Zápis. Ad 2) Počtem hlasů 12 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatele zápisu pan Himlar.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. Ad 2) Počtem hlasů 12 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatele zápisu pan Himlar."

Transkript

1 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Malý Koloredov 852 se sídlem Malý Koloredov 852, Frýdek-Místek konaného dne v hod. v místnosti sušárny objektu Malý Koloredov 852 ve Frýdku-Místku Program shromáždění 1) Prezence a zahájení 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 3) Schválení programu shromáždění 4) Schválení účetní uzávěrky za rok ) Informace o financování a stavu fondu oprav v letošním roce ) Kontrola usnesení č.2/2013 Shromáždění vlastníků 7) Plán oprav a investičních akcí na rok ) Diskuze a různé 9) Usnesení a závěr Ad1) Přítomno dle prezenční listiny 12 členů tvoří přílohu tohoto zápisu. Jednání zahájil pověřený vlastník ing. Chvaja, který přítomné seznámil z programem jednání. Ad 2) Počtem hlasů 12 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatele zápisu pan Himlar. Ad 3) Počtem hlasů 12 pro byl schválen program jednání. Ad 4) Ing. Chvaja přítomné seznámil se výsledky účetní uzávěrky za rok 2013 a konstatoval, že podrobný přehled příjmů a výdajů je vystaven na nástěnce v chodbě domu. Účetní dokumentace byla předložena na schůzi společenství k nahlédnutí. Celá složka bude uložena v archívu společenství. Uzávěrka byla odeslána na obchodní soud v Ostrava. Zůstatek finančních prostředků za rok Kč příjmy r fond oprav + kladné úroky celkem příjmy Kč celkem výdaje...podrobný rozbor viz nástěnka (bude i příloha zápisu) celkem Kč. Zůstatek k Kč na účtu, v pokladně 106Kč K účetní uzávěrce nebyly žádné dotazy, dokumenty si prohlédl v průběhu shromáždění ing. Stach. Účetní uzávěrka byla potem hlasů 12 pro schválena bez připomínek.

2 Ad 5) Ing. Chvaja sdělil přítomným následující přehled informací o financování a stav fondu oprav v letošním roce k Stav běžného účtu SVJ zůstatek r Kč příjmy - fond oprav I.-X Kč výdaje z účtu SVJ kontrola a revize plynu a hasičských přístrojů pojištění domu, uzávěrka 2013, oprava plynu, popl. Rejstř. Soud daň odměna správce převod na spořící účet c e l k e m výdaje I.-X Kč zůstatek na běžném účtu X./ Kč zůstatek na spořícím účtu Kč c e l k e m na bankovních účtech SVJ k Kč pokladna 106Kč Shromáždění SVJ byly předloženy k nahlédnutí výpisy z účtů zpracované internetovým bankovnictvím Ing. Stach v diskuzi k danému bodu navrhl prověřit podmínky vedení běžných účtů i u jiných bank v souvislosti s poplatky za vedení těchto účtů. Ad 6) Kontrolou plnění usnesení č. 2/2013 bylo konstatováno následující: Ing. Chvaja provést změnu v zápise u Krajského obchodního soudu Ostrava splněno zajistit změnu podpisových vzorů u ČSOB splněno - bylo zavedeno internetové bankovnictví, byly změněny podpisové vzory, nově ing. Chvaja, ing. Spusta, dále ing. Spusta má přístup do interbanking ČSOB, max. výše platby s jedním podpisem do 10 tis. Kč, byl zřízen tzv. spořící účet pro práv. osoby, SVJ, který je úročen vyšší sazbou, jejíž výše alespoň nahradí poplatky bance z našeho běžného účtu. Důvodem je lepší zhodnocení našich peněz, které v současné době nejsou využity. Byla tam převedena částka 500tis. Kč. Smlouva byla předložena shromáždění k nahlédnutí bez připomínek. předložit návrh nových stanov k posouzení splněno stanovy byly vytištěny 1x s rozdělovníkem a každý vlastník má jeden kalendářní týden k jejich prostudování, po té se podepíše, poznačí své návrhy na doplnění apod. a předá dalšímu vlastníkovi. Následně se připomínky právnicky zapracují do návrhu a opět dojde k připomínkovému řízení. Nejpozději ke konci roku 2015 pak proběhne schvalování nových stanov. Vlastníci byli upozorněni na novinky ve stanovách, např.: oznamovací povinnost vlastníka, společné části domu, nový způsob hlasování, nová funkce správce atd...

3 Konderla - vyžádat stanovisko MMFM odboru ŽP ve věci možnosti změny vytápění formou plynové kotelny, oslovit nejméně dvě firmy za účelem získání technických informací a ekonomiky provozu plynové kotelny - nesplněno byla podána pouze informace k dopisu ing. Spusty na MMFM. Informace irelevantní, které neodpovídaly požadavku z posledního usnesení P. Konderla vysvětlil, že ví o jednom panelovém domě, ve kterém před 17-ti lety zrušili centrální vytápění Distepu a zavedli plynovou lokální kotelnu. Na ceně tepla šetří cca 100 %. V pololetí 2014 proto požádal Chvaja ing. Spustu o zajištění úkolu pana Konderly, tj. Ing. Spusta informoval přítomné o sdělení MMFM odboru ŽP k možnosti změny vytápění objektu čp Stanovisko MMFM odboru ŽP citace Vzhledem k tomu, se území města Frýdku-Místku nachází v oblasti, kde jsou každoročně překračovány imisní limity znečišťujících látek, je umístění a provoz nového stacionárního zdroje znečišťování ovzduší z pohledu ochrany ovzduší nežádoucí. konec citace. Ing. Chvaja doplnil následující informace: Dle zpracované studie krajské energetické agentury v Ostravě při ceně dálkového tepla do 600 Kč/GJ se nevyplatí řešit topení bytového domu alternativní formou vytápění (třeba plyn. Kotelna). My platíme 645 Kč/GJ firmě Distep, což je na hranici únosnosti a ekonomičnosti nemá význam dále řešit otázku vytápění domu jinou formou. Nepřineslo by to žádné ekonomické výhody. Dále průměrná spotřeba tepla na jeden byt v zatepleném domě činí 0,33 GJ/m2/rok, v našem domě je tento činitel 0,385 GJ/m2/rok, což je v toleranci. (viz vyúčtování tepla firmou TECHEM v našem domě). Ad 7) V úvodu tohoto bodu ing. Chvaja informoval přítomné, že byly osloveny 4 firmy za účelem podání cenové nabídky na rekonstrukci vnitřních rozvodů dle projektu firmy ARKAL. Důvod je ten, abychom si udělali představu o možnosti uzavírání smluv pro další činnost /rekonstrukci, opravy apod./. Při jednání bylo potvrzeno, že dobrá firma má již zpracován harmonogram své činnosti na půl až jeden rok dopředu. Dále že rozpočet, který je součástí PD je zpracovaný na základě daných tabulkových ceníků a je oproti níže uvedeným cenovým nabídkám cca o 300 tis. Kč vyšší. -firma ALLDI-FM, s.r.o Ostrava-Mar. Hory Kč -firma KOVÁŘ FM Kč -firma VODOTOP Baška, FM Kč Firma KOVÁŘ byla rovněž oslovena k provedení finanční nabídky na opravu suterénu našeho domu, zejména oprava obvodového pláště proti zemní vlhkosti, oprava střešních svodů do kanalizace, a dále odkanalizování zadního traktu domu proti přívalových dešťům. Cenová nabídka na tuto činnost činí cca 135 tis. Kč. Následovala diskuze: p. Konderla opětovně upozornil na nesrovnalosti ve vypracované PD k rekonstrukci objektu č.p Ing. Chvaja k tomuto sdělil, že tyto nesrovnalosti se týkají pouze umístění jednotlivých sanitarních zařízení v místnosti koupelny a nemají jakýkoliv vliv na provádění případné rekonstrukce, protože předmětem rekonstrukce jsou pouze a výlučně hlavní rozvody a nikoliv rekonstrukce koupelen, které by si jednotliví vlastníci již řešili sami.

4 Ing. Stach navrhl zpracovat zásobník jednotlivých investic v pořadí dle jejich nutnosti a k tomu vypracovat finanční a časový harmonogram. Tento by byl odsouhlasen na další schůzi vlastníků a byl by závazný. Ing. Chvaja s uvedeným návrhem souhlasil a podpořil ho. Přítomni vlastníci se dohodli, že v letošním roce je nutno dokončit přípravu investice spočívající v opravě obvodového pláště proti zemní vlhkosti, oprava střešních svodů do kanalizace, a dále odkanalizování zadního traktu domu proti přívalových dešťům s tím, že realizace investice by byla, po jejím schválení, v roce Schváleno všemi hlasy přítomných. Ad 8) V diskuzi vystoupili: Ing. Chvaja, který navrhl, aby byl zřízen sešit vlastníků, do kterého zapíše každý své údaje o bydlišti, tel. číslo, mailovou adresu a dále v případě, že byt pronajímá tam zapíše jméno adresu nájemníka a počet osob, které s ním bydlí a dobu pobytu. Sešit bude uložen v archívu. Pozvánky na další shromáždění by již nebyly rozesílány poštou, ale pouze mailem, s výjimkou těch, kteří nemají. Ing. Stach navrhl zkrátit termín schválení nových stanov na příštím shromáždění vlastníků, nejpozději do konce prvního čtvrtletí roku 2015 Ing. Chvaja souhlasil s návrhem ing. Stacha s tím, že návrh stanov bude rozeslán vlastníkům, kteří nahlásí svůj elektronicky do konce roku 2014 Pan Ševčík s připomínkou o prošetření počtu uživatelů bytu, který pronajímá paní Vlková a její upozornění na znečišťování společných prostor (schodiště) uživateli jejího bytu v souvislosti s transportem kol přes tato prostory. Ing. Chvaja slíbil prošetření této připomínky. Pan Konderla přečetl prohlášení p. Nosála, který se neúčastnil tohoto jednání. Pan Konderla rovněž seznámil ostatní s nabídkou firmy C2NET, která má zájem o vedení optického kabelu v našem domě pro využití instalace internetu, tak jako společnost RIOmedia, Ing. Chvaja - záležitost bude řešena do konce listopadu za účasti firmy C2NET a pana ing. Spusty na místě samém. Ad 9) Ing. Chvaja přednesl návrh na usnesení, který byl všemi hlasy přítomných schválen a schůzi ukončil. Jednání ukončeno dne v hod. zapsal: Ing. Pavel Spusta ověřovatel zápisu Zdeněk Himlar Ing. Miloslav Chvaja pověřený vlastník

5 U s n e s e n í č.1/2014 ze shromáždění Společenství vlastníků Malý Koloredov 852 se sídlem Malý Koloredov 852, Frýdek-Místek konaného dne v hod. v místnosti sušárny objektu Malý Koloredov 852 ve Frýdku-Místku 1) Schvaluje zapisovatel zápisu ing. Spustu a ověřovatelem zápisu pana Himlara 2) Schvaluje program shromáždění 3) Schvaluje účetní uzávěrku Společenství vlastníků Malý Koloredov 852 se sídlem Malý Koloredov 852, Frýdek-Místek za rok 2013 bez připomínek 4) Schvaluje zpracovat zásobník jednotlivých investic v pořadí dle jejich nutnosti a k tomu vypracovat finanční a časový harmonogram v průběhu roku ) Schvaluje dokončit přípravu investice spočívající v opravě obvodového pláště proti zemní vlhkosti, oprava střešních svodů do kanalizace, a dále odkanalizování zadního traktu domu proti přívalových dešťům s tím, že realizace investice by byla, po jejím schválení, v roce ) Schvaluje pořízení písemné evidence vlastníků bytových jednotek a jejich případných nájemníků pro vnitřní potřeby společenství vlastníků 7) Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č.2/2013 8) Bere na vědomí informace ve věci návrhu na změnu systému vytápění objektu č.p ) Bere na vědomí informaci o stavu hospodaření a stavu fondu oprav za období ) Bere na vědomí informace o cenových nabídkách oslovených stavebních firem na rekonstrukci vnitřních rozvodů v objektu č.p ) Bere na vědomí prohlášení pana Nosála 12) Ukládá ing. Chvajovi prověřit podmínky vedení běžných účtů i u jiných bank v souvislosti s poplatky za vedení těchto účtů. 13) ukládá ing. Chvajovi zabezpečit rozeslání návrhu nových stanov všem vlastníkům k připomínkování a doplnění 14) Ukládá ing. Chvajovi zapracování připomínek a doplnění vlastníků k návrhu nových stanov do finální verze a její předložení ke schválení společenství vlastníků na dalším jeho shromáždění, nejpozději do konce prvního čtvrtletí roku ) Ukládá ing. Chvajovi prošetřit připomínku pana Ševčíka ve věci užívání bytu pani Vlkové 16) Ukládá ing. Chvajovi uskutečnit schůzku s firmou C2NET za účelem projednání její nabídky Ve Frýdku-Místku dne Ing. Miloslav Chvaja pověřený vlastník

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007

Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007 Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007 Přítomni: p.machníková, Boušová, Anýž, Vondráčková, Korejsová za kontrolní komisi p. Uglaj (viz presenční listina v příloze zápisu) Schůzi výboru zahájila

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.2012

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 582 ze dne 15.5.2012 k návrhu transformace majetku hl.m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl.m. Prahy

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava STANOVY Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava Část I. Základní ustanovení Stavební bytové družstvo Stavbař, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Předměstí bylo původním vlastníkem budovy a plnilo

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem,

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem, Mandátní smlouva na obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín, dále

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, I. skupina SVJ- stará zástavba-židenice,

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více