Co znamená IS? Téma: Informační systémy a aplikace ERP. Příklad využití IS v personalistice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co znamená IS? Téma: Informační systémy a aplikace ERP. Příklad využití IS v personalistice"

Transkript

1 Čí sl o 3 Ročník 2008 Co znamená IS? ERP Příklad využití IS v personalistice Podnikové informační systémy Využití informačních systémů v knihovnictví Kontextový link server SFX Téma: Informační systémy a aplikace

2 Obsah Editorial Editorial 1 HLAVNÍ TÉMATA Pojem Informační systém 2 (Věra Bertha Večeřová) Druhy Informačních systémů 4 (Petra Pešková) Kontextový link server SFX 5 (Michal Kiesel) IS v personalistice - PowerKey 7 (Šárka Urbanová) ERP - Podnikové IS 10 ZAJÍMAVOSTI (Jiří Zeman) Kam do knihovny...když prší? 6 (Michal Kiesel) Óda na IS MUNI 8 (Věra Bertha Večeřová) Ne tak docela povinné informace aneb zákon 106/1999 v praxi 9 (Michal Kiesel) IS o uplatnění absolventů škol na trhu práce - ISA 11 (Šárka Urbanová) První zkušenosti s IS MUNI 12 (Šárka Urbanová) CRM...tisíciletá historie 13 (Věra Bertha Večeřová) GDACS-nejen Disaster Monitoring 14 (Jiří Zeman) ŠÉFREDAKTOR: Petra Pešková REDAKTOR, GRAFIK: Jiří Zeman REDAKTOR: Michal Kiesel REDAKTOR: Věra Bertha Večeřová REDAKTOR: Šárka Urbanová Milí čtenáři, jsou zde opět dlouhé zimní večery, kdy se vracíme po krásném létě ke svým sedačkám a křeslům a u šálku dobré kávy či čaje začíneme číst nejen své oblíbené knihy ale i časopisy a magazíny. Rozhodli jsme se pro Vás, naše čtenáře, připravit přílohu časopisu Inflow s tématem informačních systémů, jakožto jednoho z palčivých témat současné doby. V příspěvcích najdete jak články ryze odborné, tak něco pro méně náročné čtenáře. Za celý tým redaktorů Vám pěkné zimní večery s naším časopisem přeje šéfredaktorka

3 P o j e m informační systém Definice? Vyberte si: an integrated set of components for collecting, storing, processing, and communicating information. Business firms, other organizations, and individuals in contemporary society rely on information systems to manage their operations, compete in the marketplace, supply services, and augment personal lives. For instance, modern corporations rely on computerized Encyclopædia Britannica an Information System (IS) is the system of persons, data records and activities that process the data and information in a given organization, including manual processes or automated processes. Usually the term is used erroneously as a synonym for computer-based information systems, which is only the Information technologies component of an Information System. The computer-based information systems are the field of study for Information technologies (IT); however these should hardly be treated apart from the bigger Information System that they are always involved in. Wikipedia, the free encyclopedia V nejširším slova smyslu systém, jehož vazby se definují jako potenciální informace (fyzikální, biologické, sociální) a prvky jako místa transformace těchto informací. Soubor těchto prvků spolu s jejich vlastnostmi tvoří celek, který plní informačně-komunikační úlohu. V užším slova smyslu jde o systémy umožňující shromažďování, zpracování, a transformaci informací a jejich zprostředkování uživateli nezávisle na jejich časovém a prostorovém rozptylu. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) Obecný model informačního systému 2 Informační systém (IS) definice obecný model cíle prvky funkce Text se zabývá možným vymezením pojmu informační systém a souvisejících pojmů. Nejobecnějším pojmem a východiskem pro pochopení sledovaných informačních jevů je pojem informačního systému. Informační systém je souhrn prvků, jejich vztahů a vlastností (obecně složek informačního systému), který jako celek slouží pro získávání, uchovávání a šíření informací. (SCHWARZ) Systém umožňující komunikaci a transformaci informací časově, prostorově i co do formy tak, aby byly lépe využity než v původním stavu (systém, který přidává hodnotu k zpracovávaným či komunikovaným informacím). Speciální typ komunikačního média, jehož cílem je odstranit bariéry v přístupu k informacím. Účelové uspořádání vztahů a informačních toků mezi informačními zdroji, lidmi a technologickými prostředky spolu s procesy zpracování a komunikace informací. Model reálného světa, jehož základními prvky jsou informace. (KUČEROVÁ) Komunikační systém umožňující komunikaci a zpracování informací. Normativní výklad ČSN ISO Přesná a jednoznačná definice pojmu informační systém, jak naznačují úvodní ukázky, neexistuje, neboť každý uživatel či tvůrce informačního systému používá různé terminologie a zdůrazňuje jiná hlediska. Lze snad říci, že informační systém můžeme chápat jako systém vzájemně propojených informací a procesů, které s těmito informacemi pracují. Pod pojmem procesy rozumíme funkce, které zpracovávají informace do systému vstupující a transformují je na informace ze systému vystupující. Informační procesy tedy probíhají v rámci informačního systému, případně v rámci interakce informačního systému s jeho okolím. Zjednodušeně řečeno jsou procesy funkce zabezpečující sběr, přenos, uložení, zpracování a distribuci informací. Pod pojmem informace pak rozumíme data, která slouží zejména pro rozhodování a řízení v rozsáhlejším systému. Složky informačního systému pak tvoří: - prvky informačního systému a jejich vzájemné vztahy - principy, ze kterých je odvozena charakteristika a struktura prvků IS jako celku - procesy probíhající v rámci IS, případně v rámci interakce IS s jeho okolím Prostřednictvím jednotlivých komponent modelu lze realizovat základní cíle informačního systému: - získávání informací (receptor) - ukládání informací jejich fixace v prostoru a čase (paměť) transformace/zpracování informací (procesor)

4 přenos informací (efektor) Prvky informačního systému lze dále rozložit na subsystémy IS, které jsou jeho funkční součástí, a objekty IS, které jsou předmětem IS. Prvky informačního systému subsystém 1 - lidé tvůrci/autoři informací, uživatelé informací klienti, zpracovatelé, správci, zprostředkovatelé informací subsystém 2 - informace - informace jako ekonomický zdroj IS jako jeden z pomocných subsystémů organizace (instituce, firmy) k podpoře její činnosti; provozovatel obchodní i neobchodní organizace - informace jako komodita (zboží) is jako produkční systém organizace (instituce, firmy), kde základním produktem či službou jsou informace subsystém 3 prostředky umožňující práci s informacemi (informační infrastruktura) jazyky, informační a komunikační technologie (hardware počítače a periferie, síťové prvky, software), pracovní postupy a metody, materiální zabezpečení (budovy ) vstupy (zdroje) data, informace, požadavky, dotazy výstupy informační služby (informace, odpovědi na dotazy), informační produkty Funkce informačního systému jsou konkrétní procesy podporující základní cíle IS. Procesy (činnosti, zpracování) získávání informací, zpracování informací (evidence, organizace pořádání, kategorizace, konverze změna média, třídění, vyhledávání, agregace, odvozování nových informací), uložení informací (zaznamenávání, shromažďování na nosiči), přenos informací, zpřístupnění informací (tisk, zobrazení ). Do celkové funkce IS se také promítá nezanedbatelná položka okolí systému. Okolí IS tvoří veškeré objekty, které změnou svých vlastností ovlivňují samotný systém, a také objekty, které naopak mění své vlastnosti v závislosti na systému. Informační systémy mohou být přirozené nebo umělé. Přirozené IS nemají původ v lidské činnosti a lze je proto označit jako genetické, respektive stvořené informační systémy. Umělé IS jsou vytvářeny uvědomělou a cílenou lidskou činností. Základním účelem informačních systémů je podpora sdílení informací v daném systému, účelem umělých IS je podpora komunikace informací ve společnosti. Automatizovaný informační systém je IS fungující s podporou informačních a komunikačních technologií, čímž mohou být procesy získávání, zpracování, ukládání a komunikace informací realizovány částečně nebo úplně bez přímé účasti člověka. Obvykle jsou doprovázeny i digitalizací datové základny. Vzhledem k rychlému pronikání informačních a komunikačních technologií do informační praxe klesá podíl tradičních, manuálních informačních systémů. Proč znát něco z teorie IS? Studujeme-li obor informační studia a knihovnictví, ovládání základní terminologie je samozřejmostí a její neznalost se neomlouvá V praxi potřeba znalostí týkajících se IS roste s významem informací a závislostí na kvalitních a včasných informacích vzhledem k narůstající informatizaci společnosti. Tento trend se týká jak firemní, tak neziskové sféry. Kvalitní IS je dnes podmínkou úspěšnosti institucí a firem, je jedním z faktorů efektivity a konkurenceschopnosti. (Věra Bertha Večeřová) Zdroje: 1. ČSN ISO 5127 ( ) Informace a dokumentace - slovník. Praha: Český normalizační institut, Informační systém. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, Dostupné z: <http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>. 3. Information system. In Encyclopædia Britannica [online]. Encyclopædia Britannica, Inc., c2007. [cit ]. Dostupné z: <http://www.britannica.com/ eb/article #cite>. 4. Information Systems. In Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. Last modification 11 November 2007 [cit ]. Dostupné z: <http://en.wikipedia. org/wiki/information_systems>. 5. KUČEROVÁ, Helena. Zpracování informací a znalostí 2006/ Informační systém. Praha: Vyšší odborná škola informačních služeb, 2007 [cit ]. Dostupné z: <http://web.sks.cz/users/ku/ziz/isystem.htm> 6. MALÝ, Jaroslav V. VÍTEK, Miloš. Teorie systémů I. Vyd. 3. Hradec Králové: Gaudeamus, s. ISBN Pojem informačního systému. [cit ]. [dokument ve formátu DOC] dostupný z: <http://www.fi.muni.cz/~smid/mis-infsys.htm>. 8. SCHWARZ, Josef. Nedokumentové informační prameny nebo informační objekty? Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 9 [cit ]. Dostupné z: <http:// 9. VLASÁK, Rudolf BULÍČKOVÁ, Soňa. Základy projektování informačních systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN

5 4 Něco málo z historie. Informace, data, systémy, informační systémy tyto výrazy patří mezi nejvíce skloňovaná slovní spojení současné doby. Tzv. systémový přístup, který přinesl pokrok v chápání podstaty systému, vznikl přetvořením mechanistického přístupu, jehož zakladatelem byl Isaac Newton. Ve 20. stol byl mechanistický přístup definitivně zaměněn za přístup systémový, jehož hlavním představitelem se stal Ludwig von Bartalanffy. Druhy informačních s y s t é m ů Informační systémy jakožto systémy pro sběr, správu, třídění a zpětné vyhledávání můžeme třídit dle různých kritérii, kterých lze stanovit nepřeberné množství. Pro tento článek jsem vybrala dva způsoby dle kterých můžeme informační systémy třídit. A to z toho důvodu, že řešíme podstatu informačního systému z obecného pohledu a nikoliv jeho jednotlivé části, které lze dále dělit a rozlišovat. Nejobecnějším kritériem, jak lze informační systémy dělit, je na tzv. systémy tvrdé a systémy měkké. - systémy tvrdé jsou většinou spojovány s jedním problémem, mají nízkou vazbu s okolím, většinou za tvrdé systémy považujeme systémy technické. - systémy měkké jsou spojovány s širší problematikou a mají vysokou vazbu na své okolí. V jejich náplni se promítá několik různých faktorů, které spolu vzájemně souvisejí a vytvářejí podstatu tzv. měkkých systémů. Druhé, asi nejznámější a nejpoužívanější, třídění je dle povahy vstupů a výstupů informačního systému. - dokumentografický nebo také bibliografický systém, kde jednotkou vstupu je bibliografický záznam zdroje. Může být doplněn obsahovou charakteristikou či extraktem z textu. Výstupem je informace o zdroji a jeho dostupnosti. - textový systém ve kterém je jednotkou vstupu úplný text dokumentu nebo elektronického zdroje. Za vstupní informaci považujeme nejen textové soubory, ale i obrazové popřípadě zvukové. Výstupem je informace vyhledaná na základě předem nadefinovaných hesel (př. klíčové slovo). - faktografický systém jehož vstupem jsou záznamy skutečností, jevů a procesů. Jedná se již o náročnější strukturu. Vyžaduje větší definování jednotlivých parametrů a ukazatelů, které budou pro systém použity jak v obsahové náplni, tak v samotném rámci, který systém vytváří. Výstupem jsou potom již utříděné soubory, které mají vyšší vypovídací hodnotu, ve formě tabulek, grafů, časových řad a dalšího. - expertní nebo také znalostní systémy jsou již systémy, které na základě přirozeného jazyka slučují znalosti o nejrůznějších entitách, událostech a procesech. Výstupem jsou logické odpovědi na dotazy uživatele, které prezentuje v přirozeném jazyce. Systémy a převážně informační systémy hrají v našich životech velmi důležitou a podstatnou roli. Jsou všude kolem nás a provázejí nás každodenní činností, jak pracovní tak osobní. Problematika systému, systematičnosti, systémovosti prošla obrovským vývojem a lidé kladou stále větší a větší nároky na jejich funkci, výstupy a dostupnost i pro běžné uživatele. Internet umožňuje systémy nabídnou prostřednictvím sítě, tak že se stávají dostupné každému a každý je může využívat i s pohodlí svého domova. Můžeme říct, že informační systémy se pomalu, ale jistě stávají nedílnou součástí našeho života a začínáme jich využívat ve všech oblastech našeho počínání. Ať už mluvíme o systémech usnadňujících nám práci jako systémy pro personalistiku, ekonomii či řízení anebo mluvíme o systémech, které nám usnadňují náš osobní život jako jsou katalogy knihoven, elektronické plánovače nebo třeba jen databáze filmů. (Petra Pešková) Literatura: CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 2. přeprac. vyd. Praha : Karolinum, s. ISBN X. Wikipedie : Otevřená encyklopedie [online]. c2007, [cit ]. Dostupné z: Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m Systém, informační systém, systémovost, systémový přístup, druhy informačních systémů Článek se zabývá problematikou informačních systémů a jejich druhů. Řeší otázku systémového přístupu, systémovosti a jednotlivých informačních systémů dle jejich využití.

6 KONTEXTOVÝ LINK SERVER S F X Nedávno jsem projížděl městečkem Malá Morávka, situovaným okolo hlavní silnice na trase Bruntál - Jeseník, a narazil na neopravenou vilku postavenou počátkem minulého století. To by samozřejmě nebylo nic zvláštního, pokud by v této budově nebyla kromě školky i zapadlá malá městská knihovna. Velmi jsem si přál se zde na chvíli zastavit a podívat se, jaké služby se zde zákazník dostane. Okolo městečka panenská příroda Jeseníků, několik stavení kolem cesty, převážně hotelového tipu, zapadlá samoobsluha a právě tato knihovna. Ten pohled ve mě zanechal jistou vzpomínku, která se mi vybavila poté, co jsem čistě náhodou narazil na možnosti link serveru SFX. Knihovny zde totiž mohou získat silnou zbraň, která překonává vzdálenostní bariéry a i z malé ztracené knihovny udělat konkurenční informační stanici. Základ kontextového link serveru je systém, kterým si můžete ověřit přístupnost požadovaných dokumentů a navíc ihned zobrazit plný text dokumentu, pokud je přístupný online. Pokud tomu tak není, je možné ihned dohledat jinou knihovnu, která dokument či přístup do báze dat vlastní nebo objednat výtisk dokumentu pomocí některé služby DDS (Document Delivery Services). Knihovny samozřejmě mohou do databáze přidávat vlastní informační zdroje dle libost, a tak můžeme u český poskytovatelů služby najít možnost vyhledávání v Národní knihovně, Moravské zemské knihovně, v souborném katalogu CASLIN, v krajských knihovnách, Systém, informační systém, systémovost, systémový přístup, druhy informačních systémů Článek se zabývá problematikou informačních systémů a jejich druhů. Řeší otázku systémového přístupu, systémovosti a jednotlivých informačních systémů dle jejich využití. akademických knihovnách i v místních a speciálních knihovnách a to v každé zvlášť dle vlastního výběru. Na závěr všech možností samozřejmě nesmí chybět vyhledávání na webu pomocí fulltextových vyhledavačů. Zařazeny jsou; Altavista, EuroSeek, Excite, Google, HotBot, Ixquick, MetaCrawler, SciSeek, Teoma a Yahoo!. Samostatnou položkou je vyhledávání v akademickém vyhledavači Google Scholar. Autorem tohoto systému není nikdo jiný než známá světová jedničky na trhu s knihovním softwarem Ex Libris Group (podepsaná například za světoznámým knihovnickým systémem Aleph), přesněji subjekt vzniklý fúzí roku 2006 izraelské Ex Libris a dceřiné firmy známého nakladatelství novin a časopisů Elsevier Endeavor Information Systems Zdroji této obsáhlé databáze jsou například: archivy e-tisků, organizace zprostředkující Document Delivery, archivy plných textů knih, knihovní katalogy, ale i prodejci tištěných publikací. Z těch známějších můžeme jmenovat: Library of Congress Catalog, British Library Document Delivery, Amazon bookstore, ERIC Full Text, Oxford Scholarship Online, ProQuest Information and Learning, JSTOR, databáze Ex Libris, výše zmiňovaný Google Scholar a mnohé další. Celý seznam si můžete pohlédnout na internetových stránkách společnosti com/sfx.htm. V současné době je tento systém v České republice přístupný v on-line katalozích třech průkopníků a zároveň významných knihovnických institucí. Jsou jimi Národní knihovna v Praze, Státní technická knihovna a Univerzita Karlova v Praze. Systém je tedy možno si vyzkoušet jako uživatel v katalogu Státní technické knihovny, v rámci Informačního systému Univerzity Karlovy, 5

7 v systému Jednotné informační brány, která je společným dílem Národní knihovny a Univerzity Karlovy a také ve všech katalozích Národní knihovny, jejichž seznam naleznete například zde cz/f/. Ze zahraničních uživatelů můžeme jmenovat například všechny finské univerzity, polytechnické školy a veřejné knihovny soustředěné v souborném katalogu spravovaným Národní a univerzitní knihovnu Finska jménem HELKA, německou knihovní síť v Berlíně a Braniborsku tzv. Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin- Brandenburg (KOBV), slučující katalogy Berlínské státní knihovny, přidružené knihoven a Zeitschriftendatenbank (ZDB) a samozřejmě mnohé další, kterých společnost Ex Libris Group v době vydání tohoto článku napočítala přes Vraťme se ale k oné malé venkovské knihovně. Z praxe vím, že obsah služeb, které mohou čtenáři v knihovnách získat přímo závisí na aktivitě a ochotě informačního pracovníka, a tedy prvním předpokladem úspěchu každé služby je povědomí o ní a její dokonalá znalost knihovníky a informačními pracovníky. Pokud jsou splněny tyto základní podmínky a pokud je pracovník v podobném prostředí, jako je jesenická knihovna, ochoten poskytnout svým zákazníkům a uživatelům komplexní služby, stává se informační systém SFX přijatelným pomocníkem. I v takto malé knihovně pomocí internetu a případně MVS nebo MMVS je schopen elegantně zajistit téměř jakýkoli dokument. (Michal Kiesel) Kam do knihovny...když prší? The European Library zprostředkovává centrální přístup ke sbírkám 47 národních převážně evropských knihoven ve 20 národních jazycích. Dokumenty přístupné naleznete v digitální podobě buď na stránkách Evropské knihovny nebo na vás odkaz přenese k dokumentům umístěným v databázích partnerů spolupracujících na projektu. Digitální knihovna je projekt financovaný ze zdrojů Evropské unie, konkrétně z programu econtentplus a je koordinována Národní knihovnou Německé spolkové republiky. Program econtentplus pro roky má za úkol zvýšit přístupnost a využitelnost digitálního obsahu širší veřejnosti. V této knihovně naleznete on-line knihy, vzácné knihy, manuskripty, hudebniny, noty, ale i dětskou literaturu, atlasy a mapy. Naleznete ji pod URL: (Michal Kiesel) Zdroje informací: 1. Internetová prezentace společnosti MULTIDATA Praha s.r.o. [online]. Praha : MULTIDATA Praha s.r.o., [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.multidata.cz/>. 2. NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Informační portál Jednotné informační brány [online] , Poslední změna: Úterý :43 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://info.jib.cz/>. 3. THE EX LIBRIS GROUP. Internetová prezentace společnosti Ex Libris [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.exlibrisgroup.com/>. 4. Bulínová, Eva. Německé souborné katalogy. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 3 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros. cz/node/1589>. URN-NBN:cz-ik1589. ISSN zdroje: 6 EUGUER ELIQUAT

8 IS v personalistice P o w e r K e y Informační systémy (IS) jsou systémy pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a dat. Mohou mít papírovou podobu nebo podobu automatizovanou, kdy pracují pomocí výpočetní techniky. IS usnadňují a zrychlují práci v mnoha oblastech lidského poznání. Pomáhají například při plánování investic, vedení a kontrole rozpočtu, ale také při běžné každodenní rutině. Pracuji na personálním oddělení zahraniční firmy, která má zhruba 550 zaměstnanců a schvaluji jim každodenní docházku. Automatizovaný IS, který mi pomáhá v práci, je docházkový systém PowerKey. Programový systém PowerKey je určen pro řízení elektronických přístupových a docházkových jednotek a pro vyhodnocení údajů z těchto jednotek získaných. Systém zahrnuje dva oddělené subsystémy přístupový a docházkový a integruje je tak, aby byla maximálně usnadněna konfigurace a správa celého zařízení. Přístupová část je orientována na detailní zadání přístupových oprávnění, na zjišťování pohybu osob, vyhledávání osob, průběžnou kontrolu činnosti jednotek apod. Docházková část je vlastně již samotné správné vyhodnocení zaznamenaných příchodů a odchodů pracovníků. Program PowerKey pracuje na principu klient-server. To PowerKey informační systém docházkový systém personalistika Článek se snaží přiblížit funkce informačních systémů na příkladu docházkového systému PowerKey, který se využívá v personalistice. Úvodem je stručně popsáno fungování programu PowerKey a jeho uživatelské prostředí. Text je dále rozdělen na popis vstupů, zpracování dat a výstupů z programu. Článek je doplněn obrázky programu. znamená, že každá klientská stanice je připojena přímo k databázovému serveru, kterému vysílá dotazy pro získání nebo změnu dat a zpětně přijímá požadované údaje nebo potvrzení o provedení změn. Program poskytuje rozsáhlé možnosti konfigurace uživatelského prostředí a tak nezatěžuje uživatele nižší úrovně množstvím nevyužívaných prvků. Vstupy do systému Komunikaci s technickými prvky systému (docházkovými terminály, dveřními jednotkami apod.) zajišťuje centrální komunikační modul. Tento modul zajišťuje dávkové zpracování nasbíraných dat i dat vysílaných zpětně do jednotek. Zpracování dat v sytému Program PowerKey sám generuje dle příchodů a odchodů přítomnost na pracovišti, odpracované hodiny, noční hodiny, odečítá přestávku v práci, zobrazuje saldo. Generují se zde také konta dovolené, neplaceného volna, nemoci a dalších překážek v práci. Uživatel pracující se systémem schvaluje docházku každý den. Práci usnadňuje nabídka třídění dat dle kalendářního měsíce, rozdělení na hlavní pracovní poměry, práce na dohodu a brigády. Program hlídá počet odpracovaných hodin dle nastavené směny nebo pracovní doby, kontroluje týdenní a měsíční fond odpracovaných hodin. Uživatel může ze systému vyčíst, kdo je právě přítomen na pracovišti, kdy přesně přišel, do kterého střediska spadá. Automatické zpracování docházky nemůže být nikdy proces, který by se obešel zcela bez spolupráce uživatele. Důvodů bývá několik. Mezi nejčastější patří nezaznamenávání registrací pracovníky (buď zapomenou nebo označí nesprávnou možnost), anebo výskyt událostí, které pracovníci na terminálech ani označit nemohou (nemoc, přechod ze služební cesty na dovolenou atd.). Tyto nestandard- LOREM IPSUM 7

9 ní situace opravuje ručně uživatel, pokud má samozřejmě k tomuto kroku oprávnění. Výstupy ze systému Modul tiskové výstupy a exporty docházky slouží k exportu přehledů dat do tabulek aplikace MS Excel a ke generování docházkových listů jednotlivých zaměstnanců. V nástrojové liště se nachází vyhledávácí pole. Vyhledávat lze dle jmen zaměstnanců nebo dle evidenčních čísel. Pro tisk docházkového listu lze vybrat jednoho zaměstnance, středisko nebo celou firmu. S docházkovými listy a přehledovými tabulkami pracují mzdové účetní, které na základě těchto pokladů počítají mzdy. Využívání systému PowerKey prakticky usnadňuje zpracování docházky a přípravu podkladů pro mzdy zaměstnanců. Díky množství funkcí a možnosti exportu dat do tabulek lze využívat údaje pro další reporty v oblasti personalistiky. (Šárka Urbanová) Použitá literatura PowerKey : programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. [Praha] : Advent, c Óda na IS MUNI Novopečeného studenta po pročtení veškerých nápověd pro začátečníka ocitnuvšího se v informačním systému může překvapit (labilního snad vyděsit, blazeovanému zadělat na problém) množství instrukcí, co počít, aby start studia vůbec proběhl. Z toho důvodu se mu dostane také rady, že jedním z řešení, jak vybruslit z potenciálního problému, je požádat některého staršího studenta o pomoc (jako kombinovaný student v letech si pomyslíte, že nikdo tady není starší, jakkoli víte, že bylo myšleno služebně ). Spolehnete se tedy na sebe sama. Pokud vydržíte a pročtete nápovědy, návody, pravidla, zásady, komentáře a doporučení, zvládnete to. Obrázkový návod k registraci předmětů už nemůže být názornější. Když navíc nemáte ohledně studia žádné speciální požadavky, jedinou frontu u studijního oddělení vystojíte na studijní průkaz. A v tom je kouzlo IS. Dojde vám, že v situaci, kdy spojnice vašeho bydliště, univerzity a pracoviště tvoří celkem slušný trojúhelník, tomuto systému bez nadsázky vděčíte za šanci studovat. Přidáte-li fakt, že místo shánění někdejších skript se ke studijním materiálům dostanete několikerým kliknutím, nebo že některé předměty lze vyřešit doma u počítače e-learningem, zbývá už jen všechno nastudovat. Díky fungování IS MUNI má tu možnost stále víc studentů. (Věra Bertha Večeřová) PowerKey 3.0 [online]. [Praha] : Advent, 2004 [cit ]. Architektura. Dostupný z WWW: Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. B.m., 2007 [cit ]. Informační systém. Dostupný z WWW: Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m. 8

10 Ne tak docela povinné informace aneb zákon 106/1999 v praxi Zákon 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím není jistě třeba žádnému informačnímu pracovníku dlouho připomínat. Jedná se o stanovení pravidel poskytování veřejných informací občanům a zájmovým organizacím. Krátký text tohoto zákona ukládá jasnou a srozumitelnou formou státním orgánům, orgánům územní samosprávy a subjektům, kterým zákon svěřil rozhodování o právech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, povinnost poskytnout na základě žádosti jakoukoliv informaci, na kterou se nevztahuje omezení dostupnosti (např. ochrana osobních údajů, soukromí, obchodního tajemství aj.). nemělo být pochyb. Úhrada za vyhledávání informací je ovšem téměř v každém případě v řádech stovek korun. Úředníci státní správy i místní samosprávy nám jasně dávají najevo, že nepovažují poskytování informací za součást jejich pracovních povinností. Jak jinak si můžeme vykládat fakt, že musíme za poskytnutí informace zaplatit celý pracovní výkon zaměstnance? Srovnal jsem situaci v 10 největších městech České republiky a nestačil se divit. Nejvyšší částka za službu je účtována ve Hlavním městě Praze, kde si úředníci ohodnotili svoji práci a vyhledávání informací pomocí internetu na 50 haléřů (30 Kč/hod). Světlými výjimkami, potvrzující bohužel pravidlo, je magistrát olomoucký. Zde přicházejí platby až poté, co pracovník při vyhledávání informace překoná hranici jednoho dne a magistrát pardubický, který si za služby úhradu neúčtuje. Jen pro srovnání: Ministerstvo zdravotnictví ČR požaduje za výkon zaměstnance 280 Kč za hodinu, Ministerstvo zemědělství ČR 165 Kč za hodinu, Ministerstvo průmyslu a obchodu tentokrát za ukončenou hodinu práce 250 Kč a jediné Ministerstvo životního prostředí, jak samo píše na svých internetových stránkách, upustilo od úhrad nákladů spojených s vyhledáváním informací. To je jistě dobrá zpráva pro všechny, kteří si chtějí posvítit na neprůhledné stěny úřednických kanceláří, ale i pro ty kteří tyto informace potřebují pro běžnou agendu spojenou s administrativními záležitostmi nebo výkon svého povolání. Bohužel nic není tak jednoduché jak se na první pohled zdá. Zákon doslova říká v 17 odstavci: (1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Tyto náklady by se daly jednoduše rozdělit na materiálové náklady, doručovací náklady a náklady na vyhledávání informace. O oprávněnosti prvních dvou by jistě na rovných 200 Kč za hodinu. Vyšší částku zaplatíte v Brně a Ostravě a okolo sta korun ve většině měst následujících. Odlišná situace je například na Magistrátu statutárního města Hradce Králové, kde si práci v programu ASPI a běžnou práci s počítačem cení na 5 Kč za minutu (300 Kč/hod) Pro úplnost ještě informace z Českého Statistického úřadu o průměrné mzdě v České republice. V září 2007 činila průměrná hodinová mzda 149,5 Kč. Řazeno dle výše nákladů.ceníky platné ke dni (Michal Kiesel) 9

11 Co znamená tato zkratka a co se skrývá za anglickým významem Enterprise Resource Planning? Podle některých názorů ERP poněkud pokulhává za tím, co ve svém názvu slibuje. Na plánování se prý moc nehodí a co slovo zdroj? Může znamenat bůhvíco. Jedno je ovšem důležité, tento termín je stále častěji slyšet v podnikové praxi a stejně jako domácí uživatel vybírá operační systém pro svůj počítač, tak firmy hledají nejlepší řešení pro svůj informační systém. Je možné, že právě systém, který používá váš současný nebo budoucí zaměstnavatel, bude spadat právě do oblasti ERP. Definice Definice tohoto pojmu nejsou jednotné. Na Wikipedii najdete ERP systémy integrují (nebo se pokouší integrovat) všechna data a procesy organizace do jednotného systému. Dle mého názoru jsou právě data a spojení jednotlivých procesů v podniku těmi zdroji a prostředky k efektivnímu plánování z anglického významu ERP. Typicky se jedná o spojení výroby, logistiky, distribuce, prodeje, fakturace, lidských i materiálních zdrojů a dalších. Pro každou oblast je zde samostatný modul, který splňuje specifické požadavky patřičného oddělení. Implementace Jak již vyplývá z definice, není možné tyto systémy jen nainstalovat jako program a čekat, že budou správně plnit všechny funkce ERP. Každá společnost je jiná a má různé postupy a také potřeby. Proto nazýváme proces zavádění takovýchto systémů implementací. Implementace má za úkol popsat dosavadní procesy společnosti a tyto nadefinovat do ERP systému tak, aby provádění těchto procesů bylo efektivní, rychlé, jednoduché a provázané se všemi částmi systému. Podnikový informační systém ERP definice výhody nevýhody dodavatelé Text se zabývá možným vymezením pojmu informační systém a souvisejících pojmů. V praxi to vypadá tak, že jsou nainstalovány tři téměř totožné systémy: vývojový, testovací a produkční a každá i budoucí změna systému prochází touto strukturou. Výhody Výhody ERP plynou často právě z propojení jednotlivých oddělení a to v centralizaci dat pro jejich využití pro efektivní plánování, zrychlení jednotlivých procesů a v neposlední řadě také zvýšení flexibility celkového systému. Ony zdroje jsou zde totiž využity i jako jednotná databáze pro celou organizaci. Pro názorný příklad si představme firmu, která má jeden systém pro objednávky a fakturaci a druhý, zcela odlišný systém, pro odesílání zásilek, čili distribuci. Jaký problém nastane, pokud zákazník změní adresu dodání pro své objednávky? A co když takových změn je třeba sto denně? V ERP je zdroj dat pro základní informace jeden a pokud se data změní v jedné oblasti, jsou automaticky změněna i pro ostatní části celku. Pokud obchodní oddělení změní adresu zákazníka, zásilky i faktury začnou ihned odcházet na novou správnou adresu a to bez složitých změn v dalších systémech. Definice ERP: E R P Podnikové informační systémy A method for the effective planning and control of all resources needed to take, make, ship and account for customer orders in manufacturing, distribution, or service company (APICS Dictionary, 10th edition ERP systems are SW tools used to manage enterprise data. ERP systems help organizations deal with the supply chain, receiving, inventory management, customer order management, production planning, shipping, accounting, human resources management, and other business functions (Somers and Nelson, 2003) ERP is a packaged business software system that allows a company to automate and integrate the majority of its business processes; share common data and practices across the enterprise (Deloitte Consulting) Nevýhody Tyto centralizované systémy mají ovšem i svoje nevýhody a tyto se dají rozdělit do několika oblastí: požadavky na školení a trénink zaměstnanců, určitá omezení pro přizpůsobení systému, doba potřebná k implementaci a přechodu na ERP a v neposlední řadě také finanční náklady. Tyto náklady spojené s implementací některého z celosvětově známého ERP systému se mohou pohybovat od půl milionu až po několik miliard korun a doba potřebná k zavedení systému je minimálně půl roku. Právě z těchto důvodů používají ERP většinou nadnárodní společnosti, i když se na trh objevují i softwarové balíky určené pro střední a malé firmy. 10

12 Zkratky často používané v podnikové praxi: ERP Enterprise Resource Planning CRM Customer Relationship Management SCM Supply Chain Management BI Business Intelligence B2B Business-to-Business CEO Chief executive officer CIO Chief information officer Významní dodavatelé ERP systémů Širší veřejnosti málo známá společnost SAP je čtvrtá největší softwarová společnost na světě a ve svém oboru patří k nejsilnějším značkám na trhu. Její dominance v oblasti ERP je srovnatelná s dominanci Microsoftu na poli operačních systémů. Dalšími nejvýznamějšími dodavateli jsou Oracle Corporation, The Sage Group a Microsoft Dynamics. O společnosti SAP si můžete přečíst samostatný článek na straně XX. Význam pro Informační studia a knihovnictví? Vývoj a základní prvky implementace zcela jistě spadají do oblasti IT. Ovšem požadavky na propojení procesů, plánování výstupních informací a další se dle mého názoru mohou dotýkat budoucích informačních specialistů pracujících v podnikové sféře. Ne všichni studenti tohoto oboru budou v budoucnu pracovat v knihovnictví a v této oblasti se mohou otevírat nové možnosti využití studentů tohoto oboru. Vrcholový management ve firmách většinou nezná možnosti a omezení v oblasti IT a programátoři často velice těžko vysvětlují technické detaily nezasvěceným uživatelům. Z tohoto důvodu vznikají pozice jako je CEO a CIO (viz. Zkratky často používané v podnikové praxi), které nevyžadují přesné technické znalosti, ale spíše komunikační dovednosti a znalost významu informací. Jinými slovy dělají jakýsi most mezi IT specialisty a managementem společnosti a studenti tohoto oboru by zde mohli najít široké uplatnění. (Jiří Zeman) ZDROJE: Planning-ERP Informační systém o uplatnění I S A absolventů škol na trhu práce Každý žák, který má přístup na Internet, si nyní v klidu domova může proklikat Informační Systém o uplatnění Absolventů škol na trhu práce (ISA). Informační systém ISA je připraven v rámci systémového projektu MŠMT Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Žákům ZŠ i SŠ chybí informace, které potřebují nejen při volbě profesní dráhy, ale také pro řešení problémů spojených se špatným prospěchem nebo špatně zvoleným oborem. K úspěšnému rozhodnutí o svém budoucím povolání a orientaci na trhu práce je potřeba dobře připraveného pedagoga na škole. Cílem projektu je zajistit informační, metodickou a vzdělávací podporu kariérového poradenství a vzdělávání realizovaného ve školách. Náplní webových stránek ISA tedy není jen výčet oborů, škol, povolání a uplatnění na trhu práce. Součástí je také predikační informační subsystém, který je využíván výchovnými poradci a učiteli středních škol Nejen jako pomůcka při předčasném studentům ku ukončení studia. Dalším prvkem ISA je multimediální pomoci průvodce pro žáky základních škol, který provádí jednotlivými typy povolání, jejich úskalími. Vysvětluje, jaké znalosti a schopnosti je v konkrétním oboru potřeba umět a ovládat. Nepřímo nabádá žáka najít sebe samotného v široké škále možností uplatnění na trhu práce. V rámci projektu vzniklo e-learningové vzdělávací prostředí s názvem ekariéra. Připravuje pedagogické pracovníky pro výuku a poradenské služby v oblasti kariérového vzdělávání a poradenství. Volba budoucího povolání je složité rozhodnutí. Je dobré, nechat si poradit. Je důležité mít možnost dostat co nejvíce informací a rozhodnout se správně sám. Jednou z možností je ISA, informační systém, který je dostupný z (Šárka Urbanová) 11

13 Vážně i nevážně: První zkušenosti s IS MUNI Když jsem se před začátkem školního roku dostavila k zápisu do prvního ročníku na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (FF MU), byl horký slunečný den. Po stručném úvodu o zápisu ke studiu jsme obdrželi základní informace o tom, jak to chodí na MU, informace o studijním řádu, o registraci předmětů a mimo jiné o Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MUNI). Každý obdržel MU ulehčuje a zpříjemňuje práci. Přívětivost IS MUNI jsem si již vyzkoušela při studiu různých předmětů. Líbí se mi možnosti, které systém poskytuje vyučujícím i studentům. Učitel má možnost vystavovat učební materiály, sbírat domácí úlohy, eseje, dotazníky, hodnotit studenty, poskytovat audio a video nahrávky, připojovat se do diskusí apod. Funkce systému ocení nejen distanční a kombinovaní studenti. Vše začíná vlastně již při podání elektronické přihlášky na MU a pokračuje zápisem do semestru a elektronickou registrací předmětů. V průběhu semestru může student prostřednictvím IS MUNI odevzdávat úkoly, procvičovat se pomocí lísteček, kde měl napsané své UČO a hesla do IS MUNI. Ze zápisu jsem odcházela s obavou, že se mi nepodaří tento systém ihned pochopit, natož zaregistrovat si předměty do prvního semestru. Hned ze začátku mi pomohl v orientaci v IS MUNI text Začínáme s IS MUNI, který je zveřejněn na webových stránkách informačního systému univerzity. Uvědomila jsem si, které záložky budu ze začátku potřebovat nejvíce a ke kterým se můžu vrátit až později. Úspěšně jsem si zaregistrovala předměty a nastavila si v poště přeposílání informací na pracovní e mail, aby mi neušly důležité informace. Se systémem mi pomohli také již zkušení studenti MU. A tak jsem úspěšné zaregistrování jedno předmětu dotáhla do konce a přihlásila se také do seminární skupiny. Nyní studuji FF MU již druhým rokem a zjistila jsem, jak mi IS různých testů, používat diskusní fórum k předmětu, sledovat vystavené materiály od vyučujícího apod. Před začátkem zkouškového období si student zaregistruje elektronicky termíny zkoušek a pokud obstojí, obdrží přes systém své kladné ohodnocení. Samotné učení bohužel systém za žáky nezvládá. Přeji tedy úspěšné zkouškové období s přispěním IS MUNI. (Šárka Urbanová) 12

14 tisíciletá historie Klíč k zákazníkům je název aktuální komerční přílohy týdeníku Ekonom a deníku Hospodářské noviny zaměřené na podnikové informační systémy v oblasti péče o zákazníky. Kromě jiného přináší zajímavý exkurz do jejich nejstarší historie. Podnikové informační systémy pro řízení vztahů se zákazníky neboli tzv. CRM (Customer Relationship Management) systémy jsou základem při budování obchodního přístupu současných firem. Dokáží přinést podniku nejen vyšší zisky, ale i nemalé úspory. To je obecně známý fakt, kterému se věnují desítky publikací a přednášek a stovky článků v odborných médiích. Jaká je však historie budování vztahů se zákazníky? Jakou roli hraje zákazník ve fungování firmy a jak vlastně vznikla myšlenka a potřeba řídit vztahy s ním? CRM fungoval v nejstarších vyspělých kulturách již před šesti tisíci lety v rámci barterového obchodu, kdy člověk směňoval vypěstované či vyrobené produkty. Peníze ještě neexistují, ale je tu zřetelné spojení, kdy každý zákazník znamená pro firmu přímý užitek. Je tedy třeba starat se o nadmíru dobré vztahy. Větší zemědělci vedou pečlivé záznamy o úrodě, zákaznících i prodejích klínovým písmem na hliněných tabulkách. Asi tak vypadal první CRM. Postupem času však upadá do zapomnění a na výsluní se dostává až ve druhé polovině 20. století. S příchodem peněz a možností prodat a koupit za ně cokoli se obchod a s ním i zákazník stává do značné míry anonymní. Konkurenční prostředí vytvářející potřebu pečovat o zákazníka sice existuje i v době peněz, ale k jeho masivnímu rozvoji dochází až po zániku feudalismu s průmyslovou revolucí. Zákazník má najednou možnost výběru z množství produktů od celé řady firem se srovnatelnou cenou. Ke slovu přicházejí prodejci s osobním přístupem k zákazníkovi a schopností orientovat se v obrovské nabídce zboží či služeb. Dnes je CRM o způsobu řízení firmy, o tvorbě nabídek, péči o zákazníky a o správném odhadu jejich přání a potřeb. budoucnost Myšlenku další generace CRM CRM 2.0 očima specialisty Paula Greenberga (autora CRM bible CRM at the Speed of Light ) přibližuje v článku CRM 2.0 Denis Pombriant. V současné době analytici dospívají k závěru, že CRM jako jeden z manažerských přístupů, budoucnost vzešlých z 90. let, se přežil. Změnilo se obchodní klima, ekonomika, typy a druhy produktů i samotné firmy. Jednoduše CRM 1.0 nedrží krok s měnící se dobou. V CRM 2.0 půjde o postupné prolínání interneto- vých aplikací typu Web 2.0 s CRM technologiemi. Dočkáme se sbližování dodavatelů CRM s producenty blogů, Wiki encyklopediemi a se softwarem a službami sociálních sítí. Přijde čas na změnu zažitého dělení CRM jako systému i jako manažerského přístupu na tři subkategorie operativní (samotný kontakt se zákazníkem), kolaborativní (podpora péče o zákazníky) a analytickou ( aktivní vyhledávání obchodních příležitostí). (Věra Bertha Večeřová) Zdroje: 1. Klíč k zákazníkům. Komerční příloha týdeníku Ekonom a deníku Hospodářské noviny. 12. listopadu Praha: Economia a.s., ISSN POMBRIANT, Denis. CRM 2.0. CRM Buyer. The Essentials Guide for CRM System Purchases [online] [cit ]. Dostupné na: <http://www.crmbuyer. com/story/55080.html>. 13

15 GDACS nejen Disaster Monitoring Informační systémy mohou mít různou podobu. Jednou z velice zajímavých webových aplikací je i GDACS - The Global Disaster Alert and Coordination System (Globální systém varování před katastrofami a koordinační systém)- systém, který byl katastrofami jsou spouštěna buď automaticky (po monitorování) nebo prostřednictvím Virtual OSOCC (Virtual On- Site Operations Coordination Centre), který zaznamená významnější katastrofu. Virtual OSOCC je hlavním zdrojem informací pokud je katastrofa významná pro mezinárodní subjekty, tzn. že je zapotřebí pomoc ze strany některé z organizací jako je UNDAC (The United Nations Disaster Assessment and Coordination), INSARAG (International search and rescue advisory group) nebo UN-CMCoord (United Nations Civil-Military Coordination). Tento hlavní zdroj informací je pouze pro předem určené a registrované členy některého z výše uvedených záchranných a koordinačních týmů a proto zaručuje vysokou úroveň a spolehlivost uveřejňovaných informací. Naproti tomu registrace do GDACS je otevřená po vyplnění registračního formuláře. K čemu by to pro normálního člověka mohlo být? zřízen v roce 2004 pod UN-OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OSN Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí) a je podporován ECHO (Humanitarian Aid Department of the European Commission - Odbor humanitární pomoci Evropské komise). Jedná se o internetový systém, který kombinuje již existující internetové informační systémy o katastrofách a má za úkol usnadnit koordinaci mezinárodních reakcí během pomocné fáze, při a těsně po katastrofě. Systém GDACS poskytuje varovná hlášení o živelných pohromách z celého světa v reálném čase a následně i nástroje usnadňující koordinaci, včetně mediálního monitorování, mapových katalogů a vytvoření virtuálního centra v místě operační koordinace. Systém je aktivován při větších přírodních, technologických a ekologických katastrofách, které přesahují možnosti postiženého státu a bude vyžadována mezinárodní pomoc. Varování před Pokud se rozhodnete pro cestu do některé země, která je často postižena živelnou katastrofou, tento systém vás může včas varovat před hrozícím nebezpečím. Registrovaný uživatel si může nastavit zasílání varovných zpráv pro jakoukolii ze tří úrovní ohrožení a tyto zprávy můžete dostávat jak na , tak i pomocí SMS přímo do mobilního telefonu. Žádný systém vás v současné době neupozorní den dopředu na přírodní katastrofu, je ovšem dobré dopředu vědět, kdy je například vyhlášena evakuace, v jaké oblasti a proč a za spolehlivost uvedených informací mluví i fakt, že tento systém používají i členové USAR (Urban Search and Rescue)Teamu České republiky. (Jiří Zeman) ZDROJE: 14

16 Petra Pešková, šéfredaktor editoriál Druhy informačních systémů Jiří Zeman, grafik ERP - Podnikové informační systémy GDACS - nejen Disaster Monitoring Na vytvoření přílohy se podíleli.. Věrka Bertha Večeřová, redaktor Pojem IS, vysvětlení, vymezení CRM tisíciletá hostorie.. recenze na článek Vážně nevážně: Moje zkušenost s IS.MUNI Šárka Urbanová, redaktor Příklad využití IS v personalistice Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA) recenze Vážně nevážně: Moje zkušenost s IS.MUNI Míchal Kiesel, redaktor Kontextový link server SFX Kam do knihovny...když prší? Ne tak docela povinné informace aneb zákon 106/1999 v praxi 15

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

w ww.m o n i t o r. c z e r t.i n f o

w ww.m o n i t o r. c z e r t.i n f o w ww.m o n i t o r. c z e r t.i n f o Search and RescueCzech Republic Ant. Smutného 630/75 664 47 Střelice u Brna IČ: 22816593 Účet: 2400084820/2010 Kontakt: Mgr. Jiří Zeman Tel.: +420608820 116 Email:

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Vysvětlení některých pojmů Informace V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje Informační zdroj / informační pramen prostředek společenské komunikace tvořený

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

ZÁCHRANÁŘI, KATASTROFY A KNIHOVNÍCI??? 1

ZÁCHRANÁŘI, KATASTROFY A KNIHOVNÍCI??? 1 ZÁCHRANÁŘI, KATASTROFY A KNIHOVNÍCI??? 1 Navazuji na projekt KISKu SAR System CZ Organizace Search and Rescue Czech Republic informační, organizační, komunikační a materiální podpora složek pro pátrací

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium

Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium Verze 02 Úvod Tento materiál popisuje zásady práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium v centrálním Informačním systému Studium (dále jen

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security v aplikaci V Security funkcích, které jsou nově ve verzích Car Control Basic a Standard, vás seznámíme s možností využití alertů například pro dohled nad

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

32 APZ Nabídky. Popis modulu

32 APZ Nabídky. Popis modulu 32 APZ Nabídky Uživatelský modul APZ Nabídky náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci pracovních nabídek

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

Informatika pro ekonomy

Informatika pro ekonomy BA (Hons) in Business Management Bc. Ekonomika a management Double Degree 2. ročník Informatika pro ekonomy (learning package) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. 2012/2013 2 BIBS vysoká škola Autor tohoto studijního

Více

Typické problémy řešené informačními systémy

Typické problémy řešené informačními systémy Informační systémy Informační systém systém umožňující komunikaci a transformaci informací časově, prostorově i co do formy tak, aby byly lépe využity než v původním stavu (systém, který přidává hodnotu

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Modul msender message Sender Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Představení modulu msender je samostatně prodávaným modulem a rozšiřujícím doplňkem informačního systému Money S5. msender

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4.

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4. Informačnízdroje Podpora zkvalitnění vyhledávání informací Pojmy IVU Informačnígramotnost (IG), angl. Information Literacy Následující kompetence jedince: Poznat, kdy je informace potřebná, Vyhledat informaci,

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15. Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289 Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Kučera Tento projekt je spolufinancován

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

V čem nám pomáhá datový sklad. Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina

V čem nám pomáhá datový sklad. Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina V čem nám pomáhá datový sklad Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina Obsah prezentace Odpovědi na otázky k tématu proč to všechno děláme a čemu nám to je? jak to děláme? co

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_02 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně

Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně Jak fungují nyní a kam by mohly směřovat Věra Mynářová v Brně www.mzk.cz MZK v rámci MS MZK je 2. největší knihovna v ČR - plní funkci krajské knihovny v

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Jak lze zefektivnit monitoring médií

Jak lze zefektivnit monitoring médií Jak lze zefektivnit monitoring médií Pavel Maška www.anopress.cz www.facebook.com/anopress Anopress IT, a.s působí v ČR od roku 1997 jako dodavatel profesionálního monitoringu médií a mediálních analýz.

Více

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb Michal Polesný Regionální informační systém komunitních služeb Proč Pro koho Co Proč Občané potřebují informace Zadavatel potřebuje informace Poskytovatelé

Více

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe Modul Aspe Vyšší agregace Parametry stavby byly rozšířeny o funkci použití vyšších agregací, které mění pohled na stavbu. Po aktivaci jsou všechny stavební díly ve stromové struktuře, tiskových sestavách

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Pro malé i obří projekty

Pro malé i obří projekty Pro malé i obří projekty CO PŘINESE GULLIVER VÁM A VAŠIM UŽIVATELŮM Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o. GULLIVER CO JE TO? Gulliver je vyhledávací a prezentační rozhraní typu digitální knihovna. Zpřístupňuje

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více