CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL"

Transkript

1 Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program VP21: Řídicí informační systémy v podnikové praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012

2 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ OBSAH: 1 PROSTŘEDÍ ÚSPĚŠNĚ FUNGUJÍCÍHO PODNIKU A ROLE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ FIREMNÍ STRUKTURA FUNKCE PODNIKOVÉHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU A JEHO VAZBY NA PODNIKOVÉ PROSTŘEDÍ ZABEZPEČENÍ PODNIKOVÝCH INFORMACÍ ZAKLÁDÁNÍ DOKLADŮ DEFINICE TRANSAKCE DEFINICE POJMŮ SOUVISEJÍCÍCH S HLAVIČKAMI TRANSAKCÍ Kategorie Funkční atributy kategorie Grafické znázornění funkčních atributů kategorie ZALOŽENÍ TRANSAKCE Obr. Založení transakce Volby na úrovni editace řádků transakce TVORBA NÁSLEDNÝCH DOKLADŮ (RUČNĚ, AUTOMATICKY) Nastavení Párovacích cest Parametry párování Párovací cesty a vlastnosti transakcí Mezifiremní párovací cesty a grafické označení PÁROVÁNÍ POLOŽEK AUTOMATICKÁ TVORBA NÁSLEDNÝCH DOKLADŮ ZDROJOVÉ A CÍLOVÉ TRANSAKCE ZMĚNY DOKLADŮ (PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA, HISTORIE ZMĚN) Stavový řádek ÚČTOVÁNÍ DOKLADŮ SKENOVANÉ DOKUMENTY STRUKTUROVANÉ PODPISY (ELEKTRONICKÉ SCHVALOVÁNÍ DOKLADŮ) Definice podpisu Podpis dokladů Podpisové okruhy Přehled dokladů k podpisu STAVY SKLADŮ A REZERVACE ZOBRAZENÍ STAVU SKLADOVÝCH POLOŽEK A JEJICH POHYBŮ PLÁNOVÁNÍ TRANSAKCÍ TYPY OKEN - TRANSAKCE ZÁMKY OBDOBÍ UZÁVĚRKA ROKU Uzávěrka roku menu Operace v modulu Hlavní kniha VÝROBNÍ CYKLUS V ERP SYSTÉMU PRINCIPY FUNGOVÁNÍ ERP SYSTÉMŮ Z VÝROBNÍHO POHLEDU (MRP, SEIBAN) Plánování MRP Plánování SEIBAN VAZBA NA TECHNICKOU PŘÍPRAVU VÝROBY ZAKÁZKOVÉ LISTY Založení nové zakázky do systému Založení zakázkového listu Popis voleb klasifikace typu Zakázky ROZPOUŠTĚNÍ VÝROBNÍCH STRUKTUR VÝROBNÍ ŘEZY (MATERIÁL, OPERACE, DÍLCE, KUMULOVANÉ DÍLCE) Popis řezů materiálu, operací a dílců Položka řezu materiálu Položka řezu operací Položka řezu dílců STATUSY VÝROBNÍCH UZLŮ Změny statusů požadavků v řezech Změny statusů operací

3 Projekčně programová dokumentace Dimenze Změny statusů materiálu Změny statusů dílců vyráběných Změny statusů dílců kumulovaných GENEROVÁNÍ DOKLADŮ (OBJEDNÁVKY MATERIÁLŮ A KOOPERACÍ, VÝDEJKY) Objednávky materiálu Objednávky kusového tyčového materiálu (viz Evidence tyčového materiálu) Dodací lhůty u materiálu Příprava tvorby objednávek Evidence kooperací Hromadný převod operací do kooperace Ceny kooperací, Seznam kooperací FILTRACE POLOŽEK V ŘEZECH ZPĚTNÁ HLÁŠENÍ OPERACÍ Hlášení o neshodě Konto pracovníka Evidence počtu cyklů zátěže nářadí Zpětná hlášení pomocí čipových karet Hromadný odpis operací Načtení záznamů z hlášení o neshodě Odepisování skutečné spotřeby času Odepisování skutečné spotřeby času s korekcí normovaného času ODVÁDĚNÍ DÍLCŮ A KONTROLA DÍLCŮ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY V NEOMEZENÝCH A OMEZENÝCH KAPACITÁCH Termínové a kapacitní plánování, Ganttův diagram Plánování v neomezených kapacitách (metoda pružného organizačního času) Obr. Plánování v neomezených kapacitách smrštění organizačního času Dopředné plánování stanovení konečného termínu výroby Plánování v omezených kapacitách - APS Zástupné pracoviště pro výpočet časového plánu Vytěžování volných kapacit plánovacího místa Kapacity pracovišť, Ganttův diagram Obr. Ganttův diagram Kapacity pracovišť Graf kapacit pracoviště - souhrn Graf kapacit pracoviště - detail Obr. Analýza kapacit SKLUZY PLÁNU A VÝROBY Filtrace položek v řezech SOLID EDGE PROSTŘEDÍ SYNCHRONNÍHO MODELÁŘE PROSTŘEDÍ SEKVENČNÍHO MODELÁŘE PROSTŘEDÍ SKICI MODELOVÁNÍ V SYNCHRONNÍ TECHNOLOGII MODELOVÁNÍ V SEKVENČNÍ TECHNOLOGII MODELOVÁNÍ SESTAV VÝKRESY TPV DOKUMENTACE POLOŽKY GRAFICKÁ KLASIFIKAČNÍ MAPA KONSTRUKČNÍ ROZPISKA TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ A ČASOVÁ PLATNOST WORKFLOW - ŘÍZENÍ OSOB A JEDNOTLIVÝCH PROCESŮ POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ A PŘEDKALKULACE

4 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ 1 Prostředí úspěšně fungujícího podniku a role řídicích systémů 1.1 Vertikální a horizontální firemní struktura Nutnost organizování Nutnost organizovat podnik vyplývá z dělby práce, která je nutná zejména z těchto důvodů: rozsahu či objemu práce, která nemůže být zvládána jedním pracovníkem (množství, různorodost, specializace), různorodosti práce (provedení práce vyžaduje různé vědomosti, dovednosti, dle složitosti), efektivnosti (zde ji chápeme jako účelové seskupení činností tak, aby byla dosažena největší hodnota podílu výstupu na vstup), účinné komunikace a spolupráce při řešení úkolů k naplnění dlouhodobých cílů podniku. Typy struktur a užití Podle míry dělby rozhodovací pravomoci můžeme rozlišovat: centralizovaný typ organizační struktury, decentralizovaný typ organizační struktury, kombinované tyty organizačních struktur. Při centralizované organizační struktuře vrcholové vedení rozhoduje o otázkách strategických a mnoha otázkách operativních. Rozhoduje tu buď jedna osoba, anebo skupina členů vrcholového vedení. Při decentralizované organizační struktuře vrcholové vedení odevzdává značnou část rozhodovací pravomoci nižším organizačním jednotkám. Míra centralizace a decentralizace by měla zodpovídat specifickým podmínkám, jak v podniku, tak i v prostředí, ve kterém se podnik nachází. Výhody a nevýhody tradičních struktur Výhody: Běžně vytvářené odborné úseky - příklad: technický, výrobní, ekonomický a obchodní jsou typickými představiteli funkčních útvarů, vykonávají řídicí funkci v rámci své specializace na podřízené jednotky (pracovníky). Zabezpečují relativní stabilitu podniku, což umožňuje přesně vymezená dělba práce v řízení. Štábní útvary odlehčují liniovému řízení, plní poradní a koordinační funkci, nikoliv rozhodovací. Nevýhody: nízká flexibilita, pomalá reakce na změny. Rozpětí řízení Hierarchie a rozpětí řízení jsou závislé na faktorech ovlivňujících vertikální a horizontální strukturovanost systému řízení podniku. Hodnocení rozpětí řízení souvisí s posuzováním jednoty vedení v podniku. Ovlivňuje je působení faktorů na organizační strukturu systému řízení a jeho vlastnosti. Při analýze se musí vzájemně posuzovat kvalitativní i kvantitativní stránky faktorů ovlivňujících rozpětí řízení. Mezi rozpětím řízení, složitostí činností a úspěšností podniku a jeho útvarů existuje významný vztah. 4

5 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ Tvar organizační pyramidy Tvar organizační pyramidy je podstatně determinován rozpětím řízení a z něj vyplývajícím počtem úrovní řízení. Rozpětí řízení představuje počet pracovníků či organizačních jednotek bezprostředně podřízených jednomu vedoucímu. Je-li tento počet příliš malý, dostáváme špičatou pyramidu. Je zřejmé, že špičatá pyramida v sobě skrývá nebezpečí poruch při přenosu informací přes několik úrovní, obvykle je také méně hospodárná. Při nadměrném rozpětí řízení je pyramida plochá. Plochá struktura může naopak vést k přetížení vedoucího, který pak není schopen plnit všechny požadavky kladené na účinné vedení spolupracovníků Kritéria pro volbu organizační struktury: prostředí, ve kterém firma operuje, strategie, kterou aplikuje, velikost firmy (danou počtem pracovníků, složitostí a objemem výroby), používaná technika a technologie, příslušnost k oboru, legislativa, subjekt řízení (v pozici majitele či manažera). 1.2 Funkce podnikového řídicího systému a jeho vazby na podnikové prostředí evidence vnitropodnikových informací (zaměstnanci, zásoby, rozpracovaná výroba, majetek, finance) v neredundantní podobě evidence informací o externích subjektech (dodavatelé, odběratelé, závazky, pohledávky, zakázky, objednávky) v neredundantní podobě integrace těchto informací k řízení podnikových procesů a k reportingu vůči externím subjektům 1.3 Zabezpečení podnikových informací Vnitřní zabezpečení - veškeré informace v systému DIMENZE++ jsou zabezpečeny pomocí přístupových práv. Tato práva se seskupují do skupin, které se pak následně přidělují jednotlivým pracovníkům. Funkce omezují pracovníky jednak v možnosti zobrazení informací pořízených do systému, z hlediska změn na již pořízených informacích a z hlediska pořizování nových záznamů. Vnější zabezpečení - je řešeno pomocí systémových nástrojů na straně databázového serveru, aplikačního a doménového serveru (firewall, ISA atd.) 2 Zakládání dokladů 2.1 Definice transakce Významným pojmem, jehož přesné vymezení úzce souvisí s pochopením funkcí informačního systému, je účetní termín transakce, který bývá definován jako: výměna zdrojů (aktiv) nebo závazků (pasiv) mezi účetní entitou a jednou nebo více stranami nesouvisejícími s touto entitou například vklady společníků, nákupy strojního zařízení, prodej zboží, půjčky z banky atd. jisté události, které se sice neodehrávají mezi zmíněnou entitou a jednou nebo 5

6 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ více stranami, ale mají přímý měřitelný efekt na účetní entitu - například zničení zásob při živelné pohromě nebo odpisy investičního majetku zachycující jeho průběžné opotřebení Pro účely informačního systému byla původní učebnicová definice transakce rozšířena o další bod. jisté události, které sice nemají přímý měřitelný efekt na účetní entitu, ale je zapotřebí je sledovat. Účelem tohoto rozšíření je zobecnění terminologie. Příkladem třetí skupiny může být zájem obchodního partnera o určité zboží vyjádřený formou objednávky. 2.2 Definice pojmů souvisejících s hlavičkami transakcí Kategorie Kategorie definuje předpis vizuální a funkční podoby transakce určitého typu. Příkladem kategorie může být Přijatá faktura, která slouží k záznamu závazkových transakcí. Vizuální podobou transakce se má na mysli definování její tištěné podoby. Funkční podobou se rozumí definování množiny atributů, které zajišťují korektní programové zacházení s dokladem podle jeho specifického postavení v systému Funkční atributy kategorie Pohyby Slouží k předpisu funkční podoby dokladu. U dokladu rozlišujeme tyto základní pohyby: fyzický investiční finanční účetní Moduly IS Na základě definovaných pohybů jsou doklady zařazeny do jednotlivých modulů IS: Pohledávky Závazky Objednávky Zakázky Řízení financí Řízení zásob Investiční majetek Hlavní kniha 6

7 Projekčně programová dokumentace Dimenze Grafické znázornění funkčních atributů kategorie Pohledávky Závazky Objednávky Zakázky Řízení financí Řízení zásob Investiční majetek Hlavní kniha Finanční Fyzický Účetní Investiční Obr. Moduly informačního systému DIMENZE++ Aktiva - Pasiva Určují výsledný ekonomický efekt transakce. Příkladem aktiv může být Faktura vydaná zákazníkovi, jejímž výsledným ekonomickým efektem je zvýšení pohledávek. Dobropis k této faktuře neguje původní doklad uvedením záporných částek, takže jej lze chápat jako aktiva (záporné zvýšení pohledávek). Dodací list představuje snížení stavu skladu, takže jej označujeme jako pasiva. Vzhledem k rozšíření původní definice transakce o události, které sice nemají přímý měřitelný efekt na účetní entitu, ale je zapotřebí je sledovat, zavádíme smluvní definování aktiv a pasiv: 8 Objednávky (zakázky), které přijímá účetní entita od svých zákazníků, chápeme jako aktiva, neboť je pravděpodobné, že jejich následkem aktiva vzniknou. 7

8 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ tabulka 1 Typ dokladu Příjem zboží na sklad Dodací list Bankovní výpis příjem Bankovní výpis výdej Faktura přijatá Faktura vydaná Objednávka Zakázka 8 Objednávky (vydané), které vydává účetní entita svým dodavatelům, chápeme jako pasiva, poněvadž jejich následkem pravděpodobně pasiva vzniknou. Pohyb Fyzický Finanční Účetní Aktiva Pasiva Modul IS Řízení zásob Řízení zásob Řízení financí Řízení financí Závazky Pohledávky Objednávky Zakázky Subkategorie Subkategorie představuje předpis detailní funkční podoby jednotlivých částí transakce (položek transakce) definované určitou kategorií. Příkladem subkategorií v rámci kategorie Přijatá faktura může být Pořízení zboží, Pořízení materiálu, Služby atd. Funkčním předpisem je mimo jiné řečeno, do které kategorie je každá subkategorie přiřazena. Z hlediska účetního představuje kategorie jednu stranu zaúčtování transakce a subkategorie stranu druhou. 2.3 Založení transakce Pro založení transakce je nezbytné si uvědomit, ve kterém modulu IS systému ji můžeme založit. Jestliže budeme chtít založit objednávku, v žádném případě se nám to nepodaří v jiném modulu než v modulu objednávek. (viz atributy kategorií). Vytvoření transakce se skládá ze dvou základních kroků: Založení hlavičky transakce - v příslušném modulu přemístíme kurzor na volné místo (pod hlavičku poslední transakce stiskem Ctrl+END) a stiskem klávesy INSERT, nebo dvojklikem myši dojde k zpřístupnění jednotlivých polí pro zakládání hlavičky. Stiskem Ctrl+INSERT na vybrané hlavičce transakce dojde ke zkopírování této hlavičky do nově zakládané transakce. Datum vystavení - je systémem přiřazen automaticky. Lze jej však podle potřeby změnit. Název partnera - napíšeme nebo vybereme z nabízeného seznamu. Po založení partnera transakce se automaticky vyplní pole: Datum kurzu, Datum UZP, Datum splatnosti, Fiskální období a IČO partnera. Při vyhledávání partnera, kdy zapsáním části názvu partnera nebo IČO partnera lze rozkliknutím řádku 8

9 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ dohledávat konkrétního partnera, jsou partneři zobrazeni barvou v Seznamu partnerů, takže už v průběhu výběru může uživatel rozpoznat zakázaného partnera, případně partnera v insolvenci (viz Definice společnosti). Název lokace napíšeme nebo vybereme příslušnou lokaci z nabízeného seznamu. Název investičního majetku - napíšeme nebo z nabízeného seznamu vybereme příslušný investiční majetek (pouze v modulu investiční majetek). Název kategorie napíšeme nebo vybereme z nabízeného seznamu příslušnou kategorii dokladu. Poznámka - libovolný textový údaj. Klasifikace pokud jsou v systému definovány, lze každé transakci podle potřeby přiřadit 1-3 klasifikace, jejichž názvy vybereme z příslušného seznamu. Pokud není klasifikace v seznamu, vyzve nás systém k jejímu založení a následně ji doplní do hlavičky dokladu. Subklasifikace pokud jsou klasifikacím v IS ještě přiřazeny subklasifikace, lze je z příslušného seznamu vybrat. Měna vybereme ze seznamu definovaných měn. Způsob platby, Způsob dopravy - výběr z předdefinovaných hodnot (viz Seznam partnerů). Po vyplnění hlavičku uložíme do systému stiskem klávesy ENTER. Stiskem klávesy ESC k uložení dat hlavičky nedojde Obr. Založení transakce Partner IČO Měna Způsob platby, Způsob dopravy Lokace, transakce Data, období Poznámka dokladu Klasifikace Kategorie dokladu Subklasifikace 9

10 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ Založení položek v řádcích transakce Nyní potřebujeme nově založenou transakci naplnit položkami na úrovni řádků. Kurzor se musí nacházet na hlavičce transakce a příkazem Položky transakce z menu Editace, nebo kombinací kláves CTRL+P, nebo v Panelu nástrojů stiskem tlačítka Položky se otevře okno položek transakce. Stisk tlačítka INSERT nebo dvojklik myší nám umožní zadávat data jednotlivých řádků. Položka transakce napíšeme nebo vybereme příslušnou položku ze seznamu. Po zadání se automaticky vyplní i všechny atributy položky, pokud jsou definovány. Položky je možné zadávat podle názvu nebo podle atributů. Pořízení - systém sám nastaví ten způsob pořízení, který je u položky (viz kapitola Seznam položek), nastaven jako výchozí. Existuje-li u položky více způsobů pořízení, lze způsob pořízení vybrat z nabízeného seznamu a položce na řádku transakce přiřadit. Subkategorie vybereme ze seznamu příslušnou subkategorii. Sublokace vybereme ze seznamu, pokud jsou pro danou lokaci sublokace definovány. Je možné redukovat výběr pouze na ty sublokace, u nichž existuje skladové množství (tlačítko +/- v rozbaleném boxu). 1. kusová množina je-li pro položku definována, po rozbalení vybereme její název z definovaného seznamu. Pomocí prvků, které jsou označeny symboly plus, respektive mínus, lze ovládat zobrazení názvů položkových množin. Po stisku symbolu "+" jsou zobrazeny názvy všech položkových množin, v opačném případě budou zobrazeny pouze položkové množiny mající nenulové skladové množství. V případě, kdy dochází k vypršení záruky dané množiny z 50-ti a více procent, je množina v řádku dokladu zobrazena modrou barvou, v případě, kdy dochází k vypršení záruky dané množiny z 80-ti a více procent, je množina v řádku dokladu zobrazena fialovou barvou. 2. kusová množina postup je stejný jako v případě předchozím. V případě, že je na úrovni kategorie definován Rozpad klasifikací, lze klasifikace zadávat i na jednotlivých řádcích transakce. Stiskem tlačítka ENTER dojde k uložení dat a systém automaticky přepočítá cenu v hlavičce transakce. Stiskem kláves Ctrl+F při zápisu řádku zobrazíme funkci Hledání položky. Podle zadaných údajů se vyhledá žádaná položka. Stiskem kláves Ctrl+M se zobrazí funkce Tvorba ceníku, kde máme možnost přenést určenou cenu položky do vybraného ceníku. Volbou Přepočítej dojde k přenesení ceny položky do ceníku partnera, na kterého je založena editovaná transakce. Stiskem klávesy Ctrl+G dojde k otevření obrazovky pro generování variantní položky viz Dynamické kusovníky. Pokud vyplníte do názvu položky generovaný název, bude spuštěno generování na příslušné skupině výrobků. Stiskem klávesy CTRL+N se vytváří nová položka klonováním z původního variantního výrobku z řádku dokladu vyplněním unikátních atributů 1,2,3. Využití je velmi speciální a je nutno jej konzultovat s dodavatelem systému. Přepínání u položky z 4názvového režimu (název položky a 3 atributy) na 2názvový (název položky a alternativní název) lze provést rozbalením 1. atributu nebo alternativního názvu a stiskem šipky v rozbaleném výběru. Totéž lze provést i stiskem kláves ALT+2 - přepnutí z 4názvového na 2názvový. ALT 4-2- názvového na 4názvový. 10

11 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ Obr. Čtyřnázvový režim Subkategorie Sublokace Atribut položky Kusové množiny Způsob pořízení Klasifikace Obr. Dvounázvový režim Alternativní název Volby na úrovni editace řádků transakce Smaž smaže označený řádek v položkách transakce. Smazání není povoleno, pokud je řádek připárován k jiné transakci. (Řádky dodacího listu připárované k faktuře) Smaž vše smaže všechny řádky transakce. Hromadné smazání není povoleno, pokud jsou řádky transakce připárovány k jinému dokladu. (Řádky faktury připárované k dodacímu listu). Připárované položky lze mazat pouze jednotlivě. DPH zobrazí vypočtenou Daň z přidané hodnoty daného dokladu. Uživatel má možnost provést korekci částek základu daně a daně. U dokladů v cizí měně lze pro účely DPH stanovit kurz rozdílný oproti kurzu dokladu. Nastavení kurzu DPH systém povoluje pouze v případech, kdy je partnerem dokladu plátce DPH, který nemá sídlo v tuzemsku. Zdroj/Cíl zobrazí zdrojové a cílové transakce k označené položce, tj. odkud či kam byla vybraná položka připárována. Volbou Položky zobrazíme položky zdrojových či cílových transakcí. Odpojení cílové položky provede odpojení od zdroje pouze u vybrané položky cílového dokladu. Redukce provede kumulaci řádků transakce (Shodné položky se stejnou cenou jsou sečteny, pokud se v dokladu vyskytují vícekrát). Rezervace rezervace položek (viz Operace se skladovými pohyby). Poplatky generuje poplatky, slevy a zaokrouhlení (Na generování těchto položek má vliv nastavení subkategorií dané kategorie). Kopírování ceny položky z řádků transakce do ceníku (Ctrl+M) Pouze v Individuálním ceníku je možné ukládat ceny položek v cizích měnách. Menu vyvolané klepnutím pravým tlačítkem myši na řádek transakce u Opakovat vstup zkopíruje označený řádek dokladu za poslední řádek transakce a umožní jeho editaci. u Hromadné změny změní dle vybraného řádku způsob pořízení položek, subkategorie, klasifikace či sublokace u všech následujících řádků dokladu. V modulu Zakázky je navíc volba "Datum dodání dle rezervací". V případě rezervace na očekávanou výrobu doplní systém datum dodání podle karty zakázkového listu (termínu výroby), ke kterému se rezervace vztahuje. Lze automatizovaně doplnit počet dnů nutných k expedici. Tento počet dnů je připočten k termínu výroby rezervovaného výrobního příkazu a výsledný 11

12 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ datum je přenesen do data dodání na řádku dokladu pouze v případě, že původní datum dodání je nižší. u Řádková sleva - uplatní zadané procento slevy do ceny za položku a původní cenu a uplatněné procento uvede do poznámky k řádku. Řádkovou slevu lze uplatnit hromadně i na všechny následující řádky a dále lze zvolit, zda má být sleva uplatněna i na položky, které má partner vyjmuty ze slevy. Do řádkové slevy lze promítnout druhovou slevu partnera. Pokud jsou však druhové slevy již započítány v ceně za měrnou jednotku položky (některý z časových ceníků definovaných u partnera využívá druhové slevy), nepovolí systém přičíst druhou slevu k řádkové slevě. u Výrobní příkaz - číslo výrobního příkazu je třeba zadat v případě, kdy si přejeme zahrnout cenu do výrobních nákladů konkrétního výrobku (př. Faktura za kooperaci). u Kurz - kurz u řádku lze zadat u položek typu finance nebo náklady. u Poznámka umožní přiřadit řádku dokladu poznámku pro tisk. u - grafické označení existence poznámky u řádku transakce. u Informace o položce - zobrazí informace o posledním nákupu, prodeji, ceně a tiskových verzích položky. Lze nastavit dvojklikem výchozího dodavatele ( odběratele ) položky. u Vlastnosti zobrazí uživatele, který naposledy editoval daný řádek transakce a čas editace. u Přeskladnění - v příjmovém skladovém dokladu lze touto funkcí rozepsat množství z řádku dokladu na jiné sublokace i v případě, že na množství na sublokaci z řádku dokladu již byly udělány rezervace k vyskladnění bez nutnosti zrušení těchto rezervací. Funkce je přístupná na pravé tlačítko myši na řádku dokladu. u Doplnění 1. položkové množiny (tuto funkci lze vyvolat také pomocí klávesové zkratky Ctlr + N). Funkce přidělí do 1. položkové množiny položky číslo dokladu, a to v případě, že položka má v seznamu položek přidělen 1. typ množiny, který není generován automaticky a také není využíván pro délkovou rezervaci. Zároveň nesmí dojít přiřazením položkové množiny k zápornému stavu na sublokaci. V případě, že existují rezervace na sublokaci uvedenou na řádku dokladu, systém nejprve provede odrezervování, poté přidělí 1. položkovou množinu a následně znovu provede rezervace. Cílem této funkčnosti je sledovat u materiálu použitého ve výrobě informaci o jeho příjmu. u Číslo/Název tavby na řádcích dokladu v modulech Objednávky a Řízení zásob lze přiřazovat čísla taveb a atestů přiřazených k položce (viz Seznam položek). Tato evidence má význam při sledování hutních materiálů. 12

13 Projekčně programová dokumentace Dimenze Tvorba následných dokladů (ručně, automaticky) Nastavení Párovacích cest Párování dokladů můžeme provádět pouze v případě existující Párovací cesty (vazba ZDROJ CÍL). Nastavení párovacích cest lze v systému provést následujícím způsobem: V Seznamu kategorií tlačítkem Párovací cesta nebo stiskem tlačítka v uživatelském panelu otevřeme obrazovku párovacích cest. Ve zdrojové kategorii vybereme příslušnou Subkategorii a z místní nabídky vyvolané stiskem pravého tlačítka myši zvolíme příkaz Nová cesta, který otevře nové okno pro výběr kategorie a Subkategorie příslušného cílového dokladu. Označením příslušné subkategorie je párovací cesta nastavena. Párovací cestu lze nastavit také do hlavičky dokladu, čímž se vytvoří párovací cesty do všech subkategorií cílového dokladu. Jestliže párovací cesty vytvoříme tímto způsobem, lze párování dokladů provádět pouze ručně (nelze použít nástroje pro tvorbu následných dokladů). Pokud dojde k založení takovéto párovací cesty uživatelskou chybou (párování mělo být do konkrétní subkategorie) a párovací cesta je již použita, je možné v případě párování pouze do jedné subkategorie tento stav napravit volbou Oprava cesty do subkategorie Parametry párování Při vytváření nových párovacích cest je nutné korektně nastavit i jejich parametry, které mají vliv na údaje související se zakládáním dokladu. Postup při definování parametrů párování je následující: V obrazovce párovacích cest vybereme kategorii a u ní rozbalíme párovací cestu ze subkategorie zdrojového dokladu do subkategorie cílového dokladu. Po stisku pravého tlačítka na kategorii či subkategorii cílového dokladu vybereme z místní nabídky Parametry párování V otevřeném okně vybereme kartu Obecná nastavení a postupně nastavujeme potřebné hodnoty. Zákaz použití párovací cesty - tuto volbu zatrhneme v případě, kdy nechceme dál používat nastavenou párovací cestu, ale tu nelze smazat z důvodu jejího použití. Párování hlaviček - umožňuje nastavit hodnoty pro údaje v hlavičce cílového dokladu (datum vystavení, datum kurzu, datum UZP, datum splatnosti). Při nastavení těchto parametrů lze použít následující hodnoty. u Default - provede nastavení aktuální hodnoty data bez možnosti dalšího kladného či záporného posunu. u Datum vystavení - nastaví hodnotu data podle data vystavení zdrojového dokladu s možností dalšího kladného či záporného posunu. u Datum kurzu - nastaví hodnotu data podle data kurzu zdrojového dokladu s možností dalšího kladného či záporného posunu. u Datum aktuální - provede nastavení aktuální hodnoty data s možností dalšího kladného či záporného posunu. u Lokace ze zdroje - v cílovém dokladu bude použita lokace shodná s lokací zdrojového dokladu. u Poznámka ze zdroje - v cílovém dokladu bude použita poznámka uvedená v hlavičce zdrojového dokladu. u Referent ze zdroje v cílovém dokladu bude automaticky založen referent shodně se zdrojovým dokladem. u Var. symbol ze zdroje - při tomto označení bude automaticky přenášen variabilní symbol z hlavičky zdrojového dokladu do hlavičky cílového dokladu. Pokud v automatické tvorbě následných dokladů označí uživatel volbu Kumulace za partnera, nebude při tvorbě následných dokladů variabilní symbol přenášen, i když bude u párovací cesty přenos variabilního symbolu nastaven. 13

14 Projekčně programová dokumentace Dimenze ++ Párování hlaviček a řádků - umožňuje přenášet hodnoty klasifikací ze zdrojového do cílového dokladu. u 1. klasifikace ze zdroje u 2. klasifikace ze zdroje u 3. klasifikace ze zdroje Preferovaný způsob pořízení - Při párování řádků do následného dokladu je automaticky měněn způsob pořízení ze zdrojového dokladu na preferovaný způsob pořízení nastavený u párovací cesty. Podmínkou povolení této změny je existence preferovaného způsobu pořízení u párované položky. Změna znaménka částky - v následném dokladu je při párování automaticky změněno znaménko u částky na opačné. Hromadná tvorba balíků zapnutím tohoto atributu umožníme při vytváření následného dokladu (např. dodacího listu) automatickou tvorbu balíku. Vlastnost balíků, tzn. jejich limitní hmotnost, určuje přiřazená Skupina balení. Správnou skupinu balení lze vybrat z nabízeného seznamu v kartě Expedice. Odběrná a objednací místa - zapnutím atributu bude při vytváření následných dokladů zohledněno nastavení partnerů uvedených v seznamu objednacích, případně odběrných míst. Je-li doklad Objednávka založen na partnera uvedeného v seznamu objednacích míst, bude následný doklad Faktura založen s názvem partnera, pro něhož bylo příslušné objednací místo definováno. Platí zde analogie - je-li doklad Dodací list založen na partnera uvedeného v seznamu objednacích míst, bude následný doklad Faktura založen s názvem partnera, pro něhož bylo příslušné objednací místo definováno. Číslo dokladu partnera do poznámky - příkladem může být tvorba dodacích listů z objednávky přijaté, kdy je partner dodacím listem řádkově informován o plnění vlastní objednávky. Přeplavání sublokace využívá se při identifikaci umístění palet pomocí plovoucích sublokací. Při tvorbě následného dokladu z jedné lokace do jiné je v případě označení této volby identifikátor palety přenesen na novou plovoucí sublokaci, která je pro tento účel předchystána automatickým generátorem rezervních palet Párovací cesty a vlastnosti transakcí Párováním dokladů dochází k účelnému přenosu dat mezi dvěma doklady (např. dodací list faktura). Význam párování spočívá nejen v přenosu dat, a tím ušetření času na jejich opakované pořizování, ale především v kontrole vzájemných vztahů mezi zdrojovými a cílovými doklady. Jestliže například nejsem schopen splnit celou objednávku přijatou (nedostatek výrobků na skladě), nelze považovat objednávku za vyřízenou. Takovou objednávku je potom nutné odlišit od objednávek, které se podařilo vystavením dodacího listu vyřídit v plné míře. Proto se u transakcí na úrovni hlavičky i řádků rozlišují následující grafické symboly reprezentujících vlastnosti transakce. 14

15 tabulka 2 Popis Symbol Význam Příklad Bez symbolu červený šedý červený červený červený červený Transakce je stornována Transakce je otevřená Transakce je vyčerpaná a vede z ní párovací cesta do dalšího dokladu Transakce bez cesty Transakce je zavřena Transakce je evidovaná Transakce je rezervovaná Transakce je částečně rezervovaná Potřeba smazat transakci, ale smazání je blokováno porušením kontinuity číslování dokladů. Na základě Dodacího listu nebyla ještě vystavena Faktura, nebo byla vystavena pouze pro část položek. Na všechny položky Dodacího listu byla vystavena Faktura, a tím se stane transakce vyčerpanou. Příkladem může být Faktura, která je zároveň posledním cílovým dokladem v příslušné párovací cestě. Uzavření transakce se provádí u těch dokladů,, kde chceme zakázat čerpání položek, případně chceme nevyčerpaný doklad označit jako vyřízený - příkazem Zavření transakce z menu Editace. Příkladem může být zcela nesplněná objednávka vydaná, na které takto určíme, že zbývající část objednávky již nebude dodavatelem dodána. Transakce je označená evidenčním stavem. Transakci je možné převést do evidenčního stavu manuálně. Tento symbol může vyjadřovat i skutečnost, že doklad podléhá elektronickému schvalování (viz Strukturovaný podpis) a doposud ještě nebyl schválen. Z takového dokladu nelze čerpat položky do následného dokladu. Transakce je označena rezervací k vyskladnění nebo zaskladnění.(viz Operace se skladovými pohyby). Všechny položky dokladu jsou skladově rezervovány. Jsou skladově rezervovány pouze některé položky dokladu. červený Transakce je vychystaná Tímto atributem je možné označit rezervovanou transakci. modrý modrý červenomodré červenomodré Transakce je očekávaně rezervovaná Transakce je částečně očekávaně rezervovaná Transakce je kombinovaně rezervovaná Transakce je částečně kombinovaně rezervovaná Rezervace je provedena na očekávanou výrobu kumulativní zakázky nebo očekávaný příjem objednávky vydané. Očekávaně rezervovány jsou pouze některé řádky dokladu. Všechny položky dokladu jsou rezervovány, přičemž některé jsou rezervovány skladově a některé očekávaně. Některé řádky dokladu jsou rezervovány skladově, některé očekávaně a některé nejsou rezervovány. 15

16 Tyto grafické symboly mají klíčový význam při párování dokladů. Pro párování jsou v systému nabízeny pouze ty doklady, u nichž je nastavena párovací cesta (bez symbolu viz tabulka 4). Při dodatečném nastavení párovací cesty u již založených dokladů může dojít k rozporu v zobrazení symbolu určujícího stav transakce. Tento rozpor lze odstranit zavřením a opětovným otevřením transakce nebo spuštěním funkce Aktualizace statutů v Seznamu kategorií na příslušné kategorii. U závazkových nebo pohledávkových transakcí ještě rozlišujeme další symboly. Ty poskytují informace o jejich uhrazení, přeplacení, či nedoplatku (viz tabulka 5). tabulka 3 Symbol Význam Příklad Na faktuře nebyla realizována žádná úhrada -> nebyla z finančního dokladu (bankovního, Bez symbolu Transakce je neuhrazená pokladního dokladu či zápočtu) připárována žádná finanční položka. Do Faktury byla z příslušného finančního dokladu připárována Transakce je uhrazená finanční položka, jejíž velikost je rovna součtu všech nefinančních položek faktury. Do Faktury byla z příslušného finančního dokladu připárována Transakce je přeplacená finanční položka, jejíž velikost je větší než součet všech nefinančních položek faktury. Do Faktury byla z příslušného finančního dokladu připárována Transakce je nedoplacená finanční položka, jejíž velikost je menší než součet všech nefinančních položek faktury. 16

17 2.4.3 Mezifiremní párovací cesty a grafické označení V systému lze definovat mezifiremní párovací cesty (viz Distribuce seznamů). Tyto cesty jsou využívány k překlápění dokladů mezi provozy, které jsou evidovány v samostatných databázích. Obdobně jako u klasických párovacích cest jsou i doklady párované mezifiremně označeny grafickými symboly vyjadřujícími stav párování. Symbol Význam Příklad Export přeneseno Doklad byl překlopen Import - přeneseno Doklad vznikl překlopením Doklad vznikl překlopením a následně byl dále překlopen 2.5 Párování položek Párování položek mezi jednotlivými doklady lze provést 3 způsoby: Tvorbou následných dokladů - vytvoření následného dokladu provedeme následujícím způsobem: 8 Přesuneme se na příslušný zdrojový doklad z menu Volitelné, vybereme příkaz Tvorba následných dokladů nebo také tlačítko CTRL+ V. Obrazovka se rozdělí na dvě barevně odlišená okna. Ke stejnému výsledku dospějeme i stiskem tlačítka Tvorba následných dokladů z panelu nástrojů. 8 Stiskem klávesy INSERT (nebo dvojklikem myši) dojde k otevření hlavičky cílového dokladu. Pokud je ze zdroje nastavena párovací cesta pouze k jednomu cílovému dokladu, automaticky se vyplní i pole kategorie. Pokud však ze zdrojového dokladu vede více párovacích cest, musíme kategorii doplnit sami. Při zakládání dokladů můžeme nastavit automatické kopírování určitých polí zdrojového dokladu do dokladu cílového (viz Nastavení párovacích cest ). 8 Vytvoření resp. uložení cílového dokladu: 8 Stiskem klávesy CTRL+ENTER se zobrazí tabulka Párování položek do transakce. Obrazovka se opět rozdělí na dvě barevně odlišná okna. V dolní části obrazovky se zobrazí položky zdrojového dokladu, v horní části budeme zakládat položky cílového dokladu. Ve zdrojovém dokladu označíme danou položku (můžeme označit i více položek najednou přidržením tlačítka Shift a klikem myši), poté tlačítkem Přesuň napárujeme vybrané položky do cílového dokladu. Tlačítkem ENTER vytvoříme následný doklad. Pokud ve zdrojovém dokladu zůstávají nevyčerpané položky Zdroj je otevřen. Tento způsob párování položek je vhodné použít v případě, že ve zdrojovém dokladu jsou jen určité položky, které budou v daný okamžik párovány do cílového dokladu. Jestliže budou všechny položky zdrojového dokladu dále párovány do cílového dokladu, je jednodušší použít jen klávesovou zkratku ENTER (viz níže). 8 Stiskem klávesy ENTER vytvoření následného dokladu ukončíme. Cílový doklad se automaticky objeví v příslušném modulu IS a v něm nalezneme všechny položky zdrojového dokladu. Zdroj je vyčerpán. 17

18 8 Cílový doklad lze po přepnutí do příslušného modulu samozřejmě editovat. Smažeme-li nějakou položku v cílovém dokladu, dojde vlastně k jejímu přesunutí zpět do zdrojového dokladu. Zdroj je otevřen. Ručním párováním - při ručním párování je postup následující: 8 Přesuneme se do příslušného modulu a založíme hlavičku cílového dokladu (viz vstupní údaje transakce na úrovni hlavičky). 8 Zmenu Volitelné vybereme příkaz Párování nebo tlačítko CTRL+A. Ke stejnému výsledku dospějeme také stiskem tlačítka Párování (váhy) z panelu nástrojů. Dojde k rozdělení obrazovky na 2 okna. V horní části se zobrazí cílový doklad a ve spodní části všechny možné zdrojové doklady. Aby množství zdrojových dokladů nebylo velké, lze provést příkazem Kritéria párování z menu Volitelné filtraci například přes (partnera, měnu, částku, variabilní symbol, lokaci, zakázku, úsek, projekt) nebo tlačítkem CTRL+F (viz Vyhledávání transakcí) vyhledáme příslušný zdrojový doklad. 8 Ze seznamu vybereme/vyhledáme zdrojový doklad a příkazem Položky transakce z menu Editace nebo také tlačítkem CTRL+P se zobrazí tabulka Párování položek do transakce. Objeví se opět tabulka, kde v dolní části se zobrazí položky zdrojového dokladu a v horní části tabulky položky cílového dokladu, ty které budeme vytvářet. Ve zdrojovém dokladu označíme položky, které chceme párovat a tlačítkem Přesuň připárujeme do cílového dokumentu. Stiskem tlačítka "Ctrl" a současným označením myši můžeme současně označit a přesunout více položek. Volba "Přesuň vše" přesune do cílového dokladu všechny položky, které lze párovat. Položky lze přesouvat i myší pomocí funkce drag-drop. Po přesunutí zůstane v cílovém dokladu položka v editačním režimu, což uživateli dovoluje upravit množství položky, případně změnit její subkategorii (viz níže). Stiskem klávesy ENTER je párování potvrzeno. Nevyčerpaná položka zdrojového dokladu se subkategorií, která se nepáruje do daného cílového dokladu, je označena tímto grafickým označením. 8 Při ručním párování řádků ze zdrojového do cílového dokladu je někdy zapotřebí vybírat určitou položku napříč zdrojovými doklady. Lze využít zrychlené vyhledávání, které vychází z položky na řádce cílového dokladu (podmínkou funkce je označení řádky cílového dokladu). Systém postupně prochází nevypárované (otevřené) řádky zdrojových dokladů pomocí tlačítek "<<,>>", a umožňuje tím rychlý přístup k ručnímu párování. Automatickou tvorbou následných dokladů 2.6 Automatická tvorba následných dokladů Volba Automatická tvorba následných dokladů, v menu Volitelné slouží k hromadné tvorbě následných dokladů z vybraných dokladů. Karta Výběr zdrojových dokladů Určuje filtr na doklady, které budou vybrány pro tvorbu následných dokladů. Kategorie výběr kategorie zdrojového dokladu, pro který budou tvořeny následné doklady. 18

19 Lokace výběr lokace zdrojových dokladů, pro které budou tvořeny následné doklady. Typy klasifikací 1, 2, 3 (viz. Typy klasifikací) výběr typů klasifikací zdrojových dokladů, pro které budou tvořeny následné doklady. Odlišení partnera pro tvorbu následných dokladů vybere pouze ty zdrojové doklady, které jsou založeny na partnery, kteří mají přiřazené shodné odlišení pro výběr zdroje. (viz Seznam partnerů karta Třídění ). (Příklad: Partnerům, kteří mají vystaveny dodací list,y ze kterých má vzniknout doklad Faktura vydaná hotovost, přiřadíme shodné odlišení pro výběr zdroje, např. H (viz Seznam partnerů). Odlišíme partnera H v automatické tvorbě následných dokladů, poté vybereme dané dodací listy a vytvoříme z nich určený typ následného dokladu). Partner výběr partnera, pro kterého jsou vystaveny zdrojové doklady. Datum vystavení Od Do výběr dokladů omezí na dané časové rozmezí. Čísla dokladů Od Do výběr dokladů omezí na dané rozmezí čísel dokladů. Tato volba provede výběr zdrojových dokladů dle nastaveného filtru, ze kterých budou generovány následné doklady. Vybrány jsou pouze ty doklady, ze kterých vede párovací cesta a nejsou již vyčerpané, uzavřené, evidované či stornované. Smaž odstraní daný doklad z výběru. Smaž vše odstraní celý výběr. Položky zobrazí položky daného dokladu. Karta Definice cílových dokladů Zde určujeme kategorii tvořených následných dokladů a další náležitosti dokladů. Je třeba vybrat tu kategorii, která je přiřazena ke zdrojovým dokladům v párovací cestě (viz Nastavení párovacích cest). Při vybrání kategorie, která není nastavena u zdrojových dokladů v párovací cestě, se generování neprovede. Aplikovat slevu určuje, že v generovaných následných dokladech bude automaticky generována sleva. Aplikovat zaokrouhlení u následných dokladů generuje zaokrouhlení. Aplikovat poplatky u následných dokladů generuje poplatky. Pozn. sleva, zaokrouhlení a poplatky jsou generovány pouze v případě, že jsou nastaveny vztahy ke slevě, zaokrouhlení a poplatku na úrovni subkategorie dané kategorie (viz Seznam kategorií). Kumulace položek u následných dokladů provede kumulaci položek, tzn. pokud se ve zdrojových dokladech vyskytuje stejná položka se stejnou cenou, sloučí se v následném dokladu do jednoho řádku a množství položky se sečte. Kumulace za partnera provede kumulaci za partnera z více zdrojových dokladů do jednoho následného dokladu. (X dodacích listů 1 faktura) Při nepoužití této volby založí následný doklad pro každý zdrojový doklad. (X dodacích listů X faktur). Pokud mají být při tvorbě následných dokladů zohledněna odběrná a objednací místa, je třeba správně nastavit volbu u dané párovací cesty (viz Nastavení párovacích cest). Při kumulaci za partnera budou doklady vystavené na odběrná místa se stejným atributem odlišení (viz Seznam partnerů) zkumulovány do jednoho dokladu s partnerem z fakturačního místa. 19

20 8 Vliv nastavení párovacích cest na kumulaci za partnera u Lokace ze zdroje pokud je v párovací cestě dané kategorie nastavena volba Lokace ze zdroje a v hlavičce automatické tvorby nevybereme lokaci, dojde ke zkumulování pouze těch dokladů, které mají shodnou lokaci. Pokud zadáme v hlavičce automatické tvorby následných dokladů lokaci, dojde ke zkumulování dokladů za partnera bez ohledu na lokaci zdrojových dokladů a cílové doklady budou mít lokaci určenou v hlavičce tvorby následných dokladů. u 1, 2, 3 Klasifikace ze zdroje obdobným způsobem jako v předcházejícím případě se projevuje nastavení klasifikací v párovací cestě. Pokud je v párovací cestě nastavena (1, 2, 3) klasifikace ze zdroje a neuvedeme (1, 2, 3) klasifikaci v hlavičce automatické tvorby následných dokladů, dojde ke zkumulování pouze těch zdrojových dokladů, které mají shodnou klasifikaci. Kumulace do existujících dokladů funkce, která zajistí, aby při nestandardním ukončení automatické tvorby následných dokladů (např. náhlé vypnutí proudu) a následném opětovném zpuštění automatické tvorby následných dokladů došlo ke kumulaci za partnera do již vytvořených následných dokladů (pokud byla použita kumulace za partnera). Pro dané partnery, kteří mají založen následný doklad, nebudou již tedy vytvářeny nové následné doklady, ale systém naváže na již vytvořené doklady při tvorbě následných dokladů. Tisková dávka - automaticky zařadí vytvořené cílové doklady do dávky pro hromadný tisk. Zrušit klasifikace z hlaviček - pokud je nastaven v párovací cestě přenos klasifikací ze zdrojových dokladů, není možné kumulovat doklady za partnera, které obsahují více různých klasifikací. Při použití této volby systém zkumuluje doklady nezávisle na zdrojových klasifikacích a klasifikace zachová u řádků cílových dokladů. 1. klasifikace dle partnera zdroje - do cílového dokladu se doplní automaticky 1. klasifikace (s nejnižším klíčem), jejíž partner odpovídá partnerovi ze zdroje. Zpracovat ihned - vygeneruje následné doklady. Chyba - chybová hláška vysvětlující důvody nevytvoření následného dokladu. Karta Datumy Nastavení datumů určuje, jaká data budou uvedena v následném dokladu 8 Datum vystavení následné transakce 8 Datum kurzu následné transakce 8 Datum UZP následné transakce (Uskutečnitelné zdanitelné plnění) u Z data zdrojové transakce datum následné transakce bude shodné s datem zdrojové transakce. Posun určuje, o kolik dní bude posunuto datum následné transakce oproti zdrojové transakci. u Z data vzniku následných dokladů datum následné transakce bude aktuální systémové datum ke dni vystavení dokladů. 8 Datum splatnosti následné transakce u Z data splatnosti zdrojové transakce datum splatnosti následné transakce bude shodné s datem splatnosti zdrojové transakce. Posun určuje, o kolik dní bude posunuto datum následné transakce oproti zdrojové transakci. u Z data vystavení následných transakcí a splatnosti u partnera ze zdroje datum splatnosti bude součtem data vystavení následného dokladu a splatnosti partnera zdrojového dokladu. Splatnost partnera je určena na kartě Doklady v Seznamu partnerů. 20

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Obsah manuálu pro pokladní deníky

Obsah manuálu pro pokladní deníky Obsah manuálu pro pokladní deníky 1.Pokladní deníky...2 1.1.Zavedení pokladního deníku...2 1.1.1.Popis pokladního deníku...2 1.1.2.Účetní předpisy k pokladnímu deníku...3 1.1.3.Rozpis DPH k pokladnímu

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

Modul Kniha jízd. www.money.cz

Modul Kniha jízd. www.money.cz Modul Kniha jízd www.money.cz 2 Money S5 Kniha jízd Obsah a funkce modulu Kniha jízd Modul Kniha jízd tvoří v menu Money S5 samostatný uzel, ve kterém jsou umístěné funkčně provázané základní seznamy určené

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP)

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP) 1.1 Úvod Dohadné položky jsou vytvářeny pracovníky všech oddělení společnosti, kteří mají informace o nákladech daného období, pro které ještě nejsou v systému zadány faktury došlé nebo tyto faktury ještě

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO ÚČELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2008 1. ÚVODEM Vybrané produkty společnosti YAMACO Software obsahují

Více

! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 002 - Zásobování

! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 002 - Zásobování ! Inside software nicety! Verze 2.x Příklad 002 - Zásobování V tomto příkladu si ukážeme, jak objednávat a přijímat na sklad. Cílem je názorně předvést různé varianty, jak lze sestavit objednávku a jak

Více

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky verze 0.2 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

EDI komunikace Postup a nastavení +1361

EDI komunikace Postup a nastavení +1361 EDI komunikace Postup a nastavení +1361 11.3.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 11.3.2014 2 EDI komunikace EDI komunikace Obsah Úvod... 3 Skladové karty položky... 3 Nastavení EAN kódů pro položky...

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky RosaData Pohledávky OBSAH Úvod... 3 Popis procesu... 3 Přehled pohledávek a závazků... 5 Nové vymáhání... 6 Akce vymáhání... 9 Přehled vymáhání... 10 Nastavení... 12 Procesy vymáhání... 12 Typ vymáhání...

Více

DENT 12.1 popis novinek

DENT 12.1 popis novinek DENT 12.1 popis novinek Nastavením v předvolbách Parametrech si lze určit, kde má být umístěn kurzor po otevření formuláře nové zakázky Tedy, zda v pořadovém čísle jako dosud, či v položce Odběratel, Příjmení

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0 Sklady 2006 Zadávací dokumentace Verze 1.0 ApS Brno s.r.o., 2006 Kapitola 1. Obsah KAPITOLA 1. OBSAH... 2 KAPITOLA 2. ÚVOD... 3 KAPITOLA 3. TERMINÁLY... 4 A. PODPOROVANÁ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 KAPITOLA

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE

EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE Subjekty Modul Hromadné operace strana 1 EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE Téma: Popis modulu Hromadné operace v programu EVI 8 Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Vojtek (oddělení technické podpory) OBSAH

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Novela DPH 2011 a PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2011/1 spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail: info@sb-komplet.cz

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD leden 2003 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD autor programu: Josef Gruntorád autoři příručky: Josef Gruntorád Vladimír Grosmut distributor 2003 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa 2 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 Na rok 2010 jsme si pro Vás opět připravili novou verzi. Nová verze systému 3.9 obsahuje tyto důležité novinky: - zdokonalený monitoring strojů - podpora čtečky

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců Změny ve verzi 1.701 Obsah Účetnictví I. Typy DPH pro přenesenou daňovou povinnost II. Vystavování faktur za stavební práce (případně odpady) III. Došlé faktury za stavební práce IV. Výpis z evidence pro

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více