T 1. Zásobovací logistika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T 1. Zásobovací logistika"

Transkript

1 T 1. Zásobovací logistika A. Z hlediska jednoznačného chápání pojmu zásobovací logistika (opatřování) je nutné si vymezit jeho vztah k ostatním částem logistického řetězce [Obr.1 ]. Za objekty podnikové logistiky se považují veškeré druhy vstupů (opatřování) nezbytné pro : výrobní, či obchodní činnosti podniku, tzn. veškeré druhy materiálů a zboží (výrobní materiály, pomocné a provozní materiály, subdodávky a náhradní díly, obchodní zboží, polotovary a hotové výrobky). Tím je dána jasná hranice k ostatním opatřovacím položkám, jako jsou: zařízení pracovní síly kapitál Opatřování v širším slova smyslu se vztahuje nejen na materiály, ale také na pořízení, přípravu a zajištění zařízení, kapitálu, personálu a informací. Se zásobováním souvisí: - nákup - skladování - plánování a řízení výroby - řízení zakázek 1

2 Objekty opatřování v širším slova smyslu jsou znázorněny na obrázku 1. Pokud se jedná o finanční prostředky, představují samy o sobě dostatečně odlišnou problematiku, stejně jako oblasti personalistiky a informací. V praxi nemohou být přímo spojovány se zajišťováním materiálu. Nákup, resp. opatřování v užším slova smyslu, řeší problematiku zpracování nákupních trhů a právní aspekty zásobování (výběr dodavatele, jednání o dodacích podmínkách, vyhodnocení kvality dodavatele) Proto praxe chápe opatřování pouze jako zajišťování hmotných statků a služeb, tzn. zásobování nebo také zásobovací logistiku. Obsahová náplň opatřování je na obrázku zvýrazněna. Shrnutí: Pojem zásobováni je v podnicích chápán jako opatřování ve výše uvedeném smyslu s tím, že je více zdůrazněna stránka hmotného opatřování. Naproti tomu pojem materiálové hospodářství, který je někdy používán ve smyslu synonyma pro zásobování a vztahuje se na širší oblast, tzn. na řízení celého hmotného tok v podniku, včetně pohybu polotovarů vlastní výroby a hotových výrobků. 2

3 Doplní-li se nákup o problematiku skladování a dopravy jejich společné řízení a koordinaci, dostaneme se k pojmu integrované materiálové hospodářství. Teorie podnikové logistiky sem zahrnuje vedle nákupu, skladování a dopravy také funkce plánování a řízení výroby a řízení zakázek. Předmětem integrovaného materiálového hospodářství je technická a ekonomická problematika hmotných toků od dodavatele do podniku přes výrobu se všemi mezistupni až po předání do výstupních skladů. Rozhodují zde filozofie plánování, která podtrhuje přiblížení se ke koncepci logistiky. Závěr: Pro aplikaci koncepce logistiky je rozhodný systémově-teoretický způsob pozorování, který vychází z předpokladu, že prvky systému nelze měnit izolovaně, tzn. bez účinku na jiné prvky. Předmětem úsilí nemůže být optimalizace dílčích oblastí, ale vždy optimální řešení systému jako celku. Z toho vyplývá požadavek pozorování vznikajících nákladů jako celku, B) Úkoly zásobování je možné rozdělit do dvou dílčích skupin: - Úkoly orientované na trh - Úkoly správní a fyzické spojené s tokem surovin a materiálů Úkoly orientované na trh jsou předmětem zájmu nákupu: - průzkum trhu - cenová a hodnotová analýza - volba nákupní strategie - volba dodavatelů - uzavírání smluv apod. 3

4 Úkoly spojené s vlastním tokem surovin a materiálů jsou předmětem zásobovací logistiky: - plánování, řízení a kontrola hmotných a informačních toků - kontrola při přejímce - uskladnění a skladování - doprava apod. C. Cíle nákupu a zásobování a jejich konflikty Cíle nákupu a zásobování musí být v souladu s podnikovými, resp. musí být z nich odvozeny. Z dílčího podnikového cíle jištěni zásobovacích toků mohou být odvozeny dílčí cíle nákupu a zásobovací logistiky: - monitorování potenciálů dodavatelů, - zabezpečení kvality surovin a materiálů, - snížení závislosti na dodavatelích, - zabezpečení výhodných cen surovin a materiálů, - zajištění pružnosti dodávek, - minimalizace vázanosti kapitálu v zásobách, - zavedení kvalitního informačního systému pro zásobování atd. Z uvedeného výčtu dílčích cílů je zřejmé, že některé jsou protichůdné. Některé konfliktní dvojice cílů, ať už v rámci podsystému zásobování nebo konfrontace s cíli podnikovými jsou např. : - vysoká dodavatelská schopnost (finálních výrobků) x nízká vázanost kapitálu nízké skladové náklady - vysoká kvalita materiálů a surovin x nízká nákupní cena - pružnost dodávek od dodavatelů x nízká nákupní cena - nízká vázanost kapitálu, nízké skladové náklady x množstevní slevy 4

5 Řešení těchto a případných dalších konfliktů je důležitou náplní logistiky. D. Výběr nákupní strategie Ve struktuře nákladů většiny podnikatelských subjektů tvoří náklady na nakupované suroviny, polotovary, komponenty a výrobky významný podíl, který se pohybuje mnohdy od 50 do 90 a více procent. Každá, relativně malá úspora dosažená při nákupu tak může znamenat absolutně značné materiálové úspory. Z uvedeného vyplývá důležitost této problematiky z hlediska potenciálních efektů pro hospodaření podniku. A) Východiskem pro úspěšný nákup je co nejpřesnější stanovení potřeb organizace. To znamená zabezpečit sběr požadavků velkého množství podnikových útvarů. Sortiment potřeb je velmi pestrý, od surovin, obalů, přes různé komponenty, výrobky, náhradní díly, technologické celky, stroje, aparatury, ale také kancelářský materiál, ochranné pomůcky, skupinu potřeb někdy v podnikové praxi označovanou za režijní. Při dobré funkci subsystému logistického plánování by měl být pro nákup hlavním informačním zdrojem plán zásobování a perfektní přehled o stavu zásob. Pro pracovníky zabývající se nákupem by se mělo stát pravidlem, že v této etapě jde o stanovení potřeb bez zatím přesné specifikace. Tedy např. formulovat požadavek na 500 t síry, 40 ks šroubů daného rozměru, 600 ks smetanových jogurtů, balící automat požadovaného výkonu apod. B) Nalezení spektra výrobků a služeb, které mohou potřeby organizace specifikované v prvním kroku pokrýt. Cílem je zajištění co nejširší výběrové základny pro objektivní výběr nakupovaného zboží. Informace o nabízených výrobcích je třeba doplnit co nejvíce údaji o: - technických parametrech, - kvalitě, - dodacích podmínkách, - cenách apod. Výsledkem může být ve vhodné formě uspořádaný soubor všech dostupných zdrojů síry, včetně údajů o čistotě, fyzikální formě, balení, přepravních podmínkách, soubor různých provedení a pevnostních charakteristik šroubů, jogurtů s různou tučností, různými ovocnými přísadami a velikostmi, které jsou na trhu, u všech uvedených příkladů cenové podmínky atd. Cílem je mít k dispozici co nejširší databázi. 5

6 Protože jde o nákup pro výrobní spotřebu, případně obchodní činnosti, patří ke zdrojům informací nejen nabídky prodejců, ale informace z výstav, veletrhů, odborného tisku, materiály o výrobci nebo průmyslovými distributory, poštou i po internetu reklama v odborných časopisech apod, vypracovaný systém bodového ohodnocení relevantních parametrů, který umožní jednoznačné pořadí posuzovaných případů a tím spravedlivý a nejvýhodnější výběr dodavatele. Prezentace produktů a souvisejících služeb stává často doprovod částí i odborných konferencí C) Hlavním smyslem kroku detailní formulování potřeb organizace je zúžit výběrovou základnu vyloučením těch výrobků a služeb, které nevyhovují specifickým požadavkům organizace. Tento krok je oprávněně označován za kritický pro možné dodavatele, protože mohou vypadnout ze zájmového okruhu organizace. Zpřesněné dodávky mohou mít charakter minimálních kvalitativních parametrů, které musí výrobky splňovat (včetně např. požadovaného způsobu u balení. D) Teprve poté lze přistoupit ke stanovení okruhu dodavatelů, mohou svými výrobky a službami pokrýt potřeby podniku a vyvolat nabídkové řízení. Nabídkové řízeni se stalo běžnou, součástí praxe při pořizování investičních celků, ale neujalo se plně při rozhodování a výběru dodavatelů materiálů a zboží pro výrobní spotřebu. U některých zahraničních firem je dokonce obnovováno v určitých intervalech (půl roku, rok) i v případech, kdy proto nejsou zjevné důvody. Důvod je jasný - vytvářet tlak na dodavatele ke zlepšování dodacích podmínek. Výhodné je získávat další informace o možných dodavatelích jinými cestami mimo, nabídkové řízení. E) Nabídky dodavatelů je třeba vyhodnotit. Východiskem pro analýzu nabídek je určení soustavy kritérií, podle kterých budou posuzovány, protože jen zřídka lze použít jediného kritéria, např. ceny, pro rozhodnutí o způsobu krytí potřeb podniku. Patří sem např.kvalitativní parametry, cena, reference, možnosti úvěrování, leasingové podmínky, ale také dodací podmínky, vliv nakupovaných výrobků na výrobní podmínky, náročnost na obsluhu, údržbu, další poskytované služby aj. Součástí etapy je ověření věrohodnosti nabídek. F) Výběr dodavatele Tvoří jádro nákupního procesu. Je to typický případ vícekriteriálního rozhodování a zdroj případných konfliktů uvnitř organizace. Např.: Z možných dodavatelů dosahoval ve své nabídce pro zákazníka nejvýhodnějších hodnot ve všech kritériích. Stejně tak práci různých útvarů organizace preferují nestejným způsobem jednotlivá kritéria. G) Vlastní jednání s vybraným dodavatelem se soustřeďuje na stanovení ceny a uzavření hospodářské smlouvy. Není možné uvést přesné návody, jak postupovat při stanovení ceny. Je výsledkem mnoha faktorů, např. konkurence, postavení kupujícího a dodavatele, situace na trhu uvedené komodity atd. 6

7 Přehled možných konstrukcí cen, které se v oblasti nákupu používají: Maximálním rizikem pro prodávajícího je pevná smluvní cena na dané období. Kupující rád přijímá tuto formu ceny, zejména na delší období, protože má zaručenou cenu bez inflačních vlivů. Menším rizikem pro prodávajícího je cena, kterou lze upravit dodatečnou dohodou. V tomto případě je součástí smlouvy podmínka, že lze oboustranně vyvolat v určitých intervalech dodatečné jednáni o ceně, při němž lze zhodnotit vývoj nákladů, inflační vlivy a dohodnout se na nové ceně. Někdy jsou uplatňovány indexové ceny. Ve smlouvě jsou indexy, pomocí nichž lze upravovat cenu podle skutečného vývojem vybraných nákladových položek dodavatele. Pokud dochází k oddalování konkrétní objednávky ze strany zákazníka, uplatňuje dodavatel ceny závislé na termínu objednávky. Tato praxe je běžná při dodávkách technologických celků atd. Maximální riziko podstupuje zákazník u nákladového typu ceny. Tento typ ceny, důvěrně známý z dob centrálního systému plánování, se zřídka uplatňuje v případech, kdy odběratel má enormní zájem na udržení dodavatele. V podstatě znamená respektování skutečného vývoje nákladů dodavatele. Cena je pak výsledkem jedné ze dvou variant: cena = prokázané náklady dodavatele + zisk jako % z nákladů cena = prokázané náklady dodavatele + zisk jako pevná částka H) Úspěšná nákupní strategie není možná bez trvalého hodnocení dodavatelů Sleduje se zejména: - finanční zdraví dodavatelů, např. jaký je jeho objem produkce, hlavní zákazníci, jaké jsou jeho výroční zprávy o hospodaření, - perspektivnost jejich rozvoje, jak má silný výzkum a vývoj,jak podporuje metody tvůrčí práce, - výrobní schopnost, kolik má výrobních jednotek, jak je schopen akceptovat moderní principy řízení výroby (JIT, kanban aj. - dodavatelské výkony, dodací cykly, dohodnutá množství, reakce na mimořádné požadavky, - vývoj nákladů a cen, - kvalitu, je-li držitelem certifikace podle norem ISO, jak uplatňuje systém řízení jakosti, jsou-li validovány jeho výrobní postupy 7

8 Smyslem takového postupu je ale především zajištění maximální objektivity celého procesu. Pro každý nákupní případ se většinou neformálně vytváří skupina pracovníků různých organizačních útvarů, kteří hrají v uvedeném procesu různou roli. Patří sem ti, kteří nákup iniciují, navrhují, nakupované zboží přímo používají, nákup ovlivňují, koordinují a konečně ti, kteří o nákupu rozhodují. Každý z nich přistupuje často k nákupním případům z různých hledisek. Pro překonání případných konfliktů je významná role koordinátora. Ne vždy je potřebné uplatňovat všech osm etap. E) Z hlediska náročnosti nákupu lze rozlišovat opakované rutinní nákupy, kdy jsou vystavovány objednávky rámci uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem. Nákupní skupinu tvoří příslušný pracovník nákupního oddělení, který většinou předkládá objednávku vedoucímu oddělení ke schválení. Vše se hrává na nejnižší úrovni řízení s minimálními náklady a časonáročností. Hlavní motivací nákupčího je snaha o snižování nákladů na nákup, prodejce podporuje všechny aktivity vedoucí udržení v zásobovacím řetězci; modifikované nákupní případy, u nichž dochází ke změnám potřebách organizace, které nemusejí znamenat i změnu dodavatele. Příkladem může být zvýšený nárok na kvalitu dodávané suroviny, nové nároky na funkci dodávaného dílu pro konečnou montáž aj. Tato situace je příležitostí pro další potenciální dodavatele a kritickou situací pro dosavadního. Na rozdíl od prodeje finálních výrobků je situace v nákupu odlišná snahou o uzavírání dlouhodobých smluv, praktikování principů dlouhodobé spolupráce výrobce s dodavateli. Stačí připomenout zásady uplatňované firmami používajícími systémy řízení výroby JIT, mezi něž patří úzká, vzájemně prospěšná spolupráce s dodavateli nebo postavené opět na úzké spolupráci s dodavateli. Princip dlouhodobé spolupráce klade jisté překážky pro vstup dalších dodavatelů, těch, kteří jsou v anglické literatuře označováni jako "off" a proto při modifikaci požadavků mají příležitost vytlačit dosavadní "on" dodavatele. Pro podnik je to příležitost získat výhodnější postavení u prodejce. Nákupní skupina se rozšiřuje např. o pracovníky výzkumu vývoje, je uplatňováno několik posledních nebo všech osm kroků.roste náročnost procesu rozhodování. Konečně může jít o zcela nové nákupní situace většinou v souvislosti s inovací výrobního programu, diverzifikací podnikatelských aktivit, stojí podnik nebo obchodní organizace před problémem nalézt nové party schopné pokrýt nové potřeby organizace. Tyto případy jsou předmětem týmové práce, utváří se mnohdy i oficiálně nákupní skupina (komise), na rozhodování se podílejí všechny hladiny řízení až po top management. Roste časová náročnost i nákladnost procesu. 8

9 Zahraniční zkušenosti potvrzují, že hlavním cílem nákupní skupiny je minimalizace rizik spojených s novými nákupy. Úspěšnost nákupu ovlivňuje i kvalifikace pracovníků nákupních oddělení a v neposlední řadě způsob ocenění jejich práce organizaci. Vlastní obchodní jednání je proces s vysokou dávkou nejistoty, kde je situace nákupčího komplikovanější v tom, že má sice cil zajistit pro organizaci potřebné zboží, ale neví od koho. Prodejce je v postavení výhodnějším, protože má jednoznačný a jasný cíl prodat. Je třeba upozornit na skutečnost, že zejména zahraniční prodejci jsou dlouhodobě na svou roli připravováni a mají vedle obchodních zkušeností mnohdy i mimořádné technické znalosti o prodávaném zboží. Minimálně stejně by měli být vyzbrojeni i nákupčí. Proces nákupu ovlivňují i specifika organizace, zejména stupeň centralizace, velikost a její orientace. Aktuálním problémem podniků v této oblasti je otázka organizačního uspořádání nákupu v případech, kdy je podnik rozdělen na dílčí útvary, divize, závody apod. V nedávné době došlo mnohdy k překotnému rozdělování podniků na co nejvíce samostatné útvary, které mimo jiné začaly prosazovat vlastní nákupní politiku. Důsledky takových kroků vedly v mnoha případech ke ztrátě objektivity nákupu, nemožnosti využívat množstevní slevy, zhoršení situace v evidenci zásob a podmínek a ve svých důsledcích k růstu nákladů na nákup. Uvedené skutečnosti nemají ukázat, že jen centralizovaný nákup je výhodný, ale upozornit na vliv organizačního uspořádání nákupu na jeho efektivnost. Prohlubování spolupráce výrobců s dodavateli dostává v poslední době zajímavé podoby: Jednou z nich je řízení nákupu označované někdy jako JIT II a uplatňované v USA. Princip metody spočívá v nahrazení vlastního nákupčího a zčásti i plánovače prodejcem dodavatele, který pracuje v nákupním týmu odběratele a zabezpečuje dodávky od svého zaměstnavatele. Tento "reprezentant" dodavatele je schopen rychle reagovat na změny požadavků zákazníka, v jehož nákupním oddělení pracuje, je schopen operativně řešit vzniklé problémy, podílí se mnohdy i na vývojových pracích a přenáší změněné požadavky na nákup svému zaměstnavateli, zkracuje se informační tok mezi partnery, daří se lépe koordinovat plány obou organizací. Zkušenosti z aplikace v praxi říkají, že efektem může být sníženi nákladů na nákup až o 6 %, dodávky do 24 h, snížení výrobních zásob a úspora vlastních zaměstnanců. Samozřejmě je třeba rovněž upozornit i na jistá nebezpečí takového postupu, která spočívají v možném zneužiti informaci ze strany reprezentanta v jednostranný prospěch svého zaměstnavatele. Takovému nebezpečí je třeba předcházet. Doporučuje se nejdříve zavést takový systém u holdingových společností organizace, podílet se na výběru zástupců dodavatele, nabízet pro tuto funkci vlastní zaměstnance, vytvářet "tlak" na zástupce prostřednictvím potenciálních návrhů na variantní dodavatele atp. 9

10 F) Zdrojové strategie (Sourcing Strategy) Součásti rozhodování o nákupu je i výběr vhodné distribuční cesty: - přimý prodej výrobcem je vhodný zejména pro dodávky investičních celků, pro výrobky s náročnými servisními službami, nutnou konzultační a inženýrskou činností nebo pro velké dodávky; - k nákupu standardních výrobků na stabilizovaných trzích je vhodné využití specializovaných zprostředkovate1ů, kteří jsou schopni poskytovat různé služby,jako např. skladování, dopravu, servis. Své služby nabízejí např. formou katalogu; - dodavatel, který zásobuje svými výrobky rozsáhlý segment trhu velkým množstvím standardních výrobků, buduje vlastni velkoobchodní sítě a servisní střediska, která lze pro nákup využít. V rámci nákupu můžeme rozlišovat různé zdrojové (zásobovací) strategie. - multiple sourcing, - double sourcing, - single sourcing, - global sourcing, - modular sourcing, - system sourcing. Multiple sourcing představuje klasický případ nákupu dodávaných surovin a subdodávek od více dodavatelů, se všemi komplikacemi a těžkostmi, které vznikají při komunikaci s mnoha partnery. Další dvě strategie představují omezení na dva resp. jednoho - dodavatele. Při double sourcing dochází ke snížení nákladů komunikací s partnery z titulu snížení počtu tzv. průřezových míst a ke snížení nákladů na koordinaci v oblasti materiálových. Single sourcing znamená koncentraci všech nákupů na jednoho dodavatele. Dochází k dalšímu znásobení efektů oproti předcházejícímu případu. Částečnou nevýhodou je oboustranný nárůst závislosti mezi dodavatelem a odběratelem. Zde potom výrazně nají na důležitosti kvalita a serióznost partnerských vztahů i spolupracujícími organizacemi. 10

11 Global sourcing je mezinárodně zaměřená nákupní strategie, kterou praktikují především multinárodní podniky a koncerny. Důvodem pro její zavedení může být např, snižování nákupních nákladů, vyrovnávání devizových a obchodních toků, podpora odbytu při kompenzačních požadavcích, dovoz technologií apod. Cílem většinou je dosažení efektů za využití mezinárodního obstarávatelského (zásobovacího) trhu. Předpokladem je dlouhodobá, dostatečně výkonná porovnatelná nabídka se zřetelným rozdílem vzhledem k vnitrostátním cenám. Tato strategie musí být odvozena z celkové strategie podniku a musí s ní být dlouhodobě v souladu. Její hranice jsou dány logistickými a koordinačními náklady mezi místy potřeb a zdroji dodávek. Modular sourcing je založeno na dodávání komplexnějších výrobkových sestav, komponentů a modulů, zpravidla na základě dokumentace dodané odběratelem. Ve finálním podniku snižuje nároky průběžné časy a potřebu ploch (kompletování menšího počtu hodnotnější částí). Tento způsob dodávek je též často spojován poskytováním komplexnějších výkonů a služeb ze strany dodavatelů (montáž, vychystávání, obchodní úkony,... ) s vyššími nároky na dodržování jakosti. V širším měřítku zde tedy nachází uplatnění rozhodování (make or bay). System sourcing představuje další rozšíření komplexnosti dodávek. Zpravidla se jedná o dodávání celých dílčích systémů zajišťovaných dodavatelem od fáze výzkumu a vývoje, přes přípravu výroby až po logistiku (doprava, skladování, informační systémy atd.), - tedy realizaci profesionálního řešení problému zadaného odběratelem. Odpovědnost za jakost dodaných komponentů ve výsledném finálním produktu odběratele zůstává v tomto případě zpravidla na dodavateli komponentů. U této zásobovací strategie dochází k dalšímu posílení kompetentnosti dodavatelů a stálosti dodavatelskoodběratelských vztahů. U finálního výrobce dochází redukcí komplexnosti dodavatelských vztahů ke snížení nákladů na zadání, řízení a kontrolu nákupů, využití platových předností použitím jiných platových tarifů pro pracovníky dodavatele a snižování režijních nákladů. Progresivní způsob zásobování, který lze v rámci jednotlivých zásobovacích strategií s výhodou používat je způsob založený na principu oblastní spedice. Oblastní speditér může např. plnit úlohu výsadního dodavatele v rámci strategie single sourcing. Uplatňování principu oblastní spedice znamená, že dochází k vytvoření logistického podniku, který poskytuje logistické obstarávací a distribuční služby organizacím a ostatním zákazníkům v dané oblasti. Spojením zásobovacích proudů od jednotlivých dílčích dodavatelů a jejich koordinací při dodávkách k odběratelům jsou vytvořeny předpoklady pro: - zvyšování kvality dodávek díky užším partnerským vztahům 11

12 - zvyšování vytěžování vozidel, - snižování počtu jízd a tím odtížení dopravních cest v dan( oblasti, - snižování přepravních nákladů. - standardizaci přepravních dokumentů s racionalizačními efek - ty při administrativních odbavovacích činnostech - zlepšenou informační logistiku, - zvýšenou transparenci uvnitř logistických řetězců, - převádění přeprav na železnici. (z hlediska životního prostředí šetrnější způsob dopravy). Oblastní spedici je možné s výhodou uplatňovat v místech kde existuje značný geografický rozptyl jednotlivých zdrojů zásobování. Příznivě na její realizaci působí stoupající požadavky: na poskytování spedičních služeb (skladování. vychystávání, balení, avizování. doprava... ). Potřebným předpokladem je standardizace výměny dat mezi dodavateli. speditéry a odběrateli tzn. existence napojení jejich interních informačních systémů na kompatibilní dálkový přenos dat. Princip oblastní spedice však zdaleka není jediným možný principem, který lze v rámci obstarávací logistiky praktikovat Jako další je možné jmenovat: - dodávky kompletů, dodávky od výrobních dodavatelských svazů, - JIT dodávky, - zvláštní přepravy se speciálními vozidly apod. G) Způsoby zásobování V zásadě je možné rozlišovat tři způsoby materiálnětechnického zásobování: - individuální zásobování, - pořizování zásob a - zásobování synchronní s výrobou. A)Individuální zásobováni a pořizováni zásob U individuálního zásobování se potřebné materiály pořizují teprve tehdy, když se bezprostředně potřebují. Tím se předchází vzniku nákladů spojených s úroky, skladováním a vázáním kapitálu v zásobách. Tento způsob odpovídá výrobě na zakázku. 12

13 Pořizování zásob si klade za cíl dosáhnout rozsáhlé nezávislosti zásobování na výrobě. Důsledkem je, že se výroba stává méně závislou na dodavatelích nebo na dodavatelských vztazích a umožňuje čelit cenovým výkyvům na trhu zásobování. Nevýhodou pořizování zásob ve skladech je zvyšování vázanosti kapitálu v zásobách, nevýhodou individuálního zásobováni spočívá v obtížích při jeho plánování a z nich plynoucích nebezpečí dodatečných nákladů vyvolaných pozdním přísunem materiálu. B) Zásobování synchronizované s výrobou Zásobování synchronizované s výrobou se snaží nevýhody zvyšování vázanosti kapitálu v zásobách odstranit. S dodavateli se uzavírají dodací smlouvy na delší časové období, které je zavazují, že budou dodávat požadované materiály vždy přímo do výrobního procesu v předem stanovených lhůtách. Dodávky jsou tedy určovány potřebami výroby.: (a ta aktuálními požadavky zákazníka). Skladování se pak vyskytuje pouze ve formě přechodného udržování zásob ve skladech. V rámci synchronního zásobování lze rozlišovat tři základní modely: - přímé odvolávky, - umístění dodavatele v blízkosti odběratele, - společné řízení zásob. Zásobování synchronizované s výrobou je způsob realizace dodávek v rámci filozofie just-in-time. Východiskem pro ni byly úvahy, jak čelit změněným požadavkům odbytových trhů, jako jsou rostoucí tlak konkurence, stoupající počet variant výrobků při současném zkracování cyklu životnosti výrobků a velmi obtížné předvídatelnosti poptávky ze strany zákazníků v rámci logistických řetězců. Cílem různých strategií J I T je vyrábět v co největším časovém souladu s poptávkou prostřednictvím zjednodušeni a racionalizace vnitropodnikových a mimopodnikových informačních a hmotných toků a podle toho také pořizovat potřebné materiály prostřednictvím zásobování synchronizovaného s výrobou. Cílovým ideálním (prakticky nedosažitelným) stavem je zde výroba bez udržování zásob (stockless produktion). JIT však znamená zásadně něco více než jen pouhou minimalizaci stavu zásob. Tato koncepce v sobě zahrnuje rovněž metody zajišťování jakosti, plánování výrobních a hmotných toků, volbu dopravních prostředků, rozhodování o výběru umístění provozů, vztahy s dodavateli apod. C) Přímé odvolávky U přímých odvolávek se uskutečňuje zadávání konkrétních podavků na materiál dodavatelům v okamžiku, kdy se u odběratele naskytnou konkrétní objednávky od zákazníků a z nich odvozené výrobní nebo montážní příkazy. Těmto přímým odvolávkám jsou 13

14 zpravidla předřazeny dvě plánovací úrovně. Celkově tři za sebou následující, resp. částečně se překrývající fáze je možné charakterizovat následovně: odpadnutí skladování hotových výrobků, _ minimalizace nákladů na předzásobení. * rámcová dohoda se vztahuje většinou na dobu platnosti 12 měsíců, obsahuje vymezení předpokládaných kapacit a potřeb podle sortimentních skupin na čtvrtletní bázi. Vymezují se zde také požadavky na jakost. * rámcová smlouva (kontrakt) se uzavírá zpravidla na časové období tří měsíců při měsíční aktualizaci; * přímá odvolávka je výsledným efektem poslední plánovací úrovně.na bázi množství předem naplánovaných v rámcové smlouvě jsou v tomto případě stanovena závazná množství dodávek, dodací lhůty a místo dodání. D) Synchronizace s blízkými dodavateli Tento způsob synchronních dodávek je založen na úzké partnerské spolupráci odběratele s dodavatelem a jak vyplývá již z názvu, na umístění dodavatelského podniku v bezprostřední blízkosti odběratele (řádově kilometry). Dodavatel realizuje své dodávky přímo na výrobní linky odběratele. Takový vztah musí být založen na bázi oboustranné výhodnosti (win-win efekt). U obou partnerů dochází ke snížení správních nákladů a díky krátkým přepravním vzdálenostem i snížení dopravních nákladů. Efekty pro odběratele jsou: - odpadnutí přejímky zboží, - zjednodušení dispozic pro materiálně - technické zásobování, - zvýšení pružnosti dodávek, - podstatné snížení skladovacích nákladů. Obdobně pro dodavatele: - zjednodušení výroby na základě spolehlivější informační báze - odpadnutí řízení expedice a procesů odsouhlasování dodacích lhůt a množství v závodě příjemce. Omezeními pro tento způsob dodávek jsou velké vzájemné vzdálenosti odběratele a dodavatele, mnohotvárnost dodávaných materiálu a komponentů a rovněž nepřipravenost dodavatele na dodávky JIT. 14

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

10 tipů na vytvoření účinné strategie nákupu. Jaroslav Cirkovský

10 tipů na vytvoření účinné strategie nákupu. Jaroslav Cirkovský 10 tipů na vytvoření účinné strategie nákupu Jaroslav Cirkovský Rozdílný přístup k dodavatelům 2 Výběr strategie nákupu 3 Výběr strategie nákupu 4 Výběr strategie nákupu 5 SMART cíle Specifické Akceptovatelné

Více

Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz

Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz Ing. Zbyněk Dohnal DONASY s.r.o. Sídlo: 787 01 Šumperk, Nezvalova20 Poštovní adresa: 623 00 Brno, Chopinova 13 GSM: +420 602 730 976 email: dohnal@donasy.cz

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku Zásobovací funkce Obsah přednášky Pojmy zásobování všeobecně a v projektu Cíl zásobování Pozice zásobování (atd.) z pohledu trhu a okolí Pozice zásobování z pohledu

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka digitálního tiskového stroje a linky na knižní vazbu V1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka digitálního tiskového stroje a linky na knižní vazbu V1 Střední škola polygrafická Praha, s. r. o. Beranových 140/695, 199 00 Praha 18 - Letňany Výukový program Výroba publikací za pomoci digitálního tisku reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/34060 Č.j.: VZ-10/04-2012 Praha,

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality ŘÍZENÍ KVALITY 1 TŘÍDY KVALITY Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality C top třída B střední třída A začínající třída Nutnost zvolit třídu všechny jsou na trhu žádoucí

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Linet, spol. s r.o. Kolísání prodeje

Linet, spol. s r.o. Kolísání prodeje Linet, spol. s r.o. Linet, spol. s r.o. Linet, spol. s r.o. Linet, spol. s r.o. Linet, spol. s r.o. Kolísání prodeje Základní metody Objednávky na zakázku Výhody: Žádné zbytkové zásoby Nenáročné na software

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

..."..-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA

.....-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA "-- 5TUDlVŇ,Ä t Christa! Schulte Logistika t ( i n VCTORA ~ PUBLlSHNG PRAHA OBSAH Ị Pi'edmluva k českému vydání 1 Základy 11 Pojem logistiky 12 CHe logistiky i 121 Logistické služby 122 Logistické náklady

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o.

P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o. Odůvodnění veřejné zakázky je uveřejněno na profilu zadavatele v souvislosti s oznámením veřejného zadavatele

Více

Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém

Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhlášky č. 232/2012

Více

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ Květen 2014, Martina Brotánková 1 ÚVOD Původně samostatné pivovary Odlišné přístupy vlastníků s různými hospodářskými výsledky Různý stupeň technologického vybavení Jiné

Více

Koncepce centrálního nákupu resortu MF

Koncepce centrálního nákupu resortu MF Koncepce centrálního nákupu resortu MF Centralizované zadávání resortních veřejných zakázek 1 Tento dokument byl zpracován za účelem vyjasnit spolupráci mezi jednotlivými útvary, které se podílí na centralizovaném

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Projekt. ČS ČR 2008 2009 Zpětný odběr použitých baterií. Individuální projekt vzdělávacího programu Minimalizace odpadů.

Projekt. ČS ČR 2008 2009 Zpětný odběr použitých baterií. Individuální projekt vzdělávacího programu Minimalizace odpadů. Projekt ČS ČR 2008 2009 Zpětný odběr použitých baterií Individuální projekt vzdělávacího programu Minimalizace odpadů Autor projektu : CDV služby, s.r.o. AndělCity Radlická 3185/1c Praha 5 Smíchov Zastoupená

Více

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ Výtisk dokumentace k vzorkové výrobní zakázce Zpracování vzorkových zakázek z Laboratoře barev Obsluha strojů na výrobu vzorků Obsluha Soft stroje na výrobu vzorků Dokončování

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Nauka o podniku. Přednáška 2 Nákup, skladování, zásoby, doprava atd.

Nauka o podniku. Přednáška 2 Nákup, skladování, zásoby, doprava atd. Nauka o podniku Přednáška 2 Nákup, skladování, zásoby, doprava atd. Cíl zásobování a obsah přednášky Udržet při životě výrobu při současné minimalizaci nákladů Zásobování a jeho pozice v podniku Plánování

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍHO NÁKUPU

SYSTÉM CENTRÁLNÍHO NÁKUPU SYSTÉM CENTRÁLNÍHO NÁKUPU Specifika nákupu v LČR LČR realizuje nákupy ze 105 organizačních jednotek na celém území České republiky, fyzicky není možné zajistit veškeré nákupy z jednoho místa, ročně se

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

3/10 Plánování zásob ve v robním procesu

3/10 Plánování zásob ve v robním procesu EFEKTIVNÍ V ROBA část 3, díl 10, str. 1 3/10 Plánování zásob ve v robním procesu V dnešní době nelze hovořit o úspěšném zvládnutí výrobních a provozních činností a přitom nevěnovat bedlivou pozornost problematice

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ Pokud tato pravidla nebudou dodržena, nebudou výdaje spojené se zakázkou považovány za uznatelné, a příjemci podpory nebude na tyto výdaje přiznána podpora. I. Obecná pravidla

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ LOGISTIKŮ 2012 Šiklův Mlýn 17. 18. května 2012 OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ jako konkurenční výhoda Ing. MarFn D U B O V Ý, ALog. Mo#o: Ten, kdo dělá to, co nemá, nedělá to, co má. A-N? OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce

Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce Konference Integrované dopravní systémy 20. května 2014 Předvídatelnost objednávky veřejné dopravy zákon o veřejných služeb sice formálně stanoví povinnost

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 2/2011 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

3.3 Materiálové plánování

3.3 Materiálové plánování od správného rozměru krabic, etiket, fólií až po ramínka. Nemusí se jednat jen o služby v distribuci, ale taktéž i o dodávky výrobci v případě, kdy je logistický poskytovatel zodpovědný za vytváření správných

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Hlavní činnost podniku

Hlavní činnost podniku Hlavní činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se výrobní činnosti 1. ročníku

Více