Obsah. âást I Koncepãní základy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. âást I Koncepãní základy"

Transkript

1 âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem Podnikové fiízení jako systém Podnik jako systém Systém fiízení Formy fiízení podniku Cíle fiízení podniku Funkce fiízení podniku ízení podniku jako proces Úrovnû fiízení Vnitfiní a vnûj í svût podnikání v promûnách Okolí podniku a jeho pfievratná zmûna PoÏadavky na moderní fiízení podniku Aktuální koncepce managementu ke zvládnutí pfievratné zmûny struktury Pfiehled aktuálních koncepcí managementu Time-based management ( ízení zamûfiené na faktor ãasu) Total quality management (Komplexní fiízení jakosti) Lean management ( tíhlé fiízení) Flexibilní management Value-based management Vitální podnik ízení potfiebuje doplnûní ízení a pomoc fiízení Controlling jako systém doplàující fiízení podniku Controlling v literatufie Pojem controlling Chápání pojmu v angloamerické jazykové oblasti Chápání pojmu v nûmecké jazykové oblasti Koncepce controllingu v nûmecké jazykové oblasti Znázornûní vybrané koncepce controllingu Systematizace koncepcí controllingu

2 3 Koncepce controllingu Controlling jako podsystém fiízení podniku Cíle controllingu Funkce controllingu Controlling jako systém doplàující fiízení podniku Koordinace Inovace Informace Controller a controlling Controlling jako interakce Kultura managementu odpovídající poïadavkûm controllingu funkce managementu v controllingu Dûlba úloh a odpovûdnosti Souhrnné znázornûní koncepce controllingu Organizace controllingu Základní institucionální otázky k organizaci controllingu Vlastní útvar controllingu nebo plnûní controllingov ch úloh na vedlej í úvazek? Ideální organizace controllingu neexistuje! Zavedení a reorganizace controllingu PrÛnik funkce controllera a manaïera Controlling: tábní, nebo liniová funkce? Dûlba práce a spolupráce mezi controllerem a manaïerem Zaãlenûní controllingu do organizaãní struktury a podrozdûlení controllingu Umístûní controllingu v organizaãní struktufie Hierarchická úroveà Decentralizace Pfiíklady z praxe Vnitfiní struktura controllingového oddûlení Koncernov controlling Organizace prûbûhu controllingov ch procesû Popis pracovní pozice controllera Realita controllingu Empirické v sledky v nûmecké jazykové oblasti Cíle controllingu v podnikové praxi

3 5.3 Organizace controllingu v podnikové praxi Funkce controllingu v podnikové praxi Funkãní ífika controllingu Hloubka funkce Stavební kameny a nástroje controllingu v podnikové praxi StupeÀ rozvoje (dokonalosti) systému strategického plánování a kontroly StupeÀ rozvoje (dokonalosti) systému operativního plánování a kontroly StupeÀ rozvoje systému pro zaji Èování informací Typy charakterizující stav v voje controllingu Kontext a úãinnost controllingu Kontext controllingu Úãinnost controllingu Shrnutí âást II Oblasti úloh a nástroje 1 Pfiehled o oblastech úloh Rozvoj a realizace opodstatàujících podnikov ch cílû: Pfiedpoklady pro motivující controlling Formulace úlohy Zodpovûdnost za etické umístûní podniku Nezbytná shoda vûcnû logick ch a psychologick ch cílû podniku Vypracování spoleãné hodnotové základny jako vûdomá tvorba podnikové kultury Pfienesení normativních cílû podniku do praxe jako zakázka vedení kulturního managementu Nástroje k rozvoji opodstatàujících cílû podniku Vize jako hlavní nástroj rozvoje filozofie podniku Dal í nástroje k rozvoji podnikové kultury Úlohy a zodpovûdnost controllerû pfii v voji a upevàování podnikové kultury Controller v roli moderátora procesu vytváfiení kultury Soulad externího a interního moderování pro rozvoj synergie a shody v fiízení podniku

4 2.3.3 Zodpovûdnost za organizaãní dûsledky konzistence dovnitfi a kontingence navenek Strategické plánování Formulace úloh Úvod Pojem strategick management Struktura a prûbûh procesu strategického plánování Pfiehled procesu strategického plánování Anal za konkurenãního okolí Strategická anal za podniku Strategická koncepce Hodnocení strategií Implementace strategie a strategická kontrola Nástroje pro splnûní úloh MoÏnosti a meze strategického formování Anal za konkurenãního okolí Anal za globálního konkurenãního okolí a regulativních skupin Anal za konkurence a odvûtví Strategická anal za podniku Anal za základní strategické pozice podniku Anal za hodnotového fietûzce a struktury nákladû podniku Anal za strategick ch obchodních polí (SGF) podniku Koncepce strategie Volba strategické základní pozice Formování obchodního portfolia Formování hodnotového fietûzce Zhodnocení a kvantifikování strategií PIMS Anal za rûstu trïní hodnoty podniku (Shareholder Value Analyse) Plánování nutn ch opatfiení a realizace strategické koncepce Úlohy a oblasti zodpovûdnosti controllerû

5 4 Strategická dopfiedná a zpûtná vazba Definování úloh Optimalizace odchylek (management by deviation) Porovnání skuteãnost budoucnost Strategické informaãní systémy Nástroje ke splnûní úloh Strategick radar Radar okolí aktuální situace Radar okolí trendy Radar konkurentû Vnitfiní radar Strategické hry Vycítûní motivû konkurenãní strategie Monitorování zákazníkû versus hra na zákazníky Hra na riziko Strategická komunikace Strategická komunikaãní síè Strategické komunikace ad hoc Úlohy a zodpovûdnost controllerû Plánování a fiízení investic Definování úloh Úvod Proces plánování investic a rozhodování o investicích Realizace, fiízení a kontrola investic Nástroje ke splnûní úloh Komplexní a individuální pfiístup k plánování Pfiístupy ze strategického plánování a strategického controllingu pro stanovení investiãního zámûru Postupy hodnocení investic v pfiehledu Anal za uïitné hodnoty Statické metody investiãních propoãtû Dynamické metody investiãních propoãtû Charakteristiky a kalkulaãní úroková míra Metoda ãisté souãasné hodnoty

6 Metoda vnitfiního v nosového procenta Diskontovaná doba návratnosti Anuitní metoda Metoda sazby nákladov ch úrokû podle TRM Metoda rentability jmûní Baldwinova metoda a modifikované vnitfiní v nosové procento Zohlednûní danû z pfiíjmû v dynamickém investiãním v poãtu Zohlednûní investiãních zv hodnûní v dynamick ch investiãních propoãtech Metodické pfiístupy ke zohlednûní nejistoty a rizika v plánování investic Investiãní rozpoãet, investiãní plán, investiãní program Investiãní v kazy Úlohy a zodpovûdnost controllera Investiãní controlling a controller investic Organizace investiãního controllingu Systém investiãního controllingu Organizaãní zaãlenûní Funkce controllera ve strategické investiãní oblasti Tvorba investiãních strategií Hodnocení investiãních strategií Kontrola investiãních strategií Funkce controllera v operativní investiãní oblasti Fáze plánování Fáze realizace s projektov m fiízením a kontrolou Kontrolní fáze Plánování a fiízení projektu Definování úlohy Nástroje ke splnûní úloh Anal za uïitné hodnoty, anal za nákladû a uïitku k v bûru projektu Formulace cíle, definice projektu Plánování projektu

7 Pfiehled nástrojû projektového plánování Plán struktury projektu a plánování v konû Plán kvality pro stanovení poïadavkû Plánování prûbûhu a termínû ke stanovení lhût a dob Plánování zdrojû, nákladû a finanãních prostfiedkû Nástroje k fiízení projektu (v kon, kvalita, termíny a náklady) Reporting (zpráva o aktuálním stavu projektu, závûreãná zpráva o projektu) Podpora projektû v poãetní technikou Organizaãní zaãlenûní projektového controllingu Organizaãní modely pro zaji tûní funkce controllingu Sebechápání a kritéria úspûchu projektového controllera Zaãlenûní projektového controllera do projektového t mu/podnikového controllingu Úlohy a zodpovûdnost controllera Úlohy controllingu ve fázi zahájení projektu Úlohy controllingu v provádûcích a koordinaãních fázích Úlohy controllingu ve fázi ukonãení projektu ízení a plánování procesu Definování úloh Transparentnost nákladû v nepfiím ch oblastech v konû a v oblastech v konû s vysok m podílem fixních nákladû ízení procesu místo fiízení nákladov ch stfiedisek Zvládnutí rozmanitosti sortimentu a zákazníkû Orientace na zákazníky a konkurenty Nástroje k plnûní úloh Metoda procesní kalkulace Pfiedmût zkoumání Procesní stfiediska Dílãí proces

8 Hlavní proces Mûrné veliãiny a cost driver Pfiifiazení nákladû Podstatné rozdíly procesní kalkulace a kalkulace marginálních plánovan ch nákladû Benchmarking procesu Postup pfii zavádûní controllingu procesních nákladû Volba oblasti zkoumání PfiedbûÏná anal za hlavního procesu Anal za dílãího procesu rozhovory o procesním stfiedisku Zhu tûní do hlavního procesu Zji tûní sazeb nákladû jednotliv ch procesû Porovnání sazeb nákladû jednotliv ch procesû benchmarks Procesní kalkulace/kalkulace (v sledku) kalkulaãní jednice Procesnû orientovaná kalkulace v sledku za jednotlivá období Optimalizace procesu/reengineering Veliãiny fiízení struktura procesu/organizace procesu Objem procesu jako fiídící veliãina Úãinnost procesu jako fiídící veliãina Organizace optimalizace procesû Úlohy a zodpovûdnost controllera Implementace procesního controllingu Vybudování nástrojû, kolení Koordinace projektu pfii zavádûní managementu procesních nákladû Sladûní cílû procesní optimalizace PrÛbûÏn controlling procesû Operativní podnikové plánování Definování úloh Základní úkoly Koordinace fiídícího a provádûcího systému

9 8.1.3 DoplÀující úlohy, zvlá tní a podrobné otázky Nástroje k plnûní úloh Sladûní operativních sloïek plánování Rozpoãet v konû (v sledku za období) Plánování trïeb Plánování nákladû Sestavení rozpoãtu v konû Propoãet toku kapitálu (cash flow statement, nepfiímé finanãní plánování) Finanãní plán (pfiímé finanãní plánování) Plánová bilance a plánov v kaz zisku a ztráty PrÛbûh plánování a jeho nástroje Úlohy a zodpovûdnost controllera Operativní dopfiedná a zpûtná vazba Stanovení úloh operativní dopfiedné a zpûtné vazby Nástroje dopfiedné a zpûtné vazby Operativní anal za odchylek Odchylky nákladû Dal í formy vyjádfiení porovnávání pfiepoãten plán skuteãnost Porovnání v sledku pfiepoãten plán skuteãnost Porovnání návratnosti investic pfiepoãten plán skuteãnost Anal za odchylek orientovaná do budoucnosti: propoãet oãekávání (v poãet oãekávan ch hodnot) Úlohy a zodpovûdnost controllera pfii operativní dopfiedné a zpûtné vazbû Informace urãené pro vedoucí pracovníky Definování úloh Základy Rámcové podmínky manaïerského informaãního systému PoÏadavky na manaïersk informaãní systém Nástroje k plnûní úloh Tabulky klíãov ch údajû ManaÏersk informaãní systém podporovan v poãetní technikou

10 10.3 Úlohy a zodpovûdnost controllera v manaïerském informaãním systému âást III V stavba a tvorba 1 Pfiedpoklady uplatnûní, kontext tvorby a kritické faktory úspûchu pro tvorbu systému controllingu Pfiedpoklady uplatnûní Kontext tvorby a styãné body pro identifikaci kritick ch faktorû úspûchu Typy kritick ch faktorû úspûchu Faktory neúspûchu Zavádûní a budování systému controllingu jako projekt Základy zavádûní controllingu Vhodnost projektu pro zavádûní controllingu Znaky projektu Zavádûní controllingu DÛsledky zavádûní controllingu jako projektu UÏitek profesionálního projektového managementu Odkdy je pfii zavádûní controllingu vhodné pouïít projekt? Fázov model zavádûní controllingu jako projekt Fáze definice projektu V voj systému controllingu Audit controllingu: anal za skuteãnosti a kritika skuteãnosti V voj cílového konceptu Pfiíprava zavádûní Implementace systému controllingu Fáze ukonãení projektu Psychologická pravidla pro zavádûní a prosazování systémû controllingu Pracovní vztahy controllera Motivace Feedback (zpûtná vazba) Pozitivní a negativní oãekávání se odráïejí ve v konech O zacházení s chybami Budovat na siln ch stránkách

11 3.4 Komunikace Efektivní komunikaãní rozpûtí Psychologick komfort usnadàuje pfiístup Jak fiídím svého éfa? Vytváfiení dûvûry Controlling je sluïba dûvûry DÛvûra je dobrovolné pfienesení kontroly Prosazování Tlak a v kon Metoda Kontrolní seznam k prosazení (urãitého názoru) pomoc pfiesnému my lení Zmûna Psychologick odpor WitteÛv model promotorû a oponentû Moc jako fenomén (jev) v rámci organizaãní zmûny Podpora systémû controllingu v poãetní technikou Systémy controllingu a podpora v poãetní technikou Zmûna stanovení úloh controllera MoÏnosti controllingu podporovaného v poãetní technikou Koncepce, v bûr a implementace Koncepce systému controllingu podporovaného v poãetní technikou ShromáÏdûní údajû o skuteãném stavu Kritika skuteãnosti Vypracování cílového konceptu V bûr softwaru controllingu Vypracování katalogu poïadavkû a seznamu povinností Vypracování katalogu kritérií a zhodnocení Implementace nejvhodnûj ího softwarového fie ení PoÏadavky a pfiedpoklady pouïití systému controllingu podporovaného v poãetní technikou Informace a zapojení pfiíslu n ch pracovníkû Zaji tûní vedlej ích podmínek

12 4.5.3 Hospodárnost podpory controllingu v poãetní technikou Faktory neúspûchu controllingu podporovaného v poãetní technikou zpracování dat Budoucí v voj na softwarovém a hardwarovém trhu a jeho dûsledky pro controlling Závislost systému controllingu na podnikové ãinnosti a struktufie podniku Zvlá tnosti controllingu v mal ch a stfiedních podnicích Okolí controllingu PoÏadavky z okolí controllingu Vybudování systému controllingu Strategick controlling Operativní controlling a reporting Hlavní závûry Koncernov controlling Okolí controllingu PoÏadavky z okolí controllingu Vybudování systému controllingu Úlohy a nástroje Centrální fiídící veliãiny v koncernu Systémy strategického a operativního controllingu Hlavní závûry Zvlá tnosti controllingu v neziskov ch organizacích Okolí controllingu PoÏadavky z okolí controllingu Vybudování systému controllingu Problematika managementu a cíle controllingu Centrální fiídící veliãiny Systém controllingu Hlavní závûry Controlling ve v robních podnicích Okolí controllingu PoÏadavky z okolí controllingu Cíle

13 ídící veliãiny Budování systému controllingu Strategick controlling v roby úlohy a nástroje Operativní controlling v roby úlohy a nástroje Nové v vojové tendence Hlavní závûry Controlling v obchodû Okolí controllingu PoÏadavky z okolí controllingu Vybudování systému controllingu Problematika managementu a cíle controllingu ídící veliãiny Systém controllingu Hlavní závûry Controlling v bankovnictví Rámcové podmínky controllingu PoÏadavky na controlling Systém controllingu Strategick controlling v bankovnictví Operativní controlling v bankovnictví Hlavní závûry Controlling v poji Èovnách Okolí controllingu PoÏadavky na okolí controllingu Vybudování systému controllingu Problematika managementu a cíle controllingu ídící veliãiny Systém controllingu Hlavní závûry Zvlá tnosti controllingu ve svobodn ch povoláních Okolí controllingu PoÏadavky z okolí controllingu Vybudování systému controllingu

14 Problematika managementu a cíle controllingu Ústfiední fiídící veliãiny Systémy controllingu Hlavní závûry Controlling v projektovû orientovan ch podnicích Okolí controllingu PoÏadavky z okolí controllingu Vybudování systému controllingu Problematika managementu a cíle controllingu Ústfiední fiídící veliãiny Systém controllingu Hlavní závûry âást IV Budoucnost controllingu 1 Dynamika Orientace na stakeholdery (zájmové skupiny) Orientace na proces a projekt Koncentrace na to, co je podstatné Seznam literatury Zkratky k seznamu literatury Doporuãená literatura

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! 1 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy HR

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! I Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy Strategické

Více

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy.

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti

Více

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice 3 Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice vnitfiního a vnûj ího uspofiádání souãasné hlavní budovy

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici Schváleno XXXI. sjezdem âssd, Praha, 28. 30. 3. 2003 Obsah: 1. Kdo jsme a kam smûfiujeme...3 1.1. Historické kofieny a zásady

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Produktové portfolio IBM Lotus software

Produktové portfolio IBM Lotus software Produktové portfolio IBM Lotus software Technologie pro snadnou komunikaci, t movou spolupráci a sdílení informací Obsah: Pfiehled produktû 3 Produkty pro spolupráci 4 Roz ifiující produkty pro spolupráci

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

NATO. ˆ Schopnejsí. a vyvázenejsí aliance. review DEPOT ANTWERPEN X

NATO. ˆ Schopnejsí. a vyvázenejsí aliance. review DEPOT ANTWERPEN X NATO review ˆˆˆ ˆ Schopnejsí a vyvázenejsí ˆ ˆ ˆ aliance DEPOT ANTWERPEN X JARO LÉTO 2000 NATO OBSAH review jaro/léto 2000 roãník 48 Obálka: NATO Graphics Studio George Robertson 3 Dopis generálního tajemníka

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA A SOCIÁLNÍ PODNIK V TEORII A PRAXI Magdalena Hunãová

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA A SOCIÁLNÍ PODNIK V TEORII A PRAXI Magdalena Hunãová SOCIÁLNÍ EKONOMIKA A SOCIÁLNÍ PODNIK V TEORII A PRAXI Magdalena Hunãová KNIHOVNIâKA PROJEKTU PODNIKÁNÍ V SOCIÁLNÍ EKONOMICE 7 Osvûta a vzdûlávání na podporu sociálního podnikání v regionech Moravy a Vysoãiny

Více

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou Editorial Tak opût naskoãily jedniãky, dnes je 1.11. roku 2011 a zvlá tû leto ní listopadové datum s jednou jedenáctkou navíc vyz vá typografy a textové maniaky k ãíslicov m hrám, které tfieba v sousedním

Více

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY Josef Novotn, Pavel Duspiva Úvod Faktory, které ovlivàují kupní chování spotfiebitelû, jsou pro podniky velice v znamné, protoïe

Více