OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka."

Transkript

1 Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka v 19 hodin a přivítala přítomné. Bod č. 1 Zahájení Starostka konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Jevišovka nejméně sedm dní před konáním zastupitelstva. Starostka konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva ( p. Furiš Ladislav se omluvil ), zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přítomni viz. prezenční listina. Zapisovatelkou byla jmenována Bošiaková Jindřiška. Starostka konstatovala, že zápis z předchozího zastupitelstva byl řádně ověřen a vyložen k nahlédnutí v kanceláři starostky. Starostka navrhla ověřovatele zápisu : pp. Radkovičová Jitka a ing. Patrik Lukáč. Nebyl předložen jiný návrh. Usnesení č. 19/1 Zastupitelé obce schvalují ověřovatele zápisu z 19. zasedání zastupitelstva pp. Jitku Radkovičovou a ing. Patrika Lukáče a zapisovatelku p. Jindřišku Bošiakovou. Starostka přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva, který byl doplněn ještě o několik bodů. Zastupitelstvo Obce Jevišovka schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Stavy účtů a přehled o příjmech na daních k Rozpočtové opatření č. 4/ Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON 6. Kupní smlouva s RWE GasNet na část plynovodu 7. Smlouva o zřízení věcného břemene s RWE GasNet na plyn. zařízení 8. Smlouva o správě svěřeného majetku s obcí Hevlín 9. Dodavatel prvků pro dětské hřiště 10. Dodavatel Rekonstrukce vjezdu na hřbitov 11. Dodavatel Územního plánu obce Jevišovka 12. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti- přestupky 13. Odkup pozemků od ÚPZS 14. Prodej pozemků 15. Diskuse 16. Závěr Usnesení č. 19/2 Zastupitelstvo Obce Jevišovka schvaluje program 19.zasedání zastupitelstva. Bod č. 2 Kontrola usnesení Člen kontrolního výboru ing. Miroslav Lukáč přednesl zprávu o splnění usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva. Uložené úkoly starostka splnila. Usnesení č.19/3 Zastupitelstvo obce v souladu s 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí

2 zprávu o kontrole usnesení. Strana 1 ( celkem 4 ) Bod č. 3 Stavy účtů a přehled o příjmech na daních k Místostarosta obce ing. Patrik Lukáč seznámil přítomné se stavem běžného účtu obce, o zůstatku na účtu bytového fondu Obce Jevišovka a také o zůstatku na účtu u České národní banky. Dále seznámil přítomné s přehledem o příjmech na daních a poplatcích k Usnesení č. 19/4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zůstatky na běžných účtech a bytovém fondu Obce Jevišovka a přehled o příjmech na daních a poplatcích k Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 4/2014 Účetní seznámila přítomné s návrhem Rozpočtového opatření č. 4/2014, kde příjmy a výdaje byly navýšeny o částku Kč Kč. Nebyly žádné dotazy. Usnesení č. 19/5 V souladu s 84 odst. 2 písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014, kterým se zvyšují příjmy a výdaje o částku Kč. Bod č. 5 - Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON Starostka předložila zastupitelstvu návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN /001 na vybudování NN přípojky pro dům p. M. M. Věcné břemeno se nachází na pozemku par.č. 745/1. Byla již schvalována Smlouva o budoucí smlouvě na toto věcné břemeno. Nebyly žádné dotazy. Usnesení č. 19/6 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN /001 s firmou E.ON Distribuce na kabelovou přípojku NN M. M. za jednorázovou náhradu ve výši 1500 Kč bez DPH. Bod č. 6 - Kupní smlouva s RWE GasNet na část plynovodu Po vybudování plynovodu a plynových přípojek v lokalitě Nová byl předložen návrh Kupní smlouvy firmou RWE GasNet s.r.o. na odkoupení tohoto plynárenského zařízení. Smlouva o budoucí kupní smlouvě byla schválena zastupitelstvem obce dne Po podpisu smlouvy bude napojen nový plynovod na stávající a teprve po té bude dobudována komunikace. Nebyly žádné dotazy ani připomínky. Usnesení č. 19/7 Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu č / s firmou RWE GasNet, s.r.o. na odkoupení plynárenského zařízení STL a 10 přípojek v lokalitě Nová za celkovou cenu Kč a DPH Bod č. 7 - Smlouva o zřízení věcného břemene s RWE GasNet na plynárenského zařízení Starostka předložila návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynárenského zařízení na par.č a 1382 s firmou RWE GasNet, s.r.o. Smlouva bude uzavřena za jednorázovou úplatu ve výši 1020 Kč + DPH. Nebyly žádné dotazy ani připomínky. Usnesení č. 19/8 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č /1-3/14 k.u. Jevisovka na par.č a 1382 na plynárenské zařízení REKO SKAO Jevišovka za jednorázovou úplatu ve výši 1020 Kč a DPH. Bod č. 8 - Smlouva o správě svěřeného majetku s obcí Hevlín Na základě společného projektu s obcí Hevlín Místní informační systém a digitální povodňový plán obcí Hevlín a Jevišovka, který byl již dokončen, předkládá starostka Smlouvu č. 1/2014 o správě svěřeného majetku s Obcí Hevlín. Na základě smlouvy Obec Jevišovka uhradí Obci Hevlín, která je nositelem projektu, dofinancování projektu v výši 10 %, což pro naši obec činí Kč. Nebyly žádné připomínky ani návrhy.

3 Strana 2 ( celkem 4 ) Usnesení č.19/9 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 1/2014 o správě svěřeného majetku s obcí Hevlín v rámci projektu Místní informační systém a digitální povodňový plán obcí Hevlín a Jevišovka. Obec Jevišovka dofinancuje 10 % skutečných uznatelných výdajů, to je Kč. Po uplynutí doby udržitelnosti bude majetek na základě protokolu bezúplatně převeden na Obec Jevišovku. Bod č. 9 - Dodavatel prvků pro dětské hřiště Na základě rozhodnutí zastupitelstva byli znovu osloveni dva dodavatelé prvků Bezpečného dětského hřiště v naší obci. Firma Hřiště 8D o.s. z Brna nabídla vybavení hřiště dle předchozího projektu v hodnotě Kč. Druhý dodavatel firma Dřevoartikl ze Znojma nabídla cenu Kč vč. DPH. Usnesení č. 19/10 Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele firmu Dřevoartikl Znojmo na dodávku a montáž zařízení dětského hřiště u MŠ Jevišovka. Dle cenové nabídky ze dne bude cena Kč vč DPH. Termín realizace- červenec Bod č Dodavatel Rekonstrukce vjezdu na hřbitov Na základě zpracovaného projektu Rekonstrukce provozního sjezdu na hřbitov v Jevišovce byli osloveni tři dodavatelé, nabídku podal pouze pan Jan Pluskal v ceně Kč + DPH. Nebyly žádné dotazy ani připomínky. Usnesení č. 19/11 Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele Rekonstrukce provozního sjezdu na hřbitov p. Jana Pluskala dle cenové nabídky ze dne bude cena Kč vč. DPH. Termín realizace- červenec Bod č Dodavatel Územního plánu obce Jevišovka Na základě výběru dodavatele Územního plánu obce Jevišovka byli osloveni tři dodavatelé územních plánů. Všichni tři zaslali cenovou nabídku. Na základě výběrové podmínky byl vybrán dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou. ZO starostku pověřuje podpisem smlouvy. Usnesení č. 19/12 Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele Územního plánu obce Jevišovka firmu AR PROJEKT, s.r.o. Brno dle cenové nabídky ze dne ve variantě A. cena bez DPH a ve variantě B. cena Kč bez DPH. Termín realizace, zahájení ihned po podpisu smlouvy a dokončení do konce roku Bod č Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti- přestupky Město Mikulov zaslalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve věci projednávání přestupků. Nová smlouva, která by měla platit od zvyšuje úhradu za každý oznámený ( postoupený ) přestupek k projednání z 1200 Kč na 2500 Kč. Smlouva by měla být platná do Pan Vago Michal cena je zvýšena o více než 100 %, je nám známo kolik přestupků se ročně řeší? Starostka odpověděla, že v roce 2013 bylo řešeno celkem 7 přestupků, ovšem jen pod registračním číslem, jelikož ze zákona nesmí být obci sděleno, kdo přestupek způsobil. Zastupitelé doporučili, aby toto bylo řešeno v rámci mikroregionu na zasedání starostů. Usnesení č. 19/13 Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti přestupky s Městem Mikulov za úhradu každého oznámeného (postoupeného) přestupku a projednání cenu 2500 Kč. Hlasování: Pro: 0 Proti: 6 Zdržel se: 0 Usnesení nebylo schváleno.

4 Strana 3 ( celkem 4 ) Bod č Odkup pozemků od ÚPZS Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal Oznámení o výběrovém řízení na prodej par.č.12/11 o výměře 346 m2 ostatní plocha a par.č. 584/1 o výměře 403 m2 sportoviště za minimální cenu celkem Kč. Nabídky budou podány obálkovou metodou od do Starostka navrhuje, aby obec se zúčastnila tohoto výběrového řízení. Usnesení č. 19/14 Zastupitelstvo obce schvaluje odkup par.č. 12/11 o výměře 246 m2 a parcely č. 584/1 o výměře 403 m2 za cenu Kč. dle podmínek výběrového řízení č. BBV/19/2014 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 Bod č. 14 Prodej pozemku Na základě žádosti p. J. M. byl vypracován geometrický plán na rozdělení pozemku před rodinným domem č.p. 62 a z parcely 745/1 bylo odděleno 56 m2 předzahrádka. Cena pozemku 56 x 120 Kč = Kč. Cena geometrického plánu je Kč. Usnesení č. 19/15 Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku p.č. 745/45 o výměře 56 m2 ostatní plocha panu J. M., bytem Ostrovačická 783/61, Brno-Žebětín. Cena pozemku je 56 x 120 Kč = Kč, cena za geom. plán pro rozdělení pozemku je dle faktury Kč. Bod č Diskuse Pan Vago Michal navrhuje projednat poškození komunikace u místního pohostinství s odborníkem a přijmout opatření buď opravu části vozovky, popř. zalití vhodným materiálem. Pan ing. Lukáč Patrik žádá o zajištění bezpečnosti a snížení rychlosti na komunikaci od Hrušovan. Navrhuje, aby byla omezena rychlost vybudováním retardérů popř. měřením rychlosti. Pan Vago konstatoval, že by musela být omezena rychlost také od Drnholce a pro neukázněné řidiče bychom mohli budovat retardéry na všech komunikacích. Navrhuje nainstalovat značky se sníženou rychlostí na 40 km/h. Starostka navrhuje projednat s odborem dopravy MĚÚ Mikulov. Pan TJ.kritizoval sekání trávy na místním hřbitově, spousta hrobů byla při sekání znečištěna posekanou trávou. Starostka to zdůvodnila tím, že kvůli porouchané sekačce na trávu musel být hřbitov celý sekán křovinořezem. Bod č Závěr Starostka poděkovala všem přítomným za účast a popřála hezký večer. Zápis vyhotoven dne Bošiakovou Jindřiškou Ing. Patrik Lukáč místostarosta obce Bošiaková Božena starostka obce Ověřovatelé zápisu: Jitka Radkovičová... Ing. Patrik Lukáč...

5 Strana 4 ( celkem 4 )

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

* * * Přítomni omluveni nepřítomni: 7 0 0. Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Česká

* * * Přítomni omluveni nepřítomni: 7 0 0. Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Česká Zápis č. 19/2013 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 9.prosince 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010

ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010 Místo konání: Přítomno : ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010 Zasedání zahájeno v 20:03 hod. zasedání ukončeno ve 22:41 hod. restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 21

Více

Zápis č. 16/2013 * * *

Zápis č. 16/2013 * * * Zápis č. 16/2013 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 24. června 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více