Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků"

Transkript

1 Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků Veronika Komorousová, Lilia Dvořáková Katedra financí a účetnictví Fakulta ekonomická Západočeská univerzita v Plzni Husova 11, , Plzeň Abstrakt: Článek na téma: Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků byl zpracován na základě rešerše odborné literatury, odborných článků a na základě praktických zkušeností autorky článku. V rámci případové studie byla provedena deskripce úloh controllingu v souvislosti s využíváním systému SAP v podniku střední velikosti. Na základě výsledků případové studie byly formou dedukce ověřovány hypotézy, které byly případovou studií potvrzeny.controlling jako modul informačního systému SAP klade na controllera náročné požadavky. Důležitým odborným předpokladem je komplexní znalost celého ERP systému včetně pochopení relačních vazeb. Controller se v systému zaměřuje především na zpracování controllingové závěrky, která představuje rozsáhlou činnost práce se systémem a omezuje tak úlohu controllingu především na vnitropodnikové účetnictví. Náročná je též údržba rozsáhlého systému kmenových dat a jejich pravidelná aktualizace. Díky využívání ERP systému může být též potlačena základní úloha controllingu poskytovat informace. Klíčová slova: controlling, význam, úlohy, informační systém, informace, ERP (Enterprise Resource Planning) Abstract: The article on the subject: Changes in controlling tasks relating to use of ERP system in Czech enterprises was written on the research of literature, technical articles and on professional experience of the author. Description of the controlling tasks in connection with the use of SAP system in medium-sized enterprise was performed in the case study. Hypotheses were tested based on results of the case study and they were confirmed. Controlling, as a module of the information system, places demands on the controllers. The important technical prerequisite of the controller is the complex knowledge of the ERP system including understanding of relations. Controller specializes in closing of controlling in the information system. It is extensive activity that limits controlling tasks to internal accounting. The maintenance and the regular update of master data in system is exacting too. Basic controlling task is providing information and it can be reduced due to use of ERP system. Key words: controlling, importance, tasks, information system, informatik, ERP (Enterprise Resource Planning) 70

2 Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků 1. Úvod Efektivní a úspěšné řízení podniku úzce souvisí s kvalitou informací a jejich tokem k řídícím článkům. Klíčovým zdrojem informací manažera je jednak funkční controlling a jednak kvalitní informační systém. ERP neboli Enterprise Resource Planning (Hayen a kol., 2012) je informační systém, který integruje procesy související s produkčními činnostmi podniku. Komplexní informační systém, který není omezen pouze na finanční účetnictví, ale integruje podnikové procesy a poskytuje informace vně i uvnitř podniku je pro podnik, který chce obstát ve složitém období celosvětové hospodářské krize podmínkou. Klíčové je též zastoupení a význam útvaru controllingu v organizaci podniku, které by v praxi velkých a středních podniků mělo být samozřejmostí. Úkoly a nástroje controllingu se v každém podniku odvíjí od požadavků managementu a jsou modifikovány dle jeho potřeb. 2. Cíl a metodika Teoretické poznatky v článku byly rozvedeny na základě rešerše odborné literatury a souvisejících odborných článků. Na základě současného stavu poznání byly definovány problematické oblasti a stanoveny hypotézy. Závěry byly vysloveny na základě dedukce vycházející ze zkušenosti podnikové praxe. Cílem článku je definovat změny v úlohách controllingu a jejich nástrojích v podmínkách českých podniků se zaměřením na změny v úlohách, které klade na controlling zavádění a využívání ERP systémů. Deskripce nových úloh controllingu byla dedukována na základě konkrétní případové studie zaměřené na popis úloh controllingu českého podniku střední velikosti při zavádění a využívání konkrétního ERP systému. V rámci případové studie budou ověřovány následující hypotézy: H1: Zavádění a využívání ERP systému v podniku klade na controlling náročné požadavky, které mohou vést k potlačení původních úloh controllingu. H2: Změny v úlohách controllingu související s H1 s sebou přináší i změny v postavení a organizaci útvaru controllingu v podniku. 3. Definice a úlohy controllingu, odborné předpoklady controllera Definice controllingu není jednotná. Pro srovnání je možné uvést některé z definic z odborné literatury: Serfling (1992, s.18) definuje controlling jako: informace poskytující systém na podporu řízení podniku plánování, kontroly, analýzy a vývoje konkrétních postupů k řízení dění v podniku. Volmuth (2004) vidí controlling jako nástroj řízení, který překračuje funkční rámec dosavadního řízení a podporuje vedoucí pracovníky při jejich rozhodování. Dle Eschenbacha úloha controllera spočívá v jistém druhu služby lodivoda a navigátora s cílem dosažení zisku. (Eschenbach, 2004, s. 90). Dle Steinöckera (1998) spočívá úloha úspěšného controllingu v tom, že poskytuje managementu informace o vzniklém úzkém profilu firmy. Controlling musí pomáhat odstranit problém, který podnik nejvíce zatěžuje a brání mu v dosažení cílů. P. Hermann a J. Lazar (1999) definují controlling v několika úrovních: controlling vidí 71

3 Veronika Komorousová, Lilia Dvořáková jako podnikovou filosofii, dále jako systém pravidel pro řízení podniku a též jako projekt řízení podniku. Controller připravuje pro manažera informace a doporučení potřebné pro řízení společnosti. Informace mohou být finančního i nefinančního charakteru. Úkoly controllingu mohou být proto velmi široké, zaměřené na oblast strategickou i operativní, útvar controllingu obvykle připravuje plány, vyhodnocuje odchylky, provádí různé analýzy a kontrolní činnost. Oblasti úloh controllingu dle Eschenbacha (2004, s. 214) jsou definovány např. takto: určení smyslu (vize) a její uskutečnění plánování a vývoj strategie strategická dopředná a zpětná vazba plánování a řízení investic plánování a řízení projektů plánování a řízení procesů týkajících se rutinních činností operativní podnikové plánování a rozpočetnictví operativní dopředná a zpětná vazba (výpočet očekávaných hodnot) Na úlohy controllingu a nástroje pro jejich dosažení navazuje definování požadavků, které jsou kladené na pozici controllera. Dle Preiβlera (1994) patří mezi hlavní úlohy controllera funkce evidenční a dokumentační, funkce plánovací a prognostická, řídící funkce, kontrolní funkce. Odborné požadavky kladené na controllera jsou především znalosti nákladového účetnictví, znalosti metod plánování a managementu a znalosti počítačového zpracování dat. V roce 2011 byl proveden průzkum požadavků na odborné znalosti a schopnosti controllera v ČR na základě inzerce. Na základě průzkumu bylo zjištěno, že je požadována u těchto pozic větší zodpovědnost za svá rozhodnutí, než tomu bylo v minulosti. Z controllera s úlohou lodivoda se v nových podmínkách stává navigátor spoluodpovědný za rozhodování. (Faltejsková, Dvořáková, 2011, s. 25). Z odborných požadavků je na prvních místech znalost účetnictví a pokročilá znalost MS Excel (Faltejsková, Dvořáková, 2011). Vzhledem k tomu, že ve výsledcích průzkumu o tom není zmínka, předpokládáme, že požadavek na znalost konkrétního ERP systému byla v inzerátech statisticky nevýznamná. 4. ERP systém a jeho využití v podnicích ČR Informační systémy jsou stále častěji chápány jako pomocník pro řízení hodnototvorného řetězce, tedy výroby a logistiky, v oblasti podpůrných procesů je jejich přítomnost považována za samozřejmou. (Sodomka, 2011) V českých podnicích se i významnějším rozšíření ERP systémů hovoří teprve v posledních letech, ale jejich význam meziročně významně roste. V roce 2009 využívalo ERP systém pouze 13,9% všech velikostí. (Sodomka, Klčová 2010). Z průzkumu provedeného ČSÚ v roce 2011 vyplývá, že tento podíl se zvýšil na 25,2% podniků všech velikostí. Samozřejmě čím větší podnik, tím se procento zvyšuje. U podniků nad 250 zaměstnanců využívalo v roce 2011 ERP systém 79,6% podniků. (Český statistický úřad, 2012) 72

4 Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků Obr. 1: ERP (Enterprise Resource Planning) (zdroj: EMD, Inc., 2012) 4.1 Informační systém SAP charakteristika a význam SAP AG je německá společnost, založená v roce 1972 pěti bývalými zaměstnanci IBM. SAP je podnikový software, také známý jako tzv. ERP systém. V roce 1997 již využívalo systém SAP více než organizací (s více než 2 miliony uživateli). (Hayen a kol., 2012) Název SAP vznikl ze sousloví Systems Analysis and Program Development. Na českém trhu společnost SAP působí od r SAP ČR, spol. s r.o. byla založena jako dceřiná společnost společnosti SAP AG. Mezi největší zákazníky v ČR patří např.: ŠKODA AUTO, ČEZ, Česká spořitelna, České dráhy, Zentiva, Český Telecom, Česká pošta, Plzeňský Prazdroj. (SAP ČR, 2012) Pro společnost SAP je typická odvětvová specializace softwaru pro velké podniky. Snaží se však vyvinout řešení také pro malé a střední podniky. (SAP ČR, 2012) Z grafu uvedeného na obr. 2 vyplývá významné postavení ERP systémů značky SAP u velkých podniků v ČR. Na konci roku 2011 mělo systém SAP nasazeno 17,5 % podniků o velikosti od 250 do zaměstnanců z celkového počtu referencí (Sodomka, 2012). Přitom na konci roku 2009 mělo systém SAP nasazeno jen 13,5 % podniků ze stejného segmentu o celkovém počtu referencí (Sodomka, Klčová, 2010) a na konci roku 2007 se pak jednalo o 11,2 % podniků ze stejného segmentu o celkovém počtu referencí (Sodomka, Klčová, Vořechová, 2008). Z uvedených údajů vyplývá, že podíl značky SAP v segmentu podniků o velikosti od 250 do zaměstnanců postupně vzrůstá. 73

5 Veronika Komorousová, Lilia Dvořáková 20,9% 2,1% 2,6% 3,4% 3,4% 8,5% 17,5% 30,6% HELIOS SAP MICROSOFT DYNAMICS BYZNYS ERP ORSOFT INFOR QI K2 ostatní 11,0% Zdroj: CVIS Hodnoceno 62 All-in-One ERP systémů nasazených ve velkých organizacích v ČR (od 250 do zaměstnanců) do konce roku Tento segment zahrnuje celkem referencí. Obr. 2: All-in-one ERP systémy v segmentu firem od 250 do 1000 zaměstnanců v ČR podle počtu implementací (zdroj: Sodomka, Klčová, 2012) 5. Případová studie specifikace úloh controllera související s využíváním ERP systému SAP v controllingu 5.1 Předpoklady případové studie V rámci případové studie jsou představeny úkoly a činnosti controllingu při zavádění a využívání ERP systému SAP se zaměřením na modul určený pro controllingové potřeby na příkladu podniku střední velikosti. Modul systému SAP zaměřený na controlling je označován v systému jako SAP CO. Případová studie řeší otázku účelného využití uvedeného modulu v kontextu s nároky na pracovní vytížení útvaru controllingu. 5.2 Controlling jako modul SAP Začlenění a důležitost modulu controlling je zřejmá z výše uvedeného vymezení pojmu controlling Modul SAP CO funguje jako integrující článek celého systému, který čerpá data z jeho ostatních částí, aby mohl plnit základní funkci tj. poskytovat uživateli informace. Základními úkoly modulu SAP CO je poskytovat informace o skutečných nákladech a výnosech jednak za společnost jako celek a jednak v členění na controllingové objekty. V modulu SAP CO jsou dále pořizovány plány nákladů a výnosů a je možné sledování odchylek od skutečnosti. Důležitou součástí modulu controllingu je též možnost přiřazování a sledování druhotných nákladů a výnosů. Modul SAP CO čerpá data z modulu finančního účetnictví, z modulu pro dlouhodobý 74

6 Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků majetek, z modulu skladů, z modulu mezd a z modulu fakturace. Externími vstupy do modulu SAP CO jsou plány nákladů, výnosů, kmenová data a druhotné účtování. Modul SAP CO se v systému člení na tři části účetnictví profit center, účetnictví nákladového střediska, účetnictví vnitropodnikových zakázek. Nákladová střediska (NS) se sestavují ve vazbě na organizační strukturu. Představují nejnižší útvar, za který se zjišťují a sledují náklady z hlediska odpovědnosti a středisku lze stanovit rozpočty ovlivnitelných nákladů. Na nákladová střediska se sledují náklady, popřípadě druhotné výnosy, nákladové středisko spotřebovává náklady a provádí jen interní výkony, nikoliv externí. Obr. 3: Začlenění modulu SAP CO v informačním systému (zdroj: vlastní zpracování) Profitcentrum (PFC) představuje dílčí oblast podniku, která je zodpovědná za hospodářský výsledek. Na tomto objektu jsou sledovány náklady a výnosy v rámci definované organizační struktury (podle hierarchie profit center). Zakázka představuje objekt sledování nákladů, pokud potřebujeme náklady a výnosy sledovat ještě podrobněji než na úrovni nákladových středisek a profit center. Využívá se pro jednotlivé akce nebo pro trvalejší sledování nákladů a výnosů. (SAP R/3, manuál) Skutečné náklady a výnosy je možné v modulu controllingu srovnávat s různými verzemi plánu a stanovovat odchylky. Dále je možné za jednotlivé objekty vyhodnocovat tzv. druhotné náklady, které vznikají v rámci podniku přeúčtováním mezi jednotlivými nákladovými objekty. 5.3 Definice úloh controllera v souvislosti s využitím modulu SAP CO Modul SAP CO poskytuje útvaru controllingu informace pro analýzy a rozbory hospodaření, ale nepředpokládá, že controller bude pouze pasivní uživatel informací. S informačním systémem musí pracovat aktivně a řadu dat do systému zadávat (kmenová data, plány, druhotné zúčtování). Práce s modulem SAP CO klade též velké nároky na pasivní znalost ostatních modulů systému SAP vzhledem k integrujícím vlastnostem tohoto modulu. S ohledem na složitost systému SAP můžeme pochopení vazeb a pasivní znalost všech modulů systému SAP zařadit mezi náročné odborné předpoklady controllera. 75

7 Veronika Komorousová, Lilia Dvořáková Kmenová data, plánování V modulu SAP CO controller zakládá nákladová střediska a profitcentra ve vazbě na organizační strukturu a dále s ohledem na potřeby jednotlivých útvarů. Na nákladová střediska a profitcentra se v controllingu pořizují měsíční, roční a střednědobé plány a dále aktualizují prognózy v jednotlivých verzích plánů. To umožňuje provádět srovnání různých verzí plánu příp. prognózy se skutečností. Dále je v SAP CO možné zakládat zakázky pro potřeby podrobnějšího sledování nákladů a výnosů. V oblasti kmenových dat musí controlling dále zakládat a udržovat číselník druhotných nákladů a výnosů, statistických ukazatelů a výkonů. Skutečné náklady jsou na objekty controllingu (nákladová střediska, profitcentra, zakázky) pořizovány většinou v modulu finančního účetnictví, ale je možné je v modulu controllingu přeúčtovávat Vnitropodnikové účetnictví Účtování a plánování druhotných nákladů a výnosů představuje podstatnou část úloh controllingu v modulu CO. V modulu controllingu se prolínají úlohy controllingu a manažerského (vnitropodnikového) účetnictví. Druhotné náklady a výnosy vznikají interní činností, kdy jeden útvar poskytne v rámci podniku službu útvaru jinému a činnost vyúčtuje v rámci druhotného okruhu. Systému druhotného zúčtování umožňuje průběžné a rychle zjistit kompletní náklady organizačních jednotek včetně tzv. režijních nákladů. Pro účtování druhotných nákladů a výnosů jsou využívány nástroje SAP CO: operace zúčtování výkonů rozúčtování prostřednictvím cyklů. Zúčtování výkonů Zúčtování výkonů se používá v případech, kdy interní výkon je možné vyjádřit v určitých fyzických jednotkách výkonu (např. odpracované hodiny, najeté km atd.). Tyto výkony se v SAPu ocenění sazbou výkonu tzv. tarifem výkonu a do SAP CO se zadává (zpravidla měsíčně) množství poskytnutého výkonu. Množství výkonu systém automaticky ocení nastaveným tarifem a zúčtuje na příslušná nákladová střediska poskytovatele a příjemce jako druhotný výnos a souvztažně druhotný náklad. Rozúčtování prostřednictvím cyklů, controllingová uzávěrka Rozúčtování prostřednictvím cyklů umožňuje přiřazovat režijní náklady jednotlivým útvarům dle různých klíčů. Rozúčtovacím klíčem může být např. poměr prvotních nákladů nebo pevné procento případné různé nefinanční hodnoty, které se do SAPu zadávají jako statistické ukazatele. Pokud je definován cyklus rozúčtování režijních nákladů a má stanovená pravidla rozúčtování (jaké náklady, kam zaúčtovat, podle jakého pravidla a pod jakým nákladovým druhem), pak je možné operaci rozúčtování pravidelně využívat a rozúčtování provádět opakovaně. 76

8 Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků Obr. 4: Ukázka výkazu Plán, skutečnost, kumulace na úrovni profitcenter (zdroj: SAP R/3) Zúčtování výkonů a rozúčtování druhotných nákladů se zpravidla prování ve skutečnosti měsíčně a tato činnost bývá označována jako controllingová uzávěrka. Uzávěrce vždy předchází měsíční uzávěrka modulu účetnictví a příprava a aktualizace potřebných dat pro uzávěrku. Druhotné zúčtování je možné zadat i pro plánované hodnoty, případně i pro verze aktualizací plánů. To umožňuje získat ze systému informace o odchylkách plánu a skutečnosti též v druhotném okruhu Výkaznictví v modulu SAP CO Výkaznictví je nejdůležitější součástí modulu CO, protože controlling má především poskytovat informace. Systém naplněný množstvím dat bez kvalitně nastaveného výkaznictví je neproduktivní. Úkolem controllingu je vytvořit a udržovat přehledný systém výkazů, které budou umět uživatelé správně využívat a interpretovat. SAP CO nabízí uživateli množství předdefinovaných výkazů. Výkazy v SAP CO jsou rozčleněny do tří kategorií, podle toho, za jaké controllingové objekty chceme výkazy zobrazovat. Jedná se o: Výkaznictví na úrovni nákladových středisek Výkaznictví na úrovni zakázek Výkaznictví na úrovni profitcenter 77

9 Veronika Komorousová, Lilia Dvořáková Obr. 5: Vlastní výkaz na úrovni PFC srovnání 3 verzí plánu + skutečnost (zdroj: SAP R/3) Kromě předdefinovaných výkazů, lze využít i funkci programu a nadefinovat výkazy vlastní. V rámci funkce pro tvorbu výkazů lze definovat vlastní strukturu řádků i sloupců. V rámci jednoho výkazu je možné porovnávat více verzí plánu, plán se skutečností, řádky výkazu nadefinovat například do podoby výkazu zisku a ztráty. Sloupce se skutečnými náklady je možné zobrazit v detailnějším pohledu podle jednotlivých položek a dostat se k původním dokladům finančního účetnictví. Tvorba výkazů je velmi variabilní a přizpůsobivá požadavkům uživatele informací. Kvalitní a funkční výkaznictví SAP CO je podmíněno velmi dobrou informovaností uživatele a jeho schopností práce se systémem. Uživatel musí umět výkaz zobrazit (znát např. verze plánu, skupiny účtů), údaje správně interpretovat, ale především musí mít informaci, jaká data a výkazy lze v SAP CO vyhledat a zobrazit. Poměrná náročnost práce se systémem a výkazy souvisí s otázkou rozšíření oprávnění k systému výkaznictví mezi uživateli informací uvnitř společnosti. Výkaznictví controllingu v SAP CO je možné ponechat pouze v pravomoci controllingu a data ze systému získávat a zpracovávat vně jako pravidelný reporting pro další uživatele. Druhou možností je využít možnosti definovat oprávnění v programu pro různé skupiny uživatelů a umožnit přístup do SAP CO napříč podnikem. Tato možnost ale předpokládá opravdu kvalitní informovanost uživatelů o způsobu zobrazení výkazů a případná pravidelná školení uživatelů ze strany controllingu. 78

10 Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků 6. Závěr Cílem článku bylo definovat změny v úlohách controllingu a jejich nástrojích v podmínkách českých podniků se zaměřením na změny v úlohách, které klade na controlling zavádění a využívání ERP systémů. V rámci případové studie byly popsány úlohy controllingu související se zavedením, obsluhou a využíváním ERP systému SAP. Na základě zkušenosti z praxe bylo poukázáno na určité oblasti, které kladou nároky na útvar controllingu. V modulu controllingu (SAP CO) je nutné udržovat rozsáhlý systém kmenových dat (číselníky nákladových středisek, profitcenter, zakázek, statistických ukazatelů, výkonů, druhotných nákladových a výnosových druhů). Do systému SAP CO se pořizují plány v různých verzích včetně aktualizací, aby bylo možné sledovat odchylky od skutečnosti. Úlohou controllingu je též spolupráce s útvarem pro finanční účetnictví, aby bylo zajištěno klíčování a tok skutečných nákladů a výnosů na controllingové objekty. Vzhledem k integrujícím vlastnostem modulu SAP CO je úlohou controllingu pasivní znalost ostatních modulů SAP z důvodu pochopení vazeb. Poměrně rozsáhlá a náročná je činnost zpracování controllingové uzávěrky, která představuje především zúčtování druhotných nákladů a výnosů prostřednictvím funkce pro zúčtování výkonů a funkce pro rozúčtování cyklů. Zásadní úlohou controllingu v modulu SAP CO je oblast výkaznictví. Útvar controllingu zde může využít funkčnosti systému a nastavit oprávnění práce se systémem uživatelům užívajícím výkaznictví. To s sebou nese zásadní problém, kdy controller supluje základní úlohu controllingu poskytovat informace tím, že poskytne přístupového práva do systému výkazů. To vede ke ztrátě kontroly nad využitelností informací a jejich přehledností. Controller by měl fungovat jako spojovací článek mezi vedením podniku a jednotlivými útvary. Zprostředkovávat tok informací a zároveň dávat informacím srozumitelnou formu. Informační systém může být pro controlling velkou pomocí při zpracování informací, ale zároveň může docházet k oddělení controllingu od zbytku podniku. Controlling zajistí naplnění systému daty a zajistí jejich uživatelům přístupová práva. Data a informace se tak stávají pasivní, nikdo nezajišťuje jejich transport k uživateli. Snadno pak dojde k nepoměru mezi požadavkem na informace a souborem informací, který informační systém obsahuje. V rámci případové studie byly ověřovány následující hypotézy: H1: Zavádění a využívání ERP systému v podniku klade na controlling náročné požadavky, které mohou vést k potlačení původních úloh controllingu. H2: Změny v úlohách controllingu související s H1 s sebou přináší i změny v postavení a organizaci útvaru controllingu v podniku. Hypotéza 1 byla na základě dedukce vyplývající z výsledků případové studie potvrzena. Obsluha modulu SAP CO je poměrně náročná, klade na controllera požadavky na odborné znalosti celého systému. Modul controlling posiluje úlohu controllingu v oblasti vnitropodnikového účetnictví. Zpracování controllingové uzávěrky je v systému SAP CO základním a složitým úkolem a její úspěšné zvládnutí se snadno může stát pro controlling prvořadým. Omezení controllingu na vnitropodnikové účetnictví je pouze jednou z řady úloh controllingu a neřadíme jí k těm zásadním. Vzhledem k možnostem systému SAP z hlediska udělení oprávnění k výkaznictví též může dojít k omezení základní úlohy controllingu tj. poskytovat informace. 79

11 Veronika Komorousová, Lilia Dvořáková Hypotéza 2 byla na základě dedukce vyplývající z výsledků případové studie též potvrzena. Změny v úlohách controllingu vyplývající s využívání ERP systému mohou přinášet změny v postavení a organizaci controllingu v podniku. Hlavní úlohou útvaru se stává obsluha informačního systému a především naplnění systému daty. Útvar se uzavírá, přestává komunikovat s uživateli informací, soustřeďuje se na mravenčí práci se systémem a ztrácí controllingový nadhled. Útvar se omezí na přípravu reportingu v rámci systému, který na rozdíl od klasického reportingu neobsahuje komentáře. Controlling tak může ztratit schopnost chtít rozumět odchylkám a pro manažera podniku ztrácí funkci lodivoda. Literatura Eschenbach, R. a kol., 2004: Controlling, ASPI Publishing, ISBN Faltejsková, O., Dvořáková, L., 2011: Vývoj požadavků na odborný a dovednostní profil controllera v kontextu globální ekonomické krize, Trendy v podnikání, roč.1, č.1, s , ISSN Hayen, R., Holmes, M., Cappel, J., 2012: A Framework for SAP R/3 enerprise software instruction [online], Stillwater, USA, [cit ], dostupné z: Hermann, P., Lazar, J., 1999: Nákladový controlling. 1. vyd. Ostrava: Repronis. 102 s. ISBN PreiIβler, P., 1994: Controlling, Lehrbuch und Intensivkurs. 5. Vyd. Mϋnchen/Wien. Serfling, K., 1992: Controlling, 2. Vyd. Stuttgart. Sodomka, P., 2012: Český ERP trh v roce 2011 a jeho aktuální vývoj. Systémová integrace, roč. 19, č. 3, s. 7-17, ISSN Sodomka, P., 2011: Většina manažerů nevnímá nasazení IS/ICT jako příležitost. IT Systems, roč. 13, č. 7-8, s , ISSN X Sodomka, P., Klčová, H., 2010: Informační systémy v podnikové praxi. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Brno: Computer Press, ISBN Sodomka, P., Klčová, H., Vořechová, E., 2008: Aktuální trendy vývoje českého ERP trhu (2. vydání), CVIS.CZ [cit ] dostupné z: <www.cvis.cz>, ISSN Steinöcker, R., 1998: Strategický controlling. 2. vyd., Profess Consulting, ISBN Volmuth, J. H., 2004: Nástroje controllingu od A do Z, 2. vydání Praha: Progress Consulting. ISBN Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok 2011, Český statistický úřad [cit ] dostupné z: <http://www.czso.cz> Internetové stránky společnosti SAP ČR [cit ] dostupné z: <http://www.sap.cz> Firemní manuály SAP R/3 modul controlling Is ERP system important in Injection Molding? [cit ] dostupné z: <http://www.emd-usa.com> JEL Classification: M15, M40 80

CONTROLLING. Metodický list č. 1 FUNKCE CONTROLLINGU ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO CONTROLLING

CONTROLLING. Metodický list č. 1 FUNKCE CONTROLLINGU ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO CONTROLLING Metodický list č. 1 FUNKCE U ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO Funkce a koncepce controllingu Controlling jako podsystém řízení cíle a funkce controllingu Aktuální koncepce managementu v období

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Dean Brabec, Petra Řeřichová Cíle prezentace Specifikovat rozdíly mezi klasickým přístupem controllingu a sledováním

Více

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005 Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní.

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. SUBMODUL VÝKAZY Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. Minimální verze je určena ke splnění povinnosti vytvoření výkazu zisku ztráty a rozvahy v plném nebo zjednodušeném

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat:

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat: v oblastech: Nabízíme řešení integrací zdrojů dat: finanční reporting, plánování, forecasting rekonciliace, finanční konsolidace prezentace formou Balanced scorecard segmentace zákazníků podpora projektových

Více

Risk management a Interní audit

Risk management a Interní audit Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti

Více

Strategie systému údržby ve strojírenském podniku

Strategie systému údržby ve strojírenském podniku Strategie systému údržby ve strojírenském podniku Ing. Miroslav Žilka Vedoucí práce: Doc. Ing. Michal Kavan, CSc. Abstrakt Příspěvek seznamuje s hlavními závěry a přínosy disertační práce Strategie systému

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky. mbi.vse.cz

MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky. mbi.vse.cz MBI, Management Byznys Informatiky MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky mbi.vse.cz J. Pour Katedra IT VŠE pour@vse.cz MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda 1. Vznik a rozvoj

Více

Příspěvek. Postupy plánování nákladů a vyhodnocení odchylek od plánu. Aleš Maršík

Příspěvek. Postupy plánování nákladů a vyhodnocení odchylek od plánu. Aleš Maršík Příspěvek Postupy plánování nákladů a vyhodnocení odchylek od plánu Aleš Maršík Program Analýza postupů plánování nákladů Metodika pro plánování nákladů Controlling poučme se z odchylek Doporučení pro

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace Obsah Předmluva Úvod Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace xi xiii xiii xiv 1 Manažerské účetnictví a manažerské informace 1 1.1 Management a manažerské ekonomické informace 1 1.1.1 Účetnictví

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Popis vzdělávacích kurzů Realizace odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. Veřejná zakázka společností SUPER PET a.s. Dotovaný zadavatel Název: SUPER

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Ekonomika IT PRE od A do Z

Ekonomika IT PRE od A do Z Ekonomika IT PRE od A do Z 9. konference itsmf 22. ledna 2015 Miroslav Hübner vedoucí sekce Informatika (CIO) Jiří Kalousek ved. odd. Analýzy, organizace a rozvoj IS Cíle prezentace navázat na přednášku

Více

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras -klíč k řešení administrativních úloh Naše poslání: Poskytnout vysoce kvalitní zpracování administrativních úloh za zlomek obvyklé výše nákladů

Více

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči?

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Miloš Suchý 1, Martina Pátá 1, Richard Matyáš 2 1 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Seminář ČSSI 3.12.2010, VŠE Praha Pavel Sládek, ČEZ ICT Services, Skupina ČEZ O Skupině ČEZ Skupina ČEZ v číslech (výroční zpráva 2009) Celkem 185 společností

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ...

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ... EVIDENCE FONDŮ Fondy jsou určeny pro sledování stavů tvorby a čerpání částek ( výnosů a nákladů ) za poţadovanou sluţbu. Ve Windomech je však moţnost nastavit fond universálně pro různou moţnost pouţití.

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Ing. David Melichar, PhD., ČSSI Ing. Tomáš Hrabík, CORTIS Consulting 1.12.2008 Setkání informatiků, Kladno Trendy ve veřejné správě Smart Administration,

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN 2.1 Vývoj nabídky ekonomického softwaru a současné trendy ERP systems (Enterprise Ressource Planning) = komplexnější podnikové informační systémy - v ČR patřil

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Controllingový panel 2013 Plánování

Controllingový panel 2013 Plánování Controllingový panel 2013 Plánování Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný Controlling-Panel. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a

Více

Implementace controllingu v prostředí SAP CO ve společnosti České dráhy, a.s.

Implementace controllingu v prostředí SAP CO ve společnosti České dráhy, a.s. Miloš Procházka 1 Implementace controllingu v prostředí SAP CO ve společnosti České dráhy, a.s. Klíčová slova: SAP R/3, controlling, produktové vertikály, České dráhy, a.s. 1. Úvod České dráhy a.s. používají

Více

Controllingový panel 2012 procesy controllingu pod lupou Část 1. - Plánování

Controllingový panel 2012 procesy controllingu pod lupou Část 1. - Plánování Controllingový panel 2012 procesy controllingu pod lupou Část 1. - Plánování Controllingový panel 2012, průzkum realizovaný v září 2012 rakouským Controller-Institutem a Českou asociací pro finanční řízení

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

FINANCE A EKONOMIKA.

FINANCE A EKONOMIKA. FINANCE A EKONOMIKA PRO NEEKONOMY Účetní výkazy pro manažery neekonomy jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízení Finanční řízení pro manažery neekonomy Základy

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Ondřej Bothe, Richard Dobiš

Ondřej Bothe, Richard Dobiš Portfolio PM - "What-if" analýza v plánovací aplikaci Ondřej Bothe, Richard Dobiš 2.2.2011 PM systém : Je to systém, zajišťující komplexní proces práce s daty pro koncového uživatele 1. Plánuj Plán nákladů

Více

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 1 ÚVOD DO BPM 1.1 Stručná historie BPM 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu Když lidé poprvé začali žití ve společenských skupinách, několik lidí objevilo příležitost obchodovat se zbožím

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Fakturace stávka agregátu Požadavek na objednávku Personalista ve víru procesů Vývoj produkt Milan Štolba Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Služební cesty Ing. Milan Štolba; ředitel sekce

Více

Jak vytvořit správné Zadání IS

Jak vytvořit správné Zadání IS Jak vytvořit správné Zadání IS 26. dubna 2013 Jiří Svačina Jiří Svačina Unicorn Systems, Senior Consultant Unicorn, 1993 Vývoj Softwarová architektura Projektové řízení Business analýza Univerzita Hradec

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku specifických SAP školení pro VISHAY spol. s r.o. Název projektu: VISHAY : projekt specifického SAP školení Registrační číslo projektu:

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V RÁMCI ZEMĚDĚLSKOPOTRAVINÁŘSKÝCH SYSTÉMŮ

EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V RÁMCI ZEMĚDĚLSKOPOTRAVINÁŘSKÝCH SYSTÉMŮ EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V RÁMCI ZEMĚDĚLSKOPOTRAVINÁŘSKÝCH SYSTÉMŮ EFFECTIVE USAGE OF INFORMATION AND INFORMATION SYSTEMS WITHIN AGRIFOOD SYSTEMS ŠILEROVÁ Edita, (ČR) -HAVLÍČEK

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více