Bio-CHP KOMBINOVANÁ V ROBA ELEKT INY A PLYNU Z BIOMASY V EVROPSKÉ PRAXI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bio-CHP KOMBINOVANÁ V ROBA ELEKT INY A PLYNU Z BIOMASY V EVROPSKÉ PRAXI"

Transkript

1 Bio-CHP KOMBINOVANÁ V ROBA ELEKT INY A PLYNU Z BIOMASY V EVROPSKÉ PRAXI Období zpracování: 01/ /2006 Sektory: obnovitelná elektfiina, obnovitelné teplo Zpracovatelsk t m: FORCE Technology Dánsko, Institute for Energy and Environment GmbH Nûmecko, Biomass Technology Group BV Nizozemí, Energieverwertungsagentur - the Austrian Energy Agency (E.V.A.) Rakousko, Technical Research Centre of Finland Finsko, Svenska Bioenergiföreningen védsko Popis projektu Hlavním cílem projektu je podporovat kombinované vyuïívání biomasy v Evropû prostfiednictvím ukázek zku eností s pevnou biomasou (vãetnû spoluspalování), tuh mi komunálními odpady, bioplynem a skládkov m plynem pohánûjícími stanice na kombinovanou v robu elektfiiny a tepla a vyzdvihnutím stanic s nejlep ím provozem, dále poskytnout úfiadûm a potenciálním investorûm informace o tom, jaké lze oãekávat v konnostní parametry od instalovan ch stanic vyuïívajících biomasu a jaké jsou nejlep í dostupné technologie. Dal ími cíli je vyuïívání v konnostních ukazatelû pro porovnání stanic mezi sebou, roz ifiování nejlep ích postupû a vytvofiení sítû na v mûnu zku eností s kombinovanou v robou elektfiiny a tepla z biomasy. V sledky Na základû souboru 60 stanic vyuïívajících kombinovanou v robu elektfiiny a tepla v Dánsku, Nizozemí, Velké Británii, védsku, Finsku aj. byla zpracována Pfiíruãka nejlep í praxe, která vychází z poznatkû nabyt ch v prûbûhu prûzkumu a mûïe b t vyuïita pfii úvahách o zfiízení nové stanice vyuïívající biomasu. V sledky jsou dostupné jednak na stránce projektu a jednak byly prezentovány na rûzn ch konferencích. Komentáfi k âr V roba elektfiiny v kombinaci s vyuïíváním odpadního tepla je perspektivním zdrojem pro men í centralizované systémy vytápûní i v podmínkách âr. VyuÏívání biomasy a bioplynu pro produkci elektrické energie je v âr podporováno systémem garantovan ch v kupních cen. Potenciál v roby

2 elektfiiny z biomasy je do roku 2020 odhadován na 3,3 TWh a z bioplynu na 1,95 TWh, coï dohromady ãiní necel ch 6,3 % hrubé v roby elektrické energie roku V stupy projektu tak mohou poslouïit vefiejné správû i investorûm jako v chozí zdroj informací o projektech realizovan ch v jin ch zemích vãetnû praktick ch poznatkû t kajících se nejen technick ch parametrû instalovan ch zafiízení, ale i pfiípadn ch problémû bûhem realizace. Kontakt: Jeppe Bjerk (koordinátor projektu) Pro âeskou energetickou agenturu, v rámci Státního programu na podporu úspor energie a vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie pro rok 2007, zpracovala spoleãnost ENVIROS, s.r.o

3 GREENLODGES OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A MALÉ CENTRALIZOVANÉ ZDROJE VYTÁPùNÍ VE VENKOVSK CH OBYDLÍCH Období zpracování: 01/ /2007 Sektory: obnovitelné zdroje, zásobování teplem Zpracovatelsk t m: BESEL, S.A. panûlsko, ASTER Itálie, ENERNALÓN panûlsko, EDV Energia Portugalsko, AGENER panûlsko, CRES ecko Popis projektu Projekt si kladl za cíl vyvinout pfiíruãku vyuïitelnou vlastníky nebo správci venkovsk ch obytn ch budov pfii instalaci obnoviteln ch zdrojû energie a mal ch kogeneraãních systémû. V prûbûhu projektu byly popsány nejãastûj í vzorce spotfieby energie tak, aby potfieba energií mohla b t pokryta nejlep ím dostupn m mixem z místních zdrojû. Tyto vzorce byly popsány na základû energetick ch auditû proveden ch ve vybran ch obydlích. Dal- ím cílem bylo identifikovat administrativní a zákonné pfiekáïky stejnû jako formy podpory, coï má napomoci vlastníkûm nebo správcûm budov pfii jejich rozhodování. V echny informace budou roz ifiovány prostfiednictvím regionálních nebo národních semináfiû nebo regionálních pfiíruãek. V sledky Hlavní oãekávané v sledky projektu jsou: Zlep ení hospodafiení s energiemi ve venkovsk ch obydlích a zafiízeních Zavádûní projektû obnoviteln ch zdrojû na venkovû s cílem maximalizovat mnoïství obnoviteln ch zdrojû pfii pokrytí spotfieby energie Zlep ení znalostí o obnoviteln ch energiích a centralizovan ch systémech vytápûní mezi vlastníky a obyvateli venkovsk ch budov V mûna informací mezi 8 zúãastnûn mi oblastmi s ohledem na rûznící se moïnosti vyuïívání obnoviteln ch zdrojû pfii podnikání na venkovû Roz ifiování informací a zhodnocení potenciálu technologií a vyuïívání mal ch centralizovan ch systémû vytápûní na venkovû První v stupy projektu naznaãují, Ïe existují znaãné rozdíly v typu a vyuïívání venkovsk ch obydlí, coï vede k velké rûznorodosti vzorcû poptávky po energii, zejména co se t ãe struktury poptávky bûhem dne, t dne, mûsíce a roku. Navíc, znaãné regionální rozdíly v cenách konvenãních energií zpû-

4 sobují, Ïe rentabilita mal ch centralizovan ch kotelen se velice li í místo od místa. RovnûÏ nejsou ustálené a srovnatelné finanãní mechanismy vsoukromém sektoru a v systémech vefiejné podpory investic do obnoviteln ch zdrojû a racionálního vyuïívání energie. Komentáfi k âr V podmínkách âr se jako perspektivní aplikace jeví náhrada vytápûní uhlím za plynové kogeneraãní turbíny pro zásobování elektfiinou a teplem u vût ích administrativních budov nebo i obytn ch blokû. V stupy projektu obsahují rovnûï pfiehled nejnovûj ích poznatkû o mikroturbínách a 24 konkrétních pfiípadov ch studií aplikace kogenerace v malém mûfiítku, takïe mohou slouïit i jako zdroj inspirace pro pfiípravu obdobn ch projektû kogenerace aè uï z fosilních paliv nebo i obnoviteln ch zdrojû. Kontakt: Pro âeskou energetickou agenturu, v rámci Státního programu na podporu úspor energie a vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie pro rok 2007, zpracovala spoleãnost ENVIROS, s.r.o

5 GreenNet-EU27 SMù OVÁNÍ K NEJMÉNù NÁKLADNÉMU ZAâLENùNÍ OBNOVITELN CH ZDROJÒ ENERGIE DO ELEKTRICKÉ SÍTù V ROZ Í ENÉ EVROPù Období zpracování: 01/ /2006 Sektory: elektroenergetika, distribuce elektfiiny Zpracovatelsk t m: Energy Economics Group, Vienna University of Technology Rakousko, IER, University of Stuttgart Nûmecko, eerg, Politecnico di Milano Itálie, Heat&Power, Lund University védsko, RISOE National Laboratory Dánsko, ECN Nizozemí, FhG-ISI Nûmecko, IT Power Velká Británie, Wienstrom Rakousko, LEI, Lithuanian Energy Institute Litva, Ape, Energy Restructuring Agency Slovinsko, BSREC, Black Sea Regional Energy Centre Bulharsko, EnBW, Energie-Baden-Württemberg Nûmecko, UNIMAN, The University of Manchester Velká Británie, SINTEF Energiforskning Norsko, Energinet.dk Dánsko, Elsam Dánsko Popis projektu Pfiedmûtem zájmu projektu bylo nalezení nejménû nákladn ch strategií pro zaãlenûní elektfiiny pocházející z obnoviteln ch zdrojû do evropsk ch pfienosov ch sítí. Na základû porovnání zku eností z pfiípadov ch studií byly za pomoci softwarov ch modelû a konzultací s klíãov mi aktéry identifikovány pfiekáïky pro zaãlenûní obnovitelné elektfiiny do stávajících sítí. S ohledem na celou fiadu omezujících podmínek byly posléze získány nejlep í pfiístupy, jak tyto pfiekáïky pfiekonat. Stejnû dûleïit m cílem projektu je ífiení v sledkû z nûkolika projektû a praktick ch prûvodcû ir ímu publiku, zejména klíãov m aktérûm jako jsou pfiedstavitelé rozhodovací sféry, regulátofii, provozovatelé soustav a producenti obnovitelné elektfiiny. V sledky Hlavními v stupy projektu jsou kromû praktick ch prûvodcû a akãních plánû pro politiky a dal í aktéry také simulaãní software GreenNet-EU27 pro modelování strategií pro nejlevnûj í integraci obnovitelné elektfiiny do sítí pfii respektování voliteln ch omezujících podmínek aï do roku 2020 a dále vyãerpávající a konzistentní empirické údaje o nákladov ch kfiivkách v roby obnovitelné elektfiiny stejnû tak jako informace o dodateãn ch investiãních a provozních nákladech na posílení sítû vyvolané nasazením obnoviteln ch zdrojû ve velkém mûfiítku. Projekt zahrnuje rovnûï celou fiadu aktivit na propagaci v sledkû, z nichï nejv znamnûj í je internetová stránka projektu - Získané poznatky pfiiná ejí praktické návody na pfieklenutí rozliãn ch a ãasto netransparentních systémû pobídek obsaïené v doporuãující zprávû urãené politikûm. Vzhledem ke zji tûní, Ïe z pohledu provozovatelû pfienosov ch soustav neexistuje motivace k zaãleàování obnovitelné elektfiiny,

6 protoïe dodateãné náklady s tím spojené neb vají pfiímo zohledàovány regulátory pfii urãování cen za pfienos, je mezi v stupy i návod, jak m zpûsobem pfiekonávat tyto pfiekáïky. Úplná kvantitativní anal za poskytuje dûkaz, Ïe celkové náklady (tj. zv ené náklady na provozování soustavy a náklady na posílení stávajících soustav) na pfieru ované pfiipojení obnoviteln ch zdrojû ve vût ím mûfiítku jsou stále pod 10 % dlouhodob ch mezních nákladû v roby obnovitelné elektfiiny. Komentáfi k âr âr sleduje indikativní cíl 8 % podílu obnoviteln ch zdrojû na hrubé domácí spotfiebû elektfiiny do roku 2010, k jehoï splnûní bude zapotfiebí témûfi zdvojnásobit souãasnou produkci elektrické energie. Nejvût í potenciál je spatfiován u biomasy, bioplynu a vûtrné energetiky. Z hlediska dopadû takovéhoto zv ení dodávek z obnoviteln ch zdrojû do elektrické sítû je proto nutné zkoumat také moïné dûsledky na stabilitu pfienosové soustavy. V sledky projektu tak mohou napomoci k nákladovû efektivnímu zaãlenûní obnoviteln ch zdrojû do stávajících energetick ch soustav. Kontakt: Hans Auer (koordinátor projektu) Pro âeskou energetickou agenturu, v rámci Státního programu na podporu úspor energie a vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie pro rok 2007, zpracovala spoleãnost ENVIROS, s.r.o

7 SIBART REALIZACE UDRÎITELNÉ MùSTSKÉ V STAVBY V HANNOVERU Období zpracování: 01/ /2003 Sektory: stavebnictví, architektura, územní plánování Zpracovatelsk t m: GEOHABITAT Energía y Medio Ambiente S.A. panûlsko, Energie Cites Francie, Agence de l'environnement et de la Maitrise de l'energie Francie, Landeshauptstadt Hannover Nûmecko, Softech Energia Tecnologia Ambiente Itálie, Building Research Establishment Ltd. Velká Británie Popis projektu âtvrè Kronsberg v Hannoveru je jedním z nejlep ích pfiíkladû udrïitelného mûstského rozvoje spotfiebovávající polovinu energií neï je prûmûr. Cílem projektu SIBART je ífiení dobr ch stavebních postupû, schémat financování a zásad hospodafiení s energiemi, dále komplexní zaãlenûní obnoviteln ch zdrojû a racionálního vyuïívání energií v budovách a prûkopnické programy rozvoje spoleãenského povûdomí a akceptace konceptû udrïitelného mûstského rozvoje. V chozím bodem je popis zku eností úfiadû, architektû a plánovaãû v Hannoveru v podobû pfiíruãky, která se neomezuje pouze na popis Kronsbergu, ale rovnûï na procesy a nástroje, které umoïnily pfiemûnu nûkolika hektarû zemûdûlské pûdy na domov pro obyvatel Hannoveru, kter emituje o 60 % ménû skleníkov ch plynû, spotfiebovává o 30 % ménû energie a o 20 % ménû vody neï sousední ãtvrti za souãasného dosaïení stejného komfortu bydlení. Dal ím krokem bylo pfiednesení tûchto informací osobám odpovûdn m za mûstské plánování v partnersk ch zemích prostfiednictvím národních konferencí. V této fázi úãastnící projektu pfiipavili nûkolik setkání s architekty, staviteli a pfiedstaviteli mûst a vysvûtlili jim skuteãnosti, klady a zápory buì projektu Kronsberg nebo i jin ch obdobn ch evropsk ch projektû. Byli pfiipraveny rovnûï podkladové materiály v národních jazykov ch verzích. V sledky Byla pfiipravena pfiíruãka popisující ãtvrè Kronsberg, která pfiedstavuje pozoruhodnû inovativní mûstskou ãtvrè, kde pfii v stavbû mûly stejnou váhu aspekty ekologické, ekonomické, mûstského plánování a sociální. Pfiíruãka popisuje kaïdé stádium toho, co je v souãasnosti nejvût í udrïitelná zástavba v Evropû, zaãíná popisem nové vize udrïitelné v stavby a sleduje realizaci v praxi v prûbûhu 10 let prostfiednictvím procesû plánování,

8 v voje my lenek a soutûïních projektantsk ch návrhû aï po koneãnou realizaci. Dal ími v sledky jsou konference za úãasti expertû z oblasti v stavby a v neposlední fiadû v mûna znalostí mezi experty z rûzn ch zemí. Komentáfi k âr Mnoho obcí a krajû pfii pfiípravû územních plánû rozvoje bralo ohled na udrïiteln rozvoj daného území. V sledky projektu mohou napomoci nejen osobám povûfien m pfiípravou plánû územního rozvoje, ale i napfi. developerûm pfiipravujícím rozsáhlou v stavbu zakomponovat do sv ch návrhû také hlediska úspor energií a sniïování negativních dopadû na Ïivotní prostfiedí. Kontakt: Alfonso Sevilla (koordinátor projektu) Pro âeskou energetickou agenturu, v rámci Státního programu na podporu úspor energie a vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie pro rok 2007, zpracovala spoleãnost ENVIROS, s.r.o

9 SIWERM ÚSPù NÉ ZAVÁDùNÍ VùTRNÉ ENERGETIKY NA KRAJSKÉ A OBECNÍ ÚROVNI Období zpracování: 01/ /2005 Sektory: vûtrná energetika, obnovitelné zdroje Zpracovatelsk t m: CEA BV, Consultants on Energy and the Environment Nizozemí, EC BREC Institute of Renewable Energetic Ltd. Polsko, Network Consulting Group Ltd. ecko, Energy Transport Agriculture Itálie Popis projektu Vûtrná energetika je jedním z nákladovû nejefektivnûj ích obnoviteln ch zdrojû. Jsou pro ni navrïeny ambiciózní cíle. Díky své dobré viditelnosti je na jednu stranu dobrou reklamou na obnovitelné zdroje, na druhou stranu v ak mûïe zpûsobovat plamenn odpor mezi obyvateli. Vzhledem ke sv m velikostem podléhají vûtrné elektrárny zvlá tním územním schvalovacím fiízením, coï hraje roli hlavnû na místní úrovni. Projekt se skládal ze ãtyfi fází: 1. byl zpracován pfiehled souãasné praxe v úãastnick ch zemích projektu (Nizozemí, Polsko, ecko, Itálie), kter vyústil ve zpracování poãáteãní zprávy. Nejlep í pfiístupy byly zkombinovány s procesem uplatàovan m v zemi koordinátora projektu (Nizozemí). To by mûlo zaruãit jednak spolehlivost, tak i pruïnost schvalovacího fiízení. 2. kaïd z partnerû uplatnil tento pfiístup ve své zemi pfii pfiípravû konkrétního projektu, pfiiãemï vystupoval jako nezávisl poradce. 3. Pfiíprava vûtrné farmy vyústila v povolení stavby a podnikatelsk plán. Navíc, dal í zku enosti byly shromáïdûny z paralelnû probíhajících projektû v partnersk ch zemích. To v e vedlo k dál ímu vylep ení podoby základního pfiístupu. 4. V sledn pfiístup poté byl vyuïit a propagován pomocí spolupráce partnerû projektu pro pfiípravu dal ích projektû.

10 V sledky V sledky projektu v del ím ãasovém horizontu: Hlad í prûbûh realizace projektû vûtrn ch elektráren v Evropû Krat í ãas pfii realizaci projektû Zv ení pfiijatelnosti projektû mezi obyvateli Zamûfiení se na problémy z pohledu rûzn ch v chozích situací v jednotliv ch státech V sledky projektu v krat ím ãasovém horizontu: V voj standardizovaného, av ak pruïného, pfiístupu na místní úrovni, a to ve ãtyfiech odli n ch situacích v partnersk ch státech Uplatnûní pfiístupu v pilotních projektech v kaïdé z partnersk ch zemí Dal í vylep ení v sledného pfiístupu pomocí zpûtné vazby z pilotních projektû Roz ifiování a zuïitkování tohoto optimalizovaného pfiístupu Komentáfi k âr Vûtrná energetika má v energetickém mixu âr stále jen nepatrn podíl a v souãasnosti je na území âr instalováno cca 60 vûtrn ch elektráren. Do budoucna se v ak poãítá se zv ením v roby elektfiiny z 49 GWh v roce 2006 aï na GWh v roce 2020, coï by znamenalo zv ení poãtu instalovan ch vûtrn ch elektráren na 1 aï 2 tis. instalací. V sledky projektu tak mohou napomoci zejména potenciálním investorûm zvolit nejvhodnûj í strategii pro vyjednávání s ostatními zainteresovan mi stranami, a to zejména zastupiteli obcí, v jejichï katastru by se mûla investice realizovat. Kontakt: Marco Tieleman (koordinátor projektu) Pro âeskou energetickou agenturu, v rámci Státního programu na podporu úspor energie a vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie pro rok 2007, zpracovala spoleãnost ENVIROS, s.r.o

11 ECLAB T I NÁSTROJE PRO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ POUÎÍVÁNÍ VOZIDEL Období zpracování: 03/ /2004 Sektory: doprava Zpracovatelsk t m: Energieverwertungsagentur - the Austrian Energy Agency (E.V.A.) Rakousko, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek Belgie, Danish Energy Agency Dánsko, AFT-IFTIM Francie, QAED - Quality Alliance Eco-Drive- Simutech GmbH Nûmecko, Centre for Renewable Energy Sources ecko, Stichting CBR (Division CCV) Nizozemí, NEA Transport Research and Training Nizozemí, Nederlandse onderneming voor energie en milieu Nizozemí, Agencia para a Energia Portugalsko, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia panûlsko, Forschungsgesellschaft Mobilität - Austrian Mobility Research Rakousko, Motiva Oy Finsko Popis projektu OvlivÀování nákupního chování a zpûsobu fiízení jsou dûleïité pilífie strategie úspor energií a sniïování emisí CO2. Projekt ECLAB zahrnuje tfii nástroje pro energeticky efektivní vyuïívání motorov ch vozidel. Moderní styl fiízení sniïuje emise v prûmûru o 10 %. Vzájemné porovnávání (benchmarking) spotfieby paliv u vozového parku je nezbytn m v chodiskem rozumného fiízení spotfieby paliv. Oznaãování prodávan ch autmomobilû ovlivàuje nákupní chování smûrem k efektivnûj ím automobilûm. Projekt se skládá ze tfií podprogramû: 1. ECO-DRIVING kolení hospodárného a ekologického zpûsobu fiízení je levnou metodou, jak uspofiit palivo, peníze a zv it dopravní bezpeãnost. PrÛmûrné sníïení spotfieby paliv je 10 %. Doba návratnosti kolících lekcí je dostateãnû krátká. Nicménû, v voj trhu s obdobn mi koleními je pomal a projekt si klade za cíl urychlit vytvofiení evropského trhu se koleními v hospodárném fiízení vozidel. 2. BEET Tento program zvy uje povûdomí o potenciálních úsporách paliv a emisí v vojem a zavedením benchmarkingu v fiízení spotfieby paliv pro pfiepravce. Tento nástroj mûïe b t také vyuïit pfii vyhodnocování kolení ekologického fiízení v pfiepravních spoleãnostech. 3. CLASE Cílem bylo podpofiit smûrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES o oznaãování vozidel vytvofiením doplàkov ch aktivit v ãlensk ch státech za úãelem vyhodnocení dopadû zavedení oznaãování prodávan ch vozidel.

12 V sledky ECO-DRIVING pfiíprava základû ekologického fiízení jako souãásti osnov v auto kolách po celé Evropû, coï je trh asi 3 mil. lidí roãnû. Kromû toho je dal í souãástí projektu rozvoj trhu kolení profesionálních fiidiãû a oslovení dal ích pomocí internetové aplikace kolení v ekologickém fiízení. Základním zámûrem projektu je zapoãít proces kolení fiidiãû tak, aby se stalo samofinancovateln m, tj. bez potfieby vefiejn ch dotací. BEET zástupci pfiepravních spoleãností projevovali velk zájem podílet se na projektu BEET, protoïe palivové náklady tvofií odhadem aï 20 % jejich celkov ch nákladû. V ichni si byli vûdomi potenciálu úspor, av ak postrádali vhodné nástroje k nastartování procesu zlep ování. Poskytnutí nástroje k porovnání vãetnû sady v chozích hodnot umoïàuje manaïerûm pfiepravních spoleãností uvûdomit si vlastní postavení na trhu v porovnání s jejich konkurenty. Efekty pilotních kolení ukazují, Ïe realizace úspor je moïná, coï v e ãiní z tohoto nástroje atraktivní pfiíleïitost, jak zv it produktivitu a ziskovost. CLASE zpracovatelé se zamûfiily na pfiedstavení smûrnice o oznaãování vozidel ve spoleãensk ch strukturách ãlensk ch státû, dodání k dispozici metod pro implementaci, zhodnocení systému implemetnace v Evropû, zavedení metod vyhodnocení v sledkû, spolupráce s úfiady a návrh nápravn ch opatfiení. Komentáfi k âr Silniãní doprava spotfiebuje v âr asi 15 % v ech energetick ch zdrojû, je zde tedy velk potenciál ke sniïování spotfieby paliv a tedy i skleníkov ch plynû. Projekt mûïe poskytnout ãesk m dopravcûm úãinn systém fiízení spotfieby paliv vãetnû nástrojû na prûbûïné vyhodnocování úspû nosti uplatnûn ch opatfiení na úrovni podniku. V âr jsou nedocenûn mi moïnostmi sniïování spotfieby zejména kolení fiidiãû v úsporné jízdû a vnitropodnikové systémy porovnávání spotfieby u rûzn ch typû vozidel, nákladû a fiidiãû, které mohou dopravním spoleãnostem dlouhodobû uspofiit znaãné prostfiedky za pohonné hmoty prostfiednictvím napfi. jednorázového kolení úsporné jízdy. Kontakt: Stephan Fickl (koordinátor projektu) Pro âeskou energetickou agenturu, v rámci Státního programu na podporu úspor energie a vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie pro rok 2007, zpracovala spoleãnost ENVIROS, s.r.o

13 ENERGY OUTSOURCING OBCHODNù ORIENTOVANÁ STRATEGIE ZVY OVÁNÍ ENERGETICKÉ ÚâINNOSTI V NOVÉM PODNIKATELSKÉM PROST EDÍ PRAKTICKÁ IMPLEMENTACE SMLUV O POSKYTOVÁNÍ ENERGETICK CH SLUÎEB Období zpracování: 01/ /2004 Sektory: energetická úãinnost, dodávky energií Zpracovatelsk t m: Pricewaterhouse Coopers Consulting DA Norsko, Norwegian Water Resources and Energy Directorate Norsko, Shell Global Solutions International B.V. Nizozemí, Interconsult ASA Norsko, Statoil Norge AS - Norsko Popis projektu Hlavním cílem projektu bylo stimulovat komerãní a prûmyslové zákazníky k pfiekonání nedûvûry k nakupování energetick ch sluïeb (známé pod anglickou zkratkou EPC Energy Performance Contracting), tj. vést zákazníky k tomu, aby se stali více obeznámen mi nakupovateli takov chto sluïeb. Projekt zahrnoval vedoucí mezinárodní hráãe v energetickém sektoru a profesionální poradenské spoleãnosti. Projekt zahrnoval celou fiadu aktivit, z nichï nejdûleïitûj í spoãívaly ve zhodnocení trïního potenciálu a pfiíleïitostí pro nakupování energetick ch sluïeb ve vybran ch zemích EU, dále v pilotních pfiípadov ch studiích s detailními návrhy zpûsobu zabezpeãení energetick ch dodávek vãetnû uzavírání kontraktû a instalace nov ch technick ch fie ení dodavatelem. Dal ími v sledky jsou dokumenty obsahující praktické poznatky a kroky vedoucí k uzavírání kontraktû o dodávkách energetick ch sluïeb a prezentace v sledkû zainteresovan m hráãûm v podobû dvou hlavních aktivit: Ovlivnûní podnikov ch manaïerû pomocí aktivního marketingu v sledkû a získan ch poznatkû. Doporuãení projektu pomûïe manaïerûm dûlat kvalifikovaná rozhodnutí pfii uzavírání kontraktû na dodávky energetick ch sluïeb. Zfiejm m cílem bylo aktivnû vyuïívat spolupráce s podnikov mi manaïery v partnersk ch zemích. Ovlivnûní politikû pomocí v voje trïnû orientovan ch politik zvy ování energetické úãinnosti a simulací praktick ch krokû pfii kontraktovém vyjednávání. To zahrnovalo pozvání hlavních politikû na konference, kde byly prezentovány získané poznatky a závûry. V sledky Tento projekt ukazuje na pfiíkladech z prûmyslu, komerãního sektoru a sektoru bydlení, Ïe EPC je jiï dnes funkãní a provûfien nástroj na zlep ení energetické efektivnosti. Pfiesto je zji tûné mnoïství skuteãnû uzavfien ch kontraktû malé v porovnání s existujícím trïním potenciálem. Hlavními

14 dûvody jsou neznalost a skepse ohlednû relativnû nového nástroje EPC a nedostatek standardû a dobfie zdokumentovan ch pfiíkladû. Budoucí potenciál je proto obrovsk a zajímav. Zv en zájem o tento nástroj je zfiejm z rostoucího poãtu hráãû vstupujících do této obchodní oblasti. V souãasnosti ãinné spoleãnosti zastupují iroké spektrum organizací jako v robce a obchodníky s energiemi, dodavatele a v robce zafiízení a poradenské spoleãnosti. Závûry projektu doporuãují v voj mezinárodních standardû pro EPC, zavádûní nov ch pobídek ve vefiejném sektoru a zv - ení propagaãních aktivit mezi organizacemi zab vajícími se energetickou úãinností. Komentáfi k âr Systém EPC pfiedstavuje pro ãeské podniky zajímavou moïnost, jak bez vynaloïení vlastních prostfiedkû dosáhnout sníïení úãtû za energie. Podnik energetick ch sluïeb zajistí zákazníkovi realizaci energetick ch úsporn ch opatfiení a o vzniklé finanãní úspory za platby na energie se podûlí podnik energetick ch úspor se zákazníkem. V hodou je, Ïe zákazník vût inou nedisponuje potfiebn m know-how, jak úspory realizovat, a proto vyuïije slu- Ïeb specializované spoleãnosti. V pfiípadû âr se jedná o velice málo vyuïívanou moïnost, která by si v ak zaslouïila více pozornosti. V stupy projektu tak mohou ãesk m zájemcûm pfiiblíïit fungování systému EPC v praxi vãetnû praktick ch zku eností ze zahraniãí. Kontakt: Per Bjarte Hanstveit (koordinátor projektu) Pro âeskou energetickou agenturu, v rámci Státního programu na podporu úspor energie a vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie pro rok 2007, zpracovala spoleãnost ENVIROS, s.r.o

15 EPA-NR HODNOCENÍ ENERGETICKÉ ÚâINNOSTI STÁVAJÍCÍCH NEBYTOV CH BUDOV Období zpracování: 01/ /2007 Sektory: energetické úspory Zpracovatelsk t m: EBM-consult Nizozemí, National Agency for New Technology, Energy and the Environment (ENEA) Itálie, Österreichisches Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Ges.m.b.H. Rakousko, Österreichisches Ökologie-Institut (ÖÖI) Rakousko, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.v. (Fraunhofer-IBP) Nûmecko, Danish Building Research Institute (SBi) Dánsko, Centre Scientifique et Technique du B_timent (CSTB) Francie, National Observatory of Athens (NOA) ecko, National Organisation for Applied Scientific Research (TNO) Nizozemí Popis projektu Projekt EPA-NR podporuje zavádûcí proces evropské smûrnice o budovách pro stávající nebytové budovy. Implementace je ovlivnûna CEN normami a musí brát v úvahu místní specifika v rûzn ch regionech a zemích. Metodika a sada nástrojû (vãetnû vstupního kontrolního seznamu, kontrolního protokolu a v poãtového softwaru) byla vyvinuta ve stavebnicové pruïné podobû za úãelem zjednodu ení pfiípadn ch úprav modelu na místní nebo budoucí podmínky. Metodika a nástroje jsou otestovány v pilotních projektech (tfii v kaïdé úãastnické zemi). Hlavními cílov mi skupinami jsou energetiãtí konzultanti a politikové. Politikové jsou osloveni zvlá tû zprávou o strategiích uplatàování v praxi (jak oslovit a vtáhnout rûzné zájmové strany do procesu zlep ování energetické úãinnosti stávajících budov). V sledky Postupy a nástroje k hodnocení energetické úãinnosti nebytov ch budov, vãetnû v poãtového softwaru, kontrolního protokolu vûnovaného jednotliv ch charakteristikám stávajících budov a kontrolního seznamu pro vedení vstupního rozhovoru Pilotní projekty (po tfiech v kaïdé ze 7 úãastnick ch zemích) k otestování postupu a nástrojû v praxi Strategie vyuïívání nástrojû EPA-NR v praxi PrÛzkum národního kontextu a potfieb nástrojû t kajících se evropskjé smûrnice o budovách v nebytov ch budovách ve v ech ãlensk ch zemích EU Celá fiada propagaãních aktivit (zpûtná vazba z národních komisí a semináfiû, mezinárodní konference, spolupráce s obdobnû zamûfien mi projekty) Aãkoliv smûrnice o budovách byla implementována ve ãlensk ch zemích EU do ledna 2006, celá fiada státû stále pracuje na metodice a nástrojích, které mohou ãerpat z v sledkû projektu EPA-NR. RovnûÏ hodnocení stávajících budov je o poznání sloïitûj í neï je tomu u zcela nov ch budov,

16 zvlá tû pokud se urãují charakteristiky budovy (napfi. pomocí kontrolní náv tûvy). Pfiesto je potenciál u stávajících budov mnohem vût í neï u nov ch, takïe energetické úspory u stávajících budov by mûly b t stimulovány s pfiihlédnutím k moïn m regionálním zvlá tnostem. Komentáfi k âr V âr je mnoho budov, které sice splàovaly energetické standardy v dobû jejich v stavby, av ak neodpovídají dne ním poïadavkûm. V sledky projektu tak mohou pfiispût k ucelenému zhodnocení stavu dané budovy. Bez zajímavsoti nemusí b t také doporuãení vhodn ch strategií na implementaci postupû v praxi. Kontakt: Bart Poel (koordinátor projektu) Pro âeskou energetickou agenturu, v rámci Státního programu na podporu úspor energie a vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie pro rok 2007, zpracovala spoleãnost ENVIROS, s.r.o

17 E-TOOL BALÍâEK NÁSTROJÒ KE ZLEP ENÍ ENRGETICK CH PARAMETRÒ U STÁVAJÍCÍCH BUDOV Období zpracování:01/ /2006 Sektory: energetika, úspory energií Zpracovatelsk t m: Naturgas Midt-Nord I/S, Viborg Dánsko, CENER panûlsko, Energisparverband Rakousko, Thessaloniki Metropolotian De. ecko, Sigma ecko, ZRMK-Institute Slovinsko, Sofia Energy Center Bulharsko, Deuca Energia panûlsko Popis projektu Projekt E-TOOL vyvine jednoduchou a praktickou sadu nástrojû ke zv ení energetické úãinnosti budov. Nástroje jsou vyvinuty se zamûfiením na energetické úspory ve stávajících budovách. Opatfiení energetick ch úspor je spoãteno na základû skuteãné energetické spotfieby a zji tûn ch ukazatelû (benchmarkû) spotfieby energií v rûzn ch evropsk ch klimatick ch zónách a pro rûzné typy budov. Sada nástrojû byla otestována, na jiï dfiíve realizovan ch projektech a navrhuje úsporná opatfiení s vypoãítanou dobou návratnosti. V sledky Jednoduch a pohotov nástroj pro rychlé ohodnocení stávajících budov vãetnû návodû na provádûní typick ch úsporn ch opatfiení na základû hodnotících ukazatelû, coï by mûlo vést ke zv ení úãinnosti budov v rámci energetického títkování. PfiedbûÏné v sledky projektu ukazují, Ïe nákladovû nejv hodnûj í úsporná opatfiení jsou vût inou stejná v ude v Evropû. Komentáfi k âr Benchmarking je uïiteãn m a v podnikové praxi i vyuïívan m nástrojem pro hodnocení postavení podniku v jeho podnikatelském prostfiedí a v porovnání s konkurencí. Energetickému benchmarkingu je v ak vûnováno ménû pozornosti neï by si zaslouïil. Uveden projekt se proto pokou í pfieklenout informaãní bariéry t kající se moïností realizace energetick ch úspor u stávajících budov. S nárûstem cen energií v minul ch letech se strategie sledující zvy ování energetické úãinnosti stává zajímavou moïností, jak zvy ovat vlastní konkurenceschopnost a sniïovat zejména reïijní náklady.

18 Kontakt: Jacob Fentz (koordinátor projektu) Pro âeskou energetickou agenturu, v rámci Státního programu na podporu úspor energie a vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie pro rok 2007, zpracovala spoleãnost ENVIROS, s.r.o

19 EULEB EVROPSKÉ VELMI KVALITNÍ NÍZKOENERGETICKÉ BUDOVY Období zpracování: 01/ /2006 Sektory: stavebnictví, architektura Zpracovatelsk t m: University of Dortmund Nûmecko, London Metropolitan University, LEARN Velká Británie, Université degli Studi di Firenze, ABITA Itálie, Université de La Rochelle, LEPTAP Francie, Universitat Politácnica de Catalunya, AiE panûlsko, REHVA - Federation of European heating and air-conditioning associations Belgie Popis projektu EULEB podporuje zavádûní evropské smûrnice o budovách poskytováním podrobn ch informací o kvalitnû proveden ch nízkoenergetick ch vefiejn ch budovách hlavním trïním hráãûm. Celkem 25 budov z vybran ch zemí (Velké Británie, Francie, Nûmecka, Itálie, panûlska a dal í) bylo vybráno pro jejich dobré provedení, nízkou energetickou spotfiebu, dostupnost zji Èovan ch údajû o energiích a finanãních úsporách. Informace o tûchto budovách jsou dostupné na vícejazyãném CD nosiãi, kter je distribuován v úãastnick ch zemích jako pfiíloha odborn ch ãasopisû. CD zpfiístupàuje informace o jednotliv ch projektech nebo urãité technologii. Podrobné informace o budovû, pouïité technologii, úsporách energií a anal za nákladû a pfiínosû jsou souãástí. V sledky projektu: Kromû CD, které budou distribuovány v odborn ch ãasopisech, jsou v sledky prezentovány i pomocí dal ích aktivit (pfiíspûvky na semináfie nebo konference) pfiizpûsoben ch potfiebám cílov ch skupin (architekti, inïen fii, investofii, developefii). PfiedbûÏné v sledky ukazují, Ïe mnoho hlavních hráãû ve stavebním sektoru si není vûdomo nebo jisto v hodami nízkoenergetické architektury. Souãasnû se oãekává, Ïe poskytnutí hodnot namûfien ch v existujících budovách napomûïe osvûtlit oblast, ve které nedostatek údajû nebo negativní pfiíklady vedly k zaujatosti proti slibn m inovacím nebo strategiím.

20 Komentáfi k âr âr prochází v souãasnosti stavebním boomem a optimalizace energetické spotfieby a investiãních nákladû mûïe pfiispût k v razn m provozním úsporám v prûbûhu Ïivotnosti stavby. Projekt EULEB pokr vá tfii základní typy budov: kanceláfiské budovy, kolská zafiízení a jiné vefiejné budovy (muzea, v zkumné ústavy aj.). V sledky projektu tak mohou slouïit hlavnû architektûm navrhujícím nové budovy, pfiiãemï mohou poslouïit jako zdroj informací o moïn ch inovativních pfiístupech v oblasti energetiky budov. Kontakt: Pro âeskou energetickou agenturu, v rámci Státního programu na podporu úspor energie a vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie pro rok 2007, zpracovala spoleãnost ENVIROS, s.r.o

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

A) Základní cíle a souvislosti Programu

A) Základní cíle a souvislosti Programu Pfiíloha ã. 1 k nafiízení Libereckého kraje ã. 4/2004 Program sniïování emisí Libereckého kraje A) Základní cíle a souvislosti Programu Základním cílem Programu je dosáhnout k roku 2010 doporuãen ch hodnot

Více

PrÛmyslová restrukturalizace ve stfiední a v chodní Evropû

PrÛmyslová restrukturalizace ve stfiední a v chodní Evropû DT: 338.45;65 klíčová slova: strukturální změny průmyslová restrukturalizace ekonomická transformace PrÛmyslová restrukturalizace ve stfiední a v chodní Evropû Libor KRKOŠKA* 1. Úvod Restrukturalizace

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu

ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu RNDr. Jan Srb, DHV, CR spol. s r.o. 1. Úvod Schopnost turistick ch regionû obstát v rostoucí konkurenci je z velké míry ovlivnûna zpûsobem

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

V r o ã n í z p r á v a

V r o ã n í z p r á v a V roãní zpráva V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie spoleãnosti 11 Zpráva o podnikatelské

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda 10. Mzdové formy 10.1 Kritéria Na úvod této ãásti textu je nutno konstatovat, Ïe Ïádná terminologie ani její obsah t kající se mzdov ch forem, tedy jednotliv ch typû závislostí podmínek pro poskytování

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za

Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za DT: 338.23:336.748 klíčová slova: přistupující země kurzový režim empirická analýza Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za Ray BARRELL Dawn HOLLAND Kateřina

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF.

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF. V roãní zpráva 1999 Na e kultura, poslání a filozofie se vyvíjí v prûbûhu doby. Tradice, zku enosti a lidé to v e pfiispívá k vytváfiení trval ch hodnot, kter mi se profilujeme, odli ujeme od jin ch a

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více