Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006."

Transkript

1 Město Rožnov pod Radhoštěm Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok

2 Předložený návrh rozpočtu města na rok 2006 zajišťuje financování investičních, neinvestičních výdajů a financujících operací v celkové výši tis. Kč. Zdroje ke krytí těchto výdajů jsou rozpočtovány rovněž ve výši tis. Kč, s tím že investiční výdaje ve výši tis. Kč budou kryty přijatými úvěry ve výši tis. Kč. Návrh rozpočtu počítá v rámci financujících operací i s čerpáním kontokorentních úvěrů v celkové výši tis. Kč. I. Příjmová část rozpočtu. Položkový přehled je uveden v příloze číslo 1. Příjmová část rozpočtu města je tvořena: 1. Daňovými příjmy, (položky 1111 až 1511) které tvoří daňové výnosy, místní poplatky a správní poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku tis. Kč a tvoří největší část zdrojů. 2. Nedaňovými příjmy, (položky 2111 až 2460), jejich výše je rozpočtována v částce tis. Kč. Jak je zřejmé z položkového seznamu v příloze číslo 1, jedná se zejména o příjmy z poskytovaných služeb (3.805 tis.kč), příjmy z pronájmu pozemků (1.000 tis. Kč), příjmy z pronájmu nemovitostí (4.250 tis. Kč), příjmy z pronájmu movitých věcí (pronájem vodovodní sítě ve výši tis. Kč), přijaté sankční platby (2.640 tis. Kč), přijaté dary (2.155 tis. Kč), přijaté splátky půjček od obyvatelstva do fondů FRBR a FOBF (2.506 tis. Kč) a dotace z fondu PHARE (EU) na Jánošikův dukát a Bezhraniční valašení (1.382 tis. Kč). 3. Příjmy kapitálovými, (položky 3112 až 3121), jedná se o příjmy z prodeje majetku a přijatými dary v celkové výši tis. Kč. Jako podstatnou položkou je zde počítáno s příjmy z prodeje budovy Štefánia v částce tis. Kč. 4. Neinvestičními dotacemi (položky 4112 až 4122), jedná se o příjmy, jejichž celková výše činí tis. Kč a slouží ke krytí výdajů v souvislosti s výkonem státní správy ( tis. Kč) a výplatu sociálních dávek ( tis. Kč), dále jsou zde dotace od jiných obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv (130 tis. Kč) a dotace pro Záchrannou hasičskou službu (600 tis. Kč) 5. Investičními dotacemi (položky 4211 až 4218). Tato část rozpočtu počítá s přijetím účelových investičních dotací v celkové částce tis. Kč v souvislosti realizací investičních akcí Splašková kanalizace Horní Paseky I. etapa (2.000 tis. Kč ze státního rozpočtu tis. Kč z fondu EU (ERDF)). U investiční akce Vodovod Horní Paseky je počítáno s dotací ve výši tis. Kč, u akce Dům na půli cesty je předpoklad v částce tis. Kč. V rámci již realizované investice Parkoviště Palackého ulice u muzea město obdrží dotaci z evropských fondů ve výši cca tis.kč (částka bude ovlivněna kursem Kč vůči Euru). 6. Financujícími operacemi (položky 8115 až 8123), které však nejsou dle platné rozpočtové skladby považovány za příjmy. Jedná se o změnu stavu na bankovních účtech, což je rozdíl ve stavu na těchto účtech k 1.1. a

3 běžného kalendářního roku. Je to vlastně zůstatek hotovosti na běžných účtech z minulých let zapojený do zdrojů roku 2006 včetně čerpání kontokorentních úvěrů k běžným účtům města ( tis. Kč). Podíl kapitálových příjmů (z prodeje majetku) na celkových zdrojích nemá zásadní význam. K zajištění financování nových investic a tedy i rozvoje města je nutno přijmout úvěry. Návrh rozpočtu města na rok 2006 počítá s čerpáním těchto investičních úvěrů (tis. Kč): Rekonstrukce budovy č.p ( převod z roku 2005) Vodovod k budově č.p na Lesní ulici (nový úvěr) Vodovod Horní Paseky (nový úvěr) Dům na půli cesty (nový úvěr) Parkoviště Palackého ulice u muzea (převod z roku 2005) Zastřešení zimního stadionu (převod z roku 2005) Zastřešení zimního stadionu (nový úvěr) CELKEM V roce 2006 budou čerpány úvěry na zajištění uvedených investičních akcí tak, že je zároveň počítáno i se získáním dotačních titulů na jejich spolufinancování, jak je uvedeno výše. Celková rekapitulace: tis. Kč % z celkových zdrojů 1. Daňové příjmy ,5 2. Nedaňové příjmy ,9 3. Kapitálové příjmy ,6 4. Dotace provozní ,5 5. Dotace investiční ,6 Příjmy celkem ,1 6. Financující operace Změna stavu na bank. účtech ,2 Přijaté úvěry ,7 Financující operace celkem ,9 Zdroje celkem ,0 II. Výdajová část rozpočtu Položkový sumarizovaný přehled je uveden v příloze číslo 2. Výdajovou část rozpočtu města lze rozdělit do tří základních částí: 1. neinvestiční (provozní výdaje) 2. investiční výdaje 3. financující operace II.1 Neinvestiční výdaje Neinvestiční výdaje činí tis. Kč a tvoří 62 % z celkových výdajů. Jedná se o podstatnou část celkových výdajů města v roce Z této částky ( tis. Kč) je určeno tis. Kč na výplatu sociálních dávek. Tyto výdaje jsou zajištěny dotacemi ze státního rozpočtu a nezatěžují vlastní zdroje města. Po odpočtu uvedených výdajů, které rozpočtem města pouze protékají a nemají žádný vliv na jeho celkové hospodaření, činí vlastní provozní výdaje tis. Kč, což je 46 % z celkových výdajů. 3

4 V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny všechny neinvestiční výdaje v členění dle platné rozpočtové skladby. rozpočtová skladba Název výdajové neinvestiční položky tis. Kč 1014 provoz psího útulku správa v lesním hospodářství příspěvek mysliveckému sdružení mezinárodní spolupráce běh Emila Zátopka turistická propagace-dotace neziskovým organizacím turistická propagace-nákup materiálu turistická propagace-nákup služeb provoz informačního centra města pořádání jarmarků turistická propagace města celkem zimní údržba místních komunikací čištění místních komunikací dopravní značení, světelná signalizace opravy místních komunikací opravy místních komunikací v rámci akce Čistá řeka Bečva silnice celkem příspěvek na dopravní obslužnost akce "BESIP" znalecké posudky v silniční dopravě, pojištění majetku pojištění majetku náhrady osobám při správním řízení v silniční dopravě opravy autobusových zastávek záležitosti v silniční dopravě celkem opravy a udržování vodovodní sítě opravy a udržování dešťové kanalizace úpravy drobných vodních toků opravy budov mateřských škol příspěvek na provoz Mš 5. května příspěvek na provoz IMš Na Zahradách příspěvek na provoz Mš Radost 5. května příspěvek na provoz Mš 1. máje příspěvek na provoz Mš Koryčanské Paseky mateřské školy celkem olympiády v základních školách splátky kotelny Zš Pod Skalkou splátky kotelny Zš 5. května opravy budov základních škol příspěvek na provoz Zš Koryčanské Paseky příspěvek na provoz Zš Záhumení Zš Pod Skalkou teplo příspěvek na provoz Zš Pod Skalkou příspěvek na provoz Zš Videčská Zš 5. května teplo příspěvek na provoz Zš 5. května základní školy celkem kino Panorama teplo kino Panorama dotace na provoz kina kino Panorama celkem 620 4

5 3314 příspěvek na provoz Městské knihovny příspěvek matici Radhošťské Rožnovské malé tisky financování akcí v kultuře ples městského úřadu pamětní kniha, Valašení, Živá klenotnice granty v oblasti kultury opravy v budově T-klubu příspěvek na provoz T klubu-kulturní agentury záležitosti kultury celkem elektrická energie pro provoz TKR pronájem frekvence pro vysílání INFO kanálu nákup TV zpravodajství od TV Beskyd s.r.o provoz TKR, nákup placených TV programů televizní kabelový rozvod celkem komise pro občanské záležitosti provozování zimního stadionu spotřeba plynu na zimním stadionu zimní stadion celkem dotace tělovýchovným zařízením ostatní dotace pro sportovní aktivity granty v oblasti sportu příspěvek na provoz pro Krytý bazén Rožnov s.r.o tělovýchovná činnost celkem dětská hřiště příspěvek na provoz pro Středisko volného času volný čas dětí a mládeže celkem provoz lékařské služby první pomoci úroky z úvěru na rekonstrukci budovy č.p zpracování znaleckých posudků správa bytového fondu údržba bytového fondu daň z převodu nemovitostí bankovní poplatky z běžného účtu FRBR bankovní poplatky z běžného účtu FOBF bytové hospodářství celkem elektrická energie pro provoz veřejného osvětlení opravy a udržování veřejného osvětlení veřejné osvětlení celkem pohřebnictví územní plánování příspěvek Mikroregionu Rožnovsko příspěvek Sdružení měst a obcí východní Moravy příspěvek Mikroregionu Vsetínsko provoz veřejných WC úroky ze splátek závazků vůči MSDU OS Praha nájemné z pronajatých pozemků zpracování znaleckých posudků zpracování geometrických plánů daň z převodu nemovitostí komunální a územní rozvoj celkem monitoring ochrany ovzduší 80 5

6 3722 odvoz odpadu ze stanovišť provoz separačního dvoru komunální odpad občanů tříděný odpad rozšiřování sítě na sběr tříděného odpadu komunální odpad celkem likvidace bioodpadu monitoring nakládání s odpady udržování bývalé skládky TKO monitorování půdy a podzemních vod veřejná zeleň granty v ekologii výkon státní správy v ekologii ekologická výchova sociální dávky pro staré občany sociální dávky pro rodinu a děti sociální dávky pro nezaměstnané sociální dávky při péči o blízkou osobu sociální dávky na zvláštní pomůcky sociální dávky-příspěvek na bezbariérové bydlení sociální dávky-příspěvek na pořízení motorového vozidla sociální dávky-příspěvek na provoz motorového vozidla sociální dávky-příspěvek na dopravu příspěvek na pronájem garáží pro tělesně postižné osoby grantový systém v sociální oblasti péče o zdravotně postižené celkem sociální pomoc dětem a mládeži sociální pomoc v nouzi, dar pro děti Martinátovy ostatní sociální péče a pomoc-školení a vzdělávání pěstounů komunitní plánování sociálních služeb ochrana obyvatelstva-protipovodňová opatření Městská policie příspěvek na provoz Záchranné hasičské služby zastupitelstvo města provozní výdaje městského úřadu poplatky z běžných účtů, pojistné, daň z příjmu za město vyúčtování účelové dotace na výplatu sociálních dávek v roce CELKEM Vysvětlivky: TKR televizní kabelový rozvod MSDU OS majetková, správní a delimitační unie odborových svazů FRBR fond rozvoje bydlení města Rožnova p. R. V dalším textu jsou podrobněji komentovány následující výdajové položky: , 3113 Mateřské a základní školy. Tato část rozpočtu zajišťuje financování školských zařízení, jejímž zřizovatelem je město Rožnov pod Radhoštěm. Jsou zde výdaje na průběžnou údržbu budov Mš a Zš, kterou zajišťuje město a proto jsou tyto výdaje v rozpočtu vyčleněny samostatně. Ostatní běžná údržba je zajišťována jednotlivými subjekty samostatně. Součástí výdajů jednotlivých škol je zajištění jejich provozu. 6

7 Televizní zpravodajství, provoz TKR. V rámci této části rozpočtu města je vynaloženo tis. Kč na nákup zpravodajství od TV Beskyd s.r.o. Valašské Meziříčí, ve které město Rožnov pod Radhoštěm vlastní 25 % obchodní podíl. Vlastní provoz městské části TKR představuje částku tis. Kč, která zahrnuje spotřebu energií, údržbu, nákup placených televizních programů a programového multiplexu od SBD Rožnov p.r.. Tento výdaj je plně krytý vybranými poplatky v příjmové části rozpočtu ve výši tis. Kč Městská policie. Celkové provozní výdaje městské policie činí tis. Kč, z toho mzdy činí tis. Kč, povinné sociální a zdravotní pojištění tis. Kč, dále je zde počítáno s částkou 77 tis. Kč na výdaje spojené s prevencí kriminality a s 220 tis. Kč na leasingové splátky služebního automobilu. Zbývajících 908 tis. Kč jsou nezbytné provozní výdaje Zastupitelstvo města. V této části rozpočtu je řešeno financování zastupitelstva města v celkové částce tis. Kč, kde na odměny za výkon funkce je počítáno s částkou tis. Kč a na povinné sociální a zdravotní pojištění 588 tis. Kč, zbývajících 225 tis. Kč je určeno na služby telefonních operátorů, cestovné, pohoštění a dary Městský úřad. V této výdajové neinvestiční položce v částce tis. Kč jsou rozpočtovány finanční prostředky na platy zaměstnanců ve výši tis. Kč, povinné sociální a zdravotní pojištění tis. Kč, ostatní osobní výdaje 150 tis. Kč, ostatní pojistné 240 tis. Kč, provoz automobilů 450 tis. Kč, vzdělávání a školení 600 tis. Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců tis. Kč, cestovné 160 tis. Kč, leasing 57 tis. Kč, pohoštění a dary 20 tis. Kč. Ostatní provozní výdaje městského činí tis. Kč a jedná se o výdaje spojené s údržbou budov,nákupem energií, služeb pošt a telefonních operátorů,nákup materiálu, drobného hmotného majetku, software a hardware apod. Celkové výdaje na provoz městského úřadu v roce 2006 budou činit tis. Kč. 7

8 II.2 Investiční výdaje Investiční výdaje jsou navrhovány v částce tis.kč, což je 35 % z celkových výdajů. V níže uvedeném přehledu je uveden jejich položkový seznam dle platné rozpočtové skladby. OdPa pol. název výdajové investiční položky tis. Kč nákup lesa od p. Doležela pasport komunikací výkup pozemků pod komunikacemi PD na most přes Hážovku u papíren PD na rekonstrukci ulic Palackého a Lázeňská PD na most a místní komunikaci k areálu Tylovice parkoviště u JZ obchvatu náhradní RD pro Traburovy veřejné WC u JZ obchvatu výkup pozemků za budovou úřadu výkup pozemků pro chodník Tylovice-Hážovice PD na parkoviště za Albertem a řešení náměstí Míru parkoviště na Palackého ulici u muzea chodník Tylovice-Hážovice autobusové zastávky na ul. 5.května a Dolních Pasekách autobusová zastávka na Videčské ulici PD na vodojem na Horních Pasekách vodovod Horní Paseky vodovod k budově č.p na Lesní ulici finanční spoluúčast na akci "Čistá řeka Bečva" výkup sítí na Sluneční ulici dešťová kanalizace na ulici 1. máje a Záhumení dešťová kanalizace na Bučiskách PD na kanalizaci na Dolních Pasekách splašková kanalizace Horní Paseky I. etapa PD na splaškovou kanalizaci Horní Paseky II. a III. etapa regulace ústředního topení a opravy umýváren v MŠ splátka kotelny ZŠ Pod Skalkou splátka kotelny ZŠ 5. května výkup pozemků vedle ZŠ Koryčanské Paseky studie využití školních jídelen v ZŠ regulace ústředního topení v ZŠ zastřešení zimního stadionu splátka kotelny v kině Panorama PD na altánek v parku vedle Společenského domu zastřešení zdi farské zahrady napojení nových účastníků na systém TKR PD na kanalizaci u zimního stadionu dětské hřiště na sídlišti Láz půjčky občanům z FRBR výkup pozemků od Kramolišových za sídlištěm Láz projekt "Regenerace sídlišť" rekonstrukce osvětlení na Ostravské ulici výkupy sítí od investorů rodinných a bytových domů výkupy pozemků pro výstavbu sítí na Kramolišově PD na vybudování sítí "Na Zahradách" aktualizace územního plánu města splátka MSDUOS

9 OdPa pol. název výdajové investiční položky tis. Kč výkupy pozemků od jiných vlastníků rezerva na zpracování PD výstavba golfového hřiště, doplatek z roku výkup pozemků pro nový separační dvůr PD na vybudování nového separačního dvoru výkup pozemků u jímky na školním statku chodník u Společenského domu rekonstrukce parku pasport zeleně Dům na půli cesty výkup pozemků na realizaci protipovodňových opatření PD na realizaci protipovodňových opatření varovací systém města kamerový systém úprava skateparku nákup software nákup hardware rekonstrukce budovy č.p vedle polikliniky CEKLEM Vysvětlivky: PD projektová dokumentace MSDU OS majetková, správní a delimitační unie odborových svazů V dalším přehledu jsou investiční výdaje seřazeny podle výše v tis. Kč. OdPa pol. název výdajové investiční položky tis. Kč zastřešení zimního stadionu splašková kanalizace Horní Paseky I. etapa parkoviště na Palackého ulici u muzea vodovod Horní Paseky Dům na půli cesty chodník Tylovice-Hážovice vodovod k budově č.p na Lesní ulici rekonstrukce budovy č.p vedle polikliniky nákup hardware náhradní RD pro Traburovy splátka MSDUOS výstavba golfového hřiště, doplatek z roku veřejné WC u JZ obchvatu rekonstrukce osvětlení na Ostravské ulici dešťová kanalizace na Bučiskách parkoviště u JZ obchvatu autobusová zastávka na Videčské ulici finanční spoluúčast na akci "Čistá řeka Bečva" výkup pozemků pro chodník Tylovice-Hážovice půjčky občanům z FRBR výkupy sítí od investorů rodinných a bytových domů splátka kotelny ZŠ 5. května napojení nových účastníků na systém TKR výkup pozemků pod komunikacemi výkupy pozemků od jiných vlastníků splátka kotelny ZŠ Pod Skalkou regulace ústředního topení a opravy umýváren v MŠ 636 9

10 OdPa pol. název výdajové investiční položky Tis. Kč regulace ústředního topení v ZŠ výkup pozemků pro nový separační dvůr rekonstrukce parku výkup sítí na Sluneční ulici výkupy pozemků pro výstavbu sítí na Kramolišově nákup lesa od p. Doležela PD na vodojem na Horních Pasekách dešťová kanalizace na ulici 1. máje a Záhumení studie využití školních jídelen v ZŠ projekt "Regenerace sídlišť" PD na vybudování nového separačního dvoru kamerový systém nákup software PD na splaškovou kanalizaci Horní Paseky II. a III. etapa výkup pozemků vedle ZŠ Koryčanské Paseky PD na parkoviště za Albertem a řešení náměstí Míru autobusové zastávky na ul. 5.května a Dolních Pasekách zastřešení zdi farské zahrady dětské hřiště na sídlišti Láz výkup pozemků od Kramolišových za sídlištěm Láz aktualizace územního plánu města rezerva na zpracování PD úprava skateparku PD na vybudování sítí "Na Zahradách" splátka kotelny v kině Panorama pasport komunikací PD na most přes Hážovku u papíren PD na rekonstrukci ulic Palackého a Lázeňská PD na kanalizaci na Dolních Pasekách chodník u Společenského domu varovací systém města PD na most a místní komunikaci k areálu Tylovice PD na altánek v parku vedle Společenského domu PD na kanalizaci u zimního stadionu PD na realizaci protipovodňových opatření výkup pozemků u jímky na školním statku pasport zeleně výkup pozemků na realizaci protipovodňových opatření výkup pozemků za budovou úřadu 15 CEKLEM Investiční akce Golfové hřiště je financována z poskytnutých darů a účelově vázaných příspěvků v částce tis. Kč., se kterou je zároveň počítáno i v příjmové části rozpočtu. Z uvedeného vyplývá, že financování této investice nezatěžuje jiné vlastní zdroje města. 10

11 II. 3 Financující operace Financující operace zahrnují splátky úvěrů. Pro rok 2006 jsou rozpočtovány následující splátky : tis. Kč Rekonstrukce domu č.p Rekonstrukce budovy Štefánia Nákup budovy č.p vedle polikliniky Zastřešení zimního stadionu CELKEM III.4 Celková rekapitulace návrhu výdajové části rozpočtu V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny jednotlivé části výdajů a jejich % podíl. Celková rekapitulace tis. Kč % z celkových výdajů Provozní výdaje běžné Výdaje na výplatu sociálních dávek Investiční výdaje Výdaje celkem Financující operace Celkem výdajová část rozpočtu Závěr: Nedílnou součástí této zprávy o návrhu rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006 je příloha číslo 1 Návrh příjmové části rozpočtu a příloha číslo 2 Návrh výdajové části rozpočtu. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude tento návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona se stanovuje termín pro předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do V Rožnově pod Radhoštěm dne Zpracoval: Ing. Miroslav Martinák 11

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

Rozpočet obce Rajhradice na rok 2010 Výdaje

Rozpočet obce Rajhradice na rok 2010 Výdaje Rozpočet obce Rajhradice na rok 2010 Výdaje Pol. Název Rozpočet 2010 1012 5222 Neinvestiční transfery občan.sdruž. 2,0 1012 Zeměd. a potravinářská činnost 2,0 1099 5222 Výdaje na lesní hospodářství 20,0

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Schválený Upravený Skutečnost 15.622.000 3.545.000 O 640.000 19.807.000 15.529.000 2.709.000 18.238.000 1.569.000-1.569.000

Schválený Upravený Skutečnost 15.622.000 3.545.000 O 640.000 19.807.000 15.529.000 2.709.000 18.238.000 1.569.000-1.569.000 Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2012 Výroční zpráva- textová část Rozpočet obce na rok 20112 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2011 pod č.j, 12/12/2011 ZO-U. Během roku 2012

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

14.705.000 3.662.000 15.042.000 4.402.000 37.811.000 19.393.000 39.364.000 58.577.000 -20.946.000 20.946.000

14.705.000 3.662.000 15.042.000 4.402.000 37.811.000 19.393.000 39.364.000 58.577.000 -20.946.000 20.946.000 ( VA Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2011 Výroční zpráva- textová část Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne 20.12.2010 pod č.j. 2/12/2010 ZO-U Během roku

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO PŘÍJMY Popis 2015 1 Daň z přidané hodnoty 31 500,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 17 000,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 400,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Bohuslavice IČ 00302384

Obec Bohuslavice IČ 00302384 Rozpočet na rok 2011 Obec Bohuslavice IČ 00302384 Na fyzické a elektronické úřední desce: vyvěšeno 24.11.2010 sundáno 13.12.2010 Schváleno ZO: 13.12.2010 Příjmy: Paragraf Položka Druh příjmu v tis.kč 1111

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více