Informační systémy. Specifikace, realizace, provoz. Jaroslav Král

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systémy. Specifikace, realizace, provoz. Jaroslav Král"

Transkript

1 Informační systémy Specifikace, realizace, provoz Jaroslav Král

2 Tato kniha vznikla s částečnou podporou grantové agentury ČR, grant 201/98/0532. UNIX je technologická ochranná známka X/Open Company, Ltd.; Jaroslav Král, 1998 Obálka Jan Hanuš, 1998 ISBN

3 Obsah Seznam obrázků 13 Seznam tabulek 17 1 Software hi-tech výrobek Problémy vývoje informačních technologií. Princip analogie Inženýrský přístup k vývoji softwaru Životní cyklus customizovaných informačních systémů Formulace cílů Volba cílů softwarových systémů Úskalí při volbě cílů Dvojí tvář informačních systémů Architektury informačních systémů Dokument Stanovení cílů projektu (SCP, Projektový záměr ) Historie Vývoj programovacích jazyků Jak se informační technologie používají Zdokonalování hardwaru a vlastnosti softwaru Podíl ceny softwaru na ceněis Počítačová ergonomie Informatická společnost Počítačové nemoci z povolání Objektivně zjistitelné nemoci z práce s počítači Subjektivní potíže Jiné negativní vlivy informačních technologií

4 Obsah 4.3 Zásady hygieny práce u počítačů Ergonomie práce s počítači Ergonomie pracovního místa Ergonomie pracovního prostředí Ergonomie softwaru Důležitost dodržování ergonomických hledisek Marketing, zahájení analýzy Důvody pro zavádění IS Problém volby partnera Převzít, nebo vyvíjet? Systémová integrace Problémy systémové integrace Vedení projektu při systémové integraci Problémy výběrových řízení Existenční řešení Restrukturalizace činnosti podniku/úřadu (business process reingeneering) Informatické pasti Volba hardwaru a základního softwaru Vyhodnocování rizik Příklad analýzy kritických požadavků Shrnutí problémůpočátečních etap vývoje a customizace IS Jazyk dokumentů počátečních etap budování IS Členění dokumentu Specifikace požadavků Role zákazníka při specifikaci požadavků Zajištění vazeb mezi specifikacemi a ostatními etapami realizace softwaru Zjišt ování požadavků Techniky zjišt ování požadavků na IS Interview Průběh a zásady vedení interview Situace ohrožující úspěch interview Strukturované interview Rozesílání dotazníků Studium dokumentů Pozorování na místě, účast na pracovním procesu Analýza stávajícího IS Týmový vývoj specifikací požadavků Varianty procesů vývoje software Softwarové prototypy a jejich použití Modely vývoje softwaru

5 Obsah Spirálový model Iterační model Inkrementální vývoj Oponentury Pravidla provádění vnitřních oponentur Jednofázové inspekce (Fagan, 1979) Aktivní inspekce Vícefázové inspekce Revize Další techniky používané při oponenturách Oponentury zdrojových textů programů Činnosti pro zajištění kvality Vlastnosti členů oponentských týmů Řízení prací Databáze projektu. Infrastruktura projektu Plán zajištění kvality Sít ové metody Deník projektu Personální zajištění Řízení prací a zbytečná administrativa Vedení projektu a varianty životního cyklu softwaru Práce v týmu Psychologie týmové práce Pracovní procesy Vedoucí týmu Neformální role v týmu Podvědomá schémata chování psychohry Role zvláště schopných osobností v týmu Organizace softwarových týmů Horda Demokratická skupina Tým šéfprogramátora Supertým (tým hlavního programátora) Multitýmová organizace (konfederace) Kritéria volby týmové organizace Infrastruktura podpory týmové práce Softwarové architektury Faktor času

6 Obsah 11.2 Dekompozice IS do sítě spolupracujících aplikací Datové sklady (data warehouse) Architektura klient server Příklad dekompozice s použitím výměny zpráv Vývoj systému pracujícího v reálném čase Výhody a omezení dekompozice systému do sítě spolupracujících aplikací Strukturované specifikace a návrh Strukturované specifikace a návrh jednotlivých aplikací Semistrukturovaný návrh Návrh systému ve vrstvách Objektově orientovaná analýza a návrh Principy objektově orientovaného přístupu Objektově orientované specifikace požadavků Objektově orientovaný návrh a štěpení aplikací Případy použití (use cases) Softwarové vzory, sestavy a šablony Nástroje vývoje softwaru Kolik investovat do nástrojů Návrh datových struktur, ER-diagramy Diagramy toků dat Postup vytváření diagramů toků dat Modelování dynamiky systému. Přechodové diagramy. Diagramy interakcí Rozhodovací tabulky Metoda SADT Objektově orientované metody Životní cyklus softwaru budovaného objektově orientovanými metodami Prostředky objektové analýzy a návrhu Funkcionální model (diagramy toků dat) Diagramy tříd, modely tříd Přechodové diagramy (dynamický model) Nezávislost implementací metod objektů Od kódování k provozu Kódování Volba programovacího jazyka Užitečné zásady psaní programů Řemeslo programátora a programovací jazyky Testování Činnosti při testování Organizační zabezpečení testů Integrace

7 Obsah Testové metriky Kritéria ukončení testování Předání do provozu Měnící se úkoly IS a jejich důsledky pro volbu technik vývoje Údržba Uživatelské rozhraní Hlavní zásady návrhu uživatelského rozhraní Faktory akceptovatelnosti softwaru Životní cyklus uživatelského rozhraní Zvláštnosti testování uživatelského rozhraní Údržba uživatelského rozhraní Výhody a nevýhody grafického uživatelského rozhraní Měření softwaru, softwarové metriky Měření a řízení Potíže s měřením softwaru Druhy softwarových metrik Explicitní metriky Implicitní metriky Sběr a vyhodnocování metrik Empirické závislosti softwarových metrik Pracnost a produktivita při programování Softwarové rovnice a jejich důsledky Efekty dekompozice Vliv napjatých termínů Vliv hardwarových omezení Faktory ovlivňující produktivitu Vliv programovacího jazyka Výskyt defektů Pracnost realizace jednotlivých etap životního cyklu. Problémy údržby Průběh velikosti týmu Využití času Role špičkových pracovníků Softwarové metriky a zajišt ování kvality softwaru Role metrik v činnosti softwarových firem Třídy softwarových systémů Odhad pracnosti a termínů Odhad COCOMO Odhad pomocí funkčních bodů Modifikovaný odhad funkčních bodů(fp2)

8 Obsah 16.4 Zlepšování kvality odhadů v softwarových projektech Dokumentace Uživatelská dokumentace Dokumentace pro údržbu Umění psát dobrou dokumentaci Jazyková kultura v dokumentech Nástroje tvorby dokumentace Údržba dokumentace Administrativní a ekonomická dokumentace Normy pro vedení dokumentace Požadavky na kvalitu dokumentace podle ISO Faktory kvality dokumentace Softwarové procesy Softwarové procesy. Základní pojmy Životní cyklus softwarového procesu Provádění softwarového procesu Vlastnosti modelů softwarových procesů Metody modelování procesů Stupně využívání softwarových procesů. Metodologie CMM Systémy CASE Druhy CASE systémů Zkušenosti s CASE Volba CASE nástrojů Softwarové normy Tvorba norem Přehled softwarově inženýrských norem IEEE/ANSI Hlavní zásady softwarové normy ISO Přehled normy ISO Zásady řízení kvality softwaru Systém řízení kvality v jednotlivých etapách životního cyklu Aktivity při řízení konfigurace Správa dokumentů Měření, pravidla, nástroje Nákup a využití produktůtřetích stran Zaškolování Vzor pro návrh softwarového procesu ISO Poznámky k normě ISO

9 Obsah 21 Příklad IS pro řízení výroby Řízení průmyslové výroby Výroba integrovaná počítačem (CIM) Softwarové prostředky realizace CIM Pružné výrobní systémy (PVS) ve strojírenství Příklad návrhu informačního systému pro pružný výrobní systém Analýza základních požadavků a podmínek Architektura IS Datová základna Výpadky Uživatelské rozhraní Zkušenosti z vývoje řídicích systémů A Profese informatik 333 B Informatická revoluce 335 Literatura 337 Rejstřík

10 Obsah 12

11 Seznam obrázků 1.1 Činnosti při metodě vodopádu Varianty volby cílů softwarového produktu Koalice skupin v podniku Možná struktura manažerského informačního systému Změny podílů jednotlivých druhů činností na celkové výpočetní kapacitě během historie používání počítačů Informatická společnost Organizace pracovního místa Ilustrace zákona Přiřazení problémů a rizik kritickým požadavkům. Problém má být v grafu co nejníže, pokud se problém řeší ve více místech, přenáší se jeho řešení společného předka, tj. do nejníže položeného místa, kterým prochází cesty z kořene stromu do všech míst, kde se řeší daný problém Zasedací pořádek při skupinovém interview Používání softwarových prototypů. Větev nalevo může být provedena vícekrát Spirálový model vývoje softwaru Návaznost činností při iterativním vývoji softwaru Inkrementální vývoj. Obrázek nezachycuje činnosti spojené s vytvářením dokumentace Rychlost odstraňování chyb při inspekcích a při testování Příklad použití metody kritické cesty Míra skutečného souhlasu v závislosti na způsobu přijetí rozhodnutí Skupiny úkolů ačinností při týmové práci Struktura týmu šéfprogramátora Struktura týmu hlavního programátora Volba typu organizace týmu Třívrstvá (three tier) struktura jednotlivé aplikace Možná architektura datového skladu Klasické schéma spolupráce mezi klientem a serverem (tlustý klient) Možnosti dělení kódu aplikace

12 Seznam obrázků 11.5 Vývojový diagram aplikace příjemce zprávy Dekompozice procesu pracujícího v reálném čase Nahrazení řízeného systému simulačním programem Postup dekompozice systému Příklad struktogramu hierarchické dekompozice aplikace Vztah mezi hierarchickou dekompozicí a fungováním systému Objektově orientovaná nadstavba nad relační databází Příklad grafických prostředků definice případů použití Porovnání metody Himaláj a metody Stolová hora Graf funkce Q.m=n/=n pro různá c Grafické prvky ER-diagramů. Při zachování podstaty se grafická forma ER-diagramůrůzných autorů liší, především při označování násobnosti kardinality, s níž entita vstupuje do relace Zobrazení vztahu mezi mužem a jeho dětmi. Muž nemusí mít žádné dítě, každé dítě má právě jednoho biologického otce Příklad složitějšího ER-diagramu. Relace je typu m:n, mají-li obě strany relace vyšší násobnost než jedna (zde má životního partnera). Relace typu m:n není v relačních databázích přímo implementovatelná a pro databáze musí být transformována do tvaru z obr Odstranění relace typu m:n Chenova notace. Místo n může být konkrétní celé číslo, výčet nebo interval, např. 2:n značí minimálně dva výskyty, 3:4 tři nebo čtyři výskyty Grafické prvky používané při definování diagramů toků dat (notace SSADM) Diagram toků dat systému Vyřizování žádostí Dekompozice procesu Zpracování žádostí. Kontext diagramu musí odpovídat kontextu procesu Zpracování žádostí v diagramu Vyřizování žádostí Hierarchie vytvořená postupnou dekompozicí systému Zpracování žádostí Diagram kontextu systému Vyřizování žádostí Schéma činnosti při propojování telefonního hovoru v telefonní ústředně Dekompozice stavu Čekání na linku Scénář(přechodový diagram) práce prodavače Diagram interakcí pro UC Zavezení palety do regálového skladu Diagram výměny zpráv systému elektronického prodeje. Svislé čáry označují moduly či skupiny objektů zajišt ující danou činnost Diagram akcí Podschéma diagramu akcí A Vrcholový datový diagram Dekompozice datové struktury Úroda Prvky Rumbaughovy notace diagramů toků dat. Formální požadavky: Šipky musí za čínat či končit v úložištích, procesech či aktorech. Procesy a úložiště musí mít alespoň jeden vstupní a alespoň jeden výstupní tok Grafické zobrazování tříd Základní forma asociace tříd. Tečka označuje vyšší násobnost 0:n, kroužek násobnost 0:1, čára právě jeden výskyt

13 Seznam obrázků Třída vázaná na asociaci jiných tříd Kvalifikace asociace Podmínky pro asociace Vztah dědění mezi třídami Vícenásobné dědění Agregace Zobrazení ternární asociace Příklad rekurzivní struktury Modelování struktury programu Homomorfizmus mezi asociacemi a podmínky vztahů mezi třídami Model tříd a odpovídajících objektů Vztahy tříd a vztahy objektů Možná struktura modulů Grafické prostředky přechodových diagramů Příklad přechodového diagramu Přechodový diagram, model práce klimatizace Model práce telefonní ústředny Dokumenty potřebné k provedení testů a jejich návaznosti (vhodné pro reálné úkoly, podle ANSI 94) Pravděpodobnost, že vyvíjený software neuspěje Průběh osvojování nového systému křivka zvládání Intenzita práce při učení Křivka učení Činnosti při zaučování Varianty zvládání systému (vlevo) a kompromis snižující náročnost učení bez podstatného snížení úrovně zvládnutí celého systému (vpravo) Architektura aplikace vhodná pro postupný vývoj uživatelského rozhraní Informační systém metrik softwarového projektu a) Pracnost a délka programů, zbraňové systémy. b) Pracnost a délka programů, IBM Vztah mezi produktivitou a délkou programu. Prod je udávána v řádcích za rok, délka v řádcích. Za střední hodnoty délky programů je vzat střed intervalu logaritmů z tab. 1. Pro okrajové třídy jsou zvoleny hodnoty délky a Vysvětlení zavádějících výsledků analýzy regrese Regrese pro Srnd.C/ a Soper./ pro krátké programy (Halstead, 1977) a) Nedosažitelná oblast. Prakticky neexistují programy, pro které pro dobu řešení D platí Doba < 3=4 Prac 1=3. D měsíce, Prac člověkoměsíce. b) Závislost pracnosti na době řešení. N nedosažitelná oblast, A oblast napjatých termínů, B oblast stability, C nepřiměřeně dlouhá doba řešení Vliv hardwarových omezení na cenu instrukce reálných projektů Porovnání pracnosti údržby programů psaných v assembleru (+) a vyšším jazyce (). Del v řádcích. Data ukazují, že OsobybD c Del a tedy Prac údržba bd c 1 Del Závislost počtu selhání při provozu softwaru na době provozu

14 Seznam obrázků Podíl prací jednotlivých etap životního cyklu Podíl počtu měněných modulů kpočtu všech modulů pro jednotlivá vydání () OS IBM 360. Podle (Lehman, Belady, 1976). S časem podíl měněných modulů vzrůstá až na 80 % Rayleightova křivka. Část plochy pod křivkou po předání jsou práce, které budou provedeny v rámci údržby (corrective maintenance). To, co se do okamžiku předání nestihne udělat, přechází do údržby, kde se projevuje jako neodstraněné chyby Normalizovaný tvar Planckovy křivky Planck.t/ D 142:32 t ;5 =.exp.4:9651=t/ ; 1/ Planckův model velikosti týmů pro projekt Safeguard Planckův model pro software spojení s ponorkami Vztah mezi procentem nejlepších a procentem jimi dosažených výsledků (podle Boehm, 1981) Sledování stability pozorovaných hodnot Typický průběh frekvence selhání systému s proloženou exponenciální funkcí Vztah zjištěných hodnot pracnosti Prac (v hodinách) pomocí funkčních bodů F. Prac roste rychleji než odhad, tj. pravděpodobná závislost Prac bd c F a 1 < b < 4= E-R diagram dat pro zpracování objednávek Operačně orientovaný pohled na model softwarového procesu a jeho použití Metoda vodopádu v notaci SADT Návaznost činností při procesně orientovaném vývoji softwaru Struktura CIM Schéma vazeb mezi řízením dílny a podnikovým IS Struktura KS-PVS Rozhraní usnadňující změny rozvrhu. Výhodné především při řízení na průšvih

15 Seznam tabulek 1.1 Porovnání pracností jednotlivých etap při vývoji a při customizaci obdobného systému. Pracnost vývoje IS je normována hodnotou Výhody (C) a nevýhody (;), případně výhody i nevýhody () customizovaného IS Vlastnosti člena týmu Efekty zvýšení výkonu při použití nástrojů Rozhodovací tabulka popisující činnost leasingové firmy Přehled metod používaných při vývoji a modifikacích uživatelského rozhraní Příklad výpočtu hodnot metrik jednoduchého programu v jazyce Pascal Data záznamu selhání a defektu. Mezi záznamy failure a defect je vztah m:n Závislost produktivity práce programátora (měřeno v řádcích za člověkorok) na délce programu v řádcích. Podle (Martin, McClure, 1985a) Tabulka výsledků ortogonální regresní analýzy pro různé soubory dat. Data z řádků 9 až 16 se týkají malých podprogramů Vliv hardwarových omezení na cenu instrukce programů a dobu řešení. Cena instrukce při využití zdrojů na 50 % je normována na hodnotu 1. Podle (Boehm, 1981) Podíly pracností jednotlivých činností vyjádřené v procentech vývoje systému dané kvality. Pracnost customizace se týká dealera Co programátoři dělají Obvyklé hodnoty metrik pracnosti instrukce, délka a celková pracnost typických t říd softwarových projektů. Vše jako poměr k hodnotám v prvním řádku Kvalita odhadů délky pomocí funkčních bodů Hodnoty konstant pro výpočet funkčních bodů Výpočet přínosů jednotlivých typů souborů Příklad výpočtu pro transakce prováděné při zpracování objednávek Matice událost/datová entita pro rezervaci hotelového pokoje. C pouze čtení, V vytvoření, M modifikace, Z zrušení

16 Seznam tabulek 16.6 Procenta pracnosti a doby pro jednotlivé etapy životního cyklu podle (Symons, 1991). O CASE se předpokládá, že používá při generaci kódu. Předpoklad 2 % na kódování a testování částí při použití CASE je asi příliš optimistický Aktivity na vývoji metod odhadu založených na metrikách Del, FP, FP2. Podle (Symons, 1991). FP2 je automatizováno v některých CASE systémech Matice vystopovatelnosti (traceability) požadavků Matice vysledovatelnosti testů

17 Úvod Počítače stále více ovlivňují lidskou společnost. Používání počítačů je stále komplexnější a klade stále větší důraz na ukládání, vyhledávání a prezentaci informací. Základním prvkem využívání po čítačů, nebo obecněji informačních technologií (IT), jsou softwarové produkty pokrývající tyto činnosti informační systémy. Informační systémy (IS) jsou základním nástrojem změn organizace práce a zlepšení kvalitativních charakteristik podniků a organizací. Kvalita informačních systémů a rozsah a kvalita jejich využívání do značné míry rozhoduje o úspěchu podniků i národních ekonomik. Moderní prostředky komunikace (např. Internet) značně rozšiřují možnosti a přínosy informačních technologií a zvláště informačních systémů. Informační systémy jsou technologickým základem revolučních společenských změn vedoucích ke společnosti nového typu k informatické společnosti. Informační systém je systém sběru, uchovávání, analýzy a prezentace dat určený pro poskytování informací mnoha uživatelům různých profesí. IS může a nemusí být podporován po čítačem. IS často využívá automatizované (počítačem podporované) i neautomatizované ( ruční ) způsoby práce. Volba optimální kombinace automatizovaných i neautomatizovaných činností je základním problémem návrhu IS. IS musí disponovat prostředky sběru, kontroly a uchovávání dat. Data (v počítači posloupnosti nul a jedniček) musí být zobrazitelná ve formě srozumitelné uživatelům a použitelné pro činnosti uživatelů, musí poskytovat informaci. Informace závisí na znalostech a ne vždy zcela známých potřebách konkrétních uživatelů. Pro neškoleného pracovníka je dílenský výkres nesrozumitelná čmáranice. Jiné informace potřebuje skladník, jiné ředitel. Skladníka zajímá skladový list, ředitele trendy rozsahu zásob ve skladech. Různorodost, nejasnost a proměnlivost potřeb je dalším obtížným problémem budování IS. Zavedení IS může znamenat změnu náplně nebo dokonce zánik pracovních míst, změnu v hierarchii moci v podniku a v budoucnu pravděpodobně i v celé společnosti. S tím jsou spojeny problémy, na jejichž řešení nestačí pouze znalosti informačních technologií. IS obvykle slouží jisté komunitě lidí koncovým uživatelům, kteří s IS přímo pracují. IS je navržen jako nástroj podporující jisté činnosti. Funkce IS musí být podporovány vhodnými technickými prostředky, u automatizovaných funkcí hardwarovým vybavením a softwarem. IS nemusí nutně využívat automatizované činnosti. V tomto textu budeme předpokládat, že všechny diskutované IS obsahují automatizované činnosti, tj. alespoň zčásti pracují na počítačích. Informační systémy pracují obvykle s velkými objemy dat, která jsou přístupná mnoha koncovým uživatelům současně. IS podstatně ovlivňují pracovní procesy i organizační strukturu podniků. Zkvalitňují operativu 19

18 Úvod (účetnictví, vedení skladové evidence, finanční operace, řízení výrobních procesů atd.), at se jedná o banku, úřad či výrobní podnik. Data získaná na operativní úrovni spolu s informacemi dosažitelnými na veřejných sítích umožňují podstatně zkvalitnit práci managementu, zlepšit marketing a zkvalitnit činnost podniku a tím dosáhnout strategické výhody před konkurencí. Organizaci používající IS budeme nazývat uživatelem nebo zákazníkem. Koncoví uživatelé jsou konkrétní osoby, které se systémem pracují nebo budou pracovat. Vývoj a nasazení IS má řadu specifických rysů. IS nelze obvykle koupit a bez podstatnějších úprav použít tak, jak to známe např. u operačního systému WINDOWS 95. IS je často nutné vyvíjet od počátku. I u kupovaných informačních systémů je nezbytné informační systém v procesu zvaném customizace přizpůsobovat potřebám a požadavkům uživatele. V obou případech je třeba provádět analýzu potřeb a formulovat požadavky zákazníka. Formulaci požadavků na vlastnosti IS není obvykle schopen v dostatečné kvalitě provést budoucí uživatel. Je tedy nutné, aby přesnou specifikaci požadavků formuloval dodavatel systému. To není možné bez úzké spolupráce se zákazníkem. Pro úspěch informačního systému je třeba řešit řadu problémů typických pouze pro IS, jako je potřeba mocenských změn v organizační hierarchii zákazníka po zavedení IS, zjišt ování jeho skutečných potřeb, kontakty s těmi, co budou IS skutečně používat, zájem a podpora managementu zákazníka atd. Řešení těchto problémů spolu s případným rozhodnutím vyvíjet systém od začátku na míru nebo koupit customizovaný IS je velmi komplikovaná záležitost, jejíž nedostatečné řešení je jednou z hlavních příčin neúspěchů IS. Při řešení těchto problémů jsou potřeba specifické znalosti z oblasti týmové spolupráce, teorie organizace atd. Problémy a techniky vývoje, zavádění i provozu IS musí být řešeny ve spolupráci dodavatele se zákazníkem. Je tedy nutné, aby základní znalosti a techniky používané při vývoji, customizaci a provozu IS byly srozumitelné i pro zákazníka. Zvláště je to patrné při specifikaci požadavků na funkce IS. IS je tedy do jisté míry vždy společným dílem dodavatele i zákazníka. To je rys, který není přítomen u jiných typů softwaru. Základním problémem IS je formulace odpovědi na to, proč (s jakým cílem) je IS zaváděn. Při formulování cílů a důvodů zavádění IS a při podrobné formulaci požadavků (odpověd na otázku co) je nutné aplikovat řadu technik, které zahrnují kromě technologií používaných při vývoji všech softwarových systémů i zcela specifické obraty a metody. Pracnost počátečních etap vývoje IS (stanovení cílů, formulace požadavků) je pro IS daleko vyšší než u jiných typů softwaru. Tato skutečnost si vynucuje použití řady specifických technik vývoje resp. customizace IS. Vývoj (výroba) softwaru včetně IS je technicko-organizační problém, pro jehož řešení byla vyvinuta řada technologií a know-how, které jsou systemizovány a rozvíjeny ve vědecko-technickém oboru softwarové inženýrství. Níže se budeme zabývat problémy vývoje, instalace a provozu IS z hlediska tohoto oboru. Důraz bude kladen na metody specifické pro IS. Vzhledem k významu počátečních etap vývoje IS a problémům s jeho instalací a provozem je důraz kladen na problémy stanovování cílů, specifikace požadavků softwarových systémů a také na problémy marketingu, spolupráce se zákazníkem (volba zákazníka, analýza rizik, organizace spole čných týmů) a některé sociálně společenské problémy, jako jsou počítačové nemoci z povolání. Jsou diskutovány i problémy volby hromadně dodávaných IS a jejich customizace. Počátečními etapami vývoje a nasazení IS se zabývají kapitoly 1 až 12. Poněvadž se počátečních etap musí účastnit i pracovníci zákazníka, jsou informace zde obsažené důležité pro managementy softwarových firem i zákazníků, pro analytiky a informatiky obou stran a do značné míry i pro koncové uživatele. Kapitoly 13 až 21 (kódování, softwarové metriky, softwarové procesy, softwarové normy, CASE systémy) jsou důležité pro informatiky, základní poznatky (využívání metrik a norem, požadavky na dokumentaci a procesní po- 20

19 Úvod hled na tvorbu softwaru, využívání CASE, problém intenzity zátěže při zavádění IS aj.) jsou nutné pro management a pracovníky obou stran. Kapitola 21 obsahuje studii jedné úspěšné realizace IS ve strojírenské výrobě. U čtenářů předpokládáme úroveň počítačových znalostí obvyklou u studentů vyšších ročníků přírodovědných, ekonomických a technických směrů vysokých škol. Postačují i praktické zkušenosti s používáním informačních technologií. Tento text se zabývá průmyslovou výrobou softwaru. Týká se tedy déle existujících softwarových firem, které podstata věci nutí dodržovat termíny, realizovat software většími týmy, provádět marketing a přísně kontrolovat práci všech svých zaměstnanců a neváhat použít případné postihy. Mnoho níže uvedených poznatkůjedůležitých i pro samostatně pracující programátory (např. při jednání se zákazníky, využívání standardů, používání metrik při kontrole kvality softwaru, počítačové nemoci z povolání aj.) O autorovi Profesor Jaroslav Král, DrSc., přednáší na Fakultě informatiky MU Brno a na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha problematiku vývoje informačních systémů. Prof. Král vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK Praha v r Od té doby pracuje jako informatik. Vedle teoretických prací, pojednávajících o formálních jazycích, stavbě kompilátorů a simulacích, se jako analytik a vedoucí projektu účastnil řady projektů zaměřených na kompilátory, makroprocesory, systémy přímého řízení procesu a výroby a vytvořil několik podnikových informačních systémů. 21

20 Úvod 22

21 1 Software technicky náročný (hi-tech) výrobek Vývoj softwaru jako základní podmínky používání informačních technologií je komplikovaný úkol, pro nějž se stále ještě vytvářejí základní techniky a metody. Problémy jsou již v etapách vývoje softwaru, které bychom v klasické terminologii mohli nazvat předprojektová příprava (formulace odpovědí na otázky proč a k čemu). Situaci komplikuje i šalebné přesvědčení, že počítače pomohou jaksi samy od sebe, bez pečlivých analýz a úsilí obvyklých při instalaci klasických technologií, kde většinu otázek řeší technici a obsluha je věcí dělníků a technologů. IS však používá a tedy v jistém smyslu obsluhuje i management. Management tedy musí plnit úkoly, na které není u klasických technologií zvyklý. Chce-li IS používat, musí se ho naučit používat. Je tedy v jistém smyslu ve stejné situaci jako poslední skladník. Musí si udělat čas na školení a lecos neobvyklého se naučit. Není také snadné přijmout zásadu, že dobré fungování a přínosy IS jsou výsledkem společné kvalitní práce všech uživatelů IS, managementu i řadových úředníků, kteří se tak stávají do jisté míry partnery managementu. Poněkud příznivější je situace v pozdějších etapách vývoje softwaru (řešení otázek co a především jak). Souhrn metod a zásad vývoje softwaru, jeho instalace a udržování v provozu je obsahem vědecko-technického oboru softwarové inženýrství (SI). Základní filozofií SI je pohled na tvorbu softwaru a jeho používání jako na výrobn ě- technický problém průmyslového charakteru. Níže probereme problematiku informačních systémů z pohledu softwarového inženýrství. Budeme při tom vycházet z praktických zkušeností autora z vývoje řady informačních systémů a jiných softwarových produktů, které se svými kolegy nejen vyvíjel, ale také obvykle dokončil. Vývoj softwaru je velmi nákladná činnost. Kopie softwaru se vytváří téměř zdarma a ani instalace softwaru nebývá obvykle příliš nákladná. Přesto jsou ceny softwaru vysoké a náklady na nákup softwaru převyšují náklady na hardware. Vývoj softwaru je do značné míry koncetrován do několika málo mamutích firem. Vysoké náklady na vývoj softwaru jsou důsledkem řady faktorů. Efekty informačních technologií jsou velmi často nepřímé. 1 Efektivní využívání IT vyžaduje vysokou kvalifikaci na straně dodavatelů softwaru a v případě IS i jeho uživatelů. Software je abstraktní objekt, který je jen obtížné zobrazit vcelku. Projekt letadla i jeho částí se může opírat o relativně snadné představy celku. Prostředky umožňující vidět softwarové systémy jako celek se teprve vytvářejí (viz kap. 11 a 12) 1. Příklad: Při prezentaci zkušeností se zaváděním systému R/3 na konferenci System Integration 97 bylo za hlavní přínos označeno zlepšení kvality dat, nikoliv tedy zlepšení ekonomických parametrů. 23

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Co s tunami informací?

Co s tunami informací? Co nás čeká? 13. června letošního roku jsme rozhodli, že vstoupíme do EU. Řada z nás s přesvědčením, že z EU přiletí nějaký ten pečený holub, jiní proto, že ANO považovali za jedinou možnost a NE za krok

Více

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY Z 8. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2002 Obsah UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Návrh informačních systémů (NIS) Strukturální analýza informačních systémů (SAI) Softwarové inženýrství

Více

8.1 Charakteristika testování...80 8.2 Principy testování...80 8.3 Testovatelnost...81 8.4 Black-box testování...82 8.5 White-box testování...84 8.

8.1 Charakteristika testování...80 8.2 Principy testování...80 8.3 Testovatelnost...81 8.4 Black-box testování...82 8.5 White-box testování...84 8. Obsah 1 Úvod...6 1.1 Co to je softwarové inženýrství?...6 1.2 Selhání softwarového inženýrství...7 1.3 Životní cyklus softwarového díla...10 1.4 Řešení problému...10 2 Koncepty řízení SW projektů...12

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING Zpracoval:

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ VLADIMÍR SKLENÁŘ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

komixí noviny 2008/2009

komixí noviny 2008/2009 komixí noviny 2008/2009 Vážení čtenáři, KOMIX v roce 2008 vstupuje do sedmnáctého roku svého působení na trhu. Za tu dobu se několikrát změnila vnitřní organizace, výrazně se změnila struktura obratu klesl

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více