Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

2 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Základní údaje o součástech školy (k 1. čtvrtletí) Vývoj počtu žáků (vždy ke konci školního roku), včetně přípravné třídy Údaje o školské radě Charakteristika školy Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Personální zabezpečení činnosti školy Základní údaje Odborná kvalifikace Vedení praxe Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce pro školní rok Výsledky přijímacího řízení na střední školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace Další semináře a kurzy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výjezdy žáků Akce, které škola pořádá, nebo spoluorganizuje Školní soutěže Kulturní představení pro děti Další aktivity pro žáky Školní časopisy, almanachy a e-dokumenty vydávané školou Účast ve vyšších soutěžích - sport Účast ve vyšších soutěžích - ostatní Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a výsledky dalších kontrol Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Ekoškola Projekty spolupráce a partnerství se zahraničními školami Další rozvojové projekty, granty, dlouhodobé spolupráce Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání výroční zpráva Strana 2 (celkem 45)

3 1.1 Škola 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE název školy Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 adresa školy Na Valech 53, Litoměřice, právní forma příspěvková organizace IČO IZO (resortní identifikátor právnické osoby) identifikátor školy vedení školy Ředitel: Mgr. Petr Krňák zástupce ředitele: Mgr. Jana Mátlová Kontakt tel.: Zřizovatel název zřizovatele Město Litoměřice adresa zřizovatele Mírové náměstí 15/7, Litoměřice Kontakt: tel.: Základní údaje o součástech školy (k 1. čtvrtletí) Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Přípravná třída stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina X Kurz pro doplnění vzdělání Kurz neprobíhal pro nezájem žáků. 1.4 Vývoj počtu žáků (vždy ke konci školního roku), včetně přípravné třídy celkem stupeň 2. stupeň výroční zpráva Strana 3 (celkem 45)

4 1.5 Údaje o školské radě 1.6 Charakteristika školy Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Mgr. Jana Mátlová Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Tel Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 je středně velká škola v blízkosti městské památkové rezervace města Litoměřice. V červnu 2014 jsme opět obdrželi čestný titul EKOŠKOLA Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. V naší škole to zejména znamená: Spolupracující tým žáků, vytvořený napříč ročníky. Děti realizují a hodnotí svůj vlastní plán. poznávání a propagaci životního prostředí krajiny života dětí: programy pro rodiny žáků, výlety, soutěže v přírodě, trávení volného času v krajině nabídku volnočasových aktivit podporujících zdravý životní styl, pohyb a zdraví žáků zájmové vzdělávání podpora talentovaných žáků v oblasti přírodních věd exkurze, spolupráce s odborníky, vybudování informační základny úzká spolupráce se Střediskem ekologické a etické výchovy SEVER Litoměřice výroční zpráva Strana 4 (celkem 45)

5 Další oblasti, které dlouhodobě a systematicky podporujeme Informační technologie běžné využívání vysokorychlostního internetu, množství výukových programů, používání IT se stává běžnou součástí výuky ve všech třídách. Jazyková výuka Anglický jazyk od 1. ročníku, povinná i nepovinná výuka, všichni učitelé jsou kvalifikovaní nebo studují, projektové vyučování, moderní metody práce, od 7. ročníku si žáci vybírají další cizí jazyk němčinu nebo ruštinu. Osobnostní a sociální výchova téma, které prolíná vyučováním všech předmětů, tvoříme smíšené skupiny žáků, celoškolní projekty, spolupracujeme s většinou institucí v regionu, podporujeme dovednosti komunikace a spolupráce. Spolupráce s rodiči pomoc zdravotně postiženým a zdravotně znevýhodněným žákům, jejich integrace do běžných tříd a aktivit, speciální program v poradnách, překonávání obtíží v učení a chování. Aktivity mimo vyučování nabídka mnoha zájmových útvarů (sportovní, výtvarné, keramické, jazykové apod.), výlety, exkurze, ozdravné pobyty, školy v přírodě, soutěže, besedy, divadelní představení apod. Mezinárodní výměnné pobyty žáků a informací, intenzivní spolupráce s evropskými školami v: Německu, Slovensku a s africkou školou v Keni. výroční zpráva Strana 5 (celkem 45)

6 Prostory pro výuku Škola má k dispozici dvě budovy: hlavní budovu Na Valech 53 a menší budovu v Masarykově ulici. V této menší budově jsou umístěny první třída, přípravná třída a dvě oddělení školní družiny. Dále je zde keramická a výtvarná dílna s keramickou pecí. Pronajímáme zde také dlouhodobě prostory Středisku ekologické výchovy SEVER a odborové organizaci školství. Okolí budovy tvoří dětský výukový ekoareál a přírodní učebna využívaná pro výuku, školní družinu i mimoškolní aktivity. V hlavní budově jsou umístěny zbývající třídy. Je zde 22 učeben, z toho 9 odborných (hudební výchova, fyzika + chemie, přírodopis, výtvarná výchova, učebna cizích jazyků, učebna informatiky, mediální učebna a žákovská kuchyňka). Dále je v hlavní budově tělocvična, žákovská knihovna, školní družina, jídelna s výdejnou obědů a prostorné šatny. Na střeše budovy se nachází ukázkové místo pro výuku alternativních energetických zdrojů solární kolektory pro ohřev teplé vody. Pro výuku pracovních činností a mimoškolní výchovu slouží pozemek pro pěstitelské práce a ekoareál výukových aktivit u malé školní budovy. výroční zpráva Strana 6 (celkem 45)

7 Od školního roku využíváme nové hřiště s umělým povrchem na sídlišti asi 200 m od školy s vlastním správcem. V bezprostředním okolí školy vznikl rozsáhlý městský park a dopravní situaci při severní straně budovy zklidnila nová křižovatka s kruhovým objezdem. Opravy a práce v budovách Rekonstrukce podlahy části chodby v přízemí školy, obnova nábytku v kabinetu fyziky, rekonstrukce části první třídy pro účely školní družiny, výměna kotle na teplou vodu, oprava svodu srážkové vody uvnitř budovy. Přístroje, didaktická technika a pomůcky Obměna PC v kabinetech, zprovoznění nového serveru školy. Komentář Celkové estetické a hygienické prostředí školy se díky uskutečněným pracím zlepšilo. Z větších rekonstrukcí zbývá například položení nové dlažby na chodbách, interiérové změny v některých kabinetech. 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Ve školním roce 2012/2013 byla výuka organizována takto: Ve všech ročnících ověřujeme vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu - Do života s jedničkou. Přehled volitelných předmětů: ročník Globální výchova Společenskovědní seminář Kulturní seminář Výtvarné činnosti Sportovní hry Přehled nepovinných předmětů: Zdravotní tělesná výchova Nepovinný Aj (1. a 2. ročník) E-twinning Přehled náplně praktických činností: Pěstitelství a chovatelství Využití digitálních technologií Svět práce výroční zpráva Strana 7 (celkem 45)

8 Příprava pokrmů Nabídka zájmových skupin pro talentované žáky Keramika 1 Keramika 2 Keramika 3 E-twinning Nezmaři Výtvarný kroužek Florbal 1 Florbal 2 Sportovní hry 1 Sportovní hry 2 Vaření 1 Vaření 2 Pěvecký kroužek Hra na flétnu 1 Hra na flétnu 2 Knihovna Péče o žáky se speciálními potřebami Logopedie 1 Logopedie 2 Logopedie 3 Logopedie 4 DAP 1 DAP 2 DAP 3 DAP 4 Komentář: Oblast praktických činností a volitelných předmětů odpovídá personálnímu obsazení a orientaci školy na ekologickou výchovu, ve většině případů odráží zájmy žáků. Velký důraz dáváme také na posílení estetické, citové a osobnostní výchovy. Každý rok rozšiřujeme možnosti výuky informatiky, jazyků a volby povolání. výroční zpráva Strana 8 (celkem 45)

9 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1 Základní údaje Učitelé 23 Vychovatelky 4 Asistentka pedagoga 2 Speciální pedagog 1 Ekonomka 1 Školník - údržbář 1 Uklízečky 4 Správci hřiště 2 přepočteno na plně zaměstnané: 21,1 učitele 3.2 Odborná kvalifikace Počet kvalifikovaných: 20 (úvazkově 18,3), počet nekvalifikovaných: 3 (úvazkově 2,8) z toho 1 pokračuje pedagogické studium. Čtyři učitelé mají kvalifikaci speciální pedagogika a dva výchovné poradenství. S odpovídajícím ukončeným studiem je jmenován: výchovný poradce a kariérní poradce, dále na škole pracuje metodik prevence, koordinátor ICT, koordinátor EV a koordinátor ŠVP. Někteří učitelé jsou zváni pravidelně do porot soutěží MŠMT, zejména v těchto oblastech: Nj, Aj, Tv 3.3 Vedení praxe Učitelé a vychovatelé vedli 4 studenty VŠ a 30 studentů SŠ při odborné praxi. Komentář: Někteří nekvalifikovaní pedagogové pokračují v příslušném studiu, případně jej zahájí. Kvalifikace chybí zejména u učitelů jazyků. Přesto, že potřeby úvazků se podařilo splnit, je nutné do budoucna hledat kvalifikované učitele tělesné výchovy a anglického jazyka. Podařilo se získat asistenta pedagoga pro žáky ze sociálně nevýhodného prostředí a asistenta pedagoga pro zdravotně postižené dítě. výroční zpráva Strana 9 (celkem 45)

10 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL 4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok Počet prvních tříd počet dětí přijatých počet odkladů do prvních tříd přípravná třída počet tříd počet dětí 1 14 výroční zpráva Strana 10 (celkem 45)

11 4.2 Výsledky přijímacího řízení na střední školy Žáci 9. tříd celkem podle oboru Lodník Informační technologie 2 Pedagogické lyceum 4 Obchodní akademie 5 Kuchař, číšník 2 Kadeřník 2 Gymnázium Ekonomika a podnikání 3 Cukrář Pečovatelské služby 2 Provoz a ekonomika dopravy Instalatér Mechanizace a služby Veřejnosprávní činnost Umělecký kovář Obalová technika Opravář zemědělských strojů Strojní mechanik Komentář Počet přijímaných žáků do prvních tříd se stabilizoval. Pro žáky prvních tříd máme výborné podmínky, jedna třída je umístěna v malé budově, ve velmi pěkném a klidném prostředí. Je tak usnadněn plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ. Se souhlasem zřizovatele jsme provedli opět zápis do přípravné třídy základní školy. O třídu byl velký zájem, je určena pro děti s odkladem a z nevýhodného sociokulturního prostředí. Tradičně vysokou úroveň má systematická práce se žáky a jejich rodiči v rámci kariérního poradenství. Během osmého a devátého ročníku absolvují žáci mnoho akcí na podporu správného výběru další studijní cesty. Většina žáků 9. tříd se dostala do škol během prvního kola přijímacího řízení. výroční zpráva Strana 11 (celkem 45)

12 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, I. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená Třídní učitel p I.A Michala Priatková X , ,17 53,17 I.B Mgr. Monika Ustrnulová X , ,72 55,72 II.A Mgr. Lenka Čermáková X , ,22 35,22 II.B Mgr. Pavla Chloudová X , ,18 38,18 III.A Mgr. Iva Záhorková X , ,80 41,80 III.B Mgr. Irena Loulová X , ,86 43,86 IV.A PaedDr. Alena Hillmichová X , ,11 27,11 V.A Mgr. Jitka Korábová , ,06 62,88 1,18 V.B Mgr. Radka Henychová , ,00 36,00 VI.A Petra Suchomelová , ,96 48,96 VII.A Jana Mühlfeitová , ,50 62,50 VII.B Mgr. Dana Brejníková , ,75 49,33 0,42 VIII.A Mgr. František Kindermann , ,14 51,07 0,07 IX.A Mgr. Marie Nováková , ,00 67,00 IX.B Mgr. Eva Brzáková , ,00 51,94 0,06 CELKEM/POČET ### x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,25 47,15 0,1

13 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, II. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená Třídní učitel p I.A Michala Priatková X , ,11 81,11 I.B Mgr. Monika Ustrnulová X , ,28 65,28 II.A Mgr. Lenka Čermáková X , ,70 48,70 II.B Mgr. Pavla Chloudová X , ,05 43,05 III.A Mgr. Iva Záhorková X , ,90 48,90 III.B Mgr. Irena Loulová X , ,81 43,81 IV.A PaedDr. Alena Hillmichová X , ,85 41,48 0,37 V.A Mgr. Jitka Korábová , ,76 50,65 0,12 V.B Mgr. Radka Henychová , ,90 54,40 0,50 VI.A Petra Suchomelová , ,37 59,15 0,22 VII.A Jana Mühlfeitová , ,94 50,94 VII.B Mgr. Dana Brejníková , ,83 62,08 0,75 VIII.A Mgr. František Kindermann , ,18 68,61 0,57 IX.A Mgr. Marie Nováková , ,94 74,94 IX.B Mgr. Eva Brzáková , ,13 84,13 CELKEM/POČET ### x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,78 57,58 0,2 výroční zpráva Strana 13 (celkem 45)

14 Komentář: Dalším rokem ověřujeme školní vzdělávací program, modernizujeme vyučovací činnosti, stále více se zabýváme skupinovou výukou, činnostním a projektovým vyučováním. Přiměřená náročnost, důvěra ve schopnosti všech žáků, hledání stále nových přístupů charakterizuje většinu členů pedagogického sboru. Významné je procento vyznamenaných žáků včetně zdravotně postižených i žáků ze sociálně nepodnětného prostředí. Mimořádnou péči věnujeme žákům s vývojovými poruchami učení jak při vyučování, tak ve skupinách dyslekticko ambulantních poraden. V mnoha třídách je několik zdravotně postižených žáků s individuálním plánem s doporučením k integraci z poradenských pracovišť. V této náročné práci považujeme za podstatné spolupracovat pravidelně s rodiči, PPP i SPC. Pro žáky sociálně znevýhodněné využíváme asistentku pedagoga, který pomáhá žákům překonat různorodé vzdělávací i výchovné obtíže. Mnoho žáků s logopedickými vadami využívá služeb logopedických asistentů. Rodiče žáků pravidelně informujeme o výsledcích vzdělávání na rodičovských schůzkách, pohovorech, konzultacích. Byla jmenována školní výchovná komise, která řeší závažné výchovné situace, záškoláctví apod. Dlouhodobě se snažíme o vyváženost informací, pozitivní motivaci, setkání s rodiči k prezentaci vydařených akcí, projektů i pobytů. Cíleně se věnujeme budování pozitivního klimatu školy. Pravidelně zjišťujeme, čeho si rodiče na naší škole váží a kde bychom se mohli zlepšit. Výsledky vzdělávání žáků ověřujeme také formou vnější evaluace pomocí testů SCIO: listopad ročník testy českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů Komentář: Výsledky evaluace ukazují na velmi velké rozdíly mezi výsledky žáků ve všech sledovaných oborech, předpokladech a kompetencích. Někteří žáci stabilně vykazují lepší výsledky než je průměr gymnázií. Učitelé si na základě testování uvědomují nutnost efektivní práce s žáky se speciálními potřebami a vytvářejí si představu o možnostech hodnocení klíčových kompetencí.

15 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (rizikové chování) BESEDY A PROGRAMY, PREVENCE Datum Předmět Třída Téma Září Dopravní výchova 4.A Cyklista, dopravní předpisy Zdravotní výchova 6.ročník Čas proměn, beseda o dospívání Cyklohappening, bezpečná Dopravní výchova 8. ročník doprava na kole Dopravní výchova 1.ročník Bezpečná cesta do školy Říjen Mimořádné situace 5.ročník Ukázka práce záchranného systému VZS Tvůj ochránce DPrevence Zdravotní výchova PT Vlastní bezpečí Zdravotní výchova 1.ročník Neztratím se? Neztratím! Vlastní bezpečí Dopravní výchova a bezpečnost při cestách po městě a okolí Zdravotní výchova 1.ročník Canisterapie v praxi Bezpečný pohyb a zdravotní výchova 2.ročník Vím, co smím. Policie ČR Dopravní výchova 2.ročník Dopravní výchova v praxi Zdravotní výchova 3.ročník První pomoc, ČČK Litoměřice Dopravní a zdravotní výchova 3.ročník Počítej se vším Dopravní a zdravotní výchova 4.ročník S mapou nezabloudím Prevence rizikového chování 4.ročník Bezpečně na internetu Žijeme spolu, známe se (zvířata), Zdravotní výchova a bezpečnost 5.ročník Oper o.s. Prevence kriminality 5.ročník Městská policie Zdravotní výchova 6.ročník První pomoc, ČČK Litoměřice Prevence rizikového chování 6.ročník Vztahy v kolektivu Prevence kriminalitiy 7.ročník Městská policie Zdravotní výchova 7.ročník První pomoc, ČČK Litoměřice Rizikové chování 8.ročník Drogy a my, PPP Zdravotní výchova 8.ročník Havárie (OČMU) výroční zpráva Strana 15 (celkem 45)

16 Zdravotní výchova 9.ročník DDM AIDS Zdravotní výchova 9.ročník Právo na život, Zdravotní ústav Rizikové chování 8.ročník Jak se nestát závislákem Rizikové chování 7.ročník Jak se nestát závislákem Ochrana obojživelníků a plazů Listopad Ekologická výchova 7.ročník (SEVER) Prosinec Leden Ekologická výchova 1.ročník SEVER PT Ekologická výchova SEVER Únor Ekologická výchova 1.ročník SEVER PT Ekologická výchova SEVER Březen Duben Zdravá výživa 2.stupeň Program pro zdravou výživu. Dopravní výchova 1.ročník Dětský den bez úrazů Globální problémy, program Květen Globální, ekologická výchova 9.ročník SEVER Červen Výchova ke zdraví PT Integrovaný záchranný systém výroční zpráva Strana 16 (celkem 45)

17 Další aktivity: Dotazníkové šetření Identifikace rizikových oblastí u dospívajících Česká asociace školních metodiků prevence dotazníky pro 5. A 6.ročník Program primární prevence 6.A PPP Litoměřice Sociometrické šetření Program intervence Schůzka rodičů Zapojení do projektů prevence Čas proměn Program pro osvětu dívek 6. Ročníku, zdravotní výchova, hygiena. Bezpečně na internetu PROJEKT LINKY BEZPEČÍ, film, besedy, práce s internetem (kyberšikana a bezpečí na internetu) Preventivní program UNPLUGGED Hlavní charakteristiky UNPLUGGED Unplugged je nejvhodnější pro žáky ve věku let, tj. pro žáky 6. či 7. tříd. Skládá se z 12 lekcí po 45 minutách Lekce jsou rozloženy na celý školní rok (interval mezi lekcemi je 14 dní - 3 týdny) Orientace nikoliv jen na úroveň informací, ale především na kvalitu postojů a změnu chování Cílem je oddálit první zkušenosti s drogami a zabránit přechodu od experimentálního užívání k užívání pravidelnému UNPLUGGED je původním projektem vycházejícím z dobré praxe ověřených tj. účinných programů primární prevence rizikového chování v Evropě. Integruje v sobě jak všeobecné jádro metod a technik používaných v prevenci rizikového chování obecně, tak také lekce zaměřené specificky na prevenci užívání návykových látek. Projekt Měj svůj život pod kontrolou Celoškolní projekt na téma prevence, probíhá vždy v měsíci říjnu výroční zpráva Strana 17 (celkem 45)

18 Drogy trochu jinak E-program prevence prostřednictvím PC pro učitele i žáky Bezpečně do školy Dopravní výchova 1.-5.ročník Zdravé zuby, 1.stupeň SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI využíváme PPP SVP Policie ČR Městská policie OHS ČČK OSPOD (OPD) SPC Orgány státní správy Odborníci Nestátní zařízení Sever, Farní charita, sdružení ShineBean Jiné (jaké): ICM, K centrum forma spolupráce Šetření, porady, přednášky Šetření, porady, přednášky Přednášky, semináře, akce Při Dni Prevence a cyklistech Přednášky Přednášky, kurzy pro pedagogy Záškoláctví, problémové rodiny Šetření, porady, přednášky Šetření, porady Šetření, porady Spolupráce na projektech, přednášky Přednášky a besedy Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: Podařilo se: 1. Den prevence a ochrany člověka za mimořádných situací 2. Spolupráce s preventivní skupinou Policie ČR, kurátory MěU Litoměřice 3. Činnost speciálního pedagoga z grantu EU peníze do škol (0,25 úvazku) 4. Činnost asistentky pedagoga pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí (0,75 úvazku) Komentář: Co pro nás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok: 1. Větší zapojení rodičů do problematiky nejen prevence 2. Pokračovat v MIŠ a spolupráci s PS Policie ČR 3. Psát další projekty a shánět finance výroční zpráva Strana 18 (celkem 45)

19 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) použití prostředků za rok a Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd 2x UJEP Ústí nad Labem, učitelství 1.stupně b) Specializační studium Specializační studium pro školní metodiky prevence, UK Praha, 1.lékařská fakulta, 3/ Studium k prohlubování odborné kvalifikace Ekonomka školy: Bankovní institut, regionální pracoviště Teplice, Právní administrativa, bakalářské studium, kombinovaná forma, 3. ročník Vedoucí vychovatelka školní družiny: Celostátní seminář pedagogických pracovníků ŠD, ŠK hodin, NIDV Praha 7.3. Další semináře a kurzy Dlouhodobé: Brána jazyků otevřená, 60 hodin anglický jazyk B1 3x výroční zpráva Strana 19 (celkem 45)

20 datum předmět, oblast pořadatel září Prevence PPP Litoměřice celý název Porada MŠP se seminářem. Trestně právní problematika dětí a mládeže - JUDr. Věra Šípalová (státní zástupkyně okresního státního zastupitelství) a Mgr. Ladislava Šafránková (soudkyně okresního soudu v Litoměřicích). Počet 1 říjen listopad IT NIDV Zeměpis Český jazyk (EU) PřF UJEP v Ústí nad Labem PC Ústí nad Labem Digitální technologie ve výuce praktické využití ve školách Den geografie 1 Rozvoj čtenářských dovedností s využitím dramatické výchovy aneb Jak vyjádřit myšlenku nejen slovy 4 2 prosinec Výchova ke zdraví Kalokagathie Metodický seminář Zdravé zuby pro pedagogické pracovníky 1. a 2. stupně základních škol leden únor Klima školy Mgr. Michaela Veselá Kázeň a klima školy (8 hodin) 20 březen IT Microsoft Konference IT ve škole 1 Duben Květen GV Shine Bean Červen ICT DNS PRAHA Právní vědomí NIDV Praha Seminář k partnerství s africkou školou Konference ICT 2 Řešení problémových situací z pohledu práva 1 1 Komentář: Někteří učitelé, kteří nesplňovali kvalifikační předpoklady, si doplnili a doplňují kvalifikaci odpovídajícím studiem na vysoké škole. Množství a pestrost seminářů pro pedagogy odpovídá organizačním a finančním možnostem školy. výroční zpráva Strana 20 (celkem 45)

21 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8.1 Výjezdy žáků Datum Místo Účel Třída Dny Září Bad Schandau - Německo Společné aktivity našich a německých žáků v rámci projektu Řeka Labe naše společné dědictví 7. a 8. ročník 1 Říjen Jetřichovice České Švýcarsko Milešov České středohoří Praha Česká Lípa Velké Březno Listopad Roudnice nad Labem Bahratal Prosinec Zubrnice Roudnice nad Labem Společné aktivity našich a německých žáků v rámci projektu Řeka Labe naše společné dědictví Exkurze za přírodou a krajinou Českého středohoří - Výstava finanční gramotnost Seminář dobré praxe pro žáky ekotýmu Valíkova výprava pro rodiče a žáky Exkurze k volbě povolání Pobyt žáků v Německu k výročí bitvy tří národů s partnerskou školou z Drážďan Vlastivědná exkurze do skanzenu Exkurze k volbě povolání 7. a 8. ročník 1 GV 1 9.A,B 1 Výběr ekotým 1 1.stupeň 1 9.ročník 1 7. a 8.ročník 5 4. a 5.ročník 1 9.ročník 1 Leden Lyžařský výcvik a ozdravný pobyt Únor Březen duben Telnice Praha Lhotsko Planetárium Ozdravný pobyt Výběr 6 4. a 5.ročník 1 2. a 3.ročník 4 květen Velká Británie Lounsko Týdenní poznávací pobyt v rodinách v Londýně Ekotoulání Vlastivědná a přírodovědná exkurze do Českého středohoří Výběr 2.stupeň 6 Ekotým a 5.ročník 1 červen Liberec Exkurze do IQ Landie 6. a 7.ročník 1 výroční zpráva Strana 21 (celkem 45)

22 Jiřetín pod Jedlovou Ústí nad Labem Region Litoměřic Region Litoměřic Region Litoměřic Jiřetín pod Jedlovou Terezín Dvůr Králové Ozdravný pobyt Exkurze do ZOO Týden výletů Týden výletů Týden výletů Ozdravný pobyt Výlet Exkurze do ZOO Dvůr Králové s programem pro žáky 6. a 7.ročník 5 2.B 1 2.A, PT 5 1.A, 1.B 5 9.A 5 4. a 5.roč. 5 3.B 1 Ekotým 1 výroční zpráva Strana 22 (celkem 45)

23 8.2 Akce, které škola pořádá, nebo spoluorganizuje Datum Název druh akce Září Lesní stezka Den Zvířat Zábavná vědomostní soutěž pro žáky 1.stupně nejen z přírodovědy. Den chovatelů domácích zvířat, výstava pro MŠ a veřejnost Říjen Den zdravé výživy Zábavně naučné nedělní odpoledne v areálu malé budovy stanoviště k zdravému způsobu života, pro veřejnost a žáky. Den Prevence Projektový den celé školy prevence rizikového chování, besedy, výstavy, aktivity, exkurze ve spolupráci s institucemi, které se zabývají prevencí Týden pomoci Týden akcí na podporu africké školy a útulku psů Strašidelná diskotéka Zábavné odpoledne školní družiny s tancem a soutěžemi Valíkova výprava Sobotní výlet pro rodiče a jejich děti do Velkého Března zámek a zahrada. listopad Strašidelný den Projektový den 1,2, PT a ŠD Kapradí 2013 Konference ekologické výchovy kraje Ústí nad Labem organizována SEV SEVER Litoměřice s naší školou, metodické dílny pro pedagogy, doprovodný program výroční zpráva Strana 23 (celkem 45)

24 prosinec Tvořivé sobotní odpoledne Čertovská diskotéka Mikuláš Společně nám to půjde lépe ruční, výtvarné aktivity pro děti a rodiče Zábavné odpoledne pro děti ŠD Mikulášská nadílka žáků ve třídách školy Vodní hry Sportovní dopoledne v krytém bazénu 2.stupeň Den otevřených dveří Ukázka školní práce pro rodiče a veřejnost Představení pro MŠ Představení žáků 5.ročníku pro děti z MŠ Kouzlo vánoc Projektový tvořivý den, příprava na vánoční jarmark Leden Vánoční jarmark Výstava výrobků žáků z projektového dne, vánoční vystoupení pro rodiče Vítání občánků Karneval Pásmo písní a básní pěveckého kroužku pro rodiny akce městského úřadu Hry, tanec a soutěže pro ŠD a 1.stupeň Únor Sportovní den v bazénu Program pro žáky 2.stupně v krytém bazénu Litoměřice výroční zpráva Strana 24 (celkem 45)

25 Březen Vítání jara Projektový den 1.stupně s tvořivými dílnami Valíkova výprava Sobotní výprava pro rodiče a děti, Ústí nad Labem, Muzeum, výstava Indiáni Duben Den Země Noc s Andersenem Projektový den pro Zemi, s tématem čisté město Program našich pedagogů a knihovny v Litoměřicích se čtením a přespáváním Čarodejnický rej Zábavné odpoledne školní družiny s tancem a soutěžemi Květen Procházka po Zemi Den bez úrazu Sobotní akce pro rodiče s dětmi ke Dni Země organizovaná střediskem SEVER za pomoci našich žáků Program prevence školní družiny, zábavné úkoly, aktivity Sportovní den v bazénu Program pro žáky 2.stupně v krytém bazénu Litoměřice Den sportu a zdraví Valíkova výprava Celoškolní projektový den na Střeleckém ostrově se sportovními aktivitami, cyklovýlet. Sobotní výlet pro rodiče a děti, Hřensko výroční zpráva Strana 25 (celkem 45)

26 Červen Výstava obrazů Výstava obrazů z přírodnin výtvarného kroužku na hradě v Litoměřicích Den dětí Celodenní program pro děti 1.stupně k jejich svátku s pomocí 9.ročníku Valíkova neděle Zábavné odpoledne pro rodiče a hosty 1.stupně, představení žáků, soutěže a a zábavné stanoviště, občerstvení v přírodním areálu malé budovy Vysvědčení pro 9.ročník Slavnostní předávání vysvědčení pro 9.ročník v KD Litoměřice 8.3 Školní soutěže přespolní běh skok vysoký přehazovaná starší dívky O nejkrásnějšího mazlíčka Sběr papíru Sběr PET lahví Bi olympiáda D olympiáda vítěz K.Zajíc Čj olympiáda, výroční zpráva Strana 26 (celkem 45)

27 Nj olympiáda Aj olympiáda kategorie mladší, vítěz O. Čermák Aj olympiáda kategorie starší, vítěz M.Roškotová M Pythagoriáda Z olympiáda M Klokánek, Př Klokan, 8.4 Kulturní představení pro děti Datum Zařízení Třída Název Září Kino PT Knihovna KHM Galerie LT PT PT Říjen Knihovna KHM 1.ročník Pasování čtenářů Kino PT, 1.AB Listopad Prosinec Galerie LT PT, 1.stupeň KMD 2.stupeň, výběr Vánoční příběh Kino 2.stupeň Austrálie Leden KMD 2.stupeň, výběr Romeo a Julie Vystoupení kouzelníka v tělocvičně ŠD 1.stupeň školy Kino 1.A a PT Únor KMD 2.stupeň, výběr Kino Knihovna KMD 1.A a PT 1.ročník 2.stupeň, výběr Březen Divadlo 2.A,B Divadlo 1.A,B Knihovna 1.A,B Knížka pro prvňáčka Duben Kino 2.stupeň Planeta Země - Indonezie výroční zpráva Strana 27 (celkem 45)

28 Kino PT Kamarádi z TV Květen KMD Praha Výběr IQ landia Liberec Výběr 2.stupeň Exkurze a program v Liberci Divadlo 1.stupeň Červen Knihovna 1.roč Knížka pro prvňáčka Muzeum 1.A Program v L. muzeu Náměstí Litoměřic 5.A, 8.A, 9.A Program Dun Dun, Afrika Náměstí Litoměřic 2.stupeň Hasičské slavnosti 8.5 Další aktivity pro žáky Pasování čtenářů Okresní knihovna Litoměřice, 2. A Základy podnikatelství pro ročník Výhody prodlouženého studia pro 8. a 9. ročník Výstava Škola 2011 Den otevřených dveří ISŠ Program Vrstevník pro šestý až devátý ročník - vysvětlování zdravého životního stylu a odmítání závislostí) Školní výchovný program Dospívání pro 6. ročník Klub mladých čtenářů, diváků a posluchačů Zábavná odpoledne (Mikulášská, Halloween) Vystoupení pro rodiče, zpěv a recitace 1. stupeň Vítání občánků Dětský Den bez úrazů Národní dny bez úrazů Zdravé zuby program pro 1. stupeň Dopravní výchova DDH Magnolie, 4. ročník 8.6 Školní časopisy, almanachy a e-dokumenty vydávané školou Závěrečný almanach 9. ročníků. Články v tisku, na a facebookové stránky (základka Na Valech). Almanach literárních a výtvarných prací 1. stupně. výroční zpráva Strana 28 (celkem 45)

29 8.7 Účast ve vyšších soutěžích - sport Charakteristika Litoměřice Běh do Máchových schodů Cyklo štafeta Florbal Vybíjená Plavání starší žáci Mc Donalds (kopaná) okrsek Preventan CUP (florbal) Mc Donalds (kopaná) Třída Výběr, škola Výběr Výběr 1.stupeň 2. stupeň 2. stupeň r r. 1.místo 2.místo v okrsku - dívky Plavání Plavání Aerobic Okres 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 4., 5., 8.,,9., 2.místo D. Horák, 9., 8., 6., 5., 4., místo, 3.místo S.Králová, 2.místo T.Rudolf 3.místo A. Měchura, 1.místo V. Machciniková Házená Přehazovaná Pohár rozhlasu Atletika 1.stupeň 2.stupeň 2. stupeň 1. stupeň 11.místo ml. žáci 14.místo, dálka 2.místo Z.Pergl, ml.žákyně 16.místo, 600 m 3.místo V.Dostálová, štafeta 11.místo, st. Žáci 20.místo, koule 9.místo J.Chladil, st. Žákyně 18.místo, 60 m 6.místo M.Lapáčková, dálka 12. místo J. Vaníček 5.místo, K.Kaletová 3.místo, V.Hrubý 9.místo, E.Čížková 10.místo, J.Karlík 9.místo, J.Novák 11.místo výroční zpráva Strana 29 (celkem 45)

30 OVOV Kraj Kinderiáda (atletika 1. stupeň) 2.stupeň 1. stupeň 8.8 Účast ve vyšších soutěžích - ostatní Název Třída/kategorie Umístění Litoměřice Lesní stezka 1.stupeň 1. místo, 3.místo okresní kolo Zeměpisná olympiáda Zimní přírodovědná soutěž Dějepisná olympiáda Anglický jazyk Český jazyk Výtvarná soutěž Přírodovědný klokan 2013 Biologická olympiáda kategorie D Dopravní soutěž Jarní poznávání rostlin krajské kolo výběr Výběr 6. a 7. Ročník 2.stupeň výběr 22.místo A. Latislav, 25.místo L.Bezděka 1.místo J.Jílek, J. Chlouda, 2.místo T.Srbová, J.Brixi, M.Eisová, K. Kaletová 3.místo K. Eisová, M.Frič, 19.místo K. Zajíc 6.místo, M.Roškotová, 8.místo O.Čermák 20.místo H. Pazderková 2.místo J. Čech Komentář: Vysoký počet akcí, výjezdů, soutěží a dalších aktivit umožňuje žákům zapojit se do života školy na základě svých schopností a zájmů. Nabídka je tradičně hodnocena rodiči žáků jako dostatečná a velmi pestrá. výroční zpráva Strana 30 (celkem 45)

31 9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A VÝSLEDKY DALŠÍCH KONTROL Všeobecná zdravotní pojišťovna Kontrola plateb pojistn Závěr: Bez závad OSSZ Litoměřice Plnění povinností v nemocenském pojištění, oblasti pojistného, v důchodovém pojištění. Závěr: Bez závad výroční zpráva Strana 31 (celkem 45)

32 10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Výsledky hospodaření Základní školy Litoměřice, Na Valech 53 za rok 2013 Příspěvkovou organizaci Základní školy Litoměřice, Na Valech 53 tvoří a na jejím hospodaření se podílejí dvě střediska: základní škola (ZŠ) a školní družina (ŠD). Jednotlivá střediska hospodaří s následujícími prostředky: I. státní prostředky (mzdy, odvody, FKSP, ONIV) + UZ (Asistent pedagoga) II. provozní prostředky (dotace od zřizovatele, otace převedeny přes zřizovatele UZ z Evropského sociálního fondu a Dotace KÚ Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji, ŠD úplata III. vlastní prostředky dle jednotlivých středisek: ZŠ pronájem běžným učeben, multimediální učebny, tělocvičny, školních prostor IV. MŠMT program Comenius V. MŽP Ministerstvo životního prostředí projekt: Hurá do přírody aneb rozšíření přírodní učebny s arboretem) VI. Čerpání fondů - fond odměn + rezervní fond I výnosy I. Státní prostředky Přímá dotace na vzdělávání UZ Asistent pedagoga UZ Celkem ,00Kč ,00Kč ,00Kč projekt: Hurá do přírody aneb rozšíření přírodní učebny s arboretem) I náklady Prostředky UZ i ostatní příspěvky byly v celé výši vyčerpány. Rozpočet na učebnice, učební pomůcky, osobní ochranné pomůcky a ostatní neinvestiční výdaje byl v roce 2013 plně dostačující. Zdroj Rozpočet Čerpání platy OPPP odvody FKSP Náhr.nem. ONIV UZ , , , , , , ,44 UZ , , ,00 738, CELKEM , , , , , , ,44 II.1. - výnosy II. Provozní prostředky zřizovatel

33 Neinvestiční příspěvek na provoz Neinvestiční příspěvek na mzdy Účelové granty - + Pro zdraví všech generací Úroky z běžných účtů Úplata ŠD MÚ příspěvek na lyžařský výcvik UZ z Evropského sociálního fondu Blíž ke vzdělání Celkem ,00Kč ,00Kč ,00Kč 6.455,38Kč ,00Kč 9.100,00Kč ,81Kč ,19Kč II.2. náklady Neinvestiční příspěvek na provoz byl čerpán: spotřeba materiálu použito na čistící a úklidové prostředky, kancelářské potřeby, knihy a na obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku, především obnova zastaralého nábytku v jednotlivých učebnách či kabinetech, PC sestavy + tiskárny spotřeba energií opravy - - běžné opravy malířské a lakýrnické práce, opravy a revize strojů, přístrojů a zařízení - opravy nad rámec běžných oprav oprava povrchu podlahy v přízemí školy + rekonstrukce žákovské kuchyňky služby - poštovné, telefonní poplatky, zpracování mezd, odvoz odpadů, nájemné, internet aj. ostatní pojistné proti škodám, odpisy, pokuty a penále, náklady na reprezentaci, cestovné Spotřeba materiálu + DDHM Spotřeba energií Opravy Služby + cestovné Ostatní Mzdové náklady správci hřiště + správci sítě Účelové granty (spotřeba materiálu, služeb) Poplatky bance z běžných účtů Čerpání úplaty ŠD MÚ příspěvek na lyžařský výcvik UZ z Evropského sociálního fondu Blíž ke vzdělání Celkem ,88Kč ,51Kč ,61Kč ,99Kč ,19Kč ,00Kč ,00Kč ,20Kč ,51Kč 9.100,00Kč ,81Kč ,70Kč III. Hospodářská činnost III.1. - výnosy výroční zpráva Strana 33 (celkem 45)

34 Tržby z pronájmu Jiné ostatní výnosy (výlep letáků na akci, tržby za pronájmy sport.zařízení) Celkem ,25Kč 3.640,00 Kč ,25Kč III.2. - náklady spotřeba materiálu, úhrada části energií, náklady na reprezentaci, nájemné, opravy, DDHM (tabule, skříně, tiskárny, čistič koberců) Náklady VČ Celkem ,21Kč ,21Kč IV. MŠMT program Comenius IV.1. - výnosy MŠMT program Comenius Celkem IV.2. - náklady Spotřeba materiálu Opravy a udržování kancelářské techniky Služby - doprava Mzdové náklady Celkem ,13Kč ,13Kč 9.210,13Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,13Kč V. Ministerstvo životního prostředí - MŽP IV.1. - výnosy MŽP - Hurá do přírody aneb rozšíření přírodní učebny s arboretem Celkem IV.2. - náklady Spotřeba materiálu Služby DDHM zahradní sestavy (stoly + židle) Celkem ,00Kč ,00Kč 9.300,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč VI. Čerpání fondů Rezervní fond čerpání: rekonstrukce školní kuchyňky, vybetonování parkovacích míst, instalace ochranných sítí na dvoře školy ZŠ Na Valech 53, modernizace a dovybavení PC učebny výroční zpráva Strana 34 (celkem 45)

35 Fond odměn - mzdy asistenta pedagoga IV.1. - výnosy Čerpání fondů FO + RF Celkem IV.2. - náklady Opravy Mzdové prostředky DDHM Celkem ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč Hospodářský výsledek 2013 Finanční prostředky Poskytnuto Použito Rozdíl Státní prostředky ,00Kč ,00Kč 0,00 Kč MÚ - provozní prostředky ,19Kč ,70Kč ,72 Kč MÚ mzdové prostředky ,00Kč ,00Kč 85,00Kč Hospodářská činnost ,25Kč ,21Kč 545,04 Kč MŠMT program Comenius ,13Kč ,13Kč 0,00 Kč MŽP ,00Kč ,00Kč 0,00Kč Čerpání fondů ,00Kč 153,703,00Kč 0,00Kč C E L K E M ,57Kč ,04Kč 638,53 Kč Hospodářský výsledek roku 2013, činil 638,53Kč. Radou města Litoměřice bylo schváleno převedení částky 553,53Kč do rezervního fondu školy a 85,00Kč do IF. Zároveň převod z IF částku 85,- Kč (zůstatek na mzdové prostředky) zpět na účet Zřizovatele. Kalendářní rok - Základní školy Litoměřice, Na Valech 53 čerpání 1.pol výroční zpráva Strana 35 (celkem 45)

36 I. Státní prostředky schválená dotace na rok 2014 Platy celkem OPPP odvody FKSP ONIV Celkem Specialista ve školních poradenských zařízeních UZ33050 Asistent pedagoga UZ ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč čerpání 1.pololetí 2014 výnosy Přímá dotace na vzdělávání UZ Specialista ve školních poradenských zařízeních UZ33050 Asistent pedagoga Celkem ,15Kč 0,00Kč ,10Kč ,25Kč I náklady Zdroj Čerpání Čerpání platy OPPP odvody FKSP Náhr.nem. ONIV UZ ,15Kč , , , , , ,80 UZ Asistent pedagoga ,10Kč , ,00 408, CELKEM ,25Kč , , , , , ,80 výroční zpráva Strana 36 (celkem 45)

37 I. Provozní prostředky zřizovatel Schválená dotace na rok 2014 Neinvestiční příspěvek na provoz z toho: hřiště provoz internet + Licence Microsoft výměna podlahových krytin obnova a oprava majetku malování režijní výdaje pronájem tělocvičny odpisy energie Neinvestiční příspěvek na mzdy ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč čerpání 1.pololetí 2014 výnosy Neinvestiční příspěvek na provoz Neinvestiční příspěvek na mzdy Úroky z běžných účtů Dotace MÚ - LZV Jiné ostatní výnosy pojistné plnění Úplata ŠD MÚ Účelové granty Otevřená škola + Škola za školou + Pečou s námi maminky Celkem náklady Spotřeba materiálu DDHM Spotřeba energií Opravy Služby Ostatní (cestovné, náklady na reprezentaci..) Mzdové náklady správci hřiště + správci sítě Dotace MÚ - LZV Účelové granty Otevřená škola + Škola za školou + Pečou s námi maminky Poplatky bance z běžných účtů Čerpání úplaty ŠD ,00Kč ,00Kč 1.085,67Kč 9.100,00Kč 2.098,00Kč ,00Kč ,00Kč ,67Kč ,51Kč ,70Kč ,40Kč ,35Kč ,83Kč ,00Kč ,70Kč 9.100,00Kč ,00Kč 5.083,35Kč ,00Kč výroční zpráva Strana 37 (celkem 45)

38 Celkem ,84Kč Hospodářský výsledek 1.pololetí 2014 Finanční prostředky Poskytnuto Použito Rozdíl Státní prostředky ,25Kč ,25Kč -378,00 Kč Provozní prostředky ,67Kč ,84Kč ,83 Kč Hospodářská činnost ,00Kč 0,00Kč ,00 Kč C E L K E M ,92Kč ,09Kč ,83 Kč Vypracovala: Bc. Jitka Raclová - ekonomka školy: V Litoměřicích: dne 18. srpna ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ Ekoškola Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Průběh programu Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou celým programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění. Mezinárodní rozměr Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také v dalších 47 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 25,000 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education). výroční zpráva Strana 38 (celkem 45)

39 Říjen 2013 seminář dobré praxe pro žáky z ekotýmu v České Lípě Listopad 2013 Světový den ekoškol dobrovolná pomoc žáků při úklidu města Listopad 2013 Exkurze k Labi pozorování podzimní krajiny a vodního ptactva Květen 2014 Audit Sdružení Tereza Slavnostní předání titulu Ekoškola v Senátu ČR výroční zpráva Strana 39 (celkem 45)

40 Projekty spolupráce a partnerství se zahraničními školami Projekt e-twinning Sokrates Smyslem aktivit je zlepšit znalost anglického jazyka u žáků 1. stupně a navázání přátelství s dětmi evropských zemí. etwinning je aktivita podporující mezinárodní spolupráci škol v Evropě prostřednictvím ICT nástrojů. Žáci se dorozumívají prostřednictvím anglického jazyka a se slovenskými dětmi také mateřského jazyka. Vytváří jednoduché pracovní listy, které si navzájem posílají. V průběhu roku se věnují tématům z oblasti životního prostředí. (www.etwinning.cz) Projekt Řeka Labe - naše společné dědictví Partnerství se školou Závěrečná konference k projektu v Litoměřicích Dne jsme vyjeli na poslední setkání v rámci projektu v Národním parku Českosaské Švýcarsko. Dne přijeli opět němečtí spolužáci do Litoměřic. Na programu bylo společné setkání, biomonitoring u řeky Labe. Dne proběhlo setkání žáků v německém Bad Schandau při příležitosti setkání ministrů územního rozvoje. Žáci obou zemí provedli biomonitoring řeky Labe a chemicko fyzikální měření výroční zpráva Strana 40 (celkem 45)

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy:

Výroční zpráva o činnosti školy: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12) a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy: I. Výroční zpráva o činnosti školy Vize, poslání, cíle a strategické

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 400 11 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno školskou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 3 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 6 IV.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 400 11 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno školskou

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy: I. Výroční zpráva o činnosti školy Vize, poslání, cíle a strategické

Více