Charakteristika služeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika služeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Charakteristika služeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci Markéta Hollá Olomouc 2013

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Charakteristika služeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci Téma práce: Internetové poradenství Markéta Hollá Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2013

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne Podpis autora práce

4 Poděkování Tímto děkuji paní Mgr. Vladislavě Závrské za odborné vedení absolventské práce. Za kritické podněty, čas a trpělivost, které mi při zpracovávání práce poskytla. Mé poděkování patří také příteli, rodině a kamarádům za trpělivost a podporu a Bohu, který mne doprovázel.

5 OBSAH ÚVOD PORADENSTVÍ OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PORADENSTVÍ CÍLE, PRINCIPY A ZÁSADY PORADENSTVÍ Cíle poradenství Principy poradenství Zásady poradenství ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ, ODBORNÉ SOCIÁLNÍ A SPECIÁLNÍ PORADENSTVÍ Základní sociální poradenství Odborné sociální poradenství Speciální poradenství INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ OBECNÁ CHARAKTERISTIKA INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ VZNIK INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ FORMY INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ VÝHODY A NEVÝHODY INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ Výhody internetového poradenství Nevýhody internetového poradenství OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INTERNETPORADNA.CZ V OLOMOUCI OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ INTERNETPORADNA.CZ V OLOMOUCI ODBORNÉ PORADENSKÉ SLUŢBY Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory iporadna a E-linka důvěry RESTART - SLUŢBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE V OLOMOUCI SOFIE SHOP SOFISOFIS, o. p. s ZÁVĚR BIBLIOGRAFICKÝ SEZNAM... 33

6 ÚVOD Téma práce jsem zvolila po zkušenostech z řízené školní praxe na pracovišti občanského sdruţení InternetPoradna.cz v Olomouci. Toto sdruţení nabízí čtyři sociální sluţby. Sluţbu poradenství, která je poskytována v Poradně pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory, internetové poradenství v rámci sluţby iporadna, sluţbu sociální rehabilitace Restart a nově zaloţenou sluţbu SofisOfis, o. p. s. zaměřenou na vytvoření videa CV (krátká online videa) pro uchazeče o zaměstnání. Dříve o.s. InternetPoradna.cz realizovala sociální podnikání skrze sociální firmu SofieShop, které bylo ukončeno a na tuto sluţbu navázala právě sluţba SofisOfis, o. p. s. Během své praxe jsem se o daném sdruţení dozvěděla více a sluţby mě velmi oslovily. Především se jednalo o jedinečnou sluţbu sociálního poradenství a sluţbu sociální rehabilitace pro osoby pečující o jakkoli postiţenou osobu. Důvodem napsání této práce bylo zjištění, ţe se o.s. InternetPoradna.cz nezabývá pouze internetovým poradenstvím, k čemuţ svým názvem evokuje. Po konzultacích se svými spoluţáky a blízkými (kteří se ne vţdy pohybovali v sociální sféře) jsem zjistila, ţe i ostatní mají problém s definováním toho, čemu se o.s. InternetPoradna.cz věnuje. Cílem této práce tedy je charakterizovat sluţby o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci. Práce je teoretické povahy a je rozdělena do třech obsáhlých kapitol. V první části práce se věnuji charakteristice poradenství jako takového. Vymezuji, co je to poradenství, několik definic poradenství, jeho cíle, principy a zásady a v poslední části první kapitoly se věnuji rozdělení poradenské sluţby. Poradenství se dělí na základní odborné a sociální odborné, která jsou charakterizována zákonem o sociálních sluţbách (z. č. 108/2006 Sb.). Především se jedná o vymezení oblastí, kterým se výše uvedené druhy poradenství věnují. Posledním moţným poradenství je speciální poradenství, které se zabývá technikami komunikace se zdravotně znevýhodněními či postiţenými uţivateli. Druhá kapitola se zaměřuje na jednu ze sluţeb o.s. InternetPoradny.cz a to na internetové poradenství (iporadna). V této části charakterizuji internetové poradenství obecně - jeho vznik, moţné formy poskytování této sluţby, dále výhody a nevýhody,

7 které vychází se samotného uţívání internetu. Poslední (třetí) kapitola je věnována charakteristice sluţeb o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci. V první části se věnuji obecné charakteristice sdruţení - jeho vzniku, začátkem působení sluţeb a jeho rozšiřováním, strukturou a personálním zajištěním. Následně jsem vymezila podkapitolu odborných poradenských sluţeb, kde se nachází jmenovitě dvě menší podkapitolky - jedná se o poradenství v rámci Poradny pro zdravotně znevýhodnění a seniory (sluţba je určená osobám se zdravotním znevýhodněním či postiţením, jejich blízkým, seniorům a dlouhodobě nezaměstnaným, kteří se ocitli v psychických obtíţích) a internetové poradenství zprostředkováním sluţby iporadna (poradenství skrze internet, pomocí web-based message systému a E-linky důvěry). Další podkapitola je věnovaná sluţbě sociální rehabilitace (Restart), která se specializuje na osoby se zdravotním postiţením a osoby pečující ke zlepšení jejich socializace. Poslední oblast se zabývá charakteristikou jiţ nepraktikující sociální firmy SofieShop a nově realizovanou sluţbou SofisOfis, o. p. s. Cílem práce je charakterizovat sluţby o.s. InternetPoradna.cz a tím přispět k většímu povědomí společnosti o této problematice, aby se v případě své nepříznivé ţivotní a sociální situaci mohli na tyto sluţby obrátit. Práce můţe slouţit potencionálním uţivatelům k lepší orientaci v poskytovaných sluţbách. O.s. InternetPoradna.cz také nabízí absolvování praxe studentům, kteří se této myšlence vyhýbali z přesvědčení, ţe se sdruţení věnuje jen internetovému poradenství, které jejich poţadavky na vzdělání nemuselo obsáhnout.

8 1 PORADENSTVÍ Pojem poradenství lze vymezit jako proces, při kterém profesionál poskytuje informace jednotlivci, rodině, páru nebo skupině ve vztahu partnerské spolupráce při řešení problému. Poradenství poskytuje informace, rady různého typu či vedení a podporu v nepříznivé ţivotní situaci člověka (jeho cílům a potřebám) takovým způsobem, aby došlo ke zlepšení schopnosti reagovat na problémy vlastními silami a přijmout odpovědnost (důsledky) za vlastní rozhodnutí (Baštecká, 2005, podle Novosad, 2009, s. 99). Jak je výše řečeno, cílem práce je charakterizovat sluţby občanského sdruţení InternetPoradna.cz v Olomouci. Sdruţení se především zabývá poradenstvím (dále pak sluţbami sociální rehabilitace a sociálním podnikáním), proto se následující kapitola zaměřuje na popis této oblasti. V první části se vymezuje obecná charakteristika poradenství, kde je zmíněno i několik definic. Následně bude kapitola popisovat aspekty poradenství, jako jsou cíle, zásady nebo principy. Poslední část bude zaměřena na základní sociální, odborné sociální a speciální poradenství, které jsou definovány zákonem. Poradenství je tedy činnost, která je známá odnepaměti. Uţ předávání činností z pokolení na pokolení nebo důleţitých informací během dne mělo výrazný charakter poradenství. Jedná se o neinstitucionalizovanou činnost, která se postupem času diferencovala a stala se předmětem zkoumání odborníků (Jesenská, 2005, s. 3). V pomáhajících profesích se jedná o základní sluţbu, která podporuje člověka v aktivním řešení jeho nepříznivé ţivotní situaci (Novosad, 2009, s. 99). 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PORADENSTVÍ Poradenství je jednou ze sociálních sluţeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Poradenství zahrnuje mnoţství sluţeb, jejichţ cílem je poskytnout informace o právech a povinnostech uţivatelům, předkládat moţnosti řešení jejich sociálně nepříznivé situace a pomáhat jim tyto moţnosti uskutečňovat (Kozlová, 2005, s. 28). 6

9 Pro poradenství existují různé definice. Například asociace poraden pro zdravotně postiţené poradenství definuje jako odbornou a specializovanou činnost, která je poskytována lidem, jeţ nejsou schopni uspokojivě řešit své problémy na základě svých dosavadních poznatků a zkušeností (APZP, 2007). Carl Rogerse, nejvýznamnější autor humanistického přístupu zaměřeného na člověka, definoval poradenství jako intenzivní interaktivní vztah mezi poradcem a uţivatelem, který vede uţivatele ke změně v následujících oblastech - chování, osobní pohled, schopnost vyrovnat se a umění rozhodovat se (Blonna, Watter, 2005, s. 9). Carl Roger se zabýval podmínkami pro úspěšnou práci s uţivatelem. Těmito podmínkami jsou přístup sociálního pracovníka k uţivateli a jeho vnímání tohoto vztahu. Podle C. Rogerse je v tomto vztahu důleţité usilovat o kongruenci a opravdovost (Matoušek, 2007, s. 203), přičemţ kongruence je stav, kdy se terapeutovy odpovědi neustále shodují s jeho vnitřním proţíváním (Mearns, Thorne, 2013, s. 96). Poradenství je tedy sluţba určená lidem, kteří sami nejsou schopni vyřešit problematickou situaci ve svém ţivotě (Matoušek a kol., 2005, s. 49). Lidé se kdykoliv mohou ocitnout v situaci, ve které najednou neví, jakým způsobem lze dál pokračovat. Nezvládají kaţdodenní činnosti a potřebují (odbornou) pomoc - podporu. Taková podpora můţe být realizována prostřednictvím rad, zprostředkováním informací o právech, povinnostech a dalších různých moţnostech, které daný problém zaujímá. Aktivní pomocí se rozumí pomoc při vyjednávání, zastupování nebo doprovázení lidí, kteří si v důsledku sníţené soběstačnosti nejsou schopni bez vnější podpory vyřešit specifickou situaci ve svém ţivotě sami (např. v uplatňování práv a nároků, pouţívání veřejných míst a sluţeb, kontaktu s komunitou i rodinou nebo pomoc při komunikaci). Cílem této podpory je nabídnout pomoc a moţnosti řešení uţivatelům tak, aby se dokázali obejít bez pomoci odborníků (Matoušek a kol., 2005, s. 49 a 96). Matoušek (2003a, s. 99) vymezuje tři typy poradenství - v uţším slova smyslu, širším slova smyslu a v nejširším slova smyslu. Poradenství v uţším smyslu je zaměřeno na poskytování informací, které si uţivatel vyţádá a které potřebuje k řešení problému. V širším slova smyslu poradenství umoţňuje uţivateli prozkoumat své přednosti a slabiny a nalézt dovednosti ke zlepšení ţivotní situace. Cílem poradenství v nejširším smyslu je pak získání nového pohledu na sebe a druhé lidi. 7

10 V České republice je poradenství chápáno jako činnost a poradce jako činitel. Setkáváme se zde s poradenstvím v oblastech, jako jsou zdravotnictví, práce, sociálních věcí, školství a vzdělávání, vnitřní správa, místní rozvoj, doprava a stavby, kultura, sport a volný čas. Dalším členěním poradenské činnosti je z hlediska věku, kdy rozeznáváme tři oblasti: Poradenství pro děti a mládeţ, poradenství pro osamělé občany a poradenství pro seniory (Michalík, 2007a, s. 17). Obdobný model sluţby existuje i v zahraničí. V severských zemích se setkáme s tzv. prostředníkem, který zastupuje uţivatele. Je to prostředník mezi nimi a poskytovateli sluţeb. V Kanadě se např. uţívá pojem broker - jeho sluţby mají zprostředkovatelskou povahu. V jiných zemích se pak uţívají pojmy advisor (poradce) a advocate (obhájce zájmů) (Michalík, 2007b, s. 6). Tzv. prostředník nebo advocate je příznivý pro uţivatele, kteří mají problém s vnímáním poskytovaných sluţeb. V České republice jsou sociální pracovníci povinni informovat uţivatele o sluţbách podle jejich schopností vnímání a chápání. 1.2 CÍLE, PRINCIPY A ZÁSADY PORADENSTVÍ Efekt poradenské práce je do značné míry závislý na vnějších podmínkách, ve kterých se poradenský proces odehrává (Gabura, 1995, s. 22). Poradenství, tak jako jiné sociální sluţby, má své aspekty. Domnívám se, ţe je vhodné několik těchto aspektů zmínit, protoţe jejich dodrţování je důleţité pro dosaţení dobře odvedené práce. Při vytváření prostředí pro poradenskou sluţbu se můţeme zabývat mnoha aspekty. Důleţitá je volba prostředí, aby se uţivatelé cítili bezpečně či vzhled poradny - barvy, obrazy a další doplňky působí na uţivatele (na jeho klid, důvěru atd.). Rovněţ rozmístění vybavení poradny ovlivňuje uţivatele, jeho vnímání bezpečí. Podle Michalíka (2007a, s. 46) jsou ještě dalšími aspekty technické a prostorové vybavení poradny, informační systém, dokumentace poradny, osvětlení, vyzdobení a další. Poradenský proces můţe ovlivňovat celá řada vedlejších faktorů, jakými jsou například vzhled poradny či personální zajištění. Je potřeba vzít v úvahu, ţe významným činitelem v procesu poradenství představuje téţ osobnost poradce jeho znalosti, dovednosti, zkušenosti anebo vzdělání. Zmíněné pojmy představují pro pracovníky profesionalitu, jeţ je nezbytná při vykonávání povolání sociálního pracovníka dle zákona o sociálních sluţbách (z. č. 108/2006 Sb.). Poradci by se dle tohoto zákona měli neustále vzdělávat, stejně jako absolvovat pravidelné supervize 8

11 (Michalík, 2007a, s. 46). Kromě profesionální vybavenosti poradců je základním parametrem poradenství jeho dostupnost, jak časová tak geografická, nebo bezbariérovost (Matoušek a kol., 2005, s. 322). Všechny tyto aspekty ovlivňující poradenský proces by jistě stály za širší popis. Mým cílem však není uvést, co všechno jej můţe ovlivnit, ale charakterizovat sluţby o.s. InternetPoradna.cz jako takové. Proto se budu zabývat pouze cíly, principy a zásadami Cíle poradenství Cílem se snaţíme k něčemu dojít, něčeho dosáhnout. V poradenství můţeme rozlišit cíle sociálního poradenství a cíle v obecné rovině. V základní obecné rovině se cílem rozumí dosaţení zdraví uţivatele v interakci se sociálním prostředím. Světová zdravotnická organizace formuluje zdraví jako stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha (pohody) člověka (Novosad, 2000, s. 65). Narozdíl tomu: Cílem sociálního poradenství je dovést klienty k soběstačnosti. Pomoci člověku tak, aby si dokázal pomoci sám (Matoušek a kol., 2005, s. 322). Cílem poradenství v o.s. InternetPoradna.cz je snaha o dosaţení soběstačnosti uţivatele, aby si dokázal problematickou situaci vyřešit pomoci svých sil (Výroční zpráva, 2010). Toto získávání soběstačnosti se v sociální práci označuje jako zmocňování (tzv. empowerment), které vychází z druhého paradigmatu. Navrátil druhé paradigma označil jako úsilí o reformu společenského prostředí (reformní paradigma). Sociální pracovník se snaţí o zmocňování uţivatelů, kterým usiluje o jejich zvýšení podílu na tvorbě a změnách společenských institucí. Tím si obnovují společenskou moc a zdroje ve svůj prospěch (Matoušek a kol., 2007, s. 188). Podle Michalíka jsou známé následující cíle poradenství (2007a, s. 24): - Působit na zlepšení úrovně sociálních sluţeb v jednotlivých případech i v rámci celého systému, - zvyšovat právní vědomí, samostatnost, vědomost a dovednosti uţivatelů sociálních sluţeb potřebné pro řešení jejich vlastní situace, zejména ve vztazích s poskytovateli sluţeb a - zajistit vyřešení individuálního poradenského případu způsobem naplňujícím cíle a zásady sociálních sluţeb a pravidly stanovenými obecně závaznými 9

12 předpisy a vnitřními předpisy poradenství uţivatelům s přihlédnutím k potřebám a moţnostem klienta sluţby. Novosad (2000, s. 63) rozděluje cíle na obecné, speciální a individuální. Speciální cíle se snaţí o změnu v sociálním prostředí uţivatele. Tato změna má předcházet ohroţení harmonického vývoje individua, případně jej zastavit a navodit příznivější situaci. V individuálních cílech se jiţ zabýváme konkrétními opatřeními, která se týkají daného případu Principy poradenství V poradenství rozeznáváme tyto principy: Nediskriminační přístup (rovný přístup ke všem skupinám i jednotlivcům), nezávislost (sluţba je nezávislá na subjektech, které se podílí na řešení uţivatelovi situace), autonomie (poradce svým vystupováním z jisté části ovlivňuje uţivatele, proto je důleţité respektovat autonomní sféru rozhodnutí), integrace (podpora uţivatele setrvávat v přirozeném prostředí rodiny a komunity), partnerství a komunikace (důleţité jsou vztahy i uvnitř sluţby a mezi dalšími organizacemi vedle vztahu pracovník - uţivatel), subsidiarita (snaha usilovat o řešení situace uţivatele způsoby, prostředky a formami, které jsou pro něj nejdostupnější a nejvhodnější) a bezplatnost (poradenská činnost má být pro všechny bezplatná) (Michalík, 2007a, s ). Další principy charakterizuje Novosad. Sociální pracovník podporuje uţivatele ve vlastních rozhodnutích a výběru, i kdyţ je to v hodnotovém rozporu pracovníka, jedná se tedy o respektování práva na sebeurčení, podporu participace - uţivatel má být plně zapojován do řešení. Sociální pracovníci musí čelit negativní diskriminace na základě různých charakteristik (kultura, národnost, barva pleti). Pracovník také musí uznat diverzitu (respektování etnické a kulturní rozdílnosti), spravedlivě distribuovat zdroje, čelit nespravedlivé politice a praktikám (sociální pracovníci jsou povinni upozorňovat zaměstnavatele, politiku a veřejnost na sociální problémy a neadekvátnost zdrojů), pracovat na základě solidarity a pro sociální inkluzi (Novosad, 2009, s. 123). 10

13 1.2.3 Zásady poradenství Posledním důleţitým aspektem v poradenské činnosti jsou zásady, které vychází z níţe uvedené legislativy. Při poskytování odborného sociálního poradenství je třeba dodrţovat hlavní zásady uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., 2, tj. zásadu bezplatnosti, zachování důstojnosti uţivatele, podpory jeho aktivity, motivace a samostatnosti, autonomie a podpory, zásadu vysoké kvality sluţeb a dodrţování lidských práv a svobod (Michalík, 2007a, s. 25). Podle Asociace poraden pro zdravotně postiţené (Jesenská, 2005) je třeba pamatovat na individuální přístup, zásadu nedirektivního způsobu pomoci zaloţeného na důvěře uţivatele, jeho názoru a přání. Stejně na zásadu ochrany osobních dat, údajů a mlčenlivosti, poskytování sluţby ve vhodném prostředí (diskrétnost) optimální je byt uţivatele eventuálně prostředí, které dobře zná a cítí se v něm dobře (jako např. místní klub, základní organizace, prostory knihovny, obecní úřad a jiné). Z výše zmíněných aspektů jsou nejdůleţitější cíle poradenství. Tyto cíle určují, čeho mají poradci dosáhnout. Principy a zásady poradenství poradcům vymezují, jak by měli jednat, aby práce byla dobře vykonána. Jedná se o dodrţování pravidel. Cílem sociálního poradenství tedy je dovést uţivatele k samostatnosti. Pracovníci se snaţí o dosaţení uţivatelovy soběstačnosti, aby si dokázal pomoci sám. Cíle se mohou rozdělit na obecné, speciální a individuální. Sociální poradenství rozlišuje několik principů, kterými jsou poradci se povinni řídit. Jedná se o nediskriminační přístup, nezávislost, autonomii, integraci, partnerství a komunikaci, subsidiaritu a bezplatnost. Posledním zmíněným hlediskem jsou zásady, které definuje zákon o sociálních sluţbách. Zákon č. 108/2006 Sb. vymezuje zásadu bezplatnosti, zachování důstojnosti uţivatele, podpory jeho aktivity, motivace a samostatnosti, autonomie a podpory, zásadu vysoké kvality sluţeb a dodrţování lidských práv a svobod. 11

14 1.3 ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ, ODBORNÉ SOCIÁLNÍ A SPECIÁLNÍ PORADENSTVÍ V poradenství nacházíme mnoho různých odborníků, kteří se zabývají pomocí druhým lidem - jedná se o právníky/advokáty, lékaře, přírodovědné vědce, umělce, psychology/psychiatry, pedagogy a další. V sociálních sluţbách se ovšem vyskytují pouze určití odborníci. Jsou to např. psychologové, sociální pracovníci, popřípadě právníci a lékaři (sexuologové, psychiatři a jiní) (Matoušek a kol., 2005, s. 49). Odborníky dále můţeme specifikovat podle oblastí, ve kterých vykonávají svou profesi. Jedná se o základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství a speciální poradenství, které charakterizuji níţe. Základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství, která jsou prioritou poradenství v sociálních sluţbách, jsou rozpracovány v zákoně číslo 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, 37 a podrobněji popsány ve vyhlášce číslo 505/2006 Sb., 3 a 4 (Michalík, 2007a, s. 19). O.s. InternetPoradna.cz nabízí zájemcům o sluţbu základní sociální i odborné sociální poradenství. Základní sociální poradenství je poskytováno ve všech sluţbách sdruţení. Sluţba je také poskytnuta osobám, které nespadají do cílových skupin sdruţení - v tomto případě se jedná o zajištění kontaktů na jiné kompetentní sluţby. Odborné sociální poradenství je realizováno v rámci sluţby Poradny pro zdravotně znevýhodněné a seniory a sluţby internetového poradenství (tzv. iporadna) Základní sociální poradenství Při poskytování všech druhů sociálních sluţeb je sociální poradenství základní činností. Poskytovatelé sociálních sluţeb jsou povinni tuto činnost zajistit (Krejčířová, Treznerová, s. 28). Podle zákona o sociálních sluţbách (zákon č. 108/2006 Sb., 37) základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace, které přispívají ke zlepšení jejich sociální situace. Daná problematika je následně více popsána ve vyhlášce číslo 505/2006 Sb., 3, kde je popisován rozsah poskytování sluţeb. Jedná se především o poskytování informací, které by měly být dané osobě nápomocné k vyřešení daného problému. Dále poskytování informací v rámci nároků, které uţivatel má ve své 12

15 svízelné situaci, případně informace o různých sluţbách (organizacích atd.), které by mohly být rovněţ uţitečné k vyřešení či zlepšení nepříznivé situace. O.s. InternetPoradna.cz v rámci základního sociálního poradenství zahrnuje informování o moţnostech vyuţívání běţně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení. Kromě toho se zabývá zabráněním vzniku závislosti na sociálních sluţbách, o moţnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu blízkou nebo zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a navazujících sluţeb (Výroční zpráva, 2009). Zásadami při poskytování základního sociálního poradenství jsou bezplatnost, diskrétnost, nestrannost, nezávislost, dodrţování práv klientů, respektování rozhodnutí klienta, konkrétní sluţby pro konkrétního uţivatele (sluţby se přizpůsobují potřebám uţivatelům, ne uţivatel sluţbě) a pohlíţí se na celkovou situaci uţivatele i na souvislosti (Krejčířová, Treznerová, s. 28) Odborné sociální poradenství Ve srovnání s výše uvedeným textem odborné sociální poradenství poskytuje pomoc/informace osobám ze specifických sociálních skupin - př. poradna pro oběti trestných činů a domácího násilí nebo poradny pro osoby se zdravotním postiţením atd. (Michalík, 2007a, s. 19). Cílem tohoto poradenství je přispět k prevenci sociálního vyloučení stávajících i potencionálních uţivatelů sociálních sluţeb (Michalík, Haicl, Haiclová, Vrchotová, Broţová, 2008, s. 33). Odborné sociální poradenství v o.s. InternetPoradna.cz se zaměřuje na informování a podpoře uţivatelům při řešení jejich nepříznivé ţivotní a sociální situace. Cílem je, aby si dokázali poradit sami a mohli se co nejvíce společensky uplatnit. V rámci internetového poradenství je odborné poradenství poskytováno odborníky z různých oblastí, které se snaţí o zlepšení jejich ţivotní situace (Výroční zpráva, 2010). Zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, 37 popisuje odborné sociální poradenství jako poskytování pomoci osobám se specifickými problémy (např. manţelské a rodinné poradny). Vyhláška číslo 505/2006 Sb., 4 rozšiřuje zákon o podrobnější popis poskytování sluţeb v rámci odborného sociálního poradenství. Patří sem například sociálně terapeutické činnosti nebo pomoc při uplatňování práv. Sluţba odborného sociálního poradenství zahrnuje činnosti jako zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících sluţeb, sociálně terapeutické 13

16 činnosti, poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí (pomoc při vyřizování záleţitostí, pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím) (Krejčířová, Treznerová, s. 31). Při poskytování odborného sociálního poradenství v Poradně pro osoby se zdravotním postiţením a seniory pracovníci vykonávají také doprovody k soudům, k lékařům. Informují uţivatele o dalších moţných sluţbách. Řeší problematické situace v oblasti právní, rodinné, pomoc s nárokem na poskytování dávek sociálních sluţeb a jiné. Základní sociální poradenství se zaměřuje na poskytování informací potřebných k řešení svízelné situace - jedná se pouze o poskytnutí rad na obecné úrovni, případně poskytnutí kontaktů na specializované pracoviště. Oproti tomu odborné sociální poradenství se jiţ specifikuje na konkrétní problémy, poskytování odborných rad v konkrétních problémech a případech (např. domácí násilí), které mají vést ke zlepšení nebo aţ k vyřešení nepříznivé sociální situace. O.s. InternetPoradna.cz zahrnuje oba typy poradenství a stejně tak se zaměřuje na speciální poradenství, které se zabývá komunikačními technikami se zdravotně a sociálně znevýhodněnými lidmi Speciální poradenství Speciální poradenství je definováno jako soubor poradenských sluţeb, které jsou určené specifickým skupinám jedinců, kteří jsou znevýhodněni zdravotně či sociálně a jejich postiţení má dlouhodobý (chronický) nebo trvalý charakter (Novosad, 2000, s. 61). O.s. InternetPoradna.cz se specializuje na osoby se zdravotním postiţením a znevýhodněním. Zdravotní postiţení je dlouhodobý nebo trvalý stav, který léčbou nelze odstranit, avšak jeho nepříznivý dopad lze zmírnit (Hartl, Hartlová, 2004, s. 442). Matoušek (2003b, s. 271) zdravotní postiţení definuje jako postiţení člověka, které nepříznivě ovlivňuje jeho kvalitu ţivota - navazovat a udrţovat vztahy, schopnost pracovat a jiné. Pojem sociálně znevýhodněný stále není přesně definován. Mezi sociálně znevýhodněné lze řadit skupiny osob, které nemají úplný a rovnoprávný přístup 14

17 k základnímu sociálnímu zabezpečení a nemohou vyuţívat všech občanských práv ve společnosti. Důvodem můţe být cílená diskriminace ze strany státu nebo předsudky společnosti. Do této kategorie patří postiţení lidé, homosexuálové, imigranti, národnostní, náboţenské a etnické menšiny atd. (AMO, 2010, s. 2). Poradenská činnost orientovaná na zdravotně a sociálně znevýhodněné pak musí respektovat a překonávat některé rysy, které se u takto znevýhodněných osob vyskytují ve zvýšené míře - jako je např. citová a podnětová deprivace, obtíţe při zvládnutí emancipace, poruchy sebepojetí, emocionální labilita, izolovanost, komunikační bariéry a nedostatečná motivace (Novosad, 2000, podle Vágnerová, 1999, s. 66). Pracovníci jsou dle zákona o sociálních sluţbách (z. č. 108/2006 Sb.) vzděláváni, aby dokázali pracovat s lidmi s těmito problémy. Poradenství je tedy činnost, která poskytuje informace uţivatelům, kteří se ocitli v ţivotní nepříznivé situaci a nemohou ji vyřešit bez pomoci odborníků. Poskytováním informací se snaţí o zlepšení situace uţivatele. Poradenství můţeme rozdělit na základní sociální, odborné sociální a speciální poradenství. Základní sociální poradenství je poskytováno v kaţdé sociální sluţbě a snaţí se o zprostředkování informací na obecné úrovni, které uţivateli pomohou najít cestu ke zlepšení jeho nepříznivé situace. Také poskytuje kontakty na specializovaná pracoviště, která se uţivatelovými problémy budou zabývat do hloubky skrze odborné sociální poradenství. Základní sociální i odborné sociální poradenství jsou poskytována ze zákona o sociálních sluţbách (z. č. 108/2006 Sb.) a oblast poskytování je rozšířena ve vyhlášce číslo 505/2006 Sb. Odborné sociální poradenství se tedy zaměřuje na určité oblasti, jako jsou např. poradny pro rodiny s dětmi nebo manţelské poradny a další. Poslední oblastí je speciální poradenství, které se zabývá technikami, jak komunikovat s lidmi, kteří jsou zdravotně postiţeni či znevýhodněni. Pro poskytování poradenské sluţby jsou důleţité aspekty, kterými se sluţba snaţí docílit dobře vykonávané práce. Aspekty mohou být vzhled poradny nebo umístění pracoviště. Důleţitá je i kvalifikace pracovníků a jejich snaha vzdělávat se. Celkové personální obsazení. Aspektů je mnoho, práce se ovšem zabývala pouze cíly, principy a zásadami, které jsou definovány v zákoně o sociálních sluţbách. Cíle 15

18 můţeme rozlišit na obecné a specifické. Cílem sociálního poradenství podle Matouška je dovést uţivatele k soběstačnosti - pomoci člověku tak, aby si v budoucnu dokázal pomoci sám. V této oblasti se rozlišuje mnoho principů, kterými se sociální pracovníci musí řídit. Jedná se nediskriminační přístup, nezávislost, autonomie, integrace, partnerství, subsidiarita a bezplatnost. Posledním důleţitým aspektem poradenství je zásada, která je definována zákonem - zásada bezplatnosti, zachování důstojnosti uţivatele, podpory jeho aktivity, motivace a samostatnosti, autonomie a podpory, zásada vysoké kvality sluţeb a dodrţování lidských práv a svobod. 16

19 2 INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ První kapitola se zabývá poradenstvím jako takovým se zaměřením na základní sociální, odborné sociální a speciální poradenství. O.s. InternetPoradna.cz v Olomouci mimo odborného sociálního poradenství v rámci sluţby Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory nabízí i poradenství v iporadně, které je poskytované pomocí internetu - tzv. internetové poradenství. Tato kapitola se tedy zaměřuje na charakteristiku internetového poradenství, na jeho vznik, cíl, principy, různé formy poskytování tohoto poradenství, moţné výhody a nevýhody internetového poradenství a na obecné výhody a nevýhody internetu. V dnešní době je internet velmi rozšířen a většina populace jej pravidelně uţívá, ovšem internetové poradenství není aţ tak známé. V České republice k této problematice zatím existuje pouze jedna známá monografie, proto budu vycházet především z ní. 2.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ Internetové poradenství je poradenskou sluţbou klientům, kteří se ocitli v situaci, pro jejíţ řešení vyhledávají pomoc odborníků prostřednictvím internetu a zároveň nechtějí, nebo nemohou komunikovat s odborníkem pomocí telefonu, nebo osobně (Horská, Lásková a Ptáček, 2010, s. 33). V legislativě je internetové poradenství zakotveno v zákoně číslo 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Jedná se o nový způsob poskytování poradenství, které bývá často označováno jako e terapie. Tato forma poradenství není pro kaţdého a nenahrazuje poradenství tváří v tvář (MAP, 2008). Jiţ před lety se odborníci zabývali otázkou umístěním telefonů do kanceláří - dnes je na telefonu kaţdý odborník a stejným způsobem do domovů a kanceláří proniká i internet (Kraus, Stricker, Speyer, 2011, s. 17). Cílem internetového poradenství je nabídnout uţivatelům, kteří se ocitli v těţké ţivotní situaci a nemohou nebo nechtějí komunikovat přes telefon či osobně, sluţbu, která jim nabízí další moţnost komunikace a řešení jejich problémů (Horská a kol., 2010, podle Rašticová, Lásková, 2001, s. 31). Principy, které v internetovém 17

20 poradenství rozlišujeme, jsou pouze dalšími důvody pro vyuţití této sluţby - jedná se o anonymitu (uţivatel si volí míru anonymity sám - je na něm, co se rozhodne sdělit), bezpečí (odpadá nejistota z kontaktu s poradcem), dostupnost (internet je dostupný doma, ve školách, v kavárnách atd.) a princip trvanlivosti (jedná se o specifický princip, kdy se poradce a uţivatel mohou k danému textu opakovaně vracet a pracovat s ním) (Horská a kol., 2010, s. 35, 36). 2.2 VZNIK INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ Vznik internetového poradenství je povaţován v roce 1999, kdy Modrá linka (centra a linky důvěry pro děti a mládeţ) rozšířila své hodiny poskytovaných sluţeb. I přes tuto skutečnost telefonátů nenabývalo, spíše naopak. Začala tedy vznikat otázka, jak je to moţné. Jednou z hypotéz bylo, ţe lidé, pro které je linka určena, více uţívají internet a telefon se stává vedlejším způsobem rychlé komunikace. Začalo se tedy uvaţovat o ové komunikaci (Horská a kol., 2010, s. 29). se jako jediná forma internetového poradenství uţíval jiţ před rokem 2003, po té byly přidány i další formy, jako např. chat, videokonference a další (Ptáček, 2007, s. 8). Modrá linka je první linkou důvěry, která své sluţby nabízela telefonickou formou dětem a mladým lidem v krizových situacích. Vznikla v roce 1994 v Brně jako občanské sdruţení (Modrá linka, nedatováno). Dnes je jiţ několik linek důvěry, které nabízí internetové poradenství. Nejznámější je ČAPLD - Česká asociace pracovníků linek. Občanské sdruţení ČAPLD vzniklo v roce 1995 a zabývá se těmito úkoly - výcviky telefonické krizové intervence, zaškolení supervizorů pro linky důvěry, rozvoj dalšího vzdělání, odborné semináře a další. Cílem tohoto sdruţení je sdruţování linek důvěry a podporování v odborném rozvoji, chránit profesionalitu a dobré jméno zařízení, chránit pracovníky a uţivatele (ČAPLD, 2013). Internetové poradenství se v sociálních sluţbách nabízí na různých pracovištích, jako na příklad v Poradně pro ţeny a dívky ONŢ v Praze nebo v o.s. InternetPoradna.cz v Olomouci, na kterou je práce zaměřena. 2.3 FORMY INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ Jak bylo výše zmíněno, nejdříve bylo internetové poradenství poskytováno pouze prostřednictvím ové komunikace. V roce 2003 došlo k rozšíření na další 18

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Internetové poradenství na www.iporadna.cz

Internetové poradenství na www.iporadna.cz Internetové poradenství na www.iporadna.cz Andrea Rakušanová Pavel Veselský o.s. InternetPoradna.cz struktura prezentace 1. představení organizace a projektu IP 2. původ a filosofie IP 3. současný stav

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat Tichá linka CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka Tichá linka I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka CENTRUM ONLINE KOMUNIKACE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby Poslání

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Sociální poradenství 5. Sociální poradna, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1.Základní údaje Poslání služby Posláním Sociální poradny

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. sociálně terapeutické dílny ambulantní

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Domácí násilí a senioři Jedná se o zvlášť ohroženou skupinu s ohledem na přirozené změny, ke kterým dochází ve stáří Domácí násilí může být pácháno:

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří v současné době nemají možnost pracovat z různých důvodů na běžném trhu práce.

Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří v současné době nemají možnost pracovat z různých důvodů na běžném trhu práce. Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Sociálně terapeutická dílna, B. Smetany 35, Město Albrechtice, PSČ 793 95 Popis realizace služby Posláním sociálně terapeutické

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek l, PSČ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŢÁKŮ NADANÝCH

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek l, PSČ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŢÁKŮ NADANÝCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŢÁKŮ NADANÝCH Dodatek k ŠVP oborů vzdělávání kategorie E, H, M a L Dodatek je součástí ŠVP oborů: 65-51-H/01 Kuchař-číšník 65-51-E/01 Stravovací a

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K

O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk Tel. 412 384 744, 412 384 745 Fax.: 412 332 774 IČO: 46 79 75 72, e-mail: reditel@charitarumburk.cz URL: www.charitarumburk.cz

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Preambule 1. Sociální práce je profese a akademická disciplína, která podporuje sociální změnu, sociální rozvoj, řešení problémů v mezilidských vtazích,

Více