Charakteristika služeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika služeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Charakteristika služeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci Markéta Hollá Olomouc 2013

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Charakteristika služeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci Téma práce: Internetové poradenství Markéta Hollá Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2013

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne Podpis autora práce

4 Poděkování Tímto děkuji paní Mgr. Vladislavě Závrské za odborné vedení absolventské práce. Za kritické podněty, čas a trpělivost, které mi při zpracovávání práce poskytla. Mé poděkování patří také příteli, rodině a kamarádům za trpělivost a podporu a Bohu, který mne doprovázel.

5 OBSAH ÚVOD PORADENSTVÍ OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PORADENSTVÍ CÍLE, PRINCIPY A ZÁSADY PORADENSTVÍ Cíle poradenství Principy poradenství Zásady poradenství ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ, ODBORNÉ SOCIÁLNÍ A SPECIÁLNÍ PORADENSTVÍ Základní sociální poradenství Odborné sociální poradenství Speciální poradenství INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ OBECNÁ CHARAKTERISTIKA INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ VZNIK INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ FORMY INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ VÝHODY A NEVÝHODY INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ Výhody internetového poradenství Nevýhody internetového poradenství OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INTERNETPORADNA.CZ V OLOMOUCI OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ INTERNETPORADNA.CZ V OLOMOUCI ODBORNÉ PORADENSKÉ SLUŢBY Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory iporadna a E-linka důvěry RESTART - SLUŢBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE V OLOMOUCI SOFIE SHOP SOFISOFIS, o. p. s ZÁVĚR BIBLIOGRAFICKÝ SEZNAM... 33

6 ÚVOD Téma práce jsem zvolila po zkušenostech z řízené školní praxe na pracovišti občanského sdruţení InternetPoradna.cz v Olomouci. Toto sdruţení nabízí čtyři sociální sluţby. Sluţbu poradenství, která je poskytována v Poradně pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory, internetové poradenství v rámci sluţby iporadna, sluţbu sociální rehabilitace Restart a nově zaloţenou sluţbu SofisOfis, o. p. s. zaměřenou na vytvoření videa CV (krátká online videa) pro uchazeče o zaměstnání. Dříve o.s. InternetPoradna.cz realizovala sociální podnikání skrze sociální firmu SofieShop, které bylo ukončeno a na tuto sluţbu navázala právě sluţba SofisOfis, o. p. s. Během své praxe jsem se o daném sdruţení dozvěděla více a sluţby mě velmi oslovily. Především se jednalo o jedinečnou sluţbu sociálního poradenství a sluţbu sociální rehabilitace pro osoby pečující o jakkoli postiţenou osobu. Důvodem napsání této práce bylo zjištění, ţe se o.s. InternetPoradna.cz nezabývá pouze internetovým poradenstvím, k čemuţ svým názvem evokuje. Po konzultacích se svými spoluţáky a blízkými (kteří se ne vţdy pohybovali v sociální sféře) jsem zjistila, ţe i ostatní mají problém s definováním toho, čemu se o.s. InternetPoradna.cz věnuje. Cílem této práce tedy je charakterizovat sluţby o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci. Práce je teoretické povahy a je rozdělena do třech obsáhlých kapitol. V první části práce se věnuji charakteristice poradenství jako takového. Vymezuji, co je to poradenství, několik definic poradenství, jeho cíle, principy a zásady a v poslední části první kapitoly se věnuji rozdělení poradenské sluţby. Poradenství se dělí na základní odborné a sociální odborné, která jsou charakterizována zákonem o sociálních sluţbách (z. č. 108/2006 Sb.). Především se jedná o vymezení oblastí, kterým se výše uvedené druhy poradenství věnují. Posledním moţným poradenství je speciální poradenství, které se zabývá technikami komunikace se zdravotně znevýhodněními či postiţenými uţivateli. Druhá kapitola se zaměřuje na jednu ze sluţeb o.s. InternetPoradny.cz a to na internetové poradenství (iporadna). V této části charakterizuji internetové poradenství obecně - jeho vznik, moţné formy poskytování této sluţby, dále výhody a nevýhody,

7 které vychází se samotného uţívání internetu. Poslední (třetí) kapitola je věnována charakteristice sluţeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci. V první části se věnuji obecné charakteristice sdruţení - jeho vzniku, začátkem působení sluţeb a jeho rozšiřováním, strukturou a personálním zajištěním. Následně jsem vymezila podkapitolu odborných poradenských sluţeb, kde se nachází jmenovitě dvě menší podkapitolky - jedná se o poradenství v rámci Poradny pro zdravotně znevýhodnění a seniory (sluţba je určená osobám se zdravotním znevýhodněním či postiţením, jejich blízkým, seniorům a dlouhodobě nezaměstnaným, kteří se ocitli v psychických obtíţích) a internetové poradenství zprostředkováním sluţby iporadna (poradenství skrze internet, pomocí web-based message systému a E-linky důvěry). Další podkapitola je věnovaná sluţbě sociální rehabilitace (Restart), která se specializuje na osoby se zdravotním postiţením a osoby pečující ke zlepšení jejich socializace. Poslední oblast se zabývá charakteristikou jiţ nepraktikující sociální firmy SofieShop a nově realizovanou sluţbou SofisOfis, o. p. s. Cílem práce je charakterizovat sluţby o.s. InternetPoradna.cz a tím přispět k většímu povědomí společnosti o této problematice, aby se v případě své nepříznivé ţivotní a sociální situaci mohli na tyto sluţby obrátit. Práce můţe slouţit potencionálním uţivatelům k lepší orientaci v poskytovaných sluţbách. O.s. InternetPoradna.cz také nabízí absolvování praxe studentům, kteří se této myšlence vyhýbali z přesvědčení, ţe se sdruţení věnuje jen internetovému poradenství, které jejich poţadavky na vzdělání nemuselo obsáhnout.

8 1 PORADENSTVÍ Pojem poradenství lze vymezit jako proces, při kterém profesionál poskytuje informace jednotlivci, rodině, páru nebo skupině ve vztahu partnerské spolupráce při řešení problému. Poradenství poskytuje informace, rady různého typu či vedení a podporu v nepříznivé ţivotní situaci člověka (jeho cílům a potřebám) takovým způsobem, aby došlo ke zlepšení schopnosti reagovat na problémy vlastními silami a přijmout odpovědnost (důsledky) za vlastní rozhodnutí (Baštecká, 2005, podle Novosad, 2009, s. 99). Jak je výše řečeno, cílem práce je charakterizovat sluţby občanského sdruţení InternetPoradna.cz v Olomouci. Sdruţení se především zabývá poradenstvím (dále pak sluţbami sociální rehabilitace a sociálním podnikáním), proto se následující kapitola zaměřuje na popis této oblasti. V první části se vymezuje obecná charakteristika poradenství, kde je zmíněno i několik definic. Následně bude kapitola popisovat aspekty poradenství, jako jsou cíle, zásady nebo principy. Poslední část bude zaměřena na základní sociální, odborné sociální a speciální poradenství, které jsou definovány zákonem. Poradenství je tedy činnost, která je známá odnepaměti. Uţ předávání činností z pokolení na pokolení nebo důleţitých informací během dne mělo výrazný charakter poradenství. Jedná se o neinstitucionalizovanou činnost, která se postupem času diferencovala a stala se předmětem zkoumání odborníků (Jesenská, 2005, s. 3). V pomáhajících profesích se jedná o základní sluţbu, která podporuje člověka v aktivním řešení jeho nepříznivé ţivotní situaci (Novosad, 2009, s. 99). 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PORADENSTVÍ Poradenství je jednou ze sociálních sluţeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Poradenství zahrnuje mnoţství sluţeb, jejichţ cílem je poskytnout informace o právech a povinnostech uţivatelům, předkládat moţnosti řešení jejich sociálně nepříznivé situace a pomáhat jim tyto moţnosti uskutečňovat (Kozlová, 2005, s. 28). 6

9 Pro poradenství existují různé definice. Například asociace poraden pro zdravotně postiţené poradenství definuje jako odbornou a specializovanou činnost, která je poskytována lidem, jeţ nejsou schopni uspokojivě řešit své problémy na základě svých dosavadních poznatků a zkušeností (APZP, 2007). Carl Rogerse, nejvýznamnější autor humanistického přístupu zaměřeného na člověka, definoval poradenství jako intenzivní interaktivní vztah mezi poradcem a uţivatelem, který vede uţivatele ke změně v následujících oblastech - chování, osobní pohled, schopnost vyrovnat se a umění rozhodovat se (Blonna, Watter, 2005, s. 9). Carl Roger se zabýval podmínkami pro úspěšnou práci s uţivatelem. Těmito podmínkami jsou přístup sociálního pracovníka k uţivateli a jeho vnímání tohoto vztahu. Podle C. Rogerse je v tomto vztahu důleţité usilovat o kongruenci a opravdovost (Matoušek, 2007, s. 203), přičemţ kongruence je stav, kdy se terapeutovy odpovědi neustále shodují s jeho vnitřním proţíváním (Mearns, Thorne, 2013, s. 96). Poradenství je tedy sluţba určená lidem, kteří sami nejsou schopni vyřešit problematickou situaci ve svém ţivotě (Matoušek a kol., 2005, s. 49). Lidé se kdykoliv mohou ocitnout v situaci, ve které najednou neví, jakým způsobem lze dál pokračovat. Nezvládají kaţdodenní činnosti a potřebují (odbornou) pomoc - podporu. Taková podpora můţe být realizována prostřednictvím rad, zprostředkováním informací o právech, povinnostech a dalších různých moţnostech, které daný problém zaujímá. Aktivní pomocí se rozumí pomoc při vyjednávání, zastupování nebo doprovázení lidí, kteří si v důsledku sníţené soběstačnosti nejsou schopni bez vnější podpory vyřešit specifickou situaci ve svém ţivotě sami (např. v uplatňování práv a nároků, pouţívání veřejných míst a sluţeb, kontaktu s komunitou i rodinou nebo pomoc při komunikaci). Cílem této podpory je nabídnout pomoc a moţnosti řešení uţivatelům tak, aby se dokázali obejít bez pomoci odborníků (Matoušek a kol., 2005, s. 49 a 96). Matoušek (2003a, s. 99) vymezuje tři typy poradenství - v uţším slova smyslu, širším slova smyslu a v nejširším slova smyslu. Poradenství v uţším smyslu je zaměřeno na poskytování informací, které si uţivatel vyţádá a které potřebuje k řešení problému. V širším slova smyslu poradenství umoţňuje uţivateli prozkoumat své přednosti a slabiny a nalézt dovednosti ke zlepšení ţivotní situace. Cílem poradenství v nejširším smyslu je pak získání nového pohledu na sebe a druhé lidi. 7

10 V České republice je poradenství chápáno jako činnost a poradce jako činitel. Setkáváme se zde s poradenstvím v oblastech, jako jsou zdravotnictví, práce, sociálních věcí, školství a vzdělávání, vnitřní správa, místní rozvoj, doprava a stavby, kultura, sport a volný čas. Dalším členěním poradenské činnosti je z hlediska věku, kdy rozeznáváme tři oblasti: Poradenství pro děti a mládeţ, poradenství pro osamělé občany a poradenství pro seniory (Michalík, 2007a, s. 17). Obdobný model sluţby existuje i v zahraničí. V severských zemích se setkáme s tzv. prostředníkem, který zastupuje uţivatele. Je to prostředník mezi nimi a poskytovateli sluţeb. V Kanadě se např. uţívá pojem broker - jeho sluţby mají zprostředkovatelskou povahu. V jiných zemích se pak uţívají pojmy advisor (poradce) a advocate (obhájce zájmů) (Michalík, 2007b, s. 6). Tzv. prostředník nebo advocate je příznivý pro uţivatele, kteří mají problém s vnímáním poskytovaných sluţeb. V České republice jsou sociální pracovníci povinni informovat uţivatele o sluţbách podle jejich schopností vnímání a chápání. 1.2 CÍLE, PRINCIPY A ZÁSADY PORADENSTVÍ Efekt poradenské práce je do značné míry závislý na vnějších podmínkách, ve kterých se poradenský proces odehrává (Gabura, 1995, s. 22). Poradenství, tak jako jiné sociální sluţby, má své aspekty. Domnívám se, ţe je vhodné několik těchto aspektů zmínit, protoţe jejich dodrţování je důleţité pro dosaţení dobře odvedené práce. Při vytváření prostředí pro poradenskou sluţbu se můţeme zabývat mnoha aspekty. Důleţitá je volba prostředí, aby se uţivatelé cítili bezpečně či vzhled poradny - barvy, obrazy a další doplňky působí na uţivatele (na jeho klid, důvěru atd.). Rovněţ rozmístění vybavení poradny ovlivňuje uţivatele, jeho vnímání bezpečí. Podle Michalíka (2007a, s. 46) jsou ještě dalšími aspekty technické a prostorové vybavení poradny, informační systém, dokumentace poradny, osvětlení, vyzdobení a další. Poradenský proces můţe ovlivňovat celá řada vedlejších faktorů, jakými jsou například vzhled poradny či personální zajištění. Je potřeba vzít v úvahu, ţe významným činitelem v procesu poradenství představuje téţ osobnost poradce jeho znalosti, dovednosti, zkušenosti anebo vzdělání. Zmíněné pojmy představují pro pracovníky profesionalitu, jeţ je nezbytná při vykonávání povolání sociálního pracovníka dle zákona o sociálních sluţbách (z. č. 108/2006 Sb.). Poradci by se dle tohoto zákona měli neustále vzdělávat, stejně jako absolvovat pravidelné supervize 8

11 (Michalík, 2007a, s. 46). Kromě profesionální vybavenosti poradců je základním parametrem poradenství jeho dostupnost, jak časová tak geografická, nebo bezbariérovost (Matoušek a kol., 2005, s. 322). Všechny tyto aspekty ovlivňující poradenský proces by jistě stály za širší popis. Mým cílem však není uvést, co všechno jej můţe ovlivnit, ale charakterizovat sluţby o.s. InternetPoradna.cz jako takové. Proto se budu zabývat pouze cíly, principy a zásadami Cíle poradenství Cílem se snaţíme k něčemu dojít, něčeho dosáhnout. V poradenství můţeme rozlišit cíle sociálního poradenství a cíle v obecné rovině. V základní obecné rovině se cílem rozumí dosaţení zdraví uţivatele v interakci se sociálním prostředím. Světová zdravotnická organizace formuluje zdraví jako stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha (pohody) člověka (Novosad, 2000, s. 65). Narozdíl tomu: Cílem sociálního poradenství je dovést klienty k soběstačnosti. Pomoci člověku tak, aby si dokázal pomoci sám (Matoušek a kol., 2005, s. 322). Cílem poradenství v o.s. InternetPoradna.cz je snaha o dosaţení soběstačnosti uţivatele, aby si dokázal problematickou situaci vyřešit pomoci svých sil (Výroční zpráva, 2010). Toto získávání soběstačnosti se v sociální práci označuje jako zmocňování (tzv. empowerment), které vychází z druhého paradigmatu. Navrátil druhé paradigma označil jako úsilí o reformu společenského prostředí (reformní paradigma). Sociální pracovník se snaţí o zmocňování uţivatelů, kterým usiluje o jejich zvýšení podílu na tvorbě a změnách společenských institucí. Tím si obnovují společenskou moc a zdroje ve svůj prospěch (Matoušek a kol., 2007, s. 188). Podle Michalíka jsou známé následující cíle poradenství (2007a, s. 24): - Působit na zlepšení úrovně sociálních sluţeb v jednotlivých případech i v rámci celého systému, - zvyšovat právní vědomí, samostatnost, vědomost a dovednosti uţivatelů sociálních sluţeb potřebné pro řešení jejich vlastní situace, zejména ve vztazích s poskytovateli sluţeb a - zajistit vyřešení individuálního poradenského případu způsobem naplňujícím cíle a zásady sociálních sluţeb a pravidly stanovenými obecně závaznými 9

12 předpisy a vnitřními předpisy poradenství uţivatelům s přihlédnutím k potřebám a moţnostem klienta sluţby. Novosad (2000, s. 63) rozděluje cíle na obecné, speciální a individuální. Speciální cíle se snaţí o změnu v sociálním prostředí uţivatele. Tato změna má předcházet ohroţení harmonického vývoje individua, případně jej zastavit a navodit příznivější situaci. V individuálních cílech se jiţ zabýváme konkrétními opatřeními, která se týkají daného případu Principy poradenství V poradenství rozeznáváme tyto principy: Nediskriminační přístup (rovný přístup ke všem skupinám i jednotlivcům), nezávislost (sluţba je nezávislá na subjektech, které se podílí na řešení uţivatelovi situace), autonomie (poradce svým vystupováním z jisté části ovlivňuje uţivatele, proto je důleţité respektovat autonomní sféru rozhodnutí), integrace (podpora uţivatele setrvávat v přirozeném prostředí rodiny a komunity), partnerství a komunikace (důleţité jsou vztahy i uvnitř sluţby a mezi dalšími organizacemi vedle vztahu pracovník - uţivatel), subsidiarita (snaha usilovat o řešení situace uţivatele způsoby, prostředky a formami, které jsou pro něj nejdostupnější a nejvhodnější) a bezplatnost (poradenská činnost má být pro všechny bezplatná) (Michalík, 2007a, s ). Další principy charakterizuje Novosad. Sociální pracovník podporuje uţivatele ve vlastních rozhodnutích a výběru, i kdyţ je to v hodnotovém rozporu pracovníka, jedná se tedy o respektování práva na sebeurčení, podporu participace - uţivatel má být plně zapojován do řešení. Sociální pracovníci musí čelit negativní diskriminace na základě různých charakteristik (kultura, národnost, barva pleti). Pracovník také musí uznat diverzitu (respektování etnické a kulturní rozdílnosti), spravedlivě distribuovat zdroje, čelit nespravedlivé politice a praktikám (sociální pracovníci jsou povinni upozorňovat zaměstnavatele, politiku a veřejnost na sociální problémy a neadekvátnost zdrojů), pracovat na základě solidarity a pro sociální inkluzi (Novosad, 2009, s. 123). 10

13 1.2.3 Zásady poradenství Posledním důleţitým aspektem v poradenské činnosti jsou zásady, které vychází z níţe uvedené legislativy. Při poskytování odborného sociálního poradenství je třeba dodrţovat hlavní zásady uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., 2, tj. zásadu bezplatnosti, zachování důstojnosti uţivatele, podpory jeho aktivity, motivace a samostatnosti, autonomie a podpory, zásadu vysoké kvality sluţeb a dodrţování lidských práv a svobod (Michalík, 2007a, s. 25). Podle Asociace poraden pro zdravotně postiţené (Jesenská, 2005) je třeba pamatovat na individuální přístup, zásadu nedirektivního způsobu pomoci zaloţeného na důvěře uţivatele, jeho názoru a přání. Stejně na zásadu ochrany osobních dat, údajů a mlčenlivosti, poskytování sluţby ve vhodném prostředí (diskrétnost) optimální je byt uţivatele eventuálně prostředí, které dobře zná a cítí se v něm dobře (jako např. místní klub, základní organizace, prostory knihovny, obecní úřad a jiné). Z výše zmíněných aspektů jsou nejdůleţitější cíle poradenství. Tyto cíle určují, čeho mají poradci dosáhnout. Principy a zásady poradenství poradcům vymezují, jak by měli jednat, aby práce byla dobře vykonána. Jedná se o dodrţování pravidel. Cílem sociálního poradenství tedy je dovést uţivatele k samostatnosti. Pracovníci se snaţí o dosaţení uţivatelovy soběstačnosti, aby si dokázal pomoci sám. Cíle se mohou rozdělit na obecné, speciální a individuální. Sociální poradenství rozlišuje několik principů, kterými jsou poradci se povinni řídit. Jedná se o nediskriminační přístup, nezávislost, autonomii, integraci, partnerství a komunikaci, subsidiaritu a bezplatnost. Posledním zmíněným hlediskem jsou zásady, které definuje zákon o sociálních sluţbách. Zákon č. 108/2006 Sb. vymezuje zásadu bezplatnosti, zachování důstojnosti uţivatele, podpory jeho aktivity, motivace a samostatnosti, autonomie a podpory, zásadu vysoké kvality sluţeb a dodrţování lidských práv a svobod. 11

14 1.3 ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ, ODBORNÉ SOCIÁLNÍ A SPECIÁLNÍ PORADENSTVÍ V poradenství nacházíme mnoho různých odborníků, kteří se zabývají pomocí druhým lidem - jedná se o právníky/advokáty, lékaře, přírodovědné vědce, umělce, psychology/psychiatry, pedagogy a další. V sociálních sluţbách se ovšem vyskytují pouze určití odborníci. Jsou to např. psychologové, sociální pracovníci, popřípadě právníci a lékaři (sexuologové, psychiatři a jiní) (Matoušek a kol., 2005, s. 49). Odborníky dále můţeme specifikovat podle oblastí, ve kterých vykonávají svou profesi. Jedná se o základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství a speciální poradenství, které charakterizuji níţe. Základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství, která jsou prioritou poradenství v sociálních sluţbách, jsou rozpracovány v zákoně číslo 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, 37 a podrobněji popsány ve vyhlášce číslo 505/2006 Sb., 3 a 4 (Michalík, 2007a, s. 19). O.s. InternetPoradna.cz nabízí zájemcům o sluţbu základní sociální i odborné sociální poradenství. Základní sociální poradenství je poskytováno ve všech sluţbách sdruţení. Sluţba je také poskytnuta osobám, které nespadají do cílových skupin sdruţení - v tomto případě se jedná o zajištění kontaktů na jiné kompetentní sluţby. Odborné sociální poradenství je realizováno v rámci sluţby Poradny pro zdravotně znevýhodněné a seniory a sluţby internetového poradenství (tzv. iporadna) Základní sociální poradenství Při poskytování všech druhů sociálních sluţeb je sociální poradenství základní činností. Poskytovatelé sociálních sluţeb jsou povinni tuto činnost zajistit (Krejčířová, Treznerová, s. 28). Podle zákona o sociálních sluţbách (zákon č. 108/2006 Sb., 37) základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace, které přispívají ke zlepšení jejich sociální situace. Daná problematika je následně více popsána ve vyhlášce číslo 505/2006 Sb., 3, kde je popisován rozsah poskytování sluţeb. Jedná se především o poskytování informací, které by měly být dané osobě nápomocné k vyřešení daného problému. Dále poskytování informací v rámci nároků, které uţivatel má ve své 12

15 svízelné situaci, případně informace o různých sluţbách (organizacích atd.), které by mohly být rovněţ uţitečné k vyřešení či zlepšení nepříznivé situace. O.s. InternetPoradna.cz v rámci základního sociálního poradenství zahrnuje informování o moţnostech vyuţívání běţně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení. Kromě toho se zabývá zabráněním vzniku závislosti na sociálních sluţbách, o moţnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu blízkou nebo zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a navazujících sluţeb (Výroční zpráva, 2009). Zásadami při poskytování základního sociálního poradenství jsou bezplatnost, diskrétnost, nestrannost, nezávislost, dodrţování práv klientů, respektování rozhodnutí klienta, konkrétní sluţby pro konkrétního uţivatele (sluţby se přizpůsobují potřebám uţivatelům, ne uţivatel sluţbě) a pohlíţí se na celkovou situaci uţivatele i na souvislosti (Krejčířová, Treznerová, s. 28) Odborné sociální poradenství Ve srovnání s výše uvedeným textem odborné sociální poradenství poskytuje pomoc/informace osobám ze specifických sociálních skupin - př. poradna pro oběti trestných činů a domácího násilí nebo poradny pro osoby se zdravotním postiţením atd. (Michalík, 2007a, s. 19). Cílem tohoto poradenství je přispět k prevenci sociálního vyloučení stávajících i potencionálních uţivatelů sociálních sluţeb (Michalík, Haicl, Haiclová, Vrchotová, Broţová, 2008, s. 33). Odborné sociální poradenství v o.s. InternetPoradna.cz se zaměřuje na informování a podpoře uţivatelům při řešení jejich nepříznivé ţivotní a sociální situace. Cílem je, aby si dokázali poradit sami a mohli se co nejvíce společensky uplatnit. V rámci internetového poradenství je odborné poradenství poskytováno odborníky z různých oblastí, které se snaţí o zlepšení jejich ţivotní situace (Výroční zpráva, 2010). Zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, 37 popisuje odborné sociální poradenství jako poskytování pomoci osobám se specifickými problémy (např. manţelské a rodinné poradny). Vyhláška číslo 505/2006 Sb., 4 rozšiřuje zákon o podrobnější popis poskytování sluţeb v rámci odborného sociálního poradenství. Patří sem například sociálně terapeutické činnosti nebo pomoc při uplatňování práv. Sluţba odborného sociálního poradenství zahrnuje činnosti jako zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících sluţeb, sociálně terapeutické 13

16 činnosti, poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí (pomoc při vyřizování záleţitostí, pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím) (Krejčířová, Treznerová, s. 31). Při poskytování odborného sociálního poradenství v Poradně pro osoby se zdravotním postiţením a seniory pracovníci vykonávají také doprovody k soudům, k lékařům. Informují uţivatele o dalších moţných sluţbách. Řeší problematické situace v oblasti právní, rodinné, pomoc s nárokem na poskytování dávek sociálních sluţeb a jiné. Základní sociální poradenství se zaměřuje na poskytování informací potřebných k řešení svízelné situace - jedná se pouze o poskytnutí rad na obecné úrovni, případně poskytnutí kontaktů na specializované pracoviště. Oproti tomu odborné sociální poradenství se jiţ specifikuje na konkrétní problémy, poskytování odborných rad v konkrétních problémech a případech (např. domácí násilí), které mají vést ke zlepšení nebo aţ k vyřešení nepříznivé sociální situace. O.s. InternetPoradna.cz zahrnuje oba typy poradenství a stejně tak se zaměřuje na speciální poradenství, které se zabývá komunikačními technikami se zdravotně a sociálně znevýhodněnými lidmi Speciální poradenství Speciální poradenství je definováno jako soubor poradenských sluţeb, které jsou určené specifickým skupinám jedinců, kteří jsou znevýhodněni zdravotně či sociálně a jejich postiţení má dlouhodobý (chronický) nebo trvalý charakter (Novosad, 2000, s. 61). O.s. InternetPoradna.cz se specializuje na osoby se zdravotním postiţením a znevýhodněním. Zdravotní postiţení je dlouhodobý nebo trvalý stav, který léčbou nelze odstranit, avšak jeho nepříznivý dopad lze zmírnit (Hartl, Hartlová, 2004, s. 442). Matoušek (2003b, s. 271) zdravotní postiţení definuje jako postiţení člověka, které nepříznivě ovlivňuje jeho kvalitu ţivota - navazovat a udrţovat vztahy, schopnost pracovat a jiné. Pojem sociálně znevýhodněný stále není přesně definován. Mezi sociálně znevýhodněné lze řadit skupiny osob, které nemají úplný a rovnoprávný přístup 14

17 k základnímu sociálnímu zabezpečení a nemohou vyuţívat všech občanských práv ve společnosti. Důvodem můţe být cílená diskriminace ze strany státu nebo předsudky společnosti. Do této kategorie patří postiţení lidé, homosexuálové, imigranti, národnostní, náboţenské a etnické menšiny atd. (AMO, 2010, s. 2). Poradenská činnost orientovaná na zdravotně a sociálně znevýhodněné pak musí respektovat a překonávat některé rysy, které se u takto znevýhodněných osob vyskytují ve zvýšené míře - jako je např. citová a podnětová deprivace, obtíţe při zvládnutí emancipace, poruchy sebepojetí, emocionální labilita, izolovanost, komunikační bariéry a nedostatečná motivace (Novosad, 2000, podle Vágnerová, 1999, s. 66). Pracovníci jsou dle zákona o sociálních sluţbách (z. č. 108/2006 Sb.) vzděláváni, aby dokázali pracovat s lidmi s těmito problémy. Poradenství je tedy činnost, která poskytuje informace uţivatelům, kteří se ocitli v ţivotní nepříznivé situaci a nemohou ji vyřešit bez pomoci odborníků. Poskytováním informací se snaţí o zlepšení situace uţivatele. Poradenství můţeme rozdělit na základní sociální, odborné sociální a speciální poradenství. Základní sociální poradenství je poskytováno v kaţdé sociální sluţbě a snaţí se o zprostředkování informací na obecné úrovni, které uţivateli pomohou najít cestu ke zlepšení jeho nepříznivé situace. Také poskytuje kontakty na specializovaná pracoviště, která se uţivatelovými problémy budou zabývat do hloubky skrze odborné sociální poradenství. Základní sociální i odborné sociální poradenství jsou poskytována ze zákona o sociálních sluţbách (z. č. 108/2006 Sb.) a oblast poskytování je rozšířena ve vyhlášce číslo 505/2006 Sb. Odborné sociální poradenství se tedy zaměřuje na určité oblasti, jako jsou např. poradny pro rodiny s dětmi nebo manţelské poradny a další. Poslední oblastí je speciální poradenství, které se zabývá technikami, jak komunikovat s lidmi, kteří jsou zdravotně postiţeni či znevýhodněni. Pro poskytování poradenské sluţby jsou důleţité aspekty, kterými se sluţba snaţí docílit dobře vykonávané práce. Aspekty mohou být vzhled poradny nebo umístění pracoviště. Důleţitá je i kvalifikace pracovníků a jejich snaha vzdělávat se. Celkové personální obsazení. Aspektů je mnoho, práce se ovšem zabývala pouze cíly, principy a zásadami, které jsou definovány v zákoně o sociálních sluţbách. Cíle 15

18 můţeme rozlišit na obecné a specifické. Cílem sociálního poradenství podle Matouška je dovést uţivatele k soběstačnosti - pomoci člověku tak, aby si v budoucnu dokázal pomoci sám. V této oblasti se rozlišuje mnoho principů, kterými se sociální pracovníci musí řídit. Jedná se nediskriminační přístup, nezávislost, autonomie, integrace, partnerství, subsidiarita a bezplatnost. Posledním důleţitým aspektem poradenství je zásada, která je definována zákonem - zásada bezplatnosti, zachování důstojnosti uţivatele, podpory jeho aktivity, motivace a samostatnosti, autonomie a podpory, zásada vysoké kvality sluţeb a dodrţování lidských práv a svobod. 16

19 2 INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ První kapitola se zabývá poradenstvím jako takovým se zaměřením na základní sociální, odborné sociální a speciální poradenství. O.s. InternetPoradna.cz v Olomouci mimo odborného sociálního poradenství v rámci sluţby Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory nabízí i poradenství v iporadně, které je poskytované pomocí internetu - tzv. internetové poradenství. Tato kapitola se tedy zaměřuje na charakteristiku internetového poradenství, na jeho vznik, cíl, principy, různé formy poskytování tohoto poradenství, moţné výhody a nevýhody internetového poradenství a na obecné výhody a nevýhody internetu. V dnešní době je internet velmi rozšířen a většina populace jej pravidelně uţívá, ovšem internetové poradenství není aţ tak známé. V České republice k této problematice zatím existuje pouze jedna známá monografie, proto budu vycházet především z ní. 2.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ Internetové poradenství je poradenskou sluţbou klientům, kteří se ocitli v situaci, pro jejíţ řešení vyhledávají pomoc odborníků prostřednictvím internetu a zároveň nechtějí, nebo nemohou komunikovat s odborníkem pomocí telefonu, nebo osobně (Horská, Lásková a Ptáček, 2010, s. 33). V legislativě je internetové poradenství zakotveno v zákoně číslo 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Jedná se o nový způsob poskytování poradenství, které bývá často označováno jako e terapie. Tato forma poradenství není pro kaţdého a nenahrazuje poradenství tváří v tvář (MAP, 2008). Jiţ před lety se odborníci zabývali otázkou umístěním telefonů do kanceláří - dnes je na telefonu kaţdý odborník a stejným způsobem do domovů a kanceláří proniká i internet (Kraus, Stricker, Speyer, 2011, s. 17). Cílem internetového poradenství je nabídnout uţivatelům, kteří se ocitli v těţké ţivotní situaci a nemohou nebo nechtějí komunikovat přes telefon či osobně, sluţbu, která jim nabízí další moţnost komunikace a řešení jejich problémů (Horská a kol., 2010, podle Rašticová, Lásková, 2001, s. 31). Principy, které v internetovém 17

20 poradenství rozlišujeme, jsou pouze dalšími důvody pro vyuţití této sluţby - jedná se o anonymitu (uţivatel si volí míru anonymity sám - je na něm, co se rozhodne sdělit), bezpečí (odpadá nejistota z kontaktu s poradcem), dostupnost (internet je dostupný doma, ve školách, v kavárnách atd.) a princip trvanlivosti (jedná se o specifický princip, kdy se poradce a uţivatel mohou k danému textu opakovaně vracet a pracovat s ním) (Horská a kol., 2010, s. 35, 36). 2.2 VZNIK INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ Vznik internetového poradenství je povaţován v roce 1999, kdy Modrá linka (centra a linky důvěry pro děti a mládeţ) rozšířila své hodiny poskytovaných sluţeb. I přes tuto skutečnost telefonátů nenabývalo, spíše naopak. Začala tedy vznikat otázka, jak je to moţné. Jednou z hypotéz bylo, ţe lidé, pro které je linka určena, více uţívají internet a telefon se stává vedlejším způsobem rychlé komunikace. Začalo se tedy uvaţovat o ové komunikaci (Horská a kol., 2010, s. 29). se jako jediná forma internetového poradenství uţíval jiţ před rokem 2003, po té byly přidány i další formy, jako např. chat, videokonference a další (Ptáček, 2007, s. 8). Modrá linka je první linkou důvěry, která své sluţby nabízela telefonickou formou dětem a mladým lidem v krizových situacích. Vznikla v roce 1994 v Brně jako občanské sdruţení (Modrá linka, nedatováno). Dnes je jiţ několik linek důvěry, které nabízí internetové poradenství. Nejznámější je ČAPLD - Česká asociace pracovníků linek. Občanské sdruţení ČAPLD vzniklo v roce 1995 a zabývá se těmito úkoly - výcviky telefonické krizové intervence, zaškolení supervizorů pro linky důvěry, rozvoj dalšího vzdělání, odborné semináře a další. Cílem tohoto sdruţení je sdruţování linek důvěry a podporování v odborném rozvoji, chránit profesionalitu a dobré jméno zařízení, chránit pracovníky a uţivatele (ČAPLD, 2013). Internetové poradenství se v sociálních sluţbách nabízí na různých pracovištích, jako na příklad v Poradně pro ţeny a dívky ONŢ v Praze nebo v o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci, na kterou je práce zaměřena. 2.3 FORMY INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ Jak bylo výše zmíněno, nejdříve bylo internetové poradenství poskytováno pouze prostřednictvím ové komunikace. V roce 2003 došlo k rozšíření na další 18

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Internetové poradenství na www.iporadna.cz

Internetové poradenství na www.iporadna.cz Internetové poradenství na www.iporadna.cz Andrea Rakušanová Pavel Veselský o.s. InternetPoradna.cz struktura prezentace 1. představení organizace a projektu IP 2. původ a filosofie IP 3. současný stav

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat Tichá linka CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka Tichá linka I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka CENTRUM ONLINE KOMUNIKACE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Služba je zajišťována v rozsahu garantované nabídky činností. Základní činnosti sociální rehabilitace jsou poskytovány zdarma. Doplňkové

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

INFORMACE O ORGANIZACI

INFORMACE O ORGANIZACI se zvukem INFORMACE O ORGANIZACI IČ: 26594544 Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Náměstí T. G. Masaryka 100 261 01 Příbram I Kontaktní osoba: ředitelka Radka Jarolímová, DiS. Tel/fax:

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K

O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk Tel. 412 384 744, 412 384 745 Fax.: 412 332 774 IČO: 46 79 75 72, e-mail: reditel@charitarumburk.cz URL: www.charitarumburk.cz

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Úvodní slovo 4 Popis činnosti sdružení 5 Popis činnosti jednotlivých služeb / sekcí (Poradna, Restart, Sofie) 7 Finanční zpráva za uplynulý rok 21 Podrobnější informace

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník.

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník. ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník Benešov 2012 PRÁCE S RODINOU OBSAH PREZENTACE 1. Komplexní pohled

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více