Výroční zpráva o hospodaření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o hospodaření"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Výroční zpráva o hospodaření za rok Z Á K L A D N Í Š K O L A J I H L A V A, D E M L O V A 32, J I H L A V A

2 Obsah 1. Charakteristika organizace Dotace a příspěvky Přehled vlastních příjmů dle druhu a jejich použití Přehled veškerých platných smluv pro rok Vyhodnocení nákladovosti hlavních činností Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů rozpočtu Položkový rozpočet Stavy běžných účtů podle zdrojů Stav a pohyb zásob materiálu a zboží Majetek a jeho pohyb Fondy organizace Přehled pohledávek a závazků Přehled zálohových plateb Přehled o účtování na účtech časového rozlišení Přehled provedených oprav nemovitého majetku Přehled provedeného technického zhodnocení Zhodnocení doplňkové činnosti Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Přílohy 46 Str. 2

3 1) Charakteristika organizace Název: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa: Demlova 32, Jihlava IČO: DIČO: CZ Číslo účtu: /0800 Počet tříd: 19 (včetně 1 přípravné třídy) Počet žáků k : 367 z toho 1. stupeň: stupeň: 119 Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců celkem: 38,28 z toho pedagogové: 30,68 nepedagogové: 7,6 Průměrný plat za rok 2013 celkem: Kč z toho pedagogové: Kč nepedagogové: Kč Aktivity mimo vyučování: Školní sportovní klub Zájmové kroužky (sportovní, počítačový, zábavné čtení, hra na flétnu, dopravní, anglický jazyk, keramický, mensa, logopedický) Pronájem tělocvičny Pronájem divadelního sálu Pronájem nebytových prostor prodejně učebnic Albra s.r.o. Pronájem nebytových prostor automaty na cukrovinky Str. 3

4 Zhodnocení roku 2013: V roce 2013 jsme hospodařili s přidělenými dotacemi z rozpočtu Magistrátu města Jihlavy, MŠMT ČR, Evropské unie a vlastními příjmy za pronájem tělocvičny, ostatních nebytových prostor, školné za zájmové kroužky, školné za družinu, přijaté úroky a prodej nepotřebného materiálu. Celkový rozpočet odpovídal potřebám naší školy. Závazné ukazatele nebyly dodrženy u položky celkových nákladů, z důvodu velkého úspory za teplo ve výši 600 tis. Kč a u položky počtu vyplácených zaměstnanců bazénu. Bazén byl celý rok zavřený z důvodu prováděných oprav. Těmto zaměstnancům byly zkráceny pracovní úvazky a byli zaměstnáni v rámci školy. Jedna plánovaná zaměstnankyně nenastoupila. Největší položkou za nákup materiálu je nábytek do učeben a kabinetů za přibližně 200 tisíc Kč, dále pak nákup šatních skříněk přibližně za 260 tisíc Kč a nákup interaktivních tabulí za 152 tisíc Kč. Ve službách tvoří největší částky faktury za topení 1200 tisíc Kč, obědy zaměstnanců 190 tisíc Kč, srážkové vody 140 tisíc Kč, elektřina a voda 514 tisíc Kč a opravy 440 tisíc Kč rozpis větších oprav viz níže. V průběhu roku nám byly přiděleny dotace na podporu zabezpečení vzdělávacích činností žáků se speciálními potřebami v celkové výši Kč z Kraje Vysočina. Z těchto prostředků byly zakoupeny učební pomůcky, mimo jiné i pec na vypalování výrobků z keramiky za 39 tisíc Kč. V rámci projektu EU Peníze školám jsme vyčerpali částku Kč na materiál a mzdové náklady pedagogů. V měsíci listopadu proběhl 13. ročník Hrátek - setkání dětí se speciálními potřebami kraje Vysočina. Děti se v průběhu dne účastnily různých aktivit (plavání, hrátky s počítačem, aktivity v tělocvičně, práce s keramickým materiálem, divadelní program). Škola obdržela finanční dar od nadace Waldesových ve výši Kč. Tyto prostředky byly využity na nákup výtvarného materiálu, odměn dětem, občerstvení účastníků a náhrady cestovních výloh pro účastníky z cizích škol. Největší část vlastních příjmů byla za pronájem tělocvičny, pronájem nebytových prostor prodejně učebnic Albra a ostatních nebytových prostor pro umístění automatů na občerstvení. Ve školní družině a školním klubu byla rodiči uhrazena část neinvestičních výdajů na provoz, tj. přibližně 60 %. Str. 4

5 Vybrané školné za zájmové kroužky pokrylo mzdy vedoucích zájmových kroužků, náklady na vytápění, elektřinu a vodné a stočné. Z vlastních příjmů škola uhradila provozní náklady na materiál, energie, vodné a stočné, opravy, ostatní služby a výše uvedené mzdy vedoucích zájmových kroužků. Str. 5

6 2) Přehled všech provozních dotací a příspěvků poskytnutých v roce 2013 Tabulka 1 přijato z účtu poskytovatel účel přijato využito - prúčtováno na účet 672 nevyužito (součást HV, v případě dotací EU převedeno na rezervní fond) bylo vráceno stat.město Jihl. statutární město Jihlava příspěvek na provoz příspěvky z fondů (pojistný, ekologický, partnerský) investiční příspěvek bude vráceno státní rozpočet prostřednictvím KÚ Kraje Vysočina Kraj Vysočina CELKEM PŘIJATO Z ÚČTU MĚSTA JIHLAVY dotace MŠMT na hand.děti jiné účelové dotace MŠMT, MŽP, MK dotace "Šablony" dotace z EU (projekty) např. dotace z Fondu Vysočiny označení poskytovatele nebo zdroje Ostatní Čerpání RF z uspořených dotací EU Str. 6

7 KÚ kraje státní rozpočet prostřednictvím KÚ Kraje Vysočina Účelový znak (ÚZ) Vysočina přímé náklady asistenti děti mimo EU logoped komp. pomůcky soutěže vybavení SPC CELKEM DOTACE Str. 7

8 Komentář k tabulce 1: Příspěvek na provoz ve výši Kč pokryl skutečné náklady. Dotace MŠMT na handicapované děti Kč. Tyto prostředky byly použity na dofinancování vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami, byly za ně pořízeny školní pomůcky. V účetnictví byly tyto náklady a výnosy odlišeny pomocí UZ 17. Dotace Šablony, Kč je zůstatkem přijaté dotace z roku 2012, nedočerpaná dotace byla k převedena na rezervní fond a čerpána v tomto roce na mzdy pedagogů, 87 tisíc, a pořízení školních pomůcek, 14 tisíc. V účetnictví byly tyto náklady a výnosy odlišeny pomocí UZ Přímé náklady, Kč určené k pokrytí přímých nákladů na vzdělávání pokryl skutečné náklady. V účetnictví byly tyto náklady a výnosy odlišeny pomocí UZ Str. 8

9 3) Přehled vlastních příjmů dle druhu a jejich použití Školné za ŠD a ŠK Školné za zájmové kroužky Ostatní služby Pronájem tělocvičny Pronájem nebytových prostor ALBRA-prodejna učebnic, automat na cukrovinky Pronájmy nebyt.prostor - ostatní Prodej nepotřebného majetku - šrotu Úroky bankovní čerpání RF, FO a FRIM Ostatní výnosy Celkem vlastní příjmy Kč Kč 2479 Kč Kč 83641Kč Kč Kč Kč Kč 7 Kč Kč Tyto příjmy jsme použili na financování nákladů na vedlejší i hlavní činnost, tj. energie, služby, materiál, opravy a mzdy. Str. 9

10 4) Přehled veškerých platných smluv pro rok 2013 Evidence smluv platných pro rok 2013 evidenční číslo smlouvy druh smlouvy (dodavatelská, odběratelská, nájemní, darovací ) Předmět smlouvy identifikace druhé smluvní strany Platnost smlouvy od do u smluv podmíněných usnesením RM, číslo RM 1 nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Jelínek, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Krátká, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Pokorný, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Sýkora, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Šimek, V.Beranov nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Štěpánek, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Urbánek, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny ZEVAR, V.Jeníkov nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Kolář, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Nosek, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Širmer, Jihlava nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny Šk.sport. Klub nájemní,dodavatelská pronájem tělocvičny TJ Blesk nájemní,dodavatelská pronájem neb.prostor MARS /12-RM 17 nájemní,dodavatelská pronájem neb.prostor ALBRA neurčito 1357/12-RM 19 odběratelská opravy a udrž.čas.zaříz. Beran, Humpolec neurčito 20 odběratelská+dodavat. údržba venk.ploch,fin.vy. ZŠ O. Březiny neurčito 21 odběratelská pojištění Pojišťovna KOOPER neurčito 22 odběratelská dodávka tepla Jihlavské kotelny neurčito 23 nájemní,odběratelská pronájem poz.a neb.pros. Město Jihlava neurčito Str. 10

11 24 odběratelská ostraha Patrol neurčito 25 odběratelská srážkové vody Vodárenská a.s neurčito 27 odběratelská výměna čistících rohoží Berendsen odběratelská servis vytápění EECS Trutnov neurčito 29 odběratelská odvoz odpadu Služby města Jihlavy neurčito 30 odběratelská provoz informačního kan. ŠIK odběratelská telefonní služby EMEA neurčito 32 odběratelská výpůjčka materiálu ZŠ Nuselská odběratelská přeúčtování vodné,stočné MŠ Demlova neurčito 34 odběratelská servis klimatizace GEA klimatizace neurčito 35 odběratelská údržba programů GORDIC neurčito 36 odběratelská stravování žáků ZŠ O. Březiny neurčito 36a odběratelská stravování ostatní ZŠ O. Březiny neurčito 37 odběratelská centrální zadávání Statutární město Jihl neurčito 25a odběratelská vodné,stočné Vodárenská a.s neurčito 47 nájemní, dodavatelská neb.prostory Coca-Cola /12-RM 48 odběratelská údržba programů GORDIC neurčito 49 odběratelská údržba programů GORDIC neurčito 50 odběratelská údržba programů GORDIC neurčito 51 odběratelská údržba programů GORDIC neurčito 52 odběratelská údržba programů GORDIC neurčito 56 odběratelská údržba programů KVASAR neurčito 57 odběratelská zajištění představení Psych.nemocnice odběratelská Centrum multikul.vzděl využívání aktivity odběratelská+dodavat. ZŠ Dolní Cerekev lyžařský výcvik žáků odběratelská Edulogy Praha spolupráce zlepšení 62 odběratelská Ministerstvo školství vzděl.podmínek Str. 11

12 5) Vyhodnocení nákladovosti hlavních činností škola, družina, klub a vyčíslení hospodářského výsledku dle těchto jednotlivých činností (bez přímých nákladů na vzdělávání hrazených státem). Škola: Náklad, výnos Kč Topení Elektřina Vodné a stočné Opravy Materiál Ostatní služby Celkem náklady Celkem výnosy (prodej materiálu a finanční výnosy) Hospodářský výsledek: Str. 12

13 Školní družina a školní klub Počet dětí 367 ŠD a ŠK 158 Počet učeben celkem: 35 (včetně divadla) Z toho využívaných pro ŠD a ŠK: 5 Výpočet koeficientu: 5/35 = 0,14 Náklad, výnos Kč Topení Elektřina Vodné, stočné 7825 Opravy Ostatní služby Celkem náklady Výnosy ze školného Hospodářský výsledek: Roční náklady na jednoho žáka: /158=2559 Kč Str. 13

14 V roce 2013 žáci hradili na školné ve ŠD a ŠK 150 Kč /měsíc. Celkem se za rok vybrala částka Kč. Přijaté příjmy tvořily 59 procent nákladů na provoz školní družiny a školního klubu. Bazén: Náklad, výnos Kč Topení Elektrická energie Vodné a stočné 1394 Opravy Ostatní služby Celkem náklady Výnosy 0 Hospodářský výsledek: Str. 14

15 6) Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů rozpočtu stanovených na daný rok. Pro rok 2013 byly naší organizaci stanoveny tyto závazné ukazatele: ukazatel Kč hodnocení rozdíl Celkové neinvestiční náklady hlavní činností hrazené nesplněno -108 * z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů V tom jako zdroj úhrady: zapojení prostředků fondu odměn splněno zapojení prostředků rezervního fondu splněno zapojení prostředků investičního fondu na opravy splněno Objem platů hrazený z provozního příspěvku a vlastních zdrojů v rámci hlavní i doplňkové činnosti splněno Objem OPPP hrazený z provozního příspěvku a vlastních příjmů v rámci hlavní i doplňkové činnosti splněno Přepočtený počet zaměstnanců, jimž je vyplácen plat z provozních nebo vlastních prostředků v rámci 3,23 nesplněno -1,33 * hlavní i doplňkové činnosti Pořízení dlouhodobého majetku z prostředků investičního fondu 0 splněno Str. 15

16 Komentář k tabulce závazných ukazatelů: * Rozdíl v celkových neinvestičních nákladech hlavní činnosti hrazené z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů +108 tisíc vznikl z důvodu velkého přeplatku za vyúčtování tepla od Jihlavských kotelen. Rozdíl v přepočtených zaměstnancích je způsoben odstávkou bazénu po dobu celého roku 2013, 1 zaměstnankyně nenastoupila vůbec (-0,83) a 2 zaměstnanci měli zkrácený úvazek (celkem -0,5). Rozdíl v hospodářském výsledku ve výši 196 tisíc je způsobený větším přeplatkem za teplo ve výši 600 tisíc. V případě, že by tato okolnost nenastala, byl by hospodářský výsledek ZŠ Demlova za rok 2013 celkem do + 50 tisíc. Str. 16

17 Rozbor nákladů na mzdy 2013 Celkem z toho: Hlavní činnost Vedlejší činnost z toho: Přímé vzdělávání UZ mzdy Přímé vzdělávání UZ OPPP Celkem přímé vzdělání stát Nemocenská Celkem objem platů zřizovatel Z toho: Mzdy uklízečky+školník z provozního příspěvku Odměna ředitele z provozního příspěvku Odměna ředitele z FO Odměny ostatních zaměstnanců z provozního příspěvku Proplacení dovolené (mat. dovolená) Celkem objem platů vedlejší činnost Celkem OPPP zřizovatel Z toho: OPPP informatik OPPP- zahradník OPPP ostatní Celkem OPPP vedlejší činnost Str. 17

18 Z toho: OPPP kroužky OPPP ostatní 4550 Vlastní projekty - Šablony EU Str. 18

19 7) Položkový rozpočet, který organizace používala k plánování své činnosti ve stavu k a k Návrh provozního rozpočtu na rok 2013 k a b c d h č.ř. ukazatel prov.náklady-plán návrh na rok 2013 hlavní činnost vlastní projektyplán přímé vzdělávání plán doplňková činnost-plán VÝNOSY 1 Tržby z prodeje vlastních výrobků 2 Tržby z prodeje služeb z toho: školné (HČ), kroužky (DČ) Tržby z nájemného Tržby za prodané zboží 6 Aktivace (úč. sk. 61, 62) 7 Ostatní výnosy - čerpání fondu odměn 50 8 Ostatní výnosy - čerpání rezervního fondu Ostatní výnosy - čerp. inv. fondu na opravy Ostatní výnosy - ostatní 11 Finanční výnosy (úč.sk. 66) Dotace (úč. sk. 67) CELKEM VÝNOSY Str. 19

20 14 PROVOZNÍ NÁKLADY Spotřeba materiálu (úč. 501) nákup DDM (558) 17 učebnice a školní potřeby 18 učební pomůcky 19 Spotřeba energie (úč. 502) Prodané zboží (úč. 504) 0 21 Služby (úč. sk. 51) z toho: opravy (úč. 511) nákup tepla školení a vzdělávání cestovné výukový SW - učební pomůcka 27 Daně a poplatky (úč. sk. 53) 28 Ostatní náklady (úč. sk. 54) Odpisy majetku (úč. sk. 55) Finanční náklady (úč. sk. 56) 0 31 OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady (úč. 521) v tom: platy OPPP Sociální a zdravotní pojištění (úč. 524) Tvorba FKSP (úč. 527) Pojištění Kooperativa (úč. 525) 0 38 Ochranné pomůcky a prac.oděvy 2 39 Ostatní osobní náklady (úč. sk.52 )-nemoc 0 40 CELKEM NÁKLADY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Str. 20

21 Návrh provozního rozpočtu na rok 2013 k a b c d h č.ř. ukazatel hlavní činnost prov.náklady-plán vlastní projektyplán doplňková činnost celkem rok 2013 VÝNOSY 1 Tržby z prodeje vlastních výrobků 2 Tržby z prodeje služeb z toho: školné (HČ), kroužky (DČ) Tržby z nájemného Tržby za prodané zboží 0 6 Aktivace (úč. sk. 61, 62) 0 7 Ostatní výnosy - čerpání fondu odměn Ostatní výnosy - čerpání rezervního fondu Ostatní výnosy - čerp. inv. fondu na opravy Ostatní výnosy - ostatní Finanční výnosy (úč.sk. 66) Dotace (úč. sk. 67) CELKEM VÝNOSY PROVOZNÍ NÁKLADY Spotřeba materiálu (úč. 501) nákup DDM (558) 0 17 učebnice a školní potřeby 18 učební pomůcky Str. 21

22 19 Spotřeba energie (úč. 502) Prodané zboží (úč. 504) 0 21 Služby (úč. sk. 51) z toho: opravy (úč. 511) nákup tepla školení a vzdělávání cestovné výukový SW - učební pomůcka 27 Daně a poplatky (úč. sk. 53) 28 Ostatní náklady (úč. sk. 54) Odpisy majetku (úč. sk. 55) Finanční náklady (úč. sk. 56) OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady (úč. 521) v tom: platy OPPP Sociální a zdravotní pojištění (úč. 524) Tvorba FKSP (úč. 527) Pojištění Kooperativa (úč. 525) 0 38 Ochranné pomůcky a prac.oděvy Ostatní osobní náklady (úč. sk.52 )-nemoc 0 40 CELKEM NÁKLADY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Str. 22

23 8) Stavy běžných účtů podle zdrojů, stav pokladní hotovosti podle zdrojů Stav peněžních prostředků k Tabulka 2 Běžný účet (SÚ 241) Pokladna Celkem , v tom: provozní peníze , v tom: fond odměn 0 0 rezervní fond 48883,7 0 FRIM 63351, doplňková činnost 0 0 cizí peníze 0 0 státní dotace účelová dotace 0 0 účelová dotace 0 0 účelová dotace 0 0 účelová dotace běžný účet FKSP ( SÚ 243) ,25 0 ostatní běžné účty (SÚ 245) 0 0 Str. 23

24 9) Zásoby materiálu Počáteční stav k Kč. Spotřeba během roku Kč. Konečný stav k Kč. Str. 24

25 10) Majetek a jeho pohyb během roku v členění majetek vlastní a majetek svěřený Dlouhodobý majetek svěřený k hospodaření Tabulka 3 druh majetku SÚ stav k nově pořízeno protokol vyřazeno koupí zdroj předáním od zřiz. vyř. stav k dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný , ,1 dlouhodobý hmotný dlouhodobý nehmotný drobný hmotný celkem , , , ,85 z toho pořízeno: počítače prov.přís. nábytek rezerv.fond nábytek prov.přís. interaktivní tabule rezerv.fond interaktivní tabule prov.přís. šatní skříňky Doklad rezerv.fond šatní skříňky FRIM lednice 2x do kab prov.přís. sporák do učebny 7550 prov.přís. přís.na učební pomůcky hand.děti Str. 25

26 učební pomůcky prov.přís. keramická pec přís.na hand.děti skartovačka 5657 prov.přís. koberce dětské prov.přís. tiskárna 4128 prov.přís. stupínky k tabulím přís.na hand.děti z toho vyřazeno: nábytek náb.,počít.,ps.stroj nábytek,počítače,spor drobný nehmotný cel , provozní p. 4504, ,53 Komentář k tabulce 3: U dokladu 5201 nákup šatních skříněk bylo 5 Kč zaokrouhleno a tudíž méně zařazeno do majetku než čerpáno z rezervního fondu, viz tabulka 5 níže. Z rezervního fondu bylo na nákup majetku čerpáno celkem Kč. Z toho: Nábytek Kč Interaktivní tabule Kč Šatní skříně Kč (zde rozdíl 5 Kč účtován na 549 místo na 028) Str. 26

27 Dlouhodobý majetek vlastní Tabulka 4 druh majetku SÚ stav k nově pořízeno z dotací z darů vyřazeno stav k dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý hmotný dlouhodobý nehmotný drobný hmotný drobný nehmotný Komentář k tabulce 4: z dotací Šablony byl pořízen 1 notebook. Str. 27

28 11) Fondy organizace, jejich tvorba a užití, finanční krytí fondů včetně přehledu o přijatých darech včetně jejich účelu a použití Přehled stavu, tvorby a čerpání finančních fondů Tabulka 5 účet fond stav k plánovaná tvorba skutečnost plánov. čerpání skutečnost plánovaný účetní stav k skutečnost k rozdíl 411 odměn 0, , ,00 0,00 0,00 0 v Kč finanční krytí k , , FKSP , , , , , , , rezervní z HV , , , , , , ,70 0, ,7 414 rezervní z ost.titulů 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, reprodukce majetku , , , , , , ,13 0, ,33 CELKEM , , , , , , , , ,28 Str. 28

29 Komentář k tabulce 5: Účet 411, fond odměn, byl tvořen z HV roku 2012 a použit na odměny zaměstnanců. Účet 412, FKSP, byl tvořen přídělem z mezd. Čerpáno bylo na kulturní a výchovnou činnost, příspěvek na stravování zaměstnanců, peněžní a nepeněžní dary, a to takto: Slavnostní večeře s kulturní vložkou, organizované školou: Kč Vstupenky do divadla, organizované školou: Kč Příspěvek na stravování: 69646,32 Kč Peněžní dar za životní jubileum 50 let, Mgr. Svobodové, 8000 Kč a současně nepeněžní dar 2000 Kč. Rozdíl ve výši Kč je způsoben vyšším skutečným přídělem do fondu o Kč a nižším skutečným čerpáním z fondu o 8208 Kč. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem fondu činí cca 9 %. Účet 413, rezervní fond z HV, byl tvořen z hospodářského výsledku HV 2013 a čerpán následovně: Nákup interaktivních tabulí: Kč viz faktura 5186 Nákup školního nábytku: Kč, viz faktura 5190 Nákup šatních skříněk: Kč, viz faktura 5201 Oprava podlahy: Kč, viz faktura 5212 Celkem bylo čerpáno Kč. Účet 414, rezervní fond tvořený z ostatních titulů, byl tvořen z darů ve výši Kč, z toho jsme věděli jen o daru Kč, dar ve výše 5000 jsme neplánovali. Dar ve výši Kč od nadace Waldesových byl použit na zajištění akce Hrátky 2013, dar ve výši 5000 Kč od firmy Lowe Open, s. r. o., za možnost uskutečnit reklamní akci v naší škole, byl použit na nákup knížek. Str. 29

30 Účet 416, reprodukce majetku, byl tvořen z odpisů roku 2013 ve výši Kč zcela podle plánu. Čerpán byl na nákup šatních skříněk ve výši Kč, viz faktura Tento fond nebyl k plně kryt finančními prostředky na běžném účtu ( ,80 Kč) z toho důvodu, že byl přeplatek na teplo ve výši 600 tisíc, tento dobropis byl proplacen a chyběly peníze na úhradu běžných provozních dodavatelských faktur. Str. 30

31 Přehled přijatých a použitých finančních darů za rok 2013 Tabulka 5a dárce přijato Kč účel schváleno usnesením použito Kč nadace Waldesových zajištění akce Hrátky /13-RM LOWE Open 5000 knihy do školní knihovny 118/13-RM 5000 * Komentář k tabulce 5a: Dar ve výši 5000 Kč je chybně zaúčtován jako dar neúčelový viz příloha účetní závěrky Str. 31

32 12) Přehled pohledávek a závazků Přehled pohledávek po splatnosti k Tabulka 6 doklad č. dlužník částka splatnost 4086 MARS MARS Komentář k tabulce 6: faktura 4086 byla uhrazena (pronájem nebytových prostor) faktura 4090 byla uhrazena (přeúčtování elektřiny) Str. 32

33 Přehled závazků k Tabulka 7 doklad č. věřitel částka splatnost 5402 Merkur nábytek VAS Jihlava Služby města Jihlavy 2866, GEA Horáček ZŠ O. Březiny 34699, Stavis Jihlava Nakladatelství FRAUS T-mobile Patrol Jihlava Berendsen ZŠ O. Březiny EMEA Novotný ZŠ O. Březiny 43195, Str. 33

34 13) Přehled zálohových plateb Přehled nevyúčtovaných poskytnutých záloh k Tabulka 8 doklad předmět plnění dodavatel částka zálohy Kč 5404 oprava podlahy Vajngát, Jihlava 8000 Komentář k tabulce 8: Záloha byla poskytnuta na opravu podlahy na chodbách školy, vyúčtování zálohy proběhlo na počátku ledna Str. 34

35 Přehled přijatých záloh k Tabulka 9 doklad předmět plnění dodavatel částka zálohy Kč 2398 pronájem tělocvičny Nosek pronájem tělocvičny TJ Blesk kauce na klíče nájemci v tělocvičně pití v 0.třídě žáci přípravné třídy VRAKBAR žáci 5150 Komentář k tabulce 9: Přijaté zálohy na pronájem tělocvičny na rok 2014 od pana Noska a Tělovýchovné jednoty Blesk. Přijatá záloha (kauce) na vydané klíče od hlavního vchodu, šatny a sprchy. Přijatá záloha od žáků na nákup čaje, cukru a sirupu na výrobu nápojů určených k dodržení pitného režimu. Přijatá záloha od žáků na vzdělávací a výchovné akce Charity, které budou uskutečněné v lednu - červnu Str. 35

36 14) Přehled o účtování na účtech časového rozlišení Tabulky 10,11,12 Náklady příštích období k Tabulka 10 doklad č. obsah částka 5261 Předplatné časopisů na rok Předplatné časopisů na rok Předplatné časopisů na rok Předplatné časopisů na rok Předplatné časopisů na rok Předplatné časopisů na rok Předplatné časopisů na rok Údržba programů v roce Str. 36

37 Výnosy příštích období k Tabulka 11 doklad č. obsah částka 4092 Pronájem 2014 Štěpánek, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 Širmer, vystavená faktura v prosinci Pronájem TJ Blesk, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 Urbánek, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 Šimek, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 Sýkora, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 Krátká, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 Jelínek, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 ZEVAR, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 Kolář, vystavená faktura v prosinci Pronájem 2014 Jelínek, vystavená faktura v prosinci Kroužky roku 2014 přijaté platby od žáků Str. 37

38 Příjmy příštích období k Tabulka 12 doklad č. obsah částka 5424 Dobropis SEVT Dobropis Jihlavské kotelny - teplo Dobropis ZŠ O. Březiny - teplo , Dobropis ZŠ O. Březiny Dobropis Nakl.Albatros-knihy 2431 Str. 38

39 15) Přehled oprav vyšších než ,- Kč provedených v roce 2013 čís.dokladu Název a zdroj úhrady Kč 5017 Oprava čerpadla, z provozního příspěvku Oprava kanalizace, z provozního příspěvku Oprava kanalizace, z provozního příspěvku Oprava podlahy, z rezervního fondu Oprava výmalby a omítek, z provozního příspěvku Oprava kamerového systému, z provozního příspěvku Opravy parapetů, z provozního příspěvku Oprava přívodu vody, z provozního příspěvku Oprava filtru na bazéně, z provozního příspěvku Oprava omítek a výmalby v bazéně, z provozního příspěvku Celkem: Str. 39

40 16) Přehled provedeného technického zhodnocení nemovitého majetku v ceně do Kč. V roce 2013 nebylo provedeno technické zhodnocení. Str. 40

41 17) Zhodnocení doplňkové činnosti Vedení zájmových kroužků Mzdové náklady vč.odvodů Elektřina Teplo Vodné, stočné Celkem náklady Celkem výnosy Hospodářský výsledek Kč 1008 Kč 1008 Kč 504 Kč Kč Kč Kč Pronájem tělocvičny Mzdové náklady vč.odvodů Elektřina Teplo Vodné,stočné Celkem náklady Celkem výnosy Hospodářský výsledek Kč 5250 Kč Kč 3000 Kč Kč Kč Kč Str. 41

42 Pronájem divadla, třídy, učebny Mzdové náklady vč.odvodů Kč Elektřina 220 Kč Teplo 220 Kč Vodné, stočné 110 Kč Celkem náklady Kč Celkem výnosy Kč Hospodářský výsledek Kč Pronájem nebytových prostor pro umístění automatu Elektřina 1500 Kč Celkem výnosy 6764 Kč Hospodářský výsledek Kč Pronájem nebytových prostor pro prodejnu učebnic ALBRA Elektřina 4060 Kč Teplo Kč Vodné, stočné 2660 Kč Odvoz odpadu 46 Kč Celkem náklady Kč Celkem výnosy Kč Hospodářský výsledek Kč Str. 42

43 Celkem náklady hospodářské činnosti Mzdy včetně odvodů Kč Elektřina Kč Teplo Kč Vodné, stočné 6274 Kč Odvoz odpadu 46 Kč Celkem náklady Kč Celkem výnosy Kč Hospodářský výsledek Kč Str. 43

44 18) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku s odůvodněním Hospodářský výsledek hlavní činnosti činí Hospodářský výsledek hospodářské činnosti činí Celkem hospodářský výsledek činí ,34 Kč ,00 Kč ,34 Kč Hospodářský výsledek navrhujeme rozdělit do těchto fondů: Rezervní, bude použit na částečné financování opravy podlah, ve výši 95908,34 Kč. Odměn, bude použit na roční odměny zaměstnancům školy ve výši Kč. Str. 44

45 Zaměstnanci školy a žáci děkují Magistrátu města Jihlavy za finanční prostředky přidělené naší škole. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 byla schválena na provozní poradě a pedagogické radě dne: Výroční zprávu o hospodaření školy vzala na vědomí Školská rada dne: Str. 45

46 19) Přílohy Účetní výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát v korunách a haléřích k Odpisový plán 2013 po schválených úpravách Zjednodušená hlavní kniha běžného roku Platný účtový rozvrh s popisem náplně účtů Str. 46

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 Zpracovaly: Helena Hinková, ředitelka školy Jitka Jelínková, ekonomka Grafická úprava: Marie Vlčková, knihovnice-archivářka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2012 EU-šablony pro ZŠ Příspěvek od zřizovatele za rok 2012 Celkem 2. Příjmy za ŠD-částeč.úhrada neinv.nákladů

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč 2014 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 24 817 82,72 nástěnné obrazy,

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ:

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Okamžik sestavení: 18.2.2015 8:20:08 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Základní a Mateřská škola Dražice IČ: 75000580

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Základní a Mateřská škola Dražice IČ: 75000580 Okamžik sestavení: 26.2.2015 13:34:58 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace, 696 33 Archlebov 357 IČ : 70993297 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Archlebov za rok

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 286/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 260 ze dne 2.5.2012 k protokolu z provedené kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola, náměstí Jiřího z Lobkovic 23, Praha

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více