Co znamená IS? Téma: Informační systémy a aplikace ERP. Příklad využití IS v personalistice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co znamená IS? Téma: Informační systémy a aplikace ERP. Příklad využití IS v personalistice"

Transkript

1 Čí sl o 3 Ročník 2008 Co znamená IS? ERP Příklad využití IS v personalistice Podnikové informační systémy Využití informačních systémů v knihovnictví Kontextový link server SFX Téma: Informační systémy a aplikace

2 Obsah Editorial Editorial 1 HLAVNÍ TÉMATA Pojem Informační systém 2 (Věra Bertha Večeřová) Druhy Informačních systémů 4 (Petra Pešková) Kontextový link server SFX 5 (Michal Kiesel) IS v personalistice - PowerKey 7 (Šárka Urbanová) ERP - Podnikové IS 10 ZAJÍMAVOSTI (Jiří Zeman) Kam do knihovny...když prší? 6 (Michal Kiesel) Óda na IS MUNI 8 (Věra Bertha Večeřová) Ne tak docela povinné informace aneb zákon 106/1999 v praxi 9 (Michal Kiesel) IS o uplatnění absolventů škol na trhu práce - ISA 11 (Šárka Urbanová) První zkušenosti s IS MUNI 12 (Šárka Urbanová) CRM...tisíciletá historie 13 (Věra Bertha Večeřová) GDACS-nejen Disaster Monitoring 14 (Jiří Zeman) ŠÉFREDAKTOR: Petra Pešková REDAKTOR, GRAFIK: Jiří Zeman REDAKTOR: Michal Kiesel REDAKTOR: Věra Bertha Večeřová REDAKTOR: Šárka Urbanová Milí čtenáři, jsou zde opět dlouhé zimní večery, kdy se vracíme po krásném létě ke svým sedačkám a křeslům a u šálku dobré kávy či čaje začíneme číst nejen své oblíbené knihy ale i časopisy a magazíny. Rozhodli jsme se pro Vás, naše čtenáře, připravit přílohu časopisu Inflow s tématem informačních systémů, jakožto jednoho z palčivých témat současné doby. V příspěvcích najdete jak články ryze odborné, tak něco pro méně náročné čtenáře. Za celý tým redaktorů Vám pěkné zimní večery s naším časopisem přeje šéfredaktorka

3 P o j e m informační systém Definice? Vyberte si: an integrated set of components for collecting, storing, processing, and communicating information. Business firms, other organizations, and individuals in contemporary society rely on information systems to manage their operations, compete in the marketplace, supply services, and augment personal lives. For instance, modern corporations rely on computerized Encyclopædia Britannica an Information System (IS) is the system of persons, data records and activities that process the data and information in a given organization, including manual processes or automated processes. Usually the term is used erroneously as a synonym for computer-based information systems, which is only the Information technologies component of an Information System. The computer-based information systems are the field of study for Information technologies (IT); however these should hardly be treated apart from the bigger Information System that they are always involved in. Wikipedia, the free encyclopedia V nejširším slova smyslu systém, jehož vazby se definují jako potenciální informace (fyzikální, biologické, sociální) a prvky jako místa transformace těchto informací. Soubor těchto prvků spolu s jejich vlastnostmi tvoří celek, který plní informačně-komunikační úlohu. V užším slova smyslu jde o systémy umožňující shromažďování, zpracování, a transformaci informací a jejich zprostředkování uživateli nezávisle na jejich časovém a prostorovém rozptylu. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) Obecný model informačního systému 2 Informační systém (IS) definice obecný model cíle prvky funkce Text se zabývá možným vymezením pojmu informační systém a souvisejících pojmů. Nejobecnějším pojmem a východiskem pro pochopení sledovaných informačních jevů je pojem informačního systému. Informační systém je souhrn prvků, jejich vztahů a vlastností (obecně složek informačního systému), který jako celek slouží pro získávání, uchovávání a šíření informací. (SCHWARZ) Systém umožňující komunikaci a transformaci informací časově, prostorově i co do formy tak, aby byly lépe využity než v původním stavu (systém, který přidává hodnotu k zpracovávaným či komunikovaným informacím). Speciální typ komunikačního média, jehož cílem je odstranit bariéry v přístupu k informacím. Účelové uspořádání vztahů a informačních toků mezi informačními zdroji, lidmi a technologickými prostředky spolu s procesy zpracování a komunikace informací. Model reálného světa, jehož základními prvky jsou informace. (KUČEROVÁ) Komunikační systém umožňující komunikaci a zpracování informací. Normativní výklad ČSN ISO Přesná a jednoznačná definice pojmu informační systém, jak naznačují úvodní ukázky, neexistuje, neboť každý uživatel či tvůrce informačního systému používá různé terminologie a zdůrazňuje jiná hlediska. Lze snad říci, že informační systém můžeme chápat jako systém vzájemně propojených informací a procesů, které s těmito informacemi pracují. Pod pojmem procesy rozumíme funkce, které zpracovávají informace do systému vstupující a transformují je na informace ze systému vystupující. Informační procesy tedy probíhají v rámci informačního systému, případně v rámci interakce informačního systému s jeho okolím. Zjednodušeně řečeno jsou procesy funkce zabezpečující sběr, přenos, uložení, zpracování a distribuci informací. Pod pojmem informace pak rozumíme data, která slouží zejména pro rozhodování a řízení v rozsáhlejším systému. Složky informačního systému pak tvoří: - prvky informačního systému a jejich vzájemné vztahy - principy, ze kterých je odvozena charakteristika a struktura prvků IS jako celku - procesy probíhající v rámci IS, případně v rámci interakce IS s jeho okolím Prostřednictvím jednotlivých komponent modelu lze realizovat základní cíle informačního systému: - získávání informací (receptor) - ukládání informací jejich fixace v prostoru a čase (paměť) transformace/zpracování informací (procesor)

4 přenos informací (efektor) Prvky informačního systému lze dále rozložit na subsystémy IS, které jsou jeho funkční součástí, a objekty IS, které jsou předmětem IS. Prvky informačního systému subsystém 1 - lidé tvůrci/autoři informací, uživatelé informací klienti, zpracovatelé, správci, zprostředkovatelé informací subsystém 2 - informace - informace jako ekonomický zdroj IS jako jeden z pomocných subsystémů organizace (instituce, firmy) k podpoře její činnosti; provozovatel obchodní i neobchodní organizace - informace jako komodita (zboží) is jako produkční systém organizace (instituce, firmy), kde základním produktem či službou jsou informace subsystém 3 prostředky umožňující práci s informacemi (informační infrastruktura) jazyky, informační a komunikační technologie (hardware počítače a periferie, síťové prvky, software), pracovní postupy a metody, materiální zabezpečení (budovy ) vstupy (zdroje) data, informace, požadavky, dotazy výstupy informační služby (informace, odpovědi na dotazy), informační produkty Funkce informačního systému jsou konkrétní procesy podporující základní cíle IS. Procesy (činnosti, zpracování) získávání informací, zpracování informací (evidence, organizace pořádání, kategorizace, konverze změna média, třídění, vyhledávání, agregace, odvozování nových informací), uložení informací (zaznamenávání, shromažďování na nosiči), přenos informací, zpřístupnění informací (tisk, zobrazení ). Do celkové funkce IS se také promítá nezanedbatelná položka okolí systému. Okolí IS tvoří veškeré objekty, které změnou svých vlastností ovlivňují samotný systém, a také objekty, které naopak mění své vlastnosti v závislosti na systému. Informační systémy mohou být přirozené nebo umělé. Přirozené IS nemají původ v lidské činnosti a lze je proto označit jako genetické, respektive stvořené informační systémy. Umělé IS jsou vytvářeny uvědomělou a cílenou lidskou činností. Základním účelem informačních systémů je podpora sdílení informací v daném systému, účelem umělých IS je podpora komunikace informací ve společnosti. Automatizovaný informační systém je IS fungující s podporou informačních a komunikačních technologií, čímž mohou být procesy získávání, zpracování, ukládání a komunikace informací realizovány částečně nebo úplně bez přímé účasti člověka. Obvykle jsou doprovázeny i digitalizací datové základny. Vzhledem k rychlému pronikání informačních a komunikačních technologií do informační praxe klesá podíl tradičních, manuálních informačních systémů. Proč znát něco z teorie IS? Studujeme-li obor informační studia a knihovnictví, ovládání základní terminologie je samozřejmostí a její neznalost se neomlouvá V praxi potřeba znalostí týkajících se IS roste s významem informací a závislostí na kvalitních a včasných informacích vzhledem k narůstající informatizaci společnosti. Tento trend se týká jak firemní, tak neziskové sféry. Kvalitní IS je dnes podmínkou úspěšnosti institucí a firem, je jedním z faktorů efektivity a konkurenceschopnosti. (Věra Bertha Večeřová) Zdroje: 1. ČSN ISO 5127 ( ) Informace a dokumentace - slovník. Praha: Český normalizační institut, Informační systém. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, Dostupné z: <http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>. 3. Information system. In Encyclopædia Britannica [online]. Encyclopædia Britannica, Inc., c2007. [cit ]. Dostupné z: <http://www.britannica.com/ eb/article #cite>. 4. Information Systems. In Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. Last modification 11 November 2007 [cit ]. Dostupné z: <http://en.wikipedia. org/wiki/information_systems>. 5. KUČEROVÁ, Helena. Zpracování informací a znalostí 2006/ Informační systém. Praha: Vyšší odborná škola informačních služeb, 2007 [cit ]. Dostupné z: <http://web.sks.cz/users/ku/ziz/isystem.htm> 6. MALÝ, Jaroslav V. VÍTEK, Miloš. Teorie systémů I. Vyd. 3. Hradec Králové: Gaudeamus, s. ISBN Pojem informačního systému. [cit ]. [dokument ve formátu DOC] dostupný z: <http://www.fi.muni.cz/~smid/mis-infsys.htm>. 8. SCHWARZ, Josef. Nedokumentové informační prameny nebo informační objekty? Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 9 [cit ]. Dostupné z: <http:// 9. VLASÁK, Rudolf BULÍČKOVÁ, Soňa. Základy projektování informačních systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN

5 4 Něco málo z historie. Informace, data, systémy, informační systémy tyto výrazy patří mezi nejvíce skloňovaná slovní spojení současné doby. Tzv. systémový přístup, který přinesl pokrok v chápání podstaty systému, vznikl přetvořením mechanistického přístupu, jehož zakladatelem byl Isaac Newton. Ve 20. stol byl mechanistický přístup definitivně zaměněn za přístup systémový, jehož hlavním představitelem se stal Ludwig von Bartalanffy. Druhy informačních s y s t é m ů Informační systémy jakožto systémy pro sběr, správu, třídění a zpětné vyhledávání můžeme třídit dle různých kritérii, kterých lze stanovit nepřeberné množství. Pro tento článek jsem vybrala dva způsoby dle kterých můžeme informační systémy třídit. A to z toho důvodu, že řešíme podstatu informačního systému z obecného pohledu a nikoliv jeho jednotlivé části, které lze dále dělit a rozlišovat. Nejobecnějším kritériem, jak lze informační systémy dělit, je na tzv. systémy tvrdé a systémy měkké. - systémy tvrdé jsou většinou spojovány s jedním problémem, mají nízkou vazbu s okolím, většinou za tvrdé systémy považujeme systémy technické. - systémy měkké jsou spojovány s širší problematikou a mají vysokou vazbu na své okolí. V jejich náplni se promítá několik různých faktorů, které spolu vzájemně souvisejí a vytvářejí podstatu tzv. měkkých systémů. Druhé, asi nejznámější a nejpoužívanější, třídění je dle povahy vstupů a výstupů informačního systému. - dokumentografický nebo také bibliografický systém, kde jednotkou vstupu je bibliografický záznam zdroje. Může být doplněn obsahovou charakteristikou či extraktem z textu. Výstupem je informace o zdroji a jeho dostupnosti. - textový systém ve kterém je jednotkou vstupu úplný text dokumentu nebo elektronického zdroje. Za vstupní informaci považujeme nejen textové soubory, ale i obrazové popřípadě zvukové. Výstupem je informace vyhledaná na základě předem nadefinovaných hesel (př. klíčové slovo). - faktografický systém jehož vstupem jsou záznamy skutečností, jevů a procesů. Jedná se již o náročnější strukturu. Vyžaduje větší definování jednotlivých parametrů a ukazatelů, které budou pro systém použity jak v obsahové náplni, tak v samotném rámci, který systém vytváří. Výstupem jsou potom již utříděné soubory, které mají vyšší vypovídací hodnotu, ve formě tabulek, grafů, časových řad a dalšího. - expertní nebo také znalostní systémy jsou již systémy, které na základě přirozeného jazyka slučují znalosti o nejrůznějších entitách, událostech a procesech. Výstupem jsou logické odpovědi na dotazy uživatele, které prezentuje v přirozeném jazyce. Systémy a převážně informační systémy hrají v našich životech velmi důležitou a podstatnou roli. Jsou všude kolem nás a provázejí nás každodenní činností, jak pracovní tak osobní. Problematika systému, systematičnosti, systémovosti prošla obrovským vývojem a lidé kladou stále větší a větší nároky na jejich funkci, výstupy a dostupnost i pro běžné uživatele. Internet umožňuje systémy nabídnou prostřednictvím sítě, tak že se stávají dostupné každému a každý je může využívat i s pohodlí svého domova. Můžeme říct, že informační systémy se pomalu, ale jistě stávají nedílnou součástí našeho života a začínáme jich využívat ve všech oblastech našeho počínání. Ať už mluvíme o systémech usnadňujících nám práci jako systémy pro personalistiku, ekonomii či řízení anebo mluvíme o systémech, které nám usnadňují náš osobní život jako jsou katalogy knihoven, elektronické plánovače nebo třeba jen databáze filmů. (Petra Pešková) Literatura: CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 2. přeprac. vyd. Praha : Karolinum, s. ISBN X. Wikipedie : Otevřená encyklopedie [online]. c2007, [cit ]. Dostupné z: Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m Systém, informační systém, systémovost, systémový přístup, druhy informačních systémů Článek se zabývá problematikou informačních systémů a jejich druhů. Řeší otázku systémového přístupu, systémovosti a jednotlivých informačních systémů dle jejich využití.

6 KONTEXTOVÝ LINK SERVER S F X Nedávno jsem projížděl městečkem Malá Morávka, situovaným okolo hlavní silnice na trase Bruntál - Jeseník, a narazil na neopravenou vilku postavenou počátkem minulého století. To by samozřejmě nebylo nic zvláštního, pokud by v této budově nebyla kromě školky i zapadlá malá městská knihovna. Velmi jsem si přál se zde na chvíli zastavit a podívat se, jaké služby se zde zákazník dostane. Okolo městečka panenská příroda Jeseníků, několik stavení kolem cesty, převážně hotelového tipu, zapadlá samoobsluha a právě tato knihovna. Ten pohled ve mě zanechal jistou vzpomínku, která se mi vybavila poté, co jsem čistě náhodou narazil na možnosti link serveru SFX. Knihovny zde totiž mohou získat silnou zbraň, která překonává vzdálenostní bariéry a i z malé ztracené knihovny udělat konkurenční informační stanici. Základ kontextového link serveru je systém, kterým si můžete ověřit přístupnost požadovaných dokumentů a navíc ihned zobrazit plný text dokumentu, pokud je přístupný online. Pokud tomu tak není, je možné ihned dohledat jinou knihovnu, která dokument či přístup do báze dat vlastní nebo objednat výtisk dokumentu pomocí některé služby DDS (Document Delivery Services). Knihovny samozřejmě mohou do databáze přidávat vlastní informační zdroje dle libost, a tak můžeme u český poskytovatelů služby najít možnost vyhledávání v Národní knihovně, Moravské zemské knihovně, v souborném katalogu CASLIN, v krajských knihovnách, Systém, informační systém, systémovost, systémový přístup, druhy informačních systémů Článek se zabývá problematikou informačních systémů a jejich druhů. Řeší otázku systémového přístupu, systémovosti a jednotlivých informačních systémů dle jejich využití. akademických knihovnách i v místních a speciálních knihovnách a to v každé zvlášť dle vlastního výběru. Na závěr všech možností samozřejmě nesmí chybět vyhledávání na webu pomocí fulltextových vyhledavačů. Zařazeny jsou; Altavista, EuroSeek, Excite, Google, HotBot, Ixquick, MetaCrawler, SciSeek, Teoma a Yahoo!. Samostatnou položkou je vyhledávání v akademickém vyhledavači Google Scholar. Autorem tohoto systému není nikdo jiný než známá světová jedničky na trhu s knihovním softwarem Ex Libris Group (podepsaná například za světoznámým knihovnickým systémem Aleph), přesněji subjekt vzniklý fúzí roku 2006 izraelské Ex Libris a dceřiné firmy známého nakladatelství novin a časopisů Elsevier Endeavor Information Systems Zdroji této obsáhlé databáze jsou například: archivy e-tisků, organizace zprostředkující Document Delivery, archivy plných textů knih, knihovní katalogy, ale i prodejci tištěných publikací. Z těch známějších můžeme jmenovat: Library of Congress Catalog, British Library Document Delivery, Amazon bookstore, ERIC Full Text, Oxford Scholarship Online, ProQuest Information and Learning, JSTOR, databáze Ex Libris, výše zmiňovaný Google Scholar a mnohé další. Celý seznam si můžete pohlédnout na internetových stránkách společnosti com/sfx.htm. V současné době je tento systém v České republice přístupný v on-line katalozích třech průkopníků a zároveň významných knihovnických institucí. Jsou jimi Národní knihovna v Praze, Státní technická knihovna a Univerzita Karlova v Praze. Systém je tedy možno si vyzkoušet jako uživatel v katalogu Státní technické knihovny, v rámci Informačního systému Univerzity Karlovy, 5

7 v systému Jednotné informační brány, která je společným dílem Národní knihovny a Univerzity Karlovy a také ve všech katalozích Národní knihovny, jejichž seznam naleznete například zde cz/f/. Ze zahraničních uživatelů můžeme jmenovat například všechny finské univerzity, polytechnické školy a veřejné knihovny soustředěné v souborném katalogu spravovaným Národní a univerzitní knihovnu Finska jménem HELKA, německou knihovní síť v Berlíně a Braniborsku tzv. Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin- Brandenburg (KOBV), slučující katalogy Berlínské státní knihovny, přidružené knihoven a Zeitschriftendatenbank (ZDB) a samozřejmě mnohé další, kterých společnost Ex Libris Group v době vydání tohoto článku napočítala přes Vraťme se ale k oné malé venkovské knihovně. Z praxe vím, že obsah služeb, které mohou čtenáři v knihovnách získat přímo závisí na aktivitě a ochotě informačního pracovníka, a tedy prvním předpokladem úspěchu každé služby je povědomí o ní a její dokonalá znalost knihovníky a informačními pracovníky. Pokud jsou splněny tyto základní podmínky a pokud je pracovník v podobném prostředí, jako je jesenická knihovna, ochoten poskytnout svým zákazníkům a uživatelům komplexní služby, stává se informační systém SFX přijatelným pomocníkem. I v takto malé knihovně pomocí internetu a případně MVS nebo MMVS je schopen elegantně zajistit téměř jakýkoli dokument. (Michal Kiesel) Kam do knihovny...když prší? The European Library zprostředkovává centrální přístup ke sbírkám 47 národních převážně evropských knihoven ve 20 národních jazycích. Dokumenty přístupné naleznete v digitální podobě buď na stránkách Evropské knihovny nebo na vás odkaz přenese k dokumentům umístěným v databázích partnerů spolupracujících na projektu. Digitální knihovna je projekt financovaný ze zdrojů Evropské unie, konkrétně z programu econtentplus a je koordinována Národní knihovnou Německé spolkové republiky. Program econtentplus pro roky má za úkol zvýšit přístupnost a využitelnost digitálního obsahu širší veřejnosti. V této knihovně naleznete on-line knihy, vzácné knihy, manuskripty, hudebniny, noty, ale i dětskou literaturu, atlasy a mapy. Naleznete ji pod URL: (Michal Kiesel) Zdroje informací: 1. Internetová prezentace společnosti MULTIDATA Praha s.r.o. [online]. Praha : MULTIDATA Praha s.r.o., [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.multidata.cz/>. 2. NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Informační portál Jednotné informační brány [online] , Poslední změna: Úterý :43 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://info.jib.cz/>. 3. THE EX LIBRIS GROUP. Internetová prezentace společnosti Ex Libris [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.exlibrisgroup.com/>. 4. Bulínová, Eva. Německé souborné katalogy. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 3 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros. cz/node/1589>. URN-NBN:cz-ik1589. ISSN zdroje: 6 EUGUER ELIQUAT

8 IS v personalistice P o w e r K e y Informační systémy (IS) jsou systémy pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a dat. Mohou mít papírovou podobu nebo podobu automatizovanou, kdy pracují pomocí výpočetní techniky. IS usnadňují a zrychlují práci v mnoha oblastech lidského poznání. Pomáhají například při plánování investic, vedení a kontrole rozpočtu, ale také při běžné každodenní rutině. Pracuji na personálním oddělení zahraniční firmy, která má zhruba 550 zaměstnanců a schvaluji jim každodenní docházku. Automatizovaný IS, který mi pomáhá v práci, je docházkový systém PowerKey. Programový systém PowerKey je určen pro řízení elektronických přístupových a docházkových jednotek a pro vyhodnocení údajů z těchto jednotek získaných. Systém zahrnuje dva oddělené subsystémy přístupový a docházkový a integruje je tak, aby byla maximálně usnadněna konfigurace a správa celého zařízení. Přístupová část je orientována na detailní zadání přístupových oprávnění, na zjišťování pohybu osob, vyhledávání osob, průběžnou kontrolu činnosti jednotek apod. Docházková část je vlastně již samotné správné vyhodnocení zaznamenaných příchodů a odchodů pracovníků. Program PowerKey pracuje na principu klient-server. To PowerKey informační systém docházkový systém personalistika Článek se snaží přiblížit funkce informačních systémů na příkladu docházkového systému PowerKey, který se využívá v personalistice. Úvodem je stručně popsáno fungování programu PowerKey a jeho uživatelské prostředí. Text je dále rozdělen na popis vstupů, zpracování dat a výstupů z programu. Článek je doplněn obrázky programu. znamená, že každá klientská stanice je připojena přímo k databázovému serveru, kterému vysílá dotazy pro získání nebo změnu dat a zpětně přijímá požadované údaje nebo potvrzení o provedení změn. Program poskytuje rozsáhlé možnosti konfigurace uživatelského prostředí a tak nezatěžuje uživatele nižší úrovně množstvím nevyužívaných prvků. Vstupy do systému Komunikaci s technickými prvky systému (docházkovými terminály, dveřními jednotkami apod.) zajišťuje centrální komunikační modul. Tento modul zajišťuje dávkové zpracování nasbíraných dat i dat vysílaných zpětně do jednotek. Zpracování dat v sytému Program PowerKey sám generuje dle příchodů a odchodů přítomnost na pracovišti, odpracované hodiny, noční hodiny, odečítá přestávku v práci, zobrazuje saldo. Generují se zde také konta dovolené, neplaceného volna, nemoci a dalších překážek v práci. Uživatel pracující se systémem schvaluje docházku každý den. Práci usnadňuje nabídka třídění dat dle kalendářního měsíce, rozdělení na hlavní pracovní poměry, práce na dohodu a brigády. Program hlídá počet odpracovaných hodin dle nastavené směny nebo pracovní doby, kontroluje týdenní a měsíční fond odpracovaných hodin. Uživatel může ze systému vyčíst, kdo je právě přítomen na pracovišti, kdy přesně přišel, do kterého střediska spadá. Automatické zpracování docházky nemůže být nikdy proces, který by se obešel zcela bez spolupráce uživatele. Důvodů bývá několik. Mezi nejčastější patří nezaznamenávání registrací pracovníky (buď zapomenou nebo označí nesprávnou možnost), anebo výskyt událostí, které pracovníci na terminálech ani označit nemohou (nemoc, přechod ze služební cesty na dovolenou atd.). Tyto nestandard- LOREM IPSUM 7

9 ní situace opravuje ručně uživatel, pokud má samozřejmě k tomuto kroku oprávnění. Výstupy ze systému Modul tiskové výstupy a exporty docházky slouží k exportu přehledů dat do tabulek aplikace MS Excel a ke generování docházkových listů jednotlivých zaměstnanců. V nástrojové liště se nachází vyhledávácí pole. Vyhledávat lze dle jmen zaměstnanců nebo dle evidenčních čísel. Pro tisk docházkového listu lze vybrat jednoho zaměstnance, středisko nebo celou firmu. S docházkovými listy a přehledovými tabulkami pracují mzdové účetní, které na základě těchto pokladů počítají mzdy. Využívání systému PowerKey prakticky usnadňuje zpracování docházky a přípravu podkladů pro mzdy zaměstnanců. Díky množství funkcí a možnosti exportu dat do tabulek lze využívat údaje pro další reporty v oblasti personalistiky. (Šárka Urbanová) Použitá literatura PowerKey : programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. [Praha] : Advent, c Óda na IS MUNI Novopečeného studenta po pročtení veškerých nápověd pro začátečníka ocitnuvšího se v informačním systému může překvapit (labilního snad vyděsit, blazeovanému zadělat na problém) množství instrukcí, co počít, aby start studia vůbec proběhl. Z toho důvodu se mu dostane také rady, že jedním z řešení, jak vybruslit z potenciálního problému, je požádat některého staršího studenta o pomoc (jako kombinovaný student v letech si pomyslíte, že nikdo tady není starší, jakkoli víte, že bylo myšleno služebně ). Spolehnete se tedy na sebe sama. Pokud vydržíte a pročtete nápovědy, návody, pravidla, zásady, komentáře a doporučení, zvládnete to. Obrázkový návod k registraci předmětů už nemůže být názornější. Když navíc nemáte ohledně studia žádné speciální požadavky, jedinou frontu u studijního oddělení vystojíte na studijní průkaz. A v tom je kouzlo IS. Dojde vám, že v situaci, kdy spojnice vašeho bydliště, univerzity a pracoviště tvoří celkem slušný trojúhelník, tomuto systému bez nadsázky vděčíte za šanci studovat. Přidáte-li fakt, že místo shánění někdejších skript se ke studijním materiálům dostanete několikerým kliknutím, nebo že některé předměty lze vyřešit doma u počítače e-learningem, zbývá už jen všechno nastudovat. Díky fungování IS MUNI má tu možnost stále víc studentů. (Věra Bertha Večeřová) PowerKey 3.0 [online]. [Praha] : Advent, 2004 [cit ]. Architektura. Dostupný z WWW: Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. B.m., 2007 [cit ]. Informační systém. Dostupný z WWW: Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m. 8

10 Ne tak docela povinné informace aneb zákon 106/1999 v praxi Zákon 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím není jistě třeba žádnému informačnímu pracovníku dlouho připomínat. Jedná se o stanovení pravidel poskytování veřejných informací občanům a zájmovým organizacím. Krátký text tohoto zákona ukládá jasnou a srozumitelnou formou státním orgánům, orgánům územní samosprávy a subjektům, kterým zákon svěřil rozhodování o právech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, povinnost poskytnout na základě žádosti jakoukoliv informaci, na kterou se nevztahuje omezení dostupnosti (např. ochrana osobních údajů, soukromí, obchodního tajemství aj.). nemělo být pochyb. Úhrada za vyhledávání informací je ovšem téměř v každém případě v řádech stovek korun. Úředníci státní správy i místní samosprávy nám jasně dávají najevo, že nepovažují poskytování informací za součást jejich pracovních povinností. Jak jinak si můžeme vykládat fakt, že musíme za poskytnutí informace zaplatit celý pracovní výkon zaměstnance? Srovnal jsem situaci v 10 největších městech České republiky a nestačil se divit. Nejvyšší částka za službu je účtována ve Hlavním městě Praze, kde si úředníci ohodnotili svoji práci a vyhledávání informací pomocí internetu na 50 haléřů (30 Kč/hod). Světlými výjimkami, potvrzující bohužel pravidlo, je magistrát olomoucký. Zde přicházejí platby až poté, co pracovník při vyhledávání informace překoná hranici jednoho dne a magistrát pardubický, který si za služby úhradu neúčtuje. Jen pro srovnání: Ministerstvo zdravotnictví ČR požaduje za výkon zaměstnance 280 Kč za hodinu, Ministerstvo zemědělství ČR 165 Kč za hodinu, Ministerstvo průmyslu a obchodu tentokrát za ukončenou hodinu práce 250 Kč a jediné Ministerstvo životního prostředí, jak samo píše na svých internetových stránkách, upustilo od úhrad nákladů spojených s vyhledáváním informací. To je jistě dobrá zpráva pro všechny, kteří si chtějí posvítit na neprůhledné stěny úřednických kanceláří, ale i pro ty kteří tyto informace potřebují pro běžnou agendu spojenou s administrativními záležitostmi nebo výkon svého povolání. Bohužel nic není tak jednoduché jak se na první pohled zdá. Zákon doslova říká v 17 odstavci: (1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Tyto náklady by se daly jednoduše rozdělit na materiálové náklady, doručovací náklady a náklady na vyhledávání informace. O oprávněnosti prvních dvou by jistě na rovných 200 Kč za hodinu. Vyšší částku zaplatíte v Brně a Ostravě a okolo sta korun ve většině měst následujících. Odlišná situace je například na Magistrátu statutárního města Hradce Králové, kde si práci v programu ASPI a běžnou práci s počítačem cení na 5 Kč za minutu (300 Kč/hod) Pro úplnost ještě informace z Českého Statistického úřadu o průměrné mzdě v České republice. V září 2007 činila průměrná hodinová mzda 149,5 Kč. Řazeno dle výše nákladů.ceníky platné ke dni (Michal Kiesel) 9

11 Co znamená tato zkratka a co se skrývá za anglickým významem Enterprise Resource Planning? Podle některých názorů ERP poněkud pokulhává za tím, co ve svém názvu slibuje. Na plánování se prý moc nehodí a co slovo zdroj? Může znamenat bůhvíco. Jedno je ovšem důležité, tento termín je stále častěji slyšet v podnikové praxi a stejně jako domácí uživatel vybírá operační systém pro svůj počítač, tak firmy hledají nejlepší řešení pro svůj informační systém. Je možné, že právě systém, který používá váš současný nebo budoucí zaměstnavatel, bude spadat právě do oblasti ERP. Definice Definice tohoto pojmu nejsou jednotné. Na Wikipedii najdete ERP systémy integrují (nebo se pokouší integrovat) všechna data a procesy organizace do jednotného systému. Dle mého názoru jsou právě data a spojení jednotlivých procesů v podniku těmi zdroji a prostředky k efektivnímu plánování z anglického významu ERP. Typicky se jedná o spojení výroby, logistiky, distribuce, prodeje, fakturace, lidských i materiálních zdrojů a dalších. Pro každou oblast je zde samostatný modul, který splňuje specifické požadavky patřičného oddělení. Implementace Jak již vyplývá z definice, není možné tyto systémy jen nainstalovat jako program a čekat, že budou správně plnit všechny funkce ERP. Každá společnost je jiná a má různé postupy a také potřeby. Proto nazýváme proces zavádění takovýchto systémů implementací. Implementace má za úkol popsat dosavadní procesy společnosti a tyto nadefinovat do ERP systému tak, aby provádění těchto procesů bylo efektivní, rychlé, jednoduché a provázané se všemi částmi systému. Podnikový informační systém ERP definice výhody nevýhody dodavatelé Text se zabývá možným vymezením pojmu informační systém a souvisejících pojmů. V praxi to vypadá tak, že jsou nainstalovány tři téměř totožné systémy: vývojový, testovací a produkční a každá i budoucí změna systému prochází touto strukturou. Výhody Výhody ERP plynou často právě z propojení jednotlivých oddělení a to v centralizaci dat pro jejich využití pro efektivní plánování, zrychlení jednotlivých procesů a v neposlední řadě také zvýšení flexibility celkového systému. Ony zdroje jsou zde totiž využity i jako jednotná databáze pro celou organizaci. Pro názorný příklad si představme firmu, která má jeden systém pro objednávky a fakturaci a druhý, zcela odlišný systém, pro odesílání zásilek, čili distribuci. Jaký problém nastane, pokud zákazník změní adresu dodání pro své objednávky? A co když takových změn je třeba sto denně? V ERP je zdroj dat pro základní informace jeden a pokud se data změní v jedné oblasti, jsou automaticky změněna i pro ostatní části celku. Pokud obchodní oddělení změní adresu zákazníka, zásilky i faktury začnou ihned odcházet na novou správnou adresu a to bez složitých změn v dalších systémech. Definice ERP: E R P Podnikové informační systémy A method for the effective planning and control of all resources needed to take, make, ship and account for customer orders in manufacturing, distribution, or service company (APICS Dictionary, 10th edition ERP systems are SW tools used to manage enterprise data. ERP systems help organizations deal with the supply chain, receiving, inventory management, customer order management, production planning, shipping, accounting, human resources management, and other business functions (Somers and Nelson, 2003) ERP is a packaged business software system that allows a company to automate and integrate the majority of its business processes; share common data and practices across the enterprise (Deloitte Consulting) Nevýhody Tyto centralizované systémy mají ovšem i svoje nevýhody a tyto se dají rozdělit do několika oblastí: požadavky na školení a trénink zaměstnanců, určitá omezení pro přizpůsobení systému, doba potřebná k implementaci a přechodu na ERP a v neposlední řadě také finanční náklady. Tyto náklady spojené s implementací některého z celosvětově známého ERP systému se mohou pohybovat od půl milionu až po několik miliard korun a doba potřebná k zavedení systému je minimálně půl roku. Právě z těchto důvodů používají ERP většinou nadnárodní společnosti, i když se na trh objevují i softwarové balíky určené pro střední a malé firmy. 10

12 Zkratky často používané v podnikové praxi: ERP Enterprise Resource Planning CRM Customer Relationship Management SCM Supply Chain Management BI Business Intelligence B2B Business-to-Business CEO Chief executive officer CIO Chief information officer Významní dodavatelé ERP systémů Širší veřejnosti málo známá společnost SAP je čtvrtá největší softwarová společnost na světě a ve svém oboru patří k nejsilnějším značkám na trhu. Její dominance v oblasti ERP je srovnatelná s dominanci Microsoftu na poli operačních systémů. Dalšími nejvýznamějšími dodavateli jsou Oracle Corporation, The Sage Group a Microsoft Dynamics. O společnosti SAP si můžete přečíst samostatný článek na straně XX. Význam pro Informační studia a knihovnictví? Vývoj a základní prvky implementace zcela jistě spadají do oblasti IT. Ovšem požadavky na propojení procesů, plánování výstupních informací a další se dle mého názoru mohou dotýkat budoucích informačních specialistů pracujících v podnikové sféře. Ne všichni studenti tohoto oboru budou v budoucnu pracovat v knihovnictví a v této oblasti se mohou otevírat nové možnosti využití studentů tohoto oboru. Vrcholový management ve firmách většinou nezná možnosti a omezení v oblasti IT a programátoři často velice těžko vysvětlují technické detaily nezasvěceným uživatelům. Z tohoto důvodu vznikají pozice jako je CEO a CIO (viz. Zkratky často používané v podnikové praxi), které nevyžadují přesné technické znalosti, ale spíše komunikační dovednosti a znalost významu informací. Jinými slovy dělají jakýsi most mezi IT specialisty a managementem společnosti a studenti tohoto oboru by zde mohli najít široké uplatnění. (Jiří Zeman) ZDROJE: Planning-ERP Informační systém o uplatnění I S A absolventů škol na trhu práce Každý žák, který má přístup na Internet, si nyní v klidu domova může proklikat Informační Systém o uplatnění Absolventů škol na trhu práce (ISA). Informační systém ISA je připraven v rámci systémového projektu MŠMT Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Žákům ZŠ i SŠ chybí informace, které potřebují nejen při volbě profesní dráhy, ale také pro řešení problémů spojených se špatným prospěchem nebo špatně zvoleným oborem. K úspěšnému rozhodnutí o svém budoucím povolání a orientaci na trhu práce je potřeba dobře připraveného pedagoga na škole. Cílem projektu je zajistit informační, metodickou a vzdělávací podporu kariérového poradenství a vzdělávání realizovaného ve školách. Náplní webových stránek ISA tedy není jen výčet oborů, škol, povolání a uplatnění na trhu práce. Součástí je také predikační informační subsystém, který je využíván výchovnými poradci a učiteli středních škol Nejen jako pomůcka při předčasném studentům ku ukončení studia. Dalším prvkem ISA je multimediální pomoci průvodce pro žáky základních škol, který provádí jednotlivými typy povolání, jejich úskalími. Vysvětluje, jaké znalosti a schopnosti je v konkrétním oboru potřeba umět a ovládat. Nepřímo nabádá žáka najít sebe samotného v široké škále možností uplatnění na trhu práce. V rámci projektu vzniklo e-learningové vzdělávací prostředí s názvem ekariéra. Připravuje pedagogické pracovníky pro výuku a poradenské služby v oblasti kariérového vzdělávání a poradenství. Volba budoucího povolání je složité rozhodnutí. Je dobré, nechat si poradit. Je důležité mít možnost dostat co nejvíce informací a rozhodnout se správně sám. Jednou z možností je ISA, informační systém, který je dostupný z (Šárka Urbanová) 11

13 Vážně i nevážně: První zkušenosti s IS MUNI Když jsem se před začátkem školního roku dostavila k zápisu do prvního ročníku na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (FF MU), byl horký slunečný den. Po stručném úvodu o zápisu ke studiu jsme obdrželi základní informace o tom, jak to chodí na MU, informace o studijním řádu, o registraci předmětů a mimo jiné o Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MUNI). Každý obdržel MU ulehčuje a zpříjemňuje práci. Přívětivost IS MUNI jsem si již vyzkoušela při studiu různých předmětů. Líbí se mi možnosti, které systém poskytuje vyučujícím i studentům. Učitel má možnost vystavovat učební materiály, sbírat domácí úlohy, eseje, dotazníky, hodnotit studenty, poskytovat audio a video nahrávky, připojovat se do diskusí apod. Funkce systému ocení nejen distanční a kombinovaní studenti. Vše začíná vlastně již při podání elektronické přihlášky na MU a pokračuje zápisem do semestru a elektronickou registrací předmětů. V průběhu semestru může student prostřednictvím IS MUNI odevzdávat úkoly, procvičovat se pomocí lísteček, kde měl napsané své UČO a hesla do IS MUNI. Ze zápisu jsem odcházela s obavou, že se mi nepodaří tento systém ihned pochopit, natož zaregistrovat si předměty do prvního semestru. Hned ze začátku mi pomohl v orientaci v IS MUNI text Začínáme s IS MUNI, který je zveřejněn na webových stránkách informačního systému univerzity. Uvědomila jsem si, které záložky budu ze začátku potřebovat nejvíce a ke kterým se můžu vrátit až později. Úspěšně jsem si zaregistrovala předměty a nastavila si v poště přeposílání informací na pracovní e mail, aby mi neušly důležité informace. Se systémem mi pomohli také již zkušení studenti MU. A tak jsem úspěšné zaregistrování jedno předmětu dotáhla do konce a přihlásila se také do seminární skupiny. Nyní studuji FF MU již druhým rokem a zjistila jsem, jak mi IS různých testů, používat diskusní fórum k předmětu, sledovat vystavené materiály od vyučujícího apod. Před začátkem zkouškového období si student zaregistruje elektronicky termíny zkoušek a pokud obstojí, obdrží přes systém své kladné ohodnocení. Samotné učení bohužel systém za žáky nezvládá. Přeji tedy úspěšné zkouškové období s přispěním IS MUNI. (Šárka Urbanová) 12

14 tisíciletá historie Klíč k zákazníkům je název aktuální komerční přílohy týdeníku Ekonom a deníku Hospodářské noviny zaměřené na podnikové informační systémy v oblasti péče o zákazníky. Kromě jiného přináší zajímavý exkurz do jejich nejstarší historie. Podnikové informační systémy pro řízení vztahů se zákazníky neboli tzv. CRM (Customer Relationship Management) systémy jsou základem při budování obchodního přístupu současných firem. Dokáží přinést podniku nejen vyšší zisky, ale i nemalé úspory. To je obecně známý fakt, kterému se věnují desítky publikací a přednášek a stovky článků v odborných médiích. Jaká je však historie budování vztahů se zákazníky? Jakou roli hraje zákazník ve fungování firmy a jak vlastně vznikla myšlenka a potřeba řídit vztahy s ním? CRM fungoval v nejstarších vyspělých kulturách již před šesti tisíci lety v rámci barterového obchodu, kdy člověk směňoval vypěstované či vyrobené produkty. Peníze ještě neexistují, ale je tu zřetelné spojení, kdy každý zákazník znamená pro firmu přímý užitek. Je tedy třeba starat se o nadmíru dobré vztahy. Větší zemědělci vedou pečlivé záznamy o úrodě, zákaznících i prodejích klínovým písmem na hliněných tabulkách. Asi tak vypadal první CRM. Postupem času však upadá do zapomnění a na výsluní se dostává až ve druhé polovině 20. století. S příchodem peněz a možností prodat a koupit za ně cokoli se obchod a s ním i zákazník stává do značné míry anonymní. Konkurenční prostředí vytvářející potřebu pečovat o zákazníka sice existuje i v době peněz, ale k jeho masivnímu rozvoji dochází až po zániku feudalismu s průmyslovou revolucí. Zákazník má najednou možnost výběru z množství produktů od celé řady firem se srovnatelnou cenou. Ke slovu přicházejí prodejci s osobním přístupem k zákazníkovi a schopností orientovat se v obrovské nabídce zboží či služeb. Dnes je CRM o způsobu řízení firmy, o tvorbě nabídek, péči o zákazníky a o správném odhadu jejich přání a potřeb. budoucnost Myšlenku další generace CRM CRM 2.0 očima specialisty Paula Greenberga (autora CRM bible CRM at the Speed of Light ) přibližuje v článku CRM 2.0 Denis Pombriant. V současné době analytici dospívají k závěru, že CRM jako jeden z manažerských přístupů, budoucnost vzešlých z 90. let, se přežil. Změnilo se obchodní klima, ekonomika, typy a druhy produktů i samotné firmy. Jednoduše CRM 1.0 nedrží krok s měnící se dobou. V CRM 2.0 půjde o postupné prolínání interneto- vých aplikací typu Web 2.0 s CRM technologiemi. Dočkáme se sbližování dodavatelů CRM s producenty blogů, Wiki encyklopediemi a se softwarem a službami sociálních sítí. Přijde čas na změnu zažitého dělení CRM jako systému i jako manažerského přístupu na tři subkategorie operativní (samotný kontakt se zákazníkem), kolaborativní (podpora péče o zákazníky) a analytickou ( aktivní vyhledávání obchodních příležitostí). (Věra Bertha Večeřová) Zdroje: 1. Klíč k zákazníkům. Komerční příloha týdeníku Ekonom a deníku Hospodářské noviny. 12. listopadu Praha: Economia a.s., ISSN POMBRIANT, Denis. CRM 2.0. CRM Buyer. The Essentials Guide for CRM System Purchases [online] [cit ]. Dostupné na: <http://www.crmbuyer. com/story/55080.html>. 13

15 GDACS nejen Disaster Monitoring Informační systémy mohou mít různou podobu. Jednou z velice zajímavých webových aplikací je i GDACS - The Global Disaster Alert and Coordination System (Globální systém varování před katastrofami a koordinační systém)- systém, který byl katastrofami jsou spouštěna buď automaticky (po monitorování) nebo prostřednictvím Virtual OSOCC (Virtual On- Site Operations Coordination Centre), který zaznamená významnější katastrofu. Virtual OSOCC je hlavním zdrojem informací pokud je katastrofa významná pro mezinárodní subjekty, tzn. že je zapotřebí pomoc ze strany některé z organizací jako je UNDAC (The United Nations Disaster Assessment and Coordination), INSARAG (International search and rescue advisory group) nebo UN-CMCoord (United Nations Civil-Military Coordination). Tento hlavní zdroj informací je pouze pro předem určené a registrované členy některého z výše uvedených záchranných a koordinačních týmů a proto zaručuje vysokou úroveň a spolehlivost uveřejňovaných informací. Naproti tomu registrace do GDACS je otevřená po vyplnění registračního formuláře. K čemu by to pro normálního člověka mohlo být? zřízen v roce 2004 pod UN-OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OSN Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí) a je podporován ECHO (Humanitarian Aid Department of the European Commission - Odbor humanitární pomoci Evropské komise). Jedná se o internetový systém, který kombinuje již existující internetové informační systémy o katastrofách a má za úkol usnadnit koordinaci mezinárodních reakcí během pomocné fáze, při a těsně po katastrofě. Systém GDACS poskytuje varovná hlášení o živelných pohromách z celého světa v reálném čase a následně i nástroje usnadňující koordinaci, včetně mediálního monitorování, mapových katalogů a vytvoření virtuálního centra v místě operační koordinace. Systém je aktivován při větších přírodních, technologických a ekologických katastrofách, které přesahují možnosti postiženého státu a bude vyžadována mezinárodní pomoc. Varování před Pokud se rozhodnete pro cestu do některé země, která je často postižena živelnou katastrofou, tento systém vás může včas varovat před hrozícím nebezpečím. Registrovaný uživatel si může nastavit zasílání varovných zpráv pro jakoukolii ze tří úrovní ohrožení a tyto zprávy můžete dostávat jak na , tak i pomocí SMS přímo do mobilního telefonu. Žádný systém vás v současné době neupozorní den dopředu na přírodní katastrofu, je ovšem dobré dopředu vědět, kdy je například vyhlášena evakuace, v jaké oblasti a proč a za spolehlivost uvedených informací mluví i fakt, že tento systém používají i členové USAR (Urban Search and Rescue)Teamu České republiky. (Jiří Zeman) ZDROJE: 14

16 Petra Pešková, šéfredaktor editoriál Druhy informačních systémů Jiří Zeman, grafik ERP - Podnikové informační systémy GDACS - nejen Disaster Monitoring Na vytvoření přílohy se podíleli.. Věrka Bertha Večeřová, redaktor Pojem IS, vysvětlení, vymezení CRM tisíciletá hostorie.. recenze na článek Vážně nevážně: Moje zkušenost s IS.MUNI Šárka Urbanová, redaktor Příklad využití IS v personalistice Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA) recenze Vážně nevážně: Moje zkušenost s IS.MUNI Míchal Kiesel, redaktor Kontextový link server SFX Kam do knihovny...když prší? Ne tak docela povinné informace aneb zákon 106/1999 v praxi 15

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Porovnání podpory elektronického obchodování v ERP systémech Monika Blažejovská Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ:

Více

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Bakalářská práce Marie Humlová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 7. Světové informační služby Lucie Vavříková

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 7. Světové informační služby Lucie Vavříková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 7 Světové informační služby Lucie Vavříková Určeno pro projekt: Název: Studium informační vědy

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Diplomová práce Bc. Klára Zapletalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Bezpečnostní informatika 2

Bezpečnostní informatika 2 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bezpečnostní informatika 2 skripta Ostrava, 2012 Bezpečnostní informatika II 5. rozšířené vydání tento

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Identifikace procesních vazeb mezi ERP a CRM vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. 2012 autor: Bc.

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání

Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání Diplomová práce Autor: Bc. Kristina Novikova Finance Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Palán,

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova Informační gramotnost Knihovny VUT v Brně pracovní skupina pro informační vzdělávání Brno 2008 TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova

Více