II. Hlavní panel Konvikt Olomouc Internetové poradenství v praxi kvalita a budoucnost sborník příspěvků z konference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Hlavní panel. 21. 10. 2011 Konvikt Olomouc Internetové poradenství v praxi kvalita a budoucnost sborník příspěvků z konference"

Transkript

1 II. Hlavní panel Konvikt Olomouc Internetové poradenství v praxi kvalita a budoucnost sborník příspěvků z konference

2 II. Internetové Hlavní panel poradenství v praxi kvalita a budoucnost sborník příspěvků z konference Pořadatelé: o. s. InternetPoradna.cz Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Záštitu nad konferencí převzali: rektor Univerzity Palackého prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Yvona Kubjátová náměstkyně primátora Statutárního města Olomouc Mgr. Eva Machová Finančně konferenci podpořili: Firma Smartplus, s.r.o. Olomoucký kraj Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci o. s. InternetPoradna.cz, 2012 Univerzita Palackého v Olomouci, 2012 Editor Pavel Veselský, 2012 Dostupné online z ISBN Editor Mgr. Pavel Veselský, Ph.D. Překladatel Martin Šturdík, M.A. Recenzenti PhDr. Kateřina Thelenová a PhDr. Vladimír Horák, Ph.D. Příspěvky neprošly jazykovými korekturami a byly jen nepatrně redakčně upraveny.

3 Obsah II. Hlavní panel 3 I. Úvodní slovo Pavel Veselský II. Hlavní panel Internetové poradenství v kontextu linky důvěry Andrea Lásková Poradenství přes internet nebo osobně? A co svépomocné poradny? Kristýna Sklenářová III. Sekce kvalita internetového poradenství Hledání kvality již 10 let na cestě Pavel Veselský Rozvoj dovedností studentů psychologie odpovídat na dotazy psychologické sekce Internetporadny.cz Etel Smékalová Co určuje kvalitu ového poradenství na lince důvěry Andrea Lásková Limity komunikace v kyberprostoru s využitím poradny pro pečující Tamara Tošnerová Příklady špatné praxe (internetového poradce) Zbyněk Vybíral Múzy maily nelíbají Svatopluk Antoš IV. Sekce legislativa internetového poradenství (Legislativní) úskalí internetového poradenství Martin Horák Internetové poradenství z pohledu inspekcí kvality sociálních služeb Michal Majer Proč (ne)máme rádi internetové poradenství Martin Škurek Internetové poradenství v praxi Ivana Herzogová Pět let internetové poradny o HIV Ivo Procházka V. Shrnutí výstupů konference VI. Profily autorů VII. Poděkování VIII. Abstrakt

4 II. I. Úvodní Hlavní panel slovo 4 Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou sborník příspěvků z konference Internetové poradenství v praxi kvalita a budoucnost, která se uskutečnila dne 21. října v Olomouci. Když jsme uvažovali o tom, jak nastavit obsahové zaměření konference, v první řadě jsme chtěli, aby byly jednotlivé příspěvky přínosné a inspirativní pro samotné poskytovatele internetového poradenství a až poté pro další zájemce o tuto problematiku proto to zaměření na praxi. Na druhou stranu jsme měli zájem propojit praxi internetového poradenství s akademickou oblastí její reflexe odbornou veřejností je dnes sice již častější, potenciál teoretického ukotvení internetového poradenství ale podle nás naplněn není. Projevem tohoto zájmu je jak skutečnost, že jedna z pořádajících organizací je přímo z praxe a druhá zastupuje akademickou oblast, tak to, že jsme oslovili jak odborníky z praxe, tak akademiky. Snaha o co největší rozmanitost konferenčních příspěvků i přes výběrové zaměření konference je nakonec charakteristická i pro konferenci jako celek a tento sborník. Autoři jednotlivých článků mají zázemí v různých oblastech praxe a velmi rozmanitě také přistoupili nejen k formální podobě svých příspěvků, ale i obsahu (podle nás jedna ze silných stránek předloženého sborníku). Co se týče výběrového zaměření konference, rozhodli jsme se pro dvě oblasti, které v souvislosti s internetovým poradenstvím považujeme v současnosti za klíčové. Jedná se o téma kvality internetového poradenství a problematiku jeho legislativního ukotvení (kvalita a budoucnost z názvu konference). Oběma tématickým oblastem byla na konferenci věnována jedna z odpoledních sekcí. V sekci kvalita internetového poradenství (IP) se příspěvky orientovaly kolem následujících otázek: Jak vnímáte téma kvality obecně na českém internetu/ na svém pracovišti? Procházelo tohle téma nějakým vývojem? Vnímali jste kvalitu IP dříve jinak než nyní? V čem spočíval ten vývoj? Jaké jsou hranice IP jeho možnosti a limity, s ohledem na jeho kvalitu? Jaká jsou specifická rizika poskytování IP (etická, odborná atp.) a jaké jsou naopak jeho šance (silné stránky), s ohledem na jeho kvalitu? Pracujete s nějakými více či méně konkrétními kritérii kvality IP? Pokud ano, jakým

5 I. Úvodní slovo 5 způsobem (pravidla služby, intervize, supervize, kontrakt s klientem atp.)? Předpokládáte nebo považujete za žádoucí nějaký budoucí vývoj kvality IP? V panelu internetové poradenství a legislativa potom byly hranice tématu stanoveny těmito otázkami: Jak vnímáte téma legislativa sociálních služeb vzhledem k IP je významné? Jaký je váš názor na vývoj legislativy v oblasti sociálních služeb směrem k IP? Jaké jsou dle vás zásadní legislativní omezení IP? Mělo by být podle vás vůbec IP nějak právně ošetřeno/ upraveno? Pokud ano, jak? Je z vašeho pohledu v současné době legislativní rámec IP dobře nastaven? Pokud ano / ne, prosím zdůvodněte svůj pohled. Co dle vás by mohli a měli poskytovatelé sociálních služeb podniknout ke zlepšení legislativního vymezení IP (považujete-li to za potřebné)? Odpovědi na ně můžete nalézt v jednotlivých článcích, a soubornou informaci, i když nutně zjednodušující, jsme se pokusili nabídnout v kapitole Shrnutí výstupů konference. Doufáme, že publikování informací, které zazněly na konferenci, vám jako čtenářům zprostředkuje i něco z její atmosféry a bude pro vás podnětné a inspirativní. Pavel Veselský, editor

6 II. Hlavní panel 6 Internetové poradenství v kontextu linek důvěry PhDr. Andrea Lásková Klíčová slova: linka důvěry, internetové poradenství, ové poradenství, Modrá linka, principy internetového poradenství, typologie kontaktů, internetová poradna, internetové poradna při lince důvěry. Abstrakt: Příspěvek se věnuje modelu internetového poradenství, který poskytuje Modrá linka, o. s. (linka důvěry nejen pro děti a mládež) od roku Seznamuje stručně s vývojem tohoto modelu, s druhy internetového poradenství uplatňovaných na Modré lince, o. s., s počtem a typem kontaktů, nastiňuje metodiku práce a vymezuje specifika práce v prostředí linek důvěry. V závěru jsou čtenáři seznámeni s návrhem vyjasňujícím terminologii v oblasti poskytovatelů internetového poradenství. Cílem příspěvku je přiblížit fungující model, který se v praxi osvědčil a je vyhledávaným typem poradenství ze strany klientů linky důvěry. Internet Advisory Service in Context of Crisis Hotlines Keywords: Crisis hotline, internet advisory service, advisory service, Modrá linka, principles of internet advisory service, contact typology, internet advisory service, crisis hotline-affiliated internet advisory service. Abstract: The paper describes the model of internet advisory service as has been provided since 1999 by the nonprofit organization Modrá linka, o. s. (Blue line) - crisis counseling not only for children and teenagers. The paper deals with the brief history and development of this model, types of internet advisory services provided by Modrá linka, o. s. and number and types of contacts. It also outlines the working methods and defines work particulars in the context of crisis hotlines. The final section of the paper is concerned with a proposal to clarify the terminology associated with providers of internet advisory service. The objective of the paper is to describe a functioning model that proved successful in practice and that is a type of advisory service sought after by clients of the crisis hotline. Úvod Organizátoři této konference mne požádali o příspěvek, který by se věnoval internetovému poradenství, které je realizováno prostřednictvím linek důvěry. Na tomto místě se tedy pokusím představit model, který poskytuje Modrá linka, o. s. V pří-

7 II. Hlavní panel 7 spěvku čerpám především ze své zkušenosti internetové poradenství jsem jako novou službu v této neziskové organizaci zaváděla a od roku 1999 ji také poskytuji. Zároveň se opírám o zkušenosti svých kolegů, se kterými se dlouhodobě věnujeme metodice i kvalitě internetového poradenství. Naše poznatky pak nabízíme ve Výcviku Internetového poradenství a shrnujeme je v publikaci, která vyšla v roce 2010 (Horská, Lásková, Ptáček, 2010). Modrá linka 1 Modrá linka, občanské sdružení, působí jako linka důvěry především v brněnském regionu od roku Do června 2011 poskytovalo své služby zejména dětem a mládeži. Od července ale nabízí svou pomoc v krizových situacích nejen dětem a mladým lidem, a orientuje se i na dospělé klienty (www.modralinka.cz). Rozdělení oblastí problémů řešených klienty Modré linky v roce vztahová 29,7 % osobnostní a existenciální 31,8 % sociálně-právní 5,5 % zdravotní 11,4 % sexuální 5,8 % závislosti 5,5 % problematika menšin 0,3 % traumatuzující událost 1,9 % psychopatologie 1,6 % syndrom CAN 6,5 % 1 Výroční zpráva Modré linky, 2010.

8 II. Hlavní panel 8 Internetové poradenství začalo toto sdružení nabízet od roku 1999 ve formě ového poradenství. Během roku 2005 tato linka důvěry zahájila provoz nové služby pro klienty, která se realizuje přenosem hlasu po internetu nazývaného odborně VoIP (Voice over Internet Protocol). Modrá linka k telefonování přes internet využívá programu Skype. V roce 2004 poprvé Modrá linka nabídla Výcvik v internetovém poradenství akreditovaný Českou asociací pracovníků linek důvěry (ČAPLD), v současné době akreditovaný MPSV. Dva členové Modré linky se účastnili pracovní skupiny pro tvorbu Etického kodexu internetové poradny pod záštitou ČAPLD, který byl přijat v Liberci v roce 2005 (www.modralinka.cz). Prostřednictvím programu Skype bylo v roce 2009 realizováno 378 kontaktů, v roce 2010 to bylo 520 kontaktů. ových kontaktů jsme v roce 2009 zaznamenali 2747, a v roce 2010 to bylo 1861 kontaktů. Od počátku se jako občanské sdružení snaží Modrá linka neustále v oblasti internetového poradenství vyvíjet, přemýšlet o její kvalitě, prosazovat tento typ poradenství. Z uvedeného vyplývá, že internetové poradenství se na Modré lince utvářelo především v kontextu organizace respektující filozofii a principy linek důvěry a na tomto základě vytvořilo fungující model. V následující části článku se věnuji výhradně ovému poradenství, neboť poradenství prostřednictvím VoIP je metodicky i jinak totožné s poskytováním poradenství prostřednictvím telefonu, což není předmětem zájmu této konference. Principy internetového poradenství v rámci linek důvěry Lze konstatovat, že Linky důvěry (dále jen LD) se v České republice, podobně jako v jiných evropských zemích, staly hlavní hybnou silou v rozvoji internetového poradenství 2 a tím ovlivnily jeho samotnou podobu 3 (Horská, Lásková, Ptáček, 2010). Abych mohla lépe představit internetové poradenství na linkách důvěry, dovolte mi nejprve krátce charakterizovat principy linek důvěry, které se přímo odráží v principech internetového poradenství tohoto proudu. 2 Například v USA se internetové poradenství vyvíjelo odlišnou cestou než v evropském prostředí spíše prostřednictvím aktivit jednotlivců a jejich soukromých praxí. 3 Antoš (2006) označuje za prehistorii tohoto typu poradenství rok 1997, kdy Linka důvěry Ostrava vytvořila svoji webovou stránku, na které nabídla možnost odpovídat na otázky zájemců. Tento typ poradenství postupně začínaly nabízet i jiné linky důvěry LD Vsetín, LD Opava, Modrá linka.

9 II. Hlavní panel 9 K přednostem linek důvěry a zároveň k jejím hlavním principům, které se rovněž odráží v internetovém poradenství, můžeme zařadit (Ptáček, 2003, Otradovcová, 2008, Horská, Lásková, Ptáček, 2010): a) Snadnou dostupnost klient může LD kontaktovat v tom okamžiku, kdy je to pro něj nejvhodnější, bez nutnosti objednání. Jednoduchou dosažitelnost vítají zejména mladí lidé a děti, neboť právě oni vnímají internet jako běžnou součást svého života je pro ně přístupný na školách, v kavárnách, doma. Tak se stává internet službou nadregionální. Modrou linku kontaktují poměrně často čeští klienti žijící v zahraničí, mnohdy jde o klienty ze Slovenska. Princip dostupnosti splňuje i ten fakt, že je služba (alespoň v prostředí linek důvěry) poskytována zdarma (klient platí pouze připojení k internetu (resp. telefonní tarif), ne službu samotnou). b) Anonymitu klient volí míru anonymity dle svých potřeb, záleží jen na něm, co sám o sobě sdělí (respektive v IP napíše). V rámci kontaktu s pracovištěm může pozměňovat dle své vůle, věk, místo, bydliště (u IP i pohlaví) apod. Rovněž pracovníci zůstávají pro klienty anonymními poradci, pracují vždy za tým, takže si klient může představit obraz svého poradce, dle svých potřeb. Pracovník neuvádí (a to ani na přání či naléhání klienta) svůj věk, profesi či další údaje, navíc není nikdy na LD možný kontakt face to face. c) Důvěrnost a bezpečí klient volající či píšící na LD je v osobním bezpečí, odpadá nejistota z osobního kontaktu, nestojí nikomu tváří v tvář a tak může hovořit nebo psát i o velmi citlivých tématech, která se v osobním kontaktu otevírají hůře (otázka sexuality, týrání, zneužívání apod.). Pokud to neodporuje zákonům, všechna jeho sdělení zůstávání důvěrná. Mnohdy bývá telefonické či internetové poradenství jeho prvním kontaktem s profesionálním způsobem pomoci vůbec. d) Týmovost a odbornou způsobilost pracovníci linky důvěry nevystupují během služby jako jednotlivci (v týmu může být zastoupeno mnoho profesí sociální pracovník, psycholog, pedagog, lékař vždy s odborným výcvikem pro telefonickou krizovou intervenci a internetové poradenství), nýbrž jako členové týmu LD což přináší výhodu jednotnosti v používaných technikách a metodách a jednak možnost návaznosti na předchozí kontakty, vzájemné zastupitelnosti, omezování tendencí klientů navázat se na konkrétního poradce apod.

10 II. Hlavní panel 10 V IP je možné zaznamenat další významný princip (který nenavazuje na principy linek důvěry), jenž nechci opomenout, a to princip trvanlivosti. Klient i poradce se mohou k textu opakovaně, i v pozdější době, vracet. Z hlediska internetové poradny je to důležité v kontaktech opakovaných a závažných je na co navázat, odkazovat se apod. Je dobré také vědět, že text může být podkladem pro stížnost klienta, takže posuzovatelé stížnosti mají věrnou podobu komunikace poradce s klientem. S tímto principem souvisí i další potencionální možnosti, jak může být s komunikací naloženo například může být otištěna či vyvěšena kdekoliv bez vědomí poraden. Může být také uveřejněna například v některých pracích studentů či výzkumníků, kteří tento způsob využívají k testování poradny, ke svým výzkumům apod. Druhy ových kontaktů (typologie) V počátcích poskytování ového poradenství neexistovalo žádné dělení, kategorizace či typologie těchto kontaktů. Teprve v roce 2003 se poprvé Ladislav Ptáček (2003) pokouší zpětně z dat Modré linky utvořit typologii zpracovaných kontaktů. Z našich zkušeností se ukazuje, že ne všechny kontakty mají stejný charakter a k některým je potřeba volit zcela odlišnou poradenskou strategii práce než je tomu v jiných případech. To je možné právě ve chvíli, kdy si poradce ujasní s jakým typem u pracuje. Pro vytvoření typologie použil Ptáček (2003) mimo analýzy dat Modré linky také analogii s typologií telefonickou (Vodáčková, 2002), která byla běžně dostupná v literatuře i v rámci vzdělávání pracovníků linek důvěry. Postupem doby se ukázalo, že je potřeba upravit názvosloví některých kategorií, aby odpovídalo reálnému světu ového poradenství. V současné době používáme následnou typologii 4 : 1. Testovací y klient testuje poradnu dříve, než se svěří se svým problémem. Příklad: Poraďte mi, jak mám odmítat přehlídky v prádle, hrozně se stydím. Taťána Kuchařová, Miss World Více k typologii najdete v knize Horská, B., Lásková, A., Ptáček, L.: Internet jako cesta pomoci. Slon, Praha: 2010 nebo v textech: Modrá linka (Horák, Horská, Lásková, Ptáček) Výcvik v internetovém poradenství I. výcvikové materiály Modré linky. Brno: Modrá linka.

11 II. Hlavní panel Zneužívající y tyto typy ů přicházejí od lidí, kteří zneužívají poradnu pro uspokojení svých potřeb (např. sexuálních), které přesahují možnosti i celkový prostor internetového poradenství. Přesah může být daný obsahem mailu či jeho celkovým rozsahem. V takovýchto kontaktech lze předpokládat nebo samotný kontext ukáže, že píšící osoba vlastně nemá zájem o pomoc poradny, ale je vedena jinými a to vědomými či nevědomými motivy. Příklad: Na dětskou linku důvěry se opakovaně obrací 65letá žena, která posílá y, které mají běžně rozsah 10 normostran s textem, ve kterém si stěžuje na současné poměry a chválí komunistické období v České republice. Na odpovědi pracovníků vůbec nereaguje, ale pokračuje v zasílání těchto ů 20x do měsíce. 3. Informativní y dotazy ve formě žádosti o informace a to až ve čtvrtině celkového počtu kontaktů. Příklad: Ahoj, je mi 16 let, jmenuji se Erika. Bydlím s mámou v Líšni. Už dva roky se řežu do rukou i do nohou. Včera jsem to řekla mámě, chci s tím skončit a hledáme, kam mám zajít, za jakým doktorem nebo tak. Znáte někoho dobrého? Vím, že sama to nezvládnu, to už jsem mockrát zkoušela. Držte mi pěsti. Eri 4. Naléhavé y v těchto mailech se obracejí klienti na internetové poradenství v nejrůznějších typech krizí. Příklad: AHOJ!!!! To je hrozné proč??? se to musilo stát. PLÁČU a nemůžu nijak přestat už NIC nebude jako dřív, ach jo. Můj přítel mě opustil a podvedl.musím furt plakat i teď pláču. Jsem tak UNAVENA, chce se mi spát, prostě to zabalit, zavřít oči a nechat to být. jak mi to mohl udělat. 5. Poradenské y tyto druhy kontaktů patří k vůbec nejčastějším v internetovém poradenství na lince důvěry, přesahují 2/3 celkového počtu kontaktů. V poradenských ech se objevuje velmi rozsáhlý tématický záběr. Mezi nejčastější témata Modré linky patří vztahové problémy: rodinné, přátelské, partnerské i vrstevnické. Příklad: Jsem obětí domácího násilí. Kvůli hrubosti mého muže jsem již rok u mých rodičů. Nejsem však schopna kvůli psychické labilnosti rozhodnutí, jak dále v životě pokračovat. Neustále s rodiči žít nemohu, k partnerovi se velmi bojím vrátit. Zodpovědnost za jakékoliv rozhodnutí ale nejsem schopná unést. Můžete mi nějak pomoci?

12 II. Hlavní panel 12 Metodika ového poradenství V rámci Modré linky vznikla rovněž metodika ového poradenství. Není v možnostech tohoto textu se věnovat metodice podrobněji, to lze na výcviku Internetového poradenství Modré linky 5. Na tomto místě lze však konstatovat, že metodiku lze dělit z hlediska procesu. Z tohoto úhlu pohledu existuje několik etap, kterými ová výměna mezi poradcem a klientem probíhá: přijetí el. pošty vyhledávání dřívějších kontaktů klienta zjišťování zakázky formulace odpovědi konzultace odpovědi odeslání odpovědi Metodiku ového poradenství lze vnímat i z hlediska struktury a obsahu. V tomto případě se potom podrobněji věnujeme následujícím částem odpovědi: Pozdrav a oslovení klienta úvodní text reakce na zakázku doplnění důležitých bonusů zakončení odpovědi. Internetové poradenství Modré linky a současnost Modrá linka přijímá i nové výzvy v této oblasti. Momentálně se připravuje na zavedení chatu pro klienty linky důvěry. Spolu s kolegy Horskou a Ptáčkem se domníváme, že také nastal čas na vyjasnění terminologie v oblasti poskytovatelů IP. Na poli Modré linky byl učiněn pokus o utřídění a vyjasnění terminologického chaosu a nabídnout odborné veřejnosti jakýsi logický rámec (Horská, Lásková, Ptáček, 2010). Vymezení internetové poradny Za internetovou poradnu lze považovat organizace, které se na činnost internetového poradenství specializují v českém prostředí je nejznámější InternetPoradna Olomouc (www.iporadna.cz). Internetovou poradnu provozují rovněž i instituce, které nabízí internetové poradenství jako jednu ze svých několika služeb. Internetové poradenství je tak jedním z jejich hlavních zaměření a stojí na stejné úrovni jako ostatní činnosti organizace. 5 A rovněž v knize Horská, B., Lásková, A., Ptáček, L.: Internet jako cesta pomoci. Slon, Praha: 2010

13 II. Hlavní panel 13 Instituce, které jsou takto zaměřené se většinou specializují na práci s určitou cílovou skupinou. Například v oblasti pomoci klientům trpícím poruchami příjmu potravy, poskytuje občanské sdružení Anabell (www.anabell.cz) mimo služby sociálního poradenství a telefonické krizové pomoci rovněž i internetové poradenství. Aby organizace mohla provozovat internetovou poradnu, je nutné, aby naplnila základní kvalitativní požadavky na takto zaměřený provoz a to odborné, technické a organizační, přičemž mezi hlavní požadavky patří práce v týmu a vyškolení právě v tomto typu poradenství (Horská, Lásková, Ptáček, 2010). Za internetovou poradnu tedy nelze považovat pracoviště, které se na tuto činnost nespecializuje, ale například ojediněle odpoví na ový dotaz s poradenskou tematikou. Jde spíše o nahodilou práci s y, bez speciálního vyškolení a splnění dalších kvalitativních požadavků. Jako příklad si lze představit manželskou a rodinnou poradnu, která obdrží dotaz klienta s rozvodovou tematikou, na který sice jeden z poradců či sociální pracovnice zareaguje, ale pouze s nabídkou osobní konzultace. Stejně tak nelze považovat za internetovou poradnu služby, které nabízejí jednotlivci nejčastěji soukromí psychoterapeuti, psychologové či psychiatři. Ti sice poskytují internetové poradenství nejrůznějších forem, ale jako doplňkovou službu v rámci svých prezentací na webových stránkách. Jejich aktivity nejsou zastřešeny žádnou organizací sociálních služeb, nesplňují základní požadavek týmovosti práce v internetové poradně. V tomto případě lze doporučit například označení internetový poradce nebo poskytovatel internetového poradenství apod. tak, aby se rozlišilo, že je tato služba poskytována jednotlivcem, nikoliv organizací (Horská, Lásková, Ptáček, 2010). Vymezení internetové poradny při lince důvěry Lze konstatovat, že se nám jeví jako důležité a nutné odlišit internetové poradenství při linkách důvěry od ostatních internetových poraden. Jde o pracoviště linky důvěry, které mimo krizové telefonické pomoci poskytují i internetové poradenství. Pro pracoviště, které jsou členy České asociace pracovníků linek důvěry je závazný Etický kodex internetové poradny, který vznikl na poli asociace a vychází z historického kontextu poslání linek důvěry (www.capld.cz). Práce je založena na týmovém aspektu, bezplatnosti a anonymity těchto služeb. Je možné označit za nevhodné používání názvu internetová linka důvěry a to jak pro již dříve vymezené internetové poradny, tak pro samotné linky důvěry. Pojem linka důvěry je úzce spjat s poskytováním telefonické krizové intervence, která má v České republice více než

14 II. Hlavní panel 14 45letou tradici. 6 Způsob práce na telefonu a prostřednictvím internetu je v mnoha aspektech natolik odlišný, že jej nelze mísit dohromady a to ani prostřednictvím označení pracoviště. Je to matoucí pro klienty i pro pracovníky samotné (Horská, Lásková, Ptáček, 2010). Je zřejmé, že do budoucna vznikne, i přes tuto nabídku ujasnění pojmů a označení provozovatelů internetového poradenství, nutnost se k terminologii vracet a zpřesňovat ji. Je možné pracovat například s představou situace, kdy internetová poradna, která se věnuje poradenství prostřednictvím chatu a u začne provozovat VoIP poradenství a tím se přiblíží klasickému telefonickému poradenství v takovémto případě však nejde o pracoviště linky důvěry. Je tedy dopředu prozíravé předpokládat, že ještě mohou vznikat nejrůznější kombinace a možnosti služeb internetového poradenství (Horská, Lásková, Ptáček, 2010). Zdroje a použitá literatura ANTOŠ, S. Internetové poradenství: snadná realita?. Sociální práce / Sociálná práca. 2006, č. 1, s HORÁK, M.; HORSKÁ, B.; LÁSKOVÁ, A.; PTÁČEK, L. Výcvik v internetovém poradenství I. výcvikové materiály Modré linky. Brno: Modrá linka, HORSKÁ, B.; LÁSKOVÁ, A.; PTÁČEK, L. Internet jako cesta pomoci. Praha: Slon, s. ISBN LÁSKOVÁ, A. Internetové poradenství na linkách důvěry jako nástroj pomoci klientům. Ružomberok, s. Rigorózní práce. Katolicka univerzita, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied. MODRÁ LINKA. Výroční zpráva Modré linky za rok Brno: Modrá linka, OTRADOVCOVÁ, J. Sociální pomoc lidem v krizi prostřednictvím linek důvěry. Ružomberok, s. Rigorózní práce. Katolicka univerzita, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied. 6 První česká linka důvěry byla v tehdejším Československu založena v roce 1964 (Vodáčková, 2002).

15 II. Hlavní panel 15 PTÁČEK, L. Internetové poradenství Modré linky. Brno, s. Absolventská práce. Evangelická akademie,vyšší odborná škola sociálně právní. VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence. Praha: Portál, s. ISBN Internetové zdroje Modrá linka [online] [cit ]. Dostupné z www: <http://www.modralinka.cz/?page=home>. Česká Asociace Pracovníků Linek Důvěry [online] [cit ]. Dostupné z www: <http://www.capld.cz/>.

16 II. Hlavní panel 16 Poradenství přes internet, nebo osobně? A co svépomocné poradny? Mgr. Kristýna Sklenářová Klíčová slova: poradenství, sociální poradenství, internetové poradenství, face-to- -face, uživatel, klient, tazatel, komunikace, etický kodex, dotaz, odpověď, kontakt, setkání, bezpečnost, bezplatnost, anonymita. Abstrakt: Autorka se v příspěvku věnuje dvěma navzájem propojeným oblastem. Srovnání internetového poradenství s poradenstvím osobním. Autorka se však v příspěvku dotkne také tzv. Poraden svépomocných, tedy neprofesionálních. V příspěvku se objevuje srovnání zejména z pohledu reflexe kvality odpovědí a přístupu k tazatelům. Srovnání internetového poradenství a osobního poradenství je popsáno zejména z pohledu naší praxe. Autorka uvádí srovnání na základě několika příkladů ze své praxe v o. s. InternetPoradna.cz; stejně tak zobrazuje i příklady z jiných poraden. Advisory Service via the Internet or Face-to-Face? And How About Self-help Counseling Service? Keywords: Advisory service, social advisory service, internet advisory service, face-to-face, user, client, inquirer, communication, code of ethics, inquiry, contact, meeting, security, free of charge, anonymity. Abstract: The paper is concerned with two interrelated areas it compares the internet advisory service with face-to-face advisory service. The paper also addresses the issue of self-help advisory service, i.e. non-professional advisory service. The comparison primarily reflects the standpoint of inquiry quality and approach to inquirers. The comparison between the internet and face-to-face advisory service is mainly presented from the point of view of our practice and experience. These types of advisory service are compared based on several examples as experienced in the NGO InternetPoradna.cz; examples from other providers of advisory service are also described. Na úvod této kapitoly bych ráda využila citaci od kolegyně Andrey Láskové. Domnívám se, že právě tato věta plně charakterizuje podstatu internetového poradenství.

17 II. Hlavní panel 17 Internetové poradenství je poradenskou službou klientům, kteří se ocitli v situaci, pro jejíž řešení vyhledávají pomoc odborníků prostřednictvím internetu a zároveň nechtějí, nebo nemohou komunikovat s odborníkem pomocí telefonu, nebo osobně. (Lásková, 2010) Samotná kapitola je strukturovaná do několika částí, které jsou vzájemně provázané. Na začátku si shrňme základní rozdíly mezi poradenstvím přes internet a poradenstvím osobní formou. Myslím si, že bude přínosné si jednotlivé rozdíly znázornit prostřednictvím výhod a nevýhod obou forem poradenství. Výhody internetového poradenství z pohledu tazatele Tazatel má možnost si dotaz připravit dopředu. Tazatel (míněno též později uživatel ) má možnost si kdykoli svůj dotaz sepsat, kdykoli jej jakkoli upravit a stejně tak jej kdykoli odeslat do prostředí vybrané internetové poradny, případně em. Záleží pouze na tazateli, jak dlouho si jej bude připravovat, kdy se rozhodne svůj dotaz odeslat. Nemusí se nikam objednávat, nemusí si předem domlouvat konzultaci, zkrátka může jen svůj dotaz napsat v době, kdy se na to cítí, kdy se mu chce. Minimalizace sympatií či antipatií, menší šance ovlivnění přenosem mezi tazatelem a poradcem. Každý tazatel a poradce na sebe i nevědomě nějakým způsobem působí. Nejčastější role by se dala pojmenovat jako role nadřízeného a podřízeného i když víme, že by se spíše mělo jednat o role svou partnerů. V určitých situacích však může dojít k tomu, že uživatel je poradci z nějakého důvodu nesympatický, nebo naopak. Případně může dojít k opaku některá, či obě strany mohou vysílat příliš kladné emoce. V těchto případech by mohlo eventuálně dojít k ovlivnění při řešení situace uživatele příliš nízká či vysoká angažovanost. Beze sporu není možné tvrdit, že k tomuto nemůže u internetového poradenství dojít. Dovedu si velmi reálně představit, že by mohlo u poradce dojít k příliš velké zaujatosti dotazem. Je však daleko vyšší pravděpodobnost, že riziko ovlivnění poradce nebo tazatele bude nesrovnatelně nižší. Dobrá dostupnost místní i časová. Bezpochyby velká výhoda zvláště v dnešní době. V době, kdy je internet téměř na každém kroku 24 hod denně, 365 dní v roce. Stačí si pouze otevřít prohlížeč, najít si na internetu stránky poradny a odeslat dotaz. Jak jednoduché. Kdežto pro osobní poradenství je nejčastěji potřeba do poradny dojít, případně se předem objednat. A nebo si domluvit návštěvu poradce například u sebe doma na určitý čas.

18 II. Hlavní panel 18 Možnost vyhledat odpověď na dotaz, aniž by jej tazatel zadal v archivech. Tato výhoda se vztahuje k naší poradně iporadna.cz. Na webových stránkách je stále dostupný archiv dotazů a odpovědí. Tazatel tak nemusí dotaz zadávat vůbec, odpověď si může vyhledat z předešlých zodpovězených dotazů. Jen je třeba si pohlídat, aby byl původní dotaz totožný. Možnost seznámit se s profilem toho, kdo odpovídá. I tato výhoda je vztažená k webu Každý návštěvník stránek se může seznámit s těmi, kdo na webu odpovídají. U odpovědi od redaktora je vždy uvedeno jméno redaktora, jehož proklikem je možné se dostat na redaktorův profil. Domnívám se, že se jedná o velkou výhodu těchto stránek. Zvyšuje to důvěryhodnost jak organizace, tak i odpovídajícího redaktora a stejně tak i míru informovanosti tazatele. Výhody internetového poradenství z pohledu poradce Větší šance navázání kontaktu. Dalo by se říci, že tato výhoda navazuje na první výhodu z pohledu tazatele. Tím, že tazatel není poradcem tlačen do poradenského procesu, může využít poradnu anonymně a téměř kdykoliv, je o hodně vyšší pravděpodobnost, že poradnu využije a naváže tak s poradnou kontakt. Poradce má možnost si odpověď promyslet či upravit. Platí to stejné, jako je popsané u první výhody z pohledu tazatele. I poradce není většinou natolik ovlivněn časem, jakožto u poradenství osobní formou. U většiny poraden není natolik podstatné, zda bude odpověď vložená teď, nebo až za hodinu. To však samozřejmě neplatí u poradenství poskytované formou chatu (on-line), nebo v době, kdy má vypršet lhůta pro odpověď (je-li stanovena). Zpracování odpovědi na dotaz v době, kdy to poradci vyhovuje. I zde platí to, co je popsané v předchozím odstavci. Minimalizace sympatií či antipatií, menší šance ovlivnění přenosem mezi tazatelem a poradcem. Nevýhody internetového poradenství z pohledu tazatele Absence osobního kontaktu. Když jsem si tuto prezentaci připravovala, napadlo mě tato nevýhoda jako první. Ale, je to vždy nevýhoda? Ze svých dosavadních zkušeností se domnívám, že ne. Více informací k tomu doplním u bodu kondice poradce (nevýhody osobního poradenství).

19 II. Hlavní panel 19 Odpověď nemusí být zpracovaná ihned. Zde samozřejmě záleží na individuálním nastavení jednotlivých poraden. Na internetu jsem se u některých poraden setkala i například s 30denní lhůtou pro odpověď. Nutno však podotknout, že se jednalo zejména o lékařské či právní poradenství. A jak je obecně známo, poradenství v těchto oblastech je poměrně hodně vytížené. Nevýhody internetového poradenství z pohledu poradce Neúplnost informací v dotazech, nemožnost se doptat, domněnky, hypotézy. Dalo by se konstatovat, že je to jistě právem považované za nevýhodu. Já v tom však vidím i možnou výhodu; a to jakousi minimalizaci přepečovávání tazatele. Poradce může být ovlivněný svými domněnkami. Podle mého názoru jde o poměrně náročný požadavek na poradce jak moc a jakým způsobem bude se svými interpretacemi pracovat. Nemožnost ověřit pravdivost informací. Tento bod je podrobněji popsaný v příspěvcích od kolegy Pavla Veselského a stejně tak v příspěvku od Ivany Herzogové. Větší riziko zneužití. Nevidíme tazatele, který zadal dotaz, jemuž poskytujeme odpověď. Nevíme, zda ve svém dotaze uvedl pravdivé informace. Absence osobního kontaktu. Jak jsem výše uvedla je to vždy nevýhoda? Výhody osobního poradenství z pohledu tazatele Komunikace face to face Možnost se doptat na podrobnější informace. Přirozenější. Možnost ovlivnění celého komunikačního procesu intonací, tónem hlasu, tempem a plynulostí řeči, gesty, mimikou, aj. Výhody osobního poradenství z pohledu poradce. Komunikace face to face Menší riziko zneužití. Vidíme, s kým komunikujeme, pozorujeme prvky jeho verbální i neverbální komunikace. Možnost doptat se. Možnost ovlivnění celého komunikačního procesu intonací, tónem hlasu, tempem a plynulostí řeči, gesty, mimikou, aj.

20 II. Hlavní panel 20 Nevýhody osobního poradenství z pohledu tazatele Neznámé, cizí, pro někoho nepřirozené prostředí. Každému vyhovuje něco jiného. Mohou se tak objevit specifické požadavky např. na sedací nábytek. Někomu mohou vadit barevně vymalované stěny konzultační místnosti, stejně jako jinému uživateli mohou vadit bílé stěny. Pro osoby trpící klaustrofobií mohou být značným problémem konzultační místnosti o malé rozloze. Musí být dodrženy podmínky na soukromí a bezpečnost. Všechny tyto atributy mohou ovlivnit celý poradenský proces. Musí si pro radu dojít. Uživatel musí do poradny dojít, případně se předem objednat. Musí tak překonat jak architektonické bariéry, tak i ostych před poradcem, zkusit s poradcem navázat osobní důvěrný vztah. U některých poraden existuje možnost terénního poskytování služby poradce se může s uživatelem sejít i mimo prostory poradny. Například v jeho bydlišti, nebo v jiném prostředí. Je zcela přirozené, že každý uživatel se snaží mít pod kontrolou intonaci, tón hlasu, tempo a plynulost řeči, mimiku, gesta, ostych, prvotní obavy, aj. Větší riziko přenosu, vzájemném ovlivněním mezi tazatelem a poradcem. Toto riziko se objevuje při každé osobní konzultaci. Vše souvisí se sympatiemi a antipatiemi, které jsou popsané výše, v bodě 2 u výhod internetového poradenství z pohledu tazatele. Nevýhody osobního poradenství z pohledu poradce Kondice poradce. Jak jsem u nevýhod internetového poradenství z pohledu tazatele naznačila, poradce je v první řadě člověk, přestože při poradenském procesu vystupuje v roli profesionála. Ne vždy je poradce v perfektní fyzické kondici, ne vždy je v perfektním psychickém rozpoložení. Přesto by se to nemělo odrazit právě v poradenském procesu (např. záměrně urychlovat průběh konzultace, přeskočit některé pasáže, ať už jednání se zájemcem, či shrnutí závěrů konzultace, aj.) Právě z toho důvodu může být internetové poradenství v některých okamžicích vítanější. Větší riziko ohrožení bezpečnosti pracovníka. Žádný poradce dopředu neví, kdo v roli uživatele přijde. Přijít může kdokoli. Je třeba si uvědomit, že do poradny přichází někdo, kdo řeší problém. Může být vnitřně zraněný. A právě toto

Internetové poradenství na www.iporadna.cz

Internetové poradenství na www.iporadna.cz Internetové poradenství na www.iporadna.cz Andrea Rakušanová Pavel Veselský o.s. InternetPoradna.cz struktura prezentace 1. představení organizace a projektu IP 2. původ a filosofie IP 3. současný stav

Více

Interní předpis NCBI č. 1

Interní předpis NCBI č. 1 Interní předpis NCBI č. 1 Cíle a způsoby poskytování služby Online Helpline Obsah strana 1. Poslání služby Online Helpline 2 1.1. Cílová skupina 2 1.2. Provozní doba 3 1.3. Činnosti poskytované služby

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI D

POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI D POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA, o.s. v Praze je poskytování nepřetržité odborné distanční krizové pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz. Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý

Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz. Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý o nás Sdružení Podané ruce, o.s. - Terénní programy Brno Vznik v roce 2001 Současný tým od

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1 PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie Komunikace: communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě.

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě. Strana 1/12 Část 1 Hlavní sekce proarch aplikace.....str. 2-10 1. Můj výpis 1.1. Akce 1.2. Výběr akce 1.3. Uživatel 1.4. Výběr uživatele 1.5. Zaslání přístupových údajů pro klienta 2. proarch výpis 2.1.

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY Provozní řád upravuje podmínky poskytování služby dluhového poradenství v Poradně pro dlužníky Sdružení SPES. (Dále jen poradna). Podmínky a rozsah poskytovaných služeb

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Informace o sociální službě

Informace o sociální službě Informace o sociální službě 1. Název sociální služby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2. Poskytovatel Název: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - DENNÍ STACIONÁŘ Sídlo: Skalníkova 519, 35301 Mariánské

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů.

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů. Při práci a pohybu na Internetu hrozí nám i našemu počítačovému vybavení řada nebezpečí. Řekneme si, jak postupovat, aby práce s Internetem neohrozila naše soukromí, nebo techniku, kterou využíváme. Ohrožení

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí usiluje o výběr a zveřejňování kvalitních původních odborných článků v oborech spjatých s hornictvím, které jsou recenzovány a publikovány na vysoké odborné úrovni.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163 JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jak na práci, příručka pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Graficky zpracovala: Mgr. Marta

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání čeština pro cizince Mgr. Markéta Slezáková spoluautorka koncepce Nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince Centra pro integrace cizinců Nízkoprahové kurzy

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka. Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ strava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.cz Lapeni v síti Člověk a jeho potřeby Co potřebuje člověk k životu?

Více

Kodex práv a povinností klientů

Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti,

Více