12/4 PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY JAKO ZÁKLAD MĚŘENÍ, ANALYZOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/4 PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY JAKO ZÁKLAD MĚŘENÍ, ANALYZOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ"

Transkript

1 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 12, díl 1, str. 1 12/4 PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY JAKO ZÁKLAD MĚŘENÍ, ANALYZOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ 12/4.1 Úloha a postavení informací v soudobém podniku 12/4.2 Podnikové informační systémy 12/4.3 Integrovaný informační systém podniku

2 část 12, díl 4, str. 2 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ

3 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 12, díl 4, kap. 1, str. 1 12/4.1 ÚLOHA A POSTAVENÍ INFORMACÍ V SOUDOBÉM PODNIKU Informace jsou pro moderní podnik významným zdrojem (viz mj. i čl. 6.5 v normě ČSN EN ISO 9004). Jsou nehmotné povahy, přesto mají obrovskou cenu (pro vlastní organizaci i pro konkurenci). Je nezbytné na jejich získání, ukládání, aktualizaci a zpracování, až po skartaci, vynakládat významné finanční prostředky. Informace, které jsou objektivní, úplné, včasné, trvale aktualizované, uživateli přístupné, ekonomicky únosně získávané a soudobými metodami zpracovávané v podniku, mohou zvyšovat výnosy podniku: V systému interních auditů integrovaného systému řízení minimalizovat výskyt neshod, potenciální i zjištěné neshody odstranit a zavádět systém preventivních opatření pro odstraňování neshod, v rámci SW podpory auditů.

4 část 12, díl 4, kap. 1, str. 2 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ Zjištěné neshody interní i externí (reklamace) trvale vyhodnocovat, příčiny, důsledky i nositele neshod zjistit a uskutečnit opatření od opětného proškolení až po postihy. Na základě přesných a včasných informací minimalizovat zásoby. To lze úspěšně uskutečňovat tehdy, jsou-li známy přesné termíny konkrétní dodávky, stavu rozpracovanosti dávky či výrobku, veškeré výrobní i zákaznické požadavky. Lze je uskutečnit různými metodami, např. JIT. Minimalizovat průběžné doby realizace produktů od dodávky vstupních materiálů po expedici, se zaměřením na plné využití disponibilního výrobního zařízení a lidských kapacit. Využitím elektronických transakcí lze zrychlit, zkvalitnit a zlevnit styk se zákazníky, dodavateli, kooperujícími a spolupracujícími organizacemi. Rozsáhlý kontakt se zákazníky, spolu s účinnými audity interních procesů, za předpokladu kvalitních informací (výše deklarovaných), zpracovávaných soudobými SW prostředky, ve struktuře informačního systému podniku jedině může naplnit plnohodnotně požadavek na měření, analyzování a následné průkazné zlepšování podnikových procesů (viz dále).

5 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 12, díl 4, kap. 2, str. 1 12/4.2 PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Informační systémy a jejich informační technologie (IS/IT) prošly od padesátých let obrovským vývojem, který sálová, klimatizovaná zařízení přemístil na dílny a do domácností, učinil z PC příslušenství strojů atd. Z hlediska informací a komunikací jsou již nyní dostupné prostředky od malých i mobilních zařízení k poskytování dat a informací k celosvětové síti Internetu. Informační systémy je možné popsat následujícími modely: a) Technologický model PIS Toto pojetí vychází z pohledu specialistů IS/IT, kteří pro uživatele zabezpečovali veškeré hardwarové i softwarové náležitosti informačního systému.

6 část 12, díl 4, kap. 2, str. 2 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ Model podnikového IS v tomto pojetí má strukturu: Hardware (HW) Operační systém (OS) Databázový systém (DBS) Aplikační software (ASW) Jedním z představitelů tohoto přístupu může být např. otevřený operační systém UNIX, dosud využívaný a funkční. Jedná se v tomto pojetí o přístup, ve kterém není striktní vazba (závislost) aplikace na hardware či operačním systému, což představuje větší možnost propojitelnosti a přenositelnosti různých SW aplikací v podniku. V důsledku nového nástupu parametrizovatelných aplikací PIS se částečně snižuje význam technologického pojetí IS. Snižují se však možnosti doprogramování v důsledku objektivně vysokých cen za změny. Implementace v PIS se přesouvá do nastavování vhodných parametrů pro potřeby konkrétního podniku. b) Model PIS z pohledu úrovně řízení podniku V tomto případě jsou uživateli především pracovníci řídících struktur podniku. Tito pracovníci, manageři různých stupňů řízení, mají požadavky s třemi rozhodujícími úrovněmi: 1. pro strategické řízení, 2. pro taktické řízení, 3. pro operativní řízení. V každé této úrovni je rozhodování podmíněno SW podporou: a) plánování,

7 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 12, díl 4, kap. 2, str. 3 b) organizování, c) motivování, d) kontrolou. V této souvislosti hovoříme rovněž o čtyřvrstvé organizační pyramidě z pohledu činností IS/IT v podniku: I. vrcholové řízení, II. střední úroveň řízení, III. práce s daty, tvorba know-how a implementace pro užití, IV. výrobní a obslužné činnosti. Pro každou uvedenou úroveň řízení (I-IV) jsou stanoveny kompetence, které lze naplnit pouze za předpokladu trvalého přísunu kvalitních (viz vpředu uvedených) informací. Pojem proces představuje obecně přeměnu vstupů na výstupy. Je přitom nepodstatné, zda vstupy jsou hmotné či nehmotné, realizačním výstupem je stanovený produkt. Lze komplexněji definovat proces jako následnost předem plánovaných činností se záměrem získat stanovený produkt, dosáhnout stanoveného cíle. Ve vlastním výrobním, technologickém procesu je vše relativně přehledné, definovatelné a ověřitelné, vč. stanovení dekompozice na procesy, subprocesy a činnosti. Již složitější situace je, když procesy řešíme v oblasti ekonomické, personální, obchodní, či když dochází k průniku procesů hmotných a nehmotných.

8 část 12, díl 4, kap. 2, str. 4 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ Obecně však platí zásada, že pro efektivní uskutečňování procesů musí míti proces svého vlastníka, přiřazeny zdroje (finanční, lidské, vybavení, materiály, pracovní prostředí, informační...) a stanovený čas k jeho realizaci. T Stanovení kompetencí ÚroveÀ Kompetence Informace I Stanovení vize a strategie podniku Agregované interní informace o stavu, Informaãní strategie podniku trendech, finanãních ukazatelích Informování vlastníkû Postavení podniku vzhledem k okolí, a zainteresovan ch stran tj. konkurenci, partnerûm, bankám, legislativû... II Zabezpeãení a platná kompletace Získání, plánování a fiízení zakázek zakázek Aktuální informace o stavu a prûbûhu zakázek SW podpora systému jakosti III Návrh v robku Informace o vhodn ch materiálech, Návrh zpûsobu v roby zafiízeních, strojích, technologiích Zabezpeãení zdrojû Informace o aktuálním stavu zásob Finanãní anal zy a kapacitách V voj nákladovosti v roby IV Realizace v robku a sluïeb Informace pro vlastní technologick Zaji tûní sbûru a kontroly dat z v roby, proces skladû, faktur... Logistick proces V skyt neshod V rámci procesního modelu podniku lze z interního hlediska např. uvažovat o následujících čtyřech základních procesech, přičemž odlišnosti jsou v jednotlivých podnicích a organizacích (výroba, služby...) jen v primárním procesu, zbývající tři jsou shodné či velmi podobné. Jedná se o možné pojetí:

9 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 12, díl 4, kap. 2, str primární proces produkce výrobků, služeb, obou, vč. nákupu vstupů, vývoje, systémů jakosti proces prodeje a marketingu, 3. proces finančního řízení, 4. proces řízení lidských zdrojů, personalistika. Na trhu již existují procesně orientovaná SW řešení pro podnikové informační systémy. V podstatě se v procesním přístupu jedná o zprůhlednění, optimální řazení a zvýšení efektivnosti celkového reprodukčního cyklu a jeho procesů, jak naznačuje schéma na obr. Procesní pfiístup a standardní uspofiádání podniku O Zákazník Objednávka Dodávka Objednávka Dodávka Standardní uspofiádání podniku Procesnû orientovaná struktura podniku

10 část 12, díl 4, kap. 2, str. 6 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ

11 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 12, díl 4, kap. 3, str. 1 12/4.3 INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU Aplikace, implementované před 10 lety, byly projektovány na společném databázovém prostředí. Tím počaly být nahrazovány aplikace z osmdesátých let, postavené na agendovém přístupu, které byly označovány jako automatizované systémy řízení (ASŘ). Tudíž v našich podnicích bylo a je možno reagovat následujícími třemi způsoby: 1. Zlepšováním existujících SW řešení, které zabezpečí využití již investovaných prostředků, ale nebude postačující pro následná období. 2. Vývojem nového vlastního PIS, který bude uzpůsoben podnikovým potřebám i novým požadavkům a možnostem HW a SW. Je zde však riziko tempa a úrovně dalšího vývoje PIS i vysoká finanční a časová náročnost.

12 část 12, díl 4, kap. 3, str. 2 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ 3. Nákupem ověřeného, funkčního, parametrizovatelného SW produktu od renomované SW firmy, s garantovanými podmínkami realizace, záruky a dalšího vývoje. Tento přístup je nyní nejčetnější, i když má rovněž své slabiny ve finanční náročnosti, závislosti na dodavatelské firmě, přizpůsobování organizace práce dodávanému SW. Tento stav lze zmírnit kvalifikovaným, náročným výběrovým řízením a zabezpečením aktivní působnosti vlastních v oblastech projektování HW a SW způsobilých pracovníků, kteří budou partnery dodavatelské firmy. V osmdesátých a devadesátých letech převažovaly v podnicích automatizované systémy řízení (ASŘ), které tvořily počítačovou podporu všech stupňů řízení, vč. technologických procesů. Koncem osmdesátých let vstoupily do podnikové praxe SW aplikace orientované na podporu návrhu výrobku. Jednalo se především o SW řešení CAD (Computer Aided Design) pro podporu konstruování a CAP (Computer Aided Process Planning) pro podporu výrobních postupů. Následně SW podpora numericky řízených strojů a zařízení NC (Numerical Control) vytvářela součást tzn. CAM (Computer Aided Manufacturing), počítačovou podporu výroby. Takto výrobně orientované nasazení počítačů v podnicích tvoří podstatnou část tzv. počítačové integrované výroby CIM (Computer Integrated Manufacturing). Obsahem modelů CAx je tedy model CIM, zahrnující činnosti plánovací a realizační v podniku, nutné k zabezpečování reprodukčního cyklu. Další představu o struktuře CIM upřesní model počítačově integrované výroby CIM dle profesora A. W.

13 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 12, díl 4, kap. 3, str. 3 Scheera, který k činnostem CAx (tvorba produktu) přiřadil oblast PPS, tj. plánování a řízení výroby. Model CIM poãítaãovû integrované v roby dle A.W. Scheera S Kusovníky V robní postupy Pracovní prostfiedky Plánování a fiízení v roby Zakázkové fiízení Kalkulace PPS Realizace Plánování Plánování primárních potfieb Materiálové hospodáfiství Termínování Vyrovnání kapacit Zakázky do v roby ízení v roby Sbûr provozních dat Kontrola mnoïství, ãasu, nákladû CAD/CAM Návrh v robku Konstrukce V robní postupy, NC programy NC fiízení strojû ízení dopravy ízení skladû MontáÏ ÚdrÏba CAP CAD CAE CAM Expedice Zaji Èování jakosti CAQ

14 část 12, díl 4, kap. 3, str. 4 BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ Máme-li dát odpověď na otázku, co tedy řešení soudobých PIS znamená, uvedeme rámcově a zjednodušeně, že trendem jsou tzv. systémy ERP (Enterprise Resource Planning), což představuje a zahrnuje propojení úloh CAD/CAP s plánováním a řízením výroby (viz předchozí obrázek), následující vývoj, který kompletoval SW podporu pro celý reprodukční proces. Jedná se zejména o propojení finančních a logistických úloh, podporu obchodu, péče o zákazníka prostřednictvím a možnostmi Internetu, péče o lidské zdroje, systémy jakosti. Lze tedy k pojetí PIS konstatovat, že je lze deklarovat ve dvou přístupech: a) V užším smyslu zahrnuje PIS integraci vnitropodnikových oblastí, především návrh výrobku, výroby, logistiky, financí, lidských zdrojů, systémů jakosti. b) V širším přístupu mimo zdokonalované oblasti ad a) je PIS rozšiřován o manažerské nadstavby typu MIS (Management Information System), řízení dodavatelských řetězů, řízení vztahů se zákazníky atd. Rovněž je přiřazována podpora elektronického obchodu B2B (Business to Business). B2C (Business to Customer) atp., rozšířené využívání Internetu a Intranetu...

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ Podmínky úspěšného absolvování CAD získání zápočtu: odevzdání SP č.1 zkouška: písemná + ústní (SP č.2) Přednášky PIS jako podpora plánování a řízení podnikových procesů

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně Bc. Jana Kiflová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT V této diplomové práci s názvem Zavedení výuky modulu

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh informačního systému ve společnosti

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Miroslav Řezníček Analýza možností využití CRM aplikace v informačním systému volejbalového

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO ŘÍZENÍ SERVISU STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A NÁSTROJŮ Software applications for Service management of machines and tools

SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO ŘÍZENÍ SERVISU STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A NÁSTROJŮ Software applications for Service management of machines and tools Ma sa ry k o v a u n iv e rz ita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ekonomické informační systémy SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO ŘÍZENÍ SERVISU STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A NÁSTROJŮ Software applications for Service

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY Z 8. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2002 Obsah UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Výběr účetního programu pro malou firmu

Výběr účetního programu pro malou firmu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Výběr účetního programu pro malou firmu BAKALÁŘSKÁ

Více

Vzor citace: ŽUFAN, J. Informační systémy v moderním personálním řízení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 120 s.

Vzor citace: ŽUFAN, J. Informační systémy v moderním personálním řízení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 120 s. Vzor citace: ŽUFAN, J. Informační systémy v moderním personálním řízení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 120 s. Lektorovali: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. doc. PhDr.

Více

Analýza kontroly kvality technologické výroby v CIA Praga Louny, a. s. Jitka Vopatová

Analýza kontroly kvality technologické výroby v CIA Praga Louny, a. s. Jitka Vopatová Analýza kontroly kvality technologické výroby v CIA Praga Louny, a. s. Jitka Vopatová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem zkoumání práce je seznámit se s procesem kontroly kvality ve výrobním podniku

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY. JAK INFORMATIKA POMÁHÁ ROZVOJI PODNIKÁNÍ?

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY. JAK INFORMATIKA POMÁHÁ ROZVOJI PODNIKÁNÍ? MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY. JAK INFORMATIKA POMÁHÁ ROZVOJI PODNIKÁNÍ? Doc. PhDr. Ivana Švarcová,CSc. 1 Rozvoj informační společnosti a její vliv na změny v komunikačních aktivitách Základní pojmy Odraz změn

Více

Bezpečnostní informatika 2

Bezpečnostní informatika 2 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bezpečnostní informatika 2 skripta Ostrava, 2012 Bezpečnostní informatika II 5. rozšířené vydání tento

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více