Charakteristika služeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika služeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Charakteristika služeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci Markéta Hollá Olomouc 2013

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Charakteristika služeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci Téma práce: Internetové poradenství Markéta Hollá Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2013

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne Podpis autora práce

4 Poděkování Tímto děkuji paní Mgr. Vladislavě Závrské za odborné vedení absolventské práce. Za kritické podněty, čas a trpělivost, které mi při zpracovávání práce poskytla. Mé poděkování patří také příteli, rodině a kamarádům za trpělivost a podporu a Bohu, který mne doprovázel.

5 OBSAH ÚVOD PORADENSTVÍ OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PORADENSTVÍ CÍLE, PRINCIPY A ZÁSADY PORADENSTVÍ Cíle poradenství Principy poradenství Zásady poradenství ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ, ODBORNÉ SOCIÁLNÍ A SPECIÁLNÍ PORADENSTVÍ Základní sociální poradenství Odborné sociální poradenství Speciální poradenství INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ OBECNÁ CHARAKTERISTIKA INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ VZNIK INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ FORMY INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ VÝHODY A NEVÝHODY INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ Výhody internetového poradenství Nevýhody internetového poradenství OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INTERNETPORADNA.CZ V OLOMOUCI OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ INTERNETPORADNA.CZ V OLOMOUCI ODBORNÉ PORADENSKÉ SLUŢBY Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory iporadna a E-linka důvěry RESTART - SLUŢBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE V OLOMOUCI SOFIE SHOP SOFISOFIS, o. p. s ZÁVĚR BIBLIOGRAFICKÝ SEZNAM... 33

6 ÚVOD Téma práce jsem zvolila po zkušenostech z řízené školní praxe na pracovišti občanského sdruţení InternetPoradna.cz v Olomouci. Toto sdruţení nabízí čtyři sociální sluţby. Sluţbu poradenství, která je poskytována v Poradně pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory, internetové poradenství v rámci sluţby iporadna, sluţbu sociální rehabilitace Restart a nově zaloţenou sluţbu SofisOfis, o. p. s. zaměřenou na vytvoření videa CV (krátká online videa) pro uchazeče o zaměstnání. Dříve o.s. InternetPoradna.cz realizovala sociální podnikání skrze sociální firmu SofieShop, které bylo ukončeno a na tuto sluţbu navázala právě sluţba SofisOfis, o. p. s. Během své praxe jsem se o daném sdruţení dozvěděla více a sluţby mě velmi oslovily. Především se jednalo o jedinečnou sluţbu sociálního poradenství a sluţbu sociální rehabilitace pro osoby pečující o jakkoli postiţenou osobu. Důvodem napsání této práce bylo zjištění, ţe se o.s. InternetPoradna.cz nezabývá pouze internetovým poradenstvím, k čemuţ svým názvem evokuje. Po konzultacích se svými spoluţáky a blízkými (kteří se ne vţdy pohybovali v sociální sféře) jsem zjistila, ţe i ostatní mají problém s definováním toho, čemu se o.s. InternetPoradna.cz věnuje. Cílem této práce tedy je charakterizovat sluţby o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci. Práce je teoretické povahy a je rozdělena do třech obsáhlých kapitol. V první části práce se věnuji charakteristice poradenství jako takového. Vymezuji, co je to poradenství, několik definic poradenství, jeho cíle, principy a zásady a v poslední části první kapitoly se věnuji rozdělení poradenské sluţby. Poradenství se dělí na základní odborné a sociální odborné, která jsou charakterizována zákonem o sociálních sluţbách (z. č. 108/2006 Sb.). Především se jedná o vymezení oblastí, kterým se výše uvedené druhy poradenství věnují. Posledním moţným poradenství je speciální poradenství, které se zabývá technikami komunikace se zdravotně znevýhodněními či postiţenými uţivateli. Druhá kapitola se zaměřuje na jednu ze sluţeb o.s. InternetPoradny.cz a to na internetové poradenství (iporadna). V této části charakterizuji internetové poradenství obecně - jeho vznik, moţné formy poskytování této sluţby, dále výhody a nevýhody,

7 které vychází se samotného uţívání internetu. Poslední (třetí) kapitola je věnována charakteristice sluţeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci. V první části se věnuji obecné charakteristice sdruţení - jeho vzniku, začátkem působení sluţeb a jeho rozšiřováním, strukturou a personálním zajištěním. Následně jsem vymezila podkapitolu odborných poradenských sluţeb, kde se nachází jmenovitě dvě menší podkapitolky - jedná se o poradenství v rámci Poradny pro zdravotně znevýhodnění a seniory (sluţba je určená osobám se zdravotním znevýhodněním či postiţením, jejich blízkým, seniorům a dlouhodobě nezaměstnaným, kteří se ocitli v psychických obtíţích) a internetové poradenství zprostředkováním sluţby iporadna (poradenství skrze internet, pomocí web-based message systému a E-linky důvěry). Další podkapitola je věnovaná sluţbě sociální rehabilitace (Restart), která se specializuje na osoby se zdravotním postiţením a osoby pečující ke zlepšení jejich socializace. Poslední oblast se zabývá charakteristikou jiţ nepraktikující sociální firmy SofieShop a nově realizovanou sluţbou SofisOfis, o. p. s. Cílem práce je charakterizovat sluţby o.s. InternetPoradna.cz a tím přispět k většímu povědomí společnosti o této problematice, aby se v případě své nepříznivé ţivotní a sociální situaci mohli na tyto sluţby obrátit. Práce můţe slouţit potencionálním uţivatelům k lepší orientaci v poskytovaných sluţbách. O.s. InternetPoradna.cz také nabízí absolvování praxe studentům, kteří se této myšlence vyhýbali z přesvědčení, ţe se sdruţení věnuje jen internetovému poradenství, které jejich poţadavky na vzdělání nemuselo obsáhnout.

8 1 PORADENSTVÍ Pojem poradenství lze vymezit jako proces, při kterém profesionál poskytuje informace jednotlivci, rodině, páru nebo skupině ve vztahu partnerské spolupráce při řešení problému. Poradenství poskytuje informace, rady různého typu či vedení a podporu v nepříznivé ţivotní situaci člověka (jeho cílům a potřebám) takovým způsobem, aby došlo ke zlepšení schopnosti reagovat na problémy vlastními silami a přijmout odpovědnost (důsledky) za vlastní rozhodnutí (Baštecká, 2005, podle Novosad, 2009, s. 99). Jak je výše řečeno, cílem práce je charakterizovat sluţby občanského sdruţení InternetPoradna.cz v Olomouci. Sdruţení se především zabývá poradenstvím (dále pak sluţbami sociální rehabilitace a sociálním podnikáním), proto se následující kapitola zaměřuje na popis této oblasti. V první části se vymezuje obecná charakteristika poradenství, kde je zmíněno i několik definic. Následně bude kapitola popisovat aspekty poradenství, jako jsou cíle, zásady nebo principy. Poslední část bude zaměřena na základní sociální, odborné sociální a speciální poradenství, které jsou definovány zákonem. Poradenství je tedy činnost, která je známá odnepaměti. Uţ předávání činností z pokolení na pokolení nebo důleţitých informací během dne mělo výrazný charakter poradenství. Jedná se o neinstitucionalizovanou činnost, která se postupem času diferencovala a stala se předmětem zkoumání odborníků (Jesenská, 2005, s. 3). V pomáhajících profesích se jedná o základní sluţbu, která podporuje člověka v aktivním řešení jeho nepříznivé ţivotní situaci (Novosad, 2009, s. 99). 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PORADENSTVÍ Poradenství je jednou ze sociálních sluţeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Poradenství zahrnuje mnoţství sluţeb, jejichţ cílem je poskytnout informace o právech a povinnostech uţivatelům, předkládat moţnosti řešení jejich sociálně nepříznivé situace a pomáhat jim tyto moţnosti uskutečňovat (Kozlová, 2005, s. 28). 6

9 Pro poradenství existují různé definice. Například asociace poraden pro zdravotně postiţené poradenství definuje jako odbornou a specializovanou činnost, která je poskytována lidem, jeţ nejsou schopni uspokojivě řešit své problémy na základě svých dosavadních poznatků a zkušeností (APZP, 2007). Carl Rogerse, nejvýznamnější autor humanistického přístupu zaměřeného na člověka, definoval poradenství jako intenzivní interaktivní vztah mezi poradcem a uţivatelem, který vede uţivatele ke změně v následujících oblastech - chování, osobní pohled, schopnost vyrovnat se a umění rozhodovat se (Blonna, Watter, 2005, s. 9). Carl Roger se zabýval podmínkami pro úspěšnou práci s uţivatelem. Těmito podmínkami jsou přístup sociálního pracovníka k uţivateli a jeho vnímání tohoto vztahu. Podle C. Rogerse je v tomto vztahu důleţité usilovat o kongruenci a opravdovost (Matoušek, 2007, s. 203), přičemţ kongruence je stav, kdy se terapeutovy odpovědi neustále shodují s jeho vnitřním proţíváním (Mearns, Thorne, 2013, s. 96). Poradenství je tedy sluţba určená lidem, kteří sami nejsou schopni vyřešit problematickou situaci ve svém ţivotě (Matoušek a kol., 2005, s. 49). Lidé se kdykoliv mohou ocitnout v situaci, ve které najednou neví, jakým způsobem lze dál pokračovat. Nezvládají kaţdodenní činnosti a potřebují (odbornou) pomoc - podporu. Taková podpora můţe být realizována prostřednictvím rad, zprostředkováním informací o právech, povinnostech a dalších různých moţnostech, které daný problém zaujímá. Aktivní pomocí se rozumí pomoc při vyjednávání, zastupování nebo doprovázení lidí, kteří si v důsledku sníţené soběstačnosti nejsou schopni bez vnější podpory vyřešit specifickou situaci ve svém ţivotě sami (např. v uplatňování práv a nároků, pouţívání veřejných míst a sluţeb, kontaktu s komunitou i rodinou nebo pomoc při komunikaci). Cílem této podpory je nabídnout pomoc a moţnosti řešení uţivatelům tak, aby se dokázali obejít bez pomoci odborníků (Matoušek a kol., 2005, s. 49 a 96). Matoušek (2003a, s. 99) vymezuje tři typy poradenství - v uţším slova smyslu, širším slova smyslu a v nejširším slova smyslu. Poradenství v uţším smyslu je zaměřeno na poskytování informací, které si uţivatel vyţádá a které potřebuje k řešení problému. V širším slova smyslu poradenství umoţňuje uţivateli prozkoumat své přednosti a slabiny a nalézt dovednosti ke zlepšení ţivotní situace. Cílem poradenství v nejširším smyslu je pak získání nového pohledu na sebe a druhé lidi. 7

10 V České republice je poradenství chápáno jako činnost a poradce jako činitel. Setkáváme se zde s poradenstvím v oblastech, jako jsou zdravotnictví, práce, sociálních věcí, školství a vzdělávání, vnitřní správa, místní rozvoj, doprava a stavby, kultura, sport a volný čas. Dalším členěním poradenské činnosti je z hlediska věku, kdy rozeznáváme tři oblasti: Poradenství pro děti a mládeţ, poradenství pro osamělé občany a poradenství pro seniory (Michalík, 2007a, s. 17). Obdobný model sluţby existuje i v zahraničí. V severských zemích se setkáme s tzv. prostředníkem, který zastupuje uţivatele. Je to prostředník mezi nimi a poskytovateli sluţeb. V Kanadě se např. uţívá pojem broker - jeho sluţby mají zprostředkovatelskou povahu. V jiných zemích se pak uţívají pojmy advisor (poradce) a advocate (obhájce zájmů) (Michalík, 2007b, s. 6). Tzv. prostředník nebo advocate je příznivý pro uţivatele, kteří mají problém s vnímáním poskytovaných sluţeb. V České republice jsou sociální pracovníci povinni informovat uţivatele o sluţbách podle jejich schopností vnímání a chápání. 1.2 CÍLE, PRINCIPY A ZÁSADY PORADENSTVÍ Efekt poradenské práce je do značné míry závislý na vnějších podmínkách, ve kterých se poradenský proces odehrává (Gabura, 1995, s. 22). Poradenství, tak jako jiné sociální sluţby, má své aspekty. Domnívám se, ţe je vhodné několik těchto aspektů zmínit, protoţe jejich dodrţování je důleţité pro dosaţení dobře odvedené práce. Při vytváření prostředí pro poradenskou sluţbu se můţeme zabývat mnoha aspekty. Důleţitá je volba prostředí, aby se uţivatelé cítili bezpečně či vzhled poradny - barvy, obrazy a další doplňky působí na uţivatele (na jeho klid, důvěru atd.). Rovněţ rozmístění vybavení poradny ovlivňuje uţivatele, jeho vnímání bezpečí. Podle Michalíka (2007a, s. 46) jsou ještě dalšími aspekty technické a prostorové vybavení poradny, informační systém, dokumentace poradny, osvětlení, vyzdobení a další. Poradenský proces můţe ovlivňovat celá řada vedlejších faktorů, jakými jsou například vzhled poradny či personální zajištění. Je potřeba vzít v úvahu, ţe významným činitelem v procesu poradenství představuje téţ osobnost poradce jeho znalosti, dovednosti, zkušenosti anebo vzdělání. Zmíněné pojmy představují pro pracovníky profesionalitu, jeţ je nezbytná při vykonávání povolání sociálního pracovníka dle zákona o sociálních sluţbách (z. č. 108/2006 Sb.). Poradci by se dle tohoto zákona měli neustále vzdělávat, stejně jako absolvovat pravidelné supervize 8

11 (Michalík, 2007a, s. 46). Kromě profesionální vybavenosti poradců je základním parametrem poradenství jeho dostupnost, jak časová tak geografická, nebo bezbariérovost (Matoušek a kol., 2005, s. 322). Všechny tyto aspekty ovlivňující poradenský proces by jistě stály za širší popis. Mým cílem však není uvést, co všechno jej můţe ovlivnit, ale charakterizovat sluţby o.s. InternetPoradna.cz jako takové. Proto se budu zabývat pouze cíly, principy a zásadami Cíle poradenství Cílem se snaţíme k něčemu dojít, něčeho dosáhnout. V poradenství můţeme rozlišit cíle sociálního poradenství a cíle v obecné rovině. V základní obecné rovině se cílem rozumí dosaţení zdraví uţivatele v interakci se sociálním prostředím. Světová zdravotnická organizace formuluje zdraví jako stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha (pohody) člověka (Novosad, 2000, s. 65). Narozdíl tomu: Cílem sociálního poradenství je dovést klienty k soběstačnosti. Pomoci člověku tak, aby si dokázal pomoci sám (Matoušek a kol., 2005, s. 322). Cílem poradenství v o.s. InternetPoradna.cz je snaha o dosaţení soběstačnosti uţivatele, aby si dokázal problematickou situaci vyřešit pomoci svých sil (Výroční zpráva, 2010). Toto získávání soběstačnosti se v sociální práci označuje jako zmocňování (tzv. empowerment), které vychází z druhého paradigmatu. Navrátil druhé paradigma označil jako úsilí o reformu společenského prostředí (reformní paradigma). Sociální pracovník se snaţí o zmocňování uţivatelů, kterým usiluje o jejich zvýšení podílu na tvorbě a změnách společenských institucí. Tím si obnovují společenskou moc a zdroje ve svůj prospěch (Matoušek a kol., 2007, s. 188). Podle Michalíka jsou známé následující cíle poradenství (2007a, s. 24): - Působit na zlepšení úrovně sociálních sluţeb v jednotlivých případech i v rámci celého systému, - zvyšovat právní vědomí, samostatnost, vědomost a dovednosti uţivatelů sociálních sluţeb potřebné pro řešení jejich vlastní situace, zejména ve vztazích s poskytovateli sluţeb a - zajistit vyřešení individuálního poradenského případu způsobem naplňujícím cíle a zásady sociálních sluţeb a pravidly stanovenými obecně závaznými 9

12 předpisy a vnitřními předpisy poradenství uţivatelům s přihlédnutím k potřebám a moţnostem klienta sluţby. Novosad (2000, s. 63) rozděluje cíle na obecné, speciální a individuální. Speciální cíle se snaţí o změnu v sociálním prostředí uţivatele. Tato změna má předcházet ohroţení harmonického vývoje individua, případně jej zastavit a navodit příznivější situaci. V individuálních cílech se jiţ zabýváme konkrétními opatřeními, která se týkají daného případu Principy poradenství V poradenství rozeznáváme tyto principy: Nediskriminační přístup (rovný přístup ke všem skupinám i jednotlivcům), nezávislost (sluţba je nezávislá na subjektech, které se podílí na řešení uţivatelovi situace), autonomie (poradce svým vystupováním z jisté části ovlivňuje uţivatele, proto je důleţité respektovat autonomní sféru rozhodnutí), integrace (podpora uţivatele setrvávat v přirozeném prostředí rodiny a komunity), partnerství a komunikace (důleţité jsou vztahy i uvnitř sluţby a mezi dalšími organizacemi vedle vztahu pracovník - uţivatel), subsidiarita (snaha usilovat o řešení situace uţivatele způsoby, prostředky a formami, které jsou pro něj nejdostupnější a nejvhodnější) a bezplatnost (poradenská činnost má být pro všechny bezplatná) (Michalík, 2007a, s ). Další principy charakterizuje Novosad. Sociální pracovník podporuje uţivatele ve vlastních rozhodnutích a výběru, i kdyţ je to v hodnotovém rozporu pracovníka, jedná se tedy o respektování práva na sebeurčení, podporu participace - uţivatel má být plně zapojován do řešení. Sociální pracovníci musí čelit negativní diskriminace na základě různých charakteristik (kultura, národnost, barva pleti). Pracovník také musí uznat diverzitu (respektování etnické a kulturní rozdílnosti), spravedlivě distribuovat zdroje, čelit nespravedlivé politice a praktikám (sociální pracovníci jsou povinni upozorňovat zaměstnavatele, politiku a veřejnost na sociální problémy a neadekvátnost zdrojů), pracovat na základě solidarity a pro sociální inkluzi (Novosad, 2009, s. 123). 10

13 1.2.3 Zásady poradenství Posledním důleţitým aspektem v poradenské činnosti jsou zásady, které vychází z níţe uvedené legislativy. Při poskytování odborného sociálního poradenství je třeba dodrţovat hlavní zásady uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., 2, tj. zásadu bezplatnosti, zachování důstojnosti uţivatele, podpory jeho aktivity, motivace a samostatnosti, autonomie a podpory, zásadu vysoké kvality sluţeb a dodrţování lidských práv a svobod (Michalík, 2007a, s. 25). Podle Asociace poraden pro zdravotně postiţené (Jesenská, 2005) je třeba pamatovat na individuální přístup, zásadu nedirektivního způsobu pomoci zaloţeného na důvěře uţivatele, jeho názoru a přání. Stejně na zásadu ochrany osobních dat, údajů a mlčenlivosti, poskytování sluţby ve vhodném prostředí (diskrétnost) optimální je byt uţivatele eventuálně prostředí, které dobře zná a cítí se v něm dobře (jako např. místní klub, základní organizace, prostory knihovny, obecní úřad a jiné). Z výše zmíněných aspektů jsou nejdůleţitější cíle poradenství. Tyto cíle určují, čeho mají poradci dosáhnout. Principy a zásady poradenství poradcům vymezují, jak by měli jednat, aby práce byla dobře vykonána. Jedná se o dodrţování pravidel. Cílem sociálního poradenství tedy je dovést uţivatele k samostatnosti. Pracovníci se snaţí o dosaţení uţivatelovy soběstačnosti, aby si dokázal pomoci sám. Cíle se mohou rozdělit na obecné, speciální a individuální. Sociální poradenství rozlišuje několik principů, kterými jsou poradci se povinni řídit. Jedná se o nediskriminační přístup, nezávislost, autonomii, integraci, partnerství a komunikaci, subsidiaritu a bezplatnost. Posledním zmíněným hlediskem jsou zásady, které definuje zákon o sociálních sluţbách. Zákon č. 108/2006 Sb. vymezuje zásadu bezplatnosti, zachování důstojnosti uţivatele, podpory jeho aktivity, motivace a samostatnosti, autonomie a podpory, zásadu vysoké kvality sluţeb a dodrţování lidských práv a svobod. 11

14 1.3 ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ, ODBORNÉ SOCIÁLNÍ A SPECIÁLNÍ PORADENSTVÍ V poradenství nacházíme mnoho různých odborníků, kteří se zabývají pomocí druhým lidem - jedná se o právníky/advokáty, lékaře, přírodovědné vědce, umělce, psychology/psychiatry, pedagogy a další. V sociálních sluţbách se ovšem vyskytují pouze určití odborníci. Jsou to např. psychologové, sociální pracovníci, popřípadě právníci a lékaři (sexuologové, psychiatři a jiní) (Matoušek a kol., 2005, s. 49). Odborníky dále můţeme specifikovat podle oblastí, ve kterých vykonávají svou profesi. Jedná se o základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství a speciální poradenství, které charakterizuji níţe. Základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství, která jsou prioritou poradenství v sociálních sluţbách, jsou rozpracovány v zákoně číslo 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, 37 a podrobněji popsány ve vyhlášce číslo 505/2006 Sb., 3 a 4 (Michalík, 2007a, s. 19). O.s. InternetPoradna.cz nabízí zájemcům o sluţbu základní sociální i odborné sociální poradenství. Základní sociální poradenství je poskytováno ve všech sluţbách sdruţení. Sluţba je také poskytnuta osobám, které nespadají do cílových skupin sdruţení - v tomto případě se jedná o zajištění kontaktů na jiné kompetentní sluţby. Odborné sociální poradenství je realizováno v rámci sluţby Poradny pro zdravotně znevýhodněné a seniory a sluţby internetového poradenství (tzv. iporadna) Základní sociální poradenství Při poskytování všech druhů sociálních sluţeb je sociální poradenství základní činností. Poskytovatelé sociálních sluţeb jsou povinni tuto činnost zajistit (Krejčířová, Treznerová, s. 28). Podle zákona o sociálních sluţbách (zákon č. 108/2006 Sb., 37) základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace, které přispívají ke zlepšení jejich sociální situace. Daná problematika je následně více popsána ve vyhlášce číslo 505/2006 Sb., 3, kde je popisován rozsah poskytování sluţeb. Jedná se především o poskytování informací, které by měly být dané osobě nápomocné k vyřešení daného problému. Dále poskytování informací v rámci nároků, které uţivatel má ve své 12

15 svízelné situaci, případně informace o různých sluţbách (organizacích atd.), které by mohly být rovněţ uţitečné k vyřešení či zlepšení nepříznivé situace. O.s. InternetPoradna.cz v rámci základního sociálního poradenství zahrnuje informování o moţnostech vyuţívání běţně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení. Kromě toho se zabývá zabráněním vzniku závislosti na sociálních sluţbách, o moţnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu blízkou nebo zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a navazujících sluţeb (Výroční zpráva, 2009). Zásadami při poskytování základního sociálního poradenství jsou bezplatnost, diskrétnost, nestrannost, nezávislost, dodrţování práv klientů, respektování rozhodnutí klienta, konkrétní sluţby pro konkrétního uţivatele (sluţby se přizpůsobují potřebám uţivatelům, ne uţivatel sluţbě) a pohlíţí se na celkovou situaci uţivatele i na souvislosti (Krejčířová, Treznerová, s. 28) Odborné sociální poradenství Ve srovnání s výše uvedeným textem odborné sociální poradenství poskytuje pomoc/informace osobám ze specifických sociálních skupin - př. poradna pro oběti trestných činů a domácího násilí nebo poradny pro osoby se zdravotním postiţením atd. (Michalík, 2007a, s. 19). Cílem tohoto poradenství je přispět k prevenci sociálního vyloučení stávajících i potencionálních uţivatelů sociálních sluţeb (Michalík, Haicl, Haiclová, Vrchotová, Broţová, 2008, s. 33). Odborné sociální poradenství v o.s. InternetPoradna.cz se zaměřuje na informování a podpoře uţivatelům při řešení jejich nepříznivé ţivotní a sociální situace. Cílem je, aby si dokázali poradit sami a mohli se co nejvíce společensky uplatnit. V rámci internetového poradenství je odborné poradenství poskytováno odborníky z různých oblastí, které se snaţí o zlepšení jejich ţivotní situace (Výroční zpráva, 2010). Zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, 37 popisuje odborné sociální poradenství jako poskytování pomoci osobám se specifickými problémy (např. manţelské a rodinné poradny). Vyhláška číslo 505/2006 Sb., 4 rozšiřuje zákon o podrobnější popis poskytování sluţeb v rámci odborného sociálního poradenství. Patří sem například sociálně terapeutické činnosti nebo pomoc při uplatňování práv. Sluţba odborného sociálního poradenství zahrnuje činnosti jako zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících sluţeb, sociálně terapeutické 13

16 činnosti, poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí (pomoc při vyřizování záleţitostí, pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím) (Krejčířová, Treznerová, s. 31). Při poskytování odborného sociálního poradenství v Poradně pro osoby se zdravotním postiţením a seniory pracovníci vykonávají také doprovody k soudům, k lékařům. Informují uţivatele o dalších moţných sluţbách. Řeší problematické situace v oblasti právní, rodinné, pomoc s nárokem na poskytování dávek sociálních sluţeb a jiné. Základní sociální poradenství se zaměřuje na poskytování informací potřebných k řešení svízelné situace - jedná se pouze o poskytnutí rad na obecné úrovni, případně poskytnutí kontaktů na specializované pracoviště. Oproti tomu odborné sociální poradenství se jiţ specifikuje na konkrétní problémy, poskytování odborných rad v konkrétních problémech a případech (např. domácí násilí), které mají vést ke zlepšení nebo aţ k vyřešení nepříznivé sociální situace. O.s. InternetPoradna.cz zahrnuje oba typy poradenství a stejně tak se zaměřuje na speciální poradenství, které se zabývá komunikačními technikami se zdravotně a sociálně znevýhodněnými lidmi Speciální poradenství Speciální poradenství je definováno jako soubor poradenských sluţeb, které jsou určené specifickým skupinám jedinců, kteří jsou znevýhodněni zdravotně či sociálně a jejich postiţení má dlouhodobý (chronický) nebo trvalý charakter (Novosad, 2000, s. 61). O.s. InternetPoradna.cz se specializuje na osoby se zdravotním postiţením a znevýhodněním. Zdravotní postiţení je dlouhodobý nebo trvalý stav, který léčbou nelze odstranit, avšak jeho nepříznivý dopad lze zmírnit (Hartl, Hartlová, 2004, s. 442). Matoušek (2003b, s. 271) zdravotní postiţení definuje jako postiţení člověka, které nepříznivě ovlivňuje jeho kvalitu ţivota - navazovat a udrţovat vztahy, schopnost pracovat a jiné. Pojem sociálně znevýhodněný stále není přesně definován. Mezi sociálně znevýhodněné lze řadit skupiny osob, které nemají úplný a rovnoprávný přístup 14

17 k základnímu sociálnímu zabezpečení a nemohou vyuţívat všech občanských práv ve společnosti. Důvodem můţe být cílená diskriminace ze strany státu nebo předsudky společnosti. Do této kategorie patří postiţení lidé, homosexuálové, imigranti, národnostní, náboţenské a etnické menšiny atd. (AMO, 2010, s. 2). Poradenská činnost orientovaná na zdravotně a sociálně znevýhodněné pak musí respektovat a překonávat některé rysy, které se u takto znevýhodněných osob vyskytují ve zvýšené míře - jako je např. citová a podnětová deprivace, obtíţe při zvládnutí emancipace, poruchy sebepojetí, emocionální labilita, izolovanost, komunikační bariéry a nedostatečná motivace (Novosad, 2000, podle Vágnerová, 1999, s. 66). Pracovníci jsou dle zákona o sociálních sluţbách (z. č. 108/2006 Sb.) vzděláváni, aby dokázali pracovat s lidmi s těmito problémy. Poradenství je tedy činnost, která poskytuje informace uţivatelům, kteří se ocitli v ţivotní nepříznivé situaci a nemohou ji vyřešit bez pomoci odborníků. Poskytováním informací se snaţí o zlepšení situace uţivatele. Poradenství můţeme rozdělit na základní sociální, odborné sociální a speciální poradenství. Základní sociální poradenství je poskytováno v kaţdé sociální sluţbě a snaţí se o zprostředkování informací na obecné úrovni, které uţivateli pomohou najít cestu ke zlepšení jeho nepříznivé situace. Také poskytuje kontakty na specializovaná pracoviště, která se uţivatelovými problémy budou zabývat do hloubky skrze odborné sociální poradenství. Základní sociální i odborné sociální poradenství jsou poskytována ze zákona o sociálních sluţbách (z. č. 108/2006 Sb.) a oblast poskytování je rozšířena ve vyhlášce číslo 505/2006 Sb. Odborné sociální poradenství se tedy zaměřuje na určité oblasti, jako jsou např. poradny pro rodiny s dětmi nebo manţelské poradny a další. Poslední oblastí je speciální poradenství, které se zabývá technikami, jak komunikovat s lidmi, kteří jsou zdravotně postiţeni či znevýhodněni. Pro poskytování poradenské sluţby jsou důleţité aspekty, kterými se sluţba snaţí docílit dobře vykonávané práce. Aspekty mohou být vzhled poradny nebo umístění pracoviště. Důleţitá je i kvalifikace pracovníků a jejich snaha vzdělávat se. Celkové personální obsazení. Aspektů je mnoho, práce se ovšem zabývala pouze cíly, principy a zásadami, které jsou definovány v zákoně o sociálních sluţbách. Cíle 15

18 můţeme rozlišit na obecné a specifické. Cílem sociálního poradenství podle Matouška je dovést uţivatele k soběstačnosti - pomoci člověku tak, aby si v budoucnu dokázal pomoci sám. V této oblasti se rozlišuje mnoho principů, kterými se sociální pracovníci musí řídit. Jedná se nediskriminační přístup, nezávislost, autonomie, integrace, partnerství, subsidiarita a bezplatnost. Posledním důleţitým aspektem poradenství je zásada, která je definována zákonem - zásada bezplatnosti, zachování důstojnosti uţivatele, podpory jeho aktivity, motivace a samostatnosti, autonomie a podpory, zásada vysoké kvality sluţeb a dodrţování lidských práv a svobod. 16

19 2 INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ První kapitola se zabývá poradenstvím jako takovým se zaměřením na základní sociální, odborné sociální a speciální poradenství. O.s. InternetPoradna.cz v Olomouci mimo odborného sociálního poradenství v rámci sluţby Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory nabízí i poradenství v iporadně, které je poskytované pomocí internetu - tzv. internetové poradenství. Tato kapitola se tedy zaměřuje na charakteristiku internetového poradenství, na jeho vznik, cíl, principy, různé formy poskytování tohoto poradenství, moţné výhody a nevýhody internetového poradenství a na obecné výhody a nevýhody internetu. V dnešní době je internet velmi rozšířen a většina populace jej pravidelně uţívá, ovšem internetové poradenství není aţ tak známé. V České republice k této problematice zatím existuje pouze jedna známá monografie, proto budu vycházet především z ní. 2.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ Internetové poradenství je poradenskou sluţbou klientům, kteří se ocitli v situaci, pro jejíţ řešení vyhledávají pomoc odborníků prostřednictvím internetu a zároveň nechtějí, nebo nemohou komunikovat s odborníkem pomocí telefonu, nebo osobně (Horská, Lásková a Ptáček, 2010, s. 33). V legislativě je internetové poradenství zakotveno v zákoně číslo 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Jedná se o nový způsob poskytování poradenství, které bývá často označováno jako e terapie. Tato forma poradenství není pro kaţdého a nenahrazuje poradenství tváří v tvář (MAP, 2008). Jiţ před lety se odborníci zabývali otázkou umístěním telefonů do kanceláří - dnes je na telefonu kaţdý odborník a stejným způsobem do domovů a kanceláří proniká i internet (Kraus, Stricker, Speyer, 2011, s. 17). Cílem internetového poradenství je nabídnout uţivatelům, kteří se ocitli v těţké ţivotní situaci a nemohou nebo nechtějí komunikovat přes telefon či osobně, sluţbu, která jim nabízí další moţnost komunikace a řešení jejich problémů (Horská a kol., 2010, podle Rašticová, Lásková, 2001, s. 31). Principy, které v internetovém 17

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ V RÁMCI NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI A MLÁDEŢ DIAKONIE ČCE - STŘEDISKA ZÁPADNÍ ČECHY DIPLOMOVÁ

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb Lucie Luţná Vedoucí práce: Mgr. Bc. Iveta Kráčmarová, DiS. Olomouc 2015

Více

Ambulantní podpora rodiny

Ambulantní podpora rodiny Nadace Sirius Ambulantní podpora rodiny Diakonie ČCE středisko Plzeň, Centrum SOS Archa Autoři: Mgr. Lucie Petříčková a tým Centra SOS Archa 2011 Obsah Obsah... 2 1. Účel metodiky... 3 2. Teoretické vymezení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘÍPADOVÁ STUDIE CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA Bakalářská

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Integrace cizinců v Olomouci Kateřina Mašová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. Olomouc 2015 Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy JANA PAVELKOVÁ VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika sociální práce SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Bezdomovectví a návykové látky, moţnosti, limity a přístup v jednání pracovníků na azylovém domě k těmto osobám Marta Páleníková Olomouc

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením Téma práce: Sluchově postižené dítě v rodině Martina Šnejdrlová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní Nikola Široká Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec Markéta Slívová, DiS. Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD. Olomouc 2015 Prohlášení

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná Marketingové komunikace v sociálních službách Bc. Eva Krvačná Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikacemi, vymezuje jejich jedinečnost a význam v sociálních sluţbách.

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY UPLATNĚNÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL NA TRHU PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jaromír Tichý Sociální práce a sociální politika

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Systém poskytování pomoci nezletilým matkám s dětmi v ČR Tereza Formanová Vedoucí práce: Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Očekávání uţivatelů Sociálně aktivizační sluţby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této sluţbě a jejich

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Jakub Tkadlčík Olomouc 2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Uplatnění sociální práce v sociálním zabezpečení

Více

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava.

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava. ÚVOD Volba povolání je zásadní rozhodnutí v ţivotě kaţdého člověka a je nutné mu věnovat systematickou pozornost. Rozhodování ţáků o volbě povolání na konci studia základní školy představuje významnou

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně Michaela Šalplachtová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Vliv domácího prostředí na vztah sociálního pracovníka a klienta při sociálním šetření pro účely rozhodování o příspěvku na péči

Vliv domácího prostředí na vztah sociálního pracovníka a klienta při sociálním šetření pro účely rozhodování o příspěvku na péči Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Vliv domácího prostředí na vztah sociálního pracovníka a klienta při sociálním šetření pro účely rozhodování o příspěvku na péči Bakalářská diplomová práce

Více

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Magisterská diplomová práce Mgr. Martina Pětová

Více

Bakalářská práce SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ DLOUHODOBÉ HOSPITALIZOVANÍ SENIOŘI A ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V BENEŠOVSKÉ NEMOCNICI

Bakalářská práce SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ DLOUHODOBÉ HOSPITALIZOVANÍ SENIOŘI A ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V BENEŠOVSKÉ NEMOCNICI Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Oddělení praxe Bakalářská práce SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ DLOUHODOBÉ HOSPITALIZOVANÍ SENIOŘI A ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V

Více

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization.

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization Kateřina Kindlová Cheb 2013 Čestné

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Postup při práci s rodinou dítěte v situaci moţnosti jeho odebrání z rodiny z hlediska české legislativy a odpovědných institucí Ţaneta Minxová

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce a sociální poradenství pro nezaměstnané BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Geraldina

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova.

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. Vladimír Němec Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Iveta Kubalíková Komunitní plánování sociálních služeb se zaměřením na

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Alena Billová FORMY SOCIÁLNÍ POMOCI RODINÁM S DĚTMI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI Olomouc 2015 vedoucí práce:

Více