FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK (L 2,34 35)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35)"

Transkript

1 FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat i tvou vlastní duší pronikne meč aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. (L 2,34 35)

2 2 ŽIVOT FARNOSTI FCHODO V I N Y Probíhají pravidelné katecheze. V současné době navštěvuje výuku náboženství ve farnosti 80 dětí. 25. října Pouť do Roudnice nad Labem a kláštera v Doksanech. 28. října Koncert irské skupiny Samsoiri Kilkenny v KCMT. 6. listopadu Literární večer v KCMT - prezentace knihy Marie Kostohryzové. 9. listopadu Divadelní představení pro děti v KCMT. 11. listopadu Den veteránů - modlitba u pomníku padlých a zádušní mše sv. za oběti 1. světové války.

3 FCHODO V I N Y SLOVO NA PROSINEC 3 Advent má také svůj duchovní obsah! Nový liturgický rok začíná první adventní nedělí. Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod. Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně roráty, sestavené podle biblických textů, převážně prorockých, a také adventní věnec. Roráty připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století. Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach. Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě. (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku: zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my... Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Pánem, který nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás, a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách. převzato z: Úmysly Apoštolátu modlitby na prosinec Všeobecný úmysl: Aby tváří v tvář kultuře násilí a smrti církev šířila kulturu života svými apoštolskými a misionářskými aktivitami. 2. Misijní úmysl: Aby v misijních zemích křesťané ukazovali projevy bratrství, že Dítě narozené v Betlémě je zářivou nadějí světa. 3. Národní úmysl: Aby blížící se svátky vánoční přispěly k posílení úcty k životu v naší společnosti.

4 4 AKTUALITY FCHODO V I N Y Byla jmenována Ekonomická rada farnosti Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti. Jejím úkolem je účast na spolehlivé, šetrné, obezřetné a starostlivé správě majetku farnosti, péče o zdroje příjmů, starost o zajištění potřeb a plnění všech úkolů spojených s účastí na správě majetku. Je nápomocná při zajišťování zdrojů příjmů, kterými zejména jsou: sbírky při bohoslužbách i mimo ně, sponzorské dary právnických a fyzických osob, pronájem, podnikání, příspěvky obecních a městských úřadů, dary ze zahraničí, příspěvky diecéze, státní příspěvek, prodej, dědictví a jiné. Dbá o to, aby účelové dary nebyly použity na jiné účely; nebyl-li účel daru výslovně určen, lze jej použít k úhradě obecných potřeb farnosti. Navrhuje a pomáhá při vypracování žádostí o příspěvky ze svépomocného fondu a rovněž vypracovává zdůvodnění pro žádosti o udělení státního příspěvku. ERF posuzuje nutnost a opodstatněnost výdajů na potřeby farnosti, kterými zejména jsou zabezpečení běžné pastorační činnosti farního obvodu (pořizování, provoz a údržba aut, cestovné, poštovné, telefonní a další nutné poplatky, náklady na topení a elektrický proud v místnostech pro pastorační činnost), údržba kostelů v obvodu farnosti, plánování, zřizování a údržba objektů pro kněze, služebních bytů a budov, vybavení služebních místností, pojištění budov, obstarávání a údržba vnitřního zařízení kostelů a zajištění běžných potřeb pro bohoslužby při zachování jejich důstojného uspořádání, odměňování zaměstnanců farnosti, prostředky pro rozvoj pastorační činnosti (misie, práce s dětmi a mládeží, vzdělávání dospělých, péče o staré a nemocné, kurzy, školení a pod.). ERF kontroluje vedení a běžné doplňování inventárního seznamu movitých věcí, zpracování inventarizace, hospodaření s financemi, členové ERF nebo jimi zmocněné osoby zajišťují vyčíslení sbírek, realizaci schváleného finančního rozpočtu, provádění diecézí vyhlášených sbírek, včasné odeslání jejich výtěžku a příspěvků do svépomocného fondu, plnění daňových a jiných povinností stanovených podle obecně závazných právních předpisů. ERF má právo mít zevrubný přehled o movitém a nemovitém majetku příslušného farního obvodu, mít přehled o hospodaření s majetkem farnosti, včetně smluv, které se ho týkají, mít přehled o finanční situaci farnosti, nahlížet do deníků a běžných účtů, znát výsledky hospodaření podle pololetních a ročních účetních výkazů. Více Stanovy ekonomických rad farností AP: V souladu se Stanovami jmenuji do Ekonomické rady farnosti tyto farníky: Zvolený Pastorační radou farnosti: Martin Flosman Jmenovaní farářem: Ing. Petr Dvořák, Vojtěch Pecka, Ing. Josef Rendl, Ing. Markéta Tomková. Všichni se svým jmenováním souhlasili. Přeji vám požehnané prožití adventní doby. P. Michal Bator

5 FCHODO V I N Y advent 5 Maria jako plný obraz lidství Bůh koncipuje veškeré plány s pohledem na lidskou formu Syna, Krista, a je jeho úmyslem, aby se Syn narodil z ženy. Použijeme-li světskou metaforu plánování, můžeme říci, že trojjediný Bůh nejprve rozhodl, že Syn se vtělí jako člověk, a pak si vybral ženu, která bude vyzvána, aby své lidství sdílela s Bohem. Jaká lidská bytost to bude? Zcela příhodně bude nejčistším obrazem Syna - bude plně člověkem. A proto to byla podle Božího záměru žena, která žila jako plně lidská bytost. Zdá se, jako by Boží logika postupovala nazpátek od jednoho úhlu pohledu. Bůh začíná Novým zákonem a pak se vrací na začátek Starého. Kristus je dřív než Adam a Maria je dřív než Eva. Středověcí scholastikové to vyjadřovali latinskou větou primum in intentione, ultimum in executione - co jsi nejprve zamýšlel, se stalo až nakonec. Podle této logiky je nejprve Kristus, pak Maria, pak Adam a Eva. Jak čteme příběh Genesis, vidíme proměnu plného Božího obrazu ve chvíli, kdy si Adam a Eva svobodně zvolí, že budou něco jiného než plný Boží obraz. Toto rozhodnutí umenšuje jejich lidství - je to popření plného lidství, ale rozhodli se k tomu a Bůh jim nebrání, aby své rozhodnutí uskutečnili. Kdyby jim vzal jejich svobodu, stali by se neúplnými obrazy svobodného Syna. Toto rozhodnutí nazýváme prvotní hřích a podle Písma ovlivnilo další pokolení od Kaina a Abela dále k Noemovi, Abrahámovi, Mojžíšovi, Davidovi, Šalomounovi až do dneška. Ale Boží obraz se neztratil, jen potemněl. Je obtížnější vidět pravé lidství, to Kristovo, ale obraz, ač zakalený, trvá. Mariiným početím začíná Velký plán, kniha, která byla před Genesis. Je počata lidská bytost v plném lidství. Maria je taková, jací ve skutečnosti jsme všichni: její lidství je svobodné, plně, tělem i duší k dispozici pro Krista, v Kristu, z Krista. z knihy Chudoba a radost od W.A. Shorta vybrala Renata

6 6 KCMT FCHODO V I N Y Abrahám vyráží na pouť k posluchačům Právě vychází CD Abrahám s třinácti zbrusu novými písněmi. Byly napsány pro děti z Komunitního centra Matky Terezy, které je na cédéčku také zpívají. K placičce vydává Karmelitánské nakladatelství i zpěvník. Na jaře jsem v komunitním centru dával dohromady dětský sbor. Přihlásila se dvacítka kluků a holek mezi osmi a třinácti. Naším společným přáním bylo vytvořit vánoční dárek pro školáky od Aše po Lanžhot v podobě cédéčka s novými písněmi. Měsíc se sešel s měsícem, děti pilně nacvičovaly, při natáčení zpívaly jako o život a cédéčko je na světě. Podle jedné z písní se jmenuje Abrahám. Volně navazuje na kazetu písniček pro děti Daniel, která vyšla v roce 1994 a kterou také nazpívaly děti z farnosti Chodov. Liší se od ní ovšem zvukem: zatímco na Danielovi doprovázela zpěv jen kytara, Abrahám obsahuje více muziky. Může za to kytarista Ondřej Škoch, hráč na dechové nástroje a různá hrkátka Štěpán Škoch (oba jsou ze skupiny Chinaski) a bubeník Jan Linhart. Karmelitáni vydávají k cédéčku i zpěvník, který ilustrovala akademická malířka Jindra Hubková. Ta je také autorkou Abraháma s velbloudem na přebalu CD. V komunitním centru písně vznikaly a v komunitním centru bychom je také s dětmi chtěli představit vám, farníkům, jakož i širší veřejnosti. Zvu vás proto na náš adventně laděný koncert 7. prosince, kterým Abraháma uvedeme na trh. Vystoupit by s námi měli i muzikanti, kteří desku natáčeli. Za sebe i za zpívající děti bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste nás v minulých měsících podporovali nehmotně i hmotně. Rádi bychom v započatém díle pokračovali i po Novém roce; budeme vám proto vděčni, zachováte-li nám svoji přízeň. Bob Fliedr, muzikant a novinář!!! Premiéra!!! Poprvé zazní písně z nového CD Boba Fliedra a dětského sboru Bobci v Komunitním centru Matk y Terezy v neděli 7. prosince v 16:00. Všichni jste srdečně zváni.

7 FCHODO V I N Y ksk praha 7 Novinky z Křesťanského sportovního klubu KSK Praha vyzvalo Modřany na zápas v softballu. Proti mužstvu ministrantů a farníků nastoupily Modřany dne Nakládačka, kterou schytali farníci, byla 21:6. Chtělo by to trénovat. Tréninky všestranných sportovců probíhají každý čtvrtek. Od pro děti do 12 let a od pro starší. Sraz je u věže KCMT. Turistický oddíl KSK Praha přijme nové děti. Další generace vedoucích odchovaná takovými kapacitami, jako byli Alice, Tomáš, Ozzy nebo Radek, mají pro celoroční činnost turistického oddílu rezervovaná pondělní odpledne od Stačí se přihlásit telefonem nebo em. Dramaťák, který probíhá v KCMT každé pondělí od 17.00, přijme nové umělce, amatérské zvukaře, scénáristy, režiséry a osvětlovače z řad dětí a mládeže. Každou první středu v měsíci od v KCMT probíhá modlitba nešpor následovaná seminářem pro všechny, kdo se zajímají o vedení dětí a zájmových kroužků. Mikulášská 5. prosince od v KCMT. Mikulášská je určena pro farníky i širokou veřejnost. Začátek je v 17 hodin. Budeme potřebovat řadu dobrovolníků, kteří nám s Mikulášskou pomůžou. Přípravná schůzka pro dobrovolníky a školení bezpečnosti práce pro anděly a čerty je ve středu od hned po Mikulášské pro děti následuje společenský večer pro mládež, ráno se nevstává, protože po Mikulášské je sobota, a tak si Mikuláš dovolí studentstvo malinko pozdržet a něčím dobrým občerstvit. Na od chystá KSK Praha program s názvem Kamínek včera a dnes. Program je určen pro každého, kdo se chce setkat s bývalými vedoucími, jejich dětmi, bývalými i současnými účastníky projektů navazujících na činnost o.s. Kamínek i pro všechny, kdo se chtějí na vlastní oči přesvědčit o kontinuitě všech aktivit, které po Kamínku převzal klub KSK Praha. Paralelně bude probíhat zábavně sportovní program pro děti budou jarní prázdniny pro Prahu 1 až 5, kam spadá kupodivu i Praha 11. KSK Praha chystá na jarní prázdniny tradiční lyžařský výcvik v Krkonoších s doprovodným programem zaměřeným na astrofyziku. Hlásit se je možné již teď. Ing. Jaroslav Olšanský

8 8 ROZHOVOR FCHODO V I N Y Nový pastorační asistent se představuje Od zimy pracují v KCMT dva noví pastorační asistenti. Jedním je ing. Jaroslav Olšanský, kterého všichni dobře známe zvláště díky jeho dlouholeté práci s dětmi a s mládeží. V KCMT také vypomáhá od samého začátku s technickými záležitostmi. Druhým je Bc. Jan Primus, kterého představujeme v následujícím rozhovoru. V říjnu Vás představil otec Michal jako bohoslovce, který u nás bude vykonávat roční praxi. Můžeme se o Vás dozvědět něco více? Začátkem listopadu jsem oslavil své 43. narozeniny a celý svůj život jsem s výjimkou několika krátkých pracovních nebo studijních pobytů na různých místech prožil v Praze. Vyrůstal jsem jako pokřtěný v rodině sice věřící, ale nepříliš praktikující, neboli mé vedení k hlubšímu prožívání víry a vztahu k Pánu nebylo zvlášť intenzivní a systematické. To ovšem nic nemění na tom, že vztahy uvnitř naší rodiny byly a jsou vždy velmi pěkné a harmonické, takže na čas v ní prožitý mám velmi pěkné vzpomínky. Před dvěma lety jste vstoupil do semináře, čím jste se zabýval do té doby? Po absolvování gymnázia jsem nějaký čas hledal své místo v profesním životě a vystřídal v poměrně rychlém sledu několik zaměstnání, mimo jiné jsem dva

9 FCHODO V I N Y ROZHOVOR 9 roky pracoval jako učitel dějepisu a tělesné výchovy na Základní škole K Milíčovu zde v Hájích, aniž bych ovšem tušil, že se do této lokality jednou vrátím. Téměř bezprostředně po sametové revoluci jsem si splnil svůj dětský sen a nastoupil k Policii, kde jsem na různých pozicích (pěší hlídka, autohlídka, operační důstojník, zástupce obvodního ředitele) působil až do svého přijetí do Teologického konviktu v Olomouci v roce Během své policejní dráhy jsem dálkově vystudoval Policejní akademii ČR v Praze. Jak se ve Vás rodilo povolání ke kněžství? V mém životě málo co nasvědčovalo tomu, že budu jednou uvažovat o duchovním, konkrétně kněžském povolání. Vedl jsem spokojený život, věnoval se celé řadě zálib a koníčků (cestování, gastroturistika, sport judo, trénování fotbalových žáků aj.) a léta plynula bez potřeby cokoli měnit. S vírou to bylo v této době velmi slabé: do kostela jsem sice chodil, modlil se, ale vše bylo jakoby mechanické, spíš jen tak pro jistotu. O Bohu jsem přemýšlel často, ale pouhým rozumem bez zapojení srdce, citu a opravdové horoucí touhy jsem byl bez šance se k Němu alespoň přiblížit. Nakonec se mně Bohu zřejmě zželelo, takže ten krok srdce, citu a touhy učinil za mě sám při jedné mé mechanické účasti na mši svaté v rámci Velikonočního Tridua, kdy jsem prožil cosi jako druhou konverzi. Pochopitelně od tohoto okamžiku, mimochodem plného pokoje a velmi intenzivního, nedefinovatelného pocitu Boží blízkosti a lásky se současnou touhou po Jeho následování, až k uvědomění si povolání ke kněžství bylo nutno urazit ještě velmi dlouhý kus cesty, ale jsem přesvědčen, že právě zmiňovaný prožitek má rozhodující podíl na tom, že dnes jsem tam, kde jsem. S povinnostmi pastoračního asistenta se pomalu seznamujete. Co je Vaší náplní práce? Moje pracovní povinnosti vyplývají především ze skutečnosti, že působím v Komunitním centru Matky Terezy. Práce, především související s chodem Centra, je velmi pestrá a zajímavá, ale zároveň i časově náročná, takže v tomto smyslu příliš velký prostor k angažování se v pastoračních aktivitách farnosti zatím nemám. Mým přáním ale je během své roční praxe poznat chod farnosti a samozřejmě se jej také účastnit v celé šíři jeho záběru: v liturgii, modlitbě, společenství a katechezi, zkrátka být zde nejen s farností, ale především pro ni. Přeji, ať se Vám práce daří, a věřím, že v naší farnosti prožijete rok, na který budete rád vzpomínat. Děkuji za rozhovor. Katka - Dramatická dílna pro děti a mládež (příležitost pro amatérské herce, scénáristy, hudebníky ). Každé pondělí v h v budově KCMT. - Turistický oddíl Lumíci každé pondělí v h v budově KCMT. - Výtvarná dílna pro děti každou středu v h v budově KCMT. - Nízkoprahový sportovní a turistický klub každý čtvrtek v h v KCMT. Informace a přihlášky na nebo (Ing. J. Olšanský)

10 10 VÝROČÍ FCHODO V I N Y Deset let Křesťanského centra Jižní Město Před deseti lety spatřil tehdejší farář na Chodově pater Bubeníček pramen vody, jak vytéká na pravé straně kostela. Praskl přivaděč pro Jižní Město a pitná voda zaplavila farní kostel. Vichřice zbořila stan sv. Pavla a radnice Prahy 11 byla vstřícná k námětům na další křesťanské využití budovy po zrovna zaniklé církevní mateřské škole v Modletické ulici. Tyto a další okolnosti nastolily před patera Bubeníčka otázku, zda jít nebo nejít do projektu Křesťanského centra a risknout, zda je možné naučit farnost za pochodu řešit problémy a rizika spojená s provozem takového objektu. Asi nikdo si nemohl být tehdy jist, jaké ovoce takový projekt přinese. Dnes však máme jedinečnou příležitost ohlédnout se za těmi deseti roky a zkusit úrodu alespoň nahrubo povážit. Z těch, kdo si užívali slavení liturgie v rodinném prostředí kaple sv. Ludmily v Křesťanském centru, asi nikdo neřekne, že to nestálo za to. Co však ostatní prostory a časy, které nebyly vyhrazeny liturgii? Díky nesmírné houževnatosti a darům Ing. Alice Žváčkové se budova brzy zaplnila hlaholem dětských hlasů, kulturou a sociální prací. Až do otevření KCMT zde měla hlavní stan farní charita, která nabízí kvalifikovanou zdravotní péči, což je mezi pražskými farními charitami vzácná výjimka. Křesťanské centrum se stalo centrem volnočasové práce s dětmi a mládeží, zá- Žehnání kaple sv. Ludmily v KCJM kladnou pro prázdninové tábory a turistický oddíl. V současnosti se o aktivity v KCJM starají vesměs jiné organizace, přeci však lze ve všem dobrém, co se zde děje, vystopovat vklad našich farářů, pastoračních asistentů i desítek farních dobrovolníků. Z kaple v Křesťanském centru stále stoupají k nebi modlitby, i když z úst bratrů odloučených, přeci snad Bohu milejších než vše ostatní, co jen může k nebi stoupat z notně sekulárního sídliště. Každou neděli se od půl deváté do půl osmé večer v kapli vystřídají celkem tři křesťanské církve, které zde mají nedělní bohoslužby. Tyto církve využívají kapli i během týdne. Schází se zde jejich modlitební společenství a evangelizační skupiny. Pestrost kulturního rámce je neskutečná. Krom češtiny je zde dvakrát týdně slyšet angličtinu. Každé úterý neúnavní misionáři církve bratrské lákají věřící i nevěřící na výuku angličtiny. Hlavní učebnicí je jim anglická bible. A tak výuka angličtiny je současně i exegezí a evangelizací. Jedna z neděl- Stan sv. Pavla spadl

11 FCHODO V I N Y VÝROČÍ 11 ních bohoslužeb, rozezní betonové panely bývalé mateřské školy dokonce africkými bubny doprovázejícími temperamentní anglické modlitby afričanů z mezinárodní letniční církve. YMCA PRAHA přivádí do svých nízkoprahových klubů v Modletické mladé odborníky na sociální práci, vesměs s vysokoškolskou kvalifikací. Ti nejvynalézavějším způsobem konají divy s dětmi a mládeží, nad kterými výchovné instituce a někdy i vlastní rodiny zlomily hůl. Jsou zde k vidění nenapravitelní výrostci, jak slušně zdraví, i notoričtí pohrdači jakoukoliv aktivitou, kteří respektují předpisy klubu, vykonávají zadané práce, jen aby se mohli dále účastnit klubových programů, do nichž jsou rafinovaně zašifrovány nejrůznější výchovné metody. Kromě nízkoprahových klubů provozuje Ymca Praha v budově také Mateřské centrum Domeček, hudební soubor Tensing, zkušebnu Křesťanské centrum Jižní město bylo otevřeno před deseti lety o třetí neděli adventní pro elektrifikované kapely a klub Na dně, nyní přejmenovaný na klub DNA. Soukromá umělecká škola Altera Pars učí v Modletické děti hudbě a výtvarným dovednostem. Používá k tomu alternativní metody, které lze shrnout heslem škola hrou. Křesťanský sportovní klub KSK Praha sice přenesl své aktivity s dětmi a mládeží na půdu KCMT, ale s povděkem užívá skladové a administrativní zázemí v Modletické. Budoucnost Křesťanského centra není příliš jistá, měli bychom mu k narozeninám popřát, aby mělo do budoucna co nejdelší trvání, ale i kdyby se ukázalo, že to není možné, lze říci, že pro ty tisíce modliteb, co z jeho zdí zazněly, a pro ty stovky dětí, jejichž čas i obzory program křesťanského centra naplnil, těch uplynulých deset let a snad i ta prasklá pitná voda opravdu stály za to. Ing. Jaroslav Olšanský Klub pro mládež Na dně

12 12 ROK SV. PAVLA FCHODO V I N Y Sedm pravidel pro četbu Bible 6. Nebuďte jen posluchači slova, ale jednejte podle něho. (Jk 1,22) Každé čtení Bible jako Božího slova musí být neseno ochotou konat Boží vůli, jak ji lze v Písmu poznat. To však neznamená, že se musí každý text chápat jako doslovný návod ke konkrétnímu jednání. List sv. Jakuba přirovnává posluchače Božího slova k člověku, který vidí svou tvář v zrcadle. Jak se v něm vidí, na to nesmí zapomenout, nýbrž musí ho to nutit k činu: Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. (Jak 1,23 24) Pro celou Bibli platí to, co připomíná 2 Tm 3,16n. s ohledem na Starý zákon: Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. Cíl Božího slova, které je nám Bohem darované, spočívá tudíž v přetvoření člověka z posluchače v Božího člověka. 7. Litera zabíjí, ale Duch dává život. (2 K 3,6) Bible není chráněna před neporozuměním. Duch dává život (2 Kor 3,6, srv. J 16,13, Žd 4,12). Proto duchovní lidé (1Kor 2,15, Gal 6,1) jako sv. František z Assisi, sv. Ignác z Loyoly, sv. Terezie z Lisieux a mnozí jiní svatí rozuměli Bibli lépe než nejlepší bibličtí vědci. Každá četba Bible s vírou je proto ve své největší hloubce setkání s Ježíšem Kristem, umožněné Božím Duchem, setkání s obrazem neviditelného Boha (Kol 1,15) a s věčným Slovem, které se stalo tělem (J 1,1-18). Cílem tohoto setkání je naše proměna v nového člověka silou Ducha, dávajícího život. Jako noví lidé smíme jednou dostat podíl na Boží slávě a tak dospět k vytoužené plnosti života (srv. Fp 3,21). Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. (1 Jan 1,1-3) Kremer, Jakob: Sedm pravidel pro četbu Bible - Základní postoje pro plodné zacházení s Biblí dokončení z minulého čísla, převzato z Jak se modlit nad Božím slovem? Spontánní modlitba nad Písmem 1. Začni modlitbou k Duchu Sv. 2. Přečti si pozorně daný úryvek nejlépe několikrát. 3. Zamysli se nad slovem z Písma např. z těchto hledisek: co toto slovo říká o Bohu nebo o Kristu? Jaká jsou zde obsažena zaslíbení, povzbuzení či ujištění? Můžeš na dané místo klidně dosadit své křestní jméno. Jaké jsou zde vysloveny požadavky, přikázání? Z jakých hříchů tě toto Boží slovo usvědčuje? K čemu tě toto Boží slovo vede nebo vyzývá? 4. Na základě těchto pohledů Boha chval, děkuj mu, pros za odpuštění, pros o dary Ducha Svatého i o ostatní dary, zvláště o dar schopnosti dané Boží slovo uskutečňovat. 5. Zakonči krátkou modlitbou o to, aby se dané Boží slovo ve tvém životě naplnilo. 6. Snaž se k němu vracet ve své modlitbě i ve svých myšlenkách i během dne. Tak se pro tebe začne slovo z Písma stávat světlem na tvé životní stezce.

13 FCHODO V I N Y ROK SV. PAVLA 13 O žití slova Božího (Úvaha nad knížkou Chiary Lubichové Slovo života) Slovo Boží. Jaké je to slovo? Ježíš říká svému Otci: Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe, vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. (Jan 17,6-8) Tedy všechna slova, která Ježíš řekl, jsou slova Otce. Ježíš je od věčnosti Otcem vyslovené Slovo. Slovo, které je Bůh, k nám jednoho dne sestoupilo. Splnilo svůj úkol Vykupitele a pak vstoupilo na nebesa, vrátilo se k Otci. Zůstalo ale též různými způsoby přítomno na zemi: v eucharistii, v hierarchii církve, mezi lidmi, shromážděnými v jeho jménu, ve slově Písma. Ježíš vstal z mrtvých a žije a jeho slova - i když byla vyslovena v minulosti nebyla určena jen posluchačům tehdejší doby, ale jsou to slova, která adresuje každému z nás i dnes. Tato slova je třeba uvádět ve skutek a ne je jenom poslouchat. Není slova Božího, které by člověk nemusel uvádět do života.. Chiara Lubichová mluví s velkou naléhavostí o nutnosti slovo Boží žít v každém přítomném okamžiku. Proto v Hnutí fokoláre je na každý měsíc vybrána jedna věta z Písma - Slovo života - podle které se pak snažíme žít.. K tomu, aby se člověk naučil číst, stačí pár písmen a několik gramatických pravidel. Jednotlivá Slova života jsou pro nás jako písmena abecedy, která nám umožňují poznávat Boha. O slově Božím se dá meditovat, můžeme se snažit proniknout je rozumem. Ale potom je důležité Boží slovo žít ve všech situacích života a jeho působení si mezi sebou sdělovat. Nejdříve žít a pak hovořit. Cítíme jako důležité sdělit druhým to, co jsme prožili: zkušenosti, obdržené milosti, světlo. Toto sdílení je k užitku tomu, kdo poslouchá, ale i tomu, kdo mluví. Vzájemným darováním zkušeností roste náš duchovní život. Tak jako je semeno určeno k tomu, aby zemřelo a dalo tak život rostlině, tak určením slova Božího je, aby bylo požito a tak dalo život Kristu v nás a mezi námi. Pochopili jsme, že svět se potřebuje léčit evangeliem, protože jen radostná zvěst mu může znovu vrátit život, který mu chybí. Nakonec, abych byla konkrétní, se chci podělit o radost z žití slova Božího následujícími dvěma zkušenostmi: Když jsme měli ještě malé kluky, jeden, byly mu tehdy asi dva roky, si oblíbil zvláštní zábavu. Venku při procházce pořád sbíral kamínky, házel je do všech kanálů v okolí a vždy jásal, jak kamínek žbluňkne. Hodně mě to zdržovalo, rozmlouvala jsem mu to, nelíbilo se mi to, ale marně. Ten měsíc jsme žili Slovo života: Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Řekla jsem si, že se zkusím s ním radovat a nebudu se na něj už zlobit. Kamínky jsme začali sbírat spolu a jásali nad každým žbluňknutím. Asi za dva dny ho tato zábava přestala bavit. A ta druhá. Nedávno jsem měla řešit jeden úkol, do kterého se mi moc nechtělo, protože jsem pořád nevěděla, jak a kde začít. Jeden den jsem se rozhodla do toho pustit, ale bylo nejdříve třeba ráno na chvíli někomu s něčím pomoci. Pak jsem viděla, že bude dobře, když nabídnu na pomoc více času, než jsem si původně plánovala. Pomohlo mi k tomu Slovo života Dejte, a bude vám dáno. Když jsem pak začala na problému pracovat po návratu domů, najednou mě napadlo řešení, které posunulo tu záležitost dopředu a přispělo k tomu, že už vím, jak postupovat dál. Jana Friedová

14 14 CHARITA FCHODO V I N Y Zprávičky z Farní charity Vážení přátelé, právě jsme vstoupili do nového církevního roku a prožíváme dobu adventní. Pro nás, pracovníky charity, je tato doba tradičně spojena s přípravou Tříkrálové sbírky. Tříkrálovou sbírku jistě nemusím představovat, v roce 2009 proběhne v celé republice již 9. ročník. Bude probíhat od 4. do 11. ledna Jako každý rok bude výtěžek sbírky rozdělen na několik skupin. 65 % vybraných finančních prostředků zůstává ve farnosti nebo charitě, která jejich vybírání organizovala, a je možné je využít na podporu sociálního nebo humanitárního projektu. 5 % vybraných prostředků je využito na provozní náklady sbírky a 30 % získává Arcidiecézní charita Praha, která z výtěžku sbírky 2009 podpoří následující projekty: 1. Dům Gloria Praha 5, Hlubočepy: vybavení nově otevřeného azylového domu pro matky s dětmi a týdenního stacionáře pro seniory. 2. Migrační centrum Praha: vybudování nových prostor specializované poradny pro migranty a uprchlíky. 3. Vyšší odborná škola v Bidaru, Indie: příspěvek na výstavbu školy v oblasti, kde ADCH Praha podporuje také chudé děti v projektu Adopce na dálku. Koordinátorem Tříkrálové sbírky jsem stejně jako posledních osm let já. Prosím všechny, kteří by byli ochotni s organizací a průběhem Tříkrálové sbírky pomoci, aby mne kontaktovali. Jakou pomoc budeme potřebovat? Tak především a hlavně budeme potřebovat koledníky a vedoucí jednotlivých kolednických skupinek. Já velmi dobře vím, že koledování není jednoduché. Zvláště v Praze je to velmi těžké. Magistrát hlavního města Praha registruje 364 celopražských sbírek, což je více, než je dní v roce. Je tedy jasné, že všichni obyvatelé hlavního města mají ke koledníkům a výběrčím při sbírkách vysokou imunitu. Lidé umí být na ulici opravdu nepříjemní. Přesto vás moc prosím, abyste se přihlásili. Nikdo od vás nechce, abyste vybírali celý týden každý den. Když budeme mít hodně koledníků, bude úplně stačit, když každá skupinka půjde na jednu nebo dvě hodiny. Moc vás prosím, abyste to zkusili třeba jen na hodinu. K vybírání se můžete přihlásit na mém mobilním telefonu (najdete na zadní straně). Musíme na ADCH Praha nahlásit počet skupinek a objednat vybavení pro koledníky. Proto vás prosím, abyste se pokud možno ohlásili již začátkem prosince. Vybavení pro

15 FCHODO V I N Y charita 15 koledníky bude k dispozici v kanceláři Farní charity v budově KCMT od středy Naši koledníci už mnoho let rozdávají vyjma tradičních cukrů a kalendářů také perníčky. I pro tento ročník sbírky plánujeme v této tradici pokračovat. Naše rodina už začala péct, několik mých spolupracovnic v charitě slíbilo pomoc se zdobením. Přesto vás prosím, pokud byste byli ochotni nám krabici doma pečených, ozdobených perníků věnovat, můžete je nechávat v KCMT. Za každý příspěvek budeme moc vděčni. Nedávejte nám, prosím, perníčky kupované, pro účel sbírky se dají využít jen velmi obtížně. Všechny, kteří se Tříkrálové sbírky zúčastní (vč. rodičů dětí, které budou koledovat), zveme na slavnostní mši sv. slouženou kardinálem Miloslavem Vlkem v neděli 4. ledna 2009 ve hodin na pražském arcibiskupství (sál kardinála Berana). Po mši svaté bude připraveno malé občerstvení. Děkuji vám všem za pomoc i podporu při organizaci i průběhu 9. ročníku Tříkrálové sbírky. Přeji vám všem požehnaný začátek nového církevního roku a krásné, klidné a pokojné prožití doby adventu. Eva Černá

16 16 program KCMT FCHODO V I N Y prosinec v KCMT Mikulášská besídka pro děti dobrovolné vstupné, pořádá KSK Praha Dětský karneval Druhý adventní koncert - Bob Fliedr a dětský sbor BOBCI vstupné dobrovolné P. Ing. M.Fiala: Adventní rozjímání - přednáška v rámci Klubu křesťanských seniorů Koncert ZŠ Květnového vítězství Psycholožka Mgr. V. Jančová: Přestali jste být partnery, zůstáváte rodiči aneb jak zůstat dobrým rodičem! - přednáška v rámci Denního klubu Klaunův vánoční stromeček - divadlo pro děti Mše sv. pro děti, celebruje biskup Karel Herbst Třetí adventní koncert - sbor Orfej směs evropských adventních a vánočních písní, vstupné dobrovolné Koncert ZUŠ Křtinská Předvánoční besídka pro děti, vstupenka 50,- Kč, nutno předem zakoupit v Denním klubu (v ceně vstupného dáreček pro děti) Adventní koncert Československého komorního orchestru Praha pro ZŠ a MŠ Jesenice Filmový klub: Království nebeské režie Ridley Scott, následuje debata s hostem historikem středověku Mgr. Petrem Kopalem, dramaturgem a spoluautorem projektu Film a dějiny Koncert Charmone Tou ženou je Marie - adventní události v lidových legendách Čtvrtý adventní koncert - sólistka opery Národního divadla Lydie Havláková a hosté Cyklus adventních koncertů v Komunitním centru Matky Terezy společně pořádají Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha - Chodov a o.s. Fchod za finanční podpory MČ Praha 11.

17 FCHODO V I N Y informační servis 17 pravidelný program ve farnosti Skupinka modlitby v duchu charismatické obnovy se setkává v pondělí jednou za tři týdny v klubovně kostela od 20 h. Prosincové setkání Katka Friedová ( ) Místní společenství Hnutí fokoláre se schází každé první pondělí v měsíci ve 20 hod. v KCMT. Srdečně zveme i nové zájemce. Prosincové setkání Jana a Viktor Friedovi ( ). Setkání maminek na mateřské dovolené se konají každou středu od 9.30 do ve farním sále. Prosincová setkání jsou 3., 10. a Maminky prosí ochotné paní o pomoc. Během setkání se modlíme a sdílíme, přichází i kněz, když je někdo, kdo pomůže s hlídáním dětí, můžeme setkání prožít lépe. Paní nemusí přicházet pravidelně, může se s někým střídat. Stačí přijít před desátou a po jedenácté odejít. Děkujeme. Katka Friedová ( ) Společenství Život z víry se schází každou středu od 19 h ve farním sále. Vede jáhen Pavel Urban. Mše svaté v domově důchodců v Donovalské ulici jsou slouženy ve čtvrtek jedenkrát za čtrnáct dní v 15 h. V měsíci prosinci Dětské mše sv. jsou v kostele sv. Františka každý druhý čtvrtek v měsíci v V měsíci prosinci bude Společenství mládeže se schází na faře každý druhý pátek v měsíci v 19 hodin. Termíny prosincových setkání jsou 5. a pravidelný program v KCMT ve školním roce 2008/09 Taneční kurzy pro dospělé probíhají od každé úterý. Začátečníci , pokročilí (informace a přihlášky na tel nebo Setkání klubu autorů Jižního Města - každé poslední úterý v měsíci (Mgr. J. Polák, info. na tel ) Denní klub pro děti bez maminek - hlídání dětí, každé pondělí , cena 180 Kč. (info: Monika Mrázková ) Denní klub pro maminky s dětmi. Úterý až pátek od 9.30 do hodin. Vstup 40 Kč, děti zdarma. Prostor k posezení pro maminky a herna pro děti. V rámci klubu nabízíme půlhodinový program: každé úterý v zpívání a každou středu v cvičení pro děti. Anonymní alkoholici - každou středu v v klubovně KCMT Další informace Miloš ( ) a Eva ( )

18 18 informační servis PROGRAM FCHODO KCMT V I N21 Y program na měsíc prosinec V neděli v 8.30 bude ve farním kostele sv. Františka sloužena mše sv. v latinském jazyce. V neděli v v kapli bl. Matky Terezy v KCMT bude sloužena mše sv. pro děti. Celebruje pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst. Ve čtvrtek v se bude v kostele sv. Františka z Assisi konat Adventní koncert Soukromé umělecké školy Altera Pars. V neděli v vás zve Občasné divadlo do KCMT na adventní události v lidových legendách - Tou ženou je Maria. Podle lidových legend upravila Dana Bláhová, hudba Přemysl Žák. Prosím všechny, kdo v roce 2008 poskytli dar na provoz farnosti nebo KCMT a chtějí vystavit potvrzení pro odpočet ze základu daně z příjmů, aby se u mě v průběhu měsíce prosince přihlásili, pokud možno po předchozí domluvě. V novém roce bude zpracovávána účetní závěrka a podklady nebudou na faře k dispozici, takže další dohledávání nebo zapracování dokladů by bylo poněkud složité. Děkuji za pochopení. Martin Flosman V souvislosti s blížícím se koncem kalendářního roku připomínám možnost přispět finančním darem na provoz farnosti a KCMT. Můžete tak učinit na bankovní účet, a to buď jednorázově, nebo pravidelně během roku (možnost použít trvalý příkaz k úhradě, a to posílaný měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně). O každém poskytnutém daru je možné obdržet potvrzení pro daňové účely. Číslo účtu KCMT je /6800 a číslo účtu farnosti je /0100. Všem stávajícím i novým dárcům srdečně děkuji. P. Michal Bator Komunitní centrum Matky Terezy nabízí možnost pronájmu: denního klubu např. k oslavám dětských narozenin atp. víceúčelového sálu (kapacita 300 osob) ke konání firemních, společenských a kulturních akcí, prezentací, módních přehlídek apod. V měsíci prosinci bývá v Komunitním centru víc živo než jindy. Větší množství akcí klade také větší nároky na provoz. Proto bychom velmi uvítali ochotné dobrovolníky, kteří by pomohli s úklidem. Hlásit se můžete u pracovníků KCMT. Budeme vděčni za Vaši pomoc. Děkujeme všem.

19 FCHODO V I N Y INFORMAČNÍ SERVIS 19 bohoslužby o Vánocích 2008 V pondělí se v v kostele sv. Františka bude konat kající pobožnost. Po ní bude příležitost přijmout svátost smíření. K dispozici by mělo být 4-6 zpovědníků. V neděli ve v kapli bl. Matky Terezy v KCMT bude sloužena mše sv., při které prosecký sbor zazpívá Českou mši vánoční J.J.Ryby. Proto není mše v kostele sv. Františka!

20 20 KONTAKTY FCHODO V I N Y Fara a kostel sv. Františka z Assisi Na Sádce 18, Praha 4 /fax: Komunitní centrum Matky Terezy U Modré školy 1, Praha PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY Sv. František Pondělí 6.30 Matka Tereza Úterý adorace Středa Čtvrtek jednou za 14 dní dětská Pátek Sobota 7.30 Neděle Michal Antoni Bator (farář) Antoni Kośmidek (farní vikář) Pavel Urban (jáhen) Jak ti prospěje, že Kristus kdysi přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše? Modleme se, aby se jeho příchod k nám uskutečňoval denně a abychom mohli říci: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Origenes Romana Kraleva (pastorační asistentka) Jan Primus (pastorační asistent) Martin Flosman (pastorační asistent) Eva Černá (ředitelka Charity) Kancelář Charity (pečovatelská služba) Zpravodaj farnosti Chodov redakce: Martin, Katka typografie: Josef, Martin korektury: Stáňa za obsah odpovídá: M. Bator fotografie v tomto čísle: Jarda, Pavel, Romi, Michal, FCHODoviny Tomáš, farnost

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013 fchodoviny PRAHA 12 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

Více

Kdo uvěří narozenému?

Kdo uvěří narozenému? Prosinec 2007 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Kdo uvěří narozenému? Radost, kterou vám při dnešní liturgii vyprošuji, je radost nová a hluboká:

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

FCHODoviny. Stanislav Hanzík: Socha knížete Václava na náměstí v Příbrami ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008

FCHODoviny. Stanislav Hanzík: Socha knížete Václava na náměstí v Příbrami ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 FCHODoviny 28. září Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně hájíme tvůj pokoj a přemáháme zlo dobrem. z mešní liturgie ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK

Více

FCHODoviny 7-8 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 6 2007

FCHODoviny 7-8 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 6 2007 FCHODoviny 7-8 Farnost se konečně zakládá na jisté teologické skutečnosti, neboť je to společenství eucharistické. To znamená, že farnost je společenství schopné slavit eucharistii, v ní se nachází živý

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Z obsahu

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Z obsahu zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Začátek nového občanského roku je přede dveřmi... My ho vidíme pod zorným úhlem právě prožívaného vánočního období. Je

Více

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme 7 8 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme (Výpisky z poutního deníku str. 8 9) Foto: DANIEL

Více

fchodoviny 4. října 2013 Poutní mše na svátek sv. Františka z Assisi / str. 2 11 / 2013

fchodoviny 4. října 2013 Poutní mše na svátek sv. Františka z Assisi / str. 2 11 / 2013 fchodoviny PRAHA 11 / 2013 K O S T E L S V. F R A N T I Š KA Z A S S I S I A K O M U N I T N Í C E N T R U M B L. M A T K Y T E R E Z Y Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde

Více

fchodoviny Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské farnosti / str. 6 11 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015

fchodoviny Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské farnosti / str. 6 11 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015 fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY SPOJ NÁS V JEDNO, PANE... Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 2/2009 Ročník XIX Únor 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Galatským Kamil Novák Karuzošou rozezpívala Ledeč už popáté Letem, světem...mládeže Tříkrálové aktuality Liturgický oděv

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a Facebook Rozhovor s Jiřím Zajícem Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec Zaměstnavatel: biskupství 1 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

FCHODoviny. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka...

FCHODoviny. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka... FCHODoviny 4 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 8 2009 Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka... Bachovy pašije podle Jana v Komunitním centru Matky Terezy na Květnou neděli 5. dubna 2009 od

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Římskokatolická farnost Plzeň Severní předměstí Tři "kouzelná" slova Milí farníci, obracím se tímto slovem zvláště k manželům, protože vnímám silnou potřebu vás povzbudit a podepřít.

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 S radostí a optimismem do nového církevního roku Mám před sebou nový kalendář a přemýšlím, kam nás příští rok asi zavede. Máme být pesimisty nebo optimisty?

Více

JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního

JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 12 PROSINEC JE PŘED NÁMI ADVENT pro mě snad nejhezčí období církevního roku. Ta touha po Vykupiteli, vyjádřená v tolika

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více