T 1. Zásobovací logistika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T 1. Zásobovací logistika"

Transkript

1 T 1. Zásobovací logistika A. Z hlediska jednoznačného chápání pojmu zásobovací logistika (opatřování) je nutné si vymezit jeho vztah k ostatním částem logistického řetězce [Obr.1 ]. Za objekty podnikové logistiky se považují veškeré druhy vstupů (opatřování) nezbytné pro : výrobní, či obchodní činnosti podniku, tzn. veškeré druhy materiálů a zboží (výrobní materiály, pomocné a provozní materiály, subdodávky a náhradní díly, obchodní zboží, polotovary a hotové výrobky). Tím je dána jasná hranice k ostatním opatřovacím položkám, jako jsou: zařízení pracovní síly kapitál Opatřování v širším slova smyslu se vztahuje nejen na materiály, ale také na pořízení, přípravu a zajištění zařízení, kapitálu, personálu a informací. Se zásobováním souvisí: - nákup - skladování - plánování a řízení výroby - řízení zakázek 1

2 Objekty opatřování v širším slova smyslu jsou znázorněny na obrázku 1. Pokud se jedná o finanční prostředky, představují samy o sobě dostatečně odlišnou problematiku, stejně jako oblasti personalistiky a informací. V praxi nemohou být přímo spojovány se zajišťováním materiálu. Nákup, resp. opatřování v užším slova smyslu, řeší problematiku zpracování nákupních trhů a právní aspekty zásobování (výběr dodavatele, jednání o dodacích podmínkách, vyhodnocení kvality dodavatele) Proto praxe chápe opatřování pouze jako zajišťování hmotných statků a služeb, tzn. zásobování nebo také zásobovací logistiku. Obsahová náplň opatřování je na obrázku zvýrazněna. Shrnutí: Pojem zásobováni je v podnicích chápán jako opatřování ve výše uvedeném smyslu s tím, že je více zdůrazněna stránka hmotného opatřování. Naproti tomu pojem materiálové hospodářství, který je někdy používán ve smyslu synonyma pro zásobování a vztahuje se na širší oblast, tzn. na řízení celého hmotného tok v podniku, včetně pohybu polotovarů vlastní výroby a hotových výrobků. 2

3 Doplní-li se nákup o problematiku skladování a dopravy jejich společné řízení a koordinaci, dostaneme se k pojmu integrované materiálové hospodářství. Teorie podnikové logistiky sem zahrnuje vedle nákupu, skladování a dopravy také funkce plánování a řízení výroby a řízení zakázek. Předmětem integrovaného materiálového hospodářství je technická a ekonomická problematika hmotných toků od dodavatele do podniku přes výrobu se všemi mezistupni až po předání do výstupních skladů. Rozhodují zde filozofie plánování, která podtrhuje přiblížení se ke koncepci logistiky. Závěr: Pro aplikaci koncepce logistiky je rozhodný systémově-teoretický způsob pozorování, který vychází z předpokladu, že prvky systému nelze měnit izolovaně, tzn. bez účinku na jiné prvky. Předmětem úsilí nemůže být optimalizace dílčích oblastí, ale vždy optimální řešení systému jako celku. Z toho vyplývá požadavek pozorování vznikajících nákladů jako celku, B) Úkoly zásobování je možné rozdělit do dvou dílčích skupin: - Úkoly orientované na trh - Úkoly správní a fyzické spojené s tokem surovin a materiálů Úkoly orientované na trh jsou předmětem zájmu nákupu: - průzkum trhu - cenová a hodnotová analýza - volba nákupní strategie - volba dodavatelů - uzavírání smluv apod. 3

4 Úkoly spojené s vlastním tokem surovin a materiálů jsou předmětem zásobovací logistiky: - plánování, řízení a kontrola hmotných a informačních toků - kontrola při přejímce - uskladnění a skladování - doprava apod. C. Cíle nákupu a zásobování a jejich konflikty Cíle nákupu a zásobování musí být v souladu s podnikovými, resp. musí být z nich odvozeny. Z dílčího podnikového cíle jištěni zásobovacích toků mohou být odvozeny dílčí cíle nákupu a zásobovací logistiky: - monitorování potenciálů dodavatelů, - zabezpečení kvality surovin a materiálů, - snížení závislosti na dodavatelích, - zabezpečení výhodných cen surovin a materiálů, - zajištění pružnosti dodávek, - minimalizace vázanosti kapitálu v zásobách, - zavedení kvalitního informačního systému pro zásobování atd. Z uvedeného výčtu dílčích cílů je zřejmé, že některé jsou protichůdné. Některé konfliktní dvojice cílů, ať už v rámci podsystému zásobování nebo konfrontace s cíli podnikovými jsou např. : - vysoká dodavatelská schopnost (finálních výrobků) x nízká vázanost kapitálu nízké skladové náklady - vysoká kvalita materiálů a surovin x nízká nákupní cena - pružnost dodávek od dodavatelů x nízká nákupní cena - nízká vázanost kapitálu, nízké skladové náklady x množstevní slevy 4

5 Řešení těchto a případných dalších konfliktů je důležitou náplní logistiky. D. Výběr nákupní strategie Ve struktuře nákladů většiny podnikatelských subjektů tvoří náklady na nakupované suroviny, polotovary, komponenty a výrobky významný podíl, který se pohybuje mnohdy od 50 do 90 a více procent. Každá, relativně malá úspora dosažená při nákupu tak může znamenat absolutně značné materiálové úspory. Z uvedeného vyplývá důležitost této problematiky z hlediska potenciálních efektů pro hospodaření podniku. A) Východiskem pro úspěšný nákup je co nejpřesnější stanovení potřeb organizace. To znamená zabezpečit sběr požadavků velkého množství podnikových útvarů. Sortiment potřeb je velmi pestrý, od surovin, obalů, přes různé komponenty, výrobky, náhradní díly, technologické celky, stroje, aparatury, ale také kancelářský materiál, ochranné pomůcky, skupinu potřeb někdy v podnikové praxi označovanou za režijní. Při dobré funkci subsystému logistického plánování by měl být pro nákup hlavním informačním zdrojem plán zásobování a perfektní přehled o stavu zásob. Pro pracovníky zabývající se nákupem by se mělo stát pravidlem, že v této etapě jde o stanovení potřeb bez zatím přesné specifikace. Tedy např. formulovat požadavek na 500 t síry, 40 ks šroubů daného rozměru, 600 ks smetanových jogurtů, balící automat požadovaného výkonu apod. B) Nalezení spektra výrobků a služeb, které mohou potřeby organizace specifikované v prvním kroku pokrýt. Cílem je zajištění co nejširší výběrové základny pro objektivní výběr nakupovaného zboží. Informace o nabízených výrobcích je třeba doplnit co nejvíce údaji o: - technických parametrech, - kvalitě, - dodacích podmínkách, - cenách apod. Výsledkem může být ve vhodné formě uspořádaný soubor všech dostupných zdrojů síry, včetně údajů o čistotě, fyzikální formě, balení, přepravních podmínkách, soubor různých provedení a pevnostních charakteristik šroubů, jogurtů s různou tučností, různými ovocnými přísadami a velikostmi, které jsou na trhu, u všech uvedených příkladů cenové podmínky atd. Cílem je mít k dispozici co nejširší databázi. 5

6 Protože jde o nákup pro výrobní spotřebu, případně obchodní činnosti, patří ke zdrojům informací nejen nabídky prodejců, ale informace z výstav, veletrhů, odborného tisku, materiály o výrobci nebo průmyslovými distributory, poštou i po internetu reklama v odborných časopisech apod, vypracovaný systém bodového ohodnocení relevantních parametrů, který umožní jednoznačné pořadí posuzovaných případů a tím spravedlivý a nejvýhodnější výběr dodavatele. Prezentace produktů a souvisejících služeb stává často doprovod částí i odborných konferencí C) Hlavním smyslem kroku detailní formulování potřeb organizace je zúžit výběrovou základnu vyloučením těch výrobků a služeb, které nevyhovují specifickým požadavkům organizace. Tento krok je oprávněně označován za kritický pro možné dodavatele, protože mohou vypadnout ze zájmového okruhu organizace. Zpřesněné dodávky mohou mít charakter minimálních kvalitativních parametrů, které musí výrobky splňovat (včetně např. požadovaného způsobu u balení. D) Teprve poté lze přistoupit ke stanovení okruhu dodavatelů, mohou svými výrobky a službami pokrýt potřeby podniku a vyvolat nabídkové řízení. Nabídkové řízeni se stalo běžnou, součástí praxe při pořizování investičních celků, ale neujalo se plně při rozhodování a výběru dodavatelů materiálů a zboží pro výrobní spotřebu. U některých zahraničních firem je dokonce obnovováno v určitých intervalech (půl roku, rok) i v případech, kdy proto nejsou zjevné důvody. Důvod je jasný - vytvářet tlak na dodavatele ke zlepšování dodacích podmínek. Výhodné je získávat další informace o možných dodavatelích jinými cestami mimo, nabídkové řízení. E) Nabídky dodavatelů je třeba vyhodnotit. Východiskem pro analýzu nabídek je určení soustavy kritérií, podle kterých budou posuzovány, protože jen zřídka lze použít jediného kritéria, např. ceny, pro rozhodnutí o způsobu krytí potřeb podniku. Patří sem např.kvalitativní parametry, cena, reference, možnosti úvěrování, leasingové podmínky, ale také dodací podmínky, vliv nakupovaných výrobků na výrobní podmínky, náročnost na obsluhu, údržbu, další poskytované služby aj. Součástí etapy je ověření věrohodnosti nabídek. F) Výběr dodavatele Tvoří jádro nákupního procesu. Je to typický případ vícekriteriálního rozhodování a zdroj případných konfliktů uvnitř organizace. Např.: Z možných dodavatelů dosahoval ve své nabídce pro zákazníka nejvýhodnějších hodnot ve všech kritériích. Stejně tak práci různých útvarů organizace preferují nestejným způsobem jednotlivá kritéria. G) Vlastní jednání s vybraným dodavatelem se soustřeďuje na stanovení ceny a uzavření hospodářské smlouvy. Není možné uvést přesné návody, jak postupovat při stanovení ceny. Je výsledkem mnoha faktorů, např. konkurence, postavení kupujícího a dodavatele, situace na trhu uvedené komodity atd. 6

7 Přehled možných konstrukcí cen, které se v oblasti nákupu používají: Maximálním rizikem pro prodávajícího je pevná smluvní cena na dané období. Kupující rád přijímá tuto formu ceny, zejména na delší období, protože má zaručenou cenu bez inflačních vlivů. Menším rizikem pro prodávajícího je cena, kterou lze upravit dodatečnou dohodou. V tomto případě je součástí smlouvy podmínka, že lze oboustranně vyvolat v určitých intervalech dodatečné jednáni o ceně, při němž lze zhodnotit vývoj nákladů, inflační vlivy a dohodnout se na nové ceně. Někdy jsou uplatňovány indexové ceny. Ve smlouvě jsou indexy, pomocí nichž lze upravovat cenu podle skutečného vývojem vybraných nákladových položek dodavatele. Pokud dochází k oddalování konkrétní objednávky ze strany zákazníka, uplatňuje dodavatel ceny závislé na termínu objednávky. Tato praxe je běžná při dodávkách technologických celků atd. Maximální riziko podstupuje zákazník u nákladového typu ceny. Tento typ ceny, důvěrně známý z dob centrálního systému plánování, se zřídka uplatňuje v případech, kdy odběratel má enormní zájem na udržení dodavatele. V podstatě znamená respektování skutečného vývoje nákladů dodavatele. Cena je pak výsledkem jedné ze dvou variant: cena = prokázané náklady dodavatele + zisk jako % z nákladů cena = prokázané náklady dodavatele + zisk jako pevná částka H) Úspěšná nákupní strategie není možná bez trvalého hodnocení dodavatelů Sleduje se zejména: - finanční zdraví dodavatelů, např. jaký je jeho objem produkce, hlavní zákazníci, jaké jsou jeho výroční zprávy o hospodaření, - perspektivnost jejich rozvoje, jak má silný výzkum a vývoj,jak podporuje metody tvůrčí práce, - výrobní schopnost, kolik má výrobních jednotek, jak je schopen akceptovat moderní principy řízení výroby (JIT, kanban aj. - dodavatelské výkony, dodací cykly, dohodnutá množství, reakce na mimořádné požadavky, - vývoj nákladů a cen, - kvalitu, je-li držitelem certifikace podle norem ISO, jak uplatňuje systém řízení jakosti, jsou-li validovány jeho výrobní postupy 7

8 Smyslem takového postupu je ale především zajištění maximální objektivity celého procesu. Pro každý nákupní případ se většinou neformálně vytváří skupina pracovníků různých organizačních útvarů, kteří hrají v uvedeném procesu různou roli. Patří sem ti, kteří nákup iniciují, navrhují, nakupované zboží přímo používají, nákup ovlivňují, koordinují a konečně ti, kteří o nákupu rozhodují. Každý z nich přistupuje často k nákupním případům z různých hledisek. Pro překonání případných konfliktů je významná role koordinátora. Ne vždy je potřebné uplatňovat všech osm etap. E) Z hlediska náročnosti nákupu lze rozlišovat opakované rutinní nákupy, kdy jsou vystavovány objednávky rámci uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem. Nákupní skupinu tvoří příslušný pracovník nákupního oddělení, který většinou předkládá objednávku vedoucímu oddělení ke schválení. Vše se hrává na nejnižší úrovni řízení s minimálními náklady a časonáročností. Hlavní motivací nákupčího je snaha o snižování nákladů na nákup, prodejce podporuje všechny aktivity vedoucí udržení v zásobovacím řetězci; modifikované nákupní případy, u nichž dochází ke změnám potřebách organizace, které nemusejí znamenat i změnu dodavatele. Příkladem může být zvýšený nárok na kvalitu dodávané suroviny, nové nároky na funkci dodávaného dílu pro konečnou montáž aj. Tato situace je příležitostí pro další potenciální dodavatele a kritickou situací pro dosavadního. Na rozdíl od prodeje finálních výrobků je situace v nákupu odlišná snahou o uzavírání dlouhodobých smluv, praktikování principů dlouhodobé spolupráce výrobce s dodavateli. Stačí připomenout zásady uplatňované firmami používajícími systémy řízení výroby JIT, mezi něž patří úzká, vzájemně prospěšná spolupráce s dodavateli nebo postavené opět na úzké spolupráci s dodavateli. Princip dlouhodobé spolupráce klade jisté překážky pro vstup dalších dodavatelů, těch, kteří jsou v anglické literatuře označováni jako "off" a proto při modifikaci požadavků mají příležitost vytlačit dosavadní "on" dodavatele. Pro podnik je to příležitost získat výhodnější postavení u prodejce. Nákupní skupina se rozšiřuje např. o pracovníky výzkumu vývoje, je uplatňováno několik posledních nebo všech osm kroků.roste náročnost procesu rozhodování. Konečně může jít o zcela nové nákupní situace většinou v souvislosti s inovací výrobního programu, diverzifikací podnikatelských aktivit, stojí podnik nebo obchodní organizace před problémem nalézt nové party schopné pokrýt nové potřeby organizace. Tyto případy jsou předmětem týmové práce, utváří se mnohdy i oficiálně nákupní skupina (komise), na rozhodování se podílejí všechny hladiny řízení až po top management. Roste časová náročnost i nákladnost procesu. 8

9 Zahraniční zkušenosti potvrzují, že hlavním cílem nákupní skupiny je minimalizace rizik spojených s novými nákupy. Úspěšnost nákupu ovlivňuje i kvalifikace pracovníků nákupních oddělení a v neposlední řadě způsob ocenění jejich práce organizaci. Vlastní obchodní jednání je proces s vysokou dávkou nejistoty, kde je situace nákupčího komplikovanější v tom, že má sice cil zajistit pro organizaci potřebné zboží, ale neví od koho. Prodejce je v postavení výhodnějším, protože má jednoznačný a jasný cíl prodat. Je třeba upozornit na skutečnost, že zejména zahraniční prodejci jsou dlouhodobě na svou roli připravováni a mají vedle obchodních zkušeností mnohdy i mimořádné technické znalosti o prodávaném zboží. Minimálně stejně by měli být vyzbrojeni i nákupčí. Proces nákupu ovlivňují i specifika organizace, zejména stupeň centralizace, velikost a její orientace. Aktuálním problémem podniků v této oblasti je otázka organizačního uspořádání nákupu v případech, kdy je podnik rozdělen na dílčí útvary, divize, závody apod. V nedávné době došlo mnohdy k překotnému rozdělování podniků na co nejvíce samostatné útvary, které mimo jiné začaly prosazovat vlastní nákupní politiku. Důsledky takových kroků vedly v mnoha případech ke ztrátě objektivity nákupu, nemožnosti využívat množstevní slevy, zhoršení situace v evidenci zásob a podmínek a ve svých důsledcích k růstu nákladů na nákup. Uvedené skutečnosti nemají ukázat, že jen centralizovaný nákup je výhodný, ale upozornit na vliv organizačního uspořádání nákupu na jeho efektivnost. Prohlubování spolupráce výrobců s dodavateli dostává v poslední době zajímavé podoby: Jednou z nich je řízení nákupu označované někdy jako JIT II a uplatňované v USA. Princip metody spočívá v nahrazení vlastního nákupčího a zčásti i plánovače prodejcem dodavatele, který pracuje v nákupním týmu odběratele a zabezpečuje dodávky od svého zaměstnavatele. Tento "reprezentant" dodavatele je schopen rychle reagovat na změny požadavků zákazníka, v jehož nákupním oddělení pracuje, je schopen operativně řešit vzniklé problémy, podílí se mnohdy i na vývojových pracích a přenáší změněné požadavky na nákup svému zaměstnavateli, zkracuje se informační tok mezi partnery, daří se lépe koordinovat plány obou organizací. Zkušenosti z aplikace v praxi říkají, že efektem může být sníženi nákladů na nákup až o 6 %, dodávky do 24 h, snížení výrobních zásob a úspora vlastních zaměstnanců. Samozřejmě je třeba rovněž upozornit i na jistá nebezpečí takového postupu, která spočívají v možném zneužiti informaci ze strany reprezentanta v jednostranný prospěch svého zaměstnavatele. Takovému nebezpečí je třeba předcházet. Doporučuje se nejdříve zavést takový systém u holdingových společností organizace, podílet se na výběru zástupců dodavatele, nabízet pro tuto funkci vlastní zaměstnance, vytvářet "tlak" na zástupce prostřednictvím potenciálních návrhů na variantní dodavatele atp. 9

10 F) Zdrojové strategie (Sourcing Strategy) Součásti rozhodování o nákupu je i výběr vhodné distribuční cesty: - přimý prodej výrobcem je vhodný zejména pro dodávky investičních celků, pro výrobky s náročnými servisními službami, nutnou konzultační a inženýrskou činností nebo pro velké dodávky; - k nákupu standardních výrobků na stabilizovaných trzích je vhodné využití specializovaných zprostředkovate1ů, kteří jsou schopni poskytovat různé služby,jako např. skladování, dopravu, servis. Své služby nabízejí např. formou katalogu; - dodavatel, který zásobuje svými výrobky rozsáhlý segment trhu velkým množstvím standardních výrobků, buduje vlastni velkoobchodní sítě a servisní střediska, která lze pro nákup využít. V rámci nákupu můžeme rozlišovat různé zdrojové (zásobovací) strategie. - multiple sourcing, - double sourcing, - single sourcing, - global sourcing, - modular sourcing, - system sourcing. Multiple sourcing představuje klasický případ nákupu dodávaných surovin a subdodávek od více dodavatelů, se všemi komplikacemi a těžkostmi, které vznikají při komunikaci s mnoha partnery. Další dvě strategie představují omezení na dva resp. jednoho - dodavatele. Při double sourcing dochází ke snížení nákladů komunikací s partnery z titulu snížení počtu tzv. průřezových míst a ke snížení nákladů na koordinaci v oblasti materiálových. Single sourcing znamená koncentraci všech nákupů na jednoho dodavatele. Dochází k dalšímu znásobení efektů oproti předcházejícímu případu. Částečnou nevýhodou je oboustranný nárůst závislosti mezi dodavatelem a odběratelem. Zde potom výrazně nají na důležitosti kvalita a serióznost partnerských vztahů i spolupracujícími organizacemi. 10

11 Global sourcing je mezinárodně zaměřená nákupní strategie, kterou praktikují především multinárodní podniky a koncerny. Důvodem pro její zavedení může být např, snižování nákupních nákladů, vyrovnávání devizových a obchodních toků, podpora odbytu při kompenzačních požadavcích, dovoz technologií apod. Cílem většinou je dosažení efektů za využití mezinárodního obstarávatelského (zásobovacího) trhu. Předpokladem je dlouhodobá, dostatečně výkonná porovnatelná nabídka se zřetelným rozdílem vzhledem k vnitrostátním cenám. Tato strategie musí být odvozena z celkové strategie podniku a musí s ní být dlouhodobě v souladu. Její hranice jsou dány logistickými a koordinačními náklady mezi místy potřeb a zdroji dodávek. Modular sourcing je založeno na dodávání komplexnějších výrobkových sestav, komponentů a modulů, zpravidla na základě dokumentace dodané odběratelem. Ve finálním podniku snižuje nároky průběžné časy a potřebu ploch (kompletování menšího počtu hodnotnější částí). Tento způsob dodávek je též často spojován poskytováním komplexnějších výkonů a služeb ze strany dodavatelů (montáž, vychystávání, obchodní úkony,... ) s vyššími nároky na dodržování jakosti. V širším měřítku zde tedy nachází uplatnění rozhodování (make or bay). System sourcing představuje další rozšíření komplexnosti dodávek. Zpravidla se jedná o dodávání celých dílčích systémů zajišťovaných dodavatelem od fáze výzkumu a vývoje, přes přípravu výroby až po logistiku (doprava, skladování, informační systémy atd.), - tedy realizaci profesionálního řešení problému zadaného odběratelem. Odpovědnost za jakost dodaných komponentů ve výsledném finálním produktu odběratele zůstává v tomto případě zpravidla na dodavateli komponentů. U této zásobovací strategie dochází k dalšímu posílení kompetentnosti dodavatelů a stálosti dodavatelskoodběratelských vztahů. U finálního výrobce dochází redukcí komplexnosti dodavatelských vztahů ke snížení nákladů na zadání, řízení a kontrolu nákupů, využití platových předností použitím jiných platových tarifů pro pracovníky dodavatele a snižování režijních nákladů. Progresivní způsob zásobování, který lze v rámci jednotlivých zásobovacích strategií s výhodou používat je způsob založený na principu oblastní spedice. Oblastní speditér může např. plnit úlohu výsadního dodavatele v rámci strategie single sourcing. Uplatňování principu oblastní spedice znamená, že dochází k vytvoření logistického podniku, který poskytuje logistické obstarávací a distribuční služby organizacím a ostatním zákazníkům v dané oblasti. Spojením zásobovacích proudů od jednotlivých dílčích dodavatelů a jejich koordinací při dodávkách k odběratelům jsou vytvořeny předpoklady pro: - zvyšování kvality dodávek díky užším partnerským vztahům 11

12 - zvyšování vytěžování vozidel, - snižování počtu jízd a tím odtížení dopravních cest v dan( oblasti, - snižování přepravních nákladů. - standardizaci přepravních dokumentů s racionalizačními efek - ty při administrativních odbavovacích činnostech - zlepšenou informační logistiku, - zvýšenou transparenci uvnitř logistických řetězců, - převádění přeprav na železnici. (z hlediska životního prostředí šetrnější způsob dopravy). Oblastní spedici je možné s výhodou uplatňovat v místech kde existuje značný geografický rozptyl jednotlivých zdrojů zásobování. Příznivě na její realizaci působí stoupající požadavky: na poskytování spedičních služeb (skladování. vychystávání, balení, avizování. doprava... ). Potřebným předpokladem je standardizace výměny dat mezi dodavateli. speditéry a odběrateli tzn. existence napojení jejich interních informačních systémů na kompatibilní dálkový přenos dat. Princip oblastní spedice však zdaleka není jediným možný principem, který lze v rámci obstarávací logistiky praktikovat Jako další je možné jmenovat: - dodávky kompletů, dodávky od výrobních dodavatelských svazů, - JIT dodávky, - zvláštní přepravy se speciálními vozidly apod. G) Způsoby zásobování V zásadě je možné rozlišovat tři způsoby materiálnětechnického zásobování: - individuální zásobování, - pořizování zásob a - zásobování synchronní s výrobou. A)Individuální zásobováni a pořizováni zásob U individuálního zásobování se potřebné materiály pořizují teprve tehdy, když se bezprostředně potřebují. Tím se předchází vzniku nákladů spojených s úroky, skladováním a vázáním kapitálu v zásobách. Tento způsob odpovídá výrobě na zakázku. 12

13 Pořizování zásob si klade za cíl dosáhnout rozsáhlé nezávislosti zásobování na výrobě. Důsledkem je, že se výroba stává méně závislou na dodavatelích nebo na dodavatelských vztazích a umožňuje čelit cenovým výkyvům na trhu zásobování. Nevýhodou pořizování zásob ve skladech je zvyšování vázanosti kapitálu v zásobách, nevýhodou individuálního zásobováni spočívá v obtížích při jeho plánování a z nich plynoucích nebezpečí dodatečných nákladů vyvolaných pozdním přísunem materiálu. B) Zásobování synchronizované s výrobou Zásobování synchronizované s výrobou se snaží nevýhody zvyšování vázanosti kapitálu v zásobách odstranit. S dodavateli se uzavírají dodací smlouvy na delší časové období, které je zavazují, že budou dodávat požadované materiály vždy přímo do výrobního procesu v předem stanovených lhůtách. Dodávky jsou tedy určovány potřebami výroby.: (a ta aktuálními požadavky zákazníka). Skladování se pak vyskytuje pouze ve formě přechodného udržování zásob ve skladech. V rámci synchronního zásobování lze rozlišovat tři základní modely: - přímé odvolávky, - umístění dodavatele v blízkosti odběratele, - společné řízení zásob. Zásobování synchronizované s výrobou je způsob realizace dodávek v rámci filozofie just-in-time. Východiskem pro ni byly úvahy, jak čelit změněným požadavkům odbytových trhů, jako jsou rostoucí tlak konkurence, stoupající počet variant výrobků při současném zkracování cyklu životnosti výrobků a velmi obtížné předvídatelnosti poptávky ze strany zákazníků v rámci logistických řetězců. Cílem různých strategií J I T je vyrábět v co největším časovém souladu s poptávkou prostřednictvím zjednodušeni a racionalizace vnitropodnikových a mimopodnikových informačních a hmotných toků a podle toho také pořizovat potřebné materiály prostřednictvím zásobování synchronizovaného s výrobou. Cílovým ideálním (prakticky nedosažitelným) stavem je zde výroba bez udržování zásob (stockless produktion). JIT však znamená zásadně něco více než jen pouhou minimalizaci stavu zásob. Tato koncepce v sobě zahrnuje rovněž metody zajišťování jakosti, plánování výrobních a hmotných toků, volbu dopravních prostředků, rozhodování o výběru umístění provozů, vztahy s dodavateli apod. C) Přímé odvolávky U přímých odvolávek se uskutečňuje zadávání konkrétních podavků na materiál dodavatelům v okamžiku, kdy se u odběratele naskytnou konkrétní objednávky od zákazníků a z nich odvozené výrobní nebo montážní příkazy. Těmto přímým odvolávkám jsou 13

14 zpravidla předřazeny dvě plánovací úrovně. Celkově tři za sebou následující, resp. částečně se překrývající fáze je možné charakterizovat následovně: odpadnutí skladování hotových výrobků, _ minimalizace nákladů na předzásobení. * rámcová dohoda se vztahuje většinou na dobu platnosti 12 měsíců, obsahuje vymezení předpokládaných kapacit a potřeb podle sortimentních skupin na čtvrtletní bázi. Vymezují se zde také požadavky na jakost. * rámcová smlouva (kontrakt) se uzavírá zpravidla na časové období tří měsíců při měsíční aktualizaci; * přímá odvolávka je výsledným efektem poslední plánovací úrovně.na bázi množství předem naplánovaných v rámcové smlouvě jsou v tomto případě stanovena závazná množství dodávek, dodací lhůty a místo dodání. D) Synchronizace s blízkými dodavateli Tento způsob synchronních dodávek je založen na úzké partnerské spolupráci odběratele s dodavatelem a jak vyplývá již z názvu, na umístění dodavatelského podniku v bezprostřední blízkosti odběratele (řádově kilometry). Dodavatel realizuje své dodávky přímo na výrobní linky odběratele. Takový vztah musí být založen na bázi oboustranné výhodnosti (win-win efekt). U obou partnerů dochází ke snížení správních nákladů a díky krátkým přepravním vzdálenostem i snížení dopravních nákladů. Efekty pro odběratele jsou: - odpadnutí přejímky zboží, - zjednodušení dispozic pro materiálně - technické zásobování, - zvýšení pružnosti dodávek, - podstatné snížení skladovacích nákladů. Obdobně pro dodavatele: - zjednodušení výroby na základě spolehlivější informační báze - odpadnutí řízení expedice a procesů odsouhlasování dodacích lhůt a množství v závodě příjemce. Omezeními pro tento způsob dodávek jsou velké vzájemné vzdálenosti odběratele a dodavatele, mnohotvárnost dodávaných materiálu a komponentů a rovněž nepřipravenost dodavatele na dodávky JIT. 14

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

..."..-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA

.....-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA "-- 5TUDlVŇ,Ä t Christa! Schulte Logistika t ( i n VCTORA ~ PUBLlSHNG PRAHA OBSAH Ị Pi'edmluva k českému vydání 1 Základy 11 Pojem logistiky 12 CHe logistiky i 121 Logistické služby 122 Logistické náklady

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU

OBĚŽNÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU OBSAH TÉMATU Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Charakteristika oběžného majetku Členění oběžného majetku Hospodaření s oběžným majetkem Koloběh a obrat zásob Plánování a normování materiálových zásob Logistika

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce.

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. H) ŘÍZENÍ ZÁSOB Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. Zásoby představují velkou a nákladnou investici. Jejich kvalitním řízením

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

7. LOGISTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY VOZIDEL

7. LOGISTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY VOZIDEL 7. LOGISTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY VOZIDEL Logistické zajištění údržby vozidel Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: popsat strukturu logistického řetězce a jednotlivé toky, orientovat

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce

Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce Konference Integrované dopravní systémy 20. května 2014 Předvídatelnost objednávky veřejné dopravy zákon o veřejných služeb sice formálně stanoví povinnost

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ Výtisk dokumentace k vzorkové výrobní zakázce Zpracování vzorkových zakázek z Laboratoře barev Obsluha strojů na výrobu vzorků Obsluha Soft stroje na výrobu vzorků Dokončování

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 11 LOGISTIKA A ZASÍLATELSTVÍ. PROFESNÍ ORGANIZACE. FIRMY ZABÝVAJÍCÍ SE INFORMAČNÍMI SYSTÉMY V DOPRAVĚ A LOGISTICE SKLADOVÁNÍ. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

T.2 Výrobní logistika a řízení výroby

T.2 Výrobní logistika a řízení výroby T.2 Výrobní logistika a řízení výroby 2.1 Výrobní logistika Při definování pojmu logistika bylo řečeno, že logistika se zabývá nevýrobními činnostmi, to znamená pouze těmi technologickými postupy, při

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Analýza vybraných průmyslových odvětví

Analýza vybraných průmyslových odvětví Analýza vybraných průmyslových odvětví Ing. Pavel Kusý 1. Úvod V prvním čtvrtletí roku 2007 byl pod záštitou Ústavu pro řízení a ekonomiku podniku, Fakulty strojní, Českého vysokého učení v Praze proveden

Více

ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI

ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI - maximalizace zisku zvýšení tržeb, snížení nákladů - logistický řetězec - veškeré subjekty, které se podílejí na vytváření hodnoty (výroby, dodavatelé,

Více

Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser

Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu I. Popis retailingové firmy Charakteristika retailingové firmy (RF) Koncentrace, kooperace, internacionalizace Charakteristika

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s.

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Představení společnosti CELogis a.s. Rychlost, kvalita a přesnost je pro nás samozřejmostí! Firma CELogis byla založena v roce 1999 jako

Více