Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová

2 Zadávací list

3 Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Srovnávací analýza informačních systému ekaskáda a ABRA jsem zpracovala samostatně a použila jsem pouze zdroje, které cituji v seznamu literatury. V Praze dne Podpis:

4 Poděkování Děkuji PhDr. Heleně Kučerové, za trpělivost a cenné rady získané během psaní této práce, Ing. Davidovi Klimánkovi Ph.D. za poskytnutí pracovní verze informačního systému ABRA G2 a Pavlovi Černému za poskytnutí pracovní verze informačního systému ekaskáda.

5 Abstrakt Práce je zaměřena na funkcionalitu a snadnou obsluhu moderních podnikových informačních systémů. K porovnání je využita srovnávací analýza, které budou sloužit dva zástupci a to ekaskáda a ABRA G2. Samotné porovnání proběhne na základě metody případů užití a uživatelských scénářů, ze standardizovaných procesů jsou vygenerovány Use-Case Diagramy. Vše je porovnané s realitou obou systémů a výsledek je bodově ohodnocen v tabulce. V závěru je detailní přehled dotazovaných funkcí a jejich hodnocení.

6 Abstract The work focuses on the functionality and easiness of use of modern business information systems. It is performed by comparison analysis on two representatives, ekaskáda and ABRA G2. The self compare is based on standardize business process, Use Case Diagrams and Use case scenarios. Everything is confronted with reality of both systems and the result is points given in chart. The final result is a detail review of functionality and its classification.

7 Obsah Obsah... 1 Úvod Informační systémy a jejich vývoj Historie informačních systémů Vliv informačních systémů na podnikovou sféru ERP systémy v malých a středních podnicích Charakteristika ERP systémů Funkční moduly ERP a ERP II ERP ERP II Kritéria pro výběr informačního systému Všeobecné řešení zavádění systému v podniku Příprava na zavedení Implementace Pracovní síla Zavádění komponent, monitoring, provoz, údržba a rozvoj IS Normy a standardy Situace na trhu ERP systémů Světový trh ERP Situace trhu ERP v ČR Vybrané metody pro srovnávací analýzu Metoda případů užití Use-Case Porovnávání pomocí připraveného scénáře Tabulkové srovnávání Výběr informačních systémů pro srovnávací studii ekaskáda O společnosti Systémové řešení Funkce, moduly Uživatelské rozhraní Technická specifikace Cena Podniky využívající kaskádu Abra O společnosti Systémové řešení Funkce a moduly Uživatelské rozhraní Technická specifikace Cena Podniky využívající ABRU Specifikace požadavků pro srovnávací analýzu Práce se skladem Práce s pokladnou hotovostní operace Práce s bankovním účtem Práce s kontakty

8 10. Srovnávací analýza Vyhodnocení Závěr Seznam použitých zdrojů

9 Úvod Dnešní svět by se dal nazvat uspěchaným. Každá maličkost v životě je proto potřeba vytvořit co nejjednodušeji a tak, aby ji bez problémů pochopil každý. Proto se i informační a komunikační technologie vyvíjejí v systémově sice sofistikovanější, ale uživatelsky jednodušší procesy. Podnikové informační systémy jsou zde především proto, aby usnadnili lidem práci. Nepřeberné množství dat, které podnik spravuje, by v papírové formě mohl zabrat spousty místa a určitě i spoustu času na vyhledání konkrétního dokumentu, kontaktu či dokladu. Čím jednodušší je zpracování cesty k hledaným položkám, tím rychleji bude problém vyřešen. Cílem této práce je dokázat, zda současné informační systémy jsou schopny navést co nejjednodušší cestou přímo k hledanému prvku. Toto prokázání bude splněno pomocí srovnání dvou informačních systémů a klíčovou myšlenkou celé práce je, zda se drobný, dalo by se říci regionální, systém může svým řešením zaměřeným na jednoduchost rovnat produktu jednoho z největších dodavatelů informačních systémů v České republice a na Slovensku. 1. Informační systémy a jejich vývoj Informační systém je ucelená struktura technologických, programových a organizačních komponent, určená ke zpracování informací. Neznamená to však, že je to pouze program nebo software. Informačním systémem můžeme nazvat veškeré technologie, které zajistí naplnění funkčnosti, jako např. samotné počítače či komunikace mezi jednotlivými prvky, ale také všechny postupy, které je potřeba provádět pro úspěšné fungování, lidské zdroje, neméně důležitý je následný vývoj informačního systému a veškeré výstupy, které poskytuje. Informační systémy mají za úkol zjednodušit práci veškerým pracovníkům na všech úrovních podniku a poskytovat jim informace určené k naplnění jejich činnosti a pro rozhodování o dalších postupech firmy. Nezáleží tedy na velikosti firmy, nebo na jejím zaměření, oboru, ve kterém danou činnost provozuje. 3

10 Informační a komunikační technologie (dále už jen ICT) totiž mají na rozdíl od ostatních, zejména výrobních technologií v podniku, jednu základní odlišnost nedá se přímo vyčlenit jedna přímo specializovaná skupina pracovníků, pro kterou je tato technologie určena. ICT se týkají celého podniku, všech jeho oblastí. Informační systémy podniku se nevyskytují jen v souvislosti s ICT, ale v širším rámci mohou být vnímány s ohledem na míru formalizace údajů, podíl lidského faktoru i například na druh nosičů informací. [3, str. 52] Podnik, který se rozhodne využívat informační systém, má na výběr ze tří variant jejich řešení. Prvním z nich je rozvoj existujícího řešení, které uspokojí naše současné potřeby. Je to pouze dočasné řešení. Riskujeme, že pro budoucnost podniku a potřeby s ní spojené bude nevyhovující. Toto řešení se vesměs provádí z důvodů současných problémů, které je potřeba vyřešit okamžitě bez odkladů. Nebere tedy v úvahu nové požadavky, kdy bude podnik donucen stávající řešení opět rozvinout, čímž se náklady na provoz a rozvoj podstatně zvýší a výsledkem může být nekvalitní systém. Další varianta je vyvinutí nového systému na míru, který bude odpovídat všem současným i budoucím potřebám podniku. Tento informační systém by plně využíval potenciál ITC a jeho vývoj by, vzhledem k dlouhodobějšímu charakteru, byl řízení, ale řešení je časově velmi náročné a konečný produkt a jeho vývoj není garantován. Navíc by pro podnik představoval otázku jeho dlouhodobého rozvoje a udržení specialistů, kteří se na vývoji podíleli. Poslední možností pro firmu je pořídit si hotový systém od některého z dodavatelů. U něj bude zaručena funkčnost, která je založená na předchozích vývojích a zkušenostech dodavatele. Budoucí vývoj závisí na spolupráci podniku s dodavatelem, zároveň se tato možnost jeví jako časově nejméně náročná. Tyto systémy bohužel nemusí odpovídat přesně stanoveným požadavkům podniku. Dodavatelé se snaží vnucovat své vlastní představy a nechtějí systémy příliš přizpůsobovat konkrétním požadavkům a většinou podnik se firma musí systému podřídit a upravit některé své vnitropodnikové procesy. 4

11 1.1 Historie informačních systémů V historii neexistuje přesný mezník vzniku informačních systémů, protože se vyvíjely stejným způsobem, jakým postupoval vývoj ostatní informační prostředků. Jejich předchůdci jsou automatizované systémy řízení, které v 80. letech 20. století tvořili hlavní počítačovou podporu a byly určeny pro všechny úrovně podnikového řízení (od technologických a výrobních procesů až po resorty). Dalším trendem, který jistě dal základ informačnímu systému, byly automatizace inženýrských prací, určené pro podporu návrhu výrobku. V 90. letech většina podniků rozvíjela své vlastní softwary, ovšem díky rychlým změnám ve světě technologií a komunikačních prostředků přistoupily firmy na nákup kompletních informačních systémů od dodavatelských firem. V současnosti tato varianta řešení dominuje nad ostatními a dává možnosti pro zjištění nedostatků na poli informačních systémů a pro vývoj dokonalejších a flexibilnějších softwarů. [3, str. 54] 1.2 Vliv informačních systémů na podnikovou sféru Automatizované systémy řízení, podporující zejména technologický vývoj, konkrétně pro podporu konstruování se jednotně označovaly CAD (Computer Aided Design) a CAPP (Computer Aided Process Planning) pro podporu tvorby výrobního postupu. Tento proces nasazování počítačů v podnicích odpovídal tehdejším ekonomickým podmínkám, kdy poptávka převyšovala nabídku. Není proto divu, že celá Evropa uvítala využití informačních komunikačních služeb v řízení podniku a podnikových systémů. Tím vznikl nápad souhrnného systému, který by zjednodušil komunikaci mezi nejdůležitějšími prvky podniku, například výroby a odbytu. Vzniknul první koncept CIM (Computer Integrated Manufacturing), který vycházel z myšlenky jednotné společné databáze pro podporu výroby s cílem zajištění flexibility produkce, zkrácení času na realizaci, snížení nákladů na pořízení, zpracování a údržbu používaných dat. 5

12 Devadesátá léta byla potom ve znaku orientace softwarových produktů na řízení a plánování výroby. Tyto produkty se postupem času spojili dohromady s finančními aplikacemi a dali vzniknout nové kategorii nazvané ERP (Enterprise Resource Planning). Zároveň s ERP se začali velmi silně rozvíjet i softwarová řešení pro účetnictví. Tento vývoj zahrnoval nejen funkčnost softwarových nástrojů, ale i jejich integrace vevnitř i vně podniku. Poslední verzí podnikových informačních systémů je ERP II, které je rozšířené o komunikaci s okolím podniku. [3, str. 56] 2. ERP systémy v malých a středních podnicích 2.1 Charakteristika ERP systémů Systémy ERP představují softwarové nástroje používané k řízení podnikových dat. ERP systémy pomáhají podnikům v oblasti dodavatelského řetězce, příjmu materiálu, skladového hospodářství, přijímání objednávek od zákazníků, plánování výroby, expedice zboží, účetnictví, řízení lidských zdrojů a v dalších podnikových funkcích. Znamená to tedy, že se ERP systémy skládají z několika modulů určených pro konkrétní část podniku, které jsou ale provázány mezi sebou pro jednodušší komunikaci uvnitř v podniku. 2.2 Funkční moduly ERP a ERP II ERP ERP zahrnují především oblasti týkající se správy dat, jako jsou kusovníky, technologické postupy, pracoviště apod. Dále se zahrnuje plánování zásob pro realizaci zakázek a dodržení všech termínů a následovné sledování nákladů a zpracování všech výsledků do finančního účetnictví a controllingu. Hlavní funkční oblasti tedy jsou logistika, finance a personalistika. [4, str. 66] 6

13 Logistika Logistika je soubor činností, který má za úkol zajistit, aby bylo zboží ve správném čase, na správném místě, ve správném množství a správné kvalitě. [11] Na základě této definice nabývá modul logistika v ERP systému zřejmě největší důležitosti. Umožňuje totiž podniku všechny operace s tím spojené shromáždit do jednoho softwaru a tím zkrátit čas, například doručováním různých dokladů, řízení a plánování zásob a skladovacích prostor apod. Zjednodušuje dostupnost informací o celém procesu logistiky, pro všechna odvětví podniku, kterých se tato data týkají. Logistika se skládá z po sobě jdoucích úkonů, které mohou postupovat například takto: na počátku stojí přijetí obchodního případu, které následuje vytvoření objednávky včetně jejího obsahu, termínu, ceny a dalších kmenových dat, plánování potřebných materiálových požadavků, objednání a nákup zboží. Dalšími kroky jsou zajištění skladového hospodářství, řízení zásob, plánování výrobních a předvýrobních kapacit, řízení výroby, vychystání a expedice hotových výrobků nebo zboží připraveného k prodeji a nakonec archivace zakázek a souvisejících dat. Celý tento souhrn se samozřejmě týká podniků zabývajících se výrobou i distribucí. U těch je velice důležité, aby ERP zahrnovaly vše od odbytu, nákupu až po výrobu. U nevýrobních podniků se situace zjednodušuje, protože odpadá část zabývající se výrobou. Důležitou a v poslední době velmi poptávanou složkou je podpora projektového řízení, díky němuž zakázky získávají stále více podobu projektu. Finance podniku Modul zabývající se financemi ve své největší části řeší účetnictví, ať už se jedná o finanční účetnictví nebo nákladové účetnictví. Základem mu jsou všechny finanční operace podniku, což je například vedení hlavní knihy, pohledávky, závazky, pokladna a bankovní operace z finančního účetnictví a účetnictví nákladů a výnosů, účetnictví zakázek, projektů, zúčtování výkonů z nákladového účetnictví a řízení, výpočet a účtování mezd. 7

14 Celkový rozsah obvykle mimo finančního a nákladového účetnictví také controlling, který je klíčovým nástrojem pro strategické plánování. Pomocí modulů logistika a finance jsou možné různé přístupy pro kontrolní a řídící zásahy a pro optimální využívání podnikových investic, nedílnou součástí modulu finance musí proto být i správa a účtování investičního majetku. Co se finančních prostředků týče, modul by měl být vhodný i pro řízení hotovosti, předpověď likvidity a cash flow, finanční plánování a rozpočty, řízení rizik, peněžní obchody, měnové transakce a transakce s cennými papíry. To všechno i podle jiných účetních norem, než které podnik využívá a ve státní i cizí měně. Počítačová podpora účetnictví má pro podniky výhodu v tom, že je schopna vyhovět legislativním požadavkům. Nedílnou součástí funkcionality se stala integrace eura a legislativy Evropské unie. Mimo výše jmenované součásti obsahují některé systémy například i knihu jízd, propojení s MS Office, nebo na internetový obchod podniku. Personalistika Vedle logistiky a financí je velmi důležitý i modul zabývající se personalistikou nebo také lidskými zdroji - Human Resources. Je v něm obsaženo velké množství důvěrných personálních dat, která umožňují vytvořit například profil jednotlivých zaměstnanců, jejich zpracování a vyhodnocení mezd a pracovních cest, plánování pracovní doby, ale i plány vzdělávání, kvalifikace apod. Samozřejmě se některá data musejí být archivovány dlouhodobě, i desítky let například pro poskytování informací na stanovení dávek sociálního zabezpečení. Personalistika se stará i o budoucí požadavky na práci a kvalifikaci zaměstnanců, analýzu práce a podporu hledání nových pracovníků. Do základu tedy patří správa kmenových dat o zaměstnancích a plánování personálního zajištění, kam samozřejmě spadá i správa nových uchazečů. [3, str ] 8

15 E-business E-business se dnes běžně řadí mezi jeden z modulů ERP. Umožňuje tak komunikaci s vnějším okolím firmy jako jsou zákazníci, partneři, dodavatelé, ale i zaměstnanci pracující například z domova. E-business podporuje komunikaci se zahraničními dodavateli, či odběrateli, s bankou a bankovním účtem, nebo také s úřady. Díky internetové podpoře může komunikace probíhat v jakémkoliv čase z jakéhokoliv místa, tím je taky tento způsob komunikování pohodlnější pro všechny strany. Zákazníkům nabízí aktuálnější informovanost, možnost objednávat a platit on-line nebo si konfigurovat výrobek jak on jej potřebuje. U zaměstnanců může podnik využít intranety pro přístup k různým důležitým informacím, umožňuje pracovat z domova nebo z cest, ale také podporuje práci pro lidi se sníženou pracovní schopností. S partnery může podnik komunikovat pomocí virtuálních firem a extraktů, pomáhá sdílet informace a zdroje při vývoji produktu a realizaci zakázky, podporuje i nákupy na internetu.[3, str ] ERP II O vznik ERP se zasloužila relační databáze. Dalším stupněm informačního systému je ERP II, kterému dala vzniknout potřeba komunikace s vnějším okolím podniku. Konkrétně se jde o již výše zmíněný e-business, kdy se současné procesy mění na digitalizovanou podobu a o potřebu komunikovat se zákazníky, dodavateli, partnery a to za pomoci SCM (Supply Chain Management), CRM (Customer Relationship Management) a BI (Business Intelligence). Rozšiřujícími moduly mohou tedy být například PDM (Product Data Management), který se zabývá správou dat k výrobku; PLM (Product Lifecycle Management) řídící průběh celého životního cyklu výrobku; SRM (Supplier Relationship Management) řízení vztahu s dodavateli; nebo ERM (Employee Relationship Management), díky kterému podnik řídí vztah se zaměstnanci. [3, str. 89] 9

16 Řízení dodavatelského řetězce SCM Je to řízení dodavatelských řetězců, eventuelně sítí, představuje soubor nástrojů a procesů, které slouží k optimalizaci řízení a k maximální efektivitě provozu všech prvků (článků) celého dodavatelského řetězce s ohledem na koncového zákazníka. SCM jsou konkrétním příkladem vzájemného propojení dodavatelů s odběrateli na bázi informačních a komunikačních technologií. Prostřednictvím propojení a výměny informací mohou partneři v rámci řetězce (sítě) spolupracovat, sdílet informace, plánovat a koordinovat celkový postup tak, aby se zvýšila akceschopnost celého řetězce. Řízení dodavatelského řetězce se skládá z pěti důležitých komponent. Jsou to plán, nákup, výroba, expedice a reklamace. Plán je strategická část SCM potřebná pro řízení zdrojů směrem k naplnění požadavků zákazníka. Nákup pak pomáhá správnému výběru dodavatele, nebo služeb. Obsahuje i ocenění dodávky, dodací a platební podmínky, propojení s procesy pro řízení zásob s ohledem na příjem zboží apod. Výroba je část řetězce nejvíce náročná na měření kvality, obsahuje rozvrhování činností, testování, balení a expedici. Expedice koordinuje příjem zakázek od zákazníka, zajišťuje systém fakturací a placení. Nakonec reklamace napomáhá zákazníkům řešit potíže se špatnými dodávkami zboží a problémy spojenými s dodáním. Funkčně se SCM zaměřují na spokojenost zákazníka. Nabízejí například, že se zákazník sám podílí na konfiguraci konečného produktu, ať už jde o výrobek či službu. Zákazník je také stále informován o stavu objednávky, snižují se případy opoždění nebo nekompletnosti dodávky a předchází se také budoucím problémům v celém dodavatelském řetězci. Pomáhá řešit neočekávané problémy spojené s dodávkou v rámci celého dodavatelského řetězce. Na partnery jsou řešení SCM orientována zejména možností snížení nákladů a rychlejším vyřízením zákaznického požadavku. Další užitečnou vlastností je zlepšení řízení celého procesu, včetně reakcí na změny a řešení vzniklých problémů, eliminaci hluchých míst, automatizace nákupních činností, sdílení informací aktuálního stavu objednávky se všemi partnery a zvyšování důvěry mezi nimi. 10

17 Důležitá schopnost SCM je podpora plánovacích činností, kam můžeme zařadit plánování požadavků na základě historických dat a to s ohledem na možnosti nákupu, výroby, distribuce a transportu, také sem patří podpora určení optimální formy dodavatelského řetězce v konkrétním případě, a případné materiálové požadavky jsou napojeny na e-procurement (elektronické zásobování za pomoci internetu, nebo jiných síťových připojení) a tím zajistí nabídku od více dodavatelů.[3, str ] Řízení vztahu se zákazníkem CRM CRM je komplex technologií (aplikačního a základního software, technických prostředků), podnikových procesů a personálních zdrojů určených pro řízení a průběžné zjišťování vztahů se zákazníky podniku a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, marketingu a podpory zákazníka i zákaznických služeb. [11] Je to způsob, jakým podnik komunikuje se zákazníky a zvyšuje efektivnost akcí, jako jsou marketingové kampaně. Poskytuje podniku čtyři základní druhy uplatnění, která mohou být využita samostatně i v kombinaci. Prvním je aktivní CRM, jehož základem je aktivní databáze podporující automatizaci procesů. Další je operativní CRM, které podporuje podnikové procesy, neboli front office a zahrnuje prodej, marketing a služby. Kooperační CRM zahrnuje přímou interakci se zákazníkem, jsou to různé komunikační kanály, jako internet, může ale zahrnovat i snižování nákladů a zlepšení služeb. Analytické CRM analyzuje data zákazníků například pro navrhování reklamních kampaní, analýzy chování zákazníka při výběru produktu nebo manažerské rozhodnutí jako např. finanční předpovědi a analýzy profitů. [3, str. 91] Cílem CRM je zjednodušení komunikace se zákazníkem i uvnitř podniku a předcházení problémům vzniklým například reklamací. Jde o to vyvarovat se neustálého objasnění podrobností dalším zaměstnancům a vyvarování se dalších pokusů o řešení případů, které již podnik v minulosti řešil, nebo již přislíbil řešit. 11

18 Business Inteligence BI Business Inteligence představuje sadu konceptů a metod určených pro zkvalitnění rozhodovacích procesů firmy. Je to výraz pro procesy, znalosti, aplikace, platformy, nástroje, technologie, které podporují porozumění datům, jejich vztahům a trendům. Poskytuje podnikům prostředky pro sběr a analýzu dat, které usnadňují reporting, dotazování a ostatní analytické činnosti. [3, str. 95] Data, která poskytují aplikace Business Inteligence, neslouží pro běžné uživatele modulů ERP, ale jsou určeny pro střední a top management. Představují produkty pro zlepšení kvality, výkonnosti a zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Svým uživatelům poskytují aktuální informace o stavu dodavatelů, odběratelů, skladovacích prostor, prodeji a to vše okamžitě, bez potřeby zpracování různých uzávěrek, také může uživatel nezávisle na úrovních řízení zjišťovat potřebné informace a nedochází tak k informačnímu šumu. 2.3 Kritéria pro výběr informačního systému Informační systémy typy ERP (nebo rozšířené ERP II) nejsou jedinou jednotkou podporující funkci podniku, ani nejsou univerzálním softwarovým nástrojem, který může použít každý podnik. Proto výběr konkrétního systému probíhá na základě kritérií, nebo lépe na základě popisu konkrétního podniku. V dnešní době dominuje rozdělení informačních systémů podle velikosti a to pro malé a střední podniky a pro podniky velké. Dále se dělí podle vlastníka, například rodinný podnik bude mít určitě jiné nároky na systém než podnik ve vlastnictví zahraničního investora, či dokonce státní podnik. Kritériem také může být, zda podnik funguje pouze na tuzemském trhu, nebo je zaměřený na export do zahraničí a také, zda je orientovaný na pobočky, či vlastní zastoupení a měl by zohledňovat připravované přírůstky či splynutí se zahraničním trhem. Pokud se podnik integruje do větších celků jako např. různých dodavatelských společenství, informační systém by měl brát ohled i na strategie takovýchto celků. Může totiž dojít k zúžení prostoru pro rozhodování. I životní cyklus podniku má vliv na kritéria pro zvolení systému. V různých etapách vývoje bude potřeba, aby byl systém orientovaný na jiný cíl. [3, str. 126] 12

19 Pro správný výběr by měl informační systém zohledňovat informační potřebu na různých úrovních podniku, také specializaci podniku v odvětví a odlišnosti od odvětví v konkrétním podniku, způsob realizace zakázek, jejich opakovanost vůči zákazníkovi a samozřejmě typ výroby a tvar struktury výrobků. 2.4 Všeobecné řešení zavádění systému v podniku Zavedení informačního systému není jednorázová akce, mnohdy trvá i několik let. Je proto velké riziko se na projekt zavádění takto dívat. Pro takto rozsáhlý projekt je potřeba vymezit finanční prostředky pro celou dobu trvání, vyčlenit pracovníky a zařadit jej do rozvojového plánu podniku. Informační systém není základním posláním podniku, ovšem počátečním fázím je potřeba věnovat maximální pozornost, protože chyby způsobené v počátku se mohou projevit až za delší dobu a jejich dopad může mít na budoucnost podniku špatný vliv. Pracovníci, kteří se na projektu podílí, by měli tuto činnost mít jako hlavní náplň a měli by mít dostatečnou motivaci, kterou docílíme například osobní odpovědností za neplnění naplánovaných úkolů Příprava na zavedení První fází zavádění systému je zodpovězení několika otázek jako např. zda podnik informační systém opravdu potřebuje či zda si uvědomuje rizika spojená se zaváděním systému v podniku. Požadavek informačního systému je nutno správně naformulovat, špatnou formulací může totiž dojít ke ztrátám, nebo nemusí systém odpovídat všem požadavkům a tím by jeho úkol zjednodušit práci ztratil význam. [5, str ] Jak již bylo řečeno, počáteční kroky zavádění informačního systému do podniku mají velmi důležitý vliv na další průběh. Proto v této době vznikají nejdůležitější materiály, které jsou zaměřeny na posouzení současného managementu a verifikaci strategických záměrů a cílů podniku. Formulují základní podmínky, postupy a nároky pro výběr řešení, stanoví základní časové horizonty apod. Výsledkem pak bude základní popis úkonů a problémů, které mají být vyřešeny, vypracovaný harmonogram a rozvaha financí potřebných pro hladký průběh projektu. 13

20 I když se řešení technického prostředí zdá v této fázi zbytečné, je potřeba nadefinovat kategorii operačního systému, databázového serveru (hardware) a databázového systému (software) s ohledem na výkon systému a ochranou dat. Další důležitý krok je rozhodnout se, zda je pro podnik výhodnější vytvořit si informační software vlastním vývojem, nebo raději zvolí některého z dodavatelů, tedy zda bude mít unikátní systém, či typové řešení využívané ve více podnicích. A je také potřeba promyslet rámcovou architekturu a topologii výsledného systému. Architektura zatím jen upřesňuje rozsah budoucího řešení a mělo by z ní být zřetelné, co budeme nakupovat a co tvořit sami, co zcela vypustíme z používání, či co zůstane beze změn. [5, str ] Implementace Další fáze je implementace vybraného či navrhnutého informačního systému do podniku. Dochází zde k zavádění jednotlivých modulů a jeho budoucí uživatelé si zároveň osvojují jejich užívání. Pro zavádění je důležitá dokumentace, proto jako první krok je vypracování dokumentu - zaváděcího projektu IS, který musí jasně definovat obsah, odpovědnost a termíny. [5, str. 43] V zaváděcí studii je nutno nadefinovat cíle celého projektu, kritéria, která omezí implementaci jako např. organizační, metodické, materiální změny. Další důležitý prvek je časový harmonogram obsahující hlavní termíny a v neposlední řadě musíme znát veškerá rizika projektu. Stanoví se pracovní postupy, což je přesný popis postupu řešení všech úkolů, které jsou potřeba během zavádění vykonat. Samozřejmostí je vypracování návrhu infrastruktury, který obsahuje již konkrétní požadovaný hardware, software, úpravy v organizační struktuře a personální zajištění budoucí obsluhy informačního systému. Obvykle je tento návrh prezentován jako budoucí prostředí a dodavatel garantuje správné chování informačního systému, pokud bude tento návrh dodržen. Zajistit je také potřeba zabezpečení chodu systému, a to specializovanými pracovníky. Každý výpadek totiž může mít dopad na celý chod podniku. O vhodnosti infrastruktury nerozhoduje koncový uživatel systému, který do něj v budoucnosti bude vkládat data, ale řídící pracovníci, kteří informace poskytnuté informačním systémem využívají pro řízení chodu podniku. [5, str ] 14

21 2.4.3 Pracovní síla Co se pracovní síly týče, na celý projekt by měl být vymezen potřebný počet lidí. Obvykle jsou to stávající zaměstnanci, kteří po skončení projektu zajistí provoz komponenty, nebo budou jejími hlavními uživateli. Pracovní tým se skládá z řídící komise projektu a dílčích realizačních týmů. Hlavním posláním komise jsou vrcholové řídící aktivity. Skládá se z představitele podniku pověřených zavedením informačního systému, představitel útvaru informatiky, který vede projekt po praktické stránce a po skončení se bude starat o provoz informačního systému a vedoucí pracovníci dodavatele. Členové komise jsou odpovědni za určení globálních cílů projektu implementace a zabezpečení podmínek pro jejich dosažení, za dohled nad celkovými výsledky projektu a stanovují priority projektu. [5, str. 55] Realizační týmy jsou určeny podle konkrétní komponenty, která je implementována. Jsou složeny ze zástupců dodavatele a podniku tak, aby naplnily potřebnou specializovanou kvalifikaci týmu, jejich úkolem je připravit a úspěšně provést implementaci příslušné komponenty. Pro konkrétní koncové uživatele je nutno vymezit funkce informačního systému, které bude povinen využít, jaké z nich bude oprávněn používat a jaké mu budou nepřístupné, kde se nachází podle struktury podniku a podle jednotlivých modulů. Při nasazování softwarových produktů dodavatel obvykle pomáhá technickou a metodickou podporou, stará se i o školení realizačních týmů. Školení koncových uživatel zajišťuje vesměs podnik sám. Pracovníci by měli být rozděleni do dvou skupin, první je skupina metodiků, tedy těch, kteří budou zajišťovat provoz informačního systému. Jejich školení probíhá nad cvičnou databází vytvořenou od dodavatele. Školení samotných zaměstnanců, kteří budou systém využívat, by mělo probíhat nad databází naplněnou konkrétními daty podniku, aby nedocházelo k rozptylování. Podnik by měl zajistit také školení zaměstnanců, kteří nastoupí až po zavedení systému a nespoléhat na školení od jejich kolegů. 15

22 2.4.4 Zavádění komponent, monitoring, provoz, údržba a rozvoj IS Softwarové řešení by mělo být zaváděno postupně po jednotlivých komponentách, případně modulech. Zavádění rozsáhlých částí by mohlo po počátečních problémech vést k tomu, že v závěru budou zavedeny jen některé z nich. Monitorování zavádění docílíme tím, že implementační týmy se budou scházet k jednání v předem daných termínech a zdokumentují každý krok, který při práci provedli. Zároveň má být pořízen zápis z jednotlivých jednání, která obsahují stav a postup řešení, odchylky od plánu, otevřené otázky, požadavky a návrhy a úkoly připravené k vypracování. [5, str ] Pro provoz informačního systému je nejdůležitější útvar informatiky, jehož činnost při zavádění a následná podpora provozu je důležitá pro úspěšnost informačního systému zejména z pohledu koncových uživatel. Útvar zajišťuje provoz a rozvoj celopodnikové počítačové sítě, provoz centrálních serverů určených pro chod informačního systému, centrální školení a zajištění provozu samotného systému. Spolupráce s dodavatelem po zavedení informačního systému je důležitá například pro reklamace, nabídky úprav a průběžnou inovaci. Dodavatel může také z vlastního zájmu spolupracovat s podnikem kvůli nasazování komponent do jiných firem, protože je pro něj výhodná a levnější než inovace a přizpůsobení každému podniku zvlášť. [5, str ] 3. Normy a standardy Pro navrhování a implementaci informačních systémů jsou stanovené některé normy, které je potřeba dodržet. Několik příkladů je uvedených v této kapitole. ČSN ISO/IEC 27001: Bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 17799:2005:2006 Informační technologie - Soubor postupů pro management bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001:2006 Systémy managementu bezpečnosti informací - specifikace s návodem pro použití ČSN ISO/IEC Informační technologie - Slovník - Část 26: Propojení otevřených systémů. 16

23 ČSN EN ISO/IEC 9000:2000 Management kvality ČSN EN ISO :1999 Normy pro management jakosti. Část 3: Směrnice pro použití ČSN ISO/IEC :1994 Informační technika. Hodnocení softwarového produktu ČSN ISO/IEC :2002 Softwarové inženýrství. Jakost produktu. Část 1: Model jakosti ČSN ISO/IEC Systém řízení bezpečnosti informací, požadavky ČSN ISO/IEC Systém řízení bezpečnosti informací, doporučení ČSN ISO/IEC Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT ČSN ISO/IEC TR Směrnice pro řízení bezpečnosti IT, Pojetí a modely bezpečnosti IT ČSN ISO/IEC TR Směrnice pro řízení bezpečnosti IT, Řízení a plánování bezpečnosti IT ČSN ISO/IEC TR Směrnice pro řízení bezpečnosti IT, Techniky pro řízení bezpečnosti IT ČSN ISO/IEC TR Směrnice pro řízení bezpečnosti IT, Výběr ochranných opatření ČSN ISO/IEC 9126, Jakost a hodnocení softwarového produktu 4. Situace na trhu ERP systémů Trh s podnikovými informačními systémy se vyznačuje vysokou konkurencí a to zejména díky rychlému technologickému postupu a zkracování životnosti softwarových produktů. Pokud se dodavatel nedokáže rychle přizpůsobit těmto změnám, může ho to stát spoustu ztracených zákazníků, kteří přejdou ke konkurenci, kde získají nové lepší podmínky. [7] 17

24 Trh je tedy charakteristický nabídkou produktu, z čehož vyplývá, že vlastnosti a funkce nabízených ERP systémů nemusí odpovídat původním požadavkům zákazníků. Ti od samého začátku žijí v mylné představě o funkcionalitě systémů, protože nemají od dodavatelů dostatek informací a chtějí většinou jen snížit náklady s pojené s implementací informačního systému. Dodavatelé na druhou stranu kvůli konkurenčnímu boji nemají tak velký zájem zabývat se efektivností informačních systémů z krátkodobého hlediska. V jejich případě nemohou vystačit s pravidelnými platbami od stálých zákazníků, je potřeba získávat příjmy z nových licencí a nových smluv. [4, str. 109] 4.1 Světový trh ERP Světový trh ERP je charakteristický koncentrací sil, která je nezbytná pro dlouhodobou globální podporu a rozvoj podnikových aplikací. Proto také průběžně dochází k akvizicím, ať už vybraných technologií, produktů, částí produktových portfolií nebo celých společností. Významnou roli v procesu akvizic hrají také komplementární či substituční produkty a jejich dodavatelé. [4, str. 112] Největšími představiteli ve vývoji ERP systémů zřejmě nejvíce ovlivňují firmy Microsoft, Oracle a SAP. Microsoft v roce 2002 odkoupil dánský podnik Navision a tím vznikla divize Microsoft Business Solution. Jeho výhodou oproti ostatním je, že dominantně ovlivňuje trh s komplementárními produkty ERP, tzn. MS SQL Server, MS Windows a další. Tím a jeho širokým portfoliem se z Microsoftu stává nejsilnější hráč na trhu ERP. SAP je podniková špička, která vznikla v roce Jeho mysap Business Suite je určen pro velké podniky s rozsáhlými procesy, další významný produkt je mysap All-in-One, který je standardizované flexibilní řešení, vhodné pro střední podniky. Společnost Microsoft chtěla v průběhu let 2003 a 2004 SAP odkoupit, ale odkup se nakonec nezrealizoval. Oracle patří asi k nejdéle fungujícím lídrům v tomto oboru. Po odkoupení People Softu a JD Edwards si ještě se svým Oracle E-Business Suite vytvořil portfolio významné pro trh. JD Edwards je zaměřen především na plánování a řízení výroby, People Soft pak na řízení lidských zdrojů, dodavatelských řetězců a vztahů se zákazníky. Oracle E-Business Suite se má schopnost přizpůsobit se v takových odvětvích, kde ostatní dodavatelé nestačí, například automobilový průmysl. [4, str ] 18

25 Na trhu panuje především rychlá akvizic, což trh pročistí a zákazníkovi umožní jednodušší výběr mezi dodavateli. Na tomto poli jsou nejsilnější a nejdravější zejména SSA Global a Infor. 4.2 Situace trhu ERP v ČR Český trh s ERP systémy je velice vyspělý z hlediska nabídky moderních produktů, ovšem chybí mu dostatek kvalifikovaných konzultantů. Proto není divu, že podle statistik český trh neovládají české produkty z maximální části, ale pouze ze dvou třetin a zhruba jedna třetina jsou zahraniční výrobci ERP systémů. [3, str. 162] Stejně jako ve světě největšími třemi společnostmi jsou Microsoft, Oracle a SAP, s tím, že společnost SAP je nevětším dodavatelem na trhu pro velké podniky a pokrývá okolo 50% podílu. [9] Pro středně velké podniky je jedničkou na českém trhu informační systém Helios Green patřící do společnosti Asseco solutions, která je třetím největším dodavatelem informačních technologií na českém trhu. Pro malé podniky je největším dodavatelem jiné řešení Heliosu a to konkrétně Helios Orange, který je svým řešením těmto podnikům zároveň určen. [10] Dalšími na trhu jsou například ABRA Gx, IFS Aplikace, Informační systém K2 nebo Money S5. 5. Vybrané metody pro srovnávací analýzu Srovnávací analýza je empirický technický výzkum, jehož úkolem je zjistit kvalitu produktů nebo služeb, tedy dokázat, který ze srovnávaných produktů je výhodnější pro použití. Nejprve si stanovíme vize a cíle testování, na jejichž základě vybereme nejlepší metodiku, která nám ukáže vyžadovaná data. S metodikou se také určí záběr, všeho, co je potřeba otestovat, sbírají se informace a připravují testovací nástroje. Testování pak probíhá aplikací vybraných metod na produkt nebo službu a dokumentací celého procesu. [11] Pro zajištění kvalitního srovnání a objektivního neutrálního pohledu na oba informační systémy jsem zvolila metodu případů užití za pomoci uživatelských scénářů. Následně po jejich aplikaci na systémy, za pomoci bodového ohodnocení scénářů, srovnám systémy v tabulkách. 19

26 5.1 Metoda případů užití Use-Case Metoda Use-Case má za úkol zobrazit chování systému z pohledu uživatele, bez toho aniž by odhalovala jeho vnitřní strukturu. Je to grafické zobrazení specifikace požadavků, dále se využívá pro komunikaci s uživateli systému, pro tvorbu podkladů na řízení projektů, pro vytváření testovacích případů před uvedením do provozu, a návrh uživatelského rozhraní. [12] Metoda je dobrá pro zjištění konkrétních chyb v procesu, ovšem neukazuje jeho bezchybnost. Při zkoumání nemůžeme zahrnout všechny oblasti systému, díky tomu jsou výsledky analýzy vhodné pro běžné uživatele a jejich každodenní způsob užívání. Zobrazit jej je možné pomocí Use Case diagramu, na kterém jsou vidět všechny procesy tak, aby odpovídali zvoleným požadavkům na srovnání. Use Case diagramy tedy budu používat při popisu kritérií a testovacích scénářů, dále také v případě popisu obou vybraných systémů. Srovnání na základě diagramů bude jednodušší, protože mimo aplikace budou vidět drobné odlišnosti od zvolených požadavků a od opravdové funkčnosti každého systému. [17] 5.2 Porovnávání pomocí připraveného scénáře Pro porovnání pomocí případů užití je potřeba vytvořit postup, který na systémy později aplikujeme. Je to i naše očekávání, co by měl systém zvládnout, co je pro nás důležité, jak běžně v podniku jako uživatelé systému fungujeme. Tento postup, neboli popis situace, se nazývá uživatelský scénář. Scénář je součástí Use Case diagramů a zejména se jedná o slovní popis grafického znázornění nějaké modelové situace. Text bývá napsaný vyprávěcí formou, popisuje konkrétní situaci, která se odehrává v reálném čase a jeho aplikace probíhá postupováním podle přesných kritérií v systému. Pro tuto analýzu jsou scénáře zaměřeny zejména na komunikaci s okolím podniku a finanční účetnictví. Verze systémů, které jsem pro tuto práci získala, bohužel nebyly plnými verzemi, a proto nebylo možné porovnat některé další moduly. I tak bude výsledek velmi důležitý, protože práce s pokladnou, bankovním účtem a skladem patří k velmi důležitým procesům pro fungování podniku. 20

27 5.3 Tabulkové srovnávání Zvolená kritéria se nejprve musí bodově ohodnotit a posléze budou aplikována na informační systémy. Tabulkové srovnávání je zřejmě nejjednodušší a nejpřehlednější metodou, jak aplikaci jednotlivých scénářů a ohodnocení kritérií porovnat a získat objektivní výsledek srovnávací analýzy. Do tabulek se zapisují jednotlivá kritéria a počet bodů podle toho, jaké možnosti týkající se daného kritéria systém poskytuje. Mimo předem daná kritéria na funkcionalitu systému, budu hodnotit také uživatelský komfort. Výsledkem této studie totiž nemá být vyčerpávající porovnání všech procesů, které oba systémy poskytují, ale je zaměřena na každodenní užívání a jistě má každý zkušenost s nějakým uživatelsky nekompatibilním systémem. Výsledkem tedy bude srovnání konkrétních důležitých částí dvou informačních systémů tak, aby si budoucí uživatel mohl vybrat ten správný informační systém. 6. Výběr informačních systémů pro srovnávací studii Pro srovnávací studii jsem vybírala systémy na základě jejich rozšířenosti v českém prostředí středních a malých firem, filozofie práce se systémem, kterou jednotlivé systémy používají, ale také dostupnost verzí programu pro akademické zkoumání. Základní myšlenkou práce je mimo jiné porovnat takové systémy, které se liší zejména svým postavením na trhu. Porovnání se tedy bude týkat nejen výsledků předem stanovených kritérií a uživatelského komfortu, ale také rozdílů mezi drobným lokálním systémem a tuzemským velkým komplexním systémem. Z množství informačních systémů mi poslouží dva. Prvním je zástupce velkých tuzemských systémů Abra G2 od společnosti Abra software a. s., která působí zejména na českém a slovenském trhu od roku 1991 a její produkt využívá více než společností. [2] Další, zastávající drobné systémy, je ekaskáda od společnosti Černý software, která se 15 let zaměřuje zejména na malé a střední podniky jak s ekaskádou, tak i svým prvním softwarem RPO. [1] 21

28 7. ekaskáda 7.1 O společnosti Pavel Černý počítačové služby Náměstí republiky 75/2, , Žďár nad Sázavou Česká republika IČO: , DIČ: CZ Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, vznik Telefon: Mobil: Fax: Web: Společnost se sídlem ve Žďáře nad Sázavou se zabývá vývojem, prodejem a komplexní dodávkou podnikového informačního systému, nabízí také následnou pomoc a další služby, které se zavedení systému do podniku týkají. Vznikla 6. Června 1990 a po pěti letech začala vyvíjet první systém RPO, který je zaměřený spíše na finanční účetnictví podniku. Nyní vytvořila navazující systém ekaskáda a nejen, že jej propaguje jako nový, ale zároveň vyměňuje svým zákazníkům za RPO. Vedle vývoje informačních systému se společnost zabývá také drobným prodejem zejména softwarových nebo síťových součástek a prodejem CRT a LCD monitorů. Společnost nemá prodejnu a tak veškerý tento prodej probíhá přes e-shop, který je k nalezení na webových stránkách firmy. Ten poskytuje také prodej systémů, nebo objednání přídavných služeb týkajících se implementace. 7.2 Systémové řešení Informační systém ekaskáda je určen zejména pro malé a střední podniky bez rozdílu zaměření, či zda jsou to ziskové nebo neziskové organizace. Je to pohodlný a flexibilní systém, který sjednocuje všechny každodenní činnosti podniku, jako je komunikace uvnitř i s okolím, plánování času, evidence obchodních příležitostí, realizace nákupů či prodejů a jejich evidence, do jednoho softwaru. 22

29 Jeho výhodou je jednoduchost a přehlednost, uživatel má všechno po ruce, díky horní liště i boční kaskádovité agendě. Práci usnadňuje i vyhledávací pole, vhodné pro okamžité zobrazení hledané položky. Vše je chráněno přístupovým heslem a přístupovými právy jednotlivých uživatelů, čí skupin pracovníků. Systém totiž umožňuje sdílet dokumenty tak, aby si pracovníci nemuseli mezi sebou posílat y od stolu ke stolu. 7.3 Funkce, moduly Systém je založen na komunikaci mezi jednotlivými moduly, a tak není dost možné jej rozebrat na menší části. Společnost zastává názor, že je lepší vlastnit systém, který pokryje víc, než je potřeba. Je dostupný ve čtyřech verzích vytvořených podle potřeby konkrétního podniku. Varianta Enterprise poskytuje veškerou funkčnost ekaskády, s výjimkou rozšíření webového rozhraní, mezd a zpracování dat pro další organizace. Druhou verzí je Standard, zaměřený zejména na papírovou i elektronickou komunikaci, kontakty, kalendář a sdílené dokumenty, jeho součástí nejsou finance, logistika, správa produktů a objednávkový a zakázkový systém. Pro podnik, který potřebuje řešit pouze finanční část, je zde varianta Finance, která poskytuje funkce ekonomického informačního systému. Je zaměřena na zpracovávání a vystavování faktur, vedení pokladny a bankovních účtů, zpracovávání uživatelských účtů a to vše v různých měnách. Stejně jako Standard neobsahuje logistiku, správu produktů a systém objednávek a zakázek, navíc je ochuzena o systém pro komunikaci. Poslední verze je Basic, vytvořená pouze pro správu kontaktů. Používají ji zejména podniky, které chtějí využít jen rozšiřující moduly ekaskády, zejména modul pro zpracování mezd a personalistiky. Software poskytuje veškeré prostředky pro zavádění takového systému řízení jakosti, který splňuje nároky norem ISO. Funkcionalita ekaskády je rozdělena do několika oblastí podle typů podnikových procesů: Elektronická a papírová korespondence a komunikace Zahrnuje funkce pro y a faxy, kdy každá položka je do systému zanesena pouze jednou a přečíst si ji mohou všichni se správnými přístupovými právy. Navíc je funkce podpořena celopodnikovou databází kontaktů elektronických i poštovních adres. Další funkce je zaměřená na telefonní hovory, podporuje plánování hovorů v kalendáři, pověření jiné osoby a nahrávání. 23

30 Papírová pošta je zde vyřešena agendou, ve které je možno evidovat přijaté nebo odeslané zásilky a také podporuje tvorbu štítků či obálek. Další důležitou složkou je práce s kontakty, která umožňuje sdílet veškeré informace o partnerech, zákaznících či úřadech. Dovoluje zjistit platnost daňového identifikačního čísla či vstoupit na webové stránky organizace. Správa dokumentů Umožňuje správu externích dokumentů, vytvořených v některém programu jako Word, Excel, nebo i kreslící programy a to tak, že při potřebě editovat otevře soubor v daném programu a uživatel pak pracuje v prostředí, na které je zvyklý. Dále je možné využívat dokumenty pro , tisk, či propojit s některým objektem. Po ukončení je dokument automaticky uložen do databáze softwaru. Pro interní práci má vlastní editor, který ukládá ve formátu RTF, ale také HTML, nebo TXT. Další vlastností je kalendář, do kterého se úkoly dají vepsat ručně nebo stačí přetáhnout danou položku. Workflow je nedílnou součástí této funkce, uživatel může definovat vlastní procesy a předávat odpovědnost jiným pracovníkům pomocí dialogu Správce procesu. Specializované obchodní procesy Funkce starající se o produkty je databáze veškerého zboží nebo výrobků, které chce podnik prodávat. Umožňuje vytvářet z nich prodejní nebo nákupní ceníky, které jsou pro podnik velmi důležité. K produktům zajisté patří i plánování, optimalizace a realizace nákupů a to vzhledem k zákaznickým objednávkám i objednávkám vlastní výroby. Software umožňuje sledovat jakosti dodávek, certifikaci dodavatelů i nakupovaných produktů a reklamace. Podporuje kontrolu dodržení podmínek, příjem na sklad, ocenění zásob nebo i propojení s účetnictvím. Je zde možné vytvářet faktury nebo doklady pro přímý prodej, prostřednictvím komplexních zákaznických objednávek s vazbou na kontakt. K dispozici je i e-shop, který je přímo nad databází produktů, k libovolné zakázce, o které probíhá komunikace se zákazníkem, se automaticky připojují záznamy o této komunikaci. Nedílnou součástí procesů je i tvorba smluv, která zajistí aktuální informace o smluvních vztazích. Jsou podkladem pro marketingové aktivity a oblast řízení vztahů se zákazníky (CRM), kde jsou k dispozici další nástroje, jako evidence požadavků či úpravy produktů. 24

31 Ekonomické agendy Úkolem ekonomických agend je poskytování pohledu na skutečnosti, které v organizaci nastaly, nebo nastanou. Jsou součástí systému i přesto, že v softwaru existují části specializující se na práci s ekonomickými informacemi. Zdrojové informace jsou generovány z různých objektů, kdy uživatel vkládá sobě potřebná data a tím mimoděk poskytuje informace pro ekonomické výsledky. Příkladem je mzdová agenda, kdy při měsíční závěrce automaticky dochází k tvorbě potřebných dokladů. Hlavními pilíři jsou kontakty, produkty a doklady, ze kterých se tyto ekonomické informace generují. Ekonomické agendy mají na starosti také sklady, kde je možné ocenit každý sklad zvlášť, nebo v libovolných kombinacích a promítnout výsledek do účetnictví. Podporuje inventury, okamžité informace o aktuálních stavech, obratech a zůstatcích. Důležitá je i součást pokladen a bankovních účtů, řešená pomocí přístupových práv vzhledem k hmotné odpovědnosti. U bankovního účtu je mimo jiné i možnost elektronické komunikace s bankou v obou směrech, tedy vytvoření platebních příkazů i zpracování výpisů z účtu. Mzdová agenda pak zajišťuje nejen běžné funkce, jako výpočet mezd, ale také komunikaci se státní a sociální správou, zdravotními pojišťovnami a statistickými úřady. Webové rozhraní Informační systém ekaskáda mimo jiné dovoluje zobrazovat data uložená v databázi i pomocí internetu. Běžně se pro tuto funkcí používají webmakeři, zde však může kdokoliv s přístupovými právy jedním kliknutím zveřejnit obsah na svých webových stránkách, propojených pomocí této funkce se softwarem. Pomáhá lepší komunikaci se zákazníky, například pomocí e-shopu, kdy zákazník vytváří objednávku z venku přímo v systému, nebo lze využít pro sdílení informací s obchodními partnery. V neposlední řadě mohou zaměstnanci kdekoliv ze světa pracovat s daty uloženými v databázi, jako jsou kontakty, produkty, doklady, dokumenty, zakázky či úkoly pomocí intranetu, do kterého se přihlásí svým jménem a přístupovým heslem. 25

32 7.4 Uživatelské rozhraní Hlavním oknem softwaru je Agenda, ve které lze najít všechny potřebné moduly a funkce. Software obsahuje standardně uspořádané hlavní menu pod horní lištou, pod ním jsou tlačítka rychlých voleb. Navíc se v levé části okna nachází strom složek, který funguje stejně jako Průzkumník Windows. Slouží jako hlavní navigační sektor a uživatel kliknutím do stromu ovlivňuje obsah hlavní plochy. V pravém horním rohu se nachází již dříve zmíněný vyhledávací řádek. Při pohybu na hlavní ploše se neotevírají žádná nová okna, tento moment nastává až při otevírání některého z modulů, které jsou strukturované stejným způsobem. Bude to zejména práce s tímto uživatelským prostředím, které poslouží jako pilíř pro srovnávací analýzu, hlavní bod této práce. Náhled uživatelského rozhraní hlavního okna Agenda: 26

33 7.5 Technická specifikace Hardwarové parametry pro instalaci jsou minimální, čím vyšší výkon, tím samozřejmě lépe. Společnost doporučuje procesor Pentium IV (nebo ekvivalent a vyšší), operační paměť 1 GB RAM, operační systém Windows 2000/NT/XP/7, nikoliv WIN9x nebo Vista. Pro správný běh databáze je potřeba mít nainstalovanou patřičnou verzi 602SQL serveru, která je samozřejmou součástí instalačního CD ekaskády. Pro databázový server je nutnou výbavou UPS typu OnLine. 7.6 Cena Název Měrná jednotka Cestovné (ekaskáda) km 6 Čas strávený na cestě (ekaskáda) hod 180 Metodická podpora, analýzy hod 900 Programátorské práce verze Expert hod 1200 Programátorské práce verze Standard hod 800 Příprava ks 120 Servisní den ekaskády den 6000 Servisní práce přes vzdálenou plochu, skype hod 1200 Školení, poradenství hod 800 Školení uživatelů hod 800 Úpravy SW a databází, konverze dat z jiného systému hod 900 Zabezpečení provozu po technické stránce hod 720 Zdokumentování práce hod 500 Zdroj: ceník služeb. 7.7 Podniky využívající kaskádu Cena (v CZK) Software ekaskáda využívají desítky malých a středních podniků po celé České republice s rozličnými zaměřeními. Mezi nejvýznamnější patří Barra.cz, s.r.o. zabývající se správou a vymáháním pohledávek, poradenstvím v tomto oboru a poskytováním služeb soukromých detektivů. Další zástupce je Český svaz ochránců přírody, kde je ekaskáda nasazena pro komunikaci, správu dokumentů, evidenci členů a realizovaných projektů. Selli, s.r.o. je firma orientovaná na vzdělávací programy s akreditací Ministerstva vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizuje projekty spolufinancované Evropskou Unií. ZPV Rožnov, přední výrobce koberců do aut, využívá ekaskádu v plném rozsahu. 27

34 8. Abra 8.1 O společnosti ABRA Software a.s. Jeremiášova 1422/7b, Praha 13 Česká republika IČO: , DIČ: CZ zapsal Městský soud v Praze, OR odd. B, vložka 4475, vznik 31. Prosince 1996 Telefon: Fax: Web: Abra software a.s. patří k největším producentům informačních a ERP systémů v České republice a na Slovensku. Je členem skupiny United Software a.s. a její systémy jsou určeny pro podniky všech velikostí i pro živnostníky. Na trhu působí od roku 1991 a v roce 1996 získala jako první ze všech českých výrobců informačních systémů certifikaci ISO Systémy Abra využívá více než společností a k pořízení jsou přímo u dodavatele nebo u některého obchodního partnera. Mimo vlastních produktů nabízí také služby spojené s implementací a následným provozováním systému. Pro tuto práci poslouží pouze jedna ze čtyř verzí, a to Abra G2. Následující text tedy popisuje konkrétní verzi. 8.2 Systémové řešení Informační systém Abra G2 je určen zejména pro menší podniky s volitelnými moduly pro účetnictví, sklad, pokladnu, mzdy, prodej, komplementaci, elektronickou fakturaci a další. Přináší nástroje pro komplexní řízení chodu celé společnosti, umožňuje pracovat s běžnými funkcemi jako účetnictví, adresáře, pošta, prodej, evidence majetku, řízení vztahu se zákazníky CRM, které jsou obsaženy přímo v jádru systému. Nabízí také rozsáhlé možnosti vedení skladů, mezd, řízení výroby. Lze přidat i rozšiřující moduly pro specializované provozovny jako restaurace, stravovací systémy, nebo call-centra. 28

35 Systém s velice příjemným a jednoduchým vzhledem je také velice přehledný a to díky boční kaskádovité agendě, která obsahuje všechny moduly, kde stačí pouze kliknout na hledanou položku. V hlavním okně se potom zobrazí veškeré funkce spojené s touto položkou, ve kterých lze listovat pomocí horní lišty. Vše je samozřejmě chráněno přístupovými hesly a právy. Boční agenda navíc obsahuje i položky jako Online podpora, nebo oblíbené položky. 8.3 Funkce a moduly Moduly ABRY G2 jsou utvořeny tak, aby bylo možné je kombinovat přesně podle požadavků konkrétního podniku. Vzájemně jsou mezi sebou propojeny a tak je možné pracovat v nich i ve více agendách současně. Moduly jsou tedy následující: Adresář - umožňuje zaznamenávat všechny důležité informace o jakékoliv firmě, včetně důležitých obchodních informací jako jsou doby splatností, slevy, individuální firemní ceníky. Nabízí import údajů z portálu ARES, čímž zjednodušuje zakládání nového kontaktu. Adresář je propojen s dalšími moduly, kde je potřeba zadávat osobu (mzdy, výroba, majetek atd.) Automatizační server - zasílá reporty a zprávy podle předem zadaných událostí a lze jej spouštět jako agendu, nebo jako samostatný program. Je určen pro automatické vykonávání úloh různého typu v systému ABRA. Naplánované úlohy lze spouštět jednorázově, opakovaně, či při předem definované situaci. Banka a homebanking - nabízí homebanking pro většinu bank působících v České republice a na Slovensku, lze zde vyhledávat doklady podle části variabilního symbolu. Vhodné pro vedení více účtů v různých měnách, výpočet kurzových rozdílů, podporuje platby do zahraničí a uzávěrky bankovních účtů. Business inteligence - je to samostatný prohlížeč tabulek a grafů BI, umožňuje přidávat nové grafy, libovolně graficky formátovat a podporuje přenos výstupů BI do formátů MS Excel a HTML. Zdrojem nemusí být databáze ABRA Gx, ale i libovolný zdroj dat s podporou SQL. 29

36 CRM - využívá metodiky Pipe-line pro směřování obchodního případu k prodeji. Eviduje aktivity zákazníků i vlastních zaměstnanců, přímo spolupracuje s agendou Call Centrum, umožňuje vyhodnotit plánování a čas strávený na obchodních případech. Plánuje a řídí lidské a materiálové zdroje, dále například sleduje časové vytížení pracovníků s upozorněním na případné kolize. Logistika, čárové kódy a RFID - podporuje čtečky a identifikátory čárových kódů a RFID, oboustranně komunikuje mezi mobilní aplikací a informačním systémem. Umožňuje komunikaci pomocí GPRS, Bluetooth, Wi-Fi a Lan. Daňová evidence - umožňuje evidenci příjmů, výdajů, majetku a závazků, lze využít základní tiskové vzory obsažené v modulu. Má funkční propojení mezi ostatními moduly a agendami systému. Docházkový systém - eviduje příchody, odchody a další přerušení pracovní doby, je samozřejmě napojen na docházkový terminál. Podporuje výměnu dat mezi docházkovým terminálem a agendami mzdy a personalistika. Dokumenty a přílohy - rozděluje dokumenty do kategorií, které určují jejich další zpracování, podporuje elektronickou fakturaci s elektronickým podpisem, dokument lze okamžitě otevřít pro prohlížení a úpravy, eviduje i účastníky na dokumentu a to možností regulace prohlížení a úprav na konkrétním dokumentu. Důležitou součástí je možnost zamykání dokumentu. E-shop - je přímo napojený na CRM, má obrázkový nebo řádkový katalog zboží, podporuje češtinu, slovenštinu, angličtinu a němčinu. Zobrazí související zboží, které lze řadit podle definice. Obsahuje fulltextové vyhledávání, podpora online plateb kartami. y a interní vzkazy - integrovaný klient, podporuje interní komunikaci uvnitř podniku i offline doručování vzkazů, zároveň komunikaci s okolím a evidenci došlých zpráv. Kampaně - umožňuje hromadné oslovení skupin zákazníků, ale také individualizaci oslovení a obsahu. Eviduje komunikaci se zákazníky, zároveň lze sledovat tzv. blacklist dlužníků a neplatičů. Kapacitní plánování - lze zde optimálně sestavit plán výroby, využití kapacit lidské práce, strojů a pracovišť. Eviduje a graficky znázorňuje celý kapacitní plán. 30

37 Kniha jízd - obsahuje data jako vzdálenosti mezi obcemi ČR, číselník tarifů osobní přepravy. Eviduje služební i soukromé vozy, sleduje služební a soukromé výjezdy a spolujezdce. Má funkci pro přepočítání stavu tachometru nebo stavu nádrže, sleduje veškeré výdaje uskutečněné k jednotlivým jízdám. Komplementace je víceúrovňový seznam norem, plánuje komplementaci k určitému datu, lze zde vytvořit kalkulace na realizaci a porovnat ji se skutečnou cenou, podporuje kontrolu skladových množství a ztrát, pracovní postupy i obrázky výrobku. Je automaticky propojen se skladem a skladovými doklady, automaticky účtuje všechny doklady zde vytvořené Majetek spravuje majetek hmotný, nehmotný, dlouhodobý a drobný, navíc jej člení podle druhu, fyzického umístění a zodpovědné osoby. Majetek zde lze odepisovat i vyřadit, samozřejmostí je vedení všech dokladů týkajících se majetku. Mzdy a personalistika má na starosti veškeré informace o pracovnících, vypočítává mzdy a automaticky i roční zúčtování daní. Vytváří všechny potřebné přehledy, sestavy a formuláře potřebné pro instituce, automaticky zaúčtuje všechny potřebné zápisy pro provedení mzdové závěrky. Nákup pracuje s dodavatelskými ceníky, eviduje verze nabídek a objednávek, placené zálohy a všechny důležité složky dodací ceny. Spravuje veškeré informace o dodávkách, jako je jejich cena, dodací lhůta, minimální objednací množství atd. Pokladna má na starosti všechny pokladny v různých měnách a všechny informace o dokladech vystavených na jednotlivých pokladnách. Zahrnuje také účtování a uzávěrku pokladen s výpočtem kurzovních rozdílů. Polohované sklady informuje o skladech, jejich adrese, dostupnosti, rozměrech a potřebné informace o zboží a výrobcích na konkrétním skladě. Umožňuje provádět poziční inventarizaci stavů. Pošta stará se o došlou a odchozí poštu, ceníky poštovného, poskytuje vystavení podacích lístků a složenek na dobírku, je zde i možnost schvalování došlé pošty. 31

38 Prodej poskytuje informace o cenících, slevách i celých objednávkách, je zde možnost propojit přímo s e-shopem. Modul je připraven na jakýkoliv zahraniční prodej, stará se o doklady s ním spojené. Eviduje skupinové nebo individuální podmínky zákazníků, jako je datum splatnosti, ceníky, slevy atd. Projektová dokumentace sleduje dokumentaci k produktům i jejich jednotlivým částem, člení, spravuje všechny postupy projektů, určuje zbývající čas k dokončení práce na projektu a pracovní síly. Umožňuje přesné určování termínů během práce na požadavku. Projektové řízení úzce souvisí s projektovou dokumentací, podporuje realizaci větších projektů a zakázek, jejich kalkulace, plánování, řízení, kontrolu a vyhodnocování. Lze zde nastavit závislosti mezi jednotlivými projekty. Reporty je to skupina funkcí, které zajišťují výstup dat a informací systému. Vytváří specializované reporty v jednotlivých modulech a agendách, obsahuje předdefinované sestavy a aktualizuje je. SCM pomáhá zajišťovat rychlý nákup materiálu, či zboží a optimalizaci skladových zásob. Informace získává ze všech dokladů obsahující skladové položky, zobrazuje budoucí vývoj, informuje o blížících se krizích. Schvalování dokladů k dispozici je kompletní přehled postupu schvalování, včetně zobrazení komentářů. Lze definovat podmínky ke schválení, k dispozici je zápis komentáře ke schválení i selektivní možnost oprav ve schválených dokladech. Skladové hospodářství jeho volitelnou součástí je výše zmíněné SCM. Základem evidence skladu je číselník skladových karet. Spravuje informace o dodavatelích, i jednotlivých položkách, generuje kódy pro skladové karty, šarže, sériová čísla a další. Splátkový prodej generuje splátkové kalendáře k fakturám z agendy faktur vydaných, pomocí nich potom eviduje veškeré potřebné informace o fakturách, podporuje například zadávání penalizačních plateb v případě zpoždění platby. Účetnictví ulehčuje rutinní práce, poskytuje větší prostor pro globální kontroly zaúčtovaných dokladů, řízení cash flow a finanční plánování. Zaúčtované doklady umožňuje spravovat, automaticky komunikuje se všemi potřebnými moduly. 32

39 Výroba obsahuje nástroje pro přesné plánování všech požadavků plynoucích ze zakázek a nástroje pro operativní řízení výroby, včetně spolupráce s jinými výrobci. Je připraven pro jakýkoliv typ výroby. Webové služby umožňují přístup do ABRY skrze externí aplikace, lze vytvářet funkce pro různé klienty, partnery, nebo i zaměstnance na cestách. 8.4 Uživatelské rozhraní Kaskádovitá lišta po levé straně obsahuje všechny moduly a funkce, které si podnik vybral do své konkrétní verze ABRY. Kliknutím na hledanou položku se na hlavní ploše zobrazí základní rozdělení, ve kterém se dá listovat pomocí odkazů uvedených v horní části ve formě záložek. Každá z těchto záložek potom poskytuje ikony ke konkrétním funkcím, které vyžadují dvojklik pro otevření. Poté se otevře nové okno, ve kterém lze pracovat s podrobnostmi této funkce a zpět do agend je návrat přes položku Otevřít v horní části okna. Agendy používané v dané chvíli se ukládají do levé části, otevírat je stačí kliknutím na jejich ikonu a ukončují se kliknutím na položku Zavřít, která se nachází také v horní části okna. Náhled uživatelského rozhraní hlavního okna: 33

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

POPTÁVKOVÝ DOKUMENT NA DODAVATELE IS/IT Předmět poptávky Integrovaný IS, podložený podrobnou studií, pro částečné řízení výroby, správy zakázek dodavatelů, subdodavatelů, výrobních dokumentů a vnitropodnikovou

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU OD CHVÍLE, CO MÁM DETAILNÍ PŘEHLED O SVÉM TISKOVÉM SYSTÉMU, MÁM ČISTOU HLAVU jako součást efektivního tiskového systému Konica Minolta Konica Minolta je inovativní

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN REALITY FMS FACILITY MANAGEMENT SOLUTION PRO KOHO JE IS REALITY URČEN Informační systém Reality je samostatná aplikace, která k ekonomickým systémům přidává nástroje pro efektivní správu komerčních realit,

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Developer > investor -> provozovatel > vlastník

Developer > investor -> provozovatel > vlastník Developer > investor -> provozovatel > vlastník Nabízené řešení SAP ERP SmartBUILDING + GTFacility S&T CZ a ASP vyvinuté All in One řešení pro potřeby stavebnictví, developerských a správcovských organizací

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky Zahájení školení: listopad 2006 Ukončení školení : nejpozději červenec 2007

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky Zahájení školení: listopad 2006 Ukončení školení : nejpozději červenec 2007 vyhlašuje Z A D Á V A C Í Ř Í Z E N Í na zakázku Specifická vzdělávání pracovníků Austin Detonator ve spojitosti s implementací nového integrovaného informačního ERP systému K provedení předmětného zadávacího

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o.

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. Obsah: Komu je systém určen...3 Architektura, hardwardová náročnost, platformy...3 Stručný souhrn funkcí...3 Ceník...6 Časový harmonogram

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

powerful SAP-Solutions

powerful SAP-Solutions We deliver powerful SAP-Solutions to the World! Praktický průvodce novými SAP technologiemi Září 2015 Martin Chmelař itelligence, a.s. Milníky: 2002: založení společnosti 2008: společnost členem itelligence

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu) Řešitelský tým: Beránková Kateřina Doležal Petr Kleňha Lukáš Matuška Michal Nikola Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

... firemní data sdílíme přes DUEL. Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení

... firemní data sdílíme přes DUEL. Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení... firemní data sdílíme přes DUEL Účetní a ekonomický systém DUEL instalovaný na více počítačích dokáže nahradit informační

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN 2.1 Vývoj nabídky ekonomického softwaru a současné trendy ERP systems (Enterprise Ressource Planning) = komplexnější podnikové informační systémy - v ČR patřil

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 22.10.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007 & e-government 10/2007 Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Profil společnosti = je především sehraný profesionální tým MARBES CONSULTING MARBES CONSULTING s.r.o. je česká

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Řízení agendy pojišťovacích makléřů

Řízení agendy pojišťovacích makléřů Řízení agendy pojišťovacích makléřů Produkt Makléř je určen pro samostatné pojišťovací makléře i větší makléřské kanceláře k vedení evidencí spojených se správou pojistných smluv klientů. Základní charakteristika

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

www.productoo.com E-SHOP

www.productoo.com E-SHOP Jedinečný způsob on-line prezentace, prodeje a řízení výroby Vašich produktů. Productoo je původní český software určený pro on-line prezentaci a prodej produktů. Kombinuje klasický způsob prodeje na internetu

Více