Informační systémy. Specifikace, realizace, provoz. Jaroslav Král

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systémy. Specifikace, realizace, provoz. Jaroslav Král"

Transkript

1 Informační systémy Specifikace, realizace, provoz Jaroslav Král

2 Tato kniha vznikla s částečnou podporou grantové agentury ČR, grant 201/98/0532. UNIX je technologická ochranná známka X/Open Company, Ltd.; Jaroslav Král, 1998 Obálka Jan Hanuš, 1998 ISBN

3 Obsah Seznam obrázků 13 Seznam tabulek 17 1 Software hi-tech výrobek Problémy vývoje informačních technologií. Princip analogie Inženýrský přístup k vývoji softwaru Životní cyklus customizovaných informačních systémů Formulace cílů Volba cílů softwarových systémů Úskalí při volbě cílů Dvojí tvář informačních systémů Architektury informačních systémů Dokument Stanovení cílů projektu (SCP, Projektový záměr ) Historie Vývoj programovacích jazyků Jak se informační technologie používají Zdokonalování hardwaru a vlastnosti softwaru Podíl ceny softwaru na ceněis Počítačová ergonomie Informatická společnost Počítačové nemoci z povolání Objektivně zjistitelné nemoci z práce s počítači Subjektivní potíže Jiné negativní vlivy informačních technologií

4 Obsah 4.3 Zásady hygieny práce u počítačů Ergonomie práce s počítači Ergonomie pracovního místa Ergonomie pracovního prostředí Ergonomie softwaru Důležitost dodržování ergonomických hledisek Marketing, zahájení analýzy Důvody pro zavádění IS Problém volby partnera Převzít, nebo vyvíjet? Systémová integrace Problémy systémové integrace Vedení projektu při systémové integraci Problémy výběrových řízení Existenční řešení Restrukturalizace činnosti podniku/úřadu (business process reingeneering) Informatické pasti Volba hardwaru a základního softwaru Vyhodnocování rizik Příklad analýzy kritických požadavků Shrnutí problémůpočátečních etap vývoje a customizace IS Jazyk dokumentů počátečních etap budování IS Členění dokumentu Specifikace požadavků Role zákazníka při specifikaci požadavků Zajištění vazeb mezi specifikacemi a ostatními etapami realizace softwaru Zjišt ování požadavků Techniky zjišt ování požadavků na IS Interview Průběh a zásady vedení interview Situace ohrožující úspěch interview Strukturované interview Rozesílání dotazníků Studium dokumentů Pozorování na místě, účast na pracovním procesu Analýza stávajícího IS Týmový vývoj specifikací požadavků Varianty procesů vývoje software Softwarové prototypy a jejich použití Modely vývoje softwaru

5 Obsah Spirálový model Iterační model Inkrementální vývoj Oponentury Pravidla provádění vnitřních oponentur Jednofázové inspekce (Fagan, 1979) Aktivní inspekce Vícefázové inspekce Revize Další techniky používané při oponenturách Oponentury zdrojových textů programů Činnosti pro zajištění kvality Vlastnosti členů oponentských týmů Řízení prací Databáze projektu. Infrastruktura projektu Plán zajištění kvality Sít ové metody Deník projektu Personální zajištění Řízení prací a zbytečná administrativa Vedení projektu a varianty životního cyklu softwaru Práce v týmu Psychologie týmové práce Pracovní procesy Vedoucí týmu Neformální role v týmu Podvědomá schémata chování psychohry Role zvláště schopných osobností v týmu Organizace softwarových týmů Horda Demokratická skupina Tým šéfprogramátora Supertým (tým hlavního programátora) Multitýmová organizace (konfederace) Kritéria volby týmové organizace Infrastruktura podpory týmové práce Softwarové architektury Faktor času

6 Obsah 11.2 Dekompozice IS do sítě spolupracujících aplikací Datové sklady (data warehouse) Architektura klient server Příklad dekompozice s použitím výměny zpráv Vývoj systému pracujícího v reálném čase Výhody a omezení dekompozice systému do sítě spolupracujících aplikací Strukturované specifikace a návrh Strukturované specifikace a návrh jednotlivých aplikací Semistrukturovaný návrh Návrh systému ve vrstvách Objektově orientovaná analýza a návrh Principy objektově orientovaného přístupu Objektově orientované specifikace požadavků Objektově orientovaný návrh a štěpení aplikací Případy použití (use cases) Softwarové vzory, sestavy a šablony Nástroje vývoje softwaru Kolik investovat do nástrojů Návrh datových struktur, ER-diagramy Diagramy toků dat Postup vytváření diagramů toků dat Modelování dynamiky systému. Přechodové diagramy. Diagramy interakcí Rozhodovací tabulky Metoda SADT Objektově orientované metody Životní cyklus softwaru budovaného objektově orientovanými metodami Prostředky objektové analýzy a návrhu Funkcionální model (diagramy toků dat) Diagramy tříd, modely tříd Přechodové diagramy (dynamický model) Nezávislost implementací metod objektů Od kódování k provozu Kódování Volba programovacího jazyka Užitečné zásady psaní programů Řemeslo programátora a programovací jazyky Testování Činnosti při testování Organizační zabezpečení testů Integrace

7 Obsah Testové metriky Kritéria ukončení testování Předání do provozu Měnící se úkoly IS a jejich důsledky pro volbu technik vývoje Údržba Uživatelské rozhraní Hlavní zásady návrhu uživatelského rozhraní Faktory akceptovatelnosti softwaru Životní cyklus uživatelského rozhraní Zvláštnosti testování uživatelského rozhraní Údržba uživatelského rozhraní Výhody a nevýhody grafického uživatelského rozhraní Měření softwaru, softwarové metriky Měření a řízení Potíže s měřením softwaru Druhy softwarových metrik Explicitní metriky Implicitní metriky Sběr a vyhodnocování metrik Empirické závislosti softwarových metrik Pracnost a produktivita při programování Softwarové rovnice a jejich důsledky Efekty dekompozice Vliv napjatých termínů Vliv hardwarových omezení Faktory ovlivňující produktivitu Vliv programovacího jazyka Výskyt defektů Pracnost realizace jednotlivých etap životního cyklu. Problémy údržby Průběh velikosti týmu Využití času Role špičkových pracovníků Softwarové metriky a zajišt ování kvality softwaru Role metrik v činnosti softwarových firem Třídy softwarových systémů Odhad pracnosti a termínů Odhad COCOMO Odhad pomocí funkčních bodů Modifikovaný odhad funkčních bodů(fp2)

8 Obsah 16.4 Zlepšování kvality odhadů v softwarových projektech Dokumentace Uživatelská dokumentace Dokumentace pro údržbu Umění psát dobrou dokumentaci Jazyková kultura v dokumentech Nástroje tvorby dokumentace Údržba dokumentace Administrativní a ekonomická dokumentace Normy pro vedení dokumentace Požadavky na kvalitu dokumentace podle ISO Faktory kvality dokumentace Softwarové procesy Softwarové procesy. Základní pojmy Životní cyklus softwarového procesu Provádění softwarového procesu Vlastnosti modelů softwarových procesů Metody modelování procesů Stupně využívání softwarových procesů. Metodologie CMM Systémy CASE Druhy CASE systémů Zkušenosti s CASE Volba CASE nástrojů Softwarové normy Tvorba norem Přehled softwarově inženýrských norem IEEE/ANSI Hlavní zásady softwarové normy ISO Přehled normy ISO Zásady řízení kvality softwaru Systém řízení kvality v jednotlivých etapách životního cyklu Aktivity při řízení konfigurace Správa dokumentů Měření, pravidla, nástroje Nákup a využití produktůtřetích stran Zaškolování Vzor pro návrh softwarového procesu ISO Poznámky k normě ISO

9 Obsah 21 Příklad IS pro řízení výroby Řízení průmyslové výroby Výroba integrovaná počítačem (CIM) Softwarové prostředky realizace CIM Pružné výrobní systémy (PVS) ve strojírenství Příklad návrhu informačního systému pro pružný výrobní systém Analýza základních požadavků a podmínek Architektura IS Datová základna Výpadky Uživatelské rozhraní Zkušenosti z vývoje řídicích systémů A Profese informatik 333 B Informatická revoluce 335 Literatura 337 Rejstřík

10 Obsah 12

11 Seznam obrázků 1.1 Činnosti při metodě vodopádu Varianty volby cílů softwarového produktu Koalice skupin v podniku Možná struktura manažerského informačního systému Změny podílů jednotlivých druhů činností na celkové výpočetní kapacitě během historie používání počítačů Informatická společnost Organizace pracovního místa Ilustrace zákona Přiřazení problémů a rizik kritickým požadavkům. Problém má být v grafu co nejníže, pokud se problém řeší ve více místech, přenáší se jeho řešení společného předka, tj. do nejníže položeného místa, kterým prochází cesty z kořene stromu do všech míst, kde se řeší daný problém Zasedací pořádek při skupinovém interview Používání softwarových prototypů. Větev nalevo může být provedena vícekrát Spirálový model vývoje softwaru Návaznost činností při iterativním vývoji softwaru Inkrementální vývoj. Obrázek nezachycuje činnosti spojené s vytvářením dokumentace Rychlost odstraňování chyb při inspekcích a při testování Příklad použití metody kritické cesty Míra skutečného souhlasu v závislosti na způsobu přijetí rozhodnutí Skupiny úkolů ačinností při týmové práci Struktura týmu šéfprogramátora Struktura týmu hlavního programátora Volba typu organizace týmu Třívrstvá (three tier) struktura jednotlivé aplikace Možná architektura datového skladu Klasické schéma spolupráce mezi klientem a serverem (tlustý klient) Možnosti dělení kódu aplikace

12 Seznam obrázků 11.5 Vývojový diagram aplikace příjemce zprávy Dekompozice procesu pracujícího v reálném čase Nahrazení řízeného systému simulačním programem Postup dekompozice systému Příklad struktogramu hierarchické dekompozice aplikace Vztah mezi hierarchickou dekompozicí a fungováním systému Objektově orientovaná nadstavba nad relační databází Příklad grafických prostředků definice případů použití Porovnání metody Himaláj a metody Stolová hora Graf funkce Q.m=n/=n pro různá c Grafické prvky ER-diagramů. Při zachování podstaty se grafická forma ER-diagramůrůzných autorů liší, především při označování násobnosti kardinality, s níž entita vstupuje do relace Zobrazení vztahu mezi mužem a jeho dětmi. Muž nemusí mít žádné dítě, každé dítě má právě jednoho biologického otce Příklad složitějšího ER-diagramu. Relace je typu m:n, mají-li obě strany relace vyšší násobnost než jedna (zde má životního partnera). Relace typu m:n není v relačních databázích přímo implementovatelná a pro databáze musí být transformována do tvaru z obr Odstranění relace typu m:n Chenova notace. Místo n může být konkrétní celé číslo, výčet nebo interval, např. 2:n značí minimálně dva výskyty, 3:4 tři nebo čtyři výskyty Grafické prvky používané při definování diagramů toků dat (notace SSADM) Diagram toků dat systému Vyřizování žádostí Dekompozice procesu Zpracování žádostí. Kontext diagramu musí odpovídat kontextu procesu Zpracování žádostí v diagramu Vyřizování žádostí Hierarchie vytvořená postupnou dekompozicí systému Zpracování žádostí Diagram kontextu systému Vyřizování žádostí Schéma činnosti při propojování telefonního hovoru v telefonní ústředně Dekompozice stavu Čekání na linku Scénář(přechodový diagram) práce prodavače Diagram interakcí pro UC Zavezení palety do regálového skladu Diagram výměny zpráv systému elektronického prodeje. Svislé čáry označují moduly či skupiny objektů zajišt ující danou činnost Diagram akcí Podschéma diagramu akcí A Vrcholový datový diagram Dekompozice datové struktury Úroda Prvky Rumbaughovy notace diagramů toků dat. Formální požadavky: Šipky musí za čínat či končit v úložištích, procesech či aktorech. Procesy a úložiště musí mít alespoň jeden vstupní a alespoň jeden výstupní tok Grafické zobrazování tříd Základní forma asociace tříd. Tečka označuje vyšší násobnost 0:n, kroužek násobnost 0:1, čára právě jeden výskyt

13 Seznam obrázků Třída vázaná na asociaci jiných tříd Kvalifikace asociace Podmínky pro asociace Vztah dědění mezi třídami Vícenásobné dědění Agregace Zobrazení ternární asociace Příklad rekurzivní struktury Modelování struktury programu Homomorfizmus mezi asociacemi a podmínky vztahů mezi třídami Model tříd a odpovídajících objektů Vztahy tříd a vztahy objektů Možná struktura modulů Grafické prostředky přechodových diagramů Příklad přechodového diagramu Přechodový diagram, model práce klimatizace Model práce telefonní ústředny Dokumenty potřebné k provedení testů a jejich návaznosti (vhodné pro reálné úkoly, podle ANSI 94) Pravděpodobnost, že vyvíjený software neuspěje Průběh osvojování nového systému křivka zvládání Intenzita práce při učení Křivka učení Činnosti při zaučování Varianty zvládání systému (vlevo) a kompromis snižující náročnost učení bez podstatného snížení úrovně zvládnutí celého systému (vpravo) Architektura aplikace vhodná pro postupný vývoj uživatelského rozhraní Informační systém metrik softwarového projektu a) Pracnost a délka programů, zbraňové systémy. b) Pracnost a délka programů, IBM Vztah mezi produktivitou a délkou programu. Prod je udávána v řádcích za rok, délka v řádcích. Za střední hodnoty délky programů je vzat střed intervalu logaritmů z tab. 1. Pro okrajové třídy jsou zvoleny hodnoty délky a Vysvětlení zavádějících výsledků analýzy regrese Regrese pro Srnd.C/ a Soper./ pro krátké programy (Halstead, 1977) a) Nedosažitelná oblast. Prakticky neexistují programy, pro které pro dobu řešení D platí Doba < 3=4 Prac 1=3. D měsíce, Prac člověkoměsíce. b) Závislost pracnosti na době řešení. N nedosažitelná oblast, A oblast napjatých termínů, B oblast stability, C nepřiměřeně dlouhá doba řešení Vliv hardwarových omezení na cenu instrukce reálných projektů Porovnání pracnosti údržby programů psaných v assembleru (+) a vyšším jazyce (). Del v řádcích. Data ukazují, že OsobybD c Del a tedy Prac údržba bd c 1 Del Závislost počtu selhání při provozu softwaru na době provozu

14 Seznam obrázků Podíl prací jednotlivých etap životního cyklu Podíl počtu měněných modulů kpočtu všech modulů pro jednotlivá vydání () OS IBM 360. Podle (Lehman, Belady, 1976). S časem podíl měněných modulů vzrůstá až na 80 % Rayleightova křivka. Část plochy pod křivkou po předání jsou práce, které budou provedeny v rámci údržby (corrective maintenance). To, co se do okamžiku předání nestihne udělat, přechází do údržby, kde se projevuje jako neodstraněné chyby Normalizovaný tvar Planckovy křivky Planck.t/ D 142:32 t ;5 =.exp.4:9651=t/ ; 1/ Planckův model velikosti týmů pro projekt Safeguard Planckův model pro software spojení s ponorkami Vztah mezi procentem nejlepších a procentem jimi dosažených výsledků (podle Boehm, 1981) Sledování stability pozorovaných hodnot Typický průběh frekvence selhání systému s proloženou exponenciální funkcí Vztah zjištěných hodnot pracnosti Prac (v hodinách) pomocí funkčních bodů F. Prac roste rychleji než odhad, tj. pravděpodobná závislost Prac bd c F a 1 < b < 4= E-R diagram dat pro zpracování objednávek Operačně orientovaný pohled na model softwarového procesu a jeho použití Metoda vodopádu v notaci SADT Návaznost činností při procesně orientovaném vývoji softwaru Struktura CIM Schéma vazeb mezi řízením dílny a podnikovým IS Struktura KS-PVS Rozhraní usnadňující změny rozvrhu. Výhodné především při řízení na průšvih

15 Seznam tabulek 1.1 Porovnání pracností jednotlivých etap při vývoji a při customizaci obdobného systému. Pracnost vývoje IS je normována hodnotou Výhody (C) a nevýhody (;), případně výhody i nevýhody () customizovaného IS Vlastnosti člena týmu Efekty zvýšení výkonu při použití nástrojů Rozhodovací tabulka popisující činnost leasingové firmy Přehled metod používaných při vývoji a modifikacích uživatelského rozhraní Příklad výpočtu hodnot metrik jednoduchého programu v jazyce Pascal Data záznamu selhání a defektu. Mezi záznamy failure a defect je vztah m:n Závislost produktivity práce programátora (měřeno v řádcích za člověkorok) na délce programu v řádcích. Podle (Martin, McClure, 1985a) Tabulka výsledků ortogonální regresní analýzy pro různé soubory dat. Data z řádků 9 až 16 se týkají malých podprogramů Vliv hardwarových omezení na cenu instrukce programů a dobu řešení. Cena instrukce při využití zdrojů na 50 % je normována na hodnotu 1. Podle (Boehm, 1981) Podíly pracností jednotlivých činností vyjádřené v procentech vývoje systému dané kvality. Pracnost customizace se týká dealera Co programátoři dělají Obvyklé hodnoty metrik pracnosti instrukce, délka a celková pracnost typických t říd softwarových projektů. Vše jako poměr k hodnotám v prvním řádku Kvalita odhadů délky pomocí funkčních bodů Hodnoty konstant pro výpočet funkčních bodů Výpočet přínosů jednotlivých typů souborů Příklad výpočtu pro transakce prováděné při zpracování objednávek Matice událost/datová entita pro rezervaci hotelového pokoje. C pouze čtení, V vytvoření, M modifikace, Z zrušení

16 Seznam tabulek 16.6 Procenta pracnosti a doby pro jednotlivé etapy životního cyklu podle (Symons, 1991). O CASE se předpokládá, že používá při generaci kódu. Předpoklad 2 % na kódování a testování částí při použití CASE je asi příliš optimistický Aktivity na vývoji metod odhadu založených na metrikách Del, FP, FP2. Podle (Symons, 1991). FP2 je automatizováno v některých CASE systémech Matice vystopovatelnosti (traceability) požadavků Matice vysledovatelnosti testů

17 Úvod Počítače stále více ovlivňují lidskou společnost. Používání počítačů je stále komplexnější a klade stále větší důraz na ukládání, vyhledávání a prezentaci informací. Základním prvkem využívání po čítačů, nebo obecněji informačních technologií (IT), jsou softwarové produkty pokrývající tyto činnosti informační systémy. Informační systémy (IS) jsou základním nástrojem změn organizace práce a zlepšení kvalitativních charakteristik podniků a organizací. Kvalita informačních systémů a rozsah a kvalita jejich využívání do značné míry rozhoduje o úspěchu podniků i národních ekonomik. Moderní prostředky komunikace (např. Internet) značně rozšiřují možnosti a přínosy informačních technologií a zvláště informačních systémů. Informační systémy jsou technologickým základem revolučních společenských změn vedoucích ke společnosti nového typu k informatické společnosti. Informační systém je systém sběru, uchovávání, analýzy a prezentace dat určený pro poskytování informací mnoha uživatelům různých profesí. IS může a nemusí být podporován po čítačem. IS často využívá automatizované (počítačem podporované) i neautomatizované ( ruční ) způsoby práce. Volba optimální kombinace automatizovaných i neautomatizovaných činností je základním problémem návrhu IS. IS musí disponovat prostředky sběru, kontroly a uchovávání dat. Data (v počítači posloupnosti nul a jedniček) musí být zobrazitelná ve formě srozumitelné uživatelům a použitelné pro činnosti uživatelů, musí poskytovat informaci. Informace závisí na znalostech a ne vždy zcela známých potřebách konkrétních uživatelů. Pro neškoleného pracovníka je dílenský výkres nesrozumitelná čmáranice. Jiné informace potřebuje skladník, jiné ředitel. Skladníka zajímá skladový list, ředitele trendy rozsahu zásob ve skladech. Různorodost, nejasnost a proměnlivost potřeb je dalším obtížným problémem budování IS. Zavedení IS může znamenat změnu náplně nebo dokonce zánik pracovních míst, změnu v hierarchii moci v podniku a v budoucnu pravděpodobně i v celé společnosti. S tím jsou spojeny problémy, na jejichž řešení nestačí pouze znalosti informačních technologií. IS obvykle slouží jisté komunitě lidí koncovým uživatelům, kteří s IS přímo pracují. IS je navržen jako nástroj podporující jisté činnosti. Funkce IS musí být podporovány vhodnými technickými prostředky, u automatizovaných funkcí hardwarovým vybavením a softwarem. IS nemusí nutně využívat automatizované činnosti. V tomto textu budeme předpokládat, že všechny diskutované IS obsahují automatizované činnosti, tj. alespoň zčásti pracují na počítačích. Informační systémy pracují obvykle s velkými objemy dat, která jsou přístupná mnoha koncovým uživatelům současně. IS podstatně ovlivňují pracovní procesy i organizační strukturu podniků. Zkvalitňují operativu 19

18 Úvod (účetnictví, vedení skladové evidence, finanční operace, řízení výrobních procesů atd.), at se jedná o banku, úřad či výrobní podnik. Data získaná na operativní úrovni spolu s informacemi dosažitelnými na veřejných sítích umožňují podstatně zkvalitnit práci managementu, zlepšit marketing a zkvalitnit činnost podniku a tím dosáhnout strategické výhody před konkurencí. Organizaci používající IS budeme nazývat uživatelem nebo zákazníkem. Koncoví uživatelé jsou konkrétní osoby, které se systémem pracují nebo budou pracovat. Vývoj a nasazení IS má řadu specifických rysů. IS nelze obvykle koupit a bez podstatnějších úprav použít tak, jak to známe např. u operačního systému WINDOWS 95. IS je často nutné vyvíjet od počátku. I u kupovaných informačních systémů je nezbytné informační systém v procesu zvaném customizace přizpůsobovat potřebám a požadavkům uživatele. V obou případech je třeba provádět analýzu potřeb a formulovat požadavky zákazníka. Formulaci požadavků na vlastnosti IS není obvykle schopen v dostatečné kvalitě provést budoucí uživatel. Je tedy nutné, aby přesnou specifikaci požadavků formuloval dodavatel systému. To není možné bez úzké spolupráce se zákazníkem. Pro úspěch informačního systému je třeba řešit řadu problémů typických pouze pro IS, jako je potřeba mocenských změn v organizační hierarchii zákazníka po zavedení IS, zjišt ování jeho skutečných potřeb, kontakty s těmi, co budou IS skutečně používat, zájem a podpora managementu zákazníka atd. Řešení těchto problémů spolu s případným rozhodnutím vyvíjet systém od začátku na míru nebo koupit customizovaný IS je velmi komplikovaná záležitost, jejíž nedostatečné řešení je jednou z hlavních příčin neúspěchů IS. Při řešení těchto problémů jsou potřeba specifické znalosti z oblasti týmové spolupráce, teorie organizace atd. Problémy a techniky vývoje, zavádění i provozu IS musí být řešeny ve spolupráci dodavatele se zákazníkem. Je tedy nutné, aby základní znalosti a techniky používané při vývoji, customizaci a provozu IS byly srozumitelné i pro zákazníka. Zvláště je to patrné při specifikaci požadavků na funkce IS. IS je tedy do jisté míry vždy společným dílem dodavatele i zákazníka. To je rys, který není přítomen u jiných typů softwaru. Základním problémem IS je formulace odpovědi na to, proč (s jakým cílem) je IS zaváděn. Při formulování cílů a důvodů zavádění IS a při podrobné formulaci požadavků (odpověd na otázku co) je nutné aplikovat řadu technik, které zahrnují kromě technologií používaných při vývoji všech softwarových systémů i zcela specifické obraty a metody. Pracnost počátečních etap vývoje IS (stanovení cílů, formulace požadavků) je pro IS daleko vyšší než u jiných typů softwaru. Tato skutečnost si vynucuje použití řady specifických technik vývoje resp. customizace IS. Vývoj (výroba) softwaru včetně IS je technicko-organizační problém, pro jehož řešení byla vyvinuta řada technologií a know-how, které jsou systemizovány a rozvíjeny ve vědecko-technickém oboru softwarové inženýrství. Níže se budeme zabývat problémy vývoje, instalace a provozu IS z hlediska tohoto oboru. Důraz bude kladen na metody specifické pro IS. Vzhledem k významu počátečních etap vývoje IS a problémům s jeho instalací a provozem je důraz kladen na problémy stanovování cílů, specifikace požadavků softwarových systémů a také na problémy marketingu, spolupráce se zákazníkem (volba zákazníka, analýza rizik, organizace spole čných týmů) a některé sociálně společenské problémy, jako jsou počítačové nemoci z povolání. Jsou diskutovány i problémy volby hromadně dodávaných IS a jejich customizace. Počátečními etapami vývoje a nasazení IS se zabývají kapitoly 1 až 12. Poněvadž se počátečních etap musí účastnit i pracovníci zákazníka, jsou informace zde obsažené důležité pro managementy softwarových firem i zákazníků, pro analytiky a informatiky obou stran a do značné míry i pro koncové uživatele. Kapitoly 13 až 21 (kódování, softwarové metriky, softwarové procesy, softwarové normy, CASE systémy) jsou důležité pro informatiky, základní poznatky (využívání metrik a norem, požadavky na dokumentaci a procesní po- 20

19 Úvod hled na tvorbu softwaru, využívání CASE, problém intenzity zátěže při zavádění IS aj.) jsou nutné pro management a pracovníky obou stran. Kapitola 21 obsahuje studii jedné úspěšné realizace IS ve strojírenské výrobě. U čtenářů předpokládáme úroveň počítačových znalostí obvyklou u studentů vyšších ročníků přírodovědných, ekonomických a technických směrů vysokých škol. Postačují i praktické zkušenosti s používáním informačních technologií. Tento text se zabývá průmyslovou výrobou softwaru. Týká se tedy déle existujících softwarových firem, které podstata věci nutí dodržovat termíny, realizovat software většími týmy, provádět marketing a přísně kontrolovat práci všech svých zaměstnanců a neváhat použít případné postihy. Mnoho níže uvedených poznatkůjedůležitých i pro samostatně pracující programátory (např. při jednání se zákazníky, využívání standardů, používání metrik při kontrole kvality softwaru, počítačové nemoci z povolání aj.) O autorovi Profesor Jaroslav Král, DrSc., přednáší na Fakultě informatiky MU Brno a na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha problematiku vývoje informačních systémů. Prof. Král vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK Praha v r Od té doby pracuje jako informatik. Vedle teoretických prací, pojednávajících o formálních jazycích, stavbě kompilátorů a simulacích, se jako analytik a vedoucí projektu účastnil řady projektů zaměřených na kompilátory, makroprocesory, systémy přímého řízení procesu a výroby a vytvořil několik podnikových informačních systémů. 21

20 Úvod 22

21 1 Software technicky náročný (hi-tech) výrobek Vývoj softwaru jako základní podmínky používání informačních technologií je komplikovaný úkol, pro nějž se stále ještě vytvářejí základní techniky a metody. Problémy jsou již v etapách vývoje softwaru, které bychom v klasické terminologii mohli nazvat předprojektová příprava (formulace odpovědí na otázky proč a k čemu). Situaci komplikuje i šalebné přesvědčení, že počítače pomohou jaksi samy od sebe, bez pečlivých analýz a úsilí obvyklých při instalaci klasických technologií, kde většinu otázek řeší technici a obsluha je věcí dělníků a technologů. IS však používá a tedy v jistém smyslu obsluhuje i management. Management tedy musí plnit úkoly, na které není u klasických technologií zvyklý. Chce-li IS používat, musí se ho naučit používat. Je tedy v jistém smyslu ve stejné situaci jako poslední skladník. Musí si udělat čas na školení a lecos neobvyklého se naučit. Není také snadné přijmout zásadu, že dobré fungování a přínosy IS jsou výsledkem společné kvalitní práce všech uživatelů IS, managementu i řadových úředníků, kteří se tak stávají do jisté míry partnery managementu. Poněkud příznivější je situace v pozdějších etapách vývoje softwaru (řešení otázek co a především jak). Souhrn metod a zásad vývoje softwaru, jeho instalace a udržování v provozu je obsahem vědecko-technického oboru softwarové inženýrství (SI). Základní filozofií SI je pohled na tvorbu softwaru a jeho používání jako na výrobn ě- technický problém průmyslového charakteru. Níže probereme problematiku informačních systémů z pohledu softwarového inženýrství. Budeme při tom vycházet z praktických zkušeností autora z vývoje řady informačních systémů a jiných softwarových produktů, které se svými kolegy nejen vyvíjel, ale také obvykle dokončil. Vývoj softwaru je velmi nákladná činnost. Kopie softwaru se vytváří téměř zdarma a ani instalace softwaru nebývá obvykle příliš nákladná. Přesto jsou ceny softwaru vysoké a náklady na nákup softwaru převyšují náklady na hardware. Vývoj softwaru je do značné míry koncetrován do několika málo mamutích firem. Vysoké náklady na vývoj softwaru jsou důsledkem řady faktorů. Efekty informačních technologií jsou velmi často nepřímé. 1 Efektivní využívání IT vyžaduje vysokou kvalifikaci na straně dodavatelů softwaru a v případě IS i jeho uživatelů. Software je abstraktní objekt, který je jen obtížné zobrazit vcelku. Projekt letadla i jeho částí se může opírat o relativně snadné představy celku. Prostředky umožňující vidět softwarové systémy jako celek se teprve vytvářejí (viz kap. 11 a 12) 1. Příklad: Při prezentaci zkušeností se zaváděním systému R/3 na konferenci System Integration 97 bylo za hlavní přínos označeno zlepšení kvality dat, nikoliv tedy zlepšení ekonomických parametrů. 23

14 Úvod do plánování projektu Řízení projektu

14 Úvod do plánování projektu Řízení projektu 14 Úvod do plánování projektu Řízení projektu Plánování projektu Vývoj - rozbor zadání odhad pracnosti, doby řešení, nákladů,... analýza rizik strategie řešení organizace týmu PLÁN PROJEKTU 14.1 Softwarové

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Program a životní cyklus programu

Program a životní cyklus programu Program a životní cyklus programu Program algoritmus zapsaný formálně, srozumitelně pro počítač program se skládá z elementárních kroků Elementární kroky mohou být: instrukce operačního kódu počítače příkazy

Více

5 Požadavky a jejich specifikace

5 Požadavky a jejich specifikace 5 Požadavky a jejich specifikace 5.1 Inženýrství (requirements engineering) - proces stanovení služeb, které by měl vyvíjený systém poskytovat a omezení, za nichž musí pracovat - CO má systém dělat, ne

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Ekonomické aspekty statistické regulace pro vysoce způsobilé procesy. Kateřina Brodecká

Ekonomické aspekty statistické regulace pro vysoce způsobilé procesy. Kateřina Brodecká Ekonomické aspekty statistické regulace pro vysoce způsobilé procesy Kateřina Brodecká Vysoce způsobilé procesy s rozvojem technologií a důrazem kladeným na aktivity neustálého zlepšování a zeštíhlování

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Metodický list č. 1 MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Úvodem: Protože předmětu manažerské informační systémy (MIS) je vyhrazeno ve studijním plánu kombinovaného studia pouze 10 prezenční hodin (5 dvouhodinových

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY metodický list č. 1 Úvodem: Protože předmětu manažerské informační systémy (MIS) je vyhrazeno ve studijním plánu kombinovaného studia pouze 10 prezenční hodin (5 dvouhodinových bloků), je nezbytné, abyste

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Inženýr IT a řídících systémů

Inženýr IT a řídících systémů Inženýr IT a řídících systémů Kdo to je: Inženýr IT a řídících systémů je vysoce kvalifikovaný pracovník, který komplexně stanovuje směry technického rozvoje řídících technologických systémů a nastavení

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Konceptuální modelování. Pavel Tyl 21. 3. 2013

Konceptuální modelování. Pavel Tyl 21. 3. 2013 Konceptuální modelování Pavel Tyl 21. 3. 2013 Vytváření IS Vytváření IS Analýza Návrh Implementace Testování Předání Jednotlivé fáze mezi sebou iterují Proč modelovat a analyzovat? Standardizované pracovní

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Metoda HOS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Metoda HOS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Metoda HOS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 41 1 Hodnocení vyváženosti IS/IT 3 2 1 321 Vysoká úroveň Střední úroveň Nízká úroveň 0 Hardw are Softw are Orgw are Metoda HOS 3 41 2 Úroveň IS 3 2

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

SQL - trigger, Databázové modelování

SQL - trigger, Databázové modelování 6. přednáška z předmětu Datové struktury a databáze (DSD) Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technická univerzita v Liberci jan.lisal@tul.cz

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku. Žáci budou schopni vysvětlit způsoby vedení podniku.

Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku. Žáci budou schopni vysvětlit způsoby vedení podniku. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_01 Název materiálu: STRUKTURA A PRACOVNÍCI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 11. REALIZACE PROJEKTU, SLEDOVÁNÍ STAVU, PŘÍPRAVA PROVOZU, ZKUŠEBNÍ PROVOZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více