FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK (L 2,34 35)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35)"

Transkript

1 FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat i tvou vlastní duší pronikne meč aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. (L 2,34 35)

2 2 ŽIVOT FARNOSTI FCHODO V I N Y Probíhají pravidelné katecheze. V současné době navštěvuje výuku náboženství ve farnosti 80 dětí. 25. října Pouť do Roudnice nad Labem a kláštera v Doksanech. 28. října Koncert irské skupiny Samsoiri Kilkenny v KCMT. 6. listopadu Literární večer v KCMT - prezentace knihy Marie Kostohryzové. 9. listopadu Divadelní představení pro děti v KCMT. 11. listopadu Den veteránů - modlitba u pomníku padlých a zádušní mše sv. za oběti 1. světové války.

3 FCHODO V I N Y SLOVO NA PROSINEC 3 Advent má také svůj duchovní obsah! Nový liturgický rok začíná první adventní nedělí. Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod. Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně roráty, sestavené podle biblických textů, převážně prorockých, a také adventní věnec. Roráty připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století. Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach. Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě. (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku: zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my... Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Pánem, který nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás, a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách. převzato z: Úmysly Apoštolátu modlitby na prosinec Všeobecný úmysl: Aby tváří v tvář kultuře násilí a smrti církev šířila kulturu života svými apoštolskými a misionářskými aktivitami. 2. Misijní úmysl: Aby v misijních zemích křesťané ukazovali projevy bratrství, že Dítě narozené v Betlémě je zářivou nadějí světa. 3. Národní úmysl: Aby blížící se svátky vánoční přispěly k posílení úcty k životu v naší společnosti.

4 4 AKTUALITY FCHODO V I N Y Byla jmenována Ekonomická rada farnosti Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti. Jejím úkolem je účast na spolehlivé, šetrné, obezřetné a starostlivé správě majetku farnosti, péče o zdroje příjmů, starost o zajištění potřeb a plnění všech úkolů spojených s účastí na správě majetku. Je nápomocná při zajišťování zdrojů příjmů, kterými zejména jsou: sbírky při bohoslužbách i mimo ně, sponzorské dary právnických a fyzických osob, pronájem, podnikání, příspěvky obecních a městských úřadů, dary ze zahraničí, příspěvky diecéze, státní příspěvek, prodej, dědictví a jiné. Dbá o to, aby účelové dary nebyly použity na jiné účely; nebyl-li účel daru výslovně určen, lze jej použít k úhradě obecných potřeb farnosti. Navrhuje a pomáhá při vypracování žádostí o příspěvky ze svépomocného fondu a rovněž vypracovává zdůvodnění pro žádosti o udělení státního příspěvku. ERF posuzuje nutnost a opodstatněnost výdajů na potřeby farnosti, kterými zejména jsou zabezpečení běžné pastorační činnosti farního obvodu (pořizování, provoz a údržba aut, cestovné, poštovné, telefonní a další nutné poplatky, náklady na topení a elektrický proud v místnostech pro pastorační činnost), údržba kostelů v obvodu farnosti, plánování, zřizování a údržba objektů pro kněze, služebních bytů a budov, vybavení služebních místností, pojištění budov, obstarávání a údržba vnitřního zařízení kostelů a zajištění běžných potřeb pro bohoslužby při zachování jejich důstojného uspořádání, odměňování zaměstnanců farnosti, prostředky pro rozvoj pastorační činnosti (misie, práce s dětmi a mládeží, vzdělávání dospělých, péče o staré a nemocné, kurzy, školení a pod.). ERF kontroluje vedení a běžné doplňování inventárního seznamu movitých věcí, zpracování inventarizace, hospodaření s financemi, členové ERF nebo jimi zmocněné osoby zajišťují vyčíslení sbírek, realizaci schváleného finančního rozpočtu, provádění diecézí vyhlášených sbírek, včasné odeslání jejich výtěžku a příspěvků do svépomocného fondu, plnění daňových a jiných povinností stanovených podle obecně závazných právních předpisů. ERF má právo mít zevrubný přehled o movitém a nemovitém majetku příslušného farního obvodu, mít přehled o hospodaření s majetkem farnosti, včetně smluv, které se ho týkají, mít přehled o finanční situaci farnosti, nahlížet do deníků a běžných účtů, znát výsledky hospodaření podle pololetních a ročních účetních výkazů. Více Stanovy ekonomických rad farností AP: V souladu se Stanovami jmenuji do Ekonomické rady farnosti tyto farníky: Zvolený Pastorační radou farnosti: Martin Flosman Jmenovaní farářem: Ing. Petr Dvořák, Vojtěch Pecka, Ing. Josef Rendl, Ing. Markéta Tomková. Všichni se svým jmenováním souhlasili. Přeji vám požehnané prožití adventní doby. P. Michal Bator

5 FCHODO V I N Y advent 5 Maria jako plný obraz lidství Bůh koncipuje veškeré plány s pohledem na lidskou formu Syna, Krista, a je jeho úmyslem, aby se Syn narodil z ženy. Použijeme-li světskou metaforu plánování, můžeme říci, že trojjediný Bůh nejprve rozhodl, že Syn se vtělí jako člověk, a pak si vybral ženu, která bude vyzvána, aby své lidství sdílela s Bohem. Jaká lidská bytost to bude? Zcela příhodně bude nejčistším obrazem Syna - bude plně člověkem. A proto to byla podle Božího záměru žena, která žila jako plně lidská bytost. Zdá se, jako by Boží logika postupovala nazpátek od jednoho úhlu pohledu. Bůh začíná Novým zákonem a pak se vrací na začátek Starého. Kristus je dřív než Adam a Maria je dřív než Eva. Středověcí scholastikové to vyjadřovali latinskou větou primum in intentione, ultimum in executione - co jsi nejprve zamýšlel, se stalo až nakonec. Podle této logiky je nejprve Kristus, pak Maria, pak Adam a Eva. Jak čteme příběh Genesis, vidíme proměnu plného Božího obrazu ve chvíli, kdy si Adam a Eva svobodně zvolí, že budou něco jiného než plný Boží obraz. Toto rozhodnutí umenšuje jejich lidství - je to popření plného lidství, ale rozhodli se k tomu a Bůh jim nebrání, aby své rozhodnutí uskutečnili. Kdyby jim vzal jejich svobodu, stali by se neúplnými obrazy svobodného Syna. Toto rozhodnutí nazýváme prvotní hřích a podle Písma ovlivnilo další pokolení od Kaina a Abela dále k Noemovi, Abrahámovi, Mojžíšovi, Davidovi, Šalomounovi až do dneška. Ale Boží obraz se neztratil, jen potemněl. Je obtížnější vidět pravé lidství, to Kristovo, ale obraz, ač zakalený, trvá. Mariiným početím začíná Velký plán, kniha, která byla před Genesis. Je počata lidská bytost v plném lidství. Maria je taková, jací ve skutečnosti jsme všichni: její lidství je svobodné, plně, tělem i duší k dispozici pro Krista, v Kristu, z Krista. z knihy Chudoba a radost od W.A. Shorta vybrala Renata

6 6 KCMT FCHODO V I N Y Abrahám vyráží na pouť k posluchačům Právě vychází CD Abrahám s třinácti zbrusu novými písněmi. Byly napsány pro děti z Komunitního centra Matky Terezy, které je na cédéčku také zpívají. K placičce vydává Karmelitánské nakladatelství i zpěvník. Na jaře jsem v komunitním centru dával dohromady dětský sbor. Přihlásila se dvacítka kluků a holek mezi osmi a třinácti. Naším společným přáním bylo vytvořit vánoční dárek pro školáky od Aše po Lanžhot v podobě cédéčka s novými písněmi. Měsíc se sešel s měsícem, děti pilně nacvičovaly, při natáčení zpívaly jako o život a cédéčko je na světě. Podle jedné z písní se jmenuje Abrahám. Volně navazuje na kazetu písniček pro děti Daniel, která vyšla v roce 1994 a kterou také nazpívaly děti z farnosti Chodov. Liší se od ní ovšem zvukem: zatímco na Danielovi doprovázela zpěv jen kytara, Abrahám obsahuje více muziky. Může za to kytarista Ondřej Škoch, hráč na dechové nástroje a různá hrkátka Štěpán Škoch (oba jsou ze skupiny Chinaski) a bubeník Jan Linhart. Karmelitáni vydávají k cédéčku i zpěvník, který ilustrovala akademická malířka Jindra Hubková. Ta je také autorkou Abraháma s velbloudem na přebalu CD. V komunitním centru písně vznikaly a v komunitním centru bychom je také s dětmi chtěli představit vám, farníkům, jakož i širší veřejnosti. Zvu vás proto na náš adventně laděný koncert 7. prosince, kterým Abraháma uvedeme na trh. Vystoupit by s námi měli i muzikanti, kteří desku natáčeli. Za sebe i za zpívající děti bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste nás v minulých měsících podporovali nehmotně i hmotně. Rádi bychom v započatém díle pokračovali i po Novém roce; budeme vám proto vděčni, zachováte-li nám svoji přízeň. Bob Fliedr, muzikant a novinář!!! Premiéra!!! Poprvé zazní písně z nového CD Boba Fliedra a dětského sboru Bobci v Komunitním centru Matk y Terezy v neděli 7. prosince v 16:00. Všichni jste srdečně zváni.

7 FCHODO V I N Y ksk praha 7 Novinky z Křesťanského sportovního klubu KSK Praha vyzvalo Modřany na zápas v softballu. Proti mužstvu ministrantů a farníků nastoupily Modřany dne Nakládačka, kterou schytali farníci, byla 21:6. Chtělo by to trénovat. Tréninky všestranných sportovců probíhají každý čtvrtek. Od pro děti do 12 let a od pro starší. Sraz je u věže KCMT. Turistický oddíl KSK Praha přijme nové děti. Další generace vedoucích odchovaná takovými kapacitami, jako byli Alice, Tomáš, Ozzy nebo Radek, mají pro celoroční činnost turistického oddílu rezervovaná pondělní odpledne od Stačí se přihlásit telefonem nebo em. Dramaťák, který probíhá v KCMT každé pondělí od 17.00, přijme nové umělce, amatérské zvukaře, scénáristy, režiséry a osvětlovače z řad dětí a mládeže. Každou první středu v měsíci od v KCMT probíhá modlitba nešpor následovaná seminářem pro všechny, kdo se zajímají o vedení dětí a zájmových kroužků. Mikulášská 5. prosince od v KCMT. Mikulášská je určena pro farníky i širokou veřejnost. Začátek je v 17 hodin. Budeme potřebovat řadu dobrovolníků, kteří nám s Mikulášskou pomůžou. Přípravná schůzka pro dobrovolníky a školení bezpečnosti práce pro anděly a čerty je ve středu od hned po Mikulášské pro děti následuje společenský večer pro mládež, ráno se nevstává, protože po Mikulášské je sobota, a tak si Mikuláš dovolí studentstvo malinko pozdržet a něčím dobrým občerstvit. Na od chystá KSK Praha program s názvem Kamínek včera a dnes. Program je určen pro každého, kdo se chce setkat s bývalými vedoucími, jejich dětmi, bývalými i současnými účastníky projektů navazujících na činnost o.s. Kamínek i pro všechny, kdo se chtějí na vlastní oči přesvědčit o kontinuitě všech aktivit, které po Kamínku převzal klub KSK Praha. Paralelně bude probíhat zábavně sportovní program pro děti budou jarní prázdniny pro Prahu 1 až 5, kam spadá kupodivu i Praha 11. KSK Praha chystá na jarní prázdniny tradiční lyžařský výcvik v Krkonoších s doprovodným programem zaměřeným na astrofyziku. Hlásit se je možné již teď. Ing. Jaroslav Olšanský

8 8 ROZHOVOR FCHODO V I N Y Nový pastorační asistent se představuje Od zimy pracují v KCMT dva noví pastorační asistenti. Jedním je ing. Jaroslav Olšanský, kterého všichni dobře známe zvláště díky jeho dlouholeté práci s dětmi a s mládeží. V KCMT také vypomáhá od samého začátku s technickými záležitostmi. Druhým je Bc. Jan Primus, kterého představujeme v následujícím rozhovoru. V říjnu Vás představil otec Michal jako bohoslovce, který u nás bude vykonávat roční praxi. Můžeme se o Vás dozvědět něco více? Začátkem listopadu jsem oslavil své 43. narozeniny a celý svůj život jsem s výjimkou několika krátkých pracovních nebo studijních pobytů na různých místech prožil v Praze. Vyrůstal jsem jako pokřtěný v rodině sice věřící, ale nepříliš praktikující, neboli mé vedení k hlubšímu prožívání víry a vztahu k Pánu nebylo zvlášť intenzivní a systematické. To ovšem nic nemění na tom, že vztahy uvnitř naší rodiny byly a jsou vždy velmi pěkné a harmonické, takže na čas v ní prožitý mám velmi pěkné vzpomínky. Před dvěma lety jste vstoupil do semináře, čím jste se zabýval do té doby? Po absolvování gymnázia jsem nějaký čas hledal své místo v profesním životě a vystřídal v poměrně rychlém sledu několik zaměstnání, mimo jiné jsem dva

9 FCHODO V I N Y ROZHOVOR 9 roky pracoval jako učitel dějepisu a tělesné výchovy na Základní škole K Milíčovu zde v Hájích, aniž bych ovšem tušil, že se do této lokality jednou vrátím. Téměř bezprostředně po sametové revoluci jsem si splnil svůj dětský sen a nastoupil k Policii, kde jsem na různých pozicích (pěší hlídka, autohlídka, operační důstojník, zástupce obvodního ředitele) působil až do svého přijetí do Teologického konviktu v Olomouci v roce Během své policejní dráhy jsem dálkově vystudoval Policejní akademii ČR v Praze. Jak se ve Vás rodilo povolání ke kněžství? V mém životě málo co nasvědčovalo tomu, že budu jednou uvažovat o duchovním, konkrétně kněžském povolání. Vedl jsem spokojený život, věnoval se celé řadě zálib a koníčků (cestování, gastroturistika, sport judo, trénování fotbalových žáků aj.) a léta plynula bez potřeby cokoli měnit. S vírou to bylo v této době velmi slabé: do kostela jsem sice chodil, modlil se, ale vše bylo jakoby mechanické, spíš jen tak pro jistotu. O Bohu jsem přemýšlel často, ale pouhým rozumem bez zapojení srdce, citu a opravdové horoucí touhy jsem byl bez šance se k Němu alespoň přiblížit. Nakonec se mně Bohu zřejmě zželelo, takže ten krok srdce, citu a touhy učinil za mě sám při jedné mé mechanické účasti na mši svaté v rámci Velikonočního Tridua, kdy jsem prožil cosi jako druhou konverzi. Pochopitelně od tohoto okamžiku, mimochodem plného pokoje a velmi intenzivního, nedefinovatelného pocitu Boží blízkosti a lásky se současnou touhou po Jeho následování, až k uvědomění si povolání ke kněžství bylo nutno urazit ještě velmi dlouhý kus cesty, ale jsem přesvědčen, že právě zmiňovaný prožitek má rozhodující podíl na tom, že dnes jsem tam, kde jsem. S povinnostmi pastoračního asistenta se pomalu seznamujete. Co je Vaší náplní práce? Moje pracovní povinnosti vyplývají především ze skutečnosti, že působím v Komunitním centru Matky Terezy. Práce, především související s chodem Centra, je velmi pestrá a zajímavá, ale zároveň i časově náročná, takže v tomto smyslu příliš velký prostor k angažování se v pastoračních aktivitách farnosti zatím nemám. Mým přáním ale je během své roční praxe poznat chod farnosti a samozřejmě se jej také účastnit v celé šíři jeho záběru: v liturgii, modlitbě, společenství a katechezi, zkrátka být zde nejen s farností, ale především pro ni. Přeji, ať se Vám práce daří, a věřím, že v naší farnosti prožijete rok, na který budete rád vzpomínat. Děkuji za rozhovor. Katka - Dramatická dílna pro děti a mládež (příležitost pro amatérské herce, scénáristy, hudebníky ). Každé pondělí v h v budově KCMT. - Turistický oddíl Lumíci každé pondělí v h v budově KCMT. - Výtvarná dílna pro děti každou středu v h v budově KCMT. - Nízkoprahový sportovní a turistický klub každý čtvrtek v h v KCMT. Informace a přihlášky na nebo (Ing. J. Olšanský)

10 10 VÝROČÍ FCHODO V I N Y Deset let Křesťanského centra Jižní Město Před deseti lety spatřil tehdejší farář na Chodově pater Bubeníček pramen vody, jak vytéká na pravé straně kostela. Praskl přivaděč pro Jižní Město a pitná voda zaplavila farní kostel. Vichřice zbořila stan sv. Pavla a radnice Prahy 11 byla vstřícná k námětům na další křesťanské využití budovy po zrovna zaniklé církevní mateřské škole v Modletické ulici. Tyto a další okolnosti nastolily před patera Bubeníčka otázku, zda jít nebo nejít do projektu Křesťanského centra a risknout, zda je možné naučit farnost za pochodu řešit problémy a rizika spojená s provozem takového objektu. Asi nikdo si nemohl být tehdy jist, jaké ovoce takový projekt přinese. Dnes však máme jedinečnou příležitost ohlédnout se za těmi deseti roky a zkusit úrodu alespoň nahrubo povážit. Z těch, kdo si užívali slavení liturgie v rodinném prostředí kaple sv. Ludmily v Křesťanském centru, asi nikdo neřekne, že to nestálo za to. Co však ostatní prostory a časy, které nebyly vyhrazeny liturgii? Díky nesmírné houževnatosti a darům Ing. Alice Žváčkové se budova brzy zaplnila hlaholem dětských hlasů, kulturou a sociální prací. Až do otevření KCMT zde měla hlavní stan farní charita, která nabízí kvalifikovanou zdravotní péči, což je mezi pražskými farními charitami vzácná výjimka. Křesťanské centrum se stalo centrem volnočasové práce s dětmi a mládeží, zá- Žehnání kaple sv. Ludmily v KCJM kladnou pro prázdninové tábory a turistický oddíl. V současnosti se o aktivity v KCJM starají vesměs jiné organizace, přeci však lze ve všem dobrém, co se zde děje, vystopovat vklad našich farářů, pastoračních asistentů i desítek farních dobrovolníků. Z kaple v Křesťanském centru stále stoupají k nebi modlitby, i když z úst bratrů odloučených, přeci snad Bohu milejších než vše ostatní, co jen může k nebi stoupat z notně sekulárního sídliště. Každou neděli se od půl deváté do půl osmé večer v kapli vystřídají celkem tři křesťanské církve, které zde mají nedělní bohoslužby. Tyto církve využívají kapli i během týdne. Schází se zde jejich modlitební společenství a evangelizační skupiny. Pestrost kulturního rámce je neskutečná. Krom češtiny je zde dvakrát týdně slyšet angličtinu. Každé úterý neúnavní misionáři církve bratrské lákají věřící i nevěřící na výuku angličtiny. Hlavní učebnicí je jim anglická bible. A tak výuka angličtiny je současně i exegezí a evangelizací. Jedna z neděl- Stan sv. Pavla spadl

11 FCHODO V I N Y VÝROČÍ 11 ních bohoslužeb, rozezní betonové panely bývalé mateřské školy dokonce africkými bubny doprovázejícími temperamentní anglické modlitby afričanů z mezinárodní letniční církve. YMCA PRAHA přivádí do svých nízkoprahových klubů v Modletické mladé odborníky na sociální práci, vesměs s vysokoškolskou kvalifikací. Ti nejvynalézavějším způsobem konají divy s dětmi a mládeží, nad kterými výchovné instituce a někdy i vlastní rodiny zlomily hůl. Jsou zde k vidění nenapravitelní výrostci, jak slušně zdraví, i notoričtí pohrdači jakoukoliv aktivitou, kteří respektují předpisy klubu, vykonávají zadané práce, jen aby se mohli dále účastnit klubových programů, do nichž jsou rafinovaně zašifrovány nejrůznější výchovné metody. Kromě nízkoprahových klubů provozuje Ymca Praha v budově také Mateřské centrum Domeček, hudební soubor Tensing, zkušebnu Křesťanské centrum Jižní město bylo otevřeno před deseti lety o třetí neděli adventní pro elektrifikované kapely a klub Na dně, nyní přejmenovaný na klub DNA. Soukromá umělecká škola Altera Pars učí v Modletické děti hudbě a výtvarným dovednostem. Používá k tomu alternativní metody, které lze shrnout heslem škola hrou. Křesťanský sportovní klub KSK Praha sice přenesl své aktivity s dětmi a mládeží na půdu KCMT, ale s povděkem užívá skladové a administrativní zázemí v Modletické. Budoucnost Křesťanského centra není příliš jistá, měli bychom mu k narozeninám popřát, aby mělo do budoucna co nejdelší trvání, ale i kdyby se ukázalo, že to není možné, lze říci, že pro ty tisíce modliteb, co z jeho zdí zazněly, a pro ty stovky dětí, jejichž čas i obzory program křesťanského centra naplnil, těch uplynulých deset let a snad i ta prasklá pitná voda opravdu stály za to. Ing. Jaroslav Olšanský Klub pro mládež Na dně

12 12 ROK SV. PAVLA FCHODO V I N Y Sedm pravidel pro četbu Bible 6. Nebuďte jen posluchači slova, ale jednejte podle něho. (Jk 1,22) Každé čtení Bible jako Božího slova musí být neseno ochotou konat Boží vůli, jak ji lze v Písmu poznat. To však neznamená, že se musí každý text chápat jako doslovný návod ke konkrétnímu jednání. List sv. Jakuba přirovnává posluchače Božího slova k člověku, který vidí svou tvář v zrcadle. Jak se v něm vidí, na to nesmí zapomenout, nýbrž musí ho to nutit k činu: Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. (Jak 1,23 24) Pro celou Bibli platí to, co připomíná 2 Tm 3,16n. s ohledem na Starý zákon: Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. Cíl Božího slova, které je nám Bohem darované, spočívá tudíž v přetvoření člověka z posluchače v Božího člověka. 7. Litera zabíjí, ale Duch dává život. (2 K 3,6) Bible není chráněna před neporozuměním. Duch dává život (2 Kor 3,6, srv. J 16,13, Žd 4,12). Proto duchovní lidé (1Kor 2,15, Gal 6,1) jako sv. František z Assisi, sv. Ignác z Loyoly, sv. Terezie z Lisieux a mnozí jiní svatí rozuměli Bibli lépe než nejlepší bibličtí vědci. Každá četba Bible s vírou je proto ve své největší hloubce setkání s Ježíšem Kristem, umožněné Božím Duchem, setkání s obrazem neviditelného Boha (Kol 1,15) a s věčným Slovem, které se stalo tělem (J 1,1-18). Cílem tohoto setkání je naše proměna v nového člověka silou Ducha, dávajícího život. Jako noví lidé smíme jednou dostat podíl na Boží slávě a tak dospět k vytoužené plnosti života (srv. Fp 3,21). Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. (1 Jan 1,1-3) Kremer, Jakob: Sedm pravidel pro četbu Bible - Základní postoje pro plodné zacházení s Biblí dokončení z minulého čísla, převzato z Jak se modlit nad Božím slovem? Spontánní modlitba nad Písmem 1. Začni modlitbou k Duchu Sv. 2. Přečti si pozorně daný úryvek nejlépe několikrát. 3. Zamysli se nad slovem z Písma např. z těchto hledisek: co toto slovo říká o Bohu nebo o Kristu? Jaká jsou zde obsažena zaslíbení, povzbuzení či ujištění? Můžeš na dané místo klidně dosadit své křestní jméno. Jaké jsou zde vysloveny požadavky, přikázání? Z jakých hříchů tě toto Boží slovo usvědčuje? K čemu tě toto Boží slovo vede nebo vyzývá? 4. Na základě těchto pohledů Boha chval, děkuj mu, pros za odpuštění, pros o dary Ducha Svatého i o ostatní dary, zvláště o dar schopnosti dané Boží slovo uskutečňovat. 5. Zakonči krátkou modlitbou o to, aby se dané Boží slovo ve tvém životě naplnilo. 6. Snaž se k němu vracet ve své modlitbě i ve svých myšlenkách i během dne. Tak se pro tebe začne slovo z Písma stávat světlem na tvé životní stezce.

13 FCHODO V I N Y ROK SV. PAVLA 13 O žití slova Božího (Úvaha nad knížkou Chiary Lubichové Slovo života) Slovo Boží. Jaké je to slovo? Ježíš říká svému Otci: Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe, vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. (Jan 17,6-8) Tedy všechna slova, která Ježíš řekl, jsou slova Otce. Ježíš je od věčnosti Otcem vyslovené Slovo. Slovo, které je Bůh, k nám jednoho dne sestoupilo. Splnilo svůj úkol Vykupitele a pak vstoupilo na nebesa, vrátilo se k Otci. Zůstalo ale též různými způsoby přítomno na zemi: v eucharistii, v hierarchii církve, mezi lidmi, shromážděnými v jeho jménu, ve slově Písma. Ježíš vstal z mrtvých a žije a jeho slova - i když byla vyslovena v minulosti nebyla určena jen posluchačům tehdejší doby, ale jsou to slova, která adresuje každému z nás i dnes. Tato slova je třeba uvádět ve skutek a ne je jenom poslouchat. Není slova Božího, které by člověk nemusel uvádět do života.. Chiara Lubichová mluví s velkou naléhavostí o nutnosti slovo Boží žít v každém přítomném okamžiku. Proto v Hnutí fokoláre je na každý měsíc vybrána jedna věta z Písma - Slovo života - podle které se pak snažíme žít.. K tomu, aby se člověk naučil číst, stačí pár písmen a několik gramatických pravidel. Jednotlivá Slova života jsou pro nás jako písmena abecedy, která nám umožňují poznávat Boha. O slově Božím se dá meditovat, můžeme se snažit proniknout je rozumem. Ale potom je důležité Boží slovo žít ve všech situacích života a jeho působení si mezi sebou sdělovat. Nejdříve žít a pak hovořit. Cítíme jako důležité sdělit druhým to, co jsme prožili: zkušenosti, obdržené milosti, světlo. Toto sdílení je k užitku tomu, kdo poslouchá, ale i tomu, kdo mluví. Vzájemným darováním zkušeností roste náš duchovní život. Tak jako je semeno určeno k tomu, aby zemřelo a dalo tak život rostlině, tak určením slova Božího je, aby bylo požito a tak dalo život Kristu v nás a mezi námi. Pochopili jsme, že svět se potřebuje léčit evangeliem, protože jen radostná zvěst mu může znovu vrátit život, který mu chybí. Nakonec, abych byla konkrétní, se chci podělit o radost z žití slova Božího následujícími dvěma zkušenostmi: Když jsme měli ještě malé kluky, jeden, byly mu tehdy asi dva roky, si oblíbil zvláštní zábavu. Venku při procházce pořád sbíral kamínky, házel je do všech kanálů v okolí a vždy jásal, jak kamínek žbluňkne. Hodně mě to zdržovalo, rozmlouvala jsem mu to, nelíbilo se mi to, ale marně. Ten měsíc jsme žili Slovo života: Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Řekla jsem si, že se zkusím s ním radovat a nebudu se na něj už zlobit. Kamínky jsme začali sbírat spolu a jásali nad každým žbluňknutím. Asi za dva dny ho tato zábava přestala bavit. A ta druhá. Nedávno jsem měla řešit jeden úkol, do kterého se mi moc nechtělo, protože jsem pořád nevěděla, jak a kde začít. Jeden den jsem se rozhodla do toho pustit, ale bylo nejdříve třeba ráno na chvíli někomu s něčím pomoci. Pak jsem viděla, že bude dobře, když nabídnu na pomoc více času, než jsem si původně plánovala. Pomohlo mi k tomu Slovo života Dejte, a bude vám dáno. Když jsem pak začala na problému pracovat po návratu domů, najednou mě napadlo řešení, které posunulo tu záležitost dopředu a přispělo k tomu, že už vím, jak postupovat dál. Jana Friedová

14 14 CHARITA FCHODO V I N Y Zprávičky z Farní charity Vážení přátelé, právě jsme vstoupili do nového církevního roku a prožíváme dobu adventní. Pro nás, pracovníky charity, je tato doba tradičně spojena s přípravou Tříkrálové sbírky. Tříkrálovou sbírku jistě nemusím představovat, v roce 2009 proběhne v celé republice již 9. ročník. Bude probíhat od 4. do 11. ledna Jako každý rok bude výtěžek sbírky rozdělen na několik skupin. 65 % vybraných finančních prostředků zůstává ve farnosti nebo charitě, která jejich vybírání organizovala, a je možné je využít na podporu sociálního nebo humanitárního projektu. 5 % vybraných prostředků je využito na provozní náklady sbírky a 30 % získává Arcidiecézní charita Praha, která z výtěžku sbírky 2009 podpoří následující projekty: 1. Dům Gloria Praha 5, Hlubočepy: vybavení nově otevřeného azylového domu pro matky s dětmi a týdenního stacionáře pro seniory. 2. Migrační centrum Praha: vybudování nových prostor specializované poradny pro migranty a uprchlíky. 3. Vyšší odborná škola v Bidaru, Indie: příspěvek na výstavbu školy v oblasti, kde ADCH Praha podporuje také chudé děti v projektu Adopce na dálku. Koordinátorem Tříkrálové sbírky jsem stejně jako posledních osm let já. Prosím všechny, kteří by byli ochotni s organizací a průběhem Tříkrálové sbírky pomoci, aby mne kontaktovali. Jakou pomoc budeme potřebovat? Tak především a hlavně budeme potřebovat koledníky a vedoucí jednotlivých kolednických skupinek. Já velmi dobře vím, že koledování není jednoduché. Zvláště v Praze je to velmi těžké. Magistrát hlavního města Praha registruje 364 celopražských sbírek, což je více, než je dní v roce. Je tedy jasné, že všichni obyvatelé hlavního města mají ke koledníkům a výběrčím při sbírkách vysokou imunitu. Lidé umí být na ulici opravdu nepříjemní. Přesto vás moc prosím, abyste se přihlásili. Nikdo od vás nechce, abyste vybírali celý týden každý den. Když budeme mít hodně koledníků, bude úplně stačit, když každá skupinka půjde na jednu nebo dvě hodiny. Moc vás prosím, abyste to zkusili třeba jen na hodinu. K vybírání se můžete přihlásit na mém mobilním telefonu (najdete na zadní straně). Musíme na ADCH Praha nahlásit počet skupinek a objednat vybavení pro koledníky. Proto vás prosím, abyste se pokud možno ohlásili již začátkem prosince. Vybavení pro

15 FCHODO V I N Y charita 15 koledníky bude k dispozici v kanceláři Farní charity v budově KCMT od středy Naši koledníci už mnoho let rozdávají vyjma tradičních cukrů a kalendářů také perníčky. I pro tento ročník sbírky plánujeme v této tradici pokračovat. Naše rodina už začala péct, několik mých spolupracovnic v charitě slíbilo pomoc se zdobením. Přesto vás prosím, pokud byste byli ochotni nám krabici doma pečených, ozdobených perníků věnovat, můžete je nechávat v KCMT. Za každý příspěvek budeme moc vděčni. Nedávejte nám, prosím, perníčky kupované, pro účel sbírky se dají využít jen velmi obtížně. Všechny, kteří se Tříkrálové sbírky zúčastní (vč. rodičů dětí, které budou koledovat), zveme na slavnostní mši sv. slouženou kardinálem Miloslavem Vlkem v neděli 4. ledna 2009 ve hodin na pražském arcibiskupství (sál kardinála Berana). Po mši svaté bude připraveno malé občerstvení. Děkuji vám všem za pomoc i podporu při organizaci i průběhu 9. ročníku Tříkrálové sbírky. Přeji vám všem požehnaný začátek nového církevního roku a krásné, klidné a pokojné prožití doby adventu. Eva Černá

16 16 program KCMT FCHODO V I N Y prosinec v KCMT Mikulášská besídka pro děti dobrovolné vstupné, pořádá KSK Praha Dětský karneval Druhý adventní koncert - Bob Fliedr a dětský sbor BOBCI vstupné dobrovolné P. Ing. M.Fiala: Adventní rozjímání - přednáška v rámci Klubu křesťanských seniorů Koncert ZŠ Květnového vítězství Psycholožka Mgr. V. Jančová: Přestali jste být partnery, zůstáváte rodiči aneb jak zůstat dobrým rodičem! - přednáška v rámci Denního klubu Klaunův vánoční stromeček - divadlo pro děti Mše sv. pro děti, celebruje biskup Karel Herbst Třetí adventní koncert - sbor Orfej směs evropských adventních a vánočních písní, vstupné dobrovolné Koncert ZUŠ Křtinská Předvánoční besídka pro děti, vstupenka 50,- Kč, nutno předem zakoupit v Denním klubu (v ceně vstupného dáreček pro děti) Adventní koncert Československého komorního orchestru Praha pro ZŠ a MŠ Jesenice Filmový klub: Království nebeské režie Ridley Scott, následuje debata s hostem historikem středověku Mgr. Petrem Kopalem, dramaturgem a spoluautorem projektu Film a dějiny Koncert Charmone Tou ženou je Marie - adventní události v lidových legendách Čtvrtý adventní koncert - sólistka opery Národního divadla Lydie Havláková a hosté Cyklus adventních koncertů v Komunitním centru Matky Terezy společně pořádají Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha - Chodov a o.s. Fchod za finanční podpory MČ Praha 11.

17 FCHODO V I N Y informační servis 17 pravidelný program ve farnosti Skupinka modlitby v duchu charismatické obnovy se setkává v pondělí jednou za tři týdny v klubovně kostela od 20 h. Prosincové setkání Katka Friedová ( ) Místní společenství Hnutí fokoláre se schází každé první pondělí v měsíci ve 20 hod. v KCMT. Srdečně zveme i nové zájemce. Prosincové setkání Jana a Viktor Friedovi ( ). Setkání maminek na mateřské dovolené se konají každou středu od 9.30 do ve farním sále. Prosincová setkání jsou 3., 10. a Maminky prosí ochotné paní o pomoc. Během setkání se modlíme a sdílíme, přichází i kněz, když je někdo, kdo pomůže s hlídáním dětí, můžeme setkání prožít lépe. Paní nemusí přicházet pravidelně, může se s někým střídat. Stačí přijít před desátou a po jedenácté odejít. Děkujeme. Katka Friedová ( ) Společenství Život z víry se schází každou středu od 19 h ve farním sále. Vede jáhen Pavel Urban. Mše svaté v domově důchodců v Donovalské ulici jsou slouženy ve čtvrtek jedenkrát za čtrnáct dní v 15 h. V měsíci prosinci Dětské mše sv. jsou v kostele sv. Františka každý druhý čtvrtek v měsíci v V měsíci prosinci bude Společenství mládeže se schází na faře každý druhý pátek v měsíci v 19 hodin. Termíny prosincových setkání jsou 5. a pravidelný program v KCMT ve školním roce 2008/09 Taneční kurzy pro dospělé probíhají od každé úterý. Začátečníci , pokročilí (informace a přihlášky na tel nebo Setkání klubu autorů Jižního Města - každé poslední úterý v měsíci (Mgr. J. Polák, info. na tel ) Denní klub pro děti bez maminek - hlídání dětí, každé pondělí , cena 180 Kč. (info: Monika Mrázková ) Denní klub pro maminky s dětmi. Úterý až pátek od 9.30 do hodin. Vstup 40 Kč, děti zdarma. Prostor k posezení pro maminky a herna pro děti. V rámci klubu nabízíme půlhodinový program: každé úterý v zpívání a každou středu v cvičení pro děti. Anonymní alkoholici - každou středu v v klubovně KCMT Další informace Miloš ( ) a Eva ( )

18 18 informační servis PROGRAM FCHODO KCMT V I N21 Y program na měsíc prosinec V neděli v 8.30 bude ve farním kostele sv. Františka sloužena mše sv. v latinském jazyce. V neděli v v kapli bl. Matky Terezy v KCMT bude sloužena mše sv. pro děti. Celebruje pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst. Ve čtvrtek v se bude v kostele sv. Františka z Assisi konat Adventní koncert Soukromé umělecké školy Altera Pars. V neděli v vás zve Občasné divadlo do KCMT na adventní události v lidových legendách - Tou ženou je Maria. Podle lidových legend upravila Dana Bláhová, hudba Přemysl Žák. Prosím všechny, kdo v roce 2008 poskytli dar na provoz farnosti nebo KCMT a chtějí vystavit potvrzení pro odpočet ze základu daně z příjmů, aby se u mě v průběhu měsíce prosince přihlásili, pokud možno po předchozí domluvě. V novém roce bude zpracovávána účetní závěrka a podklady nebudou na faře k dispozici, takže další dohledávání nebo zapracování dokladů by bylo poněkud složité. Děkuji za pochopení. Martin Flosman V souvislosti s blížícím se koncem kalendářního roku připomínám možnost přispět finančním darem na provoz farnosti a KCMT. Můžete tak učinit na bankovní účet, a to buď jednorázově, nebo pravidelně během roku (možnost použít trvalý příkaz k úhradě, a to posílaný měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně). O každém poskytnutém daru je možné obdržet potvrzení pro daňové účely. Číslo účtu KCMT je /6800 a číslo účtu farnosti je /0100. Všem stávajícím i novým dárcům srdečně děkuji. P. Michal Bator Komunitní centrum Matky Terezy nabízí možnost pronájmu: denního klubu např. k oslavám dětských narozenin atp. víceúčelového sálu (kapacita 300 osob) ke konání firemních, společenských a kulturních akcí, prezentací, módních přehlídek apod. V měsíci prosinci bývá v Komunitním centru víc živo než jindy. Větší množství akcí klade také větší nároky na provoz. Proto bychom velmi uvítali ochotné dobrovolníky, kteří by pomohli s úklidem. Hlásit se můžete u pracovníků KCMT. Budeme vděčni za Vaši pomoc. Děkujeme všem.

19 FCHODO V I N Y INFORMAČNÍ SERVIS 19 bohoslužby o Vánocích 2008 V pondělí se v v kostele sv. Františka bude konat kající pobožnost. Po ní bude příležitost přijmout svátost smíření. K dispozici by mělo být 4-6 zpovědníků. V neděli ve v kapli bl. Matky Terezy v KCMT bude sloužena mše sv., při které prosecký sbor zazpívá Českou mši vánoční J.J.Ryby. Proto není mše v kostele sv. Františka!

20 20 KONTAKTY FCHODO V I N Y Fara a kostel sv. Františka z Assisi Na Sádce 18, Praha 4 /fax: Komunitní centrum Matky Terezy U Modré školy 1, Praha PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY Sv. František Pondělí 6.30 Matka Tereza Úterý adorace Středa Čtvrtek jednou za 14 dní dětská Pátek Sobota 7.30 Neděle Michal Antoni Bator (farář) Antoni Kośmidek (farní vikář) Pavel Urban (jáhen) Jak ti prospěje, že Kristus kdysi přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše? Modleme se, aby se jeho příchod k nám uskutečňoval denně a abychom mohli říci: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Origenes Romana Kraleva (pastorační asistentka) Jan Primus (pastorační asistent) Martin Flosman (pastorační asistent) Eva Černá (ředitelka Charity) Kancelář Charity (pečovatelská služba) Zpravodaj farnosti Chodov redakce: Martin, Katka typografie: Josef, Martin korektury: Stáňa za obsah odpovídá: M. Bator fotografie v tomto čísle: Jarda, Pavel, Romi, Michal, FCHODoviny Tomáš, farnost

STANOVY PRO EKONOMICKÉ RADY FARNOSTÍ ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PRO EKONOMICKÉ RADY FARNOSTÍ ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PRO EKONOMICKÉ RADY FARNOSTÍ ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ I. Základní ustanovení 1 Ekonomická rada farnosti (dále jen ERF) je pomocný a poradní orgán faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI

EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI STANOVY EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE I. Základní ustanovení 1. Ekonomická rada farnosti dle kán. 537 CIC (dále jen ERF) je pomocný a poradní a orgán faráře, administrátora, nebo moderátora

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI PRAHA 4 CHODOV KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY PRAHA 4 HÁJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI PRAHA 4 CHODOV KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY PRAHA 4 HÁJE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI PRAHA 4 CHODOV KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY PRAHA 4 HÁJE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha Chodov

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více