Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava"

Transkript

1 Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE prosince ledna února bøezna dubna 2009 STUDIUM PRO ØÍZENÝ ROZVOJ KREATIVITY A INOVACÍ ROÈNÍK 2008 / kvìtna 2009 držitel certifikátu ÈSN EN ISO 9001:2001 Akreditace MŠMT ÈR, MPSV ÈR, ÈIA ÈR, Povìøení SÚJB, ÈSJ - EOQ Kontakt: DTO CZ, s.r.o. Mariánské námìstí 480/ Ostrava-Mariánské Hory Tajemník studia: Ing. Zdenka Hofbruckerová tel.: Cíl studia: komerèní úspìch!

2 MÍSTO KONÁNÍ Hotel Annahof Výstup studia: Závìrem dvousemestrálního studia získá absolvent na základì úspìšné závìreèné obhajoby zadaného praktického úkolu nebo problému certifikát Master of Creativity and Innovation. Nejlepší øešení budou ocenìna Asociací inovaèního podnikání ÈR v rámci Týdne výzkumu, vývoje a inovací. Pøipravil: DTO CZ, s.r.o. ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava Hluboké 33, Domašov

3 NAUÈÍTE SE PROSAZOVAT NOVÉ MYŠLENKY aneb jak dotáhnout inovaèní procesy k realizaci Bc. Karel Èervený, MBA, je zkušeným lektorem v oblasti rozvoje kreativity a inovaèního myšlení, personalistiky, managementu, praktické psychologie. V uplynulých letech byl personálním øeditelem spoleènosti VVT, a.s. Oldøich Pelikán loutkáø, sochaø, designér (Ostrava), vìnuje se užité grafice, designu, animované tvorbì, sochaøinì. Mnohonásobnì ocenìn v soutìži Obal roku. Èlen asociace animované tvorby a Unie výtvarných umìlcù. V kurzech výtvarného umìní s vysokou úèinností rozvíjí kreativního a umìleckého ducha absolventù. PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (VŠE Praha), pùsobí na VŠE Praha a VUT Brno. Zamìøuje se na tvoøivost individuální, týmovou a organizaèní;organizaèní kulturu podporující tvoøivost a inovace; tvùrèí styly vedení. Na VŠE garantuje a vede kurz Tvoøivost a inovace, na tuto problematiku zamìøuje i semináøe a výcvikové kurzy pro manažerskou a podnikatelskou praxi. Dr. Ing. Ludìk Pitra (LP Management Consulting), Managing Director LP Management Consulting, Praha, partner Executive Lounge International, Düsseldorf. Dagmar Misaøová rozhlasová redaktorka (Ostrava), pùsobí v Redakci zpravodajství a volné rozhlasové tvorby v Ostravì, spolupracuje se stanicemi Vltava a Èeský rozhlas 2 - Praha, Radiožurnál. Držitelka ceny Žatva, Reportu, Prix Bohemia, Ceny Vládního výboru pro tìlesnì postižené, Zlatý mikrofon. doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (VUT Brno), pùsobí na fakultì Elektrotechniky a komunikaèních technologií. Vìnuje se pøedevším zavádìní metodiky TRIZ do firem. Spolupracuje s firmami, univerzitami a JIC Brno pøi øešení inovaèních projektù. PhDr. Pavel Humpolíèek, Ph.D. psycholog (Brno), prof. Ing. Ivan Vágner, CSc. (MU Brno), vedoucí Katedry národního hospodáøství Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brnì. Autor nìkolika monografií, øady odborných èlánkù, øešitel vìdecko-výzkumných projektù. Ing. Alan Vápeníèek, CSc. (DTO CZ Ostrava), øeditel Akademického centra poradenství a supervize, spolupracuje s Probaèní a mediaèní službou Èeské republiky (supervizor/lektor), s Poradenským centrem pøi CEVAPO VUT v Brnì, se spoleèností Testcentrum, jako supervizor, psycholog, psychoterapeut, lektor kreativity, vysokoškolský pedagog. dlouholetý lektor a trenér v oblasti managementu, strategie, lidských zdrojù a procesního øízení, pøipravil a vedl øadu projektù pro organizace formou vzdìlávání a poradenství, øešitel mnoha národních i mezinárodních projektù. Eva Kaòáková (Casiopea), øeditelka spoleènosti Casiopea, v souèasné dobì pracuje jako nezávislý poradce, kouè a facilitátor. Ing. Jena Švarcová, Ph.D. (Zlín) øeditelka Centra pro rozvoj ekonomického vzdìlávání. Spoluzakladatelka obecnì prospìšné spoleènosti Pracujme chytøeji. Pùsobí na fakultì managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì. doc. Ing. Helena Tureková, Ph.D. (Žilinská univerzita, SR), zamìøuje se na efektivní øízení zmìn a inovaèní management. Spoluautorka øady významných projektù pro podnikovou praxi. Aktivnì pracuje v oblasti celoživotního vzdìlávání a tréninkù v podnikové sféøe. Ing. Vladimír Volko (Ostrava), lektor, trenér a kouè pro oblast project managementu, risk managementu a aplikací moderních postupù v podnikové praxi. Je certifikovaným lektorem pro projektové øízení. Specializuje se na efektivnost a výkonnost procesù. Ing. Pavel Hercík (DTO CZ Ostrava), pracuje jako námìstek pro obchod a marketing, pùsobí dlouhodobì jako lektor v oblastech obchod, strategická orientace, a motivace k úspìchu. Je autorem øady odborných èlánkù a uèebních textù.

4 ÚSPÌŠNÍ MANAŽEØI se s Vámi podìlí o své zkušenosti se zavádìním úspìšných inovací ve svých podnicích. Ing. Zbynìk Frolík (Linet, spol. s r.o.), generální øeditel a zakladatel spoleènosti Linet Slaný, API Slaný, podnikatel roku 2003 a 3. top manažer roku 2005 v ÈR, spoluautor mnoha øešení produktových a procesních inovací, které publikoval v ÈR a v zahranièí. Ing. Jiøí Majer (Døevozpracující družstvo Lukavec), pøedseda družstva, Manažer roku 2001, v letech 2003 až 2005 èlen Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojù, od roku 2003 viceprezident ÈMA a první místopøedseda Svazu èeských a moravských výrobních družstev. ROK EVROPSKÝ ROK KREATIVITY A INOVACÍ Velkým handicapem èeské populace je kreativita. Nové vzdìlávací programy proto vyžadují výraznou a pøímou orientaci na zvyšování pružnosti, adaptability, vynalézavosti, tvoøivosti a iniciativy lidí... (Strategie celoživotního uèení ÈR, Praha 2007, Bílá kniha, Praha 2008) K požadovaným inovacím a výsledkùm mùže dojít každý. Naší snahou bude, abyste absolvováním studia postupovali od tvùrèích námìtù k angažované práci a vysokým výkonùm výraznì rychleji a efektivnìji, než byste spoléhali jen sami na sebe. Mgr. Zdenìk Pasák (ÈEZ, a.s.), èlen pøedstavenstva a øeditel divize personalistika ÈEZ, a.s. Více jak 15 let pùsobí v oblasti personalistiky. Ing. Miroslav Hofman (2N TELEKOMUNIKACE a.s.), a jeden ze zakládajících vlastníkù spoleènosti 2N. V èele firmy stojí od jejího založení v roce V souèasnosti se vìnuje zejména rozvojovým a investièním projektùm v oblasti nových produktù a tržních pøíležitostí. øeditelka DTO CZ, s.r.o., øádná profesorka na VŠB-TU Ostrava a UTB Zlín. První držitelka ceny Anežky Žaludové udìlované ÈSJ za mimoøádný pøínos v oblasti managementu kvality (1998), Manažer roku 2003 v odvìtví vzdìlávání a poradenství. Dlouholetý zástupce ÈR v CEET - WFEO (World Federation of Engineering Organizations). Autorka mnoha monografií a více než 300 odborných publikací, èlánkù a výzkumných zpráv u nás i v zahranièí. tajemník studia Ing. Zdenka Hofbruckerová Ing. Jan Svìtlík (VÍTKOVICE Holding a.s.), VÍTKOVICE HOLDING, a.s., a generální øeditel VÍTKOVICE, a.s., VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. Ing. Pavel Prosický (OHL ŽS, a.s.), Jako zamìstnanec SAP ÈR vedl projekty implementací informaèních systémù. Pøi souèasném pùsobení v stavební firmì OHL ŽS, a.s. se podílí na pøípravì mezinárodních projektù v oblasti komunikací a zavádìní interních øídicích systémù. Ing. Petr Chvátal (TNT Express Worldwide, spol. s r.o.), generální øeditel TNT Express Worldwide, finalista soutìže Manažer roku (2005), èlen strategického inovaèního týmu TNT Express Worldwide na korporátní úrovni. Doc. Ing. Jiøí Cienciala, MBA (Tøinecké železárny, a.s.), generální øeditel a TØINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., pøedseda dozorèí rady Hutnictví železa, prezident Odvìtvového svazu hutnictví a železa, pøedseda Èesko-polské smíšené komory Ostravì, èlen pøedsednictva RHK Ostrava a èlen grémia prezidenta Svazu prùmyslu. prof. Ing. Radim Farana, CSc. (Vysoká škola báòská - Technická univerzita Ostrava) Dìkan Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava se zamìøením na øízení strojù a procesù, informaèní systémy, zpracování dat a systémy øízení kvality. Autor øady odborných publikací, od monografií až po pøíspìvky v èasopisech a na mezinárodních sympóziích. Ing. Jaroslav Jarabek, MBA (INŽENÝRSKÉ STAVBY a.s., Košice, SR), generálny riadite¾ a predseda predstavenstva Inžinierske stavby, a.s., viceprezident Zväzu stavebných podnikate¾ov Slovenska, èlen Vedeckej rady Technickej univerzity Košice. Ing. Pavel Juøíèek, PhD. (BRANO Group, a.s.), generální øeditel BRANO GROUP. Tato skupina, zamìøená pøedevším na výrobu automobilových komponentù, zahrnuje 8 firem s celkovým poètem zamìstnancù 2500 a s roèním obratem pøes 4 miliardy Kè. Kromì toho zastává funkci viceprezidenta Sdružení automobilového prùmyslu ÈR. Obdržel ocenìní Podnikatel roku 2006 a umístil se na 2. místì v soutìži Manažer roku 2006.

5 DTO CZ, s.r.o. PØIHLÁŠKA KE STUDIU ROÈNÍK 2008 Pøíjmení a jméno, titul úèastníka:... Název firmy:... Adresa vèetnì PSÈ Zapsán v OR:... Tel.:...Fax: IÈ:...DIÈ:... Bankovní spojení:... Zpùsob platby: ve prospìch úètu: /0100 u KB Ostrava variabilní symbol: DTO CZ: IÈ , DIÈ: CZ Platba bude provedena: fakturou / pøevodem na úèet Datum a podpis... Cena studijního programu: ,- Kè + 19 % DPH V cenì je zahrnuto: prezenèní studium, aktivizaèní a tréninkové programy, literatura, stravování. V cenì nejsou zahrnuty n áklady na ubytování a dopravu úèastníkù. Stornovací podmínky: Storno pøihlášky je akceptováno písemnou formou. Bezplatné storno závazné pøihlášky akceptováno 30 a více pracovních dní pøed zahájením studia. Pøi odhlášení 15 až 29 dní bude úètován storno poplatek ve výši 30 % ceny studia. Storno poplatek v dobì kratší než 14 pracovních dní pøed zahájením studia a v jeho prùbìhu èiní 100 % ceny, popøípadì úèastník za sebe mùže vyslat náhradníka. Odesláním této závazné pøihlášky úèastník pøijímá výše uvedené podmínky Na základì Vaší pøihlášky Vám bude pøed zahájením studia zaslán detailní èasový i obsahový harmonogram. Kontakt: Ing. Zdenka Hofbruckerová, tajemník studia, tel.: , z.h VŠB - TU Ostrava mediální partner

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference 2. mezinárodní konference PROMÌNY EVROPY 2008 www.neweurope.cz 17. - 18. dubna 2008 Zasedací síò Nové radnice Mariánské námìstí Praha 1 - Staré Mìsto DTO CZ, s.r.o. ve spolupráci s VŠE Praha poøádá mezinárodní

Více

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str.

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str. Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VIII ČÍSLO 1/2004 ZDARMA Na univerzitu přijeli významní hosté str. 5 Čestný doktorát VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8 Fakulta strojní se představuje str. 11

Více

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32 O BSAH Úvodní slovo 2 Správní rada 3 Dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Internetový program 5 Program PORYV 9 Program Zaèít spolu 15 Auditorská zpráva 20 Rozvaha 21 Výkaz zisku a ztrát 25 Pøíloha úèetní závìrky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 3 6 Ing. Martin Boèek, Daniel

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec

Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec Tøinec Kontakt 4 0 0 2 Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Zpráva o èinnosti Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec tel.: 558 321 280, fax: 558 321 300 www.hrat.org, hrat@hrat.org

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA TVORBA - TVOØIVOST - HRA 12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 13. - 16. øíjna 2005, Jevišovice Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ.

Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ. Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc, pøièemž v Èeské

Více

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 9- STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace Výroèní zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

Spolupracující regiony

Spolupracující regiony Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více