Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků"

Transkript

1 Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků Veronika Komorousová, Lilia Dvořáková Katedra financí a účetnictví Fakulta ekonomická Západočeská univerzita v Plzni Husova 11, , Plzeň Abstrakt: Článek na téma: Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků byl zpracován na základě rešerše odborné literatury, odborných článků a na základě praktických zkušeností autorky článku. V rámci případové studie byla provedena deskripce úloh controllingu v souvislosti s využíváním systému SAP v podniku střední velikosti. Na základě výsledků případové studie byly formou dedukce ověřovány hypotézy, které byly případovou studií potvrzeny.controlling jako modul informačního systému SAP klade na controllera náročné požadavky. Důležitým odborným předpokladem je komplexní znalost celého ERP systému včetně pochopení relačních vazeb. Controller se v systému zaměřuje především na zpracování controllingové závěrky, která představuje rozsáhlou činnost práce se systémem a omezuje tak úlohu controllingu především na vnitropodnikové účetnictví. Náročná je též údržba rozsáhlého systému kmenových dat a jejich pravidelná aktualizace. Díky využívání ERP systému může být též potlačena základní úloha controllingu poskytovat informace. Klíčová slova: controlling, význam, úlohy, informační systém, informace, ERP (Enterprise Resource Planning) Abstract: The article on the subject: Changes in controlling tasks relating to use of ERP system in Czech enterprises was written on the research of literature, technical articles and on professional experience of the author. Description of the controlling tasks in connection with the use of SAP system in medium-sized enterprise was performed in the case study. Hypotheses were tested based on results of the case study and they were confirmed. Controlling, as a module of the information system, places demands on the controllers. The important technical prerequisite of the controller is the complex knowledge of the ERP system including understanding of relations. Controller specializes in closing of controlling in the information system. It is extensive activity that limits controlling tasks to internal accounting. The maintenance and the regular update of master data in system is exacting too. Basic controlling task is providing information and it can be reduced due to use of ERP system. Key words: controlling, importance, tasks, information system, informatik, ERP (Enterprise Resource Planning) 70

2 Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků 1. Úvod Efektivní a úspěšné řízení podniku úzce souvisí s kvalitou informací a jejich tokem k řídícím článkům. Klíčovým zdrojem informací manažera je jednak funkční controlling a jednak kvalitní informační systém. ERP neboli Enterprise Resource Planning (Hayen a kol., 2012) je informační systém, který integruje procesy související s produkčními činnostmi podniku. Komplexní informační systém, který není omezen pouze na finanční účetnictví, ale integruje podnikové procesy a poskytuje informace vně i uvnitř podniku je pro podnik, který chce obstát ve složitém období celosvětové hospodářské krize podmínkou. Klíčové je též zastoupení a význam útvaru controllingu v organizaci podniku, které by v praxi velkých a středních podniků mělo být samozřejmostí. Úkoly a nástroje controllingu se v každém podniku odvíjí od požadavků managementu a jsou modifikovány dle jeho potřeb. 2. Cíl a metodika Teoretické poznatky v článku byly rozvedeny na základě rešerše odborné literatury a souvisejících odborných článků. Na základě současného stavu poznání byly definovány problematické oblasti a stanoveny hypotézy. Závěry byly vysloveny na základě dedukce vycházející ze zkušenosti podnikové praxe. Cílem článku je definovat změny v úlohách controllingu a jejich nástrojích v podmínkách českých podniků se zaměřením na změny v úlohách, které klade na controlling zavádění a využívání ERP systémů. Deskripce nových úloh controllingu byla dedukována na základě konkrétní případové studie zaměřené na popis úloh controllingu českého podniku střední velikosti při zavádění a využívání konkrétního ERP systému. V rámci případové studie budou ověřovány následující hypotézy: H1: Zavádění a využívání ERP systému v podniku klade na controlling náročné požadavky, které mohou vést k potlačení původních úloh controllingu. H2: Změny v úlohách controllingu související s H1 s sebou přináší i změny v postavení a organizaci útvaru controllingu v podniku. 3. Definice a úlohy controllingu, odborné předpoklady controllera Definice controllingu není jednotná. Pro srovnání je možné uvést některé z definic z odborné literatury: Serfling (1992, s.18) definuje controlling jako: informace poskytující systém na podporu řízení podniku plánování, kontroly, analýzy a vývoje konkrétních postupů k řízení dění v podniku. Volmuth (2004) vidí controlling jako nástroj řízení, který překračuje funkční rámec dosavadního řízení a podporuje vedoucí pracovníky při jejich rozhodování. Dle Eschenbacha úloha controllera spočívá v jistém druhu služby lodivoda a navigátora s cílem dosažení zisku. (Eschenbach, 2004, s. 90). Dle Steinöckera (1998) spočívá úloha úspěšného controllingu v tom, že poskytuje managementu informace o vzniklém úzkém profilu firmy. Controlling musí pomáhat odstranit problém, který podnik nejvíce zatěžuje a brání mu v dosažení cílů. P. Hermann a J. Lazar (1999) definují controlling v několika úrovních: controlling vidí 71

3 Veronika Komorousová, Lilia Dvořáková jako podnikovou filosofii, dále jako systém pravidel pro řízení podniku a též jako projekt řízení podniku. Controller připravuje pro manažera informace a doporučení potřebné pro řízení společnosti. Informace mohou být finančního i nefinančního charakteru. Úkoly controllingu mohou být proto velmi široké, zaměřené na oblast strategickou i operativní, útvar controllingu obvykle připravuje plány, vyhodnocuje odchylky, provádí různé analýzy a kontrolní činnost. Oblasti úloh controllingu dle Eschenbacha (2004, s. 214) jsou definovány např. takto: určení smyslu (vize) a její uskutečnění plánování a vývoj strategie strategická dopředná a zpětná vazba plánování a řízení investic plánování a řízení projektů plánování a řízení procesů týkajících se rutinních činností operativní podnikové plánování a rozpočetnictví operativní dopředná a zpětná vazba (výpočet očekávaných hodnot) Na úlohy controllingu a nástroje pro jejich dosažení navazuje definování požadavků, které jsou kladené na pozici controllera. Dle Preiβlera (1994) patří mezi hlavní úlohy controllera funkce evidenční a dokumentační, funkce plánovací a prognostická, řídící funkce, kontrolní funkce. Odborné požadavky kladené na controllera jsou především znalosti nákladového účetnictví, znalosti metod plánování a managementu a znalosti počítačového zpracování dat. V roce 2011 byl proveden průzkum požadavků na odborné znalosti a schopnosti controllera v ČR na základě inzerce. Na základě průzkumu bylo zjištěno, že je požadována u těchto pozic větší zodpovědnost za svá rozhodnutí, než tomu bylo v minulosti. Z controllera s úlohou lodivoda se v nových podmínkách stává navigátor spoluodpovědný za rozhodování. (Faltejsková, Dvořáková, 2011, s. 25). Z odborných požadavků je na prvních místech znalost účetnictví a pokročilá znalost MS Excel (Faltejsková, Dvořáková, 2011). Vzhledem k tomu, že ve výsledcích průzkumu o tom není zmínka, předpokládáme, že požadavek na znalost konkrétního ERP systému byla v inzerátech statisticky nevýznamná. 4. ERP systém a jeho využití v podnicích ČR Informační systémy jsou stále častěji chápány jako pomocník pro řízení hodnototvorného řetězce, tedy výroby a logistiky, v oblasti podpůrných procesů je jejich přítomnost považována za samozřejmou. (Sodomka, 2011) V českých podnicích se i významnějším rozšíření ERP systémů hovoří teprve v posledních letech, ale jejich význam meziročně významně roste. V roce 2009 využívalo ERP systém pouze 13,9% všech velikostí. (Sodomka, Klčová 2010). Z průzkumu provedeného ČSÚ v roce 2011 vyplývá, že tento podíl se zvýšil na 25,2% podniků všech velikostí. Samozřejmě čím větší podnik, tím se procento zvyšuje. U podniků nad 250 zaměstnanců využívalo v roce 2011 ERP systém 79,6% podniků. (Český statistický úřad, 2012) 72

4 Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků Obr. 1: ERP (Enterprise Resource Planning) (zdroj: EMD, Inc., 2012) 4.1 Informační systém SAP charakteristika a význam SAP AG je německá společnost, založená v roce 1972 pěti bývalými zaměstnanci IBM. SAP je podnikový software, také známý jako tzv. ERP systém. V roce 1997 již využívalo systém SAP více než organizací (s více než 2 miliony uživateli). (Hayen a kol., 2012) Název SAP vznikl ze sousloví Systems Analysis and Program Development. Na českém trhu společnost SAP působí od r SAP ČR, spol. s r.o. byla založena jako dceřiná společnost společnosti SAP AG. Mezi největší zákazníky v ČR patří např.: ŠKODA AUTO, ČEZ, Česká spořitelna, České dráhy, Zentiva, Český Telecom, Česká pošta, Plzeňský Prazdroj. (SAP ČR, 2012) Pro společnost SAP je typická odvětvová specializace softwaru pro velké podniky. Snaží se však vyvinout řešení také pro malé a střední podniky. (SAP ČR, 2012) Z grafu uvedeného na obr. 2 vyplývá významné postavení ERP systémů značky SAP u velkých podniků v ČR. Na konci roku 2011 mělo systém SAP nasazeno 17,5 % podniků o velikosti od 250 do zaměstnanců z celkového počtu referencí (Sodomka, 2012). Přitom na konci roku 2009 mělo systém SAP nasazeno jen 13,5 % podniků ze stejného segmentu o celkovém počtu referencí (Sodomka, Klčová, 2010) a na konci roku 2007 se pak jednalo o 11,2 % podniků ze stejného segmentu o celkovém počtu referencí (Sodomka, Klčová, Vořechová, 2008). Z uvedených údajů vyplývá, že podíl značky SAP v segmentu podniků o velikosti od 250 do zaměstnanců postupně vzrůstá. 73

5 Veronika Komorousová, Lilia Dvořáková 20,9% 2,1% 2,6% 3,4% 3,4% 8,5% 17,5% 30,6% HELIOS SAP MICROSOFT DYNAMICS BYZNYS ERP ORSOFT INFOR QI K2 ostatní 11,0% Zdroj: CVIS Hodnoceno 62 All-in-One ERP systémů nasazených ve velkých organizacích v ČR (od 250 do zaměstnanců) do konce roku Tento segment zahrnuje celkem referencí. Obr. 2: All-in-one ERP systémy v segmentu firem od 250 do 1000 zaměstnanců v ČR podle počtu implementací (zdroj: Sodomka, Klčová, 2012) 5. Případová studie specifikace úloh controllera související s využíváním ERP systému SAP v controllingu 5.1 Předpoklady případové studie V rámci případové studie jsou představeny úkoly a činnosti controllingu při zavádění a využívání ERP systému SAP se zaměřením na modul určený pro controllingové potřeby na příkladu podniku střední velikosti. Modul systému SAP zaměřený na controlling je označován v systému jako SAP CO. Případová studie řeší otázku účelného využití uvedeného modulu v kontextu s nároky na pracovní vytížení útvaru controllingu. 5.2 Controlling jako modul SAP Začlenění a důležitost modulu controlling je zřejmá z výše uvedeného vymezení pojmu controlling Modul SAP CO funguje jako integrující článek celého systému, který čerpá data z jeho ostatních částí, aby mohl plnit základní funkci tj. poskytovat uživateli informace. Základními úkoly modulu SAP CO je poskytovat informace o skutečných nákladech a výnosech jednak za společnost jako celek a jednak v členění na controllingové objekty. V modulu SAP CO jsou dále pořizovány plány nákladů a výnosů a je možné sledování odchylek od skutečnosti. Důležitou součástí modulu controllingu je též možnost přiřazování a sledování druhotných nákladů a výnosů. Modul SAP CO čerpá data z modulu finančního účetnictví, z modulu pro dlouhodobý 74

6 Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků majetek, z modulu skladů, z modulu mezd a z modulu fakturace. Externími vstupy do modulu SAP CO jsou plány nákladů, výnosů, kmenová data a druhotné účtování. Modul SAP CO se v systému člení na tři části účetnictví profit center, účetnictví nákladového střediska, účetnictví vnitropodnikových zakázek. Nákladová střediska (NS) se sestavují ve vazbě na organizační strukturu. Představují nejnižší útvar, za který se zjišťují a sledují náklady z hlediska odpovědnosti a středisku lze stanovit rozpočty ovlivnitelných nákladů. Na nákladová střediska se sledují náklady, popřípadě druhotné výnosy, nákladové středisko spotřebovává náklady a provádí jen interní výkony, nikoliv externí. Obr. 3: Začlenění modulu SAP CO v informačním systému (zdroj: vlastní zpracování) Profitcentrum (PFC) představuje dílčí oblast podniku, která je zodpovědná za hospodářský výsledek. Na tomto objektu jsou sledovány náklady a výnosy v rámci definované organizační struktury (podle hierarchie profit center). Zakázka představuje objekt sledování nákladů, pokud potřebujeme náklady a výnosy sledovat ještě podrobněji než na úrovni nákladových středisek a profit center. Využívá se pro jednotlivé akce nebo pro trvalejší sledování nákladů a výnosů. (SAP R/3, manuál) Skutečné náklady a výnosy je možné v modulu controllingu srovnávat s různými verzemi plánu a stanovovat odchylky. Dále je možné za jednotlivé objekty vyhodnocovat tzv. druhotné náklady, které vznikají v rámci podniku přeúčtováním mezi jednotlivými nákladovými objekty. 5.3 Definice úloh controllera v souvislosti s využitím modulu SAP CO Modul SAP CO poskytuje útvaru controllingu informace pro analýzy a rozbory hospodaření, ale nepředpokládá, že controller bude pouze pasivní uživatel informací. S informačním systémem musí pracovat aktivně a řadu dat do systému zadávat (kmenová data, plány, druhotné zúčtování). Práce s modulem SAP CO klade též velké nároky na pasivní znalost ostatních modulů systému SAP vzhledem k integrujícím vlastnostem tohoto modulu. S ohledem na složitost systému SAP můžeme pochopení vazeb a pasivní znalost všech modulů systému SAP zařadit mezi náročné odborné předpoklady controllera. 75

7 Veronika Komorousová, Lilia Dvořáková Kmenová data, plánování V modulu SAP CO controller zakládá nákladová střediska a profitcentra ve vazbě na organizační strukturu a dále s ohledem na potřeby jednotlivých útvarů. Na nákladová střediska a profitcentra se v controllingu pořizují měsíční, roční a střednědobé plány a dále aktualizují prognózy v jednotlivých verzích plánů. To umožňuje provádět srovnání různých verzí plánu příp. prognózy se skutečností. Dále je v SAP CO možné zakládat zakázky pro potřeby podrobnějšího sledování nákladů a výnosů. V oblasti kmenových dat musí controlling dále zakládat a udržovat číselník druhotných nákladů a výnosů, statistických ukazatelů a výkonů. Skutečné náklady jsou na objekty controllingu (nákladová střediska, profitcentra, zakázky) pořizovány většinou v modulu finančního účetnictví, ale je možné je v modulu controllingu přeúčtovávat Vnitropodnikové účetnictví Účtování a plánování druhotných nákladů a výnosů představuje podstatnou část úloh controllingu v modulu CO. V modulu controllingu se prolínají úlohy controllingu a manažerského (vnitropodnikového) účetnictví. Druhotné náklady a výnosy vznikají interní činností, kdy jeden útvar poskytne v rámci podniku službu útvaru jinému a činnost vyúčtuje v rámci druhotného okruhu. Systému druhotného zúčtování umožňuje průběžné a rychle zjistit kompletní náklady organizačních jednotek včetně tzv. režijních nákladů. Pro účtování druhotných nákladů a výnosů jsou využívány nástroje SAP CO: operace zúčtování výkonů rozúčtování prostřednictvím cyklů. Zúčtování výkonů Zúčtování výkonů se používá v případech, kdy interní výkon je možné vyjádřit v určitých fyzických jednotkách výkonu (např. odpracované hodiny, najeté km atd.). Tyto výkony se v SAPu ocenění sazbou výkonu tzv. tarifem výkonu a do SAP CO se zadává (zpravidla měsíčně) množství poskytnutého výkonu. Množství výkonu systém automaticky ocení nastaveným tarifem a zúčtuje na příslušná nákladová střediska poskytovatele a příjemce jako druhotný výnos a souvztažně druhotný náklad. Rozúčtování prostřednictvím cyklů, controllingová uzávěrka Rozúčtování prostřednictvím cyklů umožňuje přiřazovat režijní náklady jednotlivým útvarům dle různých klíčů. Rozúčtovacím klíčem může být např. poměr prvotních nákladů nebo pevné procento případné různé nefinanční hodnoty, které se do SAPu zadávají jako statistické ukazatele. Pokud je definován cyklus rozúčtování režijních nákladů a má stanovená pravidla rozúčtování (jaké náklady, kam zaúčtovat, podle jakého pravidla a pod jakým nákladovým druhem), pak je možné operaci rozúčtování pravidelně využívat a rozúčtování provádět opakovaně. 76

8 Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků Obr. 4: Ukázka výkazu Plán, skutečnost, kumulace na úrovni profitcenter (zdroj: SAP R/3) Zúčtování výkonů a rozúčtování druhotných nákladů se zpravidla prování ve skutečnosti měsíčně a tato činnost bývá označována jako controllingová uzávěrka. Uzávěrce vždy předchází měsíční uzávěrka modulu účetnictví a příprava a aktualizace potřebných dat pro uzávěrku. Druhotné zúčtování je možné zadat i pro plánované hodnoty, případně i pro verze aktualizací plánů. To umožňuje získat ze systému informace o odchylkách plánu a skutečnosti též v druhotném okruhu Výkaznictví v modulu SAP CO Výkaznictví je nejdůležitější součástí modulu CO, protože controlling má především poskytovat informace. Systém naplněný množstvím dat bez kvalitně nastaveného výkaznictví je neproduktivní. Úkolem controllingu je vytvořit a udržovat přehledný systém výkazů, které budou umět uživatelé správně využívat a interpretovat. SAP CO nabízí uživateli množství předdefinovaných výkazů. Výkazy v SAP CO jsou rozčleněny do tří kategorií, podle toho, za jaké controllingové objekty chceme výkazy zobrazovat. Jedná se o: Výkaznictví na úrovni nákladových středisek Výkaznictví na úrovni zakázek Výkaznictví na úrovni profitcenter 77

9 Veronika Komorousová, Lilia Dvořáková Obr. 5: Vlastní výkaz na úrovni PFC srovnání 3 verzí plánu + skutečnost (zdroj: SAP R/3) Kromě předdefinovaných výkazů, lze využít i funkci programu a nadefinovat výkazy vlastní. V rámci funkce pro tvorbu výkazů lze definovat vlastní strukturu řádků i sloupců. V rámci jednoho výkazu je možné porovnávat více verzí plánu, plán se skutečností, řádky výkazu nadefinovat například do podoby výkazu zisku a ztráty. Sloupce se skutečnými náklady je možné zobrazit v detailnějším pohledu podle jednotlivých položek a dostat se k původním dokladům finančního účetnictví. Tvorba výkazů je velmi variabilní a přizpůsobivá požadavkům uživatele informací. Kvalitní a funkční výkaznictví SAP CO je podmíněno velmi dobrou informovaností uživatele a jeho schopností práce se systémem. Uživatel musí umět výkaz zobrazit (znát např. verze plánu, skupiny účtů), údaje správně interpretovat, ale především musí mít informaci, jaká data a výkazy lze v SAP CO vyhledat a zobrazit. Poměrná náročnost práce se systémem a výkazy souvisí s otázkou rozšíření oprávnění k systému výkaznictví mezi uživateli informací uvnitř společnosti. Výkaznictví controllingu v SAP CO je možné ponechat pouze v pravomoci controllingu a data ze systému získávat a zpracovávat vně jako pravidelný reporting pro další uživatele. Druhou možností je využít možnosti definovat oprávnění v programu pro různé skupiny uživatelů a umožnit přístup do SAP CO napříč podnikem. Tato možnost ale předpokládá opravdu kvalitní informovanost uživatelů o způsobu zobrazení výkazů a případná pravidelná školení uživatelů ze strany controllingu. 78

10 Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků 6. Závěr Cílem článku bylo definovat změny v úlohách controllingu a jejich nástrojích v podmínkách českých podniků se zaměřením na změny v úlohách, které klade na controlling zavádění a využívání ERP systémů. V rámci případové studie byly popsány úlohy controllingu související se zavedením, obsluhou a využíváním ERP systému SAP. Na základě zkušenosti z praxe bylo poukázáno na určité oblasti, které kladou nároky na útvar controllingu. V modulu controllingu (SAP CO) je nutné udržovat rozsáhlý systém kmenových dat (číselníky nákladových středisek, profitcenter, zakázek, statistických ukazatelů, výkonů, druhotných nákladových a výnosových druhů). Do systému SAP CO se pořizují plány v různých verzích včetně aktualizací, aby bylo možné sledovat odchylky od skutečnosti. Úlohou controllingu je též spolupráce s útvarem pro finanční účetnictví, aby bylo zajištěno klíčování a tok skutečných nákladů a výnosů na controllingové objekty. Vzhledem k integrujícím vlastnostem modulu SAP CO je úlohou controllingu pasivní znalost ostatních modulů SAP z důvodu pochopení vazeb. Poměrně rozsáhlá a náročná je činnost zpracování controllingové uzávěrky, která představuje především zúčtování druhotných nákladů a výnosů prostřednictvím funkce pro zúčtování výkonů a funkce pro rozúčtování cyklů. Zásadní úlohou controllingu v modulu SAP CO je oblast výkaznictví. Útvar controllingu zde může využít funkčnosti systému a nastavit oprávnění práce se systémem uživatelům užívajícím výkaznictví. To s sebou nese zásadní problém, kdy controller supluje základní úlohu controllingu poskytovat informace tím, že poskytne přístupového práva do systému výkazů. To vede ke ztrátě kontroly nad využitelností informací a jejich přehledností. Controller by měl fungovat jako spojovací článek mezi vedením podniku a jednotlivými útvary. Zprostředkovávat tok informací a zároveň dávat informacím srozumitelnou formu. Informační systém může být pro controlling velkou pomocí při zpracování informací, ale zároveň může docházet k oddělení controllingu od zbytku podniku. Controlling zajistí naplnění systému daty a zajistí jejich uživatelům přístupová práva. Data a informace se tak stávají pasivní, nikdo nezajišťuje jejich transport k uživateli. Snadno pak dojde k nepoměru mezi požadavkem na informace a souborem informací, který informační systém obsahuje. V rámci případové studie byly ověřovány následující hypotézy: H1: Zavádění a využívání ERP systému v podniku klade na controlling náročné požadavky, které mohou vést k potlačení původních úloh controllingu. H2: Změny v úlohách controllingu související s H1 s sebou přináší i změny v postavení a organizaci útvaru controllingu v podniku. Hypotéza 1 byla na základě dedukce vyplývající z výsledků případové studie potvrzena. Obsluha modulu SAP CO je poměrně náročná, klade na controllera požadavky na odborné znalosti celého systému. Modul controlling posiluje úlohu controllingu v oblasti vnitropodnikového účetnictví. Zpracování controllingové uzávěrky je v systému SAP CO základním a složitým úkolem a její úspěšné zvládnutí se snadno může stát pro controlling prvořadým. Omezení controllingu na vnitropodnikové účetnictví je pouze jednou z řady úloh controllingu a neřadíme jí k těm zásadním. Vzhledem k možnostem systému SAP z hlediska udělení oprávnění k výkaznictví též může dojít k omezení základní úlohy controllingu tj. poskytovat informace. 79

11 Veronika Komorousová, Lilia Dvořáková Hypotéza 2 byla na základě dedukce vyplývající z výsledků případové studie též potvrzena. Změny v úlohách controllingu vyplývající s využívání ERP systému mohou přinášet změny v postavení a organizaci controllingu v podniku. Hlavní úlohou útvaru se stává obsluha informačního systému a především naplnění systému daty. Útvar se uzavírá, přestává komunikovat s uživateli informací, soustřeďuje se na mravenčí práci se systémem a ztrácí controllingový nadhled. Útvar se omezí na přípravu reportingu v rámci systému, který na rozdíl od klasického reportingu neobsahuje komentáře. Controlling tak může ztratit schopnost chtít rozumět odchylkám a pro manažera podniku ztrácí funkci lodivoda. Literatura Eschenbach, R. a kol., 2004: Controlling, ASPI Publishing, ISBN Faltejsková, O., Dvořáková, L., 2011: Vývoj požadavků na odborný a dovednostní profil controllera v kontextu globální ekonomické krize, Trendy v podnikání, roč.1, č.1, s , ISSN Hayen, R., Holmes, M., Cappel, J., 2012: A Framework for SAP R/3 enerprise software instruction [online], Stillwater, USA, [cit ], dostupné z: Hermann, P., Lazar, J., 1999: Nákladový controlling. 1. vyd. Ostrava: Repronis. 102 s. ISBN PreiIβler, P., 1994: Controlling, Lehrbuch und Intensivkurs. 5. Vyd. Mϋnchen/Wien. Serfling, K., 1992: Controlling, 2. Vyd. Stuttgart. Sodomka, P., 2012: Český ERP trh v roce 2011 a jeho aktuální vývoj. Systémová integrace, roč. 19, č. 3, s. 7-17, ISSN Sodomka, P., 2011: Většina manažerů nevnímá nasazení IS/ICT jako příležitost. IT Systems, roč. 13, č. 7-8, s , ISSN X Sodomka, P., Klčová, H., 2010: Informační systémy v podnikové praxi. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Brno: Computer Press, ISBN Sodomka, P., Klčová, H., Vořechová, E., 2008: Aktuální trendy vývoje českého ERP trhu (2. vydání), CVIS.CZ [cit ] dostupné z: <www.cvis.cz>, ISSN Steinöcker, R., 1998: Strategický controlling. 2. vyd., Profess Consulting, ISBN Volmuth, J. H., 2004: Nástroje controllingu od A do Z, 2. vydání Praha: Progress Consulting. ISBN Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok 2011, Český statistický úřad [cit ] dostupné z: <http://www.czso.cz> Internetové stránky společnosti SAP ČR [cit ] dostupné z: <http://www.sap.cz> Firemní manuály SAP R/3 modul controlling Is ERP system important in Injection Molding? [cit ] dostupné z: <http://www.emd-usa.com> JEL Classification: M15, M40 80

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní.

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. SUBMODUL VÝKAZY Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. Minimální verze je určena ke splnění povinnosti vytvoření výkazu zisku ztráty a rozvahy v plném nebo zjednodušeném

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN 2.1 Vývoj nabídky ekonomického softwaru a současné trendy ERP systems (Enterprise Ressource Planning) = komplexnější podnikové informační systémy - v ČR patřil

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti

MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti Petr Kolář 1. Představení aplikace MS Project Manažeři, kteří koordinují plánování, průběh a hodnocení libovolných projektů, jsou nuceni pracovat s velkým

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia:

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia: Solutions s.r.o. PPM umožňuje: Komplexní analýzu vývoje portfolia Strategické řízení Evidenci projektů Evidenci projektových a souvisejících dat Závislost procesů, podpora workflow definovaná událost

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Martin Dítě, BDO Ostrava 25. dubna 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Změny v

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Fakturace stávka agregátu Požadavek na objednávku Personalista ve víru procesů Vývoj produkt Milan Štolba Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Služební cesty Ing. Milan Štolba; ředitel sekce

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Efektivita (nejen) veřejné správy

Efektivita (nejen) veřejné správy Efektivita (nejen) veřejné správy 09/04/2014 Jan Růžička Managed services Výchozí stav Neefektivní využívání pracovní doby Důvody: Nejednotnost příchozích kanálů pro práci (email, interní systémy, mobil,

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Projekt implementace SAP Business Objects Předmět: 3MA382 Manažerská informatika projektové řízení, distanční Období: ZS 2009/2010 Vypracoval/a: Petr Kuchyňka (xkucp27), Klára Jalůvková (xjalk00, FPH N

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU Renáta Myšková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract: The aim of the article is to describe practically

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015 Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce pojednává o evidenci dat ve výrobě. Je zde popsána metodika

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Informační systémy v systému financování a ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Strategické řízení návrh

Strategické řízení návrh Strategické řízení návrh Víme jakým způsobem Vaše: Cíl naší spolupráce v čase náklady problémy rezervy nedostatky snížit řešit využít odstranit Naším cílem je trvalý růst vaší společnosti Předpokládaný

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávku Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) Část C - Formuláře pro prokázání splnění některých kvalifikačních předpokladů uchazeče (CELKEM

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras -klíč k řešení administrativních úloh Naše poslání: Poskytnout vysoce kvalitní zpracování administrativních úloh za zlomek obvyklé výše nákladů

Více

Dodatečné informace č. VIII k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace č. VIII k zadávacím podmínkám Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Provoz a rozvoj ERP 2014-2016 Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Zastoupený: Ing. Marianem Jurečkou, ministrem zemědělství

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Účetní systémy na PC (MKF_USPC) 1. tutoriál 13. 3. 2010

Účetní systémy na PC (MKF_USPC) 1. tutoriál 13. 3. 2010 Účetní systémy na PC (MKF_USPC) 1. tutoriál 13. 3. 2010 MKF_USPC základní informace Vyučující Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. Konzultační hodiny Rozsah předmětu středa 9:20 11:00 (509), příp. v jiný čas po

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Model vrcholového finančního řízení podniku Doc.Ing.Jan PETR,DrSc. petrjan@cs-project.cz Ing.RomanaPLISCHKOVÁ rplischkova@cs-project.cz Anotace: Tento příspěvek je autory chápán jako určité shrnutí zkušeností

Více

Proč existují neúspěšné implementace

Proč existují neúspěšné implementace Proč existují neúspěšné implementace es Manažerských informačních systémů Manažeři si postupně stále více uvědomují, že pro řízení a rozhodování je nutné mít rychlé a přesné informace. Z tohoto důvodu

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Mít přehled o nákladech

Mít přehled o nákladech Přednosti: Mít přehled o nákladech srovnání předměžné a konečné kalkulace výpočet ukazatelů, např. reprodukční náklady na 1 okno, čistá tržba atd. Cesta ke zvyšování rentability Abychom mohli účinně kontrolovat

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

BPM Software pro přehledné řízení práce

BPM Software pro přehledné řízení práce www.orinoco.cz BPM Software pro přehledné řízení práce Snížení nákladů zvýšení efektivity Řízení workflow, procesy pod kontrolou Systém, který roste s firmou Co je orinoco? co je orinoco? Orinoco je BPM

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 ÚVOD SÍLÍCÍ SNAHA SNIŽOVAT FIREMNÍ NÁKLADY NÁKLADY NA POŘÍZENÍ A PROVOZ VOZIDEL MOHOU TVOŘIT JEJICH VÝZNAMNOU ČÁST DŮLEŽITÉ JE ZAJISTIT

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více