MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace Zpracovala: Mgr. Milena Valentová

2 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky, na prvním stupni dvě třídy v ročníku, na druhém stupni po dvou až tři paralelních třídách. Pracují zde třídy se zaměřením na rozšířenou výuku matematiky, třídy sportovní a humanitní. Škola disponuje dvěma tělocvičnami a hřištěm, okolí školy umožňuje organizaci mnoha akcí, které přispívají k šíření zdravého životního stylu a vhodného využívání volného času. Rodiče mají možnost sledovat život školy prostřednictvím webových stránek. Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím žákovské samosprávy, kde dávají podněty a připomínky k organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní akce. V prevenci rizikového chování používáme jak standardní, tak nestandardní postupy Za standardní považujeme běžné aktivity typu besedy, přednášky, audiovizuální pořady, účast v odpoledních aktivitách školy. Řada učitelů hledá způsoby, jak naplnit obsah primární prevence aktivními formami. Významnou oblastí v prevenci rizikového chování u žáků je bezpečná škola a pozitivní atmosféra třídy a školy. 2. Zhodnocení MPP školní rok 2013/2014 Cíl programu V letošním roce jsme navázali na naši snahu z předchozích let vytvořit otevřenou školu s bezpečným klimatem, jejímž základem je důvěra, respekt, vstřícnost a spolupráce. Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/2014 vycházel z preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností na MPP předcházejících školních roků. Hlavním cílem byl osobnostní a sociální rozvoj žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností, neopomněli jsme ani výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu. Aktivity školy jsou zaměřeny na specifickou primární prevenci, rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo krizové intervence v případech experimentování s návykovými látkami, rizikových stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy, traumatických zážitků - domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže. Program byl zpracován v souladu s pokyny MŠMT, které do prevence rizikového chování zařazují konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Při jeho tvorbě byl brán zřetel na následující dokumenty: Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období , Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, č.j.431/10, Strategie prevence kriminality na léta , Strategický protidrogový plán Ol. kraje na období a Krajský plán primární prevence na léta Základním předpokladem k jeho účinnosti bylo aktivní zapojení všech žáků školy (případně rodičů žáků) a pedagogických pracovníků školy. Během školního roku jsme se snažili na základě monitoringu o zmapování tendencí třídy a následnou práci s třídními kolektivy a skupinami žáků. Využíváme k tomu např. dotazníková šetření, hry, projektové dny, které jsou zaměřeny na komunikaci, naslouchání, vztahy, zařazení do skupiny, kontakt, přátelství, sebeúctu a sebevědomí, důvěru, soucit, práci s emocemi, hry na uvolnění napětí, potlačení agrese, umění spolupráce, na zažití úspěchu pro každého, řešení problémů apod. Pro ty kolektivy, kde se vyskytují výraznější problémy připravujeme Dny prevence ve spolupráci s TU, situaci ve třídě nadále monitorujeme a pracujeme s celým kolektivem na vyřešení potíží. Významnou úlohu sehrávají třídnické hodiny, třídní učitel je klíčovou osobou ve sféře vlivu na atmosféru třídy, na vytváření důvěry a na podporu otevřené komunikace mezi žáky ve třídě. Nedílnou součástí naší primární prevence je spolupráce s rodiči. V případě potřeby se třídní učitel může obrátit na preventivní tým, který tvoří ředitel školy Mgr. Radomír Macháň, zástupkyně ředitele školy Mgr. Lenka Šatánková, metodička primární prevence Mgr. Milena Valentová a výchovná poradkyně Mgr. Eva Odstrčilová. Pokud nastane vyhrocená konfliktní situace mezi učitelem a žákem, řešíme případný konflikt rovněž za pomoci preventivního týmu. Proběhne projednání situace s vyučujícím, s vedením školy a

3 se zákonnými zástupci konkrétního žáka (daná problematika byla konzultována s odborníky PPP Přerov). MPP spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, s PPP apod. Způsob realizace MPP Preventivní program jsme realizovali ve všech vyučovacích předmětech, byly vytvořeny optimální podmínky pro výchovně - vzdělávací proces. Metody a formy jsou podrobně rozepsány v MPP. Ke zjištění aktuálního stavu rizikových jevů ve škole jsou využívány dotazníky třídních učitelů, připomínky dětí a žákovské samosprávy, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné. Během roku bylo realizováno velké množství jednorázových akcí, jejich přehled je na Pokračovaly i dlouhodobé programy, např. Zdravý životní styl, Škola bez šikany, Multikulturní výchova, Recyklohraní, OVOV apod. Hlavním cílem primární prevence na naší škole je především prevence v těchto oblastech: drogové závislosti, alkoholismus a kouření kriminalita a delikvence šikana, vandalismus a jiné formy násilného chování záškoláctví xenofobie, rasismus, intolerance virtuální drogy (počítače, televize), gamblerství podpora zdraví a osvojení zdravého životního stylu vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení a sebepoznávání, k dovednostem řešit problémy k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákonů podněcování a podchycování aktivit žáků Minimální preventivní program se nedá posuzovat jako konečná podoba, každý rok hledáme nové náměty, inspirace, vytváříme nové projekty a současně využíváme osvědčené aktivity. Program se týká všech žáků i pedagogů naší školy. Součástí cílové skupiny jsou i rodiče žáků. Při tvorbě MPP vycházíme z platné legislativy na základě pokynů MŠMT. Školní klima vylepšování školního prostředí, zlepšení estetické úrovně výzdobou žákovskými pracemi volný pohyb žáků po škole, přirozené navazování kontaktů potírání šikany koordinace činnosti pedagogů zdůraznění všeho pozitivního, zásluh, úspěchů v reprezentaci třídy, školy, zveřejňování a odměňování úspěšných žáků vysledování a odstraňování nepříznivých vlivů působících na žáky vytváření pozitivních vztahů mezi staršími a mladšími žáky Práce třídního učitele poznávání žáků, rodinného klimatu, zvyklostí podchycení aktivit, sledování zájmů žáků častá komunikace se žáky, zájem o jejich problémy poznávání žáků i v jiném než školním prostředí uplatnění zálib žáků informace o životě třídy

4 zachycení škodlivých a nebezpečných signálů seznámení rodičů s hlavními zásadami MPP Konkretizace aktivit škola má krizový plán postupu v případě výskytu rizikového jednání, který je součástí MPP problematika rizikových jevů je řešena ve školním řádu školy během roku proběhlo velké množství jednorázových akcí (MPP - přehled - příloha č.3) Přednášky se zeměpisnou tématikou Svět stupeň Divadlo loutek Ostrava 2. stupeň Divadlo Nový Jičín 1. stupeň Skanzen Modrá, Památník Velké Moravy dějepisná exkurze, 7. ročník Pevnostní opevnění Darkovičky u Opavy, 9. ročník Dlouhé Stráně, Velké Losiny exkurze 9. ročník Jedna planeta, dva světy - 7.,8. ročník Adaptační kurzy 6. ročník Spaní ve škole 1.stupeň Dny primární prevence 5. a 6.ročník Školy v přírodě Den Země zapojení do úklidu okolí školy, výsadby stromů, úklid Hůrky, Střítež Předtaneční kurz pro 9. ročník Čas proměn 6. ročník Den brannosti Sportovní soutěže Městská knihovna Hranice 6., 7. ročník besedy Skanzen Rožnov pod Radhoštěm Vánoce na dědině Účast na aktivitách města Hranic Policie ČR Škola bez šikany 6. ročník Dopravní soutěž zorganizovaná i pro školy ve městě a okolí Hranické hry bez hranic Projekt My a zdravá výživa - výčet akcí není úplný dlouhodobé programy primární prevence Zdravý životní styl Zdravá škola Škola bez šikany Multikulturní výchova inspirace projekty ARPOK Olomouc Vědomostní soutěže, např. Klokan Recyklohraní Stop drogám! volnočasové aktivity pořádané školou kroužky spolupráce s DMM webové stránky školy informační servis o aktivitách školy pro žáky i rodiče informační servis pro žáky: seznámení s preventivní strategií školy činnost TU seznámení s krizovým plánem školy činnost TU distribuce informačních materiálů poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb zaměřených na problematiku zvládání rizikového chování Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence semináře a školení, účast na akcích PPP Přerov - Mgr. Milena Valentová, Mgr. Eva Odstrčilová

5 Školní metodik prevence školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy, s výchovným poradcem, s třídními učiteli, s ostatními pedagogickými pracovníky užší realizační tým: ředitel, zástupkyně školy, VP, MPP, příp. třídní učitelé Podmínky pro výkon funkce MP konzultační hodiny jsou vymezeny přístup k odborné literatuře, k vyhláškám MŠMT, k PC, k internetu je zajištěn možnost účasti na akcích dalšího vzdělávání je zajištěn škola odebírá časopis Prevence možnost předávat informace pedagogickému sboru je umožněna podle potřeby školní metodik se účastní řešení rizikových jevů ve škole, jednání s rodiči podle potřeb školy spolupracuje s oblastním metodikem prevence Spolupráce s rodiči školní akce určené pro rodiče s dětmi 1. stupeň pracovní dílny pro rodiče s dětmi 1. stupeň účast MP na třídních schůzkách podle potřeby seznámení s preventivní strategií školy činnost TU seznámení s krizovým plánem školy činnost TU distribuce informačních letáků seznámení se školním řádem Spolupráce s institucemi a organizacemi PPP Olomoucký kraj Městská policie Hranice Policie ČR AČR Městský úřad Hranice, odbor sociální péče Organizace ARPOK, Sluňákov Horka nad Moravou, Alcedo Vsetín - Semetín Hodnocení efektivity realizace MPP Formou pozorování Formou rozhovoru s účastníky Formou anket a dotazníků Konkrétní výsledky MPP Podařilo se realizovat velké množství jednodenních i dlouhodobých aktivit Škola se zapojuje do regionálních i celorepublikových projektů a soutěží Akce školy jsou prezentovány na webových stránkách školy a v regionálním tisku

6 V průběhu školního roku 2013/2014 jsme řešili: Přehled - výchovné komise, jednání s žáky, s rodiči (podrobnosti u MPP) měsíc září třídní schůzky TU seznámili rodiče s odkazem na web školy primární prevence - nález cigaret, zapalovače v šatní skříňce žákyně z 9.A, 8.A, 7.A, šetření ZŘŠ,MP,TU - jednání s rodiči žáka 7.A, problémy syna ve třídě - napadení 2 žáků 6.A 2 žáky 8.B šetření, jednání s rodiči říjen - apadení žáků 6.A žáky 8.B, šetření dokončeno - slovní šikana v 7.B, šetření rozhovory, jednání s rodiči, situace vyřešena - schůzka s rodiči žákyně 7.A neplnění školních povinností při opakování ročníku - schůzka s žákyní 6.B stížnosti na chování spolužáků listopad výchovné komise zapomínání pomůcek, neplnění školních povinností žáci 6.A výchovná komise žák 8.B výchovné komise - zapomínání pomůcek, neplnění školních povinností žáci 6.A řešení stížností na chování žáků, ubližování si v 7.B TH, domluva s TU v rámci konzultací účast na zahájení schůzky v 7.B informace o problémech v třídním kolektivu dohodnutá schůzka s rodiči žáka 8.B výchovné a kázeňské problémy, jeho přestup do 8.C prosinec Žák 8.A vulgární vyučující, zneužil neodhlášený účet žáka 7.A Žákyně 7.A opakovaně - docházka, plnění úkolů s TU leden výchovná komise kyberšikana došetření s žákem 8.A, 2. stupeň - žákyně 8.A chování k vyučujícím, vulgarismy, zanedbávání přípravy do školy Pedagogická rada žák 8.A 3. stupeň z chování, žákyně 8.A 2. stupeň únor 3.2. žákyně 9.C jednání s matkou, TU, agresivní chování vůči mladším žákům - žák 4.A sebepoškozování, násilí, agrese, domácí násilí? kontaktován OSPOD - opakovaně jednání s TU, ZŘŠ, s matkou - žákyně 4.A chování, nulová příprava do hodin, zanedbání péče o dítě? - 2. třída domácí násilí, dítě nahlásilo TU kontaktován OSPOD - 1.st. výchovná komise zápis p.hajdová - žákyně 7.A,8.A - kouření mimo školu, dovezeny MěP, projednat, závislost - žákyně 9.A jednání vulgární chování k vyučujícím, problém se zákonným zástupcem x babička březen 3.3. žákyně 7.A,8.A prevence kouření, rozhovor (Městská policie Hranice) žák 4.A obava TU ze sebepoškození, kontaktován OSPOD,psycholog 24.3.vých.komise žák 8.C - neomluvené hodiny, oznámeno OSPOD žákyně 8.A vulgární chování, úmyslné neplnění školních povinností, narušování výuky, informace postoupena OSPOD i na žádost otce 5.B Den prevence Naše třída, můj hrad vztahové problémy, adopce duben 8.4. žákyně 4.A výchovná komise, výchovné a vzdělávací potíže, vyšetření PPP 8.4. žák 8.C agresivní napadení spolužáka. Hlášeno Policii ČR, řešeno s OSPOD, rodiči jednání se zástupkyní Střediska výchovné péče Tršice žák 8.C - 4.A výchovné, vzdělávací potíže příprava Dne prevence Opakovaně řešeny problémy s chováním ve 4.A, a škola v přírodě květen výchovná komise žák 8.A - agresivní napadení spolužáka Konzultace s TU 4.A škola v přírodě - žák 8.C toalety, ničení spotřebního materiálů, TU informoval rodiče červen Průběžně hodnoceno chování žáků TU

7 Všechny přestupky byly ihned řešeny s třídními učiteli, vážnější s vedením školy, výchovnou poradkyní, rodiči a nejzávažnější z nich i s pracovníky OPPP nebo s pracovníky sociálního odboru při MěÚ Hranice. Pedagogický sbor se každoročně v rámci seminářů či školení věnuje problematice prevence rizikových vztahů. Rodiče i děti mají možnost v rámci konzultačních hodin nebo po domluvě mimo stanovenou dobu kontaktovat všechny vyučující školy či metodika prevence. Akutní případy řešíme ihned. Další záměry Školní rok 2014/2015 cíl: nabídnout žákům smysluplnou náplň volného času, ukázat klady a zápory různých rizikových jednání, naučit je rozhodovat se na základě vlastního úsudku a získaných fakt, umožnit jim rozhled, podněcovat v nich snahu hledat odpovědi na nesrovnalosti, zdůrazňovat jejich zodpovědnost za vlastní chování 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celoškolní akce - jednorázové Celoroční aktivity napříč školou Šikana, kyberšikana beseda, Policie ČR, dotazníkové šetření - sociogram - adaptační pobyt Dopravní výchova, prevence úrazů Čas proměn Zdravá výživa Poruchy příjmu potravy Jedna planeta, dva světy - multikulturní výchova, ARPOK Olomouc Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů Preventivní intervence Unplugged - prevence užívání návykových látek Dotazníkové šetření Adiktologie Praha Jedna planeta, dva světy - multikulturní výchova, ARPOK Olomouc První pomoc - minikurz 1. pomoci + průběžně podle plánů - VKZ, Př Sexuální výchova Závislostní chování, užívání všech návykových látek Trestní odpovědnost mladistvých, právo a povinnosti, kriminalita mládeže Sexuální výchova Fair trade Právní ochrana dětí, sociální prevence Hasiči Protikuřácký řetěz Tvorba třídních pravidel TU Sociogramy - TU Výchova ke zdraví - VkZ Bezpečná škola Protidrogová prevence průběžně OV, VKZ + nabídka programů Nekouřit je in prevence kouření, celoroční projekt OV Multikulturní výchova Ov, Čj, D, Z + materiály ARPOK Globální rozvojové vzdělávání naučit žáky zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život. Globální rozvojové vzdělávání - zapojení naší školy do projektu neziskové organizace ARPOK Olomouc: Critical Review of the Historical and Social Disciplines for a Formal Education Suited to the Global Society = Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních disciplínách ve formálním vzdělávání Valentová, Lehká (Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období (NSGRV) byla schválena v březnu 2011 Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.) podrobněji - Příloha číslo 4

8 Aktualizovat stránky metodika prevence Soustředit se na práci pedagogů v rámci třídnických hodin Prohloubit spolupráci s rodiči Zrealizovat besedy pro 2. stupeň na téma: Šikana, kyberšikana Právní ochrana dětí, sociální prevence Trestní odpovědnost besedy protidrogová prevence 3. Pravidla školy při řešení přestupků Základním dokumentem naší školy je školní řád. Jsou v něm vymezena práva a povinnosti žáků, rodičů i pedagogů. Ve školním řádu je ošetřena i problematika problematických vztahů. Podle platných vyhlášek a metodických pokynů jsme vypracovali postupy při řešení šikany, záškoláctví, kouření, požívání alkoholických i jiných návykových látek. S tímto byli prokazatelně seznámeni žáci, rodiče i pedagogové. Podrobně: viz příloha č.1 4. Hlavní cíle MPP Obecné cíle MPP se shodují s obecnými cíli školy a vycházejí z cílů stanovených v Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období , Strategie prevence kriminality na léta a v Strategickém protidrogovém plánu Olomouckého kraje na období Hlavním cílem Strategie je prostřednictvím efektivního systému prevence, fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe vzájemně navazujících subjektů, minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže. Obecný cíl: Výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti jako standardní součást výchovně vzdělávacího procesu v prostředí českých škol zabezpečovaná kvalifikovanými a kompetentními osobami a institucemi a dále pak motivace k opuštění rizikového chování, pokud již nastalo a ochrana před dopady rizikového chování, pokud již nastalo ve výrazné formě. Snahou naší školy v návaznosti na dokumenty MŠMT je Vytvářet zdravé, bezpečné a příjemné klima ve škole, ve třídách, založené na partnerství ve vztazích. Podporovat u žáků samostatnost, tvořivost, učit je vzájemné toleranci a úctě, vést je k rozvoji komunikačních dovedností. Podporovat individualitu žáka a rozvoj jeho schopností. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k ostatním lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času v zájmových aktivitách. Vést žáky ke zdravému životnímu stylu a podporovat rozvoj jejich pohybových dovedností. Pomoci žákům se speciálními potřebami, sociálním znevýhodněním 5. Věcné zázemí pro realizaci MPP školy Jsou stanoveny konzultační hodiny Je zpracován informační materiál Co dělat když...(součást MPP) a Krizový plán školy

9 6. Podpora u řídících pracovníků Seznámení a doplnění MPP s vedením školy Upřesnění základních pravidel realizace MPP ve škole Koordinace aktivit s plánem školy 7. Spolupráce s kolegy Seznámit ostatní pedag. pracovníky s MPP Předávat nezbytné informace všem kolegům Spolupráce s výchovnou poradkyní Spolupráce s učiteli OV 8. Uplatňování přiměřených represivních nástrojů Důsledné dodržování zákona o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, včetně oznamovací povinnosti Důsledně potírat kuřáctví, požívání alkoholu a dalších návykových látek V případě podezření provede pověřený pracovník diskrétní šetření, pohovor s dítětem Při důvodném podezření se postupuje podle metodického pokynu V případě dealerství se postupuje podle metodického pokynu CO DĚLAT KDYŽ 8.1 ŽÁK SE STAL OBĚTÍ ŠIKANY NEBO SE ŠIKANY DOPUSTIL Všichni zaměstnanci školy se řídí materiálem: Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Pokud se pracovník školy stane svědkem šikany, musí okamžitě zajistit ochranu obětí a ve spolupráci s ostatními zaměstnanci školy zajistí izolaci agresorů ( každého zvlášť ). Informuje metodika prevence, výchovného poradce a třídního učitele, kteří společně projednají další postup a celou záležitost vyšetří. Metodik prevence průběžně informuje vedení školy. Po vzájemné domluvě s vedením školy metodik prevence (výchovný poradce, třídní učitel ) informuje zákonné zástupce agresorů i obětí telefonicky, případně doporučeným dopisem. Při závažnější formě šikany informuje metodik prevence vedení školy, které přizve k jednání zákonné zástupce. Pokud je podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, informuje vedení Policie ČR. V pokročilém stadiu šikany vedení školy využije možnosti spolupráce s některými z odborných pracovišť. Každý zaměstnanec školy svým chováním na pracovišti vyjadřuje nesmlouvavý postoj proti zneužívání, distribuování jakýchkoliv návykových látek. Rovněž důsledně dodržuje zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Žádný učitel nesmí zapomenout, že musí plnit oznamovací povinnost. V případě, že selhala preventivní opatření školy a v případě podezření, že žák zneužívá návykové látky, provede pověřený pracovník (metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, ředitel školy) diskrétní šetření, pohovor s dítětem. Informuje zákonné zástupce a vedení školy. V případě negativní reakce rodičů uvědomí sociální odbor. 8.2 DÍTĚ JE VE ŠKOLE POD VLIVEM DROG Zajistit dostatek čerstvého vzduchu. Zachovat klid, mluvit s dítětem běžným tónem. Snížit se na jeho úroveň Udržovat dostatečný odstup, nenarušovat osobní prostor.

10 Oční kontakt, neprobodávat však dítě pohledem. Zajistit, aby jiný dospělý nebo jiné dítě odvedlo ostatní spolužáky ze třídy (snížení rizika napadení, úrazu apod.) Informovat zákonné zástupce. Jestliže dojde k sebepoškození nebo bude dítě vyhrožovat sebepoškozováním, volat RZS. S dítětem by měl být učitel, kterému dítě důvěřuje. Velmi pozorně sledovat a reagovat na chování dítěte. Vyvarovat se hádek, agrese z naší strany apod. Informovat neprodleně vedení školy a metodika prevence. Metodik prevence společně s vedením školy provede o skutečnosti zápis, který dá podepsat zákonnému zástupci. 8.3 U ŽÁKA BYLO ZJIŠTĚNO VLASTNICTVÍ DROGY NEBO BYL ŽÁK PŘISTIŽEN PŘI DEALERSTVÍ Ten, kdo zjistí tuto skutečnost, odvede žáka i s jeho osobními věcmi do ředitelny a informuje vedení školy, metodika prevence a výchovného poradce (dva jiné svědky). Ředitel školy zajistí dozor nad žákem a jeho osobními věcmi (dva svědci) v samostatné místnosti tak, aby je žák měl pod dohledem, ale nemohl s nimi manipulovat. Ředitel školy uzavře látku na bezpečné místo (trezor). Vedení školy informuje zákonné zástupce žáka a policii ČR. Metodik prevence ve spolupráci s ředitelem sepíše krátký zápis o dané skutečnosti (jak jsme k látce přišli, popis této látky, kdo je sepisování přítomen, všichni zúčastnění se podepíší, pokud odmítli, tak se to do zápisu uvede). Zápis se dá rovněž podepsat zákonnému zástupci. Pokud se ve škole vyskytnou drogy a s tím spojené problémy, tak tuto skutečnost rozhodně netutláme, ale prohovoříme tato fakta s rodiči, s žáky. Předejdeme tak šíření zbytečných fám, nepravd. Při sdělování samozřejmě volíme přiměřenou formu, zmíníme se např. o tom, co škola udělala, aby se tato situace neopakovala. 9. Aktivity zaměřené na veřejnost, rodiče Seznámit rodiče s MPP konzultace, odkaz na web školy,třídní uč. Získat pro spolupráci rodiče, vedení školy Navodit prostředí důvěry pro řešení problémů žáků ve škole i mimo školu Možnost využití konzultačních hodin metodika prevence Působit na veřejnost přes žákovskou samosprávu 10. Spolupráce s ostatními odborníky Okresní metodik preventivních aktivit PPP Přerov Městská policie Hranice Kontaktní a krizové centrum Kappa Přerov Pedagogicko psychologická poradna Přerov Sociální odbor MěÚ Hranice Martina Škapová Spolupráce s Domem dětí a mládeže Středisko výchovné péče v Tršicích 11. Konzultační hodiny Pro rodiče po domluvě Pro žáky ihned při vzniku problému Pro kolegy kdykoli Pro ostatní po telefonické domluvě 12. Informační nástěnka Spolupracovat s žáky a kolegy

11 13. Aktivity pro žáky 13.1 Nespecifická primární prevence A. Tématické bloky s dětmi V rámci všech vyučovacích předmětů dle osnov budou vyučující informovat žáky v průběhu školního roku o návykových látkách, závislostech, partnerských vztazích, zdravém životním stylu, správné životosprávě, týrání, zneužívání, šikaně, kriminalitě mládeže, negativním chování ve škole, o komunikaci, využívání volného času, zvládání stresových situací, o dospívání, rozvoji sebedůvěry,... zapracováno v tematických plánech Při realizaci výukových cílů se zaměřit nejen na vědomosti, ale hlavně na dovednosti a formování postojů Do jednotlivých hodin zařazovat hry a vytvářet situace pro nácvik důraz na týmovou práci Zvyšovat odolnost dětí rizikovým jevům, proti stresu, dlouhodobým frustracím a naučit je zvládat životní problémy a konflikty B. Jednorázové akce Všechny sportovní, kulturní a zájmové akce pořádané pro žáky dle plánu školy Práce školní družiny Nabídka volnočasových aktivit Aktivity v Domě dětí a mládeže Školy v přírodě Lyžařské kurzy 5., 7. ročník Plavecký výcvik 2., 5. ročník C. Zařazení školního preventivního programu Problematiku zneužívání návykových látek lze zařadit do většiny předmětů. Mimo jiné je prevence i součástí platných učebních osnov. Podrobněji - příloha číslo Specifická primární prevence Besedy a programy dle aktuální nabídky okresního metodika prevence Dopravní tematika besedy, soutěže Besedy s Městskou policií Hranice Besedy s hasiči Projekt na téma Kouřit není in Projekt na téma Šikana Práce s třídním kolektivem vztahy ve třídě 6. ročník Akce s protidrogovou tematikou pro žáky celé školy Multikulturní výchova výchova proti rasismu, xenofobii a násilí, globální problémy Podrobněji příloha č.3 akce roku 2013/ Dlouhodobé úkoly Zvýšit zájem u pedag. pracovníků o účast na vzdělávacích akcích zaměřených na řešení složitých výchovných nebo konfliktních situací vzniklých při výchovně vzdělávací činnosti ve škole nebo při jednáních s rodiči Trvale zajišťovat účast na akcích zaměřených na pojetí práce třídního učitele, na ovlivňování sociálního klimatu třídy, na řízení výchovně vzdělávací práce a volbu povolání, na řešení projevů rizikového a xenofobního chování žáků, na techniku prevence negativních vlivů apod. 15. Školské dokumenty k prevenci rizikového chování STRATEGIE Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, č.j.431/10

12 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období Strategie prevence kriminality na léta Strategie prevence kriminality na léta ZÁKONY Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563/2004 Sb. VYHLÁŠKY Novela 116/2011 vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. dle Školského zákona č. 561/2004 Sb Novela 412/2006 Vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005Sb. Novela 147/2011 Vyhlášky 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ Metodické doporučení k prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a ve školských zařízeních č.j / přílohy pro jednotlivé typy rizikového chování Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/99-22 Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10194/ související normy: Zákon o sociální potřebnosti č. 422/2003 Sb. (novela zákona č. 482/1991 Sb.) ohlašovací povinnost školy při neomluvených hodinách; Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. více o ohlašovací povinnosti školy Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j.: 25884/ související norma: Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT Č.j.: / Škola a oznamovací povinnost Pokud získá pracovník školy hodnověrným způsobem poznatky o tom, že někdo připravuje, páchá nebo již spáchal jednání, které lze posoudit jako týrání dítěte, má podle platných zákonů tzv. oznamovací povinnost podle 167 a 168 trestního zákona. V případě zanedbání této povinnosti nastupuje pro tuto osobu trestní odpovědnost za nepřekažení nebo neoznámení trestného činu. Oznamovací povinnost 168 trestního zákona tzv. povinnost oznámit trestný čin 167 tr.z. tzv. povinnost překazit trestný čin Zákon rozeznává jednak překažení trestného činu ( 167 tr.z.), který je páchán nebo se připravuje a dále neoznámení trestného činu ( 168 tr.z.) již ukončeného protiprávního jednání. Zákon vyjmenovává skutkové podstaty, které je povinností překazit či oznámit a jejich výčet je taxativní. Mezi vyjmenované trestné činy, které chrání děti patří: 215 týrání svěřené osoby 241 znásilnění 242 pohlavní zneužívání 219 vražda

13 Překazit trestný čin lze včasným oznámením policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci, ale také každým jednáním, které je způsobilé v konkrétní situaci zabránit dokončení protiprávního jednání (např. fyzickým násilím). Tuto povinnost nemá pouze ten, kdo by s tím měl značné nesnáze a nebo by sebe uvedl v nebezpečí smrti. Jakmile se tedy kdokoli ve škole dozví o násilí páchaném na dítěti, pak by toto jeho oznámení orgánům činným v trestním řízení mělo být bezodkladné, neboť z okolností a podmínek každodenního pobytu dítěte ve škole jsou pracovníci školy mezi prvními, kdož se mohou hodnověrně a vlastním pozorováním velmi záhy dozvědět o násilí v rodině. Souběžně je povinností školy informovat také orgán sociálně-právní ochrany dětí (blíže k tomu viz níže) Stíhání pachatele a souhlas poškozeného 163 a 163a trestního řádu Pro účinnou ochranu dětí jako oběti násilí není vyžadován až na výjimky souhlas s trestním stíháním pachatele. Ustanovení 163 trestního řádu upravuje, kdy je zapotřebí výslovného souhlasu poškozeného se stíháním pachatele, který je pro dítě osobou blízkou. Zákon v tomto ustanovení taxativně vyjmenovává jednotlivé trestné činy, z nichž se týká násilí na dětech pouze znásilnění dle 241 tr.z. Ustanovení 163a trestního řádu zakotvilo výjimku, podle níž není zapotřebí souhlasu k trestnímu stíhání, pokud je poškozeným nezletilé dítě mladší 15 ti let ani u taxativně vyjmenovaných trestných činů. U trestných činů 215 tr.z.(týrání svěřené osoby), 215a tr.z.(týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě) ani 242 tr.z. (pohlavní zneužívání) není tak ze zákona zapotřebí vůbec zjišťovat souhlas poškozeného s trestním stíháním pachatele. Zákon č. 359/1999 Sb., o soc.- právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů Orgán sociálně právní ochrany dětí zajišťuje zejména ochranu práv dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu a chrání jejich oprávněné zájmy. Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte ( 5). Každý kdo přijde do kontaktu s dětmi, má právo obrátit se na orgán sociálně právní ochrany dítěte a upozornit na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, nebo na skutečnosti, že na dětech byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo je podezření ze spáchání takového činu a nebo, že děti jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami ( 6 a7) Školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení, popřípadě další zařízení určená pro děti jsou však povinny oznámit orgánům sociálně právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že mají ve svém okolí děti, jichž se dotýká shora uvedené charakteristika( 10) a to bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o takové skutečnosti dozví. Co může dělat učitel, pokud má podezření na domácí násilí a zároveň týrání dítěte a rodiče odmítají se školou komunikovat? V první řadě by se škola měla snažit komunikovat s obětí domácího násilí a přimět jí situaci v zájmu dítěte řešit například odkázáním na centra pomoci pro oběti domácího násilí. Ale pokud odmítá rodič komunikovat, má škola v případě podezření na trestný čin povinnost dát podnět policii, informovat OSPOD sociální pracovnice může vyšetření dítěte psychologem nařídit. Psycholog ale nesmí dát zprávu o vyšetření učiteli bez vědomí rodičů. Podněty je možné dávat i přímo státnímu zastupitelství a jako oznamovatel žádat, aby byla škola informována o přijatých opatřeních ve lhůtě do 30 dnů. Škola musí popsat skutečný stav, který je příčinou podezření na trestný čin a samozřejmě vychází z okolností a ze situace, z jaké se o podezření na spáchání trestného činu dozvěděla. Pokud se později trestný čin neprokáže, nemůže být pracovník školy odsouzen za pomluvu. Navíc OSPOD musí zachovat mlčenlivost o oznamovateli.

14 Může dítě samo iniciovat svou ochranu? Dítě může podle shora uvedeného zákona požádat o ochranu na svou vlastní žádost. Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv; tyto orgány, právnické a fyzické osoby a pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. 8 Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Vyjádření dítěte se při projednávání všech záležitostí týkajících se jeho osoby věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti. Při své činnosti bere orgán sociálně-právní ochrany v úvahu přání a pocity dítěte s přihlédnutím k jeho věku a vývoji tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jeho citového a psychického vývoje. 17. Samostatnou část MPP tvoří materiál Program proti šikanování 18. Škola a bezpečnostní plán Je důležité vědět, kdo smí a kdo nesmí vyzvedávat dítě ze školy a školní družiny (je dobré mít kopii rozhodnutí od soudu, policie, OSPOD, či azylového domu). V případě, že se násilný rodič bude domáhat převzetí dítěte, mít ve složce žáka informace, že je styk zakázaný, dítě je svěřeno matce atd. Pokud nejsou jasná rozhodnutí, doporučit matce návštěvu organizace pomáhající obětem domácího násilí (například v Praze ROSA) a doporučit jí, aby si zajistila právní pomoc, informovat jí, že může podat k soudu žádost předběžné opatření svěření dítěte do péče, či úplného zákazu styku či zákazu přiblížení. Vědět, že je dítě ubytováno v utajeném azylovém domě pro ženy a děti, oběti domácího násilí. Mít kontakty na pracovnici azylového domu. K tomu, aby škola věděla, jak jednat, je důležité znát kontakty, kam zavolat případě ohrožení násilným otcem: - viz bod 19. Kontakty násilí pro další pomoc oběti násilí a dítěti hledat pomoc na: - krizové centrum non stop, RIAPS - Dětské krizové centrum, Fond ohrožených dětí, Oddělení sociálně právní ochrany dětí - pomáhající profese v Praze ROSA, Acorus. krizový scénář = INTERVENČNÍ TÝM, který řeší možné situace ohrožení, jako je co dělat v případě ohrožení napadení učitelky, žáka. - Kdo bude volat policii - kdo zajistí bezpečí žáka a ostatních dětí - kde do příjezdu policie bude dítě, které chceme ochránit. Škola by neměla být volně přístupná, ale uzamknutá. zabezpečení školy se řídí doporučením MŠMT pro zabezpečení škol a školských zařízení: a) podle svých možností ve spolupráci se zřizovateli řešit technické zabezpečení vstupů do budov b) trvale dbát na dohled u vstupních prostor tak, aby bylo zamezeno přístupu cizím osobám c) zajistit technické zabezpečení v kombinaci s kontrolou osob nepedagogickými i pedagogickými pracovníky d) pravidelně seznamovat děti, žáky a studenty s bezpečnostními opatřeními ve věci obezřetnosti k cizím osobám, které chtějí vstoupit do budovy 19. Kontakty násilí: AKUTNÍ NEBEZEPČÍ: INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 112 POLICIE 158 MĚSTSKÁ POLICIE 156 LÉKAŘSKÁ POMOC 155

15 HZS 150 OZNAMOVACÍ POVINNOST: OSPOD pro naši městskou část: Martina Škapová - vedoucí oddělení OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí ) Policie - místní oddělení ZDRAVOTNICTVÍ Nemocnice Hranice spojovatelka: TELEFONICKÉ LINKY PRO POMOC DĚTEM: Linka bezpečí nebo Linka důvěry Dětského krizového centra Růžová linka POMOC DĚTEM: Dětské krizové centrum, (týrané a ohrožené děti), V Zápolí 1250/21, Praha 4, , Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, , KOMPLEXNÍ POMOC ŽENÁM OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ: ROSA Informační a poradenské centrum pro ženy oběti domácího násilí Podolská 242/25, Praha 4, ke konzultaci je vždy nutné se předem telefonicky objednat na telefonním čísle SOS linka pro oběti domácího násilí , web: přímé internetové poradenství: ROSA poskytuje ženám obětem domácího násilí, bezplatnou komplexní pomoc. Ta zahrnuje: dlouhodobé a opakované psychologické a sociální poradenství a v případě potřeby také právní či psychiatrické konzultace telefonickou krizovou pomoc, přímé internetové poradenství ubytování v azylovém domě a bytech s utajenou adresou (je určeno ženám od 18 let). Psychosociální centrum Acorus Krizová nonstop linka , kontakt: Legerova 20, Praha 2, Psychosociální centrum Acorus poskytuje víceúrovňovou pomoc obětem domácího násilí - obsahem je krizová telefonní linka, ambulantní pomoc, krizová lůžka, pobytový program a následná pomoc. NÁSILÍ, OBĚTI VŠECH TRESTNÝCH ČINŮ: Bílý kruh bezpečí U Trojice 2, Praha 5, tel , Nonstop DONA linka pro oběti domácího násilí

16 INTERVENČNÍ CENTRUM PRO PRAHU MCSSP Telefon KRIZOVÁ CENTRA PRO DOSPĚLÉ: RIAPS Krizové centrum Městské centrum sociálních služeb a prevence, Chelčického 39, Praha 3, tel , nepřetržitá psychoterapeutická pomoc, Pražská linka důvěry poskytuje nonstop krizovou pomoc na čísle , ové poradenství na adrese a poradenství prostřednictvím chatu na adrese Centrum krizové intervence Psychiatrické léčebny Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 Bohnice, tel: , zařízení pro psychosociální pomoc lidem v krizi PRÁVNÍ POMOC Linka právní pomoci pro ženy oběti domácího násilí Telefon (středa 18,30-20,30) Česká advokátní komora Telefon PŘÍLOHY Příloha číslo 1: Pravidla školy při řešení přestupků V případě vyšetřování šikany dle pokynu MŠMT postupujeme podle této strategie : 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi 2. Nalezení vhodných svědků 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoliv konfrontace oběti a agresorů) 4. Zajištění ochrany obětem 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi Při udělování trestu se řídíme dvěma zásadami : 1. Celá záležitost má být trestem co nejrychleji vyřízena a nemá se dítěti připomínat. (Tím spíše si ji má pamatovat a pečlivě zaznamenat pedagog). 2. Odsuzujeme čin, nikoliv dítě. Naopak, na každém provinilci se snažíme najít to nejpozitivnější, na co můžeme navázat. Každá sankce, kterou použijeme, musí být provinilci, jeho rodičům i kolektivu třídy jasně vysvětlena. Jen tak může být pedagogicky účinná. Postup v případě, že žák přijde do školy pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky : 1. V případě, že jeho stav mu nedovoluje pokračovat ve výuce, ale žák komunikuje (je v relativně dobrém stavu) voláme rodiče. 2. V případě, že je dítěti hodně zle, voláme záchrannou službu. Sdělujeme, že dítě je malátné, zvrací, necítí se dobře apod.

17 Pokud máme podezření, že žák má u sebe návykovou látku, případně ji distribuuje : 1. Provedeme diskrétní šetření 2. Pokud nalezneme neznámou látku zajistíme ji před svědky 3. Sepíšeme protokol 4. Když máme dostatek informací a údajů, popřípadě jsme zajistili látku oznamujeme policii. Pokud si nevíme rady, kontaktujeme preventivní oddělení Policie ČR a svůj postup s nimi konzultujeme. Postup při udělování výchovných opatření Pochvaly: Pochvala je udělována průběžně všemi pedagogy ústně, do ŽK Pochvala TU uděluje TU za dlouhodobé výsledky ( příprava na vyučování, snaha, píle, zlepšení prospěchu, příkladné chování, pomoc spolužákům, práce pro třídu, aktivita, soutěže, reprezentace školy...) Pochvala ŘŠ udělována ŘŠ za mimořádné výsledky, soutěže... Tresty: Sdělení v ŽK udělují pedagogové bezprostředně po přestupku Specifikace jednotlivých výchovných opatření : Napomenutí třídního učitele (NTU) : Opakované zapomínání pomůcek Opakované neplnění školních povinností Nevhodné chování a nekázeň ve vyučování Nevhodné chování o přestávkách Kouření v areálu školy Důtka třídního učitele (DTU) : Časté zapomínání pomůcek Časté neplnění školních povinností Opakované nevhodné chování v hodinách Opakované nevhodné chování o přestávkách Opakované kouření v areálu školy Nezlepšení situace po předchozím udělení NTU Důtka ředitelky školy (DŘŠ) : Soustavné neplnění školních povinností Úmyslné poškození školního majetku Úmyslné ohrožení zdraví spolužáků Podvod v žákovské knížce Nevhodné chování k vyučujícím, zaměstnancům školy a všem dospělým osobám v areálu školy Neomluvená absence do 8 vyučovacích hodin jednorázově, a do 4 hodin opakovaně (např. 4x 1h) Nezlepšení situace po předchozím udělení DTU 2. a 3. stupeň z chování Závažné porušení školního řádu Neomluvená absence Ublížení spolužákům Držení a distribuce návykových látek Účast na vyučování pod vlivem alkoholu, návykových látek

18 Jedná se pouze o orientační vymezení jednotlivých výchovných opatření. Při každém konkrétním činu je nutno postupovat citlivě s přihlédnutím k celkové situaci a okolnostem případu. příloha číslo 2: ZAŘAZENÍ ŠKOLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Problematiku rizikového chování lze zařadit do většiny předmětů. Mimo jiné je prevence i součástí Školního vzdělávacího programu a platných učebních osnov. Kapitoly prevence lze zařadit do různých částí učebního plánu: Oblast zdravého životního stylu výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity. Oblast společenskovědní formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence. Oblast přírodovědná biologie člověka, fyziologie, chemie. Oblast sociálně-právní právní aspekty rizikových jevů, postoj společnosti ke společensky nežádoucím jevům, práva dítěte apod. Oblast občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Metody práce: výklad ( informace ) samostatná práce ( výtvarné práce, koláže, slohová práce, referáty, informace z tisku, literatury, internetu apod. besedy ( s učitelem, pozvaným odborníkem ), diskuse sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénink odmítání nabízené omamné látky, komunikace práce ve dvojicích, skupinách I. STUPEŇ Hlavní úkoly a cíle Orientovat se v otázkách aktivního zdraví Chápat všechny změny spojené s dospíváním Orientovat se v krizových situacích, předcházení těmto situacím Organizovat svůj denní režim 1. ROČNÍK Okolí školy bezpečná cesta do školy. Chování ve škole nebezpečí úrazů, správné chování. Rodina vztahy a pomoc v rodině, styk s cizími lidmi a jeho nebezpečí. Naše tělo zdravý způsob života, nezdravý způsob života alkohol, kouření, jiné drogy. Denní režim, volný čas. Zdraví a nemoc péče o zdraví, úrazy. Důležitá telefonní čísla. Žák: odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná chová se obezřetně při setkání s cizími jedinci respektuje základní zásady školního řádu respektuje spolužáky. 2. ROČNÍK Vztahy ve školní třídě. Dopravní problematika, nebezpečí na silnici. Domov úcta ke stáří, slušné chování, vztah k druhým lidem. První pomoc při úrazech, předcházení úrazů. Volný čas a jeho smysluplné využití. Návykové látky a zdraví.

19 Žák: seznamuje se se svými právy a povinnostmi pokouší se obhajovat své názory rozlišuje správné chování od nesprávného, učí se posuzovat chování spolužáků ve třídě uvědomuje si škodlivost některých látek na lidské zdraví pokouší se obhajovat své názory. 3. ROČNÍK Režim dne školáka. Osobní hygiena, význam pohybu pro zdraví člověka, otužování, sauna. Zásady správné výživy, vhodné nápoje, vitamíny. První pomoc při úrazech. Psychohygiena, záliby, koníčky, relaxace. Ochrana zdraví člověka, ochrana před UV zářením. Žák na konci prvního období ( ročník ): ovládá pravidla slušného chování mezi lidmi a procvičuje je na konkrétních situacích pojmenuje některé problémy dětí, které žijí jen s jedním z rodičů vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití v rodině, obci nepovyšuje se nad ostatní, neprosazuje své potřeby silou projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům rozpozná odlišnost lidí z hlediska vnějšího vzhledu rozliší nevhodné chování a umí na ně poukázat respektuje odlišné názory a zájmy jiných vyjádří svůj názor přizná svou chybu, učí se domluvě na společném postupu řešení problémů v kolektivu zná zásady zdravé výživy a chápe význam pitného režimu projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví pojmenuje některá zdravotní rizika spojená s užitím návykových látek uvědomuje si, jak může ohrozit své zdraví požitím návykových látek, dokáže je odmítnout dokáže odmítnout návrhy a lákání cizích osob rozpozná, na koho se obrátit v případě pocitu vlastního ohrožení. 4., 5. ROČNÍK Zdraví, osobní hygiena, režim dne, první pomoc Zdraví a jeho ochrana, péče o vlastní zdraví, lékařská péče měření teploty, příprava bylinkového čaje, vitamíny, otužování, sběr léčivých bylin apod. Nemoci, jejich příznaky, cesty přenosu, imunitní systém očkování, karanténa, izolace, nemoci nakažlivé a přenosné apod. Osobní hygiena, intimní hygiena dívek a chlapců v období dospívání hodnocení reklamy na prostředky osobní hygieny, ošetření pleti, vlasů, rukou. Hygiena odívání pracovní oblečení, spodní prádlo, sportovní oblečení. Využití papírové panenky. Módní přehlídka. Duševní hygiena relaxační cvičení, regenerační postupy, jóga, kultura, kniha, vliv pracovního prostředí ( školního ) na vývoj osobnosti. Pohybový režim žáka různé druhy sportů a roční období, pobyt venku, turistika, TV chvilky v hodinách apod. Pracovní den žáka a jednotlivých členů rodiny práce a odpočinek, sestavení denního režimu, využívání volného času, práce rodičů, dovolená, prázdniny, dny volna, zájmová činnost apod. Masmédia, videotechnika a PC, internet možná zdravotní rizika, výběr televizních pořadů. PC jako pomocník. Tělesně a smyslově postižení jedinci ve společnosti postižení jedinci jsou rovnocennými partnery, pomoc postiženým spoluobčanům, charita apod. Úrazy, zásady poskytování první pomoci, základy obvazové techniky ošetření běžných poranění, přivolání lékařské pomoci, předcházení úrazům.

20 Výživa a zdraví Základní živiny a jejich význam bílkoviny, tuky, sacharidy, vitaminy, nerostné látky jejich zdroje, příprava ovocného salátu, skladování ovoce a zeleniny apod. Denní množství potravin a tekutin vhodný pitný režim, příprava čaje, pozor na diety, nepřejídat se apod. Zásady zdravé výživy, vliv stravování na zdraví člověka, současné směry ve výživě sestavování jednoduchého jídelníčku, vhodné svačinky do školy, recepty a způsoby přípravy potravy. Nabídka rychlého občerstvení, preferování potravin zdravé výživy poživatiny s negativním vlivem na zdraví ( vysoký obsah tuků, soli, cukru ), vlastní chybné návyky apod. Reklama posuzování konkrétních reklam v souvislosti se zdravou výživou, doporučení odborníků. Vytvoření vlastní reklamy na zdravé potraviny. Nákup poživatin jakost, datum spotřeby, stav obalů, praktické posuzování informací na potravinách, posuzování jakosti a nezávadnosti. Možnosti nákupu velkoobchody, specializované prodejny, domácí výroba apod. Rodinný stůl, způsob podávání stravy, kultura stolování, školní jídelna, restaurace, slavnostní stolování, společenské chování u stolu, praktické činnosti spojené se stolováním. Situační hry zaměřené na praktické uplatňování zásad zdravé výživy odmítání sladkostí, recepty a doporučení z vlastní rodiny apod. Základy rodinné a sexuální výchovy Rodina, její funkce a vývoj, výchovné vlivy, rodinné role, náhradní rodinná péče. Vlastní rodina členové, rodový strom, sourozenci, moje úloha v rodině. Vztahy mezi lidmi kamarádství, láska, manželství, rodičovství, příbuzenství. Vztahy ve vlastní rodině. Vztahy v různých literárních, filmových rodinách. Hry na posílení tělesného kontaktu rozvoj důvěry a pocitu bezpečí. Komunikace v rodině a mezi lidmi projevy respektu, úcty, vzájemné pomoci, vcítění se do problémů jiných. Diskuse o příkladech dobrých vztahů mezi dětmi a dospělými. Modelové situace komunikace na dané téma. Konflikty v mezilidských vztazích, mezi přáteli, v rodině modelové situace poraď, jak vyřešit problém. Etika dospívání anatomicko-fyziologické a psychologické změny v pubertě, tělesný vzhled, menstruace, poluce. Modelové situace kultivovaná komunikace v sexuálních vztazích chlapců a dívek. Modelové situace otevřeně hovořit o intimních záležitostech s rodiči a učiteli. Vznik života a narození dítěte pohlavní orgány mužů a žen, oplození, vývoj dítěte v děloze, těhotenství, porod. K novému životu přistupovat s úctou a pokorou. Sexuální chování pocity, představa, touhy, láska a její přirozené projevy modelové situace chování mezi dívkou a chlapcem. Kamarádské chování mezi dívkami a chlapci. Pohlavně přenosné nemoci HIV/AIDS, původce nákazy, cesty přenosu, ochrana. Výběr vhodného sexuálního partnera, věrnost. Sexuální zneužíváni ochrana před sexuálním a jiným zneužíváním, linka důvěry, krizová centra, důvěra v učitele. Modelová situace odmítnout cizího člověka. Sexualita a násilí ve sdělovacích prostředcích výběr vhodných pořadů a časopisů, odmítavý postoj ke každému násilí. Péče o dítě v rodině vycházet z vlastní rodiny. Péče od narození až po stáří. Modelové situace péče o dítě panenku využití přirozených her na maminku. Prevence zneužívání návykových látek Legální a nelegální návykové látky a rizika jejich zneužívání léky na spaní, proti bolestem, alkohol, cigarety, apod. Nelegální látky jejich nebezpečnost.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Jméno autora: Schválil: Mgr. Alena Hlaváčová Mgr. Radomír Habermann, ředitel školy OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Správná cesta, správný krok 2014-2018 Havířov 2014 Obsah 1. Úvod 3 2. 3 2. 1.

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Votice

Minimální preventivní program. ZŠ Votice Minimální preventivní program ZŠ Votice pro školní rok 2014 /2015 Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence Název školy: Základní škola Votice, okres Benešov Adresa: Pražská 235, Votice

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice 1. Úvod 1.1. Informace o škole 1.1.1. Kontakty Adresa: Karlovarská 150 273 01 Kamenné Žehrovice Telefon: 312 658 070 E-mail: zs.kamennezehrovice@seznam.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Zdice Minimální preventivní program Projednáno a schváleno školskou radou Projednáno a schváleno pedagogickou radou Zpracovala: Mgr. Jitka Palanová Mgr. Radek Hampl 1 1 Úvod 1.1 Současný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: 2011-2012 Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více