Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006."

Transkript

1 Město Rožnov pod Radhoštěm Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok

2 Předložený návrh rozpočtu města na rok 2006 zajišťuje financování investičních, neinvestičních výdajů a financujících operací v celkové výši tis. Kč. Zdroje ke krytí těchto výdajů jsou rozpočtovány rovněž ve výši tis. Kč, s tím že investiční výdaje ve výši tis. Kč budou kryty přijatými úvěry ve výši tis. Kč. Návrh rozpočtu počítá v rámci financujících operací i s čerpáním kontokorentních úvěrů v celkové výši tis. Kč. I. Příjmová část rozpočtu. Položkový přehled je uveden v příloze číslo 1. Příjmová část rozpočtu města je tvořena: 1. Daňovými příjmy, (položky 1111 až 1511) které tvoří daňové výnosy, místní poplatky a správní poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku tis. Kč a tvoří největší část zdrojů. 2. Nedaňovými příjmy, (položky 2111 až 2460), jejich výše je rozpočtována v částce tis. Kč. Jak je zřejmé z položkového seznamu v příloze číslo 1, jedná se zejména o příjmy z poskytovaných služeb (3.805 tis.kč), příjmy z pronájmu pozemků (1.000 tis. Kč), příjmy z pronájmu nemovitostí (4.250 tis. Kč), příjmy z pronájmu movitých věcí (pronájem vodovodní sítě ve výši tis. Kč), přijaté sankční platby (2.640 tis. Kč), přijaté dary (2.155 tis. Kč), přijaté splátky půjček od obyvatelstva do fondů FRBR a FOBF (2.506 tis. Kč) a dotace z fondu PHARE (EU) na Jánošikův dukát a Bezhraniční valašení (1.382 tis. Kč). 3. Příjmy kapitálovými, (položky 3112 až 3121), jedná se o příjmy z prodeje majetku a přijatými dary v celkové výši tis. Kč. Jako podstatnou položkou je zde počítáno s příjmy z prodeje budovy Štefánia v částce tis. Kč. 4. Neinvestičními dotacemi (položky 4112 až 4122), jedná se o příjmy, jejichž celková výše činí tis. Kč a slouží ke krytí výdajů v souvislosti s výkonem státní správy ( tis. Kč) a výplatu sociálních dávek ( tis. Kč), dále jsou zde dotace od jiných obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv (130 tis. Kč) a dotace pro Záchrannou hasičskou službu (600 tis. Kč) 5. Investičními dotacemi (položky 4211 až 4218). Tato část rozpočtu počítá s přijetím účelových investičních dotací v celkové částce tis. Kč v souvislosti realizací investičních akcí Splašková kanalizace Horní Paseky I. etapa (2.000 tis. Kč ze státního rozpočtu tis. Kč z fondu EU (ERDF)). U investiční akce Vodovod Horní Paseky je počítáno s dotací ve výši tis. Kč, u akce Dům na půli cesty je předpoklad v částce tis. Kč. V rámci již realizované investice Parkoviště Palackého ulice u muzea město obdrží dotaci z evropských fondů ve výši cca tis.kč (částka bude ovlivněna kursem Kč vůči Euru). 6. Financujícími operacemi (položky 8115 až 8123), které však nejsou dle platné rozpočtové skladby považovány za příjmy. Jedná se o změnu stavu na bankovních účtech, což je rozdíl ve stavu na těchto účtech k 1.1. a

3 běžného kalendářního roku. Je to vlastně zůstatek hotovosti na běžných účtech z minulých let zapojený do zdrojů roku 2006 včetně čerpání kontokorentních úvěrů k běžným účtům města ( tis. Kč). Podíl kapitálových příjmů (z prodeje majetku) na celkových zdrojích nemá zásadní význam. K zajištění financování nových investic a tedy i rozvoje města je nutno přijmout úvěry. Návrh rozpočtu města na rok 2006 počítá s čerpáním těchto investičních úvěrů (tis. Kč): Rekonstrukce budovy č.p ( převod z roku 2005) Vodovod k budově č.p na Lesní ulici (nový úvěr) Vodovod Horní Paseky (nový úvěr) Dům na půli cesty (nový úvěr) Parkoviště Palackého ulice u muzea (převod z roku 2005) Zastřešení zimního stadionu (převod z roku 2005) Zastřešení zimního stadionu (nový úvěr) CELKEM V roce 2006 budou čerpány úvěry na zajištění uvedených investičních akcí tak, že je zároveň počítáno i se získáním dotačních titulů na jejich spolufinancování, jak je uvedeno výše. Celková rekapitulace: tis. Kč % z celkových zdrojů 1. Daňové příjmy ,5 2. Nedaňové příjmy ,9 3. Kapitálové příjmy ,6 4. Dotace provozní ,5 5. Dotace investiční ,6 Příjmy celkem ,1 6. Financující operace Změna stavu na bank. účtech ,2 Přijaté úvěry ,7 Financující operace celkem ,9 Zdroje celkem ,0 II. Výdajová část rozpočtu Položkový sumarizovaný přehled je uveden v příloze číslo 2. Výdajovou část rozpočtu města lze rozdělit do tří základních částí: 1. neinvestiční (provozní výdaje) 2. investiční výdaje 3. financující operace II.1 Neinvestiční výdaje Neinvestiční výdaje činí tis. Kč a tvoří 62 % z celkových výdajů. Jedná se o podstatnou část celkových výdajů města v roce Z této částky ( tis. Kč) je určeno tis. Kč na výplatu sociálních dávek. Tyto výdaje jsou zajištěny dotacemi ze státního rozpočtu a nezatěžují vlastní zdroje města. Po odpočtu uvedených výdajů, které rozpočtem města pouze protékají a nemají žádný vliv na jeho celkové hospodaření, činí vlastní provozní výdaje tis. Kč, což je 46 % z celkových výdajů. 3

4 V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny všechny neinvestiční výdaje v členění dle platné rozpočtové skladby. rozpočtová skladba Název výdajové neinvestiční položky tis. Kč 1014 provoz psího útulku správa v lesním hospodářství příspěvek mysliveckému sdružení mezinárodní spolupráce běh Emila Zátopka turistická propagace-dotace neziskovým organizacím turistická propagace-nákup materiálu turistická propagace-nákup služeb provoz informačního centra města pořádání jarmarků turistická propagace města celkem zimní údržba místních komunikací čištění místních komunikací dopravní značení, světelná signalizace opravy místních komunikací opravy místních komunikací v rámci akce Čistá řeka Bečva silnice celkem příspěvek na dopravní obslužnost akce "BESIP" znalecké posudky v silniční dopravě, pojištění majetku pojištění majetku náhrady osobám při správním řízení v silniční dopravě opravy autobusových zastávek záležitosti v silniční dopravě celkem opravy a udržování vodovodní sítě opravy a udržování dešťové kanalizace úpravy drobných vodních toků opravy budov mateřských škol příspěvek na provoz Mš 5. května příspěvek na provoz IMš Na Zahradách příspěvek na provoz Mš Radost 5. května příspěvek na provoz Mš 1. máje příspěvek na provoz Mš Koryčanské Paseky mateřské školy celkem olympiády v základních školách splátky kotelny Zš Pod Skalkou splátky kotelny Zš 5. května opravy budov základních škol příspěvek na provoz Zš Koryčanské Paseky příspěvek na provoz Zš Záhumení Zš Pod Skalkou teplo příspěvek na provoz Zš Pod Skalkou příspěvek na provoz Zš Videčská Zš 5. května teplo příspěvek na provoz Zš 5. května základní školy celkem kino Panorama teplo kino Panorama dotace na provoz kina kino Panorama celkem 620 4

5 3314 příspěvek na provoz Městské knihovny příspěvek matici Radhošťské Rožnovské malé tisky financování akcí v kultuře ples městského úřadu pamětní kniha, Valašení, Živá klenotnice granty v oblasti kultury opravy v budově T-klubu příspěvek na provoz T klubu-kulturní agentury záležitosti kultury celkem elektrická energie pro provoz TKR pronájem frekvence pro vysílání INFO kanálu nákup TV zpravodajství od TV Beskyd s.r.o provoz TKR, nákup placených TV programů televizní kabelový rozvod celkem komise pro občanské záležitosti provozování zimního stadionu spotřeba plynu na zimním stadionu zimní stadion celkem dotace tělovýchovným zařízením ostatní dotace pro sportovní aktivity granty v oblasti sportu příspěvek na provoz pro Krytý bazén Rožnov s.r.o tělovýchovná činnost celkem dětská hřiště příspěvek na provoz pro Středisko volného času volný čas dětí a mládeže celkem provoz lékařské služby první pomoci úroky z úvěru na rekonstrukci budovy č.p zpracování znaleckých posudků správa bytového fondu údržba bytového fondu daň z převodu nemovitostí bankovní poplatky z běžného účtu FRBR bankovní poplatky z běžného účtu FOBF bytové hospodářství celkem elektrická energie pro provoz veřejného osvětlení opravy a udržování veřejného osvětlení veřejné osvětlení celkem pohřebnictví územní plánování příspěvek Mikroregionu Rožnovsko příspěvek Sdružení měst a obcí východní Moravy příspěvek Mikroregionu Vsetínsko provoz veřejných WC úroky ze splátek závazků vůči MSDU OS Praha nájemné z pronajatých pozemků zpracování znaleckých posudků zpracování geometrických plánů daň z převodu nemovitostí komunální a územní rozvoj celkem monitoring ochrany ovzduší 80 5

6 3722 odvoz odpadu ze stanovišť provoz separačního dvoru komunální odpad občanů tříděný odpad rozšiřování sítě na sběr tříděného odpadu komunální odpad celkem likvidace bioodpadu monitoring nakládání s odpady udržování bývalé skládky TKO monitorování půdy a podzemních vod veřejná zeleň granty v ekologii výkon státní správy v ekologii ekologická výchova sociální dávky pro staré občany sociální dávky pro rodinu a děti sociální dávky pro nezaměstnané sociální dávky při péči o blízkou osobu sociální dávky na zvláštní pomůcky sociální dávky-příspěvek na bezbariérové bydlení sociální dávky-příspěvek na pořízení motorového vozidla sociální dávky-příspěvek na provoz motorového vozidla sociální dávky-příspěvek na dopravu příspěvek na pronájem garáží pro tělesně postižné osoby grantový systém v sociální oblasti péče o zdravotně postižené celkem sociální pomoc dětem a mládeži sociální pomoc v nouzi, dar pro děti Martinátovy ostatní sociální péče a pomoc-školení a vzdělávání pěstounů komunitní plánování sociálních služeb ochrana obyvatelstva-protipovodňová opatření Městská policie příspěvek na provoz Záchranné hasičské služby zastupitelstvo města provozní výdaje městského úřadu poplatky z běžných účtů, pojistné, daň z příjmu za město vyúčtování účelové dotace na výplatu sociálních dávek v roce CELKEM Vysvětlivky: TKR televizní kabelový rozvod MSDU OS majetková, správní a delimitační unie odborových svazů FRBR fond rozvoje bydlení města Rožnova p. R. V dalším textu jsou podrobněji komentovány následující výdajové položky: , 3113 Mateřské a základní školy. Tato část rozpočtu zajišťuje financování školských zařízení, jejímž zřizovatelem je město Rožnov pod Radhoštěm. Jsou zde výdaje na průběžnou údržbu budov Mš a Zš, kterou zajišťuje město a proto jsou tyto výdaje v rozpočtu vyčleněny samostatně. Ostatní běžná údržba je zajišťována jednotlivými subjekty samostatně. Součástí výdajů jednotlivých škol je zajištění jejich provozu. 6

7 Televizní zpravodajství, provoz TKR. V rámci této části rozpočtu města je vynaloženo tis. Kč na nákup zpravodajství od TV Beskyd s.r.o. Valašské Meziříčí, ve které město Rožnov pod Radhoštěm vlastní 25 % obchodní podíl. Vlastní provoz městské části TKR představuje částku tis. Kč, která zahrnuje spotřebu energií, údržbu, nákup placených televizních programů a programového multiplexu od SBD Rožnov p.r.. Tento výdaj je plně krytý vybranými poplatky v příjmové části rozpočtu ve výši tis. Kč Městská policie. Celkové provozní výdaje městské policie činí tis. Kč, z toho mzdy činí tis. Kč, povinné sociální a zdravotní pojištění tis. Kč, dále je zde počítáno s částkou 77 tis. Kč na výdaje spojené s prevencí kriminality a s 220 tis. Kč na leasingové splátky služebního automobilu. Zbývajících 908 tis. Kč jsou nezbytné provozní výdaje Zastupitelstvo města. V této části rozpočtu je řešeno financování zastupitelstva města v celkové částce tis. Kč, kde na odměny za výkon funkce je počítáno s částkou tis. Kč a na povinné sociální a zdravotní pojištění 588 tis. Kč, zbývajících 225 tis. Kč je určeno na služby telefonních operátorů, cestovné, pohoštění a dary Městský úřad. V této výdajové neinvestiční položce v částce tis. Kč jsou rozpočtovány finanční prostředky na platy zaměstnanců ve výši tis. Kč, povinné sociální a zdravotní pojištění tis. Kč, ostatní osobní výdaje 150 tis. Kč, ostatní pojistné 240 tis. Kč, provoz automobilů 450 tis. Kč, vzdělávání a školení 600 tis. Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců tis. Kč, cestovné 160 tis. Kč, leasing 57 tis. Kč, pohoštění a dary 20 tis. Kč. Ostatní provozní výdaje městského činí tis. Kč a jedná se o výdaje spojené s údržbou budov,nákupem energií, služeb pošt a telefonních operátorů,nákup materiálu, drobného hmotného majetku, software a hardware apod. Celkové výdaje na provoz městského úřadu v roce 2006 budou činit tis. Kč. 7

8 II.2 Investiční výdaje Investiční výdaje jsou navrhovány v částce tis.kč, což je 35 % z celkových výdajů. V níže uvedeném přehledu je uveden jejich položkový seznam dle platné rozpočtové skladby. OdPa pol. název výdajové investiční položky tis. Kč nákup lesa od p. Doležela pasport komunikací výkup pozemků pod komunikacemi PD na most přes Hážovku u papíren PD na rekonstrukci ulic Palackého a Lázeňská PD na most a místní komunikaci k areálu Tylovice parkoviště u JZ obchvatu náhradní RD pro Traburovy veřejné WC u JZ obchvatu výkup pozemků za budovou úřadu výkup pozemků pro chodník Tylovice-Hážovice PD na parkoviště za Albertem a řešení náměstí Míru parkoviště na Palackého ulici u muzea chodník Tylovice-Hážovice autobusové zastávky na ul. 5.května a Dolních Pasekách autobusová zastávka na Videčské ulici PD na vodojem na Horních Pasekách vodovod Horní Paseky vodovod k budově č.p na Lesní ulici finanční spoluúčast na akci "Čistá řeka Bečva" výkup sítí na Sluneční ulici dešťová kanalizace na ulici 1. máje a Záhumení dešťová kanalizace na Bučiskách PD na kanalizaci na Dolních Pasekách splašková kanalizace Horní Paseky I. etapa PD na splaškovou kanalizaci Horní Paseky II. a III. etapa regulace ústředního topení a opravy umýváren v MŠ splátka kotelny ZŠ Pod Skalkou splátka kotelny ZŠ 5. května výkup pozemků vedle ZŠ Koryčanské Paseky studie využití školních jídelen v ZŠ regulace ústředního topení v ZŠ zastřešení zimního stadionu splátka kotelny v kině Panorama PD na altánek v parku vedle Společenského domu zastřešení zdi farské zahrady napojení nových účastníků na systém TKR PD na kanalizaci u zimního stadionu dětské hřiště na sídlišti Láz půjčky občanům z FRBR výkup pozemků od Kramolišových za sídlištěm Láz projekt "Regenerace sídlišť" rekonstrukce osvětlení na Ostravské ulici výkupy sítí od investorů rodinných a bytových domů výkupy pozemků pro výstavbu sítí na Kramolišově PD na vybudování sítí "Na Zahradách" aktualizace územního plánu města splátka MSDUOS

9 OdPa pol. název výdajové investiční položky tis. Kč výkupy pozemků od jiných vlastníků rezerva na zpracování PD výstavba golfového hřiště, doplatek z roku výkup pozemků pro nový separační dvůr PD na vybudování nového separačního dvoru výkup pozemků u jímky na školním statku chodník u Společenského domu rekonstrukce parku pasport zeleně Dům na půli cesty výkup pozemků na realizaci protipovodňových opatření PD na realizaci protipovodňových opatření varovací systém města kamerový systém úprava skateparku nákup software nákup hardware rekonstrukce budovy č.p vedle polikliniky CEKLEM Vysvětlivky: PD projektová dokumentace MSDU OS majetková, správní a delimitační unie odborových svazů V dalším přehledu jsou investiční výdaje seřazeny podle výše v tis. Kč. OdPa pol. název výdajové investiční položky tis. Kč zastřešení zimního stadionu splašková kanalizace Horní Paseky I. etapa parkoviště na Palackého ulici u muzea vodovod Horní Paseky Dům na půli cesty chodník Tylovice-Hážovice vodovod k budově č.p na Lesní ulici rekonstrukce budovy č.p vedle polikliniky nákup hardware náhradní RD pro Traburovy splátka MSDUOS výstavba golfového hřiště, doplatek z roku veřejné WC u JZ obchvatu rekonstrukce osvětlení na Ostravské ulici dešťová kanalizace na Bučiskách parkoviště u JZ obchvatu autobusová zastávka na Videčské ulici finanční spoluúčast na akci "Čistá řeka Bečva" výkup pozemků pro chodník Tylovice-Hážovice půjčky občanům z FRBR výkupy sítí od investorů rodinných a bytových domů splátka kotelny ZŠ 5. května napojení nových účastníků na systém TKR výkup pozemků pod komunikacemi výkupy pozemků od jiných vlastníků splátka kotelny ZŠ Pod Skalkou regulace ústředního topení a opravy umýváren v MŠ 636 9

10 OdPa pol. název výdajové investiční položky Tis. Kč regulace ústředního topení v ZŠ výkup pozemků pro nový separační dvůr rekonstrukce parku výkup sítí na Sluneční ulici výkupy pozemků pro výstavbu sítí na Kramolišově nákup lesa od p. Doležela PD na vodojem na Horních Pasekách dešťová kanalizace na ulici 1. máje a Záhumení studie využití školních jídelen v ZŠ projekt "Regenerace sídlišť" PD na vybudování nového separačního dvoru kamerový systém nákup software PD na splaškovou kanalizaci Horní Paseky II. a III. etapa výkup pozemků vedle ZŠ Koryčanské Paseky PD na parkoviště za Albertem a řešení náměstí Míru autobusové zastávky na ul. 5.května a Dolních Pasekách zastřešení zdi farské zahrady dětské hřiště na sídlišti Láz výkup pozemků od Kramolišových za sídlištěm Láz aktualizace územního plánu města rezerva na zpracování PD úprava skateparku PD na vybudování sítí "Na Zahradách" splátka kotelny v kině Panorama pasport komunikací PD na most přes Hážovku u papíren PD na rekonstrukci ulic Palackého a Lázeňská PD na kanalizaci na Dolních Pasekách chodník u Společenského domu varovací systém města PD na most a místní komunikaci k areálu Tylovice PD na altánek v parku vedle Společenského domu PD na kanalizaci u zimního stadionu PD na realizaci protipovodňových opatření výkup pozemků u jímky na školním statku pasport zeleně výkup pozemků na realizaci protipovodňových opatření výkup pozemků za budovou úřadu 15 CEKLEM Investiční akce Golfové hřiště je financována z poskytnutých darů a účelově vázaných příspěvků v částce tis. Kč., se kterou je zároveň počítáno i v příjmové části rozpočtu. Z uvedeného vyplývá, že financování této investice nezatěžuje jiné vlastní zdroje města. 10

11 II. 3 Financující operace Financující operace zahrnují splátky úvěrů. Pro rok 2006 jsou rozpočtovány následující splátky : tis. Kč Rekonstrukce domu č.p Rekonstrukce budovy Štefánia Nákup budovy č.p vedle polikliniky Zastřešení zimního stadionu CELKEM III.4 Celková rekapitulace návrhu výdajové části rozpočtu V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny jednotlivé části výdajů a jejich % podíl. Celková rekapitulace tis. Kč % z celkových výdajů Provozní výdaje běžné Výdaje na výplatu sociálních dávek Investiční výdaje Výdaje celkem Financující operace Celkem výdajová část rozpočtu Závěr: Nedílnou součástí této zprávy o návrhu rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006 je příloha číslo 1 Návrh příjmové části rozpočtu a příloha číslo 2 Návrh výdajové části rozpočtu. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude tento návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona se stanovuje termín pro předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do V Rožnově pod Radhoštěm dne Zpracoval: Ing. Miroslav Martinák 11

Město Rožnov pod Radhoštěm. Schválený rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2010

Město Rožnov pod Radhoštěm. Schválený rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2010 Město Rožnov pod Radhoštěm Schválený rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2010 OBSAH: strana Úvod 3 Příjmová část rozpočtu 3-6 Výdajová část rozpočtu 7 Neinvestiční výdaje. 7-9 Investiční výdaje.......

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm. Rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2011 schválený zastupitelstvem města dne

Město Rožnov pod Radhoštěm. Rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2011 schválený zastupitelstvem města dne Město Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2011 schválený zastupitelstvem města dne 21.12.2010 I. ÚVOD. Předložený návrh rozpočtu města na rok 2011 zajišťuje hospodaření a financování

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy:

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy: Rozpočet na rok 2010 Navrh rozpočtu městyse na rok 2010 Příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1 500 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000,00 1112 Daň z příjmu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Schválený rozpočet města Blatná na rok výdaje

Schválený rozpočet města Blatná na rok výdaje strana 1 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 Sekretariát starosty 3319 5331 Centrum kultury a vzdělávání Blatná - příspěvek 7 079 Rozhlas - celkem 120 3341 5171 opravy a udržování 120 Občanská komise 33 3399 5139

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 292 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti 36 000,-Kč 1113 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 5 - Provozní výdaje celkem Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

PŘÍJMY r ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet

PŘÍJMY r ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet PŘÍJMY r. 2015 ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet 31.3.2015 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-s 35 000 35 000 9 276 1111 31 DPFO ze závislé

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah:

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah: Město Rychvald Rozpočet města Rychvald na rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet příjmů 2. Rozpočet výdajů 3. Rozpis výdajů 4. Schválené investiční výdaje 5. Plán investičních výdajů 6. Tabulková část Zpracovala:

Více

1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni Daň z příjmů FO z kapitálového maj Daň z příjmů právnických osob

1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni Daň z příjmů FO z kapitálového maj Daň z příjmů právnických osob Schválený rozpočet obce Šerkovice na rok 2003 Paragraf Položka Druh příjmu ( výdaje) Kč Příjmy 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 229 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni 108

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.kč název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 položky celkem poplatek ze psů 900 0000 1341 90 poplatek za užívání veřejného

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,-

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,- Město Hostouň Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy 15 335 000,- 1111 Daň z příjmu FOZČ 3 150 000,- 1112,3 Daň z příjmu FOSVČ 445 000,- 1121 Daň z příjmu PO 3 400 000,- 1122 Daň z příjmu obce

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2017 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočet r. 2017 č.4/2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 11 000 000,00 11 700 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více