w OBSAH Kapitola V. 5.1 Strategické ABC/ ABM a jeho historicky puvodní nákladový 567 objekt - produkty (Products) Paretovo pravidlo 80/20, velrybí ki'ivka (The Whale Curve) a ziskovost jednotlivých produktu v soudobé ekonomické realite Produktová zisková a hodnotová analýza (Products profitability/addedvalue analysis - PPA/PVA) Standardnímanažerská rozhodnutí (management 574 decisions) tvorená na základe PPA/PVA ve strategickém ABC/ ABM Efektivní a reálné ABC nákladové ocenení, tj. obvykle 577 precenení produktu (ABC product valuation and Repricing products). Dnešní ekonomická realita a efektivní cenotvorba (Pricing) určená na základe ABC a její využití vabc/abm. Skrytý zisk (hidden profit) a skrytá ztráta (hidden loss) identifikovanáabc analýzou produktové ziskovosti a pi'idanéhodnoty (product profitability/ added value analysis - PPA/PVA). ABC Product costing, Product mix a efektivní strategie v oblasti product Mixu. Navrhnout,upravita pi'izpusobitprodukt(adjust and redesign product). Nahradit stávající produkt (Substitute product). Zlepšení výrobních - provozních procesu (operating proces improvement). Zmenit, zefektivnit a zlepšit výrobní produktové strategie (Change and improve product strategies). Pokročilé výrobní technologie (Advanced manufacturing technologies - AMT). Opustit produkt a redukovat product mix (Eliminate product and reduce product mix) Efektivní motivační principy a product costing (motivationand product costing). Užívané motivační principy a jejich vhodné kombinace - tržby, zisk, pi'idanáhodnota a nefinanční ukazatele výkonnosti (Sales, Profit,

14 ;67 i !74 ~! I Obsah Value added, Non-financial performance measurements- NFPM). Efektivní sladení osobních a firemních chu (goals congruence) Shrnutí strategického ABC/ABM spojeného s nákladovým objektem produkt Nevyužitá kapacita, ABC aabc/abm (unusedcapacity - UC) Problémy mezi pojetím fixních a variabilních nákladu v tradičnímpojetí (traditionalfixed and variable costs) a pnstupu ABC aabc/abm, PojetÍ nevyužité kapacity v ABC aabc/abm Rovnice nevyužité kapacity (CRS =CRU + CRUn) Praktické nzení nevyužité kapacity Užití ABC a ABC/ABM pn identifikování, merení, tvorbe a nzení nevyužité kapacity (identifying, measuring, creating and managing unused capacity) Určení optimální kapacity (Capacity identification) v ABC/ ABM Reálná kapacita (PracticaI capacity - PC) v pojetí ABC/ ABM Definice teoretické a praktické - reálné kapacity. Konstrukce,pojetía preferencepraktické- reálne dosažiteiné kapacity v současném firemním nzení a ABC/ ABM. Motivační a strategická hlediska a stanovení optimální organizační kapacity a administrativní kapacita (Administration cost pool) Záložní kapacita (Reserve capacity) a náklady s ní spojené Specifikace, pojetí a určení záložní kapacity. Náklady záložní kapacity (cost of reserve capacity). Odpovednostní nzení (responsibility management) a nevyužitá a záložní kapacita v ABC a ABC/ ABM Nevyužitá kapacita (Unused capacity) v ABC a ABC/ABM - celkovéshmutí 638. Merení efektivity manažerských rozhodnutí pomocí UC SiO\iťli1$katechnická univerzita ~ i 17 o~~teri Dar ňi c,.(::.~;",!, i;ii,~~~j it-,,1f,1 ku ita :"i,'.~.;d2'nentu BottOVd ;,:;;;, 91 i' 2,.,,niNa

15 OBSAH. Referenční efektivita a výkonnost aktivit a procesu a Praktická kapacita v ABC/ ABM a její současná strategická - budoucí orientace 5.3 ABC aabc/abm v službove orientovaných firmách a organizacích (ABC aabc/abm - service firms and organizations- SFO) Historie služby poskytujích firem a organizací (services firm and organization- SFO) a sektoru služeb (service industies - SI) v mezinárodním mei'ítku Soudobé potieby firem a organizací poskytujících 646 služby orientovanýmina zákazníky (customers orientated SFO a SI) z hlediska nákladových systému (cost system) a MIS (management information system) SFO Telekomunikační společnosti pi'íklad Český Telecom/Telefonica (SFO - Telecommunication Companies) Klíčová požadovaná manažerská data a informace telekomunikačních, IT a finančních SFO (Telecommunication, IT a Financial companies) Soudobé mezinárodní a lokální trendy v poskytování služeb finančních SFO (banky, pojišťovny, investiční společnosti, stavební spoi'itelny,úverové a splátkové firmy. oo) Službove orientované firmy a organizace (SFO) ajejich 660 specifické pojetí logistiky a distribučních kanálu (Logistic, distributions/delivery channels and services flow in SFO) -ABC aabc/abm Telekomunikační firmy a organizace a jejich službový 664 tok (Telecommunication SFO and service flow) - obecná pi'ípadová studie a segmentová analýza zákazníku (case study and SCA - Segment customers analysis) a současný mezinárodní stav odvetví 5.4 Ostatní službove orientované firmy a organizace (SFO) -ABC a ABC/ ABM (Státní zpráva a státní instituce - Government; zdravotnictví - Healthcare; školství - Education; veda a výzkum - Science and Research a verejné služby - Public services) ABC aabc/abm v oblasti státní správy a verejného sektoru (Government entities/agencies and Public.sector) ~.. ~Hjj;jj;ffi> ~>;ilľ!/!ifľ1ľiffgi'c:"j'.ti,n,'~-- zz!:

16 I fl ~6 ~ ~O i ~ i I,]l,73. Federální imigrační úrad USA (The U.S~Immigration and Naturalization Service - INS). Ministerstvo obrany a Státní daňová správa- IRS (The U.S. Internal Revenue Service - IRS) Municipální a státní služby (Municipa1- Government services) 676. Užití ABC a ABC/ ABM pro efektivní nzení státní správy a její restrukturalizaci. Nastolení konkurence a výsledky ABC modelu a manažerské koncepce ABC/ ABM použitého v Municipálních službách (MS) mesta Indianapolis, USA. Manažerská rozhodnutí (management decisions) uskutečnená na základe ABC a ABC/ ABM v organizaci MS a jejich praktické dopady. Určení hlavní činnosti (core business) a hlavních kompetencí (core competencies) a restrukturalizace pomocí ABC a ABC/ ABM v současném firemním a organizačním nzení (corporate management -CM). Zabudovaný princip konkurence v MS a jeho vliv na efektivitu a pruhlednostvýberových nzení a verejných zakázek (competition principie and efficiency of public tenders in MS) ABC a ABC/ ABM ve zdravotnictví a zdravotních službách (Health care SFO) 692. Specifika zdravotnictví a zdravotních a sociálních služeb a problémy s nimi spojené zhlediska efektivního ekonomického nzení, kontroly a správy. Efektivní nzení reálné - praktické kapacity (practicai capacity) a nevyužité kapacity (unused capacity) pomocí ABC a ABC/ ABM. Vnímání kvality (quality) a komplexních a specifických hodnotových preferencí (value i preferences) ve zdravotních a sociálních službách a jejich prioritní zákaznická - klientská orientace Shmutí použití ABC a ABC/ ABM v státní správe ~ a státníchsfo a verejnémsektoru !. Tradiční - selhávající administrativnedirektivní ' a rozpočtový zpuoo"" "",ot a kootroly ""ni,h SFO Obsah... l.., 19

17 ~ OBSAH a verejného sektoru (budgeting, budgetary controls, limits, standards...). Efektivní, klientsky orientovaný progresivní pnstup ABC a ABC/ ABM a jeho srovnání s tradičním administrativnedirektivním systémem nzení ve firemní praxi Kapitola VI. 6.1 Pokročilé aplikaceabc aabc/abm Rozvinuté ABC/ ABM a jeho rozšírené informační 703 požadavky Rozpočtování a rozpočet tvorený aktivitami (Activity based Budgeting - ABB) Definice ABB a jeho srovnání s tradičním rozpočtováním (traditionalbudgeting) manažerského účetnictví (management accounting) ABB rozpočtový proces (activity based "" budgeting 715 process) a tvorba rozpočtu tvorených aktivitami (activity based budgets - ABBs) ve firemnípraxi Rozpočtové vstupy rozpočtování (rozpočtu) tvorených aktivitami a standardníabb proces používaný pn konstrukci (ABB s). Odhad budoucího objemu a strukturyprodeju a tržeb 720 ve vztahu k produktum,zákazníkum a trhuma jejich segmentum (sales volumes estimate - products, customers and markets). Určení budoucí firemnípoptávky po aktivitách (demands for activities). Stanovení komplexní firemní zdroju (Total resources) Ekonomické a nákladové specifikace a charakteristiky celkových rozpočtovaných zdroju (specify total budgeted resources) v ABB. Problematika reálné - praktické (practical capacity - PC) a nevyužité kapacity (unused capacity - UC) vabb Proaktivní a budoucí manažerská orientace ivyužití rozvinutého ABB a ABBs v současné firemní praxi a ABC/ABM (Proactive and furure orientation advancedabb)

18 :ô j t Obsah. Pojetí rozpočtování a rozpočtu tvorených aktivitami ABBs jako rozpočtování a tvorbu rozpočtu s nulovým základem[zerobasedbudgeting(s) - ZBB a ZBBs]. ABB a ABBs jako kontinuální, systematická a transparentnírealizační manažerská technika, plánování (planning), kontroly (control) a firemního nzení (Corporatemanagemenṯ CM) realizovaného pomocí rozvinutého ABC/ ABM ABC, ABB, KPI (keypeďormanceindicators) - klíčové ukazatele výkonnosti a ABC/ ABM benchmarking ve firme American Express Vstupní predpoklady firmy American Express (travel related services). Požadavky na ABC model a progresivní účtovací - kontroiníinterní systém (charge-out system) firmy AE. Základní predpoklady a implementační strategie ABC modelu firmy AE. Výsledný model ABC a interní kontrolní a ndící systém ABC - cas (charge - out system) a jejich parametry. Rozvinutí modelu ABC o ABB (activity based budgeting) a KPI (key peďormance indicators) Interní a externí Benchmarking a KPI (key peďormance indicators). Shmutí implementace ABC modelu, ABB a KPI ve firme AE. Záverečné shrnutí (Summary) komentované pnpadové studie (Case Study: American Express Travel - Related services, New York; New York - D. M. Aldea, D. E. Bullinger- Arthur Andersen, 1999) a klientské standardy "big five" companies I~Pitola VII Záver ABC aabc/abm :'. Současnýrozsaha trendyabc/abm. Hlavní predpoklady úspechu a současne rizika spojené s ABC a ABC/ ABM a jeho implementací a využíváním v současné firemní lokální (', a mezinárodnípraxi 21

19 OBSAH. ABC/ ABM a firemní nzení (Corporate Management - CM) v ČR (2006) Prílohy Pfíloha l: Portfoliový efekt investice do ABC/ ABM (Portfolio investic a investičních projektu) Pfíloha 2: 789 Zobrazení (bruto)pochybných pohledávek (doubtful accounts receivable) a rezerv s nimi spojených (allowance for doubtful accounts) v US GAAP financial statements, reálná rozvaha a výsledovka v UK GAAP (IAS/IFRS) a hlavní mezinárodní finančnípomerové ukazatele (financial ratios) Príloha 3: VAD and Cash Flow statements IAS/IFRS (UK - German 797 Standard), Balance sheet and Profit and Loss Statements - US GAAP a rozlišení rozvahových účtu. Pfíloha 4: Life - cycle costing (LCC) Pfíloha 5: 807 Hlavní oceňovací kritéria a techniky pn investičních rozhodnutícha jej ich konstrukce (Investmentappraisal measurements) Pfíloha 6: Target costs (case study) + tabulka TC + komplexní nefinanční ukazatele hodnocení výkonnosti - NFPM Pfíloha 7: Redukce nákladu a její dopad na nepnmé náklady v TM (FAC) a ABC a ABC/ ABM Pfíloha 8: 842 a - Business repoting; b - List of Activities//Procesess Business Entity - Real Trade Company (CAM-I process approach) Pfíloha 9: 846 Tradiční rozpočtová kontroinízpráva (Budgetary control report)- reálnáfinančnía investičníspolečnost(centrálníadministrativa) Pfíloha 10: '" Tradiční Interní - hierarchický reporting (IHR) a struktura 852 reportovaných informací v tradiční organizační strukturetm a strukturahlavního souhmného rozpočtu (Master Budget) ~.:~JJJ[?m/;:;~~

20 Obsah Príloha II a:. Ekonomická pndaná hodnota- Economic Value Added (EVA) a její užití pn finančním a ekonomickém nzení firem a organizací (US GAAP) 858 Príloha II b: Ekonomickápndanáhodnota - EconomicValueAdded(EVA) a její užití pn finančním a ekonomickém nzení firem a organizací CAS (Czech Accounting Standards) 860 Pfíloha 12: Komplexní che firmy - jejich mei'ení a hodnocení. Koncepce MBO (Management by objectives) a hlavní nefinanční mentka firemní výkonnosti (NFPM - Non-Financial Performance Measures) Príloha 13: FSD - Activity Time sheet FSD - Financial Services Department - Administrative Cost pool Príloha 14: 867 Rozpočty a rozpočtované finanční výkazy (Budgets and Budgeted Financial statements): CIMA - Chartered Institute of Management Accountants Pfíloha 15: Komplexní InternationalReporting ABC/ ABM (AB MR) Pfíloha Č. 16: DCFC (Discounted Free Cash Flow) analýza investice (IFRS) Originální slovník (Original Glossary - CAM l) ABC a ABC/ABM (ABM), 895 I ľ ~, Finanční tabulky Odúročitelé (diskontnífaktory) Odúročitelé (diskontní faktory) - kumulované hodnoty Present value factors - Present value of l EUR CI + r)-n Pres~ntvalue annuity factors - Present value od 1 EUR recelved annualy for n years 1 - (l + r)-n r,. 907 Abecední seznam použité a doporučené literatury ABC aabc/abm (ABM)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 Obsah Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1 Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 1. Analýza agendy Agenda analysis 6 2. Analýza externího prostředí External environmental analysis 7 3. Analýza

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Přednáška č. 2 HOSPODÁŘSKÝ SKÝ VÝSLEDEK. 23.9.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č. 2 HOSPODÁŘSKÝ SKÝ VÝSLEDEK. 23.9.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č. 2 HOSPODÁŘSKÝ SKÝ VÝSLEDEK 23.9.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. HOSPODODÁŘSKÝ SKÝ VÝSLEDEK 2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY TY 2 1.HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HV = celkové výnosy

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Finanční řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013

OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013 OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013 SEZNAM OTÁZEK : 1)Vymezení klíčových pojmů :financování, fin.plánování, poměr riziko/zisk, maximalizace jmění, rozpočtování omezených zdrojů 2)Co je

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit Purchasing - nákup Základní funkcí nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a

Více

Vybrané principy a metody řízení FI

Vybrané principy a metody řízení FI Vybrané principy a metody řízení FI Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník zimní semestr Přednáška 2 2006/7 Obsah Opakování Model tvorby a realizace hodnoty Vztah k investorům

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny Út 10:30 12:30 ESF MU, místnost 650 Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Podnikatelský záměr / plán

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 699 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Hyperion a vazba na reportovací nástroje

<Insert Picture Here> Hyperion a vazba na reportovací nástroje Hyperion a vazba na reportovací nástroje Martin Grof Senior Konzultant, Oracle Czech Agenda Enterprise Performance management Představení funkčních oblastí realizace úspor Priority

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Vytvořil(i): Pracovní skupina Kariérní standardy Datum: 1.4.2012 Vydání: Distribuce dokumentu: první elektronicky na členy Asociace Vladimírova 233/12,

Více

Koncepce strategického controllingu ve Vězeňské službě ČR

Koncepce strategického controllingu ve Vězeňské službě ČR Brno International Business School Koncepce strategického controllingu ve Vězeňské službě ČR Michal Plaček KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2011 1 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

curriculum vitae Pozice: Ředitel, jednatel Zodpovědnost za aktivity související s řízením společnosti

curriculum vitae Pozice: Ředitel, jednatel Zodpovědnost za aktivity související s řízením společnosti ADRESA KONTAKTY Peter Staško Brno +420 775 654 331 Praxe 08/2007 - dosud Pozice: Ředitel, jednatel Zodpovědnost za aktivity související s řízením společnosti FOREAST Agency s.r.o. poradenská společnost

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY Management Využití IT Accounting Finance Controlling Controllingová akademie Ucelené vzdělání vedené manažery z praxe a ukončené získáním mezinárodního certifikátu Vzdělávací cyklus CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Co představují investice jednorázově vynaložené zdroje, od kterých se očekává, že budou přinášet peněžní příjmy během delšího období v

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Stavební ekonomika Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Struktura nákladů životního cyklu odpovídá

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

Obsah. Úvod. Přehled 17. Hlavní kniha 29. Účetnictví odběratelů a dodavatelů 55. Obsah

Obsah. Úvod. Přehled 17. Hlavní kniha 29. Účetnictví odběratelů a dodavatelů 55. Obsah Obsah Obsah Úvod Komu je kniha určena 11 Co se dozvíte 11 Orientace v knize 12 Co v knize najdete? 12 1 Přehled 17 Co vám SAP ERP Financials nabízí? 19 Kde můžete SAP ERP Financials využít? 22 Funkce specifické

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Ekonomické a finanèní øízení firmy Manažerské úèetnictví v praxi 2., výraznì rozšíøené a aktualizované vydání. Ing. Tomáš Petøík

Ekonomické a finanèní øízení firmy Manažerské úèetnictví v praxi 2., výraznì rozšíøené a aktualizované vydání. Ing. Tomáš Petøík Ing. Tomáš Petøík Ekonomické a finanèní øízení firmy Manažerské úèetnictví v praxi 2., výraznì rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy:

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy: I~...~- --.---._m.. HODNOCENí INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladu na investici) s výnosy, které investice prinese. Jde o rozpoctování jednorázových (investicních)

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Podnikání - soustavná, cílevědomá a opakovaná činnost provozovaná za účelem dosažení zisku - malý a střední podnik do 250 zaměstnanců Podnik - základní

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Řízení dluhů ve veřejném sektoru Zkušenosti z Francouzské asociace municipalit SAN de SENART

Řízení dluhů ve veřejném sektoru Zkušenosti z Francouzské asociace municipalit SAN de SENART Řízení dluhů ve veřejném sektoru Zkušenosti z Francouzské asociace municipalit SAN de SENART Praha, 9. červen 2011 Agenda Řízení dluhů v rámci francouzských místních úřadů SAN de SENART krátká prezentace

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více