II. Hlavní panel Konvikt Olomouc Internetové poradenství v praxi kvalita a budoucnost sborník příspěvků z konference

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Hlavní panel. 21. 10. 2011 Konvikt Olomouc Internetové poradenství v praxi kvalita a budoucnost sborník příspěvků z konference"

Transkript

1 II. Hlavní panel Konvikt Olomouc Internetové poradenství v praxi kvalita a budoucnost sborník příspěvků z konference

2 II. Internetové Hlavní panel poradenství v praxi kvalita a budoucnost sborník příspěvků z konference Pořadatelé: o. s. InternetPoradna.cz Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Záštitu nad konferencí převzali: rektor Univerzity Palackého prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Yvona Kubjátová náměstkyně primátora Statutárního města Olomouc Mgr. Eva Machová Finančně konferenci podpořili: Firma Smartplus, s.r.o. Olomoucký kraj Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci o. s. InternetPoradna.cz, 2012 Univerzita Palackého v Olomouci, 2012 Editor Pavel Veselský, 2012 Dostupné online z ISBN Editor Mgr. Pavel Veselský, Ph.D. Překladatel Martin Šturdík, M.A. Recenzenti PhDr. Kateřina Thelenová a PhDr. Vladimír Horák, Ph.D. Příspěvky neprošly jazykovými korekturami a byly jen nepatrně redakčně upraveny.

3 Obsah II. Hlavní panel 3 I. Úvodní slovo Pavel Veselský II. Hlavní panel Internetové poradenství v kontextu linky důvěry Andrea Lásková Poradenství přes internet nebo osobně? A co svépomocné poradny? Kristýna Sklenářová III. Sekce kvalita internetového poradenství Hledání kvality již 10 let na cestě Pavel Veselský Rozvoj dovedností studentů psychologie odpovídat na dotazy psychologické sekce Internetporadny.cz Etel Smékalová Co určuje kvalitu ového poradenství na lince důvěry Andrea Lásková Limity komunikace v kyberprostoru s využitím poradny pro pečující Tamara Tošnerová Příklady špatné praxe (internetového poradce) Zbyněk Vybíral Múzy maily nelíbají Svatopluk Antoš IV. Sekce legislativa internetového poradenství (Legislativní) úskalí internetového poradenství Martin Horák Internetové poradenství z pohledu inspekcí kvality sociálních služeb Michal Majer Proč (ne)máme rádi internetové poradenství Martin Škurek Internetové poradenství v praxi Ivana Herzogová Pět let internetové poradny o HIV Ivo Procházka V. Shrnutí výstupů konference VI. Profily autorů VII. Poděkování VIII. Abstrakt

4 II. I. Úvodní Hlavní panel slovo 4 Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou sborník příspěvků z konference Internetové poradenství v praxi kvalita a budoucnost, která se uskutečnila dne 21. října v Olomouci. Když jsme uvažovali o tom, jak nastavit obsahové zaměření konference, v první řadě jsme chtěli, aby byly jednotlivé příspěvky přínosné a inspirativní pro samotné poskytovatele internetového poradenství a až poté pro další zájemce o tuto problematiku proto to zaměření na praxi. Na druhou stranu jsme měli zájem propojit praxi internetového poradenství s akademickou oblastí její reflexe odbornou veřejností je dnes sice již častější, potenciál teoretického ukotvení internetového poradenství ale podle nás naplněn není. Projevem tohoto zájmu je jak skutečnost, že jedna z pořádajících organizací je přímo z praxe a druhá zastupuje akademickou oblast, tak to, že jsme oslovili jak odborníky z praxe, tak akademiky. Snaha o co největší rozmanitost konferenčních příspěvků i přes výběrové zaměření konference je nakonec charakteristická i pro konferenci jako celek a tento sborník. Autoři jednotlivých článků mají zázemí v různých oblastech praxe a velmi rozmanitě také přistoupili nejen k formální podobě svých příspěvků, ale i obsahu (podle nás jedna ze silných stránek předloženého sborníku). Co se týče výběrového zaměření konference, rozhodli jsme se pro dvě oblasti, které v souvislosti s internetovým poradenstvím považujeme v současnosti za klíčové. Jedná se o téma kvality internetového poradenství a problematiku jeho legislativního ukotvení (kvalita a budoucnost z názvu konference). Oběma tématickým oblastem byla na konferenci věnována jedna z odpoledních sekcí. V sekci kvalita internetového poradenství (IP) se příspěvky orientovaly kolem následujících otázek: Jak vnímáte téma kvality obecně na českém internetu/ na svém pracovišti? Procházelo tohle téma nějakým vývojem? Vnímali jste kvalitu IP dříve jinak než nyní? V čem spočíval ten vývoj? Jaké jsou hranice IP jeho možnosti a limity, s ohledem na jeho kvalitu? Jaká jsou specifická rizika poskytování IP (etická, odborná atp.) a jaké jsou naopak jeho šance (silné stránky), s ohledem na jeho kvalitu? Pracujete s nějakými více či méně konkrétními kritérii kvality IP? Pokud ano, jakým

5 I. Úvodní slovo 5 způsobem (pravidla služby, intervize, supervize, kontrakt s klientem atp.)? Předpokládáte nebo považujete za žádoucí nějaký budoucí vývoj kvality IP? V panelu internetové poradenství a legislativa potom byly hranice tématu stanoveny těmito otázkami: Jak vnímáte téma legislativa sociálních služeb vzhledem k IP je významné? Jaký je váš názor na vývoj legislativy v oblasti sociálních služeb směrem k IP? Jaké jsou dle vás zásadní legislativní omezení IP? Mělo by být podle vás vůbec IP nějak právně ošetřeno/ upraveno? Pokud ano, jak? Je z vašeho pohledu v současné době legislativní rámec IP dobře nastaven? Pokud ano / ne, prosím zdůvodněte svůj pohled. Co dle vás by mohli a měli poskytovatelé sociálních služeb podniknout ke zlepšení legislativního vymezení IP (považujete-li to za potřebné)? Odpovědi na ně můžete nalézt v jednotlivých článcích, a soubornou informaci, i když nutně zjednodušující, jsme se pokusili nabídnout v kapitole Shrnutí výstupů konference. Doufáme, že publikování informací, které zazněly na konferenci, vám jako čtenářům zprostředkuje i něco z její atmosféry a bude pro vás podnětné a inspirativní. Pavel Veselský, editor

6 II. Hlavní panel 6 Internetové poradenství v kontextu linek důvěry PhDr. Andrea Lásková Klíčová slova: linka důvěry, internetové poradenství, ové poradenství, Modrá linka, principy internetového poradenství, typologie kontaktů, internetová poradna, internetové poradna při lince důvěry. Abstrakt: Příspěvek se věnuje modelu internetového poradenství, který poskytuje Modrá linka, o. s. (linka důvěry nejen pro děti a mládež) od roku Seznamuje stručně s vývojem tohoto modelu, s druhy internetového poradenství uplatňovaných na Modré lince, o. s., s počtem a typem kontaktů, nastiňuje metodiku práce a vymezuje specifika práce v prostředí linek důvěry. V závěru jsou čtenáři seznámeni s návrhem vyjasňujícím terminologii v oblasti poskytovatelů internetového poradenství. Cílem příspěvku je přiblížit fungující model, který se v praxi osvědčil a je vyhledávaným typem poradenství ze strany klientů linky důvěry. Internet Advisory Service in Context of Crisis Hotlines Keywords: Crisis hotline, internet advisory service, advisory service, Modrá linka, principles of internet advisory service, contact typology, internet advisory service, crisis hotline-affiliated internet advisory service. Abstract: The paper describes the model of internet advisory service as has been provided since 1999 by the nonprofit organization Modrá linka, o. s. (Blue line) - crisis counseling not only for children and teenagers. The paper deals with the brief history and development of this model, types of internet advisory services provided by Modrá linka, o. s. and number and types of contacts. It also outlines the working methods and defines work particulars in the context of crisis hotlines. The final section of the paper is concerned with a proposal to clarify the terminology associated with providers of internet advisory service. The objective of the paper is to describe a functioning model that proved successful in practice and that is a type of advisory service sought after by clients of the crisis hotline. Úvod Organizátoři této konference mne požádali o příspěvek, který by se věnoval internetovému poradenství, které je realizováno prostřednictvím linek důvěry. Na tomto místě se tedy pokusím představit model, který poskytuje Modrá linka, o. s. V pří-

7 II. Hlavní panel 7 spěvku čerpám především ze své zkušenosti internetové poradenství jsem jako novou službu v této neziskové organizaci zaváděla a od roku 1999 ji také poskytuji. Zároveň se opírám o zkušenosti svých kolegů, se kterými se dlouhodobě věnujeme metodice i kvalitě internetového poradenství. Naše poznatky pak nabízíme ve Výcviku Internetového poradenství a shrnujeme je v publikaci, která vyšla v roce 2010 (Horská, Lásková, Ptáček, 2010). Modrá linka 1 Modrá linka, občanské sdružení, působí jako linka důvěry především v brněnském regionu od roku Do června 2011 poskytovalo své služby zejména dětem a mládeži. Od července ale nabízí svou pomoc v krizových situacích nejen dětem a mladým lidem, a orientuje se i na dospělé klienty (www.modralinka.cz). Rozdělení oblastí problémů řešených klienty Modré linky v roce vztahová 29,7 % osobnostní a existenciální 31,8 % sociálně-právní 5,5 % zdravotní 11,4 % sexuální 5,8 % závislosti 5,5 % problematika menšin 0,3 % traumatuzující událost 1,9 % psychopatologie 1,6 % syndrom CAN 6,5 % 1 Výroční zpráva Modré linky, 2010.

8 II. Hlavní panel 8 Internetové poradenství začalo toto sdružení nabízet od roku 1999 ve formě ového poradenství. Během roku 2005 tato linka důvěry zahájila provoz nové služby pro klienty, která se realizuje přenosem hlasu po internetu nazývaného odborně VoIP (Voice over Internet Protocol). Modrá linka k telefonování přes internet využívá programu Skype. V roce 2004 poprvé Modrá linka nabídla Výcvik v internetovém poradenství akreditovaný Českou asociací pracovníků linek důvěry (ČAPLD), v současné době akreditovaný MPSV. Dva členové Modré linky se účastnili pracovní skupiny pro tvorbu Etického kodexu internetové poradny pod záštitou ČAPLD, který byl přijat v Liberci v roce 2005 (www.modralinka.cz). Prostřednictvím programu Skype bylo v roce 2009 realizováno 378 kontaktů, v roce 2010 to bylo 520 kontaktů. ových kontaktů jsme v roce 2009 zaznamenali 2747, a v roce 2010 to bylo 1861 kontaktů. Od počátku se jako občanské sdružení snaží Modrá linka neustále v oblasti internetového poradenství vyvíjet, přemýšlet o její kvalitě, prosazovat tento typ poradenství. Z uvedeného vyplývá, že internetové poradenství se na Modré lince utvářelo především v kontextu organizace respektující filozofii a principy linek důvěry a na tomto základě vytvořilo fungující model. V následující části článku se věnuji výhradně ovému poradenství, neboť poradenství prostřednictvím VoIP je metodicky i jinak totožné s poskytováním poradenství prostřednictvím telefonu, což není předmětem zájmu této konference. Principy internetového poradenství v rámci linek důvěry Lze konstatovat, že Linky důvěry (dále jen LD) se v České republice, podobně jako v jiných evropských zemích, staly hlavní hybnou silou v rozvoji internetového poradenství 2 a tím ovlivnily jeho samotnou podobu 3 (Horská, Lásková, Ptáček, 2010). Abych mohla lépe představit internetové poradenství na linkách důvěry, dovolte mi nejprve krátce charakterizovat principy linek důvěry, které se přímo odráží v principech internetového poradenství tohoto proudu. 2 Například v USA se internetové poradenství vyvíjelo odlišnou cestou než v evropském prostředí spíše prostřednictvím aktivit jednotlivců a jejich soukromých praxí. 3 Antoš (2006) označuje za prehistorii tohoto typu poradenství rok 1997, kdy Linka důvěry Ostrava vytvořila svoji webovou stránku, na které nabídla možnost odpovídat na otázky zájemců. Tento typ poradenství postupně začínaly nabízet i jiné linky důvěry LD Vsetín, LD Opava, Modrá linka.

9 II. Hlavní panel 9 K přednostem linek důvěry a zároveň k jejím hlavním principům, které se rovněž odráží v internetovém poradenství, můžeme zařadit (Ptáček, 2003, Otradovcová, 2008, Horská, Lásková, Ptáček, 2010): a) Snadnou dostupnost klient může LD kontaktovat v tom okamžiku, kdy je to pro něj nejvhodnější, bez nutnosti objednání. Jednoduchou dosažitelnost vítají zejména mladí lidé a děti, neboť právě oni vnímají internet jako běžnou součást svého života je pro ně přístupný na školách, v kavárnách, doma. Tak se stává internet službou nadregionální. Modrou linku kontaktují poměrně často čeští klienti žijící v zahraničí, mnohdy jde o klienty ze Slovenska. Princip dostupnosti splňuje i ten fakt, že je služba (alespoň v prostředí linek důvěry) poskytována zdarma (klient platí pouze připojení k internetu (resp. telefonní tarif), ne službu samotnou). b) Anonymitu klient volí míru anonymity dle svých potřeb, záleží jen na něm, co sám o sobě sdělí (respektive v IP napíše). V rámci kontaktu s pracovištěm může pozměňovat dle své vůle, věk, místo, bydliště (u IP i pohlaví) apod. Rovněž pracovníci zůstávají pro klienty anonymními poradci, pracují vždy za tým, takže si klient může představit obraz svého poradce, dle svých potřeb. Pracovník neuvádí (a to ani na přání či naléhání klienta) svůj věk, profesi či další údaje, navíc není nikdy na LD možný kontakt face to face. c) Důvěrnost a bezpečí klient volající či píšící na LD je v osobním bezpečí, odpadá nejistota z osobního kontaktu, nestojí nikomu tváří v tvář a tak může hovořit nebo psát i o velmi citlivých tématech, která se v osobním kontaktu otevírají hůře (otázka sexuality, týrání, zneužívání apod.). Pokud to neodporuje zákonům, všechna jeho sdělení zůstávání důvěrná. Mnohdy bývá telefonické či internetové poradenství jeho prvním kontaktem s profesionálním způsobem pomoci vůbec. d) Týmovost a odbornou způsobilost pracovníci linky důvěry nevystupují během služby jako jednotlivci (v týmu může být zastoupeno mnoho profesí sociální pracovník, psycholog, pedagog, lékař vždy s odborným výcvikem pro telefonickou krizovou intervenci a internetové poradenství), nýbrž jako členové týmu LD což přináší výhodu jednotnosti v používaných technikách a metodách a jednak možnost návaznosti na předchozí kontakty, vzájemné zastupitelnosti, omezování tendencí klientů navázat se na konkrétního poradce apod.

10 II. Hlavní panel 10 V IP je možné zaznamenat další významný princip (který nenavazuje na principy linek důvěry), jenž nechci opomenout, a to princip trvanlivosti. Klient i poradce se mohou k textu opakovaně, i v pozdější době, vracet. Z hlediska internetové poradny je to důležité v kontaktech opakovaných a závažných je na co navázat, odkazovat se apod. Je dobré také vědět, že text může být podkladem pro stížnost klienta, takže posuzovatelé stížnosti mají věrnou podobu komunikace poradce s klientem. S tímto principem souvisí i další potencionální možnosti, jak může být s komunikací naloženo například může být otištěna či vyvěšena kdekoliv bez vědomí poraden. Může být také uveřejněna například v některých pracích studentů či výzkumníků, kteří tento způsob využívají k testování poradny, ke svým výzkumům apod. Druhy ových kontaktů (typologie) V počátcích poskytování ového poradenství neexistovalo žádné dělení, kategorizace či typologie těchto kontaktů. Teprve v roce 2003 se poprvé Ladislav Ptáček (2003) pokouší zpětně z dat Modré linky utvořit typologii zpracovaných kontaktů. Z našich zkušeností se ukazuje, že ne všechny kontakty mají stejný charakter a k některým je potřeba volit zcela odlišnou poradenskou strategii práce než je tomu v jiných případech. To je možné právě ve chvíli, kdy si poradce ujasní s jakým typem u pracuje. Pro vytvoření typologie použil Ptáček (2003) mimo analýzy dat Modré linky také analogii s typologií telefonickou (Vodáčková, 2002), která byla běžně dostupná v literatuře i v rámci vzdělávání pracovníků linek důvěry. Postupem doby se ukázalo, že je potřeba upravit názvosloví některých kategorií, aby odpovídalo reálnému světu ového poradenství. V současné době používáme následnou typologii 4 : 1. Testovací y klient testuje poradnu dříve, než se svěří se svým problémem. Příklad: Poraďte mi, jak mám odmítat přehlídky v prádle, hrozně se stydím. Taťána Kuchařová, Miss World Více k typologii najdete v knize Horská, B., Lásková, A., Ptáček, L.: Internet jako cesta pomoci. Slon, Praha: 2010 nebo v textech: Modrá linka (Horák, Horská, Lásková, Ptáček) Výcvik v internetovém poradenství I. výcvikové materiály Modré linky. Brno: Modrá linka.

11 II. Hlavní panel Zneužívající y tyto typy ů přicházejí od lidí, kteří zneužívají poradnu pro uspokojení svých potřeb (např. sexuálních), které přesahují možnosti i celkový prostor internetového poradenství. Přesah může být daný obsahem mailu či jeho celkovým rozsahem. V takovýchto kontaktech lze předpokládat nebo samotný kontext ukáže, že píšící osoba vlastně nemá zájem o pomoc poradny, ale je vedena jinými a to vědomými či nevědomými motivy. Příklad: Na dětskou linku důvěry se opakovaně obrací 65letá žena, která posílá y, které mají běžně rozsah 10 normostran s textem, ve kterém si stěžuje na současné poměry a chválí komunistické období v České republice. Na odpovědi pracovníků vůbec nereaguje, ale pokračuje v zasílání těchto ů 20x do měsíce. 3. Informativní y dotazy ve formě žádosti o informace a to až ve čtvrtině celkového počtu kontaktů. Příklad: Ahoj, je mi 16 let, jmenuji se Erika. Bydlím s mámou v Líšni. Už dva roky se řežu do rukou i do nohou. Včera jsem to řekla mámě, chci s tím skončit a hledáme, kam mám zajít, za jakým doktorem nebo tak. Znáte někoho dobrého? Vím, že sama to nezvládnu, to už jsem mockrát zkoušela. Držte mi pěsti. Eri 4. Naléhavé y v těchto mailech se obracejí klienti na internetové poradenství v nejrůznějších typech krizí. Příklad: AHOJ!!!! To je hrozné proč??? se to musilo stát. PLÁČU a nemůžu nijak přestat už NIC nebude jako dřív, ach jo. Můj přítel mě opustil a podvedl.musím furt plakat i teď pláču. Jsem tak UNAVENA, chce se mi spát, prostě to zabalit, zavřít oči a nechat to být. jak mi to mohl udělat. 5. Poradenské y tyto druhy kontaktů patří k vůbec nejčastějším v internetovém poradenství na lince důvěry, přesahují 2/3 celkového počtu kontaktů. V poradenských ech se objevuje velmi rozsáhlý tématický záběr. Mezi nejčastější témata Modré linky patří vztahové problémy: rodinné, přátelské, partnerské i vrstevnické. Příklad: Jsem obětí domácího násilí. Kvůli hrubosti mého muže jsem již rok u mých rodičů. Nejsem však schopna kvůli psychické labilnosti rozhodnutí, jak dále v životě pokračovat. Neustále s rodiči žít nemohu, k partnerovi se velmi bojím vrátit. Zodpovědnost za jakékoliv rozhodnutí ale nejsem schopná unést. Můžete mi nějak pomoci?

12 II. Hlavní panel 12 Metodika ového poradenství V rámci Modré linky vznikla rovněž metodika ového poradenství. Není v možnostech tohoto textu se věnovat metodice podrobněji, to lze na výcviku Internetového poradenství Modré linky 5. Na tomto místě lze však konstatovat, že metodiku lze dělit z hlediska procesu. Z tohoto úhlu pohledu existuje několik etap, kterými ová výměna mezi poradcem a klientem probíhá: přijetí el. pošty vyhledávání dřívějších kontaktů klienta zjišťování zakázky formulace odpovědi konzultace odpovědi odeslání odpovědi Metodiku ového poradenství lze vnímat i z hlediska struktury a obsahu. V tomto případě se potom podrobněji věnujeme následujícím částem odpovědi: Pozdrav a oslovení klienta úvodní text reakce na zakázku doplnění důležitých bonusů zakončení odpovědi. Internetové poradenství Modré linky a současnost Modrá linka přijímá i nové výzvy v této oblasti. Momentálně se připravuje na zavedení chatu pro klienty linky důvěry. Spolu s kolegy Horskou a Ptáčkem se domníváme, že také nastal čas na vyjasnění terminologie v oblasti poskytovatelů IP. Na poli Modré linky byl učiněn pokus o utřídění a vyjasnění terminologického chaosu a nabídnout odborné veřejnosti jakýsi logický rámec (Horská, Lásková, Ptáček, 2010). Vymezení internetové poradny Za internetovou poradnu lze považovat organizace, které se na činnost internetového poradenství specializují v českém prostředí je nejznámější InternetPoradna Olomouc (www.iporadna.cz). Internetovou poradnu provozují rovněž i instituce, které nabízí internetové poradenství jako jednu ze svých několika služeb. Internetové poradenství je tak jedním z jejich hlavních zaměření a stojí na stejné úrovni jako ostatní činnosti organizace. 5 A rovněž v knize Horská, B., Lásková, A., Ptáček, L.: Internet jako cesta pomoci. Slon, Praha: 2010

13 II. Hlavní panel 13 Instituce, které jsou takto zaměřené se většinou specializují na práci s určitou cílovou skupinou. Například v oblasti pomoci klientům trpícím poruchami příjmu potravy, poskytuje občanské sdružení Anabell (www.anabell.cz) mimo služby sociálního poradenství a telefonické krizové pomoci rovněž i internetové poradenství. Aby organizace mohla provozovat internetovou poradnu, je nutné, aby naplnila základní kvalitativní požadavky na takto zaměřený provoz a to odborné, technické a organizační, přičemž mezi hlavní požadavky patří práce v týmu a vyškolení právě v tomto typu poradenství (Horská, Lásková, Ptáček, 2010). Za internetovou poradnu tedy nelze považovat pracoviště, které se na tuto činnost nespecializuje, ale například ojediněle odpoví na ový dotaz s poradenskou tematikou. Jde spíše o nahodilou práci s y, bez speciálního vyškolení a splnění dalších kvalitativních požadavků. Jako příklad si lze představit manželskou a rodinnou poradnu, která obdrží dotaz klienta s rozvodovou tematikou, na který sice jeden z poradců či sociální pracovnice zareaguje, ale pouze s nabídkou osobní konzultace. Stejně tak nelze považovat za internetovou poradnu služby, které nabízejí jednotlivci nejčastěji soukromí psychoterapeuti, psychologové či psychiatři. Ti sice poskytují internetové poradenství nejrůznějších forem, ale jako doplňkovou službu v rámci svých prezentací na webových stránkách. Jejich aktivity nejsou zastřešeny žádnou organizací sociálních služeb, nesplňují základní požadavek týmovosti práce v internetové poradně. V tomto případě lze doporučit například označení internetový poradce nebo poskytovatel internetového poradenství apod. tak, aby se rozlišilo, že je tato služba poskytována jednotlivcem, nikoliv organizací (Horská, Lásková, Ptáček, 2010). Vymezení internetové poradny při lince důvěry Lze konstatovat, že se nám jeví jako důležité a nutné odlišit internetové poradenství při linkách důvěry od ostatních internetových poraden. Jde o pracoviště linky důvěry, které mimo krizové telefonické pomoci poskytují i internetové poradenství. Pro pracoviště, které jsou členy České asociace pracovníků linek důvěry je závazný Etický kodex internetové poradny, který vznikl na poli asociace a vychází z historického kontextu poslání linek důvěry (www.capld.cz). Práce je založena na týmovém aspektu, bezplatnosti a anonymity těchto služeb. Je možné označit za nevhodné používání názvu internetová linka důvěry a to jak pro již dříve vymezené internetové poradny, tak pro samotné linky důvěry. Pojem linka důvěry je úzce spjat s poskytováním telefonické krizové intervence, která má v České republice více než

14 II. Hlavní panel 14 45letou tradici. 6 Způsob práce na telefonu a prostřednictvím internetu je v mnoha aspektech natolik odlišný, že jej nelze mísit dohromady a to ani prostřednictvím označení pracoviště. Je to matoucí pro klienty i pro pracovníky samotné (Horská, Lásková, Ptáček, 2010). Je zřejmé, že do budoucna vznikne, i přes tuto nabídku ujasnění pojmů a označení provozovatelů internetového poradenství, nutnost se k terminologii vracet a zpřesňovat ji. Je možné pracovat například s představou situace, kdy internetová poradna, která se věnuje poradenství prostřednictvím chatu a u začne provozovat VoIP poradenství a tím se přiblíží klasickému telefonickému poradenství v takovémto případě však nejde o pracoviště linky důvěry. Je tedy dopředu prozíravé předpokládat, že ještě mohou vznikat nejrůznější kombinace a možnosti služeb internetového poradenství (Horská, Lásková, Ptáček, 2010). Zdroje a použitá literatura ANTOŠ, S. Internetové poradenství: snadná realita?. Sociální práce / Sociálná práca. 2006, č. 1, s HORÁK, M.; HORSKÁ, B.; LÁSKOVÁ, A.; PTÁČEK, L. Výcvik v internetovém poradenství I. výcvikové materiály Modré linky. Brno: Modrá linka, HORSKÁ, B.; LÁSKOVÁ, A.; PTÁČEK, L. Internet jako cesta pomoci. Praha: Slon, s. ISBN LÁSKOVÁ, A. Internetové poradenství na linkách důvěry jako nástroj pomoci klientům. Ružomberok, s. Rigorózní práce. Katolicka univerzita, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied. MODRÁ LINKA. Výroční zpráva Modré linky za rok Brno: Modrá linka, OTRADOVCOVÁ, J. Sociální pomoc lidem v krizi prostřednictvím linek důvěry. Ružomberok, s. Rigorózní práce. Katolicka univerzita, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied. 6 První česká linka důvěry byla v tehdejším Československu založena v roce 1964 (Vodáčková, 2002).

15 II. Hlavní panel 15 PTÁČEK, L. Internetové poradenství Modré linky. Brno, s. Absolventská práce. Evangelická akademie,vyšší odborná škola sociálně právní. VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence. Praha: Portál, s. ISBN Internetové zdroje Modrá linka [online] [cit ]. Dostupné z www: <http://www.modralinka.cz/?page=home>. Česká Asociace Pracovníků Linek Důvěry [online] [cit ]. Dostupné z www: <http://www.capld.cz/>.

16 II. Hlavní panel 16 Poradenství přes internet, nebo osobně? A co svépomocné poradny? Mgr. Kristýna Sklenářová Klíčová slova: poradenství, sociální poradenství, internetové poradenství, face-to- -face, uživatel, klient, tazatel, komunikace, etický kodex, dotaz, odpověď, kontakt, setkání, bezpečnost, bezplatnost, anonymita. Abstrakt: Autorka se v příspěvku věnuje dvěma navzájem propojeným oblastem. Srovnání internetového poradenství s poradenstvím osobním. Autorka se však v příspěvku dotkne také tzv. Poraden svépomocných, tedy neprofesionálních. V příspěvku se objevuje srovnání zejména z pohledu reflexe kvality odpovědí a přístupu k tazatelům. Srovnání internetového poradenství a osobního poradenství je popsáno zejména z pohledu naší praxe. Autorka uvádí srovnání na základě několika příkladů ze své praxe v o. s. InternetPoradna.cz; stejně tak zobrazuje i příklady z jiných poraden. Advisory Service via the Internet or Face-to-Face? And How About Self-help Counseling Service? Keywords: Advisory service, social advisory service, internet advisory service, face-to-face, user, client, inquirer, communication, code of ethics, inquiry, contact, meeting, security, free of charge, anonymity. Abstract: The paper is concerned with two interrelated areas it compares the internet advisory service with face-to-face advisory service. The paper also addresses the issue of self-help advisory service, i.e. non-professional advisory service. The comparison primarily reflects the standpoint of inquiry quality and approach to inquirers. The comparison between the internet and face-to-face advisory service is mainly presented from the point of view of our practice and experience. These types of advisory service are compared based on several examples as experienced in the NGO InternetPoradna.cz; examples from other providers of advisory service are also described. Na úvod této kapitoly bych ráda využila citaci od kolegyně Andrey Láskové. Domnívám se, že právě tato věta plně charakterizuje podstatu internetového poradenství.

17 II. Hlavní panel 17 Internetové poradenství je poradenskou službou klientům, kteří se ocitli v situaci, pro jejíž řešení vyhledávají pomoc odborníků prostřednictvím internetu a zároveň nechtějí, nebo nemohou komunikovat s odborníkem pomocí telefonu, nebo osobně. (Lásková, 2010) Samotná kapitola je strukturovaná do několika částí, které jsou vzájemně provázané. Na začátku si shrňme základní rozdíly mezi poradenstvím přes internet a poradenstvím osobní formou. Myslím si, že bude přínosné si jednotlivé rozdíly znázornit prostřednictvím výhod a nevýhod obou forem poradenství. Výhody internetového poradenství z pohledu tazatele Tazatel má možnost si dotaz připravit dopředu. Tazatel (míněno též později uživatel ) má možnost si kdykoli svůj dotaz sepsat, kdykoli jej jakkoli upravit a stejně tak jej kdykoli odeslat do prostředí vybrané internetové poradny, případně em. Záleží pouze na tazateli, jak dlouho si jej bude připravovat, kdy se rozhodne svůj dotaz odeslat. Nemusí se nikam objednávat, nemusí si předem domlouvat konzultaci, zkrátka může jen svůj dotaz napsat v době, kdy se na to cítí, kdy se mu chce. Minimalizace sympatií či antipatií, menší šance ovlivnění přenosem mezi tazatelem a poradcem. Každý tazatel a poradce na sebe i nevědomě nějakým způsobem působí. Nejčastější role by se dala pojmenovat jako role nadřízeného a podřízeného i když víme, že by se spíše mělo jednat o role svou partnerů. V určitých situacích však může dojít k tomu, že uživatel je poradci z nějakého důvodu nesympatický, nebo naopak. Případně může dojít k opaku některá, či obě strany mohou vysílat příliš kladné emoce. V těchto případech by mohlo eventuálně dojít k ovlivnění při řešení situace uživatele příliš nízká či vysoká angažovanost. Beze sporu není možné tvrdit, že k tomuto nemůže u internetového poradenství dojít. Dovedu si velmi reálně představit, že by mohlo u poradce dojít k příliš velké zaujatosti dotazem. Je však daleko vyšší pravděpodobnost, že riziko ovlivnění poradce nebo tazatele bude nesrovnatelně nižší. Dobrá dostupnost místní i časová. Bezpochyby velká výhoda zvláště v dnešní době. V době, kdy je internet téměř na každém kroku 24 hod denně, 365 dní v roce. Stačí si pouze otevřít prohlížeč, najít si na internetu stránky poradny a odeslat dotaz. Jak jednoduché. Kdežto pro osobní poradenství je nejčastěji potřeba do poradny dojít, případně se předem objednat. A nebo si domluvit návštěvu poradce například u sebe doma na určitý čas.

18 II. Hlavní panel 18 Možnost vyhledat odpověď na dotaz, aniž by jej tazatel zadal v archivech. Tato výhoda se vztahuje k naší poradně iporadna.cz. Na webových stránkách je stále dostupný archiv dotazů a odpovědí. Tazatel tak nemusí dotaz zadávat vůbec, odpověď si může vyhledat z předešlých zodpovězených dotazů. Jen je třeba si pohlídat, aby byl původní dotaz totožný. Možnost seznámit se s profilem toho, kdo odpovídá. I tato výhoda je vztažená k webu Každý návštěvník stránek se může seznámit s těmi, kdo na webu odpovídají. U odpovědi od redaktora je vždy uvedeno jméno redaktora, jehož proklikem je možné se dostat na redaktorův profil. Domnívám se, že se jedná o velkou výhodu těchto stránek. Zvyšuje to důvěryhodnost jak organizace, tak i odpovídajícího redaktora a stejně tak i míru informovanosti tazatele. Výhody internetového poradenství z pohledu poradce Větší šance navázání kontaktu. Dalo by se říci, že tato výhoda navazuje na první výhodu z pohledu tazatele. Tím, že tazatel není poradcem tlačen do poradenského procesu, může využít poradnu anonymně a téměř kdykoliv, je o hodně vyšší pravděpodobnost, že poradnu využije a naváže tak s poradnou kontakt. Poradce má možnost si odpověď promyslet či upravit. Platí to stejné, jako je popsané u první výhody z pohledu tazatele. I poradce není většinou natolik ovlivněn časem, jakožto u poradenství osobní formou. U většiny poraden není natolik podstatné, zda bude odpověď vložená teď, nebo až za hodinu. To však samozřejmě neplatí u poradenství poskytované formou chatu (on-line), nebo v době, kdy má vypršet lhůta pro odpověď (je-li stanovena). Zpracování odpovědi na dotaz v době, kdy to poradci vyhovuje. I zde platí to, co je popsané v předchozím odstavci. Minimalizace sympatií či antipatií, menší šance ovlivnění přenosem mezi tazatelem a poradcem. Nevýhody internetového poradenství z pohledu tazatele Absence osobního kontaktu. Když jsem si tuto prezentaci připravovala, napadlo mě tato nevýhoda jako první. Ale, je to vždy nevýhoda? Ze svých dosavadních zkušeností se domnívám, že ne. Více informací k tomu doplním u bodu kondice poradce (nevýhody osobního poradenství).

19 II. Hlavní panel 19 Odpověď nemusí být zpracovaná ihned. Zde samozřejmě záleží na individuálním nastavení jednotlivých poraden. Na internetu jsem se u některých poraden setkala i například s 30denní lhůtou pro odpověď. Nutno však podotknout, že se jednalo zejména o lékařské či právní poradenství. A jak je obecně známo, poradenství v těchto oblastech je poměrně hodně vytížené. Nevýhody internetového poradenství z pohledu poradce Neúplnost informací v dotazech, nemožnost se doptat, domněnky, hypotézy. Dalo by se konstatovat, že je to jistě právem považované za nevýhodu. Já v tom však vidím i možnou výhodu; a to jakousi minimalizaci přepečovávání tazatele. Poradce může být ovlivněný svými domněnkami. Podle mého názoru jde o poměrně náročný požadavek na poradce jak moc a jakým způsobem bude se svými interpretacemi pracovat. Nemožnost ověřit pravdivost informací. Tento bod je podrobněji popsaný v příspěvcích od kolegy Pavla Veselského a stejně tak v příspěvku od Ivany Herzogové. Větší riziko zneužití. Nevidíme tazatele, který zadal dotaz, jemuž poskytujeme odpověď. Nevíme, zda ve svém dotaze uvedl pravdivé informace. Absence osobního kontaktu. Jak jsem výše uvedla je to vždy nevýhoda? Výhody osobního poradenství z pohledu tazatele Komunikace face to face Možnost se doptat na podrobnější informace. Přirozenější. Možnost ovlivnění celého komunikačního procesu intonací, tónem hlasu, tempem a plynulostí řeči, gesty, mimikou, aj. Výhody osobního poradenství z pohledu poradce. Komunikace face to face Menší riziko zneužití. Vidíme, s kým komunikujeme, pozorujeme prvky jeho verbální i neverbální komunikace. Možnost doptat se. Možnost ovlivnění celého komunikačního procesu intonací, tónem hlasu, tempem a plynulostí řeči, gesty, mimikou, aj.

20 II. Hlavní panel 20 Nevýhody osobního poradenství z pohledu tazatele Neznámé, cizí, pro někoho nepřirozené prostředí. Každému vyhovuje něco jiného. Mohou se tak objevit specifické požadavky např. na sedací nábytek. Někomu mohou vadit barevně vymalované stěny konzultační místnosti, stejně jako jinému uživateli mohou vadit bílé stěny. Pro osoby trpící klaustrofobií mohou být značným problémem konzultační místnosti o malé rozloze. Musí být dodrženy podmínky na soukromí a bezpečnost. Všechny tyto atributy mohou ovlivnit celý poradenský proces. Musí si pro radu dojít. Uživatel musí do poradny dojít, případně se předem objednat. Musí tak překonat jak architektonické bariéry, tak i ostych před poradcem, zkusit s poradcem navázat osobní důvěrný vztah. U některých poraden existuje možnost terénního poskytování služby poradce se může s uživatelem sejít i mimo prostory poradny. Například v jeho bydlišti, nebo v jiném prostředí. Je zcela přirozené, že každý uživatel se snaží mít pod kontrolou intonaci, tón hlasu, tempo a plynulost řeči, mimiku, gesta, ostych, prvotní obavy, aj. Větší riziko přenosu, vzájemném ovlivněním mezi tazatelem a poradcem. Toto riziko se objevuje při každé osobní konzultaci. Vše souvisí se sympatiemi a antipatiemi, které jsou popsané výše, v bodě 2 u výhod internetového poradenství z pohledu tazatele. Nevýhody osobního poradenství z pohledu poradce Kondice poradce. Jak jsem u nevýhod internetového poradenství z pohledu tazatele naznačila, poradce je v první řadě člověk, přestože při poradenském procesu vystupuje v roli profesionála. Ne vždy je poradce v perfektní fyzické kondici, ne vždy je v perfektním psychickém rozpoložení. Přesto by se to nemělo odrazit právě v poradenském procesu (např. záměrně urychlovat průběh konzultace, přeskočit některé pasáže, ať už jednání se zájemcem, či shrnutí závěrů konzultace, aj.) Právě z toho důvodu může být internetové poradenství v některých okamžicích vítanější. Větší riziko ohrožení bezpečnosti pracovníka. Žádný poradce dopředu neví, kdo v roli uživatele přijde. Přijít může kdokoli. Je třeba si uvědomit, že do poradny přichází někdo, kdo řeší problém. Může být vnitřně zraněný. A právě toto

II. Hlavní panel. 21. 10. 2011 Konvikt Olomouc Internetové poradenství v praxi kvalita a budoucnost sborník příspěvků z konference

II. Hlavní panel. 21. 10. 2011 Konvikt Olomouc Internetové poradenství v praxi kvalita a budoucnost sborník příspěvků z konference II. Hlavní panel 21. 10. 2011 Konvikt Olomouc Internetové poradenství v praxi kvalita a budoucnost sborník příspěvků z konference II. Internetové Hlavní panel poradenství v praxi kvalita a budoucnost sborník

Více

Internetové poradenství na www.iporadna.cz

Internetové poradenství na www.iporadna.cz Internetové poradenství na www.iporadna.cz Andrea Rakušanová Pavel Veselský o.s. InternetPoradna.cz struktura prezentace 1. představení organizace a projektu IP 2. původ a filosofie IP 3. současný stav

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1 Obsah Obsah... 1 1. Poslání služby telefonické krizové pomoci Dětského krizového centra, o. s. v Praze... 2 1.1. Cílová skupina... 2 1.2. Provozní doba... 3 1.3. Činnosti poskytované služby... 4 1.4. Rozsah

Více

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat Tichá linka CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka Tichá linka I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka CENTRUM ONLINE KOMUNIKACE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz. Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý

Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz. Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý o nás Sdružení Podané ruce, o.s. - Terénní programy Brno Vznik v roce 2001 Současný tým od

Více

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Internetové poradenství drogové problematice v ČR v III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Úvod všechna odvětví včetně pomáhajících profesí jsou zasažena fenoménem internetu a jsme

Více

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Odborné praktické vzdělávání aktuáln lní situace, výzvy a problémy 23.10.2013 Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce I. Úvod (význam

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření říjen 2012 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během měsíce října 2012 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo zjistit spokojenost klientů s činností Poradny a získat

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

17. JAK ZLePŠIT SPOLUPRáCI S RODIČI, PRAKTICKý MANUáL PRO RODIČe TéMA: SPOLUPRáCe S RODIČI Anotace Praxe kodexu komunikace s rodiči

17. JAK ZLePŠIT SPOLUPRáCI S RODIČI, PRAKTICKý MANUáL PRO RODIČe TéMA: SPOLUPRáCe S RODIČI Anotace Praxe kodexu komunikace s rodiči 17. Jak zlepšit spolupráci s rodiči, praktický manuál pro rodiče Téma: spolupráce s rodiči Anotace Dobrá komunikace mezi učitelem a rodiči žáka stojí na oboustranném porozumění a důvěře. Ve vztahu k rodinám

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Statistiky Linka bezpeč í, z.s.

Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Rok 2015 1 Celkový přehled Linka bezpečí 116111... 3 1.1 Celkový počet dovolání v letech... 3 1.2 Rozložení počtu přijatých hovorů během dne (2015)... 3 1.3 Zastoupení klientů

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Interní předpis NCBI č. 1

Interní předpis NCBI č. 1 Interní předpis NCBI č. 1 Cíle a způsoby poskytování služby Online Helpline Obsah strana 1. Poslání služby Online Helpline 2 1.1. Cílová skupina 2 1.2. Provozní doba 3 1.3. Činnosti poskytované služby

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Řešené zakázky OP Šumperk 2015

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Řešené zakázky OP Šumperk 2015 Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: Hlavní třída 3/3, Šumperk

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Krizové centrum pro děti a mladistvé Jaroslava Korčáková

Krizové centrum pro děti a mladistvé Jaroslava Korčáková Krizové centrum pro děti a mladistvé Jaroslava Korčáková 2.10. 2012 Krizové centrum Schlupfhuus Instituce s vlastní budovou v městě Zurich Schlupfhuus ~ ulita ~ domeček Prohlídka budovy: Suterén: výtvarné

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015 Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz,

Více

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Sociální poradenství 5. Sociální poradna, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1.Základní údaje Poslání služby Posláním Sociální poradny

Více

LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008

LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008 LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou pomoc (dle zák. 108/2006 Sb.) na přechodnou dobu osobám, které se

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI

KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI Edukace a trénink konzultantů odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné příslušníky KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI Mgr. Klára Gramppová Janečková zástupce vedoucí Linky

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Poděbradech. Můžete si vybrat z

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364

Více

Dobrý den, vážení neslyšící

Dobrý den, vážení neslyšící Dobrý den, vážení neslyšící Dovolte mi přivítat Vás dnes na našem setkání Co Vás čeká? Chceme Vám dát informace o TLUMOČNICKÝCH SLUŽBÁCH, tak aby jste všemu rozuměli CO TO JSOU TLUMOČNICKÉ SLUŽBY? Jsou

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

Náš příběh. Od APLA Praha k NAUTISU.

Náš příběh. Od APLA Praha k NAUTISU. Náš příběh Od APLA Praha k NAUTISU. Naše organizace vznikla v roce 2003 na základě dlouhodobé spolupráce odborníků (psychologů, psychiatrů, terapeutů a pedagogů) s rodinami dětí s poruchou autistického

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 05 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny

Více

Setkání metodiků ŠPP. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhD. Mgr. Jana Mrázková

Setkání metodiků ŠPP. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhD. Mgr. Jana Mrázková Setkání metodiků ŠPP Tematická metodická zpráva č. 4 školní speciální pedagogové: Řešení rizikového chování ve školním prostředí, spolupráce s dalšími subjekty PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhD. Mgr. Jana

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Sólo rodiče a práce APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 10. prosince 2010 APERIO Občanské sdružení fungující od roku 2001 Poslání:

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Sociální služba: Odborné sociální poradenství, 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Sociální služba: Odborné sociální poradenství, 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Organizace Centrum Anabell, z. ú. Masarykova 506/37 602 00 Brno IČ: 266 06 518 Místo poskytované služby Masarykova 506/37 602 00 Brno IČ: 266 06 518 Provozní doba: Úterý Středa Čtvrtek Pátek 10:00 18:00

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 16. 10. 2013 Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

I. Strany DOHODY. Student: Jméno, příjmení: Datum narození: Bydliště: Fakulta, obor, forma studia: prezenční Kontakty:

I. Strany DOHODY. Student: Jméno, příjmení: Datum narození: Bydliště: Fakulta, obor, forma studia: prezenční Kontakty: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI UNIVERZITY PARDUBICE PRO ÚČELY FINANCOVÁNÍ ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZAJIŠTĚNÍM STUDIA Student: Jméno, příjmení: Datum

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

KRIZOVÁ KARTA. Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA. www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz

KRIZOVÁ KARTA. Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA. www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz KRIZOVÁ KARTA Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz Krizová karta je nová a unikátní forma prevence. Jednoduchým a efektivním způsobem lze s jejím přispěním

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil XI. ročník konference PPRCH (Ne)bezpečná škola! A pro koho? 18. 19.11.2014 Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb ŠPP

Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb ŠPP Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb ŠPP Metodici školních poradenských pracovišť (zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a Mgr. Jana Mrázková) RAMPS-VIP III, Rozvoj

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Katalog vzdělávání. Kurzy Semináře Výcviky Supervize. Leden červen 2009

Katalog vzdělávání. Kurzy Semináře Výcviky Supervize. Leden červen 2009 Modrá linka (Centrum a linka důvěry pro děti a mládež) Centrum pro vzdělávání supervizi Modré linky Lidická 50, 658 12 Brno www.vzdelavani.modralinka.cz Katalog vzdělávání Kurzy Semináře Výcviky Supervize

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

O2 Hovor pro neslyšící

O2 Hovor pro neslyšící O2 Hovor pro neslyšící Alena Užachovová Operátorské asistenční služby Březen 2013 Obsah 01 02 03 04 05 06 07 08 Hlavní cíl služby Vznik nápadu Princip & Kontaktní údaje pro neslyšící i slyšící Moderní

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

SETKÁNÍ S RODIČI 10. LEDNA 2017

SETKÁNÍ S RODIČI 10. LEDNA 2017 SETKÁNÍ S RODIČI 10. LEDNA 2017 PODĚKOVÁNÍ! Děkujeme za všechny dárečky, škola se díky vám ohledně vybavení nesmírně posunula!! https:// www.instagram.co m/ 2.ScioSkolaPraha/ POLOLETNÍ HODNOCENÍ! pro každé

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování R-Mosty, o.s. Odborné sociální poradenství Ambulantní a terénní Sociálně právní

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více