Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem) za rok 2013 Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace Zpracoval: Mgr. Jiří Novák ředitel PPP Nový Jičín Dne:

2 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozbor hospodaření (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelů použití 2. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolnosti, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtových ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 4. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 5. rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) 6. náklady - analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) 7. doplňková činnost okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosů, hodnocení přínosu doplňkové činností pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech (vyhodnotit samostatně náklady i výnosy) 8. výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, včetně komentáře, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) D) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin E) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření (počet budov dle zřizovací listiny) 2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok 3. informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 4. informace o inventarizaci majetku, vč. zápisu inventarizační komise 5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce, u pronájmů delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání výše cen s cenou v místě obvyklou 2

3 F) Pohledávky a závazky organizace 1. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a 2. závazky celkový objem závazků v návaznosti na výkazy, u nejvýznamnějších položek po lhůtě platnosti do jednoho roku a u všech závazků starších 1 roku jmenovitý rozpis věřitelů, vyčíslení, komentář, příčiny jejich vzniku a návrh řešení G) Výsledky kontrol (dle čl. 16 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které v organizaci proběhly v roce 2013 H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace nebo termín, kdy byla (bude) zpráva předána školské radě k vyjádření (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle 10 školského zákona), informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou I) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů J) Tabulková část: (včetně výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, výkazu Rozboru plnění HV a tabulek Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce) Tabulky: Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz Rozbor plnění HV Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce 3

4 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název zařízení: Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace Sídlo: Žižkova 3, Nový Jičín Právní forma: školské zařízení - příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj (zřizovací listina č. ZL/176/2001 aktualizovaná usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2398 ze dne 5. září 2012) Ředitel zařízení: Odloučené pracoviště: Mgr. Jiří Novák 1. Příkopní 301, Bílovec Štefánikova 1163, Kopřivnice Pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně (dále již PPP) je legislativně vymezena jako školské účelové zařízení s právní subjektivitou, hospodařící jako příspěvková organizace. Součástí jsou dvě odloučená pracoviště, a to v Bílovci (zřízeno v r. 2002) a v Kopřivnici (zřízeno v r. 2004). Komplexní pedagogicko psychologická péče na hlavním i na obou odloučených pracovištích je zajišťována 5 dní v týdnu odbornými pracovníky s odborností speciální pedagog a psycholog. Regionální působnost PPP odpovídá z hlediska předchozího zemského členění okresu Nový Jičín. Údaje o zaměření organizace: PPP zajišťuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži od 3 let do ukončení středoškolského, respektive vyššího odborného studia. V souvislosti s touto péčí je také zajišťována poradenská pomoc rodičům dětí a metodická podpora učitelům mateřských, základních a středních škol z regionu Nový Jičín. Těžištěm poskytované péče jsou diagnostické, poradenské a terapeutické služby, související se zdravým psychickým a školním vývojem dětí a mládeže a s prevencí společensky nežádoucích jevů. V předškolním období jsou zaměřeny aktivity PPP především na diagnostickou a intervenční péči v případě obtíží v oblasti psychomotorického, sociálního a kognitivního vývoje dětí. Předškolní péče vrcholí posuzováním dětí z hlediska vyzrálosti pro jejich zaškolení v rámci základního školství. V průběhu základní školní docházky je činnost poradny zaměřena významnou měrou na včasnou diagnostiku a nápravu výukových obtíží a poruch učení u školní populace, dále na podporu dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a také na podporu dětí mimořádně nadaných. Tato diagnosticko - intervenční činnost je provázena aktivní metodickou spoluprací odborných pracovníků PPP s učiteli žáků, u kterých byly zjištěny specifické vzdělávací potřeby, a to ve formě individuálních konzultací, skupinových metodických schůzek a zpřístupňování podpůrných metodických materiálů. V návaznosti na specifické výukové potřeby, případně na problémy ve výchově a zdravém psychickém vývoji (např. u dětí s problematickým osobnostním a sociálním vývojem) zabezpečuje PPP také poradensko terapeutické služby. 4

5 Žákům 9. ročníků a studentům středních škol zabezpečuje PPP poradenství v oblasti další studijní či profesní volby. Pro studenty středních škol jsou pak dále také zajišťována podpůrná vzdělávací opatření v případě přetrvávajících specifických poruch učení, či u jiných speciálních vzdělávacích potřeb a jsou jim zpracovávána nově také doporučení k zohledňujícím úpravám maturitních zkoušek. Dalším podstatným zaměřením činnosti PPP je metodická činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve školách. Tuto činnost vykonává okresní metodik preventivních aktivit, který zajišťuje metodickou, informativní i přímou konzultační pomoc školním metodikům prevence při plánování jejich primárních preventivních aktivit ve školách i při jejich přímé intervenční činnosti v případě výskytu projevů sociální patologie. Organizační a personální struktura organizace: PPP je řízena ředitelem, který je do své funkce jmenován zřizovatelem a je současně také statutárním zástupcem organizace. V případě jeho nepřítomnosti je řízena zástupcem ředitele. Zástupce ředitele je pověřen vést metodicky psychology PPP. Metodickým vedením speciálních pedagogů je pověřena pracovnice ve funkci metodik pro VPU. Obě odloučená pracoviště mají své jmenované vedoucí pracovníky, kteří jsou zodpovědní za organizaci práce na těchto pracovištích a podléhají řízení ředitelem PPP, nebo jeho zástupcem. Personální strukturu odborných pedagogických pracovníků tvoří psychologové, speciální pedagogové a pracovník ve funkci okresní metodik prevence. Za nepedagogické pracovníky zajišťují provoz PPP sociální pracovnice, hospodářka, uklízečka a domovník (který je zaměstnán formou DPČ). Struktura pracovníků v přepočtu pracovních úvazků/fyzických osob - srovnání stavu v závěru roku 2012 a roku 2013 Odbornost rok rok 2013 Psycholog 5,5/6 (z toho 1 ve fci. řeď.) 5,5/6 (z toho 1 ve fci. řeď.) Speciální pedagog 4,5/5 5,1/6 Metodik prevence soc.patol. jevů 1,0/1 1,0/1 Sociální pracovnice 1,0/1 1,0/1 THP hospodářka 1,0/1 1,0/1 Uklízečka 0,6/2 0,6/2 Celkem interních zaměstnanců 13,6/16 * viz. poznámka 14,2/17 * viz. poznámka Externí pracovník domovník 0,3/1 0,3/1 Poznámka: Fyzický počet pracovníků je zde vyjádřen dle metodiky UIV pro zpracovávání výkazu Z tj.: pokud jeden pracovník pracuje částmi úvazku ve dvou pracovních pozicích (např. spec. pedagog a psycholog), započítává se v každé sledované odbornosti jako fyzická osoba. Pokud bychom ale počítali zaměstnané fyzické osoby jednoduchým součtem bez tohoto postupu, pak je v PPP NJ zaměstnáno celkem 15 zaměstnanců. Z těchto zaměstnaných 15 fyzických osob je jeden pracovník na dvou různých pracovních pozicích (psycholog/speciální pedagog) a jedna odborná pracovnice zajišťuje současně v rámci vedlejšího pracovního poměru úklid na malém odloučeném pracovišti. Kvalifikovanost pracovníků PPP: Všichni pedagogičtí pracovníci PPP jsou plně kvalifikovaní z hlediska jejich odborné způsobilosti dle platné školské legislativy. 5

6 Údaje o žácích klientech PPP: V okrese Nový Jičín bylo statisticky zjištěno Krajským úřadem MS kraje pro školní rok 2012/ potenciálních klientů (tedy dětí, žáků a studentů celkem, kterým může PPP z hlediska standardů poradenské činnosti, jak jsou specifikovány platnou legislativou, poskytovat poradenské služby). Za školní rok 2012/2013 byly v PPP Nový Jičín poskytnuty služby celkem dětem a dospívajícím. Strukturu klientů PPP z hlediska typu školy, do které docházeli v době podání a vyřizování jejich žádosti, ukazuje následující tabulka: Poznámka: mezi děti z mateřských škol byly v rámci této přehledové tabulky přiřazeny i předškolní děti, které MŠ nenavštěvovaly, ale věkově k této skupině náleží těchto dětí bylo celkem 45 6

7 Základní přehled o struktuře odborné činnosti PPP: Počet vyřízených žádostí z hlediska uvedených dominantních důvodů Posouzení školní zralosti 427 Činnosti v oblasti prevence soc. nežádoucích jevů 136 Studijní orientace (dříve prof.or.) 25 Výchovné problémy a osobnostní problematika 111 Specifické poruchy učení a vzdělávací problémy 1363 Celkem bylo vyřízeno v sledovaném školním roce žádostí. Poznámka: Odlišný počet přijatých žádostí za sledovaný rok (2062) a celkového počtu klientů za stejné období (1840) je dán skutečností, že určitá malá část klientů (v uplynulém roce cca 5%) může mít během školního roku podány i dvě žádosti (náročnější případy, kdy je nutné provést kontrolu ještě v závěru šk. roku apod.). Druhým intervenujícím faktorem je skutečnost, že v případě činnosti v oblasti prevence soc. nežádoucích jevů jsou také některé žádosti na činnost okresního metodika prevence vzneseny školou (požadavky na metodické intervence apod.) ty pak nelze vztáhnout k jednomu konkrétnímu individuálnímu klientovi. Celkem bylo v sledovaném roce evidováno odborných intervencí. Komentář: Při srovnání s předchozími lety nedošlo k zásadní změně v struktuře ani rozsahu jednotlivých činností. Určité změny (jako proporcionální nárůst u diagnostiky a současně pokles u intervenční a ambulantní činnosti) korespondují jednak se snížením požadavků na řešení výchovných problémů a osobnostní problematiky (viz. struktura žádostí výše) a také zřejmě s dlouhodobou zdravotní absencí jednoho speciálního pedagoga v prvním čtvrtletí školního roku (což vedlo k omezení nabídky reedukační ambulantní péče s ohledem na nezbytnost včasného vyřizování žádostí o diagnostickou a posudkovou práci) 7

8 B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ VÝNOSY, NÁKLADY, DOPLŇKOVÁ ČINNOST, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ B1. Výnosy Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele: přímé náklady na vzdělání (ÚZ 33353) o prostředky na platy o OON - nepedagogové o zákonné odvody o FKSP o přímý ONIV ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč provozní náklady (ÚZ 1) ,00 Kč účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM (ÚZ 205) 4.000,00 Kč účelové prostředky na opravu oken (ÚZ 203) ,00 Kč provozní dotace Města Bílovec (nájem) ,00 Kč Další výnosy: dotace Města Kopřivnice na provoz odloučeného pracoviště (ÚZ 2) ,97 Kč výnosy z vlastní činnosti (ÚZ 5) ,68 Kč doplňková činnost ,00 Kč Další závazné ukazatele stanovené naší organizaci zřizovatelem: výsledek hospodaření za rok 2013 ÚZ 1 0,00 Kč B2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši ,- Kč. Tato částka byla plně vyčerpána. K odchylce skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů došlo u dotace na přímé náklady na vzdělávání u orientačních ukazatelů zákonné odvody (vyčerpáno o 2.010,00 Kč víc), FKSP (vyčerpáno o 886,16 Kč víc) a přímý ONIV - přímý (úspora 2.896,16 Kč). Úspora v této celkové výši byla použita na navýšení položek zákonné odvody a FKSP. 8

9 závazný ukazatel vyčerpáno prostředky na platy ,00 Kč ,00 Kč OON - nepedagogové ,00 Kč ,00 Kč zákonné odvody ,00 Kč ,00 Kč FKSP ,00 Kč ,16 Kč ONIV ,00 Kč ,84 Kč Součet ,00 Kč ,00 Kč Hodnocení: Zákonné odvody, FKSP a použití přímého ONIVu jsou orientačními ukazateli, v celkové výši byla dotace plně vyčerpána. B3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Na platy zaměstnanců byl v měsíci únoru 2013 zřizovatelem stanoven normativní rozpis dle Krajské metodiky rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem. Tato dotace vyčíslená v závazném ukazateli mezd ( Kč) a v této souvislosti pak i v závazném ukazateli počtu pracovníků (15,16) nám byla v měsíci dubnu zřizovatelem pozměněna. Tato změna proběhla v souladu s naším požadavkem na přesunutí části prostředků na platy nepedagogických pracovníků do tzv. OON v souvislosti s naší potřebou zajistit mzdu na dohodu o pracovní činnosti, uzavřenou pro výkon funkce domovníka (57.000,00 Kč). V závazném ukazateli byl počet pracovníků změněn na 14,86. Práce domovníka poradny (činnosti v rozsahu jednodušších údržbářských, řemeslných prací a péče o svěřené budovy a pozemky) byla nadále i v roce 2013 zajištěna dohodou o pracovní činnosti, která byla formulována tak, aby maximálně vyhověla nepravidelnosti a určité nahodilosti v potřebě některých údržbářských činností a aby tím mohly být mzdové prostředky za jeho práci využívány co nejefektivněji. Za uplynulé období lze vytíženost domovníka vyjádřit zhruba jako 0,3 běžného pracovního úvazku. V měsíci říjnu nám byl na naši žádost upraven rozpočtový ukazatel v oblasti přímých výdajů na vzdělání (přesun mezi závaznými ukazateli) navýšení OON o 5.000,- Kč. Konečný závazný ukazatel (ÚZ 33353): prostředky na platy ,00 Kč OON - nepedagogové ,00 Kč Závazný ukazatel (přepočtený) počtu zaměstnanců nám byl naposledy upraven zřizovatelem po posouzení našeho návrhu dne na výši 14,86. Tento celkový počet pracovníků byl naplněn do reálné výše 13,821 (průměrného přepočteného počtu dle P1-04). 9

10 rok 2012 rok 2013 Pedagogičtí pracovníci: Průměrný počet 10,647 11,196 Průměrný měsíční plat ,46 Kč ,09 Kč Z toho: průměrná nároková složka mzdy ,93 Kč ,94 Kč průměrné osobní příplatky 2.045,55 Kč 1.858,20 Kč průměrné měsíční odměny 383,51 Kč 423,51 Kč průměrné příplatky za vedení 1.181,26 Kč 1.104,91 Kč ostatní příplatky 2,19 Kč 49,53 Kč Nepedagogičtí pracovníci: Průměrný počet 3,315 2,625 Průměrný měsíční plat ,76 Kč ,57 Kč Z toho: průměrná nároková složka mzdy ,10 Kč ,18 Kč průměrné osobní příplatky 2.594,79 Kč 2.853,68 Kč průměrné měsíční odměny 238,81 Kč 685,71 Kč ostatní příplatky 8,04 Kč 0,00 Kč Doplňující komentář: Změna v počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků (vyjádřeno v pracovních úvazcích) se týká převedení pracovníka s funkcí okresní metodik preventivních aktivit z kategorie nepedagogických pracovníků do kategorie pedagogických pracovníků (uskutečněno k ). V letošním roce bylo využito finančních prostředků z Fondu odměn ve výši ,- Kč. Prostředky z toho poměrně dobře zajištěného fondu naší organizace byly užity na udržení platové stability. B4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele Provozní náklady (ÚZ 1): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na provozní náklady ve výši ,00 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši (viz přehled čerpání v bodě B 6.). Účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (ÚZ 205): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 4.000,00 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši. 10

11 Účelové prostředky na opravu oken (ÚZ 203) Zřizovatelem byl naší organizaci zvýšen závazný ukazatel příspěvek na provoz na rok 2013 s účelovým určením na opravu oken v částce ,00 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši. Provozní prostředky na nájem Městem Bílovec poskytnuta dotace na nájem pro odloučené pracoviště ve výši ,00 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši. B5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Dotace Města Kopřivnice (ÚZ 2) Dotaci ve výši ,00 Kč poskytlo Město Kopřivnice na úhradu nákladů, které vznikly Pedagogicko-psychologické poradně v souvislosti s provozem odloučeného pracoviště v Kopřivnici v roce 2013 v nebytových prostorách nemovitosti č. p na ul. Štefánikova (nájem, služby spojené s užíváním nebytového prostoru teplo, teplá voda, elektrická energie, paušál za užívání společných prostor a výtahu, vodné, stočné, kontrola výtahu, správa objektu, úklid společných prostor, likvidace odpadu, nájem telefonní linky a hovorné, úklid kanceláře, poplatky za internet). Získání této dotace je vázáno každým rokem na zažádání a projednání této dotace s vedením města Kopřivnice a na obhájení jeho účelnosti před radou a zastupitelstvem tohoto města. Celkové náklady pracoviště v Kopřivnici byly ve výši ,97 Kč. Dotace byla čerpána ve výši ,97 Kč, částka 452,03 Kč byla vrácena na účet Města Kopřivnice. Vlastní činnost (ÚZ 5) V roce 2013 získala PPP Nový Jičín z vlastní činnosti ,68 Kč. Příjmem z vlastní činnosti je rozuměno zúčtování fondů, příjmy z minulých let prostřednictvím dohadných položek, úroky bankovního účtu. Grantový projekt OP VK partner (ÚZ 33006) Grantový projekt ZŠ Odry, Komenského, ve kterém figurovala PPP N. Jičín jako partner, byl ke dni ukončen z hlediska jeho realizační části. Ke dni byla předložena závěrečná monitorovací zpráva prostřednictvím příjemce. K byl projekt Rovná šance zcela ukončen také administrativně (schválením závěrečné monitorovací zprávy ze strany poskytovatele dotace) a zůstatek přijaté zálohy ve výši 1.091,08 Kč byl vrácen na účet ZŠ Odry, Komenského. K tomuto datu jsou veškeré závazky mezi ZŠ Odry a PPP N. Jičín vyrovnány. 11

12 Porovnání příjmů z vlastní činnosti za rok 2012 a 2013 celkem: rok 2012 rok 2013 Zúčtování fondů - fond odměn ,00 Kč ,00 Kč Zúčtování fondů - čerpání ostatní 0,00 Kč 3.399,00 Kč Ostatní příjmy z minulých let (dohadné položky) ,24 Kč ,57 Kč Úroky bankovních účtů - běžný účet 3.416,16 Kč 2.681,11 Kč Dotace Města Kopřivnice ,42 Kč ,97 Kč Součet ,82 Kč ,65 Kč Komentář: Mírný nárůst příjmů z vlastní činnosti souvisí s příjmy z minulých let dohadné položky. Zde bylo navýšení úspory oproti loňskému roku. Tato úspora byla nesena v případě elektrické energie úsporou spotřeby a v případě plynu sehrála podstatnou roli nižší nasmlouvaná cena za jednotku v roce 2012 (přičemž zálohy v r byly placeny stejné jako v roce 2011, kdy byla jednotková cena vyšší). Dotace města Kopřivnice je ve stejné výši a hradí veškeré náklady na provoz odloučeného pracoviště. Celkové výnosy v hlavní činnosti: ,65 Kč Komentář k tabulce č. 1 PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI: Porovnání v řádku 12 Výnosy z transferů od zřizovatele: Meziroční navýšení je vázáno na účelovou dotaci na opravu oken ( ,- Kč). Porovnání v řádku 13 Výnosy z transferů od státu: Meziroční navýšení je vázáno na normativní navýšení ze státního rozpočtu v oblasti ONIVu. Porovnání v řádku 17 Čerpání fondů: Zaznamenaný rozdíl je nesen nižším využitím Fondu odměn za rok 2013 než v roce Porovnání v řádku 18 - Ostatní výnosy: Meziroční nárůst je tvořen úsporou plateb za energie. B6. Náklady Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši ,00 Kč. Tato částka byla plně vyčerpána. V průběhu roku došlo k překročení u orientačního ukazatele FKSP (o 886,16 Kč) a k úspoře přímého ONIVu (2.896,16 Kč). Úspora v celkové výši 2.010,00 Kč byla použita na pokrytí navýšení nákladů u položky zákonné odvody. 12

13 Analýza čerpání přímého ONIVU a srovnání s čerpáním v roce 2012: rok 2012 rok 2013 Cestovné 6.017,96 Kč ,00 Kč Knihy 466,00 Kč ,17 Kč Učební pomůcky 0,00 Kč ,00 Kč Služby: ,00 Kč ,00 Kč v tom: vzdělání v rámci DVPP ,00 Kč ,00 Kč vzdělání mimo DVPP 1.100,00 Kč 600,00 Kč Zákonné sociální pojistné ,70 Kč ,67 Kč Náhrada za DNP ,00 Kč 6.616,00 Kč Stravování zaměstnanců 2.449,00 Kč 2.516,00 Kč Osobní ochranné pracovní pomůcky 426,40 Kč 132,00 Kč Součet ,06 Kč ,84 Kč Hodnocení: Ve srovnání s čerpáním prostředků v předchozím rokem došlo v r k navýšení přímého ONIV-u. Z tohoto důvodu bylo možné čerpat z přímých nákladů cestovné, školení, zakoupení knih a učebních pomůcek. Provozní náklady (ÚZ 1 a 5): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na provozní náklady ve výši ,00 Kč. Od Města Bílovec byla přiznána dotace na nájem ve výši ,00 Kč. Z vlastních zdrojů bylo vyčerpáno na provozní náklady ,68 Kč. Analýza čerpání provozních nákladů a srovnání s čerpáním v roce 2012: rok 2012: rok 2013: Spotřeba materiálu: ,13 Kč ,84 Kč knihy 2.139,00 Kč 2.623,00 Kč odborné tiskoviny 6.414,00 Kč 6.368,00 Kč materiál pro výuku 871,00 Kč 0,00 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek ,00 Kč ,31 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek UP 1.275,00 Kč 0,00 Kč pohonné hmoty 7.417,95 Kč 9.644,99 Kč kancelářské potřeby ,78 Kč ,54 Kč čistící a desinfekční prostředky 9,678,60 Kč ,00 Kč vybavení lékárniček 225,00 Kč Kč ostatní materiál 8.027,80 Kč 6.984,00 Kč Spotřeba energie ,19 Kč ,66 Kč 13

14 Opravy a udržování ,15 Kč ,15 Kč Cestovné ,04 Kč 2.666,00 Kč Náklady na reprezentaci 362,00 Kč 0,00 Kč Služby: ,59 Kč ,96 Kč poštovné ,00 Kč ,43 Kč internet ,60 Kč ,05 Kč telefonní poplatky ,64 Kč ,50 Kč vzdělávání 800,00 Kč 0.00 Kč nájemné 100,00 Kč ,00 Kč konzultační služby ,00 Kč 0,00 Kč zpracování dat (účetnictví a mzdy) ,00 Kč ,00 Kč programové vybavení 0,00 Kč 2.227,00 Kč přepravné 7.235,10 Kč 2.585,18 Kč odvoz odpadů 9.730,00 Kč 8.820,00 Kč revize 8.430,65 Kč ,86 Kč nákup ostatních služeb 9.245,60 Kč ,31 Kč služby SW firem ,00 Kč ,66 Kč Konzultační služby ,00 Kč ,00 Kč Vzdělávání ,00 Kč 8 535,00 Kč Použití fondu odměn ,00 Kč ,00 Kč Zákonné sociální pojištění a náklady ,18 Kč ,67 Kč OOPP 196,00 Kč 135,00 Kč Jiné daně a poplatky 4.107,20 Kč 2.849,15 Kč Technické zhodnocení ,65 Kč 871,20 Kč Odpisy dlouhodobého majetku 1.864,00 Kč 812,00 Kč Služby peněžních ústavů 7.699,00 Kč 7 123,00 Kč Drobný dlouhodobý majetek FKSP 0,00 Kč 3.399,00 Kč Drobný dlouhodobý majetek nad 2000 Kč ,00 Kč ,02 Kč Součet ,13 Kč ,68 Hodnocení: V celkovém zvýšení nákladů se projevilo především navýšení nákladů v položce opravy. Zde se projevily hlavně náklady na opravu střechy většího rozsahu a dále provedená výměna oken (dotace od MS kraje byla provázena také naší finanční spoluúčastí z dotace na provoz a z vlastních zdrojů ve výši 118 tis. Kč). Nižší výdaje na cestovné z provozních prostředků souvisí se skutečností, že cestovné bylo v roce 2013 hrazeno již z větší části z ONIV-u (který byl zpětně v tomto roce posílen). Nižší výdaje za energie z provozních prostředků souvisí jednak se snížením ceny elektrické energie v r a dále je způsobeno skutečností, že část nákladů za energie (cca 26 tis. Kč) byla v roce 2013 uhrazena z vlastních zdrojů z doplňkové činnosti. V položce služby - nájemné, se účetně projevila změna v účetním přístupu města Bílovec k hrazení nájemného za prostory pro naše odloučené pracoviště v tomto městě (- v r.2012 a v letech předchozích bylo účtováno nájemné symbolické ve výši 100 Kč, nyní od r je účtováno ročně nájemné ve výši Kč. Současně je ale takto nově stanovené nájemné městem Bílovec plně 14

15 dotováno, takže k faktickému výdaji z naší strany nedochází respektive je nižší i o původních symbolických 100 Kč). Snížení telekomunikačních nákladů souvisí se zrušením pevné linky na odloučeném pracovišti v Bílovci a náhradním zavedením mobilního telefonu s výhodným tarifem pod rámcovou smlouvou Krajského úřadu MS kraje. V nákupu ostatních služeb došlo k zvýšení nákladů v souvislosti s povinností nechat zpracovat Průkaz energetické náročnosti budovy (cca Kč) a dále v návaznosti na provádění celkové výměny oken bylo nutno zajistit technické poradenství a stavební dozor (cca 15 tis. Kč). V položce služby SW firem došlo k zvýšení nákladů především s ohledem na nákup aktualizace evidenčního a statistického poradenského programu PPP Professional, který v předchozích dvou letech nebyl aktualizován. Část navýšení nákladů s sebou nesla také častější potřeba servisní podpory, vázaná na častější technické obtíže se zastarávajícím počítačovým vybavením. V účtování konzultačních služeb a vzdělávání se projevila změna v účetní osnově a přesuny v platnosti účtů pro rok 2012 a 2013 (proto jsou zde tyto účetní položky v přehledu dvakrát a vždy v jednom z uvedených sledovaných roků jsou nulové). U konzultačních služeb došlo k částečnému snížení výdajů v důsledku změny poskytovatele poradenských služeb pro BOZP v průběhu roku Rozdíl v nákladech na technické zhodnocení je způsoben skutečností, že náklady tohoto charakteru v roce 2013 přesáhly částku 40 tis. Kč a z toho důvodu byly čerpány z IF (některé položky z opravy střechy nový krov a nový sádrokartonový strop v podkrovní místnosti, nové prvky ventilace v části budovy viz. kapitola E2.) V ostatních provozních nákladech nedošlo ve srovnání s předchozím rokem 2013 k relevantním rozdílům. Dílčí menší rozdíly jsou způsobeny vývojem cen na trhu jako například u poštovného, nebo dílčím kolísáním aktuální potřeby nákupu drobného majetku, služeb (přepravné) apod. Celkově lze konstatovat, že (při zohlednění výše uvedených vysvětlení dílčích rozdílů) provozní náklady za r odpovídají s ohledem na vývoj cen výši čerpání nákladů v minulých letech. Současně lze konstatovat, že nedošlo také k žádným podstatným odlišnostem v účelu použití provozních finančních prostředků. Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ (205): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel, který je účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 4.000,00 Kč. Částka byla plně vyčerpána. Grantový projekt OP VK partner (ÚZ 33006) Od ZŠ Odry, Komenského obdržela naše organizace v roce 2008 finanční zálohu na grantový projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovná šance. Na tomto projektu se podílela naše organizace jako partner s finanční účastí ve výši ,00 Kč. Grantový projekt ZŠ Odry, Komenského, ve kterém figurovala PPP N. Jičín jako partner, byl ke dni ukončen z hlediska jeho realizační části. Ke dni byla předložena závěrečná monitorovací zpráva prostřednictvím příjemce. K byl projekt Rovná šance zcela ukončen také administrativně (schválením závěrečné monitorovací zprávy ze strany poskytovatele dotace) a zůstatek přijaté zálohy ve výši 1.091,08 Kč byl vrácen na účet ZŠ Odry, Komenského. K tomuto datu jsou veškeré závazky mezi ZŠ Odry a PPP N. Jičín vyrovnány. 15

16 Náklady hrazené dotací Města Kopřivnice (ÚZ 2): Dotaci ve výši ,00 Kč poskytlo Město Kopřivnice na úhradu nákladů, které vznikly Pedagogicko-psychologické poradně v souvislosti s provozem odloučeného pracoviště v Kopřivnici v roce 2013 v nebytových prostorách nemovitosti č. p na ul. Štefánikova (nájem, služby spojené s užíváním nebytového prostoru teplo, teplá voda, elektrická energie, paušál za užívání společných prostor a výtahu, vodné, stočné, kontrola výtahu, správa objektu, úklid společných prostor, likvidace odpadu, nájem telefonní linky a hovorné, úklid kanceláře, poplatky za internet). Získání této dotace je vázáno každým rokem na zažádání a projednání této dotace s vedením města Kopřivnice a na obhájení jeho účelnosti před radou a zastupitelstvem tohoto města. Analýza čerpání nákladů hrazených jinou dotací a srovnání s čerpáním v roce 2012: rok 2012: rok 2013: Spotřeba energie ,08 Kč ,60 Kč Internet 4.290,00 Kč 4.680,00 Kč Telefon 5.809,42 Kč 7.490,77 Kč Ostatní služby ,92 Kč ,60 Kč Součet ,42 Kč ,97 Kč Hodnocení: Meziročně nedošlo k podstatným rozdílům ve výši ani účelu čerpání. Dotace poskytnutá pro r nebyla úplně vyčerpána, vratka v hodnotě 452,03 Kč byla vrácena na účet Města Kopřivnice. V roce 2014 je očekávána dotace Města Kopřivnice ve výši ,00 Kč. Celkové náklady v hlavní činnosti za rok 2013: ,65 Kč Komentář k tabulce č. 2 - PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI: Navýšením ONIV-u bylo možno využít finančních prostředků na školení a vzdělání a na zakoupení učebních pomůcek a odborné literatury. Položka opravy a udržování je zvýšena o mimořádný příspěvek na povoz s účelovým určením na opravu oken ve výši ,- Kč, dále byly výrazněji využity také vlastní zdroje a provozní prostředky na celkové opravy. U položky služby nájemné navýšení z důvodů zvýšení nájemného na odloučeném pracovišti Bílovec. Zde jsou ale náklady hrazeny z dotace města Bílovec (- v r a v letech předchozích bylo účtováno nájemné symbolické ve výši 100 Kč, nyní od r je účtováno celkové roční nájemné ve výši Kč. Současně je ale takto nově stanovené nájemné městem Bílovec plně dotováno, takže k faktickému výdaji z naší strany nedochází respektive je nižší i o původních symbolických 100 Kč). Technické zhodnocení je oproti roku 2012 nízké. Jelikož jsme v letošním roce překročili částku ,- Kč, byl zapojen IF. 16

17 Náklady v položce telekomunikace sníženy v návaznosti na zrušení pevné linky na odloučeném pracovišti v Bílovci a zavedením mobilního telefonního spojení s výhodným tarifem pod rámcovou smlouvou MS kraje. B7. Doplňková činnost Od má Pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně ve zřizovací listině vymezenu doplňkovou činnost pronájem majetku. V roce 2013 pronajímala PPP dvě bytové jednotky v budově Pedagogicko-psychologické poradny i část pozemku. Celkové příjmy z této doplňkové činnosti v roce 2013 činily ,00 Kč. Přehled vynaložených nákladů a srovnání s rokem 2012: rok 2012: rok 2013: Spotřeba energie 3.111,00 Kč ,15 Kč Opravy a udržování 5.196,00 Kč ,50 Kč Technické zhodnocení majetku ,80 Kč 0,00 Kč Služby - revize, přepravné 2.553,55 Kč 730,44 Kč Odpisy 1.337,00 Kč 1.603,00 Kč Součet: ,35 Kč ,09 Kč Poměr členění nákladů - provoz : doplňková činnost - činí 75,08 : 24,92 dle plochy, kterou oba byty zaujímají v celé budově, kterou má PPP ve své správě. V tomto poměru byly rozpočítány náklady na revize, odpisy a srážkovou vodu. V roce 2014 je očekáván příjem z výše uvedené doplňkové činnosti ve výši ,00 Kč. Hodnocení: Oproti loňskému roku bylo investováno více do opravy a udržování - v letošním roce byla provedena výměna plynového kotle v bytové části, který začal vykazovat zvýšenou poruchovost a kterému již skončila jeho oficiální životnost. Také byla provedena oprava nosných částí stropu v jedné z podkrovních místností, která je pronajímána. Technické zhodnocení v r bylo hrazeno z IF, protože přesáhlo hodnotu 40 tis. viz. bod E2. této zprávy. Navýšení nákladů v položce Spotřeba energie oproti r je vázána na použití výnosů z doplňkové činnosti na částečné pokrytí nákladů na energie v provozu organizace (cca 26 tis. Kč) B8. Výsledek hospodaření Celkové náklady v hlavní činnosti za rok 2013: Celkové výnosy v hlavní činnosti za rok 2013: Výsledek hospodaření v hlavní činnosti za rok 2013 činí: Celkové náklady v doplňkové činnosti za rok 2013: Celkové výnosy v doplňkové činnosti za rok 2013: Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti za rok 2013 činí: ,65 Kč ,65 Kč - 0,00 Kč ,09 Kč ,00 Kč ,91 Kč 17

18 Celkový výsledek hospodaření za organizaci: ,91 Kč Komentář k výsledku hospodaření: Celkový kladný výsledek hospodaření byl dosažen částečnou úsporou výnosů v doplňkové činnosti, která byla provedena se záměrem uspořit prostředky na opravy, modernizaci a údržbu budovy a jejího vybavení v příštích letech (bude nutná výměna dveří, průběžně již několik let probíhá postupná modernizace topného systému v poradenské části budovy apod.) Doplňující poznámka k zajištění externích příjmů do rozpočtu naší organizace: Možnost dosáhnout výše uvedeného hospodářského výsledku významně ovlivnilo také zajištění dotace od města Kopřivnice ve výši ,97 Kč na pokrytí nákladů na provoz našeho odloučeného pracoviště v tomto městě. Získání této dotace je vázáno každým rokem na jednání ředitele PPP se zástupci města, zažádání a projednání této dotace s vedením města Kopřivnice a na obhájení jeho účelnosti před radou a zastupitelstvem tohoto města. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace: Fond rezervní: ,91 Kč 18

19 C) PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ V DANÉM ROCE Fond odměn Stav k ,00 Kč Čerpání fondu na překročení limitu prostředků na platy ,00 Kč Stav k ,00 Kč Stav fondu odměn ke dni činí ,00 Kč a je plně krytý finančními prostředky na běžném účtu organizace. Fond kulturních a sociálních potřeb Stav k ,42 Kč Příděl z hrubých mezd ,05 Kč Čerpání fondu na stravování ,00 Kč Čerpání fondu ostatní použití ,00 Kč Čerpání fondu na nepeněžní dary ,00 Kč Stav k ,47 Kč Stav fondu kulturních a sociálních potřeb ke dni činí ,47 Kč. Na běžném účtu FKSP je ,06 Kč. Stav běžného účtu ,06 Kč Nepřevedený příděl z mezd 3.665,00 Kč Nepřevedené poplatky účtu FKSP 150,00 Kč Nepřevedené úroky účtu FKSP Kč Nepřevedené stravné ,00 Kč celkem ,47 Kč Komentář k výše uvedeným jednotlivým položkám, ovlivňujícím stav účtu: Všechny neprovedené platby mezi provozním účtem a účtem FKSP (tzn. příděl z mezd za prosinec 2013, poplatky a úroky účtu FKSP i stravné 2013) byly provedeny v lednu Z výše uvedeného vyplývá, že Fond kulturních a sociálních potřeb je krytý ve výši ,06 Kč prostředky na běžném účtu FKSP a ve výši Kč na provozním účtu. 19

20 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Stav k ,93 Kč Tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku ,92 Kč Čerpání fondu na posílení investičního fondu ,00 Kč Stav k ,85 Kč Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření je plně krytý finančními prostředky na běžném účtu organizace. Investiční fond Stav investičního fondu k ,36 Kč Příděl z odpisů dlouhodobého majetku 6.415,00 Kč Příděl z rezervního fondu ,00 Kč Čerpání na rekonstrukce a modernizace ,00 Kč Stav k ,36 Kč Stav investičního fondu ke dni činí ,36 Kč a je plně krytý finančními prostředky na našem běžném účtu. D) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE Zajištění stravování Stravování zaměstnanců je zajištěno v krajských příspěvkových organizacích Odborné učiliště a Praktická škola Nový Jičín, Sokolovská 45 (pro pracoviště v Novém Jičíně), Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec, 17. listopadu 526 (pro odloučené pracoviště Bílovec) a stravenkami Gastro Pass (pro odloučené pracoviště Kopřivnice, pro zajištění stravování v době prázdnin a pro pracovníky, kteří nenavštěvují výše uvedené školní jídelny). Vyčíslení nákladů Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín přispívala v roce 2013 svým pracovníkům na závodní stravování částkou 1,00 Kč na 1 oběd. Tato částka byla hrazena z tzv. přímých nákladů jako výdaj související s pracovně právními vztahy. Dále PPP poskytovala příspěvek na stravování ve výši 15,00 Kč na 1 oběd z fondu kulturních a sociálních potřeb. Zbývající hodnotu obědu si hradili zaměstnanci sami. Kalkulace stravného Organizace Cena 1 obědu Náklady PPP FKSP Zaměstnanec OU a PŠ Nový Jičín 66,00 Kč 1,00 Kč 15,00 Kč 50,00 Kč Gymnázium Bílovec 57,00 Kč 1,00 Kč 15,00 Kč 41,00 Kč Stravenka Gastro Pass 50,00 Kč 1,00 Kč 15,00 Kč 34,00 Kč 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 č.j.: ZL-2/13-Š Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona číslo 129/2000 Sb.,

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více