Výroční zpráva o hospodaření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o hospodaření"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Výroční zpráva o hospodaření za rok Z Á K L A D N Í Š K O L A J I H L A V A, D E M L O V A 32, J I H L A V A

2 Obsah 1. Charakteristika organizace Dotace a příspěvky Přehled vlastních příjmů dle druhu a jejich použití Přehled veškerých platných smluv pro rok Vyhodnocení nákladovosti hlavních činností Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů rozpočtu Položkový rozpočet Stavy běžných účtů podle zdrojů Stav a pohyb zásob materiálu a zboží Majetek a jeho pohyb Fondy organizace Přehled pohledávek a závazků Přehled zálohových plateb Přehled o účtování na účtech časového rozlišení Přehled provedených oprav nemovitého majetku Přehled provedeného technického zhodnocení Zhodnocení doplňkové činnosti Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Přílohy 46 Str. 2

3 1) Charakteristika organizace Název: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa: Demlova 32, Jihlava IČO: DIČO: CZ Číslo účtu: /0800 Počet tříd: 19 (včetně 1 přípravné třídy) Počet žáků k : 367 z toho 1. stupeň: stupeň: 119 Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců celkem: 38,28 z toho pedagogové: 30,68 nepedagogové: 7,6 Průměrný plat za rok 2013 celkem: Kč z toho pedagogové: Kč nepedagogové: Kč Aktivity mimo vyučování: Školní sportovní klub Zájmové kroužky (sportovní, počítačový, zábavné čtení, hra na flétnu, dopravní, anglický jazyk, keramický, mensa, logopedický) Pronájem tělocvičny Pronájem divadelního sálu Pronájem nebytových prostor prodejně učebnic Albra s.r.o. Pronájem nebytových prostor automaty na cukrovinky Str. 3

4 Zhodnocení roku 2013: V roce 2013 jsme hospodařili s přidělenými dotacemi z rozpočtu Magistrátu města Jihlavy, MŠMT ČR, Evropské unie a vlastními příjmy za pronájem tělocvičny, ostatních nebytových prostor, školné za zájmové kroužky, školné za družinu, přijaté úroky a prodej nepotřebného materiálu. Celkový rozpočet odpovídal potřebám naší školy. Závazné ukazatele nebyly dodrženy u položky celkových nákladů, z důvodu velkého úspory za teplo ve výši 600 tis. Kč a u položky počtu vyplácených zaměstnanců bazénu. Bazén byl celý rok zavřený z důvodu prováděných oprav. Těmto zaměstnancům byly zkráceny pracovní úvazky a byli zaměstnáni v rámci školy. Jedna plánovaná zaměstnankyně nenastoupila. Největší položkou za nákup materiálu je nábytek do učeben a kabinetů za přibližně 200 tisíc Kč, dále pak nákup šatních skříněk přibližně za 260 tisíc Kč a nákup interaktivních tabulí za 152 tisíc Kč. Ve službách tvoří největší částky faktury za topení 1200 tisíc Kč, obědy zaměstnanců 190 tisíc Kč, srážkové vody 140 tisíc Kč, elektřina a voda 514 tisíc Kč a opravy 440 tisíc Kč rozpis větších oprav viz níže. V průběhu roku nám byly přiděleny dotace na podporu zabezpečení vzdělávacích činností žáků se speciálními potřebami v celkové výši Kč z Kraje Vysočina. Z těchto prostředků byly zakoupeny učební pomůcky, mimo jiné i pec na vypalování výrobků z keramiky za 39 tisíc Kč. V rámci projektu EU Peníze školám jsme vyčerpali částku Kč na materiál a mzdové náklady pedagogů. V měsíci listopadu proběhl 13. ročník Hrátek - setkání dětí se speciálními potřebami kraje Vysočina. Děti se v průběhu dne účastnily různých aktivit (plavání, hrátky s počítačem, aktivity v tělocvičně, práce s keramickým materiálem, divadelní program). Škola obdržela finanční dar od nadace Waldesových ve výši Kč. Tyto prostředky byly využity na nákup výtvarného materiálu, odměn dětem, občerstvení účastníků a náhrady cestovních výloh pro účastníky z cizích škol. Největší část vlastních příjmů byla za pronájem tělocvičny, pronájem nebytových prostor prodejně učebnic Albra a ostatních nebytových prostor pro umístění automatů na občerstvení. Ve školní družině a školním klubu byla rodiči uhrazena část neinvestičních výdajů na provoz, tj. přibližně 60 %. Str. 4

5 Vybrané školné za zájmové kroužky pokrylo mzdy vedoucích zájmových kroužků, náklady na vytápění, elektřinu a vodné a stočné. Z vlastních příjmů škola uhradila provozní náklady na materiál, energie, vodné a stočné, opravy, ostatní služby a výše uvedené mzdy vedoucích zájmových kroužků. Str. 5

6 2) Přehled všech provozních dotací a příspěvků poskytnutých v roce 2013 Tabulka 1 přijato z účtu poskytovatel účel přijato využito - prúčtováno na účet 672 nevyužito (součást HV, v případě dotací EU převedeno na rezervní fond) bylo vráceno stat.město Jihl. statutární město Jihlava příspěvek na provoz příspěvky z fondů (pojistný, ekologický, partnerský) investiční příspěvek bude vráceno státní rozpočet prostřednictvím KÚ Kraje Vysočina Kraj Vysočina CELKEM PŘIJATO Z ÚČTU MĚSTA JIHLAVY dotace MŠMT na hand.děti jiné účelové dotace MŠMT, MŽP, MK dotace "Šablony" dotace z EU (projekty) např. dotace z Fondu Vysočiny označení poskytovatele nebo zdroje Ostatní Čerpání RF z uspořených dotací EU Str. 6

7 KÚ kraje státní rozpočet prostřednictvím KÚ Kraje Vysočina Účelový znak (ÚZ) Vysočina přímé náklady asistenti děti mimo EU logoped komp. pomůcky soutěže vybavení SPC CELKEM DOTACE Str. 7

8 Komentář k tabulce 1: Příspěvek na provoz ve výši Kč pokryl skutečné náklady. Dotace MŠMT na handicapované děti Kč. Tyto prostředky byly použity na dofinancování vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami, byly za ně pořízeny školní pomůcky. V účetnictví byly tyto náklady a výnosy odlišeny pomocí UZ 17. Dotace Šablony, Kč je zůstatkem přijaté dotace z roku 2012, nedočerpaná dotace byla k převedena na rezervní fond a čerpána v tomto roce na mzdy pedagogů, 87 tisíc, a pořízení školních pomůcek, 14 tisíc. V účetnictví byly tyto náklady a výnosy odlišeny pomocí UZ Přímé náklady, Kč určené k pokrytí přímých nákladů na vzdělávání pokryl skutečné náklady. V účetnictví byly tyto náklady a výnosy odlišeny pomocí UZ Str. 8

9 3) Přehled vlastních příjmů dle druhu a jejich použití Školné za ŠD a ŠK Školné za zájmové kroužky Ostatní služby Pronájem tělocvičny Pronájem nebytových prostor ALBRA-prodejna učebnic, automat na cukrovinky Pronájmy nebyt.prostor - ostatní Prodej nepotřebného majetku - šrotu Úroky bankovní čerpání RF, FO a FRIM Ostatní výnosy Celkem vlastní příjmy Kč Kč 2479 Kč Kč 83641Kč Kč Kč Kč Kč 7 Kč Kč Tyto příjmy jsme použili na financování nákladů na vedlejší i hlavní činnost, tj. energie, služby, materiál, opravy a mzdy. Str. 9

10 4) Přehled veškerých platných smluv pro rok 2013 Evidence smluv platných pro rok 2013 evidenční číslo smlouvy druh smlouvy (dodavatelská, odběratelská, nájemní, darovací ) Předmět smlouvy identifikace druhé smluvní strany Platnost smlouvy od do u smluv podmíněných usnesením RM, číslo RM 1 nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Jelínek, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Krátká, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Pokorný, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Sýkora, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Šimek, V.Beranov nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Štěpánek, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Urbánek, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny ZEVAR, V.Jeníkov nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Kolář, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Nosek, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Širmer, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Šk.sport. Klub nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny TJ Blesk nájemní,dodavatelská pronájem neb.prostor MARS /12-RM 17 nájemní,dodavatelská pronájem neb.prostor ALBRA neurčito 1357/12-RM 19 odběratelská opravy a udrž.čas.zaříz. Beran, Humpolec neurčito 20 odběratelská+dodavat. údržba venk.ploch,fin.vy. ZŠ O. Březiny neurčito 21 odběratelská pojištění Pojišťovna KOOPER neurčito 22 odběratelská dodávka tepla Jihlavské kotelny neurčito 23 nájemní,odběratelská pronájem poz.a neb.pros. Město Jihlava neurčito Str. 10

11 24 odběratelská ostraha Patrol neurčito 25 odběratelská srážkové vody Vodárenská a.s neurčito 27 odběratelská výměna čistících rohoží Berendsen odběratelská servis vytápění EECS Trutnov neurčito 29 odběratelská odvoz odpadu Služby města Jihlavy neurčito 30 odběratelská provoz informačního kan. ŠIK odběratelská telefonní služby EMEA neurčito 32 odběratelská výpůjčka materiálu ZŠ Nuselská odběratelská přeúčtování vodné,stočné MŠ Demlova neurčito 34 odběratelská servis klimatizace GEA klimatizace neurčito 35 odběratelská údržba programů GORDIC neurčito 36 odběratelská stravování žáků ZŠ O. Březiny neurčito 36a odběratelská stravování ostatní ZŠ O. Březiny neurčito 37 odběratelská centrální zadávání Statutární město Jihl neurčito 25a odběratelská vodné,stočné Vodárenská a.s neurčito 47 nájemní, dodavatelská neb.prostory Coca-Cola /12-RM 48 odběratelská údržba programů GORDIC neurčito 49 odběratelská údržba programů GORDIC neurčito 50 odběratelská údržba programů GORDIC neurčito 51 odběratelská údržba programů GORDIC neurčito 52 odběratelská údržba programů GORDIC neurčito 56 odběratelská údržba programů KVASAR neurčito 57 odběratelská zajištění představení Psych.nemocnice odběratelská Centrum multikul.vzděl využívání aktivity odběratelská+dodavat. ZŠ Dolní Cerekev lyžařský výcvik žáků odběratelská Edulogy Praha spolupráce zlepšení 62 odběratelská Ministerstvo školství vzděl.podmínek Str. 11

12 5) Vyhodnocení nákladovosti hlavních činností škola, družina, klub a vyčíslení hospodářského výsledku dle těchto jednotlivých činností (bez přímých nákladů na vzdělávání hrazených státem). Škola: Náklad, výnos Kč Topení Elektřina Vodné a stočné Opravy Materiál Ostatní služby Celkem náklady Celkem výnosy (prodej materiálu a finanční výnosy) Hospodářský výsledek: Str. 12

13 Školní družina a školní klub Počet dětí 367 ŠD a ŠK 158 Počet učeben celkem: 35 (včetně divadla) Z toho využívaných pro ŠD a ŠK: 5 Výpočet koeficientu: 5/35 = 0,14 Náklad, výnos Kč Topení Elektřina Vodné, stočné 7825 Opravy Ostatní služby Celkem náklady Výnosy ze školného Hospodářský výsledek: Roční náklady na jednoho žáka: /158=2559 Kč Str. 13

14 V roce 2013 žáci hradili na školné ve ŠD a ŠK 150 Kč /měsíc. Celkem se za rok vybrala částka Kč. Přijaté příjmy tvořily 59 procent nákladů na provoz školní družiny a školního klubu. Bazén: Náklad, výnos Kč Topení Elektrická energie Vodné a stočné 1394 Opravy Ostatní služby Celkem náklady Výnosy 0 Hospodářský výsledek: Str. 14

15 6) Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů rozpočtu stanovených na daný rok. Pro rok 2013 byly naší organizaci stanoveny tyto závazné ukazatele: ukazatel Kč hodnocení rozdíl Celkové neinvestiční náklady hlavní činností hrazené nesplněno -108 * z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů V tom jako zdroj úhrady: zapojení prostředků fondu odměn splněno zapojení prostředků rezervního fondu splněno zapojení prostředků investičního fondu na opravy splněno Objem platů hrazený z provozního příspěvku a vlastních zdrojů v rámci hlavní i doplňkové činnosti splněno Objem OPPP hrazený z provozního příspěvku a vlastních příjmů v rámci hlavní i doplňkové činnosti splněno Přepočtený počet zaměstnanců, jimž je vyplácen plat z provozních nebo vlastních prostředků v rámci 3,23 nesplněno -1,33 * hlavní i doplňkové činnosti Pořízení dlouhodobého majetku z prostředků investičního fondu 0 splněno Str. 15

16 Komentář k tabulce závazných ukazatelů: * Rozdíl v celkových neinvestičních nákladech hlavní činnosti hrazené z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů +108 tisíc vznikl z důvodu velkého přeplatku za vyúčtování tepla od Jihlavských kotelen. Rozdíl v přepočtených zaměstnancích je způsoben odstávkou bazénu po dobu celého roku 2013, 1 zaměstnankyně nenastoupila vůbec (-0,83) a 2 zaměstnanci měli zkrácený úvazek (celkem -0,5). Rozdíl v hospodářském výsledku ve výši 196 tisíc je způsobený větším přeplatkem za teplo ve výši 600 tisíc. V případě, že by tato okolnost nenastala, byl by hospodářský výsledek ZŠ Demlova za rok 2013 celkem do + 50 tisíc. Str. 16

17 Rozbor nákladů na mzdy 2013 Celkem z toho: Hlavní činnost Vedlejší činnost z toho: Přímé vzdělávání UZ mzdy Přímé vzdělávání UZ OPPP Celkem přímé vzdělání stát Nemocenská Celkem objem platů zřizovatel Z toho: Mzdy uklízečky+školník z provozního příspěvku Odměna ředitele z provozního příspěvku Odměna ředitele z FO Odměny ostatních zaměstnanců z provozního příspěvku Proplacení dovolené (mat. dovolená) Celkem objem platů vedlejší činnost Celkem OPPP zřizovatel Z toho: OPPP informatik OPPP- zahradník OPPP ostatní Celkem OPPP vedlejší činnost Str. 17

18 Z toho: OPPP kroužky OPPP ostatní 4550 Vlastní projekty - Šablony EU Str. 18

19 7) Položkový rozpočet, který organizace používala k plánování své činnosti ve stavu k a k Návrh provozního rozpočtu na rok 2013 k a b c d h č.ř. ukazatel prov.náklady-plán návrh na rok 2013 hlavní činnost vlastní projektyplán přímé vzdělávání plán doplňková činnost-plán VÝNOSY 1 Tržby z prodeje vlastních výrobků 2 Tržby z prodeje služeb z toho: školné (HČ), kroužky (DČ) Tržby z nájemného Tržby za prodané zboží 6 Aktivace (úč. sk. 61, 62) 7 Ostatní výnosy - čerpání fondu odměn 50 8 Ostatní výnosy - čerpání rezervního fondu Ostatní výnosy - čerp. inv. fondu na opravy Ostatní výnosy - ostatní 11 Finanční výnosy (úč.sk. 66) Dotace (úč. sk. 67) CELKEM VÝNOSY Str. 19

20 14 PROVOZNÍ NÁKLADY Spotřeba materiálu (úč. 501) nákup DDM (558) 17 učebnice a školní potřeby 18 učební pomůcky 19 Spotřeba energie (úč. 502) Prodané zboží (úč. 504) 0 21 Služby (úč. sk. 51) z toho: opravy (úč. 511) nákup tepla školení a vzdělávání cestovné výukový SW - učební pomůcka 27 Daně a poplatky (úč. sk. 53) 28 Ostatní náklady (úč. sk. 54) Odpisy majetku (úč. sk. 55) Finanční náklady (úč. sk. 56) 0 31 OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady (úč. 521) v tom: platy OPPP Sociální a zdravotní pojištění (úč. 524) Tvorba FKSP (úč. 527) Pojištění Kooperativa (úč. 525) 0 38 Ochranné pomůcky a prac.oděvy 2 39 Ostatní osobní náklady (úč. sk.52 )-nemoc 0 40 CELKEM NÁKLADY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Str. 20

21 Návrh provozního rozpočtu na rok 2013 k a b c d h č.ř. ukazatel hlavní činnost prov.náklady-plán vlastní projektyplán doplňková činnost celkem rok 2013 VÝNOSY 1 Tržby z prodeje vlastních výrobků 2 Tržby z prodeje služeb z toho: školné (HČ), kroužky (DČ) Tržby z nájemného Tržby za prodané zboží 0 6 Aktivace (úč. sk. 61, 62) 0 7 Ostatní výnosy - čerpání fondu odměn Ostatní výnosy - čerpání rezervního fondu Ostatní výnosy - čerp. inv. fondu na opravy Ostatní výnosy - ostatní Finanční výnosy (úč.sk. 66) Dotace (úč. sk. 67) CELKEM VÝNOSY PROVOZNÍ NÁKLADY Spotřeba materiálu (úč. 501) nákup DDM (558) 0 17 učebnice a školní potřeby 18 učební pomůcky Str. 21

22 19 Spotřeba energie (úč. 502) Prodané zboží (úč. 504) 0 21 Služby (úč. sk. 51) z toho: opravy (úč. 511) nákup tepla školení a vzdělávání cestovné výukový SW - učební pomůcka 27 Daně a poplatky (úč. sk. 53) 28 Ostatní náklady (úč. sk. 54) Odpisy majetku (úč. sk. 55) Finanční náklady (úč. sk. 56) OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady (úč. 521) v tom: platy OPPP Sociální a zdravotní pojištění (úč. 524) Tvorba FKSP (úč. 527) Pojištění Kooperativa (úč. 525) 0 38 Ochranné pomůcky a prac.oděvy Ostatní osobní náklady (úč. sk.52 )-nemoc 0 40 CELKEM NÁKLADY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Str. 22

23 8) Stavy běžných účtů podle zdrojů, stav pokladní hotovosti podle zdrojů Stav peněžních prostředků k Tabulka 2 Běžný účet (SÚ 241) Pokladna Celkem , v tom: provozní peníze , v tom: fond odměn 0 0 rezervní fond 48883,7 0 FRIM 63351, doplňková činnost 0 0 cizí peníze 0 0 státní dotace účelová dotace 0 0 účelová dotace 0 0 účelová dotace 0 0 účelová dotace běžný účet FKSP ( SÚ 243) ,25 0 ostatní běžné účty (SÚ 245) 0 0 Str. 23

24 9) Zásoby materiálu Počáteční stav k Kč. Spotřeba během roku Kč. Konečný stav k Kč. Str. 24

25 10) Majetek a jeho pohyb během roku v členění majetek vlastní a majetek svěřený Dlouhodobý majetek svěřený k hospodaření Tabulka 3 druh majetku SÚ stav k nově pořízeno protokol vyřazeno koupí zdroj předáním od zřiz. vyř. stav k dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný , ,1 dlouhodobý hmotný dlouhodobý nehmotný drobný hmotný celkem , , , ,85 z toho pořízeno: počítače prov.přís. nábytek rezerv.fond nábytek prov.přís. interaktivní tabule rezerv.fond interaktivní tabule prov.přís. šatní skříňky Doklad rezerv.fond šatní skříňky FRIM lednice 2x do kab prov.přís. sporák do učebny 7550 prov.přís. přís.na učební pomůcky hand.děti Str. 25

26 učební pomůcky prov.přís. keramická pec přís.na hand.děti skartovačka 5657 prov.přís. koberce dětské prov.přís. tiskárna 4128 prov.přís. stupínky k tabulím přís.na hand.děti z toho vyřazeno: nábytek náb.,počít.,ps.stroj nábytek,počítače,spor drobný nehmotný cel , provozní p. 4504, ,53 Komentář k tabulce 3: U dokladu 5201 nákup šatních skříněk bylo 5 Kč zaokrouhleno a tudíž méně zařazeno do majetku než čerpáno z rezervního fondu, viz tabulka 5 níže. Z rezervního fondu bylo na nákup majetku čerpáno celkem Kč. Z toho: Nábytek Kč Interaktivní tabule Kč Šatní skříně Kč (zde rozdíl 5 Kč účtován na 549 místo na 028) Str. 26

27 Dlouhodobý majetek vlastní Tabulka 4 druh majetku SÚ stav k nově pořízeno z dotací z darů vyřazeno stav k dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý nehmotný drobný hmotný drobný nehmotný Komentář k tabulce 4: z dotací Šablony byl pořízen 1 notebook. Str. 27

28 11) Fondy organizace, jejich tvorba a užití, finanční krytí fondů včetně přehledu o přijatých darech včetně jejich účelu a použití Přehled stavu, tvorby a čerpání finančních fondů Tabulka 5 účet fond stav k plánovaná tvorba skutečnost plánov. čerpání skutečnost plánovaný účetní stav k skutečnost k rozdíl 411 odměn 0, , ,00 0,00 0,00 0 v Kč finanční krytí k , , FKSP , , , , , , , rezervní z HV , , , , , , ,70 0, ,7 414 rezervní z ost.titulů 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, reprodukce majetku , , , , , , ,13 0, ,33 CELKEM , , , , , , , , ,28 Str. 28

29 Komentář k tabulce 5: Účet 411, fond odměn, byl tvořen z HV roku 2012 a použit na odměny zaměstnanců. Účet 412, FKSP, byl tvořen přídělem z mezd. Čerpáno bylo na kulturní a výchovnou činnost, příspěvek na stravování zaměstnanců, peněžní a nepeněžní dary, a to takto: Slavnostní večeře s kulturní vložkou, organizované školou: Kč Vstupenky do divadla, organizované školou: Kč Příspěvek na stravování: 69646,32 Kč Peněžní dar za životní jubileum 50 let, Mgr. Svobodové, 8000 Kč a současně nepeněžní dar 2000 Kč. Rozdíl ve výši Kč je způsoben vyšším skutečným přídělem do fondu o Kč a nižším skutečným čerpáním z fondu o 8208 Kč. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem fondu činí cca 9 %. Účet 413, rezervní fond z HV, byl tvořen z hospodářského výsledku HV 2013 a čerpán následovně: Nákup interaktivních tabulí: Kč viz faktura 5186 Nákup školního nábytku: Kč, viz faktura 5190 Nákup šatních skříněk: Kč, viz faktura 5201 Oprava podlahy: Kč, viz faktura 5212 Celkem bylo čerpáno Kč. Účet 414, rezervní fond tvořený z ostatních titulů, byl tvořen z darů ve výši Kč, z toho jsme věděli jen o daru Kč, dar ve výše 5000 jsme neplánovali. Dar ve výši Kč od nadace Waldesových byl použit na zajištění akce Hrátky 2013, dar ve výši 5000 Kč od firmy Lowe Open, s. r. o., za možnost uskutečnit reklamní akci v naší škole, byl použit na nákup knížek. Str. 29

30 Účet 416, reprodukce majetku, byl tvořen z odpisů roku 2013 ve výši Kč zcela podle plánu. Čerpán byl na nákup šatních skříněk ve výši Kč, viz faktura Tento fond nebyl k plně kryt finančními prostředky na běžném účtu ( ,80 Kč) z toho důvodu, že byl přeplatek na teplo ve výši 600 tisíc, tento dobropis byl proplacen a chyběly peníze na úhradu běžných provozních dodavatelských faktur. Str. 30

31 Přehled přijatých a použitých finančních darů za rok 2013 Tabulka 5a dárce přijato Kč účel schváleno usnesením použito Kč nadace Waldesových zajištění akce Hrátky /13-RM LOWE Open 5000 knihy do školní knihovny 118/13-RM 5000 * Komentář k tabulce 5a: Dar ve výši 5000 Kč je chybně zaúčtován jako dar neúčelový viz příloha účetní závěrky Str. 31

32 12) Přehled pohledávek a závazků Přehled pohledávek po splatnosti k Tabulka 6 doklad č. dlužník částka splatnost 4086 MARS MARS Komentář k tabulce 6: faktura 4086 byla uhrazena (pronájem nebytových prostor) faktura 4090 byla uhrazena (přeúčtování elektřiny) Str. 32

33 Přehled závazků k Tabulka 7 doklad č. věřitel částka splatnost 5402 Merkur nábytek VAS Jihlava Služby města Jihlavy 2866, GEA Horáček ZŠ O. Březiny 34699, Stavis Jihlava Nakladatelství FRAUS T-mobile Patrol Jihlava Berendsen ZŠ O. Březiny EMEA Novotný ZŠ O. Březiny 43195, Str. 33

34 13) Přehled zálohových plateb Přehled nevyúčtovaných poskytnutých záloh k Tabulka 8 doklad předmět plnění dodavatel částka zálohy Kč 5404 oprava podlahy Vajngát, Jihlava 8000 Komentář k tabulce 8: Záloha byla poskytnuta na opravu podlahy na chodbách školy, vyúčtování zálohy proběhlo na počátku ledna Str. 34

35 Přehled přijatých záloh k Tabulka 9 doklad předmět plnění dodavatel částka zálohy Kč 2398 pronájem tělocvičny Nosek pronájem tělocvičny TJ Blesk kauce na klíče nájemci v tělocvičně pití v 0.třídě žáci přípravné třídy VRAKBAR žáci 5150 Komentář k tabulce 9: Přijaté zálohy na pronájem tělocvičny na rok 2014 od pana Noska a Tělovýchovné jednoty Blesk. Přijatá záloha (kauce) na vydané klíče od hlavního vchodu, šatny a sprchy. Přijatá záloha od žáků na nákup čaje, cukru a sirupu na výrobu nápojů určených k dodržení pitného režimu. Přijatá záloha od žáků na vzdělávací a výchovné akce Charity, které budou uskutečněné v lednu - červnu Str. 35

36 14) Přehled o účtování na účtech časového rozlišení Tabulky 10,11,12 Náklady příštích období k Tabulka 10 doklad č. obsah částka 5261 Předplatné časopisů na rok Předplatné časopisů na rok Předplatné časopisů na rok Předplatné časopisů na rok Předplatné časopisů na rok Předplatné časopisů na rok Předplatné časopisů na rok Údržba programů v roce Str. 36

37 Výnosy příštích období k Tabulka 11 doklad č. obsah částka 4092 Pronájem 2014 Štěpánek, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 Širmer, vystavená faktura v prosinci Pronájem TJ Blesk, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 Urbánek, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 Šimek, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 Sýkora, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 Krátká, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 Jelínek, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 ZEVAR, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 Kolář, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 Jelínek, vystavená faktura v prosinci Kroužky roku 2014 přijaté platby od žáků Str. 37

38 Příjmy příštích období k Tabulka 12 doklad č. obsah částka 5424 Dobropis SEVT Dobropis Jihlavské kotelny - teplo Dobropis ZŠ O. Březiny - teplo , Dobropis ZŠ O. Březiny Dobropis Nakl.Albatros-knihy 2431 Str. 38

39 15) Přehled oprav vyšších než ,- Kč provedených v roce 2013 čís.dokladu Název a zdroj úhrady Kč 5017 Oprava čerpadla, z provozního příspěvku Oprava kanalizace, z provozního příspěvku Oprava kanalizace, z provozního příspěvku Oprava podlahy, z rezervního fondu Oprava výmalby a omítek, z provozního příspěvku Oprava kamerového systému, z provozního příspěvku Opravy parapetů, z provozního příspěvku Oprava přívodu vody, z provozního příspěvku Oprava filtru na bazéně, z provozního příspěvku Oprava omítek a výmalby v bazéně, z provozního příspěvku Celkem: Str. 39

40 16) Přehled provedeného technického zhodnocení nemovitého majetku v ceně do Kč. V roce 2013 nebylo provedeno technické zhodnocení. Str. 40

41 17) Zhodnocení doplňkové činnosti Vedení zájmových kroužků Mzdové náklady vč.odvodů Elektřina Teplo Vodné, stočné Celkem náklady Celkem výnosy Hospodářský výsledek Kč 1008 Kč 1008 Kč 504 Kč Kč Kč Kč Pronájem tělocvičny Mzdové náklady vč.odvodů Elektřina Teplo Vodné,stočné Celkem náklady Celkem výnosy Hospodářský výsledek Kč 5250 Kč Kč 3000 Kč Kč Kč Kč Str. 41

42 Pronájem divadla, třídy, učebny Mzdové náklady vč.odvodů Kč Elektřina 220 Kč Teplo 220 Kč Vodné, stočné 110 Kč Celkem náklady Kč Celkem výnosy Kč Hospodářský výsledek Kč Pronájem nebytových prostor pro umístění automatu Elektřina 1500 Kč Celkem výnosy 6764 Kč Hospodářský výsledek Kč Pronájem nebytových prostor pro prodejnu učebnic ALBRA Elektřina 4060 Kč Teplo Kč Vodné, stočné 2660 Kč Odvoz odpadu 46 Kč Celkem náklady Kč Celkem výnosy Kč Hospodářský výsledek Kč Str. 42

43 Celkem náklady hospodářské činnosti Mzdy včetně odvodů Kč Elektřina Kč Teplo Kč Vodné, stočné 6274 Kč Odvoz odpadu 46 Kč Celkem náklady Kč Celkem výnosy Kč Hospodářský výsledek Kč Str. 43

44 18) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku s odůvodněním Hospodářský výsledek hlavní činnosti činí Hospodářský výsledek hospodářské činnosti činí Celkem hospodářský výsledek činí ,34 Kč ,00 Kč ,34 Kč Hospodářský výsledek navrhujeme rozdělit do těchto fondů: Rezervní, bude použit na částečné financování opravy podlah, ve výši 95908,34 Kč. Odměn, bude použit na roční odměny zaměstnancům školy ve výši Kč. Str. 44

45 Zaměstnanci školy a žáci děkují Magistrátu města Jihlavy za finanční prostředky přidělené naší škole. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 byla schválena na provozní poradě a pedagogické radě dne: Výroční zprávu o hospodaření školy vzala na vědomí Školská rada dne: Str. 45

46 19) Přílohy Účetní výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát v korunách a haléřích k Odpisový plán 2013 po schválených úpravách Zjednodušená hlavní kniha běžného roku Platný účtový rozvrh s popisem náplně účtů Str. 46

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více