Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Holešova za rok 2013"

Transkript

1 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1

2 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka Hospodaření s majetkem str Ukazatel dluhové služby str Tvorba a použití fondů str tabulka Vyúčtování finančních vztahů ke SR a KÚ str Hospodaření příspěvkových organizací str tabulka 9 7. Účetní závěrka str. 16 příloha 1 8. Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření str. 16 příloha 2 9. Tabulková část tabulka Plnění příjmů rozpočtu města Holešova za rok Plnění výdajů rozpočtu města Holešova za rok Plnění financování rozpočtu města Holešova za rok Plnění rozpočtu města Holešova za rok 2013 dle ORJ 5. Plnění rozpočtu Fondu rozvoje bydlení města Holešova za rok Plnění rozpočtu Sociálního fondu města Holešova za rok Plnění rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání za rok Přehled vybraných ukazatelů příspěvkových organizací za rok

3 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech města Holešova v roce 2013 Příjmy - plnění upravený rozpočet v tis. Kč skutečnost v tis. Kč % Třída 1 - daňové příjmy ,6 Třída 2 - nedaňové příjmy ,7 Třída 3 - kapitálové příjmy ,4 Třída 4 - přijaté dotace ,9 Celkem ,3 Procentní podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích města Holešova v roce 2013 Výdaje - plnění upravený rozpočet v tis. Kč skutečnost v tis. Kč % Třída 5 - běžné výdaje ,3 Třída 6 - kapitálové výdaje ,8 Celkem ,6 3

4 Financování upravený rozpočet v tis. Kč skutečnost v tis Kč % Přijaté úvěry a půjčky Prostředky minulých let Splátky úvěrů a půjček Celkem ,4 Příjmy města Holešova za rok 2013 byly plněny na 102,3 % rozpočtu po změnách a činily tis. Kč. Výdaje města Holešova za rok 2013 činily ve třídách 5 a 6 rozpočtové skladby tis. Kč a byly plněny na 94,6 % rozpočtu po změnách. Rozdíl příjmů a výdajů města Holešova za rok 2013 činil tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků města na konci roku 2013 dosahoval tis. Kč u běžných účtů, tis. Kč u účtů peněžních fondů. V průběhu roku 2013 bylo provedeno 9 rozpočtových opatření, z toho 2 úprav rozpisu rozpočtu schválila Rada města Holešova na základě pověření zastupitelstva. Výše daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v České republice, 100% výnosem obce je daň z nemovitostí nacházejících se na území obce a daň z příjmů právnických osob příslušné obce. Od platí nové rozpočtové určení daní. Změnily se koeficienty pro obce v rámci sdílených daní, došlo k celkovému posílení sdílených daní ze státního rozpočtu a změnil se koeficient výpočtu. Do koeficientu se nově 4

5 dostalo kritérium počtu žáku v obci. Podíl sdílených daní se zvýšil o Kč na 1 obyvatele města oproti roku 2012, a to na Kč. V roce 2013 byl upravený rozpočet překročen u výnosů daně z nemovitostí (o tis.), daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (o tis.), daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (o 729 tis.) a u daně z přidané hodnoty (o tis.). Naopak rozpočet nebyl naplněn u daně z příjmů právnických osob (o tis.). Nedaňové příjmy tvoří převážně příjmy z pronájmů, služeb, příjmy z úroků, splátek půjček, přijaté sankční platby a odvody z odpisů příspěvkových organizací. Tento druh příjmů byl v roce 2013 splněn na 100,7% upraveného rozpočtu a činil tis. Kč. Z celkové částky činily příjmy z pronájmu majetku města tis. Kč, za služby tis. Kč, z přijatých sankčních plateb tis. Kč, splátky půjček tis. Kč, odvody z odpisů příspěvkových organizací tis. Kč. Kapitálové příjmy byly splněny na 105,4% upraveného rozpočtu. Příjmy z prodeje pozemků dosáhly výše tis. Kč, prodej bytu a nebytových prostor tis. Kč, ostatního majetku (splátky Technických služeb a vyrovnání smlouvy s Tepelným hospodářstvím) tis. Kč. Přijaté dotace činily v roce tis. Kč a byly splněny na 99,9%. Přehled dotací je uveden v bodě 5. 5

6 Ve výdajové části byly běžné výdaje čerpány na 94,6%, investiční výdaje na 94,6% upraveného rozpočtu. V plánované výši nebyly čerpány prostředky na stavbu jihovýchodního obchvatu města, kdy platby přešly na základě splátkového kalendáře do roku V rámci běžných výdajů byla rozpočtována rezerva ve výši 491 tis. Kč, k úsporám ve výši cca tis. došlo v rámci údržby města (pracovníci VPP, nízké náklady na zimní údržbu), nebyla provedena oprava parkoviště na ulici Družby ve výši 400 tis. Kč (akce přesunuta do roku 2014), došlo k úspoře výdajů na platbu úroků z úvěrů ve výši cca 300 tis. Kč, nebyly provedeny nutné opravy koupaliště ve výši cca 300 tis. Kč, protože koupaliště nebylo v provozu a na rok 2014 byla naplánována jeho rekonstrukce. K drobným úsporám došlo také u dalších položek. 6

7 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů je v přílohách podrobně členěno dle jednotlivých kapitol, paragrafů a položek rozpočtové skladby. 2. Stav majetku města Účetní stav majetku města Holešova k byl následující : CP Název položky Synt. účet Běžné období Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM , , ,36 A. Stálá aktiva , , ,11 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , ,95 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , ,43 III. Dlouhodobý finanční majetek , ,57 IV. Dlouhodobé pohledávky , , ,16 1. Dlouhodobé poskytnuté zálohy , ,00 2. Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,16 B. Oběžná aktiva , , ,25 I. Zásoby , ,67 II. Krátkodobé pohledávky , , ,98 1. Odběratelé , , ,35 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , Pohledávky za zaměstnanci , , Jiné přímé daně , , Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi ,27-864, Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , Náklady příštích období , , Příjmy příštích období , , Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,69 III. Krátkodobý finanční majetek , ,60 Celková aktiva města se oproti roku 2012 zvýšila o tis. Kč. Na akciích Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s. vázne zástavní právo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s. Na tyto akcie byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o 7

8 koupi akcií, kde se město Holešov zavazuje uzavřít se společností Česká spořitelna, a.s. smlouvu o koupi akcií touto společností. Společnost Moravské cukerní sdružení a.s. se nachází v konkursu. Nesplacené úvěry a půjčky k činí Kč. Jedná se o : Věřitel Účel Zůstatek k ČMZRB, a.s. Stavba vodovodu v Dobroticích ,00 KB, a.s. Rekonstrukce zámku ,00 KB, a.s. Výkup pozemků pro stavbu ,00 jihovýchodního obchvatu města ČSOB, a.s. Stavba kanalizace Tučapy ,00 Količín ČS, a.s. Stavba jihovýchodního obchvatu ,00 Bankovní úvěry celkem ,00 V roce 2013 byly dočerpány úvěry uzavřené v roce 2012 v celkové výši Kč, a to na financování stavby kanalizace Tučapy Količín a jihovýchodního obchvatu. 8

9 3. Ukazatel dluhové služby Ukazatel dluhové služby údaje v tis. Kč č. ř. Název položky odkaz na rozpočtovou skladbu nebo na jiné vymezení ukazatele Skutečnost k Daňové příjmy (po 1. kosolidaci) třída Nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída Přijaté dotace položka Dluhová základna ř Úroky položka Splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx Splátky leasingu položka Dluhová služba ř Ukazatel dluhové služby ř. 8 děleno ř. 4 v % 6,56 % Ministerstvo financí, na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722 každoročně provede výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace a vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž bude vycházet vždy z údajů k příslušného roku (po závěrečných zápisech). Po vyhodnocení všech podkladů budou obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům bude vyšší než 25 % včetně, osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce (kopii dopisu obdrží příslušný krajský úřad). Ministerstvo financí bude následně informovat vládu České republiky o výsledku monitoringu hospodaření obcí. 9

10 Algoritmy SIMU - údaje v tisících Kč č.sl. Ukazatel Zdroj údajů Výpočet 1 Počet obyvatel obce ČSÚ ,00 2 Příjem celkem (po konsolidaci) Finanční výkaz FIN 2-12 M RS - Třída (po konsolidaci) Úroky Finanční výkaz FIN 2-12 M RS - položka Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků RS - položky 8112, 8122, 8212, 8222, 8114, 8124, 8214, Finanční výkaz FIN 2-12 M Dluhová služba celkem Součet sloupců 3 a Ukazatel Dluhové služby (v %) Podíl sloupce 5 a 2 4,94% 7 Aktiva celkem 8 Cizí zdroje 9 10 Stav na bankovních účtech celkem Úvěry a komunální dluhopisy 11 PNFV a ostatní dluhy Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO" Aktiva Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ" D SÚ 068, 231, 236, Účetní výkaz - Rozvaha, 241, 244 ( u obcí) + sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ SÚ 068, 241, 243, BRUTTO" (u PO) Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ" Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ" SÚ 281, 282, 283, 451, 453 (u obcí) + SÚ 281, 451 (u PO) SÚ 289, 322, 326, 362, 452, 456, 457 (u obcí) + SÚ 289, 326, 452 (u PO) 0 12 Zadluženost celkem Součet sloupců 10 a Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) Podíl sloupce 8 a 7 8,85% 14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) Podíl sloupce 12 a 8 46,13% 15 8-leté saldo Finanční výkaz FIN 2-12 M ř součet za posledních 8 let Oběžná aktiva 17 Krátkodobé závazky Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO" B Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ" D. III Celková likvidita Podíl sloupce 16 a 17 1,29 10

11 4. Stav účelových fondů Příděl města Holešova do sociálního fondu činil 917 tis. Kč. V roce 2013 byl zřízen Fond kultury, sportu a vzdělávání, do kterého byla převedena částka tis. Kč. Stav fondu rozvoje bydlení k činil : Peníze na běžném účtu Poskytnuté půjčky Celkem ,55 Kč ,05 Kč ,60 Kč V roce 2013 bylo poskytnuto z Fondu rozvoje bydlení občanům 7 půjček. Stav sociálního fondu k činil : Peníze na běžném účtu Poskytnuté půjčky Celkem ,68 Kč ,00 Kč ,68 Kč Stav fondu kultury, sportu a vzdělávání k činil : Peníze na běžném účtu Celkem ,25 Kč ,25 Kč V roce 2013 byla z fondu poskytnuta dotace 83 subjektům v celkové výši Kč. 11

12 Fondy k celkem: Peníze na účtech Půjčené prostředky Celkem ,48 Kč ,05 Kč ,53 Kč Ostatní příjmy a výdaje peněžních fondů města jsou uvedeny v rámci plnění rozpočtu příjmů a výdajů fondů. 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města Holešova za rok 2013 činily celkem ,33 Kč. Rozpis přijatých dotací v roce 2013 je zpracován v tabulce. Dotace, poskytnuté ze státního rozpočtu prostřednictvím Zlínského kraje byly řádně vyúčtovány v souladu s vyhláškou MF č. 52/2008 Sb. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013 byla v roce 2014 vrácena nevyčerpaná část státní dotace na volby do Parlamentu ČR ve výši 864,20 Kč a část dotace programu péče o krajinu ve výši 0,07 Kč. Dotace Poskytovatel Výše dotace Volby prezidenta ČR Všeobecná pokladní správa ,08 Volby do Parlamentu ČR Všeobecná pokladní správa ,00 položka ,08 Výkon státní správy Všeobecná pokladní správa ,00 položka ,00 Sociálně právní ochrana dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí ,00 Ministerstvo práce a Pěstounská péče sociálních věcí ,00 Aktivní politika zaměstnanosti Úřad práce ,00 Veřejné informační služby knihoven Ministerstvo kultury ,00 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstvo kultury ,00 Program péče o krajinu Ministerstvo životního prostředí ,00 12

13 Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona Ministerstvo zemědělství 350,00 Činnost odborného lesního hospodáře Ministerstvo zemědělství ,00 Vzdělávání v egon centru Ministerstvo vnitra ,26 Technologické centrum Ministerstvo pro místní rozvoj ,00 položka ,26 Dotace od obcí 5.250,00 položka ,00 Cyklostezka Holešov SFDI ,04 položka ,04 Technologické centrum Ministerstvo pro místní rozvoj ,00 Veřejné informační služby knihoven Ministerstvo kultury ,00 Zateplení a úspory 1. Základní školy Ministerstvo životního prostředí ,95 Holešovsko sever kanalizace Holešov, Količín, Tučapy Ministerstvo zemědělství ,000,00 položka ,95 Vánoce na Hané a Valašsku a rozsvícení vánočního stromku Krajský úřad 7.000,00 Folklorní odpoledne Krajský úřad ,00 Přišlo jaro do vsi Krajský úřad ,00 Všetulská hůlka Krajský úřad 6.000,00 Matematická olympiáda Krajský úřad ,00 Přírodovědný klokan Krajský úřad 2.000,00 Holešovění 2013 Krajský úřad ,00 Nejlepší knihovna ZK 2013 Krajský úřad ,00 Moravská krajina v díle největších žáků Julia Mařáka Krajský úřad ,00 Mezinárodní folklorní setkání Holešov 2013 Krajský úřad ,00 Výdaje spojené s činností jednotky SDH Krajský úřad ,00 položka ,00 PŘIJATÉ DOTACE CELKEM ,33 13

14 6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem a organizací založených městem za rok 2013 Výsledky hospodaření organizací založených nebo zřízených městem Holešov za rok 2013 byly následující: Tepelné hospodářství Holešov, s.r.o., nám. Sv. Anny 1030, Holešov Celkové výnosy před zdaněním po zdanění tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Technické služby Holešov, s.r.o., Květná 1555, Holešov Celkové výnosy před zdaněním po zdanění tis. Kč tis. Kč 714 tis. Kč 644 tis. Kč 1. Základní škola, Holešov, Smetanovy sady 630, okres Kroměříž tis. Kč tis. Kč 273 tis. Kč 2. Základní škola, Holešov, Smetanovy sady 625, okres Kroměříž tis. Kč tis. Kč 185 tis. Kč 3. Základní škola, Holešov, Družby 329, okres Kroměříž tis. Kč tis. Kč 87 tis. Kč Ústřední školní jídelna, Holešov, nám. Dr. E. Beneše 58, okres Kroměříž, příspěvková organizace tis. Kč tis. Kč 113 tis. Kč 14

15 Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž tis. Kč tis. Kč 486 tis. Kč Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž tis. Kč tis. Kč 229 tis. Kč Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž tis. Kč tis. Kč 170 tis. Kč Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace, nám. Dr. E. Beneše 62, Holešov tis. Kč tis. Kč tis. Kč Centrum pro seniory Holešov, příspěvková organizace, Příční 1475, Holešov Celkové výnosy po zdanění tis. Kč tis. Kč 1 tis. Kč Středisko volného čas, příspěvková organizace, Sokolská 70, Holešov tis. Kč tis. Kč 363 tis. Kč Hospodaření příspěvkových organizací bylo projednáno Radou města Holešova, která schválila účetní závěrky těchto organizací a rozdělení jejich hospodářských výsledků do rezervních fondů a fondů odměn jednotlivých organizací. 2. Základní škola vytvořeným ziskem umořila ztrátu z roku 2012 ve výši 77 tis. Kč. Městské kulturní středisko skončilo ztrátou z důvodů snížení příspěvku od zřizovatele o 6,5 mil. Kč. Ten byl převeden do investičního fondu organizace, která jej použila k rekonstrukci prostor zámecké restaurace. Ztráta této organizace bude hrazena ze zlepšeného výsledku hospodaření budoucích 15 let. Přehled vybraných ukazatelů příspěvkových organizací za rok 2013 je uveden v příloze. 15

16 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací jsou založeny na finančním odboru MěÚ. Roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku organizací založených městem bylo schváleno Radou města Holešova ve funkci zakladatele. 7. Účetní závěrka - rozvaha - výkaz zisku a ztráty - příloha - přehled o peněžních tocích - přehled o změnách vlastního kapitálu jsou přiloženy v příloze 1 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 Město je povinno nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření města Holešova za rok 2013 provedla společnost MG Credit s.r.o. Výrok auditora a Zpráva o výsledcích přezkumu hospodaření města Holešova za rok 2013 jsou přiloženy v příloze 2. V Holešově dne Pavel Svoboda starosta 16

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více