Charakteristika služeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika služeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Charakteristika služeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci Markéta Hollá Olomouc 2013

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Charakteristika služeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci Téma práce: Internetové poradenství Markéta Hollá Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2013

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne Podpis autora práce

4 Poděkování Tímto děkuji paní Mgr. Vladislavě Závrské za odborné vedení absolventské práce. Za kritické podněty, čas a trpělivost, které mi při zpracovávání práce poskytla. Mé poděkování patří také příteli, rodině a kamarádům za trpělivost a podporu a Bohu, který mne doprovázel.

5 OBSAH ÚVOD PORADENSTVÍ OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PORADENSTVÍ CÍLE, PRINCIPY A ZÁSADY PORADENSTVÍ Cíle poradenství Principy poradenství Zásady poradenství ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ, ODBORNÉ SOCIÁLNÍ A SPECIÁLNÍ PORADENSTVÍ Základní sociální poradenství Odborné sociální poradenství Speciální poradenství INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ OBECNÁ CHARAKTERISTIKA INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ VZNIK INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ FORMY INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ VÝHODY A NEVÝHODY INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ Výhody internetového poradenství Nevýhody internetového poradenství OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INTERNETPORADNA.CZ V OLOMOUCI OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ INTERNETPORADNA.CZ V OLOMOUCI ODBORNÉ PORADENSKÉ SLUŢBY Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory iporadna a E-linka důvěry RESTART - SLUŢBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE V OLOMOUCI SOFIE SHOP SOFISOFIS, o. p. s ZÁVĚR BIBLIOGRAFICKÝ SEZNAM... 33

6 ÚVOD Téma práce jsem zvolila po zkušenostech z řízené školní praxe na pracovišti občanského sdruţení InternetPoradna.cz v Olomouci. Toto sdruţení nabízí čtyři sociální sluţby. Sluţbu poradenství, která je poskytována v Poradně pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory, internetové poradenství v rámci sluţby iporadna, sluţbu sociální rehabilitace Restart a nově zaloţenou sluţbu SofisOfis, o. p. s. zaměřenou na vytvoření videa CV (krátká online videa) pro uchazeče o zaměstnání. Dříve o.s. InternetPoradna.cz realizovala sociální podnikání skrze sociální firmu SofieShop, které bylo ukončeno a na tuto sluţbu navázala právě sluţba SofisOfis, o. p. s. Během své praxe jsem se o daném sdruţení dozvěděla více a sluţby mě velmi oslovily. Především se jednalo o jedinečnou sluţbu sociálního poradenství a sluţbu sociální rehabilitace pro osoby pečující o jakkoli postiţenou osobu. Důvodem napsání této práce bylo zjištění, ţe se o.s. InternetPoradna.cz nezabývá pouze internetovým poradenstvím, k čemuţ svým názvem evokuje. Po konzultacích se svými spoluţáky a blízkými (kteří se ne vţdy pohybovali v sociální sféře) jsem zjistila, ţe i ostatní mají problém s definováním toho, čemu se o.s. InternetPoradna.cz věnuje. Cílem této práce tedy je charakterizovat sluţby o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci. Práce je teoretické povahy a je rozdělena do třech obsáhlých kapitol. V první části práce se věnuji charakteristice poradenství jako takového. Vymezuji, co je to poradenství, několik definic poradenství, jeho cíle, principy a zásady a v poslední části první kapitoly se věnuji rozdělení poradenské sluţby. Poradenství se dělí na základní odborné a sociální odborné, která jsou charakterizována zákonem o sociálních sluţbách (z. č. 108/2006 Sb.). Především se jedná o vymezení oblastí, kterým se výše uvedené druhy poradenství věnují. Posledním moţným poradenství je speciální poradenství, které se zabývá technikami komunikace se zdravotně znevýhodněními či postiţenými uţivateli. Druhá kapitola se zaměřuje na jednu ze sluţeb o.s. InternetPoradny.cz a to na internetové poradenství (iporadna). V této části charakterizuji internetové poradenství obecně - jeho vznik, moţné formy poskytování této sluţby, dále výhody a nevýhody,

7 které vychází se samotného uţívání internetu. Poslední (třetí) kapitola je věnována charakteristice sluţeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci. V první části se věnuji obecné charakteristice sdruţení - jeho vzniku, začátkem působení sluţeb a jeho rozšiřováním, strukturou a personálním zajištěním. Následně jsem vymezila podkapitolu odborných poradenských sluţeb, kde se nachází jmenovitě dvě menší podkapitolky - jedná se o poradenství v rámci Poradny pro zdravotně znevýhodnění a seniory (sluţba je určená osobám se zdravotním znevýhodněním či postiţením, jejich blízkým, seniorům a dlouhodobě nezaměstnaným, kteří se ocitli v psychických obtíţích) a internetové poradenství zprostředkováním sluţby iporadna (poradenství skrze internet, pomocí web-based message systému a E-linky důvěry). Další podkapitola je věnovaná sluţbě sociální rehabilitace (Restart), která se specializuje na osoby se zdravotním postiţením a osoby pečující ke zlepšení jejich socializace. Poslední oblast se zabývá charakteristikou jiţ nepraktikující sociální firmy SofieShop a nově realizovanou sluţbou SofisOfis, o. p. s. Cílem práce je charakterizovat sluţby o.s. InternetPoradna.cz a tím přispět k většímu povědomí společnosti o této problematice, aby se v případě své nepříznivé ţivotní a sociální situaci mohli na tyto sluţby obrátit. Práce můţe slouţit potencionálním uţivatelům k lepší orientaci v poskytovaných sluţbách. O.s. InternetPoradna.cz také nabízí absolvování praxe studentům, kteří se této myšlence vyhýbali z přesvědčení, ţe se sdruţení věnuje jen internetovému poradenství, které jejich poţadavky na vzdělání nemuselo obsáhnout.

8 1 PORADENSTVÍ Pojem poradenství lze vymezit jako proces, při kterém profesionál poskytuje informace jednotlivci, rodině, páru nebo skupině ve vztahu partnerské spolupráce při řešení problému. Poradenství poskytuje informace, rady různého typu či vedení a podporu v nepříznivé ţivotní situaci člověka (jeho cílům a potřebám) takovým způsobem, aby došlo ke zlepšení schopnosti reagovat na problémy vlastními silami a přijmout odpovědnost (důsledky) za vlastní rozhodnutí (Baštecká, 2005, podle Novosad, 2009, s. 99). Jak je výše řečeno, cílem práce je charakterizovat sluţby občanského sdruţení InternetPoradna.cz v Olomouci. Sdruţení se především zabývá poradenstvím (dále pak sluţbami sociální rehabilitace a sociálním podnikáním), proto se následující kapitola zaměřuje na popis této oblasti. V první části se vymezuje obecná charakteristika poradenství, kde je zmíněno i několik definic. Následně bude kapitola popisovat aspekty poradenství, jako jsou cíle, zásady nebo principy. Poslední část bude zaměřena na základní sociální, odborné sociální a speciální poradenství, které jsou definovány zákonem. Poradenství je tedy činnost, která je známá odnepaměti. Uţ předávání činností z pokolení na pokolení nebo důleţitých informací během dne mělo výrazný charakter poradenství. Jedná se o neinstitucionalizovanou činnost, která se postupem času diferencovala a stala se předmětem zkoumání odborníků (Jesenská, 2005, s. 3). V pomáhajících profesích se jedná o základní sluţbu, která podporuje člověka v aktivním řešení jeho nepříznivé ţivotní situaci (Novosad, 2009, s. 99). 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PORADENSTVÍ Poradenství je jednou ze sociálních sluţeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Poradenství zahrnuje mnoţství sluţeb, jejichţ cílem je poskytnout informace o právech a povinnostech uţivatelům, předkládat moţnosti řešení jejich sociálně nepříznivé situace a pomáhat jim tyto moţnosti uskutečňovat (Kozlová, 2005, s. 28). 6

9 Pro poradenství existují různé definice. Například asociace poraden pro zdravotně postiţené poradenství definuje jako odbornou a specializovanou činnost, která je poskytována lidem, jeţ nejsou schopni uspokojivě řešit své problémy na základě svých dosavadních poznatků a zkušeností (APZP, 2007). Carl Rogerse, nejvýznamnější autor humanistického přístupu zaměřeného na člověka, definoval poradenství jako intenzivní interaktivní vztah mezi poradcem a uţivatelem, který vede uţivatele ke změně v následujících oblastech - chování, osobní pohled, schopnost vyrovnat se a umění rozhodovat se (Blonna, Watter, 2005, s. 9). Carl Roger se zabýval podmínkami pro úspěšnou práci s uţivatelem. Těmito podmínkami jsou přístup sociálního pracovníka k uţivateli a jeho vnímání tohoto vztahu. Podle C. Rogerse je v tomto vztahu důleţité usilovat o kongruenci a opravdovost (Matoušek, 2007, s. 203), přičemţ kongruence je stav, kdy se terapeutovy odpovědi neustále shodují s jeho vnitřním proţíváním (Mearns, Thorne, 2013, s. 96). Poradenství je tedy sluţba určená lidem, kteří sami nejsou schopni vyřešit problematickou situaci ve svém ţivotě (Matoušek a kol., 2005, s. 49). Lidé se kdykoliv mohou ocitnout v situaci, ve které najednou neví, jakým způsobem lze dál pokračovat. Nezvládají kaţdodenní činnosti a potřebují (odbornou) pomoc - podporu. Taková podpora můţe být realizována prostřednictvím rad, zprostředkováním informací o právech, povinnostech a dalších různých moţnostech, které daný problém zaujímá. Aktivní pomocí se rozumí pomoc při vyjednávání, zastupování nebo doprovázení lidí, kteří si v důsledku sníţené soběstačnosti nejsou schopni bez vnější podpory vyřešit specifickou situaci ve svém ţivotě sami (např. v uplatňování práv a nároků, pouţívání veřejných míst a sluţeb, kontaktu s komunitou i rodinou nebo pomoc při komunikaci). Cílem této podpory je nabídnout pomoc a moţnosti řešení uţivatelům tak, aby se dokázali obejít bez pomoci odborníků (Matoušek a kol., 2005, s. 49 a 96). Matoušek (2003a, s. 99) vymezuje tři typy poradenství - v uţším slova smyslu, širším slova smyslu a v nejširším slova smyslu. Poradenství v uţším smyslu je zaměřeno na poskytování informací, které si uţivatel vyţádá a které potřebuje k řešení problému. V širším slova smyslu poradenství umoţňuje uţivateli prozkoumat své přednosti a slabiny a nalézt dovednosti ke zlepšení ţivotní situace. Cílem poradenství v nejširším smyslu je pak získání nového pohledu na sebe a druhé lidi. 7

10 V České republice je poradenství chápáno jako činnost a poradce jako činitel. Setkáváme se zde s poradenstvím v oblastech, jako jsou zdravotnictví, práce, sociálních věcí, školství a vzdělávání, vnitřní správa, místní rozvoj, doprava a stavby, kultura, sport a volný čas. Dalším členěním poradenské činnosti je z hlediska věku, kdy rozeznáváme tři oblasti: Poradenství pro děti a mládeţ, poradenství pro osamělé občany a poradenství pro seniory (Michalík, 2007a, s. 17). Obdobný model sluţby existuje i v zahraničí. V severských zemích se setkáme s tzv. prostředníkem, který zastupuje uţivatele. Je to prostředník mezi nimi a poskytovateli sluţeb. V Kanadě se např. uţívá pojem broker - jeho sluţby mají zprostředkovatelskou povahu. V jiných zemích se pak uţívají pojmy advisor (poradce) a advocate (obhájce zájmů) (Michalík, 2007b, s. 6). Tzv. prostředník nebo advocate je příznivý pro uţivatele, kteří mají problém s vnímáním poskytovaných sluţeb. V České republice jsou sociální pracovníci povinni informovat uţivatele o sluţbách podle jejich schopností vnímání a chápání. 1.2 CÍLE, PRINCIPY A ZÁSADY PORADENSTVÍ Efekt poradenské práce je do značné míry závislý na vnějších podmínkách, ve kterých se poradenský proces odehrává (Gabura, 1995, s. 22). Poradenství, tak jako jiné sociální sluţby, má své aspekty. Domnívám se, ţe je vhodné několik těchto aspektů zmínit, protoţe jejich dodrţování je důleţité pro dosaţení dobře odvedené práce. Při vytváření prostředí pro poradenskou sluţbu se můţeme zabývat mnoha aspekty. Důleţitá je volba prostředí, aby se uţivatelé cítili bezpečně či vzhled poradny - barvy, obrazy a další doplňky působí na uţivatele (na jeho klid, důvěru atd.). Rovněţ rozmístění vybavení poradny ovlivňuje uţivatele, jeho vnímání bezpečí. Podle Michalíka (2007a, s. 46) jsou ještě dalšími aspekty technické a prostorové vybavení poradny, informační systém, dokumentace poradny, osvětlení, vyzdobení a další. Poradenský proces můţe ovlivňovat celá řada vedlejších faktorů, jakými jsou například vzhled poradny či personální zajištění. Je potřeba vzít v úvahu, ţe významným činitelem v procesu poradenství představuje téţ osobnost poradce jeho znalosti, dovednosti, zkušenosti anebo vzdělání. Zmíněné pojmy představují pro pracovníky profesionalitu, jeţ je nezbytná při vykonávání povolání sociálního pracovníka dle zákona o sociálních sluţbách (z. č. 108/2006 Sb.). Poradci by se dle tohoto zákona měli neustále vzdělávat, stejně jako absolvovat pravidelné supervize 8

11 (Michalík, 2007a, s. 46). Kromě profesionální vybavenosti poradců je základním parametrem poradenství jeho dostupnost, jak časová tak geografická, nebo bezbariérovost (Matoušek a kol., 2005, s. 322). Všechny tyto aspekty ovlivňující poradenský proces by jistě stály za širší popis. Mým cílem však není uvést, co všechno jej můţe ovlivnit, ale charakterizovat sluţby o.s. InternetPoradna.cz jako takové. Proto se budu zabývat pouze cíly, principy a zásadami Cíle poradenství Cílem se snaţíme k něčemu dojít, něčeho dosáhnout. V poradenství můţeme rozlišit cíle sociálního poradenství a cíle v obecné rovině. V základní obecné rovině se cílem rozumí dosaţení zdraví uţivatele v interakci se sociálním prostředím. Světová zdravotnická organizace formuluje zdraví jako stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha (pohody) člověka (Novosad, 2000, s. 65). Narozdíl tomu: Cílem sociálního poradenství je dovést klienty k soběstačnosti. Pomoci člověku tak, aby si dokázal pomoci sám (Matoušek a kol., 2005, s. 322). Cílem poradenství v o.s. InternetPoradna.cz je snaha o dosaţení soběstačnosti uţivatele, aby si dokázal problematickou situaci vyřešit pomoci svých sil (Výroční zpráva, 2010). Toto získávání soběstačnosti se v sociální práci označuje jako zmocňování (tzv. empowerment), které vychází z druhého paradigmatu. Navrátil druhé paradigma označil jako úsilí o reformu společenského prostředí (reformní paradigma). Sociální pracovník se snaţí o zmocňování uţivatelů, kterým usiluje o jejich zvýšení podílu na tvorbě a změnách společenských institucí. Tím si obnovují společenskou moc a zdroje ve svůj prospěch (Matoušek a kol., 2007, s. 188). Podle Michalíka jsou známé následující cíle poradenství (2007a, s. 24): - Působit na zlepšení úrovně sociálních sluţeb v jednotlivých případech i v rámci celého systému, - zvyšovat právní vědomí, samostatnost, vědomost a dovednosti uţivatelů sociálních sluţeb potřebné pro řešení jejich vlastní situace, zejména ve vztazích s poskytovateli sluţeb a - zajistit vyřešení individuálního poradenského případu způsobem naplňujícím cíle a zásady sociálních sluţeb a pravidly stanovenými obecně závaznými 9

12 předpisy a vnitřními předpisy poradenství uţivatelům s přihlédnutím k potřebám a moţnostem klienta sluţby. Novosad (2000, s. 63) rozděluje cíle na obecné, speciální a individuální. Speciální cíle se snaţí o změnu v sociálním prostředí uţivatele. Tato změna má předcházet ohroţení harmonického vývoje individua, případně jej zastavit a navodit příznivější situaci. V individuálních cílech se jiţ zabýváme konkrétními opatřeními, která se týkají daného případu Principy poradenství V poradenství rozeznáváme tyto principy: Nediskriminační přístup (rovný přístup ke všem skupinám i jednotlivcům), nezávislost (sluţba je nezávislá na subjektech, které se podílí na řešení uţivatelovi situace), autonomie (poradce svým vystupováním z jisté části ovlivňuje uţivatele, proto je důleţité respektovat autonomní sféru rozhodnutí), integrace (podpora uţivatele setrvávat v přirozeném prostředí rodiny a komunity), partnerství a komunikace (důleţité jsou vztahy i uvnitř sluţby a mezi dalšími organizacemi vedle vztahu pracovník - uţivatel), subsidiarita (snaha usilovat o řešení situace uţivatele způsoby, prostředky a formami, které jsou pro něj nejdostupnější a nejvhodnější) a bezplatnost (poradenská činnost má být pro všechny bezplatná) (Michalík, 2007a, s ). Další principy charakterizuje Novosad. Sociální pracovník podporuje uţivatele ve vlastních rozhodnutích a výběru, i kdyţ je to v hodnotovém rozporu pracovníka, jedná se tedy o respektování práva na sebeurčení, podporu participace - uţivatel má být plně zapojován do řešení. Sociální pracovníci musí čelit negativní diskriminace na základě různých charakteristik (kultura, národnost, barva pleti). Pracovník také musí uznat diverzitu (respektování etnické a kulturní rozdílnosti), spravedlivě distribuovat zdroje, čelit nespravedlivé politice a praktikám (sociální pracovníci jsou povinni upozorňovat zaměstnavatele, politiku a veřejnost na sociální problémy a neadekvátnost zdrojů), pracovat na základě solidarity a pro sociální inkluzi (Novosad, 2009, s. 123). 10

13 1.2.3 Zásady poradenství Posledním důleţitým aspektem v poradenské činnosti jsou zásady, které vychází z níţe uvedené legislativy. Při poskytování odborného sociálního poradenství je třeba dodrţovat hlavní zásady uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., 2, tj. zásadu bezplatnosti, zachování důstojnosti uţivatele, podpory jeho aktivity, motivace a samostatnosti, autonomie a podpory, zásadu vysoké kvality sluţeb a dodrţování lidských práv a svobod (Michalík, 2007a, s. 25). Podle Asociace poraden pro zdravotně postiţené (Jesenská, 2005) je třeba pamatovat na individuální přístup, zásadu nedirektivního způsobu pomoci zaloţeného na důvěře uţivatele, jeho názoru a přání. Stejně na zásadu ochrany osobních dat, údajů a mlčenlivosti, poskytování sluţby ve vhodném prostředí (diskrétnost) optimální je byt uţivatele eventuálně prostředí, které dobře zná a cítí se v něm dobře (jako např. místní klub, základní organizace, prostory knihovny, obecní úřad a jiné). Z výše zmíněných aspektů jsou nejdůleţitější cíle poradenství. Tyto cíle určují, čeho mají poradci dosáhnout. Principy a zásady poradenství poradcům vymezují, jak by měli jednat, aby práce byla dobře vykonána. Jedná se o dodrţování pravidel. Cílem sociálního poradenství tedy je dovést uţivatele k samostatnosti. Pracovníci se snaţí o dosaţení uţivatelovy soběstačnosti, aby si dokázal pomoci sám. Cíle se mohou rozdělit na obecné, speciální a individuální. Sociální poradenství rozlišuje několik principů, kterými jsou poradci se povinni řídit. Jedná se o nediskriminační přístup, nezávislost, autonomii, integraci, partnerství a komunikaci, subsidiaritu a bezplatnost. Posledním zmíněným hlediskem jsou zásady, které definuje zákon o sociálních sluţbách. Zákon č. 108/2006 Sb. vymezuje zásadu bezplatnosti, zachování důstojnosti uţivatele, podpory jeho aktivity, motivace a samostatnosti, autonomie a podpory, zásadu vysoké kvality sluţeb a dodrţování lidských práv a svobod. 11

14 1.3 ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ, ODBORNÉ SOCIÁLNÍ A SPECIÁLNÍ PORADENSTVÍ V poradenství nacházíme mnoho různých odborníků, kteří se zabývají pomocí druhým lidem - jedná se o právníky/advokáty, lékaře, přírodovědné vědce, umělce, psychology/psychiatry, pedagogy a další. V sociálních sluţbách se ovšem vyskytují pouze určití odborníci. Jsou to např. psychologové, sociální pracovníci, popřípadě právníci a lékaři (sexuologové, psychiatři a jiní) (Matoušek a kol., 2005, s. 49). Odborníky dále můţeme specifikovat podle oblastí, ve kterých vykonávají svou profesi. Jedná se o základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství a speciální poradenství, které charakterizuji níţe. Základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství, která jsou prioritou poradenství v sociálních sluţbách, jsou rozpracovány v zákoně číslo 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, 37 a podrobněji popsány ve vyhlášce číslo 505/2006 Sb., 3 a 4 (Michalík, 2007a, s. 19). O.s. InternetPoradna.cz nabízí zájemcům o sluţbu základní sociální i odborné sociální poradenství. Základní sociální poradenství je poskytováno ve všech sluţbách sdruţení. Sluţba je také poskytnuta osobám, které nespadají do cílových skupin sdruţení - v tomto případě se jedná o zajištění kontaktů na jiné kompetentní sluţby. Odborné sociální poradenství je realizováno v rámci sluţby Poradny pro zdravotně znevýhodněné a seniory a sluţby internetového poradenství (tzv. iporadna) Základní sociální poradenství Při poskytování všech druhů sociálních sluţeb je sociální poradenství základní činností. Poskytovatelé sociálních sluţeb jsou povinni tuto činnost zajistit (Krejčířová, Treznerová, s. 28). Podle zákona o sociálních sluţbách (zákon č. 108/2006 Sb., 37) základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace, které přispívají ke zlepšení jejich sociální situace. Daná problematika je následně více popsána ve vyhlášce číslo 505/2006 Sb., 3, kde je popisován rozsah poskytování sluţeb. Jedná se především o poskytování informací, které by měly být dané osobě nápomocné k vyřešení daného problému. Dále poskytování informací v rámci nároků, které uţivatel má ve své 12

15 svízelné situaci, případně informace o různých sluţbách (organizacích atd.), které by mohly být rovněţ uţitečné k vyřešení či zlepšení nepříznivé situace. O.s. InternetPoradna.cz v rámci základního sociálního poradenství zahrnuje informování o moţnostech vyuţívání běţně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení. Kromě toho se zabývá zabráněním vzniku závislosti na sociálních sluţbách, o moţnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu blízkou nebo zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a navazujících sluţeb (Výroční zpráva, 2009). Zásadami při poskytování základního sociálního poradenství jsou bezplatnost, diskrétnost, nestrannost, nezávislost, dodrţování práv klientů, respektování rozhodnutí klienta, konkrétní sluţby pro konkrétního uţivatele (sluţby se přizpůsobují potřebám uţivatelům, ne uţivatel sluţbě) a pohlíţí se na celkovou situaci uţivatele i na souvislosti (Krejčířová, Treznerová, s. 28) Odborné sociální poradenství Ve srovnání s výše uvedeným textem odborné sociální poradenství poskytuje pomoc/informace osobám ze specifických sociálních skupin - př. poradna pro oběti trestných činů a domácího násilí nebo poradny pro osoby se zdravotním postiţením atd. (Michalík, 2007a, s. 19). Cílem tohoto poradenství je přispět k prevenci sociálního vyloučení stávajících i potencionálních uţivatelů sociálních sluţeb (Michalík, Haicl, Haiclová, Vrchotová, Broţová, 2008, s. 33). Odborné sociální poradenství v o.s. InternetPoradna.cz se zaměřuje na informování a podpoře uţivatelům při řešení jejich nepříznivé ţivotní a sociální situace. Cílem je, aby si dokázali poradit sami a mohli se co nejvíce společensky uplatnit. V rámci internetového poradenství je odborné poradenství poskytováno odborníky z různých oblastí, které se snaţí o zlepšení jejich ţivotní situace (Výroční zpráva, 2010). Zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, 37 popisuje odborné sociální poradenství jako poskytování pomoci osobám se specifickými problémy (např. manţelské a rodinné poradny). Vyhláška číslo 505/2006 Sb., 4 rozšiřuje zákon o podrobnější popis poskytování sluţeb v rámci odborného sociálního poradenství. Patří sem například sociálně terapeutické činnosti nebo pomoc při uplatňování práv. Sluţba odborného sociálního poradenství zahrnuje činnosti jako zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících sluţeb, sociálně terapeutické 13

16 činnosti, poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí (pomoc při vyřizování záleţitostí, pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím) (Krejčířová, Treznerová, s. 31). Při poskytování odborného sociálního poradenství v Poradně pro osoby se zdravotním postiţením a seniory pracovníci vykonávají také doprovody k soudům, k lékařům. Informují uţivatele o dalších moţných sluţbách. Řeší problematické situace v oblasti právní, rodinné, pomoc s nárokem na poskytování dávek sociálních sluţeb a jiné. Základní sociální poradenství se zaměřuje na poskytování informací potřebných k řešení svízelné situace - jedná se pouze o poskytnutí rad na obecné úrovni, případně poskytnutí kontaktů na specializované pracoviště. Oproti tomu odborné sociální poradenství se jiţ specifikuje na konkrétní problémy, poskytování odborných rad v konkrétních problémech a případech (např. domácí násilí), které mají vést ke zlepšení nebo aţ k vyřešení nepříznivé sociální situace. O.s. InternetPoradna.cz zahrnuje oba typy poradenství a stejně tak se zaměřuje na speciální poradenství, které se zabývá komunikačními technikami se zdravotně a sociálně znevýhodněnými lidmi Speciální poradenství Speciální poradenství je definováno jako soubor poradenských sluţeb, které jsou určené specifickým skupinám jedinců, kteří jsou znevýhodněni zdravotně či sociálně a jejich postiţení má dlouhodobý (chronický) nebo trvalý charakter (Novosad, 2000, s. 61). O.s. InternetPoradna.cz se specializuje na osoby se zdravotním postiţením a znevýhodněním. Zdravotní postiţení je dlouhodobý nebo trvalý stav, který léčbou nelze odstranit, avšak jeho nepříznivý dopad lze zmírnit (Hartl, Hartlová, 2004, s. 442). Matoušek (2003b, s. 271) zdravotní postiţení definuje jako postiţení člověka, které nepříznivě ovlivňuje jeho kvalitu ţivota - navazovat a udrţovat vztahy, schopnost pracovat a jiné. Pojem sociálně znevýhodněný stále není přesně definován. Mezi sociálně znevýhodněné lze řadit skupiny osob, které nemají úplný a rovnoprávný přístup 14

17 k základnímu sociálnímu zabezpečení a nemohou vyuţívat všech občanských práv ve společnosti. Důvodem můţe být cílená diskriminace ze strany státu nebo předsudky společnosti. Do této kategorie patří postiţení lidé, homosexuálové, imigranti, národnostní, náboţenské a etnické menšiny atd. (AMO, 2010, s. 2). Poradenská činnost orientovaná na zdravotně a sociálně znevýhodněné pak musí respektovat a překonávat některé rysy, které se u takto znevýhodněných osob vyskytují ve zvýšené míře - jako je např. citová a podnětová deprivace, obtíţe při zvládnutí emancipace, poruchy sebepojetí, emocionální labilita, izolovanost, komunikační bariéry a nedostatečná motivace (Novosad, 2000, podle Vágnerová, 1999, s. 66). Pracovníci jsou dle zákona o sociálních sluţbách (z. č. 108/2006 Sb.) vzděláváni, aby dokázali pracovat s lidmi s těmito problémy. Poradenství je tedy činnost, která poskytuje informace uţivatelům, kteří se ocitli v ţivotní nepříznivé situaci a nemohou ji vyřešit bez pomoci odborníků. Poskytováním informací se snaţí o zlepšení situace uţivatele. Poradenství můţeme rozdělit na základní sociální, odborné sociální a speciální poradenství. Základní sociální poradenství je poskytováno v kaţdé sociální sluţbě a snaţí se o zprostředkování informací na obecné úrovni, které uţivateli pomohou najít cestu ke zlepšení jeho nepříznivé situace. Také poskytuje kontakty na specializovaná pracoviště, která se uţivatelovými problémy budou zabývat do hloubky skrze odborné sociální poradenství. Základní sociální i odborné sociální poradenství jsou poskytována ze zákona o sociálních sluţbách (z. č. 108/2006 Sb.) a oblast poskytování je rozšířena ve vyhlášce číslo 505/2006 Sb. Odborné sociální poradenství se tedy zaměřuje na určité oblasti, jako jsou např. poradny pro rodiny s dětmi nebo manţelské poradny a další. Poslední oblastí je speciální poradenství, které se zabývá technikami, jak komunikovat s lidmi, kteří jsou zdravotně postiţeni či znevýhodněni. Pro poskytování poradenské sluţby jsou důleţité aspekty, kterými se sluţba snaţí docílit dobře vykonávané práce. Aspekty mohou být vzhled poradny nebo umístění pracoviště. Důleţitá je i kvalifikace pracovníků a jejich snaha vzdělávat se. Celkové personální obsazení. Aspektů je mnoho, práce se ovšem zabývala pouze cíly, principy a zásadami, které jsou definovány v zákoně o sociálních sluţbách. Cíle 15

18 můţeme rozlišit na obecné a specifické. Cílem sociálního poradenství podle Matouška je dovést uţivatele k soběstačnosti - pomoci člověku tak, aby si v budoucnu dokázal pomoci sám. V této oblasti se rozlišuje mnoho principů, kterými se sociální pracovníci musí řídit. Jedná se nediskriminační přístup, nezávislost, autonomie, integrace, partnerství, subsidiarita a bezplatnost. Posledním důleţitým aspektem poradenství je zásada, která je definována zákonem - zásada bezplatnosti, zachování důstojnosti uţivatele, podpory jeho aktivity, motivace a samostatnosti, autonomie a podpory, zásada vysoké kvality sluţeb a dodrţování lidských práv a svobod. 16

19 2 INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ První kapitola se zabývá poradenstvím jako takovým se zaměřením na základní sociální, odborné sociální a speciální poradenství. O.s. InternetPoradna.cz v Olomouci mimo odborného sociálního poradenství v rámci sluţby Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory nabízí i poradenství v iporadně, které je poskytované pomocí internetu - tzv. internetové poradenství. Tato kapitola se tedy zaměřuje na charakteristiku internetového poradenství, na jeho vznik, cíl, principy, různé formy poskytování tohoto poradenství, moţné výhody a nevýhody internetového poradenství a na obecné výhody a nevýhody internetu. V dnešní době je internet velmi rozšířen a většina populace jej pravidelně uţívá, ovšem internetové poradenství není aţ tak známé. V České republice k této problematice zatím existuje pouze jedna známá monografie, proto budu vycházet především z ní. 2.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ Internetové poradenství je poradenskou sluţbou klientům, kteří se ocitli v situaci, pro jejíţ řešení vyhledávají pomoc odborníků prostřednictvím internetu a zároveň nechtějí, nebo nemohou komunikovat s odborníkem pomocí telefonu, nebo osobně (Horská, Lásková a Ptáček, 2010, s. 33). V legislativě je internetové poradenství zakotveno v zákoně číslo 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Jedná se o nový způsob poskytování poradenství, které bývá často označováno jako e terapie. Tato forma poradenství není pro kaţdého a nenahrazuje poradenství tváří v tvář (MAP, 2008). Jiţ před lety se odborníci zabývali otázkou umístěním telefonů do kanceláří - dnes je na telefonu kaţdý odborník a stejným způsobem do domovů a kanceláří proniká i internet (Kraus, Stricker, Speyer, 2011, s. 17). Cílem internetového poradenství je nabídnout uţivatelům, kteří se ocitli v těţké ţivotní situaci a nemohou nebo nechtějí komunikovat přes telefon či osobně, sluţbu, která jim nabízí další moţnost komunikace a řešení jejich problémů (Horská a kol., 2010, podle Rašticová, Lásková, 2001, s. 31). Principy, které v internetovém 17

20 poradenství rozlišujeme, jsou pouze dalšími důvody pro vyuţití této sluţby - jedná se o anonymitu (uţivatel si volí míru anonymity sám - je na něm, co se rozhodne sdělit), bezpečí (odpadá nejistota z kontaktu s poradcem), dostupnost (internet je dostupný doma, ve školách, v kavárnách atd.) a princip trvanlivosti (jedná se o specifický princip, kdy se poradce a uţivatel mohou k danému textu opakovaně vracet a pracovat s ním) (Horská a kol., 2010, s. 35, 36). 2.2 VZNIK INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ Vznik internetového poradenství je povaţován v roce 1999, kdy Modrá linka (centra a linky důvěry pro děti a mládeţ) rozšířila své hodiny poskytovaných sluţeb. I přes tuto skutečnost telefonátů nenabývalo, spíše naopak. Začala tedy vznikat otázka, jak je to moţné. Jednou z hypotéz bylo, ţe lidé, pro které je linka určena, více uţívají internet a telefon se stává vedlejším způsobem rychlé komunikace. Začalo se tedy uvaţovat o ové komunikaci (Horská a kol., 2010, s. 29). se jako jediná forma internetového poradenství uţíval jiţ před rokem 2003, po té byly přidány i další formy, jako např. chat, videokonference a další (Ptáček, 2007, s. 8). Modrá linka je první linkou důvěry, která své sluţby nabízela telefonickou formou dětem a mladým lidem v krizových situacích. Vznikla v roce 1994 v Brně jako občanské sdruţení (Modrá linka, nedatováno). Dnes je jiţ několik linek důvěry, které nabízí internetové poradenství. Nejznámější je ČAPLD - Česká asociace pracovníků linek. Občanské sdruţení ČAPLD vzniklo v roce 1995 a zabývá se těmito úkoly - výcviky telefonické krizové intervence, zaškolení supervizorů pro linky důvěry, rozvoj dalšího vzdělání, odborné semináře a další. Cílem tohoto sdruţení je sdruţování linek důvěry a podporování v odborném rozvoji, chránit profesionalitu a dobré jméno zařízení, chránit pracovníky a uţivatele (ČAPLD, 2013). Internetové poradenství se v sociálních sluţbách nabízí na různých pracovištích, jako na příklad v Poradně pro ţeny a dívky ONŢ v Praze nebo v o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci, na kterou je práce zaměřena. 2.3 FORMY INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ Jak bylo výše zmíněno, nejdříve bylo internetové poradenství poskytováno pouze prostřednictvím ové komunikace. V roce 2003 došlo k rozšíření na další 18

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Internetové poradenství na www.iporadna.cz

Internetové poradenství na www.iporadna.cz Internetové poradenství na www.iporadna.cz Andrea Rakušanová Pavel Veselský o.s. InternetPoradna.cz struktura prezentace 1. představení organizace a projektu IP 2. původ a filosofie IP 3. současný stav

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Úvodní slovo 4 Popis činnosti sdružení 5 Popis činnosti jednotlivých služeb / sekcí (Poradna, Restart, Sofie) 7 Finanční zpráva za uplynulý rok 21 Podrobnější informace

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice,o.p.s. Obsah: 1. Organizační členění společnosti

Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice,o.p.s. Obsah: 1. Organizační členění společnosti 2009-TC-SD-Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. -verze A,B-13 Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice,o.p.s. Obsah: 1. Organizační členění společnosti 2. Sluţby poskytované TyfloCentrem

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy...4 Popis činnosti sdružení v roce 2011... 5 Popis činnosti jednotlivých sekcí Odborné sociální poradenství... 7 Služba sociální rehabilitace...12

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 INKANO PÍSEK o. s. Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2007. Je v ní shrnuta činnost ze

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CARAVAN ČSL armády 808/43b, Krnov, 794 01 Název a adresa provozovatele: EUROTOPIA Opava o.p.s.

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

o.s. Výroční zpráva za rok 2009

o.s. Výroční zpráva za rok 2009 o.s. Výroční zpráva za rok 2009 Obsah Úvodní slovo 3 Popis činnosti sdružení 5 Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním 7 RESTART - program integrace pro lidi se zdravotním znevýhodněním 13 Finanční

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Informace o sociální službě

Informace o sociální službě Informace o sociální službě 1. Název sociální služby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2. Poskytovatel Název: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - DENNÍ STACIONÁŘ Sídlo: Skalníkova 519, 35301 Mariánské

Více

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Strana 1 (celkem 7) Východisko V návaznosti na vyhlášení

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy 3 Popis činnosti v roce 2013 a cíle na rok 2014 4 Popis činností jednotlivých sekcí: 6 Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory 6 Služba

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Role NO ve veřejném sektoru. Organizace VS

Role NO ve veřejném sektoru. Organizace VS Role NO ve veřejném sektoru Organizace VS VS Teorie trţních selhání - Veřejný statek vyloučen z trţního mechanismu - zdravotní péče, sociální sluţby, ŢP, KD, obrana Stát je ve srovnání s trhem efektivnější:

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 INKANO PÍSEK Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2006. Je v ní shrnuta činnost ze všech

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Intervenční centrum Nymburk

Intervenční centrum Nymburk Intervenční centrum Nymburk Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 1 Poslání, cíle a zásady Intervenčního centra Nymburk Jméno a příjmení, funkce Podpis Datum

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více