Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006."

Transkript

1 Město Rožnov pod Radhoštěm Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok

2 Předložený návrh rozpočtu města na rok 2006 zajišťuje financování investičních, neinvestičních výdajů a financujících operací v celkové výši tis. Kč. Zdroje ke krytí těchto výdajů jsou rozpočtovány rovněž ve výši tis. Kč, s tím že investiční výdaje ve výši tis. Kč budou kryty přijatými úvěry ve výši tis. Kč. Návrh rozpočtu počítá v rámci financujících operací i s čerpáním kontokorentních úvěrů v celkové výši tis. Kč. I. Příjmová část rozpočtu. Položkový přehled je uveden v příloze číslo 1. Příjmová část rozpočtu města je tvořena: 1. Daňovými příjmy, (položky 1111 až 1511) které tvoří daňové výnosy, místní poplatky a správní poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku tis. Kč a tvoří největší část zdrojů. 2. Nedaňovými příjmy, (položky 2111 až 2460), jejich výše je rozpočtována v částce tis. Kč. Jak je zřejmé z položkového seznamu v příloze číslo 1, jedná se zejména o příjmy z poskytovaných služeb (3.805 tis.kč), příjmy z pronájmu pozemků (1.000 tis. Kč), příjmy z pronájmu nemovitostí (4.250 tis. Kč), příjmy z pronájmu movitých věcí (pronájem vodovodní sítě ve výši tis. Kč), přijaté sankční platby (2.640 tis. Kč), přijaté dary (2.155 tis. Kč), přijaté splátky půjček od obyvatelstva do fondů FRBR a FOBF (2.506 tis. Kč) a dotace z fondu PHARE (EU) na Jánošikův dukát a Bezhraniční valašení (1.382 tis. Kč). 3. Příjmy kapitálovými, (položky 3112 až 3121), jedná se o příjmy z prodeje majetku a přijatými dary v celkové výši tis. Kč. Jako podstatnou položkou je zde počítáno s příjmy z prodeje budovy Štefánia v částce tis. Kč. 4. Neinvestičními dotacemi (položky 4112 až 4122), jedná se o příjmy, jejichž celková výše činí tis. Kč a slouží ke krytí výdajů v souvislosti s výkonem státní správy ( tis. Kč) a výplatu sociálních dávek ( tis. Kč), dále jsou zde dotace od jiných obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv (130 tis. Kč) a dotace pro Záchrannou hasičskou službu (600 tis. Kč) 5. Investičními dotacemi (položky 4211 až 4218). Tato část rozpočtu počítá s přijetím účelových investičních dotací v celkové částce tis. Kč v souvislosti realizací investičních akcí Splašková kanalizace Horní Paseky I. etapa (2.000 tis. Kč ze státního rozpočtu tis. Kč z fondu EU (ERDF)). U investiční akce Vodovod Horní Paseky je počítáno s dotací ve výši tis. Kč, u akce Dům na půli cesty je předpoklad v částce tis. Kč. V rámci již realizované investice Parkoviště Palackého ulice u muzea město obdrží dotaci z evropských fondů ve výši cca tis.kč (částka bude ovlivněna kursem Kč vůči Euru). 6. Financujícími operacemi (položky 8115 až 8123), které však nejsou dle platné rozpočtové skladby považovány za příjmy. Jedná se o změnu stavu na bankovních účtech, což je rozdíl ve stavu na těchto účtech k 1.1. a

3 běžného kalendářního roku. Je to vlastně zůstatek hotovosti na běžných účtech z minulých let zapojený do zdrojů roku 2006 včetně čerpání kontokorentních úvěrů k běžným účtům města ( tis. Kč). Podíl kapitálových příjmů (z prodeje majetku) na celkových zdrojích nemá zásadní význam. K zajištění financování nových investic a tedy i rozvoje města je nutno přijmout úvěry. Návrh rozpočtu města na rok 2006 počítá s čerpáním těchto investičních úvěrů (tis. Kč): Rekonstrukce budovy č.p ( převod z roku 2005) Vodovod k budově č.p na Lesní ulici (nový úvěr) Vodovod Horní Paseky (nový úvěr) Dům na půli cesty (nový úvěr) Parkoviště Palackého ulice u muzea (převod z roku 2005) Zastřešení zimního stadionu (převod z roku 2005) Zastřešení zimního stadionu (nový úvěr) CELKEM V roce 2006 budou čerpány úvěry na zajištění uvedených investičních akcí tak, že je zároveň počítáno i se získáním dotačních titulů na jejich spolufinancování, jak je uvedeno výše. Celková rekapitulace: tis. Kč % z celkových zdrojů 1. Daňové příjmy ,5 2. Nedaňové příjmy ,9 3. Kapitálové příjmy ,6 4. Dotace provozní ,5 5. Dotace investiční ,6 Příjmy celkem ,1 6. Financující operace Změna stavu na bank. účtech ,2 Přijaté úvěry ,7 Financující operace celkem ,9 Zdroje celkem ,0 II. Výdajová část rozpočtu Položkový sumarizovaný přehled je uveden v příloze číslo 2. Výdajovou část rozpočtu města lze rozdělit do tří základních částí: 1. neinvestiční (provozní výdaje) 2. investiční výdaje 3. financující operace II.1 Neinvestiční výdaje Neinvestiční výdaje činí tis. Kč a tvoří 62 % z celkových výdajů. Jedná se o podstatnou část celkových výdajů města v roce Z této částky ( tis. Kč) je určeno tis. Kč na výplatu sociálních dávek. Tyto výdaje jsou zajištěny dotacemi ze státního rozpočtu a nezatěžují vlastní zdroje města. Po odpočtu uvedených výdajů, které rozpočtem města pouze protékají a nemají žádný vliv na jeho celkové hospodaření, činí vlastní provozní výdaje tis. Kč, což je 46 % z celkových výdajů. 3

4 V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny všechny neinvestiční výdaje v členění dle platné rozpočtové skladby. rozpočtová skladba Název výdajové neinvestiční položky tis. Kč 1014 provoz psího útulku správa v lesním hospodářství příspěvek mysliveckému sdružení mezinárodní spolupráce běh Emila Zátopka turistická propagace-dotace neziskovým organizacím turistická propagace-nákup materiálu turistická propagace-nákup služeb provoz informačního centra města pořádání jarmarků turistická propagace města celkem zimní údržba místních komunikací čištění místních komunikací dopravní značení, světelná signalizace opravy místních komunikací opravy místních komunikací v rámci akce Čistá řeka Bečva silnice celkem příspěvek na dopravní obslužnost akce "BESIP" znalecké posudky v silniční dopravě, pojištění majetku pojištění majetku náhrady osobám při správním řízení v silniční dopravě opravy autobusových zastávek záležitosti v silniční dopravě celkem opravy a udržování vodovodní sítě opravy a udržování dešťové kanalizace úpravy drobných vodních toků opravy budov mateřských škol příspěvek na provoz Mš 5. května příspěvek na provoz IMš Na Zahradách příspěvek na provoz Mš Radost 5. května příspěvek na provoz Mš 1. máje příspěvek na provoz Mš Koryčanské Paseky mateřské školy celkem olympiády v základních školách splátky kotelny Zš Pod Skalkou splátky kotelny Zš 5. května opravy budov základních škol příspěvek na provoz Zš Koryčanské Paseky příspěvek na provoz Zš Záhumení Zš Pod Skalkou teplo příspěvek na provoz Zš Pod Skalkou příspěvek na provoz Zš Videčská Zš 5. května teplo příspěvek na provoz Zš 5. května základní školy celkem kino Panorama teplo kino Panorama dotace na provoz kina kino Panorama celkem 620 4

5 3314 příspěvek na provoz Městské knihovny příspěvek matici Radhošťské Rožnovské malé tisky financování akcí v kultuře ples městského úřadu pamětní kniha, Valašení, Živá klenotnice granty v oblasti kultury opravy v budově T-klubu příspěvek na provoz T klubu-kulturní agentury záležitosti kultury celkem elektrická energie pro provoz TKR pronájem frekvence pro vysílání INFO kanálu nákup TV zpravodajství od TV Beskyd s.r.o provoz TKR, nákup placených TV programů televizní kabelový rozvod celkem komise pro občanské záležitosti provozování zimního stadionu spotřeba plynu na zimním stadionu zimní stadion celkem dotace tělovýchovným zařízením ostatní dotace pro sportovní aktivity granty v oblasti sportu příspěvek na provoz pro Krytý bazén Rožnov s.r.o tělovýchovná činnost celkem dětská hřiště příspěvek na provoz pro Středisko volného času volný čas dětí a mládeže celkem provoz lékařské služby první pomoci úroky z úvěru na rekonstrukci budovy č.p zpracování znaleckých posudků správa bytového fondu údržba bytového fondu daň z převodu nemovitostí bankovní poplatky z běžného účtu FRBR bankovní poplatky z běžného účtu FOBF bytové hospodářství celkem elektrická energie pro provoz veřejného osvětlení opravy a udržování veřejného osvětlení veřejné osvětlení celkem pohřebnictví územní plánování příspěvek Mikroregionu Rožnovsko příspěvek Sdružení měst a obcí východní Moravy příspěvek Mikroregionu Vsetínsko provoz veřejných WC úroky ze splátek závazků vůči MSDU OS Praha nájemné z pronajatých pozemků zpracování znaleckých posudků zpracování geometrických plánů daň z převodu nemovitostí komunální a územní rozvoj celkem monitoring ochrany ovzduší 80 5

6 3722 odvoz odpadu ze stanovišť provoz separačního dvoru komunální odpad občanů tříděný odpad rozšiřování sítě na sběr tříděného odpadu komunální odpad celkem likvidace bioodpadu monitoring nakládání s odpady udržování bývalé skládky TKO monitorování půdy a podzemních vod veřejná zeleň granty v ekologii výkon státní správy v ekologii ekologická výchova sociální dávky pro staré občany sociální dávky pro rodinu a děti sociální dávky pro nezaměstnané sociální dávky při péči o blízkou osobu sociální dávky na zvláštní pomůcky sociální dávky-příspěvek na bezbariérové bydlení sociální dávky-příspěvek na pořízení motorového vozidla sociální dávky-příspěvek na provoz motorového vozidla sociální dávky-příspěvek na dopravu příspěvek na pronájem garáží pro tělesně postižné osoby grantový systém v sociální oblasti péče o zdravotně postižené celkem sociální pomoc dětem a mládeži sociální pomoc v nouzi, dar pro děti Martinátovy ostatní sociální péče a pomoc-školení a vzdělávání pěstounů komunitní plánování sociálních služeb ochrana obyvatelstva-protipovodňová opatření Městská policie příspěvek na provoz Záchranné hasičské služby zastupitelstvo města provozní výdaje městského úřadu poplatky z běžných účtů, pojistné, daň z příjmu za město vyúčtování účelové dotace na výplatu sociálních dávek v roce CELKEM Vysvětlivky: TKR televizní kabelový rozvod MSDU OS majetková, správní a delimitační unie odborových svazů FRBR fond rozvoje bydlení města Rožnova p. R. V dalším textu jsou podrobněji komentovány následující výdajové položky: , 3113 Mateřské a základní školy. Tato část rozpočtu zajišťuje financování školských zařízení, jejímž zřizovatelem je město Rožnov pod Radhoštěm. Jsou zde výdaje na průběžnou údržbu budov Mš a Zš, kterou zajišťuje město a proto jsou tyto výdaje v rozpočtu vyčleněny samostatně. Ostatní běžná údržba je zajišťována jednotlivými subjekty samostatně. Součástí výdajů jednotlivých škol je zajištění jejich provozu. 6

7 Televizní zpravodajství, provoz TKR. V rámci této části rozpočtu města je vynaloženo tis. Kč na nákup zpravodajství od TV Beskyd s.r.o. Valašské Meziříčí, ve které město Rožnov pod Radhoštěm vlastní 25 % obchodní podíl. Vlastní provoz městské části TKR představuje částku tis. Kč, která zahrnuje spotřebu energií, údržbu, nákup placených televizních programů a programového multiplexu od SBD Rožnov p.r.. Tento výdaj je plně krytý vybranými poplatky v příjmové části rozpočtu ve výši tis. Kč Městská policie. Celkové provozní výdaje městské policie činí tis. Kč, z toho mzdy činí tis. Kč, povinné sociální a zdravotní pojištění tis. Kč, dále je zde počítáno s částkou 77 tis. Kč na výdaje spojené s prevencí kriminality a s 220 tis. Kč na leasingové splátky služebního automobilu. Zbývajících 908 tis. Kč jsou nezbytné provozní výdaje Zastupitelstvo města. V této části rozpočtu je řešeno financování zastupitelstva města v celkové částce tis. Kč, kde na odměny za výkon funkce je počítáno s částkou tis. Kč a na povinné sociální a zdravotní pojištění 588 tis. Kč, zbývajících 225 tis. Kč je určeno na služby telefonních operátorů, cestovné, pohoštění a dary Městský úřad. V této výdajové neinvestiční položce v částce tis. Kč jsou rozpočtovány finanční prostředky na platy zaměstnanců ve výši tis. Kč, povinné sociální a zdravotní pojištění tis. Kč, ostatní osobní výdaje 150 tis. Kč, ostatní pojistné 240 tis. Kč, provoz automobilů 450 tis. Kč, vzdělávání a školení 600 tis. Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců tis. Kč, cestovné 160 tis. Kč, leasing 57 tis. Kč, pohoštění a dary 20 tis. Kč. Ostatní provozní výdaje městského činí tis. Kč a jedná se o výdaje spojené s údržbou budov,nákupem energií, služeb pošt a telefonních operátorů,nákup materiálu, drobného hmotného majetku, software a hardware apod. Celkové výdaje na provoz městského úřadu v roce 2006 budou činit tis. Kč. 7

8 II.2 Investiční výdaje Investiční výdaje jsou navrhovány v částce tis.kč, což je 35 % z celkových výdajů. V níže uvedeném přehledu je uveden jejich položkový seznam dle platné rozpočtové skladby. OdPa pol. název výdajové investiční položky tis. Kč nákup lesa od p. Doležela pasport komunikací výkup pozemků pod komunikacemi PD na most přes Hážovku u papíren PD na rekonstrukci ulic Palackého a Lázeňská PD na most a místní komunikaci k areálu Tylovice parkoviště u JZ obchvatu náhradní RD pro Traburovy veřejné WC u JZ obchvatu výkup pozemků za budovou úřadu výkup pozemků pro chodník Tylovice-Hážovice PD na parkoviště za Albertem a řešení náměstí Míru parkoviště na Palackého ulici u muzea chodník Tylovice-Hážovice autobusové zastávky na ul. 5.května a Dolních Pasekách autobusová zastávka na Videčské ulici PD na vodojem na Horních Pasekách vodovod Horní Paseky vodovod k budově č.p na Lesní ulici finanční spoluúčast na akci "Čistá řeka Bečva" výkup sítí na Sluneční ulici dešťová kanalizace na ulici 1. máje a Záhumení dešťová kanalizace na Bučiskách PD na kanalizaci na Dolních Pasekách splašková kanalizace Horní Paseky I. etapa PD na splaškovou kanalizaci Horní Paseky II. a III. etapa regulace ústředního topení a opravy umýváren v MŠ splátka kotelny ZŠ Pod Skalkou splátka kotelny ZŠ 5. května výkup pozemků vedle ZŠ Koryčanské Paseky studie využití školních jídelen v ZŠ regulace ústředního topení v ZŠ zastřešení zimního stadionu splátka kotelny v kině Panorama PD na altánek v parku vedle Společenského domu zastřešení zdi farské zahrady napojení nových účastníků na systém TKR PD na kanalizaci u zimního stadionu dětské hřiště na sídlišti Láz půjčky občanům z FRBR výkup pozemků od Kramolišových za sídlištěm Láz projekt "Regenerace sídlišť" rekonstrukce osvětlení na Ostravské ulici výkupy sítí od investorů rodinných a bytových domů výkupy pozemků pro výstavbu sítí na Kramolišově PD na vybudování sítí "Na Zahradách" aktualizace územního plánu města splátka MSDUOS

9 OdPa pol. název výdajové investiční položky tis. Kč výkupy pozemků od jiných vlastníků rezerva na zpracování PD výstavba golfového hřiště, doplatek z roku výkup pozemků pro nový separační dvůr PD na vybudování nového separačního dvoru výkup pozemků u jímky na školním statku chodník u Společenského domu rekonstrukce parku pasport zeleně Dům na půli cesty výkup pozemků na realizaci protipovodňových opatření PD na realizaci protipovodňových opatření varovací systém města kamerový systém úprava skateparku nákup software nákup hardware rekonstrukce budovy č.p vedle polikliniky CEKLEM Vysvětlivky: PD projektová dokumentace MSDU OS majetková, správní a delimitační unie odborových svazů V dalším přehledu jsou investiční výdaje seřazeny podle výše v tis. Kč. OdPa pol. název výdajové investiční položky tis. Kč zastřešení zimního stadionu splašková kanalizace Horní Paseky I. etapa parkoviště na Palackého ulici u muzea vodovod Horní Paseky Dům na půli cesty chodník Tylovice-Hážovice vodovod k budově č.p na Lesní ulici rekonstrukce budovy č.p vedle polikliniky nákup hardware náhradní RD pro Traburovy splátka MSDUOS výstavba golfového hřiště, doplatek z roku veřejné WC u JZ obchvatu rekonstrukce osvětlení na Ostravské ulici dešťová kanalizace na Bučiskách parkoviště u JZ obchvatu autobusová zastávka na Videčské ulici finanční spoluúčast na akci "Čistá řeka Bečva" výkup pozemků pro chodník Tylovice-Hážovice půjčky občanům z FRBR výkupy sítí od investorů rodinných a bytových domů splátka kotelny ZŠ 5. května napojení nových účastníků na systém TKR výkup pozemků pod komunikacemi výkupy pozemků od jiných vlastníků splátka kotelny ZŠ Pod Skalkou regulace ústředního topení a opravy umýváren v MŠ 636 9

10 OdPa pol. název výdajové investiční položky Tis. Kč regulace ústředního topení v ZŠ výkup pozemků pro nový separační dvůr rekonstrukce parku výkup sítí na Sluneční ulici výkupy pozemků pro výstavbu sítí na Kramolišově nákup lesa od p. Doležela PD na vodojem na Horních Pasekách dešťová kanalizace na ulici 1. máje a Záhumení studie využití školních jídelen v ZŠ projekt "Regenerace sídlišť" PD na vybudování nového separačního dvoru kamerový systém nákup software PD na splaškovou kanalizaci Horní Paseky II. a III. etapa výkup pozemků vedle ZŠ Koryčanské Paseky PD na parkoviště za Albertem a řešení náměstí Míru autobusové zastávky na ul. 5.května a Dolních Pasekách zastřešení zdi farské zahrady dětské hřiště na sídlišti Láz výkup pozemků od Kramolišových za sídlištěm Láz aktualizace územního plánu města rezerva na zpracování PD úprava skateparku PD na vybudování sítí "Na Zahradách" splátka kotelny v kině Panorama pasport komunikací PD na most přes Hážovku u papíren PD na rekonstrukci ulic Palackého a Lázeňská PD na kanalizaci na Dolních Pasekách chodník u Společenského domu varovací systém města PD na most a místní komunikaci k areálu Tylovice PD na altánek v parku vedle Společenského domu PD na kanalizaci u zimního stadionu PD na realizaci protipovodňových opatření výkup pozemků u jímky na školním statku pasport zeleně výkup pozemků na realizaci protipovodňových opatření výkup pozemků za budovou úřadu 15 CEKLEM Investiční akce Golfové hřiště je financována z poskytnutých darů a účelově vázaných příspěvků v částce tis. Kč., se kterou je zároveň počítáno i v příjmové části rozpočtu. Z uvedeného vyplývá, že financování této investice nezatěžuje jiné vlastní zdroje města. 10

11 II. 3 Financující operace Financující operace zahrnují splátky úvěrů. Pro rok 2006 jsou rozpočtovány následující splátky : tis. Kč Rekonstrukce domu č.p Rekonstrukce budovy Štefánia Nákup budovy č.p vedle polikliniky Zastřešení zimního stadionu CELKEM III.4 Celková rekapitulace návrhu výdajové části rozpočtu V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny jednotlivé části výdajů a jejich % podíl. Celková rekapitulace tis. Kč % z celkových výdajů Provozní výdaje běžné Výdaje na výplatu sociálních dávek Investiční výdaje Výdaje celkem Financující operace Celkem výdajová část rozpočtu Závěr: Nedílnou součástí této zprávy o návrhu rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006 je příloha číslo 1 Návrh příjmové části rozpočtu a příloha číslo 2 Návrh výdajové části rozpočtu. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude tento návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona se stanovuje termín pro předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do V Rožnově pod Radhoštěm dne Zpracoval: Ing. Miroslav Martinák 11

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

ZLÍ NS KÉ HO K RAJ E NA ROK

ZLÍ NS KÉ HO K RAJ E NA ROK ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 Obsah : 1. Usnesení Rady Zlínského kraje...str. 3 2. Důvodová zpráva...str. 5 2. 1. Příjmy...str. 5 2. 1. 1. Daňové příjmy...str.

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 (bez městských obvodů) ZmP 16.6.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 OBSAH : NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘEBYTKU

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2010 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více