Krizový plán. Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. Františka Fajtla, Louny pracoviště Postoloprtská. školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krizový plán. Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. Františka Fajtla, Louny pracoviště Postoloprtská. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Krizový plán Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. Františka Fajtla, Louny pracoviště Postoloprtská školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Topičová, výchovná poradkyně, školní metodik prevence

2 Základní strategií výchovně vzdělávacího procesu ve škole je předcházení a prevence problémového jednání žáků, soustavné sledování chování a projevů žáků, budování pozitivního klimatu ve škole, důraz na komunikaci se žáky i s rodiči. Cílem je vytvořit pro žáky bezpečné a spolupracující školní prostředí. Co dělat, když žák kouří v prostorách školy nebo na školních akcích 1. Žák je přistižen poprvé informujte třídního učitele TU: provede rozhovor se žákem o dané skutečnosti provede o události krátký zápis kopii zápisu předá VP nebo ŠMP udělí (navrhne) kázeňské opatření v souladu se školním řádem / 7 zákona č. 359/1999/ informuje zákonné zástupce žáka 2. Žák je přistižen opakovaně informujte TU, popř.výchovného poradce (VP) školního metodika prevence (ŠMP) TU oznámí skutečnost VP a ŠMP VP (ŠMP) provede rozhovor se žákem o dané skutečnosti provede krátký zápis kopii zápisu předá VP nebo ŠMP TU pozve prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným dopisem) zákonné zástupce žáka do školy udělí (navrhne) kázeňské opatření v souladu se školním řádem pokud zákonní zástupci žáka nespolupracují, oznámí skutečnost orgánům sociálně / 10 odst. 4, zákona č. 359/1999/ právní ochrany dětí (OSPOD) Co dělat, když žák prodává tabákové výrobky osobám mladším 18 let informujte ZŘTV (ZŘPV) proveďte krátký zápis kopii zápisu předejte VP nebo ŠMP ZŘ oznámí skutečnost Polici ČR /jedná se o porušení 6 zákona č. 379/2005/ TU udělí kázeňské opatření v souladu se školním řádem TU informuje zákonné zástupce žáka Co dělat, když žák podává nebo prodává alkohol osobám mladším 18 let Informujte ZŘTV (ZŘPV) proveďte krátký zápis kopii zápisu předejte VP nebo ŠMP ZŘ oznámí skutečnost Polici ČR /jedná se o porušení 6 zákona č. 379/2005/ TU navrhne kázeňské opatření v souladu se školním řádem TU informuje zákonné zástupce žáka Co dělat, když žák pije alkohol v prostorách školy nebo na školních akcích Zabraňte další konzumaci alkoholu Alkohol je třeba žákovi odebrat a uložit na bezpečné místo s krátkým identifikačním zápisem.

3 Informujte ŠMP Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností posuďte, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola (TU, ZŘ, ŠMP) nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, sepište o události stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola (TU, ZŘŠ, ŠMP) ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola (TU, ZŘŠ, ŠMP) orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. Škola zákonnému zástupci ohlásí skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní ochrany dítěte / 10 odst. 4, zákona č. 359/1999/. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. V případě zájmu uživatele nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. Z konzumace alkoholu ve škole vyvodí TU sankce v souladu se školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů. V případě podezření na intoxikaci žáka můžete provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno od bodu 3. O události sepište stručný záznam s vyjádřením žáka, který založí školní metodik prevence do své agendy. Událost oznamte ZŘŠ. Obdobně postupujte i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. Co dělat, když byl u žáka nalezen alkohol nebo tabákové výrobky Zabavenou tekutinu (tabákový výrobek) nepodrobujte žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. O nálezu ihned uvědomte vedení školy. O nálezu sepište stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol (tabákový výrobek) nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uveďte tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ZŘŠ, VP nebo ŠMP. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy1. Škola (TU) o nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností. / 10 odst. 4, zákona č. 359/1999/

4 V případě podezření, že tabákový výrobek nalezený u žáka obsahuje i jiné příměsi přivolejte Policii ČR. Zajištěný tabákový výrobek předejte PČR. Co dělat, když je žák ve škole pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky Zjistěte zdravotní stav žáka, při podezření na ohrožení života zavolejte záchranku. Popište pouze příznaky. Neříkejte však, co si myslíte, že mu je. Nejsme kompetentní k tomu, abychom stanovovali diagnózu Zajistěte bezpečnost žáka i jeho spolužáků. Vyhodnotíte li situaci tak, že lékaře není nutné volat, volejte zákonné zástupce žáka, popř. pověřené osoby zákonným zástupcem a trvejte na tom, aby si žáka převzali. Jestliže se zákonní zástupci žáka, či pověřené osoby stanovené zákonným zástupcem žáka nedostaví, Zajistěte povinný dohled po dobu školního vyučování. Informujte ŠMP a TU Školní metodik prevence provede rozhovor se žákem o dané skutečnosti a vyhotoví o rozhovoru krátký zápis může zajistit orientační dechovou zkoušku na základě písemného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL může zajistit testování u lékaře Třídní učitel pozve prokazatelným způsobem zákonné zástupce žáka do školy k pohovoru. / 7 zákona č. 359/1999/ dohodne společně se zákonnými zástupci žáka další postup provede zápis udělí (navrhne) kázeňské opatření v souladu se školním řádem pokud zákonní zástupci žáka nespolupracují, oznámí skutečnost orgánům sociálně právní ochrany dětí / 10 odst. 4, zákona č. 359/1999/ Co dělat, když máte podezření, že někdo užívá návykové látky Neslibujte, že nebude nikoho informovat, protože má oznamovací povinnost k zákonným zástupcům a OSPOD Informujte ŠMP ŠMP zajistí další šetření provede rozhovor se žákem o dané skutečnosti provede zápis rozhovoru v případě potřeby zajistí žákovi další intervenci v blízkosti bydliště žáka informuje zákonné zástupce žáka společně se dohodnou na dalším postupu provede zápis rozhovoru s rodiči informuje ZŘŠ pokud zákonní zástupci žáka nespolupracují, oznámí ŠMP tuto skutečnost orgánům sociálně právní ochrany dětí / 10 odst. 4, zákona č. 359/1999/ příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních metodické a koordinační činnosti odst. 9. Co dělat, když zachytíte látku, o které se domníváte, že je návyková

5 Zajistěte látku požádejte žáka, u kterého byla látka nalezena, aby ji dal do obálky. Zajistěte, aby u zajišťování podezřelé látky, byli minimálně tři osoby vy + ten, u kterého byla látka objevena nebo ten, kdo látku odevzdal + třetí osoba Nemanipulujte s látkou, nic nerozbalujte a neochutnávejte Sepište protokol (kdo objevil podezřelou látku, kdy, kde, u koho, vzhled látky) Zajistěte podpisy tří zúčastněných osob (jestliže ten, u koho byla látka objevena nebo ten, který látku odevzdal, odmítnou záznam podepsat, uveďte do kolonky pro jejich podpis, že se odmítli podepsat) Odneste obálku s látkou a protokol ŠMP. Informujte vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ) ŘŠ (ZŘŠ) zavolá Policii ČR o skutečném obsahu nálezu rozhodne laboratoř Třídní učitel informuje zákonné zástupce Pokud Policie ČR zjistí, že se jedná o návykovou látku, třídní učitel podá návrh kázeňské opatření v souladu se školním řádem Co dělat, když máte podezření, že někdo ze žáků podává nebo prodává návykové látky svým spolužákům Informujte vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ) a TU Zhotovte o události krátký zápis a předejte ŠMP ŘŠ (ZŘŠ) oznámí věc Policii ČR / 167 zákon č. 140/1961/ může se jednat o trestný čin 188 zákon č. 140/1961/ TU oznámí skutečnost zákonným zástupcům TU udělí (navrhne) kázeňské opatření v souladu se školním řádem Co dělat, když máte podezření, že někdo ze žáků nosí do školy návykové látky Informujte vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ) ŘŠ (ZŘŠ) oznámí věc Policii ČR /podle 167 zákon č. 140/1961/ může se jednat o trestný čin č. 140/1961/ /podle 187 a / 187 zákon TU oznámí skutečnost zákonným zástupcům žáka Bude li se jednat o trestný čin (žák má u sebe nelegální návykovou látku v množství větším než malém) TU podá návrh na udělení kázeňského opatření v souladu se školním řádem Nebude li se jednat o trestný čin (žák má u sebe jen menší množství látky, určené jen pro vlastní spotřebu) oznámí danou skutečnost ŠMP Školní metodik prevence zajistí další šetření provede rozhovor se žákem o dané skutečnosti provede zápis rozhovoru na předepsaný formulář společně se dohodnou na dalším postupu v případě potřeby zajistí žákovi další intervenci pozve, po dohodě s TU prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným dopisem) /podle 7 zákona č. 359/1999/ zákonné zástupce žáka do školy k pohovoru ŠMP a TU dohodnou společně se zákonnými zástupci žáka další postup ŠMP provede zápis a kopii předají zákonnému zástupci TU udělí (navrhne) kázeňské opatření v souladu se školním řádem Pokud zákonní zástupci žáka nespolupracují, oznámí skutečnost orgánům sociálně právní / 10 odst. 4, zákona č. 359/1999/ ochrany dětí

6 Co dělat, když má žák neomluvenou absenci Krátkodobá neomluvená absence (od 1 do 3 dnů) Třídní učitel - vyzve zákonného zástupce žáka k neprodlenému omluvení - upozorní zákonné zástupce žáka na povinnost stanovenou zákonem / 22, odst. 3, zákon č. 561/2004 zákonní zástupci dětí a nezletilých žáku jsou povinni zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení ; 22, odst. 1 zákon č. 561/2004 žáci a studenti jsou povinni řádně docházet do školy a školského zařízení a řádně se vzdělávat / - seznámí zákonné zástupce žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence - dohodnou se společně na dalším postupu - udělí (navrhne) kázeňské opatření v souladu se školním řádem Opakovaná neomluvená absence (1 až 3 dny) Třídní učitel - informuje vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ, VP) - pozve prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným dopisem) zákonné zástupce žáka do 7 zákona č. 359/1999/ školy k pohovoru / - dohodne společně se zákonnými zástupci žáka další postup - provede zápis z pohovoru a kopii předá zákonnému zástupci a ŠMP, který zápis založí do své agendy - udělí (navrhne) kázeňské opatření v souladu se školním řádem Neomluvená absence 5 a více dní Postup dle ŠŘ školy (část A, odd. V, bod 6 ),,Jestliže, se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů (v teoretickém i praktickém vyučování) vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve třídní učitel písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka neprodleně doložili důvody nepřítomnosti a zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání v OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny zanechal. Žák, který do 10 ti dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny. Co dělat, když máte podezření na šikanu Doporučený postup (zpracováno dle:,,metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č. j / ) Proveďte odhad závažnosti. V případě, že máte podezření na trestný čin (jako je např. vydírání, vyhrožování, krádež) obraťte se na Policii ČR. Pokročilá stádia by měli řešit pouze specialisté na problematiku školního násilí a šikanování ve spolupráci se školou Počáteční šikana Informujte TU, ŠMP TU ve spolupráci s ŠMP zajistí další šetření:

7 - rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi - nalezení vhodných svědků - individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů) - zajištění ochrany obětem - rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi - u všech rozhovorů provede třídní učitel (příp. ŠMP) zápis a uloží do agendy ŠMP Poznámka: je třeba zjistit: kdo je oběť, kdo je agresor, kdy a kde k šikaně dochází, jakou formou, jak dlouho a často trvá, proč oběti ubližovali, jaká opatření si navrhují a proč. - o výsledcích šetření informuje vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ, poř. OSPOD) Pokud nedojde k nápravě, informuje vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ) Třídní učitel 7 zákona č. 359/1999/ pozve zákonné zástupce agresora do školy k pohovoru s VK / dohodne společně se zákonnými zástupci žáka další postup Poznámka: možnosti školy: odstupňování kázeňských opatření, forma postihu při dalším porušení školního Řádu, doporučení odborné pomoci v PPP, informování OSPOD, doporučit zákonným zástupcům umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, informovat Policii ČR. provede zápis z jednání, který předá ŠMP - udělí (navrhne) agresorovi kázeňské opatření v souladu se školním řádem - provede zápis, který předá ŠMP Poznámka: možnosti školy: převedení žáka do jiné třídy (jiné pracoviště OV), doporučení odborné pomoci v PPP, zvýšení monitoringu chování, intervenční programy na zlepšování sociálních vztahu ve třídě. Pokročilá šikana s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 5. Nahlášení policii. Policie ČR, obvodní oddělení Louny: tel Vlastní vyšetřování. Co dělat, když je Policie ČR ve škole Po vstupu do školy se musí policista ohlásit u RŠ nebo jeho zástupce, musí se prokázat služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie, stejnokrojem s identifikačním číslem. Musí jasně sdělit, důvod návštěvy, co od nás potřebuje a na jakém základě. V případě pochybnosti o totožnosti policisty je nutné ověřit informaci na jeho pracovišti. Výslech ve škole TU informuje zákonné zástupce žáka, pokud tak již neučinila Policie ČR (má stejnou povinnost). Poznámka: V případech, kdy by mohlo týt takovým oznámením mařeno další vyšetřování a po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem policie, vyrozumí škola zákonné zástupce bezprostředně po souhlasu policie. Sdělení v nevhodnou dobu by mohlo v některých případech ohrozit i bezpečnost dítěte (např. týrání nebo zneužívání v rodině, podpora trestné činnosti v rodině apod. ZŘŠ na žádost policie poskytne ve škole vhodnou místnost pro výslech. Poznámka: U žáků mladších 15 let je přítomnost třetí osoby nezbytná

8 U žáků starších 15 let není přítomnost třetí osoby nutná (záleží však na požadavku policie, povinnost vykonávat nad žákem dohled nám trvá, takže pokud chceme být u rozhovoru, tak by nám to měla policie umožnit) U žáků starších 18 let nikdo dohlížet nemusí Co dělat, když hrozí riziko napadení pedagoga: Jakmile se žák začne chovat agresivně, začne vyskakovat nebo je zřejmé, že je rozrušený, okamžitě se s ním přestaňte dohadovat. Snižte hlas do klidnější polohy, mluvte spisovně, jasně, zřetelně a snažte se hovor ukončit nějak neutrálně. Nechme to být, možná jsem to přesně nepochopil. Snad jsem tolik neřekl Dobře, máme toho asi dneska všichni dost, Jestli jsem tě naštval, tak promiň Důležitá je podpora zbytku třídy, kdyby útočník vytáhl nějakou zbraň, budete jejich pomoc potřebovat. Alespoň jeden z nich musí najit chuť a odvahu doběhnout pro někoho dospělého. Je úplně jedno, kdo je v právu, kde je pravda a tak podobně, nejdůležitější je, aby se dítě uklidnilo a pominula aktuální hrozba. Za normálních okolností se útoky pohybují pouze ve verbální rovině. Jestliže se dítě zvedne a začne vám sprostě nadávat uprostřed hodiny. Je důležité, aby nestrhlo celou třídu. Celá třída se zvládá dost těžko. Některé děti svými vulgarismy nic nemyslí, prostě takhle doma mluví, nechtějí se vás nijak dotknout. Neberte hned všechno smrtelně vážně a nedržte nudná kázání. Jestliže je útočník chronicky drzý nebo se potřebuje jen nějak vyjádřit, pomáhají dlouhé vážné pohledy, někdy zvolání: Ale, Pepo, už tě to zase bere? Humor zchladí překvapivě dost horkých chvilek. Rozhodně nepomáhá hádání se s útočníkem. Snažte se udržet třídu na své straně! Jakmile se zapojí do agrese víc dětí, začíná to být nebezpečné. Co dělat v případě drobných rvaček: Fyzickému napadení většinou předchází verbální konflikt. Zasahujte rozumně hned v počátku konfliktu, dokud jsou schopni ještě trochu vnímat okolí, nebo až ve chvíli, kdy se účastnici rvačky trochu unaví. Jinak můžete přijít také k úhoně zranění učitele je zbytečná komplikace. Když už je po rvačce a aktéři na sebe jen něco pokřikují a nadávají si, příliš se do toho nepleťte, to patři k věci. Během následného vyšetřovaní buďte věcní. Bývají li odpovědi na otázku:,,proč? ve smyslu: Já mu řekl a on mi na to řekl, Řekl o mojí mámě, Von si začal apod., a nezdá se, že by šlo o následky dlouhodobé systematické agrese, nechte to být. Omezte se na stručné vysvětleni, že problémy se dají řešit i jinak. události proveďte zápis a předejte jej ŠMP V případě zranění zajistěte ošetření zraněného. Událost ohlaste, podle závažnosti, TU, vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ). TU udělí (navrhne) postih v souladu se školním řádem. Podpůrné dokumenty k primární prevenci rizikového chování Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže dokument MŠMT č.j / Příloha č. 1 Návykové látky drogy

9 Příloha č. 2 Rizikové chování v dopravě Příloha č. 3 Poruchy příjmu potravy Příloha č. 4 Alkohol Příloha č. 5 Syndrom CAN Příloha č. 6 Školní šikanování Příloha č. 7 Kyberšikana Příloha č. 8 Homofobie Příloha č. 9 Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus Příloha č. 10 Vandalismus Příloha č. 11 Záškoláctví Příloha č. 12 Krádeže Příoha č. 13 Tabák Příloha č. 1 Záznam o pohovoru žáka Jméno žáka/žákyně: Datum narození: Bydliště: Škola třída ročník: Zákonní zástupci žáka navštívili školu: - na vyzvání - z vlastního zájmu Účastníci pohovoru (jméno a prac. zařazení): Stanovisko výchovného poradce:

10 Zápis z pohovoru: Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. Františka Fajtla, Louny, Závěry pohovoru, doporučení, dohodnutý další postup: S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry pohovoru. V případě pokračující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí možné následky spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením. Datum: Razítko školy: Příloha č. 2 Podpis zákonných zástupců: Podpis třídního učitele / učitelky: Mapa pomoci Louny, Místní protidrogový koordinátor, Taťána Tkadlečková MěÚ Louny, Mírové náměstí 35, Louny, telefon: ; Žatec, Místní protidrogový koordinátor, Mgr. Petr Antoni MěÚ Žatec, nám. Svobody 1, Žatec, telefon: ; fax: ; Most, Místní protidrogový koordinátor, Mgr. Zdeňka Lukešová Magistrát města Mostu, Radniční 1, Most, telefon: ; Žatec, Kontaktní centrum Schody, Pavel Bartošek Chelčického náměstí 202, Žatec, telefon: , ; InternetPoradna.cz InternetPoradna.cz, o.s. Internetové poradenství, Drogová poradna - SANANIM o. s. Internetové poradenství SANANIM; Internetová poradna - META Internetové poradenství Sdružení Meta, o.s. ;

11 Internetové poradenství, Webporadna Internetové poradenství Prev-Centrum o. s. Meziškolská 1120/2, Praha 6, Most, Linka duševní tísně, PBc. Jiřina Venclíčková Most k naději, o.s., telefonická krizová intervence P. Jilemnického 1929, Most 1, telefon: ; Internetové poradenství Laxus o. s. Linka pomoci Drop In, o. p. s. Linka pomoci Střediska prevence a léčby drogových závislostí s celorepublikovou působností telefon: ; fax: ; Toxikologické informační středisko Linka pomoci - první pomoc při otravách, nepřetržitá lékařská služba telefon: , ; Linka pomoci Dětského krizového centra s celorepublikovou působností, Linka pomoci telefon: ; Kadaň, Kontaktní centrum, Lucie Halouzková Husova 1325, Kadaň, telefon: ; Ústí nad Labem, Kontaktní centrum pro drogově závislé Kontaktní centrum DRUG-OUT Klub, o.s., Mgr. Radka Kobližková Velká Hradební 47/13, Ústí /Labem, telefon: ; fax: ; Ústí nad Labem, Psychiatrické oddělení při Masarykově nemocnici Detoxifikace Sociální péče 7, Ústí nad Labem, , MUDr. Zdeňka Staňková telefon: ; Zdroj:

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Tabák Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. 1 - V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit:

Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit: Příloha č. 2 Krizový plán školní rok 2014/2015 Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit: Žák je přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostoru školy v době

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr.

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr. Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Důležitá telefonní čísla: POLICIE 158 HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ

Více

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ 1 Realizace Strategie řešení SPJ vychází z těchto dokumentů: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - zákon č.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování Školní rok 2014-2015 Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756 Zpracovatel: Bc. Olga Lupoměská Realizátor: Základní

Více

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, příspěvková organizace

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, příspěvková organizace Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD příloha 2: KRIZOVÉ PLÁNY Č. j.: Skartační znak ZS6 399/2014 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Vávrová, školní metodik

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

3) Pedagogický pracovník sepíše stručný záznam o události s vyjádřením žáka, zejména odkud, od koho má výrobek.

3) Pedagogický pracovník sepíše stručný záznam o události s vyjádřením žáka, zejména odkud, od koho má výrobek. KRIZOVÉ POSTUPY ŠKOLY Co dělat když.? Co dělat v případě podezření na záškoláctví Úmyslné zanedbávání školní docházky, pravé záškoláctví, s vědomím rodičů, s klamáním rodičů, útěky ze školy, odmítání školy.

Více

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Naše škola při řešení problematiky sociálně patologických jevů vychází z platných dokumentů vydávaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků Žáci mají právo 1. na vzdělávání a školské služby podle zákona č.561/2004 Sb. (dále jen školského zákona), ve znění jeho novel

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případech

Více

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Správná cesta, správný krok 2014-2018 Havířov 2014 Obsah 1. Úvod 3 2. 3 2. 1.

Více

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 43/2012 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 30.8.2012

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení Obecná ustanovení Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře

Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře Minimální preventivní program (MPP) školy je složen ze tří částí. V první části jsou uvedeny všechny aktivity školy působící preventivně při

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 69/14 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 23 /2009 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program školní rok 2014-2015 Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Minimální preventivní program školní rok 2014-2015 Výchozí stav: Masarykova základní škola je malá škola rodinného tipu, leží v klidné čtvrti městské části

Více