Řízeni letového provozu České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízeni letového provozu České republiky"

Transkript

1 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:337i20141ps1033 evidenční číslo smlouvy poskytovatele: JL Servisní smlouva /RLPCR Řízeni letového provozu České republiky SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování servisní podpory ekonomického systému EUS a EUS/PIS uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona Č Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) (dále jen smlouva ) 1. Smluvní strany: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) se sídlem: Navigační 787, Jeneč zastoupený: Ing. Janem Klasem, generálním ředitelem k jednání ve věcech technických oprávněný: Ing. Aleš Zemek, vedoucí oddělení ůčetních operací Ičo: DIČ: CZ bankovní spojení: ČSOB Praha 5, Č. účtu SWIFT kód: CEKOCZPP zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771, (dále jen objednatel ) a IFIELD COMPUTER CONSULTANCY LIMITED organizační složka se sídlem: Aviatická 1039/6, Praha 6 zastoupená: Danou Kuželovou, vedoucí organizační složky IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: ČSOB Praha 1, Číslo účtu zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložce 46668, (dále jen poskytovatel«). (objednatel a poskytovatel rovněž smluvní strany ). 2. Preambule Účelem této smlouvy je zajistit ze strany poskytovatele provoz a údržbu aplikačního vybavení systémů autorizace ekonomických agend objednatele. 3. Předmět smlouvy 3.1. Poskytovatel se zavazuje na základě této smlouvy zajistit servisní podporu a údržbu systému EUS a EUSIPIS (dále jen systém ) tak, aby byl systém v plně funkčním režimu v souladu s obecně závaznými předpisy v oblasti ekonomických agend, zejména zákona o Stránka I z 13

2 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, sp.:337i2o14ipsio33 evidenční Číslo smlouvy poskytovatele: Servisní smlouva üčetnictví. Poskytované služby se budou týkat zajištění kompletních služeb Aplikačního Software dále jen JASW. Dodávané služby se budou týkat zejména zajištění trvalého provozu a údržby aplikačního programového vybavení zabezpečujícího zpracování dat ekonomických agend dle potřeb a zadání objednatele v rámci systému. Servisní podpora a údržba se týká následujících modulů: Servisní podpora Moduly systému EUS Běžný deník Cash Flow Číselníky D.E.B.I. DPH Drobný majetek (DHNM) Ekonomický model SLŠ Hlavní kniha Import mezd Investice Investiční majetek (DHNM) Kniha pohledávek Kniha závazků elektronické zpracování faktur Letové poplatky LIS 15 MIP MTZ Nedokončené Investice Oběh dokladů Odpis pohledávek Penalizace Pokladna Prodej publikací LIS Provozní smlouvy Roční uzávěrka Rozpočty Rozvaha a výsledovka Schvalování Správce systému STAH Stravenky Ufis Valutová pokladna Servisní podpora Moduly systému EUSIPIS Agenda vedoucího Docházka DPČ a DPP Docházka HPP Ekonomika práce Evidence IDC a bezpečnost FKSP Lékařské prohlídky Mzdy Nábor žáků Osobní náklady Personalistika Přenosy dat mezi i-tutor a vzdělávání PIS Rozpočty mezd na účelová Čísla Správce sestav Správce aphkací Správce systému Stravování Systemizace pracovních míst Vzdělávání Stránka 2113

3 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: ps1033 evidenční číslo smlouvy poskytovatele: Servisní smlouva zpc Žádanky a objednávky Evidence nezařazeného majetku 3.2. Servisní podpora poskytovaná dle této servisní smlouvy zahrnuje dále tyto služby: a) Help Desk b) analytické služby c) programátorské služby d) systémové know-how e) odstraňování chyb a závad včetně jejich detekce f) provádění školení pro objednatele g) konzultační hodiny Help Desk: Hot-line technik poskytuje podporu uživatelům 80% pracovní doby ŘLP ČR přímo na pracovišti ŘLP nebo prostřednictvím telefonu, přes , faxem nebo přímým datovým napojením. HOT-LINE pomoc je orientována na rady a návody pro: ovládací a uživatelské úkony směřující ke správné obsluze postupy při analýze problémů pro stanovení správného postupu korekce vad postupy při analýze problémů a přesné definice reklamace vad návod na správné provedení softwarové konfigurace 3.3.Poskytovatel se dále zavazuje provádět dílčí změny funkčních vlastností udržovaného SW, které nejsou poruchou, ale vyplývají z požadavku objednatele a svou povahou a vyvolanými náklady u objednatele nespadají do kategorie technického zhodnocení. Jedná se zejména 0: údržbu účetního systému vzhledem k legislativním změnám v oblasti daňové a účetní údržbu personálního a mzdového systému v souladu s legislativou ČR drobné uživatelské změny ASW 3.4. Poskytovatel se zavazuje zajistit pro objednatele všechny licence týkající se softwarových produktů systémů uvedených v bodu Č po celou dobu platnosti této smlouvy a úhradu všech licenčních poplatků s tím souvisejících Poskytovatel se dále zavazuje zajistit pro objednatele provozní dostupnost hardware a operačního software vývojové a testovací platformy, která je ve správě a majetku objednatele Specifikace předmětu smlouvy a zásady jejího plnění jsou dále rozvedeny v Příloze Č. I k této smlouvě. 3.7,Poskytovatel je povinen aktualizovat a předat Objednateli dokumentaci, jež jsou nutné k užívání předmětu této smlouvy. Aktualizovaná Technická dokumentace ASW vytvořená poskytovatelem bude předána objednateli v jazyce anglickém nebo Českém, v tištěné nebo digitální podobě. Aktualizovaná Uživatelská příručka bude vypracována v jazyce Českém včetně jejich pozdějších doplňků po pravidelných update. Aktualizovaná Provozní příručka určena pro administrátory bude složena z dokumentace výrobce a poskytovatele a bude vyhotovena v jazyce českém. Činnost poskytovatele uvedená v odst.3.1 až 3.7 smlouvy dále jen servisní podpora« Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za výše uvedenou servisní podporu cenu ve výši a za podmínek stanovených v Článku 4 této smlouvy. Slíánka 3 z 13

4 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: psí033 evidenční číslo smlouvy poskytovatele: Servisní smlouva 4. Cena a platební podmínky 4.1. Celková cena za servisní podporu prováděné po celou dobu trvání této smlouvy činí maximálně dohodnutou smluvní částku v celkové výši ,OOKČ (slovy padesát sedm milionů šest set sedmdesát dva tisíc šest set korun českých) za období od do a skládá se z těchto částí: Cena za položku Cena za položku (v KČ bez DPH za 60 (v KČ bez DPH za měsíců) Č. pol. Položka I měsíc) 1. Servisní podpora Moduly systému EUS 1.1 Běžný deník 1.2 Cash Flow 1.3. Číselníky 1.4. D.E.B.I DPH 1.6. Drobný majetek (DHNM) 1.7 Ekonomický model SLŠ 1.8 Hlavní kniha 1.9 Import mezd 1.10 Investice 1.11 Investiční majetek (DHNM) 1.12 Kniha pohledávek 1.13 Kniha závazků elektronické zpracování faktur 1.14 Letově poplatky MIP 1,17 MTZ 1.18 Nedokončené investice 1.19 Oběh dokladů 1.20 Odpis pohledávek 1.21 Penalizace 1.22 Pokladna 1.23 Prodej publikací LIS 1.24 Provozní smlouvy 1.25 Roční uzávěrka 1.26 Rozpočty 1.27 Rozvaha a výsledovka 1.28 Schvalováni 1.29 Správce systému 1.30 STAH Stránka 4z 13

5 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: ps1033 evidenční číslo smlouvy poskytovatele: Servisní smlouva 1.31 Stravenky 1.32 Ufis 1.33 Valutová pokladna 1.34 ZPC 1.35 Žádankyaobjednávky 1.36 Evidence nezařazeného majetku Servisni podpora Moduly systému EUSIPIS Agenda vedoucího 2.2 Docházka DPČ a DPP 2.3. Docházka HPP 2.4. Ekonomika práce 2.5. Evidence IDC a bezpečnost 2.6. FKSP 2.7 Lékařské prohlídky 2.8 Mzdy 2.9 Nábor žáků ŘLP 2.10 Osobní náklady 2,11 Personalistika 2.12 Přenosy dat mezi i-tutora modulem Vzdělávání 2.13 Rozpočty mezd na účelová čísla 2.14 Správce sestav 2.15 Správce aplikací 2.16 Správce systému 2.17 Stravování 2.18 Systemizace pracovních míst 2.19 Vzdělávání 3. Celková cena (součet položek I a 2) ,00 Ceny jsou platné pro celé období trvání smlouvy. 4.2 Na základě výše uvedeného roční cena (paušální) za servisní podporu poskytovanou poskytovatelem v rozsahu uvedeném v Článku 3 a přílohy Č. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona Číslo Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a Činí za jeden kalendářní rok v paušální výši 4.3 Tato dohodnutá cena je pro smluvní strany závazná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací smlouvy. Jakékoliv změny mohou být provedeny výhradně písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami. 4.4 K ceně uvedené v odst. 4.1 a 4.2 této smlouvy bude účtována přislušná zákonná sazba DPH. Stránka S z 13

6 evidenční Číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: /ps1033 evidenční Číslo smlouvy poskytovatele: Servisní smlouva 4.5 Platební podmínky: Platby objednatele budou realizovány měsíčně na základě faktur daňových dokladů ve výši, vystavených poskytovatelem k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém tato plnění uskutečnil. Faktura daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového dokladu dané zákonem Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále Jen zákon o DPH ), jinak bude poskytovateli vrácena. 4.6 V případě oprávněného vrácení faktury přestává běžet lhůta její splatnosti v den jejího odeslání od objednatele a nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne nového doručení opravené Či doplněné faktury objednateli. Každá faktura musí odkazovat na Číslo této smlouvy a musí být zaslána na adresu sídla objednatele. 4.7 Splatnost každé faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. 5. Místo plněni 5.1 Místem provádění servisní podpory je sídlo poskytovatele a/nebo sídlo objednatele včetně dislokovaných pracovišť objednatele Smlouva se uzavírá na dobu určitou od do Reakční doby pro servisní podporu 6.1 Maximální reakční doby Maximální reakční doby stanovené pro jednotlivé úkony servisní podpory prováděné dle této smlouvy jsou uvedené v následující tabulce: Druh poruchy Způsob reakcelpodmínky Maximální reakční doba Kritická porucha Hlášení z Help Desku je Čas odezvy: do 3 hodin zdokumentováno a je mu čas identifikace problému: do 8 hodin, přiřazena nejvyšší priorita. Čas vyřešení: do 2 dnů Řešitelský tým odstraní chybu, zanese chybu do dokumentace a předá systém do provozu. Vážná porucha Hlášení z Help Desku je zdokumentováno a je mu čas odezvy: do 5 hodin přiřazena vysoká priorita. čas identifikace problému: do I dne čas Řešitelský tým odstraní chybu, vyřešení: do 3 dnů zanese chybu do dokumentace a předá systém do provozu. Drobná porucha Hlášení z Help Desku je zdokumentováno a je mu Čas odezvy: do 8 hodin přiřazena nízká priorita. Čas identifikace problému: do 14 dní čas Řešitelský tým odstraní chybu, vyřešení: obvykle v další verzi zanese chybu do dokumentace a předá systém do provozu. 6.2 Úrovně priorit Priority pro odstranění závad na systému nebo pro požadavky servisní podpory na zakázku vždy stanovuje objednatel podle klíče uvedeného v následující tabulce: Stránka 6 z 13

7 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: ps1033 evidenční číslo smlouvy poskytovatele: Servisní smlouva Priorita I Definice Kritická porucha - porucha, která ovlivňuje celý systém, nelze použít žádnou aplikaci 2 Vážná porucha porucha, která ovlivňuje celou nebo část aplikace 3 Drobná porucha aplikace je plně funkční, data mohou být vkládána, výstupy vytvářeny, jedná se o drobné kosmetické závady (nevhodně zvolené termíny, nadpisy, formátování, atd.) Úroveň služeb při odstraňování poruch či závad je rozdělena do tří kategorií v závislosti na typu poruchy či závady. Specifikace a termíny stanovené pro jejich odstraněni jsou uvedeny v Příloze Č. I k této smlouvě. 6.3 Přístup pro zaměstnance poskytovatele Objednatel umožní zaměstnancům poskytovatele Či jejich subdodavatelům přístup do míst, ve kterých má poskytovatel provádět servisní podporu v rozsahu smlouvy Dálkový přístup Objednatel umožní zaměstnancům poskytovatele Či jejich subdodavatelům dálkový přístup k serverovým systémům. Podmínkou pro používání dálkového přístupu ze strany poskytovatele je dodržování interních pravidel objednatele pro dálkový přístup. Objednatel umožní poskytovateli se s těmito předpisy seznámit. Objednatel bez závažného důvodu nebude bránit použití dálkového přístupu v Čase, který urči poskytovatel. 6.4 Hlášení závad a vyžádání servisní podpory Objednatel bude pro hlášení závad nebo vyžadování servisní podpory důsledně používat systém hlášení zavedený u poskytovatele, s nĺmž byl prokazatelně seznámen, vždy s určením priority. 6.5 Součinnost Objednatel se zavazuje, Že poskytne poskytovateli součinnost nezbytně nutnou k řádnému plnění smlouvy Objednatel je povinen nahlásit poskytovateli jakoukoliv závadu na systému, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Ohlášeni je možné učinit em nebo telefonem. Telefonní oznámení musí být následně potvrzeno písemně, a to em. Lhůty dle odst začínají plynout od oznámení dle tohoto odst Povinnosti poskytovatele 7.1. Poskytovatel je odpovědný za to, že servisní podpora bude poskytována v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, včetně zákona Č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon ). Jakékoliv škody vzniklé porušením platných obecně závazných právních předpisů půjdou k tíži poskytovatele Poskytovatel je povinen uhradit v plné výši případné škody vzniklé na SW prostředí, které Objednatel poskytne Poskytovateli k plnění předmětu této Smlouvy Poskytovatel se zavazuje používat objednatelem poskytnuté SW prostředí výhradně pro plnění předmětu této Smlouvy a respektuje zákaz kopírování SW produktů, na které má Objednatel příslušné licence. Sránka7z13

8 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: /ps1033 evidenční číslo smlouvy poskytovatele: Servisní smlouva 7.4. Poskytovatel se zavazuje respektovat pravidla Objednatele, kterými je stanoven způsob a oprávnění užívání EUS a EUSIPIS. Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje a jiné důvěrné informace budou zpracovány pouze v rozsahu a k účelům stanoveným objednatelem, Poskytovatel je nesmí poskytnout nebo použít v rozporu s jejich účelem. Osoby jednající jménem Poskytovatele budou zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a jiných důvěrných Informacích o kterých se přímo či nepřímo dozvědí a o bezpečnostních opatřeních s tím souvisejících. Povinnost mlčenlivosti se řídí 13 zákona Č Sb., v případě účetních údajů 31 zákona o účetnictví Č Sb, ve znění pozdějších předpisů.. Zhotovitel uhradí veškeré škody vzniklé porušením výše uvedeného závazku Poskytovatel se zavazuje respektovat pravidla a podmínky objednatele týkající se provozu Systému. Tato pravidla jsou Přílohou Číslo I smlouvy. Pokud dojde ke změně těchto pravidel, zavazuje se objednatel o těchto změnách prokazatelně informovat poskytovatele. 7,6. Poskytovatel jako zaměstnavatel při poskytování servisní podpory dle smlouvy odpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO svými zaměstnanci, popřípadě dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch na pracovišti objednatele. Veškeré Škody, které vzniknou porušením těchto předpisů zaměstnanci poskytovatele nebo dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch, půjdou k tíži poskytovatele. V případě, že poskytovatel svou činností způsobí nebezpečí na pracovišti objednatele, je povinen učinit nezbytná opatření k odvrácení Škody a neprodleně o tom informovat objednatele Poskytovatel jako zaměstnavatel odpovídá za dodržování pravidel pro používání SecurelD tokenu svými zaměstnanci, popřípadě dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch, jakož I za ztrátu přiděleného SecurelD tokenu. Veškeré Škody, které vzniknou porušením těchto pravidel zaměstnanci poskytovatele nebo dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch, jakož i ztrátou přiděleného SecurelD tokenu, jdou k tíži poskytovatele, který je povinen tyto Škody v plném rozsahu objednateli nahradit Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k vývoji, projektováni, výrobě, instalaci, opravě, zkoušení nebo údržbě výrobků leteckých pozemních zařízení v souladu s ustanovením 17 zákona Č. 49Í1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění z. Č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve zněni pozdějších předpisů (dále Jen zákon o civilním letectví ) pro kategorii leteckých pozemních zařízení dle bodu přílohy la, vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů Č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním letectví (radiolokační pozemní zařízení) a/nebo složek přehledových systémů ve smyslu bodu 6 přílohy I N EP a R 552/2004 (dále jen Oprávněni ), a to po celou dobu platnosti smlouvy Poskytovatel je povinen po dobu poskytování servisní podpory dodržovat na pracovišti objednatele pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistotu a zajistit pracoviště objednatele, na kterém je Systém bezprostředně umístěn, proti vniknutí nepovolaných osob Poskytovatel je povinen po celou dobu poskytování servisní podpory respektovat podmínky objednatele ohledně režimu vstupu a vjezdu vozidel do objektů a na pozemky objednatele. Pokud dojde ke změně těchto podmínek, zavazuje se objednatel o těchto změnách prokazatelně informovat poskytovatele. Poskytovatel předloží objednateli po podpisu smlouvy písemný seznam osob, které budou provádět servisní podporu. Seznam bude ze strany poskytovatele průběžně aktualizován Poskytovatel prohlašuje, že realizaci smlouvy nejsou dotčena žádná práva jiných osob, včetně práv autorských. Poskytovatel odpovídá za případné porušení těchto práv jiných osob Poskytovatel se zavazuje předložit písemnou zprávu o plnění předmětu smlouvy za uplynulé Čtvrtletí Řídicí komisi nejpozději do pravidelného kontrolního dne dle článku 9.1.smlouvy, jako podklad pro kontrolu plněni předmětu smlouvy. Stránka8zl3

9 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: ps1033 evidenční číslo smlouvy poskytovatele: Servisní smlouva 8. Povinnosti objednatele 8.1. Objednatel umožní poskytovateli přístup na pracoviště, kde bude probíhat plněni předmětu této smlouvy Objednatel neodpovídá za majetek poskytovatele, který tento použije k plnění předmětu této smlouvy v objektech Čí na pozemcích objednatele Objednatel umožní poskytovateli vzdálený přístup do systému Objednatel je povinen informovat poskytovatele o jakémkoliv zásahu do datového, programového či jinak souvisejícího zařízeni či systému, které je předmětem této smlouvy, osobou či osobami jinými než techniky poskytovatele. Poskytovatel bude informován o takovéto skutečnosti před uskutečněním výše uvedeného zásahu. Jakýkoliv zásah do systému třetí stranou musí být písemně zdokumentován a převzat techniky poskytovatele Objednatel má povinnost jmenovat Řídící komisi a oznámit poskytovateli její složení. Řídící komise je oprávněna za objednatele kontrolovat rozsah a kvalitu poskytovaných služeb a požadovat, aby poskytovatel odstranil eventuální vzniklé vady. 9. Kontrola plnění 9.1. Za účelem sledováni a hodnocení plnění předmětu smlouvy budou svolávány kontrolní dny Řídící komise, a to pravidelně v Čtvrtletních intervalech. Termíny těchto kontrolních dnů budou v poslední dekádě Čtvrtletí. Poskytovatel má povinnost zúčastnit se kontrolních dnů. Každá ze smluvních stran může požádat o mimořádný kontrolní den. Řídící komise na základě závěrů kontrolního dne má povinnost vydat zprávu o kvalitě a termínech plnění úkolů za uplynulé čtvrtletí Specifikace požadovaných služeb je předkládána na základě pokynů Řídící komise objednatelem poskytovateli minimálně Ix za čtvrt roku. K předané specifikaci se poskytovatel vyjádří do 5 pracovních dní a po následném odsouhlaseni oběma smluvními stranami jsou specifikace a termíny pro poskytovatele závazné. 10. Autorská práva K veškerým autorským dílům, která vzniknou vlivem servisních zásahů poskytovatele, uděluje poskytovatel objednateli právo autorské dílo užit (dále jen licenci ), a to v rozsahu a za podmínek touto smlouvou stanovených. Licence se poskytuje jako výhradní, k jakémukoliv účelu, v neomezeném množstevním a územním rozsahu, na celou dobu trvání majetkových práv autorských k autorskému dílu Licence zahrnuje také právo autorské dílo upravovat a měnit. Oprávnění měnit a upravovat autorské dílo může objednatel vykonávat i prostřednictvím třetích osob. Změny je možné provádět pouze na základě předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít. Souhlasu není třeba v případě vstupu poskytovatele do likvidace, vyhlášení úpadku nad poskytovatelem, zahájení trestního stihání proti poskytovateli a v případě, že poskytovatel prokazatelně odepře řádné plnění dle této smlouvy. 11. Záruka Poskytnutí záruky Poskytovatel poskytne záruku na všechny servisní zásahy uskutečněné na základě smlouvy, pokud se týká všech vad nebo chyb výrobků poskytovatele dodaných objednateli. Stránka 9 z 13

10 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: ips1033 evidenční číslo smlouvy poskytovatele: Servisní smlouva Twánf záruky Záruční lhůta je stanovena v trvání šest (6) měsíců a počíná běžet od data podpisu protokolu o úspěšném provedení testu nápravného opatření. Tento protokol musí být sepsán a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran po každém úspěšném provedení testu nápravného opatření Výkon záruky Poskytovatel bezplatně odstraní během záruční lhůty všechny vady způsobem, který bude považovat za nejvhodnější a to tak, že: a) sdělí objednateli telefonem nebo přes , jaký zásah s použitím dostupných prostředků má být proveden nebo b) vyšle k objednateli svého specialistu nebo c) přijme jiná opatření, která mohou být dohodnuta s objednatelem Odpovědnost za vady Objednatel má právo reklamovat zjištěné vady kvality a rozsahu poskytované servisní podpory. Nahlášení reklamace je možné učinit em nebo telefonem. Telefonní oznámeni musí být následně potvrzeno písemně em. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně odstranit oprávněně reklamovanou vadu poskytované servisní podpory. Toto ustanovení je bez omezení platné po celou dobu trvání smlouvy. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se odpovědnost za vady ustanoveními občanského zákoníku. 12. Smluvní pokuty Smluvní strany sjednávají pro případ porušení smluvních povinností smluvní pokuty V případě, že ze strany poskytovatele dojde ke zpoždění oproti časům uvedeným v příloze Č. I smlouvy, je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté měsíční platby uvedené v odst. 4.5 smlouvy za každou i započatou hodinu prodlení, je-li dle příslušného ustanovení stanovena reakční doba v hodinách, nebo za každý I započatý den prodlení, je-li reakční doba dle příslušného ustanovení stanovena v dnech V případě prodleni objednatele s placením faktury je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené fakturované Částky za každý započatý den prodleni V případě, že Poskytovatel nebude řádně plnit předmět smlouvy, má objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty až do výše 25% celkově roční ceny na základě podkladů Řídicí komise Smluvní pokuty sjednané smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti Škoda, kterou lze vymáhat samostatně a v plné výši vedle smluvní pokuty. 13. Odstoupení od smlouvy Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana podstatně poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu. StrárikaiOzi3

11 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:337/20141ps/033 evidenční číslo smlouvy poskytovatele: Servisní smlouva Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že poskytovatel: a) je v prodlení se zahájením odstraňování řádně nahlášené závady systému po dobu delší než 30 kalendářních dnů nebo b) je v prodlení s odstraněním řádně nahlášené závady systému po dobu delší než 90 dnů nebo c) opakovaně (tj. více než dvakrát) porušil svou povinnost vyplývající ze smlouvy a na takové porušení byl vždy písemně upozorněn Poskytovatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel: a) je v prodleni se zaplacením řádně vystavené faktury delším než 30 dnů; nebo b) opakovaně (ti. více než dvakrát) porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy a na takové porušení byl vždy písemně upozorněn Kterákoliv ze smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud se druhá smluvní strana dostane do úpadku ve smyslu zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve zněni pozdějších předpisů V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy končí platnost a účinnost smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení oci smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala marným uplynutím lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta na základě dohody obou smluvních stran Činí tři dny po uložení V případě odstoupení od smlouvy budou vyrovnány nároky obou smluvních stran tak, aby nedošlo k bezdůvodnému obohacení ani jedné smluvní strany. 13.7, Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nároky ze smluvních pokut a náhrady Škody dle této smlouvy vzniklé před účinností odstoupení od smlouvy. 14. Vyšší moc Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných vnějších událostí, mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vzájemně informovat Lhůty pro plnění povinností podle smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou prokazatelně trvá okolnost vylučující odpovědnost za Částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků důsledku vyšší moci Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři měsíce, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. 15. Ostatní ujednání Poskytovatel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností jiným osobám Poskytovatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že není oprávněn sdělovat či jakkoliv šířit informace, kterými by mohla být narušena bezpečnost v civilním letectví, a to z důvodů požadavků na zachování bezpečnosti v civilním letectví, které vyplývají z příslušných právních předpisů (zejména Letecký předpis L 17), a které ukládají poskytovatelům letových provozních služeb, přijmout taková adekvátní opatřeni, na základě kterých bude zajištěna ochrana civilního letectví před protiprávními Činy Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinen zveřejnit smlouvu a související informace a dokumenty týkající se jejího plnění ve smyslu zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen»zvz ). Objednatel neuveřejní informace, u Stránka Ii z 13

12 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: psí033 evidenční číslo smlouvy poskytovatele: Servisní smlouva kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů, tj. zejména takové, které se týkají autorských práv ve smyslu zákona Č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, obchodního tajemství podle 504. občanského zákoníku a ochrany civilního letectví podle Leteckého předpisu L 17, budou-li takto výslovně označeny. Poskytovatel bere dále na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Subdodavatefé Poskytovatel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů (dále jen seznam ), jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z Části smluvní ceny uhrazené objednatelem poskytovateli v jednom kalendářním roce. Tento seznam předloží nejpozději do následujícího kalendářního roku. U subdodavatelů, kteří mají formu akciové společnosti, přiloži poskytovatel rovněž seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií nesmí být starší než 90 dnů před dnem předložení seznamu Poskytovatel prohlašuje a odpovídá za to, že má oprávnění k podnikání v rozsahu plnění smlouvy a že při poskytování servisní podpory bude postupovat s odbornou péčí a odpovídá za to, že realizací smlouvy nejsou dotčena práva jiných osob Poskytovatel se zaručuje za veškeré vztahy s autory a za ochranu jejich autorských práv. Poskytovatel odpovídá za veškerá případná porušení autorských práv těchto osob a je kdykoliv dle svého uvážení oprávněn v případě jakéhokoliv náznaku Či možnosti porušení autorských Či jiných práv duševního vlastnictví (dále jen Potenciální porušení ): (i) na vlastní náklady vyměnit jakoukoliv Část Výrobků Poskytovatele nebo je modifikovat tak, aby k Potenciálnímu porušení nedocházelo, (ii) získat nezbytné licence k užíváni jakékoliv Části Výrobků Poskytovatele. Poskytovatel odškodní objednatele proti nárokům třetích osob v důsledku porušení autorských práv při zhotovení díla Poskytovatel je oprávněn při plnění smlouvy využívat služeb třetích osob, za jejichž plněni však nese plnou odpovědnost Poskytovatel je povinen k náhradě škody způsobené porušením jeho povinností nebo způsobenou jeho Činností. 16. ZávěreČná ustanoveni Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé Články smlouvy jsou dostatečné z hlediska náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že se jejich závazkový vztah řidl občanským zákoníkem Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, a to ve formě dodatku ke smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s konečnou platností rozhodovány příslušným soudem Stane-li se jakákoliv Část smlouvy neplatnou či neúčinnou, zbývající části zůstávají i nadále platné a účinné. V takovém případě se smluvní strany zavazují neplatné či neúčinné ustanovení neprodleně nahradit ustanovením, které je svým účelem a povahou nejbližší takovému neplatnému Či neúčinnému ustanovení Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha Č. I Specifikace předmětu smlouvy a cenová kalkulace Stránka 12 z 13

13 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: ps1o33 evidenční číslo smlouvy poskytovatele: Servisní smlouva Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2). V Jenči dne lo1l. objednatel Řízeni etového provozu Cesi é republiky, státnl podnik (ŘLP ČR, s.p.) V Praze dne ; 4ř::;3j Ň Ifield Computér Consultancy Ltd,o.s. 1Ck 8 Prai e - DiČ. 265O9962 Stránka 13 z 13

14 Specifikace předmětu smlouvy a cenová kalkulace Příloha č.1 k servisní smlouvě č. 337/2014/PS/033 o poskytování servisní podpory ekonomických systémů EUS a EUS/PIS 1/23

15 Obsah 1 Úvod.3 2 Programové vybavení 4 3 Rozsah poskytovaných služeb 5 3,1 Prováděníškoleníužjvatelů Zdroje Úrovně služeb Dostupnost systému Úrovně priorit Technologické požadavky 9 4 Řízení kvality Organizace řízení kvality Řídící komise 10 5 Kalkulace servisní podpory a údržby jednotlivých modulů Servisnípodpora Modulysystému EUS Servisní podpora Moduly systému EUS/PIS 19 6 Cena servisní podpory a údržby EUS /23

16 1 Úvod Společnost ICC Ltd. se více než 20 let zabývá dodávkami systémů pro ŘLP ČR s. p., kde se etablovala zejména na míru přizpůsobenými systémy s důrazem na bezpečnost a vysokou dostupnost. V návaznosti na vysokou dostupnost a celkovou integritu stávajícího řešení systémů ŘLP ČR, s.p., by společnost ICC Ltd., o. s. ráda nabídla poskytování servisní podpory systémů EUS a EUS/PIS. Nabídka servisní podpory je koncipována tak, aby pro zadavatele byl zajištěn provoz servisovaných systémů v režimu vysoké dostupnosti. ICC Ltd. je dlouhodobým dodavatelem služeb provozu, údržby a modifikace aplikačního programového vybavení pro ŘLP ČR, s.p. systémů automatizace ekonomických agend, je autorem stávajícího účetního systému EUS a aplikací uvedených v této nabídce. ICC je poskytovatelem služeb v oblasti tvorby a udržování SW aplikací a dodává kompletní řešení, které se skládá z dodávky výpočetní techniky (HW), systémového programového vybavení (SSW) a aplikačního programového vybavení (ASW). ICC je tvůrcem klíčových systémů včetně project managementu, designu, analýzy, technického řešení, tvorby programového vybavení, systémového a uživatelského školení. 1CC Ltd. je držitelem osvědčení ISO 9001:2008 a dále oprávnění L-P5-15/5 pro činnosti vývoj, projektování, instalace, údržba, opravy a modifikace leteckých pozemních zařízení kategorie a 3,3.10, ve smyslu 17 zák. č. 49/1997 Sb. a přílohy č.1a, Vyhlášky Č. 108/1997 Sb. 3/23

17 2 Programové vybavení Servisní podpora a údržba systémů: EUS (ekonomický účetní systém) Letové poplatky - fakturace a finanční statistiky Letové poplatky provozní statistiky ) PIS (personální informační systém) Fakturační modul LIS MIP (manažerský informační portál) 4/23

18 3 Rozsah poskytovaných služeb Servisní podpora a údržba systémů EUS a EUS/PIS zahrnuje následující služby: o zajištění trvalého provozu a údržby aplikačního programového vybavení, které zpracovává data ekonomických agend o provádění dílčích změn funkčních vlastností udržovaného SW v souladu s požadavky objednatele o služby analytické úvodní studie detailní analýza vypracování technického projektu vypracování procesního a datového modelu předání dokumentace technického projektu vývojovému týmu o služby programátorské programové změny aplikací podle požadavků uživatelů vývoj nových funkcí a modulů ASW integrace s okolními systémy objednatele legislativní úpravy stávajících modulů o služby konzultační poradenství ve fázi definice uživatelského zadání podpora pilotního, zkušebního a živého provozu spolupráce při formulaci strategie rozvoje ASW objednatele o Help desk hot-line technik J podpora uživatelům 80% pracovní doby o o systémové know-how zavedení systému pilotní provoz testování systému během kterého se ověří funkčnost a spolehlivost v reálném provozu nasazení do živého provozu o odstraňování závad, chyb a jejich detekce Řešení/odstraňování chyb je rozděleno dle jejich závažnosti do tří kategorií: - kategorie J. / kritická porucha 5/23

19 - kategorie 2 / vážná porucha - kategorie 3 / drobná porucha Kategorie poruch následně určují časové úseky k jejich odstranění: - čas odezvy - čas identifikace - čas vyřešení o školení uživatelů školení uživatelů modulů ASW školení administrátorů ASW o o o o aktualizace technických dokumentací uživatelské příručky provozní příručky přehledy plnění servisní podpory v pravidelných čtvrtletních intervalech, jejichž obsahem jsou: poruchy, opravy stavy projektů postupy vývojových prací o čtvrtletní kontrolní dny 31 Provádění školení uživatelů Součástí servisní podpory a údržby je školení uživatelů odběratele při zavedení systému s možností cvičné instalace a prováděných úloh. Objednatel poskytne k tomuto účelu vlastní učebnu s potřebnou technikou. V případě nutnosti odborného školení, jehož zajištění nebude možné z prokazatelných technických důvodů provést u objednatele, zajistí objednatel toto školení pomocí technického vybavení u poskytovatele. V případě zásadních změn v důsledku změny legislativy s přímým dopadem na chod a nastavení agendy, je provede poskytovatel další školení stejným výše uvedeným způsobem. 6/23

20 32 Zdroje Pro zabezpečení služeb v rámci servisní podpory a údržby má poskytovatel k dispozici níže uvedené personální složení řešitelského týmu: ) projekt manažer a administrátor ) aplikační programátoři / analytici databázové serverové prostředí ) programátor! analytik klientské prostředí ) programátor statistiky a MIS programátor webovských aplikací ) systémový programátor technik Help Desku 3.3 Úrovně služeb Tato kapitola klasifikuje a popisuje různé úrovně problémů a chyb na úrovni aplikace. Některé závady mohou být způsobeny ostatními částmi systému, které jsou mimo odpovědnost poskytovatele. V takových případech není možné garantovat přesný čas identifikace problému a jeho řešení, protože závisí na odezvě třetí strany. Časy uvedené v kapitole vycházejí z pracovní doby od 8.00 do v pracovních dnech. Odezva na poruchu nahlášenou po se počítá od 8.00 následujícího pracovního dne Dostupnost systému Mimo uvedených výjimek poskytovatel zaručuje dostupnost systému H24/7 podle kritérií stanovených v níže uvedených tabulkách. Plánovaná odstavení jsou z těchto kalkulacĺ vyloučena, stejně tak výpadky proudu a jiné události, které nemůže poskytovatel ovlivnit. 7/23

21 Kategorie 1 kritická porucha Popis Akce Čas odezvy Čas identifikace Čas vyřešení problému Porucha, která Hlášení z Help Desku je Do 3 hodin Do 8 hodin Do 48 hodin ovlivňuje celý zdokumentováno a je mu systém, nelze použít přiřazena nejvyšší priorita. žádnou aplikaci Řešitelský tým odstraní chybu, zanese chybu do dokumentace a předá systém do provozu. Kategorie 2 vážná porucha (porucha aplikace) PopIs Akce Čas odezvy Čas identifikace Čas vyřešení problému Porucha, která Hlášení z Help Desku je Do 5 hodin Do 24 hodin Do 72 hodin ovlivňuje celou nebo zdokumentováno a je mu část aplikace, přiřazena vysoká priorita. Řešitelský tým odstraní chybu, zanese chybu do dokumentace a předá systém do provozu. Kategorie 3 drobná porucha PopIs Akce Čas odezvy Čas identifikace Čas vyřešení problému Aplikace je plně Hlášení z Help Desku je Do 8 hodin Do 14 dní Obvykle v funkční, data mohou zdokumentováno a je mu další verzi být vkládána, přiřazena nízká priorita. výstupy vytvářeny, Řešitelský tým odstraní jedná se o drobné chybu, zanese chybu do kosmetické dokumentace a předá závady. (nevhodně systém clo provozu. zvolené termíny, nadpisy, formátování atd.) 8/23

22 3.4 Úrovně priorit Priority pro odstranění závad na systému nebo pro požadavky servisní podpory na zakázku vždy stanovuje objednatel podle klíče uvedeného v následující tabulce: Priorita Definice Kritická porucha - porucha, která ovlivňuje celý systém, nelze použít 1 žádnou aplikaci 2 Vážná porucha porucha, která ovlivňuje celou nebo část aplikace Drobná porucha aplikace je plně funkční, data mohou být vkládána, 3 výstupy vytvářeny, jedná se o drobné kosmetické závady (nevhodně zvolené termíny, nadpisy, formátování, atd.) 3.5 Technologické požadavky Software je provozován v prostředí klient-server. Servery slouží jako výkonné multiprocesorové počítače ATRAK Servers s operačním systémem AIX a funkcí vysoké dostupnosti systému High Avaibility (HAVMP). Databázové prostředí je Oracle DB. Klientské stanice jsou osobní počítače PC s operačním systémem MS Windows. Klientská část aplikací je zpracována za použití vývojových nástrojů Delphi, ORACLE BI/EE a Cognos. Databázový a procesní model a technická dokumentace jsou vypracovány pomocí MS Vislo. Webovské prostředí je vyvíjeno s použitím programovacích nástrojů Java, Cognos Web tools, ORACLE Bl/EE. 9/23

23 4 Řízení kvality Poskytovatel je držitelem osvědčení ISO 9001:2008 a certifikátu ÚCL pro vývoj, projektován instalaci, údržbu, opravy a modifikace leteckých pozemních zařízení. Tím je zajištěno, že kvalita produktů a služeb je dodržena zaručenou kvalitou procedur na každé úrovni. Toho je dosahováno požadovanými ověřovacími testy, které ověřují jejich úspěšnost a používáním řízených adekvátních činností dle plánu kvality. 4.1 Organizace řízení kvality Manažer poskytovatele odpovídá za kvalitu služeb a za používání standardů a procedur nutných k zajištění této kvality. Jmenovaný zástupce objednatele monitoruje dodržování kvality služeb a produktů. Používání nezbytně nutných procedur členy řešitelského týmu poskytovatele je monitorováno auditorem kvality poskytovatele. 4.2 Řídící komise Ke sledování plnění servisní podpory a údržby systému EUS a EUS/PIS je ustanovena Řídící komise (ŘK) objednatele. Kontrolní dny ŘK se budou konat pravidelně ve čtvrtletních intervalech a budou svolávány objednatelem. Členové ŘK jsou kontaktními osobami objednatele. Členům ŘK jsou předávány veškeré informace, týkající se plnění servisní podpory a údržby systému EUS a EUS/PIS, pokud není objednatelem výslovně stanoveno jinak. Poskytovatel na kontrolních dnech ŘK předkládá čtvrtletní zprávu o plnění servisní podpory a údržby. Čtvrtletní zpráva obsahuje přehled všech činností za uplynulé období v následujícím členění: ) Celkový počet nahlášených chyb a požadavků dle jejich stavu Počet chyb a požadavků nahlášených / vyřešených ) Počet hlášení dle kategorií po měsících ) Kritické a vážné poruchy ) Požadavky a opravy dle modulů ) Neuzavřené požadavky a opravy dle moulů Plnění prací k investičním smlouvám 10/23

24 ) Kontrola sledováni dle modulů Objednatel na základě předloženého přehledu ČInností: ) vyhodnotí plnění předmětu servisní smlouvy ) stanoviúkoly pro příštíobdobi ) stanoví priority realizace úkolů a projektů Objednatel I poskytovatel může požádat o svolání mimořádného kontrolnlho dne. Poskytovatel na požádání flic objednatele předloží písemnou zprávu o stavu projektů, Help Desku a vylizování nahlášených případů I mimo stanovené kontrolní dny. WS

25 5 Kalkulace servisní podpory a údržby jednotlivých modulů 5.1 Servisní podpora Moduly systému EUS Kalkulace servisní podpory a údržby jednotlivých modulů na období 12 měsíců č.pol Agenda Počet člověkodnů I sazba/den I celkem Běžný deník analýza 1 programování testování 2 dokumentace, školení 1 č.pol Agenda Počet člověkodnů Cash Flow analýza 0,5 programování testování 1 dokumentace, školení 0,5 Č.pol Agenda Počet Člověkodnů Číselníky analýza 1 programování testování 1 dokumentace, školení 1 č.pol Agenda Počet člověkodnů D.E.B.l. analýza 3 programování testování 4 dokumentace, školení 2 řízení projektu 1 certifikace 1 Č.pol Agenda Počet člověkodnů DPH analýza 0,5 programování testování 1 dokumentace, školení 0,5 12/23

26 I I Č.pol Agenda Počet Čiověkodnů j Drobný majetek (DHNM) analýza 2 programování testování 3 dokumentace, školení 1 řízení projektu 1 č.pol Agenda Počet člověkodnů Ekonomický model SLŠ analýza 2 programování testování 3 dokumentace, školení 1 řízení projektu 1 Č.pol Agenda Počet člověkodnů Hlavní kniha analýza 5 programování testování 2 dokumentace, školení 2 řízení projektu 1 č.pol Agenda Počet Člověkodnů Import mezd analýza 0,5 programování testování 1 dokumentace, školení 0,5 Č.pol Agenda Počet Člověkodnů Investice analýza 2 programování testování 3 dokumentace, školení 1 řízení projektu 1 Č.pol Agenda Počet člověkodnů Investiční majetek (DHNM) analýza programování 8 testování 2 dokumentace, školení 1 13/23

27 řízení projektu 1 č.pol Agenda Počet Člověkodnů Kniha pohledávek analýza 2 programování testování 3 dokumentace, školení 1 řízení projektu 1 certifikace 1 č.pol Agenda Počet člověkodnů Kniha závazků - elektronické zpracování faktur analýza 3 programování testování 3 dokumentace, školení 2 řízení projektu 1 certifikace 1 č.pol Agenda Počet Člověkodnů Letové poplatky analýza 8 programování testování 10 dokumentace, školení 3 řízení projektu 2 certifikace 2 č.pol Agenda Počet Člověkodnů LIS 15 analýza 2 programování testování 3 dokumentace, školení 1 řízení projektu 1 č.pol Agenda Počet Člověkodnů MIP analýza 2 programování testování 4 dokumentace 1,5 dokumentace, školení 1 certifikace 1 č.pol Agenda Počet člověkodnů MTZ 1.17 analýza 4 programování 16 14/23

28 testování 5 dokumentace, školení 2 řízení projektu 1 certifikace 1 Č.pol Agenda Počet člověkodnů Nedokončené Investice analýza 2 programování testování 1. dokumentace, školení 1 č.pol Agenda Počet člověkodnů Oběh dokladů analýza 2 programování testování 1. dokumentace 1 Č.pol Agenda Počet člověkodnů Odpis pohledávek analýza 0,5 programování testování 1. dokumentace 0,5 Č.poi Agenda Počet čiověkodnů Penalizace analýza 0,5 programování testování 1. dokumentace, školení 0,5 Č.pol Agenda Počet člověkodnů Pokladna analýza 2 programování testování 2. dokumentace, školeni 2 č.pol Agenda Počet Člověkodnů 1.23 Prodej publikaci LIS 15/23

29 - analýza 1 programování 4 testování 1 dokumentace, školení 1 č.pol Agenda Počet Člověkodnů Provozni smlouvy analýza 2 programování testování 2. dokumentace, školení 1 č.pol Agenda Počet člověkodnů Roční uzávěrka analýza 1 programování testování 2. dokumentace 1 č.pol Agenda Počet člověkodnů Rozpočty analýza 2 programování testování 1. dokumentace, školení 1 Č.pol Agenda Počet člověkodnů Rozvaha a výsledovka analýza 0,5 programování testování 1 dokumentace, školení 0,5 č.pol Agenda Počet Člověkodnů Schvalování analýza 1 programování testování 2. dokumentace 1 řízení projektu 1 certifikace 1 16/2 3

30 Č.poi Agenda I Počet Člověkodnů I Správce systému analýza 0,5 programování 3 testování dokumentace, školení 0,5 č.pol Agenda Počet člověkodnů STAH analýza 3 programování testování 4. dokumentace 1 řízení projektu 1 certifikace 1 Čpol Agenda Počet Člověkodnu Stravenky analýza 1 programování testování 2. dokumentace, školení 1 Čpol Agenda Počet člověkodnú UfIs analýza 2 programování testování 4. dokumentace, školení 1 řízeni projektu 1 certifikace 1 Č.pol Agenda Počet člověkodnů Valutová pokladna analýza 1 programováni 6 testování 2. dokumentace, školení 1 řízeni projektu 0,5 č.pol Agenda Počet Člověkodnů zpc analýza programování 8 testování 2 dokumentace, školení 1 řízení projektu 1 17/23

31 č.pot Agenda Počet Člověkodnů sa Žádanky a objednávky analýza 2 programóvání 11 testování dokumentace, školenĺ 1 řízení projektu 1 certifikace 1 Č.pol Agenda Počet Člověkodnů sa Evidence nezařazeného majetku analýza 1 programování 4 testování dokumentace, školení 1 servisní podpora - Moduly systému EIJS - 12 měsíců bez D 18/23

32 52 Servisní podpora Moduly systému EUS/PIS Kalkulace servisní podpory a údržby jednotlivých modulů na období 12 měsíců č.pol Agenda I Počet Člověkodnů I sazba/den I celkem Agenda vedoucího analýza 1,5 2 1 programování 6 testování 1. dokumentace, školení 1 řízení projektu 1 Agenda Počet člověkodnů sazba Docházka DPČ a DPP analýza 0,5 programování 3 testování dokumentace, školení 0,5 čpol Agenda Počet člověkodnů sazba Docházka HPP analýza 0,5 programování testování 1 dokumentace, školení 0,5 Č.pol Agenda Počet člověkodnů s Ekonomika práce analýza 1,5 programování testování 0,5 dokumentace, školení 0,5 č.pol Agenda Počet čiověkodnů s EvIdence IDC a bezpečnost analýza 1 programování testování 0,5 dokumentace, školení 0,5 Č.pol Agenda Počet člověkodnů sazba/den celkem 19/23

33 FKSP analýza 1 programování 3,5 2.6 testování 0,5 dokumentace, školení 0,5 Č.pol Agenda Počet Člověkodnů Lékařské prohlídky analýza 1 programování 3, testování 0,5 dokumentace, školení 0,5 čpol Agenda Počet člověkodnů Mzdy analýza 7 programování testování 5 dokumentace, školení 1 řízení projektu 1 certifikace 1 Č.pol Agenda Počet Člověkodnů Nábor žáků ŘLP analýza 0,5 programování 2, testování 0,5 dokumentace, školení 0,5 č.pol Agenda Počet Člověkodnů Osobní náklady analýza 1,5 programování 4, testování 1. dokumentace, školení 0,5 č.pol Agenda Počet Člověkodnů Personalistika analýza 1,5 programování testování 1 dokumentace, školení 0,5

34 I I čpol Agenda I Počet člověkodnu I Přenosy dat mezi l-tutor a modulem Vzdělávání PIS analýza 1 programování testování 0,5 dokumentace, školení 0,5 čpol Agenda Počet Člověkodnu Rozpočty mezd na účelová čísla analýza 1 programování testování 0,5 dokumentace, školení 0,5 č.pol Agenda Počet člověkodnü Správce sestav analýza 1,5 programování 4, testování 1. dokumentace, školení 0,5 Č.pol Agenda Počet člověkodnů Správce aplikací analýza 1,5 programování testování 1 dokumentace, školení 0,5 č.pol Agenda Počet Člověkodnů Správce systému analýza 1,5 programování testování 1 dokumentace, školení 0,5 č.pol Agenda Počet člověkodnů Stravování analýza programování 3,5 testováni 0,5 dokumentace, školení 0,5 21/23

35 řízenĺ Drolektu 0,5 č.pol Agenda Počet Člověkodnů s Systemizace a popisy pracovních m st analýza 1 programování testování 1. dokumentace, školení 0,5 č.pol Agenda Počet Člověkodnů s Vzdělávání analýza 1 programováni testováni 1 dokumentace, školení 0,5 servisní podpora - Moduly systému WS/PIS - 12 měsíců 2 2/23

36 6 Cena servisní podpory a údržby EUS Cena servisní podpory ekonomického systému EUS a EUS/PIS na období 60 měsíců Servisní podpora Servisní podpora - Moduly systému EUS Servisní podpora - Moduly systému EUS/PIS Celková cena podpory za období 60 měsíců bez DPH Období 60 měsíců ,00 KČ I Hodnota měsíčního paušálu bez DPH I 23/23

37 I lilii II IIII lilii lilii lilii IIII III IIII RZ/12fl5f2O 14 Řízení letového provozu České republiky ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Podle 80 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon ) 1. Evidenční číslo veřejné zakázky: 3411/076/14 2. Název veřejné zakázky: Údržba EUS Identifikační údaje o zadavateli Obchodní firma! název! jméno, příjmení zadavatele Sídlo! místo podnikání!bydliště zadavatele Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Navigační 787, Jeneč Mgr. Petr Fajtl 4. Seznam posuzovaných nabídek Poř. č. Obch. firma nebo název IČO DIČ Datum Čas podání uchazeče podání nabídky nabídky 1. lfield Computer Consultancy org. Sl CZ :00 hod. 5. Seznam nabídek, které byly komisí ze zadávacího řízení vyřazeny Číslo nabídky - Ze FirmalDůvod pro vyřazení nabídky zadávacího řízení nebyly vyřazeny žádné nabídky. 6. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění V souladu s 79 odst. 6 neprovedla komise hodnocení nabídek, neboť by hodnotila nabídku jediného uchazeče. Členové komise se jednohlasně shodli na tom, že nabídka společnosti lfield Computer Consultancy org.sl. zcela splnila veškeré zákonné požadavky i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, a proto bude zadavateli doporučeno rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. -Strana1 z2-

38 7. Konečné pořadí nabídek Pořadí Obchodní firma! název! jméno, příjmení dodavatele! zájemce 1. lfield Computer Consultancy org.sl. 8. Složení komise a podpisy členů komise jméno a příjmení člena/náhradníka vlastnoruční podpis člena komise komise r 1. Ing. Tereza Koucká 2 Ing. Aleš Zemek 3. Bc.Lenka Klejšmídová ( 5/ /! 9. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli Zpráva byla předána zadavateli dne Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Mgr. Petr Fajtl Podpis oprávněné osoby zadavatele Razítko zadavatele.../l Řízení letového provozu Leské repubky ŘÍZEM LETOVHO PROVOZU ČR NAVtGAČN( 787, JENEČ 4. -Strana2z2-

39 1_ Řízení letového provozu České republiky I IIIQ IIIIIII III III II III II RZI12773/2O 14 Zadavatel: Rízení letového provozu Ceské republiky, státní podnik, se sídlem Jeneč, Navigační 787, PSC: , ICO: , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLKY S NABÍDKOU ZE DNE dle 73 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: Přítomní členové/náhradníci komise pro otevírání obálky Jméno a příjmení člena/náhradníka komise 1. Ing. Tereza Koucká 2. Ina. Aleš Zemek 3. Bc. Lenka Klejšmídová Veřejná zakázka: Udržba EUS dle výzvy k jednání ze dne Otevírání obálky proběhlo dne v sídle zadavatele. Komise otevřela obálku s nabídkou společnosti Ifield Computer Consultancy org.sl., Aviatická 1039/6, Praha 6, Ruzyně , ICO: , DIC: CZ , která byla zadavateli doručena dne v 09:00 hod. a konstatovala ze: 1) Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku. 2) Nabídka je podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 3) Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 4) Nabídková cena za údržbu systému BUS a BUS/PIS činí Kč bez DPH. Závěr: Jednání komise bude pokračovat posouzením splnění kvalifikačních předpokladů. V Jenči dne Podpisy všech přítomných členů/náhtadníků komise pro otevírání obálek Jméno a příjmení člena komise P,odpis člena k4úse 1. Ing. Tereza Koucká 2. Ing. Aleš Zemek 3. Bc. Lenka Klejšmídová (,I 7

40 I lilii I I IIII IIII IIIIII lilii III IIII IIII Řízení letového provozu RVZ/103 BSIZG 14 České republiky - členové komise pro otevĺrání obálek H Váš dopis zn.! dne: Naše Zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: V Jenči dne: RVZ/10385/14 T.Koucká ia ii Jmenování komise pro otevírání obálek k veřejné zakázce Údržba EUS V souladu s 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jmenuji s účinností ode dne podpisu komisi pro otevírání obálky na realizaci zakázky Udržba EUS v tomto složení: Člen komise ZOÚ Náhradník 1 zoú Ing. Tereza Koucká DPLR/OPVZ/RVZ Marcela Šomková DPLR/OPVZ/RVZ Bc. Lenka Klejšmídová DPERFIN/SFIN/CO Ing. Ivona Schindlerová DPERFIN/SFIN/CO Ing. Aleš Zemek DPERFIN/SFIN/UC Jitka Bémová DPERFIN/SFIN/UC Členové i náhradníci komise pro otevírání obálek jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce. S pozdravem Mg. ajtl reditel Divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb Řizeni letového provozu České republiky, státní podnik Navigační Jeneč zaps. v obchodním rejstříku ved. u MěS v Praze v odd. A, vložce Bankovní spojeni: ČSOB Praha 5, č.ú /0300 ič: DIČ: CZ Držitel certfikátu jakosti ISO 9001:2008

41 Název veřejné zakázky: Údržba EUS Č Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením 34 odst. I zákona /ČeĚúe7 Mě% 4 Stránka I z 3 2. Název veřejné zakázky 7. Termín posledního možného jednání 10. Požadavky na způsob zpracování nabídky 12. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 11. Zadávací lhůta 3. Informace o předmětu veřejné zakázky 5. Místo a termín prvního jednání 6. Jazykjedriání 8. Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami 9. Místo pro podání nabídek 4. Zadávací dokumentace 1. Informace o druhu veřejné zakázky Obsah: DetaiiZadavateleaspX?IDZ=73e0befb-9f53-448c-b748-1 f034c285e4c Profil zadavatele: e-zakazky. cz/profilzadavatele/ Kontaktní osoba: Ing. Tereza Koucká Telefon: Obecná internetová adresa zadavatele: DIC zadavatele: CZ ICO zadavatele: se sídlem: Navigační 787, Jeneč Identifikace zadavatele: Řízeni letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) České republiky Řízení letového provozu I IIjIiIlIIIIliiIIII

42 1. Informace o druhu veřejné zakázky Předmětná zakázka je zakázkou na služby podle ustanovenĺ 10 ZVZ. Jde o nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s 23 odst. 4 písm. a) ZVZ, a to z důvodu ochrany výhradních práv. Zadávací řízení bylo zahájeno dnem odeslání této písemné výzvy kjednání vjednacím řízení bez uveřejnění. 2. Název veřejné zakázky Údržba EUS Informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby systému EUS včetně zohlednění nových modulů, aby tak byl systém v plně funkčním režimu dle platných legislativních norem v souladu se zákonem o účetnictví. Servisní podpora a údržba se konkrétně týká následujících systémů: - EUS (ekonomický účetní systém) - Letové poplatky - fakturace a finanční statistiky - Letové poplatky provozní statistiky - PIS <personální informační systém) - Fakturační modul LIS - MIP (manažerský informační portál) Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě Nařízení Komise (ES) č. 213/2008 takto: Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: , , Název kódu CPV: Systémové a podpůrné služby, Podpora programového vybavení, Help desk a podpůrné služby 4. Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je přílohou č. I k Výzvě k jednání vjednacím řízení bez uveřejnění. 5. Místo a termín prvního jednání První jednání proběhne v objektu IATCC, Navigační 787, , Jeneč v týdnu dne Jazyk jednání Jednání proběhne v českém jazyce. 7. Termín posledního možného jednání Zadavatel stanovuje termín posledního možného jednání na den Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami Lhůta pro podání nabídek v souladu s 34 odst. 2 písm. g) ZVZ bude dohodnuta v rámci jednání. Termín otevírání obálek bude stanoven v rámci jednání. 9. Místo pro podání nabídek Uchazeč je povinen doručit nabídku buď osobně do podatelny zadavatele v objektu IATCC Praha, Navigační 787, Jeneč číslo místnosti (v pracovních dnech v úředních hodinách 8:00 14:00) nebo poštou na následující adresu: Rízení letového provozu ČR, s.p. Navigační 787, Jeneč k rukám Terezy Koucké. Stránka 2 z 3

43 10. Požadavky na způsob zpracování nabídky Nabídka bude obsahovat veškeré náležitosti požadované Jak v této Výzvě k jednání v Jednacím řízení bez uveřejněni, tak v Zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. I této Výzvě k Jednání V jednacím řízení bez uveřejnění. 11. Zadávací lhůta Zadavatel stanovuje ve smyslu 43 ZVZ zadávací lhůtu do Po tuto lhůtu je uchazeč svou nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, který byl vybrán, končí zadávací lhůta dnem uzavření smlouvy. 12. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Zadavatel požaduje prokázání této kvalifikace: 12.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením prosté kopie, a to: - písm. a) předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, - písm. b) předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Přílohy Příloha č. I k Výzvě kjednání vjednacím řízení bez uveřejnění Zadávací dokumentace včetně přílohy č. I V 1i -ij-2üv Stránka 3z3

44 k Příloha Č. I Údržba EUS Zadávací dokumentace Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění veřejné zakázce

45 I lilii II IIII IIII IIIIII IIIQ [I liq IIII RVZi1O3BEJ2O 14 Řízení letového provozu České republiky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Jednací řízení bez uveřejnění Název veřejné zakázky: Údržba EUS Zadavatel veřejné zakázky: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, sp.) Navigační Jeneč IČO: DIČ: CZ VJenči u -1-7Y Ing. Jan generální Stránka 1 z 6

46 Údržba EUS Informace o zadavateli 1.1 Základní údaje Název : Řízení letového provozu Ceské republiky, státní podnik (RLP ČR, s.p.) Sídlo : Navigační 787, Jeneč ICO : DIČ : CZ Zapsán v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze v odd. A, vložce Profil zadavatele: DZ73eObefb- 9f53-448c-b748-1 f034c285e4c 1.2 Statutární orgán zadavatele Statutárním orgánem zadavatele je Ing. Jan Klas, generální ředitel. Osoba oprávněná k činění právních úkonů v rámci zadávacího řízení je Mgr. Petr Fajtl, ředitel Divize plánování a rozvoje LNS. Osoba oprávněná k podpisu smlouvy je Ing. Jan Klas, generální ředitel. 1.3 Kontaktní osoby Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou: technických - Ing. Aleš Zemek, zemekans.cz organizačních Ing. Tereza Koucká, kouckaans.cz 2. Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Popis předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby systému EUS včetně zohlednění nových modulů, aby tak byl systém v plně funkčním režimu dle platných legislativních norem v souladu se zákonem o účetnictví. Servisní podpora a údržba se konkrétně týká následujících systémů: - EUS (ekonomický účetní systém) - Letové poplatky - fakturace a finanční statistiky - Letové poplatky provozní statistiky - PIS (personální informační systém) - Fakturační modul LIS - MIP (manažerský informační portál) Bližší specifikace viz příloha č. I Zadávací dokumentace Smlouva č PS1033 Klasifikace předmětu veřejné zakázky Kód CPV: , , Název: Systémové a podpůrné služby, Podpora programového vybavení, Help desk a podpůrné služby 2.2 Zadávací dokumentace Informace a údaje uvedené v této Zadávací dokumentaci a její příloze vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 3.1 Doba plnění veřejné zakázky Servisní údržba a podpora systémů EUS bude realizována od do Stránka 2 z 6

47 Údržba EUS Místo plněnĺ veřejné zakázky Místem plnění je sídlo zadavatele: IATCC Praha, Navigační 787, , Jeneč 4. Kvalifikace uchazečů Uchazeč je povinen v souladu s 50 ZVZ, v nabídce prokázat splnění kvalifikace požadované ve výzvě kjednání a k prokázání kvalifikace. 5. Způsob zpracování nabídkové ceny 5.1 Základnĺ požadavky zadavatele Nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná (maximální) částka za plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících a vyčíslena transparentním způsobem v položkovém rozpočtu následujícím způsobem: Cena za položku Cena za položku C. pol. Položka (v Kč bez DPH za (v Kč bez DPH za I měsíc) 60 měsíců) 1. Servisní podpora Moduly systému EUS 1.1 Běžný deník 1.2 Cash Flow 1.3. Číselníky 1.4. D.E.B.l DPH 1.6. Drobný majetek (DHNM) 1.7 Ekonomický model SLŠ 1.8 Hlavní kniha 1.9 Importmezd 1.10 Investice 1.11 Investiční majetek (DHNM) 1.12 Kniha pohledávek 1.13 Kniha závazků elektronické zpracování faktur 1.14 Letové poplatky 1.15 LIS MIP 1.17 MTZ 1.18 Nedokončené investice 1.19 Oběh dokladů 1.20 Odpis pohledávek 1.21 Penalizaáe Stránka 3 z 6

48 1.22 Pokladna 1.23 Prodej publikaci LIS 1.24 Provozní smlouvy 1.25 Roční uzávěrka 1.26 Rozpočty 1.27 Rozvaha a výsledovka 1.28 Schvalování 1.29 Správce systému 1.30 STAH 1.31 Stravenky 1.32 Ufis 1.33 Valutová pokladna 1.34 ZPC 1.35 Žádanky a objednávky 1.36 Evidence nezařazeného majetku Servisní podpora Moduly systému 2. EUSIPIS 2.1 Agenda vedoucího 2.2 Docházka DPČ a DPP 2.3. Docházka HPP 2.4. Ekonomika práce 2.5. Evidence IDC a bezpečnost 2.6. FKSP 2.7 Lékařské prohlídky 2.8 Mzdy 2.9 Nábor žáků ŘLP 2.10 Osobní náklady 2.11 Personalistika Přenosy dat mezi i-tutor a modulem 2.12 Vzdělávání PIS 2.13 Rozpočty mezd na účelová čísla 2.14 Správce sestav 2.15 Správce aplikací 2.16 Správce systému 2.17 Stravování 2.18 Systemizace pracovních míst 2.19 Vzdělávání Údržba EUS Nabídková cena (součet položek I a 2) x Stránka 4 z 6

49 Údržba EUS Uchazeč uvede případné ostatní náklady, pokud jsou tyto tvořeny různými nákladovými položkam požaduje zadavatel tyto položky transparentně vyčíslit a zahrnout do nabídkové ceny. Zadavatel nepřipouštĺ žádné podmínky, za nichž by mohlo dojít k překročení jednotkových nabídkových cen. Snížení jednotkové ceny v průběhu plnění této veřejné zakázky zadavatel připouští. 6. Platební podmínky 6.1 Zadavatel nepřipouští platbu předem. Platby budou uskutečněny na základě vystavených faktur daňových dokladů. Platební podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě č PS1033, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 této Zadávacĺ dokumentace. Veškeré další podmínky budou předmětem jednáni. 7. Obchodní podmínky 7.1 Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě č P51033, která tvoři přílohu č. I této Zadávací dokumentace. 7.2 Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští. 8. Technické podmínky Technické podmínky ve smyslu 45 ZVZ s ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatel nestanovuje, předmět veřejné zakázky je definován v Zadávací dokumentaci a její příloze č Nabídka 9.1 Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče označené názvem veřejné zakázky a s uvedením výzvy Neotevírať. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení podle 71 odst. 5 ZVZ. Uchazeč předloží nabídku v jednom výtisku, který bude označen na krycím listě názvem Originál. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Zadavatel nedisponuje elektronickým nástrojem pro příjem nabídky v elektronické podobě. 9.2 V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v 17 zákona. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (včetně příloh) a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou uchazeče. Součástí nabídky musí rovněž podle 68 odst. 3 písm. a) až c) ZVZ být: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, Stránka 5 z 6

50 Údržba EUS c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, tj. podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve zněni pozdějších předpisů. 9.3 Uchazeč je vázán svou nabídkou po celou dobu zadávací lhůty, tj. do Uchazeč je povinen doručit nabídku buď osobně do podatelny zadavatele v objektu IATCC Praha, Navigační 787, Jeneč, č.m (V pracovních dnech v úředních hodinách 8:00 14:00) nebo zaslat poštou na následující adresu: Řízení letového provozu ČR, s.p. Navigační 787, Jeneč, k rukám Terezy Koucké. 9.5 Nabídka musí být po obsahové stránce předložena v následující struktuře: o o krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou včetně identifikačních a kontaktních údajů o uchazeči (obchodní firma/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, právní forma, úplná adresu uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČO, DIČ, telefon, fax, ), nabídková cena bez DPH, cena s DPH doklady prokazující splnění kvalifikace o nabídková cena dle bodu č. 5.1 zadávací dokumentace o seznamy či čestná prohlášení podle 68 odst. 3 písm. a) až c) ZVZ o vyplněná Smlouva č. 337/2014/PS/033 a podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče o případné další relevantní dokumenty dle uvážení uchazeče 10. Jiné požadavky V souladu s 34 odst. 4 ZVZ je zadavatel oprávněn dohodnout i jiné podmínky veřejné zakázky, než které byly uvedeny ve Výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění či v Zadávací dokumentaci. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka zadávána jedinému zájemci, nestanovuje zadavatel hodnotící kritéria. Přílohy Příloha č. I Zadávací dokumentace - Smlouva č. 337/2014/PS/033 Stránka 6 z 6

51 Příloha Č. I k Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Servisní smlouva Č PS1033 včetně přílohy Č.1 Údržba EUS

52 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: ps/033 evidenční číslo smlouvy poskytovatele: 1L Řízení letového provozu České republiky Servisní smlouva 1C446ZO14JRLPCR j SERVISNĺ SMLOUVA o poskytování servisní podpory ekonomického systému EUS a EUS/PID uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Zflěflĺ pozdějších předpisů (dále jen občanský zákonĺk) (dále jen smlouva) 1. Smluvní strany: Řízení letového provozu České republiky, státnĺ podnik (ŘLP ČR, s.p.) se sídlem: Navigační 787, Jeneč zastoupený: Ing. Janem Klasem, generálním ředitelem kjednání ve věcech technických oprávněný: Ing. Aleš Zemek, vedoucí oddělení účetních operací IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č. účtu SWIFT kód: CEKOCZPP zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771, (dále jen objednatel ) a IFIELD COMPUTER CONSULTANCY LIMITED organizační složka se sídlem: Aviatická 1039/6, Praha 6 zastoupená: Danou Kuželovou, vedoucí organizační složky ICO: DIČ: CZ bankovní spojení: ČSOB Praha 1, číslo účtu zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložce 46668, (dále Jen poskytovatel ). (objednatel a poskytovatel rovněž smluvní strany ). 2. Preambule Účelem této smlouvy je zajistit ze strany poskytovatele provoz a údržbu aplikačního vybavení systémů autorizace ekonomických agend objednatele. 3. Předmět smlouvy 3.1. Poskytovatel se zavazuje na základě této smlouvy zajistit servisní podporu a údržbu systému EUS a EUS1PIS (dále Jen systém ) tak, aby byl systém v plně funkčním režimu v souladu s obecně závaznými předpisy v oblasti ekonomických agend, zejména zákona o Stránka I z 13

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Upgrade aplikace PKI Monitor pro provoz

Více

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Systémová SW podpora pro aplikace

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS č. ev. ČSÚ: 246-2013-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika Český statistický úřad se

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Výběr poskytovatele SW aplikace umožňující kvantitativní hodnocení výkonnosti procesů integrovaného systému

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019)

RÁMCOVÁ SMLOUVA. VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ (projekt DF12P01OVV019) RÁMCOVÁ SMLOUVA "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená mezi těmito stranami ve smyslu ust.

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP Pardubice, tř. Míru oprava, rekonstrukce a přístavba č. p. 60 a 450 generální klíč 1. Základní údaje o zadavateli: Rozvojový

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

SMLOUVA O DILO. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 9005-20728621/0100 (dále jen objednatel) (dále jako objednatel na straně jedné)

SMLOUVA O DILO. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 9005-20728621/0100 (dále jen objednatel) (dále jako objednatel na straně jedné) Příloha č. 4 Výzvy SMLOUVA O DILO Smluvní strany 1. Objednatel Statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy Se sídlem Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno Zastoupené starostou RNDr. Anastaziosem Jiaxisem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 2 Závazný vzor Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1) Smluvní strany. Sídlo: Statutární

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany..., se sídlem... IČ... Jednající: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího: (Poznámka: uchazeč předloží tento závazný text kupní smlouvy ve své nabídce, doplněny budou pouze identifikační údaje a zástupce uchazeče, celková cena dodávky v čl. IV, smlouva bude podepsaná oprávněnou

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více