Poradenství jako forma pomoci. Bc. Dagmar Bezděková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poradenství jako forma pomoci. Bc. Dagmar Bezděková"

Transkript

1 Poradenství jako forma pomoci Bc. Dagmar Bezděková Diplomová práce 2011

2

3

4

5

6 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá pohledem veřejné populace na odborné sociální poradenství a zjišťuje názory a postoje lidí k vyhledávání služeb odborného sociálního poradenství. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny pojmy poradenství, pomáhání, krizová intervence a distanční formy krizové intervence (internetové a telefonní poradenství). V praktické části je proveden kvantitativní výzkum postojů a názorů respondentů s uvedením tabulek a grafů, výsledků výzkumu a potvrzením či vyvrácením stanovených hypotéz. Klíčová slova: poradenství, pomáhání, krizová intervence, telefonní poradenství, internetové poradenství, vyhledávání, vzdělání, pohlaví, věk, bydliště ABSTRACT The thesis deals with professional social consultancy from the public point of view. It aims at inquiring about people opinions and approaches to finding the professional social consultancy services. The thesis consists of two parts; the theoretical and practical. In the former, the following concepts are specified: consultancy, assistance, crisis intervention, and distance forms of crisis intervention (phone and online consultancy). In the latter, the quantitative research of the respondents approaches and opinions has been carried out including charts and graphs, results of the research and confirming or disproving the selected hypotheses. Keywords: consultancy, assistance, crisis intervention, phone consultancy, online consultancy, finding, education, sex, age, address

7 Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí práce paní Mgr. Michaele Jurtíkové za odborné vedení a cenné informace a rady při vypracovávání mé diplomové práce. Také bych ráda poděkovala své rodině za trpělivost a podporu. Motto: Můžeme dokonce považovat za svou povinnost otevřít lidem svět hodnot, o nichž věříme, že mohou značně přispět k jejich štěstí. Toto naše právo existuje, pouze když a protože se nás mohou zbavit. K. Popper Prohlašuji, že odevzdaná verze diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné.

8 OBSAH ÚVOD...10 I TEORETICKÁ ČÁST PORADENSTVÍ DEFINICE PORADENSTVÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSTVÍ CÍLE PORADENSTVÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ TYPY SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Základní sociální poradenství Odborné sociální poradenství DALŠÍ TŘÍDĚNÍ SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ POMÁHÁNÍ LIDEM DEFINICE POMÁHÁNÍ TYPY POMOCI PROFESIONÁLNÍ POMOC FAKTORY VYHLEDÁNÍ POMOCI SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ PORADENSKÝ PROCES Struktura poradenského procesu Fáze poradenského procesu Profesionální způsoby práce KRIZOVÁ INTERVENCE DEFINICE KRIZOVÉ INTERVENCE FORMY KRIZOVÉ INTERVENCE PRINCIPY KRIZOVÉ INTERVENCE ABC MODEL KRIZOVÉ INTERVENCE INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ VÝVOJ DEFINIC A CÍLŮ INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ FORMY INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ VÝZKUMY INTERNETOVÉ KOMUNIKACE PREFERENCE INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ VÝHODY A NEVÝHODY INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ TELEFONNÍ PORADENSTVÍ...32

9 5.1 TELEFONICKÁ KRIZOVÉ INTERVENCE FORMY TELEFONNÍ KRIZOVÉ INTERVENCE VÝHODY TELEFONNÍ KRIZOVÉ INTERVENCE NEVÝHODY TELEFONNÍ KRIZOVÉ INTERVENCE SPECIFIKA TELEFONNÍ KRIZOVÉ INTERVENCE...35 II PRAKTICKÁ ČÁST POSTUP A REALIZACE VÝZKUMU ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU TÉMATU CÍLE VÝZKUMU FORMULACE PROBLÉMU VÝZKUMNÉ OTÁZKY STANOVENÍ HYPOTÉZ VÝBĚR VZORKU DRUH VÝZKUMU A VÝZKUMNÝ POSTUP DOTAZNÍK A ADMINISTRACE DOTAZNÍKU ANALÝZA VÝZKUMNÝCH DAT ANALÝZA VZORKU Pohlaví respondentů Věk respondentů Vzdělání respondentů Bydliště respondentů Četnost respondentů ZPRACOVÁNÍ VÝZKUMNÝCH DAT DOTAZNÍKOVÁ ČÁST I. ZPRACOVÁNÍ DAT DOTAZNÍKOVÁ ČÁST II. ZPRACOVÁNÍ DAT ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU ZODPOVĚZENÍ VÝZKUMNÝCH OTÁZEK VYHODNOCENÍ STANOVENÝCH HYPOTÉZ SHRNUTÍ VÝZKUMU...70 ZÁVĚR...71 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...72 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK...74 SEZNAM OBRÁZKŮ...75 SEZNAM TABULEK...76 SEZNAM PŘÍLOH...77

10 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 10 ÚVOD Každý člověk se alespoň jednou v životě setká s problémem, který nedokáže řešit bez pomoci druhých. Život přináší různá úskalí i nástrahy, ať již ve formě složitých mezilidských vztahů, nároků, které klade na jedince společnost, nebo nároků, které na sebe jedinec klade sám. Každý máme jinou povahu, rysy, charakter, temperament, což jednoduchému řešení problému může nejen napomoci, ale také jej ještě může více zkomplikovat. Ne každý člověk má vybudované příznivé rodinné zázemí a okruh přátel, kteří mu mohou v tíživé situaci pomoci s řešením jeho závažného problému. Ve své bakalářské práci jsem se zaobírala tím, jak způsobem probíhá vzájemná pomoc mezi lidmi, jaká jsou její specifika a důvody proč jeden člověk pomůže druhému a jiný ne. V své diplomové práci se snažím zmapovat povědomí veřejné populace na služby odborného sociálního poradenství a zjistit postoje a názory lidí k odbornému sociálního poradenství. V teoretické části vymezím základní rozdělení poradenství, jakým způsobem probíhá odborné pomáhání lidem, jaké je rozdělení krizové intervence, telefonní, internetové poradenství a uvedu faktory vyhledávání poradenství lidmi. V praktické části použiji ke zpracování výzkumu kvantitativní metodu dotazníkového šetření s uvedením odpovědí do tabulky a grafu ke každé otázce v dotazníku. Následně odpovím na stanovené výzkumné otázky a statisticky zpracuji stanovené výzkumné hypotézy se slovním vyjádřením, jak se potvrdily jednotlivé hypotézy. Téma jsem si zvolila, protože je velmi zajímavé, již z toho důvodu, že ne každý člověk služby odborného sociálního poradenství vyhledá, když řeší nějaký závažný problém a následně jej raději řeší nějakou jinou patologickou formou. Tato otázka proč, je pro mne zajímavá i proto, že studuji obor Sociální pedagogika a zamýšlím se nad touto otázkou. Výsledky mohou částečně přispět k objasnění složité otázky sociální psychologie, proč lidé jednají, tak jak jednají, co je k tomu vede. Odpovědět na otázky, jak se rozhodují lidé při vyhledávání odborného sociálního poradenství, zda zde existuje souvislost s jejich názorem, jestli vůbec ví, že odborné sociální poradenství existuje, jaká je jejich informovanost, jaký postoj zastávají?

11 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 11 I. TEORETICKÁ ČÁST

12 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 12 1 PORADENSTVÍ Poradenstvím se dnes zabývají všechny pomáhající profese a je považováno za všestrannou činnost, na níž se podílí mnoho osob a organizací. Poradce můžeme nalézt běžně v institucích, jako jsou střední a vysoké školy a vzdělávací instituce vůbec, armáda, věznice, psychiatrická zařízení a kliniky, podnikový sektor, organizace, instituce a sdružení v občanských komunitách (Matoušek, 2003). V rámci komplexu sociálních služeb je poradenství chápáno jako: poskytování informací, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné vzdělávací a aktivizační služby poskytované osobám v nepříznivé situaci a aktivně hledajícím řešení (Paulík, 2009, s. 12). Poradenství je jedna z cest, jak pomáhat lidem překonat jejich problémy, jak objasňovat jejich osobní cíle a jak jich dosahovat (Matoušek, 2003). 1.1 Definice poradenství Definice poradenství zformulovaná Britskou společností pro poradenství a psychoterapii (Dryden, 2008, s. 17): Poradenství probíhá, když poradce přijímá klienta v soukromém diskrétním prostředí, aby prozkoumal obtíže, které klient pociťuje, duševní nepohodu, kterou prožívá, nebo např. jeho nespokojenost se životem či ztrátu nasměrování a smyslu. Poradenství je způsob, jak umožnit rozhodování nebo změnu nebo jak snížit dezorientaci. Nejedná se o poskytování rad ani o vybízení klienta, aby jednal určitým způsobem. Poradce klienta žádným způsobem neodsuzuje, ani nezneužívá. Poradenství poskytuje příležitost prozkoumat a dává možnost snáze pochopit nahromaděné pocity klienta jako např. úzkost, hněv, smutek a stud, které mohou být velmi intenzivní. Přijetí klienta a úcta k němu jsou pro poradce prvořadé, a jak se rozvíjí vztah, tak se rozvíjí i důvěra mezi poradcem a klientem, což klientovi umožňuje sledovat mnoho stránek vlastního života, jeho vztahů a jeho samého, které možná dosud nezkoumal nebo jim nedokázal čelit.

13 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Charakteristika poradenství V nejvšeobecnější rovině se poradenství charakterizuje jako pomoc druhému v nouzi, často jako nevyhnutelná podmínka přežití lidského rodu (Schavel, 2004). Schavel (2004) nabízí několik názorů na chápání poradenství jako výměnu informací (Plessen, Bommert, In. Matoušek, 2003), jako proces učení (Schubenz, In. Matoušek, 2003), jako vědecky fundované vysvětlování a ovlivňování lidského chování s cílem minimalizovat jeho problémy a postupně tak zabezpečit optimální fungování jedince ve společnosti (Strieženec, Levická, In. Matoušek, 2003). V obecném pojetí můžeme poradenství charakterizovat jako profesionální poskytování odborné rady jedním subjektem druhému. Jde o jakýkoliv způsob poskytování psychologické pomoci s cílem zlepšit určitý stav věci, o návrh opatření, formulovaný jedním subjektem, jak řešit problém druhého subjektu (Paulík, 1994). Koščo (1987) vymezuje poradenství jako aktivní účast na životě jiných lidí, prostřednictvím vzájemné výměny informací, zkušeností a názorů, které mohou být využitelné při řešení určitých životních úloh a situací. Podle Špatenkové (2004) je poradenstvím, resp. poradenskou službou: pomoc, kdy se klient na základě nabídky, rad, návodů, nápadů a námětů aktivně rozhoduje, jak využít a rozvinout vlastní možnosti při řešení situace. Poradce pomáhá nacházet nejpřijatelnější způsoby zvládání situace jako spolutvůrce rad. Gabura (1995) charakterizuje poradenství založené na principu pomoci, kde poradce má snahu podpořit růst, rozvoj, zralost a lepší uplatnění klienta, aby se lépe a efektivněji orientoval ve světě. Sociální resort navrhuje členění poradenství na psychologické, právní, zdravotní a praktické životní (Kopřiva, 1997). 1.3 Cíle poradenství Cílem sociálního poradenství je poskytovat informace co nejblíže bydlišti nebo pracovišti, příp. zařízení, v němž se člověk nachází (Matoušek, 2003). Britská společnost pro poradenství a psychoterapii určuje cíle poradenství, které mají umožnit rozhodování, změnu nebo zmírnění dezorientace. Tyto cíle jsou v souladu

14 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 14 s Mahrerovým (1967) výrokem, že cíle poradenství jsou dvojí: překonat citové rozladění ( zmírnit dezorientaci ) a podpořit rozvoj ( umožnit rozhodování a změnu ). Hlavním cílem poradenství je tedy pomoci klientům, aby žili plněji, co nejvíce osvobozeni od omezujícího vlivu citové nepohody (Dryden, 2008). Základním kritériem úspěšné pomoci klientům je posun od původně negativních hodnocení sebe sama ke kladnému vnímání vlastní osoby, jejímu přijetí a rozvíjení. Hlavním cílem je podpora lidí stát se autonomními vůči druhým a jejich tlaku, být spontánní ve svých pocitech, přijímat je kladně a důvěřovat sám sobě (Gabura, Pružinská, 1995). Podstatou a současně smyslem a cílem poradenství je pomoc subjektu vyrovnat se se svými problémy. Jde o pomoc jednotlivci při posuzování svých možností a při jeho správném rozhodování o určitém životním problému na základě informací získaných od poradce, na základě vlastního rozhodnutí pod vedením poradce (Paulík, 1994). 1.4 Sociální poradenství Poradenství je jak prvkem pomoci, tak ucelenou soustavou služeb. Prvek tvoří poskytnutí informace, což je sdělení skutečností, které rozšiřují možnosti uživatele rozhodovat o věcech souvisejících s jeho stávající situací, rady, tedy informace přizpůsobené a cílené na situaci klienta (Kopřiva, 1997). Poradenství je založeno na myšlence, že klienti se sami rozhodli vyhledat pomoc. Klient vyhledává pomoc z vlastního rozhodnutí a přináší sebou svou osobní bolest a vlastní představy, jak mu má být pomoženo. Poradce může klientovi pomoci podrobně prozkoumat jeho chování nebo situace, které se ukazují pro něj jako problematické a najít oblast, kde by bylo možné iniciovat změnu. Poradce tak může klientovi pomoci, aby se podíval na svoje možnosti a rozhodl se pro tu nejlepší z nich (Dryden, 2008). Poradenství je spoluprací klienta s pracovníkem. Pomoc se rozvíjí na základě klientova přání, jímž míří k rozvinutí vlastních možností. Klient u sebe pociťuje překážky, které mu znemožňují dosáhnout cílů, a přeje si odstranit to, čemu nerozumí a co mu brání rozšířit své možností. Na to odpovídá pracovník nabídkou rad, návodů a nápadů či námětů, které vytváří na základě své zkušenosti v průběhu rozhovoru s klientem. Pracovník klientovi pomáhá najít nejužitečnější cesty, přičemž posuzovatelem užitečnosti zůstává klient sám (Úlehla, 2005).

15 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 15 Z hlediska širšího psychologického prostředí lze poradenské situace dělit na (Paulík, 2009): mikrosituace (individuální dyadické, triadické, rodinné a skupinové poradenství využívající skupinové dynamiky k terapeutickým účelům), mezosituace (hromadné poradenství různé intervenční zásahy jako např. poskytování určitých informací, rad, návodů atd. se aplikuje současně řadě osob, které se mezi sebou neznají a nekomunikují), makrosituace (jedná se o úlohy psychologického poradenství, především koncepčního charakteru, jejichž plněním se zapojuje do širších sociálních programů). 1.5 Typy sociálního poradenství Sociální poradenství se podle Socioklubu (1997) dělí na dva typy: základní a odborné. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory (Matoušek, 2003) Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství poskytuje informace o nárocích, službách a možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit obtížnou situaci člověka. Poskytované informace vyplývají ze systému sociální ochrany občana, k němuž patří pojištění, podpora, pomoc, nebo ze systému, který zajišťuje zaměstnanost. Jeho součástí je i zprostředkování další potřebné odborné pomoci (Matoušek, 2003) Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství poskytuje přímou pomoc lidem při řešení jejich sociálních problémů. Jde zejména o problémy v manželském nebo mezigeneračním soužití, v péči o děti, starší a zdravotně postižené osoby, o osoby propuštěné z výkonu trestu. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka. Nejčastěji jde o situaci hmotné nebo sociální nouze, příp. o souběh obou (Matoušek, 2003).

16 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Další třídění sociálního poradenství Podle kritéria charakteru poradenské služby se poradenství dělí na (Paulík, 1994): Poradenství expertizní se zabývá čistě objektivní stránkou problému jednotlivce nebo instituce nebo o poradenství nepsychologické právní, sociologické, finanční, ekonomické a jiné. Problém se řeší v obecné rovině a klientovi jsou poskytnuty obecně odborné rady, nezasahuje se do bezprostředně do jeho individuality (např. stanovení vhodného režimu dne, sepsání rozvodu atd.) Introspektivní poradenství vede k posouzení osobnosti klienta a problém je analyzován v přímé vazbě na duševní zvláštnosti klienta. Jde se především o psychologické poradenství, které pomáhá klientovi pochopit sebe sama a odhalit jeho možnosti. Kombinované poradenství je kombinace předchozích dvou poradenství, kdy je problém je řešen na základě objektivního posouzení možností řešení klientova problému a analýzy jeho osobnosti. Specializované poradenství se týká speciálních skupin a otázek lidského života, pomáhá člověku se vyrovnat se společenskými požadavky, které neodpovídají jeho přesvědčení, jeho víře a jeho svědomí. Další rozlišení podle některých kritérií (Paulík, 1994): Kritérium metody a přístupu ke klientovi, kde je možné podle metod rozlišovat poradenství psychologické, sociologické, expertizní, introspektivní aj. a podle přístupu poradce rozlišit poradenství indirektivní a direktivní, vciťovací a racionální apod. Kritérium věku klienta rozlišuje poradenství pro děti a mládež, pro osoby v produktivním věku a osoby v postproduktivním věku, které lze podle etap ve vývoji člověka dále specifikovat. Kritérium počtu klientů rozlišuje poradenství individuální, skupinové a hromadné. Počet klientů mění charakter poradenství, metody práce a jejich aplikace. Kritérium rozsahu poradenské pomoci může mít charakter podání jednoduché informace, která dostačuje k řešení problému klienta. Ve většině případů je však prováděna podrobná analýza problému a analýza situace klienta, jeho subjektivních a objektivních možností.

17 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 17 Kritérium trvání poradenské pomoci, kde poradenství podle času může být krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé v rámci individuálního nebo skupinového poradenství od jednorázové konzultace až po dlouhodobé vedení klienta. Kritérium poradenských situací (J. Pietrofesov USA, in Koščo, 1980, in Paulík, 1994): Poradenství krizové v situacích, kdy se klient musí vyrovnávat s náročnými životními situacemi (frustrací, stresem) s cílem poskytnout pomoc klientovi při orientaci v problému, např. jde o krizi v manželství, ztrátu zaměstnání, odchod do důchodu apod. Poradenství facilitační (ulehčující, usnadňující) pomáhá klientovi pochopit problém, prohloubit sebepoznání, korigovat chyby a vypracovat program nápravy. Patří zde také plánování další životní cesty profesní a studijní orientace, plánování kariéry apod. Plní především léčebnou a nápravnou funkci. Poradenství preventivní zasahuje v situacích před důležitými životními rozhodnutími, přijetí pro člověka nových důležitých sociálních rolí. Např. příprava na manželství a rodičovství, volbu povolání apod. Má především informační charakter. Poradenství vývojové hledá správný životní styl, pochopení vývojových úkolů v různých etapách života jedince a udržení pozitivního sebehodnocení. Má za cíl udržet životní rovnováhu jedince a předcházet patologickým jevům. Kritérium předmětu poradenské činnosti (Paulík, 1994): Specifikuje podle typu problému poradenství: - výchovné (pedagogicko-psychologické), poradenství pracovně profesní, - poradenství předmanželské a manželské, poradenství pro rodinu, pro seniory, - poradenství kariérové, poradenství penitenciární a postpenitenciární, - poradenství volného času aj. V současném civilizovaném světě se stále rozšiřuje okruh problémů člověka a objevují se problémy spojené se změnou životního stylu a společenských hodnot.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 18 2 POMÁHÁNÍ LIDEM Všechny pomahačské profese spatřují v pomáhání svůj smysl a k jeho naplnění hledají způsoby, jak podpořit prospěch, zdraví nebo pohodu druhého člověka. Pomáhání spojuje nejrůznější obory služeb lidem. Probíhá ve zcela zvláštním kontextu, přitom se však týká těch nejobyčejnějších věcí všedního života a úkolem profesionálního pomáhání je přispět k tomu, aby se lidem žilo lépe (Úlehla, 2005). Pomáhající interakce mají směřovat k adaptaci na životní situace, k samostatnosti v jeho rozhodování. Hartl (In. Matoušek, 2003) považuje za klíčové vyjádření, na kterém se většina odborníků shoduje, a to: Pomáhat znamená pomoci lidem, aby si dokázali pomoci sami. Touhu pomoci klientům by měl mít každý poradce, měl by ji umět vyjádřit a klient ji musí od poradce vnímat. Zatímco opravdová touha klientům pomáhat je ústředním kamenem poradenství, tato touha nebude stačit, když nedokáže poradce naslouchat a rozumět tomu, co mu klienti říkají, a to z jejich vlastního úhlu pohledu. Poradce by se měl snažit dívat se na svět očima svých klientů z jejich perspektivy, jelikož pokud neporozumí svým klientům, nebude schopen jim toto porozumění vyjádřit a klienti se budou cítit nepochopeni (Dryden, 2008). 2.1 Definice pomáhání Fenomén pomáhání je definován v sociální práci a dalších pomáhajících profesích jako postup, kterým je lidem usnadňováno zvládání náročných životních situací, jako dlouhodobější a organizovaná podpora (Matoušek, 2003). Pracovník sám sebe definuje jako toho, kdo chce pomáhat. Aby mohl pomoc poskytovat, potřebuje mít jasno v tom, co pomoc je a co není a poté přichází otázka jak pomoc poskytovat. Naopak klient sám sebe chápe jako toho, kdo si pomoc žádá a přivádí jej k vzájemnému setkání touha, žádost nebo přání nalézt pomoc. Má tedy předem vytvořenou představu o tom, co pro něho může být pomocí a co pro něho pomocí není, byť možná zformulovanou v hlavních obrysech (Úlehla, 2005).

19 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 19 Úlehla (2005, s. 9) také uvádí, že: zatímco je v běžném životě srdečně jedno, zda mé přispění druhému je vědecky definovatelné jako pomoc, nebo kontrola, v profesionální práci to jedno není ani na okamžik. 2.2 Typy pomoci Scally a Hopson (1979) rozlišili šest typů pomoci druhým podle potřeb osoby, která pomoc vyhledala: Pomáhání podáním jednoduchých věcných informací je určeno osobám, které je potřebují pro řešení své situace, jako je tomu např. při neznalosti toho, jak vyplnit příslušný formulář, nebo při potřebě přehledu o agenturách poskytujících další potřebné služby. Rady tohoto typu mohou být nesmírně užitečné, protože nedostatek informací taví člověka do nevýhodné až bezvýchodné situace. Pomáhání poskytováním rad spočívá v nabízení názoru odborníka na to, jak by si jiná osoba měla lépe počínat, přičemž názor by neměl postrádat vhled do situace dané osoby. Příkladem je právník nebo daňový poradce. Pomáhání prostřednictvím učení znamená umožnit někomu získat určité znalosti nebo dovednosti pomáhající jeho situaci zlepšit. Pomáhání prostřednictvím psychologického náhledu spočívá v pomoci druhému pochopit problém, objasnit proč a kde vznikají třecí plochy a ukázat možné cesty, jak si počínat, aby se jedinec správně rozhodl, co dělat. Jak již bylo řečeno, nejčastěji jde o to pomoci lidem, aby si dokázali pomáhat sami. Pomáhání prostřednictvím přímé akce spočívá v tom, že pomáhající něco vykoná za jinou osobu nebo jí obstarává něco, co právě nutně potřebuje, např. jídlo, půjčku, bydlení, vyplnění formuláře, jednání s úřady. Pomáhání vyvolané změnou systému spočívá v ovlivnění nebo změně systémů, které jedinci způsobují potíže. Může jít o organizační úpravy, změnu v předpisech apod. (In. Matoušek, 2003, s. 85)

20 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Profesionální pomoc Profesionální pomoc je typická tím, že se dostává ke slovu tehdy, když ostatní způsoby, jimiž lidé řeší své problémy, selhávají nebo nejsou dosažitelné ať z osobních, či společenských důvodů. Proto je profesionální pomoc v životě člověka neobvyklá situace, neboť běžné své problémy řeší sám za přispění svého okolí, přátel a dalších neprofesionálů. Tímto způsobem lidé vyřeší drtivou většinu svých problémů a trápení. Právě tam, kde končí možnosti běžné mezilidské pomoci, nastupuje pomoc profesionální (Úlehla, 2005). Ne vždy však přinese poradenství klientům příznivý výsledek. Klienti většinou přicházejí do poradenství s určitou představou o tom, co způsobuje jejich problémy a jaký druh pomoci jim má být poskytnut. Tyto představy klientů mohou být správné a přesné, ale ne vždy všichni poradci jednají v nejlepším zájmu svých klientů (Dryden, 2008). Úlehla (2005, s. 11) uvádí: za znak profesionality považuji postoj zdůrazňující, že pomáhám, protože se mně chce pomáhat, protože jsem si to vybral, protože mne to baví. Hlavním problémem při pomáhání je splývání, kdy pracovník bere záležitosti klienta příliš za svoje vlastní, tím trpí nejen pomáhající, ale celý proces pomáhání. Proti splývání se může pracovník chránit netečností, což ale představuje další problém. A konečně běžnou starostí je, jak uhájit svou hranici vůči manipulaci ze strany klienta (Kopřiva, 1997). V psychodynamickém poradenství je klíčovou komunikační dovedností schopnost poskytovat interpretaci. To např. zahrnuje pomoc klientům, aby pochopili souvislost mezi svými minulými a současnými pocity, myšlením a chováním a jak to souvisí s určitými nevyřešenými konflikty v jejich životě (Dryden, 2008). Klienti nezřídka přicházejí do poraden s nepřiměřenými očekáváními, že poradce za ně vše okamžitě vyřeší a oni nebudou muset do řešení vlastního problému investovat čas, práci a námahu (Gabura, Pružinská, 1995). Problém, se kterým klient do poradenství vstupuje a který formuluje, nemusí být jeho hlavním problémem. Toto zaměření na vedlejší problém může být vědomé a klient záměrně z různých důvodů neuvádí přesně, proč vyhledal poradenskou pomoc. Zaměření na vedlejší problém může být i nevědomé, když si klient sám svůj základní problém neuvědomuje (Paulík, 1994).

21 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Faktory vyhledání pomoci sociálního poradenství Důvody proč se člověk vyhledá či nevyhledá pomoc formou sociálního poradenství, mohou být různé, zapříčiněny především existencí problému. Problémem je to, co člověk nezvládá navyklými postupy jednání, pro něho běžnými schématy chování, tedy to, co obsahuje pro člověka něco neznámého a k jehož řešení nestačí obvyklé způsoby řešení, chybí informace apod. Jde o působení náročné situace, kterou člověk prožívá jako zátěž (Paulík, 1994). Může se jednat o sociální potřebnost, akutní krizi, zdravotní handicap, špatnou informovanost, omezenou schopnost komunikovat, nedostatek financí, bezradnost, předsudky okolí, nefungující zázemí a rodinné vztahy, neexistující či narušené sociální návyky aj. Ve většině případů klienti vyhledají poradenství proto, že prožívají určitou míru vnitřní bolesti. Tato bolest se může týkat konkrétního životního neštěstí a reagovat na ně (např. ztráta blízké osoby nebo opuštění) nebo může být trvalá a vše pronikající. V malém počtu případů mohou lidé vyhledat poradenství z nějakého jiného důvodu, např. kvůli zápočtu ve vzdělání nebo jen z čistého zájmu (Dryden, 2008). Ke zmapování současných poznatků o zvláštnostech sociální opory při zvládání zátěžových situací u dětí a dospívajících oproti dospělým osobám (se zaměřením nejen na nemoci, bolestivé lékařské výkony, ale také školní situace, rodinné situace a sociálně náročné situace) přispěly přehledové studie o teoretických přístupech ke zkoumání sociální opory (Křivohlavý, Mareš, 2001). Některé faktory zmapovala přehledová práce o úloze rodiny ve zvládání zátěže (Marešová, Mareš, 2001). Specifickým faktorem, který determinuje vyhledávání a poskytování sociální opory je psychosociální kategorie naděje. První přehledová studie na téma u nás byla publikována v časopise Bolest (Mareš, Otterová, 2001). Zvláštní kategorii tvoří strategie, kterými se děti, dospívající i dospělí snaží získat sociální oporu, aniž by ohrozili svou pověst. Jde o strategie záměrného sebeznevýhodňování, jimiž se jedinec brání před zpochybňováním svých schopností jinými lidmi, ale též se brání před nutností měnit sebepojetí (Mareš, 2001).

22 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Poradenský proces Poradenství má procesuální charakter, má svou strukturu a dělí se na jednotlivé dílčí fáze. Základními články poradenského procesu jsou poradce a klient. V poradenském procesu lze vymezit tyto proměnné (Paulík, 1994): Poradce na poradenství jsou kladeny nároky určující, jaké předpoklady a v jaké míře má poradce mít: a) Vzdělání je žádoucí vysokoškolské vzdělání, bakalářské a magisterské. Poradce musí mít znalosti z těch oborů, které mu umožní pracovat s lidmi, řešit jejich různorodé problémy. K základním znalostem patří vědomosti a dovednosti s psychologie a sociologie doplněné o znalosti z informatiky, medicíny, filozofie, práva, ekonomie aj. b) Praxe každý samostatný poradce by měl mít určité zkušenosti s prací s lidmi přímo v poradenské nebo alespoň v obdobné činnosti. Nelze určit přesný počet let jako předpoklad pro výkon funkce specializovaného poradce, začínající poradci by měli pracovat pod supervizí specialistů po dobu nejméně 1 roku. c) Předpoklady osobnosti intelektuální dispozice jako předpoklad řešení problémů, komunikativní předpoklady, schopnost rychle a samostatně se rozhodovat, orientace na člověka v sociálním kontextu, potřeba sebepoznání a sebeřízení, další seberozvoj, osobnostní zralost, dominance, spontaneita, empatie, vysoké morální předpoklady, vědomí odpovědnosti za svou činnost, dodržování etiky profese. Klient člověk, který využívá služeb poradenství bez ohledu na délku pomoci, zaměření poradenské služby a míru jeho aktivity. Potenciálním klientem je člověk, který poradenské služby potřebuje, ale zatím je nevyužívá, případně ten kdo poradenské služby bude potřebovat. Klientem se stává jedinec, který se dostal do situace, kterou není schopen zvládnout vlastními silami. Užší a širší prostředí klienta užším prostředím klienta jsou osoby a okolnosti, které přímo ovlivňují jeho životní situaci, spoluúčastní se na jeho problému (např. rodina, školní, pracovní skupina, podmínky bydlení aj.). Širším prostředím jsou existenční podmínky klienta, které ovlivňují jeho způsob života (např. normativní systémy společnosti, ekonomické podmínky, regionální zvláštnosti, přírodní a klimatické podmínky aj.)

23 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 23 Problémy a situace klienta problémy klienta jsou vázány na určitou životní situaci, ve které se právě nachází. Klient spojuje příčinu svých obtíží především s touto pro něho zátěžovou situací, očekává, že vyřešení této situace zcela vyřeší jeho problém. Životní situace a s ní spjatý problém může mít krátkodobý i dlouhodobý charakter. Neřešitelný problém člověka frustruje, jeví se jako překážka na cestě k cíli. Poradenský vztah je jedním z prostředků, kterým je dosahováno poradenského cíle a je podmíněn osobností poradce a klienta. Rozhodující roli má v tomto vztahu poradce, který strukturuje poradenskou situace a formuje poradenský vztah svým přístupem ke klientovi, svými reakcemi. Činnosti poradce:: - činnosti související s přípravou na vlastní práci s klientem (vedou k rozvoji osobnosti poradce, k osobnostní zralosti, vyrovnanosti a k dalšímu odbornému vývoji) - vlastní práce s klientem (navázání kontaktu, diagnostické, poradenské a terapeutické činnosti) - další činnosti související s poradenskou službou (výzkumné a preventivní činnosti). Metody, techniky a prostředky: Metody: - diagnostické (psychologické a sociologické rozhovor, pozorování a posuzování, dotazníky, testy výkonnosti i osobnosti, analýza výsledků činnosti, psychodrama, sociodrama) - informační (ústní i písemná individuální sdělení, přednášky, besedy, audiovizuální a počítačové programy) - terapeutické (s léčebným efektem řešící problémy klienta odstraněním nežádoucí symptomatologie, odstraněním vnitřních příčin klientova problému) Techniky jsou způsoby a postupy, jimiž poradce spolupracuje s klientem při zvládání jeho problému (racionální, objasňovací a přesvědčovací, emfatické abreaktivní, direktivní a indirektivní, tréninkové atd.) Prostředky, tím se je osobnost poradce, vytvořený poradenský vztah, individuální a skupinové vedením, ale také prostředí poradenského zařízení, technické vybavení aj.

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Zpracováno podle Dryden,W.: Poradenství - Stručný přehled. Praha, Portál 2008 ISBN 978-80-7367-371-0. Poradenství

Zpracováno podle Dryden,W.: Poradenství - Stručný přehled. Praha, Portál 2008 ISBN 978-80-7367-371-0. Poradenství Poradenství Poradenství je hodně používané slovo, ale často široce nepochopená činnost. Poradenstvím se dnes zabývají všechny pomáhající profese, je považováno za všestrannou činnost, na níž se podílí

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá

KRIZOVÁ INTERVENCE. PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá KRIZOVÁ INTERVENCE PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá ZDROJE POMOCI V KRIZI Vyrovnávací-coping strategie adaptivní a maladaptivní, vědomé a nevědomé způsoby, vzorce chování v zátěži Svépomoc Laická pomoc Odborná

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Internetové poradenství drogové problematice v ČR v III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Úvod všechna odvětví včetně pomáhajících profesí jsou zasažena fenoménem internetu a jsme

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU Armáda spásy v České republice, z. s. Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7 SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více