CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL"

Transkript

1 Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program VP21: Řídicí informační systémy v podnikové praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012

2 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ OBSAH: 1 PROSTŘEDÍ ÚSPĚŠNĚ FUNGUJÍCÍHO PODNIKU A ROLE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ FIREMNÍ STRUKTURA FUNKCE PODNIKOVÉHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU A JEHO VAZBY NA PODNIKOVÉ PROSTŘEDÍ ZABEZPEČENÍ PODNIKOVÝCH INFORMACÍ ZAKLÁDÁNÍ DOKLADŮ DEFINICE TRANSAKCE DEFINICE POJMŮ SOUVISEJÍCÍCH S HLAVIČKAMI TRANSAKCÍ Kategorie Funkční atributy kategorie Grafické znázornění funkčních atributů kategorie ZALOŽENÍ TRANSAKCE Obr. Založení transakce Volby na úrovni editace řádků transakce TVORBA NÁSLEDNÝCH DOKLADŮ (RUČNĚ, AUTOMATICKY) Nastavení Párovacích cest Parametry párování Párovací cesty a vlastnosti transakcí Mezifiremní párovací cesty a grafické označení PÁROVÁNÍ POLOŽEK AUTOMATICKÁ TVORBA NÁSLEDNÝCH DOKLADŮ ZDROJOVÉ A CÍLOVÉ TRANSAKCE ZMĚNY DOKLADŮ (PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA, HISTORIE ZMĚN) Stavový řádek ÚČTOVÁNÍ DOKLADŮ SKENOVANÉ DOKUMENTY STRUKTUROVANÉ PODPISY (ELEKTRONICKÉ SCHVALOVÁNÍ DOKLADŮ) Definice podpisu Podpis dokladů Podpisové okruhy Přehled dokladů k podpisu STAVY SKLADŮ A REZERVACE ZOBRAZENÍ STAVU SKLADOVÝCH POLOŽEK A JEJICH POHYBŮ PLÁNOVÁNÍ TRANSAKCÍ TYPY OKEN - TRANSAKCE ZÁMKY OBDOBÍ UZÁVĚRKA ROKU Uzávěrka roku menu Operace v modulu Hlavní kniha VÝROBNÍ CYKLUS V ERP SYSTÉMU PRINCIPY FUNGOVÁNÍ ERP SYSTÉMŮ Z VÝROBNÍHO POHLEDU (MRP, SEIBAN) Plánování MRP Plánování SEIBAN VAZBA NA TECHNICKOU PŘÍPRAVU VÝROBY ZAKÁZKOVÉ LISTY Založení nové zakázky do systému Založení zakázkového listu Popis voleb klasifikace typu Zakázky ROZPOUŠTĚNÍ VÝROBNÍCH STRUKTUR VÝROBNÍ ŘEZY (MATERIÁL, OPERACE, DÍLCE, KUMULOVANÉ DÍLCE) Popis řezů materiálu, operací a dílců Položka řezu materiálu Položka řezu operací Položka řezu dílců STATUSY VÝROBNÍCH UZLŮ Změny statusů požadavků v řezech Změny statusů operací

3 Projekčně programová dokumentace Dimenze Změny statusů materiálu Změny statusů dílců vyráběných Změny statusů dílců kumulovaných GENEROVÁNÍ DOKLADŮ (OBJEDNÁVKY MATERIÁLŮ A KOOPERACÍ, VÝDEJKY) Objednávky materiálu Objednávky kusového tyčového materiálu (viz Evidence tyčového materiálu) Dodací lhůty u materiálu Příprava tvorby objednávek Evidence kooperací Hromadný převod operací do kooperace Ceny kooperací, Seznam kooperací FILTRACE POLOŽEK V ŘEZECH ZPĚTNÁ HLÁŠENÍ OPERACÍ Hlášení o neshodě Konto pracovníka Evidence počtu cyklů zátěže nářadí Zpětná hlášení pomocí čipových karet Hromadný odpis operací Načtení záznamů z hlášení o neshodě Odepisování skutečné spotřeby času Odepisování skutečné spotřeby času s korekcí normovaného času ODVÁDĚNÍ DÍLCŮ A KONTROLA DÍLCŮ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY V NEOMEZENÝCH A OMEZENÝCH KAPACITÁCH Termínové a kapacitní plánování, Ganttův diagram Plánování v neomezených kapacitách (metoda pružného organizačního času) Obr. Plánování v neomezených kapacitách smrštění organizačního času Dopředné plánování stanovení konečného termínu výroby Plánování v omezených kapacitách - APS Zástupné pracoviště pro výpočet časového plánu Vytěžování volných kapacit plánovacího místa Kapacity pracovišť, Ganttův diagram Obr. Ganttův diagram Kapacity pracovišť Graf kapacit pracoviště - souhrn Graf kapacit pracoviště - detail Obr. Analýza kapacit SKLUZY PLÁNU A VÝROBY Filtrace položek v řezech SOLID EDGE PROSTŘEDÍ SYNCHRONNÍHO MODELÁŘE PROSTŘEDÍ SEKVENČNÍHO MODELÁŘE PROSTŘEDÍ SKICI MODELOVÁNÍ V SYNCHRONNÍ TECHNOLOGII MODELOVÁNÍ V SEKVENČNÍ TECHNOLOGII MODELOVÁNÍ SESTAV VÝKRESY TPV DOKUMENTACE POLOŽKY GRAFICKÁ KLASIFIKAČNÍ MAPA KONSTRUKČNÍ ROZPISKA TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ A ČASOVÁ PLATNOST WORKFLOW - ŘÍZENÍ OSOB A JEDNOTLIVÝCH PROCESŮ POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ A PŘEDKALKULACE

4 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ 1 Prostředí úspěšně fungujícího podniku a role řídicích systémů 1.1 Vertikální a horizontální firemní struktura Nutnost organizování Nutnost organizovat podnik vyplývá z dělby práce, která je nutná zejména z těchto důvodů: rozsahu či objemu práce, která nemůže být zvládána jedním pracovníkem (množství, různorodost, specializace), různorodosti práce (provedení práce vyžaduje různé vědomosti, dovednosti, dle složitosti), efektivnosti (zde ji chápeme jako účelové seskupení činností tak, aby byla dosažena největší hodnota podílu výstupu na vstup), účinné komunikace a spolupráce při řešení úkolů k naplnění dlouhodobých cílů podniku. Typy struktur a užití Podle míry dělby rozhodovací pravomoci můžeme rozlišovat: centralizovaný typ organizační struktury, decentralizovaný typ organizační struktury, kombinované tyty organizačních struktur. Při centralizované organizační struktuře vrcholové vedení rozhoduje o otázkách strategických a mnoha otázkách operativních. Rozhoduje tu buď jedna osoba, anebo skupina členů vrcholového vedení. Při decentralizované organizační struktuře vrcholové vedení odevzdává značnou část rozhodovací pravomoci nižším organizačním jednotkám. Míra centralizace a decentralizace by měla zodpovídat specifickým podmínkám, jak v podniku, tak i v prostředí, ve kterém se podnik nachází. Výhody a nevýhody tradičních struktur Výhody: Běžně vytvářené odborné úseky - příklad: technický, výrobní, ekonomický a obchodní jsou typickými představiteli funkčních útvarů, vykonávají řídicí funkci v rámci své specializace na podřízené jednotky (pracovníky). Zabezpečují relativní stabilitu podniku, což umožňuje přesně vymezená dělba práce v řízení. Štábní útvary odlehčují liniovému řízení, plní poradní a koordinační funkci, nikoliv rozhodovací. Nevýhody: nízká flexibilita, pomalá reakce na změny. Rozpětí řízení Hierarchie a rozpětí řízení jsou závislé na faktorech ovlivňujících vertikální a horizontální strukturovanost systému řízení podniku. Hodnocení rozpětí řízení souvisí s posuzováním jednoty vedení v podniku. Ovlivňuje je působení faktorů na organizační strukturu systému řízení a jeho vlastnosti. Při analýze se musí vzájemně posuzovat kvalitativní i kvantitativní stránky faktorů ovlivňujících rozpětí řízení. Mezi rozpětím řízení, složitostí činností a úspěšností podniku a jeho útvarů existuje významný vztah. 4

5 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ Tvar organizační pyramidy Tvar organizační pyramidy je podstatně determinován rozpětím řízení a z něj vyplývajícím počtem úrovní řízení. Rozpětí řízení představuje počet pracovníků či organizačních jednotek bezprostředně podřízených jednomu vedoucímu. Je-li tento počet příliš malý, dostáváme špičatou pyramidu. Je zřejmé, že špičatá pyramida v sobě skrývá nebezpečí poruch při přenosu informací přes několik úrovní, obvykle je také méně hospodárná. Při nadměrném rozpětí řízení je pyramida plochá. Plochá struktura může naopak vést k přetížení vedoucího, který pak není schopen plnit všechny požadavky kladené na účinné vedení spolupracovníků Kritéria pro volbu organizační struktury: prostředí, ve kterém firma operuje, strategie, kterou aplikuje, velikost firmy (danou počtem pracovníků, složitostí a objemem výroby), používaná technika a technologie, příslušnost k oboru, legislativa, subjekt řízení (v pozici majitele či manažera). 1.2 Funkce podnikového řídicího systému a jeho vazby na podnikové prostředí evidence vnitropodnikových informací (zaměstnanci, zásoby, rozpracovaná výroba, majetek, finance) v neredundantní podobě evidence informací o externích subjektech (dodavatelé, odběratelé, závazky, pohledávky, zakázky, objednávky) v neredundantní podobě integrace těchto informací k řízení podnikových procesů a k reportingu vůči externím subjektům 1.3 Zabezpečení podnikových informací Vnitřní zabezpečení - veškeré informace v systému DIMENZE++ jsou zabezpečeny pomocí přístupových práv. Tato práva se seskupují do skupin, které se pak následně přidělují jednotlivým pracovníkům. Funkce omezují pracovníky jednak v možnosti zobrazení informací pořízených do systému, z hlediska změn na již pořízených informacích a z hlediska pořizování nových záznamů. Vnější zabezpečení - je řešeno pomocí systémových nástrojů na straně databázového serveru, aplikačního a doménového serveru (firewall, ISA atd.) 2 Zakládání dokladů 2.1 Definice transakce Významným pojmem, jehož přesné vymezení úzce souvisí s pochopením funkcí informačního systému, je účetní termín transakce, který bývá definován jako: výměna zdrojů (aktiv) nebo závazků (pasiv) mezi účetní entitou a jednou nebo více stranami nesouvisejícími s touto entitou například vklady společníků, nákupy strojního zařízení, prodej zboží, půjčky z banky atd. jisté události, které se sice neodehrávají mezi zmíněnou entitou a jednou nebo 5

6 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ více stranami, ale mají přímý měřitelný efekt na účetní entitu - například zničení zásob při živelné pohromě nebo odpisy investičního majetku zachycující jeho průběžné opotřebení Pro účely informačního systému byla původní učebnicová definice transakce rozšířena o další bod. jisté události, které sice nemají přímý měřitelný efekt na účetní entitu, ale je zapotřebí je sledovat. Účelem tohoto rozšíření je zobecnění terminologie. Příkladem třetí skupiny může být zájem obchodního partnera o určité zboží vyjádřený formou objednávky. 2.2 Definice pojmů souvisejících s hlavičkami transakcí Kategorie Kategorie definuje předpis vizuální a funkční podoby transakce určitého typu. Příkladem kategorie může být Přijatá faktura, která slouží k záznamu závazkových transakcí. Vizuální podobou transakce se má na mysli definování její tištěné podoby. Funkční podobou se rozumí definování množiny atributů, které zajišťují korektní programové zacházení s dokladem podle jeho specifického postavení v systému Funkční atributy kategorie Pohyby Slouží k předpisu funkční podoby dokladu. U dokladu rozlišujeme tyto základní pohyby: fyzický investiční finanční účetní Moduly IS Na základě definovaných pohybů jsou doklady zařazeny do jednotlivých modulů IS: Pohledávky Závazky Objednávky Zakázky Řízení financí Řízení zásob Investiční majetek Hlavní kniha 6

7 Projekčně programová dokumentace Dimenze Grafické znázornění funkčních atributů kategorie Pohledávky Závazky Objednávky Zakázky Řízení financí Řízení zásob Investiční majetek Hlavní kniha Finanční Fyzický Účetní Investiční Obr. Moduly informačního systému DIMENZE++ Aktiva - Pasiva Určují výsledný ekonomický efekt transakce. Příkladem aktiv může být Faktura vydaná zákazníkovi, jejímž výsledným ekonomickým efektem je zvýšení pohledávek. Dobropis k této faktuře neguje původní doklad uvedením záporných částek, takže jej lze chápat jako aktiva (záporné zvýšení pohledávek). Dodací list představuje snížení stavu skladu, takže jej označujeme jako pasiva. Vzhledem k rozšíření původní definice transakce o události, které sice nemají přímý měřitelný efekt na účetní entitu, ale je zapotřebí je sledovat, zavádíme smluvní definování aktiv a pasiv: 8 Objednávky (zakázky), které přijímá účetní entita od svých zákazníků, chápeme jako aktiva, neboť je pravděpodobné, že jejich následkem aktiva vzniknou. 7

8 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ tabulka 1 Typ dokladu Příjem zboží na sklad Dodací list Bankovní výpis příjem Bankovní výpis výdej Faktura přijatá Faktura vydaná Objednávka Zakázka 8 Objednávky (vydané), které vydává účetní entita svým dodavatelům, chápeme jako pasiva, poněvadž jejich následkem pravděpodobně pasiva vzniknou. Pohyb Fyzický Finanční Účetní Aktiva Pasiva Modul IS Řízení zásob Řízení zásob Řízení financí Řízení financí Závazky Pohledávky Objednávky Zakázky Subkategorie Subkategorie představuje předpis detailní funkční podoby jednotlivých částí transakce (položek transakce) definované určitou kategorií. Příkladem subkategorií v rámci kategorie Přijatá faktura může být Pořízení zboží, Pořízení materiálu, Služby atd. Funkčním předpisem je mimo jiné řečeno, do které kategorie je každá subkategorie přiřazena. Z hlediska účetního představuje kategorie jednu stranu zaúčtování transakce a subkategorie stranu druhou. 2.3 Založení transakce Pro založení transakce je nezbytné si uvědomit, ve kterém modulu IS systému ji můžeme založit. Jestliže budeme chtít založit objednávku, v žádném případě se nám to nepodaří v jiném modulu než v modulu objednávek. (viz atributy kategorií). Vytvoření transakce se skládá ze dvou základních kroků: Založení hlavičky transakce - v příslušném modulu přemístíme kurzor na volné místo (pod hlavičku poslední transakce stiskem Ctrl+END) a stiskem klávesy INSERT, nebo dvojklikem myši dojde k zpřístupnění jednotlivých polí pro zakládání hlavičky. Stiskem Ctrl+INSERT na vybrané hlavičce transakce dojde ke zkopírování této hlavičky do nově zakládané transakce. Datum vystavení - je systémem přiřazen automaticky. Lze jej však podle potřeby změnit. Název partnera - napíšeme nebo vybereme z nabízeného seznamu. Po založení partnera transakce se automaticky vyplní pole: Datum kurzu, Datum UZP, Datum splatnosti, Fiskální období a IČO partnera. Při vyhledávání partnera, kdy zapsáním části názvu partnera nebo IČO partnera lze rozkliknutím řádku 8

9 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ dohledávat konkrétního partnera, jsou partneři zobrazeni barvou v Seznamu partnerů, takže už v průběhu výběru může uživatel rozpoznat zakázaného partnera, případně partnera v insolvenci (viz Definice společnosti). Název lokace napíšeme nebo vybereme příslušnou lokaci z nabízeného seznamu. Název investičního majetku - napíšeme nebo z nabízeného seznamu vybereme příslušný investiční majetek (pouze v modulu investiční majetek). Název kategorie napíšeme nebo vybereme z nabízeného seznamu příslušnou kategorii dokladu. Poznámka - libovolný textový údaj. Klasifikace pokud jsou v systému definovány, lze každé transakci podle potřeby přiřadit 1-3 klasifikace, jejichž názvy vybereme z příslušného seznamu. Pokud není klasifikace v seznamu, vyzve nás systém k jejímu založení a následně ji doplní do hlavičky dokladu. Subklasifikace pokud jsou klasifikacím v IS ještě přiřazeny subklasifikace, lze je z příslušného seznamu vybrat. Měna vybereme ze seznamu definovaných měn. Způsob platby, Způsob dopravy - výběr z předdefinovaných hodnot (viz Seznam partnerů). Po vyplnění hlavičku uložíme do systému stiskem klávesy ENTER. Stiskem klávesy ESC k uložení dat hlavičky nedojde Obr. Založení transakce Partner IČO Měna Způsob platby, Způsob dopravy Lokace, transakce Data, období Poznámka dokladu Klasifikace Kategorie dokladu Subklasifikace 9

10 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ Založení položek v řádcích transakce Nyní potřebujeme nově založenou transakci naplnit položkami na úrovni řádků. Kurzor se musí nacházet na hlavičce transakce a příkazem Položky transakce z menu Editace, nebo kombinací kláves CTRL+P, nebo v Panelu nástrojů stiskem tlačítka Položky se otevře okno položek transakce. Stisk tlačítka INSERT nebo dvojklik myší nám umožní zadávat data jednotlivých řádků. Položka transakce napíšeme nebo vybereme příslušnou položku ze seznamu. Po zadání se automaticky vyplní i všechny atributy položky, pokud jsou definovány. Položky je možné zadávat podle názvu nebo podle atributů. Pořízení - systém sám nastaví ten způsob pořízení, který je u položky (viz kapitola Seznam položek), nastaven jako výchozí. Existuje-li u položky více způsobů pořízení, lze způsob pořízení vybrat z nabízeného seznamu a položce na řádku transakce přiřadit. Subkategorie vybereme ze seznamu příslušnou subkategorii. Sublokace vybereme ze seznamu, pokud jsou pro danou lokaci sublokace definovány. Je možné redukovat výběr pouze na ty sublokace, u nichž existuje skladové množství (tlačítko +/- v rozbaleném boxu). 1. kusová množina je-li pro položku definována, po rozbalení vybereme její název z definovaného seznamu. Pomocí prvků, které jsou označeny symboly plus, respektive mínus, lze ovládat zobrazení názvů položkových množin. Po stisku symbolu "+" jsou zobrazeny názvy všech položkových množin, v opačném případě budou zobrazeny pouze položkové množiny mající nenulové skladové množství. V případě, kdy dochází k vypršení záruky dané množiny z 50-ti a více procent, je množina v řádku dokladu zobrazena modrou barvou, v případě, kdy dochází k vypršení záruky dané množiny z 80-ti a více procent, je množina v řádku dokladu zobrazena fialovou barvou. 2. kusová množina postup je stejný jako v případě předchozím. V případě, že je na úrovni kategorie definován Rozpad klasifikací, lze klasifikace zadávat i na jednotlivých řádcích transakce. Stiskem tlačítka ENTER dojde k uložení dat a systém automaticky přepočítá cenu v hlavičce transakce. Stiskem kláves Ctrl+F při zápisu řádku zobrazíme funkci Hledání položky. Podle zadaných údajů se vyhledá žádaná položka. Stiskem kláves Ctrl+M se zobrazí funkce Tvorba ceníku, kde máme možnost přenést určenou cenu položky do vybraného ceníku. Volbou Přepočítej dojde k přenesení ceny položky do ceníku partnera, na kterého je založena editovaná transakce. Stiskem klávesy Ctrl+G dojde k otevření obrazovky pro generování variantní položky viz Dynamické kusovníky. Pokud vyplníte do názvu položky generovaný název, bude spuštěno generování na příslušné skupině výrobků. Stiskem klávesy CTRL+N se vytváří nová položka klonováním z původního variantního výrobku z řádku dokladu vyplněním unikátních atributů 1,2,3. Využití je velmi speciální a je nutno jej konzultovat s dodavatelem systému. Přepínání u položky z 4názvového režimu (název položky a 3 atributy) na 2názvový (název položky a alternativní název) lze provést rozbalením 1. atributu nebo alternativního názvu a stiskem šipky v rozbaleném výběru. Totéž lze provést i stiskem kláves ALT+2 - přepnutí z 4názvového na 2názvový. ALT 4-2- názvového na 4názvový. 10

11 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ Obr. Čtyřnázvový režim Subkategorie Sublokace Atribut položky Kusové množiny Způsob pořízení Klasifikace Obr. Dvounázvový režim Alternativní název Volby na úrovni editace řádků transakce Smaž smaže označený řádek v položkách transakce. Smazání není povoleno, pokud je řádek připárován k jiné transakci. (Řádky dodacího listu připárované k faktuře) Smaž vše smaže všechny řádky transakce. Hromadné smazání není povoleno, pokud jsou řádky transakce připárovány k jinému dokladu. (Řádky faktury připárované k dodacímu listu). Připárované položky lze mazat pouze jednotlivě. DPH zobrazí vypočtenou Daň z přidané hodnoty daného dokladu. Uživatel má možnost provést korekci částek základu daně a daně. U dokladů v cizí měně lze pro účely DPH stanovit kurz rozdílný oproti kurzu dokladu. Nastavení kurzu DPH systém povoluje pouze v případech, kdy je partnerem dokladu plátce DPH, který nemá sídlo v tuzemsku. Zdroj/Cíl zobrazí zdrojové a cílové transakce k označené položce, tj. odkud či kam byla vybraná položka připárována. Volbou Položky zobrazíme položky zdrojových či cílových transakcí. Odpojení cílové položky provede odpojení od zdroje pouze u vybrané položky cílového dokladu. Redukce provede kumulaci řádků transakce (Shodné položky se stejnou cenou jsou sečteny, pokud se v dokladu vyskytují vícekrát). Rezervace rezervace položek (viz Operace se skladovými pohyby). Poplatky generuje poplatky, slevy a zaokrouhlení (Na generování těchto položek má vliv nastavení subkategorií dané kategorie). Kopírování ceny položky z řádků transakce do ceníku (Ctrl+M) Pouze v Individuálním ceníku je možné ukládat ceny položek v cizích měnách. Menu vyvolané klepnutím pravým tlačítkem myši na řádek transakce u Opakovat vstup zkopíruje označený řádek dokladu za poslední řádek transakce a umožní jeho editaci. u Hromadné změny změní dle vybraného řádku způsob pořízení položek, subkategorie, klasifikace či sublokace u všech následujících řádků dokladu. V modulu Zakázky je navíc volba "Datum dodání dle rezervací". V případě rezervace na očekávanou výrobu doplní systém datum dodání podle karty zakázkového listu (termínu výroby), ke kterému se rezervace vztahuje. Lze automatizovaně doplnit počet dnů nutných k expedici. Tento počet dnů je připočten k termínu výroby rezervovaného výrobního příkazu a výsledný 11

12 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ datum je přenesen do data dodání na řádku dokladu pouze v případě, že původní datum dodání je nižší. u Řádková sleva - uplatní zadané procento slevy do ceny za položku a původní cenu a uplatněné procento uvede do poznámky k řádku. Řádkovou slevu lze uplatnit hromadně i na všechny následující řádky a dále lze zvolit, zda má být sleva uplatněna i na položky, které má partner vyjmuty ze slevy. Do řádkové slevy lze promítnout druhovou slevu partnera. Pokud jsou však druhové slevy již započítány v ceně za měrnou jednotku položky (některý z časových ceníků definovaných u partnera využívá druhové slevy), nepovolí systém přičíst druhou slevu k řádkové slevě. u Výrobní příkaz - číslo výrobního příkazu je třeba zadat v případě, kdy si přejeme zahrnout cenu do výrobních nákladů konkrétního výrobku (př. Faktura za kooperaci). u Kurz - kurz u řádku lze zadat u položek typu finance nebo náklady. u Poznámka umožní přiřadit řádku dokladu poznámku pro tisk. u - grafické označení existence poznámky u řádku transakce. u Informace o položce - zobrazí informace o posledním nákupu, prodeji, ceně a tiskových verzích položky. Lze nastavit dvojklikem výchozího dodavatele ( odběratele ) položky. u Vlastnosti zobrazí uživatele, který naposledy editoval daný řádek transakce a čas editace. u Přeskladnění - v příjmovém skladovém dokladu lze touto funkcí rozepsat množství z řádku dokladu na jiné sublokace i v případě, že na množství na sublokaci z řádku dokladu již byly udělány rezervace k vyskladnění bez nutnosti zrušení těchto rezervací. Funkce je přístupná na pravé tlačítko myši na řádku dokladu. u Doplnění 1. položkové množiny (tuto funkci lze vyvolat také pomocí klávesové zkratky Ctlr + N). Funkce přidělí do 1. položkové množiny položky číslo dokladu, a to v případě, že položka má v seznamu položek přidělen 1. typ množiny, který není generován automaticky a také není využíván pro délkovou rezervaci. Zároveň nesmí dojít přiřazením položkové množiny k zápornému stavu na sublokaci. V případě, že existují rezervace na sublokaci uvedenou na řádku dokladu, systém nejprve provede odrezervování, poté přidělí 1. položkovou množinu a následně znovu provede rezervace. Cílem této funkčnosti je sledovat u materiálu použitého ve výrobě informaci o jeho příjmu. u Číslo/Název tavby na řádcích dokladu v modulech Objednávky a Řízení zásob lze přiřazovat čísla taveb a atestů přiřazených k položce (viz Seznam položek). Tato evidence má význam při sledování hutních materiálů. 12

13 Projekčně programová dokumentace Dimenze Tvorba následných dokladů (ručně, automaticky) Nastavení Párovacích cest Párování dokladů můžeme provádět pouze v případě existující Párovací cesty (vazba ZDROJ CÍL). Nastavení párovacích cest lze v systému provést následujícím způsobem: V Seznamu kategorií tlačítkem Párovací cesta nebo stiskem tlačítka v uživatelském panelu otevřeme obrazovku párovacích cest. Ve zdrojové kategorii vybereme příslušnou Subkategorii a z místní nabídky vyvolané stiskem pravého tlačítka myši zvolíme příkaz Nová cesta, který otevře nové okno pro výběr kategorie a Subkategorie příslušného cílového dokladu. Označením příslušné subkategorie je párovací cesta nastavena. Párovací cestu lze nastavit také do hlavičky dokladu, čímž se vytvoří párovací cesty do všech subkategorií cílového dokladu. Jestliže párovací cesty vytvoříme tímto způsobem, lze párování dokladů provádět pouze ručně (nelze použít nástroje pro tvorbu následných dokladů). Pokud dojde k založení takovéto párovací cesty uživatelskou chybou (párování mělo být do konkrétní subkategorie) a párovací cesta je již použita, je možné v případě párování pouze do jedné subkategorie tento stav napravit volbou Oprava cesty do subkategorie Parametry párování Při vytváření nových párovacích cest je nutné korektně nastavit i jejich parametry, které mají vliv na údaje související se zakládáním dokladu. Postup při definování parametrů párování je následující: V obrazovce párovacích cest vybereme kategorii a u ní rozbalíme párovací cestu ze subkategorie zdrojového dokladu do subkategorie cílového dokladu. Po stisku pravého tlačítka na kategorii či subkategorii cílového dokladu vybereme z místní nabídky Parametry párování V otevřeném okně vybereme kartu Obecná nastavení a postupně nastavujeme potřebné hodnoty. Zákaz použití párovací cesty - tuto volbu zatrhneme v případě, kdy nechceme dál používat nastavenou párovací cestu, ale tu nelze smazat z důvodu jejího použití. Párování hlaviček - umožňuje nastavit hodnoty pro údaje v hlavičce cílového dokladu (datum vystavení, datum kurzu, datum UZP, datum splatnosti). Při nastavení těchto parametrů lze použít následující hodnoty. u Default - provede nastavení aktuální hodnoty data bez možnosti dalšího kladného či záporného posunu. u Datum vystavení - nastaví hodnotu data podle data vystavení zdrojového dokladu s možností dalšího kladného či záporného posunu. u Datum kurzu - nastaví hodnotu data podle data kurzu zdrojového dokladu s možností dalšího kladného či záporného posunu. u Datum aktuální - provede nastavení aktuální hodnoty data s možností dalšího kladného či záporného posunu. u Lokace ze zdroje - v cílovém dokladu bude použita lokace shodná s lokací zdrojového dokladu. u Poznámka ze zdroje - v cílovém dokladu bude použita poznámka uvedená v hlavičce zdrojového dokladu. u Referent ze zdroje v cílovém dokladu bude automaticky založen referent shodně se zdrojovým dokladem. u Var. symbol ze zdroje - při tomto označení bude automaticky přenášen variabilní symbol z hlavičky zdrojového dokladu do hlavičky cílového dokladu. Pokud v automatické tvorbě následných dokladů označí uživatel volbu Kumulace za partnera, nebude při tvorbě následných dokladů variabilní symbol přenášen, i když bude u párovací cesty přenos variabilního symbolu nastaven. 13

14 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ Párování hlaviček a řádků - umožňuje přenášet hodnoty klasifikací ze zdrojového do cílového dokladu. u 1. klasifikace ze zdroje u 2. klasifikace ze zdroje u 3. klasifikace ze zdroje Preferovaný způsob pořízení - Při párování řádků do následného dokladu je automaticky měněn způsob pořízení ze zdrojového dokladu na preferovaný způsob pořízení nastavený u párovací cesty. Podmínkou povolení této změny je existence preferovaného způsobu pořízení u párované položky. Změna znaménka částky - v následném dokladu je při párování automaticky změněno znaménko u částky na opačné. Hromadná tvorba balíků zapnutím tohoto atributu umožníme při vytváření následného dokladu (např. dodacího listu) automatickou tvorbu balíku. Vlastnost balíků, tzn. jejich limitní hmotnost, určuje přiřazená Skupina balení. Správnou skupinu balení lze vybrat z nabízeného seznamu v kartě Expedice. Odběrná a objednací místa - zapnutím atributu bude při vytváření následných dokladů zohledněno nastavení partnerů uvedených v seznamu objednacích, případně odběrných míst. Je-li doklad Objednávka založen na partnera uvedeného v seznamu objednacích míst, bude následný doklad Faktura založen s názvem partnera, pro něhož bylo příslušné objednací místo definováno. Platí zde analogie - je-li doklad Dodací list založen na partnera uvedeného v seznamu objednacích míst, bude následný doklad Faktura založen s názvem partnera, pro něhož bylo příslušné objednací místo definováno. Číslo dokladu partnera do poznámky - příkladem může být tvorba dodacích listů z objednávky přijaté, kdy je partner dodacím listem řádkově informován o plnění vlastní objednávky. Přeplavání sublokace využívá se při identifikaci umístění palet pomocí plovoucích sublokací. Při tvorbě následného dokladu z jedné lokace do jiné je v případě označení této volby identifikátor palety přenesen na novou plovoucí sublokaci, která je pro tento účel předchystána automatickým generátorem rezervních palet Párovací cesty a vlastnosti transakcí Párováním dokladů dochází k účelnému přenosu dat mezi dvěma doklady (např. dodací list faktura). Význam párování spočívá nejen v přenosu dat, a tím ušetření času na jejich opakované pořizování, ale především v kontrole vzájemných vztahů mezi zdrojovými a cílovými doklady. Jestliže například nejsem schopen splnit celou objednávku přijatou (nedostatek výrobků na skladě), nelze považovat objednávku za vyřízenou. Takovou objednávku je potom nutné odlišit od objednávek, které se podařilo vystavením dodacího listu vyřídit v plné míře. Proto se u transakcí na úrovni hlavičky i řádků rozlišují následující grafické symboly reprezentujících vlastnosti transakce. 14

15 tabulka 2 Popis Symbol Význam Příklad Bez symbolu červený šedý červený červený červený červený Transakce je stornována Transakce je otevřená Transakce je vyčerpaná a vede z ní párovací cesta do dalšího dokladu Transakce bez cesty Transakce je zavřena Transakce je evidovaná Transakce je rezervovaná Transakce je částečně rezervovaná Potřeba smazat transakci, ale smazání je blokováno porušením kontinuity číslování dokladů. Na základě Dodacího listu nebyla ještě vystavena Faktura, nebo byla vystavena pouze pro část položek. Na všechny položky Dodacího listu byla vystavena Faktura, a tím se stane transakce vyčerpanou. Příkladem může být Faktura, která je zároveň posledním cílovým dokladem v příslušné párovací cestě. Uzavření transakce se provádí u těch dokladů,, kde chceme zakázat čerpání položek, případně chceme nevyčerpaný doklad označit jako vyřízený - příkazem Zavření transakce z menu Editace. Příkladem může být zcela nesplněná objednávka vydaná, na které takto určíme, že zbývající část objednávky již nebude dodavatelem dodána. Transakce je označená evidenčním stavem. Transakci je možné převést do evidenčního stavu manuálně. Tento symbol může vyjadřovat i skutečnost, že doklad podléhá elektronickému schvalování (viz Strukturovaný podpis) a doposud ještě nebyl schválen. Z takového dokladu nelze čerpat položky do následného dokladu. Transakce je označena rezervací k vyskladnění nebo zaskladnění.(viz Operace se skladovými pohyby). Všechny položky dokladu jsou skladově rezervovány. Jsou skladově rezervovány pouze některé položky dokladu. červený Transakce je vychystaná Tímto atributem je možné označit rezervovanou transakci. modrý modrý červenomodré červenomodré Transakce je očekávaně rezervovaná Transakce je částečně očekávaně rezervovaná Transakce je kombinovaně rezervovaná Transakce je částečně kombinovaně rezervovaná Rezervace je provedena na očekávanou výrobu kumulativní zakázky nebo očekávaný příjem objednávky vydané. Očekávaně rezervovány jsou pouze některé řádky dokladu. Všechny položky dokladu jsou rezervovány, přičemž některé jsou rezervovány skladově a některé očekávaně. Některé řádky dokladu jsou rezervovány skladově, některé očekávaně a některé nejsou rezervovány. 15

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

ALFIS komplexní ekonomický systém Příručka uživatele

ALFIS komplexní ekonomický systém Příručka uživatele komplexní ekonomický systém Začínáme pracovat se systémem. FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

EKONOM - účetní a evidenční systém 2

EKONOM - účetní a evidenční systém 2 EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Koupili jste EKONOM... 10 1.1 Minimální systémové požadavky...10 1.2 Obecně k instalaci:...10 1.3 Dobré rady před instalací...10 1.4 Instalace...11 1.4.1 Instalace

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. k programu: ÚČETNICTVÍ WU2. Petr Schuster software s.r.o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. k programu: ÚČETNICTVÍ WU2. Petr Schuster software s.r.o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA k programu: ÚČETNICTVÍ WU2 Petr Schuster software s.r.o. 1. O programu 2 Program Účetnictví WU2 je určen pro vedení podvojného účetnictví nebo (i) daňové evidence. Umožňuje zpracovávat

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o.

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o. Soft-4-Sale nečekaně komplexní CRM autor MTJ Service, s.r.o. Obsah Kapitoly Část I I. den školení PODZIM 2009 1 Zboží a ceny Obrázky v kartách zboží Výběry zboží Ceny a slevy kom plexně 2 CRM 6... 7...

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES...

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... 3 Systém práce v programu IES... 3 Ovládání systému (obecně)... 3 Spuštění a prvotní nastavení systému IES... 3 Úpravy a doplnění v modulu Správce systému (přístup

Více

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení Skladové hospodářství v systému Soft-4-Sale pro Windows má všechny důležité funkce běžného skladového hospodářství a bylo vytvořeno tak, aby komunikovalo s podvojným účetnictvím. Navíc je v

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 ZÁKLADNÍ POJMY MODULU...11 Kniha faktur došlých (KFD)...11 Typ faktury...11 Doklad faktura přijatá...11 Zálohová faktura...12 Zpracování platby zálohové faktury došlé...12

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

MRP K/S účetní agendy

MRP K/S účetní agendy MRP - Soubor účetních agend MRP K/S účetní agendy P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP K/S účetní

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o.

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o. Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o Výdavatel MTJ Service, s.r.o. Odpovědný redaktor Ing. Martin Tajovsk ý Spolupracovali Ing. Pavel Huňk a Bc. Mirek Pavlík Petr Málek Grafický návrh Ing.

Více

VISUAL KNIHADF. program pro evidenci faktur došlých (verze pro DBF a SQL) Podrobná učebnice programu a referenční příručka 1988 2009 JADU

VISUAL KNIHADF. program pro evidenci faktur došlých (verze pro DBF a SQL) Podrobná učebnice programu a referenční příručka 1988 2009 JADU VISUAL KNIHADF program pro evidenci faktur došlých (verze pro DBF a SQL) Podrobná učebnice programu a referenční příručka 1988 2009 JADU Obsah 1. Základní popis...4 1.1. Požadavky na systém...4 1.2. Popis

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 4D Konto 1.část příručky - úvod a účetnictví květen 2005 OBSAH 1. Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Technické vybavení 1.3 Struktura 1.4 Instalace programu 1.5 Ovládání programu 1.6 Nastavení

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1 Úvod... 2 Instalace Paradox Engine 5.01 for Windows... 3 Instalace systému IES... 3 A) nová instalace... 4 B) upgrade z nižší verze... 4 C) upgrade současné verze (update) = přepis programových souborů...

Více

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.38a verze G5.38A 2009 MTJ Service, s.r.o.

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.38a verze G5.38A 2009 MTJ Service, s.r.o. Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.38a verze G5.38A Výdavatel MTJ Service, s.r.o. Odpovědný redaktor Ing. Martin Tajovsk ý Spolupracovali Ing. Pavel Huňk a Bc. Mirek Pavlík Petr Málek Petr Šebela Grafický

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více